Page 1

Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

5 6 7 8

นายกสัง่ ทบทวนหวยออนไลน โบรกชี้กระทบหุนLOXLEYแคจิตวิทยา นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สั่งสำนักงานสลากฯ ทบทวนหวยออนไลน ลั่ น ต อ งรอบคอบทุ ก ประเด็ น ห า มกิ น รวบ อี ก ทั้ ง เผยไม เ ร ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ลั ก ษณะ ผู ก ขาดแปรรู ป เข า ตลาดหลั ก ทรั พ ย ขณะที่ นั ก วิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย ชี้ LOXLEY ไม สะเทือนแมถูกเบรก เหตุเพราะโครงการลาชามากอยูแลว สุดทายก็ตองฟองรองรัฐอยูดี สวนทางจิตวิทยาหวั่นราคาหุนย่ำแย ชี้สัญญาณเทคนิคเปนขาลง แนวรับ 2.44 บาท แนวตาน 2.70 บาท ต‡อหนˆา 3

News Station

ธ.โลกเพิม่ ประมาณการจีดพ ี จี นี ปนเี้ ปน 7.2% ซือ้ UMS-AGE เมือ่ ออนตัว SH สายฟาแลบ มาร์คชี้ขายหวยออนไลน์ไดแตตองไมขัดกม.

9

Dynamic Station

10

ธรรมเทนเมนท

12

Professional Station

13

Basuka Never Dies

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

ระวัง CGS ติด Turnover list พุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย BSBM ราคาเหมาะสม 1.50 บาท

มาตัง้ สติกนั ..

ซื้อเมื่อออนตัว

บอรดการบินไทยผานแผนกู 3.7 หมื่นล. “ดีดี-ปยสวัสดิ์” พรอมหารือภายใน กอนเริ่มงาน ก.ค.

บอรดการบินไทยตั้ง ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน ดำรงตำแหนงกรรมการผู อำนวยการใหญ ระบุคุณสมบัติเพียบพรอม คาดเริ่มงานไดกลางเดือน ก.ค. ดาน เจ าตั วเผยจะหารื อ ภายในกอ นประกาศทิ ศ ทางการทำงานอยางเป น ทางการ พรอมกันนี้คณะกรรมการไดผานแผนกูทั้งในและตางประเทศ 3.7 หมื่นลานบาท แตระงับจัดซื้อแอรบัส 380 ตนเดือนหนาพิจารณาใหม ต‡อหนˆา 3

อดีตผจก.ตลท. สายหัวแปรรูปตลาดหุน หวั่นเบนปมเงิน เสียบทบาทตอบแทนนลท.

ผนึกสัญชาตญาณ

“เสือ”

ตอนที่ 5

ต‡อหนˆา 11

อดีตผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กิตติรัตน ณ ระนอง ไมนิยมแนวคิดเเปรรูปตลาดหลักทรัพย มองไรความจำเปนและอาจกอ ผลเสียในบทบาทพัฒนาตลาดทุน จำเปนตองมุงแสวงหากำไรมากกวาใช เงินเพื่อเพิ่มพูนความรูแกนักลงทุน พรอมชี้คุณลักษณะรัฐวิสาหกิจที่จะ แปรรูปไดตองไมใชกิจการผูกขาด ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธ์ เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ ”ชุมนุมปราชญ์หุ้น” ในวันที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.อาคาร ทิปโก้ ชั้น 5 ห้อง Auditorium จำนวน 250 ท่าน

และแล้วก็มาถึงวันที่ทุกท่านรอคอย นั่นคือการประกาศสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษที่ทางเว็บไซต์อีไฟแนนซ์ไทย จัดขึ้น ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จนยอดของการเปิดรับนักลงทุนเข้าร่วมงานทะลุเป้าที่เราตั้งไว้มาก ดังนั้น งานนี้จึงอาจต้องทำให้ใครหลายคนผิดหวังพลาดโอกาส เข้าร่วมงาน ทางทีมงานต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และหวังว่างานครั้งต่อไปจะได้รับการสนับสนุนอย่างนี้อีก ท้ายนี้ทีมงานอีไฟแนนซ์ไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การ ตอบรับกิจกรรมในครั้งนี้ เราให้สัญญาว่าเราจะยังคงสร้างกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป พร้อมกันรึยัง ถ้าพร้อมแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ หน้า 28- 29 ของหนังสือพิมพ์ Investor station (สองหน้าสุดท้าย ) ซึ่งหลังจากที่ท่านตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว รบกวนผู้โชคดีทุกท่านติดต่อกลับทีมงาน เพื่อทำการยืนยัน การรับสิทธิ์ เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2552 โดยท่านสามารถติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ได้ 2 ช่องทางคือ โทรศัพท์กลับมาที่หมายเลข 02-554-9391-3 ส่ง e-mail มาที่ investor_station@efinancethai.com หมายเหตุ : หากผู้โชคดีท่านใดไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และท่านจะไม่มีสิทธ์เข้าร่วมงานสััมมนาในครั้งนี้

หน้า 2


News Station

Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

นายกสั่ง

(ตอจากหนา 1)

**นายกไม่อยากได้หวยออนไลน์ นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรัฐมนตรี กลาววา การเดิน หน า โครงการขายสลากเลขท า ย 2 ตัว 3 ตัว ดวยเครื่องขายสลาก อัตโนมัติ หรือหวยออนไลน จะตอง ขึ้ น กั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ร ะ ห ว า ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมทั้ง ประเด็ น ทาง สั ง คม และความ จ ำ เ ป น ต า ม ข อ ก ฎ ห ม า ย ที่ สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลได ทำสัญญาไวกับเอกชน ซึ่งรัฐบาล ไ ม ไ ด มี น โ ย บ า ย ส ง เ ส ริ ม ใ ห ประชาชนเลนการพนัน เบื้ อ งต น รายงานจาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดมีการสั่งการใหสำนักงานสลาก กินแบงฯ ทบทวนโครงการอีกครั้ง โดยเห็ น ว า รู ป แบบ การขายหวย ออนไลน จ ะต อ งเป น ลั ก ษณะกิ น แบงไมใชกินรวบที่ขัดตอกฏหมาย นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ไ ด ก ล า ว เ พิ่ ม เ ติ ม ถึ ง แ น ว คิ ด แผนการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ว า ปจจุบันไมไดยึดหลักมุงแปรรูปเขา ตลาดหลั ก ทรั พ ย เ ป น หลั ก โดย เฉพาะกลุ ม ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารผู ก ขาด

โดย แนวคิ ด ดั ง กล า วอาจจะสวน ท า ง กั บ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย อย า งไรก็ ต าม ห า ก มี ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร า ง รัฐวิสาหกิจเรียบรอยแลวก็ยอมจะ สามารถแปรรูปไดในขั้นตอไป

การลงทุ น บล.ฟาร อี ส ท ระบุ ว า มองโครงการออกสลากเลขท า ย ผานเครื่องอัตโนมัติ สุดทายจะได รับการอนุมัติจากรัฐบาลอยูดี เเม เชาวานนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยืนยันหากหวยออน ไลน เ ข า ข า ยสลากกิ น รวบ จะไม **พื้นฐาน LOXLEY ไม่เปลี่ยน เดินหนาโครงการ แต่ราคาหุ้นไม่น่ารอด ส ว น ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ มี ต อ นายวี ร ะชั ย ครองสามสี LOXLEY ในเชิ ง พื้ น ฐานธุ ร กิ จ ผู อ ำนวยการอาวุ โ สฝ า ยกลยุ ท ธ ประเมิ น ไม มี นั ย สำคั ญ เพราะ

Siam City Securities Co.,Ltd บริษทั หลักทรัพย นครหลวงไทย จำกัด

โปรโมชั่น SCIBS Get Member พิเศษ ! เพียงแนะนำคนรูจักมาเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารอนุพันธ

หน้า 3

อยางไรก็ตองมีการฟองรองคาเสีย หายอยูเเลว เเตจะกระทบในสวน ของราคาหุน LOXLEY มากกวา เนื่องจากคาดวานักลงทุนตองการ หาประเด็ น ในการเก็ ง กำไร จึ ง ส ง ผลให ร าคาหุ น ผั น ผวนตามกระ เเสขาวในแตละวัน ทั้งนี้ ประเมินหุน LOXLEY จะเคลื่อนไหวในลักษณะเเกวงตัว แนะนำเก็งกำไร ขณะที่ นั ก วิ เ คราะห บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) พบสัญญาณ ทางเทคนิ ค หุ น ยั ง ไม ดี มี โ อกาส แกวงตัวในทิศทางขาลง เจึงเนะนำ ขาย ใหเเนวรับที่ 2.44 บาท เเนว ตานที่ 2.70 บาท โดยวานนี้หุนปด ที่ 2.58 บาท ลบ 0.24 บาท หรือ -8.51% มู ล ค า ซื้ อ ขาย 335.47 ลานบาท

ลูกคาบริษัทฯ* โปรโมชั่นสำหรับลูกคาใหมที่เปดบัญชีฯ

นาฬกาวัดอุณหภูมสิ ดุ เก

ลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือ ตราสารอนุพันธ และเริ่มใชบริการกับบริษัท ระหวาง 1 พ.ค.52-31 ก.ค.52 รับฟรีนาฬกาวัดอุณหภูมิ 1 เรือน หมายเหตุ : เมือ่ ลูกค้าใหม่ทแี่ นะนำเริม่ ใช้บริการกับบริษทั ระหว่าง 1 พ.ค.52 - 31 ก.ค.52 ขอสงวนสิทธิลกู ค้าบริษทั ฯและลูกค้าใหม่ รับของทีร่ ะลึกเพียงท่านละ 1 ชิน้ เท่านัน้

บอร์ดการบินไทย

(ตอจากหนา 1)

พลอากาศเอก ณรงคศักดิ์ สังขพงศ รองกรรมการผูอำนวย การใหญ อ าวุ โ สและ รั ก ษาการ กรรมการผูอำนวยการใหญ บริษัท การบิ น ไทย จำกั ด (มหาชน) (THAI) เปดเผยวา ที่ประชุม คณะ กรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 มีมติ แต ง ตั้ ง นายสถิ ต ย ลิ่ ม พงศ พั น ธุ ปลัดกระทรวงการคลัง เปนกรรม การบริ ษั ท ฯ แทน นายศุ ภ รั ต น ควัฒนกุล ที่ขอลาออก ทั้งนี้ มี ผล ตั้ ง แต วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2552 เป น ต น ไป และเห็ น ชอบให น าย ป ย สวั ส ดิ์ อั ม ระนั น ทน ดำรง ตำแหน ง กรรมการผู อ ำนวยการ ใหญ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร 02 624 8888,02 624 8965 www.scis.co.th

Meet Your wealth @SCIBS SCIBS เพิ่มความมั่งคั่งทางการเงินด้วยพลังความคิดที่ไม่สิ้นสุดกับเรา

ขณะที่นายอำพน กิตติอำพน เ ล ข า ธิ ก า ร ส ำ นั ก ง า น ค ณ ะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สั ง คมแห ง ชาติ (สศช.) ในฐานะ ประธานกรรมการ THAI เปดเผย เพิ่มเติมถึงการตั้งขอสังเกตวานาย ป ย ะสวั ส ดิ์ อ าจมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม เหมาะสม เพราะเคยเปนกรรมการ บริ ษั ท บริ ก ารเชื้ อ เพลิ ง การบิ น กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) มากอนนั้น ฝายกฎหมายไดตรวจ

สอบแลวไดขอสรุปวาธุรกิจน้ำมัน ไ ม ไ ด เ ป น ธุ ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง การบินไทย จึงไมถือวานายปยะ สวัสดิ์ขาดคุณสมบัติ อย า งไรก็ ดี นายอำพน กิ ต ติ อ ำพน ยั ง ได ก ล า วถึ ง มติ ที่ ประชุ ม ยั ง อนุ มั ติ ใ ห ก ารบิ น ไทยกู เงินรวม 3.7 หมื่นลานบาท แบง เป นเงิ นกู ใ นประเทศจากสถาบั น การเงิน 4 แหง จำนวน 2.3 หมื่น ล า นบาท และเงิ น กู ต า งประเทศ

1.4 หมื่ น ล า นบาท โดยเงิ น กู ใ น ประเทศจะมีระยะเวลา 5 ป ขณะนี้ อยูระหวางการเจรจาตอรองอัตรา ดอกเบี้ย ซึ่งคาดวาจะอยูในระดับ 5-5.5% โดยบริ ษั ท จะนำเงิ น กู ดังกลาวมาเสริมสภาพคลอง และ ปรับโครงสรางหนี้ระยะสั้น สำหรับ สถาบั น การเงิ น ในประเทศที่ จ ะ ปล อ ยกู ทั้ ง 4 แห ง คื อ ธนาคาร ออมสิ น จำนวน 5 พั น ล า นบาท คาดว า จะได รั บ เงิ น ภายในเดื อ น มิ ถุ น ายนนี้ , ธนาคารกรุ ง เทพ จำนวน 8 พันลานบาท, ธนาคาร กสิกรไทย จำนวน 5 พันลานบาท และ ธนาคารไทยพาณิชยจำนวน 5 พันลานบาท โดยเงินกูจากทั้ง 3 ธนาคารนี้คาดวาจะไดรับภายใน เดือนกรกฏาคม 2552 ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552 บอร์ดการบินไทย (ตอจากหนา 3) ดาน น.ส.ดาวดี ธีรอภิศักดิ์กุล นอกจากนี้ THAI ยั ง ผูอำนวยการฝายวิจัย บล.กิมเอ็ง ต อ งการกู เ งิ น จากต า งประเทศ (ประเทศไทย) กลาววา การไดนาย อั ม ระนั น ท เ ข า รั บ จำนวน 1.4 หมื่นลานบาท เพื่อมา ป ย สวั ส ดิ์ เ ป น ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร จั ด ซื้ อ ตำแหน ง กรรมการผู อ ำนวยการ เครื่ อ งบิ น A330 โบอิ้ ง จำนวน ใหญ สงผลใหมีมุมมองเชิงบวกตอ 8 ลำ ซึ่งคาดวาภายในเดือนหนา THAI มากขึ้น เนื่องจากเปนผูที่มี ค ว า ม รู ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ด า น จะไดขอสรุป อย า งไรก็ ต าม บอร ด พลั ง งานซึ่ ง น า ส ง ต อ การบริ ห าร THAI สั่งการใหฝายบริหารกลับไป จัดการใชน้ำมันดีขึ้นจากเดิมที่เปน ทบทวนแผนการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งบิ น ปญหากอนนี้ ประกอบกั บ มี ก ารอนุ มั ติ แอร บั ส 380 โดยเฉพาะในส ว น ของสัญญาการจัดซื้อวาจะสราง แผนการกู เ งิ น จำนวนทั้ ง หมด ภาระทางการเงินใหกั บบริษัทใน 3.7 หมื่ น ล า นบาท น า จะทำให อีก 2 ปขางหนาอีกหรือไม ซึ่งคาด ป ญ หาการขาดสภาพคล อ งของ วาภายในตนเดือนหนาฝายบริหาร บริ ษั ท คลี่ ค ลายลง จากเดิ ม ที่ มี จะเสนอแผนดั ง กล า วกลั บ มายั ง ความกั ง วลว า อาจจำเป น ต อ งมี การเพิ่มทุน ซึ่งอาจสงผลใหบริษัท บอรดเพิ่มเติมอีกครั้ง ฟากนายปยสวัสดิ์ อัมระนันท ไมความจำเปนตองเพิ่มทุนหรือยืด เปดเผยวา รับทราบเรื่องที่ไดเปน ระยะเวลาในการเพิ่มทุนออกไปอีก สำหรั บ ผลประกอบการ กรรมการผูอำนวยการใหญ หรือ DD แลว แตขณะนี้อยูตางประเทศ ในป นี้ ยั ง คงประมาณการณ เ ดิ ม จึ ง ยั ง ไม ส ามารถเป ด เผยราย โดยคาดว ผ ลประกอบการป นี้ น า ละเอียดแนวทางการดำเนินงานได จะพลิ ก กลั บ มามี ก ำไรได อ ยู ที่ ตองรอเดินทางกลับ และหารือกับ 8,491 ล า นบาท คำแนะนำการ บอรด รวมทั้งผูบริหารของบริษัท ลงทุนใหทยอยซื้อ ราคาเปาหมาย 18.50 บาท กอน นายวีระชัย ครองสามสี ผู “ผมไดรับ SMS วา บอรด การบินไทย เลือกตนเอง เปน ดีดี อำนวยการอาวุโสฝายกลยุทธการ การบินไทย คนใหมแลว แตตอนนี้ ลงทุ น บล.ฟาร อี ส ท กล า วว า ผู อยูตางประเทศ กลับค่ำวันศุกรนี้” อ ำ น ว ย ก า ร ใ ห ญ ค น ใ ห ม จ ะ สามารถแกไขปญหาที่การบินไทย นายปยสวัสดิ์ กลาว

อดีตผจก.ตลท. (ตอจากหนา 1)

นายกิ ต ติ รั ต น ณ ระนอง อ ดี ต ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ผู จั ด ก า ร ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศ ไทย(ตลท.) เปดเผยวา ไมเห็นดวย กั บ เเนวคิ ด ที่ จ ะมี ก ารแปรรู ป ตลาดหลั ก ทรั พ ย เพราะเชื่ อ ว า ตลาดหลักทรัพยมีเงินทุนเพียงพอ ในการดำเนินกิจการตางๆ อยูเเลว ซึ่ ง หากมี ก ารแปรรู ป โดยไม มี ข อ ห า ม ใ ห มี ผู เ เ ข ง ขั น ใ น ก า ร ดำเนินงาน มั่นใจวาไมมีองคกรใด จะเขามาทำหนาที่พัฒนาตลาดทุน ไดดีเทากับตลาดหลักทรัพยที่มีการ ดำเนิ น งานมานาน มี ค วาม

เชี่ยวชาญมากกวา จึงยอมไมกอให เกิดการแขงขันเหมือนเดิม อีกทั้งกังวลวาบทบาทการ เป น ตั ว กลางในเรื่ อ งการพั ฒ นา ความรู ใ ห แ ก นั ก ลงทุ น จะลดลง เพราะตลาดหลักทรัพยฯ คงจะตอง มุ ง เน น แสวงหากำไรหลั ง จากที่ มี การแปรรู ป ถึ ง แม จ ะมี ก ารตั้ ง กองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุนขึ้นมา ทำหนาที่ดังกลาว แตทำใหเม็ดเงิน ในการสนับสนุนในเรื่องการพัฒนา และใหความรูแกนักลงทุนลดลง “ถึงตลาดหลักทรัพยไทย จะไม แ ปรรู ป ก็ จ ะไม ส วนทางกั บ

News Station

หน้า 4

เผชิ ญ อยู ไ ด เพราะเคยผ า นการ ดำรงตำแหน ง การบริ ห ารงาน สำคัญมาหลายองคกร อาทิ อดีต รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน, ประธานคณะที่ ป รึ ก ษาประธาน เจาหนาที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ทั้งนี้ ยังมองวา THAI มี ป ญ หาระยะยาวที่ ร อการสะสาง อยู รวมถึงประเด็นที่อยูในความ สนใจคือ การทบทวนแผนการจัด ซื้ อ เครื่ อ งบิ น แอร บั ส 380, การ บรรเทาผลกระทบในเรื่ อ งของ ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และ

การระบาดของไข ห วั ด ใหญ ส าย พันธุใหม เปนตน กลยุ ท ธ ก ารลงทุ น แนะ ขาย เพราะมองวา ราคาหุนระยะ ที่ ผ า นมาปรั บ ขึ้ น มากเกิ น ไปแล ว สวนกรอบกการเคลื่อนไหวราคามี แนวแรับที่ 12.00 บาท แนวตาน 13.30 บาท วานนี้ราคาหุนปดที่ 12.80 บาท ลบ 0.10 หรื อ -0.78% มูลคาซื้อขาย 73.03 ลาน บาท

ตลาดหุนตางประเทศ ซึ่งที่ผานมา มีตลาดหลักทรัพยหลายแหงแปร รูปไปแลว แตกลับไมประสบความ สำเร็จ จนมีเเนวคิดจะกลับมาเปน องคกรกลางในรูปแบบเดิม” นาย กิตติรัตน กลาว นายกิตติรัตน กลาวตออีก วา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะตองมี การจัดโครงสรางใหเกิดภาวะการ

แขงขัน ไมใชทุกรัฐวิสาหกิจจะแปร รูปได เชน รัฐวิสาหกิจที่ใหบริการ ดานสาธารณูปโภค ไมสามารถที่ จะแปรรู ป ได จ ากที่ มี ก ารดำเนิ น ธุรกิจแบบผูกขาด สวนรัฐวิสาหกิจ ที่ แ ปรรู ป ได เช น การให บ ริ ก าร พื้นฐาน โทรคมนาคม


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

ไชนาสตีลคอร์ปเตรียมขึ้นราคาสง ออกเหล็ก

ธ.โลกเพิ่มประมาณการจีดีพีจีน ปนี้เปน 7.2%

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ธนาคารโลกเพิ่มประมาณการการขยายตัวของ จีดีพีจีนป 2009 จาก 6.5% เปน 7.2% เนื่องจาก คาดวา มาตรการกระตุนเศรษฐกิจจะสงผลดีตอ การบริโภคและการลงทุน โดยธนาคารโลกระบุ ว า มาตรการ กระตุนการลงทุนผานการดำเนินโครงการขนาด ใหญและการกระตุนการใชจายเปนปจจัยที่จะขับ เคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน อย า งไรก็ ต าม ธนาคารโลกเตื อ นว า ขณะนี้ยังเร็วไปที่จะเชื่อมั่นวา เศรษฐกิจจะขยาย ตัวไดแข็งแกรงอยางตอเนื่อง ‘การลงทุ น ภาคเอกชนและการค า ระหวางประเทศยังซบเซา ทำใหตองรอจนกวา ความตองการในตลาดโลกจะฟนตัวจึงจะทำให เศรษฐกิจจีนฟนตัวอยางเต็มที่’ ในคำแถลงของ ธนาคารโลก ระบุ

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า หนั ง สื อ พิ ม พ ค อมเมิ ร ช เชี่ ย ลไทมส ข องจี น รายงานว า ไชน า สตี ล คอร ป ผู ผ ลิ ต เหล็ กราย ใหญอันดับ 1 ของไตหวันจะขึ้นราคาสงออก เหล็กกวา 7% ในชวงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้ โดยไชนาสตีล ระบุวา การขึ้นราคาสง ออกเหล็กดังกลาวเปนไปตามทิศทางของราคา เหล็กในตลาดโลก ขณะเดี ย วกั น ไชน า สตี ล จะขึ้ น ราคา เหล็กที่จะจำหนายในประเทศราว 7%-10% ใน เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม

เอสแอนด์พีคงอันดับเครดิต พันธบัตรสหรัฐฯที่ AAA

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า สถาบั น จั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ แสตนดาร ด แอนดพัวรส หรือ เอสแอนดพี คงอันดับความนา เชื่อถือระยะยาวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ ระดับ AAA พรอมคงมุมมอง มีเสถียรภาพ โดยเอสแอนดพี ระบุวา ฐานะการคลัง ที่ออนแอลงของรัฐบาลสหรัฐฯยังไมเปนปจจัยที่

กูรู แนะหาจังหวะเขาซื้อ UMS-AGE เมื่อออนตัว หลังบรรยากาศการลงทุนยังไมสดใส โบรกฯ แนะนำ หากรักจะเล่นหุ้นถ่านหินขนาดเล็ก UMS-AGE ให้หาจังหวะเข้าซื้อเมื่ออ่อนตัว แต่ช่วงนี้ให้ระวังหลังตลาดฯ ยังไม่สดใส คาดราคา UMS มีโอกาสปรับฐานลงมาที่ 12 บาท ส่วน AGE ปรับฐาน ลงมาที่ 6.20 บาท อยางไรก็ตาม แมราคาหุนในระหวาง วั น จะเหวี่ ย งแรง โดยไม อ าจยื น อยู เ หนื อ จุ ด สูงสุดเดิมของปนี้ที่ 0.63 บาทไดจนจบวัน แต ดวยปริมาณการซื้อขายที่หนาแนนเกินปกติ ทำ ใหนักลงทุนยังพอหวังไดวา ที่ระดับ 0.62-0.63

บาท จะยังเปนแนวตานที่ทาทายตอไป ซึ่งหาก ยืนไดเมื่อไหร ยอมจะเปนสัญญาณที่ดีมากๆ สำหรับพฤติกรรมหุนตัวนี้ที่ผานๆ มา มักจะแรงตนแตแผวปลายอยูเสมอ จึงเหมาะ สำหรั บ นั ก ลงทุ น ที่ มื อ ไวเท า นั้ น อี ก ทั้ ง เพราะ หากวันใดราคาพลิกเปนขาลงแลว ปริมาณซื้อ ขายจะลดน อ ยลงจนน า ใจหายซื้ อ หรื อ ขาย คอนขางยาก ดานนักวิเคราะหทางเทคนิค บล. สิน เอเซีย ประเมิน SH คงอยูในชวงการแกวงตัว ดานขาง เเนะนำเก็งกำไรตามกรอบ มีเเนวรับที่ 0.54 บาท เเนวตานที่ 0.65 บาท

News Station

หน้า 5

มีนัยสำคัญพอที่จะทำใหเอสแอนดพีลดอันดับ ความนาเชื่อถือของสหรัฐฯในระยะอันใกลนี้ ‘แม แ นวโน ม เศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ อ อ นแอลงในระยะสั้ น ขณะที่ ห นี้ ภ าครั ฐ มี แนวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น จากการแบกรั บ ภาระการ ชวยเหลือภาคการเงินของประเทศ แตเรายังคง เชื่ อ ว า สถานะอั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ทาง การเงินของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกรงพอที่ จะผานพนชวงเวลานี้ไปได’ นายนิโคลา สวอนน นั ก วิ เ คราะห อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ของ เอสแอนด พี ระบุ เอสแอนดพีเชื่อวา ความหลากหลาย ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สถานะการเปนสกุล เงินกลางของดอลลาร ระบบการคาที่เปดเสรี และระบอบการเมืองการปกครองที่มีเสถียรภาพ เปนปจจัยเกื้อหนุนสถานะอันดับความนาเชื่อ ถือของสหรัฐฯ ขณะที่ในปนี้ สหรัฐฯ มีแนวโนมขาด ดุลงบประมาณสูงถึง 1.84 ลานลานดอลลาร และจะขาดดุลงบประมาณอีก 1.26 ลานลาน ดอลลารในป 2010 อีกทั้งมีแนวโนมขาดทุนไม ต่ ำ กว า 500 พั น ล า นดอลลาร ใ นช ว ง 10 ป ขางหนา ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ คาดวา การขาดดุล งบประมาณจะอยูที่ราว 7.1 ลานลานดอลลาร รวมในชวงระหวางป 2010-2019


News Station

Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

หน้า 6

SH สายฟาแลบ SH มาแลว และมาอยางนากลัวเสียดวย จบวันดวยราคาปด 0.60 บาท บวก 0.04 บาท หรือ 7.14% มูลคาซื้อขาย 20.66 ลานบาท แตวา ระหวางวันทำการทำจุดสูงสุดที่ 0.67 บาท ราวชวงบาย 3 เศษ กอนจะหยอนตัวลงมาเล็กนอยพอสวยงามไดไมนานนัก ความงามก็ จากไปราคาหุนฮวบฮาบลงอยางรวดเร็ว แลวเดงบางเล็กนอยในชวง ทาย อยางไรก็ตาม แมราคาหุนในระหวางวันจะเหวี่ยงแรง โดยไม อาจยืนอยูเหนือจุดสูงสุดเดิมของปนี้ที่ 0.63 บาทไดจนจบวัน แตดวย ปริมาณการซื้อขายที่หนาแนนเกินปกติ ทำใหนักลงทุนยังพอหวังไดวา ที่ระดับ 0.62-0.63 บาท จะยังเปนแนวตานที่ทาทายตอไป ซึ่งหากยืน ไดเมื่อไหร ยอมจะเปนสัญญาณที่ดีมากๆ สำหรับพฤติกรรมหุนตัวนี้ที่ผานๆ มา มักจะแรงตนแตแผว ปลายอยูเสมอ จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มือไวเทานั้น เพราะหากวัน ใดราคาพลิกเปนขาลงแลว ปริมาณซื้อขายจะลดนอยลงจนนาใจหาย ซื้อหรือขายคอนขางยาก ดานนักวิเคราะหทางเทคนิค บล. สินเอเซีย ประเมิน SH คง อยูในชวงการแกวงตัวดานขาง เเนะนำเก็งกำไรตามกรอบ มีเเนวรับที่ 0.54 บาท เเนวตานที่ 0.65 บาท

SH Financial Data

งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 2,142.12 Liabilities 656.72 Equity 1,484.56 Paid-up Capital 2,780.00 Revenue 257.94 Net Profit -162.99 EPS(Baht) ROA(%) -5.28 ROE(%) -9.60 Net Profit Margin(%) -63.19

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

570.43

-15.71

-2.68

408.27

-12.72

-3.02

870.59

-26.83

-2.99

185.62

-4.10

-2.16

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

18,770.39 424.15

18/06/09 16:59:50

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

4,127.64

5,925.51

-1,797.87

(21.99%)

(31.57%)

Foreign

2,632.52

3,141.70

(14.02%)

(16.74%)

12,010.22

9,703.18

(63.98%)

(51.69%)

Local Last Update

-509.18

+2,307.04

18/06/09

¶×Í

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 17/06/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

N.A. 1.05 0.53 N.A. 1,556.80

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 01/04/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. นายวรเจตน อินทามระ 2. นายศิริธัช โรจนพฤกษ 2. นายสมโภชน อาหุนัย 4. นางจิราพรรณ ศรีนนท 5. นายสาคร สุขศรีวงศ

623,720,000 (22.44%) 617,200,000 (22.20%) 421,000,100

(15.14%)

195,000,000

(7.01%)

192,084,700

(6.91%)

แดง แดง แดง แดงกันเขาไป แดงอยางไมเกรงใจคนซื้อหุนจองไอพีโอของ JMART เสียเลย ขาว คราวเขาแจงมาวา เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผานมา75 ลานหุนที่ราคาจอง 1.80 บาท ขายหมดเรียบไปแลว ...... ซึ่ง ณ ที่แหงนี้ไมขอบังอาจวิจารณวาหุนตัวนี้ดีหรือเลวประการใด แตในภาวะตลาดหุนที่ผันผวนเชนนี้มีหุน บางตัวที่เพิ่งลงเทรดบนกระดานไปแหมบๆ ก็ต่ำลงรดราคาจองเสียแลว ดังนั้นจึงขอแสดงความยินดีลวง หนากับคนที่จองไมทันดวย เทรดวันที่ 25 ปลายเดือนคงไมนาสายเกินไปที่จะเขาไปเก็บ ซึ่งถาดูจังหวะดีๆ อาจจะไดของถูกๆ ก็ได สำหรับใครที่ติดหุนอยู โดยเฉพาะหุนตัวเดิมๆ พวกกลุมน้ำมันอะไรทั้งหลาย ทำใจไวเถอะระยะนี้ ราคาน้ำมันเดาทางลำบากมากๆ ไมมีนักพยากรณหนาไหนจะสามารถทำนายไดแมนยำ100% วา ระยะ สั้นมันจะขึ้นหรือลงตอเทาไหร สวนใหญเหลาผูรูใหความเห็นแตเชิงวา โอกาสลงมีนอยกวาขึ้น แตไมนาจะ มีการกระชากตัวขึ้นแรงในระยะเวลาอันรวดเร็วอีกแนนอน ซึ่งก็ตีความไดอีกนัยหนึ่งวา ถาคิดจะเอาทุนคืน ตองกลั่นใจถือตอไปยาวๆ อยางอดทน


News Station

Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

หน้า 7

นายกฯลั่นขายหวยออนไลน์ไดแตตองไมขัดกม. KBANKเชื่อศก.เริ่มฟนคงเปาสินเชื่อปนี้โต5% นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี เป ด เผยถึ ง การ ดำเนินการโครงการจำหนายหวยออน ไลนของรัฐบาล วา จะตองพิจารณา เรื่องดังกลาวใหรอบคอบทุกประเด็น โดยเบื้ อ งต น ได รั บ รายงานจาก นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการ กระทรวงการคลั ง ว า ได สั่ ง การให สำนั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล ทบทวนโครงการอี ก ครั้ ง เพื่ อ ให เ กิ ด ความชัดเจนระหวางผลกระทบทาง สังคม รวมถึงเรื่องขอกฏหมาย และ ก ร ณี ก า ร ผิ ด สั ญ ญ า กั บ เ อ ก ช น อย า งไรก็ ต ามเห็ น ว า รู ป แบบการ จำหนายจะตองเปนลักษณะกินแบง ไมใชกินรวบที่ขัดตอกฏหมาย ‘ถาถามใจผม ไมอยากใหมี การพนั น ไม อ ยากให มี ก ารส ง เสริ ม เล น พนั น แต ก็ ต อ งดู ส ว นรวม’ นายกรัฐมนตรี กลาว ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ ผานมา นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ระบุวา ไดลงนามในหนังสือขออนุมัติ การจำหนายหวยออนไลนที่สำนักงาน สลากฯเสนอมาแลว และเสนอไปยัง รมว.คลั ง ให ล งนามอนุ มั ติ ต ามขั้ น ตอน เพื่อใหดำเนินการออกหวยออน ไลน ต ามแผนงานที่ ค ณะกรรมการ สลากฯ วางแผนไว ไ ด ทั น ที ตาม อำนาจของคณะกรรมการสลากฯ ภายใต พ.ร.บ.สลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 และสามารถจำหนายไดก็

จะแก ป ญ หาการขายสลากกิ น แบ ง เกิ น ราคาที่ ส ร า งความเดื อ นร อ นให ประชาชนได ขณะที่วันนี้ (19 มิ.ย.) นาย วันชัย สุระกุล ผูอำนวยการสำนักงาน สลากฯ จะเขาพบนายสถิตย ลิ่มพงศ พั น ธุ ปลั ด กระทรวงการคลั ง เพื่ อ รายงานความคืบหนาการทำงานของ สำนักงานสลากฯ ใหทราบ พรอม

นายประสาร ไตรรัตนวรกุล กรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) เปดเผย ว า ธนาคารมั่ น ใจว า สิ น เชื่ อ ป นี้ จ ะ ขยายตัวตามเปาหมายที่ 5% โดย พิ จ ารณาจากข อ มู ล เศรษฐกิ จ ของ หลายประเทศที่ เ ริ่ ม พบสั ญ ญาณ การฟ น ตั ว ประกอบกั บ ป จ จั ย

HP PAVILION dv6915TX (NQ141PA#AKL) ราคา 25,900 บาท (ราคาไม่รวม VAT)

- Intel Centrino Duo Mobile Technology - Intel Core 2 Duo processor T5750 (2.0GHz, 667MHz FSB, 2MB L2) - Genuine Windows Vista Home Premium - Intel PM965 Express Chipset - Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection - 160GB Hard Drive 5400rpm - 1024MB DDR2 667 - DVD+/-RW Drive - 5-in-1 Digital Media reader Slot - 15.4” WXGA LCD - Nvidia GeForce 8400M GS with 256MB - Altec Lansing branded speaker - 802.11b/g WirelessLAN, Bluetooth - ULTRA SIJM REMOTE CONTROL - QuickPlay Function - Integrated HP Pavilion Webcam - Weight 2.27 kg.

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881

ทิสโกรุกซื้อพอร์ตลีสซิ่ง GM ครองแชมปผูนำเชาซื้อ นายสุทัศน เรืองมานะ มงคล กรรมการอำนวยการ ธนาคารทิ ส โก จำกั ด (มหาชน) (TISCO) เป ด เผยว า ธนาคารได ตกลงซื้อลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อรถยนต ทั้ ง หมดของ บริ ษั ท จี เ อ็ ม เอซี (ประเทศไทย) จำกั ด หรื อ จี แ มค (GMAC) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ลี ส ซิ่ ง (แคปทีฟไฟแนนซ) ที่ประกอบธุรกิจ ลี ส ซิ่ ง ให แ ก บริ ษั ท เจนเนอรั ล

ภายในประเทศในส ว นของกลุ ม ธุรกิจหลายอุตสาหกรรม ก็เริ่มมีคำ สั่ ง ซื้ อ เข า มา อาทิ กลุ ม อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ “ธนาคารคาดการณ ว า แนวโนมของสินเชื่อไตรมาส 2/52 มี โอกาสที่ จ ะเติ บ โตกว า ในไตรมาส 1/52 แตเมื่อเทียบกับในชวงปที่ผาน มาถือวาเปนอัตราการเติบโตที่ชะลอ ตัวอยูซึ่งเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจ” นายประสาร กลาว ส ว น ภ า พ ร ว ม ข อ ง เศรษฐกิ จ ในขณะนี้ เขากล า วว า เป น ช ว งที่ ห ลายฝ า ยกำลั ง ประคั บ ประคอง โดยหากพิ จ ารณาจาก ตัวเลขของเศรษฐกิจโลกเริ่มพบวามี แนวโน ม การฟ น ตั ว ในเชิ ง บวก ขณะที่ ภ าครั ฐ ก็ พ ยายามที่ จ ะหา แหลงเงินทุนเพื่อเขามาชวยพลิกฟน ภาพของเศรษฐกิ จ และประคั บ ประคองไมใหชะลอตัว โดยมองวา การเขาไปลงทุนในสวนของโครงการ ที่จะสามารถรองรับการฟนตัวของ เศรษฐกิจในอนาคต ถือวามีความ สำคัญ และจะชวยใหแขงขันไดหาก เศรษฐกิจพลิกกลับมาเปนบวก

มอเตอร ส (ประเทศไทย) ผู ผ ลิ ต ร ถ ย น ต ชั้ น น ำ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ สหรัฐอเมริกา ไดแก รถเชฟโรเลต ทั้งประเภทรถเกงและรถกระบะทั่ว ประเทศ โดยจีแมค เปนผูใหบริการ สินเชื่อแกผูแทนจำหนาย และผูซื้อ รถยนต ใ นเครื อ ของเจนเนอรั ล มอเตอรส โดยมีขนาดของพอรตเชา ซื้อ 1,750 ลานบาท จำนวนลูกคา 10,000 ราย

ธุรกรรมนี้ดังกลาวเปนไป ตามกลยุทธของกลุมทิสโกในปนี้ ที่ ตั้งเปาเติบโตดานสินเชื่อ โดยเฉพาะ ธุรกิจเชาซื้อ ทั้งการขยายธุรกิจดวย ตนเองและจากการซื้อกิจการภาย นอก โดยไดมีการลงนามในสัญญา ซื้อพอรตสินเชื่อดังกลาววานนี้ (18 มิ . ย. 52) โดยจะเข า ไปบริ ห าร พอร ต ของจี แ มคอย า งเต็ ม รู ป แบบ ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 52 เปนตนไป

ดานนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน รองกรรมการอำนวยการ ธนาคาร ทิสโก กลาววา การเขาซื้อพอรตสิน เชื่อเชาซื้อในเครือของจีเอ็มในครั้งนี้ จะส ง ผลให ก ารเติ บ โตของสิ น เชื่ อ รวมเปนตามเปาหมายที่ตั้งไวในปนี้ ที่ 15%


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552 TRUE เผยอยูร่ ะหว่างเจรจาพันธมิตรตช. 6 - 7 ราย ร่วมลุย 3G นายศุภชัย เจียรวนนท กรรมการผูจั ดการใหญ บริษทั ทรู คอร ปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) (TRUE) เปดเผย วา บริษทั ฯ อยูร ะหวางเจรจากับพันธมิตรตางชาติ 6-7 ราย เพือ่ รองรับการเปดประมูลไลเซนสของกทช. โดยจังหวะที่ มองวานาจะเหมาะสมในการรวมมือกับพันธมิตรนาจะเปน ภายหลังจากการไดรับใบอนุญาต 3G จากกทช. สำหรับ พันธมิตรทีบ่ ริษทั เคยเจรจานัน้ หนึง่ ในจำนวนนัน้ คือ ไชนา โมบายล แตไมเคยมีการเจรจากับสิงคโปรเทเลคอม ทังนี ้ บริ ้ ษทั ฯ มีเงินพรอมทีจ่ ะเตรียมลงทุน 1 หมืน่ ลานบาท ซึง่ คาดวานาจะเพียงพอตอการประมูล ซึง่ บริษทั ฯ มองวาหากมีพนั ธมิตรเขามาจะชวยเสริมในเรือ่ งของ Know How และเงินทุน พรอกมกันนี้ บริษทั ฯ อยูร ะหวางศึกษาแผนออก บอนด เพือ่ รีไฟแนนซหนีเงิ้ นสกุลดอลลารทมี่ อี ยูเ กือบ 50%

HP PAVILION dv6915TX (NQ141PA#AKL)

ราคา 25,900 บาท (ราคาไม่รวม VAT)

- Intel Centrino Duo Mobile Technology - Intel Core 2 Duo processor T5750 (2.0GHz, 667MHz FSB, 2MB L2) - Genuine Windows Vista Home Premium - Intel PM965 Express Chipset - Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection - 160GB Hard Drive 5400rpm รายละเอียดเพิ่มเติม - 1024MB DDR2 667 - DVD+/-RW Drive สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinanceThai วันนี้ รับฟรี - 5-in-1 Digital Media reader Slot Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี - 15.4” WXGA LCD ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - Nvidia GeForce 8400M GS with 256MB บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881 - Altec Lansing branded speaker - 802.11b/g WirelessLAN, Bluetooth - ULTRA SIJM REMOTE CONTROL - QuickPlay Function - Integrated HP Pavilion Webcam - Weight 2.27 kg.

“ลุนรีบาวน์ หลังวิ่งแดนลบตลอดสัปดาห์” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 657 สัญญา สถานะคงคาง 2,248 สัญญา - ปด 56.20 บ./ก.ก. ลดลง 0.70 บ. (สัญญาสงมอบเดือนม.ค.53)

ปจจัยบวก- ราคามีลนุ รีบาวน หลังลงมาตลอดทัง้ สัปดาห - ลุน ตัวเลขเศรษฐกิจโลกออกมาดี จะหนุนตลาดทุนฟน ปจจัยลบ - เงินเยนแข็งคาตอเนือ่ ง - หากน้ำมันขัยบในกรอบ 70-71 เหรียญ นลท.รับรูไ ปแลว - ใกลฤดูกรีดยาง สินคาสอแววทะลัก กลยุทธ์ - เก็งกำไร (สัญญาสงมอบเดือนม.ค.53) - แนวรับ 56 บ./ก.ก. - แนวตาน 58 บ./ก.ก. ถัดไป 59 บ./ก.ก.

หน้า 8

ของจำนวนหนีท้ งหมดของบริ ั้ ษทั ฯ โดยคิดเปน 2 - 2.5 เชื่อ เชา ซือ้ ของจีเ อ็ม เอซีอ ยา งเต็ม รูป แบบ ตัง้ แตวัน ที่ หมืน่ ลานบาท หรือไมเกิน 20% ของมูลหนีต้ างประเทศ 1 กรกฎาคม2552 เปนตนไป รวมที่ 7.2 หมืน่ ลานบาท โดยเบืองตนอาจทยอยออกหุ ้ นกู   ADVANC เจรจา 5 แบงก์ขอวงเงินกูหมื ้ น่ ล. สกุลเงินบาท นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการผูอำนวยการ  1 ก.ค. ดีเดย์ TISCO ลุยบริหารลูกหนีสิ้ นเชือ่ เช่าซือ้ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จำกัด (มหาชน) (ADVANC) เปดเผยวา บริษทั ฯ มีความพรอมในการลงทุน จาก จีเอ็มเอซี นางอรนุช อภิศกั ดิศิ์ รกิ ลุ กรรมการอำนวยการ ในระบบเทคโนโลยี 3G โดยขณะนี้ ไดเจรจากับธนาคาร  ยมไวราว ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) (TISCO)เปดเผยวา ดวย พาณิชยขนาดใหญ 5 แหงเพือ่ ขอเปดวงเงินกูเตรี วันที่ 18 มิถนุ ายน 2552 ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) หมืน่ ลานบาททีจ่ ะใชร องรับการประมูล ใบอนุญาตจาก บริษทั ยอยแหงหนึง่ ของบริษทั ไดลงนามในสัญญาซือลู ้ ก คณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) พรอมกันนี้ บริษทั ฯ พรอมจะลงทุนประมาณ 10 หนีสิ้ นเชือ่ เชาซือ้ รถยนตมลู คารวมประมาณ1,750 ลาน บาท จำนวนลูก คา สิน เชื่อ เชา ซือ้ รายยอ ยประมาณ ลานเหรียญสหรัฐเพือ่ เตรียมระบบไวรองรับการใชการคงสิทธิ 10,000 ราย จากบริษทั จีเอ็มเอซี (ประเทศไทย) จำกัด เลขหมายเดิม (Number Portibility) หากสำนักงานคณะ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) มีความ บริษทั ลีสซิง่ ในเครือเจนเนอรัล มอเตอรส ประเทศไทย โดยธนาคารทิสโกจะเริม่ เขาบริหารลูกหนีสิ้ น ชัดเจนในเรือ่ งดังกลาว

 RSS3

News Station



“หาคำวาขึ้นไมเจอ์”

นายคมสันต์ ปรมาภูติ ผูช ว ยผูจ ดั การอาวุโส ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.บัวหลวง Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 17,039 สัญญา สถานะคงคาง 23,618 สัญญา - ปด 412.00 จุด ลดลง 3.90 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52) ปจจัยบวก- น้ำมันมีลนุ บวกตอเล็กนอย ปจจัยลบ - S&P ลดความนาเชือ่ ถือแบงกสหรัฐฯ 22 แหง - สถาบันการเงินสหรัฐขายทรัพยสนิ ใหหนีก้ องทุนกูว กิ ฤติ - หุน ทัว่ โลกพักฐาน - ตัวเลขเศรษฐกิจหลายแหงออกมาไมดอี ยางคาด - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 509.18 ลานบาท กลยุทธ์ - เปดสถานะขาย (Short) (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 395 จุด - แนวตาน 415 จุด - SET50 ประเมินกรอบ 395-415 จุด


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

ระวัง CGS ติด Turnover list CGS เสือสุ่ม 3 วันพุ่งเกือบ 8% รับข่าวดี “ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” โผซบเก้าอี้ซีอีโอ คาดงานนี้ หอบมาร์เก็ตแชร์ตามไปอีก 1% ดันผลงานปนี้แจ่ม แถมเตรียมลุยซื้อกิจการโบรกเกอร์ฮ่องกง กูรูเตือนให้ระวังอาจติด Turnover list แนะเก็งกำไรในกรอบ 1.08-1.16 บาท หลังจากเงียบหายไปพักหนึ่ง บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป (CGS) ก็กลับมาท วงความรอนแรงอีกครั้ง ตั้งแตตนสัปดาหที่ ผ า นมา โดยราคาหุ น CGS เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ.ย.ปดที่ 1.08 บาท เปรียบเทียบกับราคา สูงสุดของวันที่ 18 มิ.ย.ที่ 1.16 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือ 7.4%

ด า นนายสุ ร พล ขวั ญ ใจธั ญ ญา กรรมการรองประธานกรรมการบริหาร CGS คาดวา ในชวงไตรมาสที่ 3 นี้ จะไดขอสรุป เรื่ อ งการเจรจาซื้ อ กิ จ การโบรกเกอร ใ น ประเทศฮองกง ซึ่งเบื้องตนประเมินวา นาจะ ใช เ ม็ ด เงิ น ลงทุ น ไม ถึ ง 50 ล า นบาท เนื่องจากเปนโบรกเกอรขนาดเล็ก ทั้งนี้โบ รกเกอรดังกลาวจะสงเสริมบริษัทไดอยางดี ทั้งในเรื่องของฐานลูกคา และศูนยวิจัยที่มี ในประเทศ ดังนั้นจึงถือเปนเครือขายสำคัญ ในการขยายธุรกรรมตางๆ เชน ดานวาณิช ธนกิ จ (Investment Banking) ในต า ง ประเทศ รวมถึงสนับสนุนการนำนักลงทุนที่ เป น ลู ก ค า ของบริ ษั ท ในประเทศไทย ไป ลงทุนในฮองกงไดสะดวกยิ่งขึ้น

กระแสขาวที่เปนปจจัยผลักดันให ราคาหุน CGS ปรับตัวเพิ่มขึ้นคงหนีไมพน การเข า มาร ว มงานของ ดร.ประสิ ท ธิ์ ศรีสุวรรณ ผูบริหารมือทอง หลังจากโบกมือ ลาจาก บมจ.หลักทรัพย บีฟท (BSEC) ก็ เปนที่หมายปองของโบรกเกอรหลายแหง เพราะคาดหวังวาจะไดวอลุมที่ตามติดเปน เงาตามตัวจาก ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ซึ่ง ตัวเก็งอันดับ 1 ที่จะได ดร.ประสิทธิ์ ไปรวม ขณะที่นักวิเคราะห ประเมินการเขา งานคือ CGS นั่นเอง ร ว มงานกั บ CGS ของ ดร. ประสิ ท ธิ์ ศรีสุวรรณ ครั้งนี้ นาจะสงผลบวกตอ CGS ลาสุด CGS ก็เปดตัวอยางเปนทาง เพราะจะทำใหสวนแบงการตลาด (มารเก็ต การเรี ย บร อ ยแล ว โดยที่ ป ระชุ ม คณะ แชร) เพิ่มขึ้น แตจะมากนอยแคไหนนั้น คง กรรมการของ CGS ไดมีมติแตงตั้งให “ดร. ตองรอดูจำนวนลูกคาที่จะยายมาดวย แต ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ”เขามาดำรงตำแหนง 1% มีโอกาสที่จะเปนไปได ประธานเจาหนาที่บริหาร มีผลตั้งแตวันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยมี น ายบี เตชะอุ บ ล ดำรง นอกจากนี้ในชวง Q3/52 CGS ตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญ สวนนาย ยั ง จะได ข อ สรุ ป เรื่ อ งการเจรจาซื้ อ กิ จ การ สดาวุธ เตชะอุบล ดำรงตำแหนงประธาน โบรกเกอร ใ นประเทศฮ อ งกง ซึ่ ง ป จ จั ย กรรมการบริหาร ดั ง กล า วถื อ ว า เป น ข า วดี แ ละคงสนั บ สนุ น การเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต ดังนั้นจึง ดร.ประสิ ท ธิ์ ศรี สุ ว รรณ ว า ที่ แนะนำนักลงทุนเก็งกำไร โดยใหแนวรับทาง ประธานเจาหนาที่บริหาร CGS ระบุวา ยัง เทคนิคไวที่ 1.12 บาท และแนวตานที่ 1.20 ไม ข อเป ด เผยเหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กร ว มงานกั บ บาท CGS เพราะตองการชี้แจงใหทราบรายละ เอียดพรอมๆ กันในงานแถลงขาวประมาณ นักวิเคราะห บล.สินเอเซีย กลาววา เดือน ก.ค. ราคาหุ น CGS ช ว งนี้ ยั ง แกว ง ตั ว ในกรอบ

แคบๆ หากยั ง เคลื่ อ นไหวในกรอบ 1.081.16 บาท ยังสามารถเก็งกำไรได แตตอง ระมั ด ระวั ง เพราะอาจติ ด Turnover list เนื่องจากไตรมาสแรก CGS ยังขาดทุนสุทธิ 71.28 ลานบาท ราคาหุน CGS (18 มิ.ย.) ปดที่ 1.13 บาท ไม เ ปลี่ ย นแปลง มู ล ค า การซื้ อ ขาย 95.30 ลานบาท


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station โดย อุบาสกแก้วกับพาลบัณฑิต

พระพุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย

(ตอนที่ 55)

.... ทางวิทยาศาสตรเขาก็วิจัยกันมาแลววา อาหารมื้อเย็นนั้นไมมีความจำเปน สำคัญที่สุดคือมื้อเชา รองลงมาก็มื้อกลางวัน ขอตอมาก็ไมใชเครื่อง หอมเครื่องประทินผิวประทินโฉม ขอนี้ถาสุภาพสตรีทั้งหลายปฏิบัติไดจะรวยมาก เพราะของพวกนี้แพงมาก น้ำหอมก็ขวดเปนพันใชไหม สวนขอที่แปดไม นอนที่นอนสูงก็ทำใหรวยไดอีก คือ ที่นอนสูงนั้นมักมีราคาแพง ใชไปนานๆ เขาก็เกา ไมนาดูชม ตองซื้อใหมอีก สิ้นเปลือง แถมทำใหไมอยากลุกจากที่นอน กลายเปนคนชอบนอนไปอีก ที่พระพุทธเจาทานบัญญัติไมใหนอนที่สูงที่นอนนุมหนา ก็เพราะพระพุทธองคไมทรงปรารถนาใหสาวกของพระองคเปนผูเห็นแก นอน สบายมากไปก็ไมอยากลุกจากที่นอน นอนลำบากมากไปก็เบียดเบียนรางกาย ทางสายกลางดีที่สุด คือ นอนที่นอนต่ำปูลาดกับพื้นไมตองใหนุมมาก ไม ตองใหแข็งเกินไป’ ‘กระผมสงสัยอยูหนอยหนึ่งขอรับ การขับรองประโคมดนตรี และการชมการแสดงหรือการฟงเพลงเพราะๆ ซึ่งนาจะทำใหจิตใจผองใสมีความสุข ทำไมจึงกลายเปนของตองหามสำหรับผูรักษาศีลแปดดวยขอรับ’ ‘ดีมากที่ถาม และดีมากที่ชางสงสัย มีหลายคนนะที่เปนประเภทเขาบอกใหทำอะไรก็ทำ ไมไตรสวนไมศึกษาใหเขาใจความมุงหมายโดยกระจาง คนประเภทนี้ถือเปนผูไมพยายามใชปญญา ผูไมใชปญญาถือวาไมประพฤติตามคำสอนแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งพระองคทรงเนนเรื่องการ ใชปญญาในแทบทุกคำสอน และปญญานั่นเองคือสิ่งที่จะสามารถประหัตประหารกิเลสไดอยางถาวร คุณชางซักชางถามอยางนี้นับวาเปนผูมีปญญา พระพุทธองคทรงตรัสวา จงสอบสวนคำสอนของตถาคต คือ จงพิสูจนนั่นเองวาดีไหมจริงไหม ทรงหามมิใหเชื่อ โดยปราศจากปญญา’ ‘ขอบพระคุณขอรับที่ชมกระผม ทำใหมีกำลังใจมาก แตทวาทานยังไมไดตอบคำถามของกระผมเลย ขอรับ’ ‘ออ! ชมเพลินไปนิด คืออยางนี้นะ ที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไมใหผูถือศีลแปดชมการแสดงหรือการ ขับรอง รวมถึงรองรำทำเพลงก็เพราะวา ผูที่ศีลแปดคือผูที่ตองประพฤติพรหมจรรย คือ เปนผูประพฤติอยาง พรหม ไมมีการเสพเมถุน ไมสำเร็จความใคร ไมสัมผัสตองกายกันใหเกิดความเสนหา เปนผูหางจากกามนั่นเอง แคหางนะไมถึงขั้นพน แตการจะหางไดก็ตองปดเครื่องรับดวย เครื่องรับในที่นี้คือตาและหู ถาจะหางจากกาม แตยังดูหนังดูละคร รองเพลงฟงเพลงอยู อารมณปรารถนาในกามจะเกิดขึ้นไดงาย เชน ..... (ติดตามตอ ฉบับวันจันทร)

ปตท.วางใจ “บมจ.พลังงานบริสุทธิ์” เซ็นสัญญาซื้อไบโอดีเซล B100 ระยะเวลา 1 ป คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA มอบของที่ ร ะลึ ก เพื่ อ แสดงความขอบคุ ณ ให กั บ คุณชวลิต พันธทอง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายจั ด หาและจั ด ส ง ป โ ตรเลี ย ม บริ ษั ท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ PTT ในงานแถลงขาว “ความ รวมมือในการซื้อขายไบโอดีเซล B 100 ระหวาง บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)” โดยความรวมมือทางธุรกิจที่ เกิดขึ้นในครั้งนี้ เนื่องจาก ปตท.ไดมอบความไว วางใจในผลิตภัณฑของบริษัทที่มีกระบวนการผลิต ที่ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพอย า งพิ ถี พิ ถั น ทำให ไ ด รั บ การ รับรองในมาตรฐานการผลิตจากกรมธุรกิจพลังงาน โดยจะซื้อน้ำมันไบโอดีเซล B 100 เปนระยะเวลา 1 ป โดยมีคำสั่งซื้อเฉลี่ย 1.5 ลานลิตรตอเดือน หรือ ประมาณ 18 ลานลิตรตอป


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

ผนึกสัญชาตญาณ “เสือ”

หน้า 11

(ตอนที่ 5)

เสี่ยยักษ..แนะ “อยากรวยตองรูจักถือยาวและตองเลนหุนมวลชน”

“เสี่ยยักษ” คืออีกหนึ่งคนที่ได้รับการยกย่องว่าประสบความ

สำเร็จอย่างมากจากการลงทุนในตลาดหุ้นไทย กว่า 20 ปในวงการ ตลาดหุ้น “เสี่ยยักษ-หรือ-วิชัย วชิรพงศ” ได้สัมผัสมาแล้วในทุกช่วงของ วัฏจักรวงรอบ ทั้งขึ้นสุด-ลงสุด มีทั้งฝนดี-ฝนร้าย พอร์ตมูลค่าพันล้าน บาท ที่พอกพูนขึ้นมา คือประจักษ์พยานของการอยู่รอดและปฎิบัติการ ได้สำเร็จบนเกมอันตรายซึ่ง “กำไรของอีกฝาย..คือขาดทุนของอีกฝาย”

ตองบอกวา..หลักสำคัญที่ทำให “เสี่ยยักษ” ขึ้นมายืนแถวหนาของเซียนหุน ได เพราะการลงทุนระยะยาว ซึ่งสิ่งแรกที่ทำคือ เลือกเลนหุนดีมี พื้นฐาน ..เสี่ยยักษ บอกวา..ถาคุณจะประสบความสำเร็จในตลาดหุน คุณตองถือยาวใหได แตโดย ธรรมชาติของตลาดมันเยายวน ทำใหอยากไดกำไร

“วิชัย ว

ชิรพงศ

์”

นอกจากเลือกหุนถูกตัวแลว..ยังมีสิ่งที่นักลงทุนตองเรียนรู คือ กอนอื่นตองอาน “ภาพรวม” ของตลาดใหออก จากนั้นก็มาเช็ค เครื่องมือทางเทคนิคตัวอื่นๆ ประกอบ ( จะดูกราฟ Month) มาดูตัว RSI วากลับมารึยัง! แลวมาดู Fast Stochastic ตัวนี้เร็วขึ้นหนอย พอเห็นวาเริ่มตัดขึ้นแลวนะ ตองไปตรวจดู Slow Stochastic วา เป น อย า งไร ตามกั น มารึ เ ปล า ส ว นอี ก ตั ว ที่ ต อ งดู Modified Stochastic เริ่มตัดขึ้น แสดงวาสัญญาณตางๆ เริ่มดี แตวายังตอง รอตัว Fast Stochastic (กราฟ Month) จะนำตัวอื่น เราตองรอให มันเกิด Divergence (Bullish Divergence สรางจุดต่ำยกสูง) ขณะที่ SET ปรับลงมา แตตัวนี้มันเริ่มตัดขึ้น แลวก็ยกสูง (ชัน) ขึ้น..อยางนี้เราก็ตองรอ แสดงวาหุนใกลมาแลวแตเซียนหุนทาน นี้ . .บอกว า ฝ มื อ เพี ย งอย า งเดี ย วยั ง ไม เ พี ย งพอที่ จ ะยื น ในวงการ ตลาดหุนไดอยางมั่นคง...เพราะมองวาการเลนหุนในตลาดจะตอง ใชฝมือ 70% โชคชะตา 30% ซึ่งถาทุมเทศึกษาจริงๆ มีโอกาสชนะ แน และแมวาวันนี้..คนที่เปนนักลงทุนจะประสบความสำเร็จแลว แตก็อยาลืม killer instint ถายังอยูในวงการนี้ตองมีตลอด.. เมื่อ ไหรที่ไมมีตรงนี้ คุณสูเขาไมได

ติดตามต่อฉบับหน้า


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

BSBM ราคาเหมาะสม 1.50 บาท ประเมินเบื้องต้นไตรมาส 2/52 จะขาดทุน จากค่าใช้จ่ายในการหยุดผลิตทั้งไตรมาส ประเมินเบื้องตนไตรมาส 2/52 จะมี ผลประกอบการที่ขาดทุนประมาณ 10-15 ลาน บาท หลักๆ เกิดจากคาใชจายในการหยุดผลิต ตลอดทั้ ง ไตรมาส ประมาณ 12 ล า นบาท เนื่องจากความตองการของตลาดเหล็กเสนใน ประเทศที่ตกต่ำหนัก ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 1/52 ทาง BSBM มีสต็อกเหล็กเสนประมาณ 20,000 ตั น มี ต น ทุ น เฉลี่ ย ประมาณ 16,750-16,800 บาท/ตัน (หลังตั้งสำรองแลว) และ บริษัทไมมี การสั่งวัตถุดิบ Billet เขามาในไตรมาสสองนี้ โดยทาง BSBM มีนโยบายจะไมขายในราคาที่ ต่ำกวาตนทุน ทำใหวอลุมขายในเดือน เม.ย. ต่ำมากเพียงพันตันเศษๆ เพราะ ราคาตลาดใน เดือน เม.ย. ทรุดลงไปต่ำกวา 17,000 บาท/ตัน แตราคาเหล็กเสนก็เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้น คือ เดือน พ.ค. ขึ้นมาประมาณ 17,000 บาท/ตัน ทำให ย อดขายของ BSBM เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 5,000 ตัน และ ในเดือน มิ.ย. ไดขยับขึ้นเปน 17,500 บาท/ตัน คาดยอดขายจะดีขึ้นอีกเปน ประมาณ 10,000 ตัน ทำใหรวมแลวปริมาณ

Professional Station

หน้า 12

บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ราคาเหมาะสมที่ 1.50 บาท

ขายในปจจุบัน 17,500 บาท/ตัน นอกจากนี้เรา ยังคาดหวังผลบวกของแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะ ที่ 2 ซึ่งมีการลงทุนในโครงการตางๆระยะ 3 ป ขางหนา เปนมูลคาเงินลงทุนรวมประมาณ 1.4 ลานลานบาท คาดจะชวยกระตุนความตองการ เริ่ ม มี พั ฒ นาการในด้ า นบวกทั้ ง ความ เหล็กในไตรมาส 4/52 และ ในปหนา ซึ่งจะทำ ต้องการและราคา คาดครึ่งปหลังจะพลิกฟน ใหผลประกอบการในครึ่งปหลังพลิกฟน และ จะ สถานการณปจจุบันในตลาดเหล็ก เติบโตดีขึ้นในป 2553 เสนเริ่มมีพัฒนาการในดานบวก คือ ลูกคาเริ่ม มีคำสั่งซื้อเขามามากกขึ้น และ เริ่มมีคำสั่งซื้อ ปรั บ ประมาณการและราคาเหมาะสมขึ้ น ในปริมาณมาก ในขณะที่ราคาขายก็คอยๆเริ่ม รวมถึง ปรับคำแนะนำขึ้นเปน ถือ เราไดปรับประมาณการเพิ่มขึ้นจากการ ขยับตามราคาเหล็กเสนนำเขาของประเทศใน แถบเอเชีย ซึ่งมีการฟนตัวจากจุดต่ำสุดในเดือน คาดหวังครึ่งปหลังจะพลิกฟน และจะเติบโตดี มี.ค. ขึ้นมาประมาณ 12% เปน 465 เหรียญ/ ขึ้ น ในป ห น า ภายใต ป ระมาณการใหม เราจึ ง ตัน และ เหล็กเสนในจีนก็มีการฟนตัวจากจุด ปรับราคาเหมาะสมขึ้นเปน 1.50 บาท จากเดิม ต่ำสุดในเดือน เม.ย. ขึ้นมาประมาณ 10% เปน 1 บาท บนฐาน P/E ป 2553 เทากับ 9 เทา ซึ่ง 3651 หยวน/ตัน ทำใหทาง BSBM กำลังเตรียม ยั ง อยู ต่ ำ กว า มู ล ค า ตามบั ญ ชี ต อ หุ น ป 2552 การที่ จ ะสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ เข า มาในปริ ม าณมาก เทากับ 1.70 บาท เราไดปรับคำแนะนำขึ้นเปน เพื่อผลิตในครึ่งปหลัง ซึ่งปจจุบันราคา Billet ถือ จากเดิม ขาย โดยแนะนำใหทยอยสะสมใน ประมาณ 400-425 เหรียญ/ตัน เมื่อรวมตนทุน ชวงที่ออนตัว ซึ่งในชวงประกาศงบอาจจะสราง ในการรีดเหล็กประมาณ 1,500-1,600 บาท/ ความผิ ด หวั ง ต อ ตลาดจากที่ มี ผ ลขาดทุ น ใน ตันซึ่งจะเปนระดับที่มีกำไรเมื่อเทียบกับราคา ไตรมาส 2/52 ขายในไตรมาส 2/52 ทรุ ด ลงเหลื อ เพี ย ง ประมาณ 15,000 ตัน (-58%qoq, -13%yoy) ในไตรมาสนี้ ค าดจะมี ก ารบวกกลั บ สำรองที่ เหลือทั้งหมดประมาณ 26 ลานบาท

Photo Release

บล.ไซรัส พรอมรับมือกับการแขงขันในอนาคต

คุณชัชวาลย เจียรวนนท ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (SYRUS) (ที่ 2 จากขวา) พรอมดวยคณะกรรมการบริษัทฯ รวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซึ่งที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเขาควบรวมกิจการกับ บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จำกัด และบริษัท หลักทรัพย สินเอเชีย จำกัด ซึ่งคาดวากระบวนการตางๆ จะเสร็จเรียบรอยภายในเดือน ก.ค.2552 ซึ่งผลจากการควบรวมกิจการคาดวาจะทำใหเปน บริษัทหลักทรัพยที่มีความแข็งแกรงและพรอมรับกับการแขงขันในอนาคต และผลักดันใหสวนแบงการตลาดของ บล.ไซรัสเพิ่มขึ้นเปน 5% จาก ปจจุบันอยูที่ประมาณ 1%


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

หน้า 13

ÁÒµÑé§ÊµÔ¡Ñ¹.. ป ญ หาทำให ค นธรรมดาท อ ปญญาลุกขึ้นมาแกไข

แต ท ำให ค นมี

สวั ส ดี ค ะ ดาร ห ลิ ง ..วั น นี้ ก็ ท ำท า ๔. ทะเลาะกับแฟนจนไมมีสมาธิทำงาน?

อาการนาเปนหวงอีกครั้ง พรอมกันนี้คนสวยยังได ยินขาวเพิ่มเติมมาอีกจากพี่ๆ ในวงการหุนบอก ว า ..ทุ ก คนแทงลงกั น หมดเลย...อิ . .อิ . .พู ด ถึ ง SET INDEX อะคะ..ตอนนี้มองกันไป นูนเลยแถวๆ 530 จุด..วันนี้ตองสูกัน อีกวันคะ วันนี้ 19 มิถุนายน 2552 ...กำลังใจยังมีกันเกิดรอย สู..สู.. แต เพราะคนสวยกลัววาอาจจะมีหลาย คน..จิตใจเริ่มหวั่นไหว วันนี้ขอแวบ อี ก ครั้ ง เอาเรื่ อ งดี ๆ มาเล า สู กั น ฟ ง ค ะ ..มหั ศ จรรย แ ห ง ชี วิ ต ... หลั ก คิ ด จากทาน ว.วชิรเมธี ..ตองบอกวาถึง จะไมเกี่ยวกับเรื่องหุน โดยตรง..แต มั น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของจิ ต ใจโดยตรง เพราะว า หากใจสงบ..ย อ มเกิ ด สติ และสติ จ ะนำเราไปสู ท างออก ทาง สวาง... สำหรับเรื่องหุนสตรอเบอรี่ แนะนำว า ..อย า ฝ น กระแสน้ ำ เชี่ ย ว หุ น ดี จ ริ ง ค ะ ..แต ว า ของดี ร าคาถู ก มี มาก ถามีเงินเย็นทยอยเก็บได..แต ถาเงินนอยหนอย เราก็รอใหเห็นภาพ ชัดวาขึ้นชัวร คอยลุยก็ยังไมสาย..รัก ทุกคนคะ ๑. กลัวลูกมีเซ็กสในวัยเรียน? ไมอยากใหเกิด ตองเอาปญญาใส ในมือลูก ใหเงินลูกนอยๆ ใหความรูแกลูก มากๆ ด า ลู ก น อ ยๆ ให ค ำสอนลู ก มากๆ

งานสวนงาน แฟนสวนแฟน รูจักแบงเวลาใหงาน รูจักแบงเวลาใหแฟน อยาเสียงานเพราะแฟน อยาเสียแฟนเพราะงาน

เขาแยงจากเราไดเพียงแคซีนและภาพลักษณ เทานั้น แตเขาไมสามารถแยงความรูและความสามารถ ไปจากเราได ๘. งานเยอะมากทำอยางไรดี? (๑) รูวางานเยอะตองรีบทำ (๒) อยาดองงานขามปขามชาติ (๓) เรียงลำดับความสำคัญของงาน สำคั ญ ก อ นให รี บ ทำ สำคั ญ น อ ยค อ ย ทยอยทำ ๙. ทำงานดี มีแตคนริษยา จะรับมือ อยางไร? โบราณวา ไมใหญยอมเจอขวานคม คนเดนตองมีคนดา คนมีปญญาจึงมีคน ลองดี คนทำงานดีจึงมีคนริษยา ปรากฏการณ เชนวานี้ เปนของธรรมดา ทำงานดีจนมีคนริษยา ยังดีกวาทำงานไมดี จึงเปนไดอยางดี แคคนที่คอยริษยา ๑๐. ทำงานแทบตาย เงินไมพอใช้ ทำ อยางไรดี? (๑) หางานใหม (๒) ลดความตองการใหนอยลง อยูกับ ความจริงใหมาก (๓) บริโภคปจจัยสี่โดยมุงประโยชน อยามุงประดับ (๔) ทำบัญชีรายรับรายจาย รับมากกวา จายจึงนับวายอดจายมากกวารับนับวา แย

๕. โกรธ! ถูกเพื่อนนินทา? โบราณวาไมมีใครเตะหมาที่ตายแลว คุณถูกนินทาแสดงวาคุณยังมีความหมาย คุ ณ เป น คนโชคดี จู ๆ ก็ มี ก ระจกวิ เ ศษสะท อ น ความอัปลักษณใหเห็นความบกพรองของตัวเอง

๒. ไหว้พระขอพรอะไรดี? (๑) ขออยาใหโลภจนหนามืด (๒) ขออยาใหโกรธจนทำรายตัวเอง (๓) ขออยาใหหลงจนไมรูดีรูชั่ว (๔) ขออยาใหตายในสงคราม ระหวางคนไทย ๖. จับได้วาแฟนมีกิ๊กทำอยางไรดี? (๑) ถามตัวเองวาเราดีกับเขาพอหรือยัง ดวยกันเอง (๒) ระหวางเรากับกิ๊กมีขอดีขอดอยตางกันตรงไหน (๓) ถามแฟนวาจะเลือกใครก็รีบทำ ๓. ท้อแท้กับปญหามากมายทำอยางไรดี? ไม รักฉัน อยาทำใหฉันเสียเวลา ปลาที่ยังเปนอยู ลวนเรียนรูที่จะวายทวนน้ำ ๗. โดนเพื่อนรวมงานแยงซีนทำอยางไร? สวนปลาตาย มักไหลตามน้ำ

๑๑. ถูกนายดา อารมณเสีย? คนที่ดาคนอื่นสะทอนวาระบบขางใจกำลังพัง คนอารมณเสียเพราะถูกดา แสดงวาระบบของตัวเองก็พังตามไปดวย หวังวาเรื่องที่สตรอเบอรี่นำมาฝากกันใน วันนี้..จะทำให้เกิดประโยชนกับพี่ๆ นักลงทุน นะคะ..แตวาเรื่องราวยังไมจบคะ มีทั้งหมด 20 ประเด็นที่จะนำมาเลาสูกันฟงตอในสัปดาห หน้า..รักทุกคนด้วยใจจริงคะ รัักนะ จุบ จุบ


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ คาด วานาจะเคลื่อนไหวไมตางจากวานนี้ คือ ปรับตัวลดลง เพราะนักลงทุนสวนใหญยัง กังวลกับภาวะเศรษฐกิจ แตอาจมีแรงเก็ง กำไรกลับเขามาบางระหวางวัน กลยุทธ์การลงทุน แนะนำนัก ลงทุนให้รอซื้อเมื่อดัชนีฯ อ่อนตัวลง เพื่อเก็งกำไร ทั้งนี้ประเมินแนวรับไว้ที่ 560 จุ ด ส่ ว นแนว ต้ า นประ เมิ น ไว้ ที่ 577 จุด

หน้า 14

ประเมิ น แนวโน ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ น า จะปรั บ ตั ว ลดลงต อ เนื่ อ งจากวานนี้ เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น ยั ง คงไม มั่ น ใจว า เศรษฐกิจโลกจะฟนจริงหรือไม ดังนั้น จะยังคงไดเห็นนักลงทุนเดินหนาปรับลด พอรตการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ วา หากพิจารณาจากสัญญาณทางเทคนิค นาจะปรับตัวลดลงอีก เนื่องจากปริมาณ การซื้ อ ขายใ นช ว งนี้ มี ค อ นข า งเบา บาง เนื่ อ งจาก นั ก ลงทุ น ปรั บ พอร ต การล งทุ น หลังจากยังกังวลกับภาวะเศรษฐกิจ

กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น แนะนำ นักลงทุนถือเงินสด โดยประเมินแนว รั บ ไว้ ที่ 550 จุ ด และประเมิ น แนว ต้านไว้ที่ 575 จุด

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ ปรับ พอร์ ต การล งทุ น เพื่ อ ถื อ เงิ น สด โดย ประเมินแนวรับไว้ที่ 560 จุด ส่วนแนว ต้านประเมินไว้ที่ 575 จุด

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2552

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

หน้า 17

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552 ปฏิทินกิจกรรม ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552 08.00 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดเปดตัวศูนยทดสอบและสาธิตการใชงาน

อุปกรณอารเอฟไอดี (RFID Testbed) ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์

08.30 ธ.เอชเอสบีซี เชิญรวมรับฟงการบรรยายสรุปภาวะเศรษฐกิจ เรื่อง Will Asia

Bounce? โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล

09.00 สำนักพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคาสินคา กรมสงเสริมการสงออก เชิญรวม

สังเกตุการณกิจกรรมอบรมเรื่อง Fashion Marketing ในรูปแบบ 360 องศา กับกูรูแฟชั่นระดับประเทศ โครงการ Designers’ Room 2009 อาคารกรมส่งเสริมการส่งออก

10.30 บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานแถลงขาวเปด

ศูนย ABAC Business Law Advisory Center โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

10.30 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา รังสิต รวมกับ ศูนยสื่อสารวิทยาศาสตรไทย

สวทช. จัดงานแถลงขาวเปดตัวภาพยนตรทางการศึกษาเรื่อง “กำเนิดชีวิต” (Origins of Life) และ “มหัศจรรย แหงดวงดาว” (Stars) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต คลองหก

13.00 คณะเศรษฐศาสตร

และศู น ย วิ จั ย เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ เพื่ อ การปฏิ รู ป มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กาวขามวิกฤตการณดวยการ ปฏิรูปประเทศไทย” อาคารศูนยศึกษา สาทรธานี เขตสาทร

13.30 ไปรษณียไทย จัดงานแถลงขาว “งานสัปดาหสากลแหงการเขียนจดหมาย

ประจำป 2552” ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์

หน้า 27

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552

หน้า 28

รายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา สัมมนาพิเศษ ชุมนุมปราชญ์หุ้น

ตอน ลงทุนหุ้นกลุมไหน พลังงาน หรือ ธนาคารได้ตังคกวากัน ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ อาคารทิปโก้ (ห้อง Auditorium) ชั้น 5 ถ.พระราม 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

K.Arkom prasertniran K.Bundit metoonlert K.Busakorn watanasakvibul K.Chaiyaporn paepattayakun K.Chavalit Praweenworakul K.Jeerawat muangyoo K.Kannika jamwanna K.KINGKOI PENPARKKUL K.Kosol Nairuangaung K.Matee Prametheeraroj K.Nattachon leelamanthep K.Pantipa vathanakul K.Phusanisa punpisut K.Prontep Kemphetch K.Rungsak piyasupkij K.Saowaluck yongvanitjit K.Somsak dechatiphinyo K.Somsri Yamamura K.Sopon lertnantakul K.Srianong somsuk K.SUPARAT WUTINARONGTRAKOON K.Surin Songtanin K.Surin Tangkarattanakul K.Thitirat tirawongvanich K.Udom paothong K.Yosakai Kittivimol คุณกนกพล ฤกษถนอม คุณกมลรัตน ตาลทิพย คุณกฤษดา ศิลปวิสุทธิ์ คุณกังสดาล ชังชู คุณกาญจนา ตรงตรานนท คุณกิตติพศ ถิระพาณิชยกุล คุณแกวใจ หลอเกษมศานต คุณขนิษฐา กำเหนิดงาม คุณคมศร ลิ้มกุลธร คุณจรีพร รัตนวงศวิจิตร คุณจักรินทร เรืองไทย คุณจารุณี เรืองไทย คุณจิราภรณ จงมั่นคงชีพ คุณจีรพรรณ สุขวัฒนกูล คุณจุมพต จารึกประสพโชค คุณเจนวิศา กอเกียรติตระกูล คุณฉัฐวิทย ฉัตรชัยวัฒนกุล คุณชญาดา ธนานุศักดิ์ คุณชยางกูร จันทนวรางกูร คุณชยุต เชาวสมภพ คุณชวาล จินตวุฒิพงศ คุณชัชวาล วิบูลยสิทธิโชค

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

คุณชัยมงคล จุลภาพ คุณชาญ ภูพัฒน คุณชาญชัย ทองเจริญ คุณชาลิสา สุวรรณสาร คุณชูชาติ อัศวภาณุวัฒน คุณแชมป นิ่มไพบูลย คุณซนิสรา เสริมหิรัญ คุณฐิติพันธ ภูมิตั้งคีรี คุณฐิติรัตน แสงศิวะฤทธิ์ คุณณรรถพล จงธรรมานุรักษ คุณณัฐธนนท นันทอัครวงษ คุณณัฐธวิชช จันทรสวาง คุณณัฐพรรษ อิงสกุลสมบูรณ คุณดวงรัตน บวรกุล คุณดารณี ผองสุริยชัย คุณถาวร เจียวเลี่ยน คุณทณัฐ นรวิชญานนท คุณทนงศักดิ์ ลีลาสาธิตกุล คุณทินกร ธนกิติวิรุฬ คุณทิพวรรณ ลิ้มสมบัติอนันต คุณเทวินทร เตอราโอ คุณธงชัย ปวีณพงษพัฒน คุณธนัชพันธ ธรรมเจริญสถิต คุณธนัทวัฒน ธนาเกียรติสกุล คุณธนากร ศรีคูหา คุณธเนศ เรืองเลิศพงศ คุณธมลวรรณ ดานพาณิชยกุล คุณธวัชชัย กิติชัยวัฒน คุณธวัชชัย จุฑาพฤฒิกร คุณธัญญญาณี เอี่ยมศรีอุไร คุณธัญรดา จารุศิริพิพัฒน คุณธีธัช คุณานพรัตน คุณธีรญา รุงรัฐแพทย คุณนงนารถ อบสุวรรณ คุณนงลักษณ โชคพิทักษกุล คุณนนทปวิธ เอี่ยมธีระกุล คุณนพพร ฐิติพลธำรง คุณนพรัตน จรดล คุณนภาพร ญาณเวคิน คุณนภาพร สุรินทราบูรณ คุณนรเทพ บุญเก็บ คุณนฤชล วิวิธวรกิจ คุณนฤมล บุญประสทิธิ์กุล คุณนวลจันทร ภูมิวชิรางกูร คุณนันทนภัณฑ หรรษาภิพัฒน คุณนาฏยา เบญจาศิริวัฒน คุณนาวาเอกสุพจน คงศิริ คุณนิ่มนวล อังคะปาน

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

คุณบัณฑิต จงสมจิตต คุณบัณฑิต นุกรณนวรัตน คุณบุญชัย สกุลบริสุทธิ์สุข คุณบุญธรรม ไพศาลโรจนรัตน คุณบุญภิดา จิรสิทธิธำรง คุณบุญสง สายสรอย คุณบุปผา กุลเทพพิชัย คุณบุษบา นาวินปกาสิตย คุณปฏิภาณ แซเจีย คุณประดิษฐ สุทธิเบญจกุล คุณประวิทย เจียระวงศ คุณประวิทย ชนะอุดมทรัพย คุณประวิทย เลาระบือกิจ คุณประสาน เกิดอยู คุณประสิทธิ์ บวรพนมศักดิ์ คุณปรางคทิพย ลัภยพร คุณปริมนิภา จูวัฒนสำราญ คุณปรีชา เหลืองอรามกุล คุณปญนฤดี มหกรเพชร คุณปาริชาต ภูสวาง คุณปยมาศ จรัสโรจนังกูร คุณปยวรรณ เงินคลาย คุณปยะดา เอี่ยมโสภา คุณปุญญปรีด ยศกิตติภัทร คุณผองมารีน คงศิริ คุณผิน เดนสกุล คุณพยงค ธินันทรักษ คุณพรชัย พรศรีเจริญกุล คุณพรณรงค จงกลดี คุณพลอยนภัส เจริญธัชนนท คุณพัชรี สุวรรณปฎกกุล คุณพิทักษ ธนประสิทธิ์พัฒนา คุณพินิจ พวงมาลา คุณพินิช พิทักษพรสุข คุณพิภพ คุณชล คุณพิสิษฐ คณาเรืองโรจน คุณพีรพันธ รังษีกุลพิพัฒน คุณพูนศักดิ์ วิทยปรีชากุล คุณเพ็ญจันทร อินทรนุกูลกิจ คุณเพ็ญพร จันทรคงหอม คุณไพรสณฑ สังวรวงษพนา คุณไพลิน ตระกูลตั้งจิตร คุณภาวิดา พรหมขุนทอง คุณภาสันต วิชิตอมรพันธ คุณภูมินทร สิทธันต คุณภูมิพัฒน เกียรติวีรภัทร คุณมณเฑียร ลือกิตติพันธ คุณมนตศักดิ์ จุลภมรศรี


Investor Station ฉบับที่ 151 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2552 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

คุณมารุต การยกวินพงศ คุณมาลี พาณิชยเจริญกุล คุณเมธี แซอึ้ง คุณยงยุทธ วงศประภาธิวัฒน คุณยุคล นราวศินชัย คุณยุทธชัย รัตนวานิชเดชะ คุณรพี พงศตานี คุณรสริน อดิเรกธรรมากร คุณรัตนา ลีลาภรณ คุณฤทธิพล เทพบุตร คุณฤทธิ์สิญจน เลิศพนาลัย คุณละมาด โรจนวลี คุณวงศวริศ คุณพุฒิโพธิ์ คุณวรทัศน สมบูรณทรัพย คุณวรวรรณ อุตมวาทิน คุณวรวิทย ตั้งลิตานนท คุณวรเศรษฐ กีรติเรืองฤทธิ์ คุณวราภรณ ไตรพาณิชยกุล คุณวรินทรพร สินปญญาเลิศ คุณวสันต อินทพิบูลย คุณวัชรินทร ลิ้มพงศานุรักษ คุณวัฒนเดช วงศประยูร คุณวันชัย เมธาสกุลวงศ คุณวัสสภูมิ บุญเกิด คุณวาสนา ยุวดี คุณวิจิตรา ทวีกิติกุล คุณวิชาญ วัฒนาเจริญศิลป คุณวิทิต อัตถจริยกุล อัตถจริยกุล คุณวินัย อิสระภักดีธรรม คุณวิบูลย โชครตนสมบัติ คุณวิภาดา คาวาเบะ คุณวิมล บุญพันธ คุณวิรัตน พรจิราศิลป คุณวิรัตน มหาพราหมณ คุณวิไลลักษณ โชควันอำนวย คุณวิไลวรรณ ธนะสุธีระชัย

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

หน้า 29

คุณวีรพงษ จรัสพรศรีวงศ คุณวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ คุณวีรวรุตม จิรไกรศรี คุณวีระชัย วัฒนวีรเดช คุณวีระเชษฐ ดวงดีเดน คุณวุฒิกร กัมพลานุวัตร คุณศรีอนงค สมสุข คุณศศิวิมล ถาวรพงศสถิตย คุณศักดิ์นอย แกวปดชา คุณศิรินทร ตันติพิทักษโชติ คุณศิริพรรณ วิริยะวงศชัย คุณศิริลักษณ รัตนวงศวิจิตร คุณศุจินพร ญาณเวคิน คุณศุภชัย เสร็จสวัสดิ์ คุณศุภฤกษ ศานติพิพัฒน คุณสมจิตต ตันติขจรโกศล คุณสมจินต มหาพรหม คุณสมใจ รุงเรือง คุณสมบูรณ เอื้อมอารีวงศ คุณสมพล เอกธีรจิตต คุณสรรชัย ธนาชัยแสง คุณสันติ สันติกุลานนท คุณสัมพันธ แจงเจนเวทย คุณสาธินี ทัยสุวรรณ คุณสำราญ ฉายแสงอรุร คุณสิทธิชัย เดชชูตระกูล คุณสิริจิตร ตั้งตริยพงศ คุณสิริญญา สงวิรุฬห คุณสืบพงศ กำพุสิริ คุณสุชาติ จุไรรัตนาภรณ คุณสุชาติ หวั่งหลี คุณสุณีรัตน เพชรบูรณ คุณสุทธิวุฒิ ธนิกวงศ คุณสุทิน ตังครัตนกุล คุณสุพร พวงมาลา คุณสุพรรณี ศิริมงคลวรกุล

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

คุณสุพล ไชยรังสินันท คุณสุพันธ ยนตหงส คุณสุภารัตน อัครปฏิมา คุณสุมณฑา อรามเรือง คุณสุมาลี ชีวาเกียรติยิ่งยง คุณสุมาลี หุตะพรประเสริฐ คุณสุเมธ ธีรานพ คุณสุรชัย อุดมสิทธิพัฒนา คุณสุรศักดิ์ สุขนาแซง คุณสุรางค โยโกยามา คุณสุวรรณา แจมจำรัส คุณสุวิมล ลีลาภรณ คุณสุวีนา สุขนันท คุณเสาวนีย จิตตฤกษ คุณเสาวนีย ศิริมังคลานุรักษ คุณหฤทัย บางแวก คุณอนินทยา เอื้อมอารีวงศ คุณอนุพัทย ไพโรจนธนกุล คุณอนุรัตน คุมภักดีกุล คุณอภิวันท วงคภา คุณอมรรัตน เหลาบุญสุข คุณอรพินท วงศสนานวุฒิ คุณอราม วิไลพันธุ คุณอรุณี ตังประเสริฐผล คุณอวยชัย วัฒนะศิริขจร คุณอัมพุช อุดมทรัพย คุณอาภรณ แกวปดชา คุณอาภากร เอี้ยงทอง คุณอิทธิเดช โรจนสิทธิศักดิ์ คุณอุบล กสิณอุบล คุณเอกบงกช มานะพันธุนิยม คุณเอกพัฒ ภควุฒิปุณณ คุณเอกสิทธิ์ รัชตะกิตติสุนทร คุณเอนก วุฒยวนิช

หลังจากที่ท่านตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว รบกวนผู้โชคดีทุกท่านติดต่อกลับทีมงาน เพื่อ ทำการยืนยัน การรับสิทธิ์ เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2552 โดยท่านสามารถ ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ได้ 2 ช่องทางคือ โทรศัพท์กลับมาที่หมายเลข 02-554-9391-3 ส่ง e-mail มาที่ investor_station@efinancethai.com

Investor_station19 มิ.ย.2552  

อ่านก่อนลงทุน