Page 1

Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554

News Station

www.istationnews.co 7

จีนยันพร้อมซื้อพันธบัตรรัฐบาล ปท.ที่เผชิญวิกฤตหนี้ พาณิชย์ยันน้ำ�ท่วมไม่กดดันเงินเฟ้อ

8

QTC คาดรายได้ Q3 ดีกว่า Q2

www.

9

Dynamic Station

TRUE คาดอีก 2 ปีรายได้ทรูวชิ นั่ ส์โต 20%

10

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

เล็งเพิม่ HD แตะ 20 ช่องใน 3 ปี โบรกให้เป้าซือ้ 4.70 บ. TRUE ระบุรายได้ทรูวิชั่นส์ 2 ปีข้างหน้า โต 20% จากเดิมเฉลี่ยโตปีละ 2 - 3% หลังลุยเพิ่มช่อง HD คาดแตะ 20 ช่องใน 2 - 3 ปี จาก 11 ช่องในปัจจุบัน เชื่อรับ ค่าโฆษณาเพิ่มอื้อ ค่ายวิเคราะห์ แนะ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 4.70 บาท เหตุมีความ พร้อมลุย 3G มากที่สุด แถมปี 55 ยังมีลุ้นพลิกเป็นกำ�ไร ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

PAO...เจ็บ!!!

Lifestyle Station เรื่องควรรู้ของโรคฮ่องกงฟุต

13

มองหุ้นจากเซี ย น

14

Data Station

ขาย หรือ ถือเงินสด

DTAC คาดรายได้นอน-วอยซ์ ปีนี้แตะ 1 หมื่นล.

ต่อหน้า 4

คิวต่อไป AGE-W1 รอเฮรับสิทธิ์

ต่อหน้า 4

บอร์ด AGE ไฟเขียวแตกพาร์ SET News ตัวตน

“วิษณุ เทพเจริญ” เจ้าของ “อั่งเปา แอสเสท”

ตอนที่ 7

ต‡อหนˆา 12

UST ยัน “น้ำ�ตาลมิตรผล” ไม่เข้าแบ็คดอร์ ต่อหน้า 8

แนะสอย

KSL

เมื่ออ่อนตัว ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554 TRUE คาด (ต่อจากหน้า 1)

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทรูวิชั่นส์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ไ ด้ ล ง ทุ น ป ร ะ ม า ณ ก ว่ า 2 พันล้านบาท เพือ่ เปลีย่ นกล่อง รั บ สั ญ ญาณเดิ ม เป็ น กล่ อ ง อัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นทรูวิชั่น ส์ HD Plus โดยแปลงระบบการ ออกอากาศให้ ทั ด เที ย มสากล เพื่อสามารถรองรับการเพิ่มช่อง ใหม่ โดยให้บริการเพิม่ ช่องแบบ ไฮเดฟินชิ นั่ หรือ HD รวมทัง้ สิน้ 11 ช่อง ในระบบดิจิตอลเคเบิล โดยในรอบแรกจะเปิดให้บริการ สำ�หรับผูท้ ใี่ ช้แพคเก็จแพลตินมั่ , โกลด์, ซิลเวอร์ และทรูโนว-เลจ จากปั จ จุ บั น ที่ มี ทั้ ง สิ้ น เกื อ บ 5 แสนกล่องทั่วประเทศ โดยจะ เปิ ดให้ บ ริ ก ารได้ ใ นช่ ว งเดื อ น ต.ค.นี้ ส่ ว น Convergence แ พ ค เ ก็ จ ท รู ไ ล ฟ์ ฟ รี วิ ล จะดำ�เนินการอัพเกรดกล่องรับ สัญญาณได้ในช่วงต้นปี 55 บริษทั ฯ คาดว่าปลายปีนี้ จะดำ � เนิ น การให้ ค รอบคลุ ม 2 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่ง จะทำ�ให้มรี ายได้เติบโต 20% ใน 2 ปีข้างหน้าจากเดิมที่ทรูวิชั่นส์ เติบโตอยู่แล้วเฉลี่ยปีละ 2 - 3% โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโฆษณา และค่าสมาชิกที่คาดว่าจะเพิ่ม ขึ้นในอนาคต ขณะที่บริษัทฯ เตรียม เดิ น หน้ า พั ฒ นาช่ อ งรายการ เคเบิลทีวแี ละทีวดี าวเทียมระบบ HD โดยตัง้ เป้าขยายจำ�นวนช่อง ทีวีดาวเทียมระบบ HD เพิ่ม เป็น 20 ช่องภายใน 2 - 3 ปี ข้ า งหน้ า เชื่ อ ว่ า การพั ฒ นา บริการดังกล่าวจะทำ�ให้รายได้ ของทรู วิ ชั่ น ส์ ใ นปี 54 - 55 เติบโตเฉลี่ยปีละ 10% อย่างไร

ก็ตาม บริษทั ฯ ยังไม่ได้พจิ ารณา เงินลงทุนที่จะต้องใช้ในระยะต่อ ไป แต่ในช่วงก่อนหน้านีไ้ ด้ลงทุน ในระบบดังกล่าวไปแล้ว 250 300 ล้านบาท อนึ่ง กล่องรับสัญญาณ ทรูวิชั่นส์ HD Plus จะให้บริการ คมชัดจริงในระบบ HD ประกอบด้วย

News Station 90 นาที และบริ ก ารฟั ง ก์ ชั่ น on demand โดยสามารถเลือก ชมรายการได้ดว้ ยตัวเอง และยัง สามารถสัง่ อาหารผ่านฟังก์ชนั่ ดัง กล่าวทีใ่ ห้บริการแบบดิลเิ วอรี่ ซึง่ สามารถสั่งผ่านอุปกรณ์ไอแพด และไอโฟน และสมาร์ ทโฟน ได้ด้วย

การรับชมสาระความบันเทิงเต็ม นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ พิ กั ด ถึ ง 1 1 ช่ อ ง ไ ด้ ทั น ที ยั ง ส นใ จ ที่ จ ะ เ ข้ า ป ร ะ มู ล ด้วยสัญญาณ HD ที่สมจริงทั้ง ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ ภาพและเสี ย ง พร้ อ มทั้ ง ยั ง โทรทัศน์ทุกประเภทหากมีการ สามารถตั้งอัดในเวลาเดียวกันได้ จัดตัง้ คณะกรรมการวิทยุกระจาย มากถึง 2 รายการพร้อมฟังก์ชั่น เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ ลู ก เล่ น พิ เ ศษสามารถสั่ ง หยุ ด โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รายการสดได้ น านสู ง สุ ด ถึ ง สำ�เร็จ

“หาก กสทช.ได้จัดตั้ง เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว บริ ษั ท ฯ คงอยากได้ใบอนุญาตให้บริการ PlayTV และ ซีทูแอร์ ซึ่งคงต้อง ขึ้ น อยู่ กั บ นโยบายกสทช.ว่ า เป็นอย่างไร และหากมีการเปิด ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต ผ่ า นที วี เ ราก็ อ ยากได้ เ ช่ น กั น เพราะบริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารใน รู ป แ บ บ ดั ง ก ล่ า ว อ ยู่ แ ล้ ว โดยเบื้องต้นกระแสเงินสดและ รายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เพียง พอต่ อ การซื้ อ ใบอนุ ญ าต” นายศุภชัย กล่าว ทัง้ นี้ สัดส่วนรายได้ของ ทรู วิ ชั่ น ส์ คิ ด เป็ น 15% ของ สัดส่วนรายได้รวมกลุ่มทรู บทวิเคระาห์ บล.ธนชาต แนะนำ� “ซื้อ” TRUE ราคาเป้า ห ม า ย 4 . 7 0 บ า ท ต่ อ หุ้ น เนื่องจากคาดว่า TRUE พร้อม มากสุดที่จะรับรู้ประโยชน์อย่าง เต็มที่จาก 3G อย่างน้อยจนถึง ปี ห น้ า ก่ อ น ก า ร ป ร ะ มู ล ใบอนุ ญ าต 3G 2.1 GHz เกิดขึน้ และด้วยความได้เปรียบ ด้ า นปริ ม าณ Bandwidth ที่มากกว่าและไม่มีปัจจัยกดดัน การระดมทุนเหมือนในอดีต อีกทั้งความสามารถใน การรองรับการใช้บริการทีม่ ากขึน้ และการลดค่าใช้จา่ ยส่วนแบ่งราย ได้จะช่วยลดความเสี่ยงขาดทุน ถึงแม้จะปรับประมาณการผลการ ดำ � เนิ น งานของ TRUE ลงเพื่ อ สะท้อนถึงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ทีม่ ากกว่าคาด แต่โอกาสที่ TRUE จะสามารถพลิกกลับมากำ�ไรได้ใน ปี 55 ยังคงเหมือนเดิม และด้วย ปัจจัยนี้เอง รวมถึงโอกาสเพิ่มทุน น้อยลง จึงคาดว่าหุน้ จะได้รบั การ ปรับคำ�แนะนำ�จากตลาดอีกครั้ง www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554

DTAC คาด (ต่อจากหน้า 1)

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ ผู้ อำ � น ว ย ก า ร อ า วุ โ ส ฝ่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ม จ . โ ท เ ทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ (DTAC) เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า ร า ย ไ ด้ จ า ก นอน-วอยซ์ในปีนจี้ ะเติบโตอย่าง น้อย 30% ราว 1 หมืน่ ล้านบาท จากปี ก่ อ นที่ มี ร ายได้ ป ระมาณ 6 พันล้านบาท ทั้ ง นี้ ร า ย ไ ด้ จ า ก นอน-วอยซ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มาจากทั้ ง ด้ า นบริ ก ารดาต้ า ลูกค้าในระบบ 3G และการใช้ GPRS ทัง้ นีใ้ นส่วนของดาต้านัน้ คิดเป็นสัดส่วน 50% ของรายได้ จากนอน-วอยซ์ทั้งหมด ปั จ จุ บั น รายได้ จ าก นอน-วอยซ์ คิดเป็นสัดส่วน ราว 15% ของรายได้รวม ซึ่งหาก สิน้ ปีท�ำ ได้ตามเป้าหมาย ก็คาด ว่ า สั ด ส่ ว น จ ะ เ พิ่ ม เ ป็ น 17 - 18%

หน้า 4

ขณะที่คาดว่า จำ�นวน ผู้ใช้ Dtac 3G จะเพิ่มขึ้นไปถึง 450,000 เลขหมายภายใน 1 เดือน จากเดิมคาดหมายว่า จะมีผใู้ ช้ไม่เกิน 1 แสนเลขหมาย และ ตัวเลขผู้ใช้ Dtac 3G ก็มี มากถึง 3.8 แสนเลขหมายแล้ว ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การ รองรั บ จำ � นวนผู้ ใ ช้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อม ด้ า น 3G มารองรั บ ความ ต้ อ งการของลู ก ค้ า อย่ า งเต็ ม ที่ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารติ ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ย ทัว่ กรุงเทพและปริมณฑลเพิม่ ขึน้ อีกกว่า 200 จุด จากเดิมทีม่ แี ล้ว 400 จุดทัว่ กรุงเทพฯ เพือ่ เพิม่ ขีด ความสามารถในการใช้สัญญาณ 3G พร้อมทั้งเตรียมคอนเทนต์ และแอปพลิ เ คชั่ นใหม่ ๆ ที่ จ ะ ทยอยออกมาแนะนำ�ให้กบั ลูกค้า ภายใน 2 เดือนข้างหน้า

บอร์ด AGE (ต่อจากหน้า 1)

นายพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มี ม ติ เ กี่ ย วกั บ การซื้ อ ที่ ดิ น เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาโครงการ น ค ร ห ล ว ง จั ง ห วั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เนื้ อ ที่ 3-3-15 ไร่ ตำ�บลแม่ลา อำ�เภอ น ค ร ห ล ว ง จั ง ห วั ด พระนครศรีอยุธยา เป็นทีด่ นิ ว่าง เปล่า ราคา 7,776,250 บาท พร้ อ มกั น นี้ ได้ มี ม ติ แต่งตั้ง นายพนัส ควรสถาพร

News Station

เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ท น กรรมการที่ ล าออก โดยมี ผ ล ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 54 เป็นต้น ไป ล่าสุด ที่ประชุมวิสามัญ ผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 14 ก.ย. 54 ได้ อนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ (ราคาพาร์ ) เป็ น หุ้ น ละ 0.25 บาท จากราคาพาร์ ล ะ 1.00 บาท ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเป็ น เอกฉันท์ 100% จากผู้เข้าร่วม ประชุ ม วิ ส ามั ญ 161 ราย คิดเป็นจำ�นวนหุ้นที่ลงคะแนน เ สี ย ง นั บ ร ว ม กั น ทั้ ง สิ้ น

146,529,772 หุ้น ภายหลังจาก ได้รับการอนุมัติแล้วจะทำ�ให้หุ้น สามัญของบริษทั เพิม่ ขึน้ จากเดิม 2 8 0 , 9 4 5 , 0 0 0 หุ้ น เ ป็ น 1,123,780,000 หุ้ น มี ทุ น จด ท ะ เ บี ย น ยั ง ค ง เ ดิ ม ที่ 280,945,000 บาท ซึ่ ง มี ทุ น ที่ เรียกชำ�ระแล้ว 823,457,676 หุน้ “คาดปลายเดื อ นนี้ บริษัทฯ น่าจะสามารถเข้าซื้อ ขายหุ้ น ในราคาพาร์ ใ หม่ ไ ด้ สำ�หรับผู้ถือวอร์แรนต์ AGE-W1 ก็จะได้รับการปรับสิทธิ์ตามข้อ กำ�หนดการปรับสิทธิเ์ ช่นเดียวกัน

ซึ่ ง คณะกรรมการจะพิ จ ารณา และมี ม ติ ป รั บ สิ ท ธิ์ ดั ง กล่ า ว หลังจากทีไ่ ด้ด�ำ เนินการเรือ่ งแตก พาร์เรียบร้อยแล้ว และจะแจ้งให้ ท ร า บ โ ด ย ทั่ ว กั น ผ่ า น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัปดาห์หน้า”

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554

หน้า 5

โกลด์แมนแซคส์คงประมาณการ ราคาน้ำ�มันดิบเบรนท์ที่ระดับ 130 ดอลล์

จีนยันพร้อมซื้อพันธบัตรรัฐบาล ปท.ที่เผชิญวิกฤตหนี้

แบงก์ในยุโรปเริ่มแข่งระดมเงินฝาก หลังลูกค้าแห่ถอนไปมาก

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า โกลด์แมนแซคส์กรุ๊ป คงประมาณการราคาน้ำ�มันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 130 ดอลลาร์ ต่อบาร์เรลในช่วง 12 เดือนข้างหน้า พร้อมคงประมาณการราคา ทองแดงที่ระดับ 11,000 ดอลลาร์/ตันเช่นกัน แม้เศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มชะลอลงก็ตาม โดยในบทวิ เ คราะห์ ข องโกลด์ แ มนแซคส์ ร ะบุ ว่ า ความต้องการน้ำ�มันและทองแดงในภูมิภาคเอเชีย ยังคงเพียงพอ ที่จะกระตุ้นให้ราคาน้ำ�มันและทองแดงในตลาดโลกเพิ่มขึ้น “เรายังคงมีมมุ มองเชิงบวกต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ มีความเสีย่ งทีจ่ ะกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์มากขึน้ ก็ตาม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งวิกฤตหนี้ยุโรป และการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ” นางอัลลิสัน นาธาน นักวิเคราะห์ที๋โกลด์แมนแซคส์ระบุ ในบทวิเคราะห์ดงั กล่าวระบุวา่ ตลาดเกิดใหม่ยงั คงเป็น ตลาดที่เป็นแรงผลักดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้เพิ่มขึ้น “เรามองว่า ความต้องการในตลาดเกิดใหม่ยงั เป็นกุญแจ สำ�คัญที่ทำ�ให้ราคาน้ำ�มัน ราคาทองแดง และสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่ม วัตถุดิบอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้น” นางนาธานระบุ

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นายจาง เสี่ยวผิงรอง ประธานคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติกล่าวในการ ให้สัมภาษณ์สื่อว่า จีนเต็มใจที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่ ประสบปัญหาวิกฤตหนี้ โดยนายจางกล่าวว่า จีนพร้อมที่จะเสนอการช่วยเหลือ ต่อประเทศทีเ่ ผชิญวิกฤตหนีส้ าธารณะ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะ เสนอการช่วยเหลือในรูปแบบใด ขณะทีน่ ายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเป่าของจีนกล่าวในการ ประชุมเวิลด์อิโคโนมิกส์ฟอรั่มที่เมืองต้าเหลียนว่า ประเทศที่พัฒนา แล้วควรลดการขาดดุลงบประมาณลงให้ได้มากกว่าที่พึ่งพาจีน ในการพยุงเศรษฐกิจโลก แต่จีนร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลกเพื่อ ประโยชน์ที่จะเกิดต่อเศรษฐกิจภายในของจีน นอกจากนี้ นายจางกล่าวว่า จีนจะเงินในทุนสำ�รอง ระหว่างประเทศในการสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจจีนใน ต่างประเทศ และจะใช้เงินในทุนสำ�รองระหว่างประเทศในการเพิ่ม ความมั่นคงด้านพลังงาน หรือ การซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ที่จำ�เป็น ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า ธนาคารในยุ โ รป เริ่ ม แข่ ง ขั น กั น ระดมเงิ น ฝาก หลั ง มี ผู้ ฝ ากเงิ น ถอนเงิ น ออกเป็ น จำ�นวนมากตัง้ แต่ปที ผี่ า่ นมา ทำ�ให้ตอ้ งชะลอการปล่อยสินเชือ่ ระหว่าง ธนาคารเพื่อรักษาฐานเงินทุน ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับฐานะ การเงินของสถาบันการเงินในยุโรป โดยในปีทผี่ า่ นมา เงินฝากของธนาคารในกรีซลดลง 19% ขณะที่เงินฝากของธนาคารในไอร์แลนด์ลดลงเกือบ 40% ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ได้ลดการปล่อย สินเชื่อระหว่างธนาคารลง ขณะที่กองทุนตราสารหนี้ในสหรัฐฯ ลดน้ำ�หนักการลงทุนในตราสารหนี้เยอรมนี และยุโรป “การลดลงของยอดเงินฝากสะท้อนถึงความตืน่ ตระหนก ที่มีต่อภาคการเงินยุโรป และแสดงให้เห็นว่า ธนาคารในยุโรป ด้ ว ยกั น เองยั งไม่ ไ ว้ ใ จซึ่ ง กั น และกั นโดยได้ ล ดการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ระหว่างกัน นีค่ อื สิง่ ทีเ่ หมือนกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตการเงินโลกปี 2008” นายเคช แมนโซรี นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่เอ็กเปอริสไฟแนนซ์กล่าว

AFET

“รอผลประชุมเฟด”

นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 256 สัญญา สถานะคงค้าง 2,529 สัญญา - ปิด 142.30 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.20 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนเม.ย. 55) ปัจจัยบวก - นโยบายรถคันแรกกระตุน้ อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ - ยอดขายรถในจีนหนุนตลาดรถยนต์ในเอเชีย - นลท.คาดหวังประชุมเฟดออกมาดี ปัจจัยลบ - เศรษฐกิจยุโรปยังตกต่� ำ - ฝนทิง้ ช่วงทำ�ยางเข้าตลาดมากขึน้ - วันสุดท้ายของสัปดาห์ท�ำ วอลุม่ เบาบาง กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนเม.ย. 55) - แนวรับ 140 บ./ก.ก. - แนวต้าน 144 บ./ก.ก.

TFEX

“มุมมองเชิงบวกต่อกรีซเริ่มมีมากขึ้น”

นักวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 28,473 สัญญา สถานะคงค้าง 40,274 สัญญา - ปิด 722.00 จุด เพิม่ ขึน้ 9.60 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - ผูน้ �ำ เยอรมัน - ฝรัง่ เศส มีมมุ มองต่อกรีซในเชิงบวก - รมว.คลังสหรัฐฯ เตรียมเจรจากับยูโรโซนคืนนี้ - ลุน้ เฟดกระตุน้ ศก.ในการประชุม 20 - 21 ก.ย.นี้ ปัจจัยลบ - แนวทางแก้หนีเ้ สียยุโรปยังไม่ออกมาเป็นรูปธรรม - ต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 938.82 ล้านบาท กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 705 และ 700 จุด - แนวต้าน 725 - 730 และ 740 - 745 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 715 จุด แนวต้าน 730 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554

หน้า 6

แนะสอย KSL เมื่ออ่อนตัว บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส แนะนำ� “ซื้อ” KSL โดยเน้นให้เข้า ลงทุนเมื่อราคาอ่อนตัว เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าลงทุน ซึ่งในระยะสั้น เชื่อว่ายังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆ เข้ามากระตุ้น กำ�หนดให้ Fair Value สิ้นปี 54/55 อิงวิธี Sum of parts เท่ากับ 19.9 บาท ขณะทีบ่ ทวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ปรับเพิม่ คำ�แนะนำ� จาก “ซื้อเก็งกำ�ไร” เป็น “ซื้อ” คาดว่าผลการดำ�เนินงานปี 55 ยังดีจาก ราคาน้ำ�ตาลในตลาดโลกที่สูง คงราคาเหมาะสมปี 55 ที่ 17.40 บาท อิงบน P/E 15 เท่า วานนี้ราคาหุ้น KSL ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ปิดที่ระดับ 14.10 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ 0.70% มูลค่าการซื้อขาย 18.19 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 15/09/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

KSL 14.10 -0.10 -0.70 14.30 14.40 14.00 14.20 14.19

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

1,281,700 18,192 2.82 39.17 2.55 0.07 0.49 0.36 21,860

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/08/54

1. 2. 3.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 14.30 บาทหนาแน่นสุด

4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิ้ง จำ�กัด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด CREDIT SUISSE SINGAPORE BRANCH น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์

จำ�นวนหุ้น

(%)

500,000,000 40,133,627 35,621,900

32.26 2.59 2.30

35,476,690 35,309,960

2.29 2.28

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554

News Station

คลังยันคืนเงินรถคันแรกไม่กีดกันการค้า นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ประเทศเท่านั้น” รมช.คลัง กล่าว นโยบายคืนเงินให้กับผู้ซื้อรถยนต์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ ด้านนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ คั น แรก ไม่ ไ ด้ ผิ ด ข้ อ ตกลงของ คลัง เปิดเผยว่า มาตรการคืนเงิน อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า องค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) ให้กับผู้ซื้อรถยนต์คันแรก ที่ระบุ ว่ า ต้ อ งเป็ น รถยนต์ ที่ ป ระกอบ ภายในประเทศนั้น ไม่ได้เป็นการ กีดกันทางการค้า หรือแทรกแซง ราคา เนื่ อ งจากเป็ น นโยบาย ภายในประเทศที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนมีร ถคั นแรก และมุ่ง ที่ผู้ซื้อเป็นหลัก ส่ ว นกรณี ที่ มี ข่ า ว ว่ า มี ค่ า ยรถยนต์ จ ากต่ า งประเทศ แสดงความเห็นว่า การให้สทิ ธิกบั เ ฉ พ า ะ ร ถ ย น ต์ ที่ ป ร ะ ก อ บ ในประเทศเป็นการขัดต่อแนวทาง การเปิ ด การค้ า เสรี อ าเซี ย น และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซ)ี ทีต่ อ้ งการให้ลดการกีดกัน ทางการค้า และมีขา่ วค่ายรถยนต์ ขนาดเล็กจะฟ้องร้องรัฐบาลนั้น ต้องรอดูรายละเอียดว่า จะฟ้อง ร้องในประเด็นใดก่อน จึงจะมีการ ทบทวนรายละเอียดของมาตรการ ที่ได้ประกาศไป “ เ รื่ อ ง ที่ เ ข า จ ะ ฟ้ อ ง คงต้ อ งรอดู ก ารประเมิ น สั ก พั ก รอดูว่าเขาจะฟ้องยังไง แต่ตอนนี้ ที่ประกาศไป รถที่ซื้อได้ ยังเป็น เฉพาะรถยนต์ ที่ ป ระกอบใน

อย่างแน่นอน เพราะ ตามเอกสาร ที่กรมสรรพสามิตเสนอต่อ ครม. ได้ ใ ช้ คำ � ว่ า “คื น เงิ น ” ไม่ ใ ช่ “คื น ภาษี ” ดั ง นั้ น จึ ง มั่ น ใจว่ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น การกี ด กั น ทางการค้ า เพราะยั ง มีการเก็บภาษีเช่นเดิม เหมือนกับรถทุกประเภท ทัง้ นีเ้ มือ่ วันอังคารทีผ่ า่ นมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ มาตรการการคื น เงิ น สำ � หรั บ รถยนต์คนั แรก ไม่เกิน 1 แสนบาท โดยต้ อ งเป็ น การซื้ อ รถยนต์ นั่ ง ข น า ด เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ไ ม่ เ กิ น 1,500 ซี ซี . หรื อ รถกระบะ ที่ มี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น 1 ล้ า นบาท โดยการทำ � สั ญ ญาซื้ อ ขายรถ ภ า ยใ ต้ ม า ต ร ก า ร ดั ง ก ล่ า ว ต้องมีขึ้นตั้งแต่ 16 ก.ย. 54 ถึง 31 ธ.ค. 55 และผู้ ซื้ อ จะต้ อ ง ถื อ ครองรถยนต์ คั น ดั ง กล่ า ว เป็นเวลา 5 ปี หากมีการขายก่อน เวลาที่ กำ � หนด จะต้ อ งคื น เงิ น กลับมา

พาณิชย์ยันน้ำ�ท่วมไม่กดดันเงินเฟ้อ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรั ฐ มนตรี และรมว. พาณิชย์ เชือ่ ว่าสถานการณ์น�้ำ ท่วม ในขณะนี้ จะไม่ เ ป็ น แรงกดดั น เงินเฟ้อ โดยมองว่าสินค้าเกษตร ได้รับผลกระทบในช่วงสั้นๆ “เรื่องน้ำ�ท่วม อาจทำ�ให้ ผลิ ต ผลทางการเกษตรได้ รั บ ผลกระทบและขาดแคลน ในช่วงสัน้ ๆ แต่คดิ ว่าจะไม่มผี ลกับ อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ ใ น ภ า พ ร ว ม

เพราะราคาสินค้าอื่นๆ ก็มีลดลง เช่นกัน เพราะฉะนั้นก็เลยไม่กังวล ว่าจะกระทบเงินเฟ้อ” นายกิตติรตั น์ กล่าวกับผู้สื่อข่าว เมื่ อ เดื อ นส.ค.ที่ ผ่ า นมา ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคทั่ วไป (CPI) เพิ่มขึ้น 4.29% จากช่วงเดียวกัน ของปีกอ่ น ทำ�ให้อตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไป ในช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ เพิม่ ขึน้ แล้ว 3.72% ก่อนหน้าธนาคารเพื่อการ

พัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบีเตือนว่า อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ยั ง คงเป็ น ปั จ จั ย ที่ ธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียต้อง ให้ ค วามสำ � คั ญ เป็ น ลำ � ดั บ แรก แม้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มชะลอลงก็ตาม ขณะเดียวกันเอดีบีได้ปรับ ลดลประมาณการการขยายตัวของ จี ดี พี เ อเชี ย ไม่ ร วมญี่ ปุ่ น จาก ในปี 2011 จาก 7.8% เป็น 7.5% และเพิ่มประมาณการอัตราเงินเฟ้อ

จาก 5.3% เป็น 5.8% นอกจากนี้ เอดี บี เ ตื อ นว่ า ธนาคารกลางใน ภู มิ ภ าคเอเชี ย จำ � เป็ น ต้ อ งเตรี ย ม พร้อมรับมือกับความผันผวนของ กระแสเงินทุนไหลเข้า และการเพิ่ม ขึ้นของราคาสินค้าและบริการ ทั้งนี้ เอดีบีคาดการณ์ว่า ในปี ห น้ า จี ดี พี เ อเชี ยไม่ ร วมญี่ ปุ่ น จะขยายตัวในอัตรา 7.5% ลดลง จากประมาณการครั้งก่อนที่ 7.7% ส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยูท่ ี่ 4.6% www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554

UST ยัน “น้�ำ ตาลมิตรผล” ไม่เข้าแบ็คดอร์ นายอำ � นวย กาญจนกำ � เนิ ด กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มนิ ลั (UST) เปิดเผยว่า บริษทั น้�ำ ตาล มิ ต รผล ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข องบ ริ ษั ท ฯ และได้ ทำ � คำ � เสนอซื้ อ หุ้ น UST อยูใ่ นระหว่างนี้ ไม่มเี จตนาเข้าจดทะเบียน ในตลาดแบบ Backdoor Listing ผ่าน บริษัทจดทะเบียน เนื่องจากกลุ่มน้ำ�ตาลมิตรผลไม่มี แผนจะเข้าระดมทุนในตลาดหุ้น เพราะ ธุรกิจน้�ำ ตาลมีหลายปัจจัยเข้ามาเกีย่ วข้อง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือ การควบคุม โดยเชื่อมโยงกับกฎระเบียบ ของหน่วยงานราชการ หากเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์อาจทำ�ให้เกิดความ ลำ�บากในการบริหารจัดการได้ รวมถึงในคำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ระบุวา่ กลุม่ น้�ำ ตาลมิตรผล

News Station

หน้า 8

จะดำ�เนินการเพิกถอนกิจการออกจากการ สั ด ส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยประมาณ 38% เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็ น นั ก ลงทุ น ที่ ซื้ อ ขายหุ้ น UST ภายหลั ง จากสิ้ น สุ ด ระยะเวลารั บ ซื้ อ ผ่านตลาดหลักทรัพย์อยู่ประมาณ 15% หากการทำ�คำ�เสนอซื้อครั้งนี้ได้ไม่น้อยกว่า ทัง้ นี้ บริษทั น้�ำ ตาลมิตรผล จำ�กัด 85% ของจำ � นวนหุ้ น ที่ จำ � หน่ า ยได้ แ ล้ ว ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข อง UST โดยถื อ หุ้ น ทั้ ง หมดของกิ จ การ ซึ่ ง ทำ �ให้ กิ จ การไม่ 62.22% ได้ทำ�คำ�เสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือ สามารถดำ�รงคุณสมบัติในส่วนของสภาพ ทั้ง หมด 14,647,000 หุ้น หรือสัดส่ว น การเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ 37.78% ในราคาเสนอซือ้ 34 บาท ระหว่าง ของตลาดหลักทรัพย์ได้ ดังนั้น จึงต้องรอ วันที่ 1 ก.ย. - 5 ต.ค. 54 ซึ่งคาดว่าจะใช้ ผลการทำ�คำ�เสนอซื้อหลังวันที่ 5 ต.ค. 54 เงิ น ทุ น ในการเข้ า รั บ ซื้ อ ครั้ ง นี้ จำ � นวน เหตุทกี่ ลุม่ น้�ำ ตาลมิตรผลเข้ามาซือ้ 497,998,000 บาท กิ จ การทั้ ง หมด เพื่ อ ต้ อ งการนำ � ธุ ร กิ จ ปัจจุบัน UST มีท่าเรือ 2 แห่ง ที่ คลั ง สิ น ค้ า ที่ UST บริ ห ารอยู่ นำ � ไปใช้ พระประแดง สามารถขนส่งสินค้าได้ 8 - 9 ประโยชน์ในกิจการกลุ่มน้ำ�ตาลมิตรผลเอง แสนตัน/ปี และ แหลมฉบัง ขนส่งสินค้าได้ อย่างไรก็ดี หากกลุ่มน้ำ�ตาลมิตร 1.2 - 1.3 แสนตัน/ปี โดยสินค้าส่วนใหญ่ ผลไม่ ส ามารถซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ เ กิ น กว่ า 60% เป็นสินค้าน้ำ�ตาล นอกจากนั้นเป็น 85% ก็จะรักษาสถานภาพการเป็นบริษัท สินค้าเกษตร เช่น ปุย๋ อาหารสัตว์ เป็นต้น จดทะเบี ย นในตลาดต่ อ ไป ซึ่ ง UST เป็นบริษัทมหาชนมากว่า 20 ปีแล้ว มี

QTC คาดรายได้ Q3 ดีกว่า Q2 ลั่นออเดอร์ทะลัก, ลูกค้าเร่งส่งมอบสินค้า นายนิ พ นธ์ จั ย สิ น กรรมการ บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) เปิดเผยว่า รายได้ในไตรมาส 3 จะดีกว่าไตรมาส 2 เพราะนอกจากเป็ น ช่ ว งไฮซี ซั่ น แล้ ว ยอดคำ � สั่ ง ซื้ อในช่ ว งปลายไตรมาส 3 ค่อนข้างมาก จนทำ�ให้บริษัทฯ ต้องเร่ง

ส่ ง มอบสิ น ค้ า ให้ ทั น กั บ ความต้ อ งการ บางรายต้องการด่วน เพราะต้องปิดยอด ไตรมาส 3 เราก็เร่งให้ ซึ่งปีนี้เราเร่งงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะที่ อั ต ราการทำ � กำ �ไรขั้ น ต้ น ตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ต่างจากปีที่แล้วซึ่ง ในไตรมาสนี้ก็น่าจะใกล้เคียงอุตสาหกรรม เราเร่งงานในไตรมาส 4” นายนิพนธ์ กล่าว โดยรวมที่ประมาณ 20 - 30% “ลู ก ค้ า อยากรั บ ของเร็ ว ขึ้ น

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

PAO...เจ็บ!!!

หุ้นร้อนๆ สัปดาห์นี้ หากไม่พูดถึง บมจ.อั่งเปา แอสเสท (PAO) หุ้นเก่าในโฉม(ชื่อ)ใหม่ ที่หวน กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งเมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมาคงไม่ได้แล้วเนื่องจาก PAO ทำ�ให้ นักลงทุนหลายราย ต้องวิ่งเข้าโรงหมอ เพื่อขอเลือดด่วน เหตุได้รับบาดเจ็บจากหุ้น Minor Change อย่ า ง PAO เพราะช่ ว งก่ อ นเปิ ด เทรด คนวงในและวงนอก คาดการณ์ กั น ว่ า ราคาหุ้ น มี โ อกาส แตะ 2.60 บาท แต่วันนี้ราคามายืนแถวๆ 0.50 - 0.60 บาท จากช่วงเปิดการซื้อขายวันแรกที่ 1.15 บาท (จากปิดตลาดก่อนหน้านี้ที่ 0.50บาท) ก่อนที่ราคาหุ้นทะยานแตะ ระดับสูงสุด ถึง 1.25 บาท แต่ระหว่างวัน ราคากลับรูดลงต่ำ�สุด ที่ระดับ 0.68 บาท ส่งผลให้ส่วนต่างจากระดับสูงสุดและต่ำ� สุดถึง 0.57 บาท ก่อนจะปิดตลาดวันแรก ที่ระดับ 0.73 บาท แถมยังเจอรายการ บิ๊กล็อตกว่า 90 ล้านหุ้น ในราคาตั้งแต่ 0.75 บาทยัน 1.15 บาท จึงทำ�ให้เกิด คำ�ถามถึง เกณฑ์ Silent Period ที่จะ ไม่มีการขายหุ้นในมือภายใน 1 ปี นับแต่ วันเทรด แต่สามารถขายได้ 25% ของ จำ�นวนหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายทั้งหมด (521.5ล้านหุ้น) เมื่อครบ 6 เดือนแรก ในวันที่ 9 มี.ค. 55 และสามารถขายได้ อีก 25% ในวันที่ 9 ก.ย. 55 ซึ่ ง บิ๊ ก บ อ ส ข อ ง P A O “วิษณุ เทพเจริญ” ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ออกโรงยันผู้บริหารไม่เกี่ยวข้อง รายการ บิ๊กล็อต แต่อาจเป็นของกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิม ประกอบกับข่าวลือทีส่ ะพัดออก มาว่า บริษัทฯมีการปล่อยขายหุ้นให้กับ ขาใหญ่จำ�นวน 1,568 ล้านหุ้น ในราคา 0.35 บาท ที่เหลือจากการเพิ่มทุน ที่ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม แม้ สุ ด ท้ า ยผู้ บ ริ ห าร จะออกโรง ปฎิเสธข่าวดังกล่าว ขณะที่ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงาน การขายหุ้ น PAO โดย นางเพ็ ญ ศรี รัตนสุนทรากุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2

รองจาก กลุ่ ม ณุ ศ าศิ ริ เมื่ อ วั น ที่ 0.38 บาท ราคาเหมาะสมของหุ้นซึ่งอิง PBV 09/09/2554 จำ�นวน -2.64% ส่งผลให้ เท่ากับกลุ่มอสังหาฯที่ 1.8 เท่าอยู่ที่ 0.68 บาท และการที่ ยั ง มี ผ ลขาดทุ น สะสมทำ �ให้ ยั งไม่ เหลือหุ้นในมือ 3.95% ทัง้ นี้ PAO กลับมาเทรดในหมวด สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ...เมื่อเทียบราคาหุ้นบนกระดาน กับ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อี ก ครั้ ง หลั ง ยุ ติ ก าร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ สิ่ ง ท อ ภ า ย ใ ต้ สิ่ ง ที่ โ บรกฯ ประเมิ น ..... งานนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ บมจ.ไทยเกรียง กรุ๊ป และบริษัทติด SP นักลงทุนว่าจะเลือกตัดสินใจลงทุนอย่างไรไม่ให้ เป็นระยะเวลา 6 ปี (ตัง้ แต่ 14 พ.ย. 2548) เจ็บบบบบ หลังฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน มั่ น คงตามเกณฑ์ พ้ น เหตุ เ พิ ก ถอน โดยกลุม่ ตระกูล ณุศาศิรเิ ป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ด้านฝ่ายวิจัย บล.เกียรตินาคิน ประเมินมูลค่าเหมาะสม PAO เบื้องต้นที่ 0.49 บาท ยั ง ไม่ ไ ด้ ทำ � ประมาณการ ผลประกอบการ แต่จากข้อมูลเบื้องต้น ของบริษัทประกอบกับการกลับเข้ามาซื้อ ขายในตลาด พร้อมกับธุรกิจเริ่มฟื้นตัว และมีรายได้รวมถึงโอกาสในการเติบโต ของผลประกอบการใน Q4/54 หุ้นของ PAO น่าจะได้รบั ความสนใจ โดยประเมิน มูลค่าหุ้นในเบื้องต้นโดยอิงจากมูลค่าทาง บัญชีของสิ้นงวด Q2/54 ที่ 0.38 บาท/หุ้น ประเมินกับอัตราส่วน P/BV ของกลุ่ม อสั ง หาฯ รายเล็ ก อื่ น ๆในตลาดที่ 1.30 เท่า ได้มลู ค่าเหมาะสมที่ 0.49 บาท พร้อมเตือนนักลงทุนเก็งกำ�ไรอย่างะมัด ระวังเนื่องจาก PAO ยังมีขาดทุนสะสม คงค้างอีก 324 ล้านบาท เช่นเดียวกับ บล.โกลเบล็ก ทีม่ องว่า ราคาหุน้ น่าจะค่อนข้างผันผวนในช่วงแรก ทีก่ ลับมาซือ้ ขายใหม่ ทัง้ นีต้ น้ ทุนเฉลีย่ ของ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ที่ ใ ช้ สิ ท ธิ เ พิ่ ม ทุ น อยู่ ที่ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554

Lifestyle Station

เรื่องควรรู้ของโรคฮ่องกงฟุต

by Jackal_XIII

1.เมื่ออากาศร้อนๆ และเท้าชื้นมากๆ ประกอบกับมีเหงื่อออกด้วย จึงเป็นบ่อเกิดของเชื้อราที่เรียกว่า Dermatophytes เนื่องจากเชื้อราจะเจริญและแพร่พันธุ์ได้ดีมากในอากาศร้อนชื้น 2.Tinea คือชื่อสามัญของการติดเชื้อที่ผิวหนัง Tinea pedis (pedis หมายถึง เท้า ในภาษาลาติน) คือโรค เชื้อราที่เท้า Jock itch หรือ tinea cruris (cruris หมายถึง ขา) คือการติดเชื้อที่ผิวหนังบริเวณขาหนีบ ต้นขา ข้อพับต้นขา มีอีกชื่อหนึ่งว่า สังคัง Ringworm หรืออีกชื่อหนึ่งว่า tinea capitis (capitis หมายถึง ศีรษะ) คือ กลากที่ศีรษะ 3.การติดเชื้อส่วนใหญ่มักมาจากการใช้ของร่วมกับผู้อื่น เช่น ใช้ผ้าเช็ดตัว ใส่รองเท้าร่วมกับผู้อื่น หรือว่าย น้ำ�ในสระสาธารณะ ซึ่งสิ่งของและที่เหล่านี้เป็นที่ที่เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี 4.อาการของโรคเชื้อราที่เท้าคือ คันตามซอกนิ้วเท้า และผิวลอกออกเป็นขุยๆ เป็นผื่นที่เท้า ผิวหนังที่เท้าเกิดพุพอง นิ้วเท้าหนาและแตก ทีเ่ ป็นมากและพบบ่อยจะเกิดตรงซอกนิว้ แต่กส็ ามารถเกิดทีส่ น้ เท้า และอาจลุกลามไปถึงฝ่าเท้าและเล็บเท้าได้ 5.การรักษาให้ลา้ งเท้าจนสะอาดด้วยสบู่ และเช็ดหรือเป่าให้แห้ง ใส่ถงุ เท้าและรองเท้าทีส่ ะอาด และ ไม่เปียกชื้น ใช้ครีมกันเชื้อรา หรือโรยแป้งฝุ่นที่เท้า เท้าต้องสะอาดและแห้งเสมอ ใช้แป้งหรือครีมกันเชื้อรา ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นหรือกำ�เริบ ควรพบแพทย์เพื่อที่ได้สั่งยาต้านเชื้อราได้ถูกต้อง และวินิจฉัยสาเหตุอื่นของ อาการเหล่านั้น 6.วิธปี อ้ งกันให้ใส่ถงุ เท้าและรองเท้าทีแ่ ห้ง เช็ดหรือเป่าเท้าให้แห้งโดยเฉพาะซอกเท้าหลังจากอาบน้�ำ ใส่ถงุ เท้าทีท่ �ำ ด้วยขนสัตว์ดกี ว่าผ้าฝ้ายเพราะผ้าขนสัตว์ชว่ ยซับความชืน้ จากเท้า ถ้าเท้าเปียกโชก ควรเปลีย่ น รองเท้า ควรมีรองเท้า 2 คู่ ใส่สลับกัน ไม่ควรใส่รองเท้าคู่เดิมทุกวัน แม้ว่าจะใส่รองเท้าแตะในที่อาบน้ำ� หรือสระน้ำ�สาธารณะเพื่อป้องกันการติดเชื้อราแล้วก็ตาม แต่วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำ�ให้เท้าแห้ง

Photo Release L&E โชว์ของในงาน Innovative Architectural Material Expo บมจ.ไลท์ ติ้ ง แอนด์ อี ค วิ ป เม้ น ท์ (L&E) จั ด ทั พ อุ ป กรณ์ โ คมไฟฟ้ า และแสงสว่ า งสุ ด ยอด นวั ต กรรมประหยั ด พลั ง งาน ทั้ ง หลอดไฟ LED Fluorescent และหลอดไฟ Downlight ร่วมงาน “นวัตกรรมวัสดุสู่อนาคต : Innovative Architectural Material Expo (IAM EXPO)” ซึ่ ง จั ดโดยบริ ษั ท บุญถาวรเซรามิค จำ�กัด เพื่อนำ�เสนอนวัตกรรมใหม่ ของวัสดุตกแต่งบ้าน และวัสดุก่อสร้าง ต่อผู้ประกอบ วิชาชีพสถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการโดยเฉพาะ ที่ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด ทรูมูฟ เปิดจองแบล็กเบอร์รี่ โบลด์ 9900 แรงเต็มพิกัดบนเครือข่ายทรูมูฟ 3G* และ Wi-Fi ทรูมูฟ ผู้ให้บริการแบล็กเบอร์รี่รายแรกในไทย เปิดจอง “แบล็กเบอร์รี่ โบลด์ 9900” สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดและบางที่สุดจากตระกูลแบล็กเบอร์รี่ โบลด์ ทำ�งานร่วมกับ ระบบปฏิบัติการแบล็คเบอร์รี่ 7 เชื่อมต่อรวดเร็วทันใจ ตอบรับการสื่อสารล้ำ�สมัย พร้อมฟีเจอร์มัลติมีเดียครบวงจร พร้อมเอ็กซ์คลูซีพคอนเทนต์เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เท่านั้น ทั้งทรูวิชั่นส์ ออน โมบายล์และเตรียมพบกับโลโมแอปพลิเคชั่น ลูกค้าที่สนใจสามารถจองซื้อแบล็กเบอร์รี่ โบลด์ 9900 ราคาเครื่องละ 19,900 บาท (รวม VAT) ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านทรูช็อป ทรูคอฟฟี่ และwww.truemove.com รับเครื่องได้ภายในเดือนก.ย.นี้ พิเศษ ลูกค้า 300 ท่านแรกที่จองซื้อแบล็กเบอร์รี่ โบลด์ 9900 รับฟรี Gift Set from BlackBerry มูลค่า 5,000 บาท สำ�หรับลูกค้าที่จองเครื่อง พร้อมโปรโมชั่น BlackBerry 719 บาท รับส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 50% นาน 4 เดื อ น ผู้ ที่ ส นใจสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ทรู มู ฟ แคร์ โทร 1331 ร้านทรูช็อป หรือ www.truemove.com

มุมประกัน

อาคเนย์ฯ ระดมพลังพนักงาน กระตุ้น “คิดก้าว...เพื่อก้าวไกล”

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ระดมพลังพนักงานกลุ่มอาคเนย์กว่า 800 คน ประกาศยุ ท ธศาสตร์ พิ ชิ ต เป้ า หมายการเติ บโตอย่ า ง ก้าวกระโดดในครึ่งปีหลัง กระตุ้นพนักงาน“คิดก้าว...เพื่อก้าวไกล” เป็นหัวใจของความสำ�เร็จ พร้อมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองครบรอบ 65 ปีกลุ่มอาคเนย์ (บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด บริษัท อาคเนย์ ประกั น ชี วิ ต จำ � กั ด และบริ ษั ท อาคเนย์ แ คปปิ ต อล จำ � กั ด ) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ

TMB จัดทีมล่องใต้เสริมความรู้ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย (TMB) จัดสัมมนา Trade on Tour ระดมทีม ผู้บริหารเดินสายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ทางภาคใต้แบบ Exclusive เน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจัดการกระแสเงินสดความรู้ ด้าน AEC พร้อมวิเคราะห์ค่าเงินและสถานการณ์เศรษฐกิจโลก หวังสร้าง ประสบการณํ ใ หม่ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ าได้ เ ข้ า ถึ ง และเข้ าใจสถานการณ์ ที่ แ ท้ จ ริ ง เพื่ อให้ เ กิ ด การตั ด สิ นใจที่ ถู ก ต้ อ ง โดยร่ ว มกั บ หอการค้ า จั ง หวั ด สงขลา จัดสัมมนาที่หาดใหญ่ นำ�โดยนายปิติ กระแสเศียร (กลาง) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ บริหารลูกค้าธุรกิจ นายวีระชัย อมรรัตน์ (ขวา)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจการค้าต่างประเทศ และบริการธุรกิจหลักทรัพย์ และดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (ซ้าย) รองผู้อำ�นวยการ วิเคราะห์ความเสี่ยงมหภาคและวิจัย www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 7

ตัวตน

“วิษณุ เทพเจริญ”

เจ้าของ

“อั่งเปา แอสเสท”

“วิษณุ” เป็นนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เขาไม่เคย หยุดนิ่งอยู่กับที่ เขาทำ�ธุรกิจต่างๆ มาแล้วมากมาย เพื่อสร้าง ความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับครอบครัว จากธุรกิจลีสซิง่ เล็กๆ ในท้องถิน่ ก้าวไปสูธ่ รุ กิจปัม๊ น้�ำ มัน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตัวแทนจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบิน จนมาถึง ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งทุ ก วั น นี้ ซึ่ ง จากประสบการณ์ ในการทำ�งานมาหลายรูปแบบ ทีเ่ ริม่ ต้นจากความคิดทีจ่ ะทำ�ให้เงิน เกิดประโยชน์สงู สุด ทำ�ให้ทกุ วันนีเ้ ขาประสบความสำ�เร็จอย่างที่ เรียกได้ว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ไปมากทีเดียว

“วิษณุ เทพเจริญ” “เมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเจ้าของตึก ตอนทำ� งานใหม่ๆ ได้ซื้อรถเบนซ์สักคันคงดีใจ จากเบนซ์คันเล็ก เป็นเบนซ์คนั ใหญ่ ทุกวันนีจ้ ะซือ้ อะไรก็ซอื้ ได้ มันก็เลยหมด ความต้องการที่เราเคยตั้งเป้าหมายไว้แล้ว วันนี้อยากเห็น แค่ความสำ�เร็จของบริษัทที่เราสร้าง เห็นพนักงานทุกคน มีความเจริญรุ่งเรือง อยู่กับเราด้วยความมั่นคง อยู่แล้ว สบายใจ ผมมองว่าการลงทุนมันมีหลายรูปแบบ สำ�หรับการ ลงทุนในประเทศไทยตอนนี้ผมมองว่า ยังมีอีกหลายมุม หลายด้านน่าลงทุน เพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ของเราก็ยัง ถือว่ายังเป็นตัวเลขที่ต่ำ�อยู่ ยังน่าลงทุนอยู่ ผลตอบแทนก็ ค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ เที ย บกั บ นานาประเทศ ซึ่ ง ให้ อั ต รา ตอบแทนต่างประเทศดอกเบีย้ ค่อนข้างต่ �ำ ผลตอบแทนใน บ้านเรายังสูงอยู่ ตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ที่น่า จะเข้าไปลงทุน.....” ........ อ่านต่อฉบับหน้า .......

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554

แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ไทยวันนี้ คาดว่าจะเคลือ่ นไหวผันผวนต่อเนือ่ งจากวานนี้ เนื่ อ งจากเชื่ อ ว่ า นั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ยั ง คง ติ ด ตามปั จ จั ย จากต่ า งประเทศ เป็ น หลั ก โดยเฉพา ะกรณี ก ารประชุ ม ของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระท รวงการค ลั ง ประเทศยุ โ รป ในวั น ที่ 16 ก.ย.นี้ ว่ า จะมี ม าตรการ หรือแนวทางใดออกมาช่วยเหลือประเทศที่ ประสบกั บ ปั ญ หาวิ ก ฤตการเงิ น หรื อ ไม่ ด้านกลยุทธ์การลงทุน แนะเก็งกำ�ไรระยะสัน้ เพราะตลาดฯอยูใ่ นช่วงผันผวน ประเมินแนว รับไว้ที่ 1,017 จุดและประเมินแนวต้านที่ 1,035 - 1,040 จุด

หน้า 13

ทิศทางดัชนีฯ วันนี้ คาดว่าภาพรวม ตลาดหลักทรัพย์ไทยน่าจะยังคงเคลื่อนไหว ลั ก ษณะผั น ผวน เพราะ ปั ญ หาจา ก ต่างประเทศยังคงกดดนั บรรยากาศการลงทุน โดยนั ก ลงทุ น ต้ อ งติ ด ตามปั จ จั ย จาก สถานก ารณ์ ใ นประเ ทศยุ โ รปและ อเมริ ก า ประกอบการตัดสินใจลงทุน สำ�หรับกลยุทธ์ การลง ทุ น แนะนำ � ขาย และถื อ เงิ น สด บางส่วน ทั้งนี้ประเมิน แนวรับที่ 1,020 จุด ส่วนแนวต้าน 1,040 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันย�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 15 กันย�ยน 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,023.00 9.37% 4,779.43 22.13% 4,469.99 20.70% 10,324.45 47.81%

1,785.50 8.27% 4,307.44 19.94% 5,408.81 25.04% 10,095.12 46.74%

237.5 471.99 -938.82 229.33

Last Update

15/09/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,036.21 721.34 1,571.28 292.1

15/9/2011

Chg 13.25 10 21.62 1.59 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg 1.3 1.41 1.4 0.55 21,596.87 461.6

17:01:49

AGRO D ecline 20% No C hange 22%

1.56

A dv ance 58%

TECH

0.79

SERVICE

D ecline 26% No C hange 28%

2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

CONSUMP 0.26 0.46 1.94

FINCIAL

0.81 A dv ance 46%

RESOURC

1.25

INDUS 1.99

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันย�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 15 กันยย�ยน 2554

BBL

( Day )

: BBL 2,500,000

Price & Fundamental Symbol BBL

Last 152.00 Chg 4.50  %Chg 3.05  Open 147.50  High 152.00  Low 147.50  Prev 147.50  Avg 149.56  AccVol 10,940,100  AccVal(K฿) 1,636,171  3.01  %Fluct P/E 11.33  P/BV 1.23  DPS(Baht) 2.00  Yield(%) 3.39  EPS(Baht) 13.42  MktCap(Mil.) 290,144 Broker Target Update TNS 220.00 14/9/2011 หลักทรัPST พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็218.40 นต์การเปลีย่ นแปลง 9/9/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 7/9/2011 ค่าการ KKS ม่ ขึน้ มากที217.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

152.00

151.50

151.00

150.50

Price

150.00

149.50

149.00

148.50

148.00

147.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันย�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 15 กันยย�ยน 2554

RASA

( Day )

Price & Fundamental Symbol RASA

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

2.00 0.12  6.38  1.90  2.02  1.90  1.88  1.96  29,788,900  58,506  6.12 

6.67 1.45  0.30  3.19  0.30  800  Target Update No Comment

Volume Analysis

: RASA

7,000,000 6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2.02

2.00

1.99

1.98

1.97

Price

1.96

1.95

1.94

1.93

1.92

1.91

1.90

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันย�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 15 กันย�ยน 2554

PSL

( Day )

Volume Analysis

: PSL

1,400,000 1,200,000

Price & Fundamental Symbol PSL

Last 18.10 Chg 0.70  %Chg 4.02  Open 17.60  High 18.10  Low 17.60  Prev 17.40  Avg 17.93  AccVol 4,478,500  AccVal(K฿) 80,319  2.79  %Fluct P/E 21.55  P/BV 1.26  DPS(Baht) 0.15  Yield(%) 4.14  EPS(Baht) 0.84  MktCap(Mil.) 18,815 Broker Target Update TNS 21.00 14/9/2011 KGI 22.00 7/9/2011 หลักSCBS ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็21.50 นต์การเปลีย่ นแปลง 5/9/2011

ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,000,000

Vol.

800,000 600,000 400,000 200,000 18.10

Price

18.00

17.90

17.80

17.70

17.60

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 695 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554

คำ�คมการลงทุน “คนส่วนใหญ่มอง กำ�ไร เป็นเหตุผลเดียวในการขายหุ้นดีๆ และคนส่วนใหญ่มักมีเหตุผลเป็นร้อยๆ พันๆ เพื่อถือหุ้นที่ ขาดทุน” Anonymous

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 16 ก.ย. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you