Page 1

Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

News Station

www.istationnews.co 5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

“เวิลด์แก๊ส” ชี้ “PICNI” ขุนไม่ข้นึ เมิ น ใส่ เ งิ น เพิ ม ่ ให้ ต �มแผนพื น ้ ฟู เวิลด์แก๊ส มีมติไม่เข้าลงทุน PICNI ตามแผนฟื้นฟูที่จะต้องนำาเงิน

1.7 พันล้านบาทเข้าเพิ่มทุน เหตุไม่เชื่อมั่นต่อกิจการ ชี้ยากถมพอเยียวยา ยอดขาย ส่อตกต่ำาเรื่อยไป จากปัญหาหมักหมมที่แปดเปื้อนภาพลักษณ์ อีกทั้งข้อมูลในเชิง ตัวเลขผลประกอบการนับแต่ปี พ.ศ. 2553 ยังเป็นลึกลับเกินจับต้อง ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

7 8 9

“โอบ�ม�” เล็งของบฯ กระตุ้นศก. จ�กสภ�คองเกรส หวังลดก�รว่�งง�น รมช.คลัง ลั่นลุยลดหย่อนภ�ษีรถคันแรก ลดดอกเบี้ยบ้�น 0% ใน 5 ปี แน่นอน EARTH ปัดเคยให้ข่�ว PT. TTP เป็น บจ.ตล�ดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย

Dynamic Station EVER เว่อร์ๆๆๆ

10

Lifestyle Station คว�มรักในท�งวิทย�ศ�สตร์

13

มองหุ้นจากเซียน ลงซื้อ - ขึ้นทำ�กำ�ไร

14

Data Station

TRT ค�ดร�ยได้ปนี ้เี กิน 2.2 พันล. ต่อหน้า 3

MFEC มั่นใจครึ่งปีหลังทำ�ผลง�นโตต่อ

ต่อหน้า 4

SET News เฟ้นแนวคิด

“เล็ก สิขรวิทย”

ยอดที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินแห่ง เอเซีย พลัส

ตอนที่ 9

ต‡อหนˆา 12

เริ่มแล้ว...วันนี้!!! TFEX ปรับเพิ่ม หลักประกันม�ร์จิ้น ต่อหน้า 8

HANA มูลค่าพื้นฐาน 26 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

“เวิลด์แก๊ส” ชี้ (ต่อจากหน้า 1)

นายทนงศักดิ ์ ศรีทองคำา กรรมการ บมจ.แอสเซ็ท มิลเลียน (AMC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำากัด เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท เวิ ล ด์ แ ก๊ ส ฯ ได้ พิ จ ารณาข้ อ มูล ต่างๆของคณะทำางานและมีมติ ไม่เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. ปิ ค นิ ค คอร์ ป อเรชั ่น (PICNI) ตามแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อนำาเงิน ไปชำาระหนี้ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 1. การนำาเงินจำานวน 1,700 ล้านบาท ไปลงทุน ในการ ฟื้นฟูกิจการของปิคนิคฯ อาจไม่ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ต้ อ ง ใ ช้ เ งิ น ทุ น หมุน เวี ย นอี ก ไม่น้ อ ยกว่ า 400 - 500 ล้านบาท เพือ่ นำาไปใช้ ซื้อแก๊สในแต่ละเดือน และเพื่อใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียน และวาง ประกันในการซื้อแก๊ส 2. ยอดขายที่หดตัวลง ของปิคนิคฯ จนทำาให้สดั ส่วนการ ตลาดของปิคนิคฯ ที่กรมธุรกิจ พลั ง งานมีข้ อ มูล อยู ่ เพี ย ง 4%

ในขณะที่ผ้คู า้ ก๊าซรายเล็กเข้ามาใน ตลาดเพิ่มขึ้นหลายรายทำาให้มีการ แข่งขันสูงขึ้น 3. ภาพลักษณ์ของ ปิคนิคที่มีปัญหามายาวนาน ซึ่งมี จากการบริ ห ารงานตั ้ง แต่ อ ดี ต ทำ าให้ ก ารฟื ้น ฟู ภ าพลั ก ษณ์ ใ หม่ มีค วามเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งยาก

News Station และ 4. ไม่ม ีข้ อ มูล ของบริ ษั ท ปิคนิคฯ อย่างเพียงพอ ตัวอย่าง เช่ น ไม่ม ีง บการเงิ น ส่ ง ตั ้ง แต่ ปี 2553 นอกจากนั้นทรัพย์สนิ ที่มีอยู่ จริง โดยเฉพาะถังแก๊สที่บันทึก เป็นทรัพย์สินทางบัญชี ว่า มีอยู่ เป็นมูลค่าสูง แต่ในความเป็นจริง

TRT ค�ด (ต่อจากหน้า 1)

นายสั ม พั น ธ์ วงษ์ ป าน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ถิรไทย (TRT) เปิดเผยว่า แนวโน้มรายได้ ของบริษัทฯ ใน Q3/54 จะดีกว่า หรือใกล้เคียงกับ Q2/54 ที่ทำาได้ ที่ 543.19 ล้านบาท เนื่องจากใน ไตรมาสนี้บริษัทฯ จะทยอยรับรู้ รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่มีอยู่ ณ สิ้นเดือน ก.ค. รวมที ่ 1.3 พันล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ ในช่วงที่เหลือของปีนี้จำานวน 950 ล้ า นบาท และรั บ รู ้ใ นปี ห น้ า อี ก 291 ล้านบาท ขณะที่ คาดการณ์ว่าใน ปีนี้จะมีรายได้รวมมากกว่า 2.2 พันล้านบาท จากปีที่แล้วที่ทำาได้ 1.52 พั น ล้ า นบาท เนื ่อ งจาก บริษัทฯ มีคำาสั่งซื้อมาแล้วกว่า 1.5

พันล้านบาท ซึ่งการเติบโตแบบก้าว กระโดดของบริษัทฯ ในปีนี้เป็นไป ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และของโลกที่มีอตั ราการเติบโตมาก ขึ้น โดยสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ แบ่งเป็นงานภาครัฐ 33% โครงการ ภาคเอกชน 33% การส่งออกไปยัง ต่างประเทศ 33% และงานด้าน อื่นๆ และซ่อมบำารุงอีก 1%

ขณะเดียวกันคาดว่า แนว โน้ ม อั ต รากำ า ไรขั ้น ต้ น (Gross Profit Margin) ในช่วงครึ่งปีหลัง จะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 27 - 28% เทียบจากช่วงครึ่งปีแรก ที่ 26% ส่งผลให้อัตรากำาไรขั้นต้น เฉลี่ยทั้งปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 27% เนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯ จ ะ ม ีก า ร บ ริ ห า ร ค ว บ คุ ม

ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามี อยู่จริง นอกจากนี้นายทนงศักดิ ์ ยั ง กล่ า วชี ้แ จงในคดี ค วามของ บริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ว่ามีเนื้อหาที่ทาำ ให้เกิดความเข้าใจ ที่คลาดเคลื่อน โดยข้อเท็จจริงใน คดีนี้ มีผลของคดีเพียงเพิกถอน การจดทะเบียนตามมติที่ประชุม เท่านั้นไม่ได้ทำาให้สถานภาพของ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ AMC เปลี่ยนไป เนื่องจากคดียัง ไม่ถึงที่สุด ที่คณะกรรมการจะใช้ สิทธิ์อุทธรณ์ฎีกา ต่อไป โดยคาด ว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปี ดังนั้น การเปลี ่ย นแปลงทางทะเบี ย น ขณะนี้จงึ ยังไม่สามารถทำาได้ ส่วน คดี หุ ้น ของเวิ ล ด์ แ ก๊ ส ที ่ปิ ค นิ ค ฯ ร้องต่อศาลล้มละลายกลางให้เพิก ถอนนิติกรรมสัญญาจำานองหนี้ และเพิกถอนการโอนหุ้นนั้น ศาล ล้มละลายกลาง มีคาำ สั่งยกคำาร้อง เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2554 และ ปิคนิคฯ ได้อุทธรณ์คำาสั่งแล้ว ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งทำาได้ดี ขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรก ทั้ ง นี้ ในช่ ว ง H2/54 บริ ษั ท ฯ ยั ง มีแ ผนที ่จ ะประมูล งานใหม่ ทั ้ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ง 3 หน่วยงานของการไฟฟ้า รวมถึงงานหน่วยงานเอกชนใน ประเทศและต่างประเทศ โดยมี มูลค่างานมากกว่า 6.2 พันล้าน บาท และคาดว่ า จะสามารถ ประมูลงานได้มากกว่า 20% ของ มูลค่างานทั้งหมด หรือประมาณ 1.2 พันล้านบาท ล่ า สุ ด บริ ษั ท ฯ ได้ เ ซ็ น สัญญาในการผลิตหม้อแปลงไฟ ฟ้ าให้ กั บ การไฟฟ้ า นครหลวง (กฟน.) 2 สัญญา มูลค่ารวมกว่า 517 ล้ า นบาท ทั ้ง การผลิ ต หม้อแปลงไฟฟ้า ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554 TRT ค�ด (ต่อจากหน้า 3)

กำาลัง Power Transformer จำ า นวน 4 ยู นิ ต และผลิ ต หม้อ แปลงไฟฟ้ า CSP Type Transformer จำานวน 680 ยูนิต ซึ ่ง จะทำ า การติ ด ตั ้ง ทั ่ว เขต นครหลวง ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท ฯ อ ยู ่ ระหว่างการศึกษา เพื่อเข้าร่วม ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน ทางเลือก ทั้งโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้า พลังงานลม โดยขณะนี้มีการพูด คุ ย กั บ พั น ธมิต รจำ า นวน 2 - 3 ราย คาดว่ามีความเป็นไปได้สงู ที่ บ ริ ษั ท ฯ จ ะ เ ข้ า ร่ ว ม ล ง ทุ น ในโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน

News Station

หน้า 4

แสงอาทิ ต ย์ เนื ่อ งจากหาก จำ า หน่ า ยดั ง กล่ า วสู ง กว่ า ระดั บ บ า ท ซึ ่ง ค า ด ว่ า ก า ร ศ ึก ษ า พิ จ ารณาจำ า นวนแสงแดดใน ปกติที่ 1 พันล้านบาท โดยในปีนี้ ใน 2 เรื่องดังกล่าวจะได้ข้อสรุป ประเทศที่มีจำานวนมาก และขณะ ปรับเพิม่ ขึ้นมาเป็น 1.3 พันล้าน ภายในปลายปีนี้ นี้ต้นทุนการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ เริ ่ม ถู ก ลง เปรี ย บเที ย บกั บโรง ไฟฟ้ า พลั ง งานลมที ่ม ีข้ อ จำ า กั ด มากกว่า ทั้งในด้านความเร็วลม และจำานวนโครงการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่ ระหว่างการศึกษา เพื่อขยายกำาลัง การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ าระบบ จำ า ห น่ า ย ( D i s t r i b u t i o n Transformer) ซึ่งเป็นหม้อแปลง ขนาดเล็ก ซึ่งมีความต้องการที่ เติบโตต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทฯ มีย อดขายในหม้อ แปลงระบบ

MFEC มั่นใจ (ต่อจากหน้า 1)

งานในภาครัฐบาลเพิ่มขึ้น จาก นายศิรวิ ฒั น์ วงศ์จารุกร ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ รั บ งานภาค ก ร ร ม ก า ร ผู ้จั ด ก า ร ใ ห ญ่ รัฐบาลสัดส่วน 30% และรับงาน บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) ภาคเอกชนสัดส่วน 70% ซึ่งการ เปิดเผยถึงแนวโน้มธุรกิจในครึ่ง รับงานได้อย่างคล่องตัวดังกล่าว ปีหลังว่า ยังขยายตัวต่อเนื่องจาก เป็นผลมาจากการรวมตัวกับบริษทั ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาตามทิศทาง ไอทีชั้นนำาในช่วงที่ผ่านมา ทำาให้ การเติบโตของอุตสาหกรรมไอที MFEC GROUP แข็งแกร่งมากขึ้น โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาล และมัน่ ใจว่าในปีนี้จะผลักดันราย ใหม่ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมไอที ได้ทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที ่ อย่างชัดเจน จึงเชื่อว่าจะมีงาน 3,500 ล้านบาทได้ สำาหรับผลประกอบการ ใหม่ๆ ไหลเข้ า สู ่ต ลาดอี ก เป็ น จำานวนมาก โดยปัจจุบันบริษัทฯ ไตรมาส 2/2554 สิ้นสุดวันที่ 30 มีงานในมือที่รอรับรู้เป็นรายได้ มิถุนายน 2554 บริษัทฯ มีรายได้ (Backlog) อยูท่ ี่ 2,000 ล้านบาท รวม 1,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 545 และคาดว่ า รั บ รู ้ร ายได้ ปี นี ้ ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 103 70 - 80% ส่วนที่เหลือจะรับรู้ราย จากงวดไตรมาสเดี ยวกั นของปี ได้ในปีถัดไป นอกจากนี้ บริษัทฯ 2553 ที่มีรายได้ 532 ล้านบาท ได้ เ ตรี ย มประมูล งานใหม่ๆ ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี กำ า ไรสุ ท ธิ ต่อเนื่องกระจายทั้งภาครัฐและ 61 ล้ า นบาท หรื อ หุ ้น ละ 0.22 เอกชน โดยเบื ้อ งต้ น เตรี ย ม บาท เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท หรือ ประมูลงานรัฐวิสาหกิจ มูลค่าอีก ร้อยละ 199 จากงวดเดียวกันของ ป ร ะ ม า ณ 8 0 0 ล้ า น บ า ท ปีก่อนที่มีกำาไรสุทธิ 20 ล้านบาท ขณะเดี ย วกั นได้ เ ตรี ย มพั ฒ นา หรือหุ้นละ 0.08 บาท ระบบ Software ต่ า งๆ เพื่ อ ในขณะที่ผลประกอบการ สร้าง Content ใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ งวด 6 เดื อ นแรกของปี 2554 รองรับตลาดไอทีท่ขี ยายตัว ซึ่งใน (มกราคม - มิถุ น ายน 2554) อนาคตมีโอกาสที่บริษัทฯ จะรับ บริษัทฯ มีรายได้ 1,826 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 563 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.57 จากงวดเดียวกันของปีกอ่ น ที่มีรายได้ 1,263 ล้านบาท และ บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 82 ล้านบาท หรือหุ้นละ 0.29 บาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท หรือร้อยละ 96 จาก งวดเดียวกันของปีก่อนที่บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 42 ล้านบาท หรือหุ้น ละ 0.17 บาท สำาหรับปัจจัยที่ ทำ า ให้ ผ ลประกอบการเพิ ่ม ขึ ้น ดังกล่าว เป็นผลมาจากการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำาเนินงานและ การส่งมอบงานได้ดขี ้นึ ทำาให้รบั รู้ รายได้เต็มที่ทั้งจากงานปัจจุบัน และงานที่ชะลอการส่งมอบมาจาก

ช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา “ผลประกอบการครึ่งปี แรกที่ผ่านมาของบริษัทฯ ถือว่า น่าพอใจ ซึ่งตามปกติผลประกอบ การครึง่ ปีแรก คิดเป็น 40% ของ รายได้รวม ขณะที ่ 60% จะรอรับ รู้ในครึ่งปีหลัง ซึ่งเป้าหมายรายได้ ทั้งปีที่วางไว้ 3.5 พันล้านบาทยัง ไม่ไ ด้ ป รั บ เปลี ่ย น และคาดว่ า ทำ า ได้ ต ามที ่ว างไว้ จากความ แข็ ง แกร่ ง ของ MFEC GROUP ที่ ทำ า ใ ห้ ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น ม ี ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ ่ม มากขึ ้น และ รองรั บ งานได้ ก ว้ า งขวางขึ ้น ” นายศิริวัฒน์ กล่าว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

“โอบ�ม�” เล็งของบฯ กระตุ้นศก. จ�กสภ�คองเกรส หวังลดก�รว่�งง�น รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐฯ เตรียมขอความเห็นชอบสภาคองเกรสให้ออกมาตรการ กระตุ ้น เศรษฐกิ จ ครั ้งใหม่ห ลายพั น ล้ า นดอลลาร์ เ พื ่อ ลดจำ า นวน การว่ า งงาน พร้ อ มกั บ เสนอแผนปรั บ ลดการขาดดุ ล งบประมาณ ของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโอบามาจะเสนอ มาตรการดังกล่าวต่อสภาคองเกรสเพื่อให้พิจารณาในระยะอันใกล้นี ้ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดวงเงินงบประมาณได้ ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามากล่าววานนี้วา่ รัฐบาล สหรัฐฯ จะเสนอมาตรการลดการขาดดุลงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ พิเศษของสภาคองเกรสที่ทาำ หน้าที่ตดิ ตามการลดการขาดดุลงบประมาณ โดยมาตรการลดการขาดดุลงบประมาณของประธานาธิบดีโอบามา จะรวมถึงการเพิ่มรายได้ของรัฐบาลกลางควบคู่ไปกับการลดรายจ่าย ภาครัฐ ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโอบามามีกำาหนดการที่จะแสดง สุนทรพจน์ ซึ่งคาดว่าจะรวมถึงการเสนอมาตรการดังกล่าว ภายหลัง

AFET

วันแรงงานสหรัฐฯ วันที่ 5 กันยายนนี้ ขณะที่ผู้นำาเสียงข้างมากจากพรรค รีพบั ลิกนั มีทา่ ทีท่จี ะคัดค้านทุกมาตรการที่ทาำ ให้รฐั บาลกลางต้องเพิ่มการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

News Station

หน้า 5

ตัวของจีดีพีกลุ่มจี 10 จาก 1.9% เป็น 1.5% และคงประมาณการจีดีพี กลุ่มจี 10 ปีหน้าที่ระดับ 2.4%

มอร์แกนสแตนเลย์หั่นประม�ณก�รศก.โลกปีนี้ จ�กค�ดขย�ยตัวเป็น 3.9%

บิ๊กเฟดชี้ประก�ศคงอัตร�ดบ.ถึงกล�งปี 2013 ไม่ได้หม�ยคว�มจะมี QE3

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า มอร์แกนสแตนเลย์ลด ประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปีนี้จะจากที่คาดว่าจะขยาย ตัวในอัตรา 4.2% เป็น 3.9% ก่อนหน้านี้ เนื่องจากคาดว่า ความเชื่อมั่น ของนักลงทุนและผู้บริโภคจะยังคงอยู่ในระดับต่ำาจากความกังวลวิกฤต หนี้ยุโรป พร้อมกับระบุว่า ชาติยุโรปไม่แสดงความมุ่งมั่นเท่าที่ควรในการ แก้ปัญหาดังกล่าว ขณะเดี ย วกั น มอร์ แ กนสแตนเลย์ ไ ด้ ล ดประมาณการ การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2012 ลงจากระดับ 4.5% เป็น 3.8% “เศรษฐกิจสหรัฐฯและยุโรปมีความเสี่ยงอย่างสูงที่จะไปสู่ ภาวะถดถอย ความผิดพลาดเชิงนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล่าช้า และความไม่เพียงพอในการดำาเนินมาตรการแก้ปญั หาหนี้ยโุ รป และกรณี ปัญหาการเมืองในประเด็นการเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐฯทำาลาย ความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคและนักลงทุน และเป็นแรงกดดันต่อตลาดเงิน ตลาดทุน” นายเชทาน เอห์ยา นักวิเคราะห์ที่มอร์แกนสแตนเลย์ กล่าว นอกจากนี ้ มอร์แกนสแตนเลย์ได้ลดประมาณการการขยาย

รายงานข่าวบนเว็บไซต์บลูมเบิรก์ ดอทคอมระบุวา่ สำานักงาน สถิตแิ ห่งชาติจนี เปิดเผยว่า ราคาที่อยู่อาศัยใน 14 เมืองใหญ่จากทั้งหมด 70 เมืองใหญ่ในจีนลดลงในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งสัญญาณว่า ความร้อนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์จนี เริ่มบรรเทาลง หลังรัฐบาลออก มาตรการควบคุมการเก็งกำาไรอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนดังกล่าวราคาที่อยู่อาศัยในกรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ รวมถึงเมืองใหญ่อีก 3 เมืองไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ ราคาบ้านใหม่ใน 2 เมืองใหญ่เพิ่มขึ้นจากทั้ง 70 เมือง “สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ รัฐบาลจีนมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุม ตลาดอสังหาริมทรัพย์ เราเชื่อว่า จะยังคงมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง” นายหยู เหลียง ประธานไชน่าวานเก ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ราย ใหญ่อันดับ 1 ของจีนกล่าว ทั้งนี้ ในเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลจีนประกาศนโยบายที่จะ ชะลอการเพิ่มขึ้นของราคาที่อยู่อาศัยในเมืองขนาดกลางและเล็กเพื่อช่วย เหลือผู้ต้องการมีบ้าน และลดความเสี่ยงการเกิดภาวะฟองสบู่

“เทคนิคข�ลง - พื้นฐ�นหมดข่�ว”

TFEX

“หมดข่�วดีเล่น”

นางสาวปิน่ แก้ว สันติเมธวิรฬุ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำากัด (AGE) จำากัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 71 สัญญา สถานะคงค้าง 2,210 สัญญา - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 20,987 สัญญา สถานะคงค้าง 30,574 สัญญา - ปิด 139.65 บ./ก.ก. ลดลง 0.30 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนมี.ค. 55) - ปิด 747.50 จุด ลดลง 5.30 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยลบ - ตลาดไม่มขี า่ วใหม่กระตุน้ ปั จ จั ย ลบ - ตลาดทุ นทัว่ โลกยังไม่มขี า่ วใหม่มากระตุน้ - เศรษฐกิจโลกทรุดทำาความต้องการยางชะลอตัว - นลท.ยั ง กังวลภาวะเศรษฐกิจโลก - เส้นเทคนิคเป็นขาลง - ตลาด TFEX เพิ ม่ มาร์จน้ิ ใน SET50 Futures หลังตลาดผันผวนหนัก - วอลุม่ เงียบ เพราะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ - อาจมีแรงขายทำากำาไรช่วงท้ายสัปดาห์ - น้าำ ท่วมเหนือ - อีสาน แต่ไม่ใช่แหล่งปลูกยางสำาคัญของไทย - เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ยุโรปยังน่ากังวล กลยุทธ์ - ฝัง่ ขายถือสถานะต่อ (สัญญาส่งมอบเดือนมี.ค. 55) - ต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 668.92 ล้านบาท - แนวรับ 139 บ./ก.ก. ถัดไป 135.10 บ. กลยุ ท ธ์ - เก็ งกำาไร (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวต้าน 141.15 บ./ก.ก. - แนวรับ 742 จุด - แนวต้าน 762 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 754 จุด แนวต้าน 762 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

หน้า 6

HANA มูลค่�พื้นฐ�น 26 บ. บล.กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ประเมิ น ผลการดำ า เนิ น งาน 3Q54 ของ HANA มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล อย่างไรก็ตามปัจจุบนั HANA ได้ใช้กำาลังการผลิตใกล้เต็มแล้ว และจำ�เป็นต้องเร่งก�รผลิตให้ทันกับคำ�สั่งซื้อต�มฤดูก�ลโดยเฉพ�ะ จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่ในจีนรวมถึงลูกค้�ไอซี อย่�งไรก็ต�มก�รชะลอตัว ของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปอ�จส่งผลต่อคว�มไม่แน่นอนของคำ�สั่ง ซื้อในในปี 55 จึงแนะนำ�แค่เก็งกำ�ไร มูลค่�พื้นฐ�นที่ 26 บ�ท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 18/08/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

HANA 24.00 -0.10 -0.41 24.30 24.40 23.70 24.10 24.13

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

1,070,400 25,824 2.90 7.77 1.40 1.55 6.43 3.09 19,931

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/54

1. 2. 3.

วันทำ�ก�รซื้อข�ยที่ผ่�นม�พบหุ้นซื้อ - ข�ย ที่ระดับราคา 24.30 บาทหนาแน่นสุด

4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ OMAC (HK) LIMITED HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG บริษัท โอแมค จำากัด

จำานวนหุ้น

(%)

172,480,000 76,715,600 75,472,400

20.77 9.24 9.09

46,895,400

5.65

40,939,360

4.93

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

News Station

รมช.คลัง ลั่น ลุยลดหย่อนภ�ษีรถคันแรก ลดดอกเบี้ยบ้�น 0% ใน 5 ปี แน่นอน นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รอบคอบ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ โครงสร้างภาษีสรรพสามิตน้าำ มัน ดี เ ซลที ก่ ่ อ นหน้ า นี ้ไ ด้ ป รั บ ลด รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยว่า สำาหรับนโยบายเร่งด่วน ส่ ว นแนวทางการปรั บ ให้เหลือเกือบ 0% โดยจะสิ้นสุด ที่ภายหลั ง จากรั ฐ บาลดำ า เนิน การ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นแล้ว จะดำ า เนิ น การในทั น ที ได้ แ ก่ นโยบายการรับจำานำาข้าวเกษตรกร การพั ก ชำ า ระหนี ้ และการปรั บ โครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกร การ จัดทำาบัตรเครดิ ตให้กั บเกษตรกร การขึ้นเงินเดือนให้กบั ผู้ท่จี บปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน และการปรับ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำาเป็น 300 บาทต่อ วัน นอกจากนี้ยังคงมีนโยบายการ ลดหย่อนภาษีสาำ หรับรถยนต์คนั แรก และดอกเบี้ย 0% จำานวน 5 ปี สำ า หรั บ ผู ้ซื ้อ บ้ า นหลั ง แรก ราคา ไม่เกิน 3 ล้านบาท สำ า หรั บ นโยบายการลด หย่ อ นภาษี ร ถยนต์ คั น แรกให้ ประชาชน เบื้องต้นกำาหนดไว้ว่า ราคารถยนต์จะต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งต้องเป็นรถยนต์มือหนึ่ง ซึง่ ผูท้ ไี่ ด้ รับสิทธิอาจจะเป็นผู้ท่ซี ้อื เงินสดหรือ เป็นแบบผ่อนก็ได้ ซึ่งในส่วนของ เงื่อ นไขรายละเอี ยดคงต้ อ งมีการ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ทำาการสรุปนโยบายดังกล่าวอย่าง

SCB ปัดลือ นลท.สนใจซื้อหุ้น SSEC แจงไม่ได้ถือหุ้นด้วยธน�ค�รเอง แต่ถือหุ้น SICCO รายงานข่าวจาก ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำากัด (SCB) แจ้งว่า ต า ม ที ่ม ีข่ า ว ป ร า ก ฏ ใ น สื ่อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ฉ บั บ หนึ ่ง กรณี ม ี นักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาเจรจาซื้อ หุน้ บล.ซิกโก้ (SSEC) จากธนาคาร ไทยพาณิชย์ นั้น ธนาคารขอเรียน

ชี้แจงว่า ในปัจจุบันธนาคารเป็น เพี ย งผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท เงิ น ทุ น สินอุตสาหกรรม จำากัด(มหาชน) (SICCO) ในสั ด ส่ ว น 38.65% ของทุนชำาระแล้ว และกำาลังอยู่ ระหว่ า งการทำ า คำ า เสนอซื ้อ หลั ก ทรัพย์ (TenderOffer) ทั้งหมด

ในเดือนก.ย.นี้ โดยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลั ง ระบุ ว่ า การ พิจารณาในเรื่องของภาษีสรรพสามิต น้าำ มันดีเซลจะต้องเดินหน้าพิจารณา ควบคู่ไปกับนโยบายการปรับลดเงิน นำาส่งเข้ากองทุนน้าำ มันเพื่อดูแลราคา น้ำามันขายปลีกในประเทศไม่ให้เป็น ภาระต่อประชาชนจนเกินไป ซึ่งหลัง จากแถลงนโยบายเสร็จแล้วก็จะให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อมูล ว่าจะส่งผลกระทบในแง่ใดบ้าง อาทิ โครงสร้างรายได้ของรัฐบาล ซึ่งจะ ต้ อ ง ม ีก า ร เ ข้ า ม า ห า รื อ กั น ทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวง พลั ง งานว่ า จะมีข้ อ สรุ ป ร่ ว มกั น อย่างไร ส่ ว นนโยบายบั ต รเครดิ ต เกษตรกร ขณะนี้ได้มีธนาคารของ ภาครัฐหลายแห่งเข้ามาเสนอขอร่วม โครงการดั ง กล่ า วนอกเหนื อ จาก ธนาคาร ธ.ก.ส. แต่ ยั ง คงต้ อ ง พิ จ ารณาถึ ง รายละเอี ย ดข้ อ มูล อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะสรุปว่า จะให้ธนาคารรัฐแห่งใดเข้ามาเข้า มร่วมโครงการดังกล่าว

ของ SICCO เป็นการทั่วไปเพื่อ 50% ขึ้นไปของจำานวนสิทธิออกเสียง เพิกถอนหลักทรัพย์ SICCO จาก ทั้งหมดของ SICCO แล้ว ธนาคาร การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน จะมีห น้ า ที ่ต้ อ งทำ า คำ า เสนอซื ้อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการทำาคำา หลั ก ทรั พ ย์ ทั ้ง หมดของ SSEC เสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SICCO ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ดั ง กล่ า ว ธนาคารจะสิ ้น สุ ด ลง ต่อไปเนื่องจากในปัจจุบัน SICCO ถือหุ้นอยู่ใน SSEC อยู่ในสัดส่วน ในวันที่ 22 ก.ย. 54 ทัง้ นี ้ หากภายหลังการทำา 7 0 . 0 6 % ข อ ง ทุ น ชำ า ร ะ แ ล้ ว คำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SICCO โดยธนาคารไม่ไ ด้ ม ีก ารถื อ หุ ้นใน ดังกล่าวแล้ว เป็นผลให้ธนาคารได้ SSEC ด้วยธนาคารเองแต่อย่างใด ถือหุ้นใน SICCO เพิ่มเป็นตั้งแต่ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

News Station

หน้า 8

สภาพความผันผวนของตลาด โดยจะเริ่ม ฟิวเจอร์สของหุ้นรายตัวมีทั้งการปรับเพิ่ม เริ่มแล้ว...วันนี้!!! มี ผ ลบั ง คั บใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 19 สิ ง หาคม และลดอัตราหลักประกันในบางหุ้นอ้างอิง TFEX ปรับเพิ่มหลักประกันมาร์จิ้น “การปรับเปลี่ยนอัตราหลักประกันนั้น นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการ 2554 เป็นต้นไป ทัง้ นี ้ การปรับหลักประกันดังกล่าว เป็นวิธีการที่สำานักหักบัญชีดำาเนินการเป็น ผู ้จั ด การ บริ ษั ท ตลาดอนุ พั น ธ์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จะส่งผลให้ผู้ลงทุนทั่วไปต้องวางหลักประ ปกติ โดยจะปรับอัตราหลักประกันขึ้นหาก จ า ก ปั ญ ห า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที ่เ กิ ด ขึ ้น กันของฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 เพิ่มขึ้น ราคาฟิ ว เจอร์ ส มี ค วามผั น ผวนสู ง ขึ ้น ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในช่วงที่ผ่านมา จาก 38,000 บาทต่อสัญญา เป็น 53,200 ในทางตรงข้าม หากความผันผวนของราคา ทำาให้ผู้ลงทุนเกิดความไม่มั่นใจและมีการ บาทต่ อ สั ญ ญา โกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส ขนาด ฟิ ว เจอร์ ส ลดลงก็ จ ะปรั บ ลดอั ต ราหลั ก ปรั บ เปลี ่ย นพอร์ ต การลงทุ นโดยหั น มา 50 บาททองคำ า จาก 47,500 บาท ประกันลง ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับขึ้น ถื อ ครองทองคำ า ซึ ่ง จั ด เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที ่มี ต่อสัญญา มาเป็น 62,700 บาทต่อสัญญา และปรับลดอัตราหลักประกันของฟิวเจอร์ส ความปลอดภัยสูงขึ้น ส่งผลให้การซื้อขาย และโกลด์ฟิวเจอร์สขนาด 10 บาททองคำา ทัง้ 2 ประเภทมาแล้ว อย่างไรก็ด ี การปรับ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละทองคำ า มี ค วามคึ ก คั ก จาก 9,500 บาทต่อสัญญา มาเป็น 12,540 หลักประกันในครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงใน แต่ผันผวนอย่างมาก และทำาให้สำานักหัก บาทต่อสัญญา สำาหรับอัตราหลักประกัน อัตราที่คอ่ นข้างสูง จึงต้องการให้ผ้ลู งทุนรับ บัญชีต้องพิจารณาปรับเพิ่มอัตราหลักประ ของซิลเวอร์ฟิวเจอร์สของผู้ลงทุนทั่วไปนั้น ทราบข้ อ มู ล และเตรี ย มการในเรื ่อ งเงิ น กันของฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 (SET50 จะปรับลดลงจาก 29,450 บาทต่อสัญญา ประกันไว้เป็นการล่วงหน้า” นางเกศรา Index Futures) และโกลด์ฟิวเจอร์สตาม มาเป็น 21,850 บาทต่อสัญญาในขณะที่ กล่าว

EARTH ปัดเคยให้ข่�ว PT. TTP เป็นบจ.ตล�ดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย รายงานข่าวจาก บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำากัด (มหาชน) (EARTH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มีการเจรจาเพื่อซื้อหุ้นจากผู้ถือ หุ้นเดิมของ บริษัท PT. TRI TUNGGAL PITRIATI (PT.TTP) ประเทศอินโดนีเซีย ด้วย วิ ธี ก ารแลกหุ ้นโดยมู ล ค่ า ประเมิ น จาก ปริ ม าณสำ า รองถ่ า นหิ น ของ TTP ซึ่ งได้ มอบหมายให้ผู้ประเมินอิสระที่ได้รับใบ อนุญาตเป็นผู้ประเมินปริมาณสำารองและ บริษทั ฯ ได้นาำ ส่งข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทราบก่อนหน้านี้แล้ว บริษัทฯ ขอให้ ข้อมูลเพิ่มเติมสำาหรับรายละเอียดที่ปรากฏ เป็นข่าวลือจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ดังนี้

1.ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่เคยให้ company) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 54 ทะเบียน สัมภาษณ์วา่ PT. TTP เป็นบริษทั จดทะเบียน เลขที ่ 01673/1/PPM/PMA/2011 โดย PT.TTP ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น 2.ข้ อ มู ล ที ่ถู ก ต้ อ งคื อ PT. TTP ตลาดหลักทรัพย์ อินโดนีเซีย ตามที่เป็นข่าว แต่เดิมคือ ห้างหุ้นส่วนจำากัด CV. TRI 3.เลขที ่ใ บอนุ ญ าตสั ม ปทานที ่ TUNGGAL MANDIRI (CV.TTM) จดทะเบียน ถู ก ต้ อ งคื อ เลขที ่ 545/013/IUP-OP/ วันที่ 17 ธ.ค.50 เมื่อจะมีการเปิดให้ต่าง D.PE/2010 ซึ่งได้รบั อนุญาตในการทำาเหมือง ชาติเข้าถือหุ้นจะต้องแปรสภาพเป็นบริษัท โดยได้รบั สิทธิและสัมปทานในการทำาเหมือง ต่างชาติดังนั้นจึงมีการแปรสภาพจากห้าง ตามที่ได้แจ้งข่าวก่อนหน้านี้แต่ที่ปรากฏใน หุ้นส่วนจำากัด เป็นบริษัทจำากัดชื่อ PT. TRI หนังสือพิมพ์คือใบอนุญาตเลขที่ 545/13 TUNGGAL PITRIATI (PT.TTP) จดทะเบียน IUPOP.PE/20100 วันที่ 27 ธ.ค. 53 และแปรสภาพเป็นบริษัท จำ า กั ด ต่ า งชาติ (foreign investment

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

EVER เว่อร์ๆๆๆๆ EVER วิ่งหน้าตั้ง 4 วันทำาการทะยาน 173% ด้านบิ๊กบอส ออกโรงยัน ไม่มีการดำาเนินการ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญใดๆต่อธุรกิจขณะนี้ ขณะที่ผลงาน Q2/54 พลิกเป็นกำาไร 170 ลบ. วงในมอง ราคาหุ้นทะยานขึ้นแค่ชั่วคราว ขณะที่โบรกฯ มองราคาเข้าเขตซื้อมากเกินไป ให้แนวต้าน 1.40 บาท หุ ้น ฮอตฮิ ต สั ป ดาห์ นี ้ห ากจะ ไม่พู ด ถึ ง หุ้ น บมจ.เอเวอร์ แ ลนด์ (EVER) ซึ่ ง ดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นพั ฒ นา อสังหาริมทรัพย์ คงไม่ได้แล้ว เนื่องจาก ราคาหุ้นที่ว่งิ หน้าตั้ง จากวันที่ 10 ส.ค. 54 ราคาปิดที่ 0.56 บาท ไต่ระดับมาทะลุ 1 บาทเพียง 3 วันทำาการ และแตะ ระดับสูงสุดวันที่ 17 ส.ค. ที่ 1.53 บาท เพิ่มขึ้น 0.97 บาทหรือทะยานเพิ่มขึ้น 173.21% งานนี้มองชั้นเดียวเชิงเดียวก็ว่า น่าจะรับกับผลงาน ใน Q2/54 ที่พลิก เป็นกำาไร 170.13 ล้านบาท จากช่วง เดียวกันของปีกอ่ นที่ขาดทุน 11.35 ล้าน บาท คิดเป็นกำาไรที่เพิ่มขึ้น 158.78 ล้าน บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา 1,598.94% แถมงวด 6 เดื อ นก็ พ ลิ ก เป็ น กำ า ไร 158.69 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของ ปีก่อนที่ขาดทุน 21.775 ล้านบาท ทั ้ง นี ้บ ริ ษั ท ชี ้แ จงว่ า ผลงาน Q2/54 ที่ออกมาเติบโตแจ่มจรัส เพราะ มีรายได้รวม 443.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก Q2/53 ถึง 419.69 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นในอัตรา 1,733.54% เป็นผลมา จากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจำานวน

419.70 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ รับชำาระเงินงวดส่วนที่เหลือทั้งหมดจาก ผู้ซ้อื โครงการมายวิลล่า บางนา อาคาร เอ แต่ราคาหุ้นที่ทะยานกว่า 100% ใน 4 วันทำาการ แถมวอลุ่มการซื้อขาย คึกคัก จนทำาให้เกิดข้อสงสัย มีอะไรใน กอไผ่ ... แต่ลา่ สุด “สวิจกั ร์ โลจายะ” กรรมการผู้จดั การ EVER ออกโรงชี้แจง ผ่านตลาดหลักทรัพย์ ว่า บริษทั ยังไม่มี การดำาเนินการหรือการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนยั สำาคัญใดๆต่อธุรกิจในขณะนี ้ หลังราคาหุ้น และปริมาณการซื้อขาย ของบริษัทมีการเคลื่อนไหวและปรับตัว สูงในขณะนี้นั้น แ ม ้ร า ค า จ ะ ย่ อ ตั ว ล ง ม า แต่ ไ ม่ม ากนั ก และไม่ห ลุ ด 1 บาท ด้านวงการมอง การเคลื่อนไหวของ ราคาหุ้น EVER แล้ว เตือนให้ระวังเหตุ ที่ผ่านมาราคาหุ้นนิ่งสงบนาน การขึ้น ครั้งนี้อาจเป็นแค่ขึ้นชั่วคราว ประกอบ กั บ นั ก วิ เ คราะห์ บล.คั น ทรี ่ก รุ ๊ป มอง สัญญาณเทคนิคราคาหุ้น EVER เข้ า เขตซื ้อ มากเกิ น ไป หากสนใจ

ส า ม า ร ถ เ ก็ ง กำ า ไ ร ไ ด้ ใ น ร ะ ย ะ สั ้น โดยประเมิน แนวต้ า นอยู ่ที ่ 1.40 บาท และให้จุดตัดขาดทุน ที่ระดับ 1.20 บาท งานนี .้ ... บอกได้ เ พี ย งว่ า ...... ทราบแล้วเปลี่ยน

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

Lifestyle Station

คว�มรักในท�งวิทย�ศ�สตร์

by Jackal_XIII

มาทำาความรู้จักความรักในทางวิทยาศาสตร์กันบ้าง ดร.เฮเลน ฟิชเชอร์ แห่งมหาวิทยาลัยรุทเจอรส์ (Rutgers University) นิวเจอร์ซี บอกว่าห้วงความรักของคนเราแบ่งเป็น 3 ตอน โดยจะมีฮอร์โมนที่แตกต่างกันมาร่วมแสดง บทบาทในแต่ละตอน 1 ช่วงเกิดตัณหา ตัณหาราคะถูกขับโดยฮอร์โมนเพศ 2 ตัว คือ เทสโทสเทอโรน (Testosterone) และเอสโตรเจน (Estrogen) เทสโทสเทอโรนเป็นฮอร์โมนที่ไม่ได้พบเฉพาะในผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงก็มีเช่นกัน ดร.ฟิชเชอร์บอกว่า เจ้าฮอร์โมนเพศสองตัวนี้เอง ที่ช่วยควบคุมอาการอยากได้โน่น อยากได้นี่ ของเรา 2 ช่วงคลั่งรัก เป็นช่วงที่ทำาให้ชีวิตเราผิดเพี้ยนไป ไม่รับรู้ ไม่สนใจสิ่งรอบกาย ไม่กิน ไม่นอน เอาแต่นั่งฝัน เพ้อ ละเมอถึงคนรัก อาการ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ถูกควบคุมโดยกลุ่มสารสื่อประสาทที่เรียกว่า โมโนอะมิเนส (Monoamines) ซึ่งประกอบด้วย - โดพามีน (Dopamine) เป็นสารเคมีที่ช่วยให้สมองตื่นตัว เช่นเดียวกับนิโคตีนและโคเคอีน - นอร์เอพิเนฟรีน (Norepinephrine) หรือรู้จักกันในนามของ อะดรีนาลิน (Adrenalin) ที่เป็นตัวการทำาให้เราเหงื่อแตกและหัวใจเต้นรัว ยามตื่นเต้น - เซโรโทนิน (Serotonin) หนึ่งในสารสำาคัญที่ทำาให้เราเกิดอาการ...ซึม..เศร้า..เหงา..เพราะรัก 3 ช่วงผูกพัน ไม่มีใครที่จะทำาตัวคลั่งรักได้ตลอดชีวิต เมื่อผ่านพ้นไปช่วงเวลาหนึ่ง ถ้าไม่โบกมือลากันไปเสียก่อน คู่รักก็จะฉุดกระชาก ลากจูงกันเดินมาสู่ช่วงแห่งความผูกพัน ในตอนนี้จะว่าด้วยการตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่และสร้างครอบครัว ฮอร์โมนสองตัวสำาคัญคือ - ออกซีโทซิน (Oxytocin) จากต่อมไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการ ขับน้ำานมและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารก โดยมีการพบว่าออกซีโทซินจะถูกขับออกมาเมื่อ ชายหญิงมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ลึกซึ้ง ทฤษฎีบอกไว้ว่ายิ่งชายหญิงมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งแค่ไหน ความ ผูกพันก็มีมากขึ้นเท่านั้น - วาโซเพรสซิน (Vasopressin) สารสำาคัญอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวรักษาสมดุลของน้ำาในร่างกาย จะถูก ขับออกมาเมื่อร่างกายขาดน้ำา ความตึงเครียดสูง ความดันเลือดสูง หรือเมื่อคู่รักมีความสัมพันธ์ทางเพศ

Photo Release

คอนวูด ลุยง�นแฟร์ นายเมธี ชูศักดิ์อาชานัย (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการ ส่ ว นฝ่ า ยขายต่ า งประเทศ บริ ษั ท คอนวู ด จำ า กั ด กลุ่ม ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) จับมือพันธมิตร ทางธุรกิจ E.H. Trading Sdn Bhd และ BMC Marketing Sdn Bhd. เพื่อโชว์นวัตกรรมสินค้าวัสดุทดแทนไม้ภายใต้ แบรนด์คอนวูด ในงาน Archidex Fair 2011 หรืองานแสดง สินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่งอาคารและ บ้านเรือน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

Lifestyle Station

มุมก�รตล�ด มีเดีย อินฟินีตี้ ส่ง “อ�ม่�พลัส ลิมิเต็ด อิดิชั่น” ลงตล�ด บริษัท มีเดีย อินฟินีตี้ จำ�กัด กระตุ้นตล�ดมือถือเฮ้�ส์แบรนด์ พร้ อ มเอ�ใจลู ก ค้ � แฟนพั น ธุ ์แ ท้ ต ระกู ล มือ ถื อ อ�ม่ � อี ก ครั ้ง ด้ ว ยก�รส่ ง “อ�ม่�พลัส ลิมิเต็ด อิดิชั่น”(R’Ma Plus Limited Edition) ลงตล�ดปิดท้�ย ปล�ยเดือน ส.ค. ด้วยหน้�จอข�วดำ� ปุ่มกดใหญ่ ใช้ง�นง่�ย รองรับ 2 ซิม วิทยุ FM Radio แฮนด์ฟรีในตัว และรองรับทุกฟังก์ชั่นพื้นฐ�นและที่สำ�คัญ ฟังก์ชั่นตัวแทนคว�มห่วงใย S.O.S. อีกทั้งคว�มพิเศษที่ม�พร้อมกับคีย์แพดสีฟ้�สดใสสไตล์ โลลิป๊อป (lollipop) พร้อมกล่องสุดหรู ล�ยดอกมะลิ เหม�ะสำ�หรับเป็นของฝ�กของขวัญให้ผู้สูงอ�ยุหรือคุณพ่อคุณแม่ “อ�ม่�พลัส ลิมิเต็ด อิดิชั่น” (R’Ma Plus Limited Edition) ว�งจำ�หน่�ยแล้วในร�ค�เพียง 1,490 บ�ท โดยผู้สนใจส�ม�รถห�ซื้อ ได้ที่ตัวแทนจำ�หน่�ยโทรศัพท์มือถือมีเดีย อินฟินีตี้ ได้แก่ แมคโคร, และดีแทคช็อป ทุกส�ข� ร�ยละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-374-7733 หรือ www.media-infinity.com, www.infinity-phone.com

มุมประกัน โตเกียวม�รีนฯ เข้�เยี่ยมชมโรงพย�บ�ลล�นน� ชฎิลรัตน์ เอี่ยมเกษมสิน หัวหน้�ส่วน ฝ่�ยสินไหมทั่วไป และ วีณ� เลิศบรรจงง�ม จ�กบริษัท โตเกียวม�รีนศรีเมืองประกันภัย จำ�กัด เข้�เยี่ยมชมโรงพย�บ�ลล�นน� โดยมี นฤมล วัฒนปฤด� หัวหน้�แผนก ผู้ป่วยนอก คุณว�รุณี อุณจักร แผนกเวชระเบียน และคุณจันทน� จ�รุเศรณี หัวหน้�แผนกลูกค้�สัมพันธ์ โรงพย�บ�ลล�นน� ให้ก�รต้อนรับ

ธ.ก.ส ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม น�ยลักษณ์ วจน�นวัช ผู้จัดก�รธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ ก�รเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม ที่บ้�นคลอง ปล�กร�ย ต.บ�งระกำ� อ.บ�งระกำ� จ.พิษณุโลก พร้อมมอบถุงยังชีพและของใช้ที่ จำ�เป็น เพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อนเป็นก�รเฉพ�ะหน้�ก่อนกำ�หนดม�ตรก�ร ช่วยเหลือแก้ไขปัญห�ด้�นหนี้สินต่อไป

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

กว่ า จะมาเปนเสื จะมาเป ็ นเสื อ ตอนที่ 9

เฟ้นแนวคิด

“เล็ก สิขรวิทย”

ยอดที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินแห่ง

เอเซีย พลัส

“เล็ก สิขรวิทย” ทำ�ง�นอยูใ่ นวงก�รนี้ม�อย่�งย�วน�น จนเป็นที่ยอมรับนับถือ เข�เผยเคล็ดลับในก�รถ่�ยทอดวิช�คว�มรู้ และ ประสบก�รณ์ให้กับทีมง�นหรือคนรุ่นหลังไว้อย่�งน่�สนใจ “อย่างแรกเลยในการจะสอนงานให้กับทีม คือ เราต้อง ถอยออกมา ให้สงั คมและลูกค้ามองเห็นผู้ชว่ ยหรือทีมงานของเรา มากกว่าเห็นเรา อย่าง IPO เวลามีงานเฟิร์สเดย์เทรด ก็พยายาม ให้เขาเหล่านั้นขึ้นไปพูด รวมถึงยามที่ต้องให้ข่าวกับสื่อด้วย ส่วน ตัวผมเองก็คอยอยู่ใกล้ๆ คอยดู หรืออาจจะไปเดินเล่นๆ อยู่ใน

“เล็ก สิขรวิทย”

บริเวณ เหมือนเป็นการให้กำาลังใจหน่อยๆ มีอะไรที่ต้องตอบ ก็สามารถตอบแทนเราได้ ลักษณะนี้เป็นต้น นั่นเป็นจุดหนึ่งที่สำาคัญ เพราะการทำางาน จะมานั่งดู อย่างเดียวไม่ได้ ต้องปฏิบัติจริง ทีมงานทีอ่ ยูก่ ับเราถือได้ว่า มี โ อกาสทีด่ ี เพราะมี ตั ว อย่า งดี ๆ ให้ดู ม ากมาย ไม่ ว่ า จะ ดร.ก้อ งเกีย รติ หรื อ ผม และผูบ้ ริ ห ารทีม่ ี ค วามสามารถ ท่านอื่นๆ แต่กระนั้นก็ดี ถ้าแค่ดูคงไม่สัมฤทธิผ์ ล ต้องลงมา รับผิดชอบด้วยตัวเอง บางทีผมก็พูดทีเล่นทีจริงไปบ้าง เช่น ‘ระหว่ า งทางทีไ่ ปพบลู ก ค้ า เนี ่ย ะ ผมอาจจะปวดท้อ งแล้ ว หายไปนะ’ ฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอ หัวหน้า บางคนมั ก จะใช้ วิ ธ ีลุ ย ด้ ว ยตั ว เอง ผูช้ ่ ว ยก็เ พีย งแต่ ไ ปนั ่ง สั ง เกตการณ์ ผมว่ า อย่ า งนั ้น มั น ไม่ ไ ด้ เ กิด กระบวนการคิ ด สักเท่าไหร่ ที่นี่เราสอนกันมาแบบนี้ตลอดมา ซึ่งมันเป็นระบบ ที่ค่อนข้างเวิร์คมากเลยทีเดียว”

อ่านต่อฉบับหน้า

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหนุ้ ไทย วันนี้มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น แต่ยังต้องดู ทิ ศ ทางดั ช นี ต ลาดหุ้ น ต่ า งประเท ศ โดยเฉพาะดัชนีดาวโจนส์ นอกจากนี้ยัง ต้องติดตามนโยบายภาครัฐที่จะประกาศ ออกมา ซึ่งในส่วนของดัชนีดาวโจนส์หาก ไม่บวกลบรุนแรง ไม่น่ามีผลต่อตลาดหุ้น มากนัก เนื่องจากพื้นฐานหุ้นไทยยังน่า สนใจ ประเมิ น แนวรั บ 1,085 จุ ด แนวต้าน 1,105 จุด กลยุทธ์แนะซื้อเมื่อ ดัชนีฯ อ่อนตัว โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ผลดี จากนโย บายเศร ษฐกิ จ ของรั ฐ บาล อาทิ กลุ่มสื่อสาร ธนาคาร และค้าปลีก

แนวโน้ ม ตลาดหุ ้น ไทยวั น นี ้ ยั ง ต้ อ งติ ด ตามประเด็ น การลงทุ น ของ นักลงทุนต่างชาติว่าจะซื้อหรือขาย และ ต้องติดตามดูตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยคาด ว่าดัชนีฯ แกว่งในกรอบแนวรับ 1,080 จุด และแนวต้าน 1,100 จุด โดยปัจจัย กดดันตลาดฯ ยังมาจากเรื่องปัญหาหนี้ ในยุโรป และความกังวลต่อเรื่องเศรษฐกิจ สหรัฐฯ ประกอบกับนักลงทุนบางส่วนขาย ทำากำาไรหุ้น หลังขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 1,100 จุดในระหว่างวัน

หน้า 13

คาดตล าดหุ้ นไทยวั น นี้ ดั ช นี ฯ จะแกว่งตัวต่อเนื่องจากวานนี้ หลังยังไม่มี ปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน โดยเฉพาะ ปั จ จั ย ต่ า งประเ ทศ ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บรรยากาศลงทุนเป็นอย่างมาก นักลงทุน ต้ อ งติ ด ตามตั ว เลขเศ รษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ที่ ท ยอยออ กมา และนโ ยบายก ระตุ้ น เศรษฐกจิ ของรัฐบาลชุดใหม่ภายในวันที ่ 24 สิงหาคมนี้ กลยุทธ์ แนะนำานักลงทุน Wait & See ประเมินแนวรับ 1,080 จุด แนวต้าน 1,095 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 สิงห�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

5,092.60 11.29% 4,402.86 9.77% 16,457.64 36.50% 19,134.67 42.44%

2,478.00 5.50% 5,243.47 11.63% 17,126.56 37.98% 20,239.74 44.89%

2,614.60 -840.61 -668.92 -1,105.07

Last Update

18/08/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,089.09 758.83 1,654.86 307.05

18/08/2011

Chg

%Chg

-4.42 -2 -4.98 -2.58 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

-0.4 -0.26 -0.3 -0.83 45,087.78 749.81

17:01:58

AGRO 1 D ecline 48%

A dv ance 30%

0.5

TECH

No C hange 22%

CONSUMP

0 -0.74 -0.5

-1.77

-1

-1.5

SERVICE

D ecline 47%

A dv ance 29% No C hange 24%

-0.8

-1.25 0.57

FINCIAL

-2

-0.47

RESOURC

-0.26

-0.26 INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 สิงหห�คม 2554

BBL

( Day )

: BBL 6,000,000

Price & Fundamental Symbol BBL

Last 162.00 Chg 3.00  %Chg 1.89  Open 161.00  High 164.00  Low 161.00  Prev 159.00  Avg 162.68  AccVol 18,380,100  AccVal(K฿) 2,990,151  1.84  %Fluct P/E 12.36  P/BV 1.31  DPS(Baht) 3.50  Yield(%) 3.14  EPS(Baht) 13.11  MktCap(Mil.) 309,233  Broker Target Update BFITSEC 208.00 16/8/2011 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ นต์การเปลีย่ 15/8/2011 นแปลง TSC 230.00 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 9/8/2011 ค่าการ DBSVม่ ขึน้ มากที 226.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

164.00

163.50

Price

163.00

162.50

162.00

161.50

161.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 สิงหห�คม 2554

EVER

( Day )

Price & Fundamental Symbol EVER

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

1.47 0.24  19.51  1.26  1.47  1.22  1.23  1.36  151,325,400  205,126  18.38 

N/A 3.87  N/A  N/A  N/A  450  Target Update No Comment

Volume Analysis

: EVER

16,000,000 14,000,000 12,000,000

Vol.

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 1.47 1.46 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 สิงห�คม 2554

INTUCH

( Day )

Volume Analysis

: INTUCH

20,000,000 18,000,000

Price & Fundamental Symbol INTUCH

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker ASP

37.75 -2.25  -5.63  37.75  38.75  36.50  40.00  37.75  68,357,700  2,580,186  5.96 

13.83 4.88  1.63  16.90  2.73  121,042  Target Update 43.60 17/8/2011

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

16,000,000 14,000,000

Vol.

12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 38.75

38.50

38.25

38.00

Price

37.75

37.50

37.25

37.00

36.75

36.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 675 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 19 สิงห�คม 2554

คำ�คมก�รลงทุน

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

“หาหลักการเล่นหุ้นของเราเอง เรียก ปราชญ์ เล่นตามเขาบอก เรียก เหยื่อ” Anonymous

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษ�-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณ�ธิก�ร-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณ�ธิก�ร และฝ่�ยสนับสนุน--ข่�วต่�งประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่�วตล�ดเงิน ตล�ดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่�วตล�ดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่�ยศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณ� วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 19 ส.ค. 2554  
Investor_station 19 ส.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement