Page 1

Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

5 5 6 7 9

News Station IMF เตือนเพราะหวัน่ ศก.ถดถอยสอง “พีรพัฒน เทคโนโลยี” เตรียมปลอย IPO BBL งัวเงีย ปนเี้ บิกงบไทยเขมฯ 2แสนล.ดันจีดพี โี ต3%

Dynamic Station FA พรอมดัน IPO เทรด 53

10 Lifestyle Station Gold Futures

13

Professional Station MINT ราคาเหมาะสม 15.10 บาท

ถึงคราว PTTEP สวมบทพระเอก 9 โบรกนิยม มองคาสูงถึง 195 บ. 9 โบรกนิยม PTTEP กิมเอ็ง-เกียรตินาคิน-สถาบันวิจัยนครหลวงไทย-กรุงศรีอยุธยาเคจีไอ-บัวหลวง-โกลเบล็ก-ยูไนเต็ด-ทิสโก โหวตซื้อ ใหคาตั้งแต 195 บาท-188 บาท-186 บาท-182 บาท-182 บาท-180 บาท-176 บาท -170 บาท-170 บาท ระบุปลายปกอนน้ำมัน พุงหนุนงบโคงทายงดงาม ผลักดันกำไรเปนหนึ่งในหุนพลังงาน แถมป 53 ยังมีบันทึกกอน ต‡อหนˆา 3 พิเศษราว 7.3 พันลานจากประกันไฟวอดมอนทารา

14

Gossip Station

15

มองหุˆนจากเซียน

สมเหลืองวับแวบแสบตา ธนาคารพาณิชย

16

Data Station

เซยโนหุน  แสบจิว๋ 0%อวยขาปน  ติดปก

GBX ขี่กระแสตื่นทองลางขาดทุน

GBX มั่นใจปนี้ลางขาดทุนเกลี้ยงเกลา เผยกลยุทธ 53 ดันทองแทง-อนุพันธ เปนทัพหนา พรอมวิเคราะหกระแสทองปเสือคำรามไดถึง 20,500 บาท ไดชวงปลาย มี.ค. แลวพักเสนเสียงหลนที่ 16,500 บาท ราวไตรมาส 2 หรือ 3 กอนแผดกองรอบ ใหมทะลุชั้นฟาตอนปลายป ขณะที่ขุนพลหุนมองกระดานปนี้ผันผวน แนะหลังกลางป จับตาเทรนดดอกเบี้ยพันธบัตร พรอมสะกิดรายยอยหางหุนเล็กวูบวาบ ชี้ 0% ชวยขา ใหญไรตนทุนคุมเกมคลอง ต‡อหนˆา 3

ไมทอ แม 52 แปกเปารายได

LALIN วาดปนยี้ อดขายพุง 30% “ประภาส ตันพิบูลศักดิ์”

ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 12

LALIN ยื ด อกรั บ รายได ป 52 ต่ ำ เป า ที่ ตั้ ง ไว โ ต 15% ชี้ ท ำได แ ค โ ต 13 - 14% จากป 51 เหตุพิษการเมืองทำเลื่อนเปดโครงการ หวังปนี้แกมือใหม วาดฝนยอดขายโต 30% ไปอยูที่ 2 พันลานบาท และประเมินรายไดอยูที่ 1.65 พันลานบาท จอผุดโครงการใหมเพิ่มมูลคา 3.18 พันลานบาท ปจจุบันมีแบ็กล็อก ต‡อหนˆา 4 250 ลานบาท ทยอยรับรูรายไดถึงสิ้น Q1/53 www.istationnews.com


ประกาศ

รายชื ผูมกราคม โชคดี Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวั นอังคาร ่อ ที่ 19 2553

รายชื่อผูโชคดี

13 ทานที่รวมทำแบบสอบถามเพื่อการพัฒนา Investor Station หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน สำหรับนักลงทุนยุคใหม

ทางทีมงาน Investor Station ขอแสดงความยินดีกับผูโชคดีและขอขอบพระคุณนักลงทุนทุกทาน เปนอยางสูง ที่ใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมครั้งนี้กับ Investor Station และหวังเปนอยางยิ่งวาจะ ไดรับความรวมมือจากนักลงทุนทุกทานอีกในโอกาสถัดไป สำหรับทานใดที่พลาดรางวัลในครั้งนี้ ก็ไม ตองเสียใจนะคะ เพราะทาง Investor Station ยังมีกิจกรรมดีๆ ใหนักลงทุนทุกทานไดรวมสนุกในครั้ง ตอไปอยางแนนอน..... ผูโชคดีไดรับรางวัลที่ 1 Username เพื่อการเขาใช Feature ใหมลาสุดของโปรแกรม eFin Smart Portal เปนระยะเวลา 3 เดือน มูลคา 6,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ไดแก ลำดับที่. 1 2 3

ชื่อ-นามสกุล คุณสุริยา โพธิ์โสภณ คุณสมชาย พรพัฒนไพศาลกุล คุณชัยรัตน หวยหงษทอง

เบอรโทรศัพท 086-336-9XXX 081-615-9XXX 081-583-5XXX

ผูโชคดีไดรับรางวัลที่ 2 คอรสอบรม eFin Smart Learning ทั้งหลักสูตร Basic และ Advance รวมมูลคา 1,900 บาท จำนวน 5 รางวัล ไดแก ลำดับที่. 1 2 3 4 5

ชื่อ-นามสกุล คุณอนันญา โกยกุล คุณสมเกียรติ ตรรกวิทูรศักดิ์ คุณมนิด กริยาผล คุณกิตติ ตั้งสงวนสิทธิ์ คุณพิเชษฐ จารุสิน

เบอรโทรศัพท 081-376-8XXX 081-814-4XXX 081-807-2XXX 081-959-2XXX 089-850-8XXX

ผูโชคดีไดรับรางวัลที่ 3 ลำโพงสำหรับคอมพิวเตอร มูลคา 500 บาท จำนวน 5 รางวัล ไดแก ลำดับที่. 1 2 3 4 5

หมายเหตุ

ชื่อ-นามสกุล คุณดวงวรพร สิทธิเวทย คุณชวินโรจน จิตสวัสดิ์ไพบูลย คุณสำรวล ดอกไมหอม คุณอรวรรณ ธรรมสุธีร คุณคณาวุฒิ ศรีสุข

เบอรโทรศัพท 081-170-8XXX 081-830-1XXX 081-615-0XXX 080-305-2XXX 084-759-6XXX

ผูไดรับรางวัลสามารถติดตอรับของรางวัลไดที่คุณคมเพชร หาญใจ โทร 02-554-9391-3 ตั้งแตวันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ 2553 ในเวลา 9.00 - 17.00 น. หากเลยระยะเวลาที่กำหนดทาง บริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

ถึงคราว PTTEP

(ตอจากหนา 1)

หน้า 3

บทวิ เ คราะห บล.กิ ม เอ็ ง ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” PTTEP พรอมระบุปจจัยสนับสนุนราคาหุน ไดแก 1) การตั้งสำรองคาใชจาย จากเหตุ ก ารณ ไ ฟไหม ใ นโครงการ มอนทารา ต่ำกวาที่ตลาดคาดไวพอ สมควร 2) การบั น ทึ ก เงิ น ชดเชย จากประกันภัยที่จะสามารถรับรูใน ป นี้ ไ ด 2 2 6 ล า น เ ห รี ย ญ ห รื อ ประมาณ 7.3 พันลานบาท 3) คาดราคาน้ำมับดิบจะ ปรับเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 65 เหรียญ ตอบารเรลเมื่อปที่ผานมา เปน 75 เหรียญตอบารเรลในปนี้ ซึ่งจะชวย หนุนราคาจำหนายปโตรเลียมเฉลี่ย ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 4) ปริ ม าณการจำหน า ย ปโตรเลียมในปนี้ที่จะเพิ่มขึ้น 10% YoY เท า กั บ 253,796 บาร เ รล เทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน (BOED) 5) การบั น ทึ ก ปริ ม าณ สำรองปโตรเลียมของโครงการ M9 ที่จะบันทึกในปนี้จะชวยใหปริมาณ สำรองป โ ตรเลี ย มของบริ ษั ท ฯ เพิ่มขึ้น 14% จาก 946 ลานบารเรล เปน 1,080 ลานบารเรล 6) คาดผลกำไรปนี้จะเติบ โตสู ง สุ ด ในกลุ ม พลั ง งานถึ ง 74% YoY เทากับ 40,814 ลานบาท ตาม ปริ ม าณการจำหน า ยและราคา จำหนายปโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น พรอมกันนี้คาดจะรายงาน ผลประกอบการไตรมาส 4/52 ออก

มามีกำไรสุทธิ 6,018 ลานบาท คิด คำแนะนำการลงทุ น จากโบรกเกอร ต า งๆ เปนกำไรตอหุน 1.82 บาท เพิ่มขึ้น โบรกเกอร แนะนำ 14%QoQ ซึ่งเปนผลมาจากราคา บล.กิมเอ็ง ราคาเปาหมาย 195 บาท ซื้อ จำหนายปโตรเลียมเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น บล.เกียรตินาคิน ราคาเหมาะสม 188 บาท 7%QoQ เป น 42.69 เหรี ย ญต อ ซื้อ ราคาเหมาะสม 186 บาท ซื้อ บาร เ รล ตามราคาน้ ำ มั น ดิ บ ที่ สถาบันวิจัยนครหลวงไทย บล.กรุงศรีอยุธยา ราคาพื้นฐาน 182 บาท ซื้อ เพิ่มขึ้น และการปรับราคากาซเพิ่ม บล.เคจีไอ ราคาเปาหมาย 182 บาท ซื้อ ในเดือน ต.ค.ที่ผานมา บวกกับการ บล.บัวหลวง ราคาพื้นฐาน 180 บาท ซื้อ รับเงินชดเชยจากประกันภัยในกรณี บล.โกลเบล็ ก ราคาเป าหมาย 176 บาท ซื้อ น้ ำ มั น รั่ ว ในโครงการมอนทารา บล.ยูไนเต็ด ซื้อเมื่อออนตัว ราคาเปาหมาย 170 บาท จำนวน 1.3 พันลานบาท และถึง บล.ทิสโก ราคาเปาหมาย 170 บาท ซื้อ แมวาในไตรมาสดังกลาว บริษัทฯ จะมี ก ารตั้ ง สำรองค า ใช จ า ยจาก เหตุการณไฟไหมในโครงการมอน ทารา 5.2 พันลานบาท (ต่ำกวาที่ ตลาดคาดไว ม ากและเป น การตั้ ง สำรองความเสี ย หายส ว นใหญ ทั้งหมด) แตหลังหักภาษี 58% จะ KHAOKHO GOLDEN RESORT เหลือผลกระทบเพียง 2.2 พันลาน บาท) รวมถึงการตัดจำหนายหลุม .....เขาคอโกลเดน รีสอรท...... แหงในอิหรานอีก 1.6 พันลานบาท เปนรีสอรทในเขาคอ ที่ถูกบรรจงสราง ส ว น ป ริ ม า ณ ก า ร จ ำ ห น า ย ขึ้นทามกลางขุนเขาปาไมและสาย ป โ ตรเลี ย มคาดว า จะทรงตั ว จาก หมอก ซึ่งทานสามารถสัมผัสอิงแอบ ไตรมาสก อ นที่ 234,112 BOED และแนบชิดกับความเปนธรรมชาติ และ เนื่องจากโครงการ MTJDA ขึ้นไม อากาศอันบริสุทธิ์อยางเปนสวนตัว ทันในไตรมาส 4/52 โดยจากการตั้ง ณ เขาคอโกลเดนรีสอรท ที่ซึ่งหลีก หนีจากความวุนวาย การใชชีวิตที่เรียบ สำรองฯ ดั ง กล า ว ทำให ป รั บ ลด งายและสงบเงียบ จะทำใหทานประทับ ประมาณการผลกำไรป 52 ลง 7% ใจ มิรูลืม...... เปน 23,519 ลานบาท หรือ 7.11 บาทตอหุน ลดลง 44%YoY แตปรับ เพิ่ ม ผลกำไรป 53 ขึ้ น 5% เป น 40,814 ลานบาท หรือ 12.34 บาท ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ¨Í§¼‹Ò¹ eFinanceThai ตอหุน เติบโต 74%YoY จากการ ÃѺʋǹŴ 10% ¨¹¶Ö§à´×͹ ¡ØÁÀҾѹ¸ 2553 บั น ทึ ก เงิ น ชดเชยประกั น ภั ย 226 หนาวนี้.....ไปพักผอนรับอากาศบริสุทธิ์ ลานเหรียญ ที่เขาคอโกลเดน รีสอรทกันเถอะ.....

เซยโนหุนแสบจิ๋ว

เนื่ อ งนั บ จากไตรมาส 2 /52 ที่ 41.80 ล า นบาท ขณะที่ ไ ตรมาส 3/52 มีกำไร 41.52 ลานบาท ซึ่งมี กำไรมาจากทุ ก ธุ ร กิ จ ขณะที่ ผ ล ประกอบการในป 52 คาดจะ ส า ม า ร ถ พ ลิ ก มี ก ำ ไ ร จ า ก ก า ร ดำเนินงานกวา 60 ลานบาท จากป 51 ที่ ผ ลการดำเนิ น งานขาดทุ น

(ตอจากหนา 1)

นายภาคภูมิ ภาคยวิศาล กรรมการผูจัดการ บมจ.โกลเบล็ก โฮลดิ้ ง แมนเนจเม น ท (GBX) เปดเผยวา ในปนี้เชื่อมั่นจะสามารถ ล า งผลขาดทุ น สะสมของกลุ ม ได สำเร็ จ หลั ง จากเริ่ ม พลิ ก กลั บ มามี ผลประกอบการที่ มี ก ำไรอย า งต อ

¾ÔàÈÉ!!!

อย า งไรก็ ต าม ยอมรั บ ว า ผลการ ดำเนินป 52 ยังมีผลขาดทุนสะสม อยูแมจะทำไดเกินเปาหมายที่วาง ไวทั้งในสวนของรายไดและกำไร ขณะที่ ในป 53 บริ ษั ท ฯ ยั ง คงเน น ธุ ร กิ จ ค า ทองคำแท ง ทั้ ง เพิ่มฐานลูกคาและเพิ่มปริมาณการ ซื้อขาย ตลอดจนการพัฒนาสินคา

และบริ ก ารให มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น โดยตั้งเปายอดขายปนี้ไวที่ 8,000 ลานบาท และประมาณการผลกำไร ขั้นต่ำไวที่ 20 ลานบาท อิงฐานลูก คาที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 2 พันราย บริษัทฯ มองแนวโนมราคา ทองคำเปนชวงขาขึ้น และราคาจะ ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

เซยโนหุนแสบจิ๋ว

หน้า 4

(ตอจากหนา 3)

ถึ ง ปลายไตรมาส 1/53 กอนที่จะมีการพักฐาน โดยใหราคา เปาหมายทองคำในตลาด โลกไวที่ 1,250 - 1,300 ดอลลาร ส หรั ฐ / ออนซ และราคาทองคำตลาดใน ประเทศไวที่ 19,500 - 20,500 บาท ในชวงปลายไตรมาส 1/53 “ป นี้ เ หมาะซื้ อ เล น รอบ มากกว า ซื้ อ เพื่ อ ถื อ ยาว หรื อ จะไป หวั ง ผลตอบแทนแบบป ก อ นคง ล ำ บ า ก ป นี้ ค ง ค า ด ห วั ง ไ ด สั ก 10 - 15% ทองคงขึ้นไดจนขึงปลาย ไตรมาส 1 แล ว ไตรมาส 2 และ 3 จะลง โดยราคาน า จะมาอยู ใ น ระดั บ 1,000 - 1,050 ดอลลาร สหรัฐ/ออนซ ซึ่งหากคิดเปนราคาใน บ า นเราก็ น า จะอยู ที่ ร าว 16,500 บาท ซึ่ ง จั ง หวะที่ ล งนี้ ซื้ อ สะสมได เพราะราคามันมีแนวโนมจะวิ่งขึ้น ไปทำจุดสูงสุดใหมไดตอนปลายป” นายภาคภูมิ กลาว นอกจากนี้ ประมาณกลาง

ไมทอแม

News Station

(ตอจากหนา 1)

นายไชยยั น ต ชาครกุ ล ประธานกรรมการบริ ห าร บมจ. ล ลิ ล พ ร็ อ พ เ พ อ ร ตี้ ( L A L I N ) เป ด เผยว า ประเมิ น รายได ป 52 เติบโตเพียงแค 13 - 14% จากเดิม ที่วางเปาไวโต 15% จากป 51 ที่ ทำได 865.35 ลานบาท “พอการเมืองไมดีเราเองก็ ตองคอนขางรัดเข็มขัดในการลงทุน และระมัดระวังในการเปดโครงการ ใหม จึ ง ทำให ป ที่ แ ล ว มี ก ารเป ด เพียงแค 3 โครงการ มูลคาเพียง กว า 1 พั น ล า นบาท ซึ่ ง ส ว นใหญ เปนการเปดในชวงปลายป สงผล ให ร ายได ต่ ำ กว า ที่ ว างไว เ ล็ ก น อ ย แต ป นี้ พ อหลายๆ อย า งเริ่ ม ดี ขึ้ น เลยหวั ง ว า ผลงานป นี้ ค งจะไปได ดวยดี” นายไชยยันต กลาว สำหรั บ ในป 53 บริ ษั ท ฯ ตั้งเปายอดขายขยายตัว 30% หรือ

เดือน ก.พ.บริษัทฯ จะเปดชองทาง การซื้ อ ขายทองคำแท ง ใหม ผ า น ระบบอินเทอรเน็ตเทรดดิ้งซึ่งจะใช เงินลงทุนไมเกิน 10 ลานบาท ขณะที่ นายชนะชั ย จุ ล จิราภรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด กลาวในสวนของธุรกิจหลักทรัพยวา หลั ง จากที่ เ ริ่ ม มี โ บรกเกอร คิ ด ค า ธรรมเนียมการซื้อขาย 0% สำหรับ กลุมนักลงทุนรายใหญที่มีวอลุมซื้อ ขายเกิน 20 ลานบาทตอวัน สงผล ใหนักลงทุนกลุมดังกลาวหันมาเก็ง กำไรในหุนขนาดเล็กมากขึ้น อีกทั้ง ตลาดในป นี้ จ ะมี Turn Over ที่ สู ง ขึ้น เนื่องจากไมมีตนทุนในการซื้อ ข า ย ท ำ ใ ห ร า ค า หุ น ข น า ด เ ล็ ก ก อ นหน า นี้ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ น นักลงทุนรายยอยจะเสียเปรียบนัก ลงทุนรายใหญ เพราะตนทุนสูงกวา จึ ง ควรหั น มาเล น หุ น พื้ น ฐาน และ ถือลงทุนระยาวจะดีกวา

ประมาณ 2 พั น ล า นบาท ขณะที่ รายไดคาดอยูที่ 1.65 พันลานบาท หลังเตรียมเปด โครงการใหมเพิ่ม อีก 6 - 7 โครงการ มูลคารวม 3.18 พันลานบาท โดยแบงเปนโครงการ บาน ภายใตแบรนดใหม Lanceo จำนวน 2 โครงการ ทาวเฮาส ประมาณ 3 - 4 โครงการ และ คอนโดมิ เ นี ย มอี ก 1 โครงการ ขนาดสูงไมเกิน 8 ชั้น ซึ่งถือวาเปน ครั้งแรกในรอบกวา 10 ป หลังจาก ไม ไ ด เ ป ด โครงการคอนโดมิ เ นี ย ม มาเปนเวลานาน นอกจากนี้ ทาง LALIN ยั ง มี ย อดขายที่ ร อรับรู รายได (Backlog) ในปจจุบันมูลคา 250 ลานบาท จากโครงการ อาทิ บาน บุรีรมย (วงแหวน-ปนเกลา), ลลิล กรีนวิลล (พระราม2-เอกชัย) ซึ่งจะ ทยอยรับรูรายไดตอเนื่องไปถึงสิ้น

สำหรับแนวโนมตลาดหุน ในป 2553 คาดวาจะยังคงผันผวน ขณะที่ ป จ จั ย ที่ จ ะต อ งติ ด ตามคื อ การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตลาด พันธบัตรที่คาดวาจะปรับขึ้นในไตร

มาส 3/52 สวนนโยบายที่ลดการพึ่ง พิ ง รายได จ ากนายหน า ค า หลั ก ทรั พ ย จ ะคงมุ ง เน น กระจายความ เสี่ ย งของรายได เตรี ย มรุ ก ธุ ร กิ จ TFEX มากขึ้น

ไตรมาส 1/53 ทั้งนี้สัดสวนรายได ของ LALIN ในป 53 แบ ง เป น โครงการแนวราบ 95% และที่ เหลือ 5% จากคอนโดมิเนียม ส ว นกลยุ ท ธ ข องบริ ษั ท ฯ ในป นี้ เ น น รุ ก บ า นสั่ ง สร า งให ม าก ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการ ของลูกคาที่ตองการซื้อขาย แตยัง ไมพรอมที่จะเขาอยูอาศัย โดยจะ พยายามขยับสัดสวนบานสั่งสราง ใหเพิ่มขึ้นมาอยูที่ระดับ 30%, บาน พ ร อ ม โ อ น 7 0 % จ า ก ป 5 1 ที่ สั ด ส ว นบ า นสั่ ง สร า งอยู ที่ 20% และ 80% บานพรอมโอนเทานั้น

นอกจากนี้ ยังเตรียมทุมงบจำนวน 500 - 600 ล า นบาท ซื้ อ ที่ ดิ น เพิ่ ม เติ ม ในช ว งกลางป 53 เพื่ อ รองรับการเปดโครงการใหมใน ชวง ป 54 อีกดวย พ ร อ ม กั น นี้ ม อ ง ภ า พ ร ว ม อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ทั้ ง ป 53 สามารถขยายตั ว ได ดี โ ดยเฉพาะ ทาวเฮาส ขณะที่ บ า นเดี่ ย วและ คอนโดมิเนียมก็จะยังไดรับผลบวก จากได รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ( B O I ) แ ล ะ เ ม็ ด เ งิ น ก ร ะ ตุ น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลในโครงการ ตางๆ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

IMF หวั่น ศก.ถดถอยซ้ำสอง หากเรงยุตินโยบายกระตุน ศก.

“มิชลิน” เตรียมโยกผลิตยาง รถยนตเขาเอเชีย ลดตนทุน รายงานขาวตางประเทศระบุวา บริษัท มิชลิน จำกัด เตรียมจะทำการโยกยายฐานการ ผลิตยางรถยนตในประเทศญี่ปุนไปยังประเทศ อื่นๆ ที่มีตนทุนการผลิตต่ำกวาในภูมิภาคเอเชีย, ยุโรป และอเมริกาเหนือ หลังจากตนทุนการผลิต ที่โรงงานโอตะในญี่ปุนซึ่งมีพนักงาน 380 คนนั้น สูงเปน 2 เทาของตนทุนการผลิตที่โรงงานอื่นๆ โดยมิชลินจะทำการกันสำรองคาใชจายในการ โยกย า ยการผลิ ต ในครั้ ง นี้ พร อ มกั น นี้ บ ริ ษั ท ฯ กำลังเจรจากับผูแทนพนักงานที่โรงงานโอตะเพื่อ ชวยเหลือพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการปรับ โครงสรางดังกลาว

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า นายโดมินิก สเตราส - คาหน ผูอำนวยการกองทุน การเงินระหวางประเทศ (IMF) กลาววา เศรษฐกิจ ในบางประเทศอาจเขาสูภาวะถดถอยเปนรอบที่ สองถาหากประเทศดังกลาวยุตินโยบายกระตุน เศรษฐกิจเร็วเกินไป การฟนตัวของการจางงาน และอุปสงคในภาคเอกชนถือเปนเงื่อนไขที่จำเปน สำหรับรัฐบาลประเทศตางๆ ในการเริ่มตนถอน นโยบายกระตุ น เศรษฐกิ จ ถึ ง แม จั ง หวะเวลาที่ เหมาะสมในเรื่องนี้ขึ้นอยูกับสถานการณที่เฉพาะ เจาะจงของแต ล ะประเทศ อี ก ทั้ ง เศรษฐกิ จ ของ ประเทศพัฒนาแลวฟนตัวอยางเฉื่อยชาในชวงที่ ผานมา จำเปนตองใชความระมัดระวังเนื่องจาก การฟนตัวทางเศรษฐกิจยังคงอยูในภาวะเปราะ บาง “การจัดการกับหนี้สาธารณะที่ระดับสูง จะถือเปนประเด็นสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับรัฐบาล

News Station

หน้า 5

หลายประเทศ อยางไรก็ดีการยุตินโยบายกระตุน เศรษฐกิ จ เร็ ว เกิ น ไปอาจสร า งความเสี ย หายได เพราะหลายประเทศอาจจะยั ง ไม มี เครื่ อ งมื อ ใน การรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรอบสอง”

ผูวาการ ธ.กลางญี่ปุนยันคง ดอกเบี้ยต่ำตอชวยศก. รายงานขาวตางประเทศระบุวา นายมา ซาอากิ ชิรากาวา ผูวาการธนาคารกลางญี่ปุน (BOJ) กลาววา BOJ จะดำเนินนโยบายการเงิน ที่ผอนคลายตอไปโดยการรักษาอัตราดอกเบี้ยไว ที่ระดับต่ำมาก เพื่อชวยดึงประเทศใหหลุดพน จากภาวะเงินฝด เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับ รัฐบาลวาจะรวมมือเพื่อสนับสนุนการฟนตัวทาง เศรษฐกิ จ ในประเทศ พร อ มมองว า เศรษฐกิ จ กำลังกระเตื้องขึ้นขณะที่การสงออกและการผลิต ปรั บ ตั ว ขึ้ น แม อุ ป สงค ข องภาคเอกชนภายใน ประเทศยังคงขาดแรงกระตุน

“พีรพัฒน เทคโนโลยี” เตรียมเข็น IPO 25 ลานหุน เขาซื้อขายในตลาด mai ภายในครึ่งปแรกนี้ ผูบริหาร “พีรพัฒน เทคโนโลยี” เตรียมเข็น IPO จำนวน 25 ลานหุน เขาเทรดใน ตลาด mai ภายในครึ่งแรกป 53 หลัง Q1/53 เล็งยื่นไฟลิ่งกับ ก.ล.ต.ขณะที่ตั้งเปารายได ปนี้ขยับ 10% จากป 52 ที่คาดทำได 400 ลบ. นายอรรนพ จุลพันธ กรรมการ บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปดเผยวา หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะขายให กั บ ประชาชนครั้ ง แรก (IPO) จำนวน 25 ล า นหุ น มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จะสามารถเขาซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดประมาณ ครึ่งแรกของป 2553 เนื่องจากขณะนี้กำลังอยู ระหว า งการดำเนิ น งาน ซึ่ ง ภายในไตรมาส 1 / 2 5 5 3 ค า ด ว า จ ะ ยื่ น ข อ มู ล ไ ฟ ลิ่ ง ใ ห กั บ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ได สวนเงินที่ได รับ จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช สำหรั บ การขยายคลั ง สิ น ค า และเป น เงิ น ทุ น หมุนเวียน “เรื่องนำหุนเขาตลาดเอ็มเอไอ ตอนนี้ กำลังเตรียมการอยู ซึ่งคาดวาไตรมาส 1 ปนี้ คง

ยื่นไฟลิ่งกับ ก.ล .ต. ได สวนระยะเวลาการเขา ซื้อขายในตลาดหุนนั้น อยากใหไมเกินครึ่งแรก ของป นี้ ห รื อ ภายในไตรมาส 2 แต ค งต อ งรอดู ภาวะตลาดฯ ประกอบด ว ย เพราะหากภาวะ ตลาดฯ ไมดีก็คงยังไมเขา” นายอรรนพ กลาว ขณะที่ในป 2553 บริษัทฯ ตั้งเปาราย ไดขยายตัว 10% เพิ่มขึ้นจากป 2552 ที่คาดวา รายไดจะใกลเคียงกับป 2551 ที่ 400 ลานบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นสงผลใหกำลังซื้อ ของผูบริโภคเริ่มกลับเขาสูภาวะปกติและสงผล ใหยอดขายดีขึ้น สวนรายไดหลักของบริษัทฯ มา จากการผลิตและจัดจำหนายสินคาดานความ สะอาดและสุขอนามัย “รายไดในป 2552 คงไมดีมาก คาดวา จะใกลเคียงกับปกอนที่ทำไดประมาณ 400 ลาน บาท เนื่องจากในครึ่งปแรกไดรับผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับแนวโนม ธุรกิจหลักเพิ่งฟนตัวในไตรมาสที่ 3/2552 จึงยัง ไม ส ามารถชดเชยยอดขายที่ ห ายไปได ขณะ เดียวกันที่ผานมาบริษัทฯ ไดปรับกลยุทธในการ ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ ใ ห ม เ พื่ อ ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ สถานการณ แ ละขยายฐานลู ก ค า ไปยั ง ต า ง ประเทศ โดยเริ่มตนที่แถบอาเซียน ซึ่งปจจุบันมี สัดสวนยอดขายมากกวา 10% ของยอดขายรวม ของบริษัทฯ ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ธุ ร กิ จ หลั ก 6 กลุ ม ผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑทำความ สะอาดงานซั ก รี ด , ผลิ ต ภั ณ ฑ ท ำความสะอาด เครื่ อ งครั ว , ผลิ ต ภั ณ ฑ ท ำความสะอาดพื้ น ผิ ว , ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด โ ร ง ง า น อุ ต สาหกรรม, ผลิ ต ภั ณ ฑ ส ระว า ยน้ ำ และ ผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

หน้า 6

Gr n Forward Thinking Green, Live Green

BBL งัวเงีย

BBL เปนหุนแบงกยอดฮิตตัวหนึ่งของนักลงทุนมานานแสนนาน ทวาใน ระยะนี้คอนขางที่จะผิดฟอรมไปสักนิด ซึ่งเมื่อปลายสัปดาหกอนราวกับวาจะทำ การรีบาวดหนีคราบพักฐานไดแลวเชียว ทวากลับมีแรงขายสวนกลับมาในวันรุง ขึ้นเสียอยางนั้น อยางไรก็ดี ราคาลาสุด ณ ปดตลาดวันจันทรที่ 18 มกราคม 2552 ตรง 116.50 บาท (ลบ 1.00 บาท มูลคาการซื้อขาย 349.00 ลานบาท) นับวา เปน ระดับที่ไมแพง หากประเมินโดยพิจารณามูลคาเหมาะสมเปนสำคัญ อีกทั้งกรณีที่ เศรษฐกิจมีการพื้นตัวจริงดั่งที่หลายคนเริ่มตั้งขอสังเกต ไมนานนักแรงเก็งกำไรที่ แห ง เฉาไปก็ ค งจะกลั บ มาช ว ยดั น ให ส ามารถเก็ ง กำไรดั กทางผลประกอบการ ประจำป 52 ไดสนุกสนานกันเชียว ทั้งนี้ บทวิเคราะห บล.กรุงศรีอยุธยา, บล. ซิกโก, บล.ธนชาต และ บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) ใหราคาพื้นฐานที่ 138 บาท, 135 บาท, 120 บาท และ 155 บาทตามลำดับ ดานมุมมองทางเทคนิค บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) มองสัญญาณหุนอยู ในชวง แกวงตัวดานขาง ราคาหุนจะเคลื่อนไหวอยูในกรอบแคบๆ มีแนวรับที่ 115.00 บาท แนวตานที่ 118.00 บาท กลยุทธการลงทุน แนะนำเก็งกำไรระยะสั้น

WE CAN’T DO THIS ALONE Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

BBL ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคาหุ น ณ สิ้ น วั น ที่ 18/01/2553 116.50 -1.00 -0.85 116.50 117.00 116.00 117.50 116.47 2,996,500

Last Chg %Chg Open Hight Low Prev Avg Acc Vol

ขอมูล BBL

Acc Val %Fluct P/E P/BV DPS(Bath) Yield(%) EPS(Bath) Mkt Cap(Mil.)

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 11/09/2552 จำนวนหุน ผูถือหุน รายใหญ

วันทำการที่ผานมาพบหุนซื้อ - ขายที่ระดับราคา 116.50 บาท หนาแนนที่สุด

349,007 0.86 11.08 1.17 1.00 2.64 10.51 222.380

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 2. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 3. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)

467,615,706 85,912,581 67,429,791

(%) 24.50 4.50 3.53

4. HSBC BANK PLC-ABU DHABI

53,684,100

2.81

5.

43,128,579

2.26

จำกัด เพื่อผูฝาก

INVESTMENT AUTHORITY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

คลังชูนโยบายป53 ผาน17งานสำคัญ น า ย ก ร ณ จ า ติ ก ว ณิ ช รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง ประกาศนโยบายการดำเนินงานในป 2553 ภายใตกลยุทธ “ฝนตกทั่วฟา” โดยจะมี ก ารส ง เสริ ม ภาคธุ ร กิ จ และ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ ผ า น นโยบาย 17 เรื่อง ประกอบดวย 1. การแกหนี้นอกระบบ ซึ่ง ในป 52 มีลูกหนี้ลงทะเบียนกวา 9.6 แสนคน คิดเปนมูลหนี้ 1.02 แสนลาน บาท และไดตอเวลาลงทะเบียนถึงสิ้น ม.ค. 53 คาดวาจะสามารถอนุมัติเงิน ให กั บ ผู เ ข า โครงการได ภ ายใน ม.ค. 53 เร็วกวากำหนดใน มี.ค. 53 2. แผนพัฒนาตลาดเงินใน ระยะที่ 2 ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งการตั้ ง คณะกรรมการการกำกับการดูแลการ ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตลาดเงินฯ 3. แผนพัฒนาตลาดทุน 4. การจั ด ตั้ ง กองทุ น การ ออมแหงชาติ คาดวาจะสามารถจัดตั้ง กองทุนไดปลายป 53 รองรับแรงงาน นอกระบบใหออมเงิน 5. การเพิ่ ม บทบาทภาค เอกชนลงทุ น กั บ ภาครั ฐ ในรู ป แบบ PPP เพื่ อ เพิ่ ม แนวทางการลงทุ น โครงการของรัฐบาล 6. การจัดตั้งไมโครไฟแนนซ เพื่อเปนแหลงสินเชื่อสำหรับประชาชน ระดับฐานรากที่เหมาะสมและเขาถึง งาย และปญหาหนี้นอกระบบ ขณะนี้ มี ธ น า ค า รออมสิ น ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี โครงการธนาคารประชาชน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร (ธกส.) ที่มีแนวคิดจัดตั้ง

ธนาคารชุ ม ชน คาดจะมี ค วาม ชัดเจนภายในป 53 7. ควบคุมบัตรเครดิตและ สิ น เชื่ อ ส ว นบุ ค คล โดยจะออก พ.ร.บ.บั ต รเครดิ ต และสิ น เชื่ อ ส ว น บุคคล ควบคุมการดำเนินธุรกิจเพื่อ ก ำ กั บ ดู แ ล ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจาคใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรถไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจาคดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กรณชี้ปนี้เบิกงบไทยเขมแข็ง2แสนล.ดันจีดีพีโต3% น า ย ก ร ณ จ า ติ ก ว ณิ ช รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง เปดเผยวา ในป 2553 กระทรวงการ คลั ง มี แ ผนที่ จ ะเร ง รั ด การเบิ ก จ า ยงบ ป ร ะ ม า ณ ก ร ะ ตุ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ผ า น โครงการไทยเขมแข็ง 2555 วงเงินรวม 1.43 ลานลานบาท โดยคาดวาปนี้จะ เบิกจายไดประมาณ 2 แสนกวาลาน บาท หรื อ คิ ด เป น อั ต ราการขยายตั ว ของเศรษฐกิจเกือบ 3% ทั้งนี้ตองขึ้น อยูกับความสามารถการบริหารจัดการ

คุมครองสิทธิของผูบริโภค 8. ออก พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ ที่เปนธรรม 9. การออกพ.ร.บ.การ อนุญาตผูประกอบธุรกิจนำทรัพยสิน มาเปนหลักประกัน ซึ่งไดผานความ เห็นชอบจาก ครม.แลว

ของภาครัฐบาลดวยวาจะเปนไปตาม แผนหรือไม อย า งไรก็ ดี ป นี้ ป ระเมิ น ว า รัฐบาลจะมีการกูยืมที่ต่ำลง รวมถึง ในป 2554 ดวย เนื่องจากบทบาท ของหนวยงานจัดเก็บรายไดของภาค รัฐจะดีขึ้น ดังนั้นจะนำงบประมาณ ในส ว นดั ง กล า วมาสมทบลงทุ น ใน โครงการไทยเขมแข็ง ดาน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ ประภาศ ผูอำนวยการสำนักนโยบาย

เศรษฐกิ จ มหภาค ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลั ง กล า วว า ป นี้ เศรษฐกิจไทยฟนตัวจากปที่ผานมา โดยคาดวาจะเห็นการขยายตัวทาง เศรษฐกิจประมาณ 3 - 4% ซึ่งไดนำ ปจจัยเสี่ยงจากปญหาการลงทุนใน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเขามา รวมประเมินแลว โดยเศรษฐกิจที่ฟน ตัวมาจากการสงออกที่ดีขึ้นหลังจาก ปรับเปลี่ยนโครงสรางตลาดการสง ออกใหม หันมารุกตลาดการสงออก ในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะ จีนและอินเดีย และลดสัดสวนการสง

หน้า 7

10. ออกพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสรางทดแทนการเก็บภาษีโรง เรือนและภาษีบำรุงทองที่ 11. แกไขปฏิรูปภาษีของกรม ศุลกากรเพื่อใหเกิดความยุติธรรมกับผู ประกอบการ 12. ปฏิรูปโครงสรางภาษีเพื่อ จู ง ใจให ภ าคเอกชนจั ด ตั้ ง สำนั ก งาน ภูมิภาคในไทยเพื่อใหแขงขันสิงคโปร ได 13. ปฏิบัติการโครงการไทย เขมแช็ง กำหนดวงเงินลงทุนแรกในป 53 จำนวน 2 แสนลานบาท จะนำไปสู การทำสัญญาไดครบถวนภายในป 53 หรือคิดเปน 2% ของจีดีพี 14. Modernization กรม สรรพสามิ ต โดยวางนโยบายและ แนวทางการเก็บภาษีสรรพสามิต และ เตรี ย มเสนอร า งแก ไ ขกฎหมายกรม สรรพสามิต ภายใน เม.ย.53 15. Micro Insurance โดย การผลั ก ดั น การประกั น ภั ย ราคา ประหยัดออกสูตลาดในระดับฐานราก โดยมีเปาหมายเพิ่มสัดสวนผูถือครอง กรมธรรม ค นไทยเป น 50% หรื อ 30 ลานคนภายใน 3 - 5 ป 16. การพัฒนาการจัดซื้อจัด จางภาครัฐ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส 17.การมี จ ริ ย ธรรมในการ กระทรวงการคลัง โดยเร็วๆ นี้จะออก ประกาศและลงสั ต ยาบั น เพื่ อ สร า ง ธรรมาภิบาลและยกระดับจริยธรรม ผู บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ทั้งขาราชการการเมืองและขาราชการ ประจำเพื่อกำจัดผลประโยชนทับซอน

ออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ลง นอกจากนี้ เ ม็ ด เงิ น กระตุ น เศรษฐกิจจากโครงการไทยเขมแข็ง จะ เปนตัวผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให ขับเคลื่อนไปได แมหลายฝายจะกังวล กับปญหาความไมแนนอนทางการเมือง ซึ่งอาจจะนำไปสูการเปลี่ยนรัฐบาลใหม แตมั่นใจไดวาเม็ดเงินลงทุนไทยเขมแข็ง ในสวนดังกลาวจะสามารถเขาสูระบบ ได เนื่ อ งจากได มี ก ารผ า นความเห็ น ชอบจากที่ประชุม ครม. แลว www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553 PTTEP จองประมูลแหลงปโตรในอินโดเพิ่มเติม นายอนนต สิ ริ แ สงทั ก ษิ ณ ประธาน เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู จั ด การใหญ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) เปดเผยวา บริษัทฯ เตรียมเขารวมประมูลแหลง ปโตรเลียมในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มเติมอีก 2 3 แหง (บริเวณเกาะสุราเสวี) หลังบริษัทฯ ไดรับ สิทธิทำการศึกษาหาขอมูลในพื้นที่ ดังกลาว ซึ่ง คาดวาจะไดขอสรุปไมเกินกลางป 53 ทั้งนี้ หากประมูลสำเร็จบริษัทฯ จะหา พั น ธมิ ต รเข า มาร ว มทุ น หรื อ ดึ ง พั น ธมิ ต รที่ มี ความเชี่ยวชาญในการสำรวจแหลงปโตรเลียมใน น้ ำ ลึ ก เข า มาร ว มด ว ย โดยประเทศอิ น โดนี เ ซี ย เป น หนึ่ ง ในพื้ น ที่ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป า หมายขยาย

พื้นที่สำรวจ นอกเหนือจาก พมา ออสเตรเลีย และอัลจีเรีย PSL ตั้งบ.รวมทุนในสิงคโปร รุกงานขนสงซีเมนตแดนภารตะ นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ ผูจัดการ บมจ.พรีเชียส ชิพปง (PSL) แจงวา เมื่อ วันที่ 14 ม.ค. 53 ทางบริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัด ตั้งบ.รวม ลงทุนชื่อ Associated Bulk Carriers Pte. Ltd ในประเทศสิงคโปร ดวยทุนจดทะเบียน เริ่ ม ต น ที่ 2 ดอลลาร ส หรั ฐ แบ ง เป น หุ น สามั ญ จำนวน 2 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ดอลลาร สหรัฐ ซึ่งทาง PSL ถืออยูในสัดสวน 50% และ อีก 50% ถือโดยบ.PFS Shipping (Singapore)

หน้า 8

Pte. Limited เพื่อดำเนินธุรกิจขนสงซีเมนต และ ธุรกิจอื่นๆ ที่คลางคลึงกันในประเทศอินเดีย ตาม สั ญ ญาที่ ไ ด ท ำไว ใ นการเช า สิ ท ธิ์ ก ารบริ ห ารเรื อ (Time Charters) สำหรับเรือตอใหมกอนหนานี้ FOCUS หวังป 53 รายไดพุง 30 - 40% นายนนทวัฒน ทองมี กรรมการผูจัดการ บมจ.โฟคัส ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น (FOCUS) เป ด เผยว า ในป 53 เบื้ อ งต น บริ ษั ท ฯ ตั้งเปา รายไดขยายตัวประมาณ 30 - 40% เพิ่มขึ้น จากป 52 ที่ ค าดจะมี ร ายได ใ กล เ คี ย งกั บ ป 51 ที่ 715.39 ล า นบาท หลั ง ป จ จุ บั น มี ง านในมื อ อยู ที่ 500 ลานบาท และเตรียมเขาประมูลงานใหมใน สวนของโครงการไทยเขมแข็งของภาครัฐเพิ่มเติม

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme  “เตรียมทดสอบ 108.30 บ./ก.ก. แตยังผานยาก” นายชัยวัฒน เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 360 สัญญา สถานะคงคาง 2,326 สัญญา - ปด 106.85 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.30 บ. (สัญญาสงมอบเดือนส.ค. 53)

ปจจัยบวก - ราคาจะขึน้ ทดสอบแนวตาน 108.30 บ./ก.ก. อีกรอบ - ความตองการยางจากตลาดโลกยังอยูใ นระดับสูง - น้ำมันยืน 77 เหรียญ อาจรีบาวดอกี ครัง้ - ลุน ตัวเลขจีดพี จี นี ออกมาดี ทำราคาโภคภัณฑเอเชียพุง ปจจัยลบ - เทคนิคติดแนวตาน 108.30 บ./ก.ก. กลยุทธ - เก็งกำไร (สัญญาสงมอบเดือนส.ค. 53) - แนวรับ 105 บ./ก.ก. รับสำคัญ 100 บ./ก.ก. - แนวตาน 108.30 บ./ก.ก.

 “เงินดอลลไมนิ่ง การเมืองรอน” นายคมสันต ปรมาภูติ ผูช ว ยผูจ ดั การอาวุโส ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.บัวหลวง SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 4,127 สัญญา สถานะคงคาง 21,550 สัญญา - ปด 524.50 จุด เพิม่ ขึน้ 0.40 จุด (สัญญา S50H10 มี.ค. 53) ปจจัยลบ - ยังพักฐานตอ - นลท.รอติดตามผลอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล - เงินดอลลแข็งคา กดดันราคาสินคาโภคภัณฑ - ราคาน้ำมันเริม่ วิง่ ในระดับต่ำ - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 1659.73 ลานบาท กลยุทธ - เก็งกำไร (สัญญา S50H09 มี.ค. 53 ) - แนวรับ 520 จุด ถัดไป 518 จุด - แนวตาน 526 จุด ถัดไป 528 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 526 จุด แนวตาน 528 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

Dynamic Station

หน้า 9

FA ประกาศความพรอมดันไอพีโอเทรดป 53 วงการเชื่อไอพีโอปนี้คึกคัก บจ.เล็ก - ใหญตบเทาเขาตลาดฯ เพียบ หลังภาพรวมผานจุดต่ำสุด และฉายแววสดใส ตามเศรษฐกิจฟนสำรวจที่ปรึกษาการเงินตุนไอพีโอลนมือ กระจายทั้ง SET และ mai คายกิมเอ็งฯ เนนกลยุทธคัดขนาด ใหญมากกวาจำนวน หวังดึงนักลงทุนสถาบันเขาลงทุน สวนคายกสิกรไทย เชื่อการแขงขันวาณิชธนกิจดุ มีดีลไอพีโอ เตรียมดัน 4 ดีล มูลคาไมต่ำกวาพันลานบาท ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (ตลท.) ตั้งเปาบริษัทจดทะเบียนที่เขามาจด ทะเบียนใหม (ไอพีโอ) ป 2553 มีมารเก็ตแคป รวม 1 แสนล า นบาท เพิ่ ม จากป ก อ นที่ มี มารเก็ตแคปไอพีโอ 3 - 4 หมื่นลานบาท โดย ไม ร วมบริ ษั ท ฯ ที่ เ ข า มาจดทะเบี ย นแบบ 2 ตลาด (Dual Listing) ซึ่งจะเนนนำบริษัท ขนาดใหญเขามาจดทะเบียน Investor Station สำรวจดีลไอพีโอใน มือของที่ปรึกษาทางการเงิน พบวาสวนใหญมี ลูกคาจำนวนมาก เริ่มจาก บล.คันทรี่ กรุป ซึ่ง ถือเปนโบรกเกอรอันดับตนๆ ที่เปนที่ยอมรับใน การเปนที่ปรึกษาทางการเงินนำหุนเขาตลาด หลักทรัพยฯ โดย นายชู พ งศ ธนเศรษฐการ กรรมการผูจัดการฝายวาณิชธนกิจ บล.คันทรี่ กรุ ป ระบุ ว า ป จ จุ บั น มี ดี ล ไอพี โ อ 4 - 5 ดี ล มูลคารวม 1,000 ลานบาท คาดวาเสนอขาย ภ า ย ใ น ป นี้ โ ด ย เ ข า ร ะ ด ม ทุ น ทั้ ง ใ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย เอ็ ม เอ ไอ (mai) และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) โดย เบื้องตนมีบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด ซึ่งเปนบริษัท ลูกคาของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ต เวิรค จำกัด (มหาชน) หรือ CEN คาดวาจะยื่น ไฟลิ่งตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดภายใน ไตรมาส 2/2553 ขณะที่โบรกเกอรรายใหญในตลาดฯ อยาง บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุวาปนี้จะ เนนมูลคาของงานไอพีโอขนาดใหญมากกวา จำนวน เนื่องจากตองการใหนักลงทุนสถาบัน เข า มาลงทุ น โดยนายมนตรี ศรไพศาล

ประธานเจาหนาที่บริหาร บล.กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย) กลาววา ปจจุบันมีดีลไอพีโอขนาดใหญ 2 ดีล มูลคา 3,000 - 10,000 ลานบาท และมี งานไอพีโอบริษัทขนาดเล็ก 1 - 2 ดีล มูลคา 500 - 1,000 ลานบาท ด า นนายสุ ช าย สุ ทั ศ น ธ รรมกุ ล กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ฟ ล ลิ ป (ประเทศไทย) จำกัด กลาววา ปจจุบันมีดีลไอ พีโอ 2 - 3 ดีล มูลคาดีลละ 100 กวาลานบาท คาดวาจะยื่นไฟลิ่งกับ ก.ล.ต. ภายในปนี้ และ นาจะเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ภายในปนี้เชนกัน ส ำ ห รั บ น า ย ว ร ช า ติ ท ว ย เ จ ริ ญ กรรมการผูจัดการ บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จำกัด กลาววา ปจจุบันมีดีลไอพีโอในมือ 9 ดีล เตรียมยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต.ปนี้ 4 - 5 บริษัท มูลคา 1,500 ลานบาท ไดแก บริษัท ไพลินบุคเน็ต จำกั ด รวมทั้ ง บริ ษั ท ฯ ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงสี เครื่องใชไฟฟา, โรงพยาบาล, โฆษณา ซึ่งเขา ระดมทุนทั้งใน SET และ mai สวนนายวรวัจน สุวคนธ กรรมการผู จัดการ ฝายวาณิชธนกิจ บล.กสิกรไทย กลาว วา แนวโนมตลาดไอพีโอและควบรวมกิจการ (M&A) ป 2553 นาจะดีขึ้นจากป 2552 หลัง จากที่ตลาดไอพีโอผานจุดต่ำสุดแลว โดยในป นี้บริษัทฯ จะเนนใหความสำคัญในธุรกิจ M&A เนื่ อ งจากตลาดมี ค วามคึ ก คั ก มากขึ้ น ทั้ ง ดี ล ขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยเชื่อวาแนวโนม การแข ง ขั น ของธุ ร กิ จ วาณิ ช ธนกิ จ จะรุ น แรง มากขึ้น บริษัทฯ ตั้งเปารายไดไวที่ 250 ลาน บาท ทั้ ง นี้ ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ง าน M&A

8 ดี ล มู ล ค า รวมกว า 50,000 ล า นบาท ประกอบดวย ธุรกิจการแพทย 2 ดีล, พลังงาน 2 ดีล, และธนาคารพาณิชย, ประกันภัย, การ เกษตร, ไอที อย า งละ 1 ดี ล ขณะเดี ย วกั น มีดีลไอพีโอ 4 ดีล อยูระหวางเจรจากับลูกคา มี มู ล ค า ระดมทุ น 1,000 ล า นบาทขึ้ น ไป ประกอบดวยธุรกิจกอสรางเฉพาะ 2 ดีล, ธุรกิจ ประกอบชิ้นสวน และธุรกิจน้ำตาลอยางละ 1 ดีล

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

Gold Futures

หน้า 10

(ตอนที่ 1)

Gold Futures (โกลดฟวเจอรส) หรือสัญญาซื้อขายทองคำลวงหนา เปน เครื่องมือที่ผูลงทุนสามารถใชทำกำไรไดตามความคาดการณที่มีตอราคาทองคำไดทั้งใน ภาวะราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง ดวยคุณลักษณะเดนที่สามารถซื้อกอนขาย หรือขายกอนซื้อก็ได และใชเงินลงทุนนอย ประกอบกับราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวที่ไม สั ม พั น ธ กั บ ราคาหุ น โกลด ฟ ว เจอร ส จึ ง เป น ทางเลื อ กที่ น า สนใจในการทำกำไรและ กระจายความเสี่ยงของ พอรตลงทุน Gold Futures ชวยเพิ่มความคลองตัวใหกับผูลงทุน ทำใหสามารถซื้อขายทำกำไรไดทั้งในภาวะราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง โดยในการซื้อขายโกลดฟวเจอรสจะไมมีการสงมอบทองคำจริงระหวางคูสัญญา แตใชวิธีจายชำระเงินตามสวนตางกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้น เรียกวา “การชำระราคาเปนเงินสด” (Cash Settlement) ผูลงทุนสามารถ “ซื้อกอนขาย” หรือ “ขาย กอนซื้อ” ก็ได โดยกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจะเทากับสวนตางระหวางราคาขายและราคาที่ซื้อเอา ไว เชน หาก ผูลงทุนคาดวาราคาทองคำจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ก็สามารถซื้อโกลดฟวเจอรสไวกอน และเมื่อราคา ทองคำปรับตัวขึ้น ก็สามารถขายโกลดฟวเจอรส ในภายหลัง ทำใหไดกำไรเทากับสวนตางของราคา ซื้อและขาย หรือในกรณีที่ผูลงทุนคาดวาราคาทองจะปรับตัวลดลงก็สามารถสั่งขายโกลด ฟวเจอรส ได เ ลย แม ว า ไม เ คยซื้ อ โกลด ฟ ว เจอร ส มาก อ น และเมื่ อ ราคาทองปรั บ ตั ว ลดลง ก็ ค อ ยซื้ อ โกลด ฟวเจอรส ในภายหลัง ทำใหไดกำไรตามสวนตางของราคาขายและราคาซื้อ (อานตอฉบับหนา...)

นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหเกียรติปาฐกถาเรื่อง “แนวโนมเศรษฐกิจและหุนไทย ป 53” ในงานตลาด นัดผูลงทุนไทย (Thai Investors’ Day) โดยมี วิเชฐ ตันติวานิช รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยฯ นายสรรเสริญ นิลรัตน นายกสมาคมสงเสริม ผูลงทุนไทย และนายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) รวมใหการตอนรับ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

Lifestyle Station

หน้า 11

มุมประกัน มิตรแทหนุนแมโดมเกมส ทุม ทุนประกันภัย 2,500 ลบ.

สุขเทพ จันทรศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ บริษัท มิตรแทประกันภัย จำกัด รวม แถลงขาวในฐานะองคกรผูสนับสนุนและลงนามสัญญา สิทธิประโยชนในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ ไทย ครั้งที่ 37 “แมโดมเกมส” โดยมิตรแทประกันภัยเปนผู สนับสนุนการประกันภัยในการแขงขันอยางเปนทาง การ ดวยการมอบความคุมครองประกันภัยอุบัติเหตุใหแกทีม นักกีฬาจาก 111 มหาวิทยาลัยที่เขารวมการแขงขันรวมถึง คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 12,000 คน คิดเปนทุนประกันภัย 2,500 ลานบาท ซึ่ง การแขงขันฯ ประกอบดวย 24 ชนิดกีฬา ชิงชัยกวา 900 เหรียญรางวัล จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ระหวาง วันที่ 22 - 30 มกราคม 2553 นี้

มุมการตลาด วายแอลจีควบกระแสตืน่ ทอง ภูมใิ จเสนอมาตรฐาน 96.5%เพิรธ มินต นางพวรรณ นววัฒนทรัพย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลียน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ผูนำเขาและสงออกทองคำแทงอันดับ 1 ของไทย เปดเผยถึงผลการ ดำเนินงานในปที่ผานมาวา บริษัทฯ มียอดการนำเขาและสงออกทองคำรวมประมาณ 150 ตัน คิดเปนอัตราการเติบโตประมาณ 25% จากป 2551 ที่มียอดประมาณ 120 ตัน สงผลใหบริษัทฯ สามารถครองสวนแบงตลาดสูงสุดในอุตสาหกรรมที่ประมาณ 55 - 60% ขณะที่ในสิ้นปนี้ได ตั้งเปายอดคาสงทองคำแทงที่จำนวน 170 ตัน หรือมีสวนแบงตลาดมากกวา 60% ทั้งนี้ สำหรับแผนการดำเนินงานในป 53 บริษัทฯ ไดเตรียมเปดตัวผลิตภัณฑใหม ดวย การนำเขาทองคำแทง 96.5% ในขนาดแทงละ 10 บาท จากเพิรธมินต (Perthmint) ประเทศ ออสเตรเลีย เขามาทำตลาดในประเทศไทยเปนรายแรก โดยกำหนดการซื้อขายขั้นต่ำที่น้ำหนัก 30 บาท ซึ่งจะใชหลักสากลโดยอางอิงจากราคา Spot และอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการแปลง จาก 99.99% เปน 96.50% “การนำเขาทองคำ 96.5% จะสงผลดีตอผูประกอบการรานทองรายยอยในการชวยลด ขั้นตอนการแปรสภาพทองคำจาก 99.99% เปน 96.5% เพื่อใชในการผลิตทองรูปพรรณ อีกทั้ง ทองคำที่นำเขายังมีมาตรฐานสากลโดยไดรับการรับรองจาก LBMA (London Bullion Market Association) ซึ่งเปนที่ยอมรับในตลาดโลก ในขณะที่บริษัทฯ มีระบบการซื้อขายที่นาเชื่อถือ จากการซื้อขายทอง 99.99% อยูแลว ทำใหลูกคามั่นใจไดในความโปรงใส และการบริการที่ รวดเร็ว” ดานนางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จำกัด กลาววา ปจจุบันบริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดในการซื้อขาย Gold Futures อยูประมาณ 10% โดยตั้งเปาที่จะขยายฐานลูกคาในป 2553 ใหมียอดขายเฉลี่ยวันละ ไมต่ำกวา 800 - 1,500 สัญญา หรือประมาณ 20% อีกทั้งมีแผนจะเพิ่มตัวแทนสนับสนุนการซื้อ ขาย หรือ Selling Agent เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่มีอยู 22 ราย โดยจะเนน Selling Agent ขนาด ใหญในแตละภูมิภาค และพรอมใหบริการแกนักลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

หน้า 12

“ประภาส ตันพิบูลศักดิ์” (ตอนที่ 3) หลังจากนั้นโอกาสในการเปนผูจัดการกองทุนก็มาถึง เมื่อไดมีโอ กาสมาทำงานที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมวรรณ ในตำแหนงเปนผู จัดการกองทุนอาวุโส (Fund Manager) ซึ่งที่นี่ทำใหคุณประภาส ไดเรียนรู ในเรื่องการบริหารเงินมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารเงินจำนวน มาก “ในการบริหารเงินกับการเปนผูจัดการกองทุนนี้ ทำใหผมเขาใจวาการ บริหารเงินจำนวนมากนั้น ยากกวาการบริหารเงินจำนวนนอยหลายเทา เพราะถาหากเปนการบริหารเงินจำนวนนอย เราสามารถ Take Action ได เร็ว แตสำหรับการบริหารเงินในจำนวนที่มากแลว เราจำเปนตองใชระยะ เวลาและการพิจารณาคอนขางมาก เพราะเมื่อลงทุนไปแลว เราก็ไมตองการ ที่จะไปลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงไมวาจะใน ทิศทางขาขึ้น หรือลงอยางรวดเร็ว เพราะจะสงผลกระทบกับผลประกอบ การของกองทุนได เรื่องการลงทุนใน Long Term ถือไดวาตองมีการวิเคราะห มีการ ทำการบ า นเชิ ง ลึ ก มาเป น อย า งดี รวมถึ ง ต อ งมองเผื่ อ ในทางที่ ไ ม ดี ด ว ย เชนกัน เชน ถามองผิดจะทำอยางไร เปนตน ซึ่งการมองในวิกฤตในแงของ Fund Manager แลวตองมองรอบดาน มองในทุกๆ ดาน

“ประภาส ตันพิบูลศักดิ์”

ประธานเจาหนาที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนอยุธยา จำกัด ชีวิตพลิกผันอีกครั้งที่ บลจ.วรรณ หลังจากที่ทำงานอยู บลจ.วรรณ ไดสักระยะหนึ่ง คุณประภาส ก็ไดออกจากวงการการเงิน เพื่อที่จะไปชวยธุรกิจที่บาน ซึ่งตอนนั้นถือ วาออกไปจากวงการไปนานทีเดียว ประมาณ 4 ป แตตลอดเวลาคุณ ประภาสบอกวายังมีความรูสึกคิดถึง และเรียกไดวาดวยใจที่ยังโหยหา ในวงการการเงินที่มีอยูตลอดเวลา ก็เลยตัดสินใจกลับเขามาทำงานใน ด า นการเงิ น อี ก ครั้ ง และครั้ ง นี้ ง านที่ ไ ด มี โ อกาสเข า ไปสั ม ผั ส ประสบการณในการเปนที่ปรึกษาทางดานการเงินที่บริษัท Univentures Consulting “ชวงนั้นเปนชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 1997 ซึ่งลูกคาหลาย รายจะมี ป ญ หาเรื่ อ งหนี้ ซึ่ ง การที่ ไ ด เ ข า ไปมี ส ว นร ว มในการปรั บ โครงสรางหนี้นั้น ทำใหผมไดมีโอกาสนำความรู ความสามารถทางดาน การเงิน เขาไปชวยในการแกปญหาและการปรับโครงสรางหนี้ใหกับลูก คาอยางเต็มที่ใหกับบริษัทๆ หนึ่ง ซึ่งผมเขาไปบริหารจัดการเต็มเวลาใน ฐานะประธานเจาหนาที่บริหารและไดใชเวลาประมาณ 4 ปในการแก ปญหาทางดานการเงินและปรับโครงสรางของบริษัทใหสามารถที่จะ ตอบรับและปรับตัวใหเขากับสภาพการแขงขันและการตลาดที่มีการ เปลี่ ย นแปลงไป โดยเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารวางแผน การแก ไ ขป ญ หาทาง การเงิน โดยบริษัทไดเขาไปสูแผนการฟนฟูกิจการและมีการเจรจากับ เจาหนี้เพื่อเขาไปสูกระบวนการศาลลมละลาย และออกจากแผนฟนฟู ไดในที่สุด” อานตอฉบับหนา

ON

O W E FLYT

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

Professional Station

MINT ราคาเหมาะสม 15.10 บาท ชื่อมั่นธุรกิจโรงแรมจะฟนตัว จาก ตัวเลขนักทองเที่ยวเริ่มกลับมาเปนบวก โดย นักทองเที่ยวเดือน พ.ย. 52 อยูที่ 1.36 ลาน คน เพิ่ ม ขึ้ น 26.3%YoY สู ง สุ ด ในรอบ 20 เดือน รวมทั้งจากคาดการณของ ททท. วาจะ มีนักทองเที่ยวอยูที่ 14 ลานคน ใน FY09E และ 15 - 15.5 ลานคน ใน FY10E หรือเติบ โต 7 - 11%YoY ซึ่ ง คาดการณ ดั ง กล า วมี ความเป น ไปได สู ง หากภาครั ฐ บาลของ ประเทศตางๆ รักษาแผนกระตุนเศรษฐกิจใน ระดับที่เหมาะสม ขณะที่อัตราการเขาพักใน Q4/ 52E ของ MINT เท า กั บ 58% จากเดิ ม ที่ 50% ใน Q4/52A สงผลให OCC Rates ใน FY09E เทากับ 52% สวนอัตราคาหองพักตอ คื น เฉลี่ ย (ARR) เท า กั บ 6,130 บาท ใน

Q4/09E ลดลงจากเดิ ม ที่ 7,163 บาท ใน Q4/08A ส ง ผลให ARR ใน FY09E เท า กั บ 5,900 บาท สวนธุรกิจอาหารเติบโตตอเนื่อง โดยมี ก ารเติ บ โตของยอดขายจากสาขา ทั้ ง หมดที่ 9% ใน 4Q09E และ 12% ใน FY09E อยางไรก็ตาม รายไดของสาขาเดิม ปรั บ ตั ว ลดลงที่ 3% ใน Q4/09E และทั้ ง ป ติดลบ 2.5% คาดรายได ป นี้ จะโตแบบก า ว กระโดดที่ 33%YoY จากหลายปจจัย คือการ ฟนตัวของธุรกิจโรงแรมสงผลอัตรากำไรดีขึ้น ดวย, การขยายตัวของธุรกิจอาหารที่คาดวา จะเปดเพิ่มอีก 80 - 100 สาขาตอป, รายได จากธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดวา จะสามารถรับรูรายไดจากการขาย Condo ในสวนของ St. Regis ไดใน Q4/10E, รายได

หน้า 13

บล.ซิกโก MINT แนะนำ “ซือ้ ” ราคาเหมาะสม 15.10 บาท

เพิ่มเติมจากการเปดโรงแรมใหมที่ Anatara Baa Atoll และที่ St. Regis บวกกั บ รายได จากการบริหารโรงแรมเพิ่มเติม โดยขณะนี้ ได เ ซ็ น สั ญ ญ า เ ข า บ ริ ห า ร โ ร ง แ ร ม ใ ห ม ที่ อนั น ตาราในจี น . โอมาน, และอาบู ด าบี เรียบรอยแลว แนะนำ “ซื้ อ ” ให ร าคาเหมาะสมที่ 15, 10 บาท มองวาเปนบริษัทฯ ที่มีแผนการ ลงทุ น ชั ด เจน โดยเน น การเข า รั บ บริ ห ารโรง แรมและมี ก ารเป ด สาขาร า นอาหารใหม ต อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง การฟ น ตั ว ของธุ ร กิ จ โรงแรมใน FY10E จะสามารถทำใหรายไดรวมบริษัทฯ ฟนตัวชัดเจน

Photo Release

คุณชูพงศ ธนเศรษฐกร (ขวาสุด) กรรมการผูจัดการฝายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS ถายรูปเปนที่ระลึกรวมกับคณะผูบริหาร บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน) ในโอกาสแตงตั้งให CGS เปนผูจัดการการจัดจำหนายหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะจำหนายใหกับประชาชนทั่วไปเปน ครั้งแรกจำนวน 60 ลานหุน www.istationnews.com


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

หน้า 14

ÊŒÁàËÅ×ͧÇѺáÇŒºáʺµÒ â´ÂËÁÒÂàÅ¢

นี้ก็คงจะมีแตรายยอยเผลอใจไปไวใจหุน (ที่จูๆ ก็) มหัศจรรยเทานั้นแล สวัสดีประจำวันอังคารที่ 19 มกราคม ดานตัวโกลเบล็ก โฮลดิ้งเอง แมผูถือหุน 2553 ซึ่งเปนวันที่เราไมกลาฟนธงวาหุนจะขึ้นหรือ เบอร 1 จะยิ่ ง ใหญ ใ นเส น ทางสายทองคำมา ลง แต เ รากล า รั บ ประกั น ว า โลกแห ง การลงทุ น ยาวนาน แตในตัวกิจการ (GBX) ซึ่งจดทะเบียน กำลั ง เดิ น เข า หาความคึ ก คั ก มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ อั น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 กลับมีภาพ เนื่องมาจากฤดูกาลประกาศงบการเงิน สวางไสวในเสนทางธุรกิจคาหลักทรัพย รอเราอยู มาตลอดหลายป เพิ่งจะมีปกอนนี้แหละ ตอนนี้ ใ ครคิ ด อยากจะซื้ อ ก็ ที่คำวาทองคำไดมาสองประกายจากวา Blemished and acne-prone skin? Find out what you can do! เล็ ง ๆ กั น ไว ไ ด เ ลย ถ า ชอบความ ที่เคยเปนอยูอีกครั้งดวยยอดขายทะลัก หวือหวาไมชอบรอนาน ก็รอใหฝรั่งเขา ล น ทั้ ง ในส ว นของทองคำจริ ง และธุ ร เป ด เกมก อ นแล ว เราก็ ต ามในจั ง หวะ กรรมทองล ว งหน า และป นี้ ก็ มี ก าร สั้ น ๆ โฉบแล ว ไป โฉบแล ว ชิ่ ง พอมั น ประกาศธงรบในสมรภูมิทองคำแทงทั้ง สวิงคอยกลับมาใหม ในแง ย อดขายและจำนวนลู ก ค า ด ว ย แ ต ส ำ ห รั บ ค น รั ก ค ว า ม เสียงอันดังลั่นในยุคที่หากใครมีทองเทา ปลอดภั ย อย า งไรเสี ย กลยุ ท ธ เ ดี ย วที่ หั ว สามารถเอาไปแลก..(แลกอะไรได ตองงัดออกมาใชคือ ทยอยสะสม วัน โปรดเดาเอาเอง)..ใครก็ได แลวก็นาจะ ไหนมันแดงก็ชอน มันเขียวก็ชอนนอย ไดเปนโขยงเสียดวย ลง ทวาตองกลั้นใจทำอยางสม่ำเสมอ ทวา ในอีกมุมหนึ่งผูที่ประกาศ ในหุ น ที่ เ รามั่ น ใจ ที่ เ ราเชื่ อ มั่ น ว า ไม มี ตัวเองเปนเบอรหนึ่งการขายสงทองคำ เจามือเขาสิง เชื่อมั่นวาผลประกอบการ แท ง ในไทยอย า ง ยู ห ลิ ม หรื อ ชื่ อ ที่ ใ ช Eucerin pH5 products มันของดี มันเปนของจริง และเมื่อถึง เปนทางการในกิจการทองคือวายแอลจี Experience the first skincare with allergy protection วันที่ตัวเลขงบออกมาวันใด นั่นแหละ ก็กลับมาเดินเกมรุกตลาดในทุกทิศทาง R คือเวลาไชโยของนักลงทุนผูอดทน เชนกัน แลวก็มีหลายเสนทางทับกันดวย คำวาไชโยไมไดหมายบอกวา และถึ ง แม จ ะไม ไ ด เ ป น การชนกั น ใหทำกำไรแตหมายบอกวา ถามันดีเรา โดยตรงแตบรรดาแมๆ ทั้งหลายในธุรกิจ ก็ไดเปนเจาของกิจการที่ดี แตถามันแย ทองเจาอื่นๆ ก็คงไมอยูเฉยเปนแนแท อยางนอยเราก็มีตนทุนไมสูงเทากับคน ทานผูอานเตรียมตัวเห็นปรากฏการณ ที่ตามมาไมทายๆ เจาแหงทองทั้งหลายลงมาฟาดฟนกัน สำหรับหุนตัวเล็กๆ หลายตัว ได เ ลย ต อ จากนี้ โ ฉมหน า การทำมา ในระยะนี้ที่สลับหมุนเวียนกันแรง มีกูรู หากินในวงการทองยากนักจะกลับไป หลายทานใหความเห็นคลายคลึงกันวา เหมือนวันวานอีกตอไป เฉกเชนกันราคา เปนแผนลอรายยอยไปติดกับ จึงฝาก ทองคำที่ ไ ม มี ใ ครเชื่ อ อี ก ต อ ไปว า จะ เตือนใหผูที่ชอบเก็งกำไรเลือกตัวที่พื้น กลั บ ไป 5 - 7 พั น บาท ดั่ ง ครั้ ง ก อ นป พอร ต โบรกเกอร ซ ่ ึ ง มี ผ  ู เ ชี ่ ย วชาญให ค ำปรึ ก ษาก็ ไ ม อ าจ ฐานแนนๆ มารเก็ตแคปเยอะๆ ดีกวา เพราะมัน 46 - 47 ที่ผานไปแลว ยากที่ ใ ครเพี ย ง 1 หรื อ 2 คนจะไปควบคุ ม การ ไปตอกรได แตยังดีที่พอรตโบรกเกอรและพวกกองทุน มาถึงบรรทัดนี้วาดวยเรื่องทิศทางตลาด มักมีกระบวนการกรองหุนไวแลวหนึ่งชั้นซึ่งจะเลือก อนาคตตามธรรมเนียมดีกวา....เปดสัปดาหใหม เคลื่อนไหวของราคา ซึ่งหนึ่งในผูฝากความปรารถนาดีถึงนัก พวกตัวที่ใหญหนอย ดังนั้นเหยื่อจากสถานการณเชน แบบเซ็งๆ สำหรับ Gold Futures ที่ราคาขยับลง แค 10 บาท เลนเอา สิงหเดยเทรด ตองกุมขมับ TRADING BY INVESTOR TYPE Index Last Chg Chg % ปวดสมอง เพราะไมรูจะแหยชวงราคาไหน แตที่ Type Buy Sell Net 746.89 +0.37 +0.05 SET เห็นๆ คือทิศทางดอลลารที่แข็งโปก เลยทำราคา Institute 527.98 +0.13 +0.02 SET 50 ทองไมวิ่งดั่งใจ ทางคุณคมสันตของ บล.บัวหลวง 1,135.95 +0.14 +0.01 SET 100 Foreign ก็ปวดสมองไมแพนักลงทุน เพราะตลาดไมมีขาว 226.67 +0.36 +0.16 MAI มาใหประกอบบทวิเคราะหเลย ยังไงซะ ตอนนี้ (Mil. B) 16,359.20 SET Value Local (Mil. B) 390.91 MAI Value เก็งกำไร คือคำตอบที่ดีที่สุด ใหแนวรับ 17,850 บาท แนวตาน 18,050 บาท Last Update 18/01/10 16:59:47 Last Update 18/01/10 ลงทุนก็คือ คุณไก ชนะชัย แหง บล.โกลเบล็ก แถมยัง ใหรายละเอียดเพิ่มเติมอีกวา การที่โบรกเกอรแจก 0% ที่ระดับ 20 ลานขึ้นไปใหกับรายใหญ ทำใหตนทุนปน ถูกลง หรือแทบเรียกไดวาไรตนทุน อีกทั้งหากเพลี่ยง พล้ำรายยอยไมตามตอม เจามือก็สามารถถอนทัพได โดยไมเจ็บตัว ซึ่งความไดเปรียบเชนนี้ มันเจงเสียจน

1,497.43

1,314.76

(9.15%)

(8.04%)

3,291.06

4,950.79

(20.12%)

(30.26%)

9,825.18

8,591.34

(60.06%)

(52.52%)

+182.67

-1,659.73

+1,233.84

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

ประเมิ น ดั ช นี ฯ วั น นี้ ว า น า จะ เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยยังไดรับ ปจจัยบวกจากเก็งกำไรผลประกอบการ ไตรมา ส 4/255 2 ของกลุ ม ธนาคา ร พาณิ ช ย รวมถึ ง ได รั บ อานิ ส งส จ าก ทิศทางของตลาดหุนภูมิภาคที่เริ่มปรับตัว ขึ้น กลยุ ท ธ แนะน ำ ซื้ อ หุ น กลุ ม ธนาคารพาณิชย ประเมินแนวรับอยูที่ 742 จุด และแนวตานอยูที่ 750 จุด

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้คาดวา จะทรงตัว โดยมีแนวรับหลักอยูที่ 740 จุด ซึ่ง หากสัปดาหนี้ดัชนีเคลื่อนไหวไมต่ำกวาระดับ ดังกลาว มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปสูจุดสูงสุด ซึ่งเปนแนวตานสำคัญที่ 752 จุด กลยุทธ แนะนำทยอยซื้อ กลุมเกษตร อิเล็กทรอนิกส และยานยนต และเก็งกำไร กลุมสินคาโภคภัณฑ กลุมพลังงานและปโตร เคมี รวมทั้งกลุมแบงก และกลุมรับเหมาฯ

หน้า 15

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ขึ้น อยูกับปจจัยผลประกอบการ ของสถาบัน การเงินที่จะทยอยประกาศออกมาในชวง นี้ ดังนั้นจึงเชื่อวาอาจจะมีแรงเก็งกำไร เขามาและอาจทำใหหุนไทยแกวงขึ้นได บาง แตยังอยูในกรอบแคบ กลยุทธ แนะลงทุนหุนปโตรเคมี และบ ริ ษั ท ที่ มี ข า วการ ควบร วมกิ จ การ ประเมินแนวรับไวที่ 742 จุด สวนแนว ตานที่ 750 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553 Top 20 by value

หน้า 16

ประจำวันที่ 18 มกราคม 2553

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

หน้า 17

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

หน้า 18

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

หน้า 19

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

หน้า 20

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

หน้า 21

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

หน้า 22

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

หน้า 23

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

หน้า 24

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

หน้า 25

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

หน้า 26

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

หน้า 27

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 294 ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 28

ประจำวันที่ 19 มกราคม 2553

08.45 เครือเจริญโภคภัณฑ จัดพบปะผูบริหาร พูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง “นโยบายและทิศทาง

ธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑป 2553” อาคารซี.พี.ทาวเวอร

10.00 เลอโนโว (ประเทศไทย) รวมกับ ไมโครซอฟท แถลงขาวเลอโนโวเปดตัวโนตบุกรุนใหม

ลาสุดในประเทศไทยจากตระกูลธิ้งคแพด ThinkPad Edge และ ThinkPad X100e รานอาหาร บัตเทอร บัตเทอร

10.30 ทิ ส โก จั ด งานแถลงข า วสรุ ป ผลการดำเนิ น งานป 2552 และแผนการดำเนิ น งาน

“ธุรกิจกองทุนรวมป 2553” อาคารทิสโกทาวเวอร

13.00 สามารถคอรปอเรชั่น แถลงขาว “โครงการ Samart Innovation Awards 2010”

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ Centerpoint @ Central World

13.00 บัตรกรุงไทย จัดงานแถลงขาวงานมหกรรมทองเที่ยวยิ่งใหญที่สุดในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก 2010” ศูนยการประชุมฯ สิริกิติ์

13.30 ธารารมณ เอ็ น เตอร ไ พรส แถลงข า วเป ด ตั ว แคมเปญ “มหกรรมบ า นและคอนโด

เริ่มแลววันนี้ที่ ธารารณ” โรงแรมโฟรซีซั่น

14.30 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และ

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม จัดงานแถลงขาวเปดตัวโครงการ “กอรางสรางตัวเพื่อเอส เอ็มอีรายใหม ป 2553” อาคารจามจุรี สแควร

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 19 ม.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you