Page 1

Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.

News Station

ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ในจีนเดือนม.ค. อยู่ที่ 1.04 ล้านล้านหยวน คลังปลื้มม.ค. เก็บภาษีทะลุเป้า2หมื่นล. PYLON คว้างานใหม่อีก 11 โครงการร่วม 130.20 ลบ.

5 7 8

Dynamic Station

9

“พุดเดิ้ล” ปาจรีย์ ณ นคร

ฝ่ามรสุมโลว์ซซ ี นั่ สกรัมกองเรือ ลุน้ รายได้เสริมช่วยปีนี้ TTA ฟืน้ ให้เป้าหมาย 29 - 30 บาท แนะนำ�ซื้อ TTA แม้กองเรือยังไม่ข้ามห้วง โอเวอร์ซพั พลาย แถมงบ Q1 ยังกำ�ไรลด Q2 สุม่ เสีย่ งฟอร์มไม่สวยตามฤดูกาล ขาลง ทว่าทำ�นาย ภาพรวมกำ�ไรสุทธิปี 54 จะพลิกฟื้นชัดได้ด้วยธุรกิจถ่านหิน และปุ๋ย ส่วนธุรกิจหลักคาดทยอยกลับมาดีอย่างค่อยเป็นค่อยไป ต่อหน้า 3 กว่าจะมาเป็นเสือ

10

Lifestyle Station มังกรบนโอ่งราชบุรี

13

มองเหุนจากเซียน

14

Data Station

STANLY ราคาเหมาะสม 219 บาท

TCC เพิม่ ทุน/แจกวอร์แรนต์ พร้อมล้างขาดทุน 380 ล.เกลีย้ ง

ต่อหน้า 3

TMI โชว์กำ�ไร 24.44 ลบ. จ่อล้วงปันผล 5 ต่อสต. หน้า 4

คิดแบบ

“ทอเร่ จอห์นเซ่น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC

SET News

Hot to Day

ตลท.ขยายบริการ

KBANK

e-Dividend

เขียวดี น่าโดน

ตอนที่ 13

ต‡อหนˆา 12

ต่อหน้า 8

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 552 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2554

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

ฝ่ามรสุม (ต่อจากหน้า 1)

บ ล . เ กี ย ร ติ น า คิ น วิ เ คราะห์ ผลประกอบการงวด Q1/54 (ต.ค. - ธ.ค. 53) ของ TTA ทีท่ �ำ ได้ 145 ล้านบาท ลดลง 35% QoQ ว่า ผลประกอบการอ่อนตัว ลดลงจากรายได้กลุ่มเดินเรือที่ลด ลงมากกว่าต้นทุนในการดำ�เนิน งานทีล่ ดลง กระทบความสามารถ ในการทำ�กำ�ไรขัน้ ต้น สะท้อนภาพ ของธุรกิจเรือเทกองที่ยังมีปัญหา Over Supply ขณะที่ แ นวโน้ ม กำ � ไร Q2/54 (ม.ค. - มี.ค. 54) ยังมี ความเสีย่ งต่อการอ่อนตัวเนือ่ งจาก เป็น Low Season ของธุรกิจเรือ เทกอง และธุรกิจวิศวกรรมบริการ ใต้ น้ำ � นอกจากนี้ ปั จ จั ย ลบจาก ปั ญ หาปิ ด ท่ า เรื อ และน้ำ � ท่ ว ม ท่าเรือในออสเตรเลีย ยังคงกระทบ ธุรกิจเรือเทกองผลประกอบการ ด้วย

ภาพรวมกำ�ไรสุทธิปี 54 เชือ่ ยังขยายตัวได้จากธุรกิจถ่านหิน และปุ๋ ย ขณะที่ ธุ ร กิ จ MML ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ ติดตามข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับ สั ญ ญาเช่ า เรื อใหม่ รวมทั้ ง การ ทยอยเพิ่มจำ�นวนเรือเทกองในปี 54 - 55 จะทำ �ให้กำ �ไรจากการ ดำ�เนินงานปกติฟื้นตัวอย่างค่อย เป็นค่อยไป พร้อมคาดกำ�ไรปี 54 อยู่ ที่ 998 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น

คำ�แนะนำ�การลงทุน TTA โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม บล.เกียรตินาคิน บล.ยูไนเต็ด

25%YoY ด้ า น บ ล . ยู ไ น เ ต็ ด (ประเทศไทย) มองแนวโน้ ม ค่ า ระวางเรือ BDI ทีด่ ดี ตัวขึน้ ต่อเนือ่ ง ในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสดีดตัวขึ้น

TCC เพิ่มทุน (ต่อจากหน้า 1)

นายบัณฑิต โชติวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ (TCC) เปิดเผยว่า ผลการดำ�เนินงานงวด ปี 53 มียอดขาย 473.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 300% จากปีก่อนที่มี ยอดขาย 118.84 ล้านบาท ส่งผล ให้มีกำ�ไรสุทธิ 26.23 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ เกือบ 150% เมือ่ เทียบกับ งวดปี 52 ซึง่ มีผลขาดทุนสุทธิ 59.05 ล้านบาท โดยเฉพาะในไตรมาส 4/53 มีกำ�ไรสุทธิ 16 ล้านบาท หรือเพิ่ม ขึน้ กว่า 500% เมือ่ เทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำ�ไรสุทธิ เพียง 3 ล้านบาท ทั้ ง นี้ ใ นปลายไตรมาส 3/52 หลังจากที่บริษัทได้ก่อสร้าง โรงงานจัดเก็บและคัดแยกถ่านหิน ที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี แล้วเสร็จ และเริ่มดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ได้ หลังจากนั้น ส่งผลให้บริษัทมีความ

สามารถในการขายถ่านหินเพิ่มสูง ขึน้ นับแต่นนั้ เป็นต้นมาและจากการ เร่งทำ�การค้า และเพิม่ ความสามารถ ในการขายมาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ บริษทั มีอตั ราการเติบโตของยอดขาย อย่างก้าวกระโดด และมียอดขายที่ เพิม่ ขึน้ มากกว่าต้นทุนค่าใช้จา่ ยคงที่ ต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก

ซื้อ ซื้อ

54.00 บาท 54.00 บาท

เหนือระดับ 2,000 จุด ซึ่งจุดดัง กล่ า วจะเป็ น จุ ด คุ้ ม ทุ น ของเรื อ ขนาดใหญ่ ซึ่งโดยรวมจะส่งผลดี ต่อธุรกิจเดินเรือเทกอง อย่างไร ก็ตามคาดว่าปี 54 นี้ ธุรกิจเดินเรือ เทกองจะยังไม่สดใสมากนักอยูแ่ ล้ว โดยมองว่าธุรกิจที่จะสร้างรายได้ และกำ �ไรให้ TTA ในปี นี้ จ ะเป็ น ธุรกิจที่ TTA ไปลงทุนอย่างถ่านหิน (UMS) และขายปุ๋ย (Baconco) จะเป็ น ตั ว ผลั ก ดั น กำ �ไรโดยคาด กำ�ไรปี 54 ที่ 902 ล้านบาท (EPS 1.28 บาท/หุ้น)

อีกทั้งนับตั้งแต่มีการปรับ โครงสร้างธุรกิจใหม่ และหยุดดำ�เนิน สายงานธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดกำ�ไร ทั้งหมดในช่วงปี 52 เป็นต้นมา โดยมุ่งทำ�ธุรกิจถ่านหินเพียงอย่าง เดียว ส่งผลให้ผลประกอบการของ บริ ษั ท ฯ ตั้ ง แต่ ต้ น ปี 53 จนถึ ง ปัจจุบัน กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นอย่าง ชัดเจนและส่งผลกำ�ไรอย่างต่อเนือ่ ง กระทั่ ง ทำ � ให้ สิ้ น ปี 53 บริษัทฯ สามารถล้างขาดทุนสะสม ที่มีอยู่กว่า 380 ล้านบาทได้จน หมด และพลิกมาเป็นกำ�ไรสะสม ณ สิ้นปีกว่า 13 ล้านบาท ต่อหน้า 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 TCC เพิ่มทุน (ต่อจากหน้า 3)

นอกจากนั้น ณ สิ้นปี 53 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) เพียง 0.1 เท่า โดยไม่มีหนี้ สินจากการกูย้ มื เงินจากธนาคารมา เพื่อการซื้อขายถ่านหินแต่อย่างใด นายบั ณ ฑิ ต กล่ า วถึ ง แผนการดำ�เนินธุรกิจในปี 54 ว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำ� กว่า 100% โดยคาดว่าจะมียอดขาย ถ่านหินทั้งปีไม่ต่ำ�กว่า 1,000 ล้าน บาท (จากปี 53 ทีม่ ยี อดขายถ่านหิน 473.41 ล้านบาท) โดยเน้นการขยาย ฐ า น ทั้ ง ลู ก ค้ า ก ลุ่ ม ใ ห ม่ ใ น อุตสาหกรรมต่างๆ เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ผ ลั ก ดั นใ ห้ ลู ก ค้ า เ ดิ ม ก ลุ่ ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม อาหารคนและสัตว์ ให้มีการสั่งซื้อ เข้ามาเพิ่มขึ้น

และบริ ษั ท ฯ มี แ ผนจะ จำ�หน่ายถ่านหินแบบยกลำ�เรือทั้ง ในและต่างประเทศ โดยคาดว่าจะ มีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำ�กว่า 30% จากยอดขายปกติในแต่ละ เดือน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 14 ก.พ. 54 ได้อนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำ�นวน 75,982,482 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่ม ทุน ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวม ทั้งอนุมัติออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ จะซือ้ หุน้ สามัญครัง้ ที่ 2 (TCC-W2) จำ � นวน 120,052,321 หน่ ว ย ในอัตรา 1 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1.58 ใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ อายุ 7 ปี

News Station

หน้า 4

โดยไม่คิดมูลค่า ทัง้ นีเ้ ปิดให้จองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวระหว่างวันที่ 22 - 29 เม.ย. 54 และกำ�หนดรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28

ก.พ. 54 โดยจะทำ �การปิดสมุด ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ้ นในวั น ที่ 1 มี.ค. 54 พร้อมทั้งจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 54 ในวันที่ 14 มี.ค. 54

โดยจะเน้นการทำ�ตลาดเพิ่มคุณค่า ผลิตภัณฑ์ในหมวดที่บริษัทมีความ เชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ สินค้าประเภทโคมไฟถนน ซึง่ รวมถึง อุปกรณ์ส่วนควบคุมสำ�หรับโคมไฟ ถนน โดยเฉพาะบัลลาสต์เพราะเป็น สินค้าที่ทางบริษัทมีความโดดเด่น อย่างชัดเจน อีกทัง้ ยังมีการขายสินค้า ไปยังตลาดต่างประเทศ โดยยังคง

เ น้ นไ ป ที่ ต ล า ด อ า เ ซี ย น แ ล ะ ตะวันออกกลาง และได้เพิ่มในการ ขยายตลาดไปในกลุ่มของเอเชียใต้ และการต่อยอดจากการไปออกบูธที่ ในกลุ่มของเอเชียใต้ อาทิ อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน

TMI โชว์กำ�ไร (ต่อจากหน้า 1)

นายธีระชัย ประสิทธิรัตนพร กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธีระมงคล อุ ต สาหกรรม (TMI) เปิ ด เผยผล ประกอบการงวดปี 53 ว่า มีรายได้ รวม 348.71 ล้านบาท คิดเป็นการ เติบโต 16.57% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทีม่ รี ายได้รวม 299.31 ล้านบาท ส่วน กำ�ไรสุทธิทำ�ได้ 24.44 ล้านบาท เติบโต 3.42% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ มีกำ�ไรสุทธิ 23.63 ล้านบาท คิดเป็น กำ�ไรต่อหุ้น 0.08 บาทต่อหุ้น โดยมี อัตรากำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ 26.02% นอกจากนี้ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษทั มีมติให้เสนอทีป่ ระชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่าย เงิ น ปั น ผลประจำ � ปี 53 ในอั ต รา

หุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 16 ล้านบาท โดยกำ�หนด รายชือ้ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม เพือ่ พิจารณามติดงั กล่าวและผูม้ สี ทิ ธิ ได้รับเงินปันผล ในวันที่ 4 เม.ย. 54 (Record Date) วิธปี ดิ สมุดทะเบียน ในวันที่ 5 เม.ย. 54 ส่ ว นในปี 54 บริ ษั ท ฯ ตัง้ เป้าว่าจะมีรายได้รวม 416.50 ล้าน บาท คิดเป็นการเติบโต 20.73% โดยการที่บริษัทฯ ได้เริ่มใช้สิทธิ์ใน ส่วนของสินค้าทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจาก สำ�นักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึง่ จะทำ�ให้ผลกำ�ไรจากการประกอบ การมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทัง้ บริษทั มีแผนการตลาด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

คาดการณ์ราคาถ่านหินพุ่ง 36%

ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ในจีนเดือนม.ค. อยู่ที่ 1.04 ล้านล้านหยวน

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ยอดปล่อย สินเชือ่ ใหม่ในจีนเดือนมกราคมอยูท่ ี่ 1.04 ล้านล้านหยวน (158 พันล้านดอลลาร์) หลังการเก็งกำ�ไรในตลาดอสังหา ริมทรัพย์ยงั คงมีอยูส่ งู แม้จะมีการออกมาตรการควบคุม การเก็งกำ�ไรอย่างต่อเนื่องก็ตาม โดยนักวิเคราะห์ระบุว่า ปัจจัยที่ทำ�ให้ยอด ปล่อยสินเชือ่ ดังกล่าวอยูใ่ นระดับทีส่ งู ส่วนหนึง่ เป็นผลจาก ปริมาณสภาพคล่องทางการเงินในระบบเศรษฐกิจที่ยังมี อยู่สูง และจากความต้องการสินเชื่อที่มีอยู่สูงเช่นกัน “สภาพคล่องส่วนเกินที่ยังมีอยู่สูงเป็นปัจจัย สำ�คัญทีท่ �ำ ให้การปล่อยสินเชือ่ ในจีนอยูใ่ นระดับทีส่ งู เช่น กัน และเป็นปัญหาที่รัฐบาลจีนยังคงต้องแก้ไขเพื่อไม่ให้ ไปเพิม่ แรงกดดันเงินเฟ้อ ไปจนถึงภาวะฟองสบูส่ นิ ทรัพย์” นายฟาง ซื่อไห่ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่ฮ่องหยวน ซิเคียวริตี้ส์ในปักกิ่ง กล่าว ขณะที่ ย อดปล่ อ ยสิ น เชื่ อใหม่ ใ นจี น เดื อ น ธันวาคมอยู่ที่ 481 พันล้านหยวน

News Station

หน้า 5

ทีผ่ า่ นมา แต่ขณะนีแ้ นวโน้มระยะกลาง ราคาถ่านหินยัง ่มขึ้น เรามองว่า ความต้องการยังคงมีอยู่สูง รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นักวิเคราะห์ คงจะเพิ า ราคาถ่านหินจะเพิ่มขึ้นทำ�จุดสูงสุดใหม่” หลายสำ�นักคาดการณ์ว่า ราคาถ่านหินเชื้อเพลิงโรง และคาดว่ ซิ ต ก ้ ี รุ ป ๊ ระบุ ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียอาจเพิ่มขึ้น 36% หลังเกิดฝน ตกหนักในแหล่งผลิตสำ�คัญของโลกได้แก่ ออสเตรเลีย หวั่นเกิดภาวะขาดแคลนธัญพืช อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ และโคลัมเบีย รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ โอแลมอินเตอร์ โดยนั ก วิ เ คราะห์ จ ากแบงก์ อ อฟอเมริ ก า เนชั่ น แนล ผู้ จำ � หน่ า ยฝ้ า ยและข้ า วรายใหญ่ ข องโลก เมอร์รลิ ลินช์ ยูโอบีเคย์เฮียน ซิตกี้ รุป๊ อิงค์ และเนชัน่ แนล คาดว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกจะเป็น ออสเตรเลียแบงก์คาดการณ์ว่า ในปีการผลิต 2011 สาเหตุให้เกิดการขาดแคลนธัญพืช กาแฟ และฝ้ายอย่าง เริม่ วันที่ 1 เมษายนปีนี้ ราคาถ่านหินเชือ้ เพลิงโรงไฟฟ้า รุนแรง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น ในภูมภิ าคเอเชียอาจเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ี่ 125 - 133 ดอลลาร์/ “ข้อเท็จจริงมีอยูว่ า่ ขณะนีส้ ภาพภูมอิ ากาศโลก ตัน กำ�ลังเปลี่ยนแปลงไป และนั่นย่อมทำ�ให้ผลผลิตพืชผล “มีความกังวลเกีย่ วกับปริมาณอุปทานถ่านหิน ตกต่ำ�ลง เราคาดว่า ปริมาณพืชผลที่จะลดลงได้แก่ ในตลาด ไม่เพียงแต่ในออสเตรเลียเท่านั้น แต่ยัง ข้าวสาลี ข้าวโพด และถัว่ เหลือง ส่วนข้าวนัน้ ยังคงมีผลผลิต รวมถึงแหล่งผลิตอืน่ ๆ ทีส่ ำ�คัญด้วย” นายมาร์ค เปอร์วาน ที่สูง” นายซันนี่ เวอร์กเฮส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทอี่ อสเตรเลีย โอแลม กล่าว แอนด์นิวซีแลนด์แบงกิ้งกรุ๊ป กล่าว ข้ อมู ล จากกระทรวงเกษตรสหรั ฐ ฯ ระบุ ว่ า โดยขณะนี้เกิดภาวะฝนตกหนักในโคลัมเบีย ปริมาณสต็อกข้าวโพดทั่วโลกลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำ�สุดใน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ซึ่งได้ปิดเหมืองเมื่อเดือน รอบ 4 ปี ขณะที่ปริมาณสต็อกข้าวสาลีจะลดลง 10% ธันวาคมและเดือนมกราคมที่ผ่านมา และส่งผลให้การ จากปีเพาะปลูกก่อนหน้า ส่วนปริมาณสต็อกถั่วเหลือง คมนาคมทางรถไฟในรัฐควีนส์แลนด์ถูกตัดขาดทำ�ให้ จะลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำ�สุดในรอบ 2 ปี การลำ�เลียงถ่านหินหยุดชะงัก ขณะที่ อ งค์ ก ารเกษตรและอาหารแห่ ง “แม้ราคาถ่านหินหน้าเหมืองจะลดลงมาแล้ว สหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นคาดว่า ปริมาณผลผลิตข้าวของ หลังจากเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีเมื่อเดือน โลกปีนี้จะเพิ่มขึ้น 3 ล้านตันมาอยู่ที่ 700.7 ล้านตัน

AFET

“กังวลเงินเฟ้อจีนต่อ” นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 872 สัญญา สถานะคงค้าง 3,287 สัญญา - ปิด 192.65 บ./ก.ก. ลดลง 3.55 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 54) ปัจจัยบวก - เข้าสูฤ่ ดูกาลยางผลัดใบ - ภาพรวมตลาดยังเป็นขาขึน้ - หากราคากลับมายืน 195.50 บ./ก.ก. อีกครัง้ จะกลับมาเป็นขาขึน้ ปัจจัยลบ - เงินเฟ้อจีนออกมาสูงกว่าเดือนก่อน - นักลงทุนเริม่ ทยอยขายทำ�กำ�ไร - น้�ำ มันปรับตัวลดลงต่อเนือ่ ง - ค่าเงินเอเชียแข็งค่า กลยุทธ์ - รอซือ้ เมือ่ ราคาอ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 54) - แนวรับ 192.50 และ 187 บ./ก.ก. - แนวรับสำ�คัญ 179 บ./ก.ก. - แนวต้าน 196.60 บ./ก.ก.

TFEX

“ตลาดยังถูกปกคลุมด้วยปัญหาเงินเฟ้อ”

นายคมสันต์ ปรมาภูติ รองผูจ้ ดั การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง หรือ BLS SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 12,835 สัญญา สถานะคงค้าง 30,577 สัญญา - ปิด 662.00 จุด ลดลง 0.10 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) ปัจจัยบวก - นักลงทุนเริม่ รับรูป้ ญั หาการเมือง และชายแดนไทยมากขึน้ - เงินนอกเริม่ กลับเข้าตลาดหุน้ ไทย 2 วันติดต่อกัน - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ 2,908.75 ล้านบาท ปัจจัยลบ - นักลงทุนยังกังวลเงินเฟ้อในเอเชียทีส่ งู ขึน้ - เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟืน้ ตัว อาจดึงเงินนอกกลับได้ทกุ เมือ่ กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) - แนวรับ 655 จุด - แนวต้าน 668 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

หน้า 6

KBANK เขียวดี น่าโดน

ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแล้ว หลังมีแรงขายกดออกมาจำ�นวนมากใน ช่วงที่ราคาปรับลงจาก 118.00 บาทเมื่อช่วงต้นเดือน จนทำ�ให้ราคาหุ้นลงมาทำ�จุดต่ำ� สุดในรอบกว่า 7 เดือนที่ 99.75 บาทเมื่อศุกร์ที่ผ่านมา โดยสัปดาห์นี้ปรับตัวบวกขึ้น มาได้ 2 วันติด ปิดตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาระดับ 114.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท หรือ 3.64% มูลค่าการซื้อขาย 2,657.90 ล้านบาท รู้สึกว่าช่วงนี้หุ้นแบงก์อยู่ในจังหวะที่ดี เพราะทั้งเซียนพื้นฐานและเทคนิคต่าง ก็พร้อมใจกันช่วยเชียร์ ตามคาดการณ์แนวโน้มสินเชือ่ ทีส่ ง่ แววโตสวยตามการลงทุนของ ภาครัฐในปีนี้ โดยทางบทวิเคราะห์ บล.ธนชาต ก็ได้ปรับประมาณการกำ�ไรของ KBANK ในปีนี้ขึ้นราว 8% สะท้อนอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่ง และคาดว่า NIM จะ ขยายตัวขึ้น บวกกับค่าใช้จ่ายตั้งสำ�รองที่ลดลง ให้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 160 บาท ส่วนทางด้านนักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินว่า KBANK ยังอยู่ในช่วงของการรีบาวด์ ในระยะสั้นมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อ แต่ให้ระวังแรงขายทำ� กำ�ไร มีแนวต้านที่ 117 - 120 บาท แนวรับที่ 110 - 108 บาท กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� ให้ขายทำ�กำ�ไรที่ระดับแนวต้าน และหากหลุดต่ำ�กว่า 108 บาท ให้ตัดขาดทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 15/02/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

KBANK 114.00 4.00 3.64 112.50 115.00 111.00 110.00 113.43

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

23,432,000 2,657,909 3.53 15.26 2.05 0.50 2.27 7.47 272,832

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/09/53

1. 2.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 114.00 บาทหนาแน่นสุด

3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CHASE NOMINEES LIMITED 42 NORTRUST NOMINEES LTD. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

จำ�นวนหุ้น

(%)

562,570,622 267,968,662

23.51 11.20

111,381,900 62,860,795 57,170,932

4.65 2.63 2.39

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

คลังปลื้มม.ค.เก็บภาษีทะลุเป้า2หมื่นล. น า ย น ริ ศ ชั ย สู ต ร ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจ การคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจัด เก็บรายได้สงู กว่าเป้าหมายติดต่อ กั น ทุ ก เ ดื อ น นั บ ตั้ ง แ ต่ ต้ น ปีงบประมาณ 2554 โดยในเดือน มกราคม 54 จัดเก็บรายได้สูง กว่าเป้าหมายถึง 2 หมื่นล้าน บาท ส่งผลให้ 4 เดือนแรกของ ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ม.ค. 54) รัฐบาลจัดเก็บรายได้ สุ ท ธิ สู ง กว่ า เป้ า หมายไปแล้ ว 6.4 หมื่นล้านบาท หรือ 14.1% ทัง้ นีเ้ ดือนมกราคม 2554 รั ฐ บาลจั ด เก็ บ รายได้ สุ ท ธิ 125,751 ล้ า นบาท สู ง กว่ า ประมาณการ 20,467 ล้านบาท หรื อ 19.4% (สู ง กว่ า เดื อ น เดียวกันปีที่แล้ว 9.9%) ซึ่งเป็น ผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอัตรา

ดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นใน อนาคต และงาน Motor Expo ในเดือนธันวาคม 2553 ที่ส่งผล ต่ อ เนื่ อ งมา ทำ � ให้ ย อดการ จำ�หน่ายรถยนต์สงู กว่าทีป่ ระมาณ การไว้มาก รายได้ที่จัดเก็บได้สูง

กว่าประมาณการที่สำ�คัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตรถยนต์ สำ�หรับในช่วง 4 เดือน แรกของปี ง บประมาณ 2554

KTBตัง้ เป้าปล่อยสินเชือ่ SMEปีน4ี้ .5หมืน่ ล. นายเวทย์ นุ ช เจริ ญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน ธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุง ไทย เปิ ด เผยว่ า ในปี 2554 ธนาคารตัง้ เป้าปล่อยสินเชือ่ ให้กบั ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งลูกค้า รายเก่าและรายใหม่ทกุ ภาคธุรกิจ เพิ่มอีกไม่ต่ำ�กว่า 45,000 ล้าน บาท ทัง้ อุตสาหกรรมอาหารและ แปรรูปผลิตผลเกษตร พลังงาน ชิ้ น ส่ ว น ย า น ย น ต์ อุ ป ก ร ณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเติบโต อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะส่งผลให้ยอด สินเชื่อ SMEs สิ้นปี 2554 อยู่ที่ กว่า 300,000 ล้านบาท “การปล่อยสินเชือ่ SMEs

ในเดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา ยังคงมี อั ต ราการเติ บ โตที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งธนาคาร สามารถปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ทะลุ เ ป้ า เกือบ 20% และในปีนตี้ งั้ เป้าปล่อย สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ทุก ภาคธุรกิจ” นายเวทย์ กล่าว เขากล่ า วว่ า ปี 2554

ธนาคารจะเพิ่มความสำ�คัญในการ สนับสนุนธุรกิจ SMEs มากขึ้น โดยเฉพาะกลุม่ ผูป้ ระกอบการ SME ขนาดเล็ก เนือ่ งจากมองเห็นศักยภาพ ในการเติบโต และต้องการสร้าง โอกาสทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบ การ ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด ใน ประเทศ แต่มีข้อจำ�กัดในการเข้า ถึงแหล่งทุน โดยจะปรับกลยุทธ์

รัฐบาลจัดเก็บรายได้สทุ ธิ 521,228 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 64,247 ล้านบาท หรือ 14.1% (สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 12.5%) เป็นผลจากการจัดเก็บ ภาษี ข องกรมสรรพากร กรม สรรพสามิต กรมศุลกากร และ การนำ�ส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจที่ สู ง กว่ า ประมาณการ 36,596 17,365 และ 5,325 ล้านบาท ตามลำ�ดับ “จากผลการจัดเก็บราย ได้รัฐบาลใน 4 เดือนแรกของ ปีงบประมาณ 2554 ที่สูงกว่าเป้า หมายมาก ประกอบกับทิศทาง การขยายตัวของเศรษฐกิจอย่าง ต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าการจัดเก็บ รายได้ รั ฐ บาลในปี ง บประมาณ 2554 จะสู ง กว่ า เป้ า หมาย 120,000 ล้ า นบาทแน่ น อน” ผอ.สศค.กล่าว รองรับการแข่งขันทีจ่ ะรุนแรงขึน้ ใน ปีนี้ มุ่งขยายฐานลูกค้าในลักษณะ Supply Chain เพื่อต่อยอดการ สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อไปยั ง คู่ ค้ า ของ ลูกค้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง ของธนาคาร ซึ่งมีอยู่จำ�นวนมาก ทั้งผู้จำ�หน่ายสินค้าและวัตถุดิบ (Supplier) และผู้ จั ด จำ � หน่ า ย สินค้า (Distributor) นอกจากการสนับสนุนสิน เชื่อแล้ว ธนาคารยังให้การดูแล ลูกค้าอย่างใกล้ชิด ด้วยการให้คำ� ปรึกษาทัง้ ด้านการเงิน การบริหาร จัดการ การตลาด ความรู้ด้าน การส่งออกและอัตราแลกเปลี่ยน ผ่านสำ�นักงานธุรกิจทั่วประเทศ 63 แห่ง และสาขาอีกเกือบ 1,000 แห่ง

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

ตลท.ขยายบริการ e-Dividend โอนปันผลดอกเบี้ยเข้าบัญชีแทนรับเช็คสูงสุด 40 ลบ. นายบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ สายงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า e-Dividend หรือบริการจ่ายเงินปันผลและ ดอกเบี้ยผ่านบัญชีธนาคารได้เพิ่มคุณภาพ บริการให้รองรับการโอนเงินแก่ผู้ถือหุ้นมูลค่า สูงขึ้นถึง 40 ล้านบาท เพิ่มจากเดิมที่รองรับ ได้รายการละไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั ปันผลมากกว่า 2 ล้านบาทขึน้ ไปจะได้ รั บ เป็ น เช็ ค เงิ น สดแทน พร้ อ มให้ บ ริ ก าร สำ � หรั บ เงิ น ปั น ผลงวดที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย น กำ�หนดจ่าย (Payment Date) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป สำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ช้บริการ e-Dividend อยู่แล้ว จะสามารถรับเงินปันผลที่มีมูลค่าสูง

กว่า 2 ล้านบาทผ่านบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ได้ โดยตรงทันที หากผู้ถือหุ้นที่รับปันผลหรือ ดอกเบี้ยมูลค่าสูงและต้องการโอนผ่านบัญชี ธนาคารแทนการรั บ เช็ ค สามารถสมั ค รใช้ บริการได้ทันที ทั้งนี้ ระบบการโอนจะกำ�หนดมูลค่า สูงสุดที่ 2 ล้านบาทต่อรายการ จนครบถ้วน ตามยอดรับโอนจริง โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถตรวจ สอบข้อมูลการโอนเงิน ได้จากช่องทางต่างๆ ของธนาคารที่ใช้บริการ รวมทั้ง ยังคงได้รับ เอกสารแจ้งผลการโอนเงินและรายละเอียด ต่างๆ อย่างครบถ้วนเช่นเดิม การพั ฒ นาบริ ก าร e-Dividend ครั้ ง นี้ เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง บริ ษั ท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำ�กัด (TSD) บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำ�กัด (ITMX) และธนาคารผู้ส่งเงินปันผล (Sending

News Station

หน้า 8

Bank) จำ�นวน15 แห่ง ขณะที่ในปี 2553 มี ร ายการเงิ น ปั น ผลที่ จ่ า ยผ่ า นบริ ก าร e-Dividend จำ�นวน 2,051,794 รายการ คิด เป็นสัดส่วน 80.90% ของจำ�นวนรายการทีจ่ า่ ย เงินปันผลทั้งหมด โดยปัจจุบันมีจำ�นวนผู้ถือ หุน้ ทีใ่ ช้บริการ e-Dividend ถึง 787,000 ราย ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้บริการผ่านบัญชีธนาคาร พาณิชย์ทกุ แห่ง ทุกสาขาในประเทศซึง่ จะช่วย ประหยัดค่าธรรมเนียมและเวลาหากมีการนำ� เช็คไปขึ้นเงินข้ามจังหวัด หมดกังวลเรื่องเช็ค ส่งถึงมือล่าช้า และลดการสูญหายระหว่างการ จัดส่ง โดยสามารถสมัครใช้บริการได้ง่ายไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆ

PYLON คว้างานใหม่อีก 11 โครงการ ร่วม 130.20 ลบ. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ รองผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ไพลอน (PYLON) เปิด เผยว่า บริษัทฯ ได้รับการยืนยันการจ้างงาน ก่อสร้างโครงการต่างๆ เพิ่มเติม จากที่แจ้งในครั้งก่อนจำ�นวนทั้งสิ้น 11 โครงการ รวมเป็นจำ�นวนเงิน 130,203,490.08 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้ 1. โครงการ SPRC Clean Fuels / ผู้ว่าจ้าง : Bechtel International, Inc. 2. โครงการ ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ – พระราม 3 / ผู้ว่าจ้าง : บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์

3. โครงการ TH Project Samsung Electro Mechanics / ผู้ว่าจ้าง : บจ. ซัมซุง ไทย เอ็นจิเนียริ่ง 4. โครงการ The Trust Residence Pinklao / ผู้ว่าจ้าง : บมจ. พรีบิลท์ 5. โครงการจุฬานิวาส / ผู้ว่าจ้าง : บจ. ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชั่น 6. โครงการ The Leaf Comdominium / ผู้ว่าจ้าง : บจ. บ้านกรองทอง 7. โครงการ VOQUE Sukhumvit 31 / ผู้ว่าจ้าง : บจ. อพอลโล่ แอสเซ็ท 8. โครงการ Urbano Absolute /

ผู้ว่าจ้าง : บมจ. พฤกษา เรียล เอสเตท 9. โครงการ Centric Ratchada – Suthisarn / ผู้ว่าจ้าง : บมจ. เอส ซี แอส เซ็ท คอร์ปอเรชั่น 10. โครงการ VIA 31 Condominium / ผู้ว่าจ้าง : บมจ. แสนสิริ 11. โครงการ VIA 49 Condominium / ผู้ว่าจ้าง : บมจ.แสนสิริ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“พุดเดิล้ ” ปาจรีย์ ณ นคร วันนี้เราจะไปดูมุมมองทางการเงินของ พิธีกร และนักแสดง ผู้มาก ความสามารถ ผู้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสนุกสนาน ที่พร้อมจะมอบ รอยยิ้มให้กับทุกคนที่พบเจออยู่เสมอ ที่สำ�คัญเธอคนนี้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการลงทุนที่ถือว่าข้นคลั่กเลยทีเดียว เธอคนนี้ก็คือ “พุดเดิ้ล” ปาจรีย์ ณ นคร ไปดูกันเลย... วิธีบริหารการเงินส่วนตัว หลักๆ เลยก็จะฝากธนาคารไว้ ก็มที งั้ บัญชีใช้จา่ ย และบัญชีเงินฝากประจำ�แบบไม่ถอน แล้วก็อกี ส่วนหนึง่ ก็จะนำ�ไปซือ้ ทองคำ�เก็บไว้ เพราะทองคำ�มีคณุ ค่าในตัวเสมอ ไม่วา่ จะ ยุคสมัยไหนอื่นๆ ก็มีกองทุน (เพื่อประโยชน์ด้านภาษี) และก็มีซื้อประกันไว้บ้าง

“พุดเดิ้ล” ปาจรีย์ ณ นคร

แนวคิดเรื่องการออม เป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญและจำ�เป็นมากๆ แต่ไม่ใช่วา่ ออมจนเกินไป ให้ออมแต่พอดี อย่างบาง คนยอมทนอดๆ อยากๆ แล้วเอาเงินที่ได้มาไปออมทั้งหมด อันนั้นก็ไม่ใช่ เราควรจะ แบ่งสัดส่วนทีเ่ รารับได้ ไม่เดือดร้อนตนเอง อย่างเช่นได้เงินมา 100 บาท ออม 40 - 50 บาท ก็ว่ากันไป คืออยากให้เป็นการออมเพื่อวางแผนอนาคตไปด้วย แล้วก็อย่าลืมใช้ ชีวิตด้วย การลงทุนในหุ้น เคยเล่น แต่ตอนนี้ขอบาย...เพราะ เคยมีประสบการณ์ที่ไม่สู้ดีนัก เคยขาดทุนไปเป็น หลักล้าน เนือ่ งจากตอนนัน้ ขาดในเรือ่ งของการศึกษาข้อมูล คิดแต่มมุ ได้เพียงอย่างเดียว แล้วก็ใจร้อนต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบ แต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดี ทำ�ให้เรา รู้และเข้าใจในเรื่องของการลงทุนมากขึ้น ให้รู้ว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ให้รู้ว่าการ จะลงทุนอะไรต้องรอบคอบ ไม่ใช่สักแต่ว่าจะเอาเงินไปลงอย่างเดียว เพราะเงินทอง แต่ละบาทกว่าจะได้มานั้นค่อนข้างลำ�บาก ฝากถึงผู้อ่าน จะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ต้องศึกษาให้ดี ต้องเข้าใจเรื่องขอบเขตของความเสี่ยงที่รับได้ อย่าประมาท และก็ขอให้โชคดี

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

มังกรบนโอ่งราชบุรี

Lifestyle Station by Jackal_XIII

สืบเนื่องจากคนจีนซึ่งเคยทำ�เครื่องปั้นดินเผามาก่อนจากเมืองจีนได้มาริเริ่มทำ�โอ่ง อ่าง ไห ขาย ในบ้าน เรา รุ่นบุกเบิกชื่อ นายจือเหม็ง แซ่อึ้ง และพรรคพวกได้รวบรวมทุนได้ 3,000 บาท ตั้งโรงงานเถ้าเซ่งหลีขึ้นเป็น ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 เป็นโรงงานขนาดเล็กบริเวณสนามบินอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เดี๋ยวนี้แหล่ง ดินสีแดงที่ราชบุรีก็ค่อนข้างจะมีคุณภาพเหมือนที่เมืองจีน ดังนั้นจากที่เดิมเราใช้โอ่งอ่างไหจากเมืองจีน ผู้ริเริ่มก็ ทำ�อ่าง ไห กระปุก และโอ่งบ้างเล็กน้อยให้ชาวมอญราชบุรีใส่เรือไปเร่ขาย การทำ�โอ่งได้รเิ ริม่ อย่างจริงจังก่อนสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ดินขาวทีใ่ ช้แต่งลวดลายเดิมได้มาจากเมืองจีน ต่อมาได้หาทดแทนจากดิน ที่ท่าใหม่จันทบุรีและสุราษฏร์ธานี เมื่อกิจการรุ่งเรืองขึ้น โรงงานจึงขยายกิจการและผลิตโอ่งเพิ่มมากขึ้นหุ้นส่วนหลายคนแยกตัวไป ตั้งโรงงานเอง โดยเฉพาะในจังหวัดราชบุรีที่เติบโตเรื่อยมามีโรงงานขึ้นตามมาอีกมากมาย อีกทั้งเจ้าของ โรงงานช่างปั้น และประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดราชบุรี เมื่อครึ่งศตวรรษมาแล้วล้วนเป็นลูกหลานจีน ช่างปัน้ จึงได้คดิ คัดเลือกลวดลายทีเ่ ป็นมงคล และมีความหมายทีด่ เี พือ่ ให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ผูใ้ ช้นอกเหนือ จากความงามเพียงอย่างเดียว ที่สุดก็ได้เลือกสรรลวดลายมังกรซึ่งแฝงและฝังไว้ด้วยความหมายตามความ เชือ่ คตินยิ มในวัฒนธรรมจีน บรรดาช่างผูช้ �ำ นาญปาดเนือ้ ดินด้วยหัวแม่มอื เป็นรูปมังกร โดยไม่ตอ้ งร่างแบบ ขีดเป็นลายมังกรด้วยปลายซี่หวี เป็นหนวด นิ้วเล็บ ส่วนเกล็ดมังกรหยักด้วยแผ่นสังกะสีแล้วเน้นลูกตาให้ เด่นออกมาได้จนคนทั่วสารทิศต่างรู้จักฝีมือ

Photo Release

ชาวสงขลาคึกคักร่วมงาน “Investor Zone ในงาน Money Expo หาดใหญ่

Investor Zone ในงาน Money Expo หาดใหญ่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้ลงทุนชาว สงขลาและจังหวัดใกล้เคียงร่วมขอคำ�ปรึกษาและเปิดบัญชีลงทุนในงานอย่างคึกคัก มียอดการลงทุนในหุ้น อนุพันธ์ และกองทุนรวมกว่า 1,200 รายการ กองทุนรวมยังคงครองแชมป์ธุรกรรมสูงสุดถึง 778 รายการ มูลค่า เงินลงทุน 465 ล้านบาท หุ้น 345 รายการ และอนุพันธ์ 70 รายการ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

จีเนทก้าวสู่ปีที่ 5 ลั่นพันธกิจใหม่ เดินหน้าสู่ Inter local Brand

นายวุฒิ จารุวัชรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเนท อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทฯ จะเน้นการทำ�ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยในโอกาสการก้าวขึ้นสู่ปีที่ 5 สำ�หรับการจัด จำ�หน่ายโทรศัพท์มือถือเฮาส์แบรนด์ พันธกิจใหม่ที่จะมุ่งไปก็คือการก้าวขึ้นสู่การเป็น International Local Brand ด้วยกลยุทธ์แบบ Tailor Made ภายใต้การวางกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในประเทศและการบุกตลาดอาเซียนอย่างเต็ม รูปแบบ ในการรุกเข้าทำ�ตลาดต่างยังใช้นโยบายการสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า โดยการเลือกโมเดลสินค้าให้ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เหมาะกับพื้นที่ เหมาะกับภูมิภาค ตรงจุดในแต่ละตลาด โฟกัสตลาดอย่างชัดเจน เพื่อทำ�ให้โดนใจผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งการใช้จุดแข็งในเรื่องของการจัดจำ�หน่าย และการกระจายสินค้า ที่ทั่วถึง ด้านกลยุทธ์ตลาดในประเทศปีนี้ทางบริษัทฯ ได้เตรียม Re-Brand และ Re-Positioning แบรนด์จีเนทใหม่ เพื่อปรับและขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากเราได้เตรียมนำ�โปรดักต์ใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าไฮ-เอ็นเข้ามา จำ�หน่าย ไม่ว่าจะเป็นแอนดรอยด์โฟน สมาร์ทโฟน และ G-Pad เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมาร์เก็ตแชร์ลูกค้ากลุ่มกลางถึงบนผ่านช่องทางการจัดจำ�หน่ายรูปแบบ ใหม่ภายใต้ชื่อ G-Net Smart Shop ซึ่งจะเป็นร้านค้าที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการโดยจะทำ�การเปิดให้บริการตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�หลายแห่ง ภายในไตรมาส ที่สองของปีนี้ “ตอนนี้เราได้เริ่มทำ�การเปิดตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน และได้เข้าไปติดต่อเพื่อดำ�เนินธุรกิจไปบ้างแล้ว โดยมีแนวโน้มว่าจะสามารถเข้าไปทำ�ตลาดได้ใน อีกไม่ช้า ถือเป็นพันธกิจใหม่ที่ท้าทายของบริษัทเพื่อที่หวังครองใจคนทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ภาพรวมในปีกระต่ายทองของจีเนทจะเข้าไปทำ�ตลาดในทุก เซ็กเมนต์ของตลาดสินค้าไอที ซึ่งคาดว่าจะทำ�ให้ยอดขายของเราเติบโตขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่าเท่าตัว” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว

มุมประกัน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมเปิดบูธ Money Expo HatYai 2011 นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสิน เชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ครั้ง ที่ 1 (Money Expo HatYai 2011) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ในการนี้ได้เยี่ยมชมบูธ บสย. ซึ่งร่วมเปิดบูธเพื่อเผยแพร่บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อ และช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการ SMEs ที่ ติ ด ขั ด เรื่ อ งการขอสิ น เชื่ อ จากธนาคาร ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำ�เภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554

อาชีวะสร้างอาชีพ จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “อาชีวะตลาดอาชีพ Job Market” จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเพิ่ม ปริมาณ และพัฒนาผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ และภาคใต้ ภายในงานประกอบ ด้วย การเปิดอบรมวิชาชีพกว่า 60 วิชาชีพ, การจำ�หน่ายสินค้าจากนักศึกษาอาชีวะ และการแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพ พร้อมทั้งรับสมัครนักเรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมีผู้บริหารสำ�นักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือ ร่วมงานด้วย ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

คิดแบบ

ตอนที่ 13

“ทอเร่ จอห์นเซ่น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC

เมื่ อ ถามถึ ง เรื่ อ งหลั ก การทำ � งานและการบริ ห าร “ทอเร่ ” ตอบสั้นๆ แต่เปี่ยมด้วยใจความสำ�คัญว่า... “การทำ�งานของผมไม่ใช่พวกที่นั่งอยู่หอคอยแล้วบอกให้คน อื่นทำ�โน่นทำ�นี่ แต่ผมเชื่อในเรื่องของการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ของทุกคน ช่วยกันสร้างธุรกิจ ประตูผมเปิดตลอดเวลา ทุกคนสามารถ พูดได้ทุกเรื่อง สิ่งที่ผมอยากทำ�คือ ให้มองระยะยาว หลายคนอาจจะ กลัวการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบางทีคุณจำ�เป็นต้องเปลี่ยน และโฟกัสใหม่ ให้สอดรับกับตลาดในแต่ละสถานการณ์”

พร้อมกันนี้เขายังย้ำ�ว่า การทำ�งานจะกดดันอย่างเดียว ไม่ได้ ต้องให้พนักงานได้ผอ่ นคลายและมีสนุกสนานบ้าง เพือ่ ช่วย กระตุ้นพนักงานให้ทำ�งานได้คล่องแคล่วและเก่งขึ้น “การทำ�งานก็ต้องมี Relax Time และ Enjoy Life ด้วย คนทีต่ อ้ งการพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองและสร้าง ความสำ�เร็จ ก็จ�ำ เป็นต้องมุง่ มัน่ และรูจ้ กั รับผิดชอบตัวเอง อย่า มัวแต่หวังให้คนอื่นช่วย ในประเทศไทยแต่ละคนมีการศึกษาดี ทุกคนสามารถไปเรียนหนังสือได้ เพราะฉะนั้นต้องรู้จักรับผิด ชอบตัวเองให้เป็น” เขายกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า ช่วงแรกที่เข้ารับตำ�แหน่ง ตนต้องเจอกับแรงกดดันมหาศาล ทัง้ การถูกเปรียบเทียบกับซีอโี อ คนก่อนหน้า หรือเรือ่ งวิกฤตเศรษฐกิจ แต่แทนทีจ่ ะมัวแต่นงั่ จมกับ ปัญหา เขากลับมุ่งไปที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีคิดในการ ทำ�งานเสียใหม่ ซึง่ เขาเชือ่ ว่าการทำ�งานทีน่ ี่ (ประเทศไทย) จะยาก ขึน้ และไม่เหมือนกับทีเ่ คยผ่านมา จนผ่านมาถึงวันนี้ วันทีเ่ ขาผ่าน พ้นปัญหาต่างๆ มาได้ พร้อมกับเติมสีสันในแง่บวกให้กับ DTAC มิใช่น้อยเลยทีเดียว...

...อ่านต่อฉบับหน้า...

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

มองหุ้นจากเซียน

หน้า 13

เกี ยรติก้อง เดโช Vice President CIMBS

STANLY ราคาเหมาะสม 219 บาท STANLY ประกาศผลประกอบการ งวด ต.ต. - ธ.ค. 53 มีรายได้ 2.16 พันล้าน บาท เพิ่มขึ้น 12%YoY และลดลงเพียงเล็ก น้อย จากไตรมาสที่แล้ว ที่ 2.17 พันล้าน บาท เป็นไปตามทีเ่ ราและตลาดได้คาดการณ์ ไว้ สะท้อนการเติบโตในทิศทางบวกของ อุตสาหกรรมยานยนต์ เรามีความเข้าใจใน ทิ ศ ทางของฝ่ า ยบริ ห ารที่ เ น้ นใช้ ก ลยุ ท ธ์ SNAP ในการควบคุมต้นทุน ได้อย่างโดดเด่น ด้านมาร์จนิ้ ในงวดนี้ ที่ 26.2% ดีขนึ้ เล็กน้อย จากไตรมาสที่แล้วที่ 26.0% และมากว่าปีที่ แล้วที่ 23.3% โดย SG&A/Sales ปรับตัวลด ลง เป็น 6.9% จากปีที่แล้วที่ 7.2% สำ�หรับ งวดนี้มี กำ�ไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 19%YoY แต่ลด ลง 6%QoQ เนื่องจาก มีขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยน 4 ล้านบาท

งวด 9 เดือน (เม.ย. - ธ.ค. 53) รายงานรายได้จากการขาย 6.6 พันล้าน บาท คิดเป็น 72% ของประมาณการ เติบโต 32%YoY เนื่องจาก ยอดผลิตรถยนต์ของปี ที่แล้วที่เติบโตได้ตามคาด ที่ 1.65 ล้านคัน สำ�หรับงวดถัดไป ม.ค. - มี.ค. 54 ของ STANLY คาดได้รบั ประโยชน์จากการเปิดตัว รถยนต์ HONDA รุ่นใหม่ ในขณะที่ปี 54 อุตสาหกรรมมองถึงการย้ายฐานการผลิตมา ที่ ป ระเทศไทยเพิ่ ม ขึ้ น สำ � หรั บ ยอดผลิ ต รถยนต์ของประเทศเราประมาณการเติบโต ในทิศทางเดียวกับสภาอุตสาหกรรมที่คาด เติบโต 9%YoY เป็น 1.8 ล้านคัน ในขณะที่ STANLY มีการใช้กำ�ลังการผลิตในแต่ละ โรงงานค่อนข้างเต็มที่ 90 - 95% เรามอง การสร้ า งโรงงาน LAMP 6 ในบริ เ วณ

โรงงานที่ ปทุมธานี ที่รองรับกลุ่มอีโคคาร์ จะสร้างการเติบโตของยอดขาย ในปีต่อไป รวมทั้งการลงทุนครั้งนี้ มีเงินสดที่เพียงพอ จากฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง คาดใช้เงิน ลงทุ น ร่ ว ม 1.5 พั น ล้ า นบาท เรายั ง คง ประมาณการผลประกอบการคงเดิม STANLY ยังคงรักษาความเป็นผู้นำ� ในธุรกิจไฟส่องสว่างยานยนต์ในประเทศที่ ครบวงจร ครอบครองส่วนแบ่งการตลาด รถยนต์ 60% และจั ก รยานยนต์ 95% มีสดั ส่วนตลาดในประเทศที่ 85% และตลาด ส่ ง ออก 15% ประเมิ น ราคาเหมาะสมที่ 219 บาท อิง Forward P/E ที่ 11 เท่า เป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของกลุ่มฯ ปัจจัย กระตุน้ ราคาคือ ราคาหุน้ ทีอ่ อ่ นตัวทำ�ให้ดนู า่ ดึงดูดในเชิงประเมินมูลค่า แนะนำ�ซื้อ

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

3,546.86 11.75% 3,392.76 11.24% 10,763.44 35.67% 12,472.61 41.33%

2,639.22 8.75% 3,967.10 13.15% 7,854.68 26.03% 15,714.65 52.08%

907.64 -574.34 2,908.76 -3,242.04

Last Update

15/02/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

968.49 672.35 1,469.69 265.45

15/02/11

Chg

%Chg

1.42 1.61 2.66 0.53 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

0.15 0.24 0.18 0.2 30,175.66 91.5

17:01:58

AGRO Decline 40%

2

A dv ance 27%

1.5

No C hange 33%

TECH

CONSUMP

1 0.5

0.01

0

-0.97 -0.62

-0.5

SERVICE

-0.12

FINCIAL

-1

-0.8 -0.02 Decline 33%

A dv ance 32% No C hange 35%

1.59

-0.31

INDUS

RESOURC

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2554

KBANK

( Day )

: KBANK 8,000,000 7,000,000

Price & Fundamental Symbol KBANK

Last 114.00 Chg 4.00  %Chg 3.64  Open 112.50  High 115.00  Low 111.00  Prev 110.00  Avg 113.43  AccVol 23,432,000  AccVal(K฿) 2,657,909  %Fluct 3.53  P/E 15.26  P/BV 2.05  DPS(Baht) 0.50  Yield(%) 2.27  EPS(Baht) 7.47  MktCap(Mil.) 272,832  Broker Target Update DBSV 152 14/02/11 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง CGS 142 02/02/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 25/01/11 ค่าการ TNS ม่ ขึน้ มากที160

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 115.00

114.50

114.00

Price

113.50

113.00

112.50

112.00

111.50

111.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2554

RS-W2

( Day )

Vol.

Volume Analysis

2.08

2.06

2.04

2.02

2.00

1.99

1.98

1.97

1.96

1.95

1.94

1.93

1.92

1.91

1.90

1.89

1.88

1.87

1.86

1.85

1.84

0.83

20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0

: RS-W2

Price & Fundamental Symbol RS-W2

Last 2.00 Chg 0.18  %Chg 9.89  Open 1.84  High 2.08  Low 1.82  Prev 1.82  Avg 1.96  AccVol 80,613,400  AccVal(K฿) 158,245  %Fluct 13.27  P/E 10.53  P/BV 1.72  DPS(Baht) N/A  Yield(%) N/A  EPS(Baht) 0.19  MktCap(Mil.) 1,765  Broker Target Update No Comment

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2554

KH

( Day )

Volume Analysis

: KH

Price & Fundamental Symbol KH

Last 6.35 Chg 0.15  %Chg 2.42  Open 6.20  High 6.45  Low 6.20  Prev 6.20  Avg 6.33  AccVol 19,173,400  AccVal(K฿) 121,387  %Fluct 3.95  P/E 16.71  P/BV 3.55  DPS(Baht) 0.10  Yield(%) 3.34  EPS(Baht) 0.38  MktCap(Mil.) 10,557  Broker Target Update KTZ 6.5 04/02/11 31/01/11 หลักทรัKSพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น6.65 ต์การเปลีย่ นแปลง US ม่ ขึน้ มากทีส่ 6.8 ของราคาเพิ ดุ และมีมลู 28/01/11 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

6.45

6.40

Price

6.35

6.30

6.25

6.20

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 555 ประจำ�วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ�

“Go for a business that any idiot can run - because sooner or later, any idiot probably is going to run it.” “เลือกธุรกิจที่แม้แต่คนโง่ยังสามารถ ดำ�เนินงานได้ เพราะไม่ช้าก็เร็วไม่แน่ว่าจะมีไอ้โง่ ที่ไหนมาดำ�เนินธุรกิจให้กับบริษัทนั้น”

หน้า 18

Peter Lynch

บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 16 ก.พ. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you