Page 1

Investor Station ฉบับที่ 430 ประจำวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2553

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 430 ประจำวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2553

5 5 6 7 9

News Station คอสโค คาดดัชนีคา ระวางเรือจอพุง Q4 ปน้ี HTECH เล็งลา mai กลางปหนา LH เลนในกรอบ 5.80 - 6.20 บาท SCBชี้ฐานะการคลังไมนา หวงงบ54กระตุนศก.ฉลุย

Dynamic Station “รายไดป 53 ของเราจะเขาเปาที่ 2.9 พันลานบาท”

10 Lifestyle Station อะไรยังไง? กับหนัง AV

AHแยมQ3/53ผลงานแจว ควัก500ล.อัพไลนผลิตปหนา

AH ลั่นผลงาน Q3/53 สวยกวา Q2/53 รับอานิสงสออรเดอรอีโคคารและบีคาร ของคายรถยนตทะลัก พรอมการันตีป 53 รายไดตามนัดที่ 0.95 - 1.00 หมื่นลานบาท หลังงบชวง 1H/53 บรรเจิด แถมอุตสาหกรรมยานยนตฟนตัว หวังปหนารายไดพุงตอ อี ก 15 - 20% เล็ ง ทุ ม งบ 400 - 500 ล า นบาท ปรั บ ปรุ ง เครื ่อ งจั ก รอั พ ไลน ผ ลิ ต ดาน 2 โบรกเกอรเสียงแตกทั้ง “ถือ” - “เก็งกำไร” ใหพื้นฐานที่ 15.50 - 16.30 บาท ต‡อหนˆา 3

13

Professional Station ITD แนะนำขาย

14

Gossip Station แหว

15

มองหุˆนจากเซียน ขยับกรอบแคบ

16

Data Station

MCOTลั่นป53ผลงานทำสถิตใิ หม รายไดแตะ5พันล. - กำไรพุง15% “อสมท” เชื่อรายไดป 53 เหยียบ 5 พันลานบาท ดีกวาเปาที่ 4.7 - 4.8 พันลานบาท หรือพุง 15% แถมสวยสุดในประวัติธุรกิจ ขานรับเทรนดธุรกิจสื่อบูม ครึ่งหลัง มั่นใจทั้งปกำไรตามรอยเดียวกัน เล็งจับมือพันธมิตรใหม 3 ราย รุกตลาด เคเบิลทีวี หวังเพิ่มชองรายการเปน 10 ชอง สัญญาณแลว 10 ราย อีกจอรับรูรายได คาเชาสัญญาณดาวเทียมชวง ก.ย.นี้ ต‡อหนˆา 3

TWZ ยอดขายโตมารจ้น ิ หด

คาดปน้ก ี ำไรทรงตัวแมรายไดทะลักเปา

“ÇԨԵà ÊؾԹԨ”

Í´Õ µ ¼Ù Œ¡Ø Á ºÑ § àËÕ Â ¹ ·Ñ é§ µÅÒ´à§Ô ¹ -µÅÒ´·Ø ¹ ¤¹à´Õ  Ǣͧä·Â ตอนที่ 9

ต‡อหนˆา 12

TWZ คาดรายไดป 53 ทะลุเปาที่ตั้งไว 4 พันลานบาท อานิสงสยอดขาย มือถือพุง หลังขยายชองทางขาย มองกำไรทั้งปยังคลายป 52 เดินหนาสงมือถือ ขายเอเชียทั้ง พมา ลาว กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส พรอมเทงบ 30 ลานบาท ตอกย้ำแบรนดในตางจังหวัด บุกรายไดอสังหาริมทรัพย The Wiz รัชดา ราว 50 -100 ลานบาทปลายปนี้ สวนป 54 วาดฝนสวนแบงตลาด House Brand ที่ระดับ 25% ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 430 ประจำวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2553

AHแยม

(ตอจากหนา 1)

นายเย็บ ซู ชวน ประธาน เจ า หน า ที ่บ ริ ห าร บมจ.อาป โ ก ไฮเทค (AH) เป ด เผยว า บริ ษั ท ฯ คาดผลงานในไตรมาส 3/53 ยังโต จากไตรมาส 2/53 เนื่องจากมีคำสั่ง ซื ้อ ขยายตั ว ต อ เนื ่อ ง โดย AH ได รับคำสั่งซื้อเพิ่มสำหรับรถอีโคคาร ของคายนิสสัน และไดรับคำสั่งซื้อ B - Car ของคายฟอรดและมาสดา “รายได ง วด 6 เดื อ นของ เราป นี ้ก็ เ ติ บ โตตามเป า ดั ง นั ้น จึ ง เชื ่อ ทั ้ง ป เ ชื ่อ รายได น า จะอยู ที ่ ประมาณ 0.95 - 1.00 หมื ่น ล า น บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่ทำไดราว 7.3 พันลานบาท นอกจากนี้การที่ สภาอุตสาหกรรมปรับเพิ่มประมาณ การผลิตรถยนตปนี้เปน 1.56 ลาน คั น จากเป า เดิ ม ที ่ 1.4 ล า นคั น ส ะ ท อ น ถึ ง ก า ร ฟ น ตั ว ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต ซึ ่ง จ ะ ประเด็ น ดั ง กล า วน า จะส ง ผลดี ต อ ธุ ร กิ จ ” ประธานเจ า หน า ที ่บ ริ ห าร กลาว ทั้งนี้ จากผลประกอบการ ใ น ไ ต ร ม า ส 2 / 5 3 ข อ ง A H ที ่

MCOTลั่น

(ตอจากหนา 1)

น า ย ธ น วั ฒ น วั น ส ม ก ร ร ม ก า ร ผู อ ำ น ว ย ก า ร ใ ห ญ บมจ.อสมท (MCOT) เป ด เผยว า บริ ษั ท ฯ ประเมิ น ป 53 รายได จ ะ เหยี ย บ 5 พั น ล า นบาท สู ง กว า ประมาณการที่วางไว 4.7 - 4.8 พัน ล า นบาท คิ ด เป น โต 15% จากป กอน โดยสาเหตุมาจากผลประกอบ การในครึ ่ง ป แ รกเป น ไปตามที ่ คาดหมายไว ขณะที ่ค รึ ่ง ป ห ลั ง

News Station

สามารถพลิ ก มามี ก ำไรที ่ 117.20 คำแนะนำการลงทุน AH ล า นบาท จากงวดเดี ย วกั น ของป โบรกเกอร แนะนำ ราคาเหมาะสม กอนที่ขาดทุน 38.43 ลานบาท ทำ 15.50 บาท ถือ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ให ง วด 6 เดื อ น 53 มี ก ำไรอยู ที ่ 16.30 บาท ซื้อเก็งกำไร ฟลลิป (ประเทศไทย) 172.36 ลานบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึง ไดประกาศจายปนผลงวดครึ่งแรกป และจายปนผล 6 ก.ย. 53 รวมทั้ง แ ต ค ง ต อ ง ขึ น้ อ ยู กั บ ผ ล ก า ร 53 ที่ 0.26 บาทตอหุน โดยกำหนด มั ่น ใจว า จะสามารถจ า ยป น ผลใน ดำเนินงานของธุรกิจดวย ขณะที่ผลงานในป 54 ทาง ปดสมุด ทะเบียนวันที่ 31 ส.ค. 53 งวดครึ่งหลังป 53 ไดอยางตอเนื่อง AH ประเมิ น รายได จ ะเติ บ โต 15 - 20% จากป 53 เนื่องจากมอง อุตสาหกรรมยานยนตจะขยายตัวดี ขึ้นประกอบกับบริษัทฯ ไดรับคำสั่ง ซื ้อ ใหม ส ำหรั บ ชิ ้น ส ว นยานยนต ที ่ ต อ เ นื ่อ ง ม า จ า ก ต น ป นี ้ อี ก ทั ้ง แนวโนมยอดการผลิตรถยนตในป หนาที่แนวโนมเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 1.8 ล า นคั น จากป นี้ 1.56 ล า นคั น ตลอดจนกำลังซื้อของผูบริโภคที่เริ่ม ฟนตัว นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดวาง งบลงทุนสำหรับป 54 ไวประมาณ 400 - 500 ลานบาท เพื่อปรับปรุง เครื ่อ งจั ก ร โดยเป น งบลงทุ น ปกติ ทุ ก ๆ ป ข อ ง ธุ ร กิ จ ห วั ง เ พิ ่ม ประสิทธิภาพการผลิตใหดีขึ้น

คาดการณในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะ ทีวีจะเติบโตตอเนื่องจากครึ่งปแรก โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ที่เปนชวง High Season ของธุรกิจ ประกอบ กับในครึ่งป หลังมีหลายกิจกรรมที่ ได เ ลื ่อ นกำหนดเวลาจั ด มากช ว ง ครึ่งแรกดวย เพราะไดรับผลกระทบ จากสถานการณทางการเมือง สวนในไตรมาส 3 บริษัทฯ จะมี ก ารจั ด กิ จ กรรม อาทิ การ

ประกวดนางสาวไทย Reality The Designer และ Toyota Cup สวน ไตรมาส 4 จะมี ก ารจั ด กิ จ กรรม Mnet Life Concert และ Thailand Fashion Expo และ Countdown Fashion Pattaya “เราคาดมีโอกาสรายไดป นี้จะสูงสุดเปนประวัติการณตั้งแต ตั้ง อสมท หรือโต 15% จากปกอน โดยดูจากแนวโนมชวง 1H/53 สวย

และแนวโนมธุรกิจชวง 2H/53 ยังโต ต อ เนื ่อ ง โดยเฉพาะไตรมาส 4 ที ่ เปนชวง High Season ของธุรกิจ สวนกำไรปนี้นั้นเชื่อไปในทางเดียว กันกับรายไดที่ตั้งไวโต 15% เพราะ เราไมไดมีการลงทุนใหญๆ แมจะตั้ง งบลงทุ น เอาไว 500 - 800 ล า น บาท แตก็แทบไมไดใช เพราะเราจะ หาพันธมิตรมารวมลงทุน” ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 430 ประจำวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2553

MCOTลั่น

(ตอจากหนา 3)

ขณะที่สวนแบงการตลาด (มารเก็ตแชร) ของธุรกิจโทรทัศนป นี้ของบริษัทฯ ในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น มาอยูที่ 20.57% จากไตรมาส 1 ที่ 20% ขณะที่คูแขงชอง 7 มารเก็ต แชรไตรมาส 2 อยูที่ 31.87% จาก ไ ต ร ม า ส 1 ที ่ 2 9 . 8 % ช อ ง 3 มารเก็ตแชร 26.7% ลดลงจากไตร มาส 1 ที ่ 28.8% และช อ ง 5 มาร เ ก็ ต แชร ไตรมาส 2 อยู ที ่ 17.67% ลดลงจาก ไตรมาส 1 ราว 18.5% อ นึ ่ง ภ า ย ห ลั ง จ า ก ที ่ บริ ษั ท ฯ ได ย า ยการใช ง านช อ ง สั ญ ญาณดาวเที ย มไทยคมจาก ไทยคม 2 มาเปนไทยคม 5 ทำให

TWZ ยอด (ตอจากหนา 1)

น า ย พุ ท ธ ช า ติ รั ง ค สิ ริ กรรมการผูจัดการ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร ป อเรชั ่น (TWZ) เป ด เผยว า บริ ษั ท ฯ คาดรายได ป 53 จะเติ บ โตกวาเปาที่วางไว ระดับ 4 พันลาน บาท หรื อ เพิ ่ม ขึ ้น ประมาณ 12% จากป ก อ นที ่มี ร ายได อ ยู ที ่ 3,647 ล า นบาท เนื ่อ งจากยอดจำหน า ย โทรศัพทมือถือเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดยอดจำหน า ยโทรศั พ ท มือถือทั้งปอยูที่ประมาณ 1.5 ลาน เครื่ อ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากป 52 ที่ ท ำได 1.08 ลานเครื่อง นอกจากนี้ยังไดรับปจจัย บวกจากชองทางจัดจำหนาย ทั้งคา ส ง ค า ปลี ก Modern Trade และ รานคา Telewiz กวา 600 สาขาทั่ว

การส ง สั ญ ญาณถ า ยทอดครอบ คลุ ม ประเทศเพิ ม่ ขึ ้น เป น 120 ประเทศ จากเดิม 20 ประเทศ โดย บ ริ ษั ท ฯ จ ะ ต อ ง จ า ย ค า เ ช า สัญญาณดาวเทียมเพิ่มอีก 5 แสน ดอลลาร ส หรั ฐ ต อ ป ซึ ่ง แบ ง เป น การใช สั ญ ญาณเองในสั ด ส ว น 20% ที ่เ หลื อ 80% จะเป น การ ปลอยใหเชาสัญญาณดาวเทียม ส ำ ห รั บ แ น ว โ น ม ธุ ร กิ จ เคเบิลทีวีเชื่อยังมีสัญญาณการขยาย ตั ว อย า งชั ด เจน ทำให MCOT ให ความสนใจกับธุรกิจดาวเทียม โดย ชวง 2H/53 จะมีการรวมกับพันธมิตร 3 รายในการเป ด ช อ งรายการเพิ ่ม เปน 10 ชอง จากเดิม 4 ชอง

ประเทศ ตลอดจนการรับผลิตมือถือ ที ่มี ค ำสั ่ง ซื ้อ เข า มาอย า งต อ เนื ่อ ง อีกดวย “ปนี้เรามองวากำไรคงจะ ใกล ป ก อ นที ่ 140 ล า นบาท ส ว น อัตรากำไรขั้นตนนั้นเชื่อคงลงมาอยู ที ่ 10% จากป ก อ นที ่ 11 - 12% ห ลั ง จ า ก ก า ร แ ข ง ขั น ใ น ธุ ร กิ จ เทเลคอมสูงขึ้น ประกอบกับราคา ขายสินคาโทรศัพทมือถือตอเครื่อง ยั ง ลดลงมาอยู ที ่ป ระมาณ 2,000 บาทตอเครื่อง ดังนัน้ เราจึงตองเพิ่ม ปริ ม าณขายมื อ ถื อ ให ม ากขึ ้น เพื ่อ ชดเชย อีกทั้งไมมีรายไดพิเศษกรณี ฟ อ งร อ งกั บ ซั ม ซุ ง เหมื อ นป ก อ น” นายพุทธชาติ กลาว ขณะที่ในชวง 2H/53 ทาง

News Station ส ว นการเป ด ให เ ช า ใช สั ญ ญาณดาวเที ย มพบว า มี ก าร ต อ บ รั บ อ ย า ง ดี จ น ล น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ล อ ย ใ ห เ ช า สัญญาณ โดยขณะนี้มีผูสนใจเชา สัญญาณกวา 10 ราย โดยจะเริ่ม เป ด ให เ ช า ได ตั ้ง แต เ ดื อ น ก.ย.นี ้ และจะรับรูรายไดสวนดังกลาวเขา มาทันทีแตคงไมมากนัก

“ เ รื ่อ ง แ น ว คิ ด ก า ร ซื ้อ กิจการธุรกิจที่ใกลเคียงกันยังอยูใ น ขั้นตอนการพิจารณายังไมมีความ คืบหนา สวนการพัฒนาอสังหาฯ ที่ บริษัทฯ เปนเจาของ พืน้ ที่ ตองใช ระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนา เพราะเปนโครงการขนาดใหญ ซึ่ง ขณะนี้ไดมีการจัดคณะทำงานขึ้น มาศึกษาแลว”

TWZ มีแผนขยายตลาดไปยังตาง ประเทศ เช น พม า ลาว กั ม พู ช า อินเดีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ร ว ม ทั ้ง ทุ ม ง บ ก า ร ต ล า ด ก ว า 30 ลานบาท ในการประชาสัมพันธ โทรศัพทมือถือในพื้นที่ตางจังหวัดที่ มียอดขายดี เชน จังหวัดเชียงใหม นครราชสี ม า นครสวรรค และ สงขลา เปนตน เพื่อตอกย้ำแบรนด TWZ ใหมากขึ้น

นอกจากนี้ ทาง TWZ จะมี ก า ร รั บ รู ร า ย ไ ด จ า ก โ ค ร ง ก า ร อสังหาริมทรัพยภายใตชื่อ The Wiz รัชดา ประมาณ 50 - 100 ลานบาท ชวงปลายป 53 ส ว นป ห น า บริ ษั ท ฯ ยั ง ตั ้ง เป า ว า จะมี ส ว นแบ ง การตลาด การในระดั บ 25% ของตลาด House Brand ที ่มี ย อดจำหน า ย ประมาณเดือนละ 3 - 4 แสนเครื่อง www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 430 ประจำวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2553

“มารค โมเบียส” เชื่อศก.โลกกำลังฟนตัวดี รายงานข า วต า งประเทศระบุ ว า “มาร ค โมเบียส” ประธานเท็มเพลตันแอสเซ็ทแมเนจเมนท กล า ววั น นี ้ว า การฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกกำลั ง ดำเนิ น ไปด ว ยดี ขณะที ่ก ารขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ประเทศกำลังพัฒนาจะชวยชดเชยการชะลอตัวของ เศรษฐกิจสหรัฐฯ และญี่ปุน “กลุ ม ประเทศ BRIC ซึ ่ง ประกอบด ว ย บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน รวมถึงตลาดเกิดใหม อยางตุรกี และแอฟริกาใตจะเปนปจจัยขับเคลื่อนการ ฟนตัวของเศรษฐกิจโลก” นายโมเบียส กลาวในการ ใหสัมภาษณกับบลูมเบิรกเทเลวิชั่น “ไมใชสหรัฐฯ แตจะเปนประเทศอื่นๆ ที่จะขับ เคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจ เมื่อมองไปขางหนา เราจะพบวามีหลายประเทศมากขึ้นที่จะทำหนาที่ขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ” นายโมเบียส กลาวเพิ่มเติม ขณะเดี ย วกั น นายโมเบี ย สกล า วว า การที ่ เศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจาก 10% มา อยูที่ระดับ 8% เปนสิ่งที่ไมนาวิตกแตอยางใด

“แมเศรษฐกิจจีนจะชะลอลงมาขยายตัว ในระดับ 8% จาก 10% นั่นไมใชเรื่องเลวรายอะไร แตถาขยายตัวชะลอลงมาอยูที่ 5% คอยวิตกตอน นั้น” นายโมเบียส กลาว

คอสโค คาดดัชนีคาระวางเรือ จอพุง Q4 ปนี้

รายงานข า วต า งประเทศระบุ ว า ไชน า โอเชี่ยนชิปปงกรุป หรือ คอสโคคาดดัชนีคาระวาง เรือบอลติคไดรอินเด็กซมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางเดน ชัดในไตรมาสสุดทายปนี้ หลังความตองการนำเขา สินคาโภคภัณฑในจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งแรเหล็ก และธัญพืช ยังคงเพิ่มขึ้น “การเพิ่มขึ้นของดัชนีคาระวางเรือในระยะ สั้นอาจเปนไปอยางเชื่องชา แตในไตรมาสสุดทาย ของปจะเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด” นายกง ฟานหัว นักวิเคราะหอาวุโสที่คอสโคกลาว ขณะที ่ฮั น จิ น ชิ ป ป ง ผู ป ระกอบการเรื อ ขนส ง รายใหญ ที ่สุ ด ของเกาหลี ใ ต คาดการณ ว า ดัชนีคาระวางเรือจะเพิ่มขึ้นมาอยูที่กวา 4,000 จุด ในสิ้นปนี้ ทั ้ง นี ้ วานนี ้ดั ช นี บ อลติ ค ไดรอิ น เด็ ก ซ ป ด ที ่ ระดับ 2,488 จุด และเปนการเพิ่มขึ้นติดตอกันเปน วันที่ 8

News Station กูรูเตือนจีนสอเผชิญ ภาคสงออกหยุดชะงัก รายงานขาวตางประเทศระบุวา นายไบรอัน แจ็คสัน นักกลยุทธที่โรยัลแบงกออฟแคนาดาเชื่อวา จีนจะเผชิญหนากับความตองการในภาคสงออกที่ หยุดชะงัก อัตราคาจางแรงงานที่สูงขึ้น และความ เสี่ยงจากการเกิดปญหาหนี้เสีย หลังจีนเปนประเทศที่ มีเศรษฐกิจขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลกแทนที่ ญี่ปุนในไตรมาส 2 ที่ผานมา โดยนายแจ็ ค สั น ระบุ ว า การก า วขึ ้น เป น ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก อาจไมไดชวยเศรษฐกิจจีนมากนัก หากจีนไมสามารถ กระตุนใหการบริโภคในประเทศใหเพิ่มขึ้น และลด การพึ่งพาภาคสงออกและการลงทุนได ทั ้ง นี ้ ภาคส ง ออกและการลงทุ น ของภาค เอกชนเป น แรงผลั ก ดั น ให เ ศรษฐกิ จ จี น เปลี ่ย นจาก ประเทศคอมมิวนิสตที่ถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลก มาเปนตลาดเกิดใหมที่ทรงพลัง แตขณะนี้ภาคสงออก และการลงทุนกำลังตกอยูในความเสี่ยง เนื่องจากผู บริโภคสหรัฐฯ และยุโรปลดการใชจายและนโยบาย กระตุ น เศรษฐกิ จ จี น ซึ ่ง มี มู ล ค า 4 ล า นล า นหยวน สิ้นสุดลง ขณะเดียวกันการเกินดุลการคาของจีนไดรับ ผลกระทบจากขอพิพาทระหวางจีนกับสหรัฐฯ เชนกัน

HTECH เล็งลา mai กลางปหนา HTECH ย้ำเปารายไดป 54 แตะ 450 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปนีท ้ ีค่ าดทำได 350 ลบ. ขณะที่เล็งยายจาก mai ไป SET หลังผลประกอบการดีตอเนื่อง คาด ชัดเจนกลางปหนา นายพีท ริมชลา กรรมการผูจัดการ บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (HTECH) เปดเผยวา ในป 2554 บริ ษั ท ฯ ยั ง คงตั ้ง เป า รายได ไ ว ที ่ป ระมาณ 450 ล า นบาท เพิ ่ม ขึ ้น จากป นี ้ที ่ค าดว า จะทำได 350 ลานบาท เนื่องจากในปหนาบริษัทฯ จะรับรู รายได จ ากบริ ษั ท ที ่ตั ้ง ขึ ้น ใหม ภ ายใต ชื ่อ บริ ษั ท Halcyon Technology (Philippines) Inc.(HP) เข า มาสนั บ สนุ น โดยคาดว า จะมี ร ายได อ ยู ที ่ 8 ลานบาทตอเดือน หรือประมาณ 100 ลานบาทตอ ป ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม คื อ PCB ซึ ่ง จะเข า มาสนั บ สนุ น ลู ก ค า ในส ว นของ อุตสาหกรรมยานยนต ขณะเดียวกัน ประมาณกลางเดือนหนา บริ ษั ท ฯ มี แ ผนจะเดิ น ทางไปหารื อ กั บ ลู ก ค า ใน สหรัฐอเมริกาเพื่อเปนการขยายตลาดและใหลูกคา ไดทดลองใชสินคาใหมๆ ของบริษัทฯ โดยคาดวาจะ ไดขอสรุปภายในปนี้ ซึ่งหากเปนไปตามที่คาดไวคง ชวยสนับสนุนใหฐานลูกคาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจพิจารณายาย การจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในปจจุบันไปอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ ไทย (ตลท.) หลังจากที่ผานมาผลประกอบการ เติบโตอยางตอเนื่อง ในขณะที่ทุนจดทะเบียนอยู ที ่ 240 ล า นบาท ซึ ่ง เรื ่อ งดั ง กล า วคาดว า จะมี ความชัดเจนประมาณกลางป 2554 ทั้งนี้ แนวโนมธุรกิจของบริษัทในชวงที่ เหลือของปนี้ คาดวาอัตราการเติบโตของยอดขาย น า จะขยายตั ว ต อ เนื ่อ งจากช ว งครึ ่ง ป แ รก โดย ประเมินวายอดขายนาจะเติบโตไดอีกประมาณ 10% เนื่องจากลูกคาทั้งในสวนของอุตสาหกรรม ชิ ้น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อุ ต สาหกรรมชิ ้น ส ว น HARD DISK DRIVE (HDD) และอุตสาหกรรม ชิ้นสวนรถยนตมีการขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ที่ฟนตัว โดยเฉพาะชวงไตรมาส 4/2553 ถือเปน ไตรมาสที ่ดี ที ่สุ ด เพราะเป น ช ว งไฮซี ซั ่น และมี ออรเดอรเขามาอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงเชื่อวานา

จะผลักดันใหยอดขายในปนีเ้ ติบโตตามเปาหมายที่ ตั ้ง ไว ป ระมาณ 350 ล า นบาท ส ว นของอั ต รากำไร สุทธินาจะยังคงเติบโตตามเปาที่ไดตั้งไวคือไมต่ำกวา 26% ดานนายวิชาโตมานะ หัวหนาฝายวาณิชธน กิ จ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ฟ ล ลิ ป (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แฮล เซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) เปดเผยวาหาก HTECH จะยายการจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไปอยูใ นตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะต อ งพิ จ ารณาจากความพร อ มหลายประการ นอกจากนี้ตองดูระยะเวลาที่เหมาะสมประกอบดวย ซึ่งคาดวาประมาณตนปหนาคงนำเรื่องดังกลาวมา หารืออีกครั้งหนึ่ง www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 430 ประจำวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2553

LH เลนในกรอบ 5.80 - 6.20 บาท ราว 2 สัปดาหที่ผานมานี้ LH คอนขางนิ่ง ขยับตัวอยูแถวๆ 5.9 - 6.10 บาท ไมมากหรือนอยไปกวานั้น วานนี้ก็ยังทำทาทีลีลาแบบ เรื่อยๆ เอื่อยๆ เปดตลาดที่ 6.05 บาท ระหวางวันมีการบวกขึ้นไปสูงสุด ที่ 6.10 บาท ก็ยังเปนทิศทางเดียวกันกับวันกอนๆ แลวก็ถอยลงมาปด ตลาดเหนือกวาวันกอนหนาเล็กนอยที่ 6.05 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือ 0.83% มีมูลคาการซื้อขาย 110.74 ลานบาท ทางฝงนักวิเคราะหเทคนิค บล.ฟนันเซีย ไซรัส ไดประเมินวา ชวงนี้หุนตัวนี้เคลื่อนไหวอยูในกรอบ 5.80 - 6.20 บาท ซึ่งถายังอยูใน ลักษณะดังกลาวก็ยังสามารถ “ถือ” หรือ “เก็งกำไรได” โดยถาหากผาน แนวตานปจจุบันไปไดจะมีแนวตานถัดไปที่ 6.60 - 6.80 บาท และมีจุด ตัดขาดทุนอยูที่ 5.80 บาท

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

1. 2. 3. วันทำการซื้อขายที่ผานมาพบหุนซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 6.00 บาท หนาแนนสุด

4. 5.

ข อ มู ล เกี ่ย วกั บ ราคาหุ น ณ สิ ้น วั น ที ่ 16/08/2553 AccVol LH 18392800 AccVal(K฿) 6.05 110744 %Fluct 0.05 2.49 P/E 0.83 13.75 P/BV 6.05 2.32 DPS(Baht) 6.1 0.16 Yield(%) 5.95 5.62 EPS(Baht) 6 0.44 MktCap(Mil.) 6.02 60657

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 11/05/2553 จำนวนหุน ผูถือหุนรายใหญ 2,172,568,560 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 1,503,050,340 นายอนันต อัศวโภคิน 1,258,426,229 GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C 879,589,283 นายอนั น ต อั ศ วโภคิ น 563,574,391 บริษัท เมยแลนด จำกัด

(%)

21.67 14.99 12.55 8.77 5.62

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ©ºÑº·Õè 430 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 18 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

SCBªÕé°Ò¹Ð¡ÒäÅѧäÁ‹¹‹Òˋǧ§º54¡Ãе،¹È¡.©ÅØ ´Ã.àÈÃÉ°¾Ø²Ô ÊØ·¸ÔÇÒ·¹Ä¾Ø²Ô ¼ÙŒª‹Ç¼ٌ¨Ñ´¡ÒÃãË- ‹ áÅÐ Chief Economist ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ແ ´ à¼ÂÇ‹ Ò ¹âºÒ¡ÒäÅÑ § »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554 (µ.¤. 53 ¡.Â. 54) ¨Ð¡ÃÐµØ Œ¹ àÈÃÉ°¡Ô ¨ ÁÒ¡¡Ç‹Òã¹»‚ 2552 - 2553 ·Ñ駹Õé §º»ÃÐÁҳʋǹãËÞ‹¤Ò´Ç‹Ò¨Ð¶Ù¡ 㪌ä»ã¹ÃÒ¨‹Ò»ÃШíÒàËÁ×͹ª‹Ç§ 10 »‚ ·Õ 輋 Ò ¹ÁÒ ·í ÒãËŒ Á Õà Ò¨‹ Ò Â Å§·Ø¹äÁ‹ÁÒ¡à·‹Ò·Õè¤Çà ´Ñ§¹Ñé¹ÀÒ 㵌§º»ÃÐÁÒ³ 2554 ·Ò§àÅ×Í¡ à´ÕÂǢͧÃѰ㹡ÒÃŧ·Ø¹ã¹â¤Ã§¡Òà ãËÁ‹æ ¤×Í¡Òáٌ Í‹ Ò §äÃ¡ç µ ÒÁ°Ò¹Ð¡Òà ¤Åѧ¢Í§ä·ÂÂѧäÁ‹¹‹Ò໚¹Ë‹Ç§·Ñé§ã¹

»˜¨¨ØºÑ¹áÅÐã¹Í¹Ò¤µ à¹×èͧ¨Ò¡ »˜ ¨ ¨Ø ºÑ ¹ ÂÍ´¢Ò´´Ø Å ¡ÒäÅÑ § áÅÐ Âʹ˹ÕéÊÒ¸ÒóÐÍÂÙ‹ã¹ÃдѺ¤‹Í¹ ¢Œ Ò §µè íÒ áÅÐã¹Í¹Ò¤µáÁŒË ¹Õ é ÊÒ¸Òóе‹Í GDP ÍÒ¨à¾ÔèÁ¢Öé¹áµ‹ ¨ÐäÁ‹à¾ÔèÁàÃçÇ

“áÁŒÇÒ‹ »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2011 ¨ÐÁÕ¡ÒõÑ駧º»ÃÐÁÒ³¢Ò´´ØÅÊÙ§¶Ö§ 4.2 áʹŌ Ò ¹ºÒ· (4.1% ¢Í§ GDP) ᵋ¶ŒÒËÑ¡ÃÒ¨‹Ò·Õèà¡ÕèÂǡѺ ÀÒÃÐ˹Õé·ÕèäÁ‹ÁÕʋǹ㹡ÒáÃе،¹ àÈÃÉ°¡Ô¨ ઋ¹ ÃÒ¨‹ÒªíÒÃФ׹µŒ¹

ºÅ¨.·ÔÊâ¡ŒËÇѧ»‚54ºÃÔËÒà ¡Í§·Ø¹ÊíÒÃͧÏ9ËÁ×è¹Åº. ¹Ò§ÊÒÇÍÒÃÂÒ ¸ÕÃÐâ¡àÁ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍíҹǡÒà ºÃÔÉÑ·ËÅÑ¡ ·ÃѾ¨Ñ´¡Òáͧ·Ø¹ ·ÔÊâ¡Œ ¨íÒ¡Ñ´ ແ´à¼ÂÇ‹Ò ºÃÔÉÑ·µÑé§à»‡ÒºÃÔËÒà ¡Í§·Ø¹ÊíÒÃͧàÅÕ駪վÀÒÂã¹ÊÔé¹»‚ 2553 äÇŒ·Õè 8 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐ ÃÑ ¡ ÉÒµí Ò á˹‹ § áªÁ»Š ÊÙ § ÊØ ´ ã¹ »ÃÐà·Èä·Â·Õèä´ŒÃѺ¤ÇÒÁäÇŒÇҧ㨠¨Ò¡ºÃÔÉÑ·¹Ò¨ŒÒ§ «Ö觻˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ¨íҹǹÅÙ¡¤ŒÒ¡Ç‹Ò 2,570 ºÃÔÉÑ· ¤Ô´à»š¹ 1 ã¹ 4 ¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ã¹ »ÃÐà·Èä·Â·ÕèÁաͧ·Ø¹ÊíÒÃͧàÅÕé§ ªÕ¾áÅŒÇ 10,760 ºÃÔÉÑ· áÅФҴ Ç‹ÒÀÒÂã¹ 2554 ¨ÐÊÒÁÒöà¾ÔèÁ ÁÙÅ ¤‹ Ò ·ÃÑ ¾  ÊÔ ¹ ÊØ · ¸Ô ¢ ͧ¡Í§ ·Ø¹ÊíÒÃͧàÅÕ駪վ໚¹ 9 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ ºÒ·ä´Œ ·Ñ é§ ¹Õ 默 ¨ ¨Ø ºÑ ¹ Á ÙÅ ¤‹ Ò ·ÃѾÊÔ¹ÊØ·¸Ô¡Í§·Ø¹ÊíÒÃͧàÅÕé§ ªÕ¾ÀÒÂ㵌¡ÒèѴ¡ÒâͧºÃÔÉÑ·ÁÕ »ÃÐÁÒ³ 7.7 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ· à¾ÔèÁ ¢Öé¹ 10% ¨Ò¡ÊÔé¹»‚ 2552 ÊÙ§¡Ç‹Ò

¤‹Òà©ÅÕèÂÍصÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐÁÒ³ 2.7% áÅÐÁÕʋǹẋ§µÅҴ໚¹Íѹ´Ñº 2 Í‹ҧäáç´Õ ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ·Õè䴌໚¹¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒèѴ¡Òáͧ·Ø¹ ÊíÒÃͧàÅÕ駪վẺËÅÒ¹âºÒ ¡ÒÃŧ·Ø¹ ËÃ×Í Master Fund ä» àÁ×èÍÇѹ·Õè 1 ¡.¤. 2552 ¾ºÇ‹Òä´ŒÃѺ ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨à»š¹Í‹ҧ´Õ ÁÕ¢¹Ò´ ¢Í§¡Í§·Ø¹ Master Fund ¨íҹǹ ¡Ç‹Ò 2.5 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ· â´ÂÃٻẺ¢Í§ Master Fund ÁÕá ºº·Õ è¼ ÊÁ¹âºÒ¡ÒÃ

ŧ·Ø ¹ »ÃÐàÀ·µ‹ Ò §æ ãËŒ Ê ÁÒªÔ ¡ àÅ×Í¡¤¹ÅÐ 1 ¹âºÒ 仨¹¶Ö§ ẺãËŒÊÁҪԡᵋÅФ¹àÅ×Í¡¼ÊÁ ᵋÅйâºÒÂä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òà ¢Í§µ¹àͧ «Ö觢ŒÍ´Õ¢Í§ÃٻẺ´Ñ§ ¡Å‹ÒǤ×ÍäÁ‹µŒÍ§ÁÕ¡Òè´·ÐàºÕ¹ ¡Í§·Ø¹à¾ÔèÁ¢Öé¹áµ‹Í‹ҧ㴠·íÒãˌŴ ÀÒÃкÃÔÉÑ·¹Ò¨ŒÒ§ã¹¡ÒôíÒà¹Ô¹ ¡ÒÃÊ‹§à§Ô¹ÊÐÊÁÊÁ·ºà¢ŒÒ¡Í§·Ø¹ ᵋÍ‹ҧ㴠·íÒãˌŴÀÒÃкÃÔÉÑ· ¹Ò¨Œ ҧ㹡Òôí Òà¹Ô ¹ ¡ÒÃÊ‹ § à§Ô ¹ ÊÐÊÁÊÁ·ºà¢ŒÒ¡Í§·Ø¹ â´Â»‚˹ŒÒ

à§Ô¹¡ÙŒ (-33 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) ÃÒ¨‹Ò ª´àªÂà§Ô¹¤§¤Åѧ (-30 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) áÅÐÃÒ¨‹Ò´͡àºÕé (-179 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) ÍÍ¡ ¨ÐàËÅ×ÍÂÍ´¡ÒâҴ´ØÅ¡Òà ¤Åѧ·ÕèäÁ‹ÃÇÁÃÒ¨‹Ò·Õèà¡ÕèÂǡѺÀÒÃР˹Õé¨Ò¡¡ÒâҴ´ØÅ㹧º»ÃÐÁÒ³ à¾Õ§ 178 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· ËÃ×Í 1.7% ¢Í§ GDP áÅÐàÁ×èÍÃÇÁà§Ô¹¹Í¡§º »ÃÐÁÒ³¨Ò¡ÁҵáÒÃä·ÂࢌÁá¢ç§ ·Õ蹋ҨÐàºÔ¡¨‹ÒÂä´Œ»ÃÐÁÒ³ 150 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· ËÃ×Í 1.5% ¢Í§ GDP ¨Ð·íÒãËŒ¡ÒâҴ´ØŨҡã¹áÅй͡ §º»ÃÐÁÒ³»‚ 54 ෋ҡѺ 3.2% ¢Í§ GDP «Öè§ÁÒ¡¡Ç‹Ò»‚¡‹Í¹æ” ´Ã.àÈÃÉ°¾Ø²Ô ¡Å‹ÒÇ

·Ô Ê â¡Œ ¨ ÐÂÑ § ¤§à¹Œ ¹ ¨Ø ´ à´‹ ¹ ¢Í§ Master Fund à¾×èÍ´Ö§´Ù´ÅÙ¡¤ŒÒ ࢌÒËÇÁ Master Pooled Fund à¾ÔèÁ¢Öé¹ “·Ô Êâ¡Œ ·í Ò ¸Ø à ¡Ô ¨ ¡Í§·Ø ¹ ÊíÒÃͧàÅÕ駪վÁÒ¡Ç‹Ò 40 »‚áÅŒÇ áÅÐÃÑ ¡ ÉÒ¤ÇÒÁ໚ ¹ ¼Ù Œ¹í Ò ã¹ ÍØ µ Ê Ò Ë ¡ à à Á Á Òâ ´  µ Å Í ´ ¹Í¡à˹×ͨҡ¡ÒúÃÔËÒáͧ·Ø¹ãËŒ ÁÕ¼ Å¡Òôí Ò à¹Ô ¹ §Ò¹·Õ è´Õ Í Â‹ Ò §µ‹ Í à¹× èÍ §áÅŒ Ç àÃÒÂÑ § ࢌ Ò ã¨¤ÇÒÁ µŒ Í §¡ÒâͧÅÙ ¡ ¤Œ Ò áÅÐÁÕ¤ ÇÒÁÃÙ Œ ¤ÇÒÁªíÒ¹ÒÞàÃ×èͧÃкº¡ÒèѴ¡Òà ·Õ è¨ ÐÍí Ò ¹Ç¤ÇÒÁÊдǡãËŒ á ¡‹ ÅÙ¡¤ŒÒÁÒ¡¢Öé¹ ·Ñé§ã¹àÃ×èͧ¢Í§¡Òà ¡íÒ˹´·Ò§àÅ×Í¡·Õèᵡµ‹Ò§¡Ñ¹¢Í§ ᵋ ŠкÃÔ ÉÑ · ·Õ èÍ ÂÙ ‹ã ¹ Master Pooled Fund à´ÕÂǡѹ áÅСÒà ÊÃŒ Ò §â»Ãá¡ÃÁà¾× èÍ Íí Ò ¹Ç¤ÇÒÁ ÊдǡãËŒÊÁҪԡᵋÅФ¹ÊÒÁÒö àÅ× Í ¡¹âºÒ¡ÒÃŧ·Ø ¹ ä´Œ à ͧ (¿ÃÕÊäµÅ) ໚¹¡Òõͺ⨷¤ÇÒÁ µŒÍ§¡ÒâͧÅÙ¡¤ŒÒ” ¹Ò§ÊÒÇÍÒÃÕÂÒ ¡Å‹ÒÇ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 430 ประจำวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2553 UBIS ใจปำปนผลครึ่งแรกหุนละ0.20บ. นายอั ค รวิ น ทร บุ ญ มงคลรั ศ มิ ์ เลขานุ ก าร บริษัทบมจ.ยูบิส (เอเชีย) (UBIS) แจงวา ผลประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 53 มีมติให จายเงินปนผลระหวางกาลสำหรับผลประกอบการครึ่ง ปแรกของป 53 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงิน 38 ล า นบาท กำหนดรายชื ่อ ผู ถื อ หุ น ที ่มี สิ ท ธิ รั บ เงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 6 ก.ย. 53 และให รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 ก.ย. 53 และจาย เงินปนผลวันที่ 15 ก.ย.นี้ SLCเพิ่มทุน2.42 พันล.หุน นำเงินเสริมความบึ๊กธุรกิจ นายอารั ก ษ ราษฎร บ ริ ห าร ประธาน เจ า หน า ที ่บ ริ ห าร บมจ.โซลู ชั ่น คอนเนอร (1998)

(SLC) เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 53 อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียน จากเดิ ม 325,000,000 บาท เหลื อ 85,610,306 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญที่ยังมิไดจำหนายจำนวน 2,393,896,940 หุน มูลคาทีต่ ราไวหุน ละ 0.10 บาท และใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,424,412,800 หุนเพื่อขายใหแกผูถือหุนเดิม ใน อัตรา 1 หุนสามัญเดิมได 4 หุนสามัญใหม ในราคา เสนอขายหุ น ละ 0.10 บาท โดยกำหนดป ด สมุ ด ทะเบียนในวันที่ 7 ต.ค. 53 เพื่อนำเงินทุนที่ไดรับใช เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งยัง มีมติใหออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุนสามัญของ SLC รุนที่ 2 จำนวน 606,103,200 หนวย ขายใหแกผูถือหุนเดิมที่ใชสิทธิจองซื้อหุนเพิ่ม ทุนในอัตรา 4 หุน สามัญเพิ่มทุนไดใบสำคัญแสดง สิ ท ธิ ที ่จ ะซื ้อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท รุ น ที ่ 2 จำนวน

 “ปดเหนือ 100 บ./ก.ก.อีกครั้ง ลุนทดสอบ 103 -105 บ./ก.ก.” นายชัยวัฒน เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

- วานนี้มปี ริมาณการซื้อขาย 286 สัญญา สถานะคงคาง 3,731 สัญญา - ปด 102.00 บ./ก.ก. เพิ่มขึ้น 2.15 บาท (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค. 54)

ปจจัยบวก- ปดเหนือ 100 บ./ก.ก. มีโอกาสทดสอบ 103 - 105 บ./ก.ก. ตามเสนเทคนิค - สินคาเขาตลาดเบาบาง จากสภาพอากาศไมเปนใจ - น้ำมันเริ่มยืนเหนือ 75 เหรียญอยางแข็งแกรง - สกย.ประเมินความตองการยางทั่วโลกมีถงึ 12 ลานตัน แตผลผลิตขณะนี้ มีเพียง 9 ลานตัน ปจจัยลบ - ตัวเลขศก.สหรัฐฯ ออกมาชะลอตัว - เงินเยน - เงินบาทแข็งคาตอเนื่อง กลยุทธ - เก็งกำไรฝงซื้อ (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค. 54) - แนวรับ 100 บ./ก.ก. - แนวตาน 103 - 105 บ./ก.ก.

1 หน ว ย ราคาใช สิ ท ธิ แ ปลงสภาพเป น หุ น สามั ญ 0.10 บาทตอหนวย พรอมกันนี้บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจด ท ะ เ บี ย น จ า ก เ ดิ ม 8 5 , 6 1 0 , 3 0 6 บ า ท เ ป น 424,424,386 บาท โดยออกเปนหุนสามัญจำนวน 3,388,140,800 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท และจัดสรรหุนเพิ่ม ทุนจำนวน 2,424,412,800 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิจองหุนเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแก ผูถือหุนเดิม ในอัตรา 1 หุนสามัญเดิม ตอ 4 หุนสามัญ ใ ห ม อี ก ทั ้ง ยั ง จ ะ จั ด ส ร ร หุ น ส า มั ญ จ ำ น ว น 606,103,200 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ SLC รุ น ที ่ 2 ต ล อ ด จ น จั ด ส ร ร หุ น ส า มั ญ จ ำ น ว น 357,624,800 หุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใชสิทธิ แปลงสภาพตามใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที ่จ ะซื ้อ หุ น สามัญของ SLC รุนที่ 1



“หุนนอกพักฐาน - น้ำมันรวง” นางสาวมยุรี โชวิกรานต ผูอำนวยการอาวุโสฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEST SET50 Futures - วานนี้มปี ริมาณการซื้อขาย 6,796 สัญญา สถานะคงคาง 24,518 สัญญา - ปด 589.50 จุด เพิ่มขึ้น 8.40 จุด (สัญญา S50U10 ก.ย. 53) ปจจัยบวก- ติดแนวรับที่แข็งแกรงแถว 580 จุด มีลนุ รีบาวดชว งปลายสัปดาห - นักลงทุนตางชาติซ้อื สุทธิในตลาดหุน 46 ลานบาท ปจจัยลบ - วอลุมไมคกึ ตามบรรยากาศในตลาดหุนทั่วโลก - นลท.ยังรอดูตวั เลขเศรษฐกิจสหรัฐ ที่ทยอยประกาศออกมาในคืนนี้ - น้ำมันเริ่มทรงตัวในกรอบแคบ กลยุทธ - เปดสถานะซื้อ (สัญญา S50U10 ก.ย. 53 ) - แนวรับ 580 จุด - แนวตาน 585 จุด - SET50 ประเมินแนวรับที่ 585 จุด แนวตาน 590 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 430 ประจำวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2553

Dynamic Station

“รายไดป 53 ของเราจะเขาเปาที่ 2.9 พันลานบาท” นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.อารเอส (RS) เริงราผลงานสวย Q2/53 ทำรายได รวมกว า 1,031 ล า นบาท มี ก ำไรสุ ท ธิ 145 ล า นบาท เติ บ โตต อ เนื ่อ งเกื อ บทุ ก ธุ ร กิ จ หลั ง บั น เทิ ง - กี ฬ าคึ ก คั ก บวกเศรษฐกิจเริ่มฟน Q3/53 ไปตอไดอีก เชื่อมั่นหนุนรายไดทั้งปตรงตามเปา 2.9 พันลานบาท แจงเต็มใจจายปนผล ขอรอดูแผนลงทุนกอน เตรียมเปดชองดาวเทียมใหม 2 ชองปลายปมูลคา 100 ลานบาท หวังเพิม่ สัดสวนรายได ทีวีดาวเทียม ป 54 อีก 10% จอลดจำนวนหนังเหลือ 2 - 3 เรื่องตอป เหตุอุตสาหกรรมเงียบ - ลดความเสี่ยง มอง 3.9G จะชวยเพิ่มชองทางธุรกิจ เล็งศึกษาผลิตภัณฑรองรับ ปจจัยที่ทำใหผลประกอบการ Q2/53 ออก มาดีเยี่ยม สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราย ได จ ากธุ ร กิ จ กี ฬ า ซึ ่ง เพิ ม่ ขึ น้ ถึ ง 3,368.50% เนื่องจากมีรายไดจากงานโครงการถายทอดสด ฟุตบอลโลก 2010 ซึ่งเปนรายการกีฬาที่ไดรับ ความนิยมสูง จึงทำใหยอดรายไดเปนไปตาม เป า หมายที ่ค าดไว ส ว นธุ ร กิ จ เพลงและ ดิจิตอลดาวนโหลดก็มีรายไดเพิ่มขึ้นอีก 44.8% อั น เป น ความสำเร็ จ ต อ เนื่ องของโครงการ “ซุปเปอรเหมา *339” จาก Q3/52 เปนตนมา สงผลใหยอดดาวนโหลดดิจิตอลคอนเทนตมาก ขึ ้น และยั ง มี ร ายได จ ากธุ ร กิ จ ภาพยนตร ที ่ เพิ ่ม ขึ ้น 36.9% คื อ เรามี ก ารเติ บ โตเกื อ บทุ ก ธุรกิจ ทั้งธุรกิจเพลง ดิจิตอล กีฬา รวมถึงธุรกิจ สื่อทั้ง วิทยุและสื่อโมเดิรนเทรด มอง Q3/53 ไวอยางไร ก็ยังคาดวารายไดใน Q3/53 จะยังดี ตอเนื่อง เพราะวากลุมธุรกิจหลักยังมีการเติบโต เรื่อยๆ ทั้งยังไดรับอานิสงสจากฟุตบอลโลก โดย ใน Q3/53 เราจะรับรูรายไดและกำไรที่เหลืออีก 20% จากรายได ร วมของฟุ ต บอลโลกจำนวน 600 ลานบาท และมีกำไรถึง 110 ลานบาท ประเมินผลงานทั้งป 53 จากผลประกอบการที่ออกมาในครึ่งป แรก เรามีการเติบโตตามเปาหมายตลอด ซึ่ง 6 เดือนแรกของปเรามีรายไดที่ 1,567 ลานบาท และมีกำไร 197 ลานบาท ดังนั้นเชื่อวาในชวงที่ เหลือของปรายไดนาจะเติบโตตามเปาหมายที่

เคยไดตั้งไวที่ 2.9 พันลานบาท เพราะวาธุรกิจ มุมมองธุรกิจสื่อบันเทิงในอนาคต หลักของบริษัทฯ ยังมีการเติบโตที่ดี ใกลๆ เลยก็คือ ในปหนาหากโครงขาย 3.9G เปดใชบริการ เชื่อวาจะเปนสวนชวยใหผู ลางขาดทุนสะสมหมดแลว จายปนผลเลย ผลิตคอนเทนตมีโอกาสในธุรกิจเพิ่มขึ้น และเชื่อ หรือไม วาระบบ 3.9G จะเปนตัวชวยกระตุนตลาดใหมี ในสวนของการจายปนผลคืนใหกับผู การเติบโตขึ้น ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวาง ถือหุนนั้นคงจะตองขึ้นอยูกับเม็ดเงินลงทุนที่จะ การศึกษาเพื่อจะทำผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อรองรับ ใช ซึ่งนาจะเห็นแผนการลงทุนในชวง Q4/53 แต ระบบ 3.9G และนาจะไดเห็นความชัดเจนได เราก็ มี ค วามตั ้ง ใจอย า งเต็ ม ที ่ที ่จ ะจ า ยป น ผล ในปหนา คื น ให กั บ ผู ถื อ หุ น ซึ ่ง ตามนโยบายการจ า ย เงินปนผลของบริษัทฯ จะจายไมต่ำกวา 50% ของกำไรสุ ท ธิ โดยป จุ จ บั น เรามี ก ำไรสะสม สำหรั บ งบเดี ย วอยู ป ระมาณ 19.9 ล า นบาท และงบรวม 56.8 ลานบาท แผนการลงทุนใหมที่วาคือ ในชวง Q4/53 เรามีแผนที่จะเปดชอง ทีวีดาวเทียมใหม 2 ชอง ซึ่งจะใชเงินลงทุนรวม 100 ลานบาท หลังครึ่งปแรกเปดไปแลว 2 ชอง เพื่อเพิ่มสัดสวนรายไดจากทีวีดาวเทียมขึ้นมาอยู ที่ 10% ในปหนา จากปจจุบันมีสัดสวนรายไดไม ถึง 5% ซึ่งในระยะยาวก็หวังวาภายใน 3 - 5 ป สัดสวนรายไดจากทีวีดาวเทียมจะขยับเพิ่มขึ้น มาอยู ที ่ 20 - 25% อี ก ทั ้ง ที ่เ หลื อ ของป ก็ จ ะมี ภาพยนตร ใ หม อี ก 2 เรื ่อ ง แต เ รามี แ ผนว า ใน อนาคตอาจจะทำภาพยนตรใหนอยลง เพื่อเปน การชวยควบคุมความเสี่ยงใหกับบริษัทฯ เพราะ พบวาในชวงครึ่งปแรกของปนี้ภาพยนตรไทยไม ค อ ยจะประสบความสำเร็ จ แต ตั ้ง ใจว า จะทำ ภาพยนตรใหไดปละ 2 - 3 เรื่อง จากเดิมที่ทำได ปละ 4 - 5 www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 430 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 18 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

ÍÐäÃÂѧä§? ¡ÑºË¹Ñ§ AV

Lifestyle Station by Jackal_XIII

(µÍ¹·Õè 1) “¤íÒàµ×͹à¹×éÍËÒµ‹Í仹ÕéàËÁÒÐÊíÒËÃѺ¼ÙŒ·ÕèÁÕÍÒÂØ 18 »‚¢Öé¹ä»à·‹Ò¹Ñé¹ áµ‹¶ŒÒµèíÒ¡Ç‹Ò¹Ñé¹ÍÂÒ¡Í‹Ò¹¡ç¤Çà ªÇ¹à¾×è͹æ ÁÒÍ‹Ò¹´ŒÇÂà¾×èͤÇÒÁʹءʹҹ ËÃ×ͪǹ¼ÙŒ¤ÃͧÁÒÍ‹Ò¹´ŒÇÂà¾×èͨÐ䴌ࢌÒã¨Ç‹ÒÍÐäÃ໚¹ÍÐäà ÍÔÍÔ Í×éÁ! à¡×ͺÅ×Á º·¤ÇÒÁªÔé¹¹ÕéäÁ‹ä´ŒÁØ‹§à¾×è͵ŒÍ§¡ÒÃàʹÍà¹×éÍËÒ·ÕèÅÒÁ¡ ËÃ×ÍÊ‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕ¡ÒêÁ˹ѧ⻈ ᵋÍ‹ҧ㴔 ˹؋Áæ ·Ñé§ËÅÒÂäÁ‹Ç‹Ò¨Ðà´ç¡ ÇÑÂÃØ‹¹ ÇÑ¡ÅÒ§¤¹ ËÃ×Í ¤¹ªÃÒ (ºÒ§¤¹) 㹺ŒÒ¹àÃÒ ¤§ÃÙŒ¨Ñ¡Ë¹Ñ§ AV ¡Ñ¹à»š¹Í‹ҧ´Õ ºÒ§·ÕÍÒ¨¨ÐÃÙŒ¨¡Ñ ÁÒ¡¡Ç‹Ò¤¹ã¹»ÃÐà·È·Õè¼ÅÔµ´ŒÇ«éíÒä» Çѹ¹ÕéàÃÒ¨ÐÁÒ䢤ÇÒÁ¨ÃÔ§¡Ñ¹Ç‹Ò˹ѧ AV ¤×ÍÍÐäà ·íÒä»à¾×èÍÍÐäà ËÅÒ¤¹à¢ŒÒã¨Ç‹Ò˹ѧ AV ¤×Í˹ѧ⻈¢Í§ÞÕè»Ø†¹ «Ö觤§¨ÐäÁ‹¼Ô´¹Ñ¡ (à¾ÃÒÐà˵ءÒó ã¹Ë¹Ñ§Áѹ¿‡Í§) ᵋ¶ŒÒ¨ÐãËŒ¶Ù¡µŒÍ§¨ÃÔ§æ áÅŒÇ˹ѧ AV äÁ‹ãª‹Ë¹Ñ§â»ˆ áÅÐ˹ѧ⻈¡çäÁ‹ãª‹Ë¹Ñ§ AV à¾ÃÒÐ ·Ñé§ÊͧÍ‹ҧÁÕ¤ÇÒÁᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ÍÂÙ‹ µÒÁ·Õ褹ÞÕè»Ø†¹à¢ÒºÑÞÞÑµÔ ÊíÒËÃѺ㹻ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹áÅŒÇ Ë¹Ñ§â»ˆ ËÃ×Í˹ѧ AV äÁ‹ãª‹àÃ×èͧá»Å¡ ¹‹ÒÍÒ ËÃ×ͼԴ ¡®ËÁÒ¨¹µŒÍ§áͺ´Ù ã¹·Ò§¡ÅѺ¡Ñ¹ËÒ¡àÃÒä»Âѧ´Ô¹á´¹«ÒÁÙäà ¡ç¨Ð¾ºÇ‹Òἧ¢ÒÂ˹ѧÊ×Í⻈ ËÃ×ÍÌҹઋҴÕÇÕ´Õ⻈¨ÐµÑé§ÍÂÙ‹ã¹¾×é¹·ÕèÊÒ¸ÒóÐàÃÕ¡ Ç‹Òແ´¢Ò¡ѹẺ͌ҫ‹ÒäÁ‹à¡Ã§ã¨ã¤ÃàÅ·Õà´ÕÂÇ (àËÁ×͹ºÒ§Â‹Ò¹¢Í§ºŒÒ¹àÃÒ) «Öè§áµ‹ÅÐÌҹ¡çÁªÕ ÒµÑé§áµ‹ÇÂÑ ÃØ‹¹ ÂѹËÑÇ˧͡àÅ×Í¡«×éÍàÅ×Í¡ËҡѹÍ‹ҧ »¡µÔ ᤋ¹Ñé¹äÁ‹¾ÍÂѧÁÕ¡ÒõԴÀÒ¾â¦É³Òã¹Ê¶Ò¹·ÕèÊÒ¸ÒóРáÅÐʶҹ·‹Í§à·ÕèÂǵ‹Ò§æ Í‹ҧ´ÒÉ´×è¹ áººÇ‹Òâ¦É³Ò¡Ñ¹Í‹ҧ¨ÃÔ§¨Ñ§àÅ·Õà´ÕÂÇ àªÕÂÇ (ÇŒÒÇ) «Ö觷Õè໚¹àª‹¹¹Ñé¹ä´Œ¡çà¾ÃÒÐ˹ѧ⻈ÊíÒËÃѺ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹äÁ‹ãª‹àÃ×èͧ¼Ô´¡®ËÁÒ áÅмٌ¢Ò¡绯ԺѵԵÒÁ¡®àËÅç¡Í‹ҧà¤Ã‹§¤ÃÑ´¤×Í “äÁ‹¢Ò ãËŒ¡Ñº¼ÙŒ·ÕèÍÒÂصíèÒ¡Ç‹Ò 18 »‚” »˜¨¨ØºÑ¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ˹ѧ AV ã¹ÞÕè»Ø†¹¶×ÍÇ‹Òà¨ÃÔÞàµÔºâµà»š¹Í‹ҧÁÒ¡ ÁÕ¡ÒõÑ駤‹ÒÂ˹ѧ¡Ç‹ÒÌͤ‹ÒÂà¾×èͼÅԵ˹ѧãËÁ‹æ »‡Í¹à¢ŒÒÊÙ‹µÅÒ´ «Öè§Ç‹Ò¡Ñ¹Ç‹ÒÁÕÁÙŤ‹ÒÁÒ¡¶Ö§¾Ñ¹ÅŒÒ¹à¹µ‹Í»‚ ÁÕ¡ÒõÑé§á¿¹¤ÅѺÊíÒËÃѺ¹Ò§àÍ¡ AV «Ö觺ҧ¤¹ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ໚¹Í‹ҧÁÒ¡ ÍÒ¨¨ÐÁÒ¡¡Ç‹Ò´ÒÃÒ ¹Ñ¡ÃŒÍ§ ¹Ñ¡áÊ´§»¡µÔàÊÕÂÍÕ¡ â´Â¹Ò§àÍ¡ AV ºÒ§¤¹â´‹§´Ñ§¢¹Ò´ÍÍ¡ÍÑźÑéÁà¾Å§ ÍÍ¡ÃÒ¡ÒÃà¡ÁâªÇ àÅ‹¹ÀҾ¹µÃã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È á¶ÁºÒ§¤¹ÊÒÁÒö¼ÅÑ¡´Ñ¹µÑÇàͧࢌÒÊًǧ¡Òúѹà·Ô§ ¨¹ÁÒ·íҧҹ˹ŒÒ¡ÅŒÍ§â·Ã·Ñȹä´ŒÍÕ¡µ‹Ò§ËÒ¡ ÍÒ·Ô Ai Ijima ´ÒÃÒ AV ·Õè¼Ñ¹µÑÇàͧÁÒ໚¹ ¼ÙŒ»ÃСÒÈáÅоԸաÃ䴌͋ҧ˹ŒÒµÒà©Â ÊÔ觷Õè·íÒãˌ˹ѧ AV ໚¹·ÕèÂÍÁÃѺã¹ÞÕè»Ø†¹ÁÒ¨Ò¡ÊÀÒ¾Êѧ¤Á·ÕèÁÕ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¡Ñ¹ÊÙ§ ÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨·Õè ¡´´Ñ¹ ¨Ò¡¤‹Ò¤ÃͧªÕ¾ÊÙ§àÍÒàÃ×èͧ ÁÕÇѲ¹¸ÃÃÁ¨ÃÔ§¨Ñ§¡Ñº¡Ò÷íҧҹ˹ѡ Ê‹§¼ÅãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁµÖ§à¤ÃÕ´Áҡ㹠ᵋÅÐÇѹ ¼ÙŒ¤¹µŒÍ§¡ÒûŴ»Å‹ÍµÑÇàͧ¨Ò¡ÊÀÒ¾Êѧ¤Á·Õèà¤Ã‹§¤ÃÑ´ ˹ѧ AV ¨Ö§¶×Í໚¹¡Òþѡ¼‹Í¹Ë‹͹㨠¢Í§¤¹ÞÕè»Ø†¹ (˹ѧ AV ‹ÍÁÒ¨Ò¡ Adult Video (˹ѧ⻈ ˹ѧ¼ÙŒãËÞ‹) ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹¨íÒ¡Ñ´ÍÒÂآͧ¼ÙŒªÁäÇŒ·Õè 18 »‚ ·Ñé§Ê×èÍ·Õè໚¹ÀҾ¹µÃ ·Õè㪌¤¹áÊ´§ ËÃ×Íá͹ÔàÁªÑè¹·Õè໚¹¡Òϵٹ â´Â¡®ËÁÒ¢ͧ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ä´Œ ¨íÒ¡Ñ´àÍÒäÇŒÇ‹Ò ËÒ¡¨Ð¢ÒÂ䴌͋ҧ¶Ù¡¡®ËÁÒ ¨íÒ໚¹·Õè¨ÐµŒÍ§·íÒ¡ÒÃà«ç¹à«ÍÏ ËÃ×Í·íÒÀÒ¾âÁàÊ¡äÇŒ ´Ñ§¹Ñé¹ Ëҡ˹ѧ·ÕèäÁ‹ä´Œ¼Ò‹ ¹¡ÒÃà«ç¹à«ÍÏ·èÍÕ ÇÑÂÇÐà¾È¢Í§¼ÙŒáÊ´§¨Ð¶×ÍÇ‹Ò໚¹Ë¹Ñ§ãµŒ´¹Ô ËÃ×ÍàÃÕ¡§‹ÒÂæ Ç‹Ò˹ѧà¶×è͹ «Öè§ÁÕÈѾ·àÃÕ¡੾ÒÐÇ‹Ò Ura) .......Í‹Ò¹µ‹Í©ºÑºË¹ŒÒ.....

CIMBT ᵋ§µÑé§Ãͧ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹ÊÒ Transaction Banking ¸¹Ò¤Òà «Õ ä ÍàÍç Á ºÕ ä·Â ¨í Ò ¡Ñ ´ (ÁËÒª¹) ËÃ× Í CIMBT ä´Œ » ÃСÒÈᵋ § µÑ é§ ËÁ‹ÍÁËÅǧ³Ñ¯°ªÑÞÞÒ ·ÇÕǧȏ ´íÒçµíÒá˹‹§Ãͧ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹ à¾×èÍ´Ùáŧҹ㹴ŒÒ¹ ÊÒ§ҹ Transaction Banking leÊíÒËÃѺËÁ‹ÍÁËÅǧ³Ñ¯°ªÑÞÞÒ ÍÒÂØ 42 »‚ ÊíÒàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃÔÞÞÒµÃÕ ´ŒÒ¹ International Finance/Banking ¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ Oregon State University »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò áÅлÃÔÞÞÒâ· ´ŒÒ¹ International Business Management & Marketing ¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ Oregon State University »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò â´Â¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õéä´Œ´íÒç µíÒá˹‹§ Director – Regional Sales, Cash Management Corporate, ¸¹Ò¤Òôͪáº§¡ àÍ¨Õ ÊÒ¢ÒÊÔ§¤â»Ã ¡‹Í¹·Õè¨ÐÁÒ´íÒçµíÒá˹‹§Ãͧ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹ ÊÒ§ҹ Transaction Banking ¸¹Ò¤Òà «ÕäÍàÍçÁºÕ ä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧà¤Â´íÒçµíÒá˹‹§ÊíÒ¤ÑÞ·Õè ¸¹Ò¤ÒêÑé¹¹íÒ ä´Œá¡‹ ¸¹Ò¤ÒôÍ«áº§¡ ÊÒ¢Ò¡Ãا෾Ï, ¸¹Ò¤ÒêÙÁÔâµâÁ ÁÔµ«Ø ầ¡Ôé§ ¤ÍÏ»ÍàêÑè¹ áÅи¹Ò¤ÒÃàͪàÍÊºÕ«Õ »ÃÐà·Èä·Â µÒÁÅíҴѺ www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 430 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 18 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน ä·Â¾Ò³ÔªÂ¹ÔÇÂÍϤäÅ¿Š ¨Ñ´á¤Á»Š¸ÃÃÁªÒµÔ “»†Ò§ÒÁ ¹éíÒãÊ Ã‹ÇÁ㨠Ãѡɏ»†Ò »‚3” ºÃÔÉÑ· ä·Â¾Ò³ÔªÂ ¹ÔÇÂÍϤäÅ¿Š »ÃСѹªÕÇÔµ (ÁËÒª¹) ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ “»†Ò§ÒÁ ¹éíÒãÊ Ã‹ÇÁ㨠Ãѡɏ»†Ò »‚3” â´Âä´Œ¹íÒ·ÕÁ ÍÒÊÒÊÁѤ þ¹Ñ ¡ §Ò¹ µÑ Ç á·¹ áÅÐÅÙ ¡ ¤Œ Ò ¨í Ò ¹Ç¹ 150 ¤¹ ËÇÁáçËÇÁ㨡ѹ»ÅÙ¡µŒ¹äÁŒ à¾×èÍ·´á·¹¾×é¹·Õ軆ҷÕè¶Ù¡·íÒÅÒ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ “á¤Á»Š¸ÃÃÁªÒµÔ” ãËŒ¡Ñº¹ŒÍ§æ 100 ¤¹ ¨Ò¡ 3 âçàÃÕ¹㹾×é¹·Õèࢵ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹¤Ã¹Ò¡ ¾ÃŒÍÁÁͺ ˹ѧÊ×ÍáÅÐÊ×èÍà¾×èÍ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ â´ÂÁÕ ¹ÒÂÊØ·¸Ô¾§É ¨ØÅà¨ÃÔÞ Ãͧ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´¹¤Ã¹Ò¡ áÅйÒ¸ÇѪ à¹×èͧ¨Ò¡¨Ñ¹·Ã Ãͧ¼ÙŒÍíҹǡÒÃÊíҹѡ§Ò¹à¢µ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à»š¹µÑÇá·¹ÃѺÁͺáÅÐ ãËŒ¡ÒõŒÍ¹ÃѺ

มุมการตลาด ºÔꡤÒàÁÃ‹Ò ÍÑ´â»ÃâÁªÑè¹ÊØ´à«ÍÏä¾Ãʏ ¡Ç‹Ò 1,000 ÃÒ¡Òà 㹧ҹ BIG PRO DAYS ¤ÃÑ駷Õè 4 ¤Ø ³ ªÒÞ à¸Õ  áÒިǧȏ ¡ÃÃÁ¡Òü٠Œ¨Ñ ´ ¡ÒÃãËÞ‹ ºÃÔÉÑ· ºÔꡤÒàÁÃ‹Ò ¨íÒ¡Ñ´ ·Ø‹Á·Ø¹ÊÌҧ ¤ÃÑé§ÂÔè§áË‹§»‚¡ÑºÁË¡ÃÃÁ§Ò¹ ¡ÅŒÍ§´Ô¨ÔµÍÅ BIG PRO DAYS ¤ÃÑ駷Õè 4 µÍ¡ÂéíÒ´Õ¡ÃÕ¤ÇÒÁÌ͹áç ´Œ Ç Ââ»ÃâÁªÑ è¹ ÊØ ´ à«ÍÏ ä ¾Ãʏ ¡Ç‹ Ò 1,000 ÃÒ¡Òà àµç Á ¾× é¹ ·Õ è 1,000 µÒÃÒ§àÁµÃ º¹¾×é¹·Õè·íÒàÅÊØ´Î͵ ªÑé¹ 1 Èٹ¡ÒäŒÒà«ç¹·ÃÑÅ ¾ÅÒ«Ò ÅÒ´¾ÃŒÒÇ ¾º¹Çѵ¡ÃÃÁ¡ÅŒÍ§´Ô¨ÔµÍÅÃØ‹¹ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´ áÅÐ ¡Ô¨¡ÃÃÁÊØ´ªÔ¤¡Ñºâ»ÃÁ×Í˹Öè§ã¹àÁ×ͧä·Â ¾ÅÒ´äÁ‹ä´Œ ʋǹŴÊØ´ Ì͹áçáË‹§»‚ ÀÒÂ㹧ҹ ¾ÃŒÍÁ¼‹Í¹ 0 % ¹Ò¹ÊÙ§ÊØ´¶Ö§ 15 à´×͹

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ©ºÑº·Õè 430 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 18 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

กว่ า จะมาเปนเสื จะมาเป ็ นเสื อ

“ÇԨԵà ÊؾԹԨ”

Í´Õµ¼ÙŒ¡ØÁºÑ§àËÕ¹ ·Ñ駵ÅÒ´à§Ô¹ - µÅÒ´·Ø¹¤¹à´ÕÂǢͧä·Â

(ตอนที่ 9)

เมื่อถามวาหลังจากใชเวลามานานรวม 40 ป บนเสนทางสาย ตลาดเงิน - ตลาดทุนตอจากนีอ้ ยากจะทําอะไรอีก วิจิตร เปดเผย อยางไดขอคิด “ประสบการณชีวิตไมใชสิ่งที่เกิดกับคุณ แตเปนสิ่งที่คุณทํา กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโอกาสของคุณ” เขาบอกต อ ว า “ขณะนี ้ผ มกํ า ลั ง รวบรวมข อ มู ล เกี ่ย วกั บ ประสบการณดา นการทํางานกวา 40 ป ของการวนเวียนอยูในตลาด เงิน - ตลาดทุน โดยกลั่นออกมาเปนตัวอักษรเพื่อใหผูคนทั้งหลาย ไดเก็บเกี่ยว และอาจจะนําไปปรับใชในการบริหารงานได”

“วิจิตร สุพินิจ”

กลาวคือ เขาอยากจะเขียนหนังสือนั่นเอง โดยเบื้อง ตนเทาที่สามารถบอกได ณ ขณะนี้ก็จะเปนการเขียนเรื่อง ราวสมัยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ “ตมยํากุงป 40” เรื่อยมา จนถึงวิกฤตการเงินในปัจจุบัน “กอนหนานี้ผมก็ไดทยอยเก็บเอกสารตางๆ ไวแลว คาดวาคงอีกซัก 2 - 3 ปจะไดลงมือเขียนจริงๆ จังๆ” แลวคติ แนวคิด หรือปรัชญาในการทํางานละ ? “ปรัชญาในการทํางานของผมที่ทําใหมาถึงจุดนี้ก็ มีงายๆ คือ การทํางานใหมากที่สุด และดีที่สุดแคนั้นเอง สมัยเด็กๆ บานผมอยูต ิดกับวัดจึงมีเพื่อนเปนลูกศิษยวัด และไดคําสอนจากพระ หลวงพอทานก็ไดใหคติพจนมา ประโยคหนึ่งวา บุคคลจะลวงทุกข เพราะความเพียร หรือ ริเย ทุกขเทติ” ............. อานตอฉบับหนา........

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 430 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 18 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

Professional Station ºÅ.¡ÔÁàÍç§ (»ÃÐà·Èä·Â) á¹Ð¹íÒ “«×éÍ” ÃÒ¤Ò໇ÒËÁÒ·Õè 2.87 ºÒ·

ITD á¹Ð¹íÒ¢Ò ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏãËŒ¤íÒá¹Ð¹íÒ “¢Ò” ITD ·ÕèÃÒ¤Ò໇ÒËÁÒ 2.87 ºÒ· ËÅѧ¼Å§Ò¹ äµÃÁÒÊ 2/53 ¢Í§ ITD ¾ÅÔ¡¡ÅѺÁÒ¢Ò´·Ø¹ 256 ŌҹºÒ· â´ÂÁÕÊÒà˵ØËÅÑ¡¨Ò¡¤‹Ò㪌¨Ò‹  㹡ÒúÃÔËÒ÷ÕèÊÙ§¢Öé¹ áÅд͡àºÕ騋ҷÕèÍÂÙ‹ ã¹ÃдѺÊÙ§µ‹Íà¹×èͧ áÁŒÇÒ‹ ITD ¨Ðä´Œ§Ò¹ãËÁ‹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ «Ö觨зíÒãËŒÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡Òá‹ÍÊÌҧ à¾ÔèÁ¢Öé¹ã¹¤ÃÖ觻‚ËÅѧ ᵋ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏàª×èÍÇ‹Ò â¤Ã§ÊÌҧ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õè͋͹áͨҡ¤‹Ò㪌¨‹ÒÂ

㹡ÒúÃÔËÒà áÅд͡àºÕ騋ҷÕèÍÂÙ‹ã¹ÃдѺ ÊÙ§¹Ñ鹨ÐÂѧ¡´´Ñ¹¼Å»ÃСͺ¡ÒäÃÖè§ËÅѧ »‚ 53 ¢Í§ºÃÔÉÑ·ãˌ͋͹áÍŧµ‹Íä» Í‹ҧäáçµÒÁ ËÅѧ¨Ò¡·Õè ÿÁ.µÃǨ Êͺ¾ºÇ‹Ò ITD ¤íҹdz¤‹Ò¡‹ÍÊÌҧÊÙ§ä»à¾Õ§ 60 ŌҹºÒ· ·íÒãËŒ ITD ¡ÅÒÂ໚¹¼ÙŒàÊ¹Í ÃÒ¤ÒµèíÒÊØ´·Õè 10,735 ŌҹºÒ·ã¹â¤Ã§¡Òà ö俿‡ Ò ÊÒÂÊÕ ¹é íÒ à§Ô ¹ ÊÑ Þ ÞÒ·Õ è 1 áÅÐÁÕ âÍ¡ÒÊÊÙ§·Õè¨Ðä´Œ§Ò¹¹Õé ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ITD Âѧ໚¹

Ë¹Ö è§ã¹µÑ Ç àµç §â¤Ã§¡ÒÃö俿‡ Ò ÊÒÂÊÕ á ´§ ºÒ§«× èÍ -ÃÑ § ÊÔ µ â´Â ÿ·. »ÃСÒÈ¢Ò àÍ¡ÊÒûÃСǴÃÒ¤Òö俿‡ Ò ÊÒÂÊÕ á ´§ ºÒ§«×èÍ-ÃѧÊÔµ ÊÑÞÞÒ·Õè 1 - 2 «Öè§à»š¹§Ò¹ âÂ¸Ò ÁÙÅ ¤‹ Ò ÃÇÁ 4.5 ËÁ×¹è ÅŒ Ò ¹ºÒ· ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏ¤Ò´Ç‹Ò§Ò¹¹Õé¨ÐÃÙŒ¼Å»ÃСǴ ÃÒ¤Òã¹ÍÕ¡ 4 - 5 à´×͹¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ

Photo Release ÈٹÊØ¢ÀҾવÇѹ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ “ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÑ¡ÅÙ¡ÊÙ‹áÁ‹”

ÈٹÊØ¢ÀҾવÇѹ à¤Ã×ÍâçàÃÕ¹ᾷἹâºÃÒ³ÇÑ´¾ÃÐવؾ¹Ï (ÇѴ⾸Ôì) â´Â¹ÒÂàÊÃѪ µÑ駵ç¨ÔµÃ ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ÈٹÊØ¢ÀҾવÇѹ ä´Œ¨Ñ´ “â¤Ã§¡Òà ÊÑÁ¼ÑÊÃÑ¡ ÊÒ¹ÊÒÂã ¨Ò¡ËÑÇã¨ÅÙ¡ÊÙ‹áÁ‹” à¾×èÍແ´âÍ¡ÒÊãËŒ¤Ù‹áÁ‹áÅÐÅ١䴌ࢌÒËÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÒÂãÂÃÑ¡ ¨Ò¡áÁ‹áÅÐÅÙ¡ à¹×èͧã¹âÍ¡ÒÊ “ÇѹáÁ‹” à¾×èÍàµÔÁàµçÁ¤ÇÒÁÃÑ¡áÅФÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§¤Ãͺ¤ÃÑÇ ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸´ŒÇÂÊÑÁ¼Ñʨҡ¡ÒùǴä·Â «Öè§ áÁ‹áÅÐÅÙ¡ä´ŒÃѺ¡Òýƒ¡ÍºÃÁàÃÕ¹ÃÙŒÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â仾ÌÍÁæ ¡Ñ¹ áÅй͡¨Ò¡¹ÕéÂѧ䴌ËÇÁ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õ蹋Òʹã¨ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ ÍÒ·Ô à¢ŒÒËÇÁ¾Ô¸Õ äËÇŒáÁ‹ ÃíÒÉÕ´Ñ´µ¹ áÅмٌ·ÕèࢌÒͺÃÁ㹡Ԩ¡ÃÃÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇÂѧ䴌ÃѺÇزԺѵèҡÈٹÊØ¢ÀҾવÇѹÍÕ¡´ŒÇ www.istationnews.com


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 430 ประจำวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2553

áËŒÇ

â´ÂËÁÒÂàÅ¢ หุนไทยคลายจะหมดแรงแตก็ยังขืน ขยั บ เขี ย วได ต อนท า ยๆ วั น จนป ด บวก ไป 5.23 จุ ด หลั ง วั น ทำการวานนี ้อ ยู ที ่ 865.78 จุ ด โดยหุ น ที ่มี อิ ท ธิ พ ลกำหนด ทิศทางดัชนีหุนยังคงกระจัดกระจายหลาก หลายกลุมตอไปอีกวัน THCOM ก็บวกสวย แม 6 เดือนแรก จะมี ตั ว เลขขาดทุ น ราว 308 ล า น บาท แต ทั น ที ที ่ร าคาหุ น ถู ก จุ ด พลุ ติ ด เมื ่อ บ า ยวั น จั น ทร แนวต า น ตางๆ ก็ดูบอบบางไปในทันตา วันนี้ วั น เดี ย วทะลุ ขึ ้น ไปยื น ได ที ่ 7.65 บาท บวกพรวด 10.07% ขณะที ่ ราคาพื้นฐานที่หลายโบรกเกอรให ไวสวนใหญจะอยูที่ 8 บาทปลายๆ เทานั้น จะมีใหมากสักหนอยก็คาย ดี บี เ อส วิ ค เคอร ส ที ่ม องถึ ง 9.70 บาท ดวยเล็งเห็นศักยภาพการทำ กำไรที่สูงขึ้นโดยไดรับผลดีเต็มเม็ด จากที่จีนอีกทั้งจะมีรายไดเขาเปน กอบเปนกำจากที่อินเดียดวย GEN หลังจากวางแผนเพิ่ม ทุนและประกาศอยางเปนทางการ มาไดระยะราคาหุนก็เหวี่ยงหวือหวา พร อ มด ว ยมู ล ค า ซื ้อ ขายที ่ท ยอย เพิ่มขึ้นเปนบางครั้งครา ลาสุดวานนี้ ก็ จั ด งานแถลงข า วส ง สารอั น เชิ ญ ผูถือหุน ใหเขามาใชสิทธิ์ หวังจะเอา เงินมาเดินเครื่องกิจการใหไปไดสวย ตอ พรอมวาดฝนวาปนี้จะสามารถ ล า งขาดทุ น สะสมได เ กลี ้ย ง ไป พร อ มๆ กั บ การโตสวยทั ง้ ในแง ร ายได และกำไร กอนถึง 20 ส.ค.ซึ่งเปนวันประชุมผู ถือหุน เรามาติดตามดูกันเถอะวา ราคาหุน มันจะสงสัญญาณแหงความเชื่อมั่นไดบาง ไหมหลั ง จากกวั ด แกว ง น า กลั ว มาสั ก ระยะ หนึ่งแลว

ด า นความฝ น ของบอร ด YNP ที ่ ตองการเพิ่มทุนจาก 1.6 พันลานบาท เปน 3.2 พันลานบาท หวังนำเงินไปหมุนและก็ไป ใชลงทุนธุรกิจในอนาคต และแลวก็ตองพัง โครมลง หลั ง เสี ย งผู ถื อ หุ น ไม ถึ ง เกณฑ ที ่ กำหนด (ย้ำวา ไมอนุมัติ) โดยคะแนนเสียงผู เห็ น ด ว ยมี เ พี ย ง 345,270,468 หุ น คิ ด เป น

R

มาถึงบรรทัดนี้วาดวยเรื่องทิศทาง ตลาดทองคำอนาคตตามธรรมเนียมดีกวา ขอหยุดทำกำไรซักแปบ สำหรับบรรดาขา ทองลวงหนา หลังจากวันกอนราคาพุงมา ซะ 200 บาท วานนี้เลยตองหาลู หาทาง นั บ เงิ น กั น บ า ง มองๆ ดู แ ล ว ตอนนี ้มี แ ต กองแชงเต็มตลาดทอง แชงเรื่องอะไรนะเหรอ ก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯนั่นแหละ ทางฝงหุนเคาก็อยากใหออกมาดี แตทางฝงทองก็ขอใหออกมาแยไว กอน เม็ดเงินจะไดไหลมาเทมาใน ตลาดทอง ทางคุ ณ มยุ รี ข อง กิ ม เอ็ ง บอกว า ตอนนี ้ใ ครอยากเล น ทองล ว งหน า มี จุ ด ตั ด สิ น ใจที ่ 18,500 บาท หากยังต่ำกวานี้ ฝง ขายก็ไดเปรียบไป สวนใครที่อยูฝง ซื ้อ ก็ ร อทำกำไรแถวๆ 18,600 บาท แตใครไมมีสถานะก็ชะลอไป กอน แนวรับอยูที่ 18,460 บาท

49% แตผูไมเห็นดวย 1,430,100 หุน คิดเปน 0.2018% และงดออกเสียง 361,894,015 หุน ซึ่งรวมกันแลวคิดเปน 51.07% ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผูถือหุน ฉะนั้นก็เลยทำใหเรื่องการ ออกวอรแรนตจะซื้อหุนสามัญของ YNP จำนวน 800 ล า นหน ว ย ให เ ฉพาะแก ผู ถื อ หุ น เดิ ม ของ บริษัทที่ไดจองซื้อหุนใหม ตองตกลงตามไปดวย www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 430 ประจำวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2553

ประ เมิ น แนว โน ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ คาด ว า จะแ กว ง ตั ว อยู ใ นกร อบแ คบๆ เนื่ อ งจาก เชื่ อ ว า จะยั ง ไม มี ป จ จั ย ใหม เขามาจุดชนวนกระตุนบรรยากาศการ ลงทุน และใหระวังแรงขายทำกำไร จาก กอนหนานี้ดัชนีฯ ฟนตัวขึ้นมามากพอ สมควร กลยุทธ แนะเลือกเทรดดิ้งเปน รายตั ว เน น หุ น ที่ ร าคา ต่ ำ กว า ตลา ดฯ ประเมินแนวรับไวที่ 850 - 855 จุด สวน แนวตานใหไวที่ 865 - 870 จุด

ประเมิ น ดั ช นี ฯ วั น นี้ น า จะ เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เนื่องจาก นั ก ลงทุ น ยั ง กั ง วลต อ ภาพใหญ ข อง เศรษฐกิจที่มีแนวโนมชะลอตัวลง ทำให ก า ร ล ง ทุ น สิ น ท รั พ ย เ สี่ ย ง ล ด ล ง โดยประเมินกรอบแนวรับอยูที่ 855 จุด สวนแนวตานอยูที่ 865 จุด

ประเมินดัชนีฯ วันนี้คาดวาจะ แกว ง ตั ว ในกรอบ แคบๆ เนื่ อ งจาก บรรยากา ศการลงทุ น ยั ง ไร ป จ จั ย บวก ใหม ๆ หนุ น อี ก ทั้ ง ภาวะเศ รษฐกิ จ ยั ง คงกดดั น บรรยาก าศการล งทุ น โดยประเมินแนวรับไวที่ 856 จุด สวน แนวตานอยูที่ 867 - 870 จุด

¾º¡Ñº Data Station ÃٻẺãËÁ‹ ·Õèà¨ÒÐÅÖ¡ËØŒ¹ãËŒ·‹Ò¹áººà©¾ÒеÑÇä´ŒáÅŒÇÇѹ¹Õé ·Õè¹Õè

¤ÅÔ¡

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 430 ประจำ�วันพุธ ที่ 18 สิงห�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 สิงห�คม 2553 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type Institute Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,905.35

2,253.06

-347.71

-6.73%

-7.96%

3,012.27

3,074.75

-10.64%

-10.86%

4,408.80

4,362.80

-15.57%

-15.41%

18,991.55

18,627.36

-67.07%

-65.78%

Last Update

Index SET SET 50 SET 100 MAI

SET Value MAI Value

Last Updated

-62.48 46 364.19

17/08/10

Last

Chg

865.78 590.21 1,295.22 250.62

%Chg

5.23 0.61 4.52 0.77 9.06 0.7 -1.39 -0.55 (Mil. ฿) 28,317.97 (Mil. ฿) 455.03 16:59:52

17/08/10

AGRO 2.5 A dv ance 36%

Decline 43%

2

TECH

No C hange 21%

1 0.5

-0.410

SERVICE

0.5

-0.2 -0.01 1.56 FINCIAL

-0.5

0.62 Decline 49%

CONSUMP

1.5

-0.5

A dv ance 28% No C hange 23%

RESOURC

2.29

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 430 ประจำ�วันพุธ ที่ 18 สิงห�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 สิงห�คม 2553

JAS

( Day )

: JAS 450,000,000 400,000,000

Price & Fundamental

JAS

Symbol

Last 1.29 Chg 0.12 %Chg 10.26 Open 1.18 High 1.29 Low 1.18 Prev 1.17 Avg 1.24 AccVol 1,811,984,900 AccVal(K฿) 2,238,537 %Fluct 8.87 P/E 43.00 P/BV 1.52 DPS(Baht) N/A Yield(%) N/A EPS(Baht) 0.03 MktCap(Mil.) 10,364 Update หลักBroker ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็Target นต์การเปลีย่ นแปลง UOBKHST ของราคาเพิม่ ขึน้ มากที1.34 ส่ ดุ และมีมลู 11/08/10 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

350,000,000 300,000,000

Vol.

250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 1.29

1.28

1.27

1.26

1.25

Price

1.24

1.23

1.22

1.21

1.20

1.19

1.18

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 430 ประจำ�วันพุธ ที่ 18 สิงห�คม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 สิงห�คม 2553

CEN-W2

Price & Fundamental

( Day )

Volume Analysis

3.40 0.78 29.77 2.66 3.40 2.66 2.62 3.02 23,624,200 71,295 24.50 17.89 0.89 N/A 1.82 0.19 1,700 Target Update

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

: CEN-W2

2,500,000

CEN-W2

Symbol

No Comment

2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

3.40

3.34

3.32

3.30

3.28

3.26

3.24

3.22

3.20

3.18

3.16

3.14

3.12

3.10

3.08

3.06

3.04

3.02

3.00

2.98

2.96

2.94

2.92

2.90

2.88

2.86

2.84

2.82

2.80

2.78

2.76

2.74

2.72

2.70

2.68

2.66

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 430 ประจำ�วันพุธ ที่ 18 สิงห�คม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 สิงห�คม 2553

TWP

( Day )

Volume Analysis

: TWP

1,600,000 1,400,000

Price & Fundamental

Symbol

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

TWP

20.00 2.00 11.11 18.30 20.10 18.00 18.00 19.58 6,185,100 121,084 10.73 6.60 0.71 N/A N/A 3.03 540 Target Update

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์Noเซ็Comment นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,200,000

Vol.

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 20.10

20.00

19.90

19.80

19.70

19.60

19.50

19.40

19.30

Price

19.20

19.10

19.00

18.90

18.80

18.70

18.60

18.50

18.40

18.30

18.20

18.10

18.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 430 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 18 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

ปฏิทินกิจกรรม 09.30

»ÃШíÒÇѹ·Õè 18 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

¸¹Ò¤ÒÃᏴ á͹´ àÎŒ Ò Ê à¾× èÍ ÃÒ‹ Í Â ¨Ñ ´ §Ò¹á¶Å§¼Å¡Òôí Ò à¹Ô ¹ §Ò¹¤ÃÖ è§ »‚ á á áÅÐá¼¹´íÒà¹Ô¹§Ò¹¤ÃÖ觻‚ËÅѧ »ÃШíÒ»‚ 53 ÍÒ¤ÒäÔÇàÎŒÒʏ ÅØÁ¾Ô¹Õ

ผูจ ดั ทํา บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด

10.00

à¹Ê·àÅ‹ à¾ÕÂÇäÅ¿Š á¶Å§¢‹ÒÇແ´µÑǼÅÔµÀѳ±ãËÁ‹ !! ºØ¡µÅÒ´¹éíÒ´×èÁäµÃÁÒÊ 3 Í‹ҧàµçÁÃٻẺ ÅÒ¹ Oval ठÇÔÅàŨ ÊØ¢ØÁÇÔ· 26

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

10.30

á¾¹ ÃÒªà·ÇÕ ¡Ã؍» ¨Ñ´ÊÑÁÀÒɳ¾àÔ ÈÉ¡ÅØ‹Á‹Í ¾ÃŒÍÁËÇÁ¾Ù´¤Ø¡Ѻ·ÕÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃÃдѺÊÙ§áºÃ¹´ “äÁ¹ÑÊ” Èٹ¡ÒäŒÒÊÂÒÁ¾ÒÃҡ͹

11.00

¸¹Ò¤ÒÃÂÙâÍºÕ á¶Å§¢‹ÒÇແ´µÑǡͧ·Ø¹ãËÁ‹ “ÂÙâÍºÕ ÊÁÒÏ· â¡Å´” ˌͧÍÒËÒà Secret Garden ¶¹¹ÊÒ·Ã㵌

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี  วายุบตุ ร

13.30

¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· ¤Ô§ à¾ÒàÇÍÏ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇ ¤Ô§ à¾ÒàÇÍÏ «×éÍËØŒ¹¢Í§ÊâÁÊÃàÅÊàµÍÏ «ÔµÕé Í‹ҧ໚¹·Ò§¡Òà âçáÃÁ ¾ÙÅáÁ¹ ¤Ô§ à¾ÒàÇÍÏ

13.30

ÊÂÒÁ¿Çà¨ÍÏ´ÕàÇÅÍ»àÁ¹· ËÇÁ¡Ñº¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â áÅÐ ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ¨Ñ´¾Ô¸Õແ´ â¤Ã§¡ÒÃÈٹ¡ÒäŒÒ “àÁ¡Ò ºÒ§¹Ò” (Mega Bangna) âçáÃÁ¾ÅÒ«‹Ò áÍ·¸Ô¹Õ

13.30

¡Ãاä·Â - áÍ¡«‹Ò »ÃСѹªÕÇÔµ á¶Å§¢‹ÒǼšÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï âçáÃÁá¡Ã¹´ äÎáÍ· àÍÃÒÇѳ

14.00

à´ÍÐ ÁÔÅàÅà¹ÕèÂÁ àÃÊ«Ôà´Œ¹« ¨Ñº»ÃÐà´ç¹ “ແ´µÑÇ ¤Í¹â´Ï ÊØ´ËÃÙ ·íÒàÅàÂÕèÂÁ ¡Ñº¤Í¹à«»· ºŒÒ¹à´ÕèÂÇÅÍ¿‡Ò” ōͺºÕé Tower D à´ÍÐ ÁÔÅàÅà¹ÕèÂÁ àÃÊ«Ôà´Œ¹«

15.00

ºÑµÃ¡Ãاä·Â ËÇÁ¡Ñº ···. áÅйԵÂÊÒÃà¹à¨ÍÏ àÍç¡«¾ÅÍàÃÍÏ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇແ´µÑÇ â¤Ã§¡Òà “¤ÒÃÒÇÒ¹ÁÔµÃÀÒ¾ÍÒà«Õ¹ÊًἋ¹´Ô¹¨Õ¹” »ÅØ¡àÊŒ¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇÍÒà«Õ¹ äÎàǏ ©Åͧ 35 »‚ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ä·Â - ¨Õ¹ ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

--บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดตอโฆษณา

คมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดจิ ติ อลรายวันทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ นําเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพืน้ ฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึง่ พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูก ตองและความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวา ขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความทีอ่ าจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนัน้ ได ดังนัน้ กองบรรณาธิการและ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด ไมตอ งรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอ มูลจากหนังสือพิมพฉบับนีก้ ารนําไปซึง่ ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนําไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 18 ส.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Investor_station 18 ส.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement