Page 1

Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

5 5 6 7 9

News Station

กูรชู ศี้ ก.สหรัฐฯจะขยายตัวไดดเี กินคาด PYLON อนาคตสดปง ! THCOM ติดลมบนจริงๆ ธปท.รับศก.ไทยยังเปราะบางแมผา นจุดต่ำสุดแลว

Dynamic Station “แสงรุง นิตภิ าวะชน”

10

ธรรมเทนเมนท

เคล็ดลับแหงความสำเร็จ

12

Professional Station KCE ราคาเปาหมาย 3.36 บาท

ทุม  7 หมืน ่ ลานเพือ ่ 3G ของ AIS รับลงทุนยักษกระทบกำไร แตจะไมยอมลดปนผล

วันนี้กำเงินสดกวาหมื่นลานบาทก็ยังไมพอลุย 3G ประเมินใชเงินลงทุนในระยะแรก 3-5 ป วางเครือขายระบบกวา 7 หมืน่ ลานบาท ขณะทีต่ อ งใชแคเฉพาะปหนาก็ตงั้ 2.5 หมืน่ ลานบาท ยอมรับตองวางแผนระดมเงินเพิ่มแนนอน แตวิธีการยังไมสรุปเพราะตองรอใหได ใบอนุญาตบริการมาไวในมือเสียกอน เชื่อหากไมมีอะไรผิดแผนปหนารายไดโตชัด สวน ผลกระทบการลงทุนขนานใหญยอมรับจะกระทบกำไร แตยงั คงนโยบายปนผลสม่ำเสมอ ต‡อหนˆา 3

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

สตรอเบอรร.ี่ .มารายงานตัว ผันผวน

พับเกาอี้ดีดี ‘การบินไทย’ ไวชั่วคราว

‘ปยสวัสดิ์’ ตองรอ เพราะถูกรอง ป.ป.ช.ขาดคุณสมบัติ รวม. คมนาคมเผยจะไม มี ก ารลงนามสั ญ ญาจ า ง ‘ป ย สวั ส ดิ์ อัมระนันทน’ ใหมาเปน ‘ผูอำนวยการใหญ การบินไทย’ ในตนเดือนต.ค.ที่ จะถึงนี้ ระบุตองชะลอไปกอน หลังมีการรองเรียนประเด็นขาดคุณสมบัติ ไปยัง ‘คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ’ โดยอาง เหตุพนจากกรรมการ BAFS ไมครบ 3 ป โดยเรื่องอยูระหวารอผลการ พิจารณาของอัยการสูงสุด ต‡อหนˆา 3

เชียรซื้อ BANPU แมปหนากำไรหด

มองระยะยาวภาพยังสวย ใหเปาหมาย 468 บ.

กวาจะมาเปนเสือ.. “วนา พูลผล”

ตอนที่ 6

ต‡อหนˆา 11

โบรกเกอรแนะนักลงทุนที่สนใจ BANPU ซื้อได ชี้ราคาเปาหมายที่ 468 บาท แตะเตือนระยะสั้นภาวะราคาถานหินเซื่องซึมแถมแนวโนมกำไรป หน า จะอ อ นตั ว ลง ทว า ประเมิ น ภาวะอุ ต สาหกรรมถ า นหิ น ได เ ข า สู ภ าวะ คอนขางสมดุลแลว อีกทั้งกลยุทธการซื้อเหมืองถานหินใหมจะเปนมูลคาเพิ่มที่ สำคัญในระยะยาวใหกับกิจการได ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

หน้า 2

On Tour At Chonburi ( อีไฟแนนซไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดชลบุรี ) เนื่องในโอกาสที่ไดมีการพัฒนาโปรแกรมอีไฟแนนซไทยตัวใหมขึ้นที่มีชื่อเรียกวา eFin Smart Portal ซึ่ง เปนเวอรชั่นลาสุดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีการปรับปรุงขอดอยที่ผานมาของเวอรชั่นเดิม และมีการเสริมหลาก หลายฟงกชั่น ที่เปนความตองการของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและสรางความเขาใจในการใชงาน ใหกับนักลงทุนทาง ภาคตะวันออก ทางบริษัทจึงมีแผนงานที่จะเขาไปจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูในการลงทุน ประกอบกับ การใชโปรแกรมใหกับนักลงทุนและเจาหนาที่การตลาด ฟรี!!!! โดยกำหนดผูเขา รวมการอบรมในครั้งนี้ เพียง 150 เทานั้น!!!! นักลงทุนหลายทานคงสงสัยและตางมีคำถาม อยูในใจวาจะคนหาหุนที่นาสนใจไดอยางไร, เรียนรูการใชเว็บไซต และโปรแกรม eFinanceThai อยางมีประสิทธิภาพ พรอมนำเสนอการ วิเคราะหกราฟเทคนิค กับเครื่องมือ “eFinanceThai” ใหเหมาะกับแตละสไตลในการลงทุนได อยางไร ทาง eFinanceThai เรามีคำตอบให

ดูรายล

ะเอียด

คลิ๊กท

เพิ่มเต

ี่นี่

ิม

สำรองที่นั่งดวน!!! รับจำนวนจำกัด !!!!! นักลงทุนทานใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง ผานทางบริษัทหลักทรัพย ที่ทานเปนสมาชิกอยู ที่สาขาชลบุรี หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น. สถานที่ โรงแรม ชล อินเตอร ณ.หอง แสนสุข ชั้น 2 วันเวลา วันเสาร ที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 8.30 - 12.30 น. หัวขอสัมมนา “การวิเคราะหกราฟเทคนิค กับเครื่องมือ eFinanceThai” วิทยากร คุณ วชิรเมษฐ ธเนศสถิตพงศ ผูชวยผูจัดการฝายการตลาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น.

หมายเหตุ : นักลงทุนสามารถสำรองที่นั่ง ผานทางบริษัทหลักทรัพยสาขาที่ชลบุรี www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552 ทุม 7 หมื่นลาน (ตอจากหนา 1) ข อ มู ล (DATA)ผ า นโทรศั พ ท มื อ ถื อ ทั้งหมดที่มี 4 ใบ เปน ขนาด 15 MHz นายวิ เ ชี ย ร เมฆตระการ เพิ่มมากขึ้นเปน 20-30% จากเดิมมี จำนวน 1 ใบ และ 10 MHz จำนวน กรรมการผู อ ำนวยการ บมจ.แอด สัดสวน 11% แตอยางไรก็ตาม ราย 3 ใบ เพราะตองการครองสวนแบง วานซ อิ น โฟ เซอร วิ ส (ADVANC) ไดจาก Voice ก็ยังคงเปนรายไดหลัก ตลาดอันดับ 1 ไวเหมือนเดิม ปจจุบัน เปดเผยวา บริษัทฯ ประเมินจะตองใช ของบริษัท หรือไมนอยกวา 50% บริษัทมีผูใชบริการราว 28 ลานเลข ทั้ ง นี้ ADVANC ได จั ด ตั้ ง หมาย หรื อ มี ส ว นแบ ง ตลาด 50% เงินลงทุนในระยะแรก 3-5 ป สำหรับ วางเครือขายระบบ 3G ประมาณกวา บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค และเป น อั น ดั บ 1 ของผู ใ ห บ ริ ก าร 7 หมื่ น ล า นบาท เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม จำกัด (AWN) ซึ่งถือหุนอยู 99.9% โทรศัพทมือถือ โดยขนาดที่ 15 MHz พื้ น ที ใ ห บ ริ ก ารมากที่ สุ ด โดยป แ รก ของทุ น จดทะเบี ย น 350 ล า นบาท จะมีความเร็วสูงและสามารถรองรับ คาดวาจะใชเงินลงทุน 2.5 หมื่นลาน โดยจะให AWN เปนผูเขาประมูลใบ จำนวนลูกคาไดในปริมาณมาก และ อนุญาต 3G โดยวางเปาหมายจะเขา ใหบริการไดดีกวา บาท ทั้ ง นี้ ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ได ประมูลใบอนุญาตใหบริการเครือขาย อย า งไรก็ ต าม นายวิ เ ชี ย ร เตรียมทุนไวเกินกวา 1 หมื่นลานบาท ระบบ 3G บนคลื่ น ความถี่ 2.1 ยอมรั บ ว า การใช ว งเงิ น ลงทุ น เป น แลว สวนวงเงินสวนที่เหลือยังมีทาง กิ๊ ก กะเฮิ ร ต ซ ขนาด 15 MHz จาก จำนวนมากจะมีผลกระทบกับตัวเลข เลือกอื่น ๆ ไดแก การออกหุนกู หรือกู จากสถาบั น การเงิ น เป น ต น แต ขณะนี้ยังไมไดตัดสินใจชัดเจนวาจะ ใชแนวทางใด เนื่องจากจะตองรอให ประมูลใบอนุญาตไดกอน “ตั้ ง แต ต น ป เ ราได เ ตรี ย ม âÍ¡ÒʾÔàÈÉÊØ´àÁ×èÍແ´ºÑÞªÕãËÁ‹¡Ñº¡ÔÁàÍ秵Ñé§áµ‹ 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 áÅЫ×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ Streaming & One Click ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à«ç·à·Ã´ ´Í·¤ÍÁ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑŷѹ·Õ...äÁ‹µÍŒ §ÅعŒ ! เงินที่ใชลงทุน 3G ทั้งขอเครดิตแบงก และของเราเองก็มีเกินกวา 1 หมื่น ÊÐÊÁÂÍ´«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ ÃÇÁ 3 à´×͹ àÃÔÁè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á - 30 µØÅÒ¤Á 52 ÃѺ·Ñ¹·Õ Gift voucher ล า นบาท แต ว งเงิ น งบที่ ตั้ ง ไว อ ยู ที่ ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 1 - 1.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· ประมาณ 7 หมื่นลานบาท เปนการ ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 2 - 4.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 500 ºÒ· ทยอยลงทุน แตการลงทุน 3G หาก จะครอบคลุมพื้นที่ 100% เปนเรื่องที่ พิ เ ศษ ! Man of the Month ตองใชเงินลงทุนมหาศาล แตบริษัท ผูที่มียอดซื้อขายหุนสะสมสูงสุด จะใชรูปแบบทยอยลงทุนเบื้องตนป ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2552 แรก 2.5 หมื่นลานบาท แตมั่นใจวา รับทันที Notebook ACER เดือนละ 1 รางวัล จะสามารถใหบริการไดตามกำหนด พรอม กระเปาผา I ’m Investor จาก SET และ 50% ของพื้นที่ เนื่องจากแคพื้นที่ หัว สมุดโนต จาก SETTRADE อยางละ 100 รางวัล เมืองใหญ รวมกรุงเทพ ก็เกิน 50% เพิ่มโชคอีกขั้น ... เมื่อทานมียอดซื้อขายหลักทรัพยสะสม 1 ส.ค. - 30 ต.ค. ของพื้นที่ประเทศไทยแลว”นายวิเชียร ตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์รวมลุน กลาว รางวัลบัตรกำนัลมูลคา 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล เขากลาวอีกวา คาดหลังได ใบอนุญาตบริการเครือขายระบบ 3G ่อผูโชคดีทางเว็ปไซตและอีเมล ประกาศรางวัล : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ในปหนา จะทำใหรายไดของบริษัท พิธประกาศรายชื ีมอบรางวัล Man of the Month ที่บูตกิมเอ็งฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในงาน เติบโตกวาปนี้ เนื่องจากเชื่อวาบริการ SET in the City 2009 ที่ สยามพารากอน อานรายละเอียดไดที่ www.kimeng.co.th 3G จะช ว ยทำให มี ป ริ ม าณการใช หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 0-2658-5050

เป ด ปุบ เทรดป บ ...รวยทั น ที

พับเกาอี้

(ตอจากหนา 1)

นายโสภณ ซารั ม ย รมว. คมนาคม เป ด เผยว า คณะ กรรมการ บมจ.การบินไทย (THAI) แจ ง ให ท ราบว า ขณะนี้ บ ริ ษั ท ได ชะลอการลงนามในสัญญาวาจาง นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน ใหเขา มารั บ ตำแหน ง กรรมการผู อ ำนวย การใหญคนใหม จากที่คาดวาจะมี

การทำสั ญ ญาว า จ า งภายในต น เดือน ต.ค. เนื่ อ งจากมี ผู ร อ งเรี ย นไป ยังคณะกรรมการปองกันและปราบ ปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.)วา นายปยสวัสดิ์ขาดคุณสมบัติ เพราะ นายปยสวัสดิ์เคยเปนกรรมการใน บมจ.บริ ก ารเชื้ อ เพลิ ง การบิ น กรุ ง เทพ (BAFS)ซึ่ ง ตามระเบี ย บ

กำหนดว า ต อ งพ น จากตำแหน ง อยางนอย 3 ป จึงจะดำรงตำแหนง ก ร ร ม ก า ร ผู อ ำ น ว ย ก า ร ใ ห ญ การบินไทยได ดั ง นั้ น คณะกรรมการ THAI จึงไดทำหนังสือไปสอบถาม สำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด และ ระหว า งรอผลการพิ จ ารณาของ อั ย การสู ง สุ ด ก็ จ ะให ช ะลอการลง

หน้า 3

กำไร แตบริษัทฯ ยังคงนโยบายการ จ า ยเงิ น ป น ผลให ไ ด ส ม่ ำ เสมอ เชนเดียวกันในปกอน ๆ โดยในป 50 บริษัทจายเงินปนผล 6.30 บาทตอ หุน อย า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม สามารถตัดสินใจไดวาจะพัฒนาโครง ข า ยระบบ 3G บนคลื่ น 900 MHz ต อ ไปหรื อ ไม เนื่ อ งจากคลื่ น 900 MHz ซึ่งเปนคลื่นที่อยูภายใตสัญญา รวมการงาน กับบมจ.ทีโอที เพราะ เงื่ อ นไขสั ญ ญา บริ ษั ท ต อ งส ง มอบ อุ ป กรณ ใ ห กั บ เจ า ของโครงข า ย ขณะที่ บ ริ ษั ท จะหมดสั ญ ญาอายุ สัมปทานในป 58 ทั้ ง นี้ การตั ด สิ น ใจว า จะ ดำเนินการอยางไรกับสัมปทานเดิม คงตองมีการเจรจากับทีโอที ถึงราย ละเอี ย ดสั ญ ญาร ว มการงานโดย บริษัทตองคำนึงถึงคาใชจาย และผล ประโยชนผูถือหุนตองมีความชัดเจน ในสั ญ ญา ป จ จุ บั น บริ ษั ท ต อ งจ า ย สวนแบงรายไดใหกับทีโอที เฉลี่ย 2526% โดยการเจรจาครั้งใหมก็ตองหา รือสวนแบงผลประโยชนที่เหมาะสม หากจะเดินหนา ทำ 3G บนคลื่นเดิม ขณะที่ คู แ ข ง ได แ ก ทรู มู ฟ อายุ สั ม ทานหมดกอน ADVANC 2 ป สวน บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) อายุสัญญาสัมปทานหมด หลังบริษัท 2 ป ดังนั้น การตัดสินใจ ต อ งรอดู ส ถานการณ ห ลายอย า ง ประกอบการพิจารณาดวย

นามสั ญ ญาจ า งออกไปก อ น จาก เดิมที่คาดวาจะลงนามในเดือนต.ค. ซึ่งเปนชวงเวลาที่นายปยสวัสดิ์จะ พ น จากการเป น กรรมการ BAFS ครบ 3 ปพอดีดวย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

เชียรซื้อ BANPU

(ตอจากหนา 1)

ฝ า ยวิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย บล. ซิกโก ใหคำแนะนำการลงทุน BANPU เปนซื้อ ราคาเปาหมายที่ 468 บาท โดยมองภาวะอุตสาหกรรม ถานหินในปจจุบันถือวาอยูในภาวะ คอนขางสมดุล โดยอุปสงคของโลก อยูที่ระดับ 600-630 ลานตันตอป ซึ่งสวนใหญมาจากเอเชียแปซิฟก (กวา 60%) ขณะที่อุปทานของโลก ถือวาอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน ซึ่ง ส ว นมากมาจากผู ผ ลิ ต หลั ก อย า ง อินโดนีเซียและออสเตรเลีย ทั้งนี้ผู บริโภคถานหินรายใหญทั้งจีนและ อินเดียตางมีปริมาณความตองการ ถานหินที่เติบโตอยางตอเนื่องแมจะ ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำในชวงที่ผานมา และดวยภาวะเศรษฐกิจที่ เริ่มกลับมาฟนตัวไดตอเนื่อง รวม ไปถึงภาวะเศรษฐกิจของทั้งจีนและ อิ น เดี ย ที่ นั บ ว า เป น หนึ่ ง ในฐานผู บริโภคถานหินหลักของโลกที่ยังมี ความแข็ ง แกร ง จะเป น แรงบวกที่ ช ว ย ห นุ น ภ า ว ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ถานหินใหกลับมาเปนขาขึ้นไดใน ระยะยาวเชนเดียวกับน้ำมัน ส ำ ห รั บ แ น ว โ น ม ผ ล ประกอบการของ BANPU ในระยะ สั้ น นั้ น ยั ง มี ค วามกั ง วลจากภาวะ

News Station

หน้า 4

ราคาถ า นหิ น BJI (ดั ช นี ร าคา อางอิงของออสเตรเลีย) ที่ยังทรงตัว อยูในระดับ 60-70 เหรียญตอตัน ซึ่ ง ส ว นหนึ่ ง เกิ ด จากระดั บ การนำ เข า ถ า นหิ น จากจี น ที่ ล ดลงเป น ครั้งแรกของปนี้ในเดือน ก.ค.ที่ผาน มาภายหลั ง จากจี น มี ก ารนำเข า ถ า นหิ น ตั้ ง แต ต น ป ใ นระดั บ ที่ สู ง มากมาอยางตอเนื่อง อันทำใหการ ทำสัญญาขายถานหินของบริษัทยัง เปนไปไดคอนขางชา โดยปจจุบัน บริษัทมีการทำสัญญาขายถานหิน ในป ห น า ที่ ก ำหนดราคาขายล ว ง มากกวากาแฟคุณภาพ ผสมบรรยากาศ แตเปนความหอมกรุนนารื่นรมย หน า ไปแล ว 30% ซึ่ ง ในจำนวน ชงเขากับชีวิตออนไลนเหนือระดับ จนไดประสบการณสตารบัคสที่อบอุน....ไมวาที่ไหนในโลก ดั ง กล า วส ว นใหญ เ ป น ถ า นหิ น KSC Internet & Biz Solutions พรอมตอบรับวิสัยทัศนที่กวางไกลของคุณใหชัดเจนและเปนจริงกอนใคร คุณภาพต่ำ (โดยเฉพาะจากเหมือง Jorong) ซึ่ ง ถื อ ว า ยั ง ไม ไ ด ส ะท อ นราคาขายเฉลี่ ย ของป ห น า แต อยางใด ดั ง นั้ น จากสถานการณ ดั ง กล า วทำให ก ำหนดสมมติ ฐ าน ราคาขายเฉลี่ ย ในป ห น า อย า ง อนุรักษนิยมที่ระดับ 70 เหรียญตอ ตัน ลดลงเล็กนอยจากราคาเฉลี่ย www.ksc.net ในปนี้ที่ 72 เหรียญตอตัน อันสงผล พรอมที่จะเหนือกวาอยางผูนำ 0 2979 7000 ทำให แ นวโน ม ผลประกอบการใน ชวง 1H10 มีโอกาสที่จะลดลงเมื่อ เทียบกับชวงเดียวกันของปนี้แมวา ขายป ห น า อยู ที่ ร ะดั บ 22 ล า นตั น การพัฒนาเหมืองถานหินที่มีอยูใน บริ ษั ท จะเพิ่ ม ปริ ม าณขายเข า มา จาก 20.5 ลานตันในปนี้) ขณะที่ใน ปจจุบันอยางตอเนื่องแลว ยังไดมี ชดเชย (BANPUตั้งเปาปริมาณ ชวง 2H09 คาดวาผลประกอบการ การใช กลยุทธเพื่อเพิ่มผลประกอบ ก็จะลดลงเมื่อเทียบกับชวง 1H09 การและสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ในระยะ และเนื่ อ งจากราคาขายเฉลี่ ย จะ ยาวคื อ การเข า ซื้ อ เหมื อ งถ า นหิ น ลดลงมาอยู ที่ ร ะดั บ ประมาณ ใหมเขามาเพิ่มเติม โดยลาสุดกำลัง 60-65 เหรี ย ญต อ ตั น (เที ย บกั บ อยูในชวงการประมูลเพื่อซื้อเหมือง ราคาขาย 84.2 เหรี ย ญต อ ตั น ใน ถานหิน Berau ในอินโดนีเซียแขง ชวง 1Q09 และ 73.9 เหรียญตอ กับผูผลิตรายอื่นๆ ซึ่งคาดวาจะรูผล ตันในชวง 2Q09) รวมทั้งการหยุด การประมูลในเร็วๆ นี้ ซอมบำรุงโรงไฟฟา BLCP ในชวง 2 ทั้ ง นี้ ฝ า ยวิ เ คราะห เดือนสุดทายของป ประเมินกำไรตลอดป 09 และ 10 ที่ กลยุ ท ธ ก ารซื้ อ เหมื อ ง 1.32 หมื่ น ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ถ า นหิ น ใหม จ ะเป น มู ล ค า เพิ่ ม ที่ 42.9%YoY และ 1.17 หมื่ น ล า น สำคัญในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจาก บาท ลดลง 11.2%YoY ตามลำดับ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

News Station

หน้า 5

ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใตคาดวา จีดีพีในป ขณะเดียวกันเครดิตสวิสคาดวา ธนาคาร 2010 จะขยายตัวในอัตรา 4% ซึ่งเปนผลดีจาก กลางปากี ส ถานอาจจะลดอั ต ราดอกเบี้ ย ลงอี ก มาตรการตางๆของรัฐบาลและธนาคารกลาง 2% ในชวง 6 เดือนขางหนา

กูรูชี้ศก.สหรัฐฯ จะขยายตัวไดดีเกินคาด

มูดี้สคาดจีดีพีเกาหลีใตปหนา จะขยายตัว 3%

รายงานขาวตางประเทศระบุวา สถาบันจัด อันดับความนาเชื่อถือมูดี้สอินเวสเตอรสเซอรวิส หรือ มูดี้สคาดวา จีดีพีเกาหลีใตป 2010 จะขยาย ตัวในอัตรา 3% หลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุน เศรษฐกิจ พรอมกับคาดการณในชวง 1-2 ปถัด ไปจี ดี พี เ กาหลี ใ ต จ ะขยายตั ว ในอั ต ราระหว า ง 4%-5% ‘เราคาดวา จีดีพีเกาหลีใตจะขยายตัว ประมาณ 3% ในปหนา หลังมาตรการกระตุน เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลได จ ำกั ด ผลกระทบจาก วิกฤตเศรษฐกิจอยางเกิดผลสำเร็จ’ มูดี้สระบุใน เอกสารที่เผยแพรกอนมีสัมนาประจำปในกรุงโซล ของเกาหลีใตสัปดาหนี้ ขณะที่จีดีพีเกาหลีใตในไตรมาส 2 ปนี้ได ขยายตั ว 2.6% ฟ น ตั ว ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว จากที่ ติดลบ 5.1% ในไตรมาสสุดทายของปกอน

เครดิตสวิสคาด ตลาดหุนปากีฯจอแตะ 11,000 จุด รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา เครดิตสวิส กรุ ป เอจี ใ ห เ ป า หมายดั ช นี ต ลาดหุ น การาจี ข อง ปากีสถานที่ระดับ 11,000 จุดในชวง 12 เดือน ข า งหน า หลั ง การลดอั ต ราดอกเบี้ ย ลงอย า งต อ เนื่องกระตุนความตองการลงทุนในตลาดหุน โดย ณ เวลา 10.26 น.ตามเวลาในกรุง การาจี ดั ช นี เ คเอสอี 100 ลดลง 1% มาอยู ที่ 8,966.36 จุด ขณะที่คาพีอีตลาดอยูที่ 8 เทา ‘ตลาดหุนปากีสถานนับวาถูกกวาตลาดหุน ในภูมิภาคเดียวกันอยางมาก อัตราดอกเบี้ยที่อยู ในระดับต่ำจะเปนปจจัยกระตุนการลงทุน’ นาย ฟาริด คานห นักวิเคราะหเครดิตสวิส กลาว

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา นาย เคนเน็ธ เลวิส ประธานเจาหนาที่บริหารแบงก ออฟอเมริกากลาววานนี้วา แบงกออฟอเมริกามี มุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการฟนตัวของเศรษฐกิจ สหรัฐฯกำลังเพิ่มขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจโลกอาจจะ ฟนตัวเร็วกวาที่นักวิเคราะหคาดการณไว โดยนายเลวิ ส กล า วว า เศรษฐกิ จ สหรัฐฯมีศักยภาพที่ฟนตัวมากกวาที่ประมาณ การไว ซึ่งการฟนตัวของเศรษฐกิจและการจาง งานจะเติบโตอยางแข็งแกรง อยางไรก็ตาม การคาดการณของนาย เลวิส ขัดเเยงกับ นางเจเน็ท เยลเลน ประธาน ธนาคารกลางสหรัฐฯสาขาซานฟรานซิสโกที่ได กลาววา ราคาบานในสหรัฐฯในไตรมาส 2 ของ ปหนาอาจจะลดลงอีก 10.5% และอาจจะลดลง แตะจุดต่ำสุดเปนประวัติการณอีกครั้ง

PYLON อนาคตสดปง! หลังไดรถไฟฟาสายสีมวงหนุน ผูสื่อขาวรายงานความเคลื่อนไหวของ ราคาหุน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON ชวงเปดตลาดภาคเชาวานนี้ ปรากฎ วาราคาหุนดังกลาวปรับขึ้นทันที และเดินใน แดนบวกอย า งต อ เนื่ อ ง จนป ด การซื้ อ ขายที่ ระดับ 2.08 บาท เพิ่มขึ้น 0.11 บาท โดยใน ระหวางวันราคาปรับขึ้นไปสูงสุดถึง 2.12 บาท มูลคาการซื้อขาย 9.66 ลานบาท อย า งไรก็ ต าม การปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ของ ราคาหุ น ดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น หลั ง จากที่ นาย ชเนศวร แสงอารยะกุ ล ประธานกรรมการ บริหารและกรรมการผูจัดการ บริษัท ไพลอน จำกั ด (มหาชน) หรื อ PYLON เป ด เผยว า เตรียมเขาประมูลงานเสาเข็มเจาะของโครงการ รถไฟฟาสายสีมวง สัญญา 1 และ สัญญา 2 ซึ่งหากบริษัทฯ ไดรับงานดังกลาวคงสงผลให งานในมือเพิ่มขึ้น และนาจะสงผลบวกตอผล ประกอบการในป 2553 ใหเติบโตในทิศทางที่ดี ตอเนื่องจากปนี้ได โดยเขาระบุวา ‘ชวงที่เหลือของปนี้ก็ จะเขาประมูลงานเสาเข็มเจาะโครงการรถไฟ

ฟา สัญญา 1 และ สัญญา 2 ดวย ก็คาดวานา จะไดรับเพราะงานรถไฟฟาเปนโครงการขนาด ใหญ ผู ป ระกอบการรายใหญ ๆ น า จะได รั บ สวนงานอื่นๆ เชนโครงการคอนโดฯ กอสราง ทุกรูปแบบก็ยังคงเขาประมูลอยางตอเนื่อง มูล คาทั่วๆ ไปก็ประมาณ 200-300 ลานบาท ซึ่ง ตามปกติ ก็ จ ะได รั บ งานในสั ด ส ว น 20-30% สวนโครงการไทยเขมแข็งที่ออกมา คงจะสงผล บวกตอบริษัทฯ ดวย แตสุดทายก็คงตองดูวาจะ ชวยกระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัวไดจริงหรือเปลา’ นายชเนศวร กลาว ส ว นแนวโน ม รายได ใ นไตรมาส 3/2552 ยังคงทรงตัว เมื่อเปรียบเทียบกับไตร มาสที่ผานมา เนื่องจากยังรับรูรายไดจากงาน ในมือ ซึ่งปจจุบันอยูที่ประมาณ 150 ลานบาท ไมเต็มที่ ขณะเดียวกันในชวงครึ่งปแรกมีงาน ใหมเขามาไมมากนัก เพราะไดรับผลกระทบ จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แตคาดวาในไตร มาส 4/2552 แนวโนมของรายไดคงดีขึ้น เพราะ ไดรับผลดีจากโครงการไทยเขมแข็งของภาครัฐ ประกอบกับในชวงดังกลาวเริ่มรับรูรายไดจาก

Backlog ในมือเขามาอยางเต็มที่ ดังนั้นในปนี้ จึงยังคงเปารายไดไวที่ 500-700 ลานบาท นายธวัชชัย อัศวพรไชย ผูอำนวยการ ฝายวิจัยหลักทรัพย บล. โกลเบล็ก เปดเผยวา ใหแนวรับทางเทคนิคราคาหุน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON ไวที่ 2.06 บาท และให แ นวต า นไว ที่ 2.12 บาท ขณะที่ เจาหนาที่ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) (มหาชน) เปดเผยวาแนวโนม ทางเทคนิคในระยะสั้นๆ หุน PYLON ยังคงมี สัญญาณที่ดี หลังจาก 2 วันที่ผานมาราคาหุน ดังกลาวปรับขึ้นตอเนื่อง ประกอบกับมีวอลุม เข า มาอย า งหนาแน น จากปกติ ที่ ข าดสภาพ คลองและวอลุมหนุน โดยใหแนวรับไวที่ 1.94 บาท และใหแนวตานไวที่ 2.20 บาท www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

หน้า 6

THCOM ติดลมบนจริงๆ แทบไมนาเชื่อวาในที่สุดราคาหุน THCOM ก็กลับมาปวน เปยนบริเวณ 8 บาท ไดอีกครั้ง หลังจากมีการไตระดับขึ้นมาอยางตอ เนื่องตั้งแตชวงเดือน 3-4 ตอนตนๆ ปที่หุนปวกเปยกอยูแถว 2 บาท ปลายๆ วานนี้ THCOM เปดที่ระดับราคา 8.00 บาท ระหวางวันทำ จุดสูงสุดที่ 8.05 บาท กอนจะยอลงมาปดที่ 7.95 บาท บวกไป 0.10 บาท หรือ 1.27% มูลคาซื้อขาย 126.78 ลานบาท ทั้งนี้ในเชิงพื้นฐาน บล.เอเซีย พลัส ระบุวา ในเร็วๆ นี้ จะ ตองมีการปรับประมาณการกำไร เพราะมีปจจัยบวกเรื่องการเปดให บริการที่อินเดียซึ่งจะชวยผลประกอบการไดชัดเจน อยางไรก็ตาม หากอางอิงพื้นฐานในปจจุบัน ตองถือวา หุน ปรับขึ้นเกินราคาเหมาะสมป 2552 แลว ทวายังต่ำวาราคาเหมาะสม ป 2553 ที่ 9 บาท สำหรั บ ทางเทคนิ ค นั ก วิ เ คราะห จ าก บล.สิ น เอเซี ย สัญญาณระยะสั้นมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้น กลยุทธการลงทุนจึง แนะเก็งกำไร โดยประเมินแนวรับไว 7.60 บาท และแนวตาน 8.50 บาท

THCOM Financial Data

งบ Q2/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/06/2552 Asset 28,104.60 Liabilities 12,050.49 Equity 16,012.19 Paid-up Capital 5,479.69 Revenue 3,838.04 Net Profit -21.55 EPS(Baht) ROA(%) -1.80 ROE(%) -4.47 Net Profit Margin(%) -0.56

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

703.16

+8.84

+1.27

503.92

+6.96

+1.40

1,082.84

+14.76

+1.38

191.31

+0.71

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+0.37 20,809.62 194.52

15/09/09 16:59:57

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

3,477.72

4,864.22

-1,386.50

(16.71%)

(23.37%)

Foreign

4,434.09

3,319.59

(21.31%)

(15.95%)

12,897.82

12,625.81

(61.98%)

(60.67%)

Local Last Update

+1,114.50

+272.01

15/09/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 14/09/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

N.A. 0.54 14.61 N.A. 8,603.11

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 19/03/2552

5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ 1. บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 3. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA 4. นายอำนวย พิจิตรพงศชัย 5. นายกตพล กนกพฤกษ

450,870,934 (41.14%) 30,782,126

(2.81%)

23,808,800 (2.17%) 12,893,700

(1.18%)

10,400,200 (0.95

%)

¡çᤋà¢ÕÂÇ

บวกไป 8 จุดครับ ทานผูชม.... แลวที่สำคัญมาแรงเอาตอนทายวันเสียดวย หุนขนาดใหญก็บวกกัน ไปตามฟอรมเกง ในขณะที่ตัวเล็กตัวนอยก็หลีกทางไปตามระเบียบ อยางไรก็ตาม บรรดาหุนราคาจอยก็มีบางตัวที่มีระดับการบวกโดดเดนอาทิ KCE และ TKS ซึ่ง ลักษณะการบวกแบบนี้แหละมันชางยั่วยวนใหนาเขาไปติดหุนยิ่งนัก เพราะมันติดแลวไดลุนอันเนื่องมาจาก มีเพื่อนรวมชะตากรรมเดียวกันเปนจำนวน (หุน) ไมนอย ซึ่งหากทะลึงวันนี้ยังไปตอไดอีกก็คงไมตองพูดอะไร มาก ทวาหากเปนในทิศทางกลับกัน ตอใหกระดานหุนไทยเขียวจัดกวานี้อีกกี่เทาก็ตองหลีกเลี่ยงไวกอน เรื่องสุดทายสำหรับวันนี้ ขอฝากเตือนนักลงทุนที่รักใหทราบวา ขบวนการปนหุนมาอีกแลว ซึ่งนาจะ เปนเจาเดิมๆ ขุดมุกเกามาเลนใหม โดยหากระยะนี้ใครไดยินกระแสขาวเรื่องกองทุนยักษที่ชื่อ.... จะมาซื้อ หุน หรือเทคโอเวอรกิจการโนนนี่นั่นก็ขอใหฟงหูไว 2-3 หูไปกอน ที่มาที่ไปไมขอเลาเพราะเขาคนนั้นเปนเพียง ผูตองสงสัย รอบนี้ เดาเอาเองวาคงจะเปนคนติดหุนราคาสูงเมื่อรอบกอนๆ อยากจะปลอยของ เพราะ หุนตัวนี้ ใครถือนานๆ ก็ตองหนาว ตอนนี้ทางเรากำลังแจงเจาหนาที่ใหประสานกับก.ล.ต.หวังใหสืบอยูเขา คนนั้นจริงๆ แลวเปนใคร แลวเที่ยวไปปลอยขาวแบบนี้เพื่ออะไร นี่ถาขืนมีคนเชื่อแลวไปติดหุนราคาสูงมันจะ บาปกรรมนะ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

รัฐฯใชพ.ร.บ.มั่นคงฯคุมเสื้อแดง 19 ก.ย.

นายศุ ภ ชั ย ใจสมุ ท ร รอง โฆษกประจำสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี เปดเผยวา คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ ประกาศใช พ.ร.บ.รักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจั ก ร พ.ศ.2551 ภายในบริเวณพื้นที่เขตดุสิต ตั้งแต วั น ที่ 18-22 ก.ย.2552 เพื่ อ รั บ มื อ การชุ ม นุ ม ใหญ ข องกลุ ม แนวร ว ม ประชาธิ ป ไตยขั บ ไล เ ผด็ จ การแห ง ชาติ หรือ นปช. ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ โดยแต ง ตั้ ง ให น ายสุ เ ทพ เทื อ กสุ บรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝายความ มั่นคง เปนผูอำนวยการศูนยอำนวย การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย (ศอ.รส.) นายกรณ จาติ ก วณิ ช รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กลาววา การใช พ.ร.บ.รักษาความ มั่นคงฯ จะสรางความเชื่อมั่นใหกับ นักธุรกิจ และประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่ง การประกาศใช พ.ร.บ.ดังกลาวเปน ความชอบธรรมของรั ฐ บาล ที่ จ ะ ประกาศใชเพื่อไมใหเกิดเหตุการณ รุนแรงเหมือนกับในเดือนเม.ย.ที่ผาน มา ‘การที่ รั ฐ บาลประกาศใช พ.ร.บ.ความมั่นคงฯเปนครั้งที่ 2 นั้น เพราะเปนการประกาศตามกระแส การชุมนุมของกลุมนปช.ที่จะเกิดขึ้น วั น ที่ 19 ก.ย.นี้ ซึ่ ง หากรั ฐ บาลไม เตรี ย มการรองรั บ ไว จ ะเป น การฉุ ด ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ธุ ร กิ จ และ ประชาชนใหลดลง โดยรัฐบาลมีสิทธิ ที่จะใชมาตรการกฎหมายดังกลาว เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด เหตุ ก ารณ รุนแรงในวงกวาง’ รมว.คลัง กลาว

อยางไรก็ดี ขณะนี้สัญญาณ ทางเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวในเชิงบวก มากขึ้น ซึ่งไมอยากใหมีอะไรเขามา กระทบต อ การทำงานของรั ฐ บาล โดยขณะนี้รัฐบาลไดเรงดำเนินการ กระตุนเศรษฐกิจผานเม็ดเงิน พ.ร.ก. กู เ งิ น เพื่ อ ฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ วงเงิ น 4 แสนลานบาท

ขายหุนSCIBเดินเครื่องสัปดาหหนาไดFA

นางธาริษา วัฒนเกส ผูวา การธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการ กองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นา ระบบสถาบั น การเงิ น เมื่ อ วั น ที่ 14 ก.ย. ที่ผานมา ได พิจารณาเกี่ยว กั บ แนวทางการดำเนิ น การขายหุ น ธนาคารนครหลวงไทย จำกั ด

eFin Smart Data plugin เปนโปรแกรมทีส่ ง ขอมูลใน ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพนั ธ และตลาดสินคาเกษตรลวงหนา ไปยังโปรแกรม MetaStock, Amibroker ในรูปแบบ Refresh และ Realtime เพือ่ เปดโอกาสใหสำหรับนักลงทุนทีส่ นใจ

ทางเลือกใหม ของการลงทุน กับโปรโมชั่น สุดคุม!! กับ Package คูหวาน, คูฮา, คูซี้, คูปวน หรือคูไหนๆก็ไดสมัครใชงาน eFin Smart Data วันนี้ 2 Account ขึ้นไป สำหรับ package รายป เราใหใชฟรีไปเลย 30 วัน (สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะคนที่แนะนำ เทานั้น!!!)

(มหาชน) หรือ SCIB ตามที่กระทรวง การคลังมีหนังสือแจงมา และมีมติให ดำเนิ น การจั ด จ า งที่ ป รึ ก ษาทาง การเงิน (FA) โดยใหใชวิธีการยื่นซอง ในการสรรหา FA สัปดาหหนา อยางไรก็ตาม ยืนยันวาการ ขายหุ น SCIB จะสามารถเริ่ ม เดิ น หน า ได ทั น ที แต อ ย า งไรก็ ดี ข อ สรุ ป ดังกลาวอาจไมสามารถสิ้นสุดไดทัน ในปนี้ โดยคาดวาจะมีความชัดเจน ในตนป 2553 หรือประมาณไตรมาส 2/2553 นางธาริ ษ า กล า วด ว ยว า ขณะนี้ มี ผู ใ ห ค วามสนใจหลายราย ติดตอเขามาเพื่อเปน FA แตทั้งหมด จะเปนไปตามขั้นตอนที่โปรงใสอยาง แนนอน “บอรดมีมติใหจัดหา FA ที่ จะเข า มาให ค ำแนะนำกลยุ ท ธ แ ละ การขายหุนในสวนที่กองทุนฯ ถืออยู จ ะ ใ ช วิ ธี ก า ร เ ป ด ซ อ ง แ ล ะ เ ริ่ ม กระบวนการในสัปดาหหนา โดยทุก อยางเริ่มเดินหนาไดทันที แตขอสรุป ไม น า ทั น ในป นี้ คาดว า จะเป น ไตร มาส 2 ป ห น า เราจะทำทุ ก อย า ง ชัดเจนโปรงใส ตอนนี้เราไดสงหนังสือ ตอบคลังไปแลวและไดแจงไปยังทาง SCIB แลว ตอนนี้ยังไมไดมองใครแต มีหลายรายติดตอเขามา แตทั้งหมด เป น หน า ที่ ข อง FA ซึ่ ง เขาจะให ค ำ แนะนำ” นางธาริษา กลาว

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ธปท.รับศก.ไทยยังเปราะบางแมผานจุดต่ำสุดแลว

นางธาริษา วัฒนเกส ผูวา ก า ร ธ น า ค า ร แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย (ธปท.) เป ด เผยว า ในช ว ง 2 - 3 เดื อ นที่ ผ า นมา เศรษฐกิ จ ทั่ ว โลก รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศไทยฟน ตั ว ขึ้ น จากการดำเนิ น นโยบาย การเงินการคลังของทุกประเทศ สง ผลให เ ศรษฐกิ จ มี สั ญ ญาณที่ ดี ขึ้ น เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น ก า ร ฟ น ตั ว ข อ ง เศรษฐกิ จ ในระยะต อ ไปจะมี ก าร

หน้า 7

ดำเนินนโยบายการเงินการคลังใน ทิ ศ ทางใดนั้ น คงต อ งติ ด ตามอย า ง ใกลชิด เพราะสถานการณตางๆ มี ความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อยางไรก็ดี แมวาเศรษฐกิจ มีแนวโนมการฟนตัวที่ดีขึ้น และผาน จุ ด ต่ ำ สุ ด ไปแล ว แต ยั ง คงมี ค วาม เปราะบางจากป จ จั ย ภายในและ ภายนอก โดยเฉพาะเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ และยุ โ รปที่ ยั ง ไม ฟ น ตั ว

ชัดเจน ขณะที่ปจจัยภายในอยูที่การ ใช จ า ยของภาครั ฐ ที่ ยั ง เป น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ แทนภาคเอกชน รวมถึ ง สถานการณ ค วามร อ นแรง ทางการเมืองดวย “การฟนตัวของเศรษฐกิจ ไทย ตองติดตามปจจัยภายในอยาง การใชจายของภาครัฐวาเปนไปตาม แผนของรั ฐ บาลหรื อ ไม เนื่ อ งจาก เปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนภาค

เอกชนที่ มี ก ารส ง ออกลดลง ขณะ เดี ย วกั น ต อ งติ ด ตามสถานการณ ทางการเมืองที่จะมีการชุมนุมของ กลุ ม แนวร ว มประชาธิ ป ไตยขั บ ไล เผด็ จ การแห ง ชาติ (นปช.) วั น ที่ 19 ก.ย.นี้ จะมี ค วามรุ น แรงจนส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ก า ร ฟ น ตั ว ข อ ง เศรษฐกิจหรือไม” ผูวาธปท. กลาว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552 ยอดขายรถเชากระเตื้อง KCAR แยม Q3/52 รายไดขยับตอจาก Q2/52 นายพิเทพ จันทรเสรีกุล กรรมการผู จั ด การ บมจ. กรุ ง ไทยคาร เ ร น ท แอนด ลี ส (KCAR) เป ด เผยว า แนวโน ม รายได ใ น ไตรมาส 3/2552 มีโอกาสเติบโตตอเนื่องจาก ไตรมาส 2/2552 เนื่องจากจำนวนลูกคาที่เขา มาใชบริการรถยนตใหเชายังคงขยายตัวใน ทิ ศ ทางที่ ดี ซึ่ ง สวนทางกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วที่ ช ะลอตั ว หลั ง บริ ษั ท ฯ สามารถรั ก ษาฐานลู ก ค า เดิ ม ไว ไ ด ขณะเดี ย วกั น ยั ง ขยายฐานลู ก ค า ไปยั ง กลุ ม ใหมๆ ได ขณะเดียวกันคาดวาในปนี้รายไดจะ

หน้า 8

ขยายตั ว 5-10% จากป ก อ นที่ มี ร ายได อ ยู ที่ ผลการดำเนินขาดทุนลดลงจากปกอน โดยใน 1,455.19 ลานบาท ชวงครึ่งปแรกมีผลขาดทุนอยูที่ 80 ลานบาท เนื่องจากประเมินในไตรมาส 4/52 เปนชวงที่ TRU มองสัญญาณทางธุรกิจดีขึ้น อุตสาหกรรมยานยนตเริ่มมีสัญญาณการฟน แตยอมรับปนี้หวังไดแคขาดทุนลดลง ตัวที่ชัดเจน เมื่อเทียบชวงครึ่งปแรกที่เปนจุดต่ำ นายสมพงษ เผอิญโชค กรรมการผู สุดของภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตรถยนตที่มี จัดการ บมจ. ไทยรุงยูเนียนคาร (TRU) เปดเผย ตัวเลขติดลบอยางหนัก วา คาดการณรายไดรวมในมีปนี้มีโอกาสที่ปรับ อี ก ทั้ ง คาดว า ตลาดภาคการผลิ ต ตั ว ลดลงน อ ยกว า คาดการณ ไ ว ก อ นหน า ที่ นี้ รถยนตชวงครึ่งปหลังจะสามารถกลับมาเปน เพราะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีของอุตสาหกรรม บวก และมีโอกาสที่ชวงประมาณกลางปหนา ยานยนต กำลังการผลิตรถยนตโดยรวมมีโอกาสที่กลับ ทั้งนี้เดิมที่คาดวา รายไดจะลดลงจาก มาใกล เ คี ย งกั บ ป 51 ที่ มี ก ำลั ง การผลิ ต อยู ที่ ปกอนไมนอยกวา 20% พรอมทั้งคาดวาจะมี ระดับ 85-90 %



“กลับสูขาลง รับสหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเขายางจากจีน” นายกันต จุโลทก นักวิเคราะห บริษทั แอโกรเวลท จำกัด (AGR) RSS3

News Station

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 783 สัญญา สถานะคงคาง 2,305 สัญญา - ปด 797 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.15 บาท (สัญญาสงมอบเดือนเม.ย.53)

ปจจัยบวก - ราคายาง FOB ของไทยยังอยูใ นระดับสูง สะทอนความตองการยังมีอยู



“ปดเหนือ 503 จุด มีลุนบวกตอ” นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ ำนวยการฝายธุรกิจอนุพนั ธบริษทั หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 8,685 สัญญา สถานะคงคาง 27,079 สัญญา - ปด 505.40 จุด ลดลง 10.10 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52)

ปจจัยลบ - สหรัฐฯ ขึน้ ภาษีนำเขายางจากจีนจากเดิม 7% เปน 35% เพือ่ รักษาดุล สินคายางในประเทศ - ความตองการยางจีนอาจลดลง 2.5 แสนตัน รับมาตรการภาษีของสหรัฐฯ - น้ำมันยังอยูใ นกรอบแคบ 68.50-73 เหรียญ - เงินเยนยังแข็งคาระดับ 91 เยน/ดอลลาร - ยาง TOCOM ติดตแนวตาน 210 เยน/ก.ก.

ปจจัยบวก- ดัชนีฯปดเหนือ 503 จุด - นลท.มัน่ ใจศก.จีนยังแข็งแกรง - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 1,114.51 ลานบาท

กลยุทธ - เปดสถานะขาย (สัญญาสงมอบเดือนเม.ย.53) - แนวรับ 70 บ./ก.ก. - แนวตาน 73 บ./ก.ก.

กลยุทธ - ฝง ซือ้ หาจังหวะทำกำไร (สัญญา S50U09 ก.ย.52 ) - แนวรับ 500-495 จุด - แนวตาน506-512 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 500-495 จุด แนวตาน 506-512 จุด

ปจจัยลบ - น้ำมันในตลาดโลกยังติดแนวตาน 70 เหรียญ - เสือ้ แดงชุมนุมวันที่ 19 ก.ย.นี้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

Dynamic Station

“แสงรุง นิติภาวะชน” ...กรรมการผูจัดการ บมจ.เซาทเทิรนสตีล พรอมรับมือกับทุกสถานการณ การแข ง ขั น ที่ ภ าคใต เป น ไปตาม ภาวะของภาพรวมของเศรษฐกิจ ชวงที่ตลาด เงี ย บๆ การแข ง ขั น จะเริ่ ม รุ น แรงขึ้ น ซึ่ ง จะ สะท อ นออกมาในเรื่ อ งราคา ซึ่ ง โดยปกติ ผู ประกอบการก็ พ ยายามจั บ กลุ ม ลู ก ค า ของ ตนเองเอาไว แตสำหรับบริษัทฯ ของเรา ไมวาใน ชวงนั้นการแขงขันสูงหรือต่ำ เราดูแลลูกคาอยู แล ว ไม ว า เวลาดี ห รื อ ไม ดี เราอาศั ย ว า ดู แ ล อยางตอเนื่องมากกวา และตอบสนองความ ตองการได คาขายแบบตรงไปตรงมา ใหลูก คาไดรับผลตอบแทนที่ดี เราก็จะอยูในใจลูก คา ยกตัวอยางที่เปนรูปธรรม เชน ในชวงที่ เหล็กลง ลูกคาก็มาซื้อเยอะๆ เราก็ก็บอกลูก คาไปวาใหซื้อพอเทาที่เก็บไวใช ซึ่งเปนการ

หน้า 9

(ตอนจบ)

บอกข อ มู ล ให ลู ก ค า รั บ ทราบแสดงถึ ง ความ ฝากถึงนักลงทุน จริงใจที่มีตอลูกคา มันเปนธรรมชาติเพราะถา ตองขอขอบคุณผูที่มารวมลงทุนกับ เขาขาดทุนกับเราครั้งหนึ่ง ครั้งหนาเขาก็ไม บมจ.เซาทเทิรนสตีล ผมและทีมบริหารและ แฮปปกับเราแลว พนักงานทุกคน จะทำงานใหเต็มที่ เพื่อสราง ผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนทุกทาน ใหได อนาคตเหล็กยังเติบโตตอเนื่อง ตามคาดหมาย..ขอบคุณครับ สำหรับธุรกิจนี้ ผมยังเชื่อวาจะขยาย ตัวไดอีก ผมไมไดมองเฉพาะเหล็กที่เรามีขาย เหล็ ก ที่ เ รามี ข ายเป น ส ว นที่ เ ล็ ก มาก เมื่ อ เปรียบเทียบกับขนาดของเหล็กทั้งหมดที่ใช กันอยู ยังมีเหล็กอื่นๆ อีก ซึ่งยังมีชองทางที่จะ ขยายไปได ดี อ ก และ มี ช อ งทางในการจั ด จำหนายอีกเยอะ ไมเคยเบื่อธุรกิจเหล็ก ผมไมเคยคิดเบื่อธุรกิจนี้เลย ผมเคย คุยกับเพื่อน ซึ่งเขาถามวาทำวาทำไดอยางไร ผมว า ธุ ร กิ จ นี้ ตื่ น เต น นะ ไม ไ ด นิ่ ง มี ก าร เปลี่ยนแปลงบอย อาจะเปนธุรกิจที่ถูกโฉลก กับผม แตเพื่อนบอกถาเปนตัวของเขา..คงทำ ไมไดแนเลย ผมวาสนุกนะไมรูสึกวามันเปน ภาระ เซาทเทิรนฯ จากมุมมองภายนอก คนภายนอกมองมาที่ บมจ. เซาทเทิรนสตีล หรือ S2 อยากใหมองวาเรา ซื่อตรง จริงใจ คบหาได และสินคาของเรา มาตรฐานดี . .ดี ก ว า ค า เฉลี่ ย ของตลาด คอนขางมาก

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

เคล็ดลับแหงความสำเร็จ

เหลาลูกศิษยถามพระอาจารยวา “ทำอยางไรถึงจะประสบความสำเร็จ” อาจารยจึงพูดวา “วันนี้พวกเราจะเรียนเรื่องธรรมดาๆและงายที่สุด” ใหทุกคนแกวงแขนไปขางหนาใหสุด แลวแกวงไปขางหลังให สุดเชนกัน พระอาจารยสาธิตใหดู พรอมกับกำชับวา “ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ใหแกวงแขนวันละ 300 ครั้ง ทุกคนทำไดหรือเปลา ?” เหลาลูกศิษยรูสึกสงสัยจึงถามวา “ทำไมตองทำเรื่องอยางนี้” พระอาจารยตอบวา “หลัง จากทำเรื่องนี้แลว ผานไปหนึ่งป พวกเจาจะรูวา ทำอยางไรจึงจะประสบผลสำเร็จ” เหลาลูกศิษยคิดในใจวา “เรื่องงายๆอยางนี้ ทำไมถึงจะทำไมได” หลังจากผานไปหนึ่งเดือน พระอาจารยถามเหลาลูกศิษยวา เรื่องที่อาจารยสั่งใหทำ มีใครยังทำอยูหรือเปลา? ลูกศิษยสวนใหญยังตอบอยางมั่นคงวายังทำอยู พระอาจารยรูสึกพอใจ พยักหนาบอกวา “ดีๆ” และเมื่อผานไปอีกหนึ่งเดือน พระอาจารยก็ถามอีกวา “ตอนนี้ใครยังทำอยูอีก” ที่สุดก็เหลือเพียงครึ่งเดียวที่บอกวาทำแลว หนึ่งปผานไป พระอาจารยถามทุกคนวา “พวกเจาจงบอกซิวา การออกกำลังกายดวยการ แกวงแขนแบบงายๆ ยังมีใครยังคงทำอยู ?” ตอนนี้มีเพียงคนเดียว ที่ตอบวายังคงทำอยู พระอาจารยจึงพูดวา “อาจารย เคยบอกกับพวกเจาวา เมื่อทำเรื่องนี้เสร็จ พวกเจาจะรู วาทำอยางไรจึงจะประสบผลสำเร็จ ตอนนี้สิ่งที่อาจารยอยากจะบอกพวกเจาคือ เรื่องที่ทำ งายที่สุดในโลก บอยครั้งก็เปนเรื่องที่ทำยากที่สุด เรื่องที่ทำยากที่สุด ที่บอกวางาย เพราะขอ เพียงยอมไปทำ ใครๆ ก็สามารถทำได และที่บอกวาเรื่องงายทำยาก ก็เพราะวา คนที่ทำได อยางแทจริง ตองทำอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง ซึ่งเปนสิ่งที่นอยคนจะทำได” หลังจากนั้น พระรูปที่ทำตอเนื่องและสม่ำเสมอ ก็ไดเปนเจาอาวาสองคตอไป ในบรรดาศิษย ทั้งหลายมีพระรูปนี้ที่ประสบความสำเร็จอยูรูปเดียว

กลุม YLG Bullion รุกตลาดผูคาทองคำ หาดใหญ www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

วนา พูลผล

หน้า 11

(ตอนที่ 6)

“ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดก็คือ ไมรูวามีความเสี่ยง” หากตองเปลี่ยน Strategy ในการลงทุนแตละครั้ง สวนใหญจะใช อะไรเปนเกณฑบาง เรื่องแรกคือเรื่องของสภาวะตลาด และสองคือเรื่องความ ตองการของลูกคา และสามคือเรื่องกฎระเบียบของ ก.ล.ต.และแบงก ชาติ ยกตัวอยางเชน ในเรื่องสภาวะตลาด ชวงดอกเบี้ยต่ำ จะมีผลตอ ประเภทสินคาและกองทุนที่ออกซึ่งเราจำเปนตองเช็คสภาวะตลาดอยู ตลอด จะออกประเภทสินคาพวกคุมครองเงินตนไมไดเลย เพราะจะได Return นอยมาก ทำใหโปรดักตหุนตัวนี้ไมเกิด สวนของความตองการ ของลูกคาซึ่งก็แลวแตลูกคาชอบแบบไหน ตราสารหนี้ชวงสั้น ยาว ใน หรือตางประเทศ ปดความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน ตาง ๆ นานา และ สุดทายเปนเรื่องของกฎระเบียบ ซึ่งมีผลทำใหการผลิตสินคาบางอัน

ทำได หรือทำไมได โดยความตองการของลูกคา เราจะมีการคุย กับหัวหนาสาขาและเช็ค feedback กลับมา การลงทุนในกองทุนรวมและการลงทุนในตลาดหุน อันไหน น า จะให ผ ลตอบแทนที่ ดี ที่ สุ ด หรื อ ว า ควรเลื อ กหรื อ แบ ง พอรตสัดสวนอยางไร คอนขางลำบากในการแนะนำเนื่องจากลูกคาแตละคนไม เหมือนกันแตสิ่งสำคัญที่ตองใชกับทุกคนคือ อยางแรกจะลงทุน อะไรควรรูวาความเสี่ยงของการลงทุนแตละอยางคืออะไร ความ เสี่ยงที่สำคัญที่สุดก็คือ ไมรูวามีความเสี่ยง เชน เรื่อง Credit risk , FX risk ความเสี่ยงเรื่องการปดประเทศและไมคืนเงิน เชนถาเราไม รูแลวมันโผลมาทีหลัง ดังนั้นสิ่งที่นักลงทุนตอง make sure คือ ตองถามวามีความเสี่ยงอะไรบาง และ บลจ.ก็ตองทำหนาที่ในการ ใหคำแนะนำและบอกความเสี่ยงใหลูกคาทราบกอนการลงทุน เชนกัน อยางที่สองตองมีการกระจายความเสี่ยงบาง และก็ยอน กลับไปที่วาตองรูวาความเสี่ยงคืออะไร และหากวายอมรับใน ความเสี่ยงนั้นไดก็สามารถลงทุนไดภายใตสภาวะความเสี่ยงที่เรา ยอมรับนั้นแลว

Aspire

4736G-652G32Mn/C022

ราคา

- CPU Intel Core 2 Duo T6500 (2.1 GHz, FBS 800 MHz, L2 2 MB) - Chipset Mobile Intel PM45 Express chipset - Main Memory 2 GB DDR3 - Graphic system nVidia GeForce G 105M - Display 14 inch WXGA (1366×768) - HDD 320 G 5400 RPM - DVD Writer (Dual Layer Support) - Intel Wireless Link 5100 - Bluetooth - Card Reader 5 in 1 - Video Camera 1.3MPixel - 3 USB - D-sub - HDMI - LAN - Battery 6-cell Li-Ion - Windows Vista - Warranty 1-Year - Weight 2.40 kg

23,900 บาท ( ราคาไมรวม VAT )

า เฉพาะลhูกaคi เทานั้น T eFinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี

- Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี 6 เดือน - ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881

ติดตามตอฉบับหนา www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

KCE ราคาเปาหมาย 3.36 บาท หลายปจจัยหนุนใหอัตรากำไรดีขึ้น แนวโน ม การฟ น ตั ว ของกำไรใน เดือน กค-สค นั้นเร็วกวาที่เคยคาดไวจากทั้ง มาตรการควบคุมตนทุนอยางเขมงวด และ ประมาณการยอดขายไตรมาส 3/52 ที่มีการ ขยายตัวในอัตราราว 30% จากไตรมาสกอน หนา อันเนื่องมาจากคำสั่งซื้อจากลูกคากลุม ยานยนตที่ฟนตัวและผลประโยชนจากการที่ คูแขงในยุโรปประสบปญหาทางการเงินและ มีการปดโรง งานบางแหงไป ผูบริหารของ บริ ษั ท ยั ง คงคาดว า อั ต รากำไรขั้ น ต น จะ สามารถฟนตัวไปสูระดับ 20% ได KCE มี แ นวโน ม อั ต รากำไรดี ขึ้ น ตั้งแตไตรมาส 3/52 ตอเนื่องไปจนถึงปหนา จากประเด็นดังนี้ 1) มาตรการลดต น ทุ น และรวมการ ควบคุมคาใชจายในการประเมินผลงานพนักงาน 2) แนวโนมลดลงของอัตราของเสีย (โรงงาน KCE ลดจาก 7% ในเดือน ก.พ. 52

Photo Release

เปน 5% เดือน ก.ค. 52,โรงงาน KCET ลด จาก 10% ในเดือน ก.พ. 52 เปน 6% ใน เดือน ก.ค. 52) 3) การเพิ่มสัดสวนสินคา high-end หรือ PCB ที่มีจำนวน 6 ชั้นขึ้นไป 4) การประหยัดตอขนาดเมื่อยอด ขายเพิ่มขึ้น คาดพลิ ก มามี ก ำไร 140 ล า นบาทใน ครึ่งหลังของป 52 ฝายวิเคราะหคาดการณอยูแลววาผล ประกอบการจะพลิ ก มามี ก ำไร 140 ล า น บาทในครึ่ ง หลั ง ของป โดยเพิ่ ม สมมติ ฐ าน อัตรากำไรขั้นตนในครึ่งหลังของปจากเดิม 4.2% เป น 6.2% และปรั บ เพิ่ ม การ คาดการณยอดขายจากเดิม 4% เปน 3.3 พั น ล า นบาทในครึ่ ง หลั ง ของป ทำให ประมาณการผลประกอบการทั้ ง ป 2552 เหลือขาดทุนปกติ 39 ลานบาท

หน้า 12

บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ราคาเปาหมาย 3.36 บาท

ประมาณการกำไร 222 ล า นบาทหรื อ 0.48 บาท/หุนในปหนา สำหรับปหนานั้นคาดวา ยอดขาย จะฟนตัวในอัตรา 24% จากปนี้เปน 7.1 พัน ลานบาทหรือ 208 ลานเหรียญสหรัฐฯ จาก ทั้งการฟนตัวของอุตสาหกรรมและแนวโนม การได รับคำสั่งซื้อในสวนที่ลูกคาเคยสั่งจาก คูแขงซึ่งปจจุบันมีปญหาการเงินรุนแรง อีก ทั้งปจจุบันมีการเจรจาหลายสินคาใหมดวย ทั้งนี้คาดวา บริษัทจะกลับมามีกำไร ถึง 222 ลานบาทหรือ 0.48 บาท/หุ น ในป 2553 โดยเป น การปรั บ เพิ่ ม ถึ ง 50% จาก ประมาณการเดิ ม ของเราจากการปรั บ เพิ่ ม สมมติฐานอัตรากำไรจากการดำเนินงานราว 1% จากเดิมเปน 5.4%

LPN-ACL สนับสนุนสินเชื่อ “ลุมพินี วิลล บางแค”

นายโอภาส ศรีพยัคฆ (ที่ 1 จากซาย) กรรมการผูจัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดี เวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) (LPN) นายธงชั ย อานั น โทไทย กรรมการผู จัดการใหญ ธนาคารสินเอเชีย (ACL) (ที่ 2 จากซ า ย) และนางสุ รี ย วิ ภ าตกนก ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคาร สินเอเชีย (ACL) (ที่ 1 จากขวา) รวมลง นามในสั ญ ญาสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ มู ล ค า 150 ลานบาท สำหรับโครงการลุมพินี วิลล บางแค คอนโดคุณภาพภายใตแนว คิ ด “ชุ ม ชนน า อยู ” ที่ ใ กล โ ครงข า ย คมนาคมซึ่งเชื่อมตอกับถนนหลายสาย เชน ถนนวงแหวน ถนนราชพฤกษ และ ชั ย พฤกษ ทั้ ง รองรั บ โครงการก อ สร า ง รถไฟฟาใตดินสายสีน้ำเงินที่จะแลวเสร็จ ในปลายป 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

Gossip Station

หน้า 13

ʵÃÍàºÍÏÃÕè..ÁÒÃÒ§ҹµÑÇ จาก บล.ธนชาต มาให พี่ ๆ ได อ า นกั น คะ..เพราะแตเดิมพี่เคาแนะนำขาย..แตตอนนี้ ปรับเพิ่มคำแนะนำเปน “ซื้อ” แลว..นั่นแปล วามีเรื่องดีๆ เกิดขึ้น แนเลยสำหรับเหตุผลของพี่ เคาก็คือ..เห็นปจจัยเสี่ยงที่มีตอประมาณการ อัตราการเติบโตของปริมาณขายป 2010 ของ

กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงของ สตรอเบอร รี่ ค า ...วั น นี้ พุ ธ ที่ 16 กั น ยายน ตามตำราทานวาเปนวันกะจื้อ..วันนี้ราศีแม จะปานกลาง ถาคนดวงดี ทำอะไรก็ มีอุปสรรคนอย หากเปนคนดวงตก แตถามีจิตใจเขมแข็ง ชัยชนะก็จะ เป น ของคุ ณ ได ธุ ร กิ จ วั น นี้ ความ สำเร็ จ อยู ที่ ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร ก า วให ทั น โลกอั น ชาญฉลาดด ว ยคอร ส ธุรกิจการคาตางๆ ในวันนี้ มีทางที่ Training กับ eFinanceThai ที่เปดรับนักลงทุนทุก จะขยั บ ขยายไปข า งหน า ได ก าร ทานเขาสู eFin Smart Training Center ดวยการ ดำเนิ น ชี วิ ต ประจำวั น การหว า น อบรมโปรแกรมใหมลาสุดกับการใชงานในระบบของ เมล็ ด พื ช ในอดี ต จะเกี่ ย วได ใ น eFinanceThai พรอมกับรูปแบบตัวโปรแกรมใหมที่ ปจจุบัน ถาไดดิบไดดี จงอยาหลง ชื่อวา eFin Smart Portal พื้นฐานกลยุทธ และ ระเริงและอยาเสี่ยงภัย เด็กเกิดวันนี้ เทคนิ ค เพิ่ ม เติ ม ที่ เ หมาะกั บ การใช ง านได อ ย า งมี มีความปรีชา สามารถ เปนนักตอสู ประสิทธิภาพ กับหลักสูตร ที่มีชั้นเชิง จะเปนที่พึ่งของคนทั่วไป โถ โถ โถ...อย า เพิ่ ง Intro ต อ ว า ต อ ขายกั น เลยค ะ ดาร Basic หลิง..เมื่อวานนี้คนสวยไมสบาย Advance จริ ง จริ๊ ง งงงงงงง...ไม ไ ด โ กหก Meeting ค า ที่ รั ก ไม รู ท ำไมเกิ ด อาการ เมื่อยเนื้อ-เมื่อยตัว อยางแรง แต Workshop strategic วันนี้เขมแข็งขึ้นแลวคะที่รักขา.. มารายงานตั ว พร อ มทำหน า ที่ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ทันทีเจาคะ เมื่อวานเห็นหุนไทยของ เราเดงขึ้นมาปดบวก 8.84 จุด..ก็ รูสึกใจชื้นขึ้นมานิดนึงคะ ดีกวา เมื่อวันกอนเปนไหนๆ และบรรดา หุนบิ๊กแค็ปขวัญใจของสตรอเบอรรี่ และมหาชน ก็ ยั ง คงได รั บ ความนิ ย มไม เ สื่ อ ม ฝายวิจัยฯ ลดลง หลังจากภาวะเศรษฐกิจฟนตัว คลายเชนเคย...ยิ่งไดแรงหนุนจากตางชาติ ที่ยัง ขึ้นแข็งแกรงหลังจากชวง 2Q09 เนื่องจากอัตรา คงซื้ออยางตอเนื่อง ....วันนี้ ส.บ.ม. พวกเรา การผลิตภาคเอกชนเริ่มฟนตัวขึ้น ดังนั้นความ ลุยยยยยยยย เสี่ยงที่ PTT จะทำ gas carried forward ที่ ถ า ถามต อ ว า แล ว จะเลื อ กตั ว ไหนดี ระดับต่ำกวาสัญญาขายลวงหนาป 2010 จึง ละ..ถาเปนความเห็นสวนตัวของคนสวยละก็ สิ้นสุดลง ดังนั้น..ประมาณการที่เคยคาดวา ชอบ PTTEP ที่สุดคะ..เพราะพื้นฐานก็ตอง ปริมาณขายจะเติบโต 31% ในป 2010 (ได บอกว า ดี ไ ม แ พ หุ น ใน SET50 ตั ว อื่ น ๆ อ ะ รวมการลดลงของปริมาณขายที่แหลงมอน คะ..แตวาทางดานเทคนิค ที่ดูดวยตัวของเก ทาราแลว) จึงดูเหมือนวาจะมีความเปนไป เองชอบตั ว นี้ ที่ สุ ด เพราะดู แ ล ว มี แ ก ป ที่ ไดมากขึ้น ราคาหุนจะไตระดับขึ้นไปไดอีกพอสวมควร ขณะที่สมมติฐานราคาน้ำมันที่คาด สตรอเบอรรี่ขออนุญาตนำเหนอขอมูล ว า จะอยู ที่ USD76/bbl สำหรั บ ป 2010 ดู

เหมือนวาจะมีความเปนไปไดมากขึ้นภายใต oil forward curve ถึงแมวาจะมีการปรับลด ประมาณการกำไรป 2010 ลง เนื่องจากการรั่ว ไหลของน้ำมันที่แหลงมอนทารา แตไดปรับเพิ่ม ราคาเปาหมายขึ้นราว 71% มาอยูที่ 180 บาท/ หุ น เนื่ อ งจากพี่ เ ค า ได ป รั บ ลด capex และ สมมติฐานปริมาณขาย และปรับมาใช ประมาณการกำไรป 2010 ในการ ประเมินมูลคาที่แทจริง PTTEP ซื้อขาย ที่ระดับ 2-yrs PEG ที่ 0.3 เทา และ ปจจุบัน PTTEP กลายเปนหุนที่ถูก ที่สุดในภูมิภาค โดยซื้อขายที่ P/E 11.2 เทาในป 2010 เทียบกับคูแขง ที่ 14.1 เทา ออกอาการอี ก ละ สำหรั บ Gold Futures ที่บทอยากจะนิ่ง ก็นิ่งไมไหวติง ทั้งๆ ที่วันกอนราคายัง บวกกันอยางคึ ก คั ก แท ๆ แต พ อทอง โลกหลุด 1,000 เหรียญมาปุบ ก็เลิก เล น กั น เลยปล อ ยทิ้ ง ไว อ ย า งนั้ น ทางฝ ง ซื้ อ นี้ ไ ม เ ท า ไหร เ พราะคนสวย เชื่ อ ว า คงมี ห ลายคนถื อ มาตั้ ง แต ทุ น ต่ำๆ ราคาจะยุบจะยอลงบาง ยังไงก็ กำไรอยูดี แตฝงขายนี้ซิคะ จะเขาก็ไม กลาแมทองโลกจะลงก็จริง แตก็ยังไม เปนขาลงเต็มตัว พรวดพลาดเขาไป เดี่ ย วจะเจ็ บ ตั ว เอาง า ยๆ ทางคุ ณ พี่ กิ ด าการ แห ง บ า นฟ ล ลิ ป บอกว า ชวงนี้ Gold Futures อาจพักฐานลง มาซั ก เล็ ก น อ ยนะคะ แต ก็ ไ ม ต อ ง ตกใจเพราะภาพรวมยังเปนขึ้น ใครที่ ถื อ ขาซื้ อ ก็ ยั ง อุ น ใจได ให แ นวรั บ 15,840 บาท แนวตาน 15,950 บาท วันนี้..

?

ได เ วลาของป ญ หาหุ น ฮาเฮประจำ

มาทายกันคะวา หุนอะไรสด-มีชีวิต? คำใบคืออักษรยอหุนลาสุดขึ้นตนดวย ตัว L ลงทายดวยตัว E ทวาในชวงระยะหลายป ก อ นแทบเรี ย กได เ ป น บริ ษั ท ที่ เ ปลี่ ย นชื่ อ บ อ ย มากไลมาตั้งแต ONPA, DOI, BNT และ.... เลย ทีเดียว เฉลยฉบับวันถัดไปนะจะ

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ คาด วจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ หาก ดัชนีฯ สามารถยืนเหนือที่ระดับ 704 จุด ได ในระย ะสั้ น มี โ อกาสที่ จ ะปรั บ ตั ว เพิ่มขึ้นตอ หากไมสามารถยืนอยูเหนือ ระดั บ ดั ง กล า วได มี โ อกาสเ คลื่ อ นไหว แกวงตัวลง ปจจัยที่ตองติดตาม คือ การ เคลื่อนไหวของดัชนีดาวโจนสของสหรัฐฯ รวมถึงตัวเลขยอดคาปลีกประจำเดือน สิงหาคมที่ตลาดไดคาดการณวาตัวเลขที่ ออกมาจะปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน จึง อาจเปนปจจัยที่สนับสนุนดัชนีดาวโจนส ในคื น นี้ (ตามเ วลาปร ะเทศไ ทย) ให ก ร อ บ ก า ร ล ง ทุ น บ ริ เ ว ณ แ น ว รั บ ที่ 690-683 จุด สวนแนวตาน 711 จุด

ประเมิ น แนวโน ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ คาดว า จะยั ง คงเคลื่ อ นไหวในลั ก ษณะ ผันผวน เนื่องจากตลาดยังไรปจจัยใหม เขามากระตุนการลงทุน นักลงทุนควร ติ ด ตามป จ จั ย ด า นการเมื อ งเป น สำคั ญ โดยเฉพาะการชุ ม นุ ม ของกลุ ม นปช.ใน วันที่ 19 ก.ย.วาจะเกิดเหตุการณรุนแรง หรื อ ไม หลั ง จากที่ รั ฐ บาลประกาศใช พ.ร.บ.รั ก ษาความมั่ น คงภายในราช อาณาจักร พ.ศ.2551 กลยุทธการลงทุน แนะเก็ ง กำไรหุ น เป น รายกลุ ม แต ต อ ง กำหนดจุด Stop Loss ประเมินแนวรับไว ที่ 692 จุด แนวตานที่ 710 จุด

หน้า 14

ประเมินดัชนีฯ วันนี้มีโอกาสปรับ ตัวขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเกาที่บริเวณ 710 จุด และมีแนวรับบริเวณ 695 จุด โดย ต อ งพิ จ ารณา การเค ลื่ อ นไหว ของร าคา น้ำมันดิบในตลาดโลกประกอบการลงทุน ซึ่งหากราคาน้ำมันดิบในตลาด NYMEX ยังอยูใกลบริเวณ 70 ดอลล/บารเรล จะ หนุนใหหุนกลุมพลังงานสามารถประคอง ดัชนีฯ โดยรวมได

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552 Top 20 by value

หน้า 15

ประจำวันที่ 15 กันยายน 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 210 ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.30

ประจำวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ จัดสัมมนาเรื่อง “ผลประโยชนของไทยในการ เจรจาลดอุปสรรคการคาบริการและการลงทุนใน AEC” โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค สุขุมวิท 22

08.30

สตท. จัดพิธีเปดการสัมมนาใหญ ในหัวขอ “Twenty Years of Trust and Adding Values” โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด

08.30

ปตท. จัดงานแถลงขาวโครงการ ANGVA Green Highways 2009 ปตท. สำนักงานใหญ

09.00

มูลนิธิพัฒนาไท รวมกับ ศศินทร แถลงขาว “ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไรให ธุรกิจอยูรอด” ตลาดหลักทรัพยฯ

09.45

หน้า 27

แสน สิ ริ เป ด เยี่ ย มชมโครงการฮาบิ เ ที ย ป ญ ญาอิ น ทรา บ า นเดี่ ย วคุ ณ ภาพ 100 ตารางวา และโรงงานผลิตผนังสำเร็จรูป พรอมเปดตัวผูบริหารคนใหม โครงการฮาบิเทีย ปญญาอินทรา

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข

10.00

กระทรวงพาณิ ช ย โดยกรมส ง เสริ ม การส ง ออก จั ด พิ ธี เ ป ด “งานมหกรรม อุตสาหกรรมบันเทิงไทย ครั้งที่ 2” รอยัล พารากอน ฮอลล

10.00

สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟค จัดงานแถลงขาว PATA Travel Mart โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร

10.00

เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จัดงานแถลงขาวในความรวมมือทางธุรกิจระหวาง บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอรปอเรชั่น และบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จำกัด โรงแรมเซ็นทารา แกรนด @ เซ็นทรัลเวิลด

13.00

คอปเปอรไวรด จัดงานเปดตัว The new iPod nano Rock music. Roll camera. เพื่อเปดตัว New iPod nano สยามสแควร

14.00

โกลเบล็ ก โฮลดิ้ ง แมนเนจเม น ท แถลงข า ว “เป ด ตั ว แม ทั พ ใหม แ ห ง โกลเบล็ ก โฮลดิ้งฯ” ตลาดหลักทรัพยฯ

--ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

14.00

ไทยแอรเอเชีย จัดงานแถลงขาว “การแตงตั้งเปนตัวแทนบริหารสื่อโฆษณาของสาย การบินไทยแอรเอเชีย” อาคาร UBC 2

สนใจติดตอโฆษณา

14.00

เอชพี จัดงานแถลงขาว “สุดยอดเทคโนโลยีติดปก ขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐ เพื่อประโยชนสูงสุดในการใหบริการประชาชน” โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล

14.00

อัสทูโด โฮเต็ล แอนด รีสอรท กรุป จัดงานแถลงขาวเปดตัวโครงการ “ครอสทู เรสซิเดนซ (X2 Residences)” โรงแรมแกรนดไฮแอทเอราวัณ

15.00

การบินไทย จัดงานแถลงขาวเปดโครงการ “เสนทางแหงศรัทธา” การบินไทย สำนักงานใหญ

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 16 ก.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น