Page 1

Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

5 5 6 7 9

News Station กูรคู าดราคาทองคำจอพุง ถึง 1,400 ดอลล “อารีย พุม เสนาะ” ยาหอมปนจี้ ะเปนปทองของ CIG SINGHA ผยอง FIDFคาดสรุปเงือ่ นไขใหผซู อื้ SCIBสัปดาหหนา

Dynamic Station ทางขาขึน้ ADVANC อืดอาด

10 Lifestyle Station พระลักษมี (เกษรพลาซา)

13

Professional Station SPF ราคาพืน้ ฐานที่ 9.94 บาท

รองนายก สั่ง ผบชน.เขม พื้นที่ตลท. BBL ผวาชุมนุม รนทำการ สนง.ใหญ

ผูบัญชาการตำรวจนครบาลรุดพบผูบริหารตลาดหุนไทยตามมอบหมาย “สุเทพ” อางหวงภาพลักษณประเทศเสียหายเกิดเหตุการณมิดีมิรายชวงวันตัดสิน คดียึดทรัพย พรอมสงเจาหนาที่เคลื่อนที่เร็วประจำการพื้นที่ทันทีจนกวามั่นใจ สถานการณ ฟากแบงกกรุงเทพสำนักงานใหญ วันนี้ปรับเวลาทำการเร็วขึ้น 1 ต‡อหนˆา 3 ชั่วโมง หลีกภัยชุมนุมยามเย็น

14

Gossip Station รูส กึ อยางไร

15

มองหุˆนจากเซียน จับตาการชุมนุมกลุม นปช.

16

Data Station

LPN ปนผล 52 ครึง่ หลัง 0.34 บ. ชวน “เก็งกำไร” มูลคาเหมาะสม 7.40 บ. บอรด LPN ไฟเขียวปนผลสงทายป 52 เพิ่มอีกหุนละ 0.34 บาท จาก กอนหนาที่จายไปแลว 0.16 บาท กำหนดจาย 22 เม.ย. นี้ หลังโชวงบสิ้นป 52 กำไร 1.36 พันลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.40% จากปกอน อานิสงสยอดขายพุงตนทุนลด ฟากนักวิเคราะห หนุน “เก็งกำไร” สองเปาหมายที่ 7.40 บาท โดย คาดป 53 กำไรแตะ 1.48 พันลานบาท โตไดอีก 6.5% ต‡อหนˆา 3

หามประมาท ถาคิดสอย GFPT

เตือนภัยสัญญาณเทคนิค แมพน ื้ ฐานหรู “อดัม แมคเคบ”

ตอนที่ 7

ต‡อหนˆา 12

ฟลลิป - เคที ซีมิโก - ดีบีเอส วิคเคอรส - พัฒนสิน พรอมใจชู “ซื้อ” เชื่อ แตกพารจาก 10 บาทเปน 1 บาท เพิ่มสภาพคลองตัวหุน ปรบมือผลงาน 52 ตามเปา อีกทั้งมีกำลังผลิตปนี้จะเพิ่มขึ้น หลังแกปญหาคอขวดในการผลิต พรอม เห็นแววป 54 สุดซี้ดรับทรัพยดีลขายไกใหกับบริษัทรวมทุน จึงใหราคาเหมาะสม 51.00 - 43.50 บาท แตทางเทคนิคกราฟถึงเวลาตอง “ขายทำกำไร” ชี้แนวตาน ที่ 47.75 บาท แนวรับที่ 42.00 บาท ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


สิ้นสุดการรอคอย ดูฟรี ฟงฟรีกับ

Investor Station ฉบับที่ 276 ประจำวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2552

eFin Smart Training Online อีกหนึ่งสิทธิประโยชนที่เรามอบให ที่นี่ เรวๆ เรวๆ นี้ เร็

ดู FREE ฟง FREE

ใหมแกะกลอง กับการเรียนการสอน สุดฮิต!! ผานระบบ e-Learning ที่ทาง www.eFinanceThai.com เต็มใจมอบให นักลงทุนทุกทาน พรอมแลวหรือยัง?? ถาพรอมแลว...

คุณจะไดพบกับการเปดตัวการสอนเทคนิคการใช โปรแกรม eFin Smart Portal ครั้งยิ่งใหญ ในวันที่ 5 มกราคม 2553 ทุกฟงกชั่นที่คุณอยากรู!! ไมวาจะเปน การคนหาหุนเดน การวิเคราะหการลงทุนอยางมือ อาชีพ เรียนรูการลงทุนอยางไรใหประสบความสำเร็จ หรือจะเปนการใชโปรแกรม eFin Smart Portal อยางไรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด Training Onilne ชวยคุณได!!! โดยผูเชี่ยวชาญที่จะคอยอาสาทำหนาที่ ให ค วามรู สั ป ดาห ล ะ 3 วั น ซึ่ ง จะออกอากาศในทุ ก วั น อั ง คาร พุ ธ และพฤหั ส บดี ของสั ป ดาห ตั้ ง แต เวลา 13.30 - 14.00 น. และทานยังสามารถรับชมเทปยอนหลังไดทุกวัน แลวพบกันนะครับ!!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 17.30 น.

eFin Smart Training Online

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

รองนายก สั่ง

(ตอจากหนา 1)

พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท ผู บั ญ ชาการตำรวจจนครบาล (ผบช.น.) นำคณะเดินทางมาพบผู บ ริ ห า ร ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (ตลท.)ในช ว งบ า ย วานนี้ (18 ก.พ.) พร อ มเป ด เผย ภายหลั ง ได เ ข า พบ นางภั ท รี ย า เบญจพลชั ย กรรมการและผู จั ด ก า ร ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย แ ห ง ประเทศไทยว า ได มี ก ารพู ด คุ ย เกี่ยวกับมาตรการดูแลความสงบ เ รี ย บ ร อ ย แ ล ะ ป อ ง กั น ค ว า ม ปลอดภั ย สิ น คดี ยึ ด ทรั พ ย รวมถึ ง หารือรวมวางมาตรการรักษาความ ปลอดภั ย ในช ว งที่ ส ถานการณ ภายในประเทศค อ นข า งสั บ สน และอาจมีการชุมนุมอยางตอเนื่อง โดยเตรียมตั้งชุดเจาหนาที่เคลื่อนที่ เร็วเขาระงับเหตุภายใน 10 นาที โ ด ย ก ล า ว ว า ไ ด รั บ มอบหมายจากนายสุเทพ เทือกสุ บรรณ รองนายกรั ฐ มนตรี ฝ า ย ความมั่นคง ใหมาตรวจสอบและ ใ ห ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ กั บ ท า ง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เนื่ อ งจากเป น สั ญ ลั ก ษณ ส ำคั ญ เพราะฉะนั้นจะตองวางแผนรับมือ ไวกอน ไมเชนนั้นจะสงผลตอความ เชื่ อ มั่ น และต อ ภาพลั ก ษณ ข อง ประเทศ และนับตั้งแตนี้ บช.น.จะ จัดสงหนวยรักษาความปลอดภัย ลาดตระเวน เฝ า ระวั ง บริ เ วณที่ ทำการตลาดหลักทรัพย จำนวน 4 นาย โดยเป น สายตรวจ 2 นาย

และประจำการ2 นาย ตลอด 24 ชั่ ว โมง เพื่ อ ดู แ ลความเรี ย บร อ ย และจั ด เตรี ย มชุ ด เจ า หน า ที่ จ ะ ระดมพลเขามาระงับเหตุ “เราจะเริ่มสงเจาหนาที่มา ดูแลความเรียบรอยนับแตนี้จนกวา สถานการณจะเขาสูภาวะปกติ จะ มีการเฝาระวังจนกวาบรรยากาศ โดยรวมจะดูดีขึ้น หากมีอะไรเกิด ขึ้นสามารถระดมพลไดภายใน 10

KHAOKHO GOLDEN RESORT

.....เขาคอโกลเดน รีสอรท...... เปนรีสอรทในเขาคอ ที่ถูกบรรจงสราง ขึ้นทามกลางขุนเขาปาไมและสาย หมอก ซึ่งทานสามารถสัมผัสอิงแอบ และแนบชิดกับความเปนธรรมชาติ และ อากาศอันบริสุทธิ์อยางเปนสวนตัว ณ เขาคอโกลเดนรีสอรท ที่ซึ่งหลีก หนีจากความวุนวาย การใชชีวิตที่เรียบ งายและสงบเงียบ จะทำใหทานประทับ ใจ มิรูลืม......

หน้า 3

นาที ซึ่งดีกวาวัวหายแลวลอมคอก เพราะถาเกิดอะไรขึ้นจะออนไหวได งาย” ผบช.น. กลาว ทั้ ง นี้ ศาลฎี ก าแผนกคดี อาญาของผูดำรงตำแหนงทางการ เมือง นัดตัดสินคดียึดทรัพย พ.ต.ท ด ร . ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร อ ดี ต นายกรั ฐ มนตรี วั น ที่ 26 ก.พ. นี้ ข ณ ะ ที่ วั น นี้ ก ลุ ม แ น ว ร ว ม ประชาธิปไตย ขับไลเผด็จการแหง ชาติหรือนปช. เตรียมนัดชุมนุมที่ สำนั ก งานใหญ ธนาคารกรุ ง เทพ ตั้งแตเวลา 12.00 - 18.00 น. ดานธนาคารกรุงเทพ ระบุ ว า ในวั น ที่ 19 ก.พ. 53 เฉพาะ สาขาสีลม (ซึ่งเปนสำนักงานใหญ) จะ ขยายเวลาเปดใหบริการเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 7.30 - 15.30 น. พรอมใครขอความรวมมือจาก ทุ ก ลู ก ค า และผู ต อ งการใช บ ริ ก าร หลี ก เลี่ ย งในการเดิ น ทางมายั ง บริเวณอาคารสำนักงานใหญ

¾ÔàÈÉ!!!

LPN ปนผล

(ตอจากหนา 1)

น า ย โ อ ภ า ส ศ รี พ ยั ค ฆ กรรมการผูจัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดี เวลลอปเมนท (LPN) เป ด เผยว า ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วันที่ 18 ก.พ. 53 มีมติอนุมัติการจาย เงินปนผลใหผูถือหุนประจำปสำหรับ ผลการดำเนินงานของป 52 ในอัตรา หุนละ 0.50 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 52 ทางบริ ษั ท ฯ ได จ า ยเงิ น ป น ผล ระหวางกาลไปแลวจำนวน 0.16 บาท/ หุน ดังนั้นจึงเหลือ สวนที่ตองจายอีก ในอัตรา 0.34 บาท/หุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ น ในวั น ที่ 8 มี . ค. 53 และจะจ า ย ปนผลในวันที่ 22 เม.ย. นี้ สำหรั บ ผลดำเนิ น งานงวด สิ้ น ป 52 บริ ษั ท ฯ มี ก ำไรสุ ท ธิ อ ยู ที่

ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ¨Í§¼‹Ò¹ eFinanceThai ÃѺʋǹŴ 10% ¨¹¶Ö§à´×͹ ¡ØÁÀҾѹ¸ 2553 หนาวนี้.....ไปพักผอนรับอากาศบริสุทธิ์ ที่เขาคอโกลเดน รีสอรทกันเถอะ.....

1.36 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 51 ที่ มี ก ำไรสุ ท ธิ 1.21 ล า นบาท หรื อ คิ ด เปน 12.40% เนื่องจากบริษัทฯ บริษัท ย อ ยและบริ ษั ท ร ว มมี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น เปน 8,513.27 ลานบาท จากป 51 ที่ ท ำ ไ ด 7 , 2 2 3 . 2 9 ล า น บ า ท ห รื อ 17.86% ขณะที่อัตรากำไรขั้นตนจาก การขายอยู ที่ 31.32 ซึ่ ง สู ง กว า ที่ กำหนดไวคือ 30% โดยมีอัต รากำไร สุทธิอยูที่ 15.96% เนื่องจากบริษัทฯ

มี โ ครงการที่ ก อ สร า งแล ว เสร็ จ และ สามารถรับรูรายไดในป 52 จำนวน 7 โครงการ คื อ โครงการลุ ม พิ นี วิ ล ล ประชาชื่น-พงษเพชร ลุมพินี คอนโด ทาวน รั ต นาธิ เ บศร ลุ ม พิ นี สวี ท ป น เกล า ลุ ม พิ นี วิ ล ล รามคำแหง 26 ลุมพินี เพลส พระราม 8 ลุมพินี สวีท พ ร ะ ร า ม 8 แ ล ะ ลุ ม พิ นี เ พ ล ส รามอิ น ทรา-หลั ก สี่ ซึ่ ง ก อ สร า งแล ว เสร็จ กอนกำหนดถึง 8 เดือน รวมถึง

การบริหารจัดการทรัพยสินอันกอให เ กิ ด ร า ย ไ ด เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ป 5 1 ที่ 157.88% อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ย อ ยมี ร ายได จากธุรกิจการใหบริการโดยการรับจาง บริ ห ารจั ด การเพิ่ ม ขึ้ น ตลอดจน สามารถบริ ห ารต น ทุ น ด า นอื่ น ๆ ได อยางมีประสิทธิภาพ ดานสถาบันวิจัยนครหลวง ไทย แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” LPN ให มูลคาเหมาะสมที่ 7.40 บาท พรอมทั้ง ประมาณการผลประกอบการป 53 จะ มี ร ายได อ ยู 9,683 ล า นบาท เติ บ โต 13.7% และกำไรสุทธิที่เทากับ 1,448 ลานบาท เติบโต 6.5%YoY วานนี้ หุ น ป ด ที่ 6.70 บาท บวก 0.10 บาท หรือ 1.52% มูลคาซื้อ ขาย 85.23 ลานบาท www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

หามประมาท

(ตอจากหนา 1)

บ ท วิ เ ค ร า ะ ห บ ล . ฟ ล ลิ ป (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” หุน GFPT ซึ่ง บริษัทฯ ประกาศผลการดำเนินงานป 52 ด ว ยกำไรสุ ท ธิ 1,068 ล า นบาทลดลง 1%YoY จาก 1,076 ลานบาท Q4/52 กำไร สุทธิ 395 ลานบาทเพิ่มขึ้น 22%YoY จาก 323 ลานบาทแตลดลง 4%QoQ ซึ่งกำไรที่ ประกาศมาดี ก ว า ที่ ค าดไว จากอานิ ส งส ของวัตถุดิบราคาถูกที่มีอยู โดยยอดขาย Q4/52 อยู ที่ 3,088 ล า นบาทเพิ่ ม ขึ้ น 2%YoY จากการขยายกำลังการผลิตโดย เฉพาะตลาดสงออก แต ลดลง 2%QoQ เนื่องจากปกติยอดขายไตรมาส 4 จะออน ลงเทียบ QoQ จากอัตรากำไรดีกวาที่คาดขาง ต น ส ง ผลให อั ต รากำไร Q4/52 เพิ่ ม เป น 18.6% จาก 17.4% ใน Q4/51 และ 18.2% ใน Q3/52 ที่ ผ า นมา แต พ บว า ค า ใช จ า ยในการขายและบริ ห ารเพิ่ ม ขึ้ น 9 % Q o Q จ า ก ค า ใ ช จ า ย โ บ นั ส แ ล ะ ค า ใช จ า ยด า นการขายและการตลาดที่ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ ง รั บ รู ก ำไรจากเงิ น ลงทุ น เพิ่มขึ้น 14%YoY และ 27%QoQ รวมถึง อั ต ราภาษี จ า ยที่ น อ ยกว า คาดจากการ ดำเนิ น งานจากส ว นงานที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ ประโยชนดานภาษีที่มากทำใหอัตราภาษี จายนอยลง GFPT ประกาศจ า ยเงิ น ป น ผล สำหรั บ ผลการดำเนิ น งานป 52 ที่ 2.50 บาท/หุน จากสวนที่ไดรับ BOI ทั้งจำนวน โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 5 เม.ย. นี้ และจ า ยเงิ น ป น ผล 6 พ.ค.นี้ พร อ มได พิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงมู ล ค า หุ น จาก 10 บาทเปน 1 บาท จากผลการดำเนิ น งานที่ ดี ก ว า คาดทำใหทางฝายวิเคราะหอาจพิจารณา ปรับประมาณการผลการดำเนินงานป 53 อีกครั้ง อยางไรก็ตามทางยังมีมุมมองเปน บวกต อ การฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ว า จะส ง ผลดี ต อ การขายให เ พิ่ ม ขึ้ น โดยมี ร าคา เหมาะสมที่ 51 บาทอิงบน P/E 6 เทา ขณะที่ บล.ดี บี เ อส วิ ค เคอร ส ประเมินวา หลังกำไรสุทธิป 52 ของบริษัทฯ อ อ ก ม า ต า ม ค า ด ที่ ฝ า ย วิ เ ค ร า ะ ห ไ ด คาดการณไว มองตอเนื่องแนวโนม Q1/53

โบรก บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.เคที ซีมิโก้ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส บล.พัฒนสิน

ยั ง แข็ ง แกร ง แต จ ะน อ ยกว า Q4/52 ที่ ผ า นมา ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ มี ส ต็ อ กวั ต ถุ ดิ บ ราคาต่ำที่สามารถใชไดถึง Q2/53 ทำให มารจิ้นยังอยูในระดับสูง การสงออกไก ไปตลาดญี่ปุนและยุโรปอยูในเกณฑดี แตจะลดลง QoQ ซึ่งเปนไปตามปจจัย ฤดู ก าล ด า นราคาส ง ออกประเมิ น ไว อยางอนุรักษนิยมที่ 3.5 ดอลลาร/ตัน สำหรับป 53 แมวาในชวงตนปจะมีการ อ อ นตั ว ลง เนื่ อ งจากประเทศจี น ดั ม ป ราคาลง 200 ดอลลาร / ตั น แต ก็ ไ ม กระทบตอราคาสงออกไกของประเทศ ไทยมากนั ก เนื่ อ งจากมี ข อ ได เ ปรี ย บ เรื่องคุณภาพสินคาที่สูงกวาและเสถียร กวา (คุณภาพสินคาของประเทศจีนจะ ด อ ยลงหากผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น มาก) และ ตนทุนการผลิตของประเทศจีนสูงกวา ประเทศไทยเล็กนอย กำลังการผลิตป 53 เพิ่มขึ้น จากการแก ป ญ หาคอขวดในการผลิ ต โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ ไ ด ท ำ D e - b o t t l e Necking ที่โรงงานไกแปรรูป เทพารักษ, โรงงานผลิตอาหารกุงและอาหารปลา ทำให ย อดขายในผลิ ต ภั ณ ฑ ดั ง กล า ว เพิ่มขึ้น ประมาณการวายอดขายในป 53 ของ GFPT จะสู ง ขึ้ น 9%YoY เท า กั บ 12.5 พั น ล า นบาท ส ว นกำไร สุทธิคาดวาจะทรงตัวที่ 1.08 พันลาน บาท เนื่ อ งจากต น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ เพิ่ ม ขึ้ น และสต็ อ กราคาต่ ำ จะหมดลงในช ว ง 1H/53 ทำใหอัตรากำไรขั้นตนใน 2H/53 มีแนวโนมออนลง คาด GFPT จะเติบโตสูงในป 54 เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการขายไกให กั บ บริ ษั ท ร ว มทุ น คื อ GFN (เป น การ ร ว มทุ น ระหว า ง GFPT กั บ นิ ชิ เ รฟู ด ส อิงค ในสัดสวน 49% และ 51% ตาม ลำดับ) ซึ่งบริษัทนี้จะผลิตไกแปรรูปสง ออกไปญี่ ปุ น โดยทาง GFPT จะ จำหนายไกใหกับ GFN ตั้งแต Q3/53 แตในชวงตน GFN จะใชกำลังการผลิต เพี ย ง 40 - 50% และค อ ยๆ เพิ่ ม ขึ้ น จนถึงระดับเต็มที่ประมาณ Q2/54 ซึ่ง รายไดเต็มกำลังการผลิตของ GFN จะ อยู ป ล ะ 6 พั น ล า นบาท สำหรั บ สิ่ ง ที่ GFPT จะไดจาก GFN คือ รายไดจาก

แนะนำ/ราคาเหมาะสม “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 51.00 บาท “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 48.50 บาท “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 47.25 บาท “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 43.50 บาท

News Station

การขายไก และสวนแบงกำไรจากการ ถือหุนใน GFN ถึง 49% อยางไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นตนเฉลี่ยของบริษัทฯ จะ ลดลงชั ด เจนในป 54 เพราะมาร จิ้ น ที่ ขายใหกับ GFN ต่ำกวาการขายไกแปร รูปสงออกอยางมีนัยสำคัญ คงคำแนะนำ “ซื้อ” จากการ ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิป 53 54 ขึ้น 2.8% และ 11.6% สะทอนยอด ขายที่ดีกวาคาดการณเดิม และปรับเพิ่ม ราคาเหมาะสม 47.25 บาท อิงกับ P/E ป 53 ที่ 5.5 เทา คาดการณ Dividend Yield สำหรั บ ป 53 เท า กั บ 6% (ให Payout Ratio 29% เทากับป 52) ด า น บล.เคที ซี มิ โ ก มองว า บริษัทฯ จะมีความสามารถในการสราง ผลตอบแทนต อ ผู ถื อ หุ น (ROE) สู ง ถึ ง 20% ในป 53 ทำใหมีความนาสนใจใน การลงทุน จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคา เหมาะสม 48.50 บาทอิงบน P/E 6 เทา ส ว น บล.พั ฒ นสิ น คงคำ แนะนำ “ซื้ อ ” ราคาเหมาะสม 43.50 บาท ที่ P/E 6 เทา และมีแนวโนมปรับ ประมาณการกำไรสุทธิป 53 - 54F รวม ทั้ ง ราคาเป า หมายขึ้ น จากเดิ ม 43.50

หน้า 4

บาท ราว 10% นอกจากนี้การเพิ่มมูลคา หุนนาจะทำใหสภาพคลองในการซื้อขาย หุนดีขึ้น เนื่องจากราคาหุนจะลดจาก 40 บาท เหลือ 4 บาท แตจำนวนหุนจะเพิ่มขึ้น 10 เทา จะทำใหมีนักลงทุนเขามาลงทุน มากขึ้น ให GFPT เปนหนึ่งใน TOP PICK เนื่ อ งจากการฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ยุ โ รป และญี่ ปุ น จะทำให มี ค วามต อ งการไก ส ง ออกเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ ก ารฟ น ตั ว ของ เศรษฐกิ จ ในประเทศจะทำให ค วาม ตองการเนื้อไกในประเทศและการเลี้ยงไก เพิ่มขึ้น สำหรับป 54F การเพิ่มกำลังการ ผลิตของบริษัทฯ จะทำใหสามารถเพิ่มสวน แบ ง ตลาด และความสามารถในการ แขงขัน สำหรั บ กลยุ ท ธ ก ารลงทุ น บล. ฟนันเซีย ไซรัส ประเมินวา ราคาหุนไดขึ้น มาพอสมควรแลว ทางเทคนิคอาจปรับขึ้น ตอไดยาก ทั้งตองระวังแรงเทขายทำกำไร มีแนวรับที่ 42.00 บาท แนวตานที่ 47.75 บาท แนะนำ ขายทำกำไร วานนี้ราคาหุนปดที่ 45.00 บาท บวก 3.00 บาท หรือ 7.14% มูลคาการซื้อ ขาย 138.10 ลานบาท www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

สินเชื่ออสังหาฯอังกฤษเดือน ม.ค.ต่ำสุดรอบ 10 ป กูรูคาดราคาทองคำจอพุงถึง 1,400 ดอลล รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า นั ก วิเคราะหทางเทคนิคคาดราคาทองคำมีแนวโนม เพิ่มขึ้นมาอยูที่ระดับ 1,400 ดอลลาร/ออนซใน 12 เดือนขางหนา นายแดเนี่ ย ล บรู โ น นั ก วิ เ คราะห ท าง เทคนิคที่ชารเตอรดมารเก็ตเปดเผยวา ปจจัยทาง เทคนิ ค บ ง ชี้ ว า ราคาทองคำอาจเพิ่ ม ขึ้ น มาอยู ที่ 1,400 ดอลลาร/ออนซ เมื่อวิเคราะหเสนแนวโนม Fibonacci “ราคาทองคำยั ง มี สั ญ ญาณเป น ขาขึ้ น เราคาดวานาจะเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 1,400 ดอลลาร ภายใน 12 เดือนขางหนาตราบที่ราคาทองคำยังไม หลุด 1,000 ดอลลาร” นายบรูโน กลาว ทั้ ง นี้ ราคาทองคำเคยทำจุ ด สู ง สุ ด เป น ประวัติการณที่ 1,226.56 ดอลลาร/ออนซที่ตลาด ลอนดอนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมปที่ผานมา

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า สมาคมผู ใ ห บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย อั ง กฤษเป ด เผยว า ยอดปล อ ยสิ น เชื่ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ นอั ง กฤษเดื อ นมกราคมอยู ที่ 9.1 พันลานปอนด (14.2 พันลานดอลลาร) ต่ำ สุ ด ในรอบ 10 ป หลั ง ความต อ งการในตลาด อสังหาริมทรัพยยังไมฟนตัว โดยสมาคมฯ ระบุวา ยอดปลอยสินเชื่อ อสังหาริมทรัพยในเดือนดังกลาวนับเปนระดับต่ำ สุ ด นั บ แต เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ป 2000 และลดลง 21% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน “ยอดสิ น เชื่ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ล ดลง อยางมากในเดือนดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความ ตองการของผูบริโภคไมไดรับการกระตุนอีกแลว นับแตมาตรการลดหยอนภาษีของรัฐบาลสิ้นสุด ลงตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม” ในรายงานของ สมาคมฯ ระบุ

News Station

หน้า 5

สิงคโปรสอขาดดุลงบฯตอ เนื่องเปนปที่ 3 ปนี้

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า สิงคโปรมีแนวโนมขาดดุลงบประมาณตอเนื่อง เปนปที่ 3 ติดตอกันในปนี้ หลังรัฐบาลมีแผนเพิ่ม งบประมาณรายจายดานการพัฒนาประสิทธิผล การผลิตของประเทศระยะ 10 ป โดยนายเธอร แ มน ชานมู ก ารั ต นาม รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง สิ ง คโปร จ ะ ประกาศแผนรายจ า ยประจำป 2010 ในวั น ที่ 22 กุมภาพันธนี้ ซึ่งนักเศรษฐศาสตรคาดวาจะ เปนงบขาดดุลราว 5.8 พันลานดอลลาร หรือ คิด เปน 3% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ทั้งนี้ สิงคโปรมีแผนที่จะลดการพึ่งพา แรงงานต า งชาติ และพึ่ ง พาเทคโนโลยี ที่ มี ประสิทธิผลในการผลิต อีกทั้งมีตนทุนการผลิตที่ ต่ำเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาว

“อารีย พุมเสนาะ” ยาหอมปนี้จะเปนปทองของ CIG “อารีย พุมเสนาะ” หวังป 53 เปนปทองของ CIG โกยรายไดมากกวาปกอน หลังศก.ฟน-ออรเดอร ใหม เ ข า มาต อ เนื่ อ ง-เล็ ง ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รใหม ร องรั บ โอกาสทองทางธุรกิจ สวนราคาหุนรูดมหาราช 6 วัน ทำการ บอกเปนกลไกตลาด เปนเรื่องของนักลงทุน นายอารี ย พุ ม เสนาะ ประธานกรรมการ บริหารและกรรมการผูจัดการ บริษัท ซี.ไอ.กรุป จำกัด (มหาชน) หรื อ CIG เป ด เผยว า ในป 2553 คาดว า บริ ษั ท ฯ มี ศั ก ยภาพสร า งรายได ม ากกว า ป 2552 เพราะไดรับปจจัยบวกจากเศรษฐกิจที่ฟนตัว สงผลให มีคำสั่งซื้อสินคาใหม (ออเดอร) เขามาอยางตอเนื่อง โดยปจจุบันเดินเครื่องเกือบเต็มกำลังการผลิต ดังนั้น ในอนาคตจึงมีแผนจะซื้อเครื่องจักรใหมเพิ่ม เพื่อให ผลิตทันกับออรเดอรที่เขามาใหม แตจะใชงบลงทุน จำนวนเท า ใดนั้ น คาดว า ประมาณเดื อ นมี น าคม 2553 คงมีความชัดเจน “ตอนนี้ แ ผนธุ ร กิ จ ในป 53 ยั ง ไม ชั ด เจน เพราะตองรองบป 52 ปดใหเรียบรอยกอน ซึ่งคาดวา ภายในสัปดาหหนาคงแจงตลาดฯ ได หลังจากนั้นก็ คงจะมีตัวเลขรายไดและงบลงทุนที่ชัดเจนออกมา แต ปนี้นาจะเปนปทองของ CIG เพราะออเดอรใหมก็เขา มาตอเนื่อง ทุกอยางเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น” นายอารีย กลาว อยางไรก็ตาม กอนหนานี้นายอารีย ออก มาระบุวา ออรเดอรสวนใหญยังเปนการผลิตแบบชิ้น

ส ว นเครื่ อ งปรั บ อากาศให กั บ แคร เ รี ย ร โดยมี ออรเดอรเขามาจำนวนมากตั้งแตปลายปที่ผานมา สวนความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดง เริ่ ม ลดลง หลั ง ล็ อ กราคาต น ทุ น ไว กั บ ลู ก ค า ประกอบกั บ ยั ง มี ก ารควบคุ ม ต น ทุ น การผลิ ต ควบคุมสต็อกทองแดงใหเหมาะสม สำหรับไตรมาสที่ 3/2552 ที่ผานมา CIG รายงานผลประกอบการมี ก ำไรสุ ท ธิ ล ดลง เหลือ 25.71 ลานบาท และชวง 9 เดือนแรกขาดทุน 19.30 ล า นบาท จากงวดเดี ย วกั น ของป ก อ นที่ มี กำไรสุทธิอยูที่ 135.22 ลานบาท สวนการปรับลดลงอยางตอเนื่องของราคา หุน CIG และ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญของบริษัทครั้งที่ 1 หรือ CIG-W1 ตลอด 6 วันทำการที่ผานมา เขากลาววายังไมทราบสาเหตุที่ กดดันราคาหุนดังกลาว เนื่องจากปจจัยพื้นฐานขอ งบริษัทฯ ยังไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง ประกอบกับยัง ไม มี ข า วลบเข า มากระทบ ขณะเดี ย วกั น การ เคลื่อนไหวของราคาหุนยังเปนเรื่องของนักลงทุน ฉะนั้นควรปลอยไปตามกลไกตลาดฯ “เรื่ อ งการเคลื่ อ นไหวของราคาหุ น เป น เรื่ อ งของนั ก ลงทุ น ผมยั ง ไม ท ราบเลยว า ลดลง เพราะอะไร ข า วลบก็ ไ ม มี เ ข า มากระทบ ป จ จั ย พื้นฐานก็ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง สวน CIG-W1 ก็ยัง ไมหมดอายุ จะหมดอายุในเดือนมิถุนายน แตผม

เชื่ อ ว า หากในอนาคตผลประกอบการดี ขึ้ น คง สะทอนมายังราคาหุนเอง” นายอารีย กลาว ทั้งนี้ จากการสำรวจความเคลื่อนไหวของ ราคาหุน CIG และ CIG-W1 ในชวง 6 วันทำการที่ ผานมา (11 - 18 ก.พ. 53 ) พบวาราคาหุน CIG วันที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ 2553 ป ด ตลาดที่ ร าคา 2.36 บาท เปรียบเทียบกับราคาต่ำสุดวันนี้ที่ 2.06 บาท ปรากฏ ว า ลดลง 0.30 บาท หรื อ 14.56% ส ว น CIG-W1 วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ 2553 ป ด ตลาดที่ ร าคา 3.04 บาท เปรียบเทียบกับราคาต่ำสุดวันนี้ที่ 1.48 บาท ปรากฏวาลดลง 1.56 บาท หรือ 105.40% ล า สุ ด CIG ป ด ตลาดวานนี้ ที่ ร าคา 2.06 บาท เทากับราคาปดครั้งกอน มีมูลคาการซื้อขายรวม ทั้งสิ้น 1.89 ลานบาท สวน CIG-W1 อยูที่ 1.30 บาท ลดลง 0.20 บาท หรือ 13.33% มีมูลคาการซื้อขาย รวมทั้งสิ้น 3.64 ลานบาท www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

หน้า 6

Gr n Forward Thinking Green, Live Green

SINGHA ผยอง

SINGHA คำรามดุ โดยไมมีการกระแอมเตือนลวงหนา จากที่เคยเงียบเหงามานานวัน วานนี้บวกขนานเพดาน ไต ระดับจนสิ้นวันปดที่ 0.55 บาท บวก 0.12 บาท หรือ 27.91% อยางไรก็ตาม ในอดีตหุนตัวนี้เคยทำนักลงทุนจำนวนไมนอย เจ็บมาแลว ซึ่งหากใครพรอมที่จะเสี่ยงอีกครั้งก็เชิญ ยิ่งเสี่ยงมาก โอกาสสรางผลตอบแทนก็ยิ่งมากพอๆ กับโอกาสยอยยับพับกระดาน นักวิเคราะห บล. ฟนันเซีย ไซรัส ประเมินสัญญาณเทคนิค SINGHA ระยะสั้น มีโอกาสฟนตัวไดอีก แตใหระวังแรงขาย มีแนว ตานที่ 0.60 - 0.65 บาท แนวตานถัดไป ที่ 0.70 บาท สวนแนวรับอยู ที่ 0.40 - 0.50 บาท กลยุทธการลงทุน แนะนำ ขายเมื่อราคาแตะ ระดับแนวตาน วานนี้ ร าคาหุ น ป ด ที่ 0.55 บาท บวก 0.12 บาท หรื อ 27.91% มูลคาการซื้อขาย 21.08 ลานบาท

WE CAN’T DO THIS ALONE Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคาหุ น ณ สิ้ น วั น ที่ 18/02/2553 Symbol AccVol SINGHA 40,479,400 Last AccVal(K฿) 0.55 21,087 Chg %Fluct 0.12 21.15 %Chg P/E 27.91 N/A Open P/BV 0.44 55.00 High DPS(Baht) 0.55 N/A Low Yield(%) 0.44 N/A Prev EPS(Baht) 0.43 N/A Avg MktCap(Mil.) 0.52 246

ขอมูล SINGHA

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 07/03/2552 จำนวนหุน ผูถือหุนรายใหญ

วันทำการซื้อขายที่ผานมาพบหุนซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 0.55 บาทหนาแนนสุด

1 . 2 . 3. 4 . 5 .

นายสมจิตร โบวเสรีวงศ น.ส.สิริรักษ โบวเสรีวงศ นางดวงอมร โทนรัตน นายภวั ต ด า นเบญจพรรณ นายธนัช อัมวงษ

34,060,850 19,740,000 14,771,200 10,916,000 10,911,300

(%)

7.60 4.41 3.30 2.44 2.44

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

ศก.ฟนฐานะการคลังไตรมาสแรกสดใส น า ย ส า ธิ ต รั ง ค สิ ริ ผู อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการ คลัง เปดเผยฐานะการคลังของภาค รั ฐ บ า ล ต า ม ร ะ บ บ ส ศ ค . (Government Finance Statistics : GFS) ในไตรมาสแรก (ตุลาคม ธั น วาคม 2552) ประจำป ง บ ประมาณ 2553 ภาครั ฐ บาล (รั ฐ บาลและองค ก รปกครองส ว น ทองถิ่น) มีรายไดทั้งสิ้น 532,621 ลานบาท คิดเปน 5.6% ของ GDP เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันป ที่ แ ล ว 95,855 ล า นบาท หรื อ 21.9% ขณะที่รายจายภาครัฐบาล มี จ ำนวน 648,984 ล า นบาท สู ง กวาปที่แลว 39,306 ลานบาท หรือ 6.4% ส ง ผลให ดุ ล การคลั ง ภาค รั ฐ บาลขาดดุ ล การคลั ง จำนวน 116,363 ลานบาท ซึ่งเปนการขาด ดุลลดลงจากชวงเดียวกันปที่แลวถึง 34.2% จากการเพิ่มสูงขึ้นของราย ได ที่ ม ากกว า รายจ า ยเป น จำนวน ม า ก ส ะ ท อ น ก า ร ฟ น ตั ว ท า ง เศรษฐกิจอยางเดนชัด ส ว นฐานะการคลั ง ของ ภาครั ฐ บาลตามระบบ สศค.1 (ระบบ Government Finance Statistics : GFS) ในไตรมาสแรก ( ตุ ล า ค ม - ธั น ว า ค ม 2 5 5 2 ) ประจำป ง บประมาณ 2553 ภาค รั ฐ บ า ล ( รั ฐ บ า ล แ ล ะ อ ง ค ก ร ปกครองสวนทองถิ่น 2) อัดฉีดเงิน สุทธิเขาสูระบบเศรษฐกิจหรือขาด ดุ ล การคลั ง ทั้ ง สิ้ น 112,623 ล า น บาท คิ ด เป น 1.2% ของ GDP3

หน้า 7

FIDFคาดสรุปเงื่อนไขใหผูซื้อSCIBสัปดาหหนา

ขาดดุ ล ลดลงจากระยะเวลาเดี ย ว กันปที่แลว 58,422 ลานบาท ซึ่งชี้ ให เ ห็ น ว า เศรษฐกิ จ ไทยเริ่ ม มี สั ญ ญาณการฟ น ตั ว อย า งชั ด เจน และเปนไปตามเปาหมายของการ ดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาล ในการกระตุนเศรษฐกิจอยางเต็มที่

นางทองอุ ไ ร ลิ้ ม ป ติ ผู จั ด การ กองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู แ ละ พั ฒ น า ร ะ บ บ ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น เป ด เผยว า คาดว า จะส ง ข อ สรุ ป เงื่อนไขการซื้อหุนธนาคารนครหลวง ไทย (SCIB) ใหแกผูซื้อหุนพิจารณา ได ใ นสั ป ดาห ห น า ส ว นดี ล การซื้ อ

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจาคใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรถไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจาคดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ขายหุน SCIB จะเสร็จภายในเดือน มี.ค.นี้ สำหรับสวนรางสัญญาการ ซื้ อ ขายจะมี ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง 4 ส ว น ไดแกคำจำกัดความ กระบวนการขั้น ตอนการทำงาน การจายเงินหรือการ แลกหุน บทบาทหนาที่ของผูซื้อและผู ขาย และเรื่องการขอผอนผันทั้งหลาย ซึ่งในสวนที่กลาวมานี้กองทุนฟนฟูฯ จะพิ จ ารณาให ต ามที่ ท างผู ซื้ อ ขอมา เทาที่ไดตามกฎระเบียบขอกฎหมาย ตางๆ แตในสวนของราคา ยังตองมี การหารื อ ต อ ไป โดยคาดว า การ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูฯ ครั้ ง ต อ ไป จะมี ขึ้ น ประมาณกลาง เดื อ นมี . ค. ซึ่ ง หากมี ป ระเด็ น ใดเป น พิเศษ ก็สามารถมีการหารือกันกอนได “ภายในอาทิ ต ย ห น า จะส ง ไปใหผูซื้อหุนรู เงื่อนไขที่เรารับได โดย ตารางเวลายังคงเดิม ไดตัวคนซื้อแลว ลงนาม share purchase มีนาฯ ยัง ยืนยันตามนั้นหากจบได” นางทองอุไร กลาว ป จ จุ บั น กองทุ น ฟ น ฟู ฯ ถื อ หุน 47.58% ใน SCIB ซึ่งเปนธนาคาร พาณิชยใหญอันดับ 7 ของไทย และ อยูระหวางการขายหุน SCIB โดยมี บล.ทิ ส โก และยู บี เ อสเป น ที่ ป รึ ก ษา ทางการเงิ น ร ว ม ทั้ ง นี้ เ มื่ อ ต น ก.พ.ที่ ผ า นมา มี ข า วว า กองทุ น เพื่ อ การ ฟนฟูฯ ตัดสินใจเลือกธ.ธนชาต เขามา เจรจา หลังจากเสนอราคาดีที่สุดใน การซื้อหุน SCIB ที่ 32.50 บาท สูง กวาธนาคารเอชเอสบีซี ผูเสนอซื้ออีก ราย

คลังหวังดีลขายACLจบในไตรมาสแรกปนี้ นายสถิ ต ย ลิ่ ม พงศ พั น ธุ ปลั ด กระทรวงการคลั ง เปดเผยถึงความคืบหนาแผนการ ขายหุ น ธนาคารสิ น เอเซี ย จำกั ด (มหาชน) หรื อ ACL ในส ว นที่ กระทรวงการคลังถือหุนอยูจำนวน 30.61% ว า ขณะนี้ ไ ด พิ จ ารณา รายละเอียด เกี่ยวกับเงื่อนไขตางๆ รวมทั้ ง เรื่ อ งของราคา และราย ละเอี ย ดปลี ก ย อ ยเสร็ จ เรี ย บร อ ย แลว ซึ่งคาดวาภายใน 1 - 2 วันนี้

จ ะ น ำ เ รื่ อ ง ดั ง ก ล า ว ส ง ไ ป ยั ง นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังเพื่อทำการ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากไมมี ป ญ หาใดๆ ก็ น า จะมี ก ารลงนาม เพื่ อ อนุ มั ติ ข ายหุ น ACL ได ทั น ที พรอมทั้งประเมินวาขั้นตอนในการ พิ จ ารณาทั้ ง สิ้ น จะจบภายในไตร มาส 1/53 “ตอนนี้ผมไดดูแลว ก็จะ เซ็ น และส ง กลั บ ไปที่ รั ฐ มนตรี

ภายใน 1 - 2 วันนี้ จากนั้นใหรัฐ มนตรี ล งนามการขาย ก็ ค าดว า กระบวนการตางๆ ก็นาจะเสร็จได ทันภายในไตรมาสนี้” นายสถิตย กลาว ธนาคารอิ น ดั ส เตรี ย ล แอนด คอมเมอรเชียล แบงก ออฟ ไชนา ลิ มิ เ ต็ ด หรื อ ICBC เป น ธนาคารที่ เ สนอเข า ซื้ อ หุ น ACL จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง แ ล ะ ธนาคารกรุ ง เทพ ซึ่ ง เป น ผู ถื อ หุ น

หลัก โดยที่กอนหนารัฐมนตรีวาการ กระทรวงการคลั ง ระบุ ว า พร อ มจะ เปดทางให ICBC ถือหุนใน ACL ได เกิ น 49% โดยให ธ นาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.) เปนผูพิจารณา

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

RASA ดัน “อัจฉราพร” นั่งปธ.กก.บริหาร นายรพิ พิ นิ จ ชอบ รองกรรมการผู จัดการ บมจ.รสา พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท (RASA) เป ด เผยว า บริ ษั ท ฯ ได ท ำการปรั บ โครงสร า งองค ก ร โดยเติ ม เกี่ ย วกั บ ตำแหน ง ประธานกรรมการบริหารของ RASA จากเดิมที่ นายมานพ พงศทั ต ดำรงตำแหน ง ประธาน กรรมการบริ ษั ท และประธานกรรมการบริ ห าร เปนดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริษัทเพียง อยางเดียว พรอมทั้งแตงตั้งนางสาวอัจฉราพร ศิริ ไพรวั น ขึ้ น มาดำรงตำแหน ง ประธานกรรมการ บริหารแทน

TFตั้งเปาป53ยอดขายโต 10% เล็งผนึกพันธมิตรบุกบังคลาเทศ นายพิ พั ฒ พะเนี ย งเวทย กรรมการผู อำนวยการ บมจ.ไทยเพรสซิ เ ด น ท ฟู ด ส (TF) เปดเผยวา บริษัทฯ ประมาณการยอดขายป 53 เติบโต 5% จากปกอนที่ทำได 7.4 พันลานบาท หรื อ มี ย อดขายอยู ที่ 8 พั น ล า นบาท เนื่ อ งจาก ตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศขยายตัวตอ เนื่อง โดยปนี้บริษัทฯ ไดวางงบลงทุนไวประมาณ 500 ลานบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตบะหมี่กึ่ง สำเร็จรูป “มามา” ทั้งชนิดคัพและซอง นอกจากนี้ ยังเตรียมขยายการลงทุนในตางประเทศในปนี้พุง เปาหมายเอเชียใต คาดไดขอสรุปรวมทุนในบัง คลาเทศเร็วๆ นี้

หน้า 8

HMPRO ปนผลครึ่งหลัง 16 สต. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู จัดการ บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร (HMPRO) แจ ง ว า ผลประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วันที่ 18 ก.พ. 53 มีมติใหจายเงินปนผลสำหรับ ผลงานงวด 6 เดือนหลังของป 52 (ก.ค. - ธ.ค. 53) ในอัตราหุนละ 0.16 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 594.23 ลานบาท โดยกำหนดปดสมุดทะเบียน พักการโอนหุนในวันที่ 20 เม.ย. 53 และกำหนด จายเงินปนผลในวันที่ 30 เม.ย. 53

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme  “โดนแรงขายทำกำไรตอ แตระยะยาวยังแจม” นายกันต จุโลทก นักวิเคราะห บริษทั แอโกรเวลท จำกัด (AGR) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 637 สัญญา สถานะคงคาง 2,300 สัญญา - ปด 106.80 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.80 บ. (สัญญาสงมอบเดือนก.ย.53)

ปจจัยบวก - ภาวะการเงินในยุโรปเริม่ คลีค่ ลาย - ตัวเลขศก.สหรัฐฯ ออกมาดี - น้ำมันยังยืนเหนือ 73 - 74 เหรียญ - เสนเทคนิคยังยืนเหนือ 103 บ./ก.ก. - สินคายางไทยเขาสูท อ งตลาดเบาบางตามฤดูกาล ปจจัยลบ - อาจมีแรงขายทำกำไร หนีชว งสุดสัปดาห กลยุทธ - เปดสถานะซือ้ จังหวะราคาออนตัว (สัญญาสงมอบเดือนก.ย. 53) - แนวรับ 103 บ./ก.ก. - แนวตาน 108 บ./ก.ก.



“ชะลอดูตัวเลขศก.สหรัฐฯ - การชุมนุมเสื้อแดง” นายคมสันต ปรมาภูติ รองผูจ ดั การฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.บัวหลวง หรือ BLS SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 6,007 สัญญา สถานะคงคาง 26,157 สัญญา - ปด 481.40 จุด เพิม่ ขึน้ 0.10 จุด (สัญญา S50H10 มี.ค. 53) ปจจัยบวก - นลท.รอดูกรีซแกปญ  หาการเงินในชวง 30 วันตอจากนี้ - การชุมนุมเสือ้ แดงหนา ธ.กรุงเทพเปนเพียงการชุมนุมยอย - ตัวเลขดัชนีฯ ผูผ ลิตมีแนวโนมออกมาในทิศทางทีด่ ี - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 574.99 ลานบาท ปจจัยลบ - นลท.ยังรอผลการตัดสินคดียดึ ทรัพย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร - กลุม เสือ้ แดงเคลือ่ นไหวตอเนือ่ ง กลยุทธ - ชะลอลงทุน (สัญญา S50H09 มี.ค. 53 ) - แนวรับ 475 จุด - แนวตาน 483 จุด - SET50 ประเมินแนวรับไวที่ 482 จุด แนวตาน 491 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

Dynamic Station

หน้า 9

ทางขาขึ้น ADVANC อืดอาด วิ่งไมไกลแมพื้นฐานแแนน-ปนหนัก ADVANC แรงแผว ไมสนผลงานป 52 แจม แถมปนผลสูงยั่วยวนใจ โบรกเกอร ตบเทาเพิ่มประมาณการกำไรปนี้ และ ราคาเปาหมายอีกรอบ คาดป 52 - 55 เงินปนผลพิเศษสูงลิ่ว แนะซื้อ ระบุราคาหุนยังไมสะทอนแนวโนวกำไร-ปนผลเดน ทวา ทางเทคนิคหวั่นไปไมไกลใครคิดเก็งกำไรจงปลอยเมื่อถึง 90...... วานนี้ แ ป ก จนได หลั ง จากที่ ร าคาหุ น บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (ADVANC) แรลลี่ ขึ้ น มาอย า งต อ เนื่ อ ง หลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ประกาศผลการดำเนินงานงวดป 52 พบวา มี กำไรสุทธิ 17,055.36 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวง เดียวกันปกอนมีกำไร 16,409.03 ลานบาท สวน ผลการดำเนิ น งานไตรมาส 4/52 มี ก ำไรสุ ท ธิ 4,106.37 ลานบาท จากชวงเดียวกันปกอนมี กำไร 420 ล า นบาท พร อ มทั้ ง อนุ มั ติ จ า ย เงินปนผล สำหรับผลประกอบการในครึ่งปหลัง ของป 52 ในอัตราหุนละ 3.30 บาท และคณะ กรรมการมีมติเสนอจายเงินปนผลพิเศษในอัตรา หุนละ 5.00 บาท รวมเปนเงินปนผลงวดครึ่งป หลังทั้งสิ้น 8.30 บาท บทวิ เ คราะห ก ารลงทุ น บริ ษั ท หลั ก ทรัพย ภัทร ระบุวา แนะนำ “ซื้อ” หุน ADVANC เพิ่มราคาเปาหมายจาก 93.80 บาทเปน 98.50 บาท หลังคาดวา ในป 2010 บริษัทจะสามารถ จายเงินปนผลพิเศษไดเชนเดียวกับปที่ผานมา เนื่องจากกระแสเงินสดสวนเกินมีอยูสูง ขณะที่ งบลงทุนมีไมมาก โดยภัทรระบุวา ในป 52 ADVANC มี งบลงทุนอยูที่ 6.3 พันลานบาท ซึ่งเปนระดับต่ำ สุ ด นั บ แต ป 40 และคาดว า ในป นี้ บริ ษั ท จะมี กระแสเงินสดสวนเกินราว 9 พันลานบาท หรือ คิดเปน 3 บาทตอหุน ซึ่งจะสามารถปนผลพิเศษ ได สวนเงินปนผลปกติคาดวาจะอยูที่ 6.3 บาท ดานบทวิเคราะห บล.พัฒนสิน ระบุวา คาดว า ADVANC จะจ า ยเงิ น ป น ผลพิ เ ศษใน อัตรา 2.2 บาท ในปครึ่งแรกปนี้, 1.7 บาท ใน ครึ่งแรกป 54 และ 0.7 บาท ในครึ่งแรกป 55 เพิ่มเติมจากอัตราเงินปนผลขั้นต่ำที่ 6.3 บาทตอ ป ทั้ ง นี้ และคาดว า เงิ น ป น ผลรวมสำหรั บ ป

53 - 55 จะอยูที่ 8.5 บาท, 8.0 บาท และ 7.0 บาท ตามลำดับ จากการอิงสมมติฐานหลักวา บริ ษั ท จะรั ก ษาจำนวนเงิ น สดในมื อ ป ล ะ 1.2 หมื่นลานบาท และไมมีการลงทุน 3G (2.1GHz) ในชวงป 53 - 55 นอกจากนี้ ฝ า ยวิ เ คราะห ไ ด ป รั บ ประมาณการกำไรสุทธิขึ้น 10%, 20% และ 28% ตามลำดับ สำหรับป 53 - 55 จากประมาณการ เดิ ม โดยป จ จั ย หลั ก ที่ ท ำให ก ำไรสุ ท ธิ ถู ก ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น มากคื อ การปรั บ ลดค า เสื่ อ มราคาลง 5 - 23% จากประมาณการเดิม ในชวงเดียวกัน โดย ADVANC ใหแนวทางวาคาเสื่อมราคานา จะทรงตัวเมื่อเทียบกับปกอน จากเดิมคาดการณ ไวกอนหนานี้วาจะเติบโต 4 - 5% เทียบกับชวง เดียวกันปกอน นอกจากนี้ ADVANC ยังคาดวา จะใชเงินลงทุนต่ำเปนประวัติการณที่ 6.2 พัน ลานบาท ในปนี้ แตเราคาดวาบริษัทนาจะตองใช เงินลงทุนจำนวน 6.5 พันลานบาท, 7 พันลาน บาท และ 8 พันลานบาท ในชวงป 53 ถึงป 55 ตามลำดับ โดยเราคาดวากำไรสุทธิจะอยูที่ 1.78 หมื่นลานบาท ในปนี้เพิ่มขึ้น 4.2% จากปกอน และเพิ่มขึ้น 4.2% เปน 1.85 หมื่นลานบาท ในป 54 และ 6.3% เปน 1.96 หมื่นลานบาท ในป 55 ทั้ ง นี้ ฝ า ยวิ เ คราะห ไ ด ป รั บ ราคา เปาหมายขึ้น 2% เปน 117 บาท จาก 115 บาท เพื่ อ สะท อ นราคาได ค า บริ ก ารที่ สู ง กว า คาดใน ชวงไตรมาส 4/52 รวมทั้งแผนการใชเงินลงทุนที่ ลดลง ราคาหุนที่ปรับขึ้นมา 5.4% เมื่อวันศุกรที่ ผานมา นาจะสะทอนการประกาศจายเงินปนผล พิ เ ศษ (5 บาทต อ หุ น XD 12 เม.ย.) แต ฝ า ย วิเคราะหเชื่อวาราคาหุนยังไมไดสะทอนแนวโนม ผลประกอบการที่ ดี ก ว า คาด และ แนวโน ม เงิ น ป น ผลพิ เ ศษในอนาคต ทั้ ง นี้ เชื่ อ ว า

Consensus จะปรั บ ประมาณการกำไรสุ ท ธิ , การประเมินมูลคาหุน และการจายเงินปนผล สำหรั บ ADVANC ขึ้ น อี ก ป จ จุ บั น ราคาหุ น ADVANC มีแนวโนมใหอัตราผลตอบแทน 33% และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล 12.8% ส ำ ห รั บ มุ ม ม อ ง ท า ง เ ท ค นิ ค บ ล . ฟ นั น เซี ย ไซรั ส มองหุ น ยั ง ไม มี อ ะไรโดดเด น แกวงตัวในกรอบแนวรับ 87.00 บาท แนวตานที่ 90.00 บาท กลยุทธการลงทุน แนะนำ ใหรอดู แนวโนมหลังปลดเครื่องหมาย XD กอน (ลาสุด ราคาหุนปดที่ 88.25 บาท ลบ 0.75 บาท หรือ 0.84% มูลคาการซื้อขาย 404.79 ลานบาท)

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

Lifestyle Station

หน้า 10

พระลักษมี (เกษรพลาซา)

จากวานนี้ไดนำเสนอ องคพระพิฆเนศ ณ หางเซ็นทรัลเวิลด วันนี้จะนำทุกทานไปสักการะองค เทวะเจาอีกองคหนึ่งยังหางหรูหราอยางเกษรพลาซา คือองคพระลักษมี ที่ชั้น 4 และตองขึ้นลิฟตไป เทานั้นถาเปนบันไดเลื่อนจะไปถึงแคชั้น 3 เทานั้น พระลักษมี หรือ พระมหาลักษมี เปนเทพีในศาสนาฮินดู โดยเปนเทพีแหงความร่ำรวย โชค ชะตา ความรัก ความงาม ดอกบัว และความอุดมสมบูรณ รูปเคารพของพระแมลักษมีนั้นนอกจากจะพบ ในศาสนสถานของศาสนาฮินดูแลว ยังพบในศาสนสถานของศาสนาเชนและศาสนาพุทธ ในบางแหงอีก ดวย พระลักษมีนั้นมีความคลายคลึงกันกับเทพีของกรีกองคหนึ่ง คือเทพีอะโฟรดิตี้ โดยที่เทพีทั้งสองนี้ ถือกำเนิดจากมหาสมุทรเหมือนกัน และเปนตัวแทนของความสวยงามเหมือนกันอีกดวย พระแมลักษมี เปนชายาของ พระวิษณุ เมื่อพระวิษณุไดอวตารเปนพระราม พระแมลักษมีก็ได อวตารตามไปเปนนางสีดา และเมื่อพระวิษณุอวตารเปนพระกฤษณะ พระแมลักษมีก็ไดอวตารเปน พระ นางรัตตะ (พระราธา) วากันวา มาจาก เทพเจาพื้นเมืองหรือเทพประจำเผาของชนพื้นเมืองอินเดีย โบราณ มักมีสัญลักษณ ที่บงบอกคือ ดอกบัว อันหมายถึง อาหาร หรือยา หรือเครื่องบูชาชั้นสูง ความ งาม และ สิ่งที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ ดุจดอกบัวที่เกิดจากโคลน แตไมแปดเปอนโคลน พรอมทั้งบานออก เผยกลิ่นหอมเมื่อถูก แสง สว า งจากพระอาทิ ต ย และหม อ น้ ำ คื อ ความอุ ด ม สมบูรณ มีอยูกิน ความบริบูรณ อยูคู เสมอๆ ภายหลังมีการดัดแปลง นำเอา เงิน ทอง หรือเหรียญ กษาปณ ใสเขาไป เพื่อแสดงถึงความร่ำรวย หรือ หนังสือพระเวท คือความรู ใสเขาไป เพื่อ เคล็ดในการ บูชา ตามสมัยนิยม มากขึ้น มีการสันนิษฐานวาเนื่องจากชนเผาที่นับถือ อาจอยูใกลกับแหลงน้ำสำคัญ จึงบูชาพระองควา เกิดมาจากน้ำ คตินี้ พราหมณ ที่ผนวกลัทธิฮินดูเขาดวยกัน จึงนำ พระเทวี นี้ไป รวมกับ พระนารายณ ซึ่ง เปนเทพ ที่ ชนเผาที่อยูติดทะเลนับถือ จึงผูกเปนนิทานวาเปน สามีภรรยากันซึ่ง แทจริงแลว สภาวะของ เทพทั้งสอง อาจไมเปนดังเชนนั้นเลย ผูบูชา ควรไตรตรอง ในเรื่องตำนาน นิทานของลัทธิศาสนาฮินดู ไว ดวย

น้ำใจทีย่ งิ่ ใหญจากลูกคาและดีแทค 6,543,156.70 บาท สง มอบเงินบริจาคชวยผูป ระสบภัยเฮติผา นสภากาชาดไทย จากการที่ดีแทคไดรวมมือกับสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 รณรงคเชิญชวนใหผูใชบริการโทรศัพทมือถือดีแทคและแฮปป ร ว มบริ จ าคเงิ น สมทบทุ น ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย แผ น ดิ น ไหวที่ ประเทศเฮติ ระหวางวันที่ 19 ม.ค. - 8 ก.พ. ที่ผานมา ปรากฏวาลูก ค า ดี แ ทคมี ใ จกุ ศ ลจากทั่ ว ประเทศได ร ว มกั น ส ง ข อ ความมารวม ทั้งสิ้น 564,781 ขอความ คิดเปนมูลคาเงินทั้งสิ้น 6,043,156.70 บาท และดีแทคไดสมทบเงินบริจาคเพิ่มเติมอีก 500,000 บาท รวม เปนยอดเงินทั้งสิ้น 6,543,156.70 บาท ทั้ ง นี้ เมื่ อ วั น ที่ 17 ก.พ. นายพี ร ะพงษ กลิ่ น ละออ ผู อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบานเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดี แทค (ที่ 2 จากขวา) และนางศิรินธร จงเจริญ ผูอำนวยการฝาย Regional & Marketing Event (ที่ 1 จากขวา) เปนตัวแทนดีแทค และลูกคาสงมอบเงินบริจาคทั้งหมดผานทางสภากาชาดไทย โดย มีนายสวนิต คงสิริ ผูชวยเลขาธิการฯ ฝายวิเทศสัมพันธ (กลาง) สภากาชาดไทย เปนตัวแทนรับมอบ โดยสภากาชาดไทยจะนำเงิน บริจาคดังกลาวไปชวยเหลือผูประสบภัยในประเทศเฮติตอไป www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

Lifestyle Station

หน้า 11

มุมประกัน

อลิอนั ซ ซี.พี. ประกันภัย จัดงาน Partnership Day โอกาส และความสำเร็จ นายปกิต เอี่ยมโอภาส ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท อลิอันซ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด พรอมดวยคณะผูบริหารและทีมงาน รวมจัดงาน “Partnership Day” ประจำป 53 โดยไดเชิญตัวแทนขายกวา 100 คน จากทั่วประเทศ เขารวมงานอยางคับคั่ง ภายในงานไดจัดการสัมมนาในหัวขอ “โอกาส และความ สำเร็จ” พรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและบริการใหมๆ ของ อลิอันซ ซี. พี.ประกันภัย ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ

มุมการตลาด PS เอาใจเด็กจบใหม-วัยเริม่ ทำงาน เปดตัว “624 Condolette Ladprao” นายเมธา จันทรแจมจรัส กรรมการและรองกรรมการผู จัดการ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) เปดเผยวา บริษัทฯ ไดเปด ตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหมแบรนด “624 Condolette Ladprao ” เปนไลฟสไตลคอนโดมิเนียม ยานลาดพราว-บางกะป เจาะกลุม ลู ก ค า ที่ เ พิ่ ง จบการศึ ก ษามาใหม ๆ หรื อ วั ย เริ่ ม ทำงาน มี ค วาม ตองการที่อยูอาศัยใกลแหลงชุมชน สามารถเดินทางไปที่ตางๆ ได อยางสะดวกสบาย นอกจากนี้ ในชวงไตรมาส 2/53 นี้ บริษัทฯ ยังเตรียมเปด อีก 1 โครงการ ภายใตแบรนดคอนโดเลต คือ “636 Condolette Ratchada” ซึ่งตั้งอยูในซอยรัชดาฯ 36 (ซอยเสือใหญ) ราคาเริ่มตน เพียงแปดแสนกวาๆ โดยคาดวาจะเปดโครงการในเดือน พ.ค.นี้ “624 Condolette Ladprao” เปนคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (River View และ City View) จำนวนหองชุดรวม 471 ยูนิต บนพื้นที่กวา 4 ไร มูลคาโครงการ 460 ลานบาท ราคา เริ่มตน 789,900 บาท ผอนเดือนละ 3,999 บาท ซึ่งขณะนี้มียอดขายไปแลวกวา 50%” สำหรับโครงการดังกลาวมีหองชุดใหเลือก 2 แบบ ประกอบดวย หองชุดพักอาศัย (แบบสตูดิโอ มีหองน้ำและหองครัวแยกสวน เนนการออกแบบฟงกชั่นการใชงานครบถวน) ขนาดพื้นที่ใชสอยขนาด 28 ตร.ม. จำนวน 463 ยูนิต และ หองชุดพาณิชย ขนาดพื้นที่ใชสอย ขนาด 29 - 36 ตร.ม. จำนวน 8 ยูนิต ในอาคาร City View ซึ่งติดถนนใหญ เหมาะสำหรับทำการคา อาทิ รานสะดวกซื้อ รานเสริมสวย ราน ซักรีด Coffee Bar เปนตน

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

หน้า 12

“อดัม แมคเคบ”

อดัม แมคเคบ (Mr. Adam McCabe)

Mr. Adam McCabe

(Mr. Adam McCabe) (ตอนที่ 7)

กับวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมา ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมาทำใหสภาพคลองนอยมาก ไมมีการใหกูยืม เงินทุนไหลออก ดอลลารไหลออกกลับไปที่ อเมริกา ทำใหสงผลกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยน กับสวนตาง ดอกเบี้ ย หุ น กู ผลกระทบที่ เ จอกั บ ตลาดอั ต ราแลกเปลี่ ย น การเงิน เชน ประเทศเกาหลี อินโดนีเซีย ที่สภาพคลองแย มาก ทำใหคาเงินออนไป แตเมื่อมีการฟนตัวทางเศรษฐกิจ สภาพคลองเริ่มดีขึ้น สกุลเงินเหลานี้กลับเปนตัวที่แสดงผล การเจริญเติบโตในคาเงินแข็ง คือคาเงินแข็งคาขึ้นมากที่สุดใน ช ว งป ที่ ผ า นมา เป น ผลมาจากสภาพคล อ งที่ ก ลั บ เข า มาใน ตลาด เปนตน

ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้อาวุโส เอเชียแปซิฟค

ทางด า นตลาดหุ น กู ก็ เ ช น เดี ย วกั น ในช ว งวิ ก ฤต เศรษฐกิจที่ผานมา เมื่อสภาพคลองหายไปจากตลาด คนมี ความเชื่อมั่นในหุนกูในตัวบริษัทนอยลง สวนตางอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทน มีความสูงและตางกันเยอะ คนเริ่มถอนเงิน ออก ดอกเบี้ยเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำใหราคาหุนกูตก เพราะวา ราคากับ Yield จะเปนไปในทิศทางตรงกันขามกัน ในการ พิ จ ารณาตลาดหุ น กู เราจะดู อั ต ราผลตอบแทนของหุ น กู ต อ อัตราพันธบัตรรัฐบาล ยิ่งหางขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งมีปจจัยลบ จะทำ ใหคนเริ่มขายทิ้ง ทำใหเกิดสวนตางที่เพิ่มขึ้น แตเมื่อถึงเวลาที่ สภาพคลองกลับเขามาในตลาด นักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่น และมั่นใจในบริษัทมากขึ้น สวนตางอัตราดอกเบี้ยก็เริ่มลดลง มาเรื่อยๆ แสดงถึงภาพรวมของสภาพคลองในตลาดที่มีการ ฟนตัวขึ้น

ON

O W E FLYT

(ติดตามอานตอฉบับหนา) www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

SPF ราคาพื้นฐานที่ 9.94 บาท บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ได รับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือน ใหปรับ ขึ้นอัตราคาธรรมเนียมการใชสนามบินของผู โ ด ย ส า ร เ พื่ อ เ ดิ น ท า ง ไ ป ต า ง ป ร ะ เ ท ศ (International Passenger Service Charge) สำหรั บ สนามบิ น สมุ ย จาก 500 บาทเปน 600 บาทตอบัตรโดยสาร เริ่มมีผล ตั้งแต 1 มี.ค. 53 จากการปรับเพิ่มอัตราคา ธรรมเนี ย มดั ง กล า ว ทาง SPF จะได ส ว นที่ เพิ่ ม 20% หรื อ 20 บาทต อ บั ต รโดยสาร สำหรับสัดสวนของผูโดยสารตางประเทศเปน 32% เทียบกับจำนวนผูโดยสารทั้งหมดในป 52 เปน 775,201 ราย ทั้ ง นี้ มุ ม มองฝ า ยวิ เ คราะห ถื อ เป น

Professional Station

หน้า 13

บล.ดีบเี อส วิคเคอรส (ประเทศไทย) แนะนำ “ซือ้ ” ราคาพืน้ ฐานที่ 9.94 บาท

ขาวดีกับ SPF จึงไดทำการปรับเพิ่มประมาณ การกำไรสุ ท ธิ ป 53 - 54 ขึ้ น ประมาณ 5% และ 7% ตามลำดับ เพื่อสะทอนปจจัยตางๆ ดังนี้ 1) สะท อ นรายได ค า ธรรมเนี ย ม ดังกลาวที่สูงขึ้น 2) การฟนตัวในภาวะการทองเที่ยว เกาะสมุ ย ที่ ดี ก ว า คาด ขณะที่ ใ น 4Q52 จำนวนผูโดยสารเพิ่มขึ้นถึง 24% และทั้งป 52 เติบโต 4.3% ซึ่งถือวาดีกวาที่ฝายวิเคราะห คาดไวเดิมวาโต 0.5% สำหรับ Net Investment Income ใน 4Q52 เพิ่มขึ้นดี 23%YoY เปน 189 ลาน บาท และทั้งป 52 เพิ่มขึ้น 3%YoY เปน 789

ล า นบาท และฝ า ยวิ เ คราะห ป ระเมิ น ว า Momentum ที่ดีนี้จะดีตอเนื่องมายังป 53 นี้ เพราะ การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ปจจัยการ เมืองผอนคลายลงอีกทั้งความพยายามของ บางกอก แอรเวยสและโรงแรมที่สมุยก็ไดชวย กันสงเสริมการทองเที่ยวมายังเกาะสมุย ดังนั้นฝายวิเคราะหจึงแนะนำ “ซื้อ” SPF ได ป รั บ เพิ่ ม ราคาเป า หมาย เป น 9.94 บาท เนื่องจากจะไดรับแรงหนุนจากภาวะการ ท อ งเที่ ย วสมุ ย ที่ ฟ น ตั ว และคาดการณ Dividend Yield ป 53 ไวเทากับ 10.8% (สวน 4Q52 ประกาศจายปนผล 0.20 บาท XD 25 ก.พ. 53 ชำระเงิน 17 มี.ค. 53)

Photo Release ธนาคารกรุงเทพ รับมอบรางวัลจากนิตยสาร IFR Asia ในฐานะ Thailand Bond House of the Year 2009 นายสุ ร พั น ธ ปู ร ณคุ ป ต ผู จั ด การ ฝายทุนธนกิจ (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล สถาบันการเงินผูให บริการหุนกูดีเดนของประเทศไทย ประจำป 2009 หรือ Thailand Bond House of the Year 2009 ในงาน The 13th Annual IFR ASIA Awards ประเทศฮองกง ทั้งนี้ธนาคาร กรุงเทพนับเปนสถาบันการเงินไทยแหงแรก ที่ ได รั บ รางวั ล อั น ทรงเกี ย รติ ร ะดั บ ภู มิ ภ าคที่ มอบแกผูใหบริการดานหุนกูในประเทศไทยที่ มีการพัฒนาและสามารถปรับองคกรใหเขา กั บ สภาวะตลาดที่ ผั น ผวนได ดี รวมทั้ ง สามารถสรางมาตรฐานและนวัตกรรมใหมให แกตลาดตราสารหนี้ ดวยความสำเร็จนี้เกิด จากการสั่งสมผลงานที่เขมแข็งตลอดมา โดยเฉพาะชวง 3 ปลาสุดที่สามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดจาก 10.2% ในป 2007 มาเปน 15.8% ในป 2009 และมีผลงานการจัดจำหนายหุนกูโดดเดนหลากหลายที่ไดรับความไววางใจจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ทั้งที่เปนบริษัทจด ทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

â´ÂËÁÒÂàÅ¢

Gossip Station

หน้า 14

ÃÙŒÊÖ¡Í‹ҧäÃ

สวัสดีวันศุกรดีๆ ที่ 19 ก.พ. 2553 ยังไมอยากจะเปดรับแทงเลย และแนนอนวา ดู แ ลความสงบเรี ย บร อ ยของรั ฐ บาลช ว ง นั ก ลงทุ น ที่ รั ก ทุ ก ท า นครั บ ถาม ในภาวะแบบนี้ขาวลือในหุนรายตัวที่ขึ้นแรง การตั ด สิ น คดี ยึ ด ทรั พ ย เพื่ อ ป อ งกั น จริงเถอะกลัวกันบางหรือเปลาครับกับการ หรือกระทั่งเกี่ยวของกับการเมืองมันออกมา ผลกระทบตอภาพลักษณและความเชื่อมั่น โหมกระแสของสื่อตางๆ กอนจะเกิดการ มากมาย.....นั ก ลงทุ น จำเป น ต อ งงั ด คำ ของนั ก ลงทุ น ต า งชาติ โดยนำกำลั ง ตัดสินคดียึดทรัพยในศุกรหนา ว า วิ จ ารณญาณมาใช ใ ห บ อ ยขึ้ น กว า ปกติ เจาหนาที่ปดลอม ... (เอย!!!ไมใช) (เอาใหมๆ ) ...ไดนำกำลังหรือที่ กังวลกันหรือเปลาครับวา ความ เปนแนเชียว ตื่นตระหนกมันจะสรางความเสียหายให ส ว นเมื่ อ วานหากใครได แ วะเวี ย น เรี ย กว า ส ง เจ า หน า ที่ ต ำรวจดู แ ลความ เรียบรอยที่ตลาดหลักทรัพยทันที กั บ ทั้ ง ภาคเศรษฐกิ จ จริ ง และ 4 นาย โดยเปนสายตรวจ 2 นาย ภาคความเชื่ อ มั่ น การลงทุ น ได Blemished and acne-prone skin? และประจำการ 2 นาย ตลอด 24 มากกวาที่มันควรจะไดรับ Find out what you can do! ชั่วโมง หากเกิดเหตุการณขึ้น เบื่ อ หรื อ เปล า ครั บ กั บ เจ า หน า ที่ ต ำรวจสามารถเรี ย ก วังวนซ้ำซาก กับเรื่องเดิมๆ ที่สุด ระดมกำลังเขาดูแลสถานการณ ทาย ผลประโยชนที่ไดหรือเสียก็ ภายใน 10นาที และจะดู แ ล ไปตกอยู กั บ คนกลุ ม เดี ย วที่ มั ก ความเรี ย บร อ ยจนกว า สถาน อางตัววา กำลังทำหนาที่รับใช การณ จ ะเข า สู ภ าวะปกติ ก็ ค ง คนสวนใหญของประเทศอยู สบายอกสบายใจกันได แลวเสียวหรือเปลาครับ ....มาถึ ง บรรทั ด นี้ ว า วา...สิ่งที่ใครๆ กำลังเฝาภาวนา ด ว ยเรื่ อ งทิ ศ ทางตลาดอนาคต ไมใหมันเกิดขึ้นอีก มันอาจจะมา ตามธรรมเนียมดีกวา........แหม ตลบหลั ง คำว า ประชาธิ ป ไตย ราคาทองกำลังพุงอยูดี IMF ก็ ของเรากระจุยกระจาย ออกมาสกัดหนาแขงซะได เพราะ แตไมวา อยางไรก็แลว Eucerin pH5 products Experience the first skincare with allergy protection เลนประกาศออกมาวาจะปลอย แต ชี วิ ต ก็ ต อ งเดิ น ต อ ไป ระยะ ทองในสต็อกเขาสูทองตลาดถึง ยาวบานเมืองก็ตองเปนไปตาม 191 ตัน ถือวาเปน 7 - 8% ของ คุณภาพประชากร รวมทั้งความ ความตองการทองตลอดทั้งป ก็ เชื่ อ มั่ น การลงทุ น แม ว า มั น จะ เลยเกิดแรงขายขึ้นในตลาดทอง กระเจิงแคไหน แตถาคำวา ผล ทั่วโลก ซึ่ง Gold Futures ก็เปน ตอบแทนมันยังคงเหลืออยู ไมชา หนึ่งตลาดที่รับขาวไปดวย ทาง ทุกอยางก็จะดีขึ้นเอง คุ ณ คมสั น ต แห ง บล.บั ว หลวง ว า น นี้ เ ป น อี ก วั น ที่ บอกวา อยาตื่นตูม กันไป เพราะ ตลาดหุ น ไทยสามารถกระโดด สั ป ดาห ห น า ตลาดยั ง มี ข า วดี ที่ แตะ 700 จุ ด ได แล ว ก็ ร ว ง ทางการจี น จะลดการถื อ ครอง ตอตามสภาพ พันธบัตรลง แถมการเงินในยุโรป ป ด ที่ 695.66 จุ ด ลบ มายั ง อาการตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศ ก็ยังตองรอความชัดเจนอีกครั้ง แนนอนวา 1.83 จุด หรือ -0.26% เทานั้น ในขณะที่ ไทยก็ จ ะพบเห็ น ความคึ ก คั ก กั น แบบเสี ย วๆ แค 2 ปจจัยนี้ก็พอที่จะทำใหทองสัปดาห หุ น ยอดนิ ย มต า งๆ ก็ ย ากแก ก ารเดา แนนอนไมใชเพราะหุนเด็ดขึ้นทะลุเพดาน แต หน า กลั บ มาเป น ขาขึ้ น อี ก ครั้ ง หากใคร ทิศทางตอไป คิ ด จะเก็ ง กำไรในระยะเฉพาะ เนื่องจาก พลตำรวจโท สัณฐาน ชยนนท ผู อยากจะเลนทองลวงหนา ก็รอดูทองโลก หนานี้ คำวาพื้นฐานไมใชสิ่งสำคัญ เปน บัญชาการตำรวจนครบาล รุดเขาพบ เจาแม หากยืน 1,095 เหรียญแบบมั่นคง ก็เขาซื้อ แนแท สวนทางเทคนิคเลา เราบอกไดเลย ตลาดหุ น ภั ท รี ย า เบญจพลชั ย มาพู ด คุ ย ได ให แ นวรั บ 17,400 บาท แนวต า น ว า มี แ ต ป ระเภทเก็ บ เหรี ย ญสิ บ กลาง เกี่ยวกับมาตรการดูแลความสงบเรียบรอย 17,600 บาท ไฮเวยเสียเปนสวนใหญ วันนี้แมแตเจามือ และปองกันความปลอดภัย หนึ่งในมาตรการ R

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

วันนี้มีแนวโนมวิ่งในกรอบแคบ เนื่องจากมีประเด็นเรื่องการชุมนุมของ กลุม นชป. กดดันดัชนี แตนักลงทุนควร จั บ การรา ยงานตั ว ทางเศ รษฐกิ จ ของ สหรั ฐ อาทิ ตั ว เลขจำ นวนผู ข อรั บ สวัสดิการวางงานรายสัปดาห และดัชนี ราคาผู ผ ลิ ต ซึ่ ง หากผ ลออก มาอยู ใ น ระดับที่ดีอาจเปนแรงหนุนตอตลาดหุน ตางประเทศและตลาดหุนไทย กลยุ ท ธ แ นะทย อยเก็ บ หุ น เมื่ อ ดั ช นี อ อ นตั ว เข า ใกล แ นวรั บ ทั้ ง นี้ ม อง แนวรับอยูที่ 680 จุด และแนวตานอยูที่ 702 จุด

วันนี้ นาจะแกวงตัวอยูในกรอบ แคบๆ เพราะมี ป จ จั ย ลบเกี่ ย วกั บ สถานการณการเมืองในประเทศกดดัน บรรยากาศการซื้อขายหุน เพราะฉะนั้น ควรติดตามแนวโนมการชุมนุมของกลุม นปช. และปจจัยตางๆ ของตางประเทศ ดั ง นั้ น จึ ง อยากให นั ก ลงทุ น ชะลอการ ลงทุนออกไปกอนเพื่อรอดูสถานการณ โดยมีแนวรับไวที่ 690 จุด สวนแนวตาน ที่ 700 จุด

หน้า 15

คาดวั น นี้ บ รรยา กาศซื้ อ หุ น ไทย ดัชนีฯ คงผันผวน ตามตลาดหุน ในเอ เชี ย และทิ ศ ทางก ารเมื อ งไทย ดั ง นั้ น ระยะ สั้ น ควรพั ก การล งทุ น แต สำหรับนักลงทุนระยะยาวควรทยอย เก็บหุนที่มีปนผลดี โดยใหกรอบแนว รับอยูที่ 690 - 680 จุด ขณะที่แนวตาน อยูที่ 705 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

ขอมูล ณ สิ้นวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type Institute

Buy

Sell

Net

1,035.50

681.97

353.53

-8.78%

-5.78%

1,364.70

1,527.81

-11.57%

-12.95%

Foreign

4,019.27

3,444.28

-34.08%

-29.20%

Local

5,374.55

6,139.96

-45.57%

-52.06%

Proprietary

Last Update

574.99 -765.41

18/02/10

Index

Last

695.66 486.92 1,047.36 209.46

SET SET 50 SET 100 MAI

SET Value MAI Value

Last Updated

Decline 42%

-163.11

Chg

%Chg

-1.83 -0.26 -1.02 -0.21 -2.44 -0.23 -0.33 -0.16 (Mil. ฿) 11,796.51 (Mil. ฿) 113.14 18/02/10 16:59:55

AGRO 0.8

Advance 25%

0.6 0.4

TECH

No Change 33%

0.61 CONSUMP

0.2 0 -0.53 -0.2 -0.4

-0.42

-0.6 SERVICE

0.02

-0.51

-0.8

FINCIAL

-0.73 -0.14

Advance 19% Decline 45%

No Change 36%

-0.24

RESOURC

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

หน้า 17

ขอมูล ณ สิ้นวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553

CPF

( Day )

หน้า 17

: CPF CPF - VOLUME ANALYSIS

Price & Fundamental

CPF

Symbol

Last 12.00 Chg 0.20 %Chg 1.69 Open 11.90 High 12.10 Low 11.80 Prev 11.80 Avg 12.04 AccVol 73,491,100 AccVal(K฿) 884,492 %Fluct 2.49 P/E 10.08 P/BV 1.66 DPS(Baht) 0.23 Yield(%) 1.79 EPS(Baht) 1.19 MktCap(Mil.) 90,239 Update หลักBroker ทรัพยทมี่ เี ปอรเซ็Target นตการเปลีย่ นแปลง BLS ม่ ขึน้ มากที13.5 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีม18/2/2010 ลู คาการ TSC ย่ 5 วัน มากว 14.2า 10 ลา17/2/2010 ซือ้ ขายเฉลี นบาท KSของวันที่ 26-01-2010 14.6 16/2/2010

40,000,000 35,000,000 30,000,000

Vol.

25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000

P r ic e

12.10

12.00

11.90

11.80

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

หน้า 18

Top MostActive Gainer ขอมูล ณ สิ้นวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553

GFPT

( Day )

หน้า 18

Volume Analysis

: GFPT

GFPT - VOLUME ANALYSIS 600,000

Price & Fundamental

Symbol

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker PST DBSV US

GFPT

45.00 3.00 7.14 43.00 47.75 42.75 42.00 45.45 3,038,800 138,102 11.00 5.68 1.37 2.50 7.81 7.92 5,642 Target Update 51 18/2/2010 47.25 18/2/2010 50 17/2/2010

500,000

Vol.

400,000 300,000 200,000 100,000

ATO/C Volume 47.75 47.50 47.25 47.00 46.75 46.50 46.25 46.00 45.75 45.50 45.25 45.00 44.75 44.50 44.25 44.00 43.75 43.50 43.25 43.00 42.75

0

P r ic e

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

หน้า 19

Top MostActive Compare AVG Vol5 ขอมูล ณ สิ้นวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553

GFPT

( Day )

Volume Analysis

: GFPT GFPT - VOLUME ANALYSIS

Price & Fundamental

GFPT

Symbol

Last 45.00 Chg 3.00 %Chg 7.14 Open 43.00 High 47.75 Low 42.75 Prev 42.00 Avg 45.45 AccVol 3,038,800 AccVal(K฿) 138,102 %Fluct 11.00 P/E 5.68 P/BV 1.37 DPS(Baht) 2.50 Yield(%) 7.81 EPS(Baht) 7.92 MktCap(Mil.) 5,642 Broker Target Update หลักทรั พยทมี่ เี ปอรเซ็น51 ตการเปลีย่ 18/2/2010 นแปลง PST ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีม18/2/2010 ลู คาการ DBSV ม่ ขึน้ มากที47.25 ซือ้ ขายเฉลี นบาท US ย่ 5 วัน มากว 50 า 10 ลา17/2/2010

ของวันที่ 26-01-2010

600,000 500,000

Vol.

400,000 300,000 200,000 100,000

P r ic e

47.75 47.50 47.25 47.00 46.75 46.50

46.25 46.00 45.75 45.50 45.25 45.00 44.75 44.50 44.25 44.00 43.75

43.50 43.25 43.00 42.75

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 317 ประจำวันศุกร ที่ 19 กุมภาพันธ 2553

ปฏิทินกิจกรรม

หน า ที่ 20

ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553

09.00 สายการบินเจ็ทสตาร เชิญสัมภาษณผูบริหารทางโทรศัพท เรื่อง เจ็ทสตารแถลงผลประกอบ

การครึ่งปเติบโตสูงสุดเปนประวัติการณ และแผนการเติบโตในภูมิภาคแพนเอเชีย” อาคารอัลมาลิงค

09.00 สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน (TPMA) จัดงานเสวนา “สิทธิในการเขาถึงยา

ปญหาที่รอการแกไข” โรงแรมแอมบาสซาเดอร

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

11.00 ส.อ.ท. จัดงานแถลงขาวดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2553

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร

14.30 เอสซีจี รีเทล จัดงานแถลงขาวกลยุทธรุกตลาดวัสดุกอสรางและเคหะภัณฑของ SCG Retail

--บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย

10.00 แกล็กโซสมิทไคลน แถลงขาว เปดตัว “สกอต วิตามินซี แพสทิล” Fun-arium

สภาอุตสาหกรรม

เซ็นทรัลลาดพราว

17.30 บล.เค ทีซีมิโก จัดสัมมนา Internet Week for SET-TFEX Click2WIN 2010 เทคนิคพิชิตเท

รดออนไลน หัวขอ “Basic Knowledge with KT ZMICO” ฟรี! ตลาดหลักทรัพยฯ

--กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 19 ก.พ. 2553  
Investor_station 19 ก.พ. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station