Page 1

Investor Station ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร ที่ 18 มิถุนายน 2553

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร ที่ 18 มิถุนายน 2553

5 5 6 7 9

News Station แอสแอนดพชี บี้ ริษทั สหรัฐอาจโดนจัดชัน้ ต่ำกวานาลงทุน TMI ใจปำปนผล 68% ของกำไร LHK นิวไฮ และ ไปตอ การเมืองทุบดัชนีเชือ่ มัน่ อุตพ.ค.ดิง่ ตอ

Dynamic Station รอขาย BANPU หลังหมดรอบ

10 Lifestyle Station บอลโลก 2010

สรุปควบลูก PTT คูแ  รก Q3/53 ศึกษาผลกระทบสุขภาพโรงแยกกาซ 6 จอเสร็จ

13

Professional Station

14

Gossip Station

15

มองหุˆนจากเซียน

เชียร “ซือ้ ” DTAC ซือ้ ตัว๋

“ประเสริฐ” คาดมติบอรดควบรวม 2 บริษัทคูแรกฉลุยใน Q3/53 แจงรองบ Q2/53 แคบตอ และศึกษาขอกฎหมาย ยันเดินหนาควบรวมตนป 54 มองราคาน้ำมันโลกเปนขาขึ้นครึ่งป หลังเคลื่อนไหวในกรอบ 70 - 80 ดอลลาร/บารเรล เผยความคืบหนาผลกระทบดานสุขภาพ 16 Data Station โรงแยกกาซ 6 ลุลวงในชวง มิ.ย.- ก.ค. ทั้งเครือเสร็จภายในปนี้ ต‡อหนˆา 3

PTTCH รับสเปรดปโตร Q2 ทรุด มั่นใจโครงการผลิต LDPE เดินเครื่อง ก.ค.นี้แน บิ๊ก PTTCH เผยสเปรดปโตรเคมี Q2/53 รวง ต่ำกวา Q1/53 ตาม ราคาน้ำมันดิบ ตอเนื่องถึงครึ่งปหลัง เหตุอุปสงคในจีนและตะวันออกกลาง กดดัน ความตองการใชน้ำมันนอย ชี้กระทบทั้งอุตสาหกรรม ประเมินปนี้อยูที่ 500 ดอลลาร/ตัน แตหวังไมหลุดต่ำกวา 400 ดอลลาร/ตันแน เพราะไมคุมทุน - กระทบผูผลิตที่รายใหญ เลวรายอาจถึงขั้นปดกิจการ สวนความคืบหนา โครงการผลิต LDPE กำลังทดสอบ มั่นใจเดินเครื่อง ก.ค. นี้ชัวร ต‡อหนˆา 3

กูรูทองชี้กลยุทธลงทุน àÊ×ÍÂÍ´¹Ñ¡ÊÙŒáË‹§ à¤·Õ «ÕÁÔâ¡Œ

“ªÑÂÀÑ·Ã ÈÃÕÇÔÊÒÃÇÒ¨Ò”

ตอนจบ

ต‡อหนˆา 12

แนะเพลามือ ปนี้ลุนไดแค 2หมื่น ผูเชี่ยวชาญทองคาย ออสสิริส ประเมินสัญญาณเคลื่อนไหวราคา ระยะ 1 - 3 เดือนยังผันผวนในกรอบ 10% จึงแนะนักลงทุนเพลามือถือ เพียง 10 - 20% ขณะที่คายโกลเบล็ก ลุนใหราคาตลาดโลกยืนเหนือ 1,250 ดอลลารตอออนซใหได จึงมีโอกาสขยับขึ้นตอในชวงปลายป อีก ต‡อหนˆา 4 ทั้ง 2 คายเห็นพองปนี้ทองยากทะลุ 2 หมื่นบาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร ที่ 18 มิถุนายน 2553

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร ที่ 18 มิถุนายน 2553

สรุปควบลูก PTT

(ตอจากหนา 1)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและ กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท. (PTT) เปดเผยวา คณะกรรมการ บริ ษั ท ฯ จะมี ม ติ ใ นการควบรวม บมจ.ไออารพีซี (IRPC )และ บมจ. ปตท.อะโรมะติ ก ส และการกลั่ น (PTTAR) ภายในไตรมาส 3/53 พร อ มทั้ ง กระบวนการในการควบ รวมจะสามารถเดินหนาไดในชวง ต น ป 54 โดยป จ จุ บั น ต อ งรอการ ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/53 ของทั้ ง 2 บริ ษั ท ฯ เพื่ อ นำ ข อ มู ล ใหม ม าประกอบการในการ พิ จ ารณา รวมทั้ ง ความกั ง วลถึ ง ประเด็ น ข อ กฎหมาย และต อ งดู สัดสวนหุนของทั้งสองบริษัทฯ มา ร ว มพิ จ ารณา พร อ มทั้ ง ต อ งให ความเปนธรรมกับทุกฝายและตอง มีการขออนุญาตจากผูถือหุนและ ฝายที่เกี่ยวของซึ่งตองมีการพูดคุย กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (ก.ล.ต.) ฝายกฎหมาย และสวนอื่น ที่เกี่ยวของอยางรอบคอบ และคดี การฟองรองของทีพีไอเพื่อไมใหเกิด ปญหาในภายหลัง นอกจากนี้ คาดแนวโนม ราคาน้ำมันในขณะนี้อยูในชวงขา ขึ้ น ประเมิ น ว า สถานการณ ร าคา น้ ำ มั น ดิ บ ในช ว งครึ่ ง ป ห ลั ง จะ เคลื่ อ นไหวอยู ร ะหว า ง 70 - 80 ดอลลาร/บารเรล โดยในขณะนี้เริ่ม เขาสูชวงฤดูกาลทองเที่ยวสงผลให ความตองการใชน้ำมันมากขึ้น อีก ทั้งเปนชวงฤดูกาลที่ขุดเจาะน้ำมัน ไดนอยลง ซึ่งขณะนี้ยังไมมีปจจัยที่

PTTCH รับ (ตอจากหนา 1) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการผู จั ด การใหญ บมจ. ปตท. เคมิคอล (PTTCH) เปดเผย ว า ค า ด แ น ว โ น ม ส ว น ต า ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ร า ค า กั บ วั ต ถุ ดิ บ (สเปรด) ไตรมาส 2/53 จะออนตัว จากไตรมาส 1/53 เนื่องจากเปนไป

News Station

จะกดดันใหราคาน้ำมันออนตัวลง แตก็ยังมีปจจัยที่กดดันราคาไมให ปรั บ ตั ว สู ง กว า ระดั บ ดั ง กล า ว มา จากปญหาเศรษฐกิจในยุโรปที่ยัง คงมีความไมแนนอน สำหรั บ การปรั บ ราคา ขายปลี ก น้ ำ มั น ในประเทศของ บริ ษั ท ฯ จะมี ก ารพิ จ ารณาและ ประเมิ น จากราคาน้ ำ มั น ดิ บ เป น รายวัน โดยปจจุบันคาการตลาด ขายปลีกน้ำมันของบริษัทฯ อยูที่

0.90 - 1 บาท/ลิ ต ร โดยราคา น้ ำ มั น เบนซิ น ในป จ จุ บั น อยู ที่ ประมาณ 84 ดอลลาร / บาร เ รล ขณะที่ ร าคาน้ ำ มั น ดี เ ซลอยู ที่ ประมาณ 86 ดอลลาร / บาร เ รล สวนราคาน้ำมันดิบอยูที่ประมาณ 70 ดอลลาร/บารเรล ด า นนโยบายในการปรั บ ราคาโครงสร า งก า ซ LPG ใน ประเทศ หากรั ฐ บาลมี ก ารปรั บ โครงสร า งเป น 2 ราคา บริ ษั ท ฯ

ก็ ส นั บ ส นุ น ใ น เ รื่ อ ง ดั ง ก ล า ว เนื่องจากในขณะนี้ยังไมไดมีการ เขามาดูแลปญหาราคา LPG ซึ่ง ราคาขายภายในประเทศไทยต่ำ กว า ราคาทุ น โดยป จ จุ บั น อยู ที่ 330 ดอลลาร / ตั น จากราคาใน ตลาดโลกอยูที่ 700 ดอลลาร/ตัน ซึ่งหากราคายังอยูในระดับต่ำ ใน อนาคตการนำเขากาซ LPG อาจ เติบโตถึง 2 - 3 ลานตัน/ป ซึ่งหาก มีการเขามาดูแลปญหาดังกลาวก็ จะสามารถช ว ยลดภาระกองทุ น น้ำมันลง ขณะที่ ค วามคื บ หน า ใน การดำเนินการทำเอกสารและขั้น ตอนผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) คาดวาจะสามารถเสร็จสิ้นและยื่น ขอตอหนวยงานที่เกี่ยวของตามที่ กฎหมายกำหนดภายในเดื อ น มิ.ย. - ก.ค. นี้ หลังจากกอนหนานี้ บริษัทฯ ไดทำขั้นตอนผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอม (EIA) เสร็จสิ้นไป แล ว โดยป จ จุ บั น อยู ร ะหว า ง ดำเนิ น การ HIA โดยสำหรั บ โครงการของกลุ ม ปตท.ทั้ ง หมด คาดว า จะสามารถทำ HIA และ EIA และสามารถสงเอกสารยื่นขอ อนุ ญ าตหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้งหมดไดภายในปนี้ และบริษัทฯ ได มี ก ารดำเนิ น โครงการและ ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 โดยขณะนี้อยูระหวางรอ คณะกรรมการ 4 ฝายกำหนดราย ชื่อกิจการที่ไมสงผลกระทบรุนแรง

ในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันใน ตลาดโลกที่ ค าดว า ราคาเฉลี่ ย จะ ต่ำกวาไตรมาส 1 ขณะที่กำลังการ ผลิ ต ใหม ข องโลกยั ง คงทยอยเข า มาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้ ง นี้ ประเมิ น ว า สเปรด เฉลี่ยปนี้จะอยูที่ 500 ดอลลาร/ตัน

โดยคาดว า ครึ่ ง ป ห ลั ง สเปรดจะ อ อ นตั ว ลงจากสเปรดครึ่ ง ป แ รกที่ ม า ก ก ว า 5 0 0 ด อ ล ล า ร / ตั น เนื่ อ งจากได รั บ ป จ จั ย กดดั น จาก กำลั ง ผลิ ต ใหม ที่ จ ะทยอยเข า มา จากประเทศในแถบตะวันออกและ ประเทศจี น แต อ ย า งไรก็ ดี เชื่ อ

ว า สเปรดจะไม ห ลุ ด ต่ ำ กว า 400 ดอลลาร/ตัน เนื่องจากเปนจุดที่ไม คุ ม ทุ น และผู ผ ลิ ต รายใหญ ที่ ใ ช แนฟทาเป น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก มี ต น ทุ น สู ง อาจเลวร า ยถึ ง ขั้ น หยุ ด กิ จ การ ทั้งในประเทศไตหวันและญี่ปุน ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร ที่ 18 มิถุนายน 2553

PTTCH รับ (ตอจากหนา 3) ขณะที่ สถานการณราคา เม็ดพลาสติก HDPE จะเคลื่อนไหว อยูที่ 1,100 - 1,200 ดอลลาร/ตัน โดยราคาขายลดลงจากปกอน รวม ทั้ ง ใ น ไ ต ร ม า ส 3 ร า ค า ก็ จ ะ เคลื่ อ นไหวอยู ใ นระดั บ ดั ง กล า ว ข ณ ะ ที่ ร า ค า น้ ำ มั น ดิ บ จ ะ เคลื่อนไหวอยูที่ระดับประมาณ 70 ดอลลาร / บาร เ รล มองว า ราคา น้ำมันในปนี้จะไมปรับตัวสูงขึ้นถึง 80 - 100 ดอลลาร/บารเรล ด า น ค ว า ม คื บ ห น า โครงการผลิต LDPE ของบริษัทฯ ที่คาดวาจะสามารถเริ่มการผลิตได ภายในไตรมาส 2 ซึ่งเปนไปตาม แผนที่ ว างไว โดยในขณะนี้ อ ยู ระหวางการทดสอบเครื่องและคาด วาจะเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชยได ในเดือน ก.ค. นี้ โดยจะลาชากวา แผนการเดิ ม ที่ เ คยคาดว า จะเดิ น เครื่องภายในไตรมาส 2/53

น อ ก จ า ก นี้ ป ร ะ เ มิ น อุปสงคการใชผลิตภัณฑปโตรเคมี จะยังมีการเติบโต แตก็มีอัตราการ ขยายตัวชากวาซัพพลายใหมที่เขา มา พรอมทั้งยังมีปจจัยจากภาวะ เศรษฐกิ จ ของยุ โ รปที่ ยั ง มี ป ญ หา ขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังไม ฟ น ตั ว ดี อั ต ราการเติ บ โตของ เศรษฐกิจยังอยูในเฉพาะภูมิภาค เอเชี ย รวมทั้ ง ความต อ งการใช น้ำมันก็ยังไมมีการเติบโตมากนัก อย า งไรก็ ดี เชื่ อ ว า กำไร ของผูประกอบการปโตรเคมีในชวง ครึ่งหลังของปจะถูกกดดัน ซึ่งเปน ไปทั้งอุตสาหกรรม พิจารณาจาก อุ ป สงค แ ละอุ ป ทาน พร อ มทั้ ง ประเมินวาสถานการณดังกลาวจะ ดำเนินไปอีก 1 - 2 ปขางหนา โดย ยังคงตองติดตามสถานการณของ เศรษฐกิจโลกและซัพพลายใหมที่ จะเขามา

กูรูทองชี้ (ตอจากหนา 1) นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ออสสิ ริ ส จำกั ด ผู ผ ลิ ต และจั ด จำหน า ยทองคำแท ง เป ด เผยถึ ง แนวโน ม ราคาทองว า ในช ว ง 1 - 3 เดื อ นนี้ ร าคาทองคำจะมี โอกาสผันผวนประมาณ 10% จาก ประเด็ น เศรษฐกิ จ ยุ โ รปที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากปญหาหนี้สินในบาง ประเทศ ซึ่งมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น ถึงระดับประมาณ 1,300 ดอลลาร ต อ ออนซ และมี โ อกาสปรั บ ตั ว ลดลงไปไดที่ระดับ 1,100 ดอลลาร ตอออนซ โดยกลยุทธการลงทุนใน ทองคำชวงนี้ แนะนำนักลงทุนควร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร ล ง ทุ น อ ย า ง รอบคอบ หากสนใจซื้อทองคำใน ชวงนี้ควรจำกัดปริมาณการซื้อไม

เกิน 10 - 20% ของพอรต เพื่อลด ความเสี่ยงในการลงทุน สำหรับคน ที่ไมเคยลงทุนมากอน หรือเพิ่งเริ่ม ต น ลงทุ น แนะนำที่ 10% ของ พอร ต ส ว นผู ที่ เ ชี่ ย วชาญอยู แ ล ว แนะนำให ล งทุ น เป น 20% ของ พอรต สวนราคาทองในประเทศ จะประเมิ น กรอบไว ที่ 18,000 20,000 บาท ขณะที่นายสัญญา หาญ พั ฒ นกิ จ พาณิ ช ผู อ ำนวยการที ม พัฒนาธุรกิจตลาดอนุพันธ บริษัท หลั ก ทรั พ ย โ กลเบล็ ก กล า วว า แนวโนมราคาทองคำในตลาดโลก ปนี้มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงระดับ 1,350 - 1,400 ดอลลารตอออนซ โดยปจจุบันหากราคาทองคำตลาด โลกสามารถยืนเหนือระดับ 1,250

News Station

ดอลลารตอออนซได สิ้นเดือนนี้จะ มีโอกาสเห็นราคาแตะระดับ 1,270 ดอลลารตอออนซ แ ต ใ น ส ว น ข อ ง ร า ค า ทองคำในประเทศไทยมองวาอาจ ไมถึง 20,000 บาท เนื่องจากเชื่อ วาคาเงินบาทมีโอกาสแข็งคา แต อยางไรก็ดี หากคาเงินเคลื่อนไหว อยูประมาณ 32 บาทตอดอลลาร จะมี โ อกาสเห็ น ราคาทองคำใน ประเทศไทยแตะระดั บ 20,000 บาท

“วิ ก ฤตยู โ รโซนรวมถึ ง ปญหาซัพไพรมยังมีบาดแผลที่ตอง รั ก ษาต อ ไป ซึ่ ง จะช ว ยหนุ น ให สิ น ทรั พ ย ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ ำ อย า ง ทองคำยังไดรับความนิยม แตราคา ทองคำในประเทศไทยนั้ น จะเห็ น 20,000 ไดหรือไม ขึ้นอยูกับคาเงิน บาท ถาคาเงินบาทแข็งคาที่ระดับ 31 บาทตอดอลลาร คงจะไมเห็น ทองคำถึงระดับดังกลาวได” นาย สัญญา กลาว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร ที่ 18 มิถุนายน 2553

บิ๊ ก แบงก ส วิ ต ชี้ ต ลาดหุ น ตลาด เกิ ด ใหม น า ลงทุ น สุ ด ๆ รายงานขาวตางประเทศระบุวา ยูบีเอส เวลธแมเนจเมนท สำนักวิเคราะห และธนาคาร ขนาดใหญ ข องสวิ ต เซอร แ ลนด เผยตลาดหุ น ตลาดเกิดใหมมีความนาลงทุนมากกวาตลาดที่ พัฒนาแลว เนื่องจากคาดวา ความตองการใน ประเทศจะชวยหนุนเศรษฐกิจใหขยายตัวอยาง ยั่งยืน พรอมกับเผยวา ภูมิภาคเอเชียจะไมเผชิญ วิกฤตหนี้ภาครัฐเชนที่ภูมิภาคยุโรปกำลังเผชิญ เนื่องจากเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานบริษัท จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียมีความแข็งแกรง

News Station

อเบอรดีน คาดเศรษฐกิจจีนโต แอสแอนดพี ชี้บริษัทในสหรัฐอาจถูก ตอเนื่อง แมรัฐเล็งดับความแรง ลดอันดับเครดิตมาอยูที่ต่ำกวานาลงทุน รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา อเบอร ดีน แอสเซ็ท แมเนจเมนท ประเมินเศรษฐกิจจีน จะยังขยายตัวในอัตราที่สูงอยางตอเนื่อง แมจะมี การออกมาตรการชะลอความร อ นแรงของ เศรษฐกิ จ ขณะที่ ภู มิ ภ าคยุ โ รปเผชิ ญ วิ ก ฤตหนี้ ขณะเดี ย วกั น มองว า วิ ก ฤตหนี้ ใ นยุ โ รป และ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังมีความเสี่ยง อาจกระทบ ภาคสงออกของจีน แตเชื่อวาจะเปนไปในระดับที่ จำกัด เนื่องจากเศรษฐกิจจีนพึ่งพาภาคสงออก นอยลง นอกจากนี้ การที่ภูมิภาคยุโรปประสบ ปญหาหนี้สาธารณะยังทำใหความจำเปนที่จีน ตองใชนโยบายชะลอความรอนแรงทางเศรษฐกิจ ลดลงอีกดวย

รายงานขาวตางประเทศระบุวา สถาบัน จั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ แสตนดาร ด แอนด พัวรส (เอสแอนดพี) คาดบริษัทในสหรัฐฯ หลาย แห ง อาจถู ก ลดอั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ลงต่ ำ กว า อั น ดั บ น า ลงทุ น หลั ง มี ค วามเสี่ ย งต อ การผิ ด นั ด ชำระหนี้ที่ใกลถึงกำหนดชำระเร็วๆ นี้ “บริ ษั ท หลายแห ง มี จ ำนวนตราสารหนี้ และจำนวนสิ น เชื่ อ รวมกั น กล า ว 1.7 ล า นล า น ดอลลาร ที่จะถึงกำหนดชำระระหวางป 54 - 57 และบริษัทที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่ระดับ BB+ ลงไปอาจประสบปญหาในการรีไฟแนนซ” นาย จอหน บิลารเดลผูอำนวยการเอสแอนดพีกลาว ทั้งนี้ ในเดือนที่ผานมา ยอดขายตราสาร หนี้ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง อยู ที่ 6.8 พั น ล า นดอลลาร ขณะที่ยอดขายตราสารหนี้ดังกลาวในเดือนกอน หนาอยูที่ 24 พันลานดอลลาร

TMI ใจปำปนผล 68% ของกำไร บอรด TMI ไฟเขียวนำกำไรสะสมงวดป 52 จายปนผลผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.05 บาท งานนี้ปนผลสูงถึง 68% ของกำไรป 52 พรอมเตรียมรุกตลาดตางประเทศ เพิ่มขึ้น เดินหนาคุยลูกคาอินโดฯ 5 ราย คาดปลายปเริ่มรับรูรายได วงการแนะเก็งกำไร ใหแนวตาน 1.80 บาท นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ ผู จั ด การ บมจ.ธี ร ะมงคล อุ ต สาหกรรม (TMI) เปดเผยวา ผลการประชุมคณะกรรมบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 มีมติอนุมัติ ใ ห บ ริ ษั ท จ า ย เ งิ น ป น ผ ล ส ำ ห รั บ ผ ล ก า ร ดำเนินงาน งวดป 2552 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 52) ในอัตราหุนละ 0.05 บาท ใหกับผูถือหุนจำนวน 320 ลานหุน คิดเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 16 ลาน บาท โดยในป 2552 บริ ษั ท มี ก ำไรสุ ท ธิ 23.63 ลานบาท นายธี ร ะชั ย กล า วต อ ว า บริ ษั ท อยู ระหวางเจรจาลูกคาประเทศอินโดนีเซีย 5 ราย และคาดว า จะสามารถรั บ รู ร ายได ใ นไตรมาส 4/53 ส ว นแนวโน ม ครึ่ ง ป ห ลั ง บริ ษั ท คาดว า ผลงานนาจะดีกวาครึ่งปแรก เนื่องจากบริษัทไดมี การติดตองานกับลูกคาเพิ่มมากขึ้น และเตรียมที่

จะเขาประมูลงานโครงการของภาครัฐ นอกจากนี้ ในชวงเดือนกันยายนบริษัท มีแผนจะเดินทางไปรวมออกงานแสดงสินคาที่ ประเทศอินเดีย ซึ่งมองวาประเทศในแถบเอเชีย ใตเปนตลาดที่มีความนาสนใจ และมีอัตราการ เติบโตทางเศรษฐกิจสูง รวมถึงมีการกอสรางบน พื้นถนนเปนจำนวนมาก โดยคาดวาการไปรวม งานในครั้ ง นี้ บ ริ ษั ท จะได ก ลุ ม ลู ก ค า ในประเทศ อินเดียและปากีสถานเพิ่มขึ้น นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม ประธาน เ จ า ห น า ที่ บ ริ ห า ร บ ริ ษั ท แ อ ส เ ซ ท โ ป ร แมเนจเมนท จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษา ทางการเงิน กลาววา อัตราการจายเงินปนผลใน ครั้งนี้คิดเปนสัดสวนการจายประมาณ 68% ของ กำไรสุ ท ธิ ป ระจำป 2552 ซึ่ ง เป น ผลการ ดำเนินงานของปที่แลว ประกอบกับไตรมาสที่ 1

ป 2553 มีผลประกอบการกำไรอยูในเกณฑที่ดี และมีการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผานมา ทำใหบริษัทมี สภาพคลองทางการเงินเพียงพอตอการขยายการ ดำเนินธุรกิจตอไปในอนาคต นั ก วิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย บริ ษั ท หลั ก ทรัพย คันทรี่ กรุป จำกัด (มหาชน) แนะ “ซื้อ” เก็ง กำไรในกรอบ แนวรั บ แรกที่ รั บ 1.71 บาท และ แนวรับถัดไปที่ 1.60 บาท แนวตานที่ 1.80 บาท

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร ที่ 18 มิถุนายน 2553

LHK นิวไฮ และ ไปตอ LHK หลุดพนจากใตน้ำไดสักที ขึ้นหาจุดสูงสุดใหมตั้งแตเขาเทรด วานนี้ที่ 2.78 บาท และถือวาเปนราคาหุนที่ยืนเหนือราคาจอง (2.72) เปน ครั้งแรกดวย โดยตัวหุนมีวอลุมอัดเขามาติดตอกันเปนเดือนๆ แลว ดัน ราคาหุนวิ่งสูขาขึ้นมาโดยตลอดในชวงหลัง โดยเฉพาะตั้งแต 1 เม.ย. จนถึง วานนี้ ราคาหุนบวกขึ้นไปถึง 57.95% เยี่ยมไหมละนักลงทุนทั้งหลาย วานนี้ ถื อ เป น การปรั บ ตั ว ขึ้ น พี ค ที่ สุ ด ป ด ตลาดที่ ร าคาสู ง สุ ด ตลอดกาล (ใหดูยิ่งใหญ) ที่ 2.78 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 7.75% มูลคาการซื้อขาย 44.37 ลานบาท นักวิเคราะหเทคนิค บล.ฟนันเซีย ไซรัส ระบุวา สัญญาณหุนยัง อยูในชวงการแกวงตัวขาขึ้น มีโอกาสบวกตอ แตใหระวังแรงขาย มีแนว ตานที่ 3.00 บาท มีแนวรับที่ 2.60 บาท ตัดขาดทุนที่ 2.50 บาท กลยุทธ การลงทุน ซื้อเมื่อออนตัว ขายทำกำไรเมื่อราคาใกลระดับแนวตาน

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคาหุ น ณ สิ้ น วั น ที่ 17/06/2553 AccVol LHK 16,457,700 AccVal(K฿) 2.78 44,379 %Fluct 0.20 8.15 P/E 7.75 8.69 P/BV 2.58 1.25 DPS(Baht) 2.78 0.15 Yield(%) 2.56 2.27 EPS(Baht) 2.58 0.32 MktCap(Mil.) 2.70 890

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 03/05/2553 จำนวนหุน ผูถือหุนรายใหญ

นายเกษม อัครพงศพิศักดิ์ นายประเสริฐ อัครพงศพิศักดิ์ นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ นายนุ ช า วั ฒ โนภาส 5. นายพงศเทพ อัครพงศพิศักดิ์ 1. 2. 3. 4.

วันทำการซื้อขายที่ผานมาพบหุนซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 2.74 บาท หนาแนนสุด

120,382,200 36,068,500 31,199,827 19,499,919 10,599,943

(%)

37.62 11.27 9.75 6.09 3.31

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ©ºÑº·Õè 391 »ÃШíÒÇѹÈءÏ ·Õè 18 ÁԶعÒ¹ 2553

¡ÒÃàÁ×ͧ·Øº´Ñª¹Õàª×èÍÁÑè¹ÍصϾ.¤.´Ô觵‹Íà¹×èͧ

¹Ò¾ÂاÈÑ¡´Ôì ªÒµÔÊØ·¸Ô¼Å »ÃиҹÊÀÒÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁáË‹ § »ÃÐà·Èä·Â ແ´à¼ÂÇ‹Ò ´Ñª¹Õ ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁã¹ à´×͹¾.¤. 2553 »ÃѺµÑÇŴŧÁÒ ÍÂÙ‹·Õè 94.7 ¨Ò¡à´×͹àÁ.Â.·Õè 99.3 »ÃѺµÑÇŴŧµ‹Íà¹×èͧ໚¹à´×͹·Õè 4 áÅФ‹Ò´Ñª¹ÕϵèíÒ¡Ç‹ÒÃдѺ»¡µÔ ·Õè 100 µÔ´µ‹Í¡Ñ¹à»š¹à´×͹·Õè 2 â´ÂÊÒà˵ØÁÒ¨Ò¡à˵ءÒó¤ÇÒÁ äÁ‹Ê§º·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹ à´× Í ¹¾.¤.¨¹·í ÒãËŒ ÃÑ ° ºÒŵŒ Í § »ÃСÒÈÇѹËÂØ´ÃÒª¡ÒþÔàÈÉà¾ÔÁè 1 ÊÑ » ´Òˏ Ê‹ § ¼Å¡ÃзºãËŒ À Ò¤ ¸Ø à ¡Ô ¨ ¼ÙŒ » ÃСͺ¡ÒÃÃÒÂãËÞ‹ áÅÐÃÒ‹ Í ÂµŒ Í §ËÂØ ´ ËÃ× Í Å´ ªÑè Ç âÁ§¡Ò÷í Ò §Ò¹à»š ¹ ¼ÅãËŒ »ÃÔÁÒ³¡ÒüÅԵŴŧ «Öè§à˵ءÒó¤ÇÒÁÃعáç ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ä´ŒÊ‹§¼Å¡Ãзºµ‹Í¸ØáԨ ÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈÍ‹ Ò §ÁÒ¡ â´Â ੾ÒÐÍصÊÒË¡ÃÃÁ¢¹Ò´Â‹ÍÁ«Öè§ ´Ñª¹Õ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ´Ñ§¡Å‹ÒÇã¹à´×͹¾.¤.ä´Œ»ÃѺŴŧ ÁÒÍÂÙ·‹ Õè 81.6 ¨Ò¡à´×͹¡‹Í¹Ë¹ŒÒ·Õè 94 ʋǹÍصÊÒË¡ÃÃÁ¢¹Ò´ãËÞ‹

áÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèÁÕÊѴʋǹÃÒ 䴌 ¨ Ò¡µ‹ Ò §»ÃÐà·È «Öè § ´Ñ ª ¹Õ ¤ÇÒÁàª×Íè Áѹè ÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁã¹ ¡ÅØ‹Á·Õè์¹µÅÒ´µ‹Ò§»ÃÐà·Èã¹ à´×͹¾.¤. »ÃѺµÑÇÊÙ§¢Öé¹ÁÒÍÂÙ‹·Õè ÃдѺ 112.8 ¨Ò¡à´×͹àÁ.Â.·Õè

106.0 «Ö§è ÍصÊÒË¡ÃÃÁʋǹãËÞ‹¨Ð ໚¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁÂÒ§ ¼ÅÔµÀѳ± ÂÒ§ à¤Ã×Íè §»ÃдѺ ໚¹µŒ¹ «Ö§è ໚¹ ¼ÅÁÒ¨Ò¡¤í Ò ÊÑè § «×é Í ¨Ò¡µ‹ Ò § »ÃÐà·È·Õèà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹ «Öè§ÊзŒÍ¹ãËŒ àË繶֧¤ÇÒÁàª×Íè ÁÑ¹è ´ŒÒ¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡

KBANK»Å×éÁÊÔ¹àª×èÍ5à´×͹âµ3.5%àª×èÍ·Ñ駻‚âµ7-9%

¹Ò»ÃÐÊÒà äµÃÃѵ¹ÇáØÅ ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ã ä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ËÃ×Í KBANK ແ´à¼ÂÇ‹Ò ¡ÒâÂÒµÑǢͧÊÔ¹àª×èÍ »Å‹ÍÂãËÁ‹ÃÇÁ㹪‹Ç§äµÃÁÒÊ 2 ·Õè ¼‹Ò¹ÁÒ ÂѧÊÒÁÒö¢ÂÒµÑǵ‹Íà¹×Íè § ä´Œ´Õ â´Â ³ ÊÔ¹é ¾.¤. 2553 ¢ÂÒ µÑ Ç ÍÂÙ‹ ·Õè 3.5% à¾Ôè Á ¢Öé ¹ ¨Ò¡ÊÔé ¹ äµÃÁÒÊ 1/2553 ·ÕÍè ÂÙ»‹ ÃÐÁÒ³ 2% áÅФҴ¡ÒóÇ‹ÒàÁ×èÍÊÔé¹äµÃÁÒÊ 2/2553 áÅŒÇ ÊÔ¹àª×è͹‹Ò¨Ð¢ÂÒµÑÇ

ÍÂÙ‹·Õè 4% áÅÐÁÕá¹Ç⹌Á·Õè¨Ð¢ÂÒ µÑÇÍ‹ҧµ‹Íà¹×Íè § «Ö§è ¨ÐÊ‹§¼Åãˌ໚¹ 仵ÒÁ໇ Ò ËÁÒ·Õè ¸ ¹Ò¤ÒäҴ ¡ÒóäÇŒÇÒ‹ ¨Ð¢ÂÒµÑÇ 7 - 9% ã¹ »‚¹ÕéÍ‹ҧṋ¹Í¹ “㹪‹Ç§äµÃÁÒÊáá·Õ¼è Ò‹ ¹ ÁÒÊÔ¹àª×èÍ·ÕèÁÕÍѵÃÒ¡ÒâÂÒµÑÇ·Õè´Õ ¤×Í¡ÅØÁ‹ ÊÔ¹àª×Íè ·ÕÍè ÂÙÍ‹ ÒÈÑ à¹×Íè §¨Ò¡ µÍºÊ¹Í§ÁҵáÒáÃе، ¹ ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ ¢³Ð·Õè 㹪‹ Ç §¤ÃÖè § ËÅÑ § ¢Í§»‚ ¤ Ò´Ç‹ Ò

»ÃÐàÀ·ÊÔ¹àª×Íè ËÁعàÇÕ¹áÅÐÊÔ¹àª×Íè à¾×èÍ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ ÃÇÁ件֧ÊÔ¹àª×èÍ ÃÐÂÐÂÒǹ‹Ò¨Ð¡ÅѺÁÒ໚¹µÑǼÅÑ¡ ´Ñ¹¡ÒâÂÒµÑǢͧÊÔ¹àª×èÍ” ¹Ò »ÃÐÊÒà ¡Å‹ÒÇ Ê‹Ç¹ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§Ë¹Õé·Õè äÁ‹¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÃÒÂä´Œ (NPL) ÂÍÁÃѺ Ç‹Ò NPL 㹡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒ¸ØáԨâçáÃÁ ·‹ Í §à·Õè Â Ç áÅÐà¤Ã´Ô µ ¡ÒÏ ´ ÁÕ ÊѴʋǹ·Õèà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ «Ö觡繋ÒàËç¹ã¨ à¹×Íè §¨Ò¡ä´ŒÃºÑ ¼Å¡Ãзº¨Ò¡»˜ÞËÒ

¢³Ð·Õè´Ñª¹Õ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ ÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¤Ò´¡Òóã¹ 3 à´×͹¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ä´Œ»ÃѺµÑÇŴŧÁÒ ÍÂÙ·‹ ÃÕè дѺ 107.4 ¨Ò¡à´×͹àÁ.Â.·Õè ÃдѺ 105 ·Ñ駹Õé¼ÙŒ»ÃСͺ¡ÒÃÂѧ ¤§¤Ò´¡ÒóÇÒ‹ ÂÍ´¤íÒÊÑ§è «×Íé ÂÍ´ ¢Ò »ÃÔÁÒ³¡ÒüÅÔµ áÅмŠ»ÃСͺ¡ÒèлÃѺµÑÇŴŧ “¼ÙŒ»ÃСͺ¡ÒÃʋǹãËÞ‹ àËç¹ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñ¹Ç‹ÒÃÑ°ºÒŤÇÃà˧ ÊÌҧ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ãˌᡋ¹Ñ¡Å§·Ø¹ ·Ñé§ã¹áÅе‹Ò§»ÃÐà·È ÍÕ¡·Ñé§à˧ á¡Œ ä ¢»˜ Þ ËÒÁÒºµÒ¾Ø ´ ãËŒ ¡ Òà ʹѺʹع¡Òê‹ÇÂàËÅ×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ´ŒÇ¡ÒûŋÍÂÊÔ¹àª×èÍ´Í¡àºÕéµèíÒ à¾×èͪ‹ÇÂàËÅ×ͼٌ»ÃСͺ¡Òà áÅÐ ¤ÇÃàË § á¡Œ »˜ Þ ËÒ¡ÒâҴá¤Å¹ áç§Ò¹ â´ÂãËŒÁÕ¡ÒÃʹѺʹع ¾Ñ²¹Òáç§Ò¹ãËŒà¾Õ§¾Íµ‹Í¤ÇÒÁ µŒ Í §¡ÒâͧÀÒ¤ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ ËÃ× Í Ê¹Ñ º Ê¹Ø ¹ ¡ÒÃ㪌 á ç§Ò¹ µ‹Ò§´ŒÒÇ´ŒÇ¡ÒÃÅ´¢Ñ鹵͹¡Òà ´í Ò à¹Ô ¹ ¡ÒÃŧ” ¹Ò¾ÂØ § ÈÑ ¡ ´Ôì ¡Å‹ÒÇ

㹪‹ Ç §à´× Í ¹¡‹ Í ¹·Õè ¼‹ Ò ¹ÁÒ ·Ñé § ¹Õé ¸¹Ò¤ÒÃ¡ç ¾ ÂÒÂÒÁ·Õè ¨ Ðࢌ Ò仪‹ Ç Â àËÅ×Í¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒÍ‹ҧã¡ÅŒªÔ´ “NPL ã¹á§‹ Ratio ·Ã§µÑÇ ËÃ×ÍŴŧ¹Ô´Ë¹‹Í ᵋã¹á§‹ÃÒ¡ÅØÁ‹ ÍÒ¨à¾ÔÁè ¢Ö¹é ·Õ¢è ÂѺ¢Ö¹é ÁÒ¤×;ǡ¡ÅØÁ‹ âçáÃÁ ·‹Í§à·ÕèÂÇ áÅÐà¤Ã´Ôµ¡ÒÏ´ «Ö§è ¡ç¹Ò‹ àËç¹ã¨ ઋ¹ ã¹à¡ÒÐÊÁظØáԨ à¢Ò¡çÊдش¾ÍÊÁ¤ÇÔ ¹Ò»ÃÐÊÒà ¡Å‹ÒÇ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร ที่ 18 มิถุนายน 2553

SIRI ผุดโครงการใหมครึ่งหลัง 3.2หมื่นล. นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผูจัดการ ใหญ บมจ.แสนสิริ (SIRI) เปดเผยวา ในครึ่งหลัง ของป 53 บริ ษั ท ฯ เตรี ย มเป ด โครงการใหม ทั้ ง คอนโดมิ เ นี ย ม บ า นเดี่ ย ว และทาวน เ ฮาส ประมาณ 21 โครงการ เพื่อรองรับความตองการ ของลูกคาทุกกลุม โดยมีมูลคาโครงการขายรวม ประมาณ 3.2 หมื่นลานบาท แบงเปน โครงการ คอนโดมิเนียมประมาณ 10 โครงการ มูลคาการ ขายรวม 1.76 หมื่นลานบาท, โครงการบานเดี่ยว 8 โครงการ มูลคาขาย 1.17 หมื่นลานบาท และ

ทาวนเฮาสอีกราว 3 โครงการ มูลคาประมาณ THAI คาด Cabin Factor ไตรมาส 2/53 อยูที่ 60% 0.27 หมื่นลานบาท นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน กรรมการผู อำนวยการใหญ บมจ. เป ด เผยว า คาดการณ PROหวังQ2ผลงานสวย นายเกรี ย งไกร เลิ ศ ศิ ริ สั ม พั น ธ รอง อัตราสวนบรรทุกผูโดยสาร (Cabin Factor) ใน กรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงิน บมจ.โปร ไตรมาส 2/53 เฉลี่ยอยูที่ 60% เพราะเปนชวง Low เฟสชั่ น แนล เวสต เทคโนโลยี (1999) (PRO) Season และยังมีสถานการณความไมสงบทาง เปดเผยวา บริษัทฯ คาดผลงานไตรมาส 2/53 มี การเมืองในประเทศ ทำใหคาดวาในไตรมาส 2/53 โอกาสออกมาในทิ ศ ทางที่ ดี ห รื อ ขาดทุ น ลดลง บริษัทฯ จะสูญเสียรายไดไปบางสวนไป เพราะธุรกิจไมจำเปนตองตั้งสำรองเพิ่มเติม หลัง จากที่ผานมาไดตั้งสำรองไปแลว

 “สัญญาณเทคนิคอยูในกรอบ 90-100 บ./ก.ก.” นายชัยวัฒน เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

News Station

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 572 สัญญา สถานะคงคาง 2,266 สัญญา - ปด 95.45 บ./ก.ก. ลดลง 2.50 บาท (สัญญาสงมอบเดือนม.ค. 54)

ปจจัยบวก - ราคายางในตลาดจริงยังบวก ปจจัยลบ - เสนเทคนิคชีร้ าคาอยูใ นกรอบกวาง 90 - 100 บ./ก.ก. - น้ำมันเคลือ่ นไหวในกรอบ 70 - 77 เหรียญ - ยาง TOCOM ติดแนวตาน 290 เยน/ก.ก. - ระยะกลางสินคาจะทะลักเขาตามฤดูกาล - ตลาดยางจีนเปดเทรดวันแรกวานนี้ แตราคาไมหวือหวาเทาทีค่ วร - เงินเยนแข็งคา กลยุทธ - รอขายจังหวะราคารีบาวด (สัญญาสงมอบเดือนม.ค. 54) - แนวรับ 93 - 92 บ./ก.ก. - แนวตาน 97 - 98 บ./ก.ก.



“น้ำมันเขา High Season หนุนหุนพลังงาน” นายคมสันต ปรมาภูติ รองผูจ ดั การฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.บัวหลวง หรือ BLS SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 8,989 สัญญา สถานะคงคาง 21,450 สัญญา - ปด 544.20 จุด เพิม่ ขึน้ 2.90 จุด (สัญญา S50M10 มิ.ย. 53) ปจจัยบวก - ตางชาติเขามาลุยหุน ไทยตอเนือ่ งมากขึน้ - น้ำมันเขาสูช ว ง High Season หนุนหุน พลังงาน - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 749.61 ลานบาท ปจจัยลบ - ภาพรวมยังไมมขี า วใหมทโี่ ดดเดน - รอผลตัดสินคดีนำ้ มันรัว่ ทีม่ อนทารา เพราะจะสงผลตอหุน พลังงานของไทยในระยะสัน้ - เสนเทคนิคสงสัญญาณพักฐาน กลยุทธ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50M10 มิ.ย. 53 ) - แนวรับ 538 จุด - แนวตาน 552 จุด - SET ประเมินแนวรับ 538 จุด แนวตาน 552 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร ที่ 18 มิถุนายน 2553

Dynamic Station

รอขาย BANPU หลังหมดรอบ BANPU คึกคัก รับอานิสงสเขาลงทุนเหมืองถานหินออสเตรเลียเพิ่ม หนุนกำไรเพิ่มปละ 227 - 267 ลบ. โบรกฯปรั บ เพิ่ ม กำไรป นี้ เ ป น 1.39 หมื่ น ลบ. และเพิ่ ม ราคาเป า หมายป นี้ เ ป น 740 บาท ฟากเทคนิคสั่งขายกอน หลังราคาพุงแรงติดตอกันหลายวันใหตาน 650 บาท ความเคลื่อนไหวของราคาหุน บมจ. บานปู (BANPU) วานนี้ (17 มิ.ย.) ระหวางวัน ราคาหุนขึ้นสูงสุดที่ 646 บาท กอนจะมาปดที่ 636 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท หรือ 0.32% มูลคา การซื้อขาย 1,028.61 ลานบาท บทวิเคราะห บล.กิมเอ็ง ระบุวา การ เขาซื้อหุนที่ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (BMS) บริษัทยอยของ BANPU เขา ซื้ อ หุ น เพิ่ ม เติ ม จำนวน 5% ใน Centennial Coal เป น ไปตามข อ ตกลงในการซื้ อ หุ น ใน ครั้งนี้ ซึ่งหาก BANPU จะถือหุนเกิน 14.9% จะต อ งขออนุ มั ติ จ ากผู ถื อ หุ น ต า งประเทศ (Foreign Shareholders) กอน ซึ่งหลังผูถือหุน ดังกลาวใหการอนุมัติก็สามารถถือหุนเพิ่มขึ้น เปน 19.9% ได โดยผูบริหารไดมีการชี้แจงวา จะคงสั ด ส ว นการถื อ หุ น ในระดั บ ดั ง กล า ว เนื่ อ งจากหากถื อ เกิ น 20% จะต อ งมี ก าร ทำการ Tender Offers หุนที่จดทะเบียนอยู ในตลาดออสเตรเลียทั้งหมด การลงทุนครั้งนี้ คิดเปนมูลคารวมทั้งหมด 379.9 ลานเหรียญ ออสเตรเลียหรือประมาณ 11,082 ลานบาท ที่ ราคาหุ น Centennial เฉลี่ ย ที่ 4.9 เหรี ย ญ ออสเตรเลียหรือประมาณ 141 บาท/หุน การลงทุนในครั้งนี้ถือเปนกาวแรกใน การขยายธุ ร กิ จ ถ า นหิ น ของบริ ษั ท เข า ไปใน ประเทศออสเตรเลี ย ซึ่ ง ในป ที่ ผ า นมา

ออสเตรเลียสงออกถานหิน 136 ลานตันเปน อันดับ 2 ของโลกรองจากอินโดนีเซียที่มีการสง ออกถานหินดวยปริมาณ 225 ลานตัน โดยเรา คาดวา การลงทุนครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ เปนอยางดีเหมือนที่บริษัทเคยเขาไปลงทุนใน เหมืองถานหินอินโดนีเซีย (Indocoal) ป 2001 และเหมืองถานหินในประเทศจีน (AACI) ในป 2003 ฝ า ยวิ เ คราะห ค าดว า การลงทุ น ใน ครั้งนี้จะชวยเพิ่มผลกำไรใหกับบริษัทประมาณ 227 - 267 ลานบาท/ป (โอนหุนเสร็จไปแลวเมื่อ ตนเดือนที่ผานมา) จากการรับรูเงินปนผล คิด เปนผลกำไรที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 - 1.9% ของ ประมาณการผลกำไรเดิ ม ของเรา จากผล ดังกลาวทำใหเราปรับประมาณการผลกำไรใน ปนี้เพิ่มขึ้น 1.8% เปน 13,994 ลานบาท หรือ 51.50 บาท/หุ น ลดลง 2% จากป ก อ น และ ประมาณการผลกำไรปหนาเพิ่มขึ้น 1.6% เปน 16,032 ลานบาท หรือ 59.00 บาท/หุน เติบโต 15% จากปกอน ทั้ ง นี้ จากการปรั บ ประมาณการผล กำไรเพิ่มขึ้น สงผลใหราคาที่เหมาะสมตามวิธี Sum-Of-The-Part ปรับขึ้นจาก 724 บาท เปน 740 บาท ราคาหุนปจจุบันมี Upside อยู 17% จากราคาที่ เ หมาะสมใหม ข องเรา เราคงคำ แนะนำ ซื้อ สำหรับ BANPU

นั ก วิ เ คราะห บล.ฟ นั น เซี ย ไซรั ส กลาววา หากนักลงทุนตองการซื้อ BANPU แนะนำรอซื้ อ เมื่ อ ราคาอ อ นตั ว แต ห ากนั ก ลงทุ น มี หุ น BANPU อยู ใ นมื อ ให ถื อ รอขาย เนื่องจากราคาหุน BANPU ปรับตัวเพิ่มขึ้น ติดตอกันมาหลายวันแลว มีแนวตานที่ 650 บาท แนวรั บ 630 บาท หากหลุ ด แนวรั บ ดั ง กล า วมี โ อกาสที่ ร าคาหุ น จะลดลงไป ทดสอบ 622 บาท

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 391 »ÃШíÒÇѹÈءÏ ·Õè 18 ÁԶعÒ¹ 2553

Lifestyle Station

ÍÕáÃŒ§+¹¡áÊ¡ à»àÅ‹

by Jackal_XIII

àÎÕ鹨ÃÔ§æ ¤ÃѺÊíÒËÃѺʹյ´ÒÇ«ÑÅâÇÃдѺâÅ¡ªÒǺÃÒ«ÔŹÒÁ àÍ´ÔÊѹ ÍÃѹàµÊ â´ ¹ÒÊ«ÔàÁ¹âµ (Edison Arantes do Nascimento) ËÃ×Í à»àÅ‹ (Pele) ·Õ赌ͧ¹íÒª×èÍàµçÁæ ÁÒ à¾ÃÒеŒÍ§¡ÒÃãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹ä´Œ»ÃШѡɏ¶Ö§¤ÇÒÁàÎÕ鹢ͧ¾Õèá¡áººàµçÁæ àÃ×èͧ·ÕèÇ‹Ò¡ç¤×Í à¢Ò໚¹ºØ¤¤Å·ÕèäÁ‹ ¤Ç÷íÒ¹Ò·Ò·ѡà¡ÕÂè ǡѺǧ¡ÒÿصºÍÅ໚¹Í‹ҧÂÔ§è áÅÐ໚¹Í‹ҧÁÒ¡ à¾ÃÒФíÒ·íÒ¹ÒÂàËŋҹѹé Áѹ¨ÐµÃ§¡Ñ¹¢ŒÒÁã¹Åѡɳзչè Ò‹ ¡Ãз׺¤¹·Ò (àËÁ×͹ËÁÍ´ÙºÒ§»ÃÐà·È ·ÕèáÁ‹¹ÂíÒ¨¹¶Ù¡¿‡Í§ÃŒÍ§) àÍÒᤋã¹Ç§¡ÒÿصºÍŹФÃѺ à´ÕëÂǼÁ¨ÐÊÒ¸ÂÒÂãËŒ¿˜§¤Ã‹ÒÇæ à´‹¹æ ¤ÃÑé§Ë¹Öè§àÁ×èͿصºÍÅâÅ¡»‚ 1988 à¢Ò¤Í¹à¿ÃÁÇ‹Ò Ê໹ ¨Ðä´Œ áªÁ»ŠâÅ¡¼Å¤×Í µ¡Ãͺáá µ‹ÍÁÒ㹿صºÍÅâÅ¡ 94 ·Õèá´¹ÁСѹà¢Ò¿˜¹¸§Ç‹Ò ·ÕÁªÒµÔâ¤ÅÍÁàºÕ¨ЫÔÇáªÁ»Šâš令Ãͧ ͹Ԩ¨Òµ¡Ãͺáá Í‹ҧàÅÐà·ÐäÁ‹à»š¹·‹Ò ËÅѧ¨Ò¡¹Ñ¹é ¤ÇÒÁâ´‹§´Ñ§ã¹àÃ×Íè §¡Ò÷íÒ¹Ò (ÁÑÇè ) ¢Í§à¢Ò¡çÃк×Íä»·ÑÇè ã¹ ¿ØµºÍÅâÅ¡»‚ 2002 à¢ÒÁÑè¹ã¨Ç‹ÒºÃÒ«ÔŪشÅØÂÈÖ¡¤ÃÑ駹Ñé¹äÁ‹´Õ¾Í¨Ð໚¹áªÁ»ŠâÅ¡ ¶Ö§ ¢Ñé¹µ¡Ãͺáá â´Â¤Ù‹ªÔ§¨Ð໚¹ ½ÃÑè§àÈÊ áÅÐ ÍÒÏਹµÔ¹Ò ¼Å¤×Í ºÃÒ«ÔŤnjÒáªÁ»Š 仫ÐÍ‹ҧ¹Ñ¹é ʋǹ¤Ùª‹ §Ô ¢Í§à»àÅ‹µ¡ÃͺáᴌǼŧҹÊØ´Ë‹ÇÂᵡ ½Ãѧè àÈÊáªÁ»Šà¡‹Ò àÁ×èÍ»‚ 98 ¡ÅѺ¡ÅÒÂ໚¹·ÕÁ·ÕèÂÔ§ã¤ÃäÁ‹ä´ŒÊÑ¡»Ãе٠·ÕèÎÒÊØ´æ ¤×ͿصºÍžÃÕàÁÕÂÏÅÕ¡ Ä´Ù¡ÒÅ·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒ à¢ÒºÍ¡Ç‹Ò ·ÕÁ˧ʏᴧÅÔàÇÍϾÅÙ ¨Ð¡ÅѺÁҤnjÒáªÁ»ŠÃÒ¡Òõ‹Ò§æ Í‹ҧÂÔè§ãËÞ‹ ໚¹ä§ËŋФÃѺ áÁŒáµ‹¿ØµºÍŶŒÇÂàÅ硢ͧÂØâûÍ‹ҧÂÙâÃ»Ò ¤Ñ¾ Âѧ à¡×ͺ¨ÐäÁ‹ä´Œä» ÁÒ㹿صºÍÅâÅ¡¤ÃÑ駹Õé ¤ÇÒÁ«Çµ¡à»š¹¢Í§ Ê໹ áÅÐ ºÃÒ«ÔÅ âÍÅо‹Í ໚¹ä§Å‹Ð ¹Ñ´áá ºÃÒ«ÔÅà¡×ͺàÍÒ µÑÇäÁ‹ÃÍ´¨Ò¡à¡ÒËÅÕà˹×Í ·Õáè ¹‹æ Ê໹ ·Õºè ¡Ø á·ºµÒ¡ÅѺᾌ ÊÇÔµÏ ä»àÅ àËÅ‹Ò¹Õ¤é Í× à˵ؼÅÇ‹Ò ÊÁÞÒ ÍÕáÃŒ§+¹¡áÊ¡ äÁ‹ä´ŒÁÒà¾ÃÒÐ⪤ª‹ÇÂá¹‹æ ¡ÅѺÁÒNjҡѹ¶Ö§·ÑȹÐã¹Çѹ¹Õé ¢Í¿˜¹¸§ ºŒÒ§Ç‹Ò Çѹ¹ÕéäÁ‹ÁÕ¼ÅàÊÁÍṋ â´Â àÂÍÃÁѹ¨Ð ·Øºà«ÍÏàºÕ áÅÐÊËÃÑ°¨Ð¤ÇŒÒªÑÂà˹×ÍÊâÅÇÕà¹Õ ÊØ´·ŒÒÂÍѧ¡ÄɨжŋÁáÍŨÕàÃÕ ËÇѧNjҤ§äÁ‹ ໚¹áºº à»àÅ‹ ¹Ð...

PF ÍÔ¹à·Ã¹´ 㪌àÍäÍàÍÊ BlackBerry àÊÃÔÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾§Ò¹ ºÁ¨. ¾Ãç;à¾ÍϵÕé à¾ÍÏ࿤ (PF) â´Â ä¾Ãѵ¹ àÊ¹Ò ¨Ñ¡Ã Ãͧ»Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒý†Ò»¯ÔºÑµÔ¡Òà ¨ÑºÁ×Í àÍäÍàÍÊ â´Â ÇÃس෾ ÇѪÃÒÀó ¼ÙŒª‹Ç¡ÃÃÁ¡ÒüٌÍíҹǡÒà ʋǹ§Ò¹¢Ò ¡ÅØÁ‹ ÅÙ¡¤ŒÒͧ¤¡Ã ºÁ¨. áÍ´ÇÒ¹« ÍÔ¹â¿Ã à«ÍÏÇÊÔ (ADVANC) ã¹ ¡ÒÃàÅ×͡㪌 BlackBerry à¾×èÍàÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹Ê×èÍÊÒÃãËŒ¡Ñº¤³Ð¼ÙŒ ºÃÔËÒâͧ¾Ãç;à¾ÍϵÕé à¾ÍÏ࿤ à¾×èͤÇÒÁ¡ŒÒǷѹ෤â¹âÅÂÕ¡Òà Ê×èÍÊÒà ¼‹Ò¹«Í¿µáÇÏ Business Solution ¨Ò¡àÍäÍàÍÊ â´ÂãËŒ·ÕÁ ¼ÙŒºÃÔËÒà 䴌µÔ´µÒÁ·Ø¡¢ŒÍÁÙŸØáԨẺ Real - Time

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 391 »ÃШíÒÇѹÈءÏ ·Õè 18 ÁԶعÒ¹ 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน ¡Ãاä·Â-áÍ¡«‹ÒÏ àÅç§à¾ÔèÁµÑÇá·¹¢ÒÂÊÔé¹»‚áµÐ 1.5 ¾Ñ¹ÃÒ ¹ÒÂÇÔ·ÂÒ ªÒ޾ҹԪ »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒý†Ò µÑÇá·¹ ºÃÔÉÑ·¡Ãاä·Â - áÍ¡«‹Ò »ÃСѹªÕÇÔµ ແ´à¼ÂÇ‹Ò ã¹ª‹Ç§ 5 à´×͹áá¢Í§»‚¹ºÕé ÃÔÉ·Ñ Ï ÁÕàºÕÂé ÃѺ»ÃСѹáἋҹµÑÇá·¹¡ÒâÒ ÍÂÙ·‹ Õè 790 ŌҹºÒ· â´Â»˜¨¨Øº¹Ñ ÁÕ¨Òí ¹Ç¹µÑÇá·¹¡ÒâÒÂÃÇÁ 7,280 ¤¹ «Ö§è ໚¹áº‹§Í͡໚¹¼ÙºŒ ÃÔËÒÃ˹‹Ç 780 ¤¹ áÅеÑÇá·¹ 6,500 ¤¹ â´ÂµÑ§é ᵋªÇ‹ §µŒ¹»‚·¼Õè Ò‹ ¹ÁÒ¨¹¶Ö§»˜¨¨Øº¹Ñ à©ÅÕÂè ÁÕµÇÑ á·¹ãËÁ‹à¡Ô´ ¢Öé¹ 150 - 200 ¤¹ ·Ñ駹Õ默¨¨ØºÑ¹µÑÇá·¹¡ÒèѴ¨íÒ˹‹ÒÂâ´Â¼‹Ò¹ºØ¤¤ÅáÍç¡·Õ¿ »ÃÐÁÒ³ 50% «Ö§è ¤Ò´Ç‹ÒÀÒÂ㹪‹Ç§¤ÃÖ§è »‚·àÕè ËÅ×ͨÐà¾ÔÁè ¡ÒÃáÍç¡·Õ¿ ໚¹ 60 - 70% â´Â¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÁÕµÑÇá·¹¡ÒâÒÂà¾ÔèÁ¢Ö鹨¹¶Ö§ÊÔé¹»‚ ¹ÕéÍÂÙ‹·ÕèÃдѺ 1,200 - 1,500 ÃÒ ËÃ×Íà©ÅÕèÂà´×͹ÅÐ 200 - 250 ÃÒ ã¹Ê‹Ç¹¢Í§àºÕé»ÃСѹÃѺáἋҹª‹Í§·Ò§ºØ¤¤Å㹪‹Ç§·ÕèàËÅ×Ͷ֧ÊÔé¹»‚ ¤Ò´Ç‹Ò¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹ â´ÂÁÕÁÒÏà¡çµáªÃÍÂÙ‹ã¹ÅíҴѺ 1 - 5 â´Â¨Ò¡ÊÔé¹»‚¡‹Í¹ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕàºÕéÂÃѺ»ÃСѹáἋҹª‹Í§·Ò§µÑÇá·¹¡ÒâÒÂÍÂÙ‹·Õè 2,200 ŌҹºÒ·

มุมการตลาด àͪ¾Õ à¢Â‹Òǧ¡Òä͹«ÙÁàÁÍÏ⹌µºØ¡ à¼Ââ©Á¾Íϵ¿ÍÃÔâͼÅÔµÀѳ±ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´ ºÃÔÉÑ· ÎÔÇàŵµ-ᾤ¡ÒÏ´ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´ ËÃ×Í àͪ¾Õ à¼Ââ©Á¼ÅÔµÀѳ±â¹ŒµºØ¡´Õ䫹ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´ ·Ñ駼ÅÔµÀѳ± ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ⹌µºØ¡ÃØ‹¹ HP Mini 210 Vivienne Tam Edition, HP Pavilion dv3, dv6, dv7 áÅÐ dm 4 ÃÇÁ件֧ HP ENVY14 áÅÐ HP ENVY17 ·ÕèÁҾÌÍÁ´Õ䫹 â´´à´‹¹ÊдشµÒ㹷ءͧ¤ »ÃСͺ ¾×é¹¼ÔÇÇÑʴصÑÇà¤Ã×èͧãËÁ‹ áÅлÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾·Õèà˹×ͪÑé¹ ¾ÃŒÍÁµÍºâ¨·Â·Ø¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ¤Í¹«ÙÁàÁÍÏ·Ø¡¡ÅØ‹Á ·Õè¨Ð ÊС´·Ø¡ÊÒµÒãËŒ¨ºÑ ¨ŒÍ§¡Ñº¼ÅÔµÀѳ±Ê´Ø à·Ã¹´Õ¨é Ò¡àͪ¾Õ㹧ҹ á¶Å§¢‹ÒÇ “Drop-Dead Gorgeous Performance” â´ÂªØ´ ¼ÅÔµÀѳ±ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´¢Í§àͪ¾Õ·Õèແ´µÑÇ㹧ҹ¹Õéä´ŒÊзŒÍ¹á¹Ç¤Ô´ “MUSE” (materials, usability, sensory appeal and experiences) ·Õè㪌»ÃѪÞÒ¡ÒÃÍ͡Ẻ ·Ñé§ã¹´ŒÒ¹µÑÇÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ㪌§Ò¹ ÍÒÃÁ³¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ áÅлÃÐʺ¡Òó ¡Òà 㪌§Ò¹ ÁÒËÅÍÁÃÇÁࢌÒäÇŒ´ÇŒ ¡ѹÍ‹ҧŧµÑÇ ¼ÊÒ¹ÃÇÁÇÑʴت¹Ñé àÂÕÂè Á ÅÇ´ÅÒÂ¾×¹é ¼ÔǵÑÇà¤Ã×Íè §·Õàè »š¹àÍ¡Åѡɳ ÈÔŻСÒÃÍ͡Ẻ ÅÒÂÊÅÑ¡º¹µÑÇà¤Ã×èͧâÅËÐ ·Õè¨ÐÁͺ»ÃÐʺ¡ÒóãËŒ¼ÙŒãªŒ§Ò¹ä´Œ»ÃШѡɏ´ŒÇÂÊÒÂµÒ ä´ŒÂÔ¹ áÅÐÊÒÁÒöÊÑÁ¼ÑÊä´Œ¶Ö§à·¤â¹âÅÂÕ Å‹ÒÊش䴌͋ҧÊÁºÙóáºº www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 391 »ÃШíÒÇѹÈءÏ ·Õè 18 ÁԶعÒ¹ 2553

Professional Station กว่ า จะมาเปนเสื จะมาเป ็ นเสื อ

àÊ×ÍÂÍ´¹Ñ¡ÊÙŒáË‹§ à¤·Õ «ÕÁÔâ¡Œ

“ªÑÂÀÑ·Ã ÈÃÕÇÔÊÒÃÇÒ¨Ò” (ตอนจบ) สุดทายกอนจบบทสนทนาทั้งหมด ชัยภัทร ไดฝากถึงนัก ลงทุนไววา “ผมจะแนะนําอยางนี้ ในการลงทุนเราควรทําการบาน

ใหดี กอนจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไร ควรจะศึกษากอน วิเคราะห กอน วามีความเสี่ยงมากนอยแคไหน มีผลตอบแทนมากนอยแค ไหน ควรจะศึกษาทัง้ หมดใหดกี อ น ยิง่ ปัจจุบนั ผลิตภัณฑสาํ หรับการ ลงทุนมีเยอะมาก และถาพูดถึงหุน หุนมันมีทั่วโลก เศรษฐกิจแตละ ประเทศนี่ก็ไมเหมือนกันอัตราแลกเปลี่ยนก็ไมเหมือนกัน ไมวาจะ เปน บาท ดอลลา ปอนด หรือวาเปนยูโร ตองศึกษาใหดี และทุกๆ การลงทุนก็ควรจะมีการกระจายความเสี่ยง

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

และทัง้ หมดนีเ่ ปนเพียงสวนหนึง่ ของเขาทีเ่ ราไดนาํ มาให ทุกทานไดอานกัน กับเสือยอดนักสูแหง บล. เคที ซีมิโก “ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา” ..............End................

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 391 »ÃШíÒÇѹÈءÏ ·Õè 18 ÁԶعÒ¹ 2553

àªÕÂÏ “«×éÍ” DTAC ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂá¹Ð¹íÒ “«×éÍ” DTAC ãËŒ ÁÙŤ‹ÒàËÁÒÐÊÁ·Õè 47.38 ºÒ· à¹×Íè §¨Ò¡»ÃÐàÁÔ¹ Ç‹Ò¸ØáԨÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ à§Ô¹·Ø¹ áÅФÇÒÁÊÒÁÒö 㹡ÒõԴµÑé§à¤Ã×Í¢‹Ò 3G ä´ŒáÅŒÇàÊÃç¨ã¹àÇÅÒ à´ÕÂǡѺ¤Ù‹á¢‹§¢Ñ¹ã¹¸ØáԨ áÅÐä´ŒÃѺ»ÃÐ⪹ ¨Ò¡Ê‹Ç¹Å´¢Í§Ê‹Ç¹áº‹§ÃÒÂä´ŒÁÒ¡·ÕèÊشઋ¹ à´ÕÂǡѺ TRUE à¾ÃÒЪ‹Ç§»ÅÒ»‚ 54 ºÃÔÉÑ· µŒÍ§¨‹ÒÂʋǹẋ§ÃÒÂä´Œà¾ÔèÁ໚¹ 30% ¨Ò¡à´ÔÁ ·Õè 25% Í‹ҧäáçµÒÁ ¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅÅ‹ÒÊØ´¾ºÇ‹Ò DTAC ໚¹Íա˹Ö觺ÃÔÉÑ· ·Õèàª×èÍÇ‹ÒËÒ¡ ¡·ª. ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃѺ¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ÊÒ¸ÒóШҡ »ÃЪҪ¹·ÑèÇä»ã¹Çѹ·Õè 25 ÁÔ.Â. Í‹ҧäÁ‹ÁÕ »˜ÞËÒ áÅÐÊÒÁÒö»ÃСÒÈËҧËÅѡࡳ±áÅÐ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÞÒµãˌ㪌¤Å×蹤ÇÒÁ¶Õè 2.1 GHz ä´Œ ã¹Çѹ·Õè 1 ¡.¤. 53 (µÒÁ¡ÃͺàÇÅÒ ¡·ª.) ¨Ð ÊÒÁÒöÍÍ¡ãºÍ¹ØÞҵ䴌·Ñ¹ÀÒÂã¹»‚¹Õé ¢³Ð·Õè¼ÙŒºÃÔËÒâͧ DTAC ÂѧÁÕ¤ÇÒÁ ¡Ñ§ÇÅÇ‹Ò ¢Ñ鹵͹¡ÒôíÒà¹Ô¹µ‹Íæ ä»·Õè¡ÃЪÑé¹

Professional Station ºÅ.àÍà«Õ ¾ÅÑÊ á¹Ð¹íÒ “«×éÍ” ÁÙŤ‹ÒàËÁÒÐÊÁ·Õè 47.38 ºÒ·

ªÔ´ÍÒ¨·íÒãËŒ ¡·ª. äÁ‹ÊÒÁÒöÍÍ¡ãºÍ¹ØÞÒµ ä´Œã¹ÊÔé¹»‚¹Õé (¡‹Í¹·Õ褳СÃÃÁ¡Òà ¡·ª. 3 ã¹ 7 ·‹Ò¹¨ÐËÁ´ÇÒÃÐã¹ ÊÔé¹ ¡.Â. ¹Õé) â´Âá¼¹§Ò¹à´ÔÁ¢Í§ DTAC ¤Ò´¨Ð㪌ÃÐÂÐ àÇÅÒÃÒÇ 9 à´×͹ 㹡ÒõԴµÑé§áÅз´Êͺ â¤Ã§¢‹Ò 3G (áÅШÐແ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ䴌㹠4Q54 - 1Q55) «Öè§ÍÒ¨¨Ð¹Ò¹¡Ç‹Ò¤Ù‹á¢‹§¢Ñ¹ ·Ñé§ ADVANC áÅÐ TRUE ·Õè¡íÒ˹´¡Ãͺ àÇÅÒäÇŒà¾Õ§ 6 à´×͹෋ҹÑé¹ (ᵋ DTAC ¡ç ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ·Õ¨è Ðà˧µÔ´µÑ§é â¤Ã§¢‹ÒÂãËŒàÊÃç¨ä´Œ ·Ñ¹àÇÅÒã¡ÅŒà¤Õ§¡Ñº¤Ù‹á¢‹§¢Ñ¹·Ñé§ 2 ÃÒÂ) ·Ñ§é ¹Õé ·Ò§ DTAC Âѧ¤§à»‡ÒËÁÒ§º ŧ·Ø ¹â¤Ã§¢‹ Ò Â 3G äÇŒ µ ÒÁà´Ô Á ·Õè Ã Ð´Ñ º 3.6 - 4 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ·ã¹ª‹Ç§ 3 »‚áá áÅÐ à¹×èͧ¨Ò¡â¤Ã§¢‹Ò 2G ÀÒÂ㵌ÊÑÁ»·Ò¹à´ÔÁ ÂѧÁÕÍÒÂØàËÅ×ÍÍÕ¡ 8 »‚ ´Ñ§¹Ñé¹àº×éͧµŒ¹ºÃÔÉÑ· ¤Ò´Ç‹Ò¨Ð㪌ÃÐÂÐàÇÅÒ 5 - 8 »‚ 㹡ÒÃâ͹ ÂŒÒÂÅÙ¡¤ŒÒ¨Ò¡ 2G ÁÒ 3G ãËŒ¤Ãº 100%

Í‹ҧäáçµÒÁ ÃÐÂÐàÇÅҴѧ¡Å‹ÒÇÍÒ¨àÃçÇ¡Ç‹Ò ¡íÒ˹´ä´Œ ËÒ¡¤Ù‹á¢‹§¢Ñ¹ÁÕ¡ÒÃâ͹ŒÒ·ÕèàÃçÇ à¡Ô¹¤Ò´äÇŒ ʋǹ»ÃÐà´ç¹à¡ÕèÂǡѺ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ¡·ª. ·ÕèàËÅ×Íà¾Õ§ 4 ·‹Ò¹¹Ñé¹½†ÒÂÇÔ¨ÑÂàª×èͨРÊÒÁÒö¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒÍÍ¡ãºÍ¹ØÞÒµ 3G ä´ŒµÒÁ ¡ÃͺàÇÅÒ áÅÐ DTAC ໚ ¹ ºÃÔ ÉÑ · ·Õè ÁÕ ÈÑ¡ÂÀҾ㹡ÒÃä´ŒãºÍ¹ØÞÒµ 3G à¹×Íè §¨Ò¡ÁÕ °Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹·Õèá¢ç§á¡Ã‹§ â´ÂÁÕÊѴʋǹ˹ÕéÊÔ¹ ÁÕÀÒÃд͡àºÕ鵋ͷعà¾Õ§ 0.28 à·‹Ò ·íÒãËŒ ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ㹡ÒÃËÒáËÅ‹§à§Ô¹·Ø¹à¾ÔèÁàµÔÁ à¾×Íè 㪌㹡ÒûÃÐÁÙÅãºÍ¹ØÞÒµáÅÐŧ·Ø¹â¤Ã§ ¢‹Ò ÍÕ¡·Ñ§é ½†ÒÂÇÔ¨ÂÑ àª×Íè Ç‹Ò´ŒÇ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹·ÕÊè §Ù ã¹¸ØáԨâ·ÃÈѾ·Á×Ͷ×ͨзíÒãËŒµŒÍ§à˧µÔ´µÑé§ â¤Ã§¢‹ÒÂà¾×Íè ãËŒÊÒÁÒöແ´ºÃÔ¡ÒÃä´Œ·¹Ñ ã¡ÅŒ¼ÙŒ »ÃСͺÃÒÂÍ×è¹ÁÒ໚¹ª‹Ç§ Q354 á·¹

Photo Release

IFEC ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ IFEC Friendship Golf

¹Ò³ç¤ ൪ÐäªÂǧȏ (·Õè 4 ¨Ò¡«ŒÒÂ) »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà ºÁ¨. ÍÔ¹àµÍÏ ¿ÒÏÍÕÊ· ÇÔÈÇ¡Òà (IFEC) ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ IFEC Friendship Golf à¾×èÍÊÌҧ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸áÅТͺ¤Ø³ÅÙ¡¤ŒÒ ·ÕèãËŒ¡ÒÃʹѺʹع¼ÅÔµÀѳ±¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ·Õè ʹÒÁ¡Íŏ¿ ¡ÃÕ¹ ÇÑÅàŋ ¤Ñ¹·ÃÕ¤ÅѺ ¶¹¹ºÒ§¹Ò - µÃÒ´ www.istationnews.com


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร ที่ 18 มิถุนายน 2553

«×é͵ÑëÇ

â´ÂËÁÒÂàÅ¢ หุ น ไทยวานนี้ ป ด ที่ 789.34 จุ ด บวกไป 2.70 จุ ด หรื อ 0.34% มู ล ค า ซื้ อ ขาย 20,015.00 ลานบาท โดยเคลื่อนไหว คอนขางแคบทั้งในแดนบวกและลบ แลว เมื่อบวกลบคูณหารทั้งวันแลวกลับพบวา แรงซื้ อ สุ ท ธิ ฝ รั่ ง อยู ที่ 749.61 ล า นบาท ลดลงพอสมควรแตก็ไมไดนอยจน เกินไป อยางไรก็ตาม แมจะไมได บวกมากมาย แตก็ดูเหมือนความ มั่นใจมันกลับมาแลวที่จะลุนควา 8 0 0 จุ ด ม า ค ร อ ง โ ด ย ท า ย ๆ ตลาดหุ น แรงซื้ อ ไม ท ราบฝ า ยมั น คอยๆ แอบเก็บหุนใหญพื้นฐานดี ไปครองเก็บหลายตอหลายตัว หุ น ใหญ ๆ ยั ง บวกอย า ง กระจายตัวตอไป ตัวเล็กๆ ก็แผลง ฤทธิ์ กั น น อ ยลง จะซื้ อ จะขายหุ น กั น ระยะนี้ ค วรดู สั ญ ญาณระยะ ก ล า ง ม า ก ก ว า ร ะ ย ะ สั้ น จ ะ ปลอดภัยกวา สำหรั บ รอบของการขึ้ น หุนแบงกอาทิ KBANK-BBL-SCB นั้นยังเปนที่ตองสงสัย จังหวะมัน ถึงเวลาที่ควรจะยกแรงทั้งแผงได แลว แต 2 - 3 วันที่ผานมายังไมมี ภาพเช น นั้ น ให เ ห็ น จึ ง ต อ งลุ น กั น ต อ งไปว า เป น ทองแท ห รื อ ของ เทียม ส ว นหุ น เกษตรชั้ น นำคื อ CPF กลั บ สามารถท า ทายแนว ต า นใหม ๆ ได อ ย า งองอาจ เมื่ อ วานซืนพักฐานไปเล็กนอยแลวมารีบาวดดี เขาตำรา สวนอีกตัวที่ทำกิจการคลายๆ กัน GFPT ก็มีแววไปตอไดหลังมีแรงฮึดกวาน ช ว งท า ยวั น และหากมองในเชิ ง พื้ น ฐาน แล ว ทั้ ง 2 ตั ว เด็ ด นี้ ไ ม ค วรพลาดต อ การ สะสมดวยประการทั้งปวง และในขณะที่รถไฟาบนดิน BTS เดิ น หน า พริ้ ว เร ง ความเร็ ว ได 3 - 4 วั น ทำการติ ด ตั ว รถใต ดิ น BMCL ก็ ค อ ยๆ

แอบขยับเชนกันดวยลีลาที่อาจไมรอนเรา เทา แตฐานการกาวยางดูมั่นคงกวา สรุปก็ คื อ บวกดี มี ร าศี ทั้ ง คู ขึ้ น อยู กั บ สไตล นั ก ลงทุ น จะเลื อ กเข า ใครนิ ย มสู ง ๆ เสี ย ว ตก เจ็บ ขึ้นมันส ก็กวดตามรถไฟฟาไปเลยไม ตองยั้ง สวนใครรับความเสี่ยงไดนอยกวา

R

เปดเผยความคืบหนาจาก ก.ล.ต. วา ไดมี การสั น นิ ษ ฐานว า มี ผู เ กี่ ย วข อ ง 4 ฝ า ย โดยแบงเปน 1. ฝายรัฐบาลที่เขาไปเจรจา ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีคลัง และ เลขานายก 2. กลุมเทมาเส็ก 3. ผูบริหาร ของกลุมชินและไทยคม 4.สื่อมวลชนที่ได รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ ข า วดั ง กล า ว และนำเสนอใหกับประชาชนได รับรู โดย กรณ ย้ ำ ว า หาก ทราบบุคคลที่กระทำผิดจริงก็ให ดำเนิ น คดี ต ามกฎหมายอย า ง เด็ดขาดไมวาจะเปนใครก็ตาม... มาถึ ง บรรทั ด นี้ ว า ด ว ย เรื่องทิศทางตลาดทองคำอนาคต ตามธรรมเนียมดีกวา....... ดีวัน นึง ลงวันนึง นิ่งวันนึง เอาใจไม ถู ก จริ ง ๆ กั บ Gold Futures ใน ตอนนี้ ตลาดทองโลกเองก็ไมได มีประเด็นหวือหวาอะไร ที่พอจะ ทำให ร าคากลั บ มาหวื อ หวา วอ ลุมเลยเงียบเหงาอยางที่เห็น ยิ่ง หุ น เริ่ ม กลั บ มาเขี ย วแล ว ด ว ย ดึ ง ดู ด ใจได ดี ก ว า เป น ไหนไหน ทางคุณคมสันตของบล.บัวหลวง บอกวาตอนนี้ชะลอลงทุนทาจะดี ที่ สุ ด ให แ นวรั บ 18,900 บาท แนวตาน 19,050 บาท

เขา-ออกชาแตอยูจนดึกจนดื่นไดก็ ซื้อตั๋วใต ดินรอใหมันวิ่งมารับเราเพื่อโดยสารไปหา กำไรแบบสบายๆ ไดในสถานีปลายทาง ดาน THCOM นอกจากหุนจะรอน แล ว ยั ง ทำให ค นเล น หุ น ร อ นตามไปด ว ย หลังการเมืองเขาไปพัวพันจนทำใหตองมี การตั้งการสอบดวยตองการเคนตัวผูผิดให ไดเร็วที่สุด (หากมีการปนหุนจริง) กรณ จา ติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร ที่ 18 มิถุนายน 2553

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้นา จะแกวงตัวในกรอบแคบเชนเดียวกับวาน นี้ เนื่ อ งจากต ลาดฯ ยั ง ไม มี ป จ จั ย บวก ใหม เ ข า มากระ ตุ น จิ ต วิ ท ยาการ ลงทุ น ขณะที่ดาวโจนส ลวงหนาเคลื่อนไหวใน กรอบแ คบเช น กั น ให ติ ด ตามตล าดหุ น ตางประเทศประกอบการลงทุน กลยุทธ นั ก ลงทุ น ที่ มี หุ น ต น ทุ น ต่ ำ ให ถื อ ต อ แต หากดัชนีฯ หลุดต่ำกวา 770 จุด แนะขาย ประเมินแนวรับไวที่ 780 - 775 จุด และ แนวตานอยูที่ 790 - 800 จุด

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้นา จะยั ง คงผั น ผวนหรื อ แกว ง ตั ว ในกรอบ แคบๆ โดยยังคงมีมุมมองวาตลาดหุนไทย ยังคงเปน Positive หลังจากราคาน้ำมัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ซึ่งสงผลดีตอหุน กลุมพลังงาน ขณะที่ปจจัยตางประเทศยัง ไมมีประเด็นใหมเขามา สวนความกังวล เรื่องวิกฤตในยุโรปลดลงเห็นไดจากคาเงิน ยูโรที่มีทิศทางขึ้น กรอบการลงทุนประเมิน แนวรับไวที่ 780 จุด สวนแนวตานที่ 798 800 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้นา จะแกวงตัวในกรอบแคบๆ เนื่องจากยัง คงขาดปจจัยใหมๆ ที่สงผลตอการปรับ ตั ว ของดั ช นี ฯ ส ว นประเด็ น ที่ ต อ ง ติ ด ตามเพื่ อ ประกอบการ ลงทุ น คื อ ความเคลื่ อ นไหวของดั ช นี ด าวโจนส ตลาดหุ น นิ ว ยอร ก ว า จะเป น ไปใน ทิศทางใด ประเมินแนวรับไวที่ 760 จุด สวนแนวตานใหไวที่ 794 - 795 จุด

¾º¡Ñº Data Station ÃٻẺãËÁ‹ ·Õèà¨ÒÐÅÖ¡ËØŒ¹ãËŒ·‹Ò¹áººà©¾ÒеÑÇä´ŒáÅŒÇÇѹ¹Õé ·Õè¹Õè

¤ÅÔ¡

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 มิถุนายน 2553 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type Institute

Buy

Sell

Net

1,799.31

1,922.34

-123.03

-8.99%

-9.60%

1,804.62

1,756.58

-9.02%

-8.78%

3,625.14

2,875.53

-18.11%

-14.37%

12,785.93

13,460.55

-63.88%

-67.25%

Proprietary

Foreign Local

48.04 749.61

Last Update

-674.62

17/06/10

Index

Last

789.34 547.48 1,189.53 228.99

SET SET 50 SET 100 MAI

SET Value MAI Value

Last Updated

17/06/10

Chg

%Chg

2.7 0.34 1.39 0.25 3.88 0.33 2.33 1.03 (Mil. ฿) 20,015.00 (Mil. ฿) 407.17 16:59:58

AGRO Decline 26%

1.6

A dv ance 40%

1.4

No C hange 34%

1.2

TECH

0.8 0.6 0.4 0.2

0.42

0.44 Decline 33%

A dv ance 38% No C hange 29%

CONSUMP

1

0.6

SERVICE

1.48

0

0.07 0

FINCIAL

0.02 0.33

RESOURC

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 มิถุนายน 2553

CPF

( Day )

: CPF 25,000,000

Price & Fundamental

CPF

Symbol

Last 19.80 Chg 0.40 %Chg 2.06 Open 19.50 High 19.80 Low 19.20 Prev 19.40 Avg 19.56 AccVol 81,206,000 AccVal(K฿) 1,588,081 %Fluct 3.07 P/E 11.06 P/BV 2.63 DPS(Baht) N/A Yield(%) 4.87 EPS(Baht) 1.79 MktCap(Mil.) 148,895 Update หลักBroker ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็Target นต์การเปลีย่ นแปลง KS ม่ ขึน้ มากที20.2 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 17/06/10 ค่าการ US ย่ 5 วัน มากว่ 22า 10 ล้านบาท 08/06/10 ซือ้ ขายเฉลี DBSV 23.7 07/06/10 ของวันที่ 26-01-2010

20,000,000

Vol.

15,000,000 10,000,000 5,000,000

19.80

19.70

Price

19.60

19.50

19.40

19.30

19.20

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 มิถุนายน 2553

RS-W1

( Day )

Volume Analysis

: RS-W1

Price & Fundamental

RS-W1

Symbol

1.01 0.09 9.78 0.94 1.04 0.93 0.92 0.99 11,059,700 10,994 11.11 11.22 1.29 N/A N/A 0.09 707 Target Update

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

No Comment

2,500,000 2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

1.04

1.03

1.02

1.01

1.00

Price

0.99

0.98

0.97

0.96

0.95

0.94

0.93

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 391 ประจำวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 มิถุนายน 2553

SOLAR

( Day )

Volume Analysis

: SOLAR

16,000,000 14,000,000

Price & Fundamental

Symbol

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

SOLAR

3.30 0.12 3.77 3.22 3.40 3.20 3.18 3.32 47,449,600 157,403 6.02 N/A 1.24 N/A N/A N/A 990 Target Update

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์Noเซ็Comment นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

12,000,000

Vol.

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 3.40

3.38

3.36

3.34

Price

3.32

3.30

3.28

3.26

3.24

3.22

3.20

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 391 »ÃШíÒÇѹÈءÏ ·Õè 18 ÁԶعÒ¹ 2553 ปฏิทินกิจกรรม »ÃШíÒÇѹ·Õè 18 ÁԶعÒ¹ 2553 10.30

AIS á¶Å§¢‹ÒÇ AIS Smart Secure ªÔ¹ÇѵÃ1

12.30

¸¹Ò¤ÒáÃا෾ ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹Ò SME ¤ÃÖ觻‚ 2553 àÃ×èͧ “SME ä·Âã¹ÂؤàÈÃÉ°¡Ô¨àÊÃÕàÍàªÕ” âçáÃÁÁÔÃÒà¤ÔÅ á¡Ã¹´

12.45

ºÕâÍäÍ ¨Ñ´»Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉ àÃ×èͧ Thailand : Geared for the future à¾×èÍÊ×èÍÊÒâŒÍÁÙÅä»Âѧ ¹Ñ¡Å§·Ø¹ ÍÔÁá¾ç¤ àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ

15.30

¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ແ´µÑÇ ºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡ÍÍÁ·ÃѾ “ÊÁÒÏ·¤Ô´Ê” ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ Êíҹѡ§Ò¹ãËÞ‹

ผูจ้ ดั ทํา บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปิยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

คมเพชร หาญใจ (เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เป็นหนังสือพิมพ์ดจิ ติ อลรายวันทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ นําเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพืน้ ฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึง่ พิจารณา แล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้องและความ สมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้วา่ ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้อความทีอ่ าจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนัน้ ได้ ดังนัน้ กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์ แอสเซ็ท จํากัด ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ขอ้ มูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนีก้ ารนําไปซึง่ ข้อมูลบทความบท วิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ป็นการนําไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว www.istationnews.com

Investor_station 18 มิ.ย. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station