Page 1

Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

News Station

www.istationnews.co 5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

ก.ล.ต. หนุน ส.ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย

เป็นแกนให้ความรู-้ ปกป้องสิทธิผ์ ลู้ งทุน

ก.ล.ต. สนั บ สนุ น สมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ ล งทุ นไทยเป็ น หน่ ว ยงานกลางให้ ค วามรู้ และปกป้องสิทธิผ์ ลู้ งทุน หวังให้ยกระดับเป็นสถาบันทีป่ รึกษาการลงทุนอิสระช่วยพัฒนาคุณภาพ นักลงทุนรวมถึงประชาชนทั่วไป พร้อมแนะตั้งคณะกรรมการหาแนวทางทำ�ให้งบ บจ. มีความครบถ้วนอ่านง่ายขึ้น ต่อหน้า 3 กวา่ จะมาเป็นเสือ

7

เฟดเผยแบงก์ชาติ-นลท.ทั่วโลก แห่ขายพันธบัตรสหรัฐฯมากสุดนับแต่ปี 2007 ขุนคลังคาด วิกฤตน้ำ�ท่วม กระทบจีดีพี 1 - 1.7%

8

SWC เผย รง.นิคมฯ เวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา ยังไม่ท่วม

9

Dynamic Station Gold Trend

10

Lifestyle Station ไข่ดิบมีประโยชน์จริงหรือ??

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

บวกได้ต่อจากวันนี้แต่อาจไม่มากนัก

“เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์” กลับลำ� เดินหน้าขายไอพีโอปลาย ต.ค.นี้

ต่อหน้า 3

GUNKUL จับมือ บ.เครือ กฟภ. ลงทุน 500 ล. รุกไฟฟ้าพลังลม 6 เมกฯ SET News “ทัดตะวัน อธิพิไล” เปิดหัวใจงานค้าตราสารหนี้

ผู้อำ�นวยการฝ่ายค้าตราสารหนี้ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 12

ตลท.-บจ.-บล. จัดงบ 500 ล. ตั้งกองทุนช่วยภัยน้ำ�ท่วม ต่อหน้า 8

ต่อหน้า 4

TTCL

ราคาพื้นฐาน 11.60 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

ก.ล.ต. หนุน (ต่อจากหน้า 1)

นายวรพล โสคติยานุรกั ษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผย ภายหลั ง การหารื อ ร่ ว มกั บ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยว่า ผู้ลงทุนมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง ต่ อ การพั ฒ นาตลาดทุ นไทย ก.ล.ต. ขอให้สมาคมพิจารณา ความเป็นไปได้ในการยกระดับ องค์กรไปเป็นสถาบันทีป่ รึกษา การลงทุ น อิ ส ระ เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางสำ � คั ญ ในการช่ ว ย พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ ล งทุ นไทย โดยเป็นหน่วยงานกลางในการ จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำ�คูม่ อื การลงทุ น เผยแพร่ ใ ห้ กั บ ผู้ ลงทุนและประชาชนทั่วไปที่ สนใจ ตลอดจนรองรั บ การ จัดทำ�แบบประเมินความเสี่ยง ในการลงทุนของผู้ลงทุน และ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ น วโ น้ ม อุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ลงทุน ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบ การตัดสินใจลงทุน ในด้ า นบุ ค ลากรนั้ น สมาคมควรพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ของอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ งในด้ า นการ วิเคราะห์งบการเงินและฐานะ ของบริษัท การมีทัศนคติที่ดี เอเชียน

(ต่อจากหน้า 1)

ศ.ดร.พิ เ ชษฐ์ วิ ริ ย ะ จิตรา ประธาน และกรรมการ ผู้จัดการ บมจ.เอเชียน ไฟย์โต ซูติคอลส์ (APCO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยืนยันที่จะขายไอพีโอ ช่วงปลายตุลาคมนี้ ระหว่าง วันที่ 27 - 28 ต.ค. 54 และจะ

ในการเข้าพบบริษทั จดทะเบียน และสามารถส่งเสริมให้บริษัท เห็นความสำ�คัญของการเปิด เผยข้อมูล โดยสมาคมควรมี ระบบคัดกรองอาสาสมัครที่มี ประสิทธิภาพและประเมินผล

News Station เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อสามารถ ทำ � หน้ า ที่ ใ นการดู แ ลสิ ท ธิ ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น และ ผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง และ สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อการลงทุน ในบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ สมาคม ควรจั ด ตั้ ง คณะทำ � งานเพื่ อ ศึกษาและเสนอแนวทางการ เปิ ด เผยข้ อ มู ลในงบการเงิ น และแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำ�ปีของบริษทั จดทะเบียน ให้ มี ข้ อ มู ล ที่ จำ � เป็ น ต่ อ การ ตัดสินใจของผูล้ งทุนอย่างครบ ถ้วนและง่ายต่อการทำ�ความ เข้าใจ “การปรับปรุงรูปแบบ การทำ � งานและการพั ฒ นา บุคลากรของสมาคมจะช่วยให้ สมาคมเป็ น ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ และ ยอมรับของบริษัทจดทะเบียน ยิ่ ง ขึ้ น การประสานความ ร่วมมือระหว่างกันก็จะเป็นไป อย่ า งราบรื่ น และจะเกิ ด ประโยชน์แก่ทงั้ ผูล้ งทุน บริษทั จดทะเบี ย น และตลาดทุ น โดยรวม” นายวรพล กล่าว

“ปลายต.ค.นี้เราขาย ไอพีโอแน่นอน ตอนนีย้ อดจอง ล่าสุด 70 ล้านหุ้นแล้ว จากที่ เราเตรียมจะเปิดขาย 50 ล้านหุน้ ยอดจองเกินตั้งแต่ 3 - 4 วัน ทีผ่ า่ นมาทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่ประกาศขาย เราก็ ต้ อ งมาจั ด ลำ � ดั บ ความ

สำ � คั ญ ของบุ ค คลที่ จ ะเป็ น ประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด” ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าว สำ � ห รั บ ย อ ด ข า ย ครึง่ เดือนต.ค.ทีผ่ า่ นมายังดีอยู่ แม้ จ ะต้ อ งเผชิ ญ กั บ วิ ก ฤต น้ำ�ท่วม ซึ่งกระทบต่อ

ก.ล.ต.

เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ ม เอ ไอ ต้ น เดื อ นพ.ย.นี้ คาดว่าจะประกาศราคาขายไอ พีโอก่อนวันเปิดขายประมาณ 1 - 2 วัน โดยมี บล.ฟิลลิป เป็นที่ปรึกษาในการระดมทุน ครั้งนี้

ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

เอเชียน

(ต่อจากหน้า 3)

การขายสิ น ค้ า ของ ตัวแทนจำ�หน่ายซึง่ กระจายอยู่ ทั่วประเทศ แต่ด้วยสินค้าใน กลุ่ ม อาหารเสริ ม ที่ จั บ กลุ่ ม ผูบ้ ริโภคตัวจริง ซึง่ ต้องบริโภค อาหารเสริ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทำ�ให้ยอดขายยังมีเข้ามา และ ผลประกอบการปี นี้ น่ า จะมี กำ�ไรดีขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน บริ ษั ท ฯ มั่ น ใจว่ า หลังการขายไอพีโอและเข้าซือ้ ขายวันแรกใน mai ราคาหุ้น ไม่น่าจะต่ำ�กว่าราคาไอพีโอ แน่นอน เพราะกำ�ไรดีขนึ้ ทุกปี GUNKUL (ต่อจากหน้า 1)

นางสาวโศภชา ดำ � ร ง ปิ ย วุ ฒิ์ ก ร ร ม ก า ร ผูจ้ ดั การ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง่ (GUNK U L ) เ ปิ ด เ ผยว่ า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา ร่วมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จำ � กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท แรกในเครื อ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) ที่ดำ�เนินธุรกิจการลงทุนด้าน พลังงานหมุนเวียนในประเทศ และการลงทุนด้านระบบไฟฟ้า ในต่างประเทศ เพือ่ ร่วมลงทุน ทางธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลม มีขนาดกำ�ลัง การผลิ ต 6 เมกะวั ต ต์ บนพื้นที่ตำ�บลเขาค้อ อำ�เภอ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ตำ�บลปากคลอง อำ�เภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งถือเป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่ จะลงทุนธุรกิจด้านการผลิต ไฟฟ้ า พลั ง งานลม และ

News Station

หน้า 4

ทั้ ง นี้ A P C O มี แผนการเสนอขายหุ้ น IPO จำ � นวน 50 ล้ า นหุ้ น ให้ กั บ ประชาชนทั่ ว ไปจำ � นวน 45 ล้ า นหุ้ น และเสนอขายให้ กั บ พนั ก งานจำ � นวน 5 ล้ า นหุ้ น เพื่ อ เข้ า จดทะเบี ย นในตลาด หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) โดย คาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขาย ในตลาดเอ็มเอไอได้ ภายใน Q4/54

เพื่อเป็นโครงการนำ�ร่องเพราะ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วสามารถติ ด ตั้ ง กังหันลมได้มากกว่า 6 เมกะวัตต์ สำ � หรั บ การร่ ว มทุ น ระหว่าง GUNKUL และบริษัท พี อี เ อ เอ็ น คอม อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล จำ � กั ด ในครั้ ง นี้ ส่งผลต่อการขยายโอกาสทาง ธุรกิจของ GUNKUL เป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำ�เนินการใน เบื้องต้นแล้ว โดยติดตั้งเสาวัด ล ม จำ � น ว น 2 ชุ ด เพื่อทดสอบความแรงของลม แบ่ ง เป็ น บนพื้ น ที่ จั ง หวั ด เพชรบูรณ์ 1 ชุด และจังหวัด ชุ ม พร 1 ชุ ด และจากการ ทดสอบในเบื้ อ งต้ น พบว่ า ความแรงของลมเป็นทีน่ า่ พอใจ “หากโครงการนีเ้ ป็นไป ตามแผนทีว่ างเอาไว้ คาดว่าจะ สามารถเริ่มดำ�เนินการติดตั้ง กังหันลมได้ในปี 55 โดยเบือ้ งต้น คาดว่ า จะใช้ เ งิ น ลงทุ น รวม

ประมาณ 500 ล้ า นบาท ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องเงินลงทุน เนื่องจากมีมีสถาบันการเงิน หลายแห่ ง พร้ อ มที่ จ ะให้ ก าร สนั บ สนุ น และโครงการนี้ คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 6 ปี และการผลิตไฟฟ้าจาก พลั ง งานลมจะได้ อั ต ราส่ ว น เพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (แอดเดอร์) ของไฟฟ้าจากพลังงานลมอยู่ 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะ เวลา 10 ปี ” กรรมการ ผู้จัดการ GUNKUL กล่าว การร่วมมือทางธุรกิจ ในครั้งนี้ถือเป็นการขยายการ ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

ตามเป้าหมายของ GUNKUL โดยจะเป็นการสร้างฐานให้มี การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ค รบวงจร และเสริ ม จุ ด แข็ งให้ โ ดดเด่ น มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานลมสามารถ ดำ � เนิ น การได้ ต ลอดเวลา ทั้ ง กลางวั น และกลางคื น เพราะลมพัดตลอดเวลา และ สำ�หรับแนวโน้มผลประกอบการ ในปี 54 คาดว่ า รายได้ ร วม น่าจะเติบโตไม่ต่ำ�กว่า 100% จากปี 53

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

หน้า 5

จี 20 ให้เวลาชาติยุโรป 1 สัปดาห์ หาทางป้องกันไม่ให้กรีซเบี้ยวหนี้

ที่ปรึกษาแบงก์ชาติจีนคาดอีก 3 ปี วิกฤตหนี้ยุโรปถึงจะสิ้นสุด

เฟดเผยแบงก์ชาติ-นลท.ทั่วโลก แห่ขายพันธบัตรสหรัฐฯ มากสุดนับแต่ปี 2007

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีคลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มจี 20 ให้เวลาผู้นำ�ชาติยุโรป 1 สัปดาห์ ในการป้องกันไม่ให้กรีซผิดนัดชำ�ระหนี้ การเพิ่มความแข็งแกร่งของ ฐานะการเงินภาคธนาคาร และป้องกันการลุกลามของวิกฤตหนี้ โดยที่ประชุมส่งสัญญาณว่า ผู้นำ�ชาติยุโรปจำ�เป็นต้อง หาทางแก้ปญั หาวิกฤตหนีอ้ ย่างเร่งด่วน ก่อนถึงการประชุมสุดยอดผูน้ �ำ จี 20 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคมนี้ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขได้ทัน ท่วงทีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกยังรุนแรง “ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเผชิญภาวะถดถอยอย่าง กะทันหันมีเพิ่มขึ้น หากยุโรปประสบความล้มเหลวในการแก้ปัญหาที่ กำ�ลังเผชิญอยู่” นายจิม ฟลาเฮอร์ตี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แคนาดากล่าว “แผนแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ยุโรปดำ�เนินมาถูกทางแล้ว แต่ ยังมีงานอีกมากทีต่ อ้ งทำ� และทีย่ งั ต้องกำ�หนดรายละเอียด” นายทิโมธี เอฟ ไกธ์เนอร์ กล่าว

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นายหลี่ เตากุย ทีป่ รึกษา ธนาคารกลางจีนคาดการณ์ว่า วิกฤตนี้ยุโรปจะสิ้นสุดลงใน 3 ปีข้างหน้า และเชื่อว่า เงินสกุลยูโรจะยังคงไม่ล่มสลาย ขณะที่ความเป็นเอกภาพ ของชาติยุโรปจะเพิ่มขึ้นด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจ นายหลี่คาดว่า กรีซ และโปรตุเกสจะผิดนัดชำ�ระหนี้ใน ทีส่ ดุ และทัง้ สองประเทศจะต้องใช้เวลายาวนานในการปฏิรปู เศรษฐกิจ ขณะทีเ่ ยอรมนี และฝรัง่ เศสมีความสามารถทีป่ กป้องภาคธนาคารด้วย การอัดฉีดสภาพคล่อง และการช่วยเหลือทางการเงินในกรณีที่จำ�เป็น ขณะเดียวนายหลีแ่ สดงความกังวลเกีย่ วกับปัญหาเศรษฐกิจ ในสหรัฐฯระยะยาวมากที่สุด เนื่องจากมีความเสี่ยงทางการเมืองจาก ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ “ปัญหาการขาดดุลงบประมาณในสหรัฐฯ ยังพอที่แก้ไขได้ แต่ปัญหาสังคม การชุมนุมประท้วง ความวุ่นวายเป็นปัญหาที่มี แนวโน้มจะรุนแรงและแก้ไขได้ยากมากขึ้น” นายหลี่ กล่าว

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟดเปิดเผยว่า ธนาคารกลางประเทศต่างๆ และนักลงทุนสถาบัน ต่างประเทศขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯออกมามากที่สุดนับแต่ช่วง เกิดวิกฤตการเงินโลก หลังธนาคารกลางทัว่ โลกต้องการกระจายความ เสี่ยงในการถือครองสินทรัพย์ในทุนสำ�รองระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฟดระบุวา่ ในช่วง 7 สัปดาห์ทผี่ า่ นมา ธนาคารกลาง และนักลงทุนสถาบันต่างชาติขายพันธบัตรสหรัฐฯแล้ว 76.5 พันล้าน ดอลลาร์ สูงสุดนับแต่เดือนสิงหาคมปี 2007 หลังจากเพิ่มการถือครอง พันธบัตรสหรัฐฯมา 45% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ความต้องการ ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯจะเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ เนือ่ งจากธนาคารกลาง ในหลายประเทศจำ�เป็นต้องซือ้ ตราสารหนีส้ หรัฐฯมากขึน้ เพือ่ แทรกแซง ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน หลังสกุลเงินในประเทศแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ กับดอลลาร์

AFET

“แกว่งตัวหลังไร้ปัจจัยใหม่” นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 264 สัญญา สถานะคงค้าง 2,542 สัญญา - ปิด 133 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.45 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ค. 55) ปัจจัยบวก - น้�ำ ท่วมแหล่งโรงงานผลิตรถยนต์ท�ำ ผูป้ ระกอบการยางกักตุนสินค้ายางดันราคาบวก - ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ยงั สดใส ปัจจัยลบ - ศก.ยุโรปยังเป็นขาลงในระยะยาว กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ สัญญาส่งมอบเดือนพ.ค. 55) - แนวรับ 132.30 บ./ก.ก. รับถัดไป 130.70 บ./ก.ก. - แนวต้าน 135 - 135.10 บ./ก.ก.

TFEX

“แกว่งตัว จับตาแนวทางแก้ไขหนี้ยูโรโซน”

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 30,526 สัญญา สถานะคงค้าง 29,114สัญญา - ปิด 678 จุด เพิม่ ขึน้ 13.10 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - เยอรมนี และฝรัง่ เศสเปิดเผยว่าจะมีแผนกูว้ กิ ฤตทางการเงิน จะคุยในการประชุม EU วันที่ 23 ต.ค.นี้ - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ 2,418.36 ลบ. ปัจจัยลบ - น้�ำ ท่วมกระทบภาพรวมศก. - ปัญหาเศรษฐกิจโลกต้องติดตามการแก้ไขในระยะยาว กลยุทธ์ - ฝัง่ ซือ้ ถือสถานะต่อ (สัญญา S50Z11 ธ.ค. 54) - แนวรับ 662จุด - แนวต้าน 682 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 666 จุด แนวต้าน 686 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

หน้า 6

TTCL ราคาพื้นฐาน 11.60 บ. บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุราคาพื้นฐาน TTCL ที่ 11.60 บาท แนะนำ�ซื้อ หลังงานใหม่ปีนี้เซ็นไปแล้ว 3 งานใหญ่ มูลค่ารวม 14.5 พันล้านบาท ซึ่งได้แซงหน้างานเซ็นใหม่ปีก่อนที่ 10 พันล้านบาทไปแล้ว ทั้งนี้ TTCL เข้าประมูลงานมูลค่ารวม 50 พันล้านบาท โดยคาดว่าจะได้ประมาณ 3 - 4 โครงการใน 4Q54 โดยมี 1 โครงการมีมูลค่าสูงในระดับ 8 - 10 พันล้านบาท คาดหมายกำ�ไรปี 54 เติบโต 18% และเติบโตต่ออีก 22% ในปี 55 จากผลดีของรายได้ และการปรับภาษีเงินได้เหลือ 23% จาก 30% สำ�หรับงาน ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าร่วมลงทุนที่นวนคร 110MW มูลค่า 4 พันล้านบาท ล่าสุดก่อสร้างคืบหน้าไป 50% แล้ว ปัจจุบันยังไม่ได้รับผลเสียหายจากน้ำ�ท่วม แต่ก็มีโอกาสถูกน้ำ�ท่วมทางบริษัทจึงได้ลดความเสี่ยงโดยการเคลื่อนย้าย เครือ่ งจักรปัน่ ไฟฟ้าสำ�คัญออกไปก่อน ทางบริษทั คาดว่าภาวะน้�ำ ท่วมจะคลีค่ ลาย ในปลายปี อีกทั้งได้ซื้อประกันภัยต่อความเสียหายแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 17/10/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

TTCL 9.35 0.05 0.54 9.30 9.55 9.15 9.30 9.39

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

5,362,800 50,332 4.26 12.14 2.91 0.18 3.98 0.77 4,488

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/08/54

1.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 9.50 บาทหนาแน่นสุด

2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TOYO ENGINEERING CORPORATION CHIYODA CORPORATION บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำ�กัด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนหุ้น

(%)

124,800,000

26.00

33,600,000 32,000,000 30,061,000 18,400,000

7.00 6.67 6.26 3.83

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

ขุนคลังคาด วิกฤตน้ำ�ท่วม กระทบจีดีพี 1 - 1.7% นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะ กรรมการเยียวยาผลกระทบจาก อุ ท ก ภั ย ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ว่ า จากปั ญ หาผลกระทบภาวะน้ำ � ท่ ว มในขณะนี้ สำ � นั ก งานคณะ กรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ได้ ป ระเมิ น ผลกระทบ ต่ อ อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว ท า ง เศรษฐกิ จ ในเบื้ อ งต้ น ว่ า จะ กระทบประมาณ 1 - 1.7% ของ การเติ บโตเศรษฐกิ จโดยรวม หรือ จีดีพีในปีนี้ โดยตัวเลขผลก ระทบดังกล่าวสูงขึ้นจากเดิมที่ได้ ประมาณการไว้ แต่ยงั ไม่สามารถ ประเมินตัวเลขความเสียหายจาก ผลกระทบปัญหาน้�ำ ท่วมในขณะนี้ ได้ ทั้งหมด เพราะระดับน้ำ�ยังไม่ นิง่ และต้องติดตามต่อไปว่าปัญหา น้ำ � ท่ ว มจะลุ ก ลามไปมากน้ อ ย เพียงใด ทั้ ง นี้ ใ น ส่ ว น ข อ ง มาตรการที่จะเข้ามาเยียวยาภาค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น เ บื้ อ ง ต้ น กระทรวงการคลั งได้ เ ตรี ย มยื ด

กิตติรัตน์ยันเดินหน้า โครงการประชานิยม นายกิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ เปิดเผยว่า ยืนยันจะเดินหน้า โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ช า นิ ย ม ซึ่งโครงการที่ประกาศไปแล้วจะ ขับเคลื่อนต่อไป แม้ปัญหาน้ำ� ท่วมจะส่งผลกระทบ แต่มองว่า ไ ม่ ไ ด้ ก ร ะ ท บ ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ

ระยะเวลาการยื่นแบบเสียภาษีเงิน ได้ นิ ติ บุ ค คลให้ กั บ บริ ษั ท ของ ประเทศญี่ปุ่น จากเดิมจะยื่นแบบ เสียภาษีในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค.

ซึ่ ง โครงการประชานิ ย มจะ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ประเทศ ซึ่งโครงการของรัฐบาล ต่อไปจะลงทุนด้านความมั่นคง ทางด้านเศรษฐกิจ โดยจะลงทุน อย่างจริงจังในโครงสร้างพื้นฐาน และป้องกันภัยทีจ่ ะส่งผลกระทบ ต่ อ ภาคโรงงานอุ ต สาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศไทย นายกิ ต ติ รั ต น์ กล่ า ว

2554 โดยได้ยืดระยะเวลาออกไป จากเดิ ม รวมไปถึ ง การออก มาตรการผ่อนปรนการชำ�ระหนีใ้ ห้ แก่ ผู้ ป ระกอบการในส่ ว นของ

เพิ่มเติมว่า รัฐบาลจะนำ�ความ คิ ด เห็ น และข้ อ สรุ ป จากคณะ กรรมการเยี ย วยาผลกระทบ อุทกภัยด้านเศรษฐกิจเสนอให้กบั คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ว่าจะทำ�แผนฟื้นฟูอย่างไรต่อไป โดยในเบื้องต้นอาจจะจัดตั้งงบ ประมาณเพิม่ เติมขึน้ มาเพือ่ ฟืน้ ฟู โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เป็นหลัก และหาแนวทางป้องกัน

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ นอกจากนี้ ยังอยูร่ ะหว่าง การแก้กฎระเบียบของกระทรวง การคลั ง เพื่ อ ให้ ผู้ ว่ า ราชการ จั ง หวั ด แต่ ล ะแห่ ง สามารถขอ อนุ มั ติ ว งเงิ น เพิ่ ม เติ ม ได้ เพื่ อ ป้องกันปัญหาภัยน้ำ�ท่วม และยัง เพิ่มความคล่องตัวในการเบิกจ่าย งบประมาณ ขณะเดียวกันจะหา แนวทางมาดู แ ลในส่ ว นของ แรงงานที่ได้รับผลกระทบ “ในขณะนี้ ไ ด้ เ ตรี ย ม มาตรการช่วยเหลือไว้ 3 แนวทาง โดยแนวทางแรกต้ อ งมี ค วาม เร่งด่วน 2. เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้ รั บ ผลกระทบจากน้ำ �ท่วม และ 3.จะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของ น้�ำ ท่วมในระยะยาว” รมว.คลัง กล่าว ทั้งนี้กระทรวงการคลังมี แนวทางที่ จ ะจั ด ทำ � งบประมาณ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ นำ � มาฟื้ น ฟู แ ละ เยียวยาหลังจากได้รับผลกระทบ จากปัญหาอุทกภัยในขณะนี้ โดย ในเบื้องต้นจะจัดทำ�งบประมาณ เพิ่มเติมเพื่อมาป้องกันอุทกภัยใน ระยะยาวใน 3 - 5 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ดยี งั ไม่ได้สรุปแนวทางว่า จะจัดทำ�อย่างไร

ไม่ให้เกิดปัญหาน้�ำ ท่วมขึน้ มาอีก ทั้ ง นี้ ง บประมาณเพิ่ ม เติ ม จะ ไม่รวมงบประมาณทีต่ งั้ ไว้ 80,000 ล้านบาท จากการลดรายจ่ายขั้น พื้ น ฐานของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน เพือ่ มาเยียวยาผลกระทบเพิม่ เติม ทั้ ง นี้ เ ห็ น ว่ า ปั ญ ห า น้ำ�ท่วมในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจขัน้ รุนแรง ซึง่ ปัจจุบนั ยังไม่สามารถประเมินตัวเลขได้ ชัดเจน เพราะความรุนแรงของ ระดับน้ำ�ยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

ตลท.-บจ.-โบรก-จัดงบ 500 ล.ตั้งกองทุน ช่ ว ยเหลื อ ภั ย น้ำ � ท่ ว ม คาดได้ คำ � ตอบ สัปดาห์นี้ นายสมพล เกี ย รติ ไ พบู ล ย์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (ตลท.) และประธาน กรรมการ บริ ษั ท ตลาดอนุ พั น ธ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลท. ร่วมมือกับ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และ บริษัทจดทะเบียน (บจ.) โดยใช้เงิน จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูหลังเกิด อุ ท กภั ย จำ � นวนเงิ น 500 ล้ า นบาท โดยทางตลท. จะใช้เงินลงทุนช่วยเหลือ 250 ล้านบาท และอีก 250 ล้านบาท จะเตรียมหารือในสัปดาห์นี้ ว่าแต่ละฝ่าย

ที่เหลือจะใช้เงินในการช่วยเหลือจำ�นวน เท่าไร เงิ น ดั ง กล่ า วจะนำ �ไปช่ ว ยเหลื อ ฟืน้ ฟู หลังเกิดภัยน้�ำ ท่วม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ไฟฟ้า ประปา 2. ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 3. กลุ่มภาคเกษตรกร ซึ่งกองทุน ดังกล่าวจะนำ�เงินไปช่วยเหลือภาคนี้มาก ที่สุด นอกจากนี้ ตลท.มี ค วามสนใจ จะนำ�สินค้าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง ประเทศไทย (AFET) เข้ามาซื้อขายร่วมกับ ตลาด TFEX ซึง่ ประเด็นดังกล่าว เคยคุยมา ตั้ ง แต่ รั ฐ บาลชุ ด ก่ อ นจนถึ ง รั ฐ บาลชุ ด

News Station

หน้า 8

ปั จ จุ บั น ซึ่ ง หารื อ กั บ นายกิ ต ติ รั ต น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ แต่ชว่ งนีต้ ดิ ปัญหา น้ำ�ท่วมอยู่ ซึ่งจะมีการพูดคุยหลังจากนี้ เบื้องต้นสำ�หรับการแก้ไขประเด็นควบรวม คือ 1. จะต้องแก้ไขกฎหมายของตลาด AFET ให้ ส ามารถอนุ ญ าตตลาด TFEX ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร ล่ ว ง ห น้ า ไ ด้ แต่อย่างไรก็ดีการแก้ไขดังกล่าวอาจต้องใช้ เวลานาน 2. ยกเลิกสำ�นักงานคณะกรรมการ กำ � กั บ การซื้ อ ขายสิ น ค้ า เกษตรล่ ว งหน้ า (ก.ส.ล.) และให้ ฝั่ ง ตลท. เป็ น ผู้ ดู แ ล แต่อย่างไรก็ดขี อ้ กำ�หนดนีอ้ าจส่งผลกระทบ ด้านบุคลากร ซึ่งจะต้องพิจารณาอีกครั้ง

SWC เผย รง.นิคมฯ เวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา ยังไม่ท่วม ระบุเสริมแนวป้องกันล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ใช้ความ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วมในครั้งนี้ นายเถกิ ง พล เหล่ า พิ สุ ท ธิ์ ผู้มีอำ�นาจลงนาม บมจ.เชอร์วู้ด เคมิคอล พยายามอย่างเต็มทีใ่ นการเสริมแนวป้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำ�ประกันภัยความเสียหาย (SWC) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากภาวะ และวางถุงทรายโดยรอบโรงงานซึ่งคาดว่า ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ สิ น ค้ า เครื่ อ งจั ก ร น้ำ � ท่ ว มที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู่ ใ นขณะนี้ บริ ษั ท ฯ เพียงพอที่จะป้องกันน้ำ�เข้าถึงตัวโรงงานได้ และโรงงานซึ่ ง ครอบคลุ ม ภั ย ที่ เ กิ ด จาก ขอเรียนให้ทราบว่าโรงงานผลิตของบริษทั ฯ และหนุ น เครื่ อ งจั ก รรวมถึ ง วั ต ถุ ดิ บ และ น้ำ�ท่วมแล้ว บริษัทฯ จะรายงานให้ทราบ ซึ่งมี 2 แห่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ขึ้ น เพื่ อให้ พ้ น จากระดั บ น้ำ � เป็นระยะต่อไปหากมีความเปลี่ยนแปลง ที่มีนัยสำ�คัญ อำ � เภอบางปะกง จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา หากมีการไหลเข้าถึงโรงงาน สำ�หรับส่วนของสำ�นักงานซึ่งตั้ง ยังไม่ได้รบั ความเสียหายจากภาวะน้ำ�ท่วม อยู่บนถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ขณะนี้ ดังกล่าว

www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

GOLD TREND DAR Wong

W

TI Crude prices rose to 3-week high on Friday amid strong U.S. retail sales and G20 meeting to resolve European crisis. The market surged and closed at 87.20 for the weekend. The trend looks toppish though we still expect the bulls to climb higher above 90.00 benchmarks in coming early week before it begins to fall. In our opinion, we prefer to hunt for short trades after mid week while target is identified at 83.00 supports.

Tajikistan accelerated their purchases and bought a combined 18.2 tons in August. This week, we foresee the market will re-visit the top regions around 1695.00 but probably will be countered with selling resistances beneath 1700.00. In overall, we expect the market to trade within the range from 1650.00 1700.00 levels. Abandon your short-view if the market penetrates and settles above 1700.00 benchmarks.

Gold prices returned to bullishness last week after global buyers reacted to euro debt crisis. Central banks in Thailand, Bolivia and

SET Index rallied last week following the DJIA technical recovery but was little affected by the floods. The market closed

at 955 for the weekend. From our technical study, the market will probably trade sideways for next 2 months in large band from 850 - 970 regions. However, there may a possibility to cover the gap at 990 before the bear trend engulfs again!

Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

ไข่ดิบมีประโยชน์จริงหรือ ??

Lifestyle Station by Jackal_XIII

ความเชื่อที่เคยได้ยินมาว่าการโด๊ปไข่ลวก หรือว่าไข่ดิบจะทำ�ให้ร่างการแข็งแรงและมีพลังวังชา แต่ นั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆ เพราะมีผลสำ�รวจออกมาให้ได้รู้กันแล้วว่า การกินไข่ดิบหรือบริโภคไข่ดิบนั้น เป็นการทำ�ร้ายร่างกายของเราไปในตัว หลายคนเข้าใจว่าการกินไข่ดบิ วันละฟองในตอนเช้าจะสามารถ รักษาเสียงได้ดี แต่ความจริงแล้วการกินไข่ดิบทำ�ให้ร่างกายได้รับ ธาตุบำ�รุงจากไข่เพียงครึง่ เดียว ในไข่ดบิ จะมีโปรตีนทีเ่ ป็นปฏิชวี นะอยู่ ถ้ากินไข่ดบิ บ่อยๆ โปรตีนชนิดปฏิชวี นะทีส่ ะสมอยูใ่ นร่างกายจะขัดขวางไม่ให้รา่ งกายได้รบั วิตามิน B1 นอกจากนั้นถ้าไก่เป็นโรคไข่จะติดตามมาจึงอาจทำ�ให้ผู้กินไข่ดิบติดโรคได้ จึงควรกินไข่ที่สุกเพื่อร่างกายจะ ได้รับสารอาหารทั้งหมด ดังนั้น ไม่ควรกินไข่ดิบหรือไข่ครึ่งสุกครึ่งดิบเพื่อความปลอดภัยของร่างกาย ส่วนในการทอดไข่ดาว นั้นไม่ควรทอดเพียงด้านเดียวควรพลิกทอดทั้ง 2 ด้าน เพื่อประกันว่าได้ฆ่าเชื้อโรคหมดแล้ว รู้อย่างนี้แล้วก็ลองหันมาเปลี่ยนวิธีการกินไข่กันใหม่เพื่อสุขภาพที่ดี...

Photo Release

กสิกรไทย - สแตนด์ชาร์ต จำ�หน่ายหุ้นกู้ฮานะแบงก์ 8 พันล.ครั้งแรกในไทย

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย มร.วัน ซัน ฮอง (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารฮานะแบงก์ ธนาคารชั้นนำ�ของประเทศเกาหลีใต้ และ มร. ลิง เปง เมง - หัวหน้าส่วนสายงานธุรกิจตลาดทุน ประจำ�ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ร่วมลงนามในสัญญาการแต่งตั้งธนาคารกสิกรไทยและธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นผู้จัด จำ�หน่ายหุ้นกู้สกุลบาทของธนาคารฮานะแบงก์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท ซึ่งเป็น จำ�นวนสูงสุดที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ณ โรงแรมล็อตเต้ ประเทศเกาหลีใต้ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

เอไอเอส มอบส่วนลดดูหนัง 80 บาท เรื่อง “Top Secret วัยรุ่นพันล้าน”

เอไอเอส จัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจคอหนังต่อเนื่อง ล่าสุด จับมือ ค่ายจีทีเอช มอบส่วนลดดูหนังในราคา 80 บาท สำ�หรับภาพยนตร์เรื่อง ล่าสุด “Top Secret วัยรุ่นพันล้าน” รับสิทธิง่ายๆ เพียงแสดงมือถือเอไอเอส ณ จุดจำ�หน่ายตั๋ว ที่พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีทุกสาขาทั่วประเทศ (1 หมายเลข / 1 สิทธิ์) พิเศษ! ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รับสิทธิได้ 2 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 20 - 23 ต.ค. 54

มุมประกัน

NKI ประเมินความเสียหายสุทธิ จากประกันภัยน้ำ�ท่วมราว 20 - 30 ล.

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการผู้อำ�นวยการ บมจ.นวกิจประกันภัย (NKI) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดน้ำ�ท่วมรุนแรงในหลาย จังหวัดทั่วประเทศก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำ�นวนมาก ในขณะนี้มีผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายและแจ้งมายังบริษัทฯ จำ�นวน 70 ราย คิดเป็นสัดส่วนทุนประกันร้อยละ 2.12 ของทุนประกันภัยทั้งหมด โดยบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเข้าทำ�การสำ�รวจภัย เพื่อประเมินความเสียหายที่แท้จริง บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย โดยจัดให้มีการทำ�ประกันภัยต่อทั้งประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการซื้อประกันความเสียหายส่วนเกิน จากประเมินความเสียหายเบื้องต้นตามจำ�นวนรายได้ที่ได้ติดต่อมายังบริษัทฯ ข้างต้น คาดว่า มีความเสียหายสุทธิประมาณ 20 - 30 ล้านบาท ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่มาก อยู่ในขีดความสามารถที่บริษัทฯ จะรองรับได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินกองทุนของบริษัทฯ

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บมจ.การบินไทย (THAI) จัดเที่ยวบินพิเศษเส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - พิษณุโลก เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น ที่ มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งเดิ น ทางในเขต ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน และทดแทนการเดินทาง ทางบกที่ถนนหลายสายถูกตัดขาดจากน้ำ�ท่วมจนรถยนต์ไม่สามารถ สั ญ จรได้ และเพื่ อ ขนส่ ง สิ่ ง ของ เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค อุ ป กรณ์ การแพทย์ จ ากศู น ย์ ป ฎิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย (ศปภ.) ของรัฐบาลไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เที่ยวบินพิเศษในเส้นทาง ไป - กลับกรุงเทพฯ - พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17 - 23 ต.ค.54 ทำ�การบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 ความจุ 149 ที่นั่ง และจำ�หน่ายบัตรโดยสารในราคาต้นทุนราคาเที่ยวละ 1,250 บาท (ราคาเที่ยวเดียว) โดยจะทำ�การบินวัน ละ 2 เที่ยวบิน ดังนี้ - 17 ต.ค. 54 ทำ�การบินวันแรก เที่ยวไป TG 8740 ออกจากกรุงเทพ ฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 16.00 น. ถึงพิษณุโลก เวลา 16.50 น. และทำ�การบินออกจากพิษณุโลกด้วยเที่ยวบิน TG 8741 เวลา 17.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 18.40 น.ของวันเดียวกัน - 18 - 23 ต.ค. 54 จะทำ�การบินออกจากกรุงเทพฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบิน TG 8706 เวลา 11.20 น. ถึงพิษณุโลกเวลา 12.10 น. และทำ�การบินออกจากพิษณุโลกด้วยเที่ยวบิน TG 8707 เวลา 12.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 13.40 น.ของวันเดียวกัน www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 3

“ทัดตะวัน อธิพิไล” ผู้อำ�นวยการฝ่ายค้าตราสารหนี้ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เปิดหัวใจงานค้าตราสารหนี้ สายอาชีพนี้ต้องรู้อะไรบ้าง? .....ใครก็ตามทีต่ อ้ งการเข้ามาทำ�งานด้านการค้าตราสารหนี้ แน่นอนว่า อันดับแรกที่จะขาดเสียไม่ได้คือ ความรู้ด้านตลาด ตราสารหนี้ ขณะที่ความรู้รอบตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ก็สำ�คัญไม่แพ้กัน

“ทัดตะวัน อธิพิไล ”

เขากล่าวถึงการทำ�งานของเขาให้ฟังว่า.... “ทำ�งานค้าตราสารหนี้ก็ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับตลาด ตราสารหนี้ ว่ า มั น คื อ อะไร ซื้ อ ขายยั ง ไง แต่ จ ริ ง ๆ แล้วถ้าถามว่าต้องมีพื้นฐานหรือไม่ ถ้ามีก็ดี แต่ถ้าไม่มีมัน ก็สามารถเรียนรู้ได้ เดี๋ยวนี้เด็กยุคใหม่ๆ หัวไวขึ้น ส่วนของ ลูกค้านี่ยิ่งเก่งเลย แต่ละคนที่อยู่ในแวดวงนี้ล้วนมีความรู้ กันทั้งนั้น งานที่ผมทำ�อยู่ต้องติดต่อโดยตรงกับลูกค้าสถาบัน คนเหล่ า นี้ ต่ า งเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญอยู่ แ ล้ ว เราจึ ง ต้ อ งมี ความพร้อมด้วย ต้องสามารถตอบทุกข้อซักถามให้ชัดเจน ในข้อมูลได้ ส่วนใหญ่การพูดคุยติดต่อจึงมักจะ...................”

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

ตลาดหุ้ น มี โ อกาสบว กได้ ต่ อ จากวันนี้แต่อาจไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ต้องระวังแรงขายทำ�กำ�ไรที่อาจจะเกิดขึ้น ได้ทงั้ จากนักลงทุนระยะสัน้ และนักลงทุน ระยะกลาง ประเมินแนวรับ 960 - 950 จุด แนวต้าน 975 - 980 จุด

หน้า 13

พรุ่งนี้คาดว่าจะสามารถแกว่งตัวใน แดนบวกได้ เนื่องจาก สถานการณ์ปัจจัยใน ต่างประเทศยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ต้อง ติดตามปัญหาน้�ำ ท่วมใน ประเทศเป็นหลักว่า จะไหลเข้าสู่เขต กทม.หรือไม่ กลยุทธ์การ ลงทุน แนะนำ�เก็งกำ�ไรหากดัชนียังสามารถ ยื น เหนื อ ระดั บ 950 - 960 จุ ด ได้ ส่วนแนวต้านประเมินไว้ที่ 980 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 18 ตุล�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 ตุล�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,553.70 10.13% 4,647.54 18.44% 5,435.11 21.56% 12,572.08 49.87%

1,086.41 4.31% 4,179.20 16.58% 3,016.74 11.97% 16,926.08 67.14%

1,467.29

Last Update

Index

Last 971.63 686.26 1,484.71 246.63

AGRO D ecline 27% No C hange 22%

A dv ance 51%

2,418.37 -4,354.00 17/10/11

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

3.5

468.34

Chg

%Chg

15.82 12.83 27.29 -0.73 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

17/10/2011

1.66 1.91 1.87 -0.3 25,208.42 788.13

17:01:56

3.23

3

TECH

CONSUMP

2.5

1.36

2 1.5

0.42 1

0.31 0.5

SERVICE

1.31

FINCIAL

0

2.33 D ecline 28% No C hange 30%

1.74

A dv ance 42%

RESOURC2.55

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 18 ตุล�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 ตุล�คม 2554

PTT

( Day )

: PTT 2,500,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 300.00 Chg 8.00  %Chg 2.74  Open 295.00  High 301.00  Low 293.00  Prev 292.00  Avg 297.90  AccVol 7,887,500  AccVal(K฿) 2,349,693  2.69  %Fluct P/E 7.76  P/BV 1.63  DPS(Baht) 6.00  Yield(%) 3.50  EPS(Baht) 38.68  MktCap(Mil.) 856,890  Broker Target Update US 420.00 11/10/2011 หลักSCBS ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็465.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 7/10/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 7/10/2011 ค่าการ CNS ม่ ขึน้ มากที 400.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

301.00

300.00

299.00

Price

298.00

297.00

296.00

295.00

294.00

293.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 18 ตุล�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 ตุล�คม 2554

TASCO-W3

( Day )

Price & Fundamental Symbol TASCO-W3

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

8.65 1.15  15.33  7.80  9.00  7.55  7.50  8.36  4,514,700  37,744  17.34 

17.30 0.41  N/A  N/A  0.50  1,320  Target Update No Comment

Volume Analysis

: TASCO-W3

400,000 350,000 300,000

Vol.

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 9.00 8.95 8.90 8.85 8.80 8.75 8.70 8.65 8.60 8.55 8.50 8.45 8.40 8.35 8.30 8.25 8.20 8.15 8.10 8.05 8.00 7.95 7.90 7.85 7.80 7.75 7.70 7.65 7.60 7.55

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 18 ตุล�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 ตุล�คม 2554

CPF

( Day )

Volume Analysis

: CPF

Price & Fundamental Symbol CPF

Last 29.75 Chg 1.50  %Chg 5.31  Open 29.00  High 30.25  Low 29.00  Prev 28.25  Avg 29.88  AccVol 54,769,700  AccVal(K฿) 1,636,655  4.18  %Fluct P/E 14.30  P/BV 3.20  DPS(Baht) 0.60  Yield(%) 3.72  EPS(Baht) 2.08  MktCap(Mil.) 223,718  Broker Target Update US 36.75 17/10/2011 PST 34.25 หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ 17/10/2011 นแปลง KKS ม่ ขึน้ มากที33.00 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีม17/10/2011 ลู ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

30,000,000 25,000,000

Vol.

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000

ATO/C Volume 30.25

Price

30.00

29.75

29.50

29.25

29.00

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ�

“อย่าเป็นแค่นักบริหาร แต่จงออกไปนำ�ทัพ”

หน้า 18

ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์

บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 18 ต.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement