Page 1

Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

แนะนำ�ซือ้ TOP - PTTAR

กลุ ่ ม โรงกลั ่ น กำ � ไรสนั ่ น แนะนำ� TOP กับ PTTAR เป็นตัวทีเด็ด หลังโบรกเกอร์ปรับสมมติฐาน

ค่าการกลั่นขึ้นสอดคล้องทิศทางความต้องการใช้-ราคาน้ำ�มัน ในขณะที่ Spread Margin พาราไซลีนที่สูงยังส่งผลดีตรงต่อผลกำ�ไรอย่างมีนัย ชี้ราคาเป้าหมายใหม่เป็น 95 บาท และ 48 บาทตามลำ�ดับ ต่อหน้า 3 กว่าจะมาเป็นเสือ

ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

News Station 5 7 8

9

ไอเอ็มเอฟ หั่นประมาณการขยายตัว ศก.สหรัฐ/ญี่ปุ่น ครม.ไฟเขียวเอื้อภาษี หนุนฝรั่งทำ�หนังในไทย บอร์ด SIMAT อนุมัติค้ำ�ประกันหนี้ E-Tech IT SDN

Dynamic Station “แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป” ขายไอพีโอ 27-29 เม.ย.นี้

10

Lifestyle Station กฎ 10 ข้อ : ศิลปะแห่งการซ้อมดนตรีที่ดี

13

มองหุ้นจากเซียน ลุ้นหุ้นแบงก์

14

Data Station

ชี้มูลค่าเหมาะสม SCC ที่ 400.72 บ. TICON ปรับแผนลงทุนขยายพท.ให้เช่าเพิ่ม ต่อหน้า 4

ต่อหน้า 4

“โศภนา เจนบวร”

กับความท้าทายครั้งใหม่ ตอนที่ 6

ต‡อหนˆา 12

SET News

Hot to Day

PRO เลื่อนเปิดหลุม ฝังกลบที่จ.สระแก้ว เป็นกลาง พ.ค.

VTE

ต่อหน้า 8

สักนิด

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554 แนะนำ�ซื้อ (ต่อจากหน้า 1)

บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์แนะนำ�ซื้อ TOP และ PTTAR หลังจากปรับสมมติฐาน ค่าการกลัน่ เฉลีย่ ทัง้ ปีเพิม่ ขึน้ โดยคาด การณ์ความต้องการใช้น้ำ�มันโลกในปี นีว้ า่ จะมีการเติบโต 1.5 ล้านบาร์เรล/ วัน หรือ 1.7%YoY เป็น 89.3 ล้าน บาร์เรล/วัน อ้างอิงการขยายตัวของ GDP โลกที่ 4.4% (IMF) และต้องการ ใช้ น้ำ � มั นในปี ห น้ า คาดว่ า จะมี ก าร เติ บโตต่ อ เนื่ อ งอี ก 1.7%YoY เป็ น 90.8 ล้านบาร์เรล อิงการขยายตัว ของ GDP ที่ 4.5% บวกกั บ สถานการณ์แผ่นดินไหวทีญ่ ปี่ นุ่ เมือ่ วัน ที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ทำ�ให้เกิด ปั ญ หาขึ้ น กั บ โรงไฟฟ้ า พลั ง งาน นิวเคลียร์ (ซึ่งคิดเป็นกำ�ลังการผลิต ไฟฟ้าประมาณ 26% ของประเทศ) ส่งผลให้ราคาน้ำ�มันสำ�เร็จรูปมีการ ปรับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากมี การคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นจะต้องนำ�เข้า น้ำ�มันดีเซลและน้ำ�มันเตาเข้าไปใช้ เป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าชดเชย พลังงานนิวเคลียร์ จากผลดังกล่าว ทำ�ให้ค่าการกลั่นสิงคโปร์มีการปรับ ตัวสูงขึ้นจากระดับ 6 - 7 เหรียญ/ บาร์เรลเป็น 8 - 9 เหรียญ/บาร์เรล ส่งผลให้ค่าการกลั่นเฉลี่ยในไตรมาส แรกอยู่ที่ 7.36 เหรียญ/บาร์เรล เพิ่ม ขึ้นมากจากค่าการกลั่นเฉลี่ย 4.92 เหรียญ/บาร์เรลในไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อนและ 5.5 เหรียญ/บาร์เรล ในไตรมาส 4/53 เมื่อพิจารณาจาก ความต้องการน้ำ�มันสำ�เร็จรูปในปีนี้ และค่าการกลั่นในไตรมาสแรกที่ยืน สูง ทำ�ให้ปรับสมมติฐานค่าการกลั่น เฉลี่ยทั้งปีของกลุ่มโรงกลั่นเพิ่มขึ้น จาก 5 เหรี ย ญ/บาร์ เ รลเป็ น 6 เหรียญ/บาร์เรล ซึง่ ส่งผลให้ประมาณ การผลกำ�ไรของกลุม่ โรงกลัน่ ปรับเพิม่ ขึน้ 13 - 37% โดย TOP เป็นโรงกลัน่ ที่ได้รับอานิสงส์มากที่สุดจากกำ�ลัง การผลิตของโรงกลัน่ ทีม่ ากทีส่ ดุ ในปีนี้ จากการเดินเครื่องเต็มกำ�ลังการผลิต (PTTAR และ BCP มี ห ยุ ด ซ่ อ ม บำ�รุงประมาณ 1 เดือนเพื่อต่อเชื่อม โครงการ Euro IV ในไตรมาสแรก) ขณะที่ราคาฝ้าย (Cotton) ทีพ่ งุ่ ขึน้ มาทำ�จุดสูงสุดตัง้ แต่มกี ารซือ้ ขายกันในต้นปีนี้, ปัญหา Supply ของโรงงานอะโรเมติกส์ 4 แห่งที่มี

News Station

ปัญหาการผลิตไปในช่วงต้นปี, ราคา น้ำ�มันที่พุ่งขึ้นสูงและคาดการณ์โรง งานอะโรเมติกส์ในประเทศญี่ปุ่นที่ ปิดไปชั่วคราวว่ากำ�ลังการผลิตหาย ไป 590,000 ตัน จาก 3.78 ล้านตัน หรือคิดเป็น 16% ของกำ�ลังการผลิต รวมของประเทศหลังเกิดเหตุการณ์ แผ่นดินไหว (ปกติญปี่ นุ่ ส่งออกพารา ไซลี น ประมาณ 2.2 ล้ า นตั น /ปี ) ส่งผลให้ราคาพาราไซลีนพุ่งขึ้นมา เฉลี่ยที่ 1,689 เหรียญ/ตัน เพิ่มขึ้น

ที่สุดจากกำ�ลังการผลิตพาราไซลีน 1.2 ล้านตัน/ปีและรองลงมาเป็น TOP ที่มีกำ�ลังการผลิตพาราไซลีน 489,000 ตัน/ปี จากการปรับสมมติฐานค่า การกลัน่ และ Spread Margin ของ พาราไซลี น เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ประมาณการผลกำ�ไรของ TOP ถูก ปรับเพิม่ ขึน้ 10% เป็น 14,922 ล้าน บาท คิดเป็นกำ�ไรต่อหุน้ 7.31 บาท, PTTAR ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น 24% เป็ น

67%YoY และ 41%QoQ และ Spread Margin เพิม่ ขึน้ 161%YoY และ 68%QoQ เป็น 772 เหรียญ/ ตัน แม้จะคาดว่า Spread Margin ในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มอ่อน ตัวลง แต่ Spread Margin เฉลี่ยก็ น่าจะสูงกว่าที่ประเมินไว้เดิมที่ 450 เหรียญ/ตัน ดังนัน้ จึงปรับสมมติฐาน Spread Margin เฉลี่ยปีนี้เพิ่มขึ้น เป็น 550 เหรียญ/ตัน จากผลดัง กล่าวจะส่งผลบวกกับ PTTAR มาก

11,814 ล้านบาท คิดเป็นกำ�ไรต่อ หุ้น 3.99 บาท, BCP (ไม่มีธุรกิจ ปิ โ ตรเคมี ) ปรั บ เพิ่ ม 13% เป็ น 3,197 ล้านบาท คิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้น 2.43 บาทและ IRPC (ไม่มีการผลิต พาราไซลี น และเป็ นโรงกลั่ น แบบ กลั่ น ลำ � ดั บ ส่ ว นธรรมดาทำ �ให้ ค่ า การกลั่นที่ได้ต่ำ�กว่ าโรงกลั่นอื่นที่ เป็น Complex Refinery ในเครือ PTT แต่ปรับประมาณการ Spread Margin ของผลิตภัณฑ์ Styrenic

เพิม่ ขึน้ ) ปรับเพิม่ ขึน้ 37% เป็น 8,863 ล้านบาท คิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้น 0.44 บาท จากการปรับประมาณการผล กำ�ไรของธุรกิจโรงกลัน่ เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ ประมาณการผลกำ�ไรของ PTT ถูก ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น 2,806 ล้ า นบาทหรื อ 3.1% เป็น 94,579 ล้านบาท คิดเป็น กำ�ไรต่อหุ้น 33.3 บาท การปรั บ ประมาณการผล กำ�ไรทำ�ให้ราคาที่เหมาะสมถูกปรับ เพิม่ ขึน้ ด้วย โดยราคาทีเ่ หมาะสมของ TOP ถูกปรับเพิม่ ขึน้ จาก 87 บาทเป็น 95 บาท, ราคาทีเ่ หมาะสมของ PTTAR ปรับขึ้นจาก 42 บาทเป็น 48 บาท, ราคาที่เหมาะสมของ BCP ปรับเพิ่ม ขึน้ จาก 21.60 บาท เป็น 24.40 บาท, ราคาที่เหมาะสมของ IRPC ปรับเพิ่ม ขึน้ จาก 5.25 บาทเป็น 5.70 บาทและ ราคาที่ เ หมาะสมของ PTT ตามวิ ธี Sum-of-The-Part ถูกปรับเพิม่ ขึน้ จาก 393 บาทเป็น 414 บาท จากแนวโน้ม ผลการดำ�เนินงานที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง ในปีน,ี้ การเติบโตของผลกำ�ไรทีส่ งู ถึง 66% บวกกับ Upside 15% จากราคา ที่เหมาะสมใหม่ของ ทำ�ให้เลือก TOP เป็ น Top Pick ของกลุ่ มโรงกลั่ น รองลงมาเป็น PTTAR ที่มี Upside 14% และมี ป ระเด็ น การควบรวม กิ จ การเป็ น ปั จ จั ย บวก แต่ ผ ลการ ดำ�เนินงานไตรมาสแรกจะไม่โดดเด่น เท่า TOP เนือ่ งจากมีการหยุดโรงกลัน่ เป็นเวลา 39 วัน ส่วน BCP แม้จะ ไม่มีธุรกิจปิโตรเคมีแต่การลงทุนใน ธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานทดแทนคาด ว่าจะช่วยสนับสนุนผลการดำ�เนินงาน ให้กบั บริษทั มีการเติบโตได้ดอี ย่างต่อ เนื่ อ งในอนาคต ดั ง นั้ น ยั ง แนะนำ � ซื้อ ส่วน IRPC แม้จะปรับราคาเป้า หมายขึ้นมาแต่ยังคงเป็นหุ้นที่ซื้อขาย ที่ PER ทีส่ งู ทีส่ ดุ ของกลุม่ ที่ 14.1 เท่า ดั ง นั้ น ยั ง คงแนะนำ � เต็ ม มู ล ค่ า ในขณะที่ PTT ยังคงแนะนำ� ซือ้ อย่าง ต่อเนื่อง จากผลบวกของราคาน้ำ�มัน ที่ พุ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ร าคาจำ � หน่ า ย ปิโตรเลียมเฉลี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นดีกับผล การดำ�เนินงานของบริษัท บวกกับผล กำ�ไรของทุกธุรกิจในเครือไม่วา่ จะเป็น ธุรกิจก๊าซ, สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), ธุรกิจน้ำ�มัน, ธุรกิจโรงกลั่น และธุรกิจปิโตรเคมีก็มีการเติบโตโดด เด่นในปีนี้ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554 ชี้มูลค่าเหมาะสม (ต่อจากหน้า 1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำ�รุงเครื่องจักร เวียดนาม โดยแนวทางสร้างการเติบโต

บล.เอเซีย พลัส แนะนำ�ซื้อ SCC ให้มูลค่าเหมาะสม 400.72 บาท หลังธุรกิจปิโตรเคมีของ SCC กลับมา เดินเครือ่ งเต็มกำ�ลังการผลิตอีกครัง้ โดย โรงงานระยองโอเลฟิ น ส์ แ ละโรงงาน ปิโตรเคมีขนั้ ปลาย ใช้ก�ำ ลังการผลิตใกล้ เคียง 100% ขณะที่ Naphtha Cracker 2 (MOC) มีอัตราการใช้กำ�ลังการผลิต ประมาณ 80% คาดว่างวด 1Q54 SCC จะมีปริมาณการขายเม็ดพลาสติกเพิม่ ขึน้ กว่า 27%QoQ เป็น 4.7 แสนตัน โดย ราคา Ethylene และ Propylene ที่ปรับ ขึ้นกว่า 200 เหรียญฯ/ตัน ในช่วง 1Q54 จะทำ�ให้ SCC มีกำ�ไรจากสต็อกไม่ต่ำ� กว่า 500 ล้านบาท ส่งผลให้กำ�ไรจาก ธุรกิจปิโตรเคมีนา่ จะยังโดดเด่นเป็นอย่าง มากในงวด 1Q54 แม้จะไม่มีส่วนแบ่ง กำ�ไรตามวิธีส่วนได้เสียจาก PTTCH เข้า มาอีกก็ตาม ด้านธุรกิจปูนซีเมนต์ ปริมาณ การขายปูนฯ ในประเทศ เพิ่มขึ้นตาม ฤดูกาล โดยราคาขายมีการปรับขึ้นอีก 50 บาท มาอยูท่ ี่ 1,800 บาท/ตัน สามารถ ชดเชยต้นทุนถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ ทำ�ให้ผลกำ�ไรจากธุรกิจปูนฯ ยังอยู่ใน ระดับ 1.8 พันล้านบาท สำ�หรับธุรกิจ กระดาษ คาดว่าจะมีกำ�ไรดีขึ้นเทียบกับ งวด 4Q53 เนือ่ งจากไม่ตอ้ งมีการบันทึก TICON ปรับ (ต่อจากหน้า 1)

นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการ ผู้จัดการ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ (TICON) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับแผนขยายเพิม่ พืน้ ทีโ่ รงงาน ให้เช่า และคลังสินค้าให้เช่าเพิ่มเป็น 80,000 - 100,000 ตารางเมตร จากเดิม ที่ 60,000 - 70,000 ตารางเมตร โดยปรับเพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเป็น 3,500 ล้านบาท จากเดิมทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ งบลงทุน รวมปีนี้ไว้ที่ 3,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่ง เพือ่ รองรับความต้องการของกลุม่ ลูกค้า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นที่มี ความต้องการพืน้ ทีโ่ รงงานให้เช่ามากขึน้ รวมทัง้ หลังจากทีเ่ กิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ ในประเทศญีป่ นุ่ ส่งผลให้ลกู ค้าญีป่ นุ่ เร่ง ให้บริษัทฯ ขยายการก่อสร้างโรงงานให้ เร็วขึ้น โดยปัจจุบันลูกค้าญี่ปุ่นคิดเป็น สัดส่วน 50% ของลูกค้าบริษัทฯ สำ�หรับกลุ่มลูกค้าใหม่ในปีนี้ เป็นสัดส่วนลูกค้าจากญี่ปุ่นสูงถึง 60 70% ขณะที่หลังจากที่มีเหตุการณ์แผ่น ดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งในญี่ปุ่นมองว่า กลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นจะมีการกระจายการ ลงทุ น ในต่ า งประเทศมากขึ้ น เพื่ อ

กว่า 600 ล้านบาท เหมือนทีเ่ กิดขึน้ ใน งวด 4Q53 โดยรวมคาดว่างวด 1Q54 SCC จะสร้างยอดขายได้สงู ถึง 90,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18%QoQ และจะ มีก�ำ ไรจากการดำ�เนินงาน 8,072 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 20%QoQ นอกจากนี้ ห ลั ง ขายหุ้ น PTTCH ออกไป SCC มีเงินสดในมือ กว่า 7 หมื่นล้านบาท โดยระยะสั้น ได้นำ�เงินไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มี สภาพคล่ อ งสู ง ซึ่ งให้ ผ ลตอบแทน ประมาณ 3% ขณะที่ SCC ตั้งเป้างบ ประมาณลงทุนในแต่ละปี ไว้ที่ระดับ 3 หมื่นล้านบาท โดยจะเน้นการซื้อ กิ จ การใน 4 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ หลั ก คื อ ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมี และกระดาษ เป็นหลัก ขณะที่การ ลงทุนสร้างโรงงานใหม่ กำ�ลังพิจารณา ก่อสร้างโรงปูนซีเมนต์ขนาด 2 ล้าน ตัน เงินลงทุน 300 ล้านเหรียญฯ ในประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ น่าจะใช้เวลา 2 - 3 ปีจากนี้ ขณะที่ Petrochemical Complex ในประเทศเวียดนาม จะมี ข้อสรุปภายในสิน้ ปี 2554 หลังสถาบัน การเงินต่างประเทศทีใ่ ห้การสนับสนุน ด้านการเงินต่อโครงการ มีความกังวล ต่อเสถียรภาพค่าเงินและเศรษฐกิจใน

ลดความเสี่ยง “จากเหตุการณ์ทญี่ ปี่ นุ่ มีแผ่น ดินไหวเกิดขึ้นบ่อยน่าจะส่งผลให้มี กระจายความเสี่ยง โดยมาลงทุนใน ต่างประเทศมากขึ้น ส่วนลูกค้าของ ผม ญีป่ นุ่ เข้ามาลงทุนนานแล้ว แม้จะ ไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตอนนี้มีสัดส่วน 50% ของลูกค้า ส่วน ลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเช่าพื้นที่ในปีนี้เป็น ญี่ปุ่น 60 - 70% ขณะนี้เซลล์ที่ดูแล ลูกค้าญี่ปุ่นแจ้งว่าลูกค้าอยากให้เรา สร้างโรงงานเพิ่มขึ้นและรวดเร็วขึ้น ตอนนีเ้ ราก็พยายามสร้างให้เราขึน้ โดย ได้จา้ งคนนอกเข้ามาสร้างโรงงานจาก เดิมที่เราจะสร้างเอง ทำ�ให้แผนปีนี้มี การขยายพื้ น ที่ ใ ห้ เ ช่ า เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 80,000 - 100,000 ตารางเมตร และใช้ เ งิ น ลงทุ น เพิ่ ม เป็ น 3,500 ล้านบาท” กรรมการผู้จัดการ กล่าว อีกทั้งภายในช่วงไตรมาส 2/54 บริษัทจะมีการทบทวนเป้าราย ได้ในปีนี้อีกครั้ง จากเดิมที่คาดว่าจะ โต 15 - 20% เนือ่ งจากในช่วงไตรมาส 1/54 ทีผ่ า่ นมาบริษทั มีพนื้ ทีใ่ ห้เช่าเพิม่

หน้า 4

ในอนาคต นอกเหนือจากการเพิม่ กำ�ลัง การผลิตผ่านการลงทุนใหม่ๆ แล้ว SCC จะให้ความสำ�คัญต่อสินค้าที่มี มูลค่าเพิ่มสูง ( High Value Added ; HVA) โดยตัง้ เป้าทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนยอด ขายสินค้า HVA ต่อยอดขายรวม จาก ปี 2553 ที่มี 29% ให้เป็น 50% ภายใน ปี 2558

ทิ ศ ทางราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิโตรเคมีทปี่ รับตัวสูงขึน้ รวมถึงการเพิม่ กำ�ลังการผลิตของ Naphtha Cracker 2 ได้มากกว่าทีค่ าด ทำ�ให้ฝา่ ยวิจยั มีการ ปรับประมาณการกำ�ไรปี 2554 ขึ้นจาก เดิม 10.2% เป็น 32,205 ล้านบาท รวม ถึ ง มี ก ารปรั บ สมมติ ฐ านราคาขาย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และปริมาณการ ขายในระหว่างปี 2554 - 2558 ขึ้นด้วย

ขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยพื้นที่ให้เช่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 60,000 ตารางเมตร และพื้นที่ให้เช่า โรงงานเพิม่ ขึน้ อีก 22,000 ตารางเมตร ประกอบกับในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่าน มาบริษัทได้มีการปรับขึ้นค่าเช่ากับ ผู้เช่ารายใหม่อีก 5 - 6% ซึ่งเป็นไป ตามต้นทุนก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึง่ จะส่งผลให้รายได้ในส่วนของค่าเช่า ปรับตัวดีขนึ้ เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน ประกอบกับประเทศไทยถือ เป็นฐานการผลิตที่มีความได้เปรียบ ทัง้ ในส่วนของปัจจัยพืน้ ฐานและทำ�เล ที่ ตั้ ง เมื่ อ เที ย บกั บ ฐานการผลิ ต อื่ น ประกอบด้วยจีนทีป่ ระสบปัญหาภาวะ ค่าจ้างแรงงานสูง และเวียดนามที่มี

ปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูง และมีการลด ค่าเงินในประเทศลง อย่างไรก็ดีแนวโน้มรายได้ รวมไตรมาส 1/54 อาจจะลดลงจาก ช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ น เนื่ อ งจากใน ไตรมาสนี้บริษัทฯ ไม่ได้มีการขาย โรงงานให้กับลูกค้าเทียบกับไตรมาส 1/53 ที่ มี ก ารขายโรงงานจำ � นวน 50 ล้านบาท ด้านแผนการขยายกองทุน ยังคงเป็นไปตามแผนทีว่ างไว้กอ่ นหน้า นี้ โดยในช่วงเดือนสิงหาคมมีแผนที่ จะขยายกองทุน TLOGIST อีก 900 ล้านบาท และในเดือนกันยายนหรือ ตุ ล าคมมี แ ผนที่ จ ะขยายกองทุ น TFUND อีก 1,300 - 1,400 ล้าน บาท www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554

หน้า 5

ไอเอ็มเอฟ หั่นประมาณการขยายตัวศก.สหรัฐ/ญี่ปุ่น รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ กองทุน การเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟลด ประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปี 2011 ลงจากเดิมทีค่ าดว่าจะขยายตัวในอัตรา 3% เป็น 2.8% แต่คงประมาณการการขยายตัว ของเศรษฐกิจโลกไว้ที่ระดับ 4.4% โดยไอเอ็มเอฟระบุว่า สหรัฐฯ ยังคง เผชิ ญ ความท้ า ทายในการลดการขาดดุ ล งบ ประมาณ ควบคู่ไปกับการกระตุ้นการส่งออก ขณะเดียวกันไอเอ็มเอฟคาดว่า การใช้ จ่ายผู้บริโภคในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อน เศรษฐกิจหลักของสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบ จากการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารและราคาขาย ปลีกน้ำ�มันในสหรัฐฯ

“หากสหรัฐฯ กำ�ลังพยายามลดการขาด ดุลงบประมาณ ซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็นต้องดำ�เนินการ ฉะนัน้ ความต้องการจะต้องมาจากแหล่งอืน่ ซึง่ ย่อม ต้องมาจากภาคส่งออก และภาคส่งออกนี้เองจะ สามารถทำ�ให้การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดำ�เนินไปอย่างยั่งยืนได้” นายโอลิเวอร์ บลองค์ ชาร์ด หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่ไอเอ็มเอฟ กล่าว ขณะทีใ่ นปีทผี่ า่ น เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยาย ตัวในอัตรา 2.9% สูงสุดนับแต่ปี 2005 ส่วนในปีนี้ นักเศรษฐศาสตร์สว่ นใหญ่คาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวในอัตรา 2.9% อย่างไรก็ตาม ไอเอ็มเอฟเตือนว่า การฟืน้ ตัวของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในปีนจี้ ะยังคงเป็นไป อย่างเชื่องช้า เนื่องจากราคาน้ำ�มันที่เพิ่มขึ้นจะ

AFET

“พื้นฐานดี แต่วอลุ่มไม่เอื้อ”

เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 752 สัญญา สถานะคงค้าง 2,659 สัญญา - ปิด 164.50 บ./ก.ก. ลดลง 5.40 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 54) ปัจจัยบวก - ความต้องการยางจากภูมภิ าคเอเชียยังสดใส ปัจจัยลบ - โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญีป่ นุ่ น่ากังวลหลังถูกยกระดับความอันตรายขัน้ 7 - ราคายางตลาดจริงมีทศิ ทางไม่ชดั เจนเพราะหมดช่วงฤดูยางผลัดกดดัน แต่อทุ กภัยยังหนุน กลยุทธ์ - ชะลอลงทุน (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 54) - แนวรับ 160 บ./ก.ก. แนวต้าน 174 บ./ก.ก.

กระทบต่อการบริโภคและต้นทุนภาคการผลิต โดยคาดว่า ในปีนอี้ ตั ราการว่างงานของสหรัฐฯ จะอยูท่ รี่ ะดับ 8.5% ก่อนจะลดลงมาอยูท่ ี่ 7.8% ในปี 2012 พร้อมกันนี้ ไอเอ็มเอฟ ปรับลดคาด การณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจญีป่ นุ่ ลงสูร่ ะดับ 1.4% ในปีนี้ จากเดิมทีค่ าดว่าจะขยายตัว 1.6% เนือ่ งจากความกังวลทีว่ า่ เศรษฐกิจญีป่ นุ่ จะได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์แผ่น ดินไหวและคลืน่ สึนามิซงึ่ เกิดขึน้ เมือ่ เดือนทีแ่ ล้ว โดยมีมมุ มองว่า เศรษฐกิจญีป่ นุ่ ยังคงตกอยูใ่ น ภาวะที่ไม่แน่นอน เพราะญี่ปุ่นยังต้องเผชิญ ผลกระทบวิกฤตการณ์นิวเคลียร์ที่คาดจะส่ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

TFEX

“วิ่งตามหุ้นนอก”

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ฟลิ ลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 12,229 สัญญา สถานะคงค้าง 28,249 สัญญา - ปิด 766.40 จุด เพิม่ ขึน้ 9.60 จุด (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) ปัจจัยบวก - ผลประกอบการประจำ�ไตรมาส 1/54 ของหุน้ ในกลุม่ แบงก์ และกลุม่ พลังงาน มีแนวโน้มออกมาดี - กนง.มีแววขึน้ อัตราดอกเบีย้ หนุนหุน้ กลุม่ แบงก์ ปัจจัยลบ - ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ วานนี้ 2,606.88 ลบ. - โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญีป่ นุ่ น่ากังวลหลังถูกยกระดับความอันตรายขัน้ 7 กลยุทธ์ - แนะมีสถานะซือ้ ถือสถานะต่อ (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) - แนวรับ 747 จุด - แนวต้าน 769 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554

หน้า 6

VTE สักนิด เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่หุ้นไทยกระแสหลักๆ ย่อมหนีไม่พ้นแรงกระพือ หุน้ แบงก์ ก่อสร้าง และอาจจะมีการรีบาวด์ในกลุม่ พลังงานอีกด้วย (หากน้�ำ มัน ยังแพงต่อไป) ทว่าบางคนที่ชอบความเสี่ยงดรีกรีเข้ม ก็อยากให้ลองหัน เหลียวดูพวกหุ้นตัวกระจ้อยร่อยไว้บ้าง ซื้อเล็กๆ น้อยพอทำ�เสียวได้ดีนักแล สืบเนื่องจากท้ายวันทำ�การ ที่ผ่านมาก่อนสงกรานต์ VTE ขยับได้น่า สนใจทีเดียว อาการมันฟ้องว่าระยะพักฐานใกล้จะสิน้ สุดแล้ว เพียงแต่วา่ ความ น่ากลัวของหุ้นตัวนี้ก็คือ การที่หุ้นมันดิ่งแรงเมื่อครั้งกระโน้นเมื่อเดือนก่อน ทำ�ให้ทุกครั้งที่ถูกจุดพลุทะยานบวกแรงการยืนระยะแข็งๆ ทานแรงขายสวน ออกมานัน้ ทำ�ได้นอ้ ยครัง้ นัก ฉะนัน้ ตัวนีใ้ ครไวกว่าย่อมได้เปรียบตอดกันน้อยๆ พอขำ�ๆ ฉ่ำ�ฤดี ด้านกลยุทธ์การลงทุน บล.โนมูระพัฒนสิน ประเมินสัญญาณเทคนิค หุ้นดังกล่าวว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี แนะนำ�ให้นักลงทุนเก็งกำ�ไรในกรอบการ เคลื่อนไหวมีแนวรับที่ 3.12 บาท และแนวต้านที่ 3.40 - 3.60 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 12/04/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

VTE 3.20 0.06 1.91 3.14 3.32 3.12 3.14 3.23

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

5,968,600 19,305 6.19 16.00 N/A 0.10 N/A 0.20 256

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/03/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 3.28 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายโสรัจ โรจนเบญจกุล นายไพบูลย์ เธียรพิริยะตระกูล นายสุพจน์ ฉายแก้วโปร่ง นางวาสนา เธียรพิริยะตระกูล น.ส.อัญชลี มีระหงษ์

จำ�นวนหุ้น

(%)

29,252,234 20,247,764 4,550,000 3,000,000 3,000,000

36.57 25.31 5.69 3.75 3.75

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554

บลจ.ทหารไทย เดินสู้คดี “อีเอชวาย-ป่าเกาะ”

บ ล จ . ท ห า ร ไ ท ย โรงแรม ป่าเกาะ จำ�กัด โดย ตามสั ญ ญาได้ ใ นกรณี ที่ เ กิ ด ในฐานะผู้ จั ด การกองทุ น รวม เพื่อเจรจาร่วมกันโดยสุจริตจาก เหตุสุดวิสัย อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ลั ก ซ์ ชั ว รี่ การที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติ 3. ห้ามมิให้กองทุนรวม (LUXF) แจ้ ง ว่ า เมื่ อ วั น ที่ 11 เมษายน 2554 กองทุนรวมได้ รั บ หมายเรี ย กจากศาลแพ่ ง กรุงเทพใต้ ตามคดีหมายเลข ดำ�ที่ 351/2554 โดย บริษัท อี.เอช.วาย. จำ�กัด (อีเอชวาย) และ บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำ�กัด เป็นโจทย์ ขอยื่นฟ้อง กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ลักซ์ชวั รี่ โดยอ้างถึงเหตุสดุ วิสยั จากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบ ทางการเมื อ งตั้ ง แต่ ปี 2552 และในปี 2553 และขออำ�นาจ ศาลบังคับให้ กองทุนรวมทำ� ตามคำ�ขอสรุปได้ดังนี้ 1. ให้กองทุนรวมชำ�ระ เงิ น จำ � นวน 50,552,003.60 บาทคื น เข้ า บั ญ ชี ห ลั ก ประกั น กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ลักซ์ชวั รี่ หรือ คืนให้แก่ปา่ เกาะ 2. ให้ ก องทุ น รวม ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาเช่ าในการ เจรจากับ บริษัท อี.เอช.วาย. จำ�กัด และตามสัญญากระทำ� การในการเจรจากั บ บริ ษั ท

บั ง คั บ จำ � นำ � หน่ ว ยลงทุ น ตาม สัญญาจำ�นำ�หน่วยลงทุนระหว่าง กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ลักซ์ชัวรี่ และบริษัท โรงแรมป่า เกาะ จำ�กัด ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2553 และ ฉบับลงวัน ที่ 22 ธันวาคม 2553 4. ห้ามมิให้กองทุนรวม นำ�เงินที่เบิกถอนจากบัญชีหลัก ประกันจำ�นวน 50,552,003.60 บาท จ่ายเงินปันผลและจ่ายเงิน ชดเชยเพื่ อ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลงวด การดำ � เนิ น การตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือ ห น่ ว ย ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม (หมายเหตุ : กองทุนรวมได้จา่ ย เงินปันผลจากการเบิกถอนเงิน จำ�นวนดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554) อย่างไรก็ตาม บริษัท จั ด การมี ค วามเห็ น ว่ า การ ดำ�เนินการฟ้องร้องของอีเอชวาย และ ป่าเกาะ ดังกล่าวไม่สมเหตุ สมผล ซึ่ ง บริ ษั ท จั ด การจะ ดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป

ครม.ไฟเขียวเอื้อภาษีหนุนฝรั่งทำ�หนังในไทย ร า ย ง า น ข่ า ว จ า ก กระทรวงการคลั ง เปิ ด เผยว่ า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ตามข้อเสนอของกระทรวงการ คลังเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อ สนับสนุนการถ่ายทำ�ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศในประเทศไทย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทย สามารถแข่งขันกับประเทศอืน่ ๆ ในภู มิ ภ าคในการดึ ง ดู ด การ ลงทุ น จากต่ า งประเทศได้

โดยให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ให้ กั บ นั ก แสดงภาพยนตร์ ที่ มี ภู มิ ลำ � เนาอยู่ ใ นต่ า งประเทศ สำ�หรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ จากการแสดงภาพยนตร์ ใ น ประเทศไทยโดยบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตาม กฎหมายต่ า งประเทศที่ ไ ด้ รั บ อนุญาตให้สร้างภาพยนตร์ต่าง ประเทศในประเทศไทยจากคณะ กรรมการพิ จ ารณาภาพยนตร์

และวีดทิ ศั น์ตามกฎหมายว่าด้วย ภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ ทั้ ง นี้ สำ�หรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 “มาตรการภาษี เ พื่ อ สนับสนุนการถ่ายทำ�ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศในประเทศไทย นอกจากจะเป็นแรงจูงใจให้มกี าร ลงทุนจากต่างประเทศแล้วยังมี ส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเทีย่ วอีก

ทางหนึ่ง อันจะเป็นการเพิ่มราย ได้ให้กบั ประเทศทัง้ จากภาคการ ผลิ ต และภาคการบริ ก ารที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ถ่ า ย ทำ � ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศด้ ว ย” นายประดิ ษ ฐ์ ภั ท รประสิ ท ธิ์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง การคลัง กล่าว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554

PAF ตั้งบุญชัย โชควัฒนา เป็นปธ.กก.-ปธ.กก.บริหาร นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.แพนเอเซียฟุต แวร์ (PAF) แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 54 ได้มีมติ ดังนี้ เลือกตั้ง นายบุญชัย โชควั ฒ นา ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ประธาน กรรมการ และ เลือกตั้งคณะกรรมการ บริหาร ดังนี้ นายบุญชัย โชควัฒนา เป็น ประธานกรรมการบริหาร, นายบุญเกียรติ โชควั ฒ นา, นายวิ ชิ ต ประยู ร วิ วั ฒ น์ , นายวีระวุฒิ เดชอภิรตั น์กลุ เป็นกรรมการ บ ริ ห า ร น า ย ส ม ม า ต ขุ น เ ศ ษ ฐ

News Station

หน้า 8

เป็ น กรรมการบริ ห าร และเลขานุ ก าร 23.516 ล้านบาท โดยชำ�ระเงินสดเต็ม และแต่ ง ตั้ ง นายสุ จ ริ ต ปั จ ฉิ ม นั น ท์ จำ�นวน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ PRO เลื่อนเปิดหลุมฝังกลบ AGE จัดซื้อที่ดินใน จ.อยุธยา ที่ จ.สระแก้ว เป็นกลาง พ.ค. วงเงิน 23.51 ลบ. นายเกรียงไกร เลิศศิรสิ มั พันธ์ รอง นางสาวนิ อ ร จั น ทร์ แ จ่ ม แสง กรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและ เลขานุการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี บริหารสำ�นักงาน บมจ.โปรเฟสชั่นแนล (AGE) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (PRO) เปิดเผย บริษัท ครั้งที่ 3/54 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 54 ว่า โรงบำ�บัดขยะอุตสาหกรรมของบริษทั คง มีมติเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อ ต้องเลื่อนการกลับมาเปิดให้บริการหลุมฝัง พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร น ค ร ห ล ว ง กลบที่ จ.สระแก้ว ออกไปเป็นประมาณ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเป็นการจัดซื้อ กลางเดือน พ.ค. 54 แทน จากเดิมที่คาด ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 48-1-81 ไร่ ที่ ต.แม่ลา ว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือน มี.ค.ที่ผ่าน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ในราคา มา เนือ่ งจากยังติดขัน้ ตอนของทางราชการ

บอร์ด SIMAT อนุมัติค้ำ�ประกันหนี้ E-Tech IT SDN ให้ธนาคาร Malayan Banking Berhad รายงานจาก บริ ษั ท ไซแมท เทคโนโลยี จำ � กั ด (มหาชน) (SIMAT) แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำ�ประกันหนี้ของบริษัท E-Tech IT SDN,BHD (บริษัทย่อย) ให้แก่ธนาคาร Malayan Banking Berhad ประเทศ มาเลเซีย เนื่องด้วยทางบริษัท E-Tech ITSDN, BHD ได้ท�ำ บันทึกข้อตกลงการใช้สนิ เชือ่ กับทางธนาคารทัง้ สองแห่ง โดยมีวงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 6.7 ล้านริงกิตหรือ 67 ล้าน บาท โดยวงเงินดังกล่าวใช้สำ�หรับเป็นเงิน ทุนหมุนเวียนของบริษทั ย่อยโดยทางบริษทั ฯ จะดำ�เนินการทำ�หนังสือค้ำ�ประกันหนี้ของ บริษัทย่อยให้แก่ธนาคาร ไม่เกินร้อยละ 60 ของหนีส้ นิ ค้างชำ�ระรวมทัง้ ดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ย่อยมีตอ่ ธนาคาร ซึง่ เป็นไปตามสัดส่วนการ ถือหุ้นที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท ย่อยดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั E-Tech IT SDN, BHD โดยการค้�ำ ประกัน ตามสัดส่วน

การถือหุ้นของบริษัท จะทำ�ให้ E-Tech มีเงินทุนหมุนเวียนจากการใช้เงินสินเชือ่ จาก ธนาคาร Alliance และธนาคาร RHB เบอร์ฮาด เพือ่ รองรับการซือ้ ขายกับลูกค้าที่ เป็นบริษทั เอกชนขนาดใหญ่ซงึ่ จะทำ�ให้บริษทั E-Tech มียอดขายที่เพิ่มขึ้นและส่งผลดีต่อ กำ�ไรสุทธิของบริษัทฯ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป” ขายไอพีโอ 27-29 เม.ย.นี้ แฟนคลับไอพีโอเตรียมเงินให้พร้อม “แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป” จ่อเข็นหุ้น IPO จำ�นวน 1,443.10 ล้านหุ้นออกขาย 27 - 29 เมษายน 54 ระบุรอทำ�บุ๊คบิลท์ 22 เมษายนนี้ ก่อนกำ�หนดช่วง ราคา หวังเข้าเทรดตามแผนได้ 10 พฤษภาคม “ศศิธร พงศธร” คาด ธปท. ไฟเขียวยกระดับ LH BANK เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบภายในปีนี้ วางเป้า 3 ปีข้างหน้ายอดเงินฝาก ยอดสินเชื่อ และสินทรัพย์รวมโตไม่ต่ำ�กว่า 20% ขณะที่กำ�ไรสุทธิโตไม่น้อยกว่า 15% ต่อปี นางศศิธร พงศธร กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นใหญ่ใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพือ่ รายย่อย หรือ LH BANK เปิดเผยว่าคาดการณ์ขาย หุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ในวั น ที่ 27 - 29 เมษายน 2554 โดยบริ ษั ท ฯ จะทำ � บุ๊ ค บิ ล ท์ วั น ที่ 22 เมษายนนี้ ก่อนจะกำ�หนดช่วงราคา ทั้งนี้ มูลค่าทางบัญชี (book Value) ของบริษัทฯ อยู่ที่หุ้นละ 1.13 บาท ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เตรียมกระจายหุน้ IPO จำ�นวน 1,443.10 ล้านหุ้น คิดเป็น 12.7% ของจำ�นวนหุน้ ทัง้ หมด ก่อนทีเ่ ข้า ซือ้ ขายในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ โดยคาด ว่าจะระดมทุนได้ไม่ต่ำ�กว่า 2 พันล้าน บาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนนำ�เงินที่ได้จาก

การขาย IPO ไปลงทุนใน LH Bank และ จะทำ�ให้มเี งินกองทุนเพิม่ มากกว่า 12,000 ล้ า นบาท จากปั จ จุ บั น มี เ งิ น กองทุ น มากกว่า 10,000 ล้านบาท และภายหลัง การเพิ่มทุน บริษัทฯ จะมีทุนเรียกชำ�ระ แล้วเพิ่มเป็น 11,371 ล้านบาท จากเดิม 9,928 ล้านบาท นางศศิธร กล่าวด้วยว่าธนาคาร ได้ยื่นขอหนังสืออนุญาตต่อธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) เพื่อยกระดับเป็น ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และคาดว่า กระบวนการต่างๆ จะแล้วเสร็จภายในปี 2554 ซึ่ ง ประเมิ น ว่ า ธปท.จะใช้ เ วลา พิจารณาไม่ต่ำ�กว่า 5 เดือน โดยแผน ธุรกิจในช่วง 3 ปีของ LH BANK จะมี ยอดเงินฝาก ยอดสินเชื่อ และสินทรัพย์ รวม เติบโตไม่น้อยกว่า 20% ขณะที่กำ�ไร

สุทธิจะมีอัตราการเติบโตต่อปีไม่น้อยกว่า 15% และจะมีก ารขยายสาขาเพิ่มทั้งใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด รวม 75 สาขา จากสิ้นปี 2554 ที่คาดว่า สาขาจะเพิ่มเป็น 41 สาขา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554

Lifestyle Station

กฎ 10 ข้อ : ศิลปะแห่งการซ้อมดนตรีที่ดี

by Jackal_XIII

1. Always Know Exactly What You Need to Practice - and WHY (ต้องรู้ตัวเสมอว่าเรากำ�ลังจะซ้อมเพื่อแก้ไขในสิ่งใดและรู้ว่าทำ�ไมต้องแก้) 2. Organize Practice Time to Suit Circumstances (วางแผนเวลาการซ้อมให้เหมาะกับสถานการณ์) 3. Repetition is the Mother of Knowledge Only if the Perfected Passage is Repeated More Often than the Faulty One (การซ้อมแบบซ้ำ�ๆ ที่เก่าหลายๆ ครั้ง จะได้ผลก็ต่อเมื่อ เราซ้อมช่วงนั้นแบบดี Perfect ให้บ่อยกว่าที่ผิดพลาด) 4. Practice Fast as Well as Slowly (ซ้อมเร็วเช่นเดียวกับซ้อมช้า) 5. Give Equal Attention to Both Arms (ให้ความสำ�คัญเท่ากันทั้งมือซ้ายมือขวา) 6. Separate the Problems and Solve Them One by One (แบ่งแยกปัญหาให้ออกและแก้ไขทีละอย่าง) 7. Practice Difficult Passages in Context (นำ�ช่วงที่ยากของเพลงออกมาซ้อมเฉพาะจุด) 8. Practice Performing: Don’t Only Practice Practicing (ให้ซ้อมการแสดงคล้ายการแสดงจริงด้วย) 9. Practice Also Without Instrument (ซ้อมโดยไม่ใช้เครื่องดนตรีด้วย) 10. Do Not Neglect the Easy Sections: They Tend to Take Revenge on You! (อย่าละเลยช่วงที่ง่ายๆ มันอาจกลับมาก่อความยุ่งยากให้เราได้)

Photo Release

ตลท.จัดงานโปรโมท ETF ดร.ภากร ปี ต ธวั ช ชั ย รองผู้ จั ด การ สายงานการตลาด ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ร่วมกับ บลจ.วรรณ, บลจ. กรุงไทย และ บลจ. ทหารไทย จัดงาน “ETF Forum for Online Brokers” เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยน มุ ม มองแผนการตลาดสิ น ค้ า ETF ร่ ว มกั บ ออนไลน์โบรกเกอร์จำ�นวน 25 ราย เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด

“มิสเตอร์ โดนัท” ปรับโฉมสู่แบรนด์แห่งความสนุก สดใส ทันสมัย พร้อมจัดกิจกรรมฉลองใหญ่ ครบรอบ 33 ปี แมรี่ จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ปจำ�กัด พร้อมด้วย สุชีพ ธรรมาชีพเจริญ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป แบรนด์มิสเตอร์ โดนัท ภายใต้การ บริหารงาน บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด แถลงข่าวการ ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบ 33 ปี ของมิสเตอร์ โดนัท ซึ่งมีการปรับใหม่หมดทั้งการตกแต่งร้าน โลโก้ เครื่องแบบพนักงาน บรรจุภัณฑ์ สู่ มิสเตอร์ โดนัท โฉมใหม่ที่มีความสนุกสนาน สดใส ทันสมัย เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รับสิทธิ์แฟรนไชน์มิสเตอร์ โดนัทจาก ประเทศญี่ปุ่น พร้อมฉลองใหญ่ครบรอบ 33 ปี ด้วยการจัดกิจกรรม โปรโมชั่น พิเศษ และกิจกรรมการตลาดต่างๆ ทั้งกิจกรรมชิงโชค กิจกรรมขอบคุณลูกค้า รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปี

มุมประกัน ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์-ห้างเทสโก้ ส่งประกันลุยตลาดค้าปลีก นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) (กลาง-ขวา) และ นายแพทริค เกรแฮม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการนำ � เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่ผู้บริโภครายบุคคล โดยไทยพาณิชย์ นิวยอร์คไลฟ์ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ประกัน ชีวิตเพียงรายเดียว ณ ห้างเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมี ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ (ซ้ายสุด) ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำ�กัด ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

เบนซ์อมรรัชดา สมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศิริราช นางพวงผกา ตั้งบรรยงค์ ประธานบริษัท เบนซ์อมรรัชดา กรุ๊ป มอบเงินจำ�นวน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุน การก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ซึ่งให้บริการทางการ แพทย์แก่ประชาชนทั่วไปแบบครบวงจร และเป็นแหล่งวิจัยองค์ความรู้ที่ ทั น สมั ยในการช่ ว ยพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ โดยมี ศ.คลินิกนพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำ�นวยการ โรงพยาบาลศิริราช

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ี 6

“โศภนา เจนบวร” กับความท้าทายครั้งใหม่ ไปว่ากันถึงเรื่องหลักการคิดในการทำ�งาน โศภณา พูดถึง หลักแนวคิดในการทำ�งานของตนไว้อย่างน่าสนใจ...คือเวลาจะทำ� อะไรต้องตั้งใจทำ�ให้ดีในทุกขณะ “ในการบริหารกองทุน ทุกคนอยากเป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว อยากอยู่ ใ นระดั บ ท็ อ ป สิ่ ง สำ � คั ญ ก็ คื อ เราต้ อ งทำ � ดี ทุ ก ขณะ การลงทุนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เราต้องตั้งใจทำ�มันให้ดี สมมติว่าเรามีข้อมูลมา เรามีหน้าที่ต้องตัดสินใจแทน เจ้าของเงินลงทุน เราต้องเลือกสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ แต่ผลทีเ่ ราเลือกมาแล้ว

“โศภนา เจนบวร”

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

มันจะออกมาเมือ่ ไหร่ งอกเงยขนาดไหน ตอนไหน อันนีเ้ ป็น สิ่งที่คาดเดายาก ควบคุมยาก เพราะในตลาดหุ้นมันมีหลาย เหตุหลายปัจจัยที่จะส่งผลในทั้งดีและร้าย เพราะฉะนั้นเรา ต้องทำ �ให้ดีทุกๆ การตัดสินใจ ทุกๆ เวลา ในยามที่มี เหตุการณ์ต่างๆ หรือข้อมูลใหม่ๆ เข้ามา เราต้องตัดสินใจเลือกหุ้น จัดน้ำ�หนักการลงทุนให้ ถู ก ต้ อ ง และทำ � ทุ ก อย่ า งด้ ว ยความตั้ ง ใจอย่ า งเต็ ม ที่ เพราะเชื่อว่าไม่ว่าผลมันจะออกมาอย่างไร อย่างน้อยเราก็ สบายใจได้ว่า ถ้าเราทำ�ดีที่สุดแล้ว สิ่งที่จะตามมาต้องเป็น เรื่องดีมากกว่าเสียแน่นอน” จากการเป็นผูบ้ ริหารกองทุนระดับเลือ่ งชือ่ ในด้านการ ลงทุนส่วนตัว เธอได้ให้ความสำ�คัญกับการซือ้ กองทุนเป็นอย่าง มาก “การจัดการพอร์ตลงทุนส่วนตัวนั้น ปกติจะชอบซื้อ กองทุ น เป็ น หลั ก อย่ า ง LTF นี่ ก็ ซื้ อ เต็ ม รู ม ตลอดเวลา ในทุกๆ ปี นอกจากนัน้ ก็มกี องทุนตราสารหนีบ้ า้ ง กองทุนหุน้ บ้าง...” ...ติดตามต่อฉบับหน้า...

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554

หุ้นไทยที่น่าสนใจลงทุนภาย ได้แก่ กลุ่ม บันเทิง และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง จากปัจจัยการเข้าสู่ บรรยากาศการเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเงินใน ประเทศมีการหมุนเวียนมากขึ้นซึ่งมาตรการช่วย เหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมในหลายพื้นที่จะ ทำ�ให้มกี ารซ่อมแซมก่อสร้าง และจับจ่ายใช้สอยเพือ่ ฟื้นฟูบ้านเรือน ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้ รับผลดีจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในช่วงขา ขึ้น และแนวโน้มการประกาศผลประกอบการ ไตรมาสแรกของปีนี้ที่คาดว่าจะออกมาดี ทั้งนี้หุ้นที่แนะนำ� อาทิ BEC, MCOT, DCC, DRT, GLOBAL KBANK และ KTB

หน้า 13

ประเมินหุ้นไทยต่อจากนี้มีโอกาสขึ้นไป ทดสอบทีร่ ะดับ 1,090 - 1,100 จุด อย่างไรก็ตาม ระหว่างทีใ่ กล้ถงึ ระดับแนวต้านดังกล่าวอาจจะต้อง เผชิญกับแรงเทขายทำ�กำ�ไรบ้าง ดังนั้น นักลงทุน จึงต้องระวังความผนั ผวนด้วย โดยปัจจัยบวกจาก การประกาศผลประกอบการของบริษทั จดทะเบยี น กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�ซือ้ ขายทำ�กำ�ไร ตามกรอบดังกล่าว สำ�หรับนักลงทุนระยะสัน้ ส่วน นักลงทุนระยะกลางและระยะยาว หากต้นทุนต่ำ� แนะนำ�ถือต่อ แต่ถ้าต้นทุนสูง แนะนำ�ทยอยซื้อ ช่วงอ่อนตัว เพื่อถัวเฉลี่ยให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ�ลง

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษ�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 เมษ�ยน 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,294.63 8.71% 3,544.18 13.45% 4,451.96 16.90% 16,059.83 60.95%

3,393.42 12.88% 3,109.75 11.80% 7,058.84 26.79% 12,788.58 48.53%

-1,098.79 434.43 -2,606.88 3,271.25

Last Update

12/04/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,084.91 767 1,669.31 291.83

12/04/11

Chg 8.58 6.88 14.34 0.91 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg 0.8 0.91 0.87 0.31 26,350.60 621.85

16:54:50

AGRO Decline 24% No C hange 28%

1.4 A dv ance 48%

1.2

TECH

CONSUMP

1

0.68

0.8 0.6

0.04

0.4

0.31

0.2

SERVICE

0.83

0

FINCIAL

1.25

Decline 21% No C hange 36%

0.43 A dv ance 43%

RESOURC

INDUS 1.39 1.26

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษ�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 เมษ�ยน 2554

PTT

( Day )

: PTT 1,800,000 1,600,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 371.00 Chg 3.00  %Chg 0.82  Open 364.00  High 371.00  Low 362.00  Prev 368.00  Avg 365.68  AccVol 6,075,500  AccVal(K฿) 2,221,669  %Fluct 2.46  P/E 12.73  P/BV 2.15  DPS(Baht) 5.50  Yield(%) 2.78  EPS(Baht) 29.14  MktCap(Mil.) 1,058,134  Broker Target Update BLS 412.00 12/04/11 หลักSCBS ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็460.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 11/04/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 05/04/11 ค่าการ KS ม่ ขึน้ มากที 422.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,400,000 1,200,000 Vol.

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 371.00

370.00

369.00

368.00

Price

367.00

366.00

365.00

364.00

363.00

362.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษ�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 เมษ�ยน 2554

AKR

( Day )

Price & Fundamental Symbol AKR

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: AKR

18,000,000

1.07 0.07  7.00  1.01  1.10  1.01  1.00  1.07  66,336,800  70,769  8.41  N/A  2.18  N/A  N/A  N/A  845  Target Update

No Comment

16,000,000 14,000,000 12,000,000

Vol.

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 1.10

1.09

1.08

1.07

Price

1.06

1.05

1.04

1.03

1.02

1.01

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษ�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 เมษ�ยน 2554

GEN

( Day )

Price & Fundamental Symbol GEN

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: GEN

35,000,000 30,000,000

0.58 -0.12  -17.14  0.69  0.71  0.57  0.70  0.63  145,349,100  92,104  22.22  N/A  3.05  N/A  N/A  N/A  2,179  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

25,000,000

Vol.

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0.71

0.70

0.69

0.68

0.67

0.66

Price

0.65

0.64

0.63

0.62

0.61

0.60

0.59

0.58

0.57

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 593 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2554

คำ�คมการลงทุน จากที่ ผ่ า นมามั น ชั ด เจนว่ า นั ก ลงทุ น จะสามารถสร้ า งความมั่ ง คั่ ง จากตลาดหุ้ น ได้ “หากพวกเขามี ค วามสนใจและมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ตลาดหุ้นในระดับที่สูงพอ ” Warren Buffett

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 18 เม.ย.2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement