Page 1

Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554

News Station

www.istationnews.co 7

แบงก์ออฟอเมริกาเมอร์ริลลินช์ คาด น.รับจำ�นำ�ข้าวส่อทำ�เงินเฟ้อเอเชียพุ่ง ธปท.ยันกรอบเงินเฟ้อเหมาะสม

8

L&E เพิ่มเป้ารายได้ปีนี้เป็นโต 15-20%

www.

9

Dynamic Station

ADVANC คาด EBITDA ปีนี้แจ่มกว่าปีก่อน เล็ ง หาแนวทางรี ไ ฟแนนซ์ เ งิ น กู้ - หุ้ น กู้

10

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

ADVANC เผย EBITDA สิ้นปีสูงจากปีก่อนที่อยู่ 46 - 47% หลัง H1/54 ฟันไปแล้ว 28,311 ล้านบาท จาก H1/53 รับ 25,448 ล้านบาท แต่คาดครึ่งปีหลัง ปีนี้อาจต่ำ�กว่าครึ่งปีแรกเล็กน้อย ระบุอยู่ระหว่างหาแนวทางรีไฟแนนซ์เงินกู้ 1.37 หมื่นล้านบาท ชำ�ระ Q3/54 หุ้นกู้ 4 พันล้านบาท ชำ�ระ 9.73 พันล้านบาท ใน Q4/54 สิ้นปีจะขยายสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุม 50,000 จุด ภายใต้งบ 1 หมื่นล้านบาท ต่อหน้า 3 กวา่ จะมาเป็นเสือ

เข้า-ออกไว วินัยสำ�คัญ

Lifestyle Station โรคชิคุนกุนยา

13

มองหุ้นจากเซียน เก็งกำ�ไรหุ้นที่มีข่าวดี

14

Data Station

เซ็งขาดทุน THCOM

จ่อโละทิ้งธุรกิจมือถือในลาว-เขมร

ต่อหน้า 3

NBC มั่นใจรายได้ปีนี้ทะลุเป้าแตะ 19-20%

ต่อหน้า 4

SET News

น้ำ�ตาลมิตรผล เฟ้นแนวคิด

“เล็ก สิขรวิทย”

ยอดที่ปรึกษาทางการเงินแห่ง เอเซีย พลัส

ตอนที่ 8

ต‡อหนˆา 12

ซื้อหุ้น UST เพิ่ม 14.17%

ราคา 34 บ./หุ้น ต่อหน้า 8

NEP ทำ�กำ�ไรเมื่อใกล้ 10.5 -11 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554

ADVANC คาด (ต่อจากหน้า 1)

นางสาวนัฐยิ า พัวพงศ์กร นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) เปิดเผยว่า EBITDA สิ้นปี 54 จะเพิ่มสูงขึ้นจากปี ก่อนที่ 46 - 47% เนือ่ งจากใน ครึ่งปีแรก EBITDA ถือว่าค่อน ข้ า งสู ง 28,311 ล้ า นบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันปีกอ่ น ซึ่ ง มี EBITDA อยู่ ที่ 25,448 ล้านบาท แต่ในส่วน EBITDA Margin คาดว่าในช่วงครึ่งปี หลังอาจจะต่ำ�กว่าครึ่งปีแรก เล็กน้อย โดย EBITDA Margin ค รึ่ ง ปี แ ร ก อ ยู่ ที่ 4 5 . 5 % เนื่ อ งจากมี ค่ า ใช้ จ่ า ยบาง รายการที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วง Q4/54 จากงบการตลาด และ การกิจกรรม ซึง่ เป็นซีซนั่ และ เป็นปกติ ส่วน EBITDA Margin ในครึง่ ปีหลังจะหดลง แม้ในปีนี้ สมาร์ทโฟนจะมียอดขายดีต่อ เนื่อง แต่มีมาร์จิ้นเพียง 10% แต่อย่างไรก็ตามแม้มาร์จนิ้ ลด ลงแต่เม็ดเงินยังคงสูงขึน้ ซึง่ ก็

เป็นไปตามแนวทางของบริษทั ฯ จะเพิ่ ม กำ � ไรที่ เ ป็ น เม็ ด เงิ น มากกว่า EBITDA Margin โดย ตั้งเป้า EBITDA Marginในปีนี้ ที่ 45% ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ มีหนีเ้ งินกู้ และหุ้ น กู้ ค รบกำ � หนดชำ � ระ

News Station ประมาณ 1.37 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ 4 พันล้านบาท ครบกำ�หนดชำ�ระใน Q3/54 และเป็นหนี้เงินกู้ครบกำ�หนด ชำ �ระ Q4/54 จำ � นวน 9.73 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ ได้ ติ ด สิ น ใจกั บ หนี้ ดั ง กล่ า ว

เซ็งขาดทุน (ต่อจากหน้า 1)

นายเคน สตรุ ท เกอร์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายนักลงทุน สัมพันธ์ บมจ.ไทยคม (THCOM) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้บริหารอยู่ ระหว่างการศึกษาและพิจารณา การปรับกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ โทรศัพท์มอื ถือในกัมพูชาและลาว หลังจากทีม่ กี ารแข่งขันด้านราคา ที่มีความรุนแรง ส่งผลให้การ ดำ�เนินธุรกิจมีการขาดทุนต่อเนือ่ ง สำ � หรั บ กลยุ ท ธ์ ที่ อ ยู่ ระหว่างการพิจารณามีหลายทาง เลื อ ก โดยหนึ่ ง ในทางเลื อ ก ดั ง กล่ า ว คื อ การขายธุ ร กิ จ โทรศัพท์มือถือออก อย่างไรก็ดี

ขณะนี้บริษัทฯยังไม่สามารถระบุ ได้ว่าจะใช้แนวทางใด ซึ่งขณะนี้ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ข อ ง ธุ ร กิ จใ น 2 ประเทศดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะ ได้ข้อสรุปของกลยุทธ์ภายในปีนี้ “ทาง CEO ตอนนี้กำ�ลัง ดูธุรกิจมือถือ ทั้งในกัมพูชาและ ลาว ว่าจะสถานการณ์ จะเป็ น

อย่างไรก็ต่อไป ซึ่งดูกลยุทธ์ที่จะ สามารถ Apply ได้ตอนนี้ทุกตัว เลือกยังอยูบ่ นโต๊ะ การขายธุรกิจ ออกก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ ยังบอกไม่ได้วา่ จะขายหรือไม่ขาย แต่ ค งได้ ข้ อ สรุ ป กลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ มือถือใน 2 ประเทศภายในปีนวี้ า่ จะทำ�อย่างไรต่อไป” นายเคน กล่าว

โดยอยู่ ร ะหว่ า งพิ จ ารณา แนวทางในการรีไฟแนนซ์ บริษทั ฯ คงการเปิดให้ บริการ 3G บนคลื่นเดิม 900 เมกะเฮิรตซ์ ไปก่อนเพื่อรอก สทช.ให้ เ ปิ ด บริ ก ารบนคลื่ น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งไม่กังวลใน ช่วงที่รอ และคาดว่าคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์คงจะรอ 2 - 3 ปี ข้ า งหน้ า แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ไลเซ่นส์ใหม่เชื่อว่ารัฐบาลชุด ใหม่จะให้ความสำ�คัญ และมี การพิจารณาเร็ว สำ�หรับเงินลงทุนในปี นีท้ ี่ 1 หมืน่ ล้านบาทยังเหมือน เดิม โดยใช้ไปแล้ว 2 พันล้าน บาทในครึ่งปีแรก ภายในสิ้นปีนี้บริษัทฯ จะขยายสั ญ ญาณ Wi-Fi ให้ ค รอบคลุ ม 50,000 จุ ด จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 30,000 จุด รวมถึงการปรับปรุงโฉม ของ AIS Shop กว่า 30 ร้าน ใ น ปี ห น้ า แ ล ะ ป รั บโ ฉ ม Telewiz Shop กว่า 300 ร้าน ในปีถัดไป อย่างไรก็ตามบริษทั ฯยัง คงมั่นใจว่าแนวโน้มผลประกอบ การในไตรมาส 4/54 จะพลิก กลับมามีกำ�ไรอย่างแน่นอนและ ส่งผลให้ทั้งปีให้มีผลการดำ�เนิน งานที่มีกำ�ไร เนื่องจากในช่วง ไตรมาส 4 บริษัทฯจะมีการรับรู้ รายได้จากโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ ประกอบด้ ว ยรั บ รู้ รายได้จากโครงการ NBN ใน ออสเตรเลีย ซึ่งจะรับรู้รายได้ ประมาณ 150 ล้ า นบาทต่ อ ไตรมาส รวมถึงรับรู้รายได้จาก MEASAT ในมาเลเซีย ซึง่ บริษทั ฯ ไม่สามารถเปิดเผยมูลค่าได้ ต่อหน้า 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554 เซ็งขาดทุน (ต่อจากหน้า 3)

ข ณ ะ ที่ แ ผ น ก าร ยิ ง ดาวเทียมไทยคม 6 ขึน้ สูว่ งโคจร บริษทั ฯ จะต้องมียอดขายสัดส่วน 50% ของความสามารถในการ ให้บริการก่อนที่จะยิงดาวเทียม ตามแผนการซึ่งกำ�หนดที่จะยิง ดาวเทียมไทยคม 6 ขึน้ สูว่ งโคจร ในช่วงประมาณไตรมาส 3/56 หรืออยู่ในช่วงกลางปีดังกล่าว ทั้ ง นี้ ค าดว่ า บริ ษั ท ฯ จะสามารถทยอยรับรูร้ ายได้จาก

ดาวเทียมไทยคม 6 ได้ในช่วง ไตรมาส 4/56 บริษทั ฯทุม่ งบลงทุน ดาวเทียมไทยคม 6 ไว้ที่ 160 ล้านเหรียญฯ โดยแหล่งเงินลงทุน สัดส่วน 20% จะมาจากกระแส เงินสดในมือ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีอยู่เกือบ 2 พันล้านบาท ส่วนที่ เหลืออีก 80% จะมาจากการ ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

NBC มั่นใจ (ต่อจากหน้า 1)

อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ คาดว่าจะใช้งบลงทุนในปีนลี้ ดลง จากเดิมเหลือประมาณ 20 ล้าน บาท จากเดิมที่ตั้งไว้ที่ 30 - 40 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ในการ เปิดช่องทีวี ซึง่ ส่งผลให้ตน้ ทุนการ ผลิตลดลง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยูร่ ะหว่างการเจรจาเพือ่ เข้าไป ล ง ทุ น ถื อ หุ้ น ใ น บ ริ ษั ท โปรแกรมเมอร์ โดยการเข้าไปถือ หุน้ ดังกล่าวจะใช้งบลงทุนไม่มาก โดยคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปบาง ส่วนในปีนี้ โดยสาเหตุที่มีความ สนใจเข้าไปลงทุนเพื่อเป็นการ สนั บ สนุ นในธุ ร กิ จ สื่ อ Social Media ของบริษัทฯ ทัง้ นีค้ าดว่าแนวโน้มราย ได้รวมในปีนี้ยังมีโอกาสที่จะโต มากกว่าเป้ามาอยู่ที่ 19 - 20% จากเป้ า เดิ ม ที่ ตั้ ง ไว้ ที่ 15% เนือ่ งจากโดยปกติในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ถือเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ เนื่องจากเป็นช่วงที่จะ มีการจัดกิจกรรมและอีเว้นท์เป็น จำ � นวนมากในช่ ว งดั ง กล่ า ว ประกอบกับประเมินว่าหลังจากที่ รั ฐ บาลใหม่ ที่ เ ข้ า มาบริ ห าร ประเทศจะมีการแถลงนโยบาย

นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุง่ พัฒนกิจ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ ง คอร์ ป อเรชั่ น (NBC) เปิดเผยว่า คาดว่าแนว โน้มกำ�ไรในปีนจี้ ะใกล้เคียงกับปี ก่อน โดยในปีนี้บริษัทฯ มีแผนที่ จะเปิดช่องรายการใหม่จำ�นวน 3 รายการ โดยในช่วงครึ่งปีหลัง มีแผนที่จะเปิดช่องรายการใหม่ เพิ่มอีก 2 ช่อง คือในช่วงเดือน ตุลาคม ได้แก่ ช่องรายการระวัง ภัย และช่องรายการที่บริษัทฯ รับผลิตให้โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึง่ สำ�หรับช่องดังกล่าวจะเพิม่ ราย ได้ให้กับบริษัทฯเป็นหลักแสน บาทต่อเดือน โดยก่อนหน้านี้ใน ช่วงเดือนมิถุนายน บริษัทฯ ได้ มีการเปิดช่องรายการใหม่ไปแล้ว คือ ช่องทีวอี าเซียน โดยร่วมผลิต กับ MCOT และภายหลังจากที่ บริษัทฯเปิด 3 ช่องรายการดัง กล่าวจะส่งผลให้มีต้นทุนค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 5-6 ล้ า นบาทต่ อ เดื อ น เนื่ อ งจาก บริ ษั ท ฯต้ อ งลงทุ น ในด้ า น บุ ค ลากรและสตู ดิ โ อ ถื อ เป็ น ปัจจัยทีก่ ดดันกำ�ไรของปีนไี้ ม่ให้ เติบโต

News Station

เศรษฐกิจ เชื่อว่าจะมีการอัดงบ ประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เนื่ อ งจากในช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง นี้ ถือเป็นช่วงทีจ่ ะสิน้ สุดงบประมาณ ร า ย ปี แ ล ะ เ ริ่ ม ต้ น เ ข้ า สู่ ปีงบประมาณใหม่ ส่งผลให้เป็น ปั จ จั ย ที่ จ ะกระตุ้ น กำ � ลั ง ซื้ อ มากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องไปยังภาค เอกชนที่จะมีการเร่งการใช้จ่าย เพิ่มมากขึ้น ซึ่งประเมินว่าแนว โน้มรายได้ในช่วงครึง่ ปีหลังจะโต จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ประมาณ 19 - 20% หลังจากใน ช่วงครึ่งปีแรกรายได้ของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้ 19 - 20% นายอดิศักดิ์ คาดอีกว่า แนวโน้ ม รายได้ ข องบริ ษั ท ฯ ในปี ห น้ า จะเติ บ โตจากปี นี้

หน้า 4

ประมาณ 10 - 15% พร้อมทั้ง ประเมินว่าธุรกิจทีวีดาวเทียมใน ปีหน้าจะยังเติบโตต่อเนื่องจากปี นี้ ซึ่งจากข้อมูลการสำ�รวจของ เอซีเนลสันที่ออกมาประเมินว่า เม็ดเงินโฆษณาจะมีการใช้จ่าย ผ่ า นที วี ด าวเที ย มในปี ห น้ า ประมาณ 2.5 พันล้านบาท หรือ คิดเป็นประมาณ 5% ของเม็ดเงิน รวมที่ใช้จ่ายผ่านสื่อทีวี อีกทั้งบริษัทฯ ยังตั้งเป้า มาร์ เ ก็ ต แชร์ ใ นสื่ อ ธุ ร กิ จ ที วี ดาวเทียมในปีหน้าเพิ่มเป็น 10% จากปีก่อนที่ 7 - 8% จากฐาน ปัจจุบันที่บริษัทฯ มีทีวีดาวเทียม จำ�นวน 3 ช่อง

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554

แบงก์ออฟอเมริกาเมอร์ริลลินช์ คาด น.รับจำ�นำ�ข้าวส่อทำ�เงินเฟ้อเอเชียพุ่ง

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า แบงก์ออฟอเมริกาเมอร์ ริลลินช์คาดว่า การใช้นโยบายรับจำ�นำ�ข้าวที่ราคา 15,000 บาท (502 ดอลลาร์) ต่อตันของไทยสำ�หรับข้าวที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวในเดือน พฤศจิกายนนีจ้ ะส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในภูมภิ าคเอเชียเพิม่ ขึน้ โดยการใช้นโยบายดังกล่าวของไทยจะส่งผลให้ราคาข้าว ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก หรือ คิดเป็นสัดส่วน 87% ของการบริโภคข้าวของโลก ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำ�ของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรของไทยจะแถลงนโยบายต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรในวันที่ 24 สิงหาคม นี้ “ราคาข้าวทีเ่ พิม่ ขึน้ จะส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อในภูมภิ าค เอเชียเพิ่มขึ้นด้วย และในขณะนี้อัตราเงินเฟ้อของประเทศส่วนใหญ่ ในเอเชียอยูใ่ นระดับทีใ่ กล้เคียงกับกรอบเงินเฟ้อทีธ่ นาคารกลางในแต่ละ ประเทศกำ�หนดแล้ว และเมื่อเศรษฐกิจโลกมีเสถียรภาพมากขึ้น อัตรา เงินเฟ้ออาจเพิ่งสูงขึ้นอีกครั้ง’ นายชัว ฮัก บิน นักเศรษฐศาสตร์ที่แบงก์ ออฟอเมริกาเมอร์ริลลินช์กล่าว ทั้งนี้ นายชัวระบุว่า นโยบายการเร่งรัดการบริโภคภายใน

ประเทศของไทยจะยังผลให้การดำ�เนินนโยบายการเงินในภูมภิ าคเอเชีย มีความซับซ้อนมากขึน้ เนือ่ งจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากราคาอาหาร ยังคงมีอยูส่ งู และกดดันให้ธนาคารกลางในเอเชียขึน้ อัตราดอกเบีย้ อย่าง ต่อเนื่อง ขณะที่เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มชะลอตัว ซึ่งเป็นผล กระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว

เวลส์ฟาร์โกเตือนตลาดทองกำ�ลังฟองสบู่ หลังราคาทะยานลิ่วปีนี้

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า เวลส์ฟาร์โกแอนด์โคคาด ตลาดทองคำ�เผชิญกับภาวะฟองสบูแ่ ล้ว และมีความเสีย่ งทีเ่ กิดภาวะฟอง สบู่แตก หลังราคาได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้ “มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรที่ราคาทองคำ�จะลดลงอย่าง รวดเร็ว หากความกังวลของนักลงทุนหมดไป” ในบทวิเคราะห์ของเวลส์ ฟาร์โกระบุ โดยในปีนรี้ าคาทองคำ�ในตลาดล่วงหน้าเพิม่ ขึน้ มาแล้ว 26% หลังจากเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีก่อนหน้า และได้เพิ่มขึ้น แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,817.60 ดอลลาร์/ออนซ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา หลังสหรัฐฯ ถูกลดอันดับความน่าเชือ่ ถือโดยสถาบัน จัดอันดับความน่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พี ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทย เกาหลีใต้ และคาซัค สถานซื้อทองคำ�ราว 2.56 พันล้านดอลลาร์เพื่อเก็บเข้าทุนสำ�รองระหว่าง ประเทศ

AFET

“ลุ้นยืน 142 บ./ก.ก. ค่อยเข้าซื้อ” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 137 สัญญา สถานะคงค้าง 2,199 สัญญา - ปิด 139.95 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.95 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนมี.ค. 55) ปัจจัยบวก - มีแรงซือ้ เข้ามาต่อเนือ่ งเมือ่ ราคาหลุด 140 บ./ก.ก. - ตลาดรถยนต์ขนาดเล็กในเอเชียยังเติบโตดี ปัจจัยลบ - ตลาดไม่มขี า่ วใหม่กระตุน้ - นลท.ผิดหวังผลประชุมเยอรมัน - ฝรัง่ เศส - น้�ำ มันขยับกรอบแคบ - เงินเยนยังแข็งค่า กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ ยืนเหนือ 142 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนมี.ค. 55) - แนวรับ 135 บ./ก.ก. - แนวต้าน 150 บ./ก.ก.

หน้า 5

บิ๊กเฟดชี้ประกาศคงอัตราดบ.ถึงกลางปี 2013 ไม่ได้หมายความจะมี QE3 รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นายเจมส์ บัลลาร์ดประธาน ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่า การประกาศ จะคงอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ระดับ 0% - 0.25% ถึงกลางปี 2013 นั้น ไม่ใช่การส่งสัญญาณว่า เฟดจะออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเชิงปริมาณ เป็นครั้งที่ 3 หรือ QE3 แต่อย่างใด “มุมมองของเฟดทีม่ ตี อ่ เศรษฐกิจสหรัฐฯในขณะนีค้ อื ภาวะ ที่ เ ศรษฐกิ จ จะขยายตั วในอั ต ราปานกลางตลอดในช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง หากเศรษฐกิจอ่อนแอลงกว่าคาด เฟดอาจดำ�เนินการเพิม่ เติม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในกรณีที่เกิดความเสี่ยงด้านอัตราเงินฝืด” นายบัลลาร์ดกล่าว ขณะเดียวกันนายบัลลาร์ดกล่าวว่า เฟดจะไม่ใช้มาตรการ กระตุน้ เศรษฐกิจเชิงปริมาณภายหลังจากทีป่ ระกาศจะคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายจนถึงกลางปี 2013 เพราะเป็นการดำ�เนินการทีไ่ ม่สอดคล้องกัน ทางนโยบาย เนื่องจากเฟดจำ�เป็นต้องพิจารณาความเคลื่อนไหวทาง เศรษฐกิจภายหลังจากได้ประกาศจะคงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ก่อนที่จะพิจารณาดำ�เนินการใดๆ ต่อไป ขณะทีโ่ กลด์แมนแซคส์คาดว่า การประกาศคงอัตราดอกเบีย้ ของเฟดดังกล่าวทำ�ให้มกี ารคาดการณ์กนั มากขึน้ ว่า เฟดจะใช้มาตรการ QE3 ออกมาในระยะอันใกล้นี้

TFEX

“เจอทำ�กำ�ไร แนะเปิดสถานะขาย”

นักวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 21,709 สัญญา สถานะคงค้าง 29,475 สัญญา - ปิด 752.90 จุด เพิม่ ขึน้ 15.20 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - รัฐเร่งนโยบายลดภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล กระตุน้ หุน้ ขนาดใหญ่ - หุน้ ค้าปลีกโดดเด่นรับนโยบายค่าแรงขัน้ ต่�ำ - เงินเดือนป.ตรี - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 2526.88 ล้านบาท ปัจจัยลบ - SET ใกล้แตะ 1,100 จุด อาจมีแรงทำ�กำ�ไร - เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ยุโรปยังน่ากังวล กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 746 จุด - แนวต้าน 757 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 755 จุด แนวต้าน 764 จุด

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554

หน้า 6

NEP ทำ�กำ�ไรเมื่อใกล้ 10.5 -11 บาท ขยับขึ้นมาได้แจ๋วเลย บวกต่อเนื่องมา 3 วันติดต่อกันแล้ว วานนี้ขึ้นมากสุด ปิดตลาดที่ระดับ 0.97 บาท เพิ่มขึ้น 0.09 บาท หรือ 10.23% มูลค่าการซื้อขาย 389.44 ล้านบาท นักวิเคราะห์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า NEP อยู่ในช่วง รีบาวด์ทางเทคนิค มีแนวต้านอยู่ที่ 10.50 ถึง 11.00 บาท แนวรับ อยู่ที่ 0.90 - 0.87 บาท กลยุทย์การลงทุน แนะนำ� ขายทำ�กำ�ไรเมื่อ ราคาหุ้นขยับใกล้แนวต้าน

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 17/08/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

NEP 0.97 0.09 10.23 0.90 0.98 0.89 0.88 0.94

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

414,949,200 389,440 9.57 48.50 2.31 N/A N/A 0.02 1,317

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 0.97 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี กระทรวงการคลัง นางภัทรษมน ภาไชยนันทน์ นางเมธ์วดี นวพันธ์ นายมาโนช มหาสุวีระชัย

จำ�นวนหุ้น

(%)

328,890,000 295,847,860 55,100,000 39,940,000 32,800,000

24.22 21.79 4.06 2.94 2.42

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554

News Station

ผู้ว่าธปท.ยันกรอบเงินเฟ้อเหมาะสม นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึง กรณีที่นายธีระ ชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง มีแนวทางทีจ่ ะให้ธปท.พิจารณาปรับ เพิ่มกรอบเป้าหมายกรองเงินเฟ้อ ใหม่ ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้หารืออย่าง เป็นทางการแต่ยอมรับว่าได้มีการ ติดต่อมาจากทางรมว.คลัง ผ่านทาง โทรศัพท์วา่ จะดำ�เนินการนัดวันเวลา ในการหารือ เพือ่ คุยในเรือ่ งดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถได้แสดงความคิดเห็น ในที่สาธารณะได้ เนื่องจากเกรงว่า อาจทำ�ให้ทั้งสองฝ่ายหาข้อสรุปได้ ยากขึ้น อย่างไรก็ดียืนยันว่ากรอบ อัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันไม่ได้เป็น อุปสรรคต่อการบริโภคในประเทศ ก่อนหน้านี้ รมว.คลัง ระบุ ว่าการพิจารณาอัตราดกอเบี้ยของ ธปท. โดยคงไว้ ใ นระดั บ สู ง นั้ น อาจเป็นปัจจัยกดดันการบริโภคของ ประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในประเทศ “ยังไม่ได้คยุ โดยตรง แต่ได้ คุยโทรศัพท์วา่ จะนัดหารือกัน แต่จะ เป็นยังไงขอหารือกันก่อน ถ้าต่าง

ฝ่ายต่างแสดงความคิ ด เห็ นในที่ สาธารณะ อาจทำ�ให้หาข้อสรุป ได้ยาก กรอบการทำ�งานเงินเฟ้อ ทุกอย่างได้ถกู วางไว้แล้ว ซึง่ เป็นไป

ตามกระบวนการกฎหมาย ยังไม่ อยากตอบอะไร การทำ�งานที่ดี ควรได้มีการปรึกษาหารือกันก่อน” นายประสาร กล่าว

ธปท.เปิดขายบอนด์ออมทรัพย์ 5หมื่นลบ.26ส.ค. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิด เผยว่ า ธปท. และธนาคาร 11 แห่ง ได้รว่ มกันลงนามในบันทึก ความตกลงกับธนาคารว่าด้วยการ จำ � หน่ า ยพั น ธบั ต รออมทรั พ ย์ ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 ประเภท อัตราดอกเบี้ ย ลอยตั ว อายุ 3 ปี และประเภทอัตราดอกเบีย้ คงทีอ่ ายุ 7 ปี วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท โดยจะจั ด สรรพั น ธบั ต รทั้ ง 2 ประเภทให้ ผู้ ส นใจซื้ อ ตามลำ � ดั บ

ก่อนหลังจนเต็มวงเงิน และจะเริม่ จำ�หน่ายระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2554 การออกจำ�หน่ายพันธบัตรฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย ให้การบริหารสภาพคล่องในตลาด เงิ น ของประเทศอยู่ ใ นระดั บ ที่ เหมาะสม พร้ อ มกั บ ช่ ว ยให้ ประชาชนผู้ มี เ งิ น ออมโดยทั่ วไป รวมถึงสหกรณ์ มูลนิธิ และองค์กร สาธารณะที่ไม่มุ่งหวังกำ�ไร ได้มี ทางเลือกในการลงทุนในพันธบัตร

ออมทรัพย์ทมี่ คี วามเสีย่ งต่�ำ และผล ตอบแทนดี โดยมีประเภทพันธบัตร 2 ประเภท ให้ เ ลื อ กเพื่ อ ให้ สอดคล้องกับความต้องการลงทุน ของผู้ออม ได้แก่ ประเภทอัตรา ดอกเบี้ ย คงที่ อ ายุ 7 ปี และ ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอายุ 3 ปี ซึง่ ประเภทหลังนีอ้ อกจำ�หน่าย เป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยมุ่ง หวังให้สาธารณชนมีความคุน้ เคยกับ การใช้ BIBOR เป็นอัตราดอกเบี้ย อ้างอิงอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ว่า ธปท. ยืนยันว่า กรอบอัตราเงินเฟ้อดังกล่าว เกิดขึ้น ตามแนวทางของกฎหมายซึ่งได้มี การหารือกับรมว.คลังคนก่อน และ นำ � เรื่ อ งเข้ า ครม.ให้ มี ก ารอนุ มั ติ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส่วนกรอบ เงิ น เฟ้ อในปี ห น้ า ก็ ต้ อ งเป็ น ไปใน แนวทางเดี ย วกั น ตามกรอบ กฎหมาย “หากพิ จ ารณาการดู แ ล เงินเฟ้อถือว่าไทยมีความสามารถใน การดูแลเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดี เมื่อ เทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ดั ง นั้ น ธปท.จะยึ ด ประโยชน์ ข อง ประเทศชาติมากที่สุด” ผู้ว่า ธปท. กล่าว นายประสาร ยั ง แสดง ความกังวลทีห่ ลายฝ่ายแสดงจุดยืนที่ แตกต่างกัน โดยระบุวา่ หากทุกฝ่าย ตัง้ จุดยืนของตนเป็นหลัก อาจทำ�ให้ ประเทศไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ ทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นจึงควรมีการ ปรึกษาหารือกัน โดยใช้หลักเหตุผล ด้านความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อในขณะ นี้มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปหรือไม่ ผู้ถือพันธบัตรฯ ประเภท อั ต ราดอกเบี้ ย ลอยตั ว จะได้ รั บ ดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน คือทุกวันที่ 26 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ในแต่ละ ปีจนครบกำ�หนดไถ่ถอนเงินต้นเต็ม จำ�นวนในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และผู้ถือพันธบัตรฯ ประเภทอัตรา ดอกเบี้ยคงที่จะได้รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คือ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 26 สิงหาคม ของทุกปี และจะได้ รับชำ�ระคืนต้นเงินเต็มจำ�นวนในวัน ที่ 26 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ วันที่ จดทะเบียนในพันธบัตรหรือวันที่เริ่ม คิ ด ดอกเบี้ ย จะนั บ จากวั น ที่ ธ ปท. ได้ รั บ เงิ น จากธนาคารตั ว แทน จำ�หน่ายแล้ว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554

UST เผยน้ำ�ตาลมิตรผลซื้อหุ้นเพิ่ม 14.17% ราคา 34 บ./หุน้ เตรียมทำ�เทนเดอร์ฯ, ตลท. ปลด H นายอำ � นวย กาญจนกำ � เนิ ด กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มนิ ลั (UST) แจ้งว่า เมือ่ วันที่ 17 ส.ค. 54 บริษทั ฯ ได้รบั แจ้งจาก บริษทั น้�ำ ตาลมิตรผล จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ว่าได้ซื้อ หุ้ น ของ UST จากนาย สำ � เริ ง มนู ญ ผล ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จำ�นวนทั้งสิ้น 5.495 ล้านหุ้น หรือ 14.17% ของหุ้นที่ออก และชำ�ระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ในราคาหุน้ ละ 34.00 บาท รายการดังกล่าวเข้าข่ายต้อง ทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) โดยบริษัท น้ำ�ตาลมิตรผล จำ�กัด ในราคา เดียวกันทีห่ นุ้ ละ 34.00 บาท การเปลีย่ นแปลง โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ มีสัดส่วน ดังนี้

News Station

ก่อนซื้อหุ้น (7 เม.ย. 54) จำ�นวนหุ้น ร้อยละ 1. บริษัท น้ำ�ตาลมิตรผล จำ�กัด 10,568,692 27.26% 2. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำ�กัด 8,061,120 20.79% 3. นายสำ�เริง มนูญผล 5,610,000 14.47% 4. นายกมล ว่องกุศลกิจ 1,755,740 4.53% 5. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 1,466,040 3.78% 6. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ 1,440,148 3.71% 7. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 1,406,408 3.63% 8. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 1,123,932 2.90%

หน้า 8

หลังซื้อหุ้น (17 ส.ค. 54) จำ�นวนหุ้น ร้อยละ 16,063,692 41.43% 8,061,120 20.79% 115,000 0.30% 1,755,740 4.53% 1,466,040 3.78% 1,440,148 3.71% 1,406,408 3.63% 1,123,932 2.90%

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคงมีนโยบายการบริหารและดำ�เนินงานตามเดิมโดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง โครงสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แต่อย่างใด และบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียด การทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ต่อไป ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ปลดเครื่องหมาย “H” แก่ UST ตัง้ แต่การซือ้ ขายช่วงบ่ายวานนีเ้ ป็นต้นไป หลังจากบริษทั ฯ ได้ชแี้ จงหรือเปิดเผยสารสนเทศ สำ�คัญดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และ ตลท. ได้เผยแพร่สารสนเทศสำ�คัญดังกล่าวผ่านทางระบบ เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วถึง

L&E ปรับเป้ารายได้เพิ่มปีนี้ขอโต 15 – 20% นายปกรณ์ บริ ม าสพร ประธาน กรรมการบริ ห าร บริ ษั ท ไลท์ ติ้ ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ L&E เปิด เผยถึงแนวโน้มธุรกิจในครึ่งปีหลังว่ามีทิศทาง การเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง จากความต้องการใช้ สินค้าเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะจากการปรับปรุงและ ขยายศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ สโตร์ และร้านค้าย่อยต่างๆ ซึง่ มีความต้องการ ใช้โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างเพิม่ ขึน้ ขณะ เดียวกันในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมก็หัน มาให้ความสำ�คัญกับนโยบายประหยัดพลังงาน โดยเปลี่ยนโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง มาเป็นแบบประหยัดพลังงานแทน ซึ่งปัจจัย บวกดังกล่าวส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับปัจจุบันบริษัทฯ มีงาน ในมือที่รอรับรู้เป็นรายได้ (Backlog) อยู่ที่ ประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วง ปกติที่บริษัทฯ มี Backlog เฉลี่ยที่ประมาณ 600 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์แสงสว่างของบริษัทฯ มีทิศทาง

การเติบโตที่ดี โดยบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จาก Backlog ดังกล่าว สัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ภายในปี นี้ ขณะที่ สั ด ส่ ว นกว่ า ร้ อ ยละ 10 ที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปีถัดไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างยื่นเสนอราคาให้ลูกค้า พิจารณา คิดเป็นมูลค่าอีกกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งหากได้รับงานดังกล่าวจะทำ�ให้มูลค่างาน ในมือเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นในปีนี้บริษัทฯ จึงได้ ปรับเป้าหมายรายได้เป็นเติบโตร้อยละ 15 - 20 จากเดิมวางเป้าเติบโตร้อยละ 10 - 15 เพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่แท้จริง “หลังจากที่ผลงานประจำ�ไตรมาสที่ 2 และครึ่งปีแรกออกมาเรียบร้อยแล้ว ทำ�ให้ เราค่อนข้างมัน่ ใจว่าในปีนจี้ ะผลักดันให้รายได้ ของ L&E เติบโตในอัตราที่สูงกว่า 10-15% ตามเป้าหมายทีว่ างไว้เดิม จึงได้ปรับเป้าหมาย รายได้ใหม่เป็นเติบโต 15-20% จากปีก่อน” นายปกรณ์ กล่าว ทั้งนี้ L&E ประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 2/2554 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

2554 ว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น80 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 336 ล้านบาท ขณะทีก่ �ำ ไรสุทธิรวมในไตรมาสนีอ้ ยู่ ที่ 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.10 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 584 จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี กำ�ไรสุทธิ 1.90 ล้านบาท ส่งผลให้ผลประกอบ การงวด 6 เดือนแรกปีนี้ (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2554) บริษัทฯ มีรายได้จากการ ขาย 852.58 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 141.81ล้านบาท หรือร้อยละ19.95 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้ 710.77 ล้านบาท ขณะเดียวกัน มีกำ�ไรสุทธิ 28.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 171.62จากงวดเดียวกัน ของปีก่อนที่มีกำ�ไรสุทธิ 10.36 ล้านบาท www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย

เข้า-ออกไว วินัยสำ�คัญ

ปันประสบการณ์รอบขวบปีการลงทุนหุ้นที่เริ่มต้นจาก ความไม่เข้าใจแต่ก็ยังสามารถตุนกำ�ไรได้เป็นกอบกำ� เลือก เน้นๆ เป็นรายตัวภายใต้กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย วงเงินลงทุนและความคาดหวัง ใช้วงเงินหนึ่งแสนบาท แต่วงเงินนี้ไม่ได้ซื้อไปที่ตัวเดียว ตอนนี้ก็เพิ่มพอร์ต ลงทุนเข้าไปอีกจากทีแรกเล่นหนึ่งแสนบาท แต่โดยส่วนมากก็จะมีหุ้นใน พอร์ตไม่เกินสามตัวในการเล่นแต่ล่ะครั้ง เล่นใหม่ๆ ขอแค่ค่ากับข้าวพอ คิดแค่นั้น แต่พอเล่นไปเล่นมารวมๆ แล้วกำ�ไรมันก็ไม่น้อยเลยนะ เป็นนักลงทุนประเภทใด ช่วงเล่นแรกๆ จะนัง่ เฝ้าจอเลยเพราะเราซือ้ แล้วมันพุง่ แรง ก็เอาแต่นงั่ ดูนงั่ เฝ้า รอจังหวะมันเริม่ ไหลก็เคาะขาย มีอยูช่ ว่ งหนึง่ ติดการเล่นหุน้ เลย ขนาดงาน เยอะไม่คอ่ ยว่าง ยังต้องแอบเจียดไปดูราคาหุน้ จนต้องพยายามเตือนกันเอง ปกติเป็นนักลงทุนระยะสัน้ รายนาที ทีเ่ ร็วทีส่ ดุ ซือ้ และขายออกภายในสามสิบ นาที แต่ก็ผ่านช่วงนั้นมาแล้ว หลังๆ ก็เป็นการซื้อแล้วถือเอาไว้

ชื่อ ปีที่เริ่มลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ

นิธินันท์ พ.ศ. 2553 CGS, FSS

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อขายหุ้นแต่ล่ะตัว ดูเองด้วยจากกราฟ จากบทวิเคราะห์ตา่ งๆ รวมถึงรายการแนะนำ�หุน้ แล้ว ก็มีคำ�แนะนำ�จากมาร์เก็ตติ้งด้วย หุ้นให้ลาภ ตั ว ที่ ไ ด้ กำ�ไรสู ง ๆ ก็ มั ก เป็ น พวกหุ้ น จองที่ เ ขาขายไอพี โ อ ส่ ว นตั ว ที่ ซื้ อ บนกระดานแล้วกำ�ไรสูงที่สุดเป็นตัว E ตัวนี้รอบแรกกำ�ไรก็จริง แต่รอบ ที่สองก็เข้าไปติดราคาสูงทนถือไว้ข้ามปีกว่าจะออกได้โดยไม่ขาดทุน วินัยการลงทุนที่ยึดถือ จะมีตั้งเป้าหมายอยู่แล้วว่าหุ้นแต่ละตัวที่ซื้อไว้จะมีกำ�ไรเท่าไหร่ และเมื่อถึง จุดนัน้ ก็ตอ้ งขายออกทันทีโดยไม่สนใจว่ามันจะยังมีแนวโน้มไปต่อได้อกี หรือไม่ สำ�หรับตัวทีซ่ อื้ แล้วราคาปรับลดลงก็จะต้องกำ�หนดจุดขายออกเช่นกันซึง่ จะ ใช้คำ�แนะนำ�จากบทวิเคราะห์ต่างๆ ว่าจะต้องขายตัดขาดทุนที่ระดับราคา จุดไหน แต่ส่วนใหญ่ที่ลงทุนมาก็มีขาดทุนไม่มากนัก

......จบ....... www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554

Lifestyle Station

โรคชิคุนกุนยา

by Jackal_XIII

รู้จักกันหรือยังโรค “ชิคุนกุนยา” อาการของโรค คือ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอย่างฉับพลัน มีผนื่ แดงขึน้ ตามร่างกายและอาจมีอาการคันร่วมด้วย พบตาแดง แต่ไม่คอ่ ยพบจุดเลือดออกในตาขาว ส่วนใหญ่แล้วในเด็กจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าในผู้ใหญ่ ในผู้ใหญ่อาการที่เด่นชัดคือ อาการปวดข้อ ซึง่ อาจพบข้ออักเสบได้ ส่วนใหญ่จะเป็นทีข่ อ้ เล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า อาการปวดข้อจะพบได้หลายๆ ข้อเปลี่ยนตำ�แหน่งไปเรื่อยๆ อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้ อาการ จะหายภายใน 1 - 12 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการ ปวดข้อเกิดขึ้นได้อีกภายใน 2 - 3 สัปดาห์ต่อมา และบางรายอาการปวดข้อจะอยู่ได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปี ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงถึงช็อค ซึ่งแตกต่างจากโรคไข้เลือดออก อาจพบ Tourniquet Test ให้ผลบวก และจุดเลือดออกบริเวณผิวหนังได้ ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่จำ�เพาะเจาะจงสำ�หรับโรคชิคุนกุนยา ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ และประคับประคอง เช่น ยาลดอาการไข้ ปวดข้อ และการพักผ่อน ซึ่งการป้องกันโรคชิคุนกุนยาที่ดีที่สุดคือ ป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้สารไล่ยุง สวมใส่เสื้อผ้า ที่ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ยาทากันยุงชนิด ที่มีส่วนผสมของไพรีทรอยด์ช่วยป้องกันได้พอสมควร นอกจากนี้อย่าลืมหมั่นตรวจตราบริเวณบ้าน ไม่ให้มี แหล่งน้ำ�ขัง และต้องหมั่นกำ�จัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงภายในบริเวณบ้านก็จะช่วยได้ครับ

Photo Release SYNEX ร่วมงาน Opportunity Day โชว์ผลงาน Q2/54 ยอดเยี่ยม

สุพันธุ์ มงคลสุธี (กลาง) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) ผู้นำ�เข้าและ จัดจำ�หน่ายสินค้าไอทีรายใหญ่ของไทย พร้อมด้วย พุฒิพันธ์ เตยะราชกุล (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำ�นวยการ และ อนุชิต บุญญลักษม์ (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานขายและการตลาด ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาส นำ�เสนอข้อมูลผลประกอบการ Q2/54 ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน ในงาน Opportunity Day ซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ระบุว่า Q2/54 บริษัทฯมี กำ�ไรสุทธิ 107.64 ล้านบาท ในขณะที่งวด 6 เดือนกำ�ไร 216.13 ล้านบาท ดังนั้น ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.05 บ./หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

AP จับมือ KBank เกทับกระแสดอกเบี้ยขึ้น ปิ๊งไอเดียเก๋ เงินต้นปีแรก 0 บาท

บมจ.เอเชี่ ย นพร็ อ พเพอร์ ตี้ ดี เ วลลอปเม้ น ท์ (AP) ลุ ย ตลาด หลังการเมืองนิ่ง จับมือธนาคารกสิกรไทย (KBANK) กระตุ้นตลาดบ้านเดี่ยว พร้อมอยู่ 8 โครงการในเครือ เกทับกระแสดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยแคมเปญ “Key Privilege by AP” กุญแจแห่งเอกสิทธิ์สูงสุด 8 ข้อเสนอที่ไม่เคยมีมา ก่อน ปิ๊งไอเดียเก๋ช่วยลดภาระปีแรกด้วยกุญแจดอกสำ�คัญ “เงินต้นปีแรก = 0 บาท” เปิดให้ลูกค้านำ �เงินปีแรกไปเตรียมตัวในช่วงเข้าอยู่ใหม่ หรือ ดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปี และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ อีกเพียบ อาทิ ฟรีค่า ประเมินสินเชื่อ 0.25% และค่าประเมินราคาหลักประกัน, ฟรี เครื่องใช้ไฟฟ้า ตามวงเงินกู้, ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน, ฟรีค่าทำ�สัญญา, ฟรีค่าจดจำ�นอง, ฟรีค่าส่วนกลาง นาน 2 ปี และ ฟรีค่าประกันมิเตอร์น้ำ�ไฟ รวมมูลค่าข้อ เสนอสูงสุด 500,000 บาท สำ�หรับบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ 8 โครงการที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ ได้แก่ The Centro 5 ทำ�เล วัชรพล รามอินทรา รัตนาธิเบศร์ อ่อนนุชวงแหวน และสุขุมวิท 113 ราคา 5-10 ล้านบาท The City พระราม 5-ราชพฤกษ์ 2 ราคา 8-10 ล้านบาท และ The Palazzo 2 ทำ�เล สาทร และสุขสวัสดิ์-พระราม 3 ราคา 15-30 ล้านบาท ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ap-thai.com สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.นี้ เท่านั้น

มุมประกัน วิริยะ สนับสนุน วันชมรมเยาวชนรักความปลอดภัย ครั้งที่ 12 นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด ในฐานะผู้แทนบริษัท ร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสร่วมสนับสนุนการจัดงานวันชมรมเยาวชนรักความปลอดภัย ครั้งที่ 12 ประจำ�ปี 2554 ซึ่งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การป้องกัน อุบัติภัยแห่ง ชาติ จัดขึ้นเพื่อการรณรงค์กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยและสร้างจิตสำ�นึก วินัย วัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชน

PHOL จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สานต่อ “โครงการ Happy Workplace” ชวลิต หวังธำ�รง (ยืนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ผลธัญญะ (PHOL) และ พรศักดิ์ ชุนหจินดา (ยืนขวาสุด) ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ การเงิน พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสจัด กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการ Happy Workplace : การพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน” โดยภายในงาน มีกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก บริษัท ฟาบริเนท จำ�กัด ซึ่งเป็นองค์กรพี่เลี้ยง ในโครงการให้การแนะนำ� จัดขึ้น ณ สำ�นักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 8

เฟ้นแนวคิด

“เล็ก สิขรวิทย”

ยอดที่ปรึกษาทางการเงินแห่ง

เอเซีย พลัส

ถามว่า “ในช่วงดีลแรกๆ ทำ�ไม แอสเซส พลัส ถึง ตั้งตนไว้ ที่ระดับพรีเมี่ยม?” “เล็กฯ” อธิบายถึงปัจจัยสำ�คัญที่บริษัทฯ มั่นใจ ในยุคนั้นเพราะ ชื่อเสียงของ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ เป็นที่ ยอมรับอย่างมากในช่วงนั้น ซึ่งถือว่ามีค่ามาก เนื่องจากเป็นหลัก ประกัน ชั้นดีให้กับลูกค้า “ชื่อของ ดร.ก้องเกียรติ ในยุคนั้นไม่ใช่แค่ในประเทศ เท่านั้นที่ได้รับการยอมรับ สำ�หรับวงการนี้แม้แต่ต่างประเทศเอง ยังให้เครดิต ดร.ก้องเกียรติ เป็นอย่างมาก เขาเป็นคนที่มีไอเดีย

“เล็ก สิขรวิทย” แนวความคิด หรือวิสัยทัศน์ ที่ดีมากๆ เพราะฉะนั้น ตรงนี้มันคือ บางอย่างที่มีค่ามาก ทีส่ �ำ คัญตอนนัน้ เรามี ดร.อุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ อีกคน ซึง่ ชือ่ เสียงของเขาก็ใช่ยอ่ ย รวมกันเป็น 3 คนรวมทัง้ ตัวผมเอง ผมมองว่ามันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวกับงานตรงนี้ ทุกอย่าง มันเข้ากันได้ดีไปหมด การแบ่ ง งานตอนนั้ น ค่ อ นข้ า งลงตั ว ดร.อุ ด มศั ก ดิ์ เป็นคนติดต่อภายนอก เหมือนๆ กับเป็นพ่อบ้านใหญ่ ส่วนผม นีเ่ ป็นเหมือนผูจ้ ดั การโรงงาน ดร.ก้องเกียรติ เป็นผูจ้ ดั การตลาด มันเป็นการทำ�งานแบบ 3 ขาที่แจ๋วที่สุดในช่วงชีวิตการทำ�งาน ของผมในยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้ ตอนนั้นไปดีลกับใคร ไม่ว่าที่ไหน เราจะได้ คลาส จากลูกค้าเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าไปพร้อมกัน 3 คน ยิ่งสุดๆ เพราะมันเหมือนกับไปสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าได้ในระดับ สูงๆ กันเลย ลองไปไล่ๆ ดูได้ งาน IPO ช่วงแรกๆ 80 - 90% อยู่กับเราแทบทั้งหมด”

อ่านต่อฉบับหน้า www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ต้องจับตา ทิศทางการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ซึง่ หากมีแรงซือ้ กลับจะพยุงให้ดชั นีฯ บวก โดยมีโอกาสปรับขึ้นทดสอบระดับ 1,100 จุด ซึ่งเป็นแนวต้าน ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,090 จุด ทั้งนี้ ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ปรับขึ้นจากการรีบาวน์ช่วงสั้น เนื่องจาก ยั ง ไม่ มี ปั จ จั ย บวกใหม่ ก ระตุ้ น ตลาดฯ และหุ้ น ที่ ป รั บ ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ธนาคาร วัสดุกอ่ สร้าง และอสังหาริมทรัพย์

แนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ ยังผันผวนในแดนบวกและลบสลับกัน โดยต้องติดตามความคืบหน้าของตัวเลข เศรษฐกิจต่างประเทศที่ทยอยประกาศ และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ของสหรัฐฯ และยูโ รโซน พร้ อ มติ ด ตามการแถลง นโยบายของรัฐบาล เนือ่ งจากมีผลต่อการ ลงทุน กลยุทธ์ช่วงนี้ แนะนำ�ลงทุนหุ้นที่ ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากนโยบายของภาค รัฐบาล และหุ้นกลุ่มยานยนต์ที่ราคาหุ้น ปรับลดลง แนวรับอยู่ที่ 1,087 - 1,083 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,095 จุด และ 1,100 จุด ตามลำ�ดับ

หน้า 13

ค า ด ต ล า ด หุ้ น ไ ท ย วั น นี้ จ ะ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากยังขาด ปัจจัยใหม่กระตุ้นตลาดฯ หลังก่อนหน้านี้ ตลาดฯ ตอบรับเชิงบวกจากตัวเลขผล ประกอบการ บจ. Q2/54 ที่ออกมาดี ไปแล้ว โดยยังต้องติดตามปัจจัยชี้นำ�กรณี การเคลื่อนไหวของกระแสเงินลงทุนต่าง ชาติใกล้ชิด กลยุทธ์ แนะนำ�เก็งกำ�ไรใน หุ้นรายตัวที่มีข่าวดี และทยอยซื้อที่บริเวณ แนวรั บในหุ้ น กลุ่ ม ธนาคา ร และกลุ่ ม โรงไฟฟ้า ประเมินแนวรับ 1,080 - 1,075 จุด ส่วนแนวต้าน 1,100 - 1,105 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหััสบดี ที่ 18 สิงห�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 สิงห�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

5,123.45 15.15% 4,562.15 13.49% 8,855.82 26.18% 15,287.50 45.19%

6,436.81 19.03% 4,147.70 12.26% 6,328.94 18.71% 16,915.47 50.00%

-1,313.36 414.45 2,526.88 -1,627.97

Last Update

17/08/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,093.51 760.83 1,659.84 309.63

Chg

%Chg

16.49 12 26.94 3.89 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

17/8/2011

1.53 1.6 1.65 1.27 33,828.92 832.65

16:58:46

AGRO No C hange 15%

2.5

D ecline 16%

1.81

A dv ance 69%

TECH

2 1.5

CONSUMP

0.97

1

1.07

0.5

1.05

SERVICE

No C hange 27%

0

1.09

FINCIAL

D ecline 13% A dv ance 60%

RESOURC

2.01

INDUS 1.62

1.98

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหััสบดี ที่ 18 สิงห�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 สิงหห�คม 2554

PTT

( Day )

: PTT 1,200,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 332.00 Chg 9.00  %Chg 2.79  Open 327.00  High 332.00  Low 325.00  Prev 323.00  Avg 328.94  AccVol 4,460,000  AccVal(K฿) 1,467,072  2.13  %Fluct P/E 10.02  P/BV 1.87  DPS(Baht) 5.50  Yield(%) 3.16  EPS(Baht) 33.13  MktCap(Mil.) 947,655  Broker Target Update UOBKHST 457.00 16/8/2011 หลัKIMENG กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็416.00 นต์การเปลีย่ 16/8/2011 นแปลง ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 16/8/2011 ค่าการ ASP ม่ ขึน้ มากที 394.76

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,000,000

Vol.

800,000 600,000 400,000 200,000

332.00

331.00

330.00

Price

329.00

328.00

327.00

326.00

325.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหััสบดี ที่ 18 สิงห�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 สิงหห�คม 2554

TGPRO

( Day )

Price & Fundamental Symbol TGPRO

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

0.62 0.14  29.17  0.62  0.62  0.57  0.48  0.61  315,244,900  191,423  8.20 

N/A -0.37  N/A  N/A  N/A  1,625  Target Update

: TGPRO

140,000,000 120,000,000 100,000,000

Vol.

80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0.62

0.61

0.60

0.59

0.58

0.57

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหััสบดี ที่ 18 สิงห�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 สิงห�คม 2554

TGPRO

( Day )

Price & Fundamental Symbol TGPRO

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: TGPRO

140,000,000 120,000,000

0.62 0.14  29.17  0.62  0.62  0.57  0.48  0.61  315,244,900  191,423  8.20 

N/A -0.37  N/A  N/A  N/A  1,625  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

100,000,000

Vol.

80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0.62

0.61

Price

0.60

0.59

0.58

0.57

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 674 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554

คำ�คมการลงทุน

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

“หาหลักการเล่นหุ้นของเราเอง เรียก ปราชญ์ เล่นตามเขาบอก เรียก เหยื่อ” Anonymous

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 18 ส.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you