Page 1

Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.co www.

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.com

8

ซิตี้กรุ๊ป-การลงทุนทางตรงตลาดเกิดใหม่ แซงหน้าตลาดที่พัฒนาแล้ว กบข.ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 3.7 พันล. STAR เดินหน้าขยายแนวรบตลาด ตปท.

9

Dynamic Station

10

Lifestyle Station

7

www.istationnews.co

www. กินแค่ปันผล 5 ปีได้ทุน

www.istationnews.com

IVL คาดสรุปซือ้ รง.เมืองเบียร์ มิ.ย.นี้ ในปี 54 เดินหน้ารุกซื้ออีก 2-3 ดีล

IVL เผยเตรียมปิดดีลซื้อโรงงานโพลีเอสเตอร์ในเยอรมัน มิ.ย.นี้ คาดภายในปีนี้ รุกซื้อกิจการ PTA-PET อีก 2 - 3 ดีล เปรยรายได้ Q2/54 ดีกว่า Q1/54 และ Q1/53 หลังยอดขาย-กำ�ลังผลิตเพิ่มขึ้น คงเป้าทั้งปีโต 70% ไม่หวั่นราคาผลิตภัณฑ์อ่อนตัว เหตุปริมาณขายยังโตตามความต้องการใช้ ขณะทีท่ มุ่ 95 ล้านยูโร ขยายกำ�ลังผลิต PTA ในเนเธอร์แลนด์ ดันกำ�ลังผลิตเพิ่มอีก 2.5 แสนตัน/ปี ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

5

News Station

หน้าฝนแล้วดูแลตัวเองหน่อย 13

มองหุ้นจากเซียน รีบาวน์

14

Data Station

บอร์ดอนุมัติเบื้องต้น TPOLYตั้งสองบ.ย่อย ลุยโรงไฟฟ้า-อสังหาฯ ขยายไลน์ธุรกิจ

ต่อหน้า 3

MAJOR ชี้กำ�ไร-รายได้ Q2/54 ดีกว่า Q1

ต่อหน้า 4

ต‡อหนˆา 12

SET News

Hot to Day

BWG คาดรายได้นี้ โตเกิน 20%

BIGC

ต่อหน้า 8

แดงฉาน

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554

IVL คาด (ต่อจากหน้า 1)

น า ย อ า ล ก โ ล เ ฮี ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เปิด เผยว่า บริษัทฯ คาดแนวโน้มราย ได้ Q2/54 จะออกมาดี ก ว่ า Q1/54 และช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ น ตามยอดขายรวมที่คาดว่าจะเพิ่ม ขึ้ น มาอยู่ ที่ 1.3 ล้ า นตั น จาก ไตรมาส 1 ที่มียอดขายประมาณ 1 ล้านตัน ประกอบกับบริษทั ฯ ยัง มีกำ�ลังการผลิตรวมในไตรมาส 2 เพิม่ เป็น 5.5 ล้านตัน จาก Q1/54 ที่ 5.4 ล้านตัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเป้า การเติบโตของรายได้ในปีนี้ไว้ที่ 70% แม้ ส ถานการณ์ ร าคา PET และ PTA จะมีทิศทางอ่อนตัวลง

ตามทิศทางราคาน้ำ�มันในตลาดโลก และราคา Cotton แต่บริษัทฯ ยังมี ยอดขายที่ เ ติ บโต เนื่ อ งจากยั ง มี ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งจาก ยุโรปและอเมริกาสูง ขณะที่ บริษทั ฯ คาดว่าการ เจรจาซือ้ กิจการโรงงานโพลีเอสเตอร์

News Station ไฟเบอร์ ในเยอรมันจะจบได้ในเดือน มิ.ย.นี้ พร้อมคาดว่าภายในปีนี้จะได้ ข้ อ สรุ ป ในการเจรจาซื้ อ กิ จ การ โรงงาน PET และ PTA ได้จำ�นวน 2 - 3 ดีล จากทั้งหมด 4 ดีล โดย ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้จบดีลไปแล้ว จำ�นวน 2 ดีล

บอร์ดอนุมัติ (ต่อจากหน้า 1)

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ผู้อำ�นวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทย โพลีคอนส์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ TPOLY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติ อนุมัติเบื้องต้นให้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อบริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำ�กัด (CR) ภายในเดือนมิถุนายน 2554 ด้ ว ยมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น 130,000,000 บาท โดย TPOLY ถือ หุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 65 ของทุน จดทะเบียน 200,000,000 บาท ส่วน ที่ เ หลื อ เป็ น การถื อ หุ้ น ร่ ว มของ พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโรง ไฟฟ้า โดย บริษัท ช้างแรก ไบโอ เพาเวอร์ จำ � กั ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่าย

กระแสไฟฟ้า ทีต่ �ำ บลนาโพธิ์ อำ�เภอ ทุ่ ง สง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ถือเป็นการสานต่อนโยบายเพิ่มราย ได้และกำ�ไรสุทธิและเพิ่มกระแส เงินสดทีม่ นั่ คงให้กบั บริษทั ฯในระยะ ยาว เนือ่ งจากโครงการโรงไฟฟ้าได้ รับสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้าระยะยาว เป็นเวลา 25 ปี ต่อเนื่องอัตโนมัติ ทุกๆ 5 ปี โดยคาดว่าจะสามารถ เริ่มการก่อสร้างได้ในไตรมาส 3 นี้

นอกจากนั้น คณะกรรม การบริษัทฯ ยังได้อนุมัติเบื้องต้นให้ จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ทีโพลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด ภายในเดือน พฤษภาคม 2554 เพือ่ ประกอบธุรกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายที่ดิน พัฒนาโครงการจัดสรร รับจำ�นำ� จำ�นอง โดย TPOLY ลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 จากทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ซึ่งประมาณปลายปี

อนึง่ บริษัทฯ ตัง้ เป้าทีจ่ ะ มีกำ�ลังการผลิตโรงงาน PET และ PTA ในปี 56 เพิ่มขึ้น 6.7 ล้านตัน และเพิ่มเป็น 10 ล้านตันในปี 57 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ตงั้ งบลงทุน จำ�นวน 95 ล้านยูโร เพือ่ ใช้ขยายกำ�ลังการผลิตโรงงาน PTA ในเมื อ งลอตเตอร์ ดั ม ประเทศ เนเธอร์ แ ลนด์ โดยจะมี ก ารเริ่ ม ลงทุนในช่วง Q2/54 และจะเริ่ม ผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 57 ส่งผล ให้ มี กำ � ลั ง การผลิ ต เพิ่ ม อี ก 2.5 แสนตัน

2554 บริ ษั ท ฯ มี แ ผนจะเปิ ด โครงการอสังหาริมทรัพย์ แนวราบ ใหม่จำ�นวน 1 โครงการ มูลค่า 200 ล้านบาท ถือเป็นโครงการ นำ�ร่องเป็นโครงการแรก ส่วนทำ�เล ยั ง ไม่ ส ามารถเปิ ด เผยในราย ละเอียดได้ “การลงทุ น ในธุ ร กิ จ อสังหาริมทรัพย์ เป็นไปตามแผน ธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯวางไว้ในช่วงทีผ่ า่ น มา ซึง่ การลงทุนในธุรกิจนีบ้ ริษทั ฯ ได้ ร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รซึ่ ง มี ค วาม เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะดูแลการก่อสร้าง ส่ ว นพั น ธมิ ต รจะดู แ ลการขาย ซึ่งคาดว่าในไตรมาส 3 ปีนี้น่าจะ เปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง เป็ น ทางการได้ ส่ ว นบริ ษั ท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำ�กัด ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554 บอร์ดอนุมัติ (ต่อจากหน้า 3)

ทีจ่ ะลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ชี ว มวล แห่ ง ที่ 2 เพื่ อ ผลิ ต และ จำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า ทีต่ �ำ บลนาโพธิ์ อำ�เภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเนือ่ งจากโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรก ทีป่ จั จุบนั กำ�ลังอยูร่ ะหว่างการดำ�เนิน งานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น จะมีกำ�ลังการผลิตเท่ากับโรงแรก คือ 9.5 เมกะวัตต์ มูลค่าเงินลงทุน ใกล้เคียงกันที่ 700 ล้านบาท ซึ่ง ในโครงการนี้ทางบริษัทเป็นทั้งผู้รับ เหมาในการก่อสร้างและผูล้ งทุน โดย ทางบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ใน ช่ ว งระหว่ า งการก่ อ สร้ า งเป็ น Backlog ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 550 - 580 ล้านบาท อีกทัง้ โครงการ นี้ ส ามารถสร้ า งรายได้ ป ระมาณ 200 ล้านบาท/ปี บริษัทถือหุ้น 65% ทำ�ให้รบั รูร้ ายได้ประมาณ 130 ล้าน บาท/ปี และมีก�ำ ไรสุทธิประมาณ 35 ล้านบาท/ปี โดยโครงการนี้มีผล ตอบแทนการลงทุนที่ (IRR) 12% ระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 6.5 ปี” นายเชิดศักดิ์ กล่าวอีกว่า การขยายไลน์ธรุ กิจให้กว้างขวางขึน้ ในปัจจุบัน เพื่อต้องการสร้างราย ได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ธุรกิจหลัก และรายได้หลักของบริษัทฯ ยังคง

MAJOR ชี้กำ�ไร(ต่อจากหน้า 1)

นายวิ ช า พลู ว รลั ก ษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ (MAJOR) คาดว่ากำ�ไรและรายได้ในไตรมาส 2/54 จะดีกว่าไตรมาส 1/54 และ ดีกว่า ไตรมาส 2/53 เนื่องจากใน ช่วง 1 เดือนครึ่งที่ผ่านมารายได้ เติบโตขึน้ มาก และจะมีภาพยนตร์

News Station

เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทีย่ งั มีแนว อสังหาริมทรัพย์ เป็นการแตกไลน์ โน้มการเติบโตที่ดี และบริษัทฯ ยัง ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ เดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่อย่าง บริษัทฯ ซึ่งในปีหน้าจะเริ่มเห็นโครง ต่อเนือ่ ง โดยเตรียมเข้าประมูลงาน การอสังหาฯ โครงการแรกออกมา ใหม่อีกมูลค่าประมาณ 3,000 ล้าน ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ทาง บาท คาดว่าจะทยอยประกาศผล บริษัทมีแผนการลงทุนโดยจะมีการ ในช่วงไตรมาส 2/2554 และไตรมาส ก่อสร้างเพิม่ ขึน้ อีก 3 โครงการภายใน 3/2554 ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งปัจจุบันได้เริ่ม งานดั ง กล่ า วในสั ด ส่ ว น 50% จากมูลค่างานทัง้ หมด ส่วนปัจจุบนั บ ริ ษั ท ฯ ยั ง ค ง เ น้ น รั บ ง า น 6 กลุ่ ม หลั ก ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 1. คอนโดมิเนียมและช้อปปิง้ มอลล์ 2. โรงพยาบาล 3. ปิ โ ตรเคมี 4. โรงไฟฟ้า 5. สถาบันการศึกษา และ 6. งานปรับปรุงอาคารต่างๆ ปัจจุบนั มีงานในมือทีร่ อรับรูเ้ ป็นราย ได้ (Backlog) อยู่ที่ 3,218 ล้าน บาท โดยคาดว่าจะทยอยรับรู้ราย ได้ในปีนี้สัดส่วน 40% ที่เหลืออีก 60% ทยอยรับรู้รายได้ในปี 2555 จึงมั่นใจว่าในปีนี้จะผลักดันรายได้ ให้ขนึ้ สูเ่ ป้าหมายที่ 2,500 ล้านบาท ได้สำ�เร็จ จากปี 2553 ที่ทำ�ได้ 2,012.68 ล้านบาท “บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่ ธุรกิจหลักคืองานก่อสร้าง ซึ่งเป็น งานทีบ่ ริษทั ฯ มีความชำ�นาญ ส่วน ธุรกิจใหม่ที่เพิ่มเข้ามา 2 ธุรกิจคือ โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า ชี ว ม ว ล แ ล ะ

ทำ�เงินทยอยเข้ามาในช่วงเดือนนีแ้ ละ เ ดื อ น ห น้ า อี ก ป ร ะ ก อ บ กั บ การทำ � การตลาดผ่ า นช่ อ งทาง M Generation Card ขณะนี้มี สมาชิกกว่า 4 แสนรายแล้ว นอกจากนี้ ยังคาดว่าราย ได้และกำ�ไรในช่วงครึง่ ปีหลังน่าจะดี กว่าครึง่ ปีแรก โดยเฉพาะในไตรมาส

3/54 จะดี ก ว่ า ไตรมาส 3/53 เนื่องจากมีจำ�นวนภาพยนตร์ที่ทำ� เงิ น เข้ า ฉายจะมี ม ากขึ้ น เช่ น ทรานส์ฟอร์เมอร์ ภาค 3, แฮรี่ พอต เตอร์, ตำ�นานสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ภาค 4 เป็นต้น ขณะที่รายได้จากการขาย ตั๋วชมภาพยนตร์ในปีนี้จะเติบโตไม่

หน้า 4

ทำ�การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการแล้ว ส่วนของโครงการ ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จะใช้เวลา ก่อสร้าง 22 เดือน หลังจากโครงการ แล้ ว เสร็ จ จะช่ ว ยเสริ ม ความ แข็งแกร่งและความมั่นคงทางราย ได้ของบริษทั ในอนาคตเป็นอย่างดี” นายเชิดศักดิ์ กล่าว

ต่ำ�กว่า 20 - 25% ส่วนเป้ารายได้ รวมปีนี้คาดโต 10 - 15% ขณะที่ รายได้ จ ากธุ ร กิ จ ภาพยนตร์ ที่ มี สัดส่วนถึง 60%

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554

ซิตี้กรุ๊ปเผยการลงทุนทางตรงในตลาด เกิดใหม่แซงหน้าตลาดที่พัฒนาแล้ว

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ซิตี้กรุ๊ปเผยการ ลงทุนทางตรงในตลาดเกิดใหม่อยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่าตลาดที่ พัฒนาแล้วเป็นครัง้ แรก หลังประเทศในกลุม่ ตลาดเกิดใหม่ เร่งรัดการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นผลดีตอ่ ผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรอุตสาหกรรม หนักในประเทศที่พัฒนาแล้ว “การลงทุนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในตลาดเกิด ใหม่ตั้งแต่ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้จะช่วยกระตุ้น ให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ในระดับ 4% ในปีนี้และปีหน้า สูงกว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ระดับต่ำ�กว่า 3% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา” นายไมเคิล ซอนเดอร์ส หัวหน้า นักเศรษฐศาสตร์ที่ซิตี้กรุ๊ปกล่าว ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟคาดว่า การลงทุนทางตรงในตลาดเกิดใหม่จะมี สัดส่วนอยู่ที่ 24% ของมูลค่าการลงทุนรวมของโลกในปี 2012 และจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงกว่า 25% ในที่สุด นอกจากนี้ นายซอนเดอร์ คาดว่า ในปีนี้ตลาด เกิดใหม่จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำ�คัญ ที่สุดของเศรษฐกิจโลก

News Station

หน้า 5

เจพีมอร์แกนฟันธงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ประธานอียูยาหอมยันศก.อียูฟื้นตัวได้ดี ยังเป็นขาขึ้นปีนี้ ขณะเงินยูโรแข็งค่า รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า เจพีมอร์แกน เชสแอนด์โค คาดราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะยังคงเพิม่ ขึน้ ใน ปีนี้ โดยราคาทองคำ�และน้�ำ มันจะเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ชดเชย ราคาโลหะที่ลดลง นายเรย อายเลส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเจ พีมอร์แกนภูมภิ าคเอเชียกล่าวว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะ ยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว หลังจาก ที่ราคาลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการในปี 2008 ซึ่งเป็นปี ที่เกิดวิกฤตการเงินโลก “ในระยะยาว ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และ อุปทานของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยงั คงเป็นปัจจัยหนุนให้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้น” นายอายเลส กล่าวในการ ให้สัมภาษณ์วันนี้ โดยในปี 2008 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาด โลกลดลง 43% และปรับเพิม่ ขึน้ มาเพียง 20% จนถึงเดือน เมษายนทีผ่ า่ นมา ก่อนจะลดลง 11% ในเดือนพฤษภาคม จากความกังวลเกีย่ วกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก “เรามองว่าเอเชียจะเป็นภูมภิ าคทีม่ คี วามสำ�คัญ อย่างมากขึ้นเรื่อยๆในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ตลอดช่วง หลายปีข้างหน้า ความต้องการจำ�นวนมหาศาลมาจาก เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน รองลงมาเป็นอินเดีย และอีกหลายประเทศในเอเชีย” นายอายเลส กล่าว

AFET

“เทคนิคระยะกลาง - ยาวยังเป็นขาลง”

นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 295 สัญญา สถานะคงค้าง 2,040 สัญญา - ปิด 143.60 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.25 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค.54) ปัจจัยบวก - บาทอ่อนค่า เหนือ 30 บ./ดอลล์ - สวนยางทางใต้ยงั เผชิญฝนตก - เส้นเทคนิคระยะสัน้ มีสญั ญาณรีบาวน์ ปัจจัยลบ - เงินเยนแข็งคาทีร่ ะดับ 81 เยน/ดอลล์ - ตัวเลขจีดพี ญี ป่ี นุ่ มีแนวโน้มออกมาตกต่� ำ - เส้นเทคนิคระยะกลาง- ยาวยังเป็นขาลง - ตลาดสัปดาห์นม้ี วี นั ทำ�การเพียง 3 วัน กลยุทธ์ - รอขายจังหวะรีบาวน์ (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 54) - แนวรับ 137 บ./ก.ก. ถัดไป 122 บ./ก.ก. - แนวต้าน 150 และ 153 บ./ก.ก.

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ว่า นายเฮอร์มาน ฟาน รอมปุย ประธานสหภาพยุโรป หรือ อียูกล่าว ว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนกำ�ลังดำ�เนินไป ด้วยดี และอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินยูโรยังคงแข็งค่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อเงินสกุลยูโร โดยประธานอียกู ล่าวในการแสดงสุนทรพจน์ ในนครเซีย่ งไฮ้ของจีนว่า ภาคธุรกิจยุโรปจำ�เป็นต้อง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หากต้องการ รักษาสถานะความเป็นผู้นำ�ในโลกธุรกิจ “การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปดำ�เนินไป ด้วยดี และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเรายังคง แข็งแกร่ง” นายรอมปุยกล่าว นอกจากนี้ ประธานอียูกล่าวว่า แม้หลาย ประเทศในยุโรปจำ�เป็นต้องแก้ปัญหาหนี้ภาครัฐและ การขาดดุลงบประมาณ แต่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน ยูโรยังคงแข็งค่าขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนทั่ว โลกมีความเชื่อมั่นต่อเงินสกุลยูโรอย่างยิ่ง “เงินสกุลยูโรเป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพ และเป็นสกุลเงินที่นักลงทุนใช้ประกันความเสี่ยง” ประธานอียู กล่าว

TFEX

“หมดข่าวดี - ต่างชาติขายหุ้นอย่างหนัก” นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ฟลิ ลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 16,201 สัญญา สถานะคงค้าง 30,174 สัญญา - ปิด 753.00 จุด ลดลง -9.50 จุด (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) ปัจจัยลบ - นลท.ทำ�กำ�ไรหลังรับรูง้ บบจ.ไปพอสมควร - ต่างชาติเริม่ ขายหุน้ ไทยติดต่อกันหลายวัน - สินค้าโภคภัณฑ์ทว่ั โลกยังเป็นขาลง - เสือ้ แดงนัดชุมนุมในวันทีท่ ร่ี าชดำ�เนิน - ต่างชาติขายสุทธิ 3,945.98 ล้านบาท กลยุทธ์ - ฝัง่ ขายถือสถานะต่อ (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) - แนวรับ 745 จุด - แนวต้าน 760 จุด - SET50 มีแนวรับ 748 จุด แนวต้าน 763 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554

หน้า 6

BIGC แดงฉาน แม้ปีก่อน BIGC นับเป็นยอดหุ้นที่สร้างผลตอบแทนงามให้ นักลงทุน ตราบจนปัจจุบันก็ยังเหวี่ยงในระดับสูงอยู่ โดยเฉพาะเดือน เมษายนที่ผ่านมากราฟแสดงการรีบาวน์ชัน ทว่าวันนี้ดูเหมือนกำ�ลังถึง จังหวะสร้างฐานครั้งใหม่เสียแล้ว การขึ้นแบบจุใจคงหวังได้ยากขึ้น การปรับลงเมื่อวานแสดงถึง อาการไม่มนั่ ใจอันเด่นชัด ยังดีทแี่ รงขายออกยังไม่มากมายนักมิฉะนัน้ อาจ ขนลุกกว่านี้ สำ�หรับมูลค่าพื้นฐานนั้น บล.ทิสโก้ให้ไว้ที่ 79 บาท /ฟินันเซีย ไซรัส ให้ที่ 85 บาท หลังจากเช้าวานนีป้ ระกาศกำ�ไรไตรมาสแรกที่ 859.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ทำ�ได้ 794.03 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 18/05/2554

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

BIGC 88.00 -1.50 -1.68 89.00 89.00 88.00 89.50 88.31

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

157,200 13,882 1.13 24.44 3.45 1.96 2.19 3.60 70,522

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/04/2554

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 88.00 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GEANT INTERNATIONAL B.V. บริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำ�กัด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED UBS AG SINGAPORE BRANCH

จำ�นวนหุ้น

(%)

287,820,000 218,280,000 33,570,409 25,925,141

35.92 27.24 4.19 3.24

18,000,000

2.25

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554

กบข.ไฟเขียวลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน3.7 พันล. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิ ก าร คณะกรรมการ ก อ ง ทุ น บำ � เ ห น็ จ บำ � น า ญ ข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กบข. อนุมตั กิ รอบการลงทุนโครงสร้าง พื้นฐานทั้งในและนอกประเทศ สัดส่วนประมาณ 3.7 พันล้าน บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระจายความเสี่ยงพอร์ตลงทุน และสร้างผลตอบแทนระยะยาว ชนะเงินเฟ้อ สำ�หรับโครงสร้าง พื้ น ฐานที่ จ ะลงทุ น นั้ น มี 4 กลุ่มหลักประกอบด้วย ระบบ การขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ระบบติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางสั ง คม โดยสามารถลงทุนได้ทงั้ ทางตรง

หรือทางอ้อมผ่านสื่อกลางการ ลงทุน อาทิ ลงทุนในกองทุนที่ จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกองทุน ที่ลงทุนในกองทุน (Fund of

Fund) เป็นต้น “ ก า ร เ ข้ า ล ง ทุ น โครงสร้างพื้นฐาน จะช่วยเพิ่ม โอกาสในการสร้างผลตอบแทน และกระจายความเสี่ ย งของ

ฐิติกรเชื่อเลือกตั้ง ดันรายได้-กำ�ไรโค้ง2สวย

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฐิติกร (TK) เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ คาดรายได้และกำ�ไรสุทธิ จะดีกว่าไตรมาสแรกที่ผ่านมา โดยมองการเลือกตั้งและราคา สิ น ค้ า เกษตรที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น จะช่ ว ยหนุ น กำ � ลั ง ซื้ อ ของ ประชาชน อีกทัง้ การเติบโตของ บั ญ ชี เ ช่ า ซื้ อ ในไตรมาสแรก จะทำ�ให้รายได้และผลประกอบ การของ TK ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น ทำ�สถิติใหม่ต่อเนื่อง เป็นไตรมาสที่ 10 “บริ ษั ท ฯ มั่ นใจมาก

เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศยุบ สภาเร็วๆ นี้ บรรยากาศการ เลือกตัง้ ครัง้ นี้ จะมีเม็ดเงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจรากหญ้าเพิ่มขึ้น ป ร ะ ก อ บ กั บ ร า ค า พื ช ผ ล การเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งมี ส่วนสำ�คัญต่อการกระตุ้นกำ�ลัง ซื้ อ ของประชาชนรากหญ้ า ทั่ ว

ประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ ซื้ อ จั ก รยานยนต์ ทั่ ว ประเทศ” นางสาวปฐมา กล่าว เขากล่ า วว่ า บริ ษั ท มี ความพร้อม ที่จะรับมือกับการ เติบโตของตลาด โดยมีวงเงินสิน เชื่อจากสถาบันการเงินคงเหลือ ประมาณ 4 พันล้านบาท และ

พอร์ตการลงทุนไปในหลักทรัพย์ ใหม่ๆ เพิ่มเติม ซึ่งผลตอบแทน ของโครงสร้างพื้นฐานนั้นค่อน ข้างคงที่ และผันแปรตามการ เปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ เหมาะกั บ การลงทุ น เพื่ อ เป้ า หมายเอาชนะเงิ น เฟ้ อ ของ กบข.” นางสาวโสภาวดี กล่าว ทั้ ง นี้ ก า ร ล ง ทุ น ใ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานส่ ว นใหญ่ จะเป็นการลงทุนในต่างประเทศ ที่มีขนาดกองทุนค่อนข้างใหญ่ เฉลี่ ย ประมาณ 300 ล้ า น ดอลลาร์ กบข. จึงกำ�หนดการ ลงทุ น แต่ ล ะโครงการเบื้ อ งต้ น ประมาณ 5% ของมู ล ค่ า โครงการ

มีแผนจะออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2 พั น ล้ า นบาท อายุ ไ ม่ เ กิ น 10 ปี ซึ่ ง จะทำ � ให้ มี ค วาม แข็งแกร่งทางการเงิน เพียงพอ ต่ อ การขยายตั ว อย่ า งก้ า ว กระโดดได้ ทัง้ นีใ้ น Q1/54 บริษทั ฯ มีรายได้ 776 ล้านบาท และมี กำ�ไรสุทธิ 146.2 ล้านบาทโดย บัญชีสินเชื่อเช่าซื้อใน Q1/54 ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากการขยาย สาขาต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารฝึ ก อบรมเตรี ย มความพร้ อ มด้ า น บุคลากรกว่า 200 คน และ ความสามารถในการคั ด เลื อ ก ลูกค้าจากระบบ Credit Scoring ของบริ ษั ท ฯ ทำ � ให้ คุ ณ ภาพ สินเชื่อของ TK อยู่ในระดับดี www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554

BWG คาดรายได้นี้โตเกิน 20% นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธาน กรรมการบริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การ บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) เปิดเผย ว่า ในปี 54 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโต มากกว่า 20% จากปี 53 ที่ทำ�ได้ 713 ล้าน บาท ส่วนกำ�ไรคาดว่าจะเติบโตไปในทิศทาง เดียวกันกับรายได้ หรือมีโอกาสมากกว่าปี 53 ที่มีกำ�ไรอยู่ที่ 41 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้ ปริมาณกากอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ประกอบกับ มีโปรเจกต์ลว่ งหน้าจากลูกค้าเข้ามาใช้บริการ หลายโครงการต่อเนื่อง เช่น ลูกค้าในกลุ่ม ปิโตรเคมี และเยื่อกระดาษ เป็นต้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้รับผลดี จากการเป็ น ผู้ ป ระกอบการรายเดี ย วที่ มี ขบวนการรองรับการบำ�บัดกากอุตสาหกรรม อย่างครบวงจร ทั้งฝังกลบ นำ�กลับมาใช้ใหม่ และการเผา ซึ่งทุกกระบวนการได้มาตรฐาน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยแนว โน้มรายได้ในด้านแนวโน้มรายได้ใน Q2/54

มี โ อกาสขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งจาก Q1/54 ทีบ่ ริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการกำ�จัดกาก อุ ต สาหกรรมจำ � นวน 182.60 ล้ า นบาท เนือ่ งจากในไตรมาสดังกล่าวมีปริมาณกากขยะ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก Q1/54 ที่มีกากขยะอยู่ จำ�นวน 70,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก Q1/53 ที่มี จำ�นวนกากขยะอยู่ที่ 60,000 ตัน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้ทยอย ปรับขึ้นราคาให้บริการ โดยทั้งปีนี้จะทยอย ปรับขึ้นราคาให้บริการเฉลี่ยให้ได้ 10-15% จากลูกค้าทั้งหมดที่มีมากกว่า 1,000 ราย ปัจจุบันบริษัทฯ กำ�ลังอยู่ระหว่าง เจรจากับลูกค้าในประเทศพม่าและประเทศ ลาว เพื่ อ เข้ า ไปรั บ งานกำ � จั ด ขยะชุ ม ชน โดยคาดว่าภายในปีนี้จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูป แบบในการเข้าไปลงทุนดังกล่าว ส่วนการรับ งานกำ�จัดขยะชุมชนในประเทศ ปัจจุบันอยู่ ระหว่างเจรจา 2 - 3 แห่ง โดยส่วนใหญ่จะ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ “ในต่างประเทศตอนนี้ก็มีประเทศ

News Station

หน้า 8

พม่า ลาว ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพูดคุยว่าจะเข้าไป กำ�จัดขยะในประเทศดังกล่าว ซึง่ บางประเทศ ไตรมาส 3 ปี นี้ น่ า จะเห็ น ความชั ด เจน ส่วนการเข้าไปรับงานกำ�จัดขยะในชุมชนใน ประเทศ ทีผ่ า่ นมาก็จะมีทโี่ คราช ซึง่ มูลค่างาน 400 กว่าล้านบาท ปีนี้ก็จะสามารถส่งมอบให้ กับเทศบาลโคราชได้ ส่วนจะมีการก่อสร้าง เฟส 2 เพิ่มเติมหรือไม่นั้นก็คงต้องรอดูงบ ประมาณจากทางเทศบางก่ อ น ซึ่ ง หากมี บริ ษั ท ฯ ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะเข้ า ไปประมู ล ” นายสุวัฒน์ กล่าว นอกจากนี้ ใน 3-5 ปี ข้ า งหน้ า บริษัทฯ จะศึกษาแผนการแปรรูปขยะเป็น พลังงานทดแทน เนือ่ งจากในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ น มา บริ ษั ท ฯ ได้ นำ � เอาขยะมาแปรรู ป เป็ น พลังงาน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ 20% ของ รายได้รวม ฉะนั้นจึงมองเห็นว่าการดำ�เนิน ธุรกิจดังกล่าวน่าจะมีอนาคต

STAR เดินหน้าขยายแนวรบตลาด ตปท. หวังดันรายได้ปีนี้โต 15% มาร์จิ้นเหนือ 40% ดร.สมชัย ว่องอรุณ รองประธาน กรรมการและกรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ STAR เปิดเผยว่าในปี 2554 บริษทั ฯ จะเดินหน้าขยาย ตลาดต่างประเทศไปยังกลุม่ ลูกค้าใหม่เพิม่ เติม เช่น สิงคโปร์, เวียดนาม และอิตาลี หลังจาก ทีล่ ูกค้าจากประเทศดังกล่าวแสดงความสนใจ สินค้าของบริษัทฯ จากการจัดแสดงในงาน สุ ข ภั ณ ฑ์ โ ลก ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ที่ ป ระเทศเยอรมนี เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา “ตอนนี้บริษัทฯ ก็กำ�ลังอยู่ระหว่าง เจรจากั บ ลู ก ค้ าใหม่ ใ นประเทศสิ ง คโปร์ , เวียดนาม และฝัง่ ยุโรป หลังจากทีไ่ ด้ไปออกงาน

แสดงสินค้าสุขภัณฑ์โลกที่เยอรมัน ก็มีลูกค้า สนใจเข้ามาดูสินค้า ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ขาย ประมาณปลายปีนี้ประมาณไตรมาส 3 หรือ ไตรมาส 4 ปีนี้” ดร.สมชัย กล่าวอีกว่า การเดินหน้า ขยายฐานตลาดต่างประเทศจะส่งผลดีตอ่ ราย ได้และกำ�ไรสุทธิ เนือ่ งจากสามารถจัดจำ�หน่าย สินค้าได้ในราคาค่อนข้างสูง จึงทำ�ให้อัตรา กำ�ไรขั้นต้น (Margin) อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งจะ เห็นได้จากในงวดไตรมาสที่ 1/2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถทำ�กำ�ไรขั้นต้นให้อยู่ที่ระดับ 44% ได้ส�ำ เร็จ ซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ก�ำ ไร สุทธิเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น หลังจากนี้นอกเหนือจากการมุ่งขยาย ตลาดในประะเทศแล้ว ยังให้ความสำ�คัญกับ การขยายตลาดต่างประเทศควบคูก่ ับไปอย่าง ต่อเนื่องด้วย ซึ่งคาดว่าในปี 2554 จะสามารถ ผลักดันรายได้ให้ขยายตัวได้ไม่นอ้ ยกว่า 10 - 15% จากปีก่อน ส่วนกำ�ไรขั้นต้น จะรักษาไม่ให้ต่ำ� กว่าระดับ 40% เนือ่ งจากในช่วงครึง่ ปีหลังของ ทุกปีจะเป็นฤดูกาลขายสินค้าสุขภัณฑ์ ซึง่ ยอด ขายมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย

“กินแค่ปันผล 5 ปีได้ทุน”

(Rerun Ver.)

นักลงทุนตัวจริงรายแรกประจำ�คอลัมน์ “ประสบการณ์จากรายย่อย” นับเป็นประเภทแวลู่อินเวสเตอร์ขนานแท้ ซื้อถือยาวผ่านร้อนหนาววิกฤต เศรษฐกิจโดยไม่มุ่งฟันกำ�ไรประปรายรายทาง กับหุ้นตัวเดียวด้วยเงินเริ่มต้น เพียงหลักหมื่น วันนี้ทวีค่านับหลายแสน : เริ่มลงทุนหุ้นมานานแค่ไหนแล้ว : นานมากจำ�ไม่ได้นะ แต่อย่างน้อยก็ต้องมี 30 ปี : เริ่มต้นซื้อหุ้นอะไร ใครชักชวน : ตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร พอดีมีหลานบอกว่าหุ้นตัวนี้ดี (KBANK) ก็ไปจองซื้อตามกับเขา ซื้อตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นตอนแรกเลย (เป็นหุ้นจองไอพีโอ) ก็ซื้อนิดเดียวแค่ 200 หุ้น พอดีมัน ปันผลดีชว่ งปีแรกๆ 3 เดือน ก็ปนั ที นานๆ เข้าค่อยเหลือปัน 2 ครัง้ บ้าง มีปหี นึง่ รูส้ กึ จะไม่ได้ ปันผลด้วย ก็ถือยาวมาเรื่อยๆ ไม่ได้ขายเลย

ชื่อ ปีที่เริ่มลงทุน หุ้นที่ชื่นชอบ

จู ค.ศ. 1976 KBANK

: วิธีดูเลือกหุ้นทำ�อย่างไร : ก็ดไู ม่คอ่ ยเป็นหรอก แต่พอซือ้ ราคามันก็ขนึ้ มาเรือ่ ยๆ ตอนนัน้ จำ�ได้วา่ หุน้ น่าจะสัก 160 บาท (ขณะนัน้ พาร์ 100 บาท) พอราคามันขึน้ แล้วก็ยงั มีปนั ผลก็เลยเก็บยาว เอาเงินปันผลทีไ่ ด้ไปซือ้ สะสมหุน้ KBANK อีกหลายๆ ครัง้ ตอนทีเ่ ขามีให้ใช้สทิ ธิเ์ พิม่ ทุนก็ใช้เกือบทุกครัง้ มีแค่ครัง้ เดียว ที่ไม่ได้ซื้อเพิ่มเพราะยุ่งๆ ทุกวันนี้ยังเสียดายเลย เพราะถือแค่ไม่ถึง 5 ปี เงินปันผลก็ทบกันได้ ทุนคืนไปแล้ว นี่ยังไม่นับรวมที่กันเงินบางส่วนออกมาไปใช้เที่ยวเมืองจีนอีกนะ : ตอนทีม่ นั ราคาสูงมากๆ อย่างปีนหี้ รือ ช่วงสัก 13 - 14 ปีก่อน ไม่คดิ จะขายเอาเงินมาลงทุน อย่างอื่นบ้างหรือ : ก็ไม่มีความจำ�เป็นต้องใช้เงินไปทำ�อะไร : ตอนลงแรงๆ ช่วงวิกฤตต้มยำ�กุ้งคิดจะขายเอาเงินสดมากอดไว้ก่อนบ้างไหม : เพราะเราคืนทุนมาตั้งนานแล้ว มันจะเหลือกี่บาทก็ช่างมันสิ : สะสมมาเรื่อยๆ ตอนนี้ได้กำ�ไรเท่าไหร่แล้ว : ก็เยอะจนไม่ได้ไปสนใจมัน ขอแค่ปันผลสม่ำ�เสมอก็พอ ทุกวันนี้หุ้นที่ยังถืออยู่ 3 - 4 พันหุ้น ก็มาจากเงินต้นทีเเรกที่ซื้อมาตอนนู้นทั้งนั้น (ปัจจุบัน KBANK พาร์ 10 บาทราคาปีนี้ทำ�จุด สูงสูด ที่ 132 บาท) หุ้นดีๆ ไม่ต้องซื้อ-ขายบ่อย ไม่มีความรู้มากก็ลงทุนได้แต่ต้องซื้อ ทีละน้อยนะ ..............

......จบ..... www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554

Lifestyle Station

หน้าฝนแล้วดูแลตัวเองหน่อย

by Jackal_XIII

หลังจากเดินลุยฝน 1. เริ่มต้นจากการทำ�เสื้อผ้าให้แห้งสนิท โดยเร็ว 2. เมื่อกลับถึงบ้านให้คุณรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที เหตุผลก็คือการใส่เสื้อผ้าเปียกๆ ก่อให้เกิดการหมักหมม และอาจ กลายเป็นแหล่งเชื้อราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ และอาจทำ�ให้คุณไม่สบายเป็นหวัด รวมไปถึงเป็นปอดบวมได้อีกด้วย 3. แน่นอนที่ถุงเท้ากับรองเท้าย่อมเปียกฝน เพราะฉะนั้นให้คุณถอดออกทันที และควรเร่งทำ�ให้แห้งแต่โดยเร็ว 4. เราควรเรียนรู้ว่าการปล่อยให้เท้าเปียกชื้นนานๆ ส่งผลให้เท้าซีด และอาจลอกเป็นขุยได้ 5. คุณต้องเข้าใจว่าหากปล่อยให้เท้าชื้นนานๆ อาจจะทำ�ให้ติดเชื้อราได้ง่าย ทั้งนี้ โรคเชื้อราที่พบบ่อย คือ ฮ่องกงฟุต โดยเฉพาะที่ บริเวณซอกนิ้วเท้า 6. เมื่อกลับมาถึงบ้าน และเท้ายังเปียกชื้น อันเป็นผลมาจากการย่ำ�น้ำ�ในซอยของหมู่บ้าน ให้คุณเร่งทำ�ความสะอาดที่เท้าด้วยการ ฟอกสบู่ จากนั้นก็ล้างด้วยน้ำ�สะอาด ต่อมาก็เช็ดเท้าให้แห้ง 7. การใช้แป้งฝุ่นทาที่เท้าหลังทำ�ความสะอาดจะช่วยให้เท้าสบายมากขึ้น หลังจากเปียกฝน 1. เมื่ อ กลั บ มาถึง บ้ า นให้คุ ณเร่ ง ทำ�ความสะอาดเส้ น ผม ด้ ว ยการสระผมด้ ว ยแชมพู ส ระผม หรือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมไปเลย 2. จำ�เป็นอย่างยิ่งที่คุณอาจจะต้องใช้แชมพูสระผมที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา นั่นเป็นเพราะว่าการที่คุณเดิน ตากฝนนั้น อาจจะมีเชื้อโรคปะปนมา และการที่คุณไม่ยอมสระผมในค่ำ�คืนนั้นเลยเส้นผมของคุณอาจเกิด อาการได้รับเชื้อราและรังแคได้ เพราะฉะนั้นให้สระผมหลังจากที่คุณเพิ่งเดินตากฝน 3. ที่สำ�คัญก็คือคุณไม่ควรนอน ในขณะที่เส้นผมยังเปียกน้ำ�ฝนอยู่ หลักการง่ายๆ ทีก่ ล่าวมานีจ้ ะช่วยให้คณุ ใช้ชวี ติ อย่างสบายๆ ไม่ตอ้ งวิตกกังวลกับฝนทีก่ ระหน่�ำ ตกลง มานัก ทว่าวิธีการที่ดีที่สุดสำ�หรับคุณ ก็คือ การหลีกเลี่ยง ไม่เดินตากฝนนั่นเอง

Photo Release

MFEC ขนเทคโนโลยีสุดล้ำ� ร่วมงาน IBM Expo 2011 บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) นำ�ทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ ร่ ว มงาน “IBM Technology Conference & Expo 2011” โดยภายในงาน MFEC ได้ นำ � “Parallel Data Stage with Multiprocessing on Virtualization Technology” ซึ่งเป็น Solution ใหม่ล่าสุดเข้าร่วมจัดแสดง โดย Solution ดังกล่าวทำ�ให้กระบวนการ ประมวลผลในการจัดทำ� Data Warehouse, Data Mart, Data Mining หรือ Business Intelligence สามารถลุล่วงภายในเวลาที่ จำ�กัด มีการประมวลผลที่ดีที่สุด แม่นยำ�ที่สุด ด้วยเทคโนโลยี IBM WebSphere Information Server และ IBM Virtualization Technology อีกทั้งยังสามารถกำ�หนดการประมวลผลได้ทั้งแบบ เดี่ยวและคู่ขนาน และกำ�หนดรูปแบบการประมวลผลปลายทาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลได้ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด ธอส. เสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ� “8 เดือน ดอกเบี้ย 3.15 % ต่อปี” รับดอกเบี้ยรายเดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เสนอทางเลือกใหม่เอาใจลูกค้าเงินฝากออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก ประจำ�ประเภท 8 เดือน ดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ� 10,000 บาท รับดอกเบี้ยรายเดือน เงื่อนไข รับฝากเฉพาะ ลูกค้ากลุ่มประชาชนทั่วไป และนิติบุคคลไม่แสวงหากำ�ไร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 54 เป็นต้นไป

มุมประกัน คปภ. ลงพื้นที่โคราช รณรงค์ประชาชน “ต่อ พ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว” สำ�นักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย และชมรมจักร ยานยนต์ ช๊ อ ปเปอร์ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ร่ ว มรณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชน ตระหนักถึงความสำ�คัญของการทำ�ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ภายโครงการ “ต่อ พ.ร.บ. ไม่ต้องรอเดี๋ยว” โดยเน้นย้ำ�ให้เจ้าของรถ ทุกคันตรวจสอบการทำ�ประกันภัยรถและวันหมดอายุของการประกัน ภัยรถก่อนออกเดินทาง บริเวณรอบตัวเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ไอ-โมบาย ทุ่ม 100 ล้านบาท เปิดกลยุทธ์การตลาดใหม่ ด้วยแนวคิด “เข้าใจ” บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย (SIM) ทุ่มงบการตลาดถึง 100 ล้าน บาท เปิดกลยุทธ์การตลาดใหม่ อัพเดตเทคโนโลยีและบริการ ที่เข้าใจ คนไทยมากกว่ า พร้ อ มเดิ น หน้ า รุ ก ตลาดมื อ ถื อ ทุ ก เซกเมนต์ ด้ ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพ และมาตรฐานบริ ก ารที่ เ ข้ าใจลู ก ค้ า คนไทย ตอกย้ำ�ความเป็นผู้นำ�โทรศัพท์มือถือแบรนด์ไทยอันดับ 1 ด้วยยอดขาย รวมกว่า 15 ล้านเครื่องทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด ล่าสุด “เข้าใจ”

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554

ภูมิใจเสนอ

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เส ื อ

ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

ช่วยกันอุดหนุนหน่อยกับของดีๆ ทีใ่ นรอบ 100 ปี จะถือกำ�เนิดขึน้ สัก ครัง้ กับ กว่าจะมาเป็นเสือ “6 แม่ทพั ใหญ่ แห่งวงการหลักทรัพย์” โดยได้รวบรวมยอดยุทธ์นักบริหารมือทองคำ�ที่ได้เผยถึงตัวตน วิธีคิด จุดหักเห เส้นทางชีวิตที่ทั้งโรยด้วยกลีบและหนามกุหลาบ จวบจน กระบวนการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกลั่นออกมาเป็น e-Book สุดวิเศษ สนนราคาย่อมเยาโดยแท้ ไม่ ซื้ อ ไม่ ห า ไม่ ว่ า กั น แต่ อ ยากให้ แ วะเข้ า ไปชมได้ ที่ http://book.truelife.com/product/view/2067

........อย่าช้า เพราะสาระความรูย้ งิ่ ได้มาเร็ว ยิง่ สร้างกำ�ไรให้กบั ชีวติ ได้มากกว่าาาาาาาาาาาาาา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554

แนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยวันนี้ คาดว่า มีโอกาสทีจ่ ะรีบาวน์ตามตลาดหุน้ ในแถบ ย์ พ ทรั ก ลั แนวโน้มดัชนีตลาดห ภูมภิ าคเอเชีย หลังจากทีผ่ า่ นมาตลาดหุน้ ได้ปรับ ไทยวันนีค้ าดว่า มีโอกาสทีจ่ ะรีบาวน์ได้ ตั ว ลดลงจากแร งขายทำ � กำ � ไรของนั ก ลงทุ น หาก ปั จ จั ย จากต่ า งประ เทศไ ม่ มี เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามากระตุ้นบรร เหตุ ก ารณ์ เ ป็ น ลบ ประเ มิ น แนวรั บ ยากาศการลงทนุ โดยนักลงทุนควรติดตามปัจจัย ที่ 1,064 จุด และ 1,060 จุด ส่วน จากภายนอก ประเทศ ทั้ ง ปั ญ หาหนี้ สิ น ของ แนวต้านที่ 1,080 จุด และ 1,085 จุด ประเทศแถบ ยุ โ รปและการป ระกาศตั ว เลข เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ แนะนำ�เก็งกำ�ไร โดยเลือกหุ้นลงทุนเป็นรายตัว โดยเน้นหุ้นที่มีพื้น ฐานดีและราคาได้ปรับตัวลดลงไปก่อนหน้านีแ้ ล้ว ประเมินแนวรับ 1,070 - 1,068 จุด แนวต้าน 1,085 - 1,088 จุด และแนวต้านถัดไป 1,100 จุด

หน้า 13

แนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ไทยวันนี้คาดว่า ตลาดหุ้นไทยคงจะ แกว่งตัวในกรอบแคบ มองว่าตลาดน่า จะรีบาวน์ในแดนบวกได้ พร้อมให้แนว รับไว้ในช่วง 1,065 จุด ส่วนแนวต้าน 1,084 และ 1,090 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภ�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภ�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,094.13 5.63% 3,892.44 10.46% 13,381.44 35.96% 17,842.69 47.95%

1,277.26 3.43% 4,275.86 11.49% 17,327.42 46.57% 14,330.17 38.51%

816.87 -383.42 -3,945.98 3,512.52

Last Update

18/05/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,075.91 756.95 1,649.98 288.09

18/05/11

Chg -9.05 -7.09 -15.38 -2.32 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg -0.83 -0.93 -0.92 -0.8 37,210.71 1,119.97

16:57:17

AGRO Decline 56%

1

A dv ance 25%

0.5

No C hange 19%

0

TECH

-0.5

CONSUMP 0.84

-1

-1.79

-1.5 -2.68 -2 -2.5

SERVICE

Decline 54%

-0.81

-3

A dv ance 23% No C hange 23%

RESOURC

0.08

-1.28

-1.23

FINCIAL

-0.22

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภ�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภ�คม 2554

BANPU

( Day )

: BANPU 2,000,000 1,800,000

Price & Fundamental Symbol BANPU

Last 718.00 Chg -18.00  %Chg -2.45  Open 730.00  High 732.00  Low 718.00  Prev 736.00  Avg 721.17  AccVol 4,316,800  AccVal(K฿) 3,113,164  1.94  %Fluct P/E 7.89  P/BV 3.20  DPS(Baht) 8.00  Yield(%) 2.85  EPS(Baht) 90.98  MktCap(Mil.) 195,115  Broker Target Update ASP 918.26 18/05/11 หลักทรัUSพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็850.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 13/05/11 ของราคาเพิ ม่ ขึน้ มากที ส่ ดุ และมีมลู 13/05/11 ค่าการ UOBKHST 953.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,600,000 1,400,000

Vol.

1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 732.00

730.00

728.00

Price

726.00

724.00

722.00

720.00

718.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภ�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภ�คม 2554

ESSO13CA

Volume Analysis

( Day )

: ESSO13CA

Price & Fundamental Symbol ESSO13CA

Last 1.43 Chg 0.09  %Chg 6.72  Open 1.30  High 1.46  Low 1.28  Prev 1.34  Avg 1.39  AccVol 16,267,100  AccVal(K฿) 22,628  12.95  %Fluct P/E N/A  P/BV N/A  DPS(Baht) N/A  Yield(%) N/A  EPS(Baht) N/A  MktCap(Mil.) 64  Broker Target Update No Comment

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

1.46 1.45 1.44

Price

1.43 1.42 1.41 1.40 1.39

1.38 1.37 1.36 1.35 1.34

1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภ�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภ�คม 2554

SCC-F

Volume Analysis

( Day )

: SCC-F

1,800,000 1,600,000

Price & Fundamental Symbol SCC-F

Last 412.00 Chg -2.00  %Chg -0.48  Open 414.00  High 414.00  Low 410.00  Prev 414.00  Avg 412.00  AccVol 1,617,800  AccVal(K฿) 666,528  0.97  %Fluct P/E 11.12  P/BV 3.79  DPS(Baht) 8.00  Yield(%) 3.38  EPS(Baht) 37.06  MktCap(Mil.) 494,400  Broker Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,400,000 1,200,000 Vol.

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000

Price

414.00

412.00

410.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 612 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554

คำ�คมการลงทุน “หุ้นคือความเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ใช่หวยไว้เสี่ยงโชค”

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 19 พ.ค.2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station