Page 1

Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

5 5 6 7

News Station

‘ลี กา-ชิง’ เตือนนลท.อยาซือ้ หุน เพลิน มาแลว‘เซาท์เทิรน์ สตีล’ วิถี TMB ลงทุนไทยเขมแข็ง2.75หมื่นลบ. เขาครม.อังคารนี้

9

Dynamic Station

10

ธรรมเทนเมนท

Q-CON ระบุปน ยี้ งั มีลนุ พลิกเปนกำไร ใกลพระพุทธเจาเขาไปแลว

12

ADVANC ปนผลครึ่งป 3 บ. เซียนหุนพรอมใจแนะซื้อ ใหคาที่ 97-110 บ. 6 คายวิเคราะหหลักทรัพย รวมใจแนะซื้อ ADVANC ไมสนปนี้สอกำไรชะลอ ตัว อางราคาบนกระดานตอนนี้รับรูประเด็นลบไปแลว อีกทั้งมองปหนาจะกลับมา สดใสไดตามการฟนตัวเศรษฐกิจ อีกทั้งมีเรื่อง 3G คอยกระตุนใหตื่นเตนตนปหนา คำแนะนำการลงทุนใหราคาเหมาะสมตั้งแต 97 บาท ไปจนถึง 110 บาท ขณะที่มติ ต‡อหนˆา 3 บอรดลาสุดไฟเขียวปนผลครึ่งปแรก 3 บาท จายจริง 10 ก.ย.

Professional Station IT แนะนำทยอยสะสม

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

ถึงคิวของ LPN เงียบเหงา

H1/52 เกินเปา LHมั่นใจทั้งปกำไรหรู

ซิตี้กรุปยกนิ้วขยับราคาเปาเปน 5.60 บ.

LH ปมกำไร Q2/52 ได 1,103 ลานบาท แมหยอนกวาชวงเดียวกัน ปกอนเล็กนอย แตโตกวา Q1/52 ถึง 71.5% และนับวาดีกวาเปาหมาย 13% จึงมั่นใจทั้งปกำไรหรูแนนอน และมองสัญญาณตลาดที่อยูอาศัยกลับ มาแลว ดานซิตี้ อินเวสตเมนต รีเสิรช เพิ่มตัวเลขคาดการณผลประกอบการ ให พรอมขยับราคาเปาหมายเปน 5.60 บาท ต‡อหนˆา 3

ชี้งบรัฐกำลังหนุนยอดขาย TSTH

ชวนเก็งกำไร ใหราคาเหมาะสม 2.12 บ.

“อภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์” ..เสือหนุมแหงวงการ Future

ตอนที่ 6

ต‡อหนˆา 11

โบรกเกอรชี้ TSTH ผานจุดต่ำสุดไปเรียบรอยแลว หลังประกาศงบ งวด เม.ย.-มิ.ย. 52 กำไร 168 ลานบาท พบสัญญาณยอดขายอูฟู ระบุนับ จากเดือนนี้เปนตนไปงบกระตุนเศรษฐกิจจะหนุนยอดขายเหล็กทรงยาว เพิ่มชัด ในขณะที่คูแขงไดลดกำลังการผลิต คาดการณกำไรจะกลับมา ผงาดแข็งแกรง จึงแนะเก็งกำไร ใหราคาเหมาะสม 2.12 บาท ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

หน้า 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ “ชุมนุมปราชญ์หุ้น ครั้งที่ 2” ในวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.อาคาร ทิปโก้ ชั้น 5 ห้อง Auditorium ถ.พระราม 6

ตอน “พัฒนาอสังหาริมทรัพย์... กลุ่มไหน หุ้นไหน มาชิล..ชิล”

ตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ หน้า 28- 29 ของหนังสือพิมพ์ Investor station (สองหน้าสุดท้าย)

อยากรู้...สร้างบ้านเพื่อขาย... อยากรู้กลุ่มก่อสร้าง หรืออยากรู้การบริหารจัดการ เรามีคำตอบให้ภายในงาน คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วิทยากรโดย

คุณสุกิจ อุดมศิริกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.


News Station

หน้า 3 Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552 รวบรวมคำเเนะนำการลงทุนจากโบรกเกอรตางๆ ADVANC ปน (ตอจากหนา 1) โตในป 53 ตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่ม คำเเนะนำ ฝ า ยวิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย ฟนตัว ในขณะที่ประเด็นการประมูล โบรกเกอร บล.กรุงศรีอยุธยา บมจ. แอดวานซ ใบอนุ ญ าตใหม 3G ทางกลุ ม ผู บล.ดีบีเอส วิคเคอรส แนะนำซื้อราคาพื้นฐาน 110.00 บาท อินโฟร เซอรวิส (ADVANC) วาหลัง ประกอบการมีความมั่นใจมากขึ้นวา บล.กรุงศรีอยุธยา แนะนำซื้อลงทุน มูลคาพื้นฐานป 52 ที่ 105 บาท จากรายงานกำไรจากการดำเนินงาน จะสามารถประมูลไดในชวงตนป 53 บล.ยูไนเต็ด แนะนำซื้อลงทุน ราคาเปาหมายที่ 101.4 บาท ใน 2Q52 ที่ 4.2 พันลานบาทแลว และจะสามารถเปดใหบริการไดใน สถาบันวิจัยนครหลวงไทย แนะนำซื้อ ราคาเหมาะสม 99 บาท คาดผลประกอบการในช ว ง 3Q52 ชวงปลายป 53 ซึ่งจะเปนประโยชน บล.ฟลลิป แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 98 บาท จะอยูระดับทรงตัวจาก 2Q52 กอน ในระยะยาวจากตนทุนสัมปทานจาย บล.เกียรตินาคิน แนะนำซื้อเมื่อออนตัว มูลคาเหมาะสมป 52 ที่ 97 บาท จะเริ่ ม ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ใน 4Q52 ตาม ที่ปรับลดลงจากปกติที่ 25% เหลือ ฤดู ก าลและเติ บ โต YoY ซึ่ ง จะเป น 6.5% โดยมู ล ค า พื้ น ฐานในป 52 คงนโยบายจ า ยป น ผลสม่ ำ เสมอที่ อ นึ่ ง ศุ ก ร ที่ ผ า น ม า ไตรมาสแรกของป ที่ มี อั ต ราเติ บ โต (รวม 3G) อิ ง วิ ธี DCF ที่ ส ว นลด 6.30 บาทตอหุน คิดเปนผลตอบแทน ADVANC ไดเปดเผยมติการประชุม เนื่องจากในปลายปกอนมีผลกระทบ 12% เทากับ 105 บาท ยังมี Upside จากราคาปจจุบัน 7% ตอป คณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี ก าร จากการปดสนามบินสุวรรณภูมิ สง 17%จากราคาปจจุบัน และบริษัทยัง อนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล ผลให ร ายได จ าก International จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก Roaming ปรับลดลงอยางรุนแรง ของป 2552 งวดการดำเนิ น งาน ใ น ข ณ ะ ที่ แ น ว โ น ม ผ ล ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม ถึ ง ประกอบการทั้งป ยังคงประเมินแบบ 30 มิถุนายน 2552 ในอัตราหุนละ อนุรักษนิยมโดยคำนึงถึงผลกระทบ 3 บาท เศรษฐกิจที่ชะลอตัว การแพรระบาด âÍ¡ÒʾÔàÈÉÊØ´àÁ×èÍແ´ºÑÞªÕãËÁ‹¡Ñº¡ÔÁàÍ秵Ñé§áµ‹ 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 áÅЫ×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ´ŒÇÂâ»á¡ÃÁ ทั้งนี้จะกำหนดรายชื่อผูถือ ของไข ห วั ด ใหญ 2009 ซึ่ ง คาดว า Streaming & One Click ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à«ç·à·Ã´ ´Í·¤ÍÁ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑŷѹ·Õ...äÁ‹µÍŒ §ÅعŒ ! หุ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ป น ผล ในวั น ที่ บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงาน ÊÐÊÁÂÍ´«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ ÃÇÁ 3 à´×͹ àÃÔÁè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á - 30 µØÅÒ¤Á 52 ÃѺ·Ñ¹·Õ Gift voucher 27 สิงหาคม 2552 และใหรวบรวม ชะลอตัว 13.5% เหลือ 16,266 ลาน รายชื่ อ โดยวิ ธี ป ด สมุ ด ทะเบี ย นใน ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 1 - 1.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· บาท วั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2552 และ ÂÍ´«× é Í ¢ÒÂÊÐÊÁ 2 4.99 ÅŒ Ò ¹ºÒ· ÃÑ º ·Ñ ¹ ·Õ ºÑ µ Ã¡Ó¹Ñ Å ÁÙ Å ¤‹ Ò 500 ºÒ· อีกทั้งมองวา ผลประกอบ ก ำ ห น ด จ า ย เ งิ น ป น ผ ล ใ น วั น ที่ การที่ชะลอตัวในป 52 ตลาดไดรับรู 10 กันยายน 2552 พิ เ ศษ ! Man of the Month ไปแลว และมีแนวโนมจะกลับมาเติบ

เป ด ปุบ เทรดป บ ...รวยทั น ที

ผูที่มียอดซื้อขายหุนสะสมสูงสุด ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2552 รับทันที Notebook ACER เดือนละ 1 รางวัล พรอม กระเปาผา I ’m Investor จาก SET และ สมุดโนต จาก SETTRADE อยางละ 100 รางวัล

เพิ่มโชคอีกขั้น ... เมื่อทานมียอดซื้อขายหลักทรัพยสะสม 1 ส.ค. - 30 ต.ค. ตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์รวมลุน รางวัลบัตรกำนัลมูลคา 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล ประกาศรายชื่อผูโชคดีทางเว็ปไซตและอีเมล ประกาศรางวัล : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 พิธีมอบรางวัล Man of the Month ที่บูตกิมเอ็งฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในงาน SET in the City 2009 ที่ สยามพารากอน อานรายละเอียดไดที่ www.kimeng.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 0-2658-5050

H1/52 เกินเปา

(ตอจากหนา 1)

นายอดิ ศ ร ธนนั น ท น รา พูล กรรมการและรองกรรมการผู จัดการ บมจ. แลนด แอนด เฮาส (LH) เป ด เผยว า คาดการณ ป นี้ ยอดขายของบริ ษั ท ฯ จะดี ก ว า ประมาณการเดิ ม ที่ ว างไว ที่ 1.5 หมื่ น ล า นบาท หลั ง จาก 6 เดือนแรกที่ผานมา สามารถทำ ยอดขายได 7,744 ลานบาท ซึ่งดี กวาประมาณการที่บริษัทฯ ตั้งไว

อี ก ทั้ ง มองดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู บริโภคเดือน ก.ค. 52 ที่ปรับตัวดี ขึ้นถือเปนสัญญาณที่ดีตอยอดขาย บาน ซึ่งโดยปกติมักจะเคลื่อนไหว สอดคลองกัน “ครึ่ ง ป ย อดขายเราก็ เ กิ น เปาแลว กำไรสุทธิก็ทำได 1,746 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเปาที่วางไวกวา 13% จึงเชื่อวากำไรทั้งปนี้ก็นาจะ ออกมาดีเชนกัน” นายอดิศร กลาว

ขณะที่ บริษัทฯมีแผนที่จะ เปดโครงการใหมในชวงครึ่งปหลัง อี ก 5 โครงการ รวมมู ล ค า กว า 6,000 ลานบาท แบงเปนบานเดี่ยว จำนวน 3 โครงการ ในไตรมาส 3 นี้ และอี ก 2 โครงการที่ เ หลื อ เป น ทาวนเฮาส ที่จะเปดตัวในไตรมาส 4/52 อนึ่ ง ผลการดำเนิ น งาน ประจำไตรมาสที่ 2/2552 บริษัทฯ

และบริษัทยอย มียอดขายอันเกิด จากการโอนบานรวมทั้งสิ้น 4,781 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 เมื่อ เที ย บกั บ ไตรมาสเดี ย วกั น ของป 2551 และเพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบ กับยอดขายที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1 ที่ผานมา ในสวนของกำไรสุทธิใน ไตรมาสที่ 2/2552 เทากับ 1,103 ลานบาท ลดลง 1.1% เมื่อเทียบ กับไตรมาสเดียวกัน ต‡อหนˆา 4


News Station

Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

H1/52 เกินเปา

(ตอจากหนา 3)

ของป 2551 แตหากเทียบ กั บ ไตรมาส 1 ที่ ผ า นมา บริ ษั ท ฯ สามารถทำกำไรเพิ่มขึ้น 71.5% ดาน ซิตี้ อินเวสตเมนต รี เ สิ ร ช ได ปรั บ เพิ่ ม ตั ว เลข คาดการณผลประกอบการของ LH ขึ้น 20.1 % สำหรับป 2552 และ

14.7 % สำหรับป 2553 และ 6 % สำหรั บ ป 2554 โดยคาดว า ยอด ขายคอนโดมิเนียมในระดับสูงจะ เปนแรงหนุนตอรายได พรอมกันนี้ ไดเพิ่มเปาหมายราคาหุน LH จาก เดิมที่ 5.00 บาท เปน 5.60 บาท ดวย

โบรกเกอร

หน้า 4

รวบรวมคำเเนะนำการลงทุนจากโบรกเกอรตางๆ คำเเนะนำ

บล.กรุงศรีอยุธยา บล.ดีบีเอส วิคเคอรส บล.ซิกโก ซิตี้ อินเวสตเมนต รีเสิรช บล.เมอรชั่น พารทเนอร

แนะนำขาย มูลคาพื้นฐานที่ 6 บาท แนะนำเต็มมูลคา ราคาพื้นฐาน 5.90 บาท แนะนำถือ ราคาเปาหมายที่ 5.95 บาท ใหเปาหมายราคาที่ 5.60 บาท แนะนำถือ

หลักทรัพยธนชาต

Thanachart Seaurities

www.TNSitrade.com ชี้งบรัฐ

(ตอจากหนา 1)

บทวิเคราะหสถาบันวิจัย นครหลวงไทย (SCRI) ระบุ ถึ ง บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) (TSTH) หลังรายงานผลประกอบ การ ณ สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 52 ซึ่ง ประกาศผลขาดทุนสุทธิใน Q1/52 (เม.ย.- มิ . ย. 52) 168 ล า นบาท โดยฝายวิเคราะหมองวา การลด กำลังการผลิตของคูแขงในประเทศ ทำให TSTH สามารถขายสินคาได มากขึ้น โดยมียอดขายใน Q1/52 เพิ่ ม จาก 2.3 แสนตั น ใน Q4/52 เปน 2.65 แสนตัน อยางไรก็ตาม ราคาเหล็กในตลาดโลกที่มีความ ผันผวน ขณะที่ยังไมมีอุปสงคการ ใช เ หล็ ก ที่ แ ท จ ริ ง ป จ จั ย ดั ง กล า ว จึงทำใหราคาขายใน Q1/52 ลดลง จาก 17.8 บาท/กก. เป น 17.2 บาท/กก. อัตรากำไรขั้นตน (GPM) ของบริ ษั ท ฯ จึ ง ยั ง คงติ ด ลบ -0.83% ใน Q4/51 ดังนั้น หากรวม

คาใชจายดานอื่นๆ อาทิ ดานการ ขายและบริ ห าร ค า ภาษี เป น ต น เพิ่ ม เติ ม เข า มา จะทำให TSTH ประกาศผลขาดทุนสุทธิใน Q1/52 เทากับ 168 ลานบาท เปรียบเทียบ กับกำไรสุทธิใน Q4/51 ที่ 18 ลาน บาท ทั้ ง นี้ แ ม ยั ง ไ ม เ ห็ น สัญญาณของการฟนตัวของกำลัง ซื้อในประเทศ แตการลดกำลังการ ผลิตของคูแขง ทำใหบริษัทมีสวน แบ ง การตลาดเพิ่ ม ขึ้ น เกิ น กว า 40% ประกอบกั บ งบกระตุ น เศรษฐกิจจากรัฐบาลที่จะเริ่มเขา มาตั้งแตเดือน ส.ค. 52 เปนตนไป คาดจะทำให บ ริ ษั ท สามารถขาย เหล็กทรงยาวเฉลี่ยไมต่ำกวาเดือน ละ 9 หมื่ น ตั น แนวโน ม ปริ ม าณ ขายป 2552 คาดจะปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น 5% yoy จาก 1.1 ล า นตั น ในป 2551 เป น 1.2 ล า นตั น สำหรั บ ราคาเหล็กที่ผานจุดต่ำสุดไปแลว โดยคาดจะเคลื่ อ นไหวที่ ร ะดั บ 16-20 บาท/ก.ก.ในช ว งป 2552 และจะปรับขึ้นเกินกวา 20 บาท/ กก. ป 53 ที่ เ ริ่ ม มี ค ำสั่ ง ซื้ อ จาก โครงการขนาดใหญ ข องรั ฐ บาล คาดจะทำใหสวนตางระหวางราคา ข า ย แ ล ะ ต น ทุ น ยั ง ยื น สู ง ก ว า

บริการซื้อขายหลักทรัพยและ ตราสารอนุพันธผานระบบอินเทอรเน็ต สนใจการลงทุนหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม...

Internet Hotline : 0-2217-8900 ใหการลงทุนเปนเรื่องงาย สะดวก ปลอดภัย ทันกับความตองการของคุณ ตลอด 24 ชม. 7 บาท/กก. GPM ป 52 จึ ง มี แนวโนมปรับตัวขึ้นจาก 3.73% ใน ป 51 เปน 13.15% และสงผลตอ เนื่องใหบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เปน 1,526 ลานบาท จาก 81 ลาน บาทในป 2551 อย า งไรก็ ดี ประเมิ น ผล การดำเนินงานของ TSTH ไดผาน จุ ด ต่ ำ สุ ด แล ว ในป Q1/52 และ คาดการฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ จะ ทำใหกำไรสุทธิของบริษัทกลับมา เติบโตอยางแข็งแกรงอีกครั้ง ทั้งนี้ SCRI ปรั บ วิ ธี ก ารประเมิ น มู ล ค า

หุนของ TSTH ใหมจากเดิมใชวิธี DCF ที่ราคาเหมาะสมเทากับ 1.70 บาท/หุน เปลี่ยนเปนวิธีเทรดที่ BV ปจจุบัน เพื่อใหสะทอนกับแนวโนม การฟ น ตั ว ของบริ ษั ท ในอนาคต ดังนั้น แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ราคา เหมาะสม 2.12 บาท/หุน


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

CLSA เตือนหุนยานเอเซีย จอปรับฐานลง 14% รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ซี แ อลเอสเอเอเซี ย แปซิ ฟ ก มาร เ ก็ ต ส ค าดดั ช นี ตลาดหุนตลาดเกิดใหมภูมิภาคเอเซียมีแนวโนม ลดลง 14% หลังดัชนีอยูในระดับเหนือเสนคา เฉลี่ย 200 วันแลว 35% นายลอเรนซ บาลันโค นักวิเคราะหทาง เทคนิคที่ซีแอลเอสเอกลาววา มูลคาหุนเพิ่มขึ้น อยางรวดเร็วจนเสนเทคนิคบงชี้ถึงการปรับฐาน ลงในระยะอันใกลนี้ ขณะเดียวกันนายบาลันโค คาดวา ดัชนี เอ็ ม เอสซี ไ อตลาดเกิ ด ใหม ภู มิ ภ าคเอเซี ย จะ ลดลงมาเคลื่อนไหวอยูในกรอบ 370-390 จุด จากที่ปดวานนี้ที่ระดับ 432.02 จุด ทั้งนี้ ขอมูลจากบลูมเบิรก ระบุวา ในปนี้ ดัชนีเอ็มเอสซีไอตลาดเกิดใหมภูมิภาคเอเซียได เพิ่ ม ขึ้ น มาแล ว 78% จากระดั บ ต่ ำ สุ ด ในที่ 2 มีนาคม

News Station

หน้า 5

‘ลี กา-ชิง’ เตือนนลท. อยาซื้อหุนเพลิน

อินเดียจอเผชิญภัยแลงรุนแรงสุด รอบ 7 ป

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ‘ลี กา-ชิง’ มหาเศรษฐีฮองกงกลาววา เศรษฐกิจ โลกจะยังไมฟนตัวในปนี้ แมผานจุดต่ำมาแลว พรอมกับเตือนนักลงทุนใหระมัดระวังการลงทุน ในหุน โดยเฉลาะอยางยิ่งการลงทุนในหุนดวย การขอวงเงินกู ‘จริงอยูเศรษฐกิจโลกพนจุดที่เลวราย ที่สุดแลว แตยังเร็วไปที่จะดีใจวา เศรษฐกิจได มาถึงจุดฟนตัว ภาวะเศรษฐกิจติดลบชะลอลง แต นั่ น ไม ไ ด ห มายความว า เศรษฐกิ จ กำลั ง ขยายตัว’ นายลีวัย 81 ป กลาว นอกจากนี้ นายลีเตือนวา นักลงทุนควร หลี ก เลี่ ย งการใช ซื้ อ ขายหุ น ผ า นบั ญ ชี ม าร จิ้ น เนื่องจากมีความเสี่ยงมากเกินไป หลังราคาหุน ไดเพิ่มขึ้นมาสูงแลว ‘ผมไมซื้อหุนในชวงนี้ และยังไมมีแผน จะซื้อ แตหากราคาหุนไมสูงเกินไป เชน PE ต่ำ เงินปนผลนาพอใจ และราคาหุนยังไมรอนแรง มาก ผมจะซื้อ’ นายลีกลาว

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า สำนั ก อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาอิ น เดี ย คาดการณ ว า อินเดียจะเผชิญภัยแลงครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 7 ป หรือ นับแตป 2002 ซึ่งจะสงผลกระทบตอ ปริมาณผลผลิตออย ขาว และขาวสาลีในฤดู เพาะปลูกที่กำลังจะเริ่มตน โดยสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียแจงวา ในฤดูมรสุมนี้ ปริมาณน้ำฝนจะมีเพียง 73% ของปริมาณเฉลี่ยในแตละปเทานั้น ‘สถานการณจะเปนเหมือนกับที่เคย เกิดขึ้นในป 2002 ซึ่งปริมาณน้ำฝนในปนั้นต่ำ กว า ปริ ม าณเฉลี่ ย ถึ ง 19.2% และเป น ป ที่ อินเดียประสบภัยแลงรุนแรงที่สุดในรอบ 15 ป’ นายเอจิ ต ทยาจี ผู อ ำนวยการสำนั ก อุตุนิยมวิทยาอินเดีย กลาว ทั้งนี้ ภาวะภัยแลงที่คาดวาจะเกิดขึ้น ในปนี้จะสงผลกระทบตอรายไดของประชากร ในภาคเกษตร 742 ลานคนในอินเดีย และอาจ กดดันใหจีดีพีอินเดียขยายตัวไดเพียงอัตราที่ ต่ำเชนที่เคยเกิดขึ้นในป 2002

มาแลว! ‘เซาท์เทิร์นสตีล’ แฟนหุน IPO ไมควรมองขาม เตรียมเปดจอง 19-20 ส.ค. คาดเขา mai ไดตนก.ย.นี้ บมจ.เซาทเทิรนสตีล เตรียมแผนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai ตนเดือน กันยายนนี้ ‘แสงรุง นิติภาวะชน’ ระบุเตรียมขาย IPO จำนวน 60 ลานหุน เตรียมเปดใหจองซื้อ หุนไอพีโอ 19-20 ส.ค.นี้ ชูปจจัยพื้นฐานแกรงและผลประกอบการที่ดีมัดใจนักลงทุน นายแสงรุ ง นิ ติ ภ าวะชน กรรมการผู จัดการ บริษัท เซาทเทิรนสตีล จำกัด (มหาชน) กล า วว า บริ ษั ท ฯ จะเซ็ น สั ญ ญาแต ง ตั้ ง บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย คั น ทรี่ กรุ ป จำกั ด (มหาชน) เป น แกนนำในการจั ด จำหน า ยและรั บ ประกั น การ จำหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของ ‘เซาทเทิรนสตีล’ ในวันนี้ (จันทรที่ 17 สิงหาคม 2552) และคาดวา จะเป ด ให จองซื้อหุนไอพีไอ ในช ว งวั น ที่ 19-21 สิงหาคม และจะเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในชวงตนเดือนกันยายนนี้ โดย เงินที่ไดจากการระดมทุนจะนำไปใชเปนเงินทุน หมุนเวียนในการขยายธุรกิจใหมีการเติบโตอยาง ต อ เนื่ อ งและพั ฒ นาศั ก ยภาพของบริ ษั ท ให แข็งแกรงยิ่งขึ้น รวมไปถึงเพิ่มความสามารถใน การแขงขัน และพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ‘จุดเดนของ บมจ.เซาทเทิรนสตีล อยูที่ ปจจัยพื้นฐานที่แข็งแกรง ซึ่งสามารถยืนหยัดและ

กาวผานวิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลาย ครั้งในรอบ 16 ปนับแตกอตั้งบริษัทและดำเนิน ธุรกิจจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งสะทอนถึงศักยภาพของ คณะผูบริหารที่พรอมที่ผลักดันใหบริษัทฯ เติบโต ตอเนื่องไปขางหนาไดอยางมั่นคงตอไป ขณะที่ผล ประกอบการก็มีอัตราการขยายตัวที่ดีมาอยางตอ เนื่องเชนกัน’นายแสงรุงกลาว ทั้ ง นี้ บมจ.เซาท เ ทิ ร น สตี ล มี ผ ลการ ดำเนิ น งานกำไรสุ ท ธิ จ ำนวน 46.02 ล า นบาท 55.39 ลานบาท และ 112.84 ลานบาท ในชวงป 2549-2551 ตามลำดับ ลาสุด ไตรมาสที่ 1 ป 2552 มีกำไรสุทธิจำนวน 30.16 ลานบาท คิดเปนอัตรากำไรสุทธิรอยละ 4.89 ซึ่งมี แนวโนมเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยในป2550 และ ป 2551 กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิมีสัดสวน เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ ขายซึ่ ง เป น ผลมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณ สิ น ค า ที่ จ ำหน า ยและราคาที่ จ ำหน า ย ในขณะ

เดี ย วกั น บริ ษั ท ยั ง สามารถบริ ห ารต น ทุ น และ คาใชจายในการขายและบริหารใหมีสัดสวนได ใกลเคียงกับปกอน สงผลใหบริษัทมีความเชื่อมั่น วาผลประกอบการทั้งในดานรายไดและกำไรสุทธิ ในป 2552 จะเติบโตอยางตอเนื่องตอไป อยาง แนนอน ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ ง เป น หุ น สามั ญ จำนวน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแลว 140,000,000 บาท ซึ่ง บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญ เพิ่ ม ทุ น ต อ ประชาชนเป น ครั้ ง แรกจำนวน 60,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือ คิดเปนรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท


News Station

Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

หน้า 6

วิถี TMB

ศุกรที่ผานมาราคาหุน TMB ทั้งหนาแนนดวยแรงซื้อและการบวกที่เขียวเขม ขึ้นๆ ซึ่งเหตุสนับสนุนการบวกในรอบนี้ก็ไมใชเรื่องอะไรอื่น นอกเสียจากประเด็นที่ กระทรวงการคลังมีนโยบายชัดเจนที่จะขายหุนสวนที่ถืออยูในมือให ไอเอ็นจีกรุป โดยให เหตุผลตอนนี้ธนาคารทหารไทยไมไดอยูในยุทธศาสตรของกระทรวงอีกตอไป สวนคำถามสำคัญที่นักลงทุนตองหาคำตอบคือ จากครั้งกอนที่ไอเอ็นจีเคย ซื้ อ หุ น ที่ ร ะดั บ ราคา 1.60 บาทนั้ น ในวั น นี้ ซึ่ ง สถานการณ ทั้ ง เชิ ง เศรษฐกิ จ และตั ว โครงสรางธนาคารเองแตกตางออกไป ราคาที่เคยตกลงกันวันนั้นจะยังเหมาะสมหรือไม โดยคำตอบยอมจะแบงไดเปน 3-4 ลักษณะคือ 1. ราคา 1.60 บาท แพงไป สำหรับผูซื้อ 2. ราคา 1.60 บาท เปนราคาที่ผูซื้อเต็มใจจะจายเงิน 3. ตอใหแพงกวา 1.60 บาท ก็ยังนาซื้อเพราะจะไดเพิ่มอำนาจบริหารไดคลอบคลุมขึ้น และคำตอบที่ 4. คือ วันนี้ยังไมมีราคาที่เหมาะสมเพราะผูซื้อไมจำเปนตองรีบรอน หากตกลงใจอยากได แนๆ วันใดคอยมาประเมินมูลคากับผลประโยชนที่ควรจะตองเสียและจะตองไดรับอีกที ทั้งนี้ในทางทฤษฎีทั้ง 4 ขอนี้เปนไปไดทั้งนั้น ทวาในทางปฏิบัติ หลายๆ คนทั้ง วงนอกและวงในตางฟนธงในใจตัวเองไปเรียบรอยแลววา นาจะมีการซื้อขายหุนที่ราคา 1.60 บาท หรือใกลเคียง อีกทั้งการที่ รมว. คลัง แยมออกมาวา ระดับราคาที่ 1.60 บาท เปนราคาที่รับไดหากจะตองขายหุนออกไป นี่ก็ยิ่งทำใหใครตอใครพลอยคาดหวังราคา หุนบนกระดานวา นาจะสามารถปรับขึ้นสอดคลองกับราคาที่นาจะมีการตกลงขายไดใน อีกไมชา อยางไรก็ดี มี 1 เสียง (ย้ำวา 1 เสียงเทานั้น) จากคนรอบตัวใหความเห็นวา ตอจากนี้ TMB ยอมจะมีขาวคราวมากระตุนการเก็งกำไรอีกเรื่อยๆ ตามสไตลหุนที่ถูกจุด จนติดแลว ซึ่งไมวาสุดทายความจริงจะเปนอยางไรก็ตาม สำหรับคนที่ชอบเก็งกำไร รับรองมันสแน (ศุกรที่ผานมา TMB เปดที่ 0.95 บาท ระหวางวันทำจุดสูงสุดที่ 1.11 บาท กอนจะปดที่ราคา 1.09 บาท คิดเปนบวกจากวันกอนหนาถึง 18.48% ดวยมูลคา ซื้อขายรวม 2,516.12 ลานบาท)

TMB Financial Data

www.tiscoetrade.com งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 601,379.19 Liabilities 555,211.76 Equity 46,071.94 Paid-up Capital 435,287.38 Revenue 8,084.00 Net Profit 436.18 EPS(Baht) 0.01 ROA(%) -0.10 ROE(%) 1.60 Net Profit Margin(%) 5.40

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

654.25

-1.43

-0.22

473.31

-2.20

-0.46

1,009.65

-3.25

-0.32

180.24

-1.73

-0.95

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

22,301.28 169.44

14/08/09 16:59:58

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

4,129.58

4,155.84

-26.26

(18.52%)

(18.63%)

Foreign

3,861.92

4,456.59

(17.32%)

(19.98%)

14,309.78

13,688.85

(64.17%)

(61.38%)

Local Last Update

-594.67

+620.93

14/08/09

Í‹ÒãËŒÃÙŒ¹Ð

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 13/08/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

NA 0.87 1.06 NA 38,213.80

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 09/03/2552

5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. ING BANK N.V.

10,970,893,359 (26.41%)

2. กระทรวงการคลัง

9,372,279,805 (22.56%)

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 4. DBS BANK A/C 003

3,170,455,332 (7.63%)

5. JPMORGAN SPECIAL SITUATIONS (MAURITIUS) LIMITED

1,560,000,000 (3.76%)

2,977,989,892 (7.17%)

ศุกรที่ผานมาหุนไทยคอนขางจะปรับฐานไดนิ่มนวล หลายตัวใหญๆ ราคาลดลงในระดับที่ไมรุนแรง มาก ซึ่งเงินตางชาติเริ่มทยอยโยกออกบางพอประประมาณไมนากลัวมาก (ถาวันนี้ไมมีการขายหนักๆ มา ทับถมอีก) ขณะที่นาประหลาดวาหุนในกลุมที่อยูอาศัย แมจะประกาศตัวเลขงบออกมาไดหลายวันแลว แต ความแรงก็ยังไมซาลงซึ่งตัวที่มาแรงทายสัปดาหกอนไดแก SPALI กับ LPN สวนตัวอื่นๆ ในกวนก็วิ่งไดพอ ประมาณแบบไมตกกระแส แตแรงแบบนี้ไมเชื่อหรอกวา จะไมมีการพักเหนื่อยเทขายทำกำไรกันบาง ขณะที่หุนกลุมเหล็กบางตัวเพิ่งขยับไดโดดเดนหลังจากอืดอาดมานาน ซึ่งตัวที่เดนที่สุด (หมายถึง ราคาขึ้นแรงสุด ไมไดหมายถึงพื้นฐานนาสนใจสุด) ก็คือ GSTEEL โดยมาในจังหวะที่หุนตัวญาติสนิทชิดเชื่อ คือ MILL ที่แรงไปมากแลวเมื่อสัปดาหกอน กลับออกอาการบวกไดอยางไมเต็มใจ อยางไรก็ดีมีหุนอีกตัวอยากจะแนะนำคือ AMAC บวกแรงอยางนาสนใจ แตทำไม ทำไม ทำไม ผู บริหาร คือ ‘คุณชำนิ จันทรฉาย’ กลับประกาศวา ที่หุนขึ้นไมมีอะไรในกอไผ แถมฝากเตือนนักลงทุนให รอบคอบกอนซื้อตาม พรอมขูมือดีที่มาดันหุนวา จะสืบหาตัวใหเจอ โทษฐานที่ทำใหถูกเจาหนาที่ทางการเพง เล็งเปนพิเศษโดยไมรูอิโหนอิเหน


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

News Station

หน้า 7

ลงทุนไทยเขมแข็ง2.75หมื่นลบ.เขาครม.อังคารนี้ TMBลอใจพนง.เออร์รี่ฯจาย30เทาของเงินเดือน

นายสถิตย ลิ่มพงศพันธ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะ ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการปฎิ บั ติ ก ารไทยเข ม แข็ ง 2555 กลาววา วันที่ 18 ส.ค.นี้จะ เสนอให ค ณะรั ฐ มนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินที่จะ ลงทุนภายใตโครงการไทยเขมแข็ง รวม 2.75 หมื่นลานบาท โดยราย ละเอี ย ดที่ จ ะเสนอครม.แบ ง เป น โครงการที่พรอมดำเนินการลงทุน ภายในเดือนก.ย.นี้คิดเปนมูลคา 1.45 หมื่นลานบาท และโครงการ ที่จะสามารถดำเนินการไดภายใน สิ้ น ป 2552 คิ ด เป น มู ล ค า 1.3 หมื่นลานบาท ซึ่งหลักเกณฑการ พิจารณาดังกลาวคณะกรรมการ เ ห็ น ว า ต อ ง เ ป น โ ค ร ง ก า ร ที่ ประชาชนได รั บ ผลประโยชน โดยตรง และมี ค วามพร อ มที่ จ ะ ดำเนิ น การกระตุ น เศรษฐกิ จ ทั น ภายในป 2552 “คณะกรรมการกลั่ น ก ร อ ง พิ จ า ร ณ า ห ลั ก เ ก ณ ฑ โครงการที่ มี ค วามพร อ มภายใต กรอบวงเงิ น พ.ร.ก.กู เ งิ น ของรั ฐ 4 แสนลานบาท ซึ่งมีการจัดสรร 2 แสนล า นบาท สำหรั บ กระตุ น เศรษฐกิจภายใตโครงการไทยเขม แข็ ง ส ว นที่ เ หลื อ ชดเชยการขาด ดุลงบประมาณ โดยมีโครงการทั้ง ใหญและเล็กกวา 400 โครงการ ซึ่ ง วั น ที่ 18 ส.ค.นี้ จะเสนอให

ครม.อนุ มั ติ ก รอบวงเงิ น 2.75 หมื่นลานบาท สำหรับโครงการที่ พรอม สวนวงเงินที่เหลือจะตองรอ ใหครม.อนุมัติอีกครั้งหนึ่งวาจะนำ ไปดำเนิ น การในส ว นใดของ โครงการไทยเขมแข็ง” นายสถิตย กลาว

นายธวั ช ชั ย เตชะวั ฒ น วรรณา ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานทรั พ ยากรบุ ค คล ธนาคาร ทหารไทย หรื อ TMB เป ด เผยว า ธนาคารไดเปดโอกาสใหพนักงานที่ ทำงานมานานและอาจจะไมคุนเคย กั บ สภาพแวดล อ มในการทำงานที่

เปลี่ยนไป สามารถเขารวมโครงการ เกษียณอายุกอนกำหนดโดยความ สมัครใจ โดยเสนอเงินตอบแทนตาม อายุงานและเงินเพิ่มพิเศษในจำนวน รวมที่สูงกวาตามที่กฎหมายกำหนด ถึง 130 เปอรเซ็นต โดยพนักงานที่ ทำงานมานานอาจได รั บ เงิ น รวม สูงสุดถึง 30 เทาของเงินเดือน และ ยิ่งไปกวานั้น ธนาคารยังพรอมที่จะ สนั บ สนุ น ในด า นการอบรมหรื อ พั ฒ นาเพื่ อ อาชี พ การงานใหม สำหรับพนักงานที่ประสงคจะรับการ สนับสนุนดังกลาวอีกดวย” พนั ก งานที่ ส นใจเข า ร ว ม โครงการจะต อ งมี อ ายุ 40 ป ขึ้ น ไป และมีอายุงานอยางนอย 10 ป โดย สามารถยื่ น ใบสมั ค รได ตั้ ง แต วั น ที่ 1-11 กันยายนนี้ โดยจะมีผล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ทั้งนี้ธนาคารได จัดสรรงบประมาณจำนวน 850 ลาน บาทสำหรับโครงการดังกลาวไวแลว ตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2551และ ไดมีการรับรูคาใชจายสวนนี้ในงบดุล ของปที่แลว “ธนาคารทหารไทยได เ ร ง เดิ น หน า สร า งองค ก รที่ มี ลู ก ค า เป น ศู น ย ก ลาง ไม ห ยุ ด นิ่ ง และมี ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เพื่ อ ให บ รรลุ แ ผน ดั ง กล า ว ธนาคารได ท ำการปรั บ โครงสรางองคกรและสายงานตางๆ และจั ด ให พ นั ก งานปฏิ บั ติ ง านใน ตำแหนงหนาที่ที่เหมาะสมตามความ ถนัด”

กลับเขามา” นายอภิศักดิ์ กลาว กอนหนานี้ นายปรีชา ภู ขำ รองกรรมการผู จั ด การ KTB ระบุ ว า ธนาคารมั่ น ใจว า จะ สามารถควบคุ ม NPL ให อ ยู ใ น ระดั บ ที่ ท รงตั ว จากป จ จุ บั น ที่ อ ยู 6% และทั้งปไมเกิน 7% โดย NPL ส ว นใหญ เ กิ ด ขึ้ น จากสิ น เชื่ อ ภาค

อสั ง หาภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละ การสงออก สวนยอดสินเชื่อรวมทั้งป จะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เกิ น 7% โดยช ว ง 7 เดือนที่ผานมาธนาคารปลอยสิน เชื่ออยูที่ 4-5% มูลคาเงินสินเชื่อ ปลอยใหมอยูที่ประมาณ 3.5 แสน ลานบาท

KTBรับNPLลาสุดเพิ่มขึ้นเหตุศก.ยังไมฟนตัว นายอภิ ศั ก ดิ์ ตั น ติ ว รวงศ กรรมการผูจัดการ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปดเผยวา ขณะนี้ยอมรับวาย อดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคาร ยั ง มี เ พิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น อ ย แต จ ำนวนไม ม ากนั ก เนื่ อ งจาก ปญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำลง ซึ่งกวา เศรษฐกิจจะกลับเขาสูภาวะปกติได

ตองใชเวลาอีกยาวนาน “แนวโนมเศรษฐกิจไทย เริ่มปรับตัวดีขึ้นแลวแตวาตองใช เวลา ซึ่งขณะนี้ภาคธุรกิจเริ่มกลับ มาขอสิ น เชื่ อ มากขึ้ น โดยเฉพาะ ก า ร ข อ สิ น เ ชื่ อ ที่ เ ป น เ งิ น ทุ น หมุนเวียน หรือ working cap หลัง จากที่ ลู ก ค า เริ่ ม มี ค ำสั่ ง ซื้ อ สิ น ค า


News Station

Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552 ก.ล.ต. ส่ง ‘สมพล’ จ่อนัง่ เก้าอี้ ‘ปกรณ์’ 19 ส.ค.นีบ้ อร์ด ตลท.ประทับตราอย่างเปนทางการ นายธีร ะชัย ภูว นาถนรานุบ าล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปดเผยวา คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีม ติแ ตง ตังกรรมการ ้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) จำนวน 2 คน ไดแก นายสมพล เกียรติไพบูลย และนาง จารุพร ไวยนันท แทนนายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา และนายวิชยั พูลวรลักษณ ทีค่ รบวาระ การดำรงตำแหนง ทังนี ้ ้ การแตงตังดั ้ งกลาวมีผล ตังแต ้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2552 ฟากนายสมพล เกีย รติ ไพบูล ย ประธานกรรมการธนาคารนครหลวงไทย

(SCIB) และอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย เปดเผย วา หลังจากที่ประชุม ก.ล.ต.มีมติ เลือกตนเปน 1ใน 2 คนไปเปน กรรมการ ตลท. แทนกรรมการ ทีห่ มดวาระ ขัน้ ตอนตอจากนีตองรอคณะกรรม ้ การตลท. ทีจ่ ะประชุมในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ จึง จะทราบตัว บุ ค คลที่ จ ะเขา มาเปน ประธาน ตลท.คนใหม พรอมยอมรับวา ตนไดรับการทาบทาม จากกระทรวงการคลัง เขาไปชวยงานทางดาน ตลาดหลัก ทรัพ ยจ ริง แตร ายละเอีย ดยังไม สามารถเปดเผยได ในขณะนี้

จัดการใหญ บมจ. บางจากปโตรเลียม (BCP) เปดเผยวา ที่ ประชุมคณะกรรมการอนุมตั กิ าร จัดสรรกำไรจากกำไรสะสมเพือ่ จายเงิน ปน ผล ระหวางกาลใหแกผถืู อหุน ของบริษทั ฯ ในอัตราหุน ละ 1.00 บาท โดยรวมทังการจ ้ ายเงินปนผลใหแก ผูถื อหุน สามัญ (BCP) และการจายเงินเทียบเทา เงินปนผลผานทางบริษทั สยามดีอาร จำกัด ให แกผถืู อใบแสดงสิทธิในผลประโยชนทเี่ กิดจากหุน สามัญ (BCP-DR1) โดยกำหนดรายชือ่ ผูถ อื หุน ที่มสี ทิ ธิรับ เงิน ปน ผลในวัน ที่ 28 สิง หาคม 2552 และ รวบรวมรายชือ่ โดยวิธปี ด สมุดทะเบีย นพักการ บอร์ด BCP มีมติปน ผลระหว่างกาล 1 บ. โอนหุน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 และกำหนด นายอนุสรณ แสงนิม่ นวล กรรมการผู จายเงินปนผล ในวันที่ 7 กันยายน 2552



“ขยับในกรอบ 68-70 บ./ก.ก.” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

- วันศุกรทผี่ า นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 449 สัญญา สถานะคงคาง 2,138 สัญญา - ปด 70.30 บ./ก.ก. ลดลง 0.70 บ. (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค.53)



“เทคนิค - น้ำมัน แจม” นายพงศ์ภทั ร สิรพ ิ พ ิ ฒ ั น์ ผูช ว ยผูจ ดั การ บริษทั หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) SET50 Futures - วันศุกรทผี่ า นมาปริมาณการซือ้ ขาย 9,224 สัญญา สถานะคงคาง 24,153 สัญญา - ปด 465.80 จุด ลดลง 4.90 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52)

ปจจัยบวก- ความตองการยางยังมีสงู ราคาตลาดจริงพุง - ราคายังยืนเหนือ 70 บ./ก.ก.

ปจจัยบวก - สัญญาณทางเทคนิคยังเปนขาขึน้ - น้ำมันฟน ตัวตามเศรษฐกิจโลก

ปจจัยลบ - เงินเยนแข็งคาแตะ 95 เยน/ดอลล - เงินบาททรงตัว 33.97-34 บาท/ดอลล - น้ำมันขยับในกรอบ 60-73 เหรียญ - ราคายางลวงหนาเขาเขต Overbought

ปจจัยลบ - วอลุม เมือ่ วันศุกรทผี่ า นมาไมถงึ 10,000 สัญญา - การเมืองรอน หลังกลุม เสือ้ แดงเตรียมถวายฎีกาฯ - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 594.67ลานบาท

กลยุทธ - เก็งกำไรฝง ซือ้ (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค.53) - แนวรับ 68 บ./ก.ก. - แนวตาน 70 บ./ก.ก.

หน้า 8

กลยุทธ์ - เก็งกำไร (สัญญา S50U09 ก.ย.52 ) - แนวรับ463 จุด ถัดไป 455 จุด - แนวตาน 479 จุด ถัดไป 486 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 468-455 จุด แนวตาน 479-482 จุด


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

Dynamic Station

หน้า 9

Q-CON ระบุปนี้ยังมีลุน พลิกเปนกำไรจากขาดทุน 30.35 ลบ. ในปกอน Q-CON ตั้งเปาโกยรายไดปนี้ใกลเคียงปกอนที่ 1.04 พันลบ. พรอมลุนพลิกเปนกำไรจากขาดทุน 30.35 ลบ. หลัง ราคาขายอิฐมวลเบาเพิ่มจาก 120 บ./ตารางเมตร เปน 135 บ./ตารางเมตร แถมตนทุนหด 4-5% เหตุเปลี่ยนจากน้ำมันเตามา ใชแกส -Q3/52 ออกสินคาใหม เคาทเตอรอิฐมวลเบา นายกิตติ สุนทรมโนกุล ผูอำนวยการ ฝ า ยการขายและการตลาด บมจ. ควอลิ ตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดัคส (Q-CON) เปดเผยวา หลั งจากผลประกอบการในไตรมาส 2/2552 ออกมามี ผ ลขาดทุ น 7.37 ล า นบาท จาก ไตรมาส 1/2552 ที่มีกำไร 20.32 ลานบาทนั้น ถือวาไมเปนไปตามที่บริษัทฯ คาดการณไววา จะมีกำไรตอเนื่องจากไตรมาสที่ผานมา แตไม รูสึกกังวลมากนัก เพราะหากเศรษฐกิจดีขึ้น คง ชวยกระตุนกำลังซื้อของผูบริโภคใหกลับเขาสู ภาวะปกติและทำใหยอดขายในชวงที่เหลือของ ปนี้เติบโตในทิศทางที่ดี “ไตรมาส 2 ที่ขาดทุน ก็ถือวาขาดทุน นอยกวางวดเดียวกันของปกอน แตก็ผิดคาด จากไตรมาส 1 ที่มีกำไร เพราะไดรับผลกระทบ จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับมี วันหยุดหลายวันในไตรมาส 2 ประมาณ 10 กวาวัน ฉะนั้นยอดขายของบริษัทฯ จึงลดลง แตในชวงที่เหลือของปนี้นาจะดีขึ้น เพราะยอด ขายเริ่มกลับมาแลว กำลังซื้อเริ่มฟน อีกอยาง เราเตรียมออกโปรโมชั่นตางๆ มากระตุนกำลัง ซื้อดวย” นายกิตติ กลาว สวนในปนี้ยังคงตั้งเปารายไดใกล เคียงกับปกอนที่ทำได 1,043.74 ลานบาท และ มีโอกาสพลิกเปนกำไรจากขาดทุน 30.35 ลาน บาทในปกอน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มมี

ทิศทางที่ดีขึ้น จนสงผลใหกำลังซื้อของผูบริโภค เริ่มกลับเขาสูภาวะปกติ ประกอบกับราคาขาย อิฐมวลเบายังปรับเพิ่มขึ้นจาก 120 บาท/ตาราง เมตร มาอยู ที่ 135 บาท/ตารางเมตร ส ว น ปจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตอยูที่ 40% จาก กำลังการผลิตเต็ม 120 ลานตารางเมตร/ป และ มีโรงงานอยู 4 แหง นอกจากนี้บริษัท ยังเตรียมออก ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ใ นไตรมาส 3/2552 ในกลุ ม เคาทเตอรอิฐมวลเบา ซึ่งขณะนี้กำลังรอการจด สิทธิบัตร คาดวาจะมีสวนสำคัญในการผลักดัน ใหบริษัทฯ พลิกเปนมีกำไรได หลังจากที่ผาน มาได ท ำตลาดของสิ น ค า ดั ง กล า วไปแล ว ดั ง นั้ น จึ ง คาดว า คงสร า งรายได ใ ห กั บ บริ ษั ท ฯ ประมาณ 7% ของรายไดรวม เพราะราคาจำ หน า ยเคาท เ ตอร อิ ฐ มวลเบานั้ น สู ง กว า อิ ฐ ธรรมดาถึง 3 เทา นายกิตติ กลาวตอไปวาอัตรากำไร ขั้นตนคาดวาจะปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 25% จากป ก อ นที่ ท ำได 22-23% เพราะต น ทุ น การ ดำเนิ น งานปรั บ ลดลง หลั ง จากบริ ษั ท ฯ ได เปลี่ ย นจากน้ ำ มั น เตามาใช แ ก ส ทำให ล ด ค า ใช จ า ยได ถึ ง 4-5% และจากการประเมิ น ทิศทางของราคาน้ำมันในปนี้ถาหากไมเกิน 70 ดอลลาร ส หรั ฐ /บาร เ รล ถื อ ว า อยู ใ นระดั บ ที่ บริษัทฯ รับได ซึ่งคงไมตองปรับเพิ่มราคาขาย อิฐมวลเบา แตหากเกินกวาระดับราคาดังกลาว คงตองพิจารณาปรับราคาขายสินคาใหม

“การลงทุนใหญๆ หรืออะไรใหมๆ ใน ช ว งที่ เ หลื อ ของป นี้ ค งยั ง ไม มี เ พิ่ ม เติ ม แต จ ะ พยายามบริหารจัดการใหดีและลดตนทุนที่ไม จำเปนลง เพื่อผลักดันองคกรใหเติบโตและผาน พ น วิ ก ฤติ ใ นครั้ ง นี้ ไ ปให ไ ด ก็ อ ยากฝากให นั ก ลงทุนที่ถือหุนของ Q-CON อยู สบายใจได ไม ตองกังวล” นายกิตติ กลาวในที่สุด


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

Lifestyle & Knowledge Station

ใกลพระพุทธเจาเขาไปแลว

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ไดไปเยี่ยมธยานาจารยคือ อาจารยแหงนิกายเซ็น แหงหนึ่ง ชื่อวา กาซาน เพราะนิสิตคนนั้นเขา แตกฉานในการศึกษา เขาจึงถามอาจารยกาซานวา “เคยอาน คริสเตียน ไบเบิ้ล ไหม” ทานอาจารยกาซาน ซึ่งเปนพระเถื่อนอยางพระสมถะนี้จะเคยอานไบเบิ้ลไดอยางไร จึงตอบวา “เปลา ชวยอานใหฉันฟงที” นิสิตคนนั้น ก็อานคัมภีรไบเบิ้ล ตอน Saint Mathew ไปตามลำดับ จนถึงประโยคที่วา ไมตองหวงอนาคต คือไมตองหวงวันพรุงนี้ วัน พรุงนี้ มันจะเลี้ยงตัวมันเองได แมแต นกกระจอก ก็ไมอดตาย ทำนองนี้ ทานอาจารย กาซาน ก็บอกวา “ใครที่พูดประโยคนี้ได ฉันคิดวา เปนผูรูแจงคนหนึ่งทีเดียว” แตนิสิตคนนั้น ก็ยังไมหยุดอาน คงอานตอไป มีความวา...... “ขอเถิด แลวจะได จงแสวงหาเถิด แลวจะพบ จงเคาะเขาเถิด แลวมันจะเปดออกมา เพราะ วา ใครก็ตามที่ขอแลว จะตองไดรับ ใครก็ตาม ที่แสวงหา แลวยอมไดพบ และใครก็ตาม ที่เคาะเขา แลว ประตูก็จะเปดออกมา” พอถึงตอนนี้ อาจารย กาซาน ก็วา “แหม วิเศษที่สุด ใครก็กลาวอยางนี้ ก็ใกลพระพุทธเจาเขาไปแลว” (จบเรื่อง....... )

ตารางแสดงการจัดอันดับ ผูชนะประจำเดือน 5 อันดับเเรก (ประเภทสิงหทดลองสนาม) ประจำเดือนที่ 2 วันที่ 01/08/2552 - วันที่ 31/08/2552

ตารางแสดงการจัดอันดับ ประจำรายการแขงขัน (ประเภทสิงหทดลองสนาม) สูงสุด 5 อันดับแรก ณ วันที่ 14/08/2552

หนวยเปนบาท

หนวยเปนบาท

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ อัตราการเจริญเติบโตของ (NAV) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับ สัปดาห์ก่อน (%NAV Change)

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ อัตราการเจริญเติบโตของ (NAV) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับ สัปดาห์ก่อน (%NAV Change)

1. maoc 2. nopninejan 3. juisanit 4. greethip 5. sunjo

1. maoc 2. gum-bie 3. mdtanud 4. oakake 5. bestsuke

2,082,456.5270 6,303.4446 1,248,359.0091 1,292,414.5168 1,284,271.0030

57.6038% 56.1106% 35.3421% 34.1884% 33.0257%

2,082,456.5270 1,689,945.4819 1,641,777.1229 1,503,421.1705 1,481,159.5482

108.2457% 68.9945% 64.1777% 50.3421% 48.1160%

หมายเหตุ : ผลการจัดอันดับเปนขอมูลอยางไมเปนทางการ หากมีอันดับที่เทากันจะตองผานการพิจารณา และรับรองผลจากคณะกรรมการการแขงขัน โดยการตัดสินจากคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด อางอิงจาก http://click2win.tsi-thailand.org/SETClick2WIN/RankingSummary.jsp


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

Professional Station

หน้า 11

“อภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์” ..เสือหนุมแหงวงการ Future

(ตอนที่ 6)

4 ปจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ การเทรดทอง ตองมีความรูเรื่องทองคำ การหาความรูดู จากปจจัย 3-4 ตัว สำหรับ ที.ซี.ออสสิริส ฟวเจอรส มีเจาหนาที่ทำรีเสิรชใหกับลูกคา ชวยคนหาขอมูล วิเคราะหและปอน ขอมูลใหกับมารเก็ตติ้ง สวนปจจัยที่มีผลกับทองคำ ปจจัยแรกก็คือ ดีมานดกับซัพพลาย ดีมานดหลักๆ คือกลุมจีเวลรี่ประมาณ 60% และสวนอีกประมาณ 20% มาจากผูลงทุน ที่ ลงทุนทองคำแทง หรือกองทุนทองคำ กลุมพวกนี้เรียกวานักลงทุนทองคำโดยตรงและที่เหลือ เอาทองคำไปใชในอุตสาหกรรมทองคำ ซัพพลายหลักๆ ประมาณ 60% ก็มาจากเหมืองแรทองคำ และอีก 10-20% ก็มา จากทองคำหมุนเวียน อีกสวนหนึ่งก็มาจากการขายของธนาคารกลางทั่วโลก..ดีมานดกับ ซัพพลาย เราก็ดูวาอันไหนมากนอยกวากัน ถาดีมานดเยอะราคาทองคำก็เพิ่มขึ้น ปจจัยที่สองคือคาเงินดอลลารเมื่อไหรดอลลารออนคา ทองคำจะสูงขึ้น เหตุผลคือ ทองคำเหมือนเงินสกุลหนึ่ง แบงกชาติทุกประเทศจะนำเอาทองคำมาเปนทุนสำรอง ตอนเกิด สงคราม เงินไมมีความหมาย แตทองคำมีคา ถือเปนทองคำไปแลกเงินที่ไหนก็ได และเงินสกุล หลักๆ ในโลก ทุกประเทศใชทองคำเปนรีเสิรฟ ดังนั้น ถาเงินดอลลารออนคนไมเชื่อถือเงิน

ดอลลารจะมีการเคลื่อนยายเงินลงไปที่ทองหรือเงินสกุลอื่นๆ นั่นเปน ปจจัยที่กำหนดราคาทอง เมื่อนั้นราคาทองคำจะขึ้น ผมเสริมตอ..ถามตอสกุลดอลลารจะออนตัวหรือไม ผมเชื่อ วาออนคา ภาวะเศรษฐกิจก็เปนสวนหนึ่งและเหตุผลหลักจริงๆ อยูที่ ตรงนี้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปนรัฐบาลที่มีหนี้สินเกือบจะเยอะที่สุดใน โลก มีหนี้สินประมาณ 12 ลานลานเหรียญสหรัฐ ตัวเลขประมาณ 14 หลัก ถามวาประเทศนี้ยังนาเชื่อถือไหม ที่ผานมามีการออกพันธบัตร และกูทั่วโลก แตวันนี้กลืนไมเขาคายไมออกสำหรับเจาหนี้ของสหรัฐที่ มีทั่วโลก หากอเมริกาลมก็ตายกันหมด แตถามวาเจาหนี้เริ่มอึดอัด หรือไม เพราะรัฐบาลสหรัฐขาดดุลก็กู หนี้ก็พอกไป เจาหนี้รายใหญ ของสหรั ฐ คื อ จี น ไปซื้ อ พั น ธบั ต รไปเยอะ ณ วั น นี้ เ ชื่ อ ว า เงิ น สกุ ล ดอลลารจะคอยๆ ออนลง เพราะความนาเชื่อถือนอยลง เพราะกูอยาง เดียวเมื่อไหรจะใชหนี้หมด ชวงเวลา 10 ปที่ผานมาหนี้ของสหรัฐเพิ่ม เยอะมาก จากกอนหนานี้หนี้ไมถึง 2 หลัก ที่ผานมากูเยอะมาก เชื่อวา นี่จะกระทบทองคำเยอะมาก ปจจัยอื่นๆ คงมี 3-4 คือ เงินเฟอ เมื่อใดมีเงินเฟอ ราคา ทองคำก็ขยับขึ้น เพราะเกิดเงินเฟอคนก็ไมรูวาจะรักษามูลคาเงิน ที่ไหน จะฝากแบงกก็กลัววามูลคาจะไมดี ดอกเบี้ยอาจจะต่ำกวา เงินเฟอก็ได แตสำหรับทองคำที่ผานมาราคาเฉลี่ยสูงกวาเงินเฟอ สวน ปจจัยที่ 4 คือเรื่องความมั่นคงของระบบการเงินหรือความมั่นคงของ ประเทศ สำหรับบานเรา ปจจัยที่กระทบกับราคาทองคำบานเราอีก อยางคือการกำหนดราคาที่เปนดอลลารสหรัฐ ถาเปนราคาของไทย ตอง บวกอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนดวย นอกเหนือจาก 4 ปจจัยที่บอก ไปกอนหนานี้ดวย ติดตามต่อฉบับหน้า

Aspire

4736G-652G32Mn/C022

ราคา

- CPU Intel Core 2 Duo T6500 (2.1 GHz, FBS 800 MHz, L2 2 MB) - Chipset Mobile Intel PM45 Express chipset - Main Memory 2 GB DDR3 - Graphic system nVidia GeForce G 105M - Display 14 inch WXGA (1366×768) - HDD 320 G 5400 RPM - DVD Writer (Dual Layer Support) - Intel Wireless Link 5100 - Bluetooth - Card Reader 5 in 1 - Video Camera 1.3MPixel - 3 USB - D-sub - HDMI - LAN - Battery 6-cell Li-Ion - Windows Vista - Warranty 1-Year - Weight 2.40 kg

23,900 บาท ( ราคาไมรวม VAT )

า เฉพาะลhูกaคi เทานั้น T eFinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี

- Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี 6 เดือน - ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

IT แนะนำทยอยสะสม IT รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ป 2552 ดวยกำไรสุทธิ 40.9 ลาน บาท ลดลง 12% เที ย บ YoY แต เ พิ่ ม ขึ้ น 84% เทียบ QoQ จากกำไรสุทธิ 46.4 และ 22.2 ลานบาทตามลำดับ โดยงวด 6 เดือน กำไรสุทธิ 63.1 ลานบาทลดลง 27% เทียบ กั บ งวดเดี ย วกั น ของป ก อ นจากกำไรสุ ท ธิ 86.8 ลานบาท จากผลของการชะลอตัวของ เศรษฐกิ จ ทำให ย อดขายลดลง 6% เที ย บ YoY อยูที่ 1,369 ลานบาท แตในทางกลับ กันการฟนตัวของเศรษฐกิจทำใหยอดขาย ฟ น ตั ว เที ย บ QoQ แม ย อดขายลดลงแต บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นตนใกลเคียง กับปที่ผานมาอยูที่ 12.84% แตการควบคุม ค า ใช จ า ยในการขายและบริ ห ารที่ ดี ท ำให สั ด ส ว นค า ใช จ า ยในการขายและบริ ห าร

Professional Station

หน้า 12

บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) แนะนำ “ทยอยสะสม” ราคาเหมาะสมป 2553 ที ่ 5.25 บาท

เหลือเพียง 9.3% จาก 9.48% ในไตรมาส 2’2551 และ 10.48% ในไตรมาส 1’2552 ขณะที่ IT ประกาศจายเงินปนผล ไตรมาส 2’2552 เทากับ 0.12 บาท/หุน ขึ้น เครื่องหมาย XD 20 ส.ค. 2552 จายปนผล 3 ก.ย. 2552 ทั้งนี้ฝายวิเคราะหยังมีมุมมองที่ดี ตอการขายในกลุมไอทีวาจะยังมีการขยาย

ตัวสูงตามความตองการใชที่เพิ่มขึ้น จากการ เปนผูนำในตลาดดังกลาวทำใหบริษัทมีผล ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น ดี ก ว า ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง อุตสาหกรรม ทางฝายแนะนำ “ทยอยสะสม” คงราคาเหมาะสมป 2552 เปน 4.75 บาท และเพิ่มเปน 5.25 บาทในป 2553อิงบน P/E 11 เทา (Fully diluted)

Photo Release กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ MONTRI ซื้อขายวันแรก


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

หน้า 13

¶Ö§¤ÔǢͧ LPN สวั ส ดี . .สวี ดั ด ..ค ะ พี่ ข า .......... สตรอเบอร รี่ ข อกราบแทบอกอุ น ๆ ของ พี่ๆ คะ...วันนี้ จันทรที่ 17 สิงหาคม 2552 ตำราทานวาเปนวันธงไชย เลือกเฟนฤกษ ที่ ดี แ ล ว เหมาะในการมงคล สมรส เปดกิจการ เขาบานใหม ฯลฯ บมจ.เซาทเทิรนสตีล...ที่ มี ผู ช ายใจดี ชื่ อ “สมบั ติ ลี ส วั ส ดิ์ ตระกู ล ” รั้ ง ตำแหน ง ประธาน กรรมการบริ ห าร ก็ ถื อ เอาฤกษ ดี วันนี้เตรียมเซ็นสัญญาแตงตั้ง บล. คั น ทรี่ ก รุ ป เป น แกนนำอั น เดอรไรท เตรียมเปดใหจองซื้อ หุ น เพิ่ ม ทุ น ได 19-21 ส.ค.นี้ แหล ะ เจ า ค ะ ... แหม!!! ได ข า วว า very very hot สุดๆ ไปเลย..เคาวา หุนตัวนี้หายากกวาทองคำซะอีก แน ะ ...แบบนี้ ค งต อ งยกความดี ความชอบใหกับอันเดอรไรทมือทอง “ชูพงศ ธนเศรษฐกร” ดูแลหุนตัว ไหน.... สบายใจหายหวง เพราะ เขาเทรดเมื่อไหร..ราคาปรูดดดดดด พุงกระฉูดกันทีเดียว ...เพราะฉะนั้น สำหรับ “เซาทเทิรนสตีล”...ก็ชิล.. ชิล..อะคะ เมื่อวันกอนคนสวยเอยถึง QH หุ น ก็ ม าซะแรง.......งงงงงง งง.........เชียว...แตที่ตามกันมาติดๆ สตรอเบอรรี่วามันตองเปนคิวของ LPN แลวแหละ...มีบรรดาเซียน หุนพรอมใจกันออกบทวิเคราะหซะใหพรึ่บ...ก็ เลยรวบรวมไวใหพี่ๆ ไดดูกันงายๆ คะ บล.ดีบีเอสวิคเคอรส : LPN แนะนำ ‘ถือ’ ราคาพื้นฐาน 6.00 บาท บล.ทรี นี ตี้ : LPN แนะนำซื้ อ ราคา เปาหมาย 6.5 บาท บล.ยูไนเต็ด : LPN แนะนำซื้อ ปรับ เพิ่มราคาปจจัยพื้นฐานปนี้เปน 6.30 บาท (เดิม 4.50 บาท) บล.ซิกโก : LPN แนะนำ ”ซื้อ” ราคา เปาหมายที่ 6.25 บาท บล.ทิสโก : LPN แนะนำ“ซื้อ” ราคา

เปาหมาย 7.40 บาท (PER 8.5 เทาป 2552F) สถาบั น วิ จั ย นครหลวงไทย : LPN แนะนำ “Trading Buy” มู ล ค า เหมาะสมป 2552 เทากับ 5.65 บาท บล.กรุงศรีอยุธยา : LPN แนะนำ ‘ซื้อ ลงทุนระยะยาว’ มูลคาพื้นฐาน 5.90 บาท บล.เกียรตินาคิน : LPN แนะนำซื้อเมื่อ ราคาออนตัว ราคาเหมาะสมป 52 ที่ 5.65 บาท

www.scbonline.com บล.โกลเบล็ก : LPN แนะนำ “ซื้อเมื่อ ออนตัว” ราคาเหมาะสมที่ 5.90 บาท บล.เอเซียพลัส : LPN แนะนำ ซื้อ Fair Value 6.98 บาท บล.กิมเอ็ง : LPN แนะนำซื้อ ปรับราคา เหมาะสมขึ้นเปน 6.8 บาท หันกลับไปดูอีกที..สำหรับ CPALL ชวง 2 วันทำการที่ผานมากระโดดแรงจริงๆ คนสวยตามแกะรอยดู เห็นประเด็นเด็ดๆ รออยู คือ 1.ฐานะการเงินดีมากกกกกก...ไตรมาส 2 มี ฐ านะเงิ น สดสุ ท ธิ 1.03 หมื่ น ลบ.และ

6 เดือน มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 2.77 พันลานบาท 2.ในไตรมาส 2 ปนี้.. CPALL ไดขยายสาขา ทั้งหมด 104 แหง แบงเปนสาขาใหมในกทม. และปริมณฑล 43 แหง และในตางจังหวัด 61 แหง รวมเบ็ดเสร็จ ณ สิ้นเดือนมิถุนาฯ มีสาขา รวมทั้งสิ้น 5,016 แหง ถึงเปาหมายที่กำหนด ไวสำหรับป 52 ที่ 5,000 แหงแลวจราาาาาา 3.ที่ ส ำคั ญ อี ก ประการก็ คื อ ว า .. แ น ว โ น ม ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง CPALL จะเติ บ โตดี ต อ เนื่ อ ง..โดย เฉพาะธุรกิจอาหารคิดเปนสัดสวน ประมาณ80-85% ของรายได ร วม (จาก 73% ในป 51) นี่ แ หล ะ ...ช ว ย เสริมความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท เกลียด เกลี๊ยด เกลียด เกลียด เกลียดเหลือเกินกับภาวะตลาดแบบนี้ ก็ ดู ร าคา Gold Futures ซิ ค ะ ขยับจึ๊ก จึ๊ก จั๊ก จั๊ก เผลอๆ บางชวงยัง นิ่ง ไมหือ ไมอืออีกซะงั้น แลวอยางนี้ ใครจะไปหาจั ง หวะเก็ ง กำไรได ล ะคะ ปวดหัว ปวดหัว ทางคุณพี่พงศภัทร นั ก วิ เ คราะห ข อง KGI บอกว า แม พื้นฐานจะไมมีขาว แตสัญญาณทาง เทคนิ ค ยั ง มี โ อกาสแกว ง ขึ้ น ได อ ยู ดั ง นั้ น รอราคาย อ ลงมาซั ก นิ๊ ด ..ส . . แลวคอยเขาซื้อจะดีที่สุด ใหแนวรับ 15,700-15,370 บาท แนวต า น 15,470-15,530 บาท

?

ไดเวลาเฉลยคำถามที่ถามไป วา หุนอะไรใบสะระแหน? คำตอบก็คือ MINT อานออกเสียง วา “มินท” หรือ “ไม-เหนอ-อิน-สะเตอ-เน-ชา-แนว” ต อ กั น เลยกั บ ป ญ หาหุ น ฮาเฮประจำ วันนี้..มาทายกันคะ ถามวาหุนอะไรเกือบจะ เปนดาว แคเกือบเทานั้น? ใบ ว า ชื่ อ หุ น ขึ้ น ต น ด ว ยตั ว S ลงท า ย ด ว ยตั ว A แต ไ ม มี ตั ว R ประสมอยู ส ว นชื่ อ บริษัทเต็มๆ มีชื่อจังหวัดหนึ่งทางภาคใตรวมอยู ในชื่ อ ด ว ย โดยกิ จ การทำธุ ร กิ จ การเกษตร เกี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ ผลผลิ ต จากพื ช ยื น ต น ที่ ปลูกกันมากทางภาคใตของไทย สำหรับคำเฉลยติดตามฉบับวันจันทรจา.....


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

ประเมินทิศทางดัชนีฯ ในสัปดาหนี้ อาจจะทรงตัวและมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น หากดัชนีฯ สามารถยืนเหนือระดับ 650 จุด ได ซึ่งหากมีหุนกลุมที่พื้นฐานดีอยูในมือ แนะนำ ถื อ แต ห ากต อ งการเก็ ง กำไร แนะนำ หุ น ในกลุ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย อาทิ LPN AP สวนประเด็นที่ยังตองติดตาม คือ การเมืองในประเทศซึ่งอาจจะเปนปจจัยที่ กดดันบรรยากาศการลงทุนได ประเมินแนว รั บ 650 - 642 จุ ด ส ว นแนวต า นอยู ที่ 675 - 697 และ 700 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ สัปดาหนี้ คาดว า บรรยากาศน า จะเงี ย บเหงา เนื่ อ งจากยั ง ไม มี ป จ จั ย ที่ เ ข า มากระตุ น บรรยากาศการลงทุ น อย า งชั ด เจน ประเด็นที่ตองจับตาคือ สถานการณการ เมืองในประเทศที่ยังสรางความกังวลให กั บ นั ก ลงทุ น รวมถึ ง วั น ที่ 20 ส.ค.นี้ ที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศดัชนีชี้ วั ด เศรษฐกิ จ ซึ่ ง ต อ งดู ว า จะออกมาใน ทิศทางที่เปนขาขึ้นหรือไม กลยุทธ แนะ ชะลอลงทุน แตหากจะเก็งกำไร แนะหุน ขนาดกลางและเล็ ก อาทิ กลุ ม อสังหาริมทรัพย โดยประเมินแนวรับไวที่ 640 จุด และแนวตานที่ 660 จุด

หน้า 14

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ สัปดาห นี้ คาดว า น า จะแก ว ง ตั ว ในกร อบจำ กั ด จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณการ เมืองภายในประเทศไมวาจะเปนกรณีที่ กลุ ม แนวร ว มประ ชาธิ ป ไตยต อ ต า น เผด็จการแหงชาติ หรือ นปช. จะเคลื่อน ขบวนประชาชน 2 พันคน ไปยังสำนักราช เลขา ธิ ก าร เพื่ อ ยื่ น ถวาย ฎี ก าราย ชื่ อ ประชาชน ขอพระราชทานอภัยโทษใหกับ อดีตนายกรัฐมนตรี ดังนั้นจึงมองกรอบ การลงทุนอยูที่ 640 จุด สวนแนวตานให ไวที่ 660-665 จุด

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2552

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

หน้า 17

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 27

ประจำวันจันทร ที่ 17 สิงหาคม 2552

10.00 เซาทเทิรนสตีล แถลงขาว บมจ.เซาทเทิรนสตีล เซ็นสัญญา Underwriting

Agreement ตลาดหลักทรัพย์ฯ

10.00 โออิชิ กรุป แถลงขาว “ซูโกย...โซยแหลก” เนื่องในวาระครบรอบ 10 ป ... โออิชิ

Funky Villa ทองหล่อ ซ.10

10.00 กสท โทรคมนาคม จัดงานแถลงขาวกาวสูปที่ 7 ของ CAT

ศูนย์บริการลูกค้า CAT หลักสี่

10.00 อเบอรดีน แถลงขาวเปดตัว “กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด”

อาคารบางกอกคลับ

12.00 ธนาคารกสิกรไทย แถลงขาวเปดตัว บริการ K-SME All-in-1 Account

อาคารจามจุรีสแควร์

13.00 ซัม ซุง เปดตัวสุดยอดกลองดิจิตอลซัมซุง ซีรีสลาสุด ครั้งแรกในภูมิภาค พรอม

เปดตัวภาพยนตรโฆษณาชุดใหมลาสุดครั้งแรกและพรีเซ็นเตอรดาราชื่อดัง ชมพู - อารยา เอ ฮารเก็ต โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัล เวิลด์

13.00 พม. แถลงขาววาระสำคัญ การเปดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ รอบใหม

งบประมาณป 2553 และ การสงเคราะหคาจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี

14.00 เสื้อผา “ซีซี ดับเบิ้ล โอ (CC-OO)” จัดงานแถลงขาว “CC-OO T–Shirt Design

Contest (less is more)” เซ็นเตอร์ พอยท์ ที่ เซ็นทรัล เวิลด์

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-- พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-- เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน-- -ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-- ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552

หน้า 28

รายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ “ชุมนุมปราชญ์หุ้น ครั้งที่ 2” ในวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.อาคาร ทิปโก้ ชั้น 5 ห้อง Auditorium ถ.พระราม 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Bhanaphan Chaiduangrudeeporn Bundit Metoonlert Chairat Kovitchindachai Chalida Thapanasakunvong Chavalit Praweenworakul Kumnueng Praweenworakul Manoch Suwanasri Nattachon Lee Paktaranart Ruankaew Pijarn Boonnam Shanisara Sermhirun Surin Tangkarattanakul Wuthipong Pataraphitakpong กนกพล ฤกษถนอม กมลรัตน ตาลทิพย กรองแกว อภิชนาพงศ กฤตพล รัตนปรีชาชัย กอบชัย ตันติวิวัฒนพันธ กิตติพงศ จรรยารักษสกุล กิตติภพ วัชรวสุนธรา กุสุมา พิชัยอุตกฤษฎ เกรียงไกร สืบสินไชย โกมุท หงษสถิตยพงษ ขนิษฐา กำเหนิดงาม จตุพล นามโลมา จักรินทร เรืองไทย จันจิรา จูฑะศร จารุณี เรืองไทย จิณพักต พรพิบูลย จิรวัฒน ปานผอง ชนิดา คลองผจญกิจ ชนิสรา เสริมหิรัญ ชยุต เชาวสมภพ ชลิดา ฐาปนสกุลวงศ ชัชนี เจวาภัทรกุล ชัยรัตน ถิโรภาส ชาญชัย ทองเจริญ ชาญศักดิ์ เต็มพานิชย ชาลิสา สุวรรณสาร ชูชาติ เจตนาเชี่ยวชาญกิจ ฐิติ แซเอี๊ยก ฐิติพงศ กำพุสิริ ฐิติพันธ ภูมิตั้งคีรี

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

ณฐนน บังวรรณ ณัฐธวิชช จันทรสวาง ณัฐภัทร วิเศษศิริ ดวงรัตน กุลเทพพิชัย ดวงรัตน บวรกุล ทนงศักดิ์ ลีลาสาธิตกุล ทัศนจิต หวังไพบูลยกิจ ทิพวรรณ ลิ้มสมบัติอนันต ธนพัต คุรุหงษา ธนิตย ไพบูลย ธวัฒนชัย สุดสายธง ธีรพงษ เจริญกิจไพบูลย นงลักษณ โชคพิทักษกุล นภาพร ญาณเวคิน นภาพร อนุรักษกมลกุล นฤชล วิวิธวรกิจ นฤชิต แตงสวน นฤมล ธนกิจวรบูลย นวลจันทร ภูมิวชิรางกูร นันทพล ฐานถิร นาวาเอก สุพจน คงศิริ นิฐารมย รุจิพงศ นิตยา แซเอี้ย นิภา สุภา นิมิตร ปถมวาลย บรรจง วราภรณ บังอร คงถาวร บุญชอบ แยมอุทัย บุญชัย สกุลบริสุทธิ์สุข บุญญวีร ศรีประเสริฐยิ่ง บุณณฎา เทพวรชัย เบญจพร สุขพงษ ประกิจ ลิขิตเลอสรวง ประพันธ คุมเมธา ประมวล ถนอมศรีมงคล ประวิทย ชนะอุดมทรัพย ปรีชา เหลืองอรามกุล ปานศิริ มงคลสังข ผองมารีน คงศิริ ผิน เดนสกุล พงศกร แจงประภากร พงษ บัวประดับกุล พรชัย ออนธรรม

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

พรณรงค ลิ้มปยวรรณ พรรณราย ปยวินิจฉัยกุล พิชยา ประมวลกิจจา พิพัฒน เทพรัสมี พิรัตน โพธิกนก พิสิษฐเกื้อ เอื้อวัฒนา พูนศักดิ์ วิทยปรีชากุล ภูมิชัย ยังทวีศักดิ์ ภูมินทร สิทธันต มนัสนันท สุรเลิศรังสรรค เมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ รชฎ สุมานนท รวง อริยรัชโตภาส รวีวรรณ อุรเคนทร รังสรรค กำเนิดชล รุงนภา เปยมบุญ รุงศักดื ปยศุภกิจ ฤทธิ์สิญจน เลิศพนาลัย ละมาด โรจนวลี วงศวริศ คุณพุฒิโพธิ์ วสันต พงษพุทธมนต วสันต สิงหเมธากุล วัฒนเดช วงศประยูร วันดี จิระณรงคศิริ วิชัย อริยรัชโตภาส วิรัตน กุลเวชกิจ วิรัตน พรจิราศิลป วิรัตน มหาพราหมณ วิวัฒน พวภิรมย วิสุทธิ เชี่ยวชาญธนกิจ วีณา วราโชติเศรษฐ วีรพล เหลืองอมรชัย วีรภัทร สุริยนนทรินทร วีรวุธ สุเมธนภิส วีรศักดิ์ องควาสิฎฐ วีระชาติ จันทรแจมแสง ศยามล วังธนะรุงโรจน ศราวดี วิชยาโณทัย ศรีอนงค สมสุข ศิรินทร ตันติพิทักษโชติ ศิริพรรณ วิริยะวงศชัย ศิริลักษณ รัตนวงศวิจิตร ศุจินพร ญาณเวคิน


Investor Station ฉบับที่ 188 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2552 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

ศุภกิจ เปยมบุญ ศุภชัย เกียรติธนะบำรุง สงวน งามวุฒิเวช สมชาย สุวรรณภัณฑ สมพร จิรวัฒนธรรม สมศักดิ์ คูเสริมมิตร สมิท ลีลารัตน สรรชัย ธนาชัยแสง สัมพันธ แจงเจนเวทย สาธินี ทัยสุวรรณ สายชล สิริวัฒนไพสาล สิริจิตร ตั้งตริยพงศ สิริพร รังสรรค สุชาดา ยงเกียรติพานิช สุณีรัตน เพชรบูรณ สุดา ดวงแกว

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

หน้า 29

สุทธิพร ณ ระนอง สุธีวรรณ ศรีอุปโย สุธีวัฒน เลิศอริยานันท สุนันท รัตนเพชร สุภลักษณ แสงวารี สุภาณี ติวะสุระเดช สุภารัตน อัครปฏิมา สุมณฑา อรามเรือง สุมาลี หุตะพรประเสริฐ สุเมธ ธีรานพ สุรชัย ศุภสัญญา สุรศักดิ์ สุขนาแซง สุฤทธิ์ สุนันทยานุวัฒน เสถียร ยังวิริยะกุล เสาวนีย ศิริมังคลานุรักษ เสาวนีย สายสรอย

แผนที่

แล้วพบกันที่งาน

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

เสาวลักษณ ขันธวิภาค อภิลักษณ พงศสุรเชษฐ อภิวัฒน ชัยประเสริฐ อมรรัตน เหลาบุญสุข อรพินท วงศสนานวุฒิ อัศวิน ตันติวิกัยการ อาคม ประเสริฐนิรันดร อาภากร เอี้ยงทอง อิชฌนอนนต ไทยอารี อุดม เปาทอง อุรัช ลีลาวศิน เอกชัย แซลิ้ม เอกธาดา วรหาญ เอกพงศ เหลืองวัฒนากิจ เอนก วุฒยวนิช

Investor_station 17 ส.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น