Page 1

Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553

News Station

5 มูดส้ี เ์ ตรียมหัน่ อันดับเครดิตสเปน เหตุรฐั เล็งก่อหนีอ้ อ้ื 5 YUASA โตสวนตะกัว่ แพง 6 ซือ้ TTA รอความหวังปีหน้า 7 ไปรษณียเ์ นือ้ หอมพันธมิตร10รายสนร่วมทุนตัง้ แบงก์ 9 Dynamic Station “มาร์กี้” ราศี บาเล็นซิเอก้า

10 Lifestyle Station ที่มาเวลาท้องผูก

จั บ 5 โบรกตี ค่ า EGCO กำ�ไรแกร่ง ชีเ้ ป้าสูงสุด 126 บ.

13 Professional Station ซื้อเก็งกำ�ไร IRPC

14 Gossip Station ก.ล.ต. ได้รับรางวัลบูธโดดเด่น

15 มองหุˆนจากเซียน ตี ค่ า EGCO หลั ง ประกาศเพิ่ ม สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ นในโรงไฟฟ้ า Quezon ปรับฐานก่อนไปต่อ ในฟิลิปปินส์ ชี้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทในระยะยาว 5 โบรกเกอร์โหวตเสียงชวนซื้อ 16 ค่ายเคที ซีมิโก้ ให้ราคาถูกกว่าใครที่มูลค่าพื้นฐาน 102 บาท ขณะที่ ยูไนเต็ด Data Station บอกราคาเป้าหมายปี 54 สูงได้ถึง 126 บาท ต‡อหนˆา 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

กิมเอ็ง มอง 54 ดัชนี 1,330 จุด ส่ า ยหน้ าให้ หุ้ น กลุ่ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์

บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ให้เป้าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปีหน้าไว้ ที่ 1,330 จุด ระบุ P/E ตลาดหุ้นไทยยังต่ำ�เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในภูมิภาค แนะนำ�ลงทุนเข้มกลุ่มพลังงานตัว PTTEP และ BANPU กลุ่มโรงกลั่น TOP กลุ่มปิโตรเคมี PTTCH กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ STANLY กลุ่มวัสดุก่อสร้าง คือ SCC SCCC TASCO กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง STEC TTCL ทว่าให้น้ำ�หนัก การลงทุนในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์น้อยกว่าตลาด ต‡อหนˆา 3

BCP กระหยิ่มแววงบปีนี้ ลัน ่ กำ�ไรปีหน้าแรงขึน ้ ได้อก ี

“พัชพร สรรคบุรานุรักษ์” นักรังสรรค์ตาคม แห่งวงการวาณิชธนกิจ

ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 12

BCP มั่นใจกำ�ไรปีนี้โตน่าพอใจ หลังราคาน้ำ�มันโลกสูง -ธุรกิจ ขายปลี ก น้ำ � มั น เติ บ โต ลั่ น กำ � ไรปี 54 โตกว่ า ปี 53 แน่ น อน เตรี ย มเพิ่ ม กำ � ลั ง การผลิ ต น้ำ � มั น เป็ น 9 หมื่ น บาร์ เ รล/วั น รั บ ความ ต้องการพุ่ง ประเมินราคาน้ำ�มันดิบในตลาดโลกในปีนี้ จะเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ 85 - 86 เหรี ย ญต่ อ บาร์ เ รล ส่ ว นในปี ห น้ า จะเฉลี่ ย อยู่ ที่ ต‡อหนˆา 4 ประมาณ 77 เหรียญต่อบาร์เรล

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553

จับ 5 โบรก

(ต่อจากหน้า 1)

บทวิ เ คราะห์ บล.ทิ สโก้ แนะนำ � ซื้ อ EGCO หลั ง เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ในโรงไฟฟ้ า Quezon ในฟิลิปปินส์ EGCO ประกาศว่าบริษทั จะใช้เงินทุ น 215 ล้ า นเหรียญฯ (มาจากเงินสดภายในของบริษัท และวงเงิ น สิ น เชื่ อ ของบริ ษั ท (Credit Line)) เพื่อเข้าซื้อหุ้นใน Quezon Power (Philippines) จากทีถ่ อื อยู่ 26% มาอยูท่ ี่ 52.125% โดยการเข้าซื้อในครั้งนี้จะเพิ่มผล ประกอบการให้แก่ EGCO รวมทัง้ ยังเป็นการกระจายพอร์ตสินทรัพย์ และเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ใน ระยะยาว การเข้าซื้อครั้งนี้จะเพิ่ม กำ�ลังการผลิตขึ้น 2% Quezon Power ดำ�เนิน งานโรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น ความร้ อ น ขนาดกำ � ลั ง การผลิ ต สุ ท ธิ 460 เมกะวัตต์ รวมทั้งสายส่งวงจรคู่ ขนาด 230 กิโลโวล9์ ความยาว 31 ก.ม. แม้วา่ ต้นทุนธุรกรรมอยูท่ ี่ 1.8 เหรียญฯ/MW ซึ่งอยู่ในระดับสูง จากระดับปกติ 1.2 เหรียญฯ/MW แต่ ถื อ ว่ า ค่ อ นข้ า งเหมาะสม เนื่องจากรวมการดำ�เนินงานและ การบริการซ่อมบำ�รุง โดยธุรกรรม นีจ้ ะเพิม่ กำ�ลังการผลิตโดยรวม 2% มาอยู่ที่ 4,379 MW

กิมเอ็ง มอง 54 (ต่อจากหน้า 1)

นายมนตรี ศรไพศาล ป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผย ว่ า บ ริ ษั ท ฯ ใ ห้ เ ป้ า ดั ช นี ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ทยปี ห น้ าไว้ ที่ 1,330 จุด หากแนวโน้มเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ Quezon Power มี ผลประกอบการ 433 ล้านบาทใน 9M53 หรือคิดเป็น 7% ของกำ�ไร สุ ท ธิ ก่ อ นอั ต ราแลกเปลี่ ย นของ EGCO ด้วยการถือหุ้นเพิ่มเท่าตัว ใน Quezon น่าจะเพิ่มกำ�ไรสุทธิ ให้แก่ EGCO อีกราว 430 ล้าน บาทในปี 2554F และ 570 ล้าน บาท ในปี 2555F หรือเพิ่มขึ้น 7% และ 9% ในปี 2554 - 55F

ในปีหน้าฟืน้ และสามารถแก้ปญั หา ได้ ดี ประกอบกั บ สถานการณ์ การเมืองภายในประเทศนิ่ง อีกทั้ง มองว่าค่า P/E ตลาดหุ้นไทยยังต่ำ� เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 12.17 เท่า จาก

คำ�แนะนำ�การลงทุน EGCO โบรกเกอร์ แนะนำ� กิมเอ็ง เคที ซีมิโก้ เกียรตินาคิน ยูไนเต็ด ทิสโก้

"ซื้อลงทุน" ราคาเป้าหมาย 107 บาท “ถือ” มูลค่าพื้นฐาน 102 บาท มูลค่าเหมาะสมอยู่ที่ 111 บาท "ซื้อ" ราคาเป้าหมายปี 54 ที่ 126 บาท “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 110 บาท

อนึง่ คาดว่าการเจรจาจะ เสร็จสิ้นใน 1Q54 หลังจากปรับ การประเมินมูลค่าไปยังปี 2554F ราคาเป้าหมายใหม่ของอยู่ที่ 110 บาท (จากเดิม 94 บาท) โดยอิง จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธี DCF ด้ ว ยสมมติ ฐ าน WACC 8.3% ปัจจุบนั ราคาหุน้ ซือ้ ขายอยูท่ ี่ PER ประมาณ 7 - 8 เท่าปี 2553 - 54F เที ย บกั บ 19 เท่ า ของคู่ แ ข่ งใน ภู มิ ภ าค อั ต ราผลตอบแทน เงินปันผลอยู่ในระดับที่น่าสนใจ 6 - 7% สำ � หรั บ ปี 2553 - 54F เทียบกับ 3% ของคู่แข่งในภูมิภาค อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงมาจาก ความล่าช้าสำ�หรับโครงการใหม่, การขายโครงการใหม่ แ ละการ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก หนี้ ต่ า งประเทศจากการร่ ว มทุ น ของบริษัท

ปีนี้ที่อยู่ที่ 14.53 เท่า ขณะทีป่ ระเมินว่าอัตราการ ขยายตัวของจีดีพีในปีหน้าจะอยู่ที่ ประมาณ 4% จากปีนี้ที่คาดว่าจะ อยู่ที่ประมาณ 7.5% พร้อมทัง้ ประเมินว่าปัจจัย

ที่จะกระทบต่อการลงทุน ปัจจัย หลักยังเป็นเรือ่ งต่างประเทศ ซึง่ ยัง ต้ อ งดู ทิ ศ ทางการแก้ ไ ขปั ญ หา เศรษฐกิจโลก ขณะที่ปัญหาภายใน ประเทศก่อนหน้านี้ในช่วง 2 - 3 เดือนทีผ่ า่ นมาทีก่ ระทบต่อตลาดหุน้ ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553

กิมเอ็ง มอง 54 (ต่อจากหน้า 3)

คือ นโยบายของธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยสำ�หรับคำ�แนะนำ�การ ลงทุนในกลุม่ ทีใ่ ห้น�้ำ หนักการลงทุน มากกว่าตลาดฯ (Overweight) คือ กลุ่ ม พลั ง งาน คื อ PTTEP และ BANPU, กลุ่มโรงกลั่น คือ TOP, กลุม่ ปิโตรเคมี คือ PTTCH, กลุม่ ชิน้

BCP กระหยิ่ม (ต่อจากหน้า 1)

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม (BCP) เปิดเผย ว่า แนวโน้มผลประกอบการในปี 54 บริษัทฯ จะมีกำ�ไรเติบโตกว่า 2553 แน่นอน จากแนวโน้มราคา น้ำ � มั น ตลาดโลกปรั บ ตั ว สู ง นอกจากนี้ จากการประเมินในเบือ้ ง ต้น คาดว่า ปริมาณความต้องการ ใช้น้ำ�มันจะอยู่ที่วันละ 1.4 ล้าน บาร์เรล ขณะที่ค่าการกลั่นเฉลี่ย รวมในปีนี้ จะอยู่ที่ระดับ 5.5 - 6

News Station

หน้า 4

ส่วนยานยนต์ คือ STANLY, กลุ่ม วัสดุก่อสร้าง คือ SCC, SCCC, TASCO, กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง คือ STEC และ TTCL และให้น้ำ�หนัก ก า ร ล ง ทุ น ใ น ก ลุ่ ม ชิ้ น ส่ ว น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ น้ อ ยกว่ า ตลาด (Underweight)

เหรียญต่อบาร์เรล และในปีหน้าจะ “บริษัทฯ ยังจะเริ่มรับรู้ ตั ว ขึ้ นไปแตะระดั บ 90 - 100 ปรับตัวดีขึ้นอีก 0.5 - 0.8 เหรียญ รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสง เหรียญต่อบาร์เรลในบางช่วง ดัง ต่อบาร์เรล อาทิตย์ช่วง Q4/54 ประกอบการ นั้ น คาดว่ า ระดั บ ราคาน้ำ � มั น ที่ ทั้งนี้ ในปี 2554 บริษัทฯ ธุรกิจเกีย่ วกับพลังงานทดแทนในปี จำ�หน่ายปลีกหน้าปัม๊ คงไม่ปรับตัว จะมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการทีม่ แี ผน หน้ า ยั ง มี แ นวโน้ ม เติ บ โตดี ” เพิ่มสูงขึ้นไปมากกว่า ณ ปัจจุบันนี้ เพิ่ ม กำ � ลั ง การผลิ ต น้ำ � มั น เป็ น ดร.อนุสรณ์ กล่าว “เชือ่ ว่าราคาน้�ำ มัน ยังไม่ 9 หมื่นบาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นจากปี อีกทั้งนี้จากการประเมิน สูงไปมากกว่านี้ และไม่นา่ วิตกเกิน นี้ ที่ มี กำ � ลั ง การผลิ ต ประมาณ ราคาน้ำ � ดิ บในตลาดโลกในปี นี้ ไป เพราะในปีหน้ามองว่า เศรษฐกิจ 8.7 หมืน่ บาร์เรล/วัน โดยจะมีการ จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 85 - 86 ของสหรั ฐ คงยั ง ไม่ ฟื้ น ตั ว เร็ ว เพิ่มสัดส่วนการผลิตน้�ำ มันสำ�หรับ เหรียญต่อบาร์เรล ส่วนในปี 2554 จนทำ�ให้ปริมาณความต้องการใช้ เครื่ อ งบิ น จาก 10% ในปี นี้ จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 77 เหรียญ น้ำ�มันเพิ่มขึ้นมาก” ดร.อนุสรณ์ เป็น 20% ในปีหน้า ต่อบาร์เรล แต่อาจเห็นราคาปรับ กล่าว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553

มูดี้ส์เตรียมหั่นอันดับเครดิตสเปน เหตุรัฐเล็งก่อหนี้อื้อ

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์อินเวส เตอร์เซอร์วสิ หรือ มูดสี้ เ์ ตรียมพิจารณาทบทวน ลดอันดับความน่าเชื่อถือสเปน หลังรัฐบาล สเปนมีความจำ�เป็นต้องก่อหนีส้ าธารณะจำ�นวน มากในปี 2011 ประกอบกับฐานะการเงินของ ภาคธนาคารสเปนอยู่ในภาวะอ่อนแอ โดยมูดี้ส์จะพิจารณาลดอันดับความ น่าเชือ่ ของสเปน ซึง่ อยูท่ รี่ ะดับ Aa1 เนือ่ งจาก รัฐบาลจำ�เป็นต้องก่อหนี้สาธารณะเพื่อใช้ใน การเพิ่ ม ทุ นในภาคสถาบั น การเงิ น ที่ กำ � ลั ง ประสบปัญหา ขณะทีเ่ มือ่ เดือนกันยายนทีผ่ า่ น มา มูดสี้ ไ์ ด้ลดอันดับความน่าเชือ่ ถือของสเปน จากระดับ Aaa มาอยู่ที่ Aa1 ทั้งนี้ สเปนยังคงไม่รอดพ้นจากภาวะ เศรษฐกิจถดถอย ซึง่ ยังคงเผชิญมาในรอบเกือบ 2 ปี ขณะที่อัตราการว่างงานของสเปนยังคง อยูใ่ นระดับสูงสุดในยูโรโซน และเผชิญการขาด ดุลงบประมาณในระดับที่สูง

เอฟดีไอในจีนเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้น 38% อยู่ที่ 9.7 พันล้านดอลล์

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า การลงทุนทาง ตรงจากต่างประเทศ หรือ เอฟดีไอในจีนเดือน พฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 38% มาอยู่ที่ 9.7 พันล้าน ดอลลาร์ และเป็นการเพิม่ ขึน้ ติดต่อกันเป็นเดือน ที่ 16 โดยตัวเลขเอฟดีไอที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า จีนยังเป็นปลายทางการลงทุนที่ สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้อย่างต่อเนือ่ ง แม้อตั ราค่าจ้างงานแรงงานจะเพิม่ ขึน้ มากก็ตาม ขณะที่ในช่วง 11 เดือนแรกปีนี้ มูลค่า เอฟดีไอในจีนเพิ่มขึ้น 18% มาอยู่ที่ 91.7 พัน ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ทัง้ นี้ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ในจีนเดือนดังกล่าวได้เข้าไปลงทุนในพื้นที่ตอน ในของประเทศมากขึน้ หลังรัฐบาลจีนมุง่ ส่งเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ นอกเหนือจากพื้นที่ชายฝั่งตะวันตก ซึ่งมีการ พัฒนาไปมากแล้ว

News Station

หน้า 5

ซีบีริชาร์ดเผยอัตราค่าเช่าสนง.ใน ฮ่องกงเพิ่มขึ้น 34%

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า ซีบีริชาร์ดเอลลิสกรุ๊ปเปิดเผยว่า อัตราค่าเช่า สำ�นักงานในฮ่องกงช่วง 6 เดือนสิ้นสุดเดือน กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 34% ซึ่งเป็นอัตราการ เพิ่มขึ้นที่สูงสุดในโลก โดยอัตราค่าเช่าสำ�นักงานในย่านการเงิน ของฮ่องกงทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว ส่งผลให้บริษทั ในภาค การเงินหลายแห่งมีแผนเปลี่ยนสำ�นักงานที่มีค่า เช่าสูงไปยังสำ�นักงานที่มีค่าเช่าต่ำ�กว่า ขณะทีโ่ จนส์แลงลาซาลคาดว่า ในปี 2011 อัตราค่าเช่าสำ�นักงานในย่านการเงินของฮ่องกง จะเพิ่มขึ้นสูงสุด 30%

YUASA โตสวนตะกั่วแพง แหล่งข่าวระดับสูงจาก บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ YUASA เปิดเผยว่า แนวโน้มรายได้ในปีนมี้ โี อกาส ออกมาดีกว่าปี 2552 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,616.73 ล้ า นบาท เพราะได้ รั บ ปั จ จั ย บวกจากภาวะ เศรษฐกิ จ ที่ ฟื้ น ตั ว ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ กำ � ลั ง ซื้ อ ของ ผู้บริโภคดีขึ้น ขณะที่ ผ ลประกอบการในไตรมาส 4/2553 อาจได้รับผลกระทบจากต้นทุนตะกั่วที่ ปรับขึ้นประมาณ 3 - 5% แต่ไม่สามารถปรับ

ราคาขายแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับต้นทุนได้ เพราะต้องรอให้กรมการค้าภายในอนุมัติก่อน นอกจากนี้ยังต้องรอดูท่าทีของผู้ประกอบการ รายอื่นๆ ด้วย ส่วนปัจจุบันราคาขายแบตเตอรี่ อยู่ที่ 2,000 บาทต่อลูก สำ�หรับปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนยอด ขายในต่างประเทศอยู่ที่ 15% และที่เหลืออีก 85% เป็นยอดขายในประเทศ ฉะนั้นแม้อัตรา แลกเปลีย่ นจะผันผวน แต่ไม่กระทบผลประกอบ การของบริษทั ฯ เพราะมีสดั ส่วนยอดขายในต่าง

ประเทศไม่มากและทำ�ประกันความเสีย่ งไว้ลว่ ง หน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 บริษัทฯ เตรียมเงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งมาจาก กระแสเงินสดในการดำ�เนินงาน เพือ่ ใช้ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรง กับความต้องการของผูบ้ ริโภคและเพิม่ ความน่า สนใจให้กับสินค้าของบริษัทฯ

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553

หน้า 6

ซื้อ TTA รอความหวังปีหน้า หลังจากเซือ่ งซึมมานานค่อนปีกม็ รี ะยะนีแ้ หละทีห่ นุ้ TTA กลับ มามีลีลาน่าสนใจอีกครั้ง ทว่าด้วยท่วงท่าเฉพาะตัวในเชิงเทคนิคอาจ เรียกได้วา่ มาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย หลายวันก่อนส่งสัญญาณแวบๆ ว่าจะมาแน่แล้ว สุดท้ายสัญญาณก็ยังไม่ชัดเจนแจ่มแจ้ง ผู้ใดชื่นชอบ การเก็งกำ�ไรทางเทคนิคยังต้องท่องคาถานินจาเข้าออกไวกันต่อไปอีก สักระยะ เว้นแต่ว่าจะตั้งในถือยาวจริงๆ อันนี้สนับสนุนให้ลุยเต็มตัว บล.โกลเบล็กแนะนำ�ซื้อลงทุน เช่นกันด้วยราคาเป้าหมาย ปี 54 ที่ 28 บาท โดยคาดผลประกอบการปี 54 จะปรับตัวดีขึ้น ค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากฐานกำ�ไรปี 53 ที่ต่ำ�ติดก้นบาดาล

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 15/12/53

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

TTA 21.00 -0.70 -3.23 21.30 21.50 20.80 21.70 21.09

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

14,326,500 302,200 3.32 18.75 0.57 0.54 2.49 1.12 14,868

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/02/53

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 21.00 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ปันผล 70/30 NORBAX INC.,13

จำ�นวนหุ้น

(%)

92,469,925 39,131,309

13.06 5.53

15,757,890 12,810,800

2.23 1.81 1.56

11,077,800

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553

ไปรษณีย์เนื้อหอมพันธมิตร10รายสนร่วมทุนตั้งแบงก์ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด (ปณท) เปิด เผยว่า ขณะนี้มีพันธมิตรมากกว่า 10 รายเข้ามาเสนอตัว เป็นทั้งผู้ ปล่อยกู้ร่วมและทำ�หน้าที่เป็นผู้ให้ ความรู้ในการอบรมพนักงานของ ไปรษณีย์ไทยในการจัดตั้งธนาคาร เฉพาะกิ จ ตามแนวทางของ กระทรวงการคลัง ซึ่งขณะนี้อยู่ ระหว่างการดำ�เนินการ และคาด ว่าจะสามารถปล่อยกู้ได้ในวันที่ 1 เ ม . ย . 2 5 5 4 โ ด ย จ ะ มี กระบวนการในช่ ว งเดื อ นม.ค. ได้แก่ การจัดตั้งบริษัทลูกซึ่งต้อง จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น และการ หารือกับพันธมิตร “ขณะทีใ่ นส่วนของการจัด ตั้ ง ชื่ อ บริ ษั ท นั้ น ยั งไม่ มี ข้ อ สรุ ป เนือ่ งจากยังติดเงือ่ นไข พ.ร.บ.ของ ทางธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

(ธปท.) ทีร่ ะบุวา่ หากใช้ชอื่ เริม่ ต้น ด้วยคำ�ว่าธนาคารจะทำ�ให้ต้องอยู่ ในเงื่อนไขพระราชบัญญัติธนาคาร เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ จึ ง ต้ อ งศึ ก ษา อย่ า งไรก็ ต ามใน

เบื้องต้นจะต้องมีการจัดตั้งคณะ ทำ � งานเพื่ อ เข้ า มาดู แ ลบริ ษั ท ดั ง กล่าว ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวง ก า ร ค ลั งใ น ก า ร จั ด ตั้ ง ค ณ ะ กรรมการ” นายออมสิน กล่าว

KBANKตั้งเป้าสินเชื่อปี54

โต7-9%เน้นSME

น า ย ก ฤ ษ ฎ า ล่ำ � ซำ � รองกรรมการผู้ จั ด การอาวุ โ ส ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) (KBANK) เปิดเผยว่า ในปี 2554 ธนาคารตั้ง เป้าหมายสินเชื่อรวม ขยายตัวที่ 7 - 9% โดยมองว่าจะ เป็นสินเชื่อคุณภาพตามการขยาย ตัวของจีดีพีที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าจะเติบโต 4 - 5% ทั้ ง นี้ ธ นาคารจะเน้ นให้ ความสำ�คัญกับการปล่อยสินเชื่อ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี รวมถึงกลุ่มสินเชื่อ ส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังรวมถึง สินเชือ่ ขนาดใหญ่ ทีม่ ที งั้ การขอสิน

เชื่อและการให้ความช่วยเหลือใน ด้านการระดมทุน นอกจากนี้ยังมี ธุรกิจลิสซิ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ให้ ความสำ�คัญ ที่ธนาคารจะร่วมมือ กั บ ตั ว แทนจำ � หน่ า ยรถยนต์ ยี่ ห้ อ ต่างๆ ขณะที่ ใ นส่ ว นของการ ขยายสาขาและตู้ ATM ในปีหน้า จะไม่มากนัก โดยปัจจุบันธนาคาร มีสาขากว่า 800 สาขา และมีตู้ ATM จำ�นวน 7,500 ตู้ ดังนั้นจึง

เน้ น ที่ จ ะเพิ่ ม เติ ม ความรู้ ข อง พนักงานให้มีคุณภาพมากขึ้น สำ�หรับกระแสข่าวที่ระบุ ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมที่จะเรียกธนาคารพาณิชย์ เข้าไปหารือในประเด็นการแข่งขัน การปล่อยสินเชื่อนั้น นายกฤษฎา กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด ซึ่งเชื่อว่าการเรียกหารือของทาง ธปท.เป็นประเด็นปกติ ซึ่งธปท.จะ ดู แ ลความเสี่ ย งในการประกอบ

ทั้งนี้วงเงินในการปล่อยกู้ จะอยูท่ ี่ 50 ล้านบาท และมีเพดาน การปล่อยกู้ต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อเดือน โดยให้ระยะเวลาผ่อน ชำ�ระนานสูงสุด 52 สัปดาห์ ขณะ ที่ ใ นส่ ว นของการอนุ มั ติ เ งิ น กู้ บริษัทฯ จะต้องตรวจสอบข้อมูลที่ สามารถยืนยันได้ อาทิ การตั้ง รกรากอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี ประกอบกับบริษัทฯ ยังได้ศึกษา ข้อมูลจากต่างประเทศเพือ่ ปิดความ เสี่ยงในการเป็น NPL นายออมสิน กล่าวเพิ่ม เติ ม ว่ า เบื้ อ งต้ น จะให้ บ ริ ก าร 10 จุดทัว่ ประเทศ อาทิ หน่วยงาน ไปรษณียจ์ งั หวัด โดยเฉพาะในแถบ ภาคอีสาน

ธุรกิจ อาทิ การควบคุมสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ การป้องกันความ เสี่ยง การกำ�หนดวงเงิน การตั้งสำ�รอง เป็นต้น ซึ่งถือเป็น บทบาทของธปท.ที่ติดตาม อนึง่ ก่อนหน้านี้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในเร็วๆ นี้อาจต้องเชิญผู้บริหาร ธนาคารพาณิชย์ระดับสูงมาหารือ เรื่องการแข่งขันการปล่อยสินเชื่อที่ รุนแรงขึ้น มีการให้เงื่อนไขสินเชื่อ ลักษณะผ่อนปรน เพื่อแย่งลูกค้า กันมากขึ้น ถึงแม้ขณะนี้ปัญหาดัง กล่ า วยั ง ไม่ ถึ ง ขั้ น น่ า เป็ น ห่ ว ง หรือรุนแรงจนต้องออกมาตรการ ใหม่ ๆ มาควบคุ ม แต่ เ มื่ อ เห็ น สัญญาณก็ควรมีการเตือนไว้ก่อน

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553

WIN ขายหุ้น “วินโคสท์ โลจิสติกส์” - “วินโคสท์ เซอร์วิส” ได้เงินรวม 4 แสนบาท คาดดีลเสร็จ 30 ธ.ค. 53 นางสาวกรนั น ท์ สุ ค นธ์ ฤ ทธิ ก ร รองประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บมจ.วิ นโคสท์ อินดัสเทรียล (WIN) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ขาย หุ้ น บริ ษั ท ย่ อ ย 2 แห่ ง ประกอบด้ ว ย บริ ษั ท วินโคสท์ โลจิสติกส์ จำ�กัด โดยจะขายหุ้นสามัญ จำ�นวน 7,999,930 หุ้น ให้แก่บริษัท คัสทัม โบรเคอเรจ แมนเนจเมนท์ จำ�กัด ในราคาหุ้นละ 0.0125 บาท คิดเป็น 99.9% ของทุนจดทะเบียน และจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายทั้งหมด คิดเป็นจำ�นวน เงิน 100,000 บาท โดยบริษทั คัสทัม โบรเคอเรจ แมนเนจเมนท์ จะรับโอนภาระผูกพันที่เกิดก่อน การซื้อขายหุ้นทั้งหมด รวมถึงหนี้สินที่บริษัทฯ

AFET

หน้า 8

(ประเทศไทย) (SPPT) เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ ตั้งเป้ารายได้รวมปี 54 ที่ 1,050 ล้านบาท หรือ เติบโต 18% จากปี 53 ที่คาดว่าจะมีรายได้ 860 ล้านบาท พร้อมกันนีบ้ ริษทั ฯ ได้ตงั้ งบลงทุนในปี 54 ไว้ที่ 100 ล้านบาท ซึ่งจะนำ�ไปใช้ในการ ขยายกำ�ลังการผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ ฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดรฟ์ (Non Hard Disk Drive) โดยจะมีการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจใหม่ 4 กลุม่ ได้แก่ 1. ชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปและการประกอบ มอเตอร์ สำ � หรั บ กล้ อ งถ่ า ยรู ป (Imaging), 2. ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง SPPT เป้าปี 54 รายได้โต 18% ลงทุน 100 (Automotive), 3. ชิ้ น ส่ ว นอากาศยาน ลบ.ขยายผลิต Non HDD,คาด SPEE กำ�ไร (Aerospace) และ 4. สินค้าที่ใช้ทางการแพทย์ นายประพจน์ พลพิพฒั นพงศ์ ประธาน และ Mini-Implant (Medical) กรรมการบริหาร บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท

เป็นเจ้าหนี้ต่อบริษัท วินโคสท์ โลจิสติกส์ ส่วนอีกหนึ่งบริษัทจะเป็นการขายหุ้น บริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส จำ�กัด โดยจะขายหุ้น สามัญจำ�นวน 99,993 หุ้น ให้แก่นายศิริปัญญา ดีบุญชัย ในราคา 3.0002 บาทต่อหุ้น คิดเป็น เป็น 99.9% ของทุนจดทะเบียน และจำ�นวนหุ้น ที่จำ�หน่ายทั้งหมด คิดเป็นจำ�นวนเงิน 300,000 บาท โดยนายศิริปัญญา ดีบุญชัย จะรับโอน ภาระผูกพันทีบ่ ริษทั วินโคสท์ เซอร์วสิ ให้บริการ และสนับสนุนกิจการของบริษัท

“ขายหากหลุด 139 บ./ก.ก.”

TFEX

“ไร้ข่าวใหม่ แต่ยังซื้อได้”

นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ฟลิ ลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 436 สัญญา สถานะคงค้าง 3,642 สัญญา - ปิด 139.45 บ./ก.ก. ลดลง 1.95 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 7,363 สัญญา สถานะคงค้าง 27,542 สัญญา ปัจจัยบวก - สินค้าเข้าท้องตลาดเบาบาง - ปิด 722.80 จุด ลดลง 3.40 จุด (สัญญา S50Z10 ธ.ค. 53) - เทรนด์หลักยังเป็นขาขึน้ - เส้นเทคนิคชีร้ าคายังยืน 135.40 บ./ก.ก. ได้ถงึ สิน้ ปี ปัจจัยบวก - น้�ำ มันโลกยังเป็นขาขึน้ - น้�ำ มันยังอยูใ่ นระดับสูง - ลุน้ ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาดี - เงินเยนยังขยับกรอบอ่อนค่าที่ 83.90 - 84 เยน/ดอลล์ - LTF-RMF เข้ามาซือ้ หุน้ ต่อเนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ ไทย 638.86 ล้านบาท ปัจจัยลบ - ตลาดหมดข่าวใหม่ - ราคาลงต่อ สูแ่ นวรับ 139 บ. และ 135.40 บ./ก.ก. ปัจจัยลบ - ตลาดไม่มขี า่ วใหม่กระตุน้ อย่างโดดเด่น กลยุทธ์ - ขายหากหลุด 139 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) กลยุทธ์ - ซือ้ (สัญญา S50Z10 ธ.ค. 53) - หรือซือ้ หากยืน 139 บ./ก.ก. ไหว - แนวรับ 720 จุด - แนวรับ 139 - 135.40 บ./ก.ก. - แนวต้าน 730 จุด - แนวต้าน 142 - 147 บ./ก.ก. - SET50 ประเมินกรอบ 718 - 728 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553

Dynamic Station

“มาร์ก”้ี ราศี บาเล็นซิเอก้า วันนี้ไปคุยเรื่องเงินๆ ทองๆ กับนางเอกสาวที่กำ�ลังมาแรงใน ขณะนี้ ผู้พรั่งพร้อมทั้งความน่ารักและความสามารถแห่งช่อง 3 “มาร์กี้” ราศี บาเล็นซิเอก้า ที่เพิ่งครองใจผู้ชมทั่วประเทศกับละคร สุดฮิต “วายุภัคมนตรา” (1 ในซีรีส์ 4 หัวใจแห่งขุนเขา) เธอถูก กล่ า วขานกั น ว่ า จะเป็ น นางเอกดาวรุ่ ง พุ่ ง แรงดวงใหม่ แ ห่ ง วงการ บันเทิง อย่ารอช้าไปดูกันเลยว่าเธอคนนี้มีวิธีบริหารจัดการเรื่องเงิน กันอย่างไร... การบริหารจัดการเงินส่วนตัว รายได้ที่เข้ามาส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบฝากธนาคารแบบฝากประจำ�มากกว่านำ� ไปลงทุน เนือ่ งจากว่ายังอายุนอ้ ย และยังไม่คดิ ทีจ่ ะทำ�ธุรกิจอะไรในตอนนี้ แต่ใน ช่วงอีกประมาณ 2 - 3 ปีข้างหน้า หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว ก็อยากที่ จะมีธุรกิจเล็กๆ เป็นของตัวเอง ซึ่งอาจจะเป็นร้านขายขนม หรือเครื่องดื่ม ที่ไม่ ใหญ่โตมากนัก และตอนนีก้ ก็ ำ�ลังศึกษาข้อมูลพร้อมกับเก็บเงินสักก้อนเพือ่ ทีจ่ ะได้ มีไว้ลงทุนทำ�ธุรกิจต่อไป

“มาร์กี้” ราศี บาเล็นซิเอก้า

แนวคิดเรื่องการออม การออมเงินนั้นเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ ไม่ว่าจะทำ�อะไรก็ตามในอนาคตมัน สามารถทำ�ได้ทันที โดยไม่ต้องไปกู้ยืมใคร หรือหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็ยังมีเงินเก็บ ตรงนี้ที่จะนำ�ออกมาใช้ได้ทันท่วงที นอกจากนี้แล้วเมื่อเรามีเงินเก็บเราจะรู้สึกว่า เราปลอดภัยและสบายใจด้วย ตอนเด็กๆ คุณแม่มกั จะสอนให้รจู้ กั กับการออมเงิน และรู้จักคุณค่าของเงินเสมอ โดยคุณแม่จะสอนเสมอว่าให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย และพอเหลือเงินจากค่าขนมจากโรงเรียนก็จะเก็บสะสมฝากคุณแม่ เอาไว้เพื่อซื้อของที่เราอยากจะได้ตามประสาเด็กทั่วๆ ไป ฝากถึงผู้อ่าน เวลาจะใช้จ่ายอะไรต้องใช้อย่างระมัดระวัง ต้องดูกำ�ลังของตัวเองว่าพอที่จะ สามารถใช้จ่ายได้แค่ไหน อย่าใช้จ่ายให้เกินตัว อีกทั้งต้องมีการวางแผนเรื่องของ การออมในแต่ละเดือนด้วยว่า จะออมในสัดส่วนเท่าไหร่ ใช้เท่าไหร่ เพราะจะเป็น พื้นฐานในการฝึกความรับผิดชอบที่ดีอย่างหนึ่งด้วย

www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันว�คม 2553

ที่มาเวลาท้องผูก

by Jackal_XIII

อึดอัดจริง...ตั้ง 3 วันแล้ว ยังไม่ยอมถ่ายออกไปเสียที ใครที่กำาลังมีอาการเหล่านี้ ท่านกำาลังเผชิญกับอาการท้องผูก และรู้ไหมว่า โรคผูกๆ นี้มีสาเหตุมาจากอะไร ไปดูกัน 1. ไม่สนใจอาหารเส้นใย อาหารที่มีเส้นใยมากๆ จะเป็นเหมือนไม้กวาดที่เข้าไปกวาดล้างของเก่าหมักหมมให้สลายตัวออกไปจากลำาไส้ของคุณ ร่างกายต้องการ เส้นใยวันละ 20 - 25 กรัม เพื่อช่วยในการขับถ่าย แต่ทุกวันนี้ ข้าวขาว ขนมปัง เบเกอรี่ ชอกโกแลต เป็ จสาวๆ ซะจน เป็นอาหารที่มาแรงได้ใจสาวๆ ซะจน อาหารเส้นใยแทบไม่มีโอกาสได้แจ้งเกิดเลย ท้องน้อยๆ เลยผูกเอา...ผูกเอา 2. ความเครียด ศัตรูตัวร้าย ความเครียดจะทำาให้ระบบทุกส่วนในร่างกายรวนเร ไม่เว้นแม้แต่ระบบขับถ่าย เพราะเมื่อเกิดความเครียด ลำาไส้จะหยุด บีบตัวชั่วคราว ทำาให้เบื่ออาหารพร้อมกับถ่ายไม่ออก เมื่อไรที่หยุดเครียด นั่นล่ะ... ถึถึงจะกลับมากินง่ายถ่ายสะดวกเหมือนเดิม 3. การกลั้นอุจจาระ ก็รา่ งกายร่ำาร้องว่าจะถ่ายแล้วกลับไม่ยอมให้มันได้ทาำ งานเอง แล้วจะไปโทษใครได้ถา้ ร่างกายจะเกิดความเคยชิน ไม่ ไม่บบี ตัว และไม่ถ่ายไปซะดื้อๆ นอกจากนี้ อุจจาระเก่าๆ ที่คุณกลั้นไว้ก็จะถูกดูดน้ำาออกไปทุกวันๆ ทำาให้มันเป็นก้อนแข็ง อุอุดตัน ปิดกั้นการเคลื่อนตัวของของเสียในลำาไส้ จึงยิ่งทำาให้ท้องผูกถ่ายลำาบากยิ่งกว่าเดิม 4. ไม่ออกกำาลังกาย การออกกำาลังกายเป็นการกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญอาหารที่ดที ่สี ดุ เพราะการเคลื่อนไหวอย่าง ต่อเนื่องจะทำาให้กล้ามเนื้อลำาไส้บีบตัวและเกิดการขับถ่ายของเสียออกมา คนที่นั่งหรือนอนทั้งวัน โอกาสที่ ระบบขับถ่ายจะทำางานได้ดีก็ยากหน่อยนะ 5. ทานยาระบายบ่อยครั้ง ถ้าเป็นไปได้สาวๆ ไม่ควรจะใช้ยาถ่ายเลย เพราะการใช้สารแปลกปลอมเข้าไปช่วยในการระบาย จะไปสร้างความเคยชินให้กับลำาไส้ ทำาให้หยุดทำางานตามปกติ และจะบีบตัวขับถ่ายอุจจาระก็ต่อเมื่อกินยา เข้าไปกระตุ้นเท่านั้น คนที่ใช้ยาถ่ายติดต่อกันนานๆ จึงจะมีปัญหาท้องผูก ถ่ายเองไม่ได้ถ้าไม่ได้ทานยา

“ททท.” เตรียมจัด “ไทยแลนด์ เคานต์ดาวน์ 2011” นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานงานแถลงข่าว “Thailand Countdown 2011” (ไทยแลนด์ เคานต์ดาวน์ 2011) งานเคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ 3 พื้นที่ “เซ็นทรัลเวิลด์, ฟิวเจอร์พาร์ค และยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี” โดยมีน ายคมสั น เอกชั ย ผู ้ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ ด รธานี , นายอิ ท ธิ พ ล ตรี วั ฒ น์ สุ ว รรณ นายกเทศมนตรี น ครอุ ด รธานี , นางรัตนา อนันทนุพงศ์ ผู้อำานวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค และนายวรพล วีรชาติยานุกูล กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท อุดรพลาซ่า จำากัด พร้อมด้วยศิลปินทั้งไทย และลาว ร่วม แถลงข่าวด้วย ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำานักงานการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันว�คม 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน

ไทยสมุทร แบ่งเพื่อนไทยคลายหนาว กับครอบครัวข่าว 3 และแอร์เอเชีย

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำากัด เพื่อนคู่ชีวิต....ตลอดไป โดยนายวิทูวัฒ์ อังสนานนท์ (ที่ 4จากซ้าย) ผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร และนายปิยะพร ลี้สกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายขายช่องทางตัวแทน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฝ่ายขายและตัวแทนไทยสมุทรฯ ร่วมกับครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสายการบินไทยแอร์ เอเชีย มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวที่โรงเรียนบ้านห้วยขม ตำาบลแม่ยาว อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และที่อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมการมอบผ้าห่มในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ไทยสมุทรฯ ปันไออุ่น...แบ่งเพื่อนไทยให้คลายหนาว” โดยจะมีการมอบผ้าห่มรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท ให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสานเหนือในปีนี้

มุมการตลาด

มังกรคู่ จับมือ 4 ห้างพันธมิตร อัดกิจกรรมส่งเสริมการขายท้ายปี

“น้ำามันงาตรามังกรคู่” รุกหนักอัดกิจกรรมกระตุ้นยอดส่งท้ายปี จับมือ ท็อปส์, เดอะมอลล์, วิลล่า มาร์เก็ต และแม็คโคร อัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกสาขาทั่วประเทศ กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาสนใจดูแลเรื่องอาหารการกินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ของตัวเอง เจาะกลุ่มเป้าหมายในช่วงกำาลังซื้อสูงส่งท้ายปี ต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่ เชื่อดันยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 20% ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพได้ที่ www.unionfood.com www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 3

“พัชพร สรรคบุรานุรักษ์” นักรังสรรค์ตาคม แห่งวงการวาณิชธนกิจ

การฟอร์มทีมในช่วงปีแรกแม้จะมีความใหม่ในเชิงภาพทีค่ น ภายนอกมองเข้ามา แต่ในส่วนความสามารถในการดึงศักยภาพทีม งานมาใช้นั้นทำ�ได้ชนิดมืออาชีพ การสร้างชื่อให้ลูกค้ายอมรับทีม วาณิชย์ของเคจีไอ (ประเทศไทย) มีความก้าวหน้าขึ้นตามลำ�ดับ สั่งสมความน่าเชื่อถือพอกพูนด้วยการให้คำ�แนะนำ�รวมถึงแนวทาง การแก้ปัญหาด้านธุรกิจการเงินอย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทุกๆ งานที่ผ่านเข้ามาถือเป็นความสนุก “เราได้เรียนรูต้ ลอดเวลา เคสแต่ละเคสมันท้าท้าย มันไม่ เหมือนกัน เราได้เรียนรู้ ต้องหาทางออกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดให้ แก่ลูกค้าภายใต้กฎเกณฑ์ที่ก�ำ หนด แล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้ธุรกิจ

หลายๆ ประเภทจากผูบ้ ริหารระดับสูง มุมมองทีแ่ ตกต่างของ คนเหล่านี้ที่แตกต่างกันก็สามารถนำ�มาปรับใช้ชีวิตเราได้” สำ�หรับเรื่องดีที่สุดประทับใจเกิดขึ้นในปีที่ 2 ของการ ทำ�งานกับทีมงานที่ปั้นมากับมือนั่นก็คือ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส หรือ UMS ซึง่ บันดาลทัง้ กล่องและตัวเม็ดเงินให้กบั ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งอั น เนื่ อ งมาจากการเข้ า จดทะเบี ย นใน ตลาด mai ครั้งนั้นเป็นส่วนสำ�คัญที่ช่วยผลักดันฐานเงินทุน กิ จ การให้ ยิ่ ง มั่ น คงกว่ า ที่ เ ป็ น อยู่ ผลประกอบการในปี ถั ด ๆ มาสะท้อนออกโจ่งแจ้งไปพร้อมๆ กับความนิยมที่นักลงทุนทั้ง พวกนิยมถือยาวและชอบเล่นเก็งกำ�ไรเทใจให้ ราคาหุ้นโตวันโต คืน ขนาดกิจการก็ใหญ่ขนึ้ เรือ่ ยๆ สมปรารถนาวัตถุประสงค์ตาม หลักการที่วางไว้ไร้ที่ติ ......อ่านต่อฉบับหน้า.....

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันว�คม 2553

Professional Station

เกียรติก้อง เดโช

Vice President CIMBS

ซื้อเก็งกำ�ไร IRPC ปั จ จั ย หนุ น หุ ้นโรงกลั ่นในช่ ว งอี ก 3 เดือนข้างหน้า ที่เด่นที่สดุ คือเรื่องการเปลี่ยน โครงสร้างการอุ้มราคาขายก๊าซ LPG รวมทั้ง มีแนวโน้มสูงมากที่จะมีการลอยตัวราคา LPG ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะได้ขอ้ สรุปในวันที่ 17 ธ.ค. นี้ หากเป็นไปตามคาด TOP จะได้ประโยชน์ มากที่สดุ เพราะผลิตก๊าซ LPG ได้มากที่สดุ ที่ 500 ktpa ตามมาด้วย PTTAR, IRPC, ESSO และ BCP ตามลำาดับ ปัจจัยที่ 2 ที่หนุนผล ดำาเนินงานของโรงกลั่นในขณะนี้คือ ส่วนต่าง ผลิตภัณฑ์ของสายพาราไซลีน (Px spread) สู ง มากกว่ า 500 ดอลลาร์ ต่ อ ตั น การที ่ Spread สายพาราไซลีนสูง PTTAR จะได้ ประโยชน์สูงสุด ปัจจัยที่ 3 คือค่าการกลั่นสูงมากกว่า

5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นผลจากความ ต้องการใช้ที่แข็งแกร่ง ในส่วนนี้ TOP จะได้ ประโยชน์สูงที่สุดเนื่องจากมีขบวนการการ กลั่นที่มปี ระสิทธิภาพที่สดุ (ดูจากรูปด้านขวา) และปัจจัยที่ 4 คือ จะมีกำาไรจากการสต็อก น้าำ มันดิบสูง โดยใน Q3/2010 ราคาน้ำามันดิบ เฉลี ่ย อยู ่ที ่ 74 ดอลลาร์ ต่ อ บาร์ เ รลเที ย บ กับปัจจุบันที่ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งโรง กลั่นที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือ TOP เนื่องจากมี การสต็อกน้ำามันดิบสูงที่สุดที่ 8 ล้านบาร์เรล จากปั จ จั ย ที ่ก ล่ า วมาทั ้ง หมดทาง CIMB คาดว่าผลดำาเนินงานใน Q4 ของ TOP และ PTTAR จะอยู่ที่ 5 - 6 และ 4 - 5 พัน ล้านบาทตามลำาดับ จากแรงหนุนที่กล่าวมา ทั้งหมด เรามองว่าราคาหุ้นกลุ่มโรงกลั่นจะยัง

สามารถวิ ่ง ขึ ้นต่ อได้ อีก ส่ ว นหุ ้นใหญ่ อย่าง PTTEP หลั ง ขึ ้น ไปแตะที ่ร าคา 180 บาท เรามองว่าน่าจะเริ่มมีการแกว่งตัวในกรอบที่ แคบลง เนื่องจากแรงหนุนจากราคาน้าำ มันดิบ เริ ่ม แผ่ ว ลง โดยคาดว่ า จะแกว่ งในกรอบที ่ 80 - 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปอีกพักใหญ่ ในบรรดาหุ้นเล็กกลุ่มโรงกลั่นที่จะได้ ประโยชน์จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นซึ่งเป็นรองแค่ TOP และ PTTAR คือ IRPC ซึ่งราคาหุ้นได้ ขยั บ ขึ ้น มารั บ ข่ า วดี ดั ง กล่ า วอย่ า งต่ อ เนื ่อ ง สำาหรับหุ้นตัวนี้ มีราคาเป้าหมายในช่วงสั้นๆ ที่ประมาณ 6 บาท หลังจากที่ขึ้นมายืนเหนือ 5 บาทได้ เราจึงแนะนำา ซื้อเก็งกำาไร

Photo Release

TPIPL มอบผ้�ห่มโรงพย�บ�ลฝ�ง

นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผูจ้ ัดการใหญ่อาวุธโส บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพือ่ ชีวิต พร้อมทั้งผูบ้ ริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาคผ้าห่มกันหนาว ขนาด 60 x 80 นิ้ว จำานวน 1,000 ผืน ให้กับโรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความหนาวแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาภายในโรงพยาบาล และนำาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน และอยู่พื้นที่ห่างไกลความเจริญในเขตฝาง โดยมีนายแพทย์ชูพงศ์ แสงสว่าง เป็นผู้รับมอบ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553

โดยหมายเลข

นายประเวช องอาจสิทธิกุล ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส ก.ล.ต. ผู้แทน ของ ก.ล.ต. รับรางวัลบูธนิทรรศการดี เด่นด้านกิจกรรม เพื่อนักลงทุนหรือ ผู้ ถื อ หุ้ น จากนายจรั ม พร โชติกเสถียร กรรมการและผู้ จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย รางวัลดังกล่าว มาจากการให้ ค ะแนนของ ผูล้ งทุนทีม่ าร่วมงานมหกรรม การลงทุ น ครบวงจรแห่ ง ปี SET in the City 2010 ซึ่ง จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา นายประเวช กล่าว ว่า “การจัดกิจกรรมโดยการ ออกบู ธ เป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ทำ�ให้ ก.ล.ต. ได้พบปะและ แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั บ ผู้ ล ง ทุ น ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ ทำ�งานของ ก.ล.ต. ในการนำ� ความคิ ด เห็ น และความ ต้ อ งการของผู้ ล งทุ น และ ประชาชนมาวางแผน ปรั บ ปรุ ง การทำ � งานด้ า น ต่างๆ ของ ก.ล.ต. ดังนั้น การออกแบบบูธของ ก.ล.ต. จึงได้คำ�นึงถึงความน่าสนใจ และประโยชน์ซงึ่ รวมถึงความ รู้ที่ผู้ลงทุนจะได้รับเป็นที่น่ายินดีที่ ใน ปี นี้ ก.ล.ต. ได้ รั บ ความสนใจจาก ประชาชนและผู้ลงทุนที่เข้าร่วมงาน จำ�นวนกว่า 130,000 คน และได้รับ การโหวตให้ เ ป็ น บู ธ โดดเด่ น ด้ า น กิจกรรมกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น

Gossip Station

หน้า 14

ก.ล.ต. ได้รับรางวัลบูธโดดเด่น ทัง้ นี้ ก.ล.ต. มุง่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ เกี่ยวกับการออมและการลงทุนให้แก่ประชาชน และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางและสื่อ ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

มาถึ ง บรรทั ด นี้ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง ทิ ศ ทางตลาดทองคำ � อนาคตตาม ธรรมเนียมดีกว่า.....Gold Futures ช่วง นี้จะผันผวนซักนิด เหมือนๆ กับตลาด หุ้ น นั่ น แหละ ก็ อ ย่ า งว่ า ช่ ว ง ปลายปี ใครเค้าจะเหลือกระ จิต กระใจจะมาลงทุนกัน ส่วน ใหญ่ ก็ ล้ า งพอร์ ต เตรี ย มแพ็ ก กระเป๋ า เที่ ย วกั น หมดแล้ ว แต่อย่างที่รู้ๆ เทรนด์ทองโลก ยังไม่ได้สง่ สัญญาณขาลงมาให้ เห็นแต่อย่างใด แต่แค่ช่วงนี้ อาจจะพั ก ฐานซึ ม ลงไปบ้ า ง แต่ปหี น้าก็ยงั สดใส ทางบล.ฟิล ลิ ป เลยแนะ รอซื้ อ เมื่ อ ราคา อ่ อ นตั ว ประเมิ น แนวรั บ ที่ 19,900 บาท แนวต้ า น 20,150 บาท

R

โดยเผยแพร่ ค วามรู้ ทั้ ง ในด้ า นการลงทุ น ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทางเลือก ผลตอบแทน และความเสี่ ย ง รวมถึ ง เน้ น ย้ำ �ให้ ผู้ ล งทุ น ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญในการใช้ สิ ท ธิ เ พื่ อ ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง

www.istationnews.com


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553

ดัชนีตลาดหุ้นไทยระยะสั้นนี้อยู่ ในช่วงของการปรับฐาน และมีโอกาสปรับ ตัวเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป โดยในวันนี้จะ เป็นวันแรกของงานมหกรรมลดภาษีนาที สุดท้ายด้วย LTF-RMF ซึ่งเชื่อว่าจะมีเม็ด เงินจากกองทนุ ดังกล่าวเข้าลงทุนในตลาด หุ้นมากขึ้น โดยประเมินดัชนีฯ แกว่งตัว ในกรอบ 1,030 - 1,040 จุด

ประเมินการลงทุนในตลาดหุ้น วันนี้ ดัชนีฯ จะเคลื่อนไหวบวกลบใน กรอบแคบๆ โดยแนะนำ�ให้เข้าซื้อเมื่อ ตลาดฯ อ่อนตัว และขายเมื่อตลาดฯ ปรับขึ้น พร้อมให้กรอบการแกว่งตัวที่ 1,020 - 1,044 จุด ทั้งนี้วานนี้ ดัชนีฯ ปิดลบ เนื่องจากไม่มีปัจจัยข่าวดีใหม่ๆ หลั ง การประชุ ม ธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ย เช่นเดียวกับ ประเทศจีนที่ไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน วันศุกร์ที่ผ่านมา

หน้า 15

แนวโน้มดัชนีตลาดหุน้ ไทยวันนี้ ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยมี แนวต้านที่ 1,040 จุด ส่วนแนวรับอยู่ ที่ 1,029 จุด โดยวานนี้มีแรงซื้อในหุ้น โรงกลั่น จึงช่วยพยุงดัชนีฯ ไม่ให้ปรับ ตัวลงมาก และสาเหตุทหี่ นุ้ กลุม่ โรงกลัน่ ได้รับความสนใจ เพราะมีปัจจัยบวก จากค่าการกลั่นมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

คลิก

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 15 ธันว�คม 2553 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

4,732.28 11.52% 3,360.74 8.18% 6,914.24 16.83% 26,076.84 63.47%

4,297.23 10.46% 3,689.66 8.98% 6,275.38 15.27% 26,821.94 65.29%

435.05 -328.92 638.86 -745.1

Last Update

15/12/10

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,035.47 721.7 1,576.81 267.23

Chg -1.94 -1.98 -3.25 -0.24 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

15/12/10

%Chg -0.19 -0.27 -0.21 -0.09 41,084.21 617.87

16:59:52

AGRO A dv ance 33%

Decline 39%

0.6 0.4

No C hange 28%

0.2

TECH

0

CONSUMP

-0.14

-0.2

-0.14

-0.91 -0.4 -0.6

-0.8

SERVICE

FINCIAL

-1

-0.19

0.48 -0.6 Decline 44%

-0.6

A dv ance 36% No C hange 20%

RESOURC

0.08

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 15 ธันว�คม 2553

TOP

( Day )

: TOP

7,000,000 6,000,000

Price & Fundamental Symbol TOP

Last 80.00 Chg 4.25  %Chg 5.61  Open 76.00  High 80.00  Low 76.00  Prev 75.75  Avg 78.78  AccVol 39,462,200  AccVal(K฿) 3,108,867  %Fluct 5.08  P/E 23.26  P/BV 2.41  DPS(Baht) 0.60  Yield(%) 3.37  EPS(Baht) 3.44  MktCap(Mil.) 163,202  Broker Target Update TNS 88 15/12/10 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง CNS 76 13/12/10 ของราคาเพิ ดุ และมีมลู 03/12/10 ค่าการ KS ม่ ขึน้ มากทีส่ 83

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 80.00

79.75

79.50

79.25

79.00

78.75

78.50

Price

78.25

78.00

77.75

77.50

77.25

77.00

76.75

76.50

76.25

76.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันว�คม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 15 ธันว�คม 2553

PTTA08CA

Price & Fundamental Symbol PTTA08CA

( Day )

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

2.70 0.44  19.47  2.24  2.96  2.24  2.26  2.68  59,180,300  158,615  26.87  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  135  Target Update

No Cemment

: PTTA08CA

9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2 .9 6

2 .9 4

2 .9 2

2 .9 0

2 .8 8

2 .8 6

2 .8 4

2 .8 2

2 .8 0

2 .7 8

2 .7 6

2 .7 4

2 .7 2

2 .7 0

2 .6 8

2 .6 6

2 .6 4

2 .6 2

2 .6 0

2 .5 8

2 .5 6

2 .5 4

2 .5 2

2 .5 0

2 .4 8

2 .4 6

2 .4 4

2 .4 2

2 .4 0

2 .3 8

2 .3 6

2 .3 4

2 .3 2

2 .3 0

2 .2 8

2 .2 6

2 .2 4

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันว�คม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 15 ธันว�คม 2553

BLA

( Day )

Volume Analysis

: BLA

Price & Fundamental Symbol BLA

Last 32.00 Chg 2.75  %Chg 9.40  Open 29.50  High 32.00  Low 29.50  Prev 29.25  Avg 30.92  AccVol 16,476,200  AccVal(K฿) 509,526  %Fluct 8.09  P/E 22.86  P/BV 4.10  DPS(Baht) 0.20  Yield(%) 1.03  EPS(Baht) 1.40  MktCap(Mil.) 38,400  Broker Target Update CNS 43 01/12/10 TSC 30/11/10 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น32 ต์การเปลีย่ นแปลง KS ม่ ขึน้ มากทีส่ 38 ของราคาเพิ ดุ และมีมลู 29/11/10 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

32.00

31.75

31.50

31.25

Price

31.00

30.75

30.50

30.25

30.00

29.75

29.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 513 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันว�คม 2553

ปฏิทินกิจกรรม ประจำ�วันที่ 16 ธันว�คม 2553 09:30

ธนาคารกรุงไทย จัดงานแถลงข่าว KTB Infinite Partners เพื่อให้บริการจัดการ ทางการเงินกับ 8 บริษัทชั้นนำาของประเทศ หอศิลป์กรุงไทย สาขาเยาวราช

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

10:30

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “ธุรกิจเด่น ประจำาปี 54” อาคารจุลินทร์ ล่ำาซำา

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

10:30

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ อินเด็กซ์ อีเว้น เอเจนซี่ และการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว Bangkok Countdown2011@Centralworld ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

--คณะทีป่ รึกษ�-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์

11:00

EXIM BANK ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงนโยบายการดำาเนินธุรกิจของ EXIM BANK ปี 2554 EXIM BANK สำานักงานใหญ่

--บรรณ�ธิก�ร-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย

12:30

ตลท. และกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมงาน พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาความรู้ เยาวชนหลักสูตร “เงินทอง ของมีค่า” กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน (อาคาร 2)

12:30

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน จัดพิธีเปิดงานมหกรรมลดภาษีนาทีสุดท้าย ด้วย LTF - RMF และร่วม รับฟังการแถลงผลการดำาเนินงานของโครงการฯ ปี 53 และแผนการดำาเนินงานปี 54 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

13:30

ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเครื่อง อี-สมาร์ทแคช รีไซคลิ่ง แมชชีน (E-Smart cash Recycling Machine) โรงแรมเรเนสซอง

--กองบรรณ�ธิก�ร และฝ่�ยสนับสนุน--ข่�วต่�งประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่�วตล�ดเงิน ตล�ดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่�วตล�ดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข

14:00

“PLAYBOY” จั ด สั ม ภาษณ์ พิ เ ศษเปิ ด คอลเลกชั ่นใหม่ Playboy พร้ อ มเปิ ด ตั ว เสื้อผ้าแบรนด์น้องใหม่ Fair whale เกี่ยวกับภาพรวมทางการตลาดในการนำาเข้า และจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำาหรับบุรุษ และสตรี ออเร้นจ์เจอรี่ ร้านอาหาร ชั้น 4 สยามพารากอน

14:30

นิตยสาร Bloomberg Businessweek Thailand จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ The Future of Print Media ชมรมผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาคารมณียา

16:30

ตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม ลดภาษีนาทีสุดท้าย ด้วย LTF - RMF ตลาดหลักทรัพย์ฯ

17:00

“PLAYBOY” จัดงาน PLAYBOY PARTY CHIC แฟชั่นโชว์คอลเลกชั่นใหม่ พร้อมเปิด ตัวเสื้อผ้าแบรนด์น้องใหม่ Fair whale สยามพารากอน

--ฝ่�ยศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณ� วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 16 ธ.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you