Page 1

Investor Station ฉบับที่ 535 ประจําวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ©ºÑº·Õè 535 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 19 Á¡ÃÒ¤Á 2554

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

News Station

5 µÅÒ´ËعŒ ÊÔ§¤â»ÃàµÃÕÂÁ¡àÅÔ¡ª‹Ç§¾Ñ¡¤ÃÖ§è Çѹ·íÒ¡Òà 5 CRANE µÑ§é ໇ÒÃÒÂä´Œ 54 âµ 10% 6 TASCO äÁ‹ËÅØ´ 66 º. “à·Ã´´Ô§é µ‹Í” 7 ¾Ò³ÔªÂ¤Ò´Ê‹§ÍÍ¡»‚¹âéÕ µá¤‹10% 9 Dynamic Station ºÔê¡ BGT ªÙ¡ÅÂØ·¸¢ÂÒÂÊÒ¢Ò¡Ãе،¹ÃÒÂä´Œ

10 Lifestyle Station “ÇÔàÇ¡” ÊÔ觷Õè¤ÇÃÃÙŒ¨Ñ¡áÅФÇÃÁÕ

13 Professional Station

RS µÑ§é ໇һ‚¹¡Õé ÇÒ´ÃÒÂä´Œ 3.1 ¾Ñ¹Å. ¼Ø´§ºÅ§·Ø¹ 200 Å.ÅØ·ÕÇÕ´ÒÇà·ÕÂÁ

á¹Ð¹íÒ«×éÍ PREB

14 Gossip Station àÃÔèÁàº×èÍ

ˆนจากเซียน RS µÑé§à»‡ÒÃÒÂä´Œ»‚ 54 áµÐ 3.1 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· ¾ÃŒÍÁà·§ºÅ§·Ø¹ 200 ŌҹºÒ· 15 มองหุ ¡Ãͺ᤺µ‹Íä» à´Ô¹Ë¹ŒÒແ´·ÕÇÕ´ÒÇà·ÕÂÁ ÍÕ¡ 2 ª‹Í§ ËÇѧ¢Öé¹á·‹¹ àºÍÏ 1 ´Ô¨ÔµÍÅ àÍç¹àµÍÏ෹àÁ¹µ ¢Í§ä·Â ¤Ò´ÍѵÃÒ¡íÒäâÑ鹨ÐÊÙ§¢Öé¹Í‹ҧµèíÒ 35% - ¡íÒäÃÊØ·¸Ô 11% àª×èͨ‹Ò»˜¹¼Å 53 16 Data Station ÁÒ¡¡Ç‹Ò 50% ËÅѧ¼Å§Ò¹à´ç´ ‘àÎÕÂΌ͒ ÂѹäÁ‹¤Ô´¢ÒÂËØŒ¹·Ôé§ ÃкØࢌҫ×éÍËØŒ¹¼‹Ò¹µÅÒ´Ï à»š¹¡ÒÃŧ·Ø¹ÃÐÂÐÂÒÇ ªÕéàËç¹áÇÇ¡ÒÃàµÔºâµ àÃ×èͧ¡ÅØ‹Á·Ø¹à¡ÒËÅÕࢌÒà·¡Ï á¤‹Å×Í ต‡อหนˆา 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

UV ÍǴ໇ÒÃÒÂä´ŒÃÇÁ 54 âµäÁ‹µÒèí 50%

àµÃÕÂÁແ´¤Í¹â´ãËÁ‹ 3.3 ¾Ñ¹Åº.

UV à¼Â໇ÒÃÒÂä´ŒÃÇÁ»‚ 54 áµÐ 3.5 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· âµäÁ‹µèíÒ¡Ç‹Ò 50% ¨Ò¡»‚ 53 ·Õè¡ÇÒ´ÃÒÂ䴌ࢌÒ໇ÒÃÒÇ 2.26 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· ¾ÃŒÍÁµÑ駧º «×é Í ·Õè Ê ÃŒ Ò §¤Í¹â´ 1 ¾Ñ ¹ ÅŒ Ò ¹ºÒ· áÅЧºÅ§·Ø ¹äÁ‹ à ¡Ô ¹ 1 ¾Ñ ¹ ÅŒ Ò ¹ºÒ· à¾×èÍËÒª‹Í§·Ò§¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹ÍÒ¤ÒÃÊíҹѡ§Ò¹à¡‹Ò ÁÑè¹ã¨»‚¹ÕéÃѺÃÙŒÃÒÂä´Œ¸ØáԨ ÍÊÑ § ËÒäÁ‹ µèí Ò ¡Ç‹ Ò 2.1 ¾Ñ ¹ ÅŒ Ò ¹ºÒ· ¨Ò¡áºç ¡ Åç Í ¡ 3.8 ¾Ñ ¹ ÅŒ Ò ¹ºÒ· ¢³Ð·ÕèàÅç§à»´¤Í¹â´ÃдѺ¡ÅÒ§ ÁÙŤ‹ÒÃÇÁ 3.3 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· ต‡อหนˆา 3

OFM Çҧ໇ҢÒ»‚ 54 âµ 20-25%

¡íÒäúǡ 50% /»˜¹¼ÅH2/53äÁ‹µèíÒ 0.08 º.

“³Ñ°ÃÔ¹·Ã µÒŷͧ”

áÁ‹·Ñ¾ËÞÔ§áË‹§ ºÅ.¡ÊÔ¡Ãä·Â ตอนที่ 7

ต‡อหนˆา 12

OFM µÑé§à»‡ÒÂÍ´¢Ò»‚ 54 à¾ÔèÁ¢Öé¹ 20 - 25% ¨Ò¡»‚ 53 ¢³Ð·ÕèÁͧ ¡íÒäâÂÒµÑÇÃдѺ 50% ã¡ÅŒà¤Õ§»‚¡‹Í¹ ¾ÃŒÍÁàµÃÕÂÁàʹͺÍÏ´¨‹Ò»˜¹¼Å H2/53 äÁ‹µèíÒ¡Ç‹Ò H1/53 ·Õ訋Ò 0.08 ºÒ· ÁÕ.¤.¹Õé ¤Ò´¨‹ÒÂä´Œ àÁ.Â. - ¾.¤. 54 à¼Âá¼¹»‚¹ÕéÁØ‹§ÅØ¡ÒõÅÒ´µ‹Íà¹×èͧ àµÃÕÂÁà¾ÔèÁ¤ÍÅà«ç¹àµÍÏáµÐ 400 ¤¹ã¹ 2 - 3 »‚ ¨Ò¡»˜ ¨ ¨Ø ºÑ ¹ 200 ¤¹ àÅç § ¹í Ò à¢Œ Ò à¤Ã×è Í §»ÃÐ´Ñ º ÊÔ ¹ ¤Œ Ò áµ‹ § ºŒ Ò ¹ ต‡อหนˆา 4 áÅÐÊÔ¹¤ŒÒ์¹´Õ䫹¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È à¾ÔèÁÁÒϨÔé¹ - Å´µŒ¹·Ø¹

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 532 ประจําวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 535 ประจําวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554 RS µÑé§à»‡Ò (µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 1)

¹ÒÂÊØêÑ àªÉ°âªµÔÈÑ¡´Ôì »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà ºÁ¨. ÍÒÏàÍÊ (RS) µÑé§à»‡ÒÃÒÂä´Œ»‚ 54 à¾Ôè Á ¢Öé ¹ ໚ ¹ 3.1 ¾Ñ ¹ ÅŒ Ò ¹ºÒ· ÊÙ§¡Ç‹Ò»‚¡‹Í¹·Õè·íÒä´ŒÃÒÇ 2.9 ¾Ñ¹ ŌҹºÒ· áÁŒÇÒ‹ ã¹»‚¹äÕé Á‹ÁÃÕ ÒÂä´Œ¨Ò¡ ¡ÒúÃÔ Ë ÒÃÅÔ ¢ ÊÔ · ¸Ôì ¿Ø µ ºÍÅâÅ¡ àËÁ×͹»‚¡‹Í¹ â´ÂºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð์¹ ¡ÒÃÊÃŒ Ò §ÃÒÂä´Œ ¨ Ò¡¸Ø à ¡Ô ¨ ·Õ ÇÕ ´ÒÇà·ÕÂÁ «Ö§è ã¹»‚¹äÕé ´ŒàµÃÕÂÁ§ºÅ§·Ø¹ äÇŒÃÒÇ 200 ŌҹºÒ· ʋǹãËÞ‹¨Ð 㪌ແ´ª‹Í§·ÕÇÕ´ÒÇà·ÕÂÁà¾ÔèÁÍÕ¡ 3 ª‹Í§ Êí Ò ËÃÑ º ã¹»‚ ¹Õé º ÃÔ ÉÑ · Ï Âѧ¤Ò´Ç‹ÒÍѵÃÒ¡íÒäâÑé¹µŒ¹¹‹Ò¨Ð ÊÙ§¢Öé¹ Í‹ҧµèíÒ¹‹Ò¨Ð·íÒä´ŒÃÒÇ 35% áÅÐ ÍѵÃÒ¡íÒäÃÊØ·¸ÔÍ‹ҧµèÒí ·Õè 11% â´ÂÍѵÃÒ¡íÒäÃà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹ à¹×èͧ¨Ò¡ ºÃÔÉ·Ñ Ï ¨ÐÁÕÊ´Ñ Ê‹Ç¹ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¸ØáԨ à¾Å§·ÕèÁØ‹§à¹Œ¹ã¹´ŒÒ¹´Ô¨ÔµÍÅ 35% ¸ØáԨ·ÕÇáÕ ÅзÕÇ´Õ ÒÇà·ÕÂÁ 25% ¸ØáԨ ¡ÕÌÒ 20% ·ÕèàËÅ×ÍâªÇºÔ« ·Ñ§é ¹Õºé ÃÔÉ·Ñ Ï »ÃÐÁÒ³¡Òà àº×Íé §µŒ¹ã¹»‚¹¤Õé Ò´Ç‹Ò¨ÐÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡ ¸ØáԨ·ÕÇÕ´ÒÇà·ÕÂÁ 100 ŌҹºÒ· ¨Ò¡ 3 ª‹Í§ â´Â»˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ 2 ª‹Í§

UV ÍǴ໇Ò

(µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 1)

¹Ò§ÍÃ´Õ ³ Ãйͧ »Ãиҹ ÍíҹǡÒà ºÁ¨.ÂÙ¹Ôàǹà¨ÍÏ (UV) ແ´à¼ÂÇ‹Ò ºÃÔÉ·Ñ Ï µÑ§é ໇ÒÃÒÂä´ŒÃÇÁ »‚ 54 ·Õè 3.5 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹ äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 50% ¨Ò¡»‚ 53 ·ÕèÁÕÃÒ 䴌ÃÇÁ»ÃÐÁÒ³ 2.26 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· â´ÂÊѴʋǹÃÒÂ䴌㹻‚¹ÁÕé Ò¨Ò¡¸ØáԨ ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ»ÃÐÁÒ³ 64% áÅÐ »ÃÐÁÒ³ 34% ÁÒ¨Ò¡¸ØáԨÊѧ¡ÐÊÕ ÍÍ¡ä«´ ¨Ò¡»‚¡Í‹ ¹·ÕÁè ÊÕ ´Ñ ʋǹ¸ØáԨ ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ·Õè 51% áÅиØáԨ

News Station

¤×Í ÊºÒ´շÕÇÕ áÅÐÂÙªÒá¹Å áÅÐ ¨Ðແ´ª‹Í§ 8 ÍÔ¹¿‚¹ÔµÕé ª‹Ç§à´×͹ ÁÕ.¤.53 «Ö§è ¨Ð¾ÅÔ¡â©Áà¹×Íé ËҢͧ·ÕÇÕ ´ÒÇà·ÕÂÁ·ÑèÇä» ´ŒÇ¡ÒüÅÔµÅФà ãËÁ‹äÁ‹ãª‹¹íÒÅФÃà´ÔÁ·ÕèÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ ä»áÅŒÇÁÒÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈãËÁ‹ ¤Ò´Ç‹ Ò ¨Ð㪌 à §Ô ¹ ŧ·Ø ¹ 75 - 100 ŌҹºÒ· ¨Ò¡¹Ñ鹨ÐÁÕ¡ÒÃ

ແ´à¾ÔèÁÍÕ¡ 2 ª‹Í§ã¹ª‹Ç§à´×͹ ÁÔ.Â. ¤Ò´ãªŒà§Ô¹Å§·Ø¹ã¹»‚¹Õé 50 ŌҹºÒ· áÅШÐÁÕ ¡ ÒÃŧ·Ø ¹ ´Œ Ò ¹ÃкºÍÕ ¡ »ÃÐÁÒ³ 20 ŌҹºÒ· â´Â¨Ð㪌àÁç´ à§Ô¹¨Ò¡¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´·ÕèÁÕ»ÃÐÁÒ³ 500 ŌҹºÒ· ʋǹ¼Å»ÃСͺ¡ÒÃã¹»‚ 53 ¤Ò´Ç‹Ò¨Ð·íÒãËŒºÃÔÉÑ·Ï ÊÒÁÒö

¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼ÅãËŒ¡ºÑ ¼Ù¶Œ Í× ËعŒ 䴌ʧ٠¡Ç‹Ò ·Õè ¡í Ò Ë¹´äÇŒ ã ¹¹âºÒ·Õè 50% ¢Í§¡íÒäÃÊØ·¸Ô à¹×èͧ¨Ò¡¶×ÍÇ‹Ò»‚ 53 ໚¹»‚·Õè RS »ÃÐʺ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨Í‹ҧ ÁÒ¡ ËÅѧÁÕÃÒÂä´ŒàÊÃÔÁ¨Ò¡¿ØµºÍÅ âÅ¡ 500 ŌҹºÒ· ºÃÔÉ·Ñ Ï ¨Ö§Áѹè 㨠NjҨШ‹Ò»˜¹¼Åä´ŒÊÙ§¡Ç‹Ò¹âºÒ·Õè ¨‹Ò 50% ¢Í§¡íÒäÃÊØ·¸Ô ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¹ÒÂÊØ Ã ªÑ  䴌¡Å‹ÒÇÍÕ¡Ç‹Ò ¡Ò÷Õ赹䴌ࢌÒÁÒ«×éÍ ËØŒ¹ RS ¼‹Ò¹µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ¤‹Í¹ ¢ŒÒ§Áҡ㹪‹Ç§·Õ輋ҹÁÒ Â×¹ÂÑ¹Ç‹Ò à»š¹¡ÒÃࢌҫ×Íé à¡çºà¢ŒÒ¾Íϵà¾×Íè ¡Òà ŧ·Ø¹ à¹×èͧ¨Ò¡àË繡ÒÃàµÔºâµ¢Í§ ºÃÔÉÑ·Ï áÅÐ໚¹¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹ÃÐÂÐ ÂÒÇ äÁ‹ä´ŒÁÕ¡ÅØ‹Á·Ø¹à¡ÒËÅÕËÃ×Í¡ÅØ‹Á ·Ø¹Í×è¹ÁҢ͵Դµ‹Í«×éÍËØŒ¹¨Ò¡µÑÇàͧ ᵋÍ‹ҧ㴠“¼Á¡çᨌ§µÅÒ´Í‹ҧµ‹Í à¹×Íè §à¡ÕÂè ǡѺ¡Òë×Íé ËعŒ ¢Í§¼Áà¾ÃÒÐ àËç¹Í¹Ò¤µ¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ áÅÐ Â×¹ÂѹNjÒ໚¹¡ÒÃŧ·Ø¹ÃÐÂÐÂÒÇäÁ‹ÁÕ á¹Ç¤Ô´·Õ¨è ТÒÂËعŒ ãËŒ¡ÅØÁ‹ ·Ø¹à¡ÒËÅÕ µÒÁ·Õàè »š¹¢‹ÒÇ áµ‹ÂÍÁÃѺNjÒÁÕá¹Ç¤Ô´ ·Õè ¨ ÐÁÕ ¾Ñ ¹ ¸ÁÔ µ ÃËÒ¡ÊÒÁÒöÁÕ Synergy ËÇÁ¡Ñ¹ áÅзíҧҹ䴌ÃÇ‹ Á ¡Ñ¹ã¹Í¹Ò¤µ” ¹ÒÂÊØêÑ ¡Å‹ÒÇ

Êѧ¡ÐÊÕ͍͡䫴 ·Õè 44% «Öè§á¹Ç⹌Á ¸ØáԨÊѧ¡ÐÊÕ͍͡䫴¨ÐàµÔºâµµÒÁ ¸ØáԨÂҹ¹µ·ÕèàµÔºâµ 10% áÅÐ Âҧö¹µ·ÕèàµÔºâµ 15 - 20% áÅÐ ã¹»‚ 54 ¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÁÕ»ÃÔÁÒ³¢ÒÂÃÒÇ 1.6 - 1.7 ËÁ×蹵ѹ ¨Ò¡»‚ 53 ·Õè¢Ò 䴌 14,456 µÑ¹ ÁÕÂÍ´¢ÒÂÃÒÇ 1,078 ŌҹºÒ· ÃÒ¤Òà©ÅÕÂè 2,111 ´ÍÅÅÒÏ/ µÑ¹ ¢³Ð·Õèã¹»‚¹Õé ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ µÑ駧º«×éÍ·Õè´Ô¹»ÃÐÁÒ³ 1 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹

ºÒ· ã¡ÅŒà¤Õ§¡Ñº»‚¡‹Í¹ ÊíÒËÃѺ â¤Ã§¡Òä͹â´ÁÔà¹ÕÂÁ áÅÐä´Œµ§Ñé §º ŧ·Ø¹äÁ‹à¡Ô¹ 1 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· à¾×èÍËÒ ª‹ Í §·Ò§¡ÒÃŧ·Ø ¹ ã¹ÍÒ¤Òà Êíҹѡ§Ò¹à¡‹Ò â´Â¢³Ð¹ÕéÂѧäÁ‹ÁÕà»‡Ò ËÁÒÂÇ‹Ò¨Ðࢌҫ×éÍÍÒ¤ÒÃã¹·íÒàÅã´ Í‹ Ò §äÃ¡ç ´Õ À ÒÂã¹ÊÔé ¹ »‚ ¹Õé º ÃÔ ÉÑ · Ï ¨ÐÂŒ Ò Âä»âç§Ò¹ãËÁ‹ ·Õè ¹Ô ¤ Á ÍصÊÒË¡ÃÃÁâè¹Ð¨Ò¡ºÃÔàdzÃѧÊÔµ â´Â䴌㪌à§Ô¹Å§·Ø¹ 270 ŌҹºÒ· àÁ×Íè »ÅÒ»‚·áÕè ÅŒÇ ¢³Ð¹Õ§é Ò¹¡‹ÍÊÌҧ

¤×ºË¹ŒÒä» 55% ʋǹ·Õè´Ô¹ã¹âç§Ò¹ à´ÔÁ·ÕèÃѧÊÔµÁÕ¨íҹǹ 12 äË ¤Ò´Ç‹Ò ÍÒ¨¨ÐÁÕá¼¹¡‹ÍÊÌҧ໚¹â¤Ã§¡Òà ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁã¹ÀÒÂËÅѧ䴌 ´ŒÒ¹¹Ò¸¹¾Å ÈÔÃÔ¸¹ªÑ ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà UV ແ´à¼ÂÇ‹Ò ºÃÔÉÑ·Ï µÑé§à»‡ÒÂÍ´ÃѺÃÙŒÃÒÂä´Œ¨Ò¡ ¸ØáԨÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ㹻‚ 54 äÁ‹µèíÒ ¡Ç‹Ò 2.1 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· ¨Ò¡»‚¡‹Í¹·Õè ÁÕÂÍ´ÃѺÃÙÃŒ ÒÂä´Œ 1.139 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· â´Â¢³Ð¹ÕéºÃÔÉÑ·Ï ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 535 ประจําวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554

UV ÍÇ´à»‡Ò (µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 3)

ÁÕ ÁÙ Å ¤‹ Ò § Ò ¹ ã ¹ Á× Í (Backlog) ¨íҹǹ 3.8 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐÁÕ á ¼¹à» ´â¤Ã§¡ÒÃãËÁ‹ à »š ¹ ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁÃдѺ¡ÅÒ§ÀÒÂ㵌 áºÃ¹´ ÂÙ´ÕäÅ· ÁÙŤ‹ÒÃÇÁ 3.3 ¾Ñ¹ ŌҹºÒ· ·Ñ駹Õé ºÃÔÉÑ·Ï ¤Ò´Ç‹Ò¨Ð ແ´µÑÇâ¤Ã§¡ÒÃáá㹠Q1/54 áÅÐ ÍÕ¡ 2 â¤Ã§¡ÒÃã¹ H2/54 â´Â¤Ò´ Ç‹Ò»‚ 54 ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐÁÕÍѵÃÒ¡íÒäâÑé¹ µŒ¹»ÃÐÁÒ³ 25 - 30% Êí Ò ËÃÑ º â¤Ã§¡ÒûÒÏ ¤ àǹàªÍÏ ´Ô ÍÕâ¤à¾Åç¡« «Ö§è ໚¹ÍÒ¤Òà Êíҹѡ§Ò¹à¡Ã´¾ÃÕàÁÕÂÁ áÅÐâçáÃÁ ÃдѺ 5 ´ÒÇ Â‹Ò¹à¾ÅÔ¹¨Ôµ - ÇÔ·ÂØ ¢¹Ò´¾×é¹·Õè 2.8 ËÁ×è¹µÒÃÒ§àÁµÃ OFM Çҧ໇Ò

(µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 1)

¹ÒÂÇÃÇØ²Ô Íع‹ 㨠¡ÃÃÁ¡Òà ¼ÙŒ¨Ñ´¡Òà ºÁ¨.ÍÍ¿¿ÈàÁ· (OFM) ແ´à¼ÂÇ‹Ò ºÃÔÉÑ·Ï µÑé§à»‡ÒÂÍ´¢Ò »‚ 54 à¾ÔèÁ¢Öé¹ 20 - 25% ¨Ò¡»‚¡‹Í¹ ¢³Ð·Õ¤è Ò´Ç‹Ò¡íÒäèÐàµÔºâµã¡ÅŒà¤Õ§ ¡Ñº»‚ 53 ·ÕèàµÔºâµ¡Ç‹Ò 50% «Ö觼Š¡Òôí Ò à¹Ô ¹ §Ò¹¢Í§»‚ ·Õè ¼‹ Ò ¹ÁÒ ºÃÔÉÑ·Ï ÊÒÁÒö·íÒÂÍ´¢ÒÂáÅÐ ¡íÒäÃä´ŒµÒÁ໇ÒËÁÒ â´ÂÂÍ´¢Ò àµÔºâµÁÒ¡¡Ç‹Ò 20% ¨Ò¡ 970 Ōҹ ºÒ·ã¹»‚ 52 ¢³Ð·ÕèÍѵÃÒ¡íÒäâÑé¹ µŒ¹ (Gross Margin) ÍÂÙ·‹ Õè 22 - 23% áÅÐ ÍѵÃÒ¡íÒäÃÊØ·¸Ô (Net Margin) ÍÂÙ‹·Õè 4% ·íÒãËŒ¡íÒäÃàµÔºâµÁÒ¡¡Ç‹Ò 50% ¨Ò¡ 17 ŌҹºÒ·ã¹»‚ 52 ·Ñ駹Õé ¨Ò¡¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹ §Ò¹ã¹»‚ 53 ·Õè·íÒä´ŒµÒÁ·ÕèµÑé§à»‡Ò ËÁÒÂäÇŒ ºÃÔ ÉÑ · Ï àµÃÕ Â Á¨‹ Ò Â à§Ô¹»˜¹¼Å¨Ò¡¼Å»ÃСͺ¡ÒäÃÖè§ ËÅѧ»‚ 53 ã¹ÍѵÃÒäÁ‹µèíÒ¡Ç‹Ò·Õ訋Ò à§Ô¹»˜¹¼ÅÃÐËÇ‹Ò§¡ÒŤÃÖ觻‚ááã¹

News Station

หน้า 4

ä´Œ´íÒà¹Ô¹¡Òá‹ÍÊÌҧä»ÁÒ¡¡Ç‹Ò 60% áÅŒÇ áÅÐàµÃÕÂÁແ´ºÃÔ¡ÒÃ¾×¹é ·Õè ʋǹÊíҹѡ§Ò¹ãËÞ‹Í‹ҧ໚¹·Ò§¡Òà ã¹à´× Í ¹ ¡.Â. 54 ÁÑè ¹ã¨Ç‹ Ò àÁ×è Í â¤Ã§¡ÒÃáÅŒÇàÊÃ稨ÐÊÒÁÒöÊÌҧ ÃÒÂä´ŒÃÐÂÐÂÒÇãËŒºÃÔÉ·Ñ Ï äÁ‹µÒèí ¡Ç‹Ò »‚ÅÐ 300 ŌҹºÒ· ʋǹâ¤Ã§¡Òä͹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ºÃÔÉ·Ñ Ï ÁÕá¼¹·Õ¨è Ðແ´â¤Ã§¡ÒÃãËÁ‹ äÁ‹µèíÒ¡Ç‹Ò 3 â¤Ã§¡Òà «Ö觤ҴNjһ‚ ˹Œ Ò ÊÑ ´ Ê‹ Ç ¹ÃÒÂä´Œ ¨ Ò¡¸Ø à ¡Ô ¨ ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ¨Ðà¾ÔÁè ໚¹ 70% áÅÐ ÀÒÂã¹ 3 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒÃÒÂä´ŒÃÇÁ¨Ð àµÔºâµà»š¹ 5 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· â´Â»‚ 55 ¨ÐÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡â¤Ã§¡ÒûÒϤ àǹ àªÍÏ ´Ô ÍÕâ¤à¾Åç¡« ࢌÒÁÒàµçÁ»‚

ÍѵÃÒ 0.08 ºÒ·/ËØŒ¹ «Ö觺ÃÔÉÑ·Ï ¨ÐàʹÍàÃ×è Í §à¢Œ Ò ·Õè » ÃÐªØ Á ¤³Ð ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔÉÑ·ã¹à´×͹ ÁÕ.¤. 54 áÅФҴNjҨ‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å䴌㹪‹Ç§ à´×͹àÁ.Â. - ¾.¤. 54 ÊíÒËÃѺἹ¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹ ã¹»‚ 54 ºÃÔÉ·Ñ Ï ¨ÐÁا‹ ·íÒ¡ÒõÅÒ´ Í‹ҧµ‹Íà¹×Íè §à¾×Íè ãËŒÂÍ´¢ÒÂ໚¹ä» µÒÁ໇ÒËÁÒ â´ÂÂѧ์¹¡ÒâÒ ¼‹Ò¹á¤µµÒÅçÍ¡ÁÒ¡¢Öé¹ à¾×èÍãËŒÁÕ âÍ¡ÒÊ¢ÒÂÊÔ ¹ ¤Œ Ò ä´Œ Á Ò¡¢Öé ¹ ¢ ³ Ð à ´Õ Â Ç ¡Ñ ¹ ¨ Ð ÁÕ ¡ Ò Ã ·í Ò Call Center â´Âà¾Ôè Á ¨í Ò ¹Ç¹ ¾¹Ñ¡§Ò¹¨Ò¡»˜¨¨ØºÑ¹·ÕèÁÕ 200 ¤¹ ໚¹ 300 - 400 ¤¹ ÀÒÂã¹ 2 - 3 »‚ à¾×èÍ໚¹ Telemargeting àªÔ§ÃØ¡ µ‹Íä» ¢³Ðà´ÕÂǡѹ㹻‚¹Õé ºÃÔÉ·Ñ Ï ¨ÐÁÕ¡ÒèѴµÑ§é á¼¹¡¨Ñ´«×Íé ÊÔ¹¤ŒÒµ‹Ò§ »ÃÐà·Èà¾×è͹íÒÁÒ¨íÒ˹‹Ò â´ÂÁØ‹§ ÊÔ ¹ ¤Œ Ò ¨Ò¡Î‹ Í §¡§ áÅÐáÍ¿ÃÔ ¡ Ò

«Öè§à»š¹ÊÔ¹¤ŒÒ»ÃÐàÀ·à¤Ã×èͧ»ÃдѺ ÊÔ¹¤ŒÒµ¡áµ‹§ºŒÒ¹ áÅÐÊÔ¹¤ŒÒ์¹ ´Õ䫹 «Ö觨Ъ‹ÇÂà¾ÔèÁÁÒϨÔé¹ä´ŒÁÒ¡ ¢Öé¹ ¾ÃŒÍÁ·Ñ駨ÐÁÕ¡ÒÃÃØ¡µÅÒ´«×éÍ ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒÍ͹䬏 â´Â¨Ð¹íÒÃкº E - Procurement 㹡ÒèѴ«×éÍ ÊÔ¹¤ŒÒ੾ÒÐᵋÅÐͧ¤¡Ã «Ö§è ¨Ðª‹Ç à¾ÔÁè »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ò÷íÒ§Ò¹áÅÐÅ´ µŒ¹·Ø¹¡ÒèѴ«×éÍä´Œ¶Ö§ 20 - 25% ÃÇÁ·Ñé § ¨ÐÁÕ ¡ ÒÃ¨Ñ ´ ÊÑ Á Á¹Òà¾×è Í ãËŒ¤ÇÒÁÃÙጠ¡‹à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õáè ÅмٺŒ ÃÔËÒà § Ò ¹ ¨Ñ ´ «×é Í Ã Ð ´Ñ º Í § ¤ ¡ à ·Ø ¡ äµÃÁÒʢͧ»‚¹Õé áÅСÒÃÃØ¡µÅÒ´ Trendyday.com à¾×èÍࢌÒÊÙ‹µÅÒ´ à¤Ã×èͧà¢Õ¹·Õè㪌㹺ŒÒ¹ÁÒ¡¢Öé¹

´ŒÒ¹¡ÒâÂÒµÅÒ´¢Ò ÊÔ¹¤ŒÒä»ÂѧµÅÒ´ÍԹ⴨չ ¤×Í ÅÒÇ ¡ÑÁ¾ÙªÒ áÅÐàÇÕ´¹ÒÁ â´ÂÁÕ¡Òë×Íé ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ·ÕÁè ÀÕ ÒÉÕ 0% ÂѧÍÂÙË ÐËÇ‹Ò§ ¡ÒÃà¨Ã¨Ò¡ÑººÃÔÉÑ· ä»ÃɳՏä·Â áÅСÒûÃÐÊÒ¹§Ò¹¨Ò¡ËÅÒ ¡ÃзÃǧ ·Ñé § ¡ÃзÃǧ¡ÒäÅÑ § ¡ÃзÃǧ¾Ò³ÔªÂ áÅСÃзÃǧ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ à¾×èÍãËŒä·Â໚¹ Hub ¢Í§¡Òâ¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒÊÙµ‹ ÅÒ´ÍԹ⴨չ 4 »ÃÐà·È â´Â¨ÐÁÕµ¹Œ ·Ø¹¤‹Ò㪌¨Ò‹  ´ŒÒ¹¡Òâ¹Ê‹§·Õè¶Ù¡Å§ ¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÁÕ ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹ä´Œã¹»ÅÒ»‚ 54

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 535 ประจําวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554

âÍ໤¤Ò´»‚¹Õ鵌ͧ¼ÅÔµ¹éíÒÁѹ´Ôº à¾ÔèÁ 400,000 ºÒÏàÃÅ/Çѹ ÃÒ§ҹ¢‹Òǵ‹Ò§»ÃÐà·ÈÃкØÇ‹Ò ÊÁÒ¤Á »ÃÐà·È¼ÙŒÊ‹§ÍÍ¡¹éíÒÁѹ ËÃ×Í âÍ໤¤Ò´¡ÒóÇ‹Ò âÍ໤¨íÒ໚¹µŒÍ§¼ÅÔµ¹éÒí Áѹ´Ôºà¾ÔÁè ¢Ö¹é ÃÒÇ 400,000 ºÒÏàÃÅ/Çѹ ÁÒÍÂÙ‹·Õè 29.4 ŌҹµÑ¹/Çѹ㹻‚¹Õé à¹×Íè §¨Ò¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ㪌¹Òéí Áѹ¨Ò¡ÀÙÁÀÔ Ò¤àÍàªÕ à¾ÔèÁ¢Öé¹ “âÍ໤ÍÒ¨¨íÒ໚¹µŒÍ§à¾ÔÁè ¡ÒüÅÔµ¹éÒí Áѹ ÃÒÇ 400,000 ºÒÏàÃÅ/ÇѹÁÒÍÂÙ·‹ Õè 29.4 ŌҹºÒÏàÃÅ/ Çѹ à¾×èÍÃͧÃѺ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒõÅÒ´à¡Ô´ãËÁ‹·Õè¡íÒÅѧ ¢ÂÒµÑÇ” ã¹ÃÒ§ҹ»ÃШíÒ»˜¡É¢Í§âÍ໤ÃÐºØ ¢³Ð·Õ衋͹˹ŒÒ âÍ໤¤Ò´Ç‹Ò ã¹»‚¹Õé âÍ໤¨íÒ໚¹µŒÍ§à¾ÔèÁ»ÃÔÁÒ³¡ÒüÅÔµ¹éíÒÁѹà¾Õ§ 200,000 ºÒÏàÃÅà·‹Ò¹Ñé¹ “¢¹Ò´áÅÐÍѵÃÒ¡Òÿ„¹œ µÑǢͧàÈÃÉ°¡Ô¨ âš໚¹»˜¨¨Ñ·ÕÊè §‹ ¼ÅãËŒ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ㪌¹Òéí Áѹ¢Í§ âÅ¡à¾ÔèÁ¢Öé¹” âÍ໤ ÃкØ

News Station

หน้า 5

µÅÒ´ËØŒ¹ÊÔ§¤â»ÃàµÃÕÂÁ¡àÅÔ¡ ª‹Ç§¾Ñ¡¤ÃÖè§Çѹ·íÒ¡ÒÃ

àÍ¿´Õäͨչ»‚ 2010 ¢ÂÒµÑÇ 17.4% ÍÂÙ‹·Õè 105.7 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅŏ

ÃÒ§ҹ¢‹ Ò Çµ‹ Ò §»ÃÐà·ÈÃÐºØ Ç‹ Ò µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾÊÔ§¤â»ÃàµÃÕÂÁ¡àÅÔ¡ª‹Ç§ËÂØ´ ¡Òë×éÍ¢Òª‹Ç§¤ÃÖè§Çѹ·íÒ¡ÒÃà¾×èÍà¾ÔèÁÁÙŤ‹Ò¡Òà «×éÍ¢Ò â´Â¡ÒáàÅÔ¡ª‹Ç¾ѡ¤ÃÖ§è Çѹ·íÒ¡Òôѧ ¡Å‹ÒǨÐàÃÔèÁ¢Öé¹ã¹Çѹ·Õè 1 ÁÕ¹Ò¤Á¹Õé «Öè§¤Ò´Ç‹Ò ¨Ð·í ÒãËŒ ÁÙ Å ¤‹ Ò ¡Òë×é Í ¢ÒÂà¾Ôè Á ¢Öé ¹ ÃÐËÇ‹ Ò § 8% - 10% “¡ÒÃແ´¡Òë×éÍ¢Òµ‹Íà¹×èͧµÅÍ´Çѹ ·íÒ¡ÒèзíÒãËŒ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÁÕª‹Í§à»´¡ÇŒÒ§·Ò§¡Òà ŧ·Ø¹ÁÒ¡¢Öé¹ «Öè§ÃÇÁ¶Ö§¡Òë×éÍ¢ÒÂËØŒ¹ ¡Ò÷íÒ ¡íÒäâŒÒÁµÅÒ´ áÅСÒûÃСѹ¤ÇÒÁàÊÕè§ áÅÐ ¡ÒáàÅÔ ¡ ª‹ Ç §¾Ñ ¡ ¤ÃÖè § ÇÑ ¹ ·í Ò ¡Òèзí Ò ãËŒ µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾÊÔ§¤â»Ãà»š¹Ë¹Öè§ã¹µÅÒ´ËØŒ¹·Õè ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÒÁÒöࢌҶ֧䴌Êдǡ·ÕÊè ´Ø ¢Í§àÍàªÕ áÅТͧâÅ¡” ¹ÒÂáÁ硹ÑÊ ºçͤà¡ÍÏ »Ãиҹ ¡ÃÃÁµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾÊÔ§¤â»Ã¡Å‹ÒÇ ·Ñ§é ¹Õé »˜¨¨Øº¹Ñ µÅÒ´ËعŒ ã¹ÀÙÁÀÔ Ò¤àÍàªÕ ừԿ¡·ÕèÁÕ¡Òë×éÍ¢ÒÂâ´ÂäÁ‹ÁÕ¡ÒÃËÂØ´¾Ñ¡¤ÃÖè§ Çѹ»ÃСͺ´ŒÇµÅÒ´ËØŒ¹ÍÍÊàµÃàÅÕ à¡ÒËÅÕ㵌 ¿ÅÔ»»¹Ê ÍÔ¹à´Õ ÈÃÕÅѧ¡Ò áÅкѧ¤ÅÒà·È

ÃÒ§ҹ¢‹Òǵ‹Ò§»ÃÐà·ÈÃкØÇÒ‹ ¡ÃзÃǧ ¾Ò³ÔªÂ¨Õ¹à»´à¼ÂÇ‹Ò ¡ÒÃŧ·Ø¹·Ò§µÃ§¨Ò¡µ‹Ò§ »ÃÐà·È ËÃ×Í àÍ¿´Õäͨչ»‚ 2010 ¢ÂÒµÑÇ 17.4% ÁÒÍÂÙ‹ ·Õè 105.7 ¾Ñ ¹ ÅŒ Ò ¹´ÍÅÅÒÏ ÊÙ § ÊØ ´ ໚ ¹ »ÃÐÇѵԡÒó ÊзŒÍ¹ãËŒàË繶֧¤ÇÒÁàª×èÍÁÑ蹢ͧ ¹Ñ¡Å§·Ø¹·ÕèÁÕµ‹Í¡ÒâÂÒµÑÇ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§¨Õ¹ ¢³Ð·Õè¡ÒÃŧ·Ø¹·Ò§µÃ§¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È ੾ÒÐã¹à´×͹¸Ñ¹ÇÒ¤Áà¾ÔèÁ¢Öé¹ 15.6% ÁÒÍÂÙ‹·Õè 14 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹´ÍÅÅÒÏ Í‹ҧäáçµÒÁ ¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐˏàµ×Í¹Ç‹Ò ÍѵÃÒ ¤‹Ò¨ŒÒ§áç§Ò¹·Õàè ¾ÔÁè ¢Ö¹é 㹨չ㹪‹Ç§ 5 »‚¢ÒŒ §Ë¹ŒÒ¨Ð ໚¹»˜¨¨Ñ¡´´Ñ¹¡ÒÃŧ·Ø¹·Ò§µÃ§¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È “ºÃÔÉ·Ñ µ‹Ò§ªÒµÔ·ÁÕè ¡Õ ÅØÁ‹ ÅÙ¡¤ŒÒ໚¹¼ÙºŒ ÃÔâÀ¤ ªÒǨչ¨Ðä´ŒÃѺ»ÃÐ⪹¨Ò¡¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Ö鹢ͧÍѵÃÒ ¤‹Ò¨ŒÒ§áç§Ò¹·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ã¹¨Õ¹ «Ö觷íÒãËŒ¡íÒÅѧ«×éÍã¹ ¨Õ¹ÊÙ§¢Öé¹ áÅкÃÔÉÑ·àËÅ‹Ò¹Ñ鹨ÐÂѧ¤§Å§·Ø¹ã¹¨Õ¹ ¢³Ð·ÕèºÃÔÉÑ·µ‹Ò§ªÒµÔ·ÕèäÁ‹ä´ŒÁÕ¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒËÅѡ໚¹ ªÒǨչ «Öè§Ê‹Ç¹ãËދ໚¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§·Í ËÃ×Í ¢Í§àÅ‹¹·ÕèÁÕ¡íÒäâÑé¹µŒ¹µèíҨеŒÍ§ÂŒÒ°ҹ¡ÒüÅÔµ ÍÍ¡¨Õ¹ ᵋºÃÔÉÑ··Õè¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒà·¤â¹âÅÂÕÃдѺÊÙ§·Õè ÁÕ ¡í Ò äâÑé ¹ µŒ ¹ ÊÙ § ¨ÐÂÑ § ¤§Å§·Ø ¹ ã¹¨Õ ¹ µ‹ Í ä»” ¹ÒÂÍÅѹ àÅÕèÂÇ ¹Ñ¡àÈÃÉ°¡Ô¨·Õè䪹‹Ò·ÃÑʵ¤ÍÁàÁÔϪàªÕèŠầ¡ã¹ä·à» ¡Å‹ÒÇ

CRANE µÑé§à»‡ÒÃÒÂä´Œ 54 âµ 10% àµÃÕÂÁª§ºÍÏ´¨‹Ò»˜¹¼Å ÁÕ.¤.¹Õé ¹ÒªíÒ¹ÒÞ §ÒÁ¾¨¹Ç§È »Ãиҹ ਌ Ò Ë¹Œ Ò ·Õè º ÃÔ Ë Òý† Ò Â¡ÒÃà§Ô ¹ ºÁ¨.ªÙ ä ¡ (CRANE) ແ´à¼ÂÇ‹Ò ¼Å»ÃСͺ¡ÒÃã¹»‚ 53 ÁÕ â Í¡ÒÊÍÍ¡ÁÒã¹·Ô È ·Ò§·Õè ´Õ ËÅÑ § ¨Ò¡ 9 à´×͹áá㹻‚ 53 ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¡íÒäÃÊØ·¸ÔÍÂÙ‹ ·Õè 47.92 ŌҹºÒ· «Ö觴աNjһ‚ 52 ·Õè¢Ò´·Ø¹ ÍÂÙ‹·Õè 93.59 ŌҹºÒ· â´ÂÊíÒËÃѺ㹻‚ 54 ºÃÔÉ·Ñ Ï Âѧ¤§µÑ§é ໇ÒÃÒÂä´Œ¢ÂÒµÑÇÍ‹ҧ¹ŒÍ 10% ¨Ò¡»‚ 53 ·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ð·íÒä´Œ»ÃÐÁÒ³

600 ŌҹºÒ· à¹×Íè §¨Ò¡¸ØáԨãËŒºÃÔ¡ÒÃà¤Å×Íè ¹ ÂŒÒÂÇÑÊ´ØËÃ×ÍÍØ»¡Ã³â´Âöà¤Ã¹ à¾×èͧҹ ¡‹ÍÊÌҧ Âѧ¤§àµÔºâµã¹·ÔÈ·Ò§·Õ´è µÕ ÒÁÀÒÇÐ àÈÃÉ°¡Ô¨·Õ¿è ¹„œ µÑÇáÅЧҹ¡‹ÍÊÌҧ·Õ·è ÂÍÂÍÍ¡ ÁÒÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéºÃÔÉÑ·Ï ÂѧÍÂÙ‹ ÃÐËÇ‹Ò§à¨Ã¨Ò¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒÃÒÂãËÁ‹æ à¾ÔÁè àµÔÁÍÕ¡ ´ŒÇ Í‹ҧäáçµÒÁËÅѧ¨Ò¡·Õ¼è Å»ÃСͺ ¡ÒâͧºÃÔÉÑ·Ï ã¹»‚·Õ輋ҹÁÒ´Õ¢Öé¹ÁÒ¡áÅŒÇ

¨Ö§¤Ò´Ç‹Ò»ÃÐÁÒ³à´×͹ ÁÕ.¤. 54 ¨ÐàµÃÕÂÁ ¹íÒàÃ×èͧ¡Òè‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å§Ç´»‚ 53 ࢌÒËÒ Ã× Í ã¹·Õè » ÃÐªØ Á ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔ ÉÑ · Ï à¾×è;ԨÒóÒ͹ØÁÑµÔ Ê‹Ç¹¹âºÒ»˜¹¼Å¤×Í äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 50% ¢Í§¡íÒäÃÊØ·¸ÔµÒÁ§º¡Òà à§Ô¹à©¾ÒÐ

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 535 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554

หน้า 6

TASCO ไม่หลุด 66 บ. “เทรดดิ้งต่อ”

เก่งมากๆ สามารถปิดตลาดทำ�จุดสูงสุดในปีกระต่ายทองคำ�ได้อย่างเฉียบ ขาด ที่ระดับ 69.00 บาท บวกไป 5.00 บาท หรือ 7.81% มูลค่าการซื้อขาย 257.79 ล้านบาท ก็ตงั้ แต่เริม่ ปีใหม่มา TASCO ถือว่าเคลือ่ นไหวในทิศทางเดียวกับตลาดฯ คือ เป็นแนวลบเสียส่วนใหญ่ โดนแรงขายออกไปเสียเยอะ เริม่ จะกลับมาดีเมือ่ ปลายสัปดาห์ ก่อน แต่พอวันแรกในสัปดาห์นี้ก็แผ่วลงไปอีก จนมาวานนี้นี่แหละที่ทำ�ผลงานได้ ค่อนข้างน่าประทับใจ ถือเป็นการตอบแทนน้ำ�ใจผู้ที่เข้าไปถือไว้ให้ชื่นใจขึ้นมาได้บ้าง วันนี้ก็คงต้องลุ้นและเอาใจช่วยกันต่อว่าจะมีแรงมากพอที่จะขยับขึ้นไป ให้ต่อเนื่องได้หรือไม่ นักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า ระยะสั้น หากราคาหุ้นไม่ หลุดต่ำ�กว่า 66.00 - 67.00 บาท ก็ยังถือเป็นสัญญาณบวกต่อ สามารถเข้าเทรดดิ้งได้ โดยวางแนวต้านไว้ที่ 72.00 - 74.00 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 18/01/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

TASCO 69.00 5.00 7.81 64.50 69.00 64.50 64.00 67.28

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

3,831,800 257,799 6.69 11.84 3.63 N/A N/A 5.83 10,526

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/53 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 67.00 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

จำ�นวนหุ้น

(%)

BNP PARIBAS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD-FOR COLAS

46,825,904

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นางเรียม ทรัพย์สาคร

37,113,166

30.70 24.33

6,658,800 5,973,912 4,484,182

4.37 3.92 1.63

AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 535 ประจําวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554

¾Ò³ÔªÂ¤Ò´Ê‹§ÍÍ¡»‚¹Õéâµá¤‹10%

¹Ò§¾Ã·Ô Ç Ò ¹Ò¤ÒÈÑ Â ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒáÃзÃǧ¾Ò³ÔªÂ ແ´à¼ÂÇ‹Ò ¡ÃзÃǧ¾Ò³ÔªÂµ§Ñé à»‡Ò ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ã¹»‚ 2554 àµÔºâµ 10% â´Â»˜¨¨ÑÂàÊÕ觷ÕèÍҨʋ§¼Å¡Ãзº µ‹Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ ¤×Í »˜ÞËÒÍѵÃÒ áÅ¡à»ÅÕ蹼ѹ¼Ç¹ ʶҹ¡Òó ÃÒ¤Ò¹éí Ò ÁÑ ¹ µÅÒ´âÅ¡»ÃÑ º µÑ Ç ÊÙ § ÃÇÁ¶Ö§ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§âÅ¡ “»˜¨¨ÑÂàÊÕ觴ѧ¡Å‹ÒǨÐÁÕ ¡ÒÃµÔ ´ µÒÁʶҹ¡Òó Í Â‹ Ò § ã¡ÅŒª´Ô ÍÒ·Ô ¡ÒÃà¤Å×Íè ¹ÂŒÒÂà§Ô¹·Ø¹ ¡ÒÃá¢ç § ¤‹ Ңͧ¤‹ Òà§Ô ¹ ºÒ··Õè ÍÒ¨ ¡ à Р· º µ‹ Í µŒ ¹ ·Ø ¹ ÊÔ ¹ ¤Œ Ò ” ÃÁÇ.¾Ò³ÔªÂ ¡Å‹ÒÇ Í‹ Ò §äÃ¡ç µ ÒÁ¡ÃзÃǧ ¾Ò³ÔªÂ¨ÐÁÕ¡ÒþԨÒóÒã¹ÀÒ¾ ÃÇÁ¢Í§µÅÒ´Ê‹§ÍÍ¡·Ñ§é ·Õàè »š¹µÅÒ´ ËÅÑ¡áÅеÅÒ´Ãͧ â´Â¨Ð์¹ãËŒÁÕ ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ã¹µÅÒ´·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ãËŒ ÁÒ¡¡Ç‹ÒµÅÒ´·ÕÁè áÕ ¹Ç⹌ÁªÐÅÍ¡Òà àµÔºâµ â´Â¢³Ð¹ÕéÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡Òà ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¨ÒÃ³Ò â´Â ¡ÃзÃÇ§Ï ¨Ð์¹ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ·Ø¡´ŒÒ¹ áÅÐ à¨ÒÐÅ֡ŧã¹ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§µÅÒ´ Ê‹§ÍÍ¡ãËŒÁÒ¡¢Öé¹ ÃÇÁ¶Ö§¨Ð์¹ ¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä·Â ¼‹Ò¹Ãкº ÍÕ-ÁÒÏà¡çµµÔé§ ÊíÒËÃѺ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡¢Í§ä·Â 㹪‹Ç§äµÃÁÒÊ 1/2554 ¡ÃзÃǧ

¾Ò³ÔªÂ¤Ò´Ç‹ÒµÑÇàÅ¢¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ ¨Ðâµ 11% à¹×èͧ¨Ò¡¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ÈÑ¡ÂÀÒ¾ÀÒ¤àÍ¡ª¹áÅŒÇÁÑè¹ã¨Ç‹Ò ¨Ð·íÒãËŒ¡ÒÃÊ‹§Í͡໚¹ä»µÒÁ·Õè »ÃÐÁÒ³¡ÒÃäÇŒ Í‹ҧäáçµÒÁµŒÍ§

¤ÃÁ.ä¿à¢ÕÂǧº¡ÅÒ§»‚54ǧà§Ô¹1.1áʹź. ¹Ò¡ó ¨ÒµÔ ¡ Ç³Ô ª ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒáÃзÃǧ¡ÒäÅѧ ແ ´ à¼ÂÇ‹ Ò ·Õè » ÃÐªØ Á ¤³Ð ÃÑ ° Á ¹ µ ÃÕ ( ¤ à Á . ) Ç Ò ¹ ¹Õé (18 Á.¤.) ͹ØÁµÑ ¡Ô Ãͺ¡ÒèѴ·íÒ §º»ÃÐÁÒ³¡ÅÒ§»‚ 2554 äÁ‹à¡Ô¹ 1.1 áʹŌҹºÒ· ËÅѧ¨Ò¡¤Ò´ Ç‹ Ò ¡ Ò Ã ¨Ñ ´ à ¡ç º Ã Ò Â ä ´Œ ã ¹ »‚§º»ÃÐÁÒ³ 54 ¨ÐÊÙ§¡Ç‹Òà»‡Ò ËÁÒ 1.2 áʹŌҹºÒ· â´Â 3 à´× Í ¹áá¢Í§»‚ § º»ÃÐÁÒ³ à¡çºä´Œà¡Ô¹à»‡ÒáÅŒÇ 4.1 ËÁ×¹è Ōҹ

ºÒ· ËÃ×ÍÁÒ¡¡Ç‹Ò»ÃÐÁÒ³¡Òà 11.5% «Öè § ¡ÒÃÍ¹Ø ÁÑ µÔ ¨Ñ ´ ·í Ò §º »ÃÐÁÒ³¡ÅÒ§»‚ ã¹Ç§à§Ô ¹ ´Ñ § ¡Å‹ÒÇ à¾×èÍãËŒ¡ÒèѴ·íÒ§ºã¹»‚ 55 ¢Ò´´ØŹŒÍÂŧ àÁ×èÍà·Õº¡Ñº »‚ 54 à¾×è͹íÒä»ÊÙ‹¡ÒèѴ·íÒ§º »ÃÐÁÒ³ÊÁ´ØÅã¹ 5 »‚ “¡ÒèѴ·íÒ§º»ÃÐÁÒ³ ¡ÅÒ§»‚ ÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èͪ‹Ç ãËŒ¡ÒâҴ´Øŧº»ÃÐÁÒ³ ã¹»‚ 55 µèíÒ¡Ç‹Ò»‚ 54 ·Õè¢Ò´´ØÅ 4.2 áʹŌҹºÒ· áÅйíÒä»ÊÙ¡‹ Òõѧé

News Station µÔ´µÒÁà¡ÕèÂǡѺ»˜¨¨ÑÂàÊÕè§Í‹ҧ ã¡ÅŒªÔ´ ʋǹµÑÇàÅ¢¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡·Ñ§é »‚ 2553 ä·ÂÁÕ ¡ ÒÃÊ‹ § ÍÍ¡âµ 28.1% ÁÙ Å ¤‹ Ò 1.95 áʹŌ Ò ¹

´ÍÅÅÒÏÊËÃÑ° ·Ñ駹ÕéËÒ¡¤Ô´ã¹ÃÙ» à§Ô¹ºÒ·ÁÕÁÅÙ ¤‹Ò 6.17 ŌҹŌҹºÒ· »˜¨¨Ñ·Õè·íÒãËŒ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ã¹»‚ 2553 ¢ÂÒÂµÑ Ç ´Õ ¤× Í ¤ÇÒÁµŒ Í §¡Òâͧ µÅÒ´âÅ¡·Õ¿è ¹„œ µÑÇ â´Â੾ÒеÅÒ´ Ê‹ § ÍÍ¡Êí Ò ¤Ñ Þ ã¹ÊËÃÑ ° Ï ÞÕè »Ø† ¹ ÂØâû áÅлÃÐà·Èã¹á¶ºàÍàªÕ ÍÒ·Ô ¨Õ¹ ÍÔ¹à´Õ µÐÇѹÍÍ¡¡ÅÒ§ »ÃСͺ¡ÑºÊµçÍ¡¢Í§¼ÙŒ¹íÒࢌÒã¹ µ‹Ò§»ÃÐà·È·ÕèŴŧ·íÒãËŒ¼ÙŒ«×éÍã¹ µ‹Ò§»ÃÐà·È«×éÍÁÒ¡¢Öé¹ ·Ñé§ÊÔ¹¤ŒÒ à¡ÉµÃáÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁ ¹Í¡¨Ò¡ ¹Õé¡Ò÷ÕèµÑÇàŢʋ§ÍÍ¡ã¹»‚ 2553 ´ÕÂѧ໚¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁÊíÒàÃ稨ҡ ¢Œ Í µ¡Å§¡ÒäŒ Ò àÊÃÕ ¡Ñ º »ÃÐà·È µ‹Ò§æ µÅÍ´¨¹¤ÇÒÁÊíÒàÃ稨ҡ ¡ÒôíÒà¹Ô¹ÁҵáÒÃà˧ÃÑ´¼ÅÑ¡´Ñ¹ ¡ÒÃÊ‹§Í͡ËÇÁ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§ÀÒ¤ÃÑ° áÅÐàÍ¡ª¹ ´ŒÒ¹¹ÒÂÂÃç ¾Ç§ÃÒª »ÅÑ´¡ÃзÃǧ¾Ò³ÔªÂ ແ´à¼ÂÇ‹Ò ¡ÒÃÊ‹ § ÍÍ¡¢Í§ä·Âã¹»‚ 2553 ¶× Í Ç‹ Ò à µÔ ºâ µ à »š ¹ ·Õè ¹‹ Ò ¾ Íã ¨ â ´  ÁÙ Å ¤‹ Ò ¶× Í Ç‹ Ò ÊÙ § ÊØ ´ à »š ¹ »ÃÐÇѵԡÒó «Ö觵ŒÍ§¢ÍªÁàªÂ ÀÒ¤àÍ¡ª¹´ŒÇ·Õè·íÒãËŒ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ ã¹»‚ 2553 ÍÂÙ‹ã¹à¡³±·Õè´ÕÁÒ¡ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¡ÒôÙáÅ»˜ÞËÒà§Ô¹à¿‡Í ã¹»‚ 2553 ¡çÂѧ¶×ÍÇ‹ÒÍÂÙ‹ã¹à¡³±´Õ ઋ¹¡Ñ¹

§ºÊÁ´Ø Å ÀÒÂã¹àÇÅÒ 5 »‚ ” ¹Ò¡ó ¡Å‹ÒÇ ÊíÒËÃѺ§º»ÃÐÁÒ³¡ÅÒ§ »‚ ¨Ð¹íÒä»ãªŒã¹¡Òê´àªÂà§Ô¹ ¤§¤Åѧ ·ÕèÃÑ°ºÒÅä´Œ¹íÒÍÍ¡ÁÒ㪌 仡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé 8.4 ËÁ×¹è ŌҹºÒ· ÃÇÁ¶Ö§¡ÒèѴÊÃçºãˌͧ¤¡Ã »¡¤Ãͧʋ Ç ¹·Œ Í §¶Ôè ¹ (Í»·.) ÃÒÇ 5.9 ¾Ñ¹ºŒÒ¹ºÒ· ʋǹ·Õè àËÅ×ͨЪ‹ÇÂàËÅ×Í¿„œ¹¿Ù¼ÙŒ»ÃÐʺ ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ ¨Ò¡ÍØ·¡ÀÑÂáÅÐ ÇÒµÀÑÂàÁ×èÍ»‚ 2553 «Ö觨ÐÁÕ¡ÒÃ

ÊÃػǧà§Ô¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í ¿„œ¹¿Ùã¹ÊÑ»´Òˏ˹ŒÒ áÅШзíÒãËŒ µÑ Ç àÅ¢¢Í§§º»ÃÐÁÒ³¡ÅÒ§»‚ ªÑ´à¨¹Ç‹ÒÁÕà·‹ÒäËË ÃÁÇ. ¤ÅÑ § ¡Å‹ Ò ÇÇ‹ Ò §º»ÃÐÁÒ³¡ÅÒ§»‚¨ÐäÁ‹¹íÒä»ãªŒ ã¹â¤Ã§¡ÒûÃЪÒÇÔ ÇÑ ² ¹ «Öè § ÃÑ°ºÒÅ»ÃСÒÈ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Ñé¹ à¾×èÍ ÁØ‹§Å´¤‹Ò¤ÃͧªÕ¾ãËŒ»ÃЪҪ¹ã¹ ÃÐÂÐÂÒÇ áÅÐÅ´¤ÇÒÁàËÅ×èÍÁÅéíÒ ·Ò§Êѧ¤Á www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 535 ประจําวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554

¢³Ðà´ÕÂǡѹ¤Ò´Ç‹Òã¹»‚ 54 ¨ÐÊÒÁÒöÃѺ ÃÙŒÃÒÂä´Œ 4 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· à¾ÔèÁ¢Ö鹨ҡ»‚ 53 ·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ð »ÃÐÁÒ³¡Ç‹ Ò 3 ¾Ñ ¹ ÅŒ Ò ¹ºÒ· ¨Ò¡§Ò¹ã¹Á× Í UNIQ ¤Ò´»‚¹ÕéÃѺÃÙŒÃÒÂä´Œ 4 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· (Backlog) ·ÕèÁÕÍÂÙ‹¨íҹǹ 1.2 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ· ¢³Ð·Õè àÅç§Å§·Ø¹à¢×è͹¾Åѧ¹éíÒã¹ÅÒÇ ¹Ò¹·Õ ¾Ò¹ÔªªÕÇÐ »Ãиҹ¡ÃÃÁ¡Òà ºÁ¨. ÍѵÃÒ¡íÒäÃÊØ·¸Ôã¹»‚ 54 ¤Ò´¨Ð·íÒä´Œã¡ÅŒà¤Õ§»‚ 53 ÂÙ¹Ô¤ àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ á͹´ ¤Í¹ÊµÃѤªÑè¹ (UNIQ) ແ´ ·Õè»ÃÐÁÒ³ 5% «Öè§à»š¹¼Å¨Ò¡¡ÒÃÅçÍ¡ÃÒ¤ÒÇÑÊ´Ø¡‹Í à¼ÂÇ‹Ò ºÃÔÉÑ·Ï ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃŧ·Ø¹·Õè¨Ð ÊÌҧãÇŒ·Ñé§â¤Ã§¡Òà ·íÒãËŒµŒ¹·Ø¹äÁ‹¼Ñ¹¼Ç¹ ÊÒÁÒöÊÌҧÃÒÂ䴌͋ҧµ‹Íà¹×èͧã¹ÃÐÂÐÂÒÇ ä´Œá¡‹ â¤Ã§¡ÒþÅѧ§Ò¹¹éíÒã¹»ÃÐà·ÈÅÒÇ áÅиØáԨ¡íҨѴ ¡.Å.µ.ÊÑè§ BLISS ¨Ñ´ÁÕ¼ÙŒÊͺºÑÞªÕ¾ÔàÈÉ ¢ÂÐ à¹×èͧ¨Ò¡ºÃÔÉÑ·Ï ÊÒÁÒö㪌»ÃÐʺ¡Ò󏴌ҹ ¡Ã³Õ¨ŒÒ§â¦É³Ò 29.9 ź. Êíҹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáíҡѺËÅÑ¡·ÃѾ ¡Òá‹ÍÊÌҧ·Õàè »š¹¨Ø´à´‹¹ãˌ໚¹»ÃÐ⪹ã¹¡ÒúÃÔËÒà â¤Ã§¡ÒÃáÅлÃÐËÂÑ´µŒ¹·Ø¹ áÅÐàÁ×èÍ¢ÒÂä¿¿‡ÒãËŒ¡Ñº áÅеÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ (¡.Å.µ.) Êѧè ãËŒ ºÁ¨.ºÅÔÊ - à·Å ÃÑ°ºÒÅä·Âä´Œ¡ç¨ÐÁÕÃÒÂä´Œµ‹Íà¹×èͧÍ‹ҧ¹ŒÍ 30 »‚ (BLISS) ¨Ñ´ãËŒÁ¡Õ ÒõÃǨÊͺ໚¹¡Ã³Õ¾àÔ ÈÉ (Special «Öè § ໚ ¹ ÃÒÂä´Œ ·Õè ÁÕ ¤ ÇÒÁṋ ¹ ͹ áÅФҴ¡Òó ä ´Œ Audit) â´Â¼ÙÊŒ ͺºÑÞªÕ·ÃÕè ºÑ ¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃÊͺ·Ò¹§º ṋ¹Í¹¡Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃѺ§Ò¹¡‹ÍÊÌҧ ·íÒãËŒºÃÔÉÑ·¨ÐÁÕÃÒ ¡ÒÃà§Ô¹ Q3/53 ¢Í§ BLISS à¡ÕÂè ǡѺ¡ÒÃÇ‹Ò¨ŒÒ§â¦É³Ò ä´Œ¨Ò¡Êͧʋǹ «Ö§è ª‹ÇÂÊÌҧÊÁ´ØŢͧÃÒÂä´Œ ໚¹¡Òà ÁÙŤ‹Ò 29.9 ŌҹºÒ· â´ÂªíÒÃФ‹Òâ¦É³Ò´ŒÇÂàªç¤ ºÃÔËÒäÇÒÁàÊÕÂè § ËÒ¡ºÃÔÉ·Ñ ÁÕÃÒÂä´Œ·áÕè ¹‹¹Í¹ã¹·Ò§Ë¹Ö§è à§Ô¹Ê´¼‹Ò¹¡ÒÃàºÔ¡à§Ô¹·´Ãͧ¨‹Ò â´ÂÊÒà˵آͧ¡ÒÃ

- ÇÒ¹¹ÕÁé »Õ ÃÔÁÒ³¡Òë×Íé ¢Ò 580 ÊÑÞÞÒ Ê¶Ò¹Ð¤§¤ŒÒ§ 2,871 ÊÑÞÞÒ - »´ 167.00º./¡.¡. à¾ÔÁè ¢Ö¹é 0.80 º./¡.¡. (ÊÑÞÞÒÊ‹§Áͺà´×͹Ê.¤. 54)

»˜¨¨Ñºǡ - ÊÔ¹¤ŒÒÂѧ¢Ò´µÅÒ´ à¾ÃÒйéÒí ·‹ÇÁÀҤ㵌¢Í§ä·Â »˜¨¨ÑÂź - ¼Ù«Œ Íé× ¨Ò¡¨Õ¹àÃÔÁè ªÐÅÍ à¾ÃÒÐàµÃÕÂÁËÂØ´µÃØɨչ - à·¤¹Ô¤µÔ´á¹ÇµŒÒ¹ 168 - 170 º./¡.¡. - ÃÒ¤Ò¹éÒí Áѹ¢ÂѺ㹡Ãͺ¨íÒ¡Ñ´ - ¹Å·.¡Ñ§ÇÅÃÒ¤Ò¢Ö¹é ÊÙ§à¡Ô¹ä» ÍÒ¨¨Ðâ´¹áç¢Ò·íÒ¡íÒäᴴѹ - à§Ô¹à¹ - ºÒ·Âѧ¢ÂѺ㹡Ãͺ¨íÒ¡Ñ´ ¡ÅÂØ·¸ - ½˜§› ¢Ò¶×Íʶҹе‹Í (ÊÑÞÞÒÊ‹§Áͺà´×͹Ê.¤. 54) - á¹ÇÃѺ 161 - 159 º./¡.¡. - á¹ÇµŒÒ¹ 168 - 170 º./¡.¡.

ÊÑ觡Òôѧ¡Å‹ÒÇ à¹×èͧ¨Ò¡¼ÙŒÊͺºÑުբͧ BLISS 䴌ᨌ§ ¢ŒÍÊѧࡵà¡ÕÂè ǡѺ¡ÒÃÇ‹Ò¨ŒÒ§â¦É³Ò «Ö§è ¨‹ÒªíÒÃдŒÇÂàªç¤ à§Ô¹Ê´¼‹Ò¹¡ÒÃàºÔ¡à§Ô¹·´Ãͧ¨‹Òµ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒõÃǨ Êͺ¢Í§ BLISS µÒÁÁÒµÃÒ 89/25 áË‹§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ ËÅÑ¡·ÃѾáÅеÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ ¾.È. 2535 ·Ñ駹Õé áÁŒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒõÃǨÊͺ¢Í§ BLISS ä´Œ·íÒ¡ÒõÃǨÊͺ㹻ÃÐà´ç¹´Ñ§¡Å‹ÒÇáÅŒÇ áµ‹¼ÙŒÊͺ ºÑÞªÕ处 áÊ´§¤ÇÒÁàËç¹Í‹ҧÁÕà§×Íè ¹ä¢µ‹ÍÃÒ§ҹ¡ÒÃÊͺ ·Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹ Q3/53 à¹×Íè §¨Ò¡äÁ‹ÊÒÁÒöµÃǨÊͺãËŒ ໚¹·Õè¾Íã¨ã¹ÁÙŤ‹Ò¢Í§¤‹Òâ¦É³ÒÇ‹Ò໚¹ä»µÒÁÃÒ¤Ò µÅÒ´ËÃ×ÍäÁ‹ áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒöµÃǨÊͺãˌ໚¹·Õè¾Íã¨ã¹ ¨íҹǹ¤ÃÑ駢ͧ¡ÒÃŧâ¦É³Ò·Ñ駷ҧÍ͹䬏áÅзҧ ÃÒ¡ÒÃâ·Ã·ÑȹµÒÁ·ÕèÃкØã¹ÊÑÞÞÒ ¨Ö§·íÒãËŒÁÕ¤ÇÒÁäÁ‹ ªÑ´à¨¹à¡ÕÂè ǡѺ¡ÒÃÇ‹Ò¨ŒÒ§â¦É³ÒáÅФÇÒÁÊÁà˵ØÊÁ¼Å ¢Í§¡Ò÷íÒÃÒ¡Òà «Ö§è ÍÒ¨Áռŵ‹ÍÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹¢Í§¼Ù¶Œ Í× ËÅÑ¡·ÃѾáÅСÒõѴÊԹ㨢ͧ¼ÙŒÅ§·Ø¹

“ºÒ·Í‹Í¹ ·íÒà§Ô¹¹Í¡äËÅÍÍ¡”

“ÃÒ¤ÒàÃÔèÁ¹Ôè§ ÍÂÙ‹½˜›§¢ÒÂä´Œà»ÃÕº” RSS3

หน้า 8

TFEX

AFET

¹Ò§ÊÒÇÊØÃÃÕ µÑ ¹ ¢Ø¹·Í§¨Ñ¹·Ã ¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐˏ ºÃÔÉ·Ñ áÍç¡â¡ÃÇ àÍç¹àµÍÏä¾ÃÊ ¨íÒ¡Ñ´ (AGE)

News Station

¹Ò¤ÁÊѹµ »ÃÁÒÀÙµÔ Ãͧ¼Ù¨Œ ´Ñ ¡Òý†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏËÅÑ¡·ÃѾ ºÅ.ºÑÇËÅǧ ËÃ×Í BLS SET50 Futures - ÇÒ¹¹ÕÁé »Õ ÃÔÁÒ³¡Òë×Íé ¢Ò 6,011 ÊÑÞÞÒ Ê¶Ò¹Ð¤§¤ŒÒ§ 28,050 ÊÑÞÞÒ - »´ 708.40 ¨Ø´ à¾ÔÁè ¢Ö¹é 1.90 ¨Ø´ (ÊÑÞÞÒ S50H11 ÁÕ.¤. 54) »˜¨¨Ñºǡ - àÈÃÉ°¡Ô¨ÊËÃÑ°Ï - ÂØâû¿„¹œ - ËعŒ ¾Åѧ§Ò¹Ê´ãÊÃѺ¹éÒí Áѹ¢Ò¢Ö¹é - ÅعŒ ÂÙâÃ⫹¢ÂÒÂǧà§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁÒªÔ¡ »˜¨¨ÑÂź

- ¹Å·.àÃÔÁè Sell on Fact ÃѺ§ºáº§¡ Q4/53 - à§Ô¹ºÒ·Í‹Í¹¤‹Ò ·íÒµ‹Ò§ªÒµÔ·ÂÍ¢¹à§Ô¹ÍÍ¡¨Ò¡µÅÒ´ - ¹Ñ¡Å§·Ø¹µ‹Ò§ªÒµÔ¢ÒÂÊØ·¸Ôã¹µÅÒ´ËعŒ 377.70 ŌҹºÒ·

¡ÅÂØ·¸ - à¡ç§¡íÒäà (ÊÑÞÞÒ S50H11 ÁÕ.¤. 54) - á¹ÇÃѺ 700 ¨Ø´ - á¹ÇµŒÒ¹ 712 ¨Ø´ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 535 ประจําวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554

Dynamic Station

หน้า 9

ºÔê¡ BGT ªÙ¡ÅÂØ·¸¢ÂÒÂÊÒ¢Ò¡Ãе،¹ÃÒÂä´Œ ·Ø‹Á 150 Å. ÊÌҧÍÍ¿¿È-¤ÅѧÊÔ¹¤ŒÒãËÁ‹ ¹Ò¹¾´Å ¸ÃÃÁÇѲ¹Ð »Ãиҹ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒà ºÁ¨.ºÕ¨Õ·Õ ¤ÍÏ»ÍàêÑè¹ (BGT) àÅ移ÃѺ »ÃÐÁÒ³¡ÒáíÒäû‚ 54 ãËÁ‹ ËÅѧµŒÍ§¡ÅѺÁÒ¨‹ÒÂÀÒÉÕàµçÁ 30% ªÙ¡ÅÂØ·¸¢ÂÒÂÊÒ¢Ò¡Ãе،¹ÃÒÂä´Œ ÍØ´àÁç´à§Ô¹Ê‹Ç¹·ÕèËÒ ·Ø‹Á§ºà¡×ͺ 150 ŌҹºÒ· ÅØÂÊÌҧÍÍ¿¿È - ¤ÅѧÊÔ¹¤ŒÒáË‹§ãËÁ‹ à˧ËÒ¼ÙŒÃѺ àËÁÒࢌһÃÐÁÙÅ¡‹ÍÊÌҧ ¤Ò´à¢ŒÒ·íҧҹ䴌 ¸.¤. 54 ¹Õé áÂŒÁá¼¹àµÃÕÂÁÂŒÒÂà¢ŒÒ SET àÃçÇæ ¹Õé ÃкØÍÒ¨«×éÍËØŒ¹¤×¹ä´ŒËÒ¡¨íÒ໚¹ ໇ÒËÁÒ¼ŻÃСͺ¡Òû‚ 54 »˜¨¨Øº¹Ñ ºÃÔÉ·Ñ Ï ÍÂÙË ÐËÇ‹Ò§¡ÒûÃѺ »ÃÐÁÒ³¡ÒáíÒäû‚ 54 ãËÁ‹ ËÅѧ¨Ò¡¤Ãº ¡íÒ˹´ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ㪌ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹Å´ Ë‹͹ÁÒÀÒÉÕ ¨Ö§µŒÍ§¡ÅѺä»àÊÕÂÀÒÉÕã¹ ÍѵÃÒ 30% ¨Ò¡à´ÔÁ·Õàè ÊÕÂÀÒÉÕ 20% à·‹Ò¹Ñ¹é «Öè § ÂÍÁÃѺNjÒÍÒ¨¡Ãзºµ‹Í¼Å¡íÒäâͧ ºÃÔÉ·Ñ Ï àÅ硹ŒÍ ᵋÍ‹ҧäáçµÒÁä´ŒàµÃÕÂÁ á¼¹¡ÒÃäÇŒÃͧÃѺáÅŒÇ â´Â¨Ð·íÒ¡ÒâÂÒ ÊÒ¢ÒãËŒÁÒ¡¢Ö¹é à¾×Íè à¾ÔÁè ÃÒÂä´Œ¨Ò¡ÂÍ´¢Ò ãËÁ‹ä»ª´àªÂàÁç´à§Ô¹ã¹Ê‹Ç¹·ÕèµŒÍ§Å´Å§ä» á¼¹¡ÒÃŧ·Ø¹ ¢³Ð¹ÕéºÃÔÉÑ·Ï ÁÕá¼¹¡Òá‹ÍÊÌҧ Êíҹѡ§Ò¹ãËÁ‹ «Ö觨Ð໚¹¤ÅѧÊÔ¹¤ŒÒ´ŒÇ â´Âä´Œ«×éÍ·Õè´Ô¹áŌǨíҹǹ 4 äˤÃÖè§ ÁÙŤ‹Ò ¡Ç‹Ò 47 ŌҹºÒ· ºÃÔàdz¶¹¹ÊØÇÔ¹·Ç§È áÅФҴNjҨÐ㪌§º¡‹ÍÊÌҧ»ÃÐÁÒ³ 100 ŌҹºÒ· µÍ¹¹ÕéÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒûÃÐÁÙÅËÒ ¼ÙŒÃѺàËÁÒ¡‹ÍÊÌҧ ¹‹Ò¨ÐÊÁºÙóáººáÅÐ ÊÒÁÒöŒÒÂä»ãªŒ¾×é¹·ÕèãËÁ‹ä´ŒÀÒÂã¹à´×͹ ¸.¤. 54 ·Ñ駹Õéà¾×èÍÃͧÃѺ¡ÒâÂÒµÑǢͧ ¸ØáԨ áÅÐʋǹ˹Ö觨ҡ¾×é¹·ÕèÊíҹѡ§Ò¹à´ÔÁ ¤Ñºá¤ºÅ§ Í‹ҧäáçµÒÁ â¤Ã§ÊÌҧ㹡Òà ´íÒà¹Ô¹§Ò¹Âѧ¤§à´ÔÁ

»˜ÞËÒÊÀÒ¾¤Å‹Í§¡ÑºËØŒ¹ BGT àÃ×èͧ¹Ñé¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§ÁÒ¨Ò¡àÁ×èͨ´ ·ÐàºÕ¹ࢌҵÅÒ´áÅŒÇ ÁÕÊѴʋǹ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ÃÒ‹ Í Âà¾Õ  § 20% à·‹ Ò ¹Ñé ¹ áÅСÅØ‹ Á “⪤ÇѲ¹Ò” ¡çࢌҶ×Íã¹ÊѴʋǹ¹Ñé¹áŌǡ Ç‹Ò 10% ¨Ö§·íÒãËŒÃÒ¤ÒËØŒ¹äÁ‹¤‹ÍÂÁÕ¡Òà à¤Å×è͹äËÇ ÃÇÁ·Ñ駡ÒÃàµÔºâµ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ÍÂÙ‹ã¹ÍѵÃÒ·Õè´ÕáÅÐÊÌҧ¼ÅµÍºá·¹ãËŒ¼ÙŒ ¶×ÍËعŒ ä´Œ ´Ñ§¹Ñ¹é ¼Ù¶Œ Í× ËعŒ ¨Ö§ãªŒ¡ÅÂØ·¸Å§·Ø¹ ÂÒÇ à¾×èÍÃÍÃѺ¼ÅµÍºá·¹

¹âºÒ·íÒÍÕ¡ËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂÙ·‹ ¤Õè ÇÒÁ¨íÒ໚¹¡ç¤§ µŒÍ§·íÒ à¾ÃÒÐàÃÒ¤Ô´Ç‹Òµ‹Íä»ã¹Í¹Ò¤µàÃÒ ¡çÍÒ¨¢ÂѺä»ÍÂÙ‹ã¹µÅÒ´ãËÞ‹ ᵋÂѧÃÐºØ àÇÅҪѴਹäÁ‹ä´Œ «Ö§è ¡ç¤§ã¡ÅŒáÅŒÇ à¾ÃÒÐàÃÒ ¢ÂѺ§Ò¹ä´ŒÁÒÍÕ¡¢Ñé¹Ë¹Öè§ à¾ÃÒÐÍ‹ҧ¹Ñé¹ µÃ§¹Õàé ÃÒ¨Ö§ÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¡ÒÃäÇŒµÒÁ¢Ñ¹é ÅíҴѺ â´ÂàÃ×Íè §à¢ŒÒµÅÒ´ãËÞ‹àÃÒÇҧἹäÇŒµ§Ñé ᵋ»‚ ·ÕèáÅŒÇáÅŒÇ

á¼¹¡ÒÃã¹µÅÒ´·Ø¹¢Í§ BGT àº×é Í §µŒ ¹ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ ºÃÔ ÉÑ · Ï ÍÒ¨¨Ð»ÃѺà»ÅÕ蹡ÒÃÃдÁ·Ø¹¨Ò¡µÅÒ´ ËÅÑ ¡ ·ÃÑ ¾  à Íç Á àÍäÍ (mai) ÁÒ·Õè µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (SET) «Öè § ÍÂÙ‹ à ÐËÇ‹ Ò §¡ÒÃàµÃÕ Â Á¢Ñé ¹ µÍ¹µ‹ Ò §æ µ‹ Í à¹×è Í §ÁÒ¨Ò¡»‚ ¡‹ Í ¹ Í‹ Ò §äÃ¡ç µ ÒÁ ÍÒ¨ÁÕ¡Òë×éÍËØŒ¹¤×¹ä´ŒËÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒ໚¹ à¡Ô´¢Öé¹ ·Õ輋ҹÁÒàÃÒà¤Â«×éÍËØŒ¹¤×¹áÅŒÇã¹ ª‹Ç§·ÕèÁÕ»˜ÞËÒàÂÍШ¹ÁÒ¡ÃзºËØŒ¹àÃÒ áµ‹ÇÒ‹ àÃÒ¡çä´Œ¨Òí ˹‹ÒÂÍÍ¡ä»ËÁ´¡‹Í¹·Õàè ÃÒ ¨Ð»˜¹¼ÅàÁ×èÍ»‚¡‹Í¹ ËÃ×Í»ÃÐÁÒ³à´×͹ ¾.¤. 53 ʋǹ˹Ö觡ç໚¹à§Ô¹Ê´ ʋǹ˹Öè§ ¡ç໚¹ËØŒ¹ 1 ËØŒ¹µ‹Í 1 ËØŒ¹àÅ ᵋ¨ÐÁÕ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 535 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554

Lifestyle Station

“วิเวก”สิ่งที่ควรรู้จักและควรมี

(ตอนที่ 1)

by Jackal_XIII

พุทธทาสภิกขุ ได้ตรัสอภิธรรมเอาไว้ว่า “คำ�ว่า วิเวกนี้ ดูจะเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป บางคนคิดว่าเป็นคำ� ครึคระ สำ�หรับพวกอยู่ป่า ฤๅษี ชีไพร ถ้าเคยเข้าใจอย่างนั้น ให้มาศึกษาใหม่ จะมีประโยชน์อย่างมาก มันมีความ ลับซ่อนอยู่ วิเวกแบ่งเป็น 3 ชนิด 1.วิเวกทางกาย คือ กายที่ไม่มีใครมารบกวน แต่ในความจริง มันอยากมีอะไรมารบกวน มายุ่งด้วย จะยิ่ง ดี แต่ก็มีบางเวลาที่ไม่อยากให้มีใครมายุ่ง อยากมีอิสระ อยู่คนเดียว ไม่มีวัตถุ ไม่มีบุคคลมารบกวน สงบสงัด แต่ไปเข้าใจว่า สงัดคือน่าเบื่อ เป็นอย่างนั้นอีก เคยนึกชอบไหม เคยบ้างไหม บางเวลาอยากอยู่เดี่ยวบ้างไหม 2.จิตวิเวก คือ วิเวกทางจิต จิตที่ไม่มีอะไรมารบกวน คงจะสังเกตเห็นได้ว่า สิ่งที่รบกวนจิต มันมีมากมาย จิตมันคิดนึกปรุงแต่ง ยกตัวอย่างจำ�นวนหนึ่ง เป็นเครื่องสังเกต ศึกษา ทดสอบ ก็ได้ เช่น ถ้าความรักมารบกวน มันก็นอนไม่หลับ ไฟมันลนหัวใจเสมอ หรือความโกรธ เป็นไฟชนิดหนึ่ง ทุกคนโกรธมาแล้วทั้งนั้น บางคนไม่อยากโกรธ มันก็โกรธ มันอดไม่ได้ ความเกลียด เกลียดใครไว้ เกลียดภาพอะไรไว้ สิ่งเหล่านั้นมารบกวน ความกลัว ก็กลัวต่างนาๆ กลัวคน กลัวตาย กลัวจะสูญเสียสิ่งที่ไม่อยาก ให้สูญเสีย มีร้อยแปดอย่าง ความตื่นเต้น มันได้ยิน ได้เห็นอะไร มันก็ตื่นเต้น มันถึงกับนอนไม่หลับได้เหมือนกัน ความวิตกกังวลถึงเรื่องที่มีอยู่ ในอดีต มันฝังแน่น ไม่ลืม ในอนาคต คิดถึงเรื่องที่จะเป็นไปได้ ความอาลัย อาวรณ์ คงจะรู้จักกันดี ความอิจฉาริษยา อันนี้หนักสุด ใครมี คนนั้นบาปหนา หาความสงบสุขยาก ความหวง หรือที่เข้มข้น คือความหึง มันรบกวนอย่างยิ่ง ความยกตนข่มท่าน เหล่านี้รู้จักกันดี ความระแวง กลัวทุกคนไม่ชอบเรา กลัน่ แกล้งเรา มันก็นกึ อยูค่ นเดียว โดยทีฝ่ า่ ยนูน้ เขาไม่รเู้ รือ่ งก็มี คลุม้ คลัง่ อยู่คนเดียว มันรบกวนจิต แล้วจะเป็นวิเวกได้อย่างไร มันจะสงบ เย็น มีเสรีภาพได้อย่างไร 3.อุปธิวิเวก แปลว่า สิ่งที่ยึดถือเอาไว้ แต่เป็นเรื่องทางจิตใจ หอบหิ้วเอาไว้ กอดรัดเอาไว้ เทิดทูน เอาไว้ เป็นเรื่องวัตถุ สังขาร ร่างกาย กามารมณ์ ตัวกู ตัวกูร้ายกาจที่สุด คนโง่ชอบนักหนา บรมโง่ อย่างนี้เรียกว่า ไม่วิเวก คิดดู ถ้าถือก้อนหินเอาไว้ จิตมันจะสบายได้อย่างไร ที่จัดไว้อันหลังสุด เพราะมัน ร้ายกาจกว่าสองอันแรก รบกวนทางกายไม่เท่าไร รบกวนทางจิตก็ไม่เท่าไร แต่อุปธิวิเวกรบกวนตลอดเวลา ทุกวินาทีเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง แต่ก็ไม่ค่อยรู้กันมากนัก ไม่ปรารถนาที่จะวิเวก วิเวกมันในหน้าที่มันเกี่ยวข้องกับ คนทั่วไปธรรมดาสามัญ” (อ่านต่อฉบับหน้า...)

LOXLEY ผนึกพันธมิตรธุรกิจ ทุ่ม 220 ล. สร้างโรงไฟฟ้าพลังอาทิตย์ นายธงชัย ล่ำ�ซำ� กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์ (LOXLEY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ อนุมัติการลงทุนในบริษัท แอล โซลาร์ 1 จำ�กัด เพื่อดำ�เนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ หมู่บ้านบ่อทอง อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ล่าสุดบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ พันธมิ ต ร 3 ราย โดยล็อกซเล่ย์ถือหุ้นในสัดส่วน 45% ขณะที่ พันธมิตรอีก 3 ราย ได้แก่ บลจ.เอ็มเอฟ ซี ถือหุ้นในสัดส่วน 24.99% บริ ษั ท ลี โ อนิ ค ส์ จำ � กั ด ถื อ หุ้ น 16% และกลุ่ ม ของ พั น เอก ดร.ประเสริฐ ชูแสง ถือหุ้น 14.01% ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ดั ง กล่ า ว มี ทุ น จดทะเบี ย น 220 ล้ า นบาท ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำ�เนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8.68 เมกะวัตต์ เพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า บนพื้นที่กว่า 215 ไร่ในอำ�เภอกบินทร์บุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จใน เดือน ส.ค. 54 และจะ สามารถเริ่มผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ภายในเดือน ก.ย. 54 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 535 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554

Lifestyle Station

มุมประกัน

เอซ ไลฟ์ เปิดตัว “ACE Life Rewards Club” มอบสิทธิพิเศษแก่ผู้ถือบัตร “ACE Life Care Card”

เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ หนึ่งในกลุ่มบริษัท เอซ กรุ๊ป ผู้นำ�ด้านการประกันภัยและประกันภัยต่อระดับโลก เปิดตัวกิจกรรม ลูกค้าสัมพันธ์ในโครงการ “ACE Life Rewards Club” โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท จะได้รับสิทธิพิเศษ จากพันธมิตร ร้านค้า และสถานบริการต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงสิทธิพิเศษในการร่วมกิจกรรมดีๆ กับเอซ ไลฟ์ ตลอดทั้งปี โครงการ ดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งทาง เอซ ไลฟ์ จัดขึ้น เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ของบริษัทฯ ซึ่งเอซ ไลฟ์ มุ่งให้บริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอซ ไลฟ์ และลูกค้าให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น เสมือนเป็น “เพื่อนสนิท ชีวิตคุณ” ที่คอยดูแลและมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด

มุมการตลาด

SCB ออกเงินฝากประจำ� “ได้กับได้ 15 เดือน”

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำ�ได้กับได้ 15 เดือน” ได้ที่ 1. มอบอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.25% ต่อปี และ ได้ที่ 2. ให้อิสระในการถอนเงิน ถอนช่วงใดก็ได้รับอัตราดอกเบี้ยในช่วงนั้น และไม่โดนปรับ เหมาะกับลูกค้าที่ ต้องการเก็บเงินระยะยาว ยิ่งฝากนาน ดอกเบี้ยยิ่งมาก อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 เดือน เดือนที่ 1 - 5 รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี เดือนที่ 6 - 10 รับอัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี และเดือนที่ 11 - 15 รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.25% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ�เริ่ม ต้นที่ 10,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มี.ค. 54 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา และ SCB Call Center 02-7777777 www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 535 ประจําวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554

กว่ า จะมาเปนเสื จะมาเป ็ นเสื อ µÍ¹·Õè 7

“³Ñ°ÃÔ¹·Ã µÒŷͧ” áÁ‹·Ñ¾ËÞÔ§áË‹§ ºÅ.¡ÊÔ¡Ãä·Â

เมื่อพูดถึงความสําเร็จตางๆ ของ บล.กสิกรไทย ภายใตการนํา ของ ณัฐรินทร เธอบอกวาปัจจัยหลักๆ ที่สําคัญมาจาก 2 เรื่อง คือ 1. คุณภาพบุคลากร และ 2. อการมีบริษัทแมเปนธนาคารพาณิชยขนาด ใหญอยาง KBANK “เราตัง้ ขึน้ มาโดยไดรบั การสนับสนุนจาก K - Group เราตาง จากโบรกเกอรทั่วไปตรงที่เขาตองหาลูกคาเอง แตของเราสวนใหญ เปนลูกคา K - Group อยูแลว เรามองตัวเองวาเปนโปรดักต ก็คือ ทําใหลูกคา K - Group เขามาใชโปรดักตอีกตัวก็คือหุน โดยการ แนะนําผานสาขา”

สิง่ ที่เธอกลาว ทําใหเห็นภาพที่ชดั เจนวา การหาลูกคา ไมใชปัญหาหลักของบริษัท แตขอจํากัดสําคัญอยูที่ พนักงาน หรือ มารเก็ตติ้ง “ในเรื่องของพนักงาน นักวิเคราะห หรือมารเก็ตติ้ง เราไมมีนโยบายซื้อตัว นั่นเปนแนวทางหลักที่ บล.กสิกรไทย ยึดมาตั้งแตแรกเริ่ม เราเนนเรื่องธรรมาภิบาล ไมไดเอาคน เดิมๆ ทีอ่ ยูใ นอุตสาหกรรมอยูแ ลวมาเลย เรามุง เนนการสราง บุคลากรขึ้นมาเอง ในชวงแรกๆ ตอนที่บริษัทฯ เริ่มกอตั้ง เราใชเวลา สรางพนักงานเกือบๆ 2 ป นับจากวันที่สอบ CFA สอบขอ เขียน สัมภาษณกับผูบริหารวาทัศนคติในการทํางานตรงกัน หรื อ เปล า ระหว า งทํ า งานป แ รกก็ มี ก ารเทรนนิ่ ง ตลอด จากนั้นก็ปอนลูกคาให มีการวัดผลตลอด สิ่งที่เราสรางจาก วันแรก ก็ไดเริม่ แสดงศักยภาพใหไดเห็นเรือ่ ยมา จนสามารถ ทําผลงานไดตามแผนที่วางไว” อานตอฉบับหนา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 535 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554

Professional Station บล.โกลเบล็ก แนะนำ� “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 54 ที่ 5.50 บาท

แนะนำ�ซื้อ PREB PREB เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างขนาด กลาง โดยใช้ เ ทคโนโลยี แ บบหล่ อ สำ � เร็ จ (Pre-cast) ในการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมี ธุรกิจผลิตและขายพืน้ คอนกรีตอัดแรง รวมถึง วัสดุก่อสร้างผ่านบริษัท PCM และมีธุรกิจ พัฒนาอสังหาฯ (Condo) ผ่านบริษัทบิลท์ แลนด์ จำ�กัด ภายใต้แบรนด์ The Tempo ด้านผลประกอบการ PREB มีผลกำ�ไรราย ไตรมาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา

และคาดว่าจะทำ �จุดสูงสุดของปีใน 4Q53 และหนุนกำ�ไรสุทธิทั้งปีเติบโตอย่างโดดเด่น โดยคาดกำ�ไรสุทธิปี 53 ประมาณ 62 ล้าน บาทเพิ่มขึ้น 391%YoY ส่วนปี 54 ถือว่าเป็น ปีทองของ PREB โดยเฉพาะในช่วง 1H54 ซึ่งคาดว่าจะมีกำ�ไรสุทธิรวมสูงกว่า เมื่อเทียบ กับกำ�ไรสุทธิทงั้ ปีของปี 53 เนือ่ งจากโครงการ The Tempo 1 จะถู กโอนและรั บ รู้ ร ายได้ ทั้งหมดใน 1H54 โดยทั้งปีเราคาดกำ�ไรสุทธิ

ในปีนปี้ ระมาณ 138 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 123%YoY ส่วนเงินปันผลคาด PREB จะจ่ายเงินปันผลใน ปี 53 และ 54 ประมาณ 0.15 และ 0.34 บาท ต่อหุ้น คิดเป็น Dividend Yield ที่ 5% และ 11% ตามลำ �ดับ ขณะที่ราคาซื้อขายที่ P/E ต่ำ�เพียง 4.4 เท่าซึ่งถือว่าต่ำ�มากเมื่อเทียบกับ กลุ่มรับเหมาที่มี P/E ที่ 15 - 25 เท่า

Photo Release

บล.กิมเอ็ง เปิดสาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดสาขาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเดิมสาขาแรกของปี นับเป็นสาขาที่ 42 โดยได้ รับเกียรติจาก รศ. ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ, นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 54 ที่ผ่านมา www.istationnews.com


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 535 ประจําวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554

àÃÔèÁàº×èÍ

â´ÂËÁÒÂàÅ¢

2 Çѹ·íÒ¡Ò÷Õ輋ҹÁÒÇÍÅØ‹ÁËØŒ¹ ä·ÂºÒ§Å§àËÅ×ÍÃдѺ 2 ËÁ×蹡NjÒŌҹ ºÒ·¡ÅÒ§æ ËÒÂä»à¡×ͺ¤ÃÖ觨ҡ¤‹Ò à©ÅÕèÂã¹ÃÐÂÐËÅѧæ ʶҹ¡Òóàª‹¹¹Õé ¡ÒÃàÅ‹¹ËØŒ¹ µÑÇãËÞ‹ËÃ×ÍËØŒ¹¾×é¹°Ò¹´Õ‹ÍÁ ¹‹ Ò àº×è Í Ë¹‹ Ò Â ÁÕ á µ‹ ¾ Ç¡µÑ Ç Â‹ Í ÁàÂÒ â´Â੾ÒСÅØ‹ Á 3 µÑ Ç 10 ·Õè ¨ ШÕê ´ ¨ Ò ´ ¤Å‹Í§á¤Å‹Çä´Œ Í Â‹ Ò § ä à ¡ç µ Ò Á SET Index ÂÑ § ¤§ÍÂÙ‹ à Ë¹× Í ÃдѺ¾Ñ¹¨Ø´ä´Œµ‹Íä» áÅÐÂѧ äÁ‹ ÁÕ ·Õ ·‹ Ò ¨Ð¾Ñ ¡ °Ò¹áçà¡Ô ¹ à˵Øã¹ÃÐÂÐÍѹã¡ÅŒ¹Õé ¡ÅØ‹Á¸¹Ò¤ÒþҳԪ ¡ç ¡í Ò ÅÑ § ·ÂÍ»ÃСÒȼŠ»ÃСͺ¡ÒÃÍÍ¡ÁÒ«Öè§Ãͺ¹Õé ÂÒ¡·Õè¨Ð¤Ò´ËÇѧáç¡Ãеء ªØ´ãËÞ‹à¾ÃÒдŒÇ·Õ輋ҹÁÒ¡ç áç¡Ñ ¹ ÁÒ¡µ‹ Í à¹×è Í §¹Ñè ¹ àͧ ËÇѧà¾Õ§àËç¹à¢ÕÂÇÃíÒäáç¹Ò‹ ¨Ð ¾Íª×è ¹ ã¨ËÒÂà˹×è Í Âä´Œ ¡ç à·‹Ò¹Ñé¹ Ê‹ Ç ¹ ËØŒ ¹ ¹éí Ò ÁÑ ¹ ÂÑ § ᾧæææææ ÊÍ´¤ÅŒÍ§ä» ¡Ñ º ÃÒ¤Ò¹éí Ò ÁÑ ¹ àµÔ Á ö¹µ ËÒ¡ã¤Ãàª×Íè Ç‹Ò µ‹Í¨Ò¡¹ÕÃé Ò¤Ò ¹éÒí Áѹ¨ÐäÁ‹¡ÅѺŧÁÒ¶Ù¡ ¡Òà ¤‹ Í Âæ ࢌ Ò à¡ç º ËØŒ ¹ ¡ÅØ‹ Á ¾ÅÑ § §Ò¹ (áÁŒ ¨ ÐÃÒ¤ÒÊÙ § ) ¡ç¹Ò‹ ¨ÐÊÌҧ¼ÅµÍºá·¹ÃÐÂÐÂÒÇä´Œ´Õ ÊÃØ » ÀÒÇСÒë×é Í ¢ÒÂËÅÑ ¡ · ÃÑ ¾  » à Р¨í Ò »‚ 2 5 5 3 ¨ Ò ¡ µÅÒ´ËÅÑ ¡ ·ÃÑ ¾  á Ë‹ § »ÃÐà·Èä·Â à¢ÒÃкØÁÒÇ‹ÒÀÒ¾ÃÇÁµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ

หน้า 14

·íÒʶԵÔÊÙ§ÊØ´¹ÑºµÑé§áµ‹à»´¡Òë×éÍ¢ÒÂËÅÒ ´ŒÒ¹ ·Ñ駴ŒÒ¹ÁÙŤ‹ÒËÅÑ¡·ÃѾµÒÁÃÒ¤ÒµÅÒ´ ÃÇÁÊÙ§ÊØ´¶Ö§ 8.56 ŌҹŌҹºÒ· (³ 8 ¾.Â. 2553) ÁÙŤ‹Ò«×éÍ¢ÒÂà©ÅÕèÂÃÒÂÇѹ¢Í§ SET áÅÐ mai ·Õè 29,065.90 ŌҹºÒ· »ÃÔÁÒ³¡Òë×éÍ

ÁÒãËŒ½˜›§«×éÍ㨪×é¹àÅ硹ŒÍ ÊíÒËÃѺÃÒ¤Ò Gold Futures ᵋ ¡ç Í Â‹ Ò à¾Ôè § ¹Í¹ã¨ à¾ÃÒÐàË繷ͧâÅ¡ÂѧµÔ´á¶Çæ 1,375 àËÃÕÂÞ ÍÂÙ‹ËÅÒ¤ÃÑé§ ÍÕ¡Í‹ҧ·Õ輋ҹÁÒ ÃÒ¤Ò¡ç º Ç¡ÁÒáçÁÒ¡ÁÒ ¨Ö §äÁ‹ ¹‹ Ò á»Å¡ã¨·ÕèÃͺ¢Í§¡ÒÃŧ¢Í§ ÃÒ¤ÒÃͺ¹ÕéÍÒ¨¨ÐÂÒǹҹ«Ñ¡ ˹‹ Í Â ·Ò§¤Ø ³ ¤ÁÊÑ ¹ µ ¢ ͧ ºÅ.ºÑÇËÅǧàÅÂá¹ÐÇ‹Ò ¶ŒÒ¨Ð ÁÒàÅ‹¹ Gold Futures ª‹Ç§¹ÕÅé Ð ¡ç ÍÂÙ‹½˜›§¢ÒÂ仡‹Í¹ ʋǹã¤Ã·Õè ÁͧÂÒÇæ ÍÂÒ¡¶×ͷͧàÂç¹æ ÃÍ仫×éÍàÁ×èÍÃҤҷͧâÅ¡Å§ä» á¶Ç 1,340 àËÃÕÂÞ äÁ‹àÊÕÂËÒÂ

R

¢ÒÂà©ÅÕèÂÃÒÂÇѹ¢Í§µÅҴ͹ؾѹ¸·Õè 18,676 ÊÑ Þ ÞÒ áÅÐÊÑ ´ Ê‹ Ç ¹ÁÙ Å ¤‹ Ò ¡Òë×é Í ¢Ò·ҧ ÍÔ¹à·ÍÏà¹çµ·Õè 24.56% ÁÒ¶Ö§ºÃ÷Ѵ¹ÕÇé Ò‹ ´ŒÇÂàÃ×Íè §·ÔÈ·Ò§µÅÒ´ ·Í§¤íÒ͹ҤµµÒÁ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ´Õ¡Ç‹Ò.......ÃÕºÒÇ´ www.istationnews.com


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 535 ประจําวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554

¤Ò´µÅÒ´ËØŒ¹ä·ÂÇѹ¹ÕéÁÕâÍ¡ÒÊ »ÃѺ¢Öé¹µ‹Í ËÅѧ´Ñª¹ÕÏ ¾Ñ¡°Ò¹ÁÒáÅŒÇ â´Â»ÃÐàÁÔ¹á¹ÇÃѺ 1,020 ¨Ø´ áÅÐá¹Ç µŒÒ¹ 1,040 ¨Ø´ ¡ÅÂØ·¸ ËÒ¡´Ñª¹ÕÏ à¤Å×è͹äËÇ·Õèá¹ÇÃѺ á¹Ð¹íÒŧ·Ø¹ã¹ËØŒ¹ ·Õèá¹Ç⹌Á¼Å»ÃСͺ¡ÒÃäµÃÁÒÊ 4/53 ÍÍ¡ÁÒ´Õ ÃÇÁ¶Ö§ËعŒ ·ÕÁè ¡Õ Òè‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å 3 - 5% ¢Öé¹ä» ʋǹËØŒ¹¡ÅØ‹ÁÃѺàËÁÒáÅÐ ¡‹ÍÊÌҧ¹Ñé¹ ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃŧ·Ø¹ÊÒÁÒö ŧ·Ø¹ä´ŒµÒÁ¢‹ÒÇ

·ÔÈ·Ò§µÅÒ´ËØŒ¹ä·ÂÇѹ¹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹ ¡Ñº·ÔÈ·Ò§µÅÒ´ËعŒ ÊËÃÑ°Ï «Ö§è ¨Ò¡´Ñª¹Õ ´ÒÇ⨹ʏ ¿Çà¨ÍÏÊáÅŒÇ ´ÙàËÁ×͹NjҨРµÍºÃѺàªÔ§ºÇ¡µ‹Í»ÃÐà´ç¹¼Å»ÃСͺ ¡ÒâͧºÃÔ ÉÑ · ã¹µÅÒ´ËØŒ ¹ ÊËÃÑ ° Ï â´Â´Ñª¹ÕÏ Âѧá¡Ç‹§ã¹¡Ãͺ¨íҡѴ㹪‹Ç§ 1,000 - 1,055 ¨Ø´ ¨¹¡Ç‹Ò»˜ÞËÒ㹡ÅØÁ‹ »ÃÐà·ÈÂØâû¨Ð¤ÅÕ¤è ÅÒ ¡ÅÂØ·¸Â§Ñ àÅ‹¹ à¡ç§¡íÒäÃÃÒµÑÇËØŒ¹·Õè»ÃСÒȼŧҹ»‚ 2553 ÍÍ¡ÁÒ´Õä´Œ

หน้า 15

á¹Ç⹌ Á ¡ÒÃÅ §·Ø ¹ ã¹ÇÑ ¹ ¹Õé ´Ñª¹ÕµÅÒ´ËØŒ¹ä·ÂÂѧà¤Å×è͹äËÇ㹡Ãͺ 1,015 - 1,032 ¨Ø´ â´ÂÇÒ¹¹Õ´é ªÑ ¹ÕÏ á¡Ç‹§ ¡Ãͺ᤺ ·ÔÈ·Ò§à´ÕÂǡѺµÅҴ˹، Í×¹è ã¹ ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕ ËÅѧáç«×éͨҡ¹Ñ¡Å§·Ø¹ µ‹ Ò §ªÒµÔ ÂÑ § àºÒºÒ §à·Õ  º¡Ñ º ÊÑ » ´Òˏ ·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒ à¹×Íè §¨Ò¡µÅÒ´Ï ¢Ò´»˜¨¨ÑÂãËÁ‹ ࢌÒÁҢѺà¤Å×è͹ ¢³Ð·Õè¡ÅØ‹Á¸¹Ò¤Òö١ ¢Ò·íÒ¡íÒäà ·íÒãËŒµÅÒ´Ï »ÃѺµÑÇ¢Öé¹ä» äÁ‹ä´ŒÁÒ¡

¤ÅÔ¡

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 535 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 มกร�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 มกร�คม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,127.80 8.13% 2,879.65 11.01% 5,846.81 22.35% 15,308.74 58.51%

2,340.59 8.95% 2,626.61 10.04% 6,224.50 23.79% 14,971.30 57.22%

-212.79 253.04 -377.69 337.44

Last Update

18/01/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,024.54 711.14 1,557.68 280.03

Chg 1.35 1.45 2.98 -0.09 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

18/01/11

%Chg 0.13 0.2 0.19 -0.03 26,163.00 389.44

16:59:58

AGRO A dv ance 33%

Decline 36%

0.8 0.6

No C hange 31%

TECH

CONSUMP

0.4 0.2

-0.03

0

-0.23

0.11

-0.2 -0.4

SERVICE

0.16

FINCIAL

-0.41

-0.6

-0.53

Decline 45%

A dv ance 33% No C hange 22%

RESOURC 0.66

INDUS 0.58

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 535 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 มกร�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 มกร�คม 2554

PTT

( Day )

: PTT 1,800,000 1,600,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 334.00 Chg 6.00  %Chg 1.83  Open 330.00  High 336.00  Low 329.00  Prev 328.00  Avg 333.14  AccVol 5,634,500  AccVal(K฿) 1,877,101  %Fluct 2.10  P/E 12.42  P/BV 2.04  DPS(Baht) 4.75  Yield(%) 2.57  EPS(Baht) 26.89  MktCap(Mil.) 951,580  Broker Target Update TRINITY 410 18/01/11 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง KTZ 18/01/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 18/01/11 ค่าการ DBSV ม่ ขึน้ มากที372

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,400,000 1,200,000 Vol.

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 336.00

335.00

334.00

Price

333.00

332.00

331.00

330.00

329.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 535 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 มกร�คม 2554

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 มกร�คม 2554

RS-W2

Price & Fundamental Symbol RS-W2

( Day )

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

1.82 0.66  56.90  1.25  1.83  1.25  1.16  1.59  124,922,000  198,647  36.48  11.38  1.57  N/A  N/A  0.16  1,289  Target Update

No Comment

: RS-W2

8,000,000 7,000,000 6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1. 83

1. 82

1. 81

1. 80

1. 79

1. 78

1. 77

1. 76

1. 75

1. 74

1. 73

1. 72

1. 71

1. 70

1. 69

1. 68

1. 67

1. 66

1. 65

1. 64

1. 63

1. 62

1. 61

1. 60

1. 59

1. 58

1. 57

1. 56

Price

1. 55

1. 54

1. 53

1. 52

1. 51

1. 50

1. 49

1. 48

1. 47

1. 46

1. 45

1. 44

1. 43

1. 42

1. 41

1. 40

1. 39

1. 38

1. 37

1. 36

1. 35

1. 34

1. 33

1. 32

1. 31

1. 30

1. 29

1. 28

1. 27

1. 26

1. 25

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 535 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 มกร�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 มกร�คม 2554

TASCO

( Day )

Price & Fundamental Symbol TASCO

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: TASCO

450,000 400,000

69.00 5.00  7.81  64.50  69.00  64.50  64.00  67.28  3,831,800  257,799  6.69  11.84  3.63  N/A  N/A  5.83  10,526  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

350,000 300,000

Vol.

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 69.00

68.75

68.50

68.25

68.00

67.75

67.50

67.25

Price

67.00

66.75

66.50

66.25

66.00

65.75

65.50

65.25

65.00

64.75

64.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 535 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554

ปฏิทินกิจกรรม ประจำ�วันที่ 19 มกราคม 2554 10:00

กลุ่มบริษัทซีคอน โฮม จัดงานแถลงข่าว ในหัวข้อ “สรุปผลการดำ�เนินธุรกิจปี 53 พร้อมเผยทิศทางการดำ�เนินธุรกิจปี 54” โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

10:00

ซีเนียร์ คอม จัดงานแถลงข่าว “ซีเนียร์ คอม เผยนโยบายปี 54 เปิดตัวซอฟต์แวร์ DS - ONE และพันธมิตรทางธุรกิจ” โรงแรม สวิส โซเต็ล เลอ คองคอร์ด รัชดาฯ

10:00

เอชพี จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวเครื่องพิมพ์ HP Designjet T series ศูนย์การค้าสยาม ดิสคัพเวอรี่

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์

10:00

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวผลการดำ�เนินงานปี 53 และทิศทางการ ดำ�เนินธุรกิจในปี 54 ร.ร.แกรนด์ มิลเลเนียม สุขุมวิท

--บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย

13:00

อินเทล จัดงานแถลงข่าวการเปิดตัวโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุด อินเทลTM คอร์TM โปรเซสเซอร์ เจเนอเรชั่น 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี

13:30

เค.อี.แลนด์ ขอเชิญร่วมสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร บริษัท เค.อี.แลนด์ จำ�กัด คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ถนนเอกมัย - รามอินทรา)

18:00

ไทยเอเชีย แปซิฟคิ บริวเวอรี่ ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จัดงานเปิดตัว โครงการ รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะเหลือใช้...Feeding 5% for Planet พารากอน

--กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 19 ม.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you