Page 1

Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

5 5 6 7

หวังฟาหลังฝนสดใส

THAI ยั ง พอมี ค า สำหรั บ ถื อ ยาว

หุน THAI ถลาต่ำ ดวยชอกช้ำผลงาน Q3/52 ฟอรมบู ทวาในเชิงการลงทุนมี หลายคายเชียรตอ เกียรตินาคินชี้ราคาเหมาะสมสูงถึงระดับ 25.00 บาท ดีบีเอส วิ ค เคอร ส ให 23.80 บาท ทว า ฟากพั ฒ นสิ น จ อ ปรั บ ประมาณค า ลงจาก 24 บาท ยูไนเต็ดแนะชะลอการลงทุน และทิสโกมองเปาหมายเพียง 16.80 บาท สวนทางเสน เทคนิควันนี้ไรสัญญาณบวก เตือนนักเก็งกำไรอยาเพิ่งรีบเก็บ ต‡อหนˆา 3

News Station IMF จีจ้ นี ขึน้ คาหยวนสรางสมดุลการคาโลก KASET วิง่ ตอ ! CIMBT แรงแบบไรทศิ ทาง SCB รับสินเชือ่ ปนตี้ ำ่ กวา3%แตปห นาโตเกิน5%

9

Dynamic Station

10

ธรรมเทนเมนท

12

Professional Station

SENA เปารายไดป 53 แตะ 1.5 พันลบ. ไมมีน้ำไมมีพระจันทร PTL ถูก นาซื้อ

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

วันนีว้ นั ธงไชย

แกวงตัวในกรอบแคบ

PTTAR เดินหนาลงทุน 330ลาน$

เห็นแววคากลัน ่ รวมเฉลีย ่ ป 53 สูงขึน ้

‘วรวรรณ ธาราภูมิ’

PTTAR เดินหนาลงทุนแผนลงทุน 5 ป (53 - 57) 330 ลานเหรียญ เนน ทุมหนักยูโรโฟร 220 ลานเหรียญ ขณะที่มองคาดคาการกลั่นเฉลี่ยทั้งปนี้สูงกวา 5 เหรียญ/บารเรล และป 53 เห็นแววจะสูงขึ้นไดอีก อีกทั้งเผยอยูระหวางศึกษาแผน เลือกหยุดซอมบำรุงโรงงานอะโรเมติกสหรือโรงกลั่นเพียงโรงเดียวในปหนาหวังชวย ดันกำไรเพิ่ม พรอมภาวนามาบตาพุดคลายปญหาโดยไว ชี้หากเร็ววันไดขอสรุปจะ สามารถประกาศความคืบหนาแผนควบรวมไดภายในเดือน ธ.ค. ต‡อหนˆา 3

ตอนที่ 5

ต‡อหนˆา 11 Investment Opportunities in Southeast Asia

‘Pearls in the SEA’ Investor Conference 30th November 2009 At Fullerton Hotel, Singapore

MINT รายไดพลาดเปา-กำไรดิ่ง แตมั่นใจปหนาฮึดกลับโตแรงได

MINT หั่นเปารายไดปนี้จากเดิมที่ตั้งไวโต 8% เหลือใกลเคียงป 51 ที่ทำได 1.6 หมื่นลานบาท ชี้พิษเศรษฐกิจ-ไขหวัดใหญ 2009 ฉุด ยอดการเขาพักโรงแรมของนักทองเที่ยว อีกทั้งเชื่อวากำไรทั้งปจะดิ่ง มากกวา 30% แตมอง Q4/52 ผลงานจะสวยหรู รับไฮซีซันธุรกิจ ปหนา ขอแกตัวตั้งเปารายไดโตขั้นต่ำ 10% พรอมปมกำไรกาวกระโดด และมี แผนลงทุน 4 - 4.5 พันลานบาท ทั้งในธุรกิจอาหารและโรงแรม ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

หน้า 2

Be The Leader

Investment Opportunities in Southeast Asia ‘Pearls in the SEA’ Investor Conference 30th November 2009 At Fullerton Hotel, Singapore

Sponsor and Partnership By

Contact For Information Tel:02-5549390 or ir@irplus.in.th www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

ยกหุน THAI

(ตอจากหนา 1)

โบรกเกอร

หน้า 3

แนะนำ

ผู สื่ อ ข า วรายงานความ ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) เคลื่อนไหวราคาหุน บมจ. การบินไทย ‘ซื้อลงทุน’ ราคาพื้นฐาน 23.80 บาท (THAI) วานนี้ แกวงตัวในแดนลบเปน พัฒนสิน เปนกลาง แตอาจมีการปรับราคาเปาหมายลงจากเดิม 24.00 บาท สวนใหญจนกระทั่งปดที่ระดับ 19.10 ชะลอการลงทุน ยูไนเต็ด บาท ลบ 0.40 บาท หรื อ -2.05% ทิสโก ‘ถือ’ ราคาเปาหมาย 16.80 บาท มูลคาซื้อขาย 89.96 ลานบาท เกียรตินาคิน ‘ซื้อลงทุน’ ราคาเหมาะสม 25.00 บาท คำแนะนำการลงทุนเชิงพื้นฐาน บทวิ เ คราะห บล.เกี ย รติ นาคิน ยังคงใหคำแนะนำการลงทุน ล า นบาท ขณะที่ ใ นป 2551 มี ผ ล วาจะฟนตัวในชวงปลายป 2552 เปน ประสิทธิภาพในชวงที่ผานมา ทำให THAI เปน ‘ซื้อลงทุน’ ประเมินราคา ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 9M51 ป จ จั ย บวกต อ การฟ น ตั ว ของภาวะ ฝายวิเคราะหเชื่อวาผลประกอบการ การณ ท อ งเที่ ย ว และธุ ร กิ จ การบิ น ไตรมาสสุ ด ท า ยของป 2552 ของ เหมาะสมไว ที่ 25 บาท หลั ง จาก อยูท ี่ 957 ลานบาท ทั ้ ง นี ้ ภ าวะเศรษฐกิ จ ที ่ ค าด ข ณ ะ ที่ ก า ร บ ริ ห า ร ต น ทุ น ที่ มี บริษัทจะกลับมามีกำไรสุทธิอีกครั้ง ประกาศผลประกอบการ 3Q52 ออก โดยคาด THAI จะมีผลการ มาขาดทุน 4,035 ลานบาท สวนหนึ่ง ดำเนินงานในป 2552 อยูที่ 467 ลาน มาจากผลขาดทุ น จากอั ต ราแลก บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผล เปลี่ยนมากถึง 2,735 ลานบาท หาก การดำเนินงานขาดทุน 21,379 ลาน พิ จ ารณาเฉพาะผลการดำเนิ น งาน บาท ในป 2551 ปกติ บริษัทมีผลขาดทุน 1,299 ลาน KHAOKHO GOLDEN RESORT พร อ มกั น นี้ ฝ า ยวิ เ คราะห มี บาท เปนผลขาดทุนที่ลดลงเมื่อเทียบ มุมมองที่เปนบวกเพิ่มขึ้นตอภาพรวม กับผลขาดทุนจากการดำเนินงานปกติ อุตสาหกรรม โดยมองการฟนตัวของ 3,582 ล า นบาท ใน 2Q52 และผล .....เขาคอโกลเดน รีสอรท...... อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนปจจัย ขาดทุ น จากการดำเนิ น งานปกติ เปนรีสอรทในเขาคอ ที่ถูกบรรจงสราง บวกตอผลประกอบการ 4Q52 - 2553 4,308 ล า นบาท ใน 3Q51 ผล ขึ้นทามกลางขุนเขาปาไมและสาย โดยคาดวาบริษัทจะมีกำไรสุทธิ (ไม ประกอบการ 3Q52 เป น ช ว ง Low หมอก ซึ่งทานสามารถสัมผัสอิงแอบ รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) Season ของธุรกิจทองเที่ยว รวมทั้ง และแนบชิดกับความเปนธรรมชาติ และ ในป 2553 อยู ที่ 4,731 ล า นบาท ภาวะเศรษฐกิจในชวง 3Q52 จะยังไม อากาศอันบริสุทธิ์อยางเปนสวนตัว เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงาน มีสัญญาณการฟนตัว ทำใหธุรกิจการ ณ เขาคอโกลเดนรีสอรท ที่ซึ่งหลีก ในป 2552 ที่คาดหมายไว บินในชวงที่ผานมามีการแขงขันทาง หนีจากความวุนวาย การใชชีวิตที่เรียบ คำแนะนำการลงทุนเชิงเทคนิค ดานราคาที่รุนแรงมาก ขณะที่ผลการ งายและสงบเงียบ จะทำใหทานประทับ นักวิเคราะหหลักทรัพย บล. ดำเนินงาน 9M52 มีผลขาดทุน 1,569 ใจ มิรูลืม...... ฟนันเซีย ไซรัส ประเมินหุน THAI ยัง ลานบาท ผลการดำเนินงานขาดทุน ไมมีสัญญาณบวก และพบแนวโนมที่ ลดลงเมื่อเทียบกับผลขาดทุน 6,612 จะปรั บ ลงต อ มี แ นวรั บ อยู ที่ 18.00 ลานบาท บาท แนวต า นอยู ที่ 20.60 บาท อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม ผ ล ก า ร ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ¨Í§¼‹Ò¹ eFinanceThai กลยุทธการลงทุนแนะนำใหรอดู โดย ÃѺʋǹŴ 20% ¨¹¶Ö§à´×͹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552 ดำเนิ น งาน 3 ไตรมาสที่ ผ า นมา หากยั ง ต อ งการซื้ อ ควรเข า จั ง หวะที่ ผลกระทบจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นส ง ราคาหุนปรับลงใกลเคียงกับแนวรับ ผลกระทบตอผลการดำเนินงานมาก หนาวนี้.....ไปพักผอนรับอากาศบริสุทธิ์ เสียกอน แต พิ จ ารณารวม 9M52 บริ ษั ท มี ผ ล ที่เขาคอโกลเดน รีสอรทกันเถอะ..... กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียง 53

¾ÔàÈÉ!!!

PTTAR เดินหนา

(ตอจากหนา 1)

นายชายน อ ย เผื่ อ นโกสุ ม กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ปตท. อะโรเมติกส และการกลั่น (PTTAR) เปดเผยวา บริษัทฯ คาดการณคาการ กลั่ น รวมเฉลี่ ย (GIM) ในไตรมาส 4/52 น า จะอยู ที่ 5.5 - 6 เหรี ย ญ/ บารเรล จากในชวง 9 เดือนที่ผานมา อยูที่ 4.5 เหรียญ/บารเรล และรวมทั้ง ปนาจะมากกวา 5 เหรียญ/บารเรล เนื่องจากสเปรดของเบนซีนและพารา ไซลี น ลดลงเล็ ก น อ ย ขณะที่ ต น ทุ น

การผลิ ต ของบริ ษั ท ฯ อยู ที่ 2.20 เหรียญ/บารเรล สำหรับในป 53 คาดวา คา การกลั่นรวมเฉลี่ยของบริษัทฯ จะไม ต่ ำ ก ว า ป นี้ ภ า ย ใ ต ส ม ม ติ ฐ า น แนวโน ม เศรษฐกิ จ โลกเป น ไปใน ทิศทางที่ดีขึ้น และจากความตองการ ใชพลังงานในการผลิตของประเทศ จีนและประเทศในตะวันออกกลาง พร อ มกั น นี้ ประเมิ น ราคา น้ ำ มั น โลกป ห น า จะเฉลี่ ย อยู ที่ 72 เหรี ย ญ/บาร เ รล และเพื่ อ ป อ งกั น

ป ญ หาจากความผั น ผวนราคา บริ ษั ท ฯ จึ ง ยั ง คงนโยบายทำการ ประกันความเสี่ยงตอไป สำหรับแผนการลงทุน 5 ป (2553 - 57) บริษัทฯ วางงบประมาณ อยูที่ 330 ลานเหรียญสหรัฐ โดยหลัก ใชในโครงการยูโรโฟร ประมาณ 220 ลานเหรียญ ซึ่งไดมีการเซ็นสัญญา และเริ่มกอสรางไปแลว คาดวานาจะ สรางเสร็จภายในไตรมาส 4/54 และ เริ่มการผลิตไดในไตรมาส 1/55 สำหรับเงินลงทุนอื่นๆ จะใช

ในการปรั บ ปรุ ง บำรุ ง ซ อ มแซม เครื่องจักร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิ ต ซึ่ ง เงิ น ทุ น ทั้ ง หมดมาจาก จากกระแสเงิ น สดจากกิ จ การของ บริษัทฯ น อ ก จ า ก นี้ ใ น ส ว น ข อ ง แผนการหยุดซอมบำรุง บริษัทฯ อยู ระหวางการหารือแผนการดำเนินงาน อยู วาจะหยุดซอมบำรุงในสวนของ โรงงานอะโรเมติกส และโรงกลั่น ซึ่ง เบื้องตนตั้งใจจะหยุดซอมเพียงโรงใด โรงหนึ่งไปกอน ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

PTTAR เดินหนา

(ตอจากหนา 3)

จากกำหนดการเดิมที่คาด วาจะหยุดซอมโรงงานอะโรเมติกสใน ชวงไตรมาส 1/53 และโรงกลั่นในไตร มาส 4/53 โดยสวนของโรงกลั่นอาจจะ ปรับเปลี่ยนแผนเปนหยุดซอมบำรุง ในไตรมาส 1/54 เพราะยังเลื่อนออก ไปได และพิ จ ารณาว า โรงกลั่ น อื่ น

MINT รายได

(ตอจากหนา 1)

นางปรารถนา มงคลกุ ล ประธานเจ า หน า ที่ ฝ า ยการเงิ น บมจ.ไมเนอร อิ น เตอร เ นชั่ น แนล (MINT) เป ด เผยว า บริ ษั ท ฯ คาดการณรายไดป 52 จะใกลเคียง กั บ ป ก อ นที่ ท ำได 1.6 หมื่ น ล า น บาท ซึ่ ง ถื อ ว า ต่ ำ กว า เป า หมายที่ เคยตั้งเปาไวจะมีรายไดเติบโต 8% จากป 51 เนื่ อ งจากสภาพ เศรษฐกิจที่ไมดีประกอบกับปญหา โรคไข ห วั ญ ใหญ 2009 รวมถึ ง ผลกระทบจากความวุ น วายทาง การเมื อ งในประเทศ ซึ่ ง ส ง ผลต อ ความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวที่จะ เขาพักในโรงแรม สงผลใหรายได จากธุ ร กิ จ โรงแรมในป นี้ ล ดลงไป 27% ขณะที่กำไรในชวง 9 เดือนที่ ผานมาลดลงจากชวงเดียวกันป 51 อยูที่ 47% ส ำ ห รั บ ก ำ ไ ร ป นี้ ท า ง MINT ประเมิ น ว า คงปรั บ ลดลง มากกวาที่มองไวจะลดลงอยูที่ 25 30% จากป 51 ที่มีกำไรสุทธิ 1.90 พั น ล า นบาท เนื่ อ งจากการชะลอ ตั ว ของธุ ร กิ จ โรงแรม โดยมี อั ต รา การเขาพักประมาณ 50% แตทั้งป คาดวาจะอยูในระดับ 60% เพราะ ไตรมาส 4/52 เปนชวงไฮซีซั่นของ ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยวนา จะกลับมาคึกคักอีกครั้งทั้งในและ ต า งประเทศ หลั ง สั ญ ญาณทาง

News Station

หน้า 4

หยุ ด ซ อ มบำรุ ง หรื อ ไม เพื่ อ ป อ งกั น การหยุ ด ซ อ มซ้ ำ ซ อ นที่ จ ะส ง ผลให น้ำมันขาดตลาด ดานสถาบันวิจัยนครหลวง ไทย (SCRI) ใหคำแนะนำการลงทุน หุน PTTAR เปน ‘ขายทำกำไร’ มูลคา เหมาะสมป 53 ที่ 25.80 บาท

เศรษฐกิจตางๆ เริ่มปรับตัวดีขึ้น “ป นี้ เ ราได รั บ ผลกระทบ จากวิกฤตเศรษฐกิจ ทำใหรายได และกำไรไมไดตามเปาหมายที่วาง ไว และยังตองแบกรับภาระพิเศษ จากการที่ศาลฎีกาพิพากษาใหเรา ชำระเงิน 23 ลานบาท ทำใหตองมี ภาระเพิ่มเขามาอีก แตหวังวาชวง ไฮซี ซั น ธุ ร กิ จ น า จะช ว ยผลั ก ดั น ผลงานไตรมาส 4/52 ใหออกมาดี กวางวดเดียวกันของปกอนทั้งในแง รายไดและกำไร ซึ่งเชื่อวาจะชวย ให ก ำไรของป นี้ ไ ม ต่ ำ มาก” นาง ปรารถนา กลาว ส ว นในป 53 บริ ษั ท ฯ ประมาณการรายไดเติบโตอยางต่ำ 10% จากปนี้ที่คาดทำไดอยูที่ 1.6 หมื่นลานบาท ขณะที่ในสวนของ กำไรเชื่ อ ว า อาจเติ บ โตแบบก า ว กระโดด ทั้งนี้คาดวา สัดสวนราย ได จ ากธุ ร กิ จ โรงแรมจะเพิ่ ม ขึ้ น ที่ ระดั บ 10% โดยมองว า อั ต ราเข า พั ก เฉลี่ ย ในป ห น า จะปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น 65% จากป 52 ที่อัตราเขาพักเฉลี่ย จะอยูที่ 53% รวมทั้งคาดวาอัตรา คาหองพัก (ADR) จะปรับตัวดีขึ้น จากปนี้ประมาณ 5 - 7% อีกดวย ด า นธุ ร กิ จ อาหาร คาดการณ ว า รายได จ ะขยายตั ว ประมาณ 10-12% เนื่องจากการ เปดสาขามากขึ้น อีกทั้งโครงการ

St.Dgis ที่จะกอสรางแลวเสร็จใน ไตรมาส 4/53 ซึ่งหากมีการโอนก็ จะสามารถรับรูรายไดทันที รวมถึง โครงการสมุย แอสเซส หลังจากที่ ไดมีการเซ็นสัญญาไปแลว 3 ยูนิต โดยคาดว า ในป ห น า จะมี ก ารเซ็ น สัญญาเพิ่มอีก 2 ยูนิต และตั้งเปา จะมี ก ารเซ็ น เพิ่ ม ใหม อี ก 8 - 14 ยูนิต โดยป ห น า บริ ษั ท ฯ เตรียมทุมงบประมาณ 4 พันลาน บาท เพื่อเปดโรงแรมใหมประมาณ 4 - 5 แหง โดยจะแลวเสร็จ 2 แหง ในป 53 คือ อนันตรา มัลดีฟ และ

เซนทรีจีส รวมทั้งการขยายสาขา รานอาหาร ซึ่งมีแผนจะเปดเพิ่มอีก 80 - 100 แห ง จากป จ จุ บั น ที่ มี ประมาณ 1,100 แหง เพื่อรองรับ การเติ บ โตในอนาคต และเป น ปจจัยที่นำไปสูเปาหมายระยะยาว ในป 57 ที่ จ ะทำรายได แ ตะ 4.7 หมื่นลานบาท ดานนักวิเคราะหบล.ดีบี เอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) ยัง คงแนะนำ ‘ซื้ อ ’ หุ น MINT ต อ ไป โดยใหราคาพื้นฐานป 53 ที่ 15.60 บาท แมวากำไรของบมจ.ไมเนอรฯ ปนี้ลดลงมากกวา 30% และรายได เหลือแคทรงตัวจากป 51 เนื่องจาก เชื่อวาทั้งธุรกิจอาหารและโรงแรม ยั ง มี ทิ ศ ทางขยายตั ว ต อ เนื่ อ ง จน อาจจะทำใหกำไรสุทธิป 53 พุงถึง 34% จากอั ต ราการเข า พั ก และ ราคาเฉลี่ยของธุรกิจโรงแรมสูงขึ้น และรายไดจากธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552 หน้า 5 นอกจากนี้ นายสเตราส-คาหนกลาววา หาก ทั้งนี้ ธนาคารระดับมลรัฐในสหรัฐฯ ที่ได จีนมีเปาหมายที่จะใหเศรษฐกิจโลกมีความสมดุล รับการจัดอันดับความนาเชื่อถือโดยฟทชมีจำนวน มากขึ้น จีนจะขึ้นคาเงินหยวนในที่สุด อยูท ี่ 283 ธนาคาร

IMF จี้จีนขึ้นคาเงินหยวนสราง สมดุลการคาโลก

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา นาย โดมิ นิ ค สเตราส - คาห น ผู อ ำนวยการกองทุ น การเงินระหวางประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟเรียกรอง ใหจีนปรับขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินหยวนเพื่อลด ความไม ส มดุ ล ของการค า โลก และจะเป น ประโยชนตอเศรษฐกิจจีน “เราเชื่อมั่นอยางยิ่งวา เงินหยวนอยูใน ระดับต่ำกวามูลคาที่แทจริง และนั่นไมเพียงแตสง ผลกระทบต อ เศรษฐกิ จ โลกเท า นั้ น แต ยั ง ส ง ผลกระทบต อ เศรษฐกิ จ จี น ด ว ย จึ ง นั บ เป น ประโยชนของจีนเอง หากขึ้นคาเงินหยวน” นาย สเตราส-คาหนกลาวกับผูสื่อขาวในกรุงปกกิ่ง การให ค วามเห็ น ของผู อ ำนวยการ ไอเอ็ ม เอฟดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น ในวั น เดี ย วกั บ ที่ ประธานาธิ บ ดี บ ารั ค โอบามาเข า หารื อ กั บ ประธานาธิบดีหู จิ่นเทาในระหวางการเยือนอยาง เปนทางการ

ฟทชสงซิกหั่นเครดิตแบงกระดับ มลรัฐในสหรัฐฯ

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า สถาบั น จั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ฟ ท ช เ รทติ้ ง ส หรือ ฟทชคาดวา ธนาคารระดับมลรัฐของสหรัฐฯ อาจถู ก ลดอั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ เนื่ อ งจากมี แนวโนมตองเผชิญการผิดนัดชำระหนี้จากสินเชื่อ อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชยราว 10% ของ มูลคารวม ซึ่งอยูที่ 1.1 ลานลานดอลลาร โดยฟทช ระบุวา ธนาคารขนาดกลางใน สหรัฐฯ อาจตองบันทึกผลขาดทุนจากการหนี้เสีย ที่เกิดจากการปลอยสินเชื่ออสังหาริมทรัพยเพื่อ การพาณิชย ซึ่งยังคงไมฟนตัวจากวิกฤต ขณะเดียวกันฟทช คาดวา หากมีการนำ ผลขาดทุ น จากการปล อ ยสิ น เชื่ อ ก อ สร า ง อสังหาริมทรัพยเขามาคำนวณดวย ภาคธนาคาร ขนาดกลางในสหรัฐฯ จะบันทึกผลขาดทุนรวมกัน ราว 140 พันลานดอลลาร หรือ คิดเปนสัดสวน 24% ของยอดสิ น เชื่ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การ พาณิชย

โอเปคจอคงปริมาณการผลิต น้ำมันในการประชุมเดือนหนา รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา คูเวต เผยสมาคมประเทศผูสงออกน้ำมัน หรือ โอเปค จะไม เ ปลี่ ย นแปลงปริ ม าณการผลิ ต น้ ำ มั น ใน การประชุมที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม เนื่องจาก เชื่อปริมาณอุปสงคและอุปทานในตลาดโลกอยู ในระดับที่เหมาะสมแลว โดยซีค อาหมัด อัล-อับดุลเลาะห อัลซาบาห รัฐมนตรีวาการกระทรวงน้ำมันคูเวต กล า วว า ที่ ป ระโอเปคจะไม เ ปลี่ ย นแปลง ปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุมในการประชุมที่ จะมีขึ้นเดือนหนา ทั้ ง นี้ ในช ว งปลายป เ ป น ช ว งที่ ค วาม ต อ งการใช น้ ำ มั น ของโลกอยู ใ นระดั บ สู ง เนื่องจากหลายภูมิภาคกำลังเขาสูชวงฤดูหนาว ทำให ค าดว า ราคาน้ ำ มั น จะยั ง คงมี แ นวโน ม ทรงตัวในระดับสูง หากโอเปคไมเพิ่มปริมาณ การผลิต

KASET วิ่งตอ! ไมสนเซียนหุนมองปนี้กำไรวูบ-แนะนำขาย ผูสื่อขาวรายงานวา จากการสำรวจ ราคาหุนบนกระดานพบวาวานนี้ราคาหุน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) หรือ KASET เคลื่อนไหว เพิ่มขึ้นอยางโดดเดน โดยปดการซื้อขายที่ระดับ 5.20 บาท ซึ่งเปนระดับราคาสูงสุดของวัน เพิ่มขึ้น 0.62 บาท ด ว ยมู ล ค า การซื้ อ ขายหนาแน น กว า 44.73 ลานบาท ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกลาวสวน ทางกับนักวิเคราะหที่แนะนำขายหุน KASET หลัง จากพบวาผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2552 ออกมาต่ำกวาปกอนคอนขางมาก ทำใหมองวาจะ สงผลตอเนื่องใหผลประกอบการประจำป 2552 ออกมาลดลงในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ถึ ง แม ว า ผล ประกอบการจะเริ่ ม ฟ น ตั ว ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งหาก เปรียบเทียบไตรมาสกอนหนาก็ตาม ทั้งนี้ สถาบันวิจัยนครหลวงไทย ไดออก บทวิ เ คราะห ถึ ง หุ น KASET ว า รายงานผลการ ดำเนินงานงวด Q3/52 พลิกฟนจากขาดทุนสุทธิ 3 แสนบาทในงวด Q2/52 เปนกำไรสุทธิ 4.6 ลาน บาท ซึ่งเปนไปตามทิศทางภาพรวมอุตสาหกรรม ในงวด Q3/52 ที่ราคาขาวหอมมะลิสงออกเฉลี่ยที่ เพิ่มขึ้นราว 9.24%QoQ ทำให KASET มียอดขาย ในงวด Q3/52 เทากับ 475.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นราว

16%QoQ แต ยั ง คงลดลงราว 11%YoY และมี อั ต รากำไรขั้ น ต น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากระดั บ 11.9% ใน งวด Q2/52 เปน 12.3% ในงวด Q3/52 ผลจาก ยอดขายและอัตรากำไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นนั้นทำให KASET มีกำไรปกติเทากับ 3.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น จากที่มีกำไรปกติเพียง 5 แสนบาทในงวด Q2/52 (เพิ่มขึ้น 575%QoQ) ทั้งนี้ในงวด Q3/52 KASET มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 2.1 ลานบาท และมีผลขาดทุนจากการแปลงคาเทากับ 9.2 แสน บาท อย า งไรก็ ต ามแม ว า ผลการดำเนิ น งานของ KASET ในงวด Q3/52 จะสามารถพลิกฟนจาก ขาดทุนสุทธิเปนกำไรสุทธิได แต KASET มีผลรวม กำไรสุทธิงวด 9M/52 ที่ต่ำเพียงประมาณ 9 แสน บาท ขณะที่ SCRI ประมาณการกำไรสุทธิทั้งปของ KASET ไวเทากับ 37.8 ลานบาท ดังนั้น SCRI จึง อยูระหวางพิจารณาปรับประมาณการกำไรสุทธิ ของ KASET ลง อยางไรก็ตาม มองวาผลการดำเนินงาน ป 2553 จะฟนตัว จากราคาขาวในตลาดโลกที่เริ่ม ปรับตัวขึ้น เนื่องมาจากผลผลิตขาวของประเทศผู ผลิตและบริโภคขาวรายใหญของโลกอยางประเทศ อิ น เดี ย และฟ ลิ ป ป น ส ได รั บ ความเสี ย หายจาก

ปญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งคาดวาผลประกอบการของ KASET ในป 2553 จะไดรับอานิสงสจากประเด็น ดังกลาว ยังคงคำแนะนำ ‘ขาย’ ราคาหุนสูงเกิน มูลคาเหมาะสม : แมผลประกอบการของ KASET เริ่มฟนตัวไดใน Q3/52 ตามที่ SCRI คาดการณไว แตโดยรวมแลวผลการดำเนินงานทั้งป 2552 ถือวา นาผิดหวังและต่ำกวาที่ประมาณการไว และแมวา ผลการดำเนินงานของ KASET ในป 2553 จะมี แนวโนมฟนตัวไดตามทิศทางอุตสาหกรรมการสง ออกขาว แตราคาหุนในปจจุบันสูงกวามูลคาตาม ป จ จั ย พื้ น ฐานที่ SCRI ประเมิ น ไว ที่ 1.60 บาท ดั ง นั้ น SCRI จึ ง ยั ง คงคำแนะนำ ‘ขาย’ (DDM, Cost of Equity 13.7%, Terminal Growth 4%) และอยูระหวางพิจารณาปรับประมาณการกำไร สุทธิลง www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

หน้า 6

Gr n Forward

Thinking Green, Live Green

CIMBT แรงแบบไรทิศทาง พุ ง พรวดเป น จรวดเลยสำหรับหุน CIMBT หลังจาก ตลท. แย ม เสี ย งดั ง ว า บริ ษั ท แม ที่ ม าเลย เ ตรี ย มเข า จดทะเบี ย นแบบควบ 2 ตลาด ในตลาดหลักทรัพยไทยภายในกลางปหนา เปนเหตุใหนัก ลงทุนเขาซื้อเก็งกำไรจนราคาหุนบวกขึ้นไปแตะเพดาน (Ceiling) หลัง จากกอนหนานี้เปนหุนที่มีสภาพคลองคอนขางนอย สำหรับนักลงทุนที่ ชอบเก็งกำไรก็ควรดูทิศทางใหดีกอนตัดสินใจ เพราะจริงๆ แลว ไมวา จะวัดจากทั้งพื้นฐานและเทคนิค ไมมีใครบอกไดหรอกวามันจะสราง อัศจรรยไดอีกขนาดไหน มีแตใจคนที่เขาไปเก็งกำไรเทานั้นแหละที่รูดี ที่สุด วานนี้ราคาหุนปดตลาดที่ 2.32 บาท (ซึ่งเปนราคาสูงที่สุดใน รอบราว 2 - 3 ป) บวก 0.53 บาท หรือ 29.61% มูลคาการซื้อขาย 102.68 ลานบาท ดานนักวิเคราะหเทคนิค บล.ฟนันเซีย ไซรัส ประเมินวา เปน การบวกขึ้นแรงตามกระแสขาว ทำใหนักลงทุนเขาไปเก็งกำไรจากขาว ที่เกิดขึ้น จึงไมมีคำแนะนำการลงทุนทั้งในเชิงบวกหรือลบ อยางไรก็ตาม ใหกรอบการเคลื่อนไหวระยะสั้น มีแนวตานที่ 2.42 - 2.58 บาท แนวรับที่ 2.20 บาท แตหากมีการดีดตัวกลับจะมี แนวรับถัดไปที่ 2.00 - 1.90 บาท

CIMBT Financial Data

Index

Last

Chg

Chg %

706.55

-0.20

-0.03

498.07

-0.70

-0.14

1,076.57

-1.56

-0.14

215.91

+2.01

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+0.94 16,165.11 667.07

17/11/09 16:59:57

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

1,002.19

994.40

+7.79

(6.20%)

(6.15%)

Foreign

3,975.44

3,983.14

(24.59%)

(24.64%)

9,071.09

8,819.85

(56.12%)

(54.56%)

Local Last Update

-7.70

+251.24

17/11/09

Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

งบ Q3/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/09/2552 Asset 126,245.45 Liabilities 118,400.34 Equity 7,777.34 Paid-up Capital 6,674.70 Revenue 7,913.90 Net Profit -40.60 EPS(Baht) ROA(%) -0.65 ROE(%) -15.87 Net Profit Margin(%) -0.51

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

WE CAN’T DO THIS ALONE

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 16/11/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

N.A. 3.07 0.58

N.A. 23,895.43

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 16/04/2552 3 อันดับผูถือหุนราย ให ญ

1. CIMB BANK BERHAD 2. BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE

3. บริษัท ปนทรัพย จำกัด

12,435,069,760 (93.15%) 529,733,488 (3.97%) 118,790,100

(0.89%)

´Õ㨴ŒÇÂ

ระยะนี้หุนไทยจะบวกจะลบยังไงก็ชางมันเตอะ มันคงไมไดทำใหใครตอใครวิตกมากมาย เพราะเรื่อง มันเดาๆ ไดกันอยูแลว ในขณะเดียวกันสำหรับหุนรายตัวอาทิ BEC, KH, PM, PS และ UVAN กลับมีเรื่องนายินดีจึงตองรีบขอ แสดงความยินดีมา ณ ที่นี้เลย หลังจากนิตยสาร Forbes Asia ไดเลือก 5 บริษัทจดทะเบียนของไทยที่ไดวาชื่อไป แลว จัดอันดับเปน Asia’s 200 Best Under a Billion ประจำป 52 โดยทุกป นิตยสาร Forbes Asia จะคนหาสุด ยอดบริษัท 200 แหงจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ที่มียอดขายไมเกิน 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ยอดขาย และกำไรเติบโตอยางตอเนื่อง ฐานะการเงินแข็งแกรง และธุรกิจมีทิศทางการเติบโตที่ดี ยิ่งไปกวานั้น ตัว BEC ยังไดติดอันดับเปนปที่ 2 ตอเนื่องอีกดวย (เกงจัง) จบจากเรื่องนายินดี มาตอกันที่ ความคืบหนาเล็กๆ วงการมารเก็ตติ้งซึ่งวานนี้ไปเดินเกมเรียกรอง เกณฑการจายคาอินเซนทีฟ ถึงที่ ก.ล.ต. แตสุดทายเจาหนาที่มารเก็ตติ้งเดินทางมายื่นหนังสือที่ ก.ล.ต. จำนวน 200 - 300 ราย กับอีก 2,500 รายชื่อ ก็ยังตองรอผลหารือระหวางตลท. กับ สมาคมบล.ที่นาจะสรุปไดใน วันนี้......ซึ่งจะรับเงินเต็มหรือไม..เมื่อไหร..อยางไร..โปรดติดตาม.. www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

หน้า 7

SCBรับสินเชื่อปนี้ต่ำกวา3%แตปหนาโตเกิน5% SICCOลุนขึ้นSCBลั่นพรอมโละขายเร็วสุด

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารไทย พาณิ ช ย จำกั ด (มหาชน) (SCB) เป ด เผยว า ยอดการปล อ ยสิ น เชื่ อ รวมในป นี้ ค งไม ไ ด เ ป น ไปตาม เป า หมายที่ ว างไว ว า จะเติ บ โต ประมาณ 3 - 5% เนื่ อ งจากใน ป จ จุ บั น การปล อ ยสิ น เชื่ อ ยั ง คง ติ ด ลบอยู อี ก ทั้ ง การตั้ ง เป า หมาย ธนาคารก อ นหน า นี้ คาดว า ภาวะ เศรษฐกิจจะดีกวาที่เกิดขึ้น แตเมื่อ ภาวะเศรษฐกิจแยกวาที่คาด ดังนั้น จึงไมไดเปนไปตามเปาหมาย “สินเชื่อคงโตนอยกวา 3% เพราะ 9 เดือนยังติดลบอยู ชวงที่ ตั้งเปาเรามองวาเศรษฐกิจจะดีกวา นี้ จี ดี พี น า จะติ ด ลบราว 1% แต ความจริงติดลบเยอะมาก สวนสิ้นป จะจบเท า ไหร ต อ งขอดู อี ก ที ” นาง กรรณิกา กลาว ส ำ ห รั บ แ ผ น ก า ร ดำเนินงานในปหนาธนาคารตั้งเปา วาสินเชื่อจะเติบโตประมาณ 1 เทา ของจีดีพี ซึ่งจากการประมาณการ คาดวาจีดีพีในป 2553 จะขยายตัว ประมาณ 3 - 3.5% อยางไรก็ดีในป 2553 ธนาคารจะโฟกัสไปยังสินเชื่อ ที่ อ ยู อ าศั ย สิ น เชื่ อ รถยนต สิ น เชื่ อ รายใหญ และสินเชื่อเอสเอ็มอี “แนวโน ม สิ น เชื่ อ ป ห น า ตองดีขึ้นเพราะปนี้คอนขางต่ำ ทั้งนี้ แผนธุ ร กิ จ ป ห น า เรา Aggressive จากภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ดี ขึ้ น สิ น เชื่ อ

ของธนาคารจะเติ บ โตได ม ากกว า 5% โดยเราจะรุกสินเชื่อเอสเอ็มอีที่ นาจะไปได ขณะที่สินเชื่อบานคงโต ตามปกติเพราะพอรตเราใหญมาก สวน NPL มีแนวโนมที่จะลดลง ใน ไตรมาสที่ 3 ปนี้ก็ลดลงมาแนวโนม ดีขึ้น” นางกรรณิกา กลาว

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารไทย พาณิ ช ย จำกั ด (มหาชน) (SCB) เปดเผยถึงความคืบหนาการขายหุน บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SICCO) วา โดยสวนตัว ไมไดเจาะจงที่จะขายหุนดังกลาวให

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจาคใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรถไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจาคดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บลจ.บัวหลวงขายกองทุนทีโลจิสปนผล8.35%ตอป นผลปแรก 8.35% ตอป ลงทุนยังมีโอกาสไดกำไรจากการ . นางวรวรรณ ธาราภู มิ คาดเงินปขณะเดี กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท หลั ก ย วกั น ผู ล งทุ น ยั ง เพิ่ ม ขึ้ น ของมู ล ค า ทรั พ ย สิ น ใน ทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เปดเผยวา พรอมเปดขาย กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที พาร ค โลจิ ส ติ ค ส หรื อ TLOGIS ระหวางวันที่ 18 - 25 พ.ย. 2552 โดยกำหนดมู ล ค า จองซื้ อ ขั้ น ต่ ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาท/หนวย ซึ่งกองทุนดังกลาวกา รั น ตี ร ายได ก องทุ น 7 ป รวมทั้ ง

แกนักลงทุนตางชาติ โดยหากมีนัก ลงทุนรายใดสนใจก็พรอมจะขาย ซึ่ง ขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการยัง ไมเสร็จสิ้น สวนจะเสร็จทันภายในป นี้หรือไม ยังตองรอดูอีกครั้ง แตอยาก ใหดำเนินการเสร็จสิ้นใหเร็วที่สุด “ยั ง ทำอยู คิ ด อยู ยั ง ไม จ บ อยากใหเร็วที่สุดสิ้นปนี้ จะเห็นไหม ไมรูตองรอดูอีกที สวนที่ผูบริหารเขา ลาออกเยอะก็ถือเปนเรื่องปกติ” นาง กรรณิกา กลาว ก อ น ห น า นี้ มี ข า ว ว า Kookmin Bank แสดงความสนใจ เขาซื้อหุน SICCO จำนวน 38.65% จากธนาคารไทยพาณิชยนั้น แตก็ได รับการปฏิเสธจากบริษัทฯ วายังไมได รับการแจงกรณีดังกลาวจากธนาคาร ไทยพาณิ ช ย ซึ่ ง เป น ผู ถื อ หุ น แต ประการใด และไมทราบขอเท็จจริง ในการตกลงหรือติดตอกับ Kookmin Bank อีกทั้ง SICCO ระบุวาปจจุบัน บริษัทฯ ไมเคยไดรับการติดตอใดๆ จากธนาคารดังกลาว

ร ว มเป น เจ า ของกรรมสิ ท ธิ์ โ ดย สมบูรณ (Free Hold) ในที่ดินและ อาคารคลังสินคา และยังไดรับการ ประกั น รายได ขั้ น ต่ ำ โดยคิ ด เป น มูลคา 118.50 ลานบาทตอป หรือ คิ ด เป น อั ต ราผลตอบแทนขั้ น ต่ ำ 7% ต อ ป โดยหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น จ า ก ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ จ ำ กั ด (มหาชน) (BBL) นอกจากนี้ นั ก

อนาคตอีกดวย เนื่องจากที่ตั้งของ กองทุ น อสั ง หาฯดั ง กล า วอยู ใ น ทำเลยุ ท ธศาสตร มี ศั ก ยภาพและ โอกาสขยายตั ว และเติ บ โตสู ง นอกจากนี้ผูบริหารอสังหาฯ ยังมี ประสบการณเปนที่ยอมรับในธุรกิจ มายาวนานกวา 19 ป “อยากใหนักลงทุนมองใน เรื่องของกองทุนที่บลจ.บัวหลวงจะ

กรรณิกา ชลิตอาภรณ

นำออกมาเสนอขายต อ นั ก ลงทุ น มากกวาที่จะมองในเรื่องของ NAV ว า สิ้ น ป จ ะอยู ที่ เ ท า ไร ฉะนั้ น การ ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของเราจึ ง ค อ นข า ง แตกตางจากบลจ.อื่นๆ ที่จะมอง เรื่ อ งของ NAV เป น หลั ก เราจะ มองเรื่องของคุณภาพของกองทุน มากกว า ถ า ไม ดี ก็ ไ ม เ อาออกมา ข า ย ดั ง นั้ น อ ย า พู ด ถึ ง เ รื่ อ ง เปาหมาย NAV สิ้นปดีกวา” นาง วรวรรณ กลาว www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552 การเงินไตรมาสที่ 1 และ 2 ของป 52 ฉบับลงวันที่ 10 พ.ย. 52 นั้น บริษัทฯ ชี้แจงวา บริษัทอยูระหวางการพิจารณาคำ สั่งดังกลาวขางตน ซึ่งยังคงมีระยะเวลา 30 วัน ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จะยั ง คงส ง งบการเงิ น ไตรมาสที่ 3/2552โดยยังไมรวมพิจารณารายการตามคำสั่งขางตนแต อย า งใดซึ่ ง ผลกระทบที่ คาดว า จะได รั บ ในกรณี ที่ มี ก าร แกไขปรับปรุงงบการเงินตามคำสั่งของสำนักงานฯ คือ 1.งบการเงินประจำป 2551 จะกระทบในสวน ของกำไรสะสมของบริษัทซึ่งอาจจะมียอดขาดทุนเพิ่มขึ้น 61,888,331.32 บาท 2.งบการเงินไตรมาส 1 ป 2552 จะกระทบใน YNP เผยไดรับผลกระทบกำไรสะสมงวดป 51ถึงQ3/52 ส ว นของกำไรสะสมของบริ ษั ท ซึ่ ง อาจจะมี ย อดขาดทุ น ลดลง 1,939,904.94 บาท หากแกไขงบตามคำสั่งก.ล.ต. 3.งบการเงินไตรมาส 2 ป 2552 จะกระทบใน นางสาวประภัสสร ศิริปญโญ เลขานุการบริษัท บมจ.ยานภัณฑ (YNP) เปดเผยวา บริษัทไดรับหนังสือแจง ส ว นของกำไรสะสมของบริ ษั ท ซึ่ ง อาจจะมี ย อดขาดทุ น จาก ก.ล.ต. เรื่อง ขอใหแกไขงบการเงินประจำป 51 และงบ ลดลง 1,961,384.23 บาท TK ผลประกอบการ Q4/52 ใกลเคียง Q3/52 นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูจัดการ บมจ.ไท คอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น (TICON) เปดเผยวา บริษัทฯ คาดผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/52 เปนไตรมาสที่ดีที่สุด ของป เนื่องจากเตรียมเปดขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทีพารคโลจิสติกส (Tlogis) ขนาด 1.53 พันลานบาท โดยจะ เสนอขายใหกับประชาชนในชวงวันที่ 18 - 25 พ.ย.52 ซึ่ง บริษัทฯ จะมีกำไรขั้นตน (Gross Profit Margin) จากการ ขาย ประมาณ 30% และไมตองเสียภาษี เนื่องจากไดรับ สิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

หน้า 8

4.งบการเงินไตรมาส 3 ป 2552 จะกระทบในสวน ของกำไรสะสมของบริ ษั ท ซึ่ ง อาจจะมี ย อดขาดทุ น ลดลง 1,982,937.89 บาท LIVE เปลี่ยนแผนพลิกดัน ไลฟ ทีวี เขาตลาดหุน นายวิชัย เบญจพลาพร ประธานเจาหนาที่ฝาย การเงิน บมจ.ไลฟ อินคอรปอเรชั่น (LIVE) เปดเผยวา ใน อนาคตมีแผนนำบริษัทฯ ไลฟ ทีวี จำกัด ซึ่งเปนบริษัทฯ ยอย ของ LIVE มีทุนจดทะเบียนอยูที่ 140 ลานบาท เขาระดมทุน ในตลาดหุน หลังมองเห็นถึงศักยภาพ ซึ่งที่ผานมาเติบโตใน ทิศทางที่ดี และยังมีทิศทางการเติบโตไดอยางตอเนื่อง โดย ในปหนาเตรียมที่จะเพิ่มชองทีวีใหเปน 15 ชอง จากปจจุบันมี ชองทีวีอยูที่ 7 ชอง จากแผนการเดิมที่จะนำบริษัทฯ ไลฟ มีเดีย ซึ่งเปนบริษัทลูกอีกบริษัทฯ หนึ่งเขาตลาดฯ แตคงตอง ชะลอไวกอน เพราะที่ผานมาไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจ มากที่สุด

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme  ‘พักฐานตอ แตยังไดราคาโภคภัณฑโลกหนุน’ เจาหนาทีก่ ารตลาด บริษทั พัฒนาเกษตรลวงหนา จำกัด (PAF) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 244 สัญญา สถานะคงคาง 2,717 สัญญา - ปด 84.05 บ./ก.ก. ลดลง 0.10 บ. (สัญญาสงมอบเดือนมิ.ย. 53)

ปจจัยบวก - ราคาทองคำเปนขาขึน้ หนุนราคาโภคภัณฑสงู ตาม - ราคาสินคาเกษตรทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ - สวนยางไทย ยังเจอปญหาฝนตก และน้ำทวม ทำปริมาณสินคาเบาบาง ปจจัยลบ - ยาง TOCOM ยังติดแนวตาน 240 เยน/ก.ก. - น้ำมันยังเคลือ่ นไหวกรอบแคบ - เงินเยนแข็งคาทีร่ ะดับ 88 - 90 เยน/ดอลล กลยุทธ - ซือ้ จังหวะออนตัว (สัญญาสงมอบเดือนมิ.ย. 53) - แนวรับ 82 บ./ก.ก. - แนวตาน 85 บ./ก.ก.

 ‘ยังไมมีขาวดี เปดขายไวปลอดภัยกวา’ นายพงศภทั ร สิรพ ิ พ ิ ฒ ั น ผูช ว ยผูจ ดั การ บริษทั หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือ KGI SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 11,181 สัญญา สถานะคงคาง 23,795 สัญญา - ปด 496.50 จุด เพิม่ ขึน้ 7.90 จุด (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52) ปจจัยลบ - สัญญาณทางเทคนิคดาวโจนสยงั ติดแนวตาน 10,400 จุด - ดัชนีดอลลาร ผันผวน - น้ำมันยังติดแนวตาน 80 เหรียญ - นลท.ยังรอดูผลสรุปคดีโครงการมาบตาพุด ในวันนี้ - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 7.70 ลานบาท กลยุทธ - เปดสถานะขาย (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52 ) - แนวรับ 488 จุด - แนวตาน 499 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 495 - 492 จุด แนวตาน 501 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

SENA ตัง้ เปารายไดป 53 แตะ 1.5 พันลบ.

หลังเปดโครงการ The Niche Citi ลาดพราว130 ก็สรางความฮือฮาไดมากทีเดียว เพราะกระแสตอบรับมีเขามา อยางตอเนื่อง สำหรับ บมจ.เสนาดีเวลลอปเมนท หรือ SENA ผูบริหารคนเกง ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการ และกรรมการบริหาร บอกวาโครงการเมื่อเปดแลวจะสำเร็จหรือไมขึ้นกับหลายๆ ปจจัยประกอบกัน แตสวนสำคัญที่ จะตองมีคือ โลเคชั่น อยูใกลแหลงชุมชน การคมนาคมสะดวก และการจัดวาง Function อยางลงตัว และสอดคลอง กับทุก Lifestyle ในการอยูอาศัย และการดูแลหลังการขาย กระแสตอบรับกับโครงการ The Niche Citi ลาดพราว130 โครงการ The Niche Citi ลาดพราว 130 ซึ่งเปดพรีเซลล ระหวางวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. ที่ผานมาประสบความสำเร็จดี 100 ยูนิต แรกขายหมดเกลี้ยงในวันแรก ซึ่งเปนความภูมิใจ เพราะลาดพร า ว 130 เป น โลเคชั่ น ที่ มี ก าร คมนาคมสะดวก เปนโครงการสไตลรีสอรต ซึ่ง เรื่องของราคาถือวาเปนอีกหนึ่งปจจัยที่จูงใจใหผู บริโภคตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นปจจุบันลูกคาใหการ ตอบรั บ ค อ นข า งดี มี ก ารจองซื้ อ อย า งต อ เนื่ อ ง ดังนั้นจึงคาดวาประมาณปลายป 2554 โครงการ ดังกลาวจะโอนและปดการขายได จุดเดนของโครงการ โครงการนี้วาง Concept เปนคอนโดฯ คนเมืองเนนความสงบรมเย็นเพื่อการพักผอนใน จั ง หวะชี วิ ต คนเมื อ ง บนความร ม รื่ น บนพื้ น ที่ สี เขียว สระวายน้ำ และ Fitness เพื่อการพักผอน

อย า งแท จ ริ ง ในขณะเดี ย วกั น ได จั ด วาง Function อย า งลงตั ว และสอดคล อ งกั บ ทุ ก Lifestyle ในการอยู อ าศั ย บนทำเลทองใกล แหล ง อำนวยความสะดวกมากมาย ทั้ ง ห า ง สรรพสินคาชั้นนำ และ โรงพยาบาลชั้นนำ รวม ทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำ และจุดเดนของโครงการ นี้คือ คอนโดมิเนียมที่เนนการกอสรางคุณภาพ บนโลเคชั่นที่โดดเดน การบริการหลังการขายที่ ดี และราคาอยูในระดับที่นาสนใจ ความแตกตางระหวางแบรนด The Niche Citi กับ The Cache คื อ ทำเลที่ ตั้ ง และกลุ ม ลู ก ค า โดย เดอะนิ ช จะเจาะกลุ ม ลู ก ค า ในเมื อ งตามแนว รถไฟฟา สวนเดอะแคลชจะเจาะกลุมลูกคาที่ อยู ใ นแหล ง ชุ ม ชนนอกเมื อ งใกล กั บ สถาน ที่ ท ำ ง า น แ ล ะ มี ร า ค า ย อ ม เ ย า ป ร ะ ม า ณ 5 - 6 แสนบาท อยางไรก็ตามโครงการเดอะ แคลชบริษัทฯ อยูระหวางการยื่นบีโอไอ ซึ่งคาด วาจะไดขอสรุปเร็วๆ นี้ การตั้งเปารายไดในป 2553 ในปหนาตั้งเปารายไดไวที่ 1,500 ลาน บาท เพิ่มขึ้นจากปนี้ที่คาดวาจะทำได 1,200 ล า นบาท โดยสั ด ส ว นรายได จ ะมาจาก คอนโดมิเนียม 70% และแนวราบ 30% สวนลา สุด ณ วันที่ 10 พ.ย. 2552 บริษัทฯ มี Backlog อยู 800 กวาลานบาท ซึ่งจะบันทึกรายไดในไตร มาส 4 จำนวน 200 - 300 ลานบาท และสวนที่ เหลือไปบันทึกรายไดในป 2553 - 2554

ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย

แผนการเปดโครงการใหมๆ สำหรั บ ในไตรมาส 1/2553 บริ ษั ท ฯ เตรียมเปดโครงการใหมจำนวน 2 โครงการ ซึ่ง ประกอบดวย โครงการคอนโดมิเนียมภายใต แบรนด เดอะแคลช โดยมีทำเลอยูที่แจงวัฒนะ มู ล ค า ประมาณ 400 - 500 ล า นบาท ส ว น โครงการที่ 2 มีทำเลอยูที่เจริญนคร ซึ่งปจจุบัน อยูระหวางการออกแบบโครงการและยังไมได กำหนดมูลคา สวนในไตรมาส 4/2552 บริษัทฯ

เตรี ย มเป ด โครงการใหม อี ก 1 โครงการ คื อ โครงการเสนาแกรนดโฮมเฟส 4 โครงการของ SENA ในปจจุบัน ปจจุบัน SENA มีโครงการในมืออยูที่ 18 โครงการ ซึ่ ง มี ทั้ ง โครงการแนวราบ และ คอนโดมิเนียม มูลคารวม 6,700 ลานบาท ซึ่งที่ ผานมารับรูรายไดไปแลว 3,000 กวาลานบาท และที่เหลืออีกประมาณ 2,000 ลานบาท จะรับรู รายไดในป 2553 และป 2554 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเนนใหความสำคัญกับการใหบริการ หลังการขาย เนื่องจากเปนอีกกลยุทธหนึ่งที่จะ สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยบริษัทฯ ได ตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อดูแลการใหบริการกับลูก คาหลังการขายดวย

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

ไมมีน้ำไมมีพระจันทร แมชีจิโยโน ศึกษาเซ็นจากทานบักโก แหงสำนักเองคากุเปนเวลานาน แต ไมสามารถบรรลุผลแหงสมาธิภาวนาเลย ในที่สุด ณ คืนวันเพ็ญคืนหนึ่ง ขณะเธอกำลังหาบถังน้ำเกาที่ดามดวยซี่ไมไผ ไม ดามหัก กนถังทะลุหลุดจากตัวถัง ทันใดนั้น เธอก็เปนอิสระ (จากกิเลส) เธอเขียนกลอนไวเปนที่ระลึกบทหนึ่งวา ฉันพยายามทุกวิถีทาง ที่จะรักษาถังน้ำเกาๆ ใบหนึ่ง เพราะไมทอนนี้เปราะ ใกลหักเต็มที ในที่สุด กนถังก็ทะลุ ไมมีน้ำในถังอีกแลว ไมมีพระจันทรในน้ำอีกแลว

คณะสื่อมวลชนเขาเยี่ยมชมโครงการและหองตัวอยาง ‘The Niche Citi ลาดพราว130’ โดยมี ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเมนท หรือ SENA (ที่ 5 จากขวา) ทำหนาที่เปนไกดพาชมหองตัวอยาง www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

Professional Station

‘วรวรรณ ธาราภูมิ’

“ ในการจัดการเรื่องบุคลากรแบบนี้ จะตองใชศิลปะในการจูงใจชี้แนะสูง” เพราะคนจายเงินเดือนโดยตรงคือผูถือหุน คนจายทางออมคือลูกคา ไม ใช เ งิ น เรา ผลตอบแทนของคนทำดี ต อ งต า งกั บ คนที่ ไ ม ดี จ นมี ค วาม หมายให ค นอยากทำดี และต อ งรู ว า กฎและวิ นั ย เป น อย า งไร ต อ ง แขงขันกับคนอื่นได ตองขยัน ตองมีความสามารถในงาน ตองรูจักหา ความรู และรักในเนื้องาน ซึ่งปจจุบันทาง บลจ. มีพนักงาน 61 ราย และ ภายใน 2 - 3 ปที่ผานมา เราเพิ่มพนักงานมากกวาเทาตัว คาดวาปหนา จะมีการเพิ่มขึ้นอีก โดยปจจุบันเรามีผูจัดการกองทุนที่มีไลเซนส อยู ทั้งหมด 9 คน” “ในการจัดการเรื่องบุคลากรแบบนี้จะตองใชศิลปะในการจูงใจ ชี้แนะสูง เพื่อไมใหเกิดการเสียขวัญกำลังใจของทีมงานที่คงอยู หาก บริษัทใดมีพนักงานที่เปน Non-Perfoming Asset มันไมไดแปลวาเขา จะไมมีวันประสบความสำเร็จในการทำงาน เราตองใหโอกาสจนถึงที่สุด หากไมไหวก็ควรแนะนำลักษณะงานอื่นที่เหมาะสม จะในบริษัทหรือที่ อื่นก็ตาม เราตองอำนวยความสะดวกใหเทาที่เราจะทำไดโดยชี้แนะเขา แนะนำเขาใหองคกรอื่นหรืออาชีพที่เขาจะ Perform ไดดีโดยไมไดไป หลอกองคกรอื่นเพียงเพื่อหวังใหเด็กไปพนตัวเองอยางราบรื่น เราตอง บริหารตรงนี้ใหเปน จะลดความเสี่ยงไดมาก แตทั้งนี้เราตองไมลืมวาใน อุตสาหกรรมจัดการกองทุนนั้นบุคลากรคือหัวใจสำคัญที่สุด” CEO จึงตองไมเพียงแตบริหารเนื้องานไดดีเทานั้น ยังตองรูจัก คนและสามารถใหคนๆ นั้นเปลงศักยภาพไดเต็มพิกัดในสวนที่เขาถนัด และจะดีที่สุดหากวามี Platform การทำงานที่เปนทีมอันทดแทนกันได เพราะในกรณีที่ CEO หรือใครคนใดไมอยู จะดวยเหตุใดก็ตาม ทีม งานก็เดินหนาไดไมมีติดขัด อยางนอยก็ชวงหนึ่ง นี่คือสิ่งที่ผูบริหาร ควรทำเพื่อลดความเสี่ยงใหบริษัท”

หน้า 11

(ตอนที่ 5)

สไตลการบริหารจัดการภายในองคกร “เราเปนคนทำงาน และสนุกกับการทำงานทุกวัน” นี่คือประโยคที่คุณวรวรรณกลาวกับทีมงานในเรื่องของการ ทำงานและถือเปนหนึ่งในหัวใจหลักของการทำงานตามสไตล ของคุ ณ วรวรรณ นอกจากนี้ ก็ จ ะต อ งมี ก ารสร า งที ม เพราะ อุตสาหกรรมยังขาดแคลนคนอีกมาก โดยในการสรางทีมนั้นจะ สรางขึ้นมา 3 Generation คุณวรวรรณเองถือเปนสวนบน สุด และตองสราง Generation ที่ 2 อีกจำนวนหนึ่งเพื่อเปน หนึ่ ง ตั ว เลื อ กในอนาคต และเป น Safety Factor ของ บริษัท และตองมี Generation ที่ 3 ทันทีเปนการพัฒนา บุคคลากร ซึ่งนั่นจะทำใหคนสามารถหมุนเวียนและมี ตั ว ตายตั ว แทนได ใ นอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารแย ง ชิ ง บุคลากรสูง คุณวรวรรณกลาววา CEO ตองใจกวาง พอที่จะปดความเสี่ยงใหบริษัทในเรื่องนี้ไดโดยไมตอง กลัววาลูกนองจะเกงกวาหรือจะแซงหนา ในเรื่องของ การทำงาน คุณวรวรรณมีแนวคิดในการบริหารคือ “ใคร ทำดีตองไดดี ใครทำไมดีไมตองได ใครทำแยอยูไมได” เราจะใจอ อ นเลี้ ย งคนแย ๆ ที่ เ ป น ป ญ หาขององค ก รไว ไ ม ไ ด

ON

O W E FLYT

อานตอฉบับหนา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

Professional Station สถาบันวิจยั นครหลวงไทย แนะนำ “ซือ้ ” มูลคาเหมาะสม 6.50 บาท

PTL ถูก นาซื้อ PTL ประกาศกำไร Q2/52 (งวด ดำเนินงาน ก.ค. - ก.ย. 2552) ที่ 200 ลาน บาท ลดลง 42%YoY และ 13%YoY แตหาก ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนกำไร ปกติอยูที่ 216 ลานบาท ลดลง 17%QoQ และ 26%YoY ทั้ ง นี้ การลดลงของผล ประกอบการ QoQ สวนใหญเกิดจากสวน ต า งราคาผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ แ คบลงเล็ ก น อ ยจาก Q1/52 โดยใน Q2/52 อยู ที่ 0.65 - 0.70 เหรียญ/กก. สวน YoY ลดลงคอนขางมาก จากระดับที่สูงกวาปกติถึง 1.32 เหรียญ/กก. ใน Q2/51 รวมกับผลกระทบจากกำไรอัตรา แลกเปลี่ ย นที่ ล ดลง 68 ล า นบาท ทั้ ง นี้ ใน 2H/52 คาดแนวโนมผลประกอบการทรงตัว โดยคงประมาณการกำไรทั้งปที่ระดับ 854 ลานบาท ลดลง 18%YoY สวนใหญจากสวน ตางราคาผลิตภัณฑที่ออนตัวลง ขณะที่ อุ ป สงค แ ผ น ฟ ล ม ชนิ ด บาง คาดยังคงมีการเติบโตเฉลี่ยที่ระดับ 1% - 2% ในป 2552 โดยการเติบโตยังคงมีอยูในสาย

หน้า 12

ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑแตถูกชดเชยไปกับอุป สงค ที่ อ อ นตั ว ลงจากภาคอุ ต สาหกรรมและ อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ในป 2553 คาดการฟน ตัวของอุปสงคจะกลับมาอยูในระดับ 3% 5% ส ว นในฝ ง อุ ป ทานการขยายกำลั ง การ ผลิตของผูผลิตในจีนและอินเดียที่คาดจะเขา มามากขึ้นในป 2552 - 2553 ทำใหแนวโนม การแขงขันในอุตสาหกรรมคอนขางจะรุนแรง ขึ้ น โดยคาดจะทำให อั ต ราการใช ก ำลั ง การ ผลิตโดยเฉลี่ยลดต่ำลงเล็กนอยจากเฉลี่ยที่ ระดับ 74% ป 2551 สำหรับ PTL เปนผูผลิต ตนทุนต่ำทำใหยังคงไดประโยชนจากการใช กำลังการผลิตในระดับสูงกวาคาเฉลี่ยไดตอ เนื่อง นอกจากนี้ PTL หันมาเนนกลยุทธเพิ่ม สั ด ส ว นสิ น ค า ที่ เ ป น Speciality Product มากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลคาและความหลากหลาย ใหผลิตภัณฑรวมถึงเปนการรักษาฐานลูกคา โดยจากการดำเนินโครงการแผนฟลมเคลือบ โลหะ โครงการ Cast Polypropylene (CPP) ในเดื อ นธ.ค. 52 และโครงการ Silicone

Coating line ที่จะเริ่มใน 1H/54 คาดจะทำให สัดสวนผลิตภัณฑเปน Speciality Product เพิ่มเปน 45% - 50% จาก 40% ในปจจุบัน ความนาสนใจของ PTL ยังคงอยูที่ ระดับราคาหุนซึ่งยังคงสะทอน PER ที่ต่ำเพียง 5.43 - 6.53 เทาในชวงป 52 - 54 ซึ่งประเมิน วาเปนชวง Down Cycle (เทียบกับในอดีตที่ ชวง Down Cycle มี PER ต่ำสุดที่ระดับ 6.38 เทา) ขณะที่ความแข็งแกรงของฐานะการเงิน และภาระหนี้ที่ต่ำลงทำใหคาดรักษาอัตราการ จ า ยเงิ น ป น ผลระดั บ สู ง ไว ไ ด ต อ เนื่ อ งโดยอิ ง Dividend Payout ที่ 40% ตาม Policy คาด ชวงป 2552 - 2554 จากระดับราคาหุนใน ป จ จุ บั น ยั ง คงให Dividend Yield ได ถึ ง 6.30% - 7.38% ตอป S C R I อิ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น มู ล ค า เหมาะสมด ว ยวิ ธี DDM ซึ่ ง เป น วิ ธี ที่ ถื อ ว า อนุรักษนิยมไดมูลคาเหมาะสม PTL ที่ 6.50 บาท แนะนำ “ซื้อ”

Photo Release

PYLON รับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

Gossip Station

หน้า 13

Çѹ¹ÕéÇѹ¸§äªÂ

ยังแววๆ วาจะมีการเนนเพิ่มสัดสวนสินคาประเภท อาหารซึ่งมีอัตรากำไรขั้นตนสูงใหมากขึ้นอีกดวย จู..จุ.. รูแลวหามบอกตอคะ คนสวยแอบไดขอมูล มาว า มาร จิ้ น ของสิ น ค า ประเภทอาหารอยู ที่ 28.7% เทียบกับสินคาที่ไมใชอาหารที่มีอัตรา สวัสดี-สวีดัดคะพี่ๆ ที่รักมากกกกกกก กำไรขั้นตนเพียง 25% กกกกก ถึ ง ..มากที่ สุ ด วั น นี้ . .วั น พุ ธ ที่ 18 เซียนหุนจาก บล.กิมเอ็ง บอกวา กำไร พฤศจิกายน 2552 เปนวันธงไชยเลือกเฟนฤกษ ปกติในชวง 9 เดือนเทากับ 3,899 ลานบาทของ ที่ดีแลว เหมาะในการมงคลสมรส เปดกิจการ CPALL ซึ่งคิดเปนสัดสวนถึง 94% ของประมาณ เขาบานใหม และสตรอเบอรี่ก็หวังวาวันนี้จะ การกำไรทั้งป ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส เปนอีกหนึ่งวันที่หุนไทยของเรายืนในแดนบวก 4/52 คาดวา จะแข็งแกรงตอเนื่องโดยมีการ โชวราคาเขียวไสว+สไลเดอรกันเลยนะคะพี่ขา เติบโตสูงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/51 ก็เลยปรับ แยจังคะ..สตรอเบอรี่ออกอาการตื้อจิงๆ ประมาณการกำไรปนี้และปหนาขึ้น 14% หุนที่แนะนำไปนั้น ตองบอกวามากกวา และ 16% ตามลำดับ โดยคาดวากำไรปนี้ 90% ที่สรางผลตอบแทนที่ดีมากกกกก Blemished and acne-prone skin? จะเทากับ 4,735 ลานบาท (1.05 บาท/หุน) เพราะราคาขยับขึ้นอยางตอเนื่อง แตตัว Find out what you can do! เติบโตจากปกอนถึง 73% และคาดวากำไร ที่ ยั ง ไม ข ยั บ ..ก็ ไ ม ต อ งกั ง วลใจไปค ะ จะเพิ่ ม ขึ้ น 11% เป น 5,264 ล า นบาท รับรองวิ่งแน แตการออกสตารท อาจจะ (1.17 บาท/หุน) ในป 2553 ชาไปซักนิด ส ว นเรื่ อ งราคาหุ น พี่ เ ค า บอก สวนหุนตัวใหมๆ ที่คนสวย วา จากการปรับประมาณการกำไรสง จะตองขวนขวายหามาใหนั้น...ตอง ผลให ร าคาที่ เ หมาะสมของ CPALL บอกวาหายากจริงๆ ยากมั่ก-มากกก ตามวิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สดถู ก ปรั บ ไมปฏิเสธนะคะเสี่ยขาาาาาวาของดีมีให เพิ่ ม ขึ้ น เป น 25 บาท ตอนนี้ ก็ ป รั บ คำ เลือกเยอะ แตวาของดีที่มีสภาพคลองใน แนะนำจาก ซื้ อ เมื่ อ อ อ นตั ว มาเป น ระดับเหมาะสม ของดีที่นักลงทุนคนอื่นๆ ซื้อ...ไดแลวจา ก็ ม องเห็ น เหมื อ นกั บ ที่ เ ราเห็ น และเป น เยอะ คะ เยอะ ราคา Gold ของดีที่..ยังไมแพงเกินไปนัก เอาแบบวา R Futures ขึ้นมาเยอะไปละ เห็นไดจาก พอซื้ อ ได และถื อ สบายใจ ซึ่ ง ที่ ค น Eucerin pH5 products เวลาราคาขึ้ น ใกล 18,000 บาท ที ไ ร จะ สวยจะนำเหนอในวันนี้ก็คื๊ออออออ Experience the first skincare with allergy protection ออกอาการแกว ง ทุ ก ที อี ก อย า งหนึ่ ง ที่ ออออออ CPALL สำคัญ ก็คงจะเปนคาเงินดอลลนี่แหละ ที่ บล.ดีบีเอสวิคเคอรส : CPALL เริ่ ม จะแข็ ง ขึ้ น มาบ า งแล ว คงจะพอช ว ย แนะนำ ‘ซื้อ’ ราคาพื้นฐาน 24.62 บาท ชะลอความรอนแรงของราคาทองโลกชวงนี้ บล.ทิสโก : CPALL แนะนำ “ซื้อ” ไปบาง ทาง KGI แอบบอกมาวา ใครที่ ราคาเป า หมายใหม อ ยู ที่ 23 บาท ยังคิดจะเลน Gold Futures ชวงขาขึ้น (DCF) ต อ งระวั ง ตั ว เป น พิ เ ศษแล ว ล ะ เพราะ บล.ยูไนเต็ด : CPALL แนะนำ ราคาขึ้นมามาก จน Upside แทบไมเหลือ “ถือ” โดยมีราคาเปาหมายป 53 ใหมที่ ละ แนวตานตอนนี้ก็สุดแกรง แถวๆ 18,030 22.0 บาท บาท ดังนั้นถาอยากจะเลน ไปดักฝงขาย มี บล.เคที ซีมิโก : CPALL แนะนำ ลุนกวา แนวรับใหไว 17,570 บาท “ซื้อ” มูลคาพื้นฐาน 22.80 บาท สถาบั น วิ จั ย นครหลวงไทย : ถึงเวลาเฉลยคำถามแลว... วันกอนถาม CPALL แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” มูลคาเหมาะสมป ปลายเดื อ นตุ ล าคมป ก อ นทำให ไ ม มี ร ายได จ าก ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก แต ช ว ยให ต น ทุ น และค า ใช จ า ยของ ไปวา ชื่อยอหุนอะไรอยูในคอม ถามีนอยเกิน 2552 เทากับ 25.00 บาท บล.กรุงศรีอยุธยา : CPALL แนะนำ ‘ซื้อ’ CPALL ลดลงมาก โดยอัตรากำไรขั้นตนเพิ่มขึ้น ไปเครื่องชาแนนอน ? จาก 23.9% ในไตรมาส 3/51 เปน 26.6% ขณะที่ คำตอบคือ RAM หรือ โรงพยาบาล มูลคาพื้นฐานป 52 ที่ 24.40 บาท ค า ใช จ  า ยก็ ล ดลง 15%YoY อี ก ทั ้ ง ยั ง ไม ม ี ภ าระดอก รามคำแหง บล.กิมเอ็ง : CPALL แนะนำซื้อ ปรับเพิ่ม เบี้ยดวย ตางจากปกอนที่มีดอกเบี้ยจาย 159 ลาน สวนคำถามปญหาชื่อหุนฮาเฮวันนี้มีอยู ราคาเหมาะสมเปน 25 บาท บาท ว า หุ น  อะไรไม โต ? บล.ซิกโก : CPALL ราคาเหมาะสม FY10E เรื่องตอมาคือ..CPALL มีแนวโนมเติบโต ใบวา ชื่อยอหุนใชอักษร 5 ตัว ตรงกลาง เทากับ 23.00 บาท แนะนำ “ถือ” อย า งมี เ สถี ย รภาพในระยะยาวจากการที ่ ร  า นเซ คื อ ตั ว A กิ จการเกี่ยวของกับที่อยูอาศัย รายงานจากพี่ๆ ในวงการหุน..ออกมาเชิง โปรดติดตามเฉลยไดในฉบับถัดไปคะที่รัก บวกทั้งสิ้นคะ แตเพียงแคนี้อาจไมเพียงพอกับความ เวนฯ มียอดขายตอสาขาเติบโตตอเนื่องประกอบ การมี ก ารเป ด สาขาใหม ป ล  ะ 400 450 สาขา และ ตองการของคุณพี่ที่รัก สตรอเบอรี่เลยสกัดเอาแต ขอมูลที่เปนหัวกะทิมาเลาสูกันฟงดังนี้คะดารหลิง เรื่องแรกคือผลประกอบการไตรมาส 3 ปนี้ ผลปรากฏวาดีกวาที่บรรดาพี่ๆ ในวงการ คาดการณ เ อาไว ม าก คื อ มี ก ำไรสุ ท ธิ เ ท า กั บ 1,416 ลานบาทเติบโตถึง 68%YoY ธุรกิจราน สะดวกซื้อและเคานเตอรเซอรวิสมีรายไดเพิ่มขึ้น 16%YoY จากการที่รานเซเวนอีเลฟเวนมียอดขาย ต อ สาขาเดิ ม เพิ่ ม ขึ้ น (Same-Store Sales) 7.4%YoY และมีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น 107 สาขาใน ไตรมาส 3/52 หรือ 436 สาขาในชวงหนึ่งปที่ผาน มานั บ ตั้ ง แต ไ ตรมาส 4/51 ประกอบกั บ การขาย ธุรกิจคาปลีกในประเทศจีน (โลตัส) ออกไปตั้งแต

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้คาด วานาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เพราะ ตลาดยังขาดปจจัยบวกใหมเขามากระตุน ขณะที่ นั ก ลงทุ น ยั ง จั บ ตาประ เด็ น ศาล ป ก ค ร อ ง จ ะ นั ด ส รุ ป ผ ล ม า บ ต า พุ ด ที่ กอนหนานี้ไดสั่งชะลอ 76 โครงการในวันนี้ (18 พ.ย.52) ซึ่งหากมีทิศทางเปนบวก จะ เปนปจ จั ยผลั กดันให ดัช นีฯ รับ ตอบขาวนี้ ทันที ประเมินแนวรับไวที่ 700 จุด แนวตาน ที่ 715 - 710 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้นาจะ แกวงตัวในกรอบแคบ เนื่องจากตลาดฯ ยังรอปจจัยบวกเขามากระตุนบรรยากาศ การลงทุ น ประเด็ น ที่ นั ก ลงทุ น ต อ ง ติดตาม คือ กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดนัด ไตสวนเพิ่มเติม ซึ่งประเด็นดังกลาวอาจ ส ง ผลกระทบต อ จิ ต วิ ท ยาการลงทุ น ได รวมถึงทิศทางของตลาดหุนตางประเทศ กลยุทธ แนะนำ ถือ ใหแนวรับไวที่ 700 จุด สวนแนวตานอยูที่ 710 จุด

หน้า 14

ประเ มิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ ว า ตองติดตามกรณีศาลปกครองสูงสุดนัด ไตสวนกรณีมาบตาพุดครั้งที่ 3 ซึ่งหากมี การส รุ ป และมี ช ว งการ ตั ด สิ น ที่ แ น น อน และไ ม ย าวนา นเกิ น ไปเชื่ อ ว า จะเป น ป จ จั ย บวก แต ใ นระห ว า งที่ ยั ง ไม มี ค ำ ตั ด สิ น ของศ าลปก ครอง สู ง สุ ด คาดว า ดั ช นี ฯ น า จะแก ว ง ตั ว ในกร อบแค บๆ ระยะหนึ่ง เพื่อรอคำตัดสิน โดยประเมิน แนวรับไวที่ 700 จุด สวนแนวตานใหไวที่ 717 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552 Top 20 by value

หน้า 15

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 254 ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ปฏิทินกิจกรรม ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2552 09.00 ปตท. เชิญรวมพิธีเปดงานประชุมและนิทรรศการวาดวยปโตรเลียมของอาเซียน

ครั้งที่ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

09.00 ไทยแอทลาสโกลบอลฟูด จัดงานแถลงขาว ‘ดี เซเวน แตกไลนสินคาใหม เปดตัว

กาแฟคั่วบดระดับพรีเมี่ยม 3 รสชาติ แบบขวด พรอมเปดตัวพรีเซ็นเตอรคนลาสุด ‘อั้ม-อธิชาติ ชุมนานนท’ โรงแรมแพน แปซิฟก

09.30 CAT จัดงานแถลงขาว CAT เปดโครงการ ‘จุดแสงทอง สองทั่วหลา’ ศูนยประชุม

ราชการ ถนนแจงวัฒนะ

13.30 กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) เชิญชวนเขารวมงานเปดตัวหนังสือ

รายงานสถานการณประชากรโลกประจำป 2552 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนทอล

17.00 หองสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดเสวนา Executive Talk @

Maruey หัวขอ ‘DTAC Happy คนพลิกแบรนด แบรนดพลิกคน’ ตลาดหลักทรัพยฯ

หน้า 27

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 18 พ.ย. 2552  
Investor_station 18 พ.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement