Page 1

Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

5 5 6 7 9

News Station อาบูดาบีใหเงิน 10 พันลานดอลลดไู บ L&E มัน่ ใจปหนาฟอรมเจง ขายทำกำไร SAT BOI เดินสายยุโรปสงทายปดงึ กลุม ทุนใหญ

Dynamic Station ปดฉากไอพีโอป 52

10 Lifestyle Station อนุสาวรียชัยสมรภูมิ

12

กลุม  ปตท.เตรียมยืน ่ ศาล สงหนังสือใหชข ี้ าดโรงแยกกาซ 6

Professional Station TISCO มูลคาพืน้ ฐาน 26.20 บ.

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

บวกแบบใจหวิว..หวิว

ผันผวนเชิงบวก กลุม PTT เตรียมสงหนังสือขอความชัดเจนศาลฯ ประเด็นระงับการลงทุนในมาบตาพุด เพื่อขออนุญาตดำเนินการเปนรายกรณี โดยรวมถึงโรงแยกกาซ 6 ที่ยังไมเคลียรวาเดินหนาตอ 15 Data Station ไดหรือไม ฟาก รมว.พลังงาน ระบุโรงแยกกาซ 6 ตองหยุดดำเนินกิจกรรมตามคำสั่ง ดาน เซียนหุนมองกวนปตท.รวงรับเรื่องรายไปมากแลว เริ่มเสี่ยงนอยลง แนะซื้อเมื่อออนตัว

ต‡อหนˆา 3

ยก BGH - BH หุน  เดนรพ.

คาดป53รายไดผป ู ว ยเงินสดพุง  12%

โบรกเกอร ห นุ น ลงทุ น กลุ ม โรงพยาบาลมากกว า ปกติ ยกย อ ง BGH - BH เปนหุนเดน สองเปาหมายอยูที่ 32.75 บาท, 32 บาท ตาม ลำดับ ชูจุดเดนที่มีเนนผูปวยเงินสดๆ คาดตัวเลขมีอัตราการเติบโตรายได 10 - 12% ขณะที่ปจจัยเสี่ยงตออุตสาหกรรมยังมองเปนประเด็นการเมือง ที่สงผลโดยตรงตอจำนวนลูกคาตางชาติที่จะเขามาใชบริการ ต‡อหนˆา 3

ตลาด AFET โชวแผนป 53 ขาวเปลือก-ยางแทง-น้ำตาล-เอทานอล จอคิว

‘มนรัฐ ผดุงสิทธิ์’ ตอนที่ 1

ต‡อหนˆา 11

AFET โชวแผนป 53 เตรียมนำขาวเปลือก ยางแทง น้ำตาล และเอ ทานอล เขามาซื้อขายขยายฐานลูกคา มั่นใจศักยภาพดีมีโอกาสฮิต พรอมลั่น จะปรับปรุงขอกำหนดการซื้อขายสินคาที่มีอยูแลวใหตรงใจกวาเดิม อีกทั้ง เตรียมการศึกษาเพื่อจัดทำแบบธุรกิจใหกับหนวยงานภาครัฐที่จะเขามาใช ประโยชนมากขึ้น ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Special Learning

Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

In KOTOBUKI Resort KOTOBUKI RESORT

At Chonburi

เรียนรูแนวคิด กับเทคนิคกราฟ ดวยการบริหารพอรตในสถานการณจริง

¡ÑººÃÃÂÒ¡ÒÈ·ÕèàÂç¹ÊºÒ ·ÐàŪÒÂËÒ´·Õè

â¤âµºØ¡Ô ÃÕÊÍÏ· ªÅºØÃÕ

ตามคำเรียกรองอีกครั้ง กับ Special Learning In KOTOBUKI Resort At Chonburi ยินดีดวยสำหรับนักลงทุน ที่อยูในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกลเคียง เมื่อ eFinanceThai เรียนเชิญทุกทานมาเรียนรูกับเครื่องมือ eFinanceThai แบบเจาะลึก พรอมแนวคิดใหมๆ กับเทคนิค กราฟ และการบริหารพอรตใหเหมาะกับสถานการณจริง ดวยบรรยากาศที่แสนเย็นสบาย ทะเลชายหาดที่โปรงโลง และอาหารสุดอรอยสไตลญี่ปุน ที่โคโตบุกิ รีสอรท ชลบุรี ดวน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ทานแรกเทานั้น

พรอมแลว...เตรียมตัวพบกันในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2552 ตั้งแตเวลา 9.30 - 16.30 น. (ของทั้ง 2 วัน) ดวยราคาพิเศษสุด เพียง 7,000 บาท เทานั้น ! สำรองที่นั่งไดที่เบอร 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 - 17.30 น.!

eFinanceThai.com www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552 กลุมปตท. (ตอจากหนา 1) ตาพุ ด เป น โครงการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โดยในวันพรุงนี้จะหารือกับกลุมปตท. นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุ กิ จ การด า นพลั ง งานทั้ ง หมด 26 และกลุมปูนซิเมนต กูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน โครงการ โดยโครงการที่สามารถเดิน ขณะที่นายชายนอย เผื่อน เปดเผยวา คาดโรงแยกกาซธรรมชาติ หนาลงทุนไดมีจำนวน 7 โครงการ โกสุม กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. แห ง ที่ 6 ของบมจ.ปตท.(PTT) ต อ ง นายประสาน ตันประเสริฐ ปตท.อะโรเมติ ก ส แ ละการกลั่ น หยุ ด ดำเนิ น กิ จ กรรมตามคำสั่ ง ศาล ประธานกรรมการ กนอ. กล า วว า (PTTAR) กลาววา ขณะนี้ทางกลุม ปกครองกลาง หลั ง เป น 1 ใน 65 กนอ.ไดสงหนังสือใหกับภาคเอกชน ปตท.อยูระหวางจัดทำหนังสือเพื่อขอ โครงการที่ถูกระงับการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่มาบตาพุดที่ไดรับผลกระทบ ความชัดเจนไปยังศาลปกครองเพื่อ เปนการชั่วคราวจากกรณีปญหามาบ จากคำสั่ ง ศาลปกครองเพื่ อ ให ห ยุ ด ใหพิจารณาวาโครงการใดของกลุม ตาพุ ด แม โ ครงการดั ง กล า วจะได รั บ การดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งศาลฯ ปตท.จะสามารถเดิ น หน า ได โดย อนุ มั ติ ก ารจั ด ทำรายงานผลกระทบ แล ว หลั ง จากนี้ กนอ.จะหาทาง เฉพาะโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ สิ่งแวดลอม (EIA) กอนรัฐธรรมนูญป บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ แ ห ง ที่ 6 ที่ ไ ด รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ใ ห 50 มีผลบังคับใชก็ตาม หยุดกิจกรรมของภาคเอกชนดังกลาว ดำเนิ น การได แ ล ว แต จ ะต อ งขอคำ “ดู จ ากคำสั่ ง ศาลปกครอง กลาง และคำสั่งศาลปกครองสูงสุด แม วาเบื้องตนจะเขาใจวา ได EIA กอน รั ฐ ธรรมนู ญ มี ผ ลบั ง คั บ ใช แต ก็ ไ ม ไ ด ครอบคลุมใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนั้นก็คงจะไดรับผลกระทบ ทำใหโรง KHAOKHO GOLDEN RESORT แยกก า ซฯ คงจะไม ส ามารถเป ด ประกอบกิ จ การได ต ามแผนที่ จ ะเริ่ ม .....เขาคอโกลเดน รีสอรท...... ทดลองเครื่องไดปลายเดือนนี้และเริ่ม เปนรีสอรทในเขาคอ ที่ถูกบรรจงสราง เชิงพาณิชยไดตนปหนา” รมว.พลังงาน ขึ้นทามกลางขุนเขาปาไมและสาย กลาว หมอก ซึ่งทานสามารถสัมผัสอิงแอบ ทั้งนี้ หากโรงแยกกาซฯ ตอง และแนบชิดกับความเปนธรรมชาติ และ ชะลอออกไป สิ่ ง ที่ ก ระทรวงพลั ง งาน อากาศอันบริสุทธิ์อยางเปนสวนตัว กั ง วล คื อ จะทำให มี ก ารนำเข า ก า ซ ณ เขาคอโกลเดนรีสอรท ที่ซึ่งหลีก LPG มากขึ้น และหากราคา LPG ปรับ หนี จากความวุนวาย การใชชีวิตที่เรียบ ตั ว สู ง ขึ้ น ก็ จ ะทำให รั ฐ ต อ งมี ภ าระ งายและสงบเงียบ จะทำใหทานประทับ ชดเชยเงินใหกับกลุม ปตท.มากขึ้นดวย ใจ มิรูลืม...... อ ย า ง ไ ร ก็ ดี ค ำ สั่ ง ศ า ล ปกครองให ช ะลอโครงการลงทุ น 65 โครงการในมาบตาพุ ด ส ง ผลให โครงการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ด า นพลั ง งาน ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ¨Í§¼‹Ò¹ eFinanceThai ต อ งชะลอออกไป 19 โครงการ คิ ด ÃÑ º Ê‹ ǹŴ 20% ¨¹¶Ö§à´×͹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552 มู ล ค า ลงทุ น ราว 9.3 หมื่ น ล า นบาท และสูญเสียโอกาสที่จะสรางรายไดราว 8.87 หมื่นลานบาท หนาวนี้.....ไปพักผอนรับอากาศบริสุทธิ์ สำหรับโครงการลงทุนในมาบ ที่เขาคอโกลเดน รีสอรทกันเถอะ.....

¾ÔàÈÉ!!!

ยก BGH - BH

(ตอจากหนา 1)

บทวิเคราะห บล.ทิสโก ใหคำ แนะนำลงทุน “มากกวาปกติ” สำหรับ กลุ ม โรงพยาบาล (Health Sector) โดยมองว า ป 53 จะเป น ป ที่ ดี ขึ้ น สำหรั บ โรง พยาบาลไทย เนื่ อ งจาก เศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวขึ้น แมวาบรรดา โรงพยาบาลต า งๆ ยั ง ไม มี มุ ม มองใน ทิ ศ ทางเดี ย วกั น แต ป ระเมิ น ว า ผล ประกอบการของบมจ. โรงพยาบาล บำรุงราษฎร (BH) และบมจ.กรุงเทพ

ดุสิตเวชการ (BGH) จะมีการเติบโต ในระดั บ ปานกลาง ส ว นผลการ ดำเนินงานของบมจ.บางกอก เชน ฮอส ปทอล (KH) ยังไมชัดเจนจาก การปรั บ โครงสร า งระบบจั ด การ สุ ข ภาพของบริ ษั ท ถ า การปรั บ โครงสรางดังกลาวสำเร็จจะเห็นผล ไดในป 54

โรงพยาบาลที่ เ น น ผู ป ว ย เงินสดทั้ง BH และ BGH จะมีอัตรา การเติบโตรายได 10-12% สำหรับป 53F ขณะที่ ค วามไม แ น นอนจาก ระบบจัดการสุขภาพจะเปนตัวฉุดรั้ง การเติ บ โตรายได ข อง KH ให อ ยู ระดั บ ตั ว เลขหลั ก เดี ย วเท า นั้ น โดย การเติบโตรายไดนาจะไดรับการขับ เคลื่ อ น จากอั ต ราการเติ บ โตของ คาดโรงพยาบาลผูปวยเงินสดมี จำนวนผู ป ว ย 6.5 - 7% สำหรั บ ผู อัตราการเติบโตรายได 10-12% ปวยตางชาติ และ 3 - 3.5% สำหรับ

หน้า 3

ชี้ แ จ ง จ า ก ศ า ล ฯ ว า จ ะ ส า ม า ร ถ ดำเนินการตอไปไดหรือตองชะลอออก ไป ขณะนี้ทาง ปตท.ยังคงเดิน หนากอสรางโรงแยกกาซแหงที่ 6 ซึ่ง ตามแผนเดิมจะตองแลวเสร็จภายใน เดือน ม.ค. 53 และจะขอใบอนุญาต เพื่ อ เป ด เดิ น เครื่ อ งในเดื อ น เม.ย. พ.ค. 53 ดานนายกวี ชูกิจเกษม ผูชวย กรรมการผูจัดการฝายวิเคราะหหลัก ทรัพย บล.กสิกรไทย กลาววา หากโรง แยกกาซธรรมชาติแหงที่ 6 ของ PTT ตองหยุดดำเนินกิจการตามคำสั่งศาล ปกครองจริ ง จะไม ส ง ผลกระทบกั บ ราคาหุนมากนัก เนื่องจากนักลงทุนได รับทราบและมีผลกระทบไปแลว ตั้งแต ศาลปกครองไดมีคำสั่งระงับโครงการ พ ร อ ม ทั้ ง มี ค ว า ม ชั ด เ จ น ว า ก า ร พิจารณาของศาลไมใชเพียงเรื่องของ รัฐธรรมนูญป 2550 เทานั้น แตยังคง พิ จ า ร ณ า จ า ก ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง สิ่งแวดลอมอีกดวย ดังนั้นประเด็นนี้จึง เปนเพียงกระแสที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เทานั้น นอกจากนี้ ผลกระทบต อ กลุมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ ปตท. นั้น มอง วา จะไมไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน แม ไ ม มี ค วามชั ด เจนว า ผลกระทบใน ชวงที่ผานมาจะไมเกิดขึ้นเปนลูกโซก็ ตาม สำหรั บ กลุ ย ทธ ก ารลงทุ น PTT นักวิเคราะหมองวา นักลงทุนยัง คงตองลุนขาวดี ถึงมติคณะกรรมการ 4 ฝาย เพื่อแกปญหาการปฏิบัติตาม มาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 2550 ในการแกไขปญหามลพิษมาบ ตาพุด โดยหากราคาออนตัวลง ยังคง แนะนำใหซื้อ ผู ป ว ยไทย ขณะที่ อั ต ราค า รั ก ษา พยาบาลต อ หั ว ที่ สู ง ขึ้ น และการ รั ก ษาโรคที่ มี ค วามซั บ ซ อ นเพิ่ ม ขึ้ น 5 - 7% อั ต ราการเติ บ โตจำนวนผู ป ว ย ตางชาติจะสูงกวาในประเทศ คาดผู ป ว ยต า งชาติ จ ะมี อั ต ราการเติ บ โต 6.5 - 7% YoY ลดลงจากประมาณการเดิมของเราที่ 7 - 10% เนื่องจากปจจัย ดังนี้ ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

ยก BGH - BH

(ตอจากหนา 1)

1 . ก า ร ฟ น ตั ว ข อ ง ก า ร ทองเที่ยวทั่วไปและการเดินทางเพื่อ มารักษาในไทย 2.ผลกระทบจากฐานที่ต่ำใน ชวง 1H52 3) เศรษฐกิ จ โลกที่ ดี ขึ้ น ส ง ผลให มี ก ารกลั บ มารั ก ษา สำหรั บ ผู ป ว ยที่ จ า ยชำระเงิ น สดในประเทศ ฝ า ย วิ เ คราะห ค อ นข า งเข ม งวดและ คาดวาอัตราการเติบโตจำนวนผูปวย จะสอดคล อ งกั บ อั ต ราการขยายตั ว ของ GDP ที่ 3 - 3.5%

ตลาด AFET

(ตอจากหนา 1)

นายนิ ทั ศ น ภั ท รโยธิ น กรรมการและผู จั ด การ ตลาดสิ น ค า เกษตรล ว งหน า แห ง ประเทศไทย (AFET) เป ด เผยถึ ง แผนยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาตลาดสิ น ค า เกษตรล ว ง หนาแหงประเทศไทยป 53 วา AFET มีแนวทางในการพัฒนาโดยการดูแล ปรั บ ปรุ ง ข อ กำหนดการซื้ อ ขายล ว ง หนาสินคาที่มีอยูแลวใหตรงกับความ ตองการของผู ซื้อผูขายมากขึ้น ไมวา จะเป น ยางพารา ข า ว หรื อ มั น สำปะ หลัง ในสวนของสัญญาลวงหนาใหม นั้ น ขณะนี้ ก ำลั ง พิ จ ารณาถึ ง การนำ ข า วเปลื อ กมาใช ในการซื้ อ ขายล ว ง หนา รวมทั้งการจัดทำใหมีการซื้อขาย ลวงหนาที่มีการสงมอบ FOB นอกจากนี้ AFET ยังไดมีการ ประสานงานกับทางสำนักงาน ก.ส.ล. ในการร ว มกั น พั ฒ นาสั ญ ญาซื้ อ ขาย ลวงหนาเพิ่มเติมในป 53 เชน ยางแทง น้ำตาล และเอทานอล ซึ่ง AFET เห็น ว า สิ น ค า เหล า นี้ น า จะเป น สิ น ค า ที่ มี ศักยภาพสูงในการซื้อขายลวงหนา ด า นการขยายฐานลู ก ค า เตรียมการศึกษาเพื่อจัดทำ Business Model ให กั บ หน ว ยงานภาครั ฐ ที่ จ ะ เขามาใชประโยชนจาก AFET มากขึ้น อีกทั้ง AFET จะไดขยายฐานผูซื้อ-ผู ขายตางประเทศซึ่งในชวงป 52 ที่ผาน มาไดแสดงความสนใจในสินคาหลาย ชนิดของ AFET ใหเขามาซื้อขายลวง หน า ให ม ากขึ้ น ด ว ย รวมทั้ ง ได มี ก าร เตรียมการรวมกับสมาคมผูประกอบ การบางรายแลว ในการสรางตนแบบ ของการเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารที่ จ ะ เป น ประโยชน แ ก นั ก ลงทุ น และผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร ติ ด ต า ม

ปรั บ ประมาณการผลประกอบ การและราคาเปาหมาย ฝ า ยวิ เ คราะห ไ ด ป รั บ ลด ประมาณการกำไรสุทธิกอนรายการ พิเศษของ BH ลง 4.9% และ 7.6% สำหรั บ ป 53 - 54 ตามลำดั บ ด ว ย ราคาเปาหมายใหมอยูที่ 32.75 บาท (จากเดิม 34.40 บาท) สำหรับ BGH นั้ น คงเป า หมายผลประกอบการ สำหรับป 53F แตปรับลดประมาณ การผล ประกอบการสำหรับป 54 ลง 2.1% โดยยังคงราคาเปาหมายอยูที่ 32 บาท สวน KH ยังคงเปาหมายผล

สถานการณของตลาดสินคาเกษตร แตละชนิดอยางใกล ชิด สำหรั บ ผลการดำเนิ น งาน ในป 52 ตั้งแตตนปจนถึงปจจุบันมี ปริมาณการซื้อขายโดยรวมเฉลี่ยตอ วั น (จนถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน) ประมาณ 886 สัญญาตอวัน เพิ่มขึ้น จากป 51 ซึ่งอยูที่ 601 สัญญาตอวัน เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 47.44 แต ห าก พิจารณาถึงปริมาณการซื้อขายครึ่งป พบวาในชวงครึ่งปแรกของป 52 อยูที่ 390 สัญญาตอวัน เมื่อเทียบกับครึ่ง ป แ รกของป 51 ประมาณ 577 สั ญ ญาต อ วั น อั น เป น ผลมาจาก ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิ จ โลก ตกต่ำ ในขณะที่ครึ่งปแรกของป 51 เกิดวิกฤตอาหารโลกทำใหมีผูเขามา ซื้อขายขาวจำนวนมาก ในชวงครึ่งปหลังของป 52 ปริมาณการซื้อขายไดมีการขยายตัว อันเปนผลมาจากการประมูลขาวใน สต็อกรัฐบาล สงผลใหปริมาณการ ซื้ อ ขายเพิ่ ม ขึ้ น เป น วั น ละ 1,400 สัญญา เพิ่มขึ้นจากตอนตนปรอยละ 259 และเมื่อเทียบกับครึ่งปหลังของ ป 2551 ที่มีการซื้อขายประมาณวัน ละ 632 สัญญาแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 121.5 โดยปริมาณการซื้อขายสูงสุด ในป 52 คือวันที่ 29 ต.ค. 52 อยูที่ 11,943 สัญญา การดำเนินงานที่สำคัญใน ป 2552 AFET ได เ ป น เครื่ อ งมื อ ที่ สำคัญในการใหรัฐบาลใชกลไกการ ซื้อขายลวงหนาในการ ระบายสินคา ในสต็ อ กรั ฐ บาล โดยตั้ ง แต เ ดื อ น สิ ง หาคมจนถึ ง ป จ จุ บั น ได มี ก าร ระบายข า วขาว 5% และข า วหอม

News Station

หน้า 4

ประกอบการและราคาเปาหมายอยู ตางชาติที่จะเดินทางเขามารักษาใน ที่ 7 บาท (อนึ่ ง การประเมิ น มู ล ค า ประเทศไทยลดลง, เศรษฐกิจโลกและ ไทยที่ อ อ นตั ว จะกดดั น การใช จ า ย หุนกลุมโรงพยาบาลใชวิธี DCF) รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน, ความไม แ น น อนของระบบจั ด การ ปจจัยเสี่ยง การชุมนุมทางการเมืองซึ่ง สุ ข ภาพในประเทศซึ่ ง กระทบต อ ผล จะสงผลใหเกิดความไมมีเสถียรภาพ ประกอบการของ KH ทางการเมื อ ง และจะทำให ผู ป ว ย

มะลิ จำนวนมากกวา 700,000 ตัน นอกจากนี้ ยั ง ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง เงื่อนไขในขอกำหนดการซื้อขายมัน สำปะหลังเสน ลวงหนาเพื่อใหเหมาะ แกการที่รัฐจะใชในการระบายสต็อก มันสำปะหลังที่มีอยู ด า นการจั ด การให เ กิ ด ความสะดวกในการซื้อขายลวงหนา AFET ได ป รั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขต า งๆ ที่ อาจจะเป น อุ ป สรรคหรื อ คอขวด (Bottle Neck) ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ ชำระราคาใหมีความยืดหยุนแกนาย หน า ซื้ อ ขายล ว งหน า เพื่ อ ที่ จ ะ สามารถรองรั บ ปริ ม าณการซื้ อ ขาย ลวงหนาที่มากขึ้นไดอยางรวดเร็ว

ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสรางความรู ความเขาใจในการ ซื้อขายลวงหนา ก็ไดดำเนินการอยาง ต อ เนื่ อ ง ไม ว า จะเป น การจั ด งาน AFET Futures Trading Challenge และการจัดอบรมสัมมนาตางๆ รวม ตลอดถึงการเผยแพรราคายางพารา ไ ป ยั ง ต ล า ด ก ล า ง ที่ ห า ด ใ ห ญ สุ ร าษฎร ธ านี และนครศรี ธ รรมราช เพื่อใหผูที่เขาประมูลทราบถึงราคา ล ว งหน า ของตลาดยางพาราทั้ ง ใน และต า ง ประเทศ ประกอบการ ตัดสินใจซื้อขายในตลาดจริง www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552 เพียงพอความตองการ การจางงานอาจเริ่มฟน ตัวไดเร็ว” นายกรีนสแปน กลาว อยางไรก็ตาม นายกรีนสแปนกลาววา แมตลาดแรงงานจะเริ่มฟนตัว แตอัตราการวาง งานอาจยั ง คงไม ล ดลงในทั น ที เนื่ อ งจาก จำนวนแรงงานใหมเพิ่มขึ้นอยางนอย 100,000 ราย/เดือนทำใหการจางงานตองอยูในระดับที่ รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา ‘อลัน ไมต่ำกวาจำนวนดังกลาวเชนกัน กรีนสแปน’ อดีตผูวาการธนาคารกลางสหรัฐฯ หรื อ เฟดคาดว า ตลาดแรงงานสหรั ฐ ฯ มี โตเกียวสตีล แนวโนมฟนตัวเร็วขึ้น เนื่องจากภาคธุรกิจเริ่ม เพิ่ ม ปริ ม าณการผลิ ต ตามการฟ น ตั ว ของ เตรียมหั่นราคาคานเหล็ก รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า เศรษฐกิจ และจำเปนตองเพิ่มการจางงาน หลัง โตเกี ย วสตี ลแมนูแฟคเจอริ่ง ผูผลิตคานเหล็ก จากไดลดจำนวนพนักงานลงอยางมากในชวง รายใหญอันดับ 1 ของญี่ปุน เตรียมลดราคาคาน เกิดวิกฤตการเงินโลก โดยในการให สั ม ภาษณ ใ นรายการ เหล็ก หลังการลงทุนในภาคกอสรางของญี่ปุน ‘Meet the Press’ ทางสถานีโทรทัศนเอ็นบีซี ยังคงซบเซา โดยโตเกียวสตีลจะลดราคาคานเหล็ก นายกรีนสแปนกลาววา ภาคธุรกิจไดปลดพนัก รู ป ตั ว H ลงมาอยู ที่ 63,000 เยน (711 ดอลลาร) งานจำนวนมากในชวงเกิดวิกฤต เมื่อเศรษฐกิจ เริ่มฟนตัวแลว จึงจำเปนตองเริ่มจางงานใหมอีก ตอตันจาก 65,000 เยนตอตัน ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมกอสรางของญี่ปุน ครั้ง ยั ง คงซบเซาจากผลกระทบวิ ก ฤตการเงิ น โลก “ผมเห็นวา ภาคธุรกิจจะตองเพิ่มการจาง งานอยางหลีกเลี่ยงไมไดเพื่อคงอัตราการผลิตให ประกอบกับเศรษฐกิจกำลังเผชิญภาวะเงินฝด

‘กรีนสแปน’ คาดตลาดแรง งานสหรัฐฯ ฟนเร็วขึ้น

News Station

หน้า 5

อาบูดาบีใหเงินชวยเหลือ 10 พันลานดอลลตอดูไบ

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา รัฐบาล อาบูดาบีใหการชวยเหลือทางการเงินจำนวน 10 พันลานดอลลารตอดูไบเพื่อชำระหนี้ ซึ่งกำหนด ชำระ และรวมถึงหนี้จำนวน 4.1 พันลานดอลลาร ของนัคฮีลพีเจเอสซี บริษัทยอยของดูไบเวิลด ซึ่ง ครบกำหนดชำระหนี้วานนี้ (14 ธันวาคม) ขณะที่รัฐบาลดูไบแถลงวา เงินชวยเหลือ จำนวนดังกลาว ดูไบจะนำไปชำระหนี้การคา และ หนี้ตามสัญญา รวมถึงจายดอกเบี้ย และใชเปน เงินทุนหมุนเวียนจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2010 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผานมา ดูไบ เวิลด รัฐวิสาหกิจเพื่อการลงทุนของรัฐบาลดูไบได ขอเลื่ อ นกำหนดชำระหนี้ 26 พั น ล า นดอลลาร ขณะที่ ณ สิ้นป 2008 ดูไบเวิลดมีหนี้สินสุทธิอยูที่ 59 พันลานดอลลาร นัคฮีล เปนบริษัทผูกอสรางปาลมรีสอรท ซึ่ ง ได รั บ ผลกระทบจากภาวะซบเซาในภาค อสังหาริมทรัพย โดยในครึ่งปแรกปนี้นัคฮีลขาดทุน สุทธิ 3.65 พันลานดอลลาร หลังบันทึกผลขาดทุน จากมูลคาสินทรัพยที่ลดลง

L&E มั่นใจปหนาฟอรมเจงรายไดโตแน 20% รับอานิสงสเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาฯฟนตัว

นายปกรณ บริมาสพร ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จำกัด (มหาชน) หรือ L&E เปดเผยวา ในป 2553 คาดวา ภาพรวมของผลิตภัณฑและบริการดานไฟฟาแสง สวาง นาจะไดรับผลบวกจากการฟนตัวของกำลัง ซื้อผูบริโภคในโครงการอสังหาริมทรัพย นอกจากนี้ ยั ง รั บ รู ร ายได จ ากโชว รู ม แสดงสิ น ค า Lighting Solution Center บริเวณรัชดาภิเษก เขามาเต็มป อีกดวย ซึ่งจะสนับสนุนใหรายไดในปดังกลาวเติบ โตอยางชัดเจน เมื่อเทียบกับป 2552 โดยไดตั้งเปา รายได ข ยายตั ว 20% จากป นี้ ที่ ค าดว า จะทำได ใกล เ คี ย งกั บ ป ก อ นที่ 1,623.72 ล า นบาท เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) มูลคากวา 500 ลานบาท ซึ่งจะทยอยรับรูรายได เขามาอยางตอเนื่องในปหนา “จากกำลังซื้อของผูบริโภค ในสวนของโรง แรม คอนโดมิเนียม ที่ฟนตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ ดีขึ้นและในปหนาจะรับรูรายไดจากโชวรูมแสดง สินคาที่รัชดาภิเษก เขามาเต็มป อีกอยางบริษัทฯ เตรียมขยายฐานลูกคาไปยังตางประเทศมากขึ้น ซึ่งตั้งเปาเพิ่มสัดสวนเปน 5% จากสิ้นปนี้ที่คาดวา

จะทำได 3 - 4% ฉะนั้นเบื้องตนจึงประเมินวาราย ไดในป 53 จะโต 20% จากปนี้” นายปกรณ กลาว สวนแนวโนมผลประกอบการในไตรมาส 4/ 2552 คาดวาจะมีทิศทางที่ดีขึ้นกวาทุกไตรมาสที่ ผานมา เนื่องจากเปนชวงไฮซีซั่น ประกอบกับได รับปจจัยบวกจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัวตอเนื่อง มาจากไตรมาสที่ 3 ของป และไดรับปจจัยบวก จากโครงการไทยเขมแข็งของภาครัฐ เมื่อประกอบ กับการปรับกลยุทธการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่ หันมาเพิ่มน้ำหนักการทำตลาดถึงกลุมผูบริโภค โดยตรงเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหธุรกิจเปนไปอยางครบ วงจร ทั้งการผลิต คาสง คาปลีก และการสงออกสู ตลาดตางประเทศ เชื่อวาจะสนับสนุนใหรายไดใน ปนี้สามารถปรับขึ้นมาใกลเคียงกับปกอนที่ทำได 1,623.72 ลานบาทได ถึงแมวาในครึ่งปแรกรายได ของบริ ษั ท ฯ จะได รั บ ผลกระทบจากภาวะ เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำใหกำลังซื้อของผูบริโภค ลดลง ประกอบกับบริษัทฯ มีความเขมงวดในการ จำหน า ยสิ น ค า มากขึ้ น โดยเฉพาะกั บ ลู ก ค า ที่ ประเมินแลวพบวามีความเสี่ยงในการชำระเงิน จึง ทำใหยอดขายในชวงดังกลาวไมสูงนัก

เขากลาวตอถึงราคาหุนบนกระดานวา ไม รู สึ ก กั ง วลถึ ง แม ว า ราคาหุ น L&E ไม มี ก าร เคลื่ อ นไหวมากนั ก และยั ง อยู ใ นระดั บ ต่ ำ กว า มูลคาหุนตามบัญชี (Book Value) ที่ 9.83 บาท เนื่องจากยอมรับวาผลประกอบการในชวงไตรมาส 1 - 3/2552 ออกมาไม ดี นั ก แต เ ชื่ อ ว า หากใน อนาคตผลประกอบการเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น คง สะทอนมายังราคาหุนเองดังนั้นจึงฝากถึงผูถือหุน L&E ว า บริ ษั ท ฯ ยั ง คงเน น เป น บริ ษั ท ฯ ที่ จ า ย เงิ น ป น ผลสม่ ำ เสมอทุ ก ป โดยวางนโยบายจ า ย ปนผลไมนอยกวา 40% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ วานนี้ราคาหุน L&E ปดการซื้อขายที่ 5.56 บาท ลดลง 0.15 บาท มู ล ค า การซื้ อ ขาย 0.011 ลบ. www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 6

Gr n Forward Thinking Green, Live Green

ขายทำกำไร SAT SAT แกว งบางๆ แต ส ามารถสร างฐานใหม ๆ ได เรื่ อ ยๆ ใครที่ อุตสาหอดทนถือยาววันนี้นาจะยิ้มไดกวางๆ ทวาดูทาทางกรอบการเคลื่อนไหวในวันตอๆ ไปคงตองลุนใหทำ นิวไฮอยาไดหยุด เพราะปริมาณการซื้อขายที่ยังบางอยูอาจกอใหเกิดแรง ขายทิ้งไดทุกเมื่อหากมีปจจัยลบที่ไมอาจคาดการณไดมากดดัน ขณะที่ในรอบการขึ้นที่ผานมาหลังจากวันใดหุนขึ้นแรงไปแลววัน ถัดมามักจะรักษาฐานไวไดไมคอยอยู ตองรอใหมีการออนตัวสะสมพลัง กอนสักนิดจึงจะสวิงกระโดดขึ้นมาผงาดใหมไดอีกระลอก นักวิเคราะหทางเทคนิค บล.ฟนันเซีย ไซรัส ประเมินสัญญาณหุน SAT มีแรงซื้อเขามาเปนจำนวนมาก ทั้งที่กอนหนานี้มีปญหาเรื่องสภาพ คลอง จึงตองระวังแรงเทขายทำกำไร กรอบการเคลื่อนไหวมีแนวตานที่ 13.00 - 13.50 บาท แนวรับ 11.50 บาท กลยุทธการลงทุนแนะนำ ขายทำกำไร วานนี้ราคาหุนปดที่ 12.80 บาท บวก 0.80 บาท หรือ 6.67% มูลคาซื้อขาย 13.43 ลานบาท

WE CAN’T DO THIS ALONE Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

SAT Financial Data

งบ Q3/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/09/2552 Asset 5,952.60 Liabilities 3,274.49 Equity 2,678.12 Paid-up Capital 300.00 Revenue 2,931.37 Net Profit 123.91 EPS(Baht) 0.41 ROA(%) 6.19 ROE(%) 8.58 Net Profit Margin(%) 4.23

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

709.74

+6.10

+0.87

498.84

+4.40

+0.89

1,076.06

+9.38

+0.88

214.74

+0.62

+0.29

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

17,262.65 309.67

14/12/09 16:59:46

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

1,450.17

650.67

+799.50

(8.40%)

(3.77%)

Foreign

4,375.99

5,013.07

(25.35%)

(29.04%)

8,189.40

8,909.29

(47.44%)

(51.61%)

Local Last Update

-637.08

-719.89

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 11/12/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

16.08 1.34 8.93

2.50 3,600.00

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 12/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ให ญ

1. 2. 3. 4. 5.

บริษัท สมบูรณ โฮลดิ้ง จำกัด กองทุน เพื่อการรวมลงทุน บริษัทหลักทรัพย ภัทร จำกัด (มหาชน) นางมาลิ นี กิ ต ะพาณิ ช ย MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

79,999,200 (26.67%) 30,000,000

(10.00%)

17,427,500 (5.81%) 14,802,000

(4.93%)

12,234,000

(4.08%)

ÃÍ

เบื่อกันหรือยังกับเรื่องมาบตาพุดที่มีขาวคราวถี่ยิบที่ทำใหคนซึ่งเปนนักลงทุนตองคิดหนักใน การลงทุนหุนที่เกี่ยวของคือทั้งในเครือ ปตท. และปูนใหญ แตอยางไรก็ตาม สุขภาพคนในพื้นที่ยอมสำคัญกวากำไรเล็กๆ นอยๆ ฉะนั้นการยิ่งมีขาวมากก็ แปลวาเราไดขอมูลสารทุกขสุกดิบของชาวจังหวัดระยองมากขึ้นตามไปดวย แลวถาโครงการตางๆ มีมาตรฐานทางมลพิษเขาขั้นปลอดภัยจริง ในที่สุดราคาหุนในระยะยาว ของกิจการเหลานี้ก็จะขยับเขยื้อนขึ้นตามมาเอง อยางไรก็ตามวานนี้แมฝรั่งจะยังขายอยู (โดยไมสนใจอาบูดาบีที่ทำใจดีกับดูไบ) แตบรรดาหุน ตัวใหญๆ พวกพลังงานก็ไมไดลบกันเละเทะ มิหนำซ้ำหลายตัวก็ชวยกันบวกพยุงดัชนีหุนไดอยางชัดเจน จึงนาจะพอเปนที่อุนใจสำหรับพวกที่ชอบชอนของดีในเวลาที่มีขาวราย .......ซึ่งหากวันดีคืนดีมรสุมผาน มันก็จะเขียวไดอยางสาแกใจผูเฝารอเลยทีเดียว

14/12/09

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 7

BOIเดินสายยุโรปสงทายปดึงกลุมทุนใหญลงทุน สภาอุตฯเชื่อสงออกปขาลโต10%อานิสงสศก.โลก

นางอรรชกา สี บุ ญ เรื อ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น หรื อ บี โ อไอ เป ด เผยว า วั น ที่ 14 - 24 ธั น วาคม 2552 ค ณ ะ เ จ า ห น า ที่ จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง อุตสาหกรรมและบีโอไอ จะเดินทาง ไปชั ก จู ง การลงทุ น ใน 3 ประเทศ สำคั ญ ของกลุ ม สหภาพยุ โ รป คื อ เยอรมนี สวิสเซอรแลนด และอิตาลี เพื่อชักจูงการลงทุนจากตางประเทศ ครั้ ง สุ ด ท า ยของป 2552 ทั้ ง นี้ ก าร เดิ น ทางไปชั ก จู ง การลงทุ น ใน 3 ประเทศ เพื่อพบปะหารือและชี้แจง นโยบายสงเสริมการลงทุนใหมๆ ให กับนักลงทุนทั้งรายเกาและรายใหม ใหเห็นถึงโอกาสการเขามาลงทุนใน ประเทศไทย และการจั ด ตั้ ง ศู น ย OSOS หรื อ ONE START ONE STOP INVENTMENT CENTER ซึ่ง เปนศูนยกลางการใหบริการเกี่ยวกับ การทำธุ ร กิ จ ในประเทศไทย และ ชวยอำนวยความสะดวกในการจัด ตั้งบริษัทของบริษัทตางชาติในไทย เพื่ อ ให ข อ มู ล และคำปรึ ก ษาตลอด จนการออกใบอนุญาตตางๆ ขณะที่ ก ารเดิ น ทางไป เยอรมนี จะมีการพบปะหารือกับผู บริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ชั้ น นำ ดานยานยนตใน 2 เมืองใหญ คือ สตุดการด และมิวนิก ประกอบดวย เมอร ซิ เ ดส เบนซ , บี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู และบริษัทบอช ผูผลิตชิ้นสวนยาน ยนตชั้นนำของเยอรมนี นอกจากนี้

คณะของไทยจะไดพบปะหารือกับ บริ ษั ท ชั้ น นำ 10 รายของเยอรมนี ซึ่งครอบคลุมธุรกิจหลายสาขา อาทิ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย กิจการ โทรคมนาคมและการสื่อสาร การ ขนสงสินคาทางเรือ และกลุมผูผลิต แวนและเลนส

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจาคใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรถไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่

มากที่สุด ไดแก สินคาเกษตร สินคา อิเล็กทรอนิกส และสินคากอสราง อย า งไรก็ ดี ยอมรั บ ว า ยั ง มี ความกั ง วลในเรื่ อ งค า เงิ น บาทที่ เ ป น ป จ จั ย กระทบการส ง ออกเป น อั น ดั บ แรก และป จ จั ย รองลงมาเป น เรื่ อ ง ราคาน้ ำ มั น และความเปราะบางใน การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นผู ส ง อ อ ก ต อ ง มี ค ว า ม ร ะ มั ด ร ะ วั ง เนื่องจากจะเห็นไดวาในตางประเทศ โดยเฉพาะเวี ย ดนาม ได มี ก ารลดค า เ งิ น ด อ ง ล ง แ ล ะ มี แ น ว โ น ม ว า อินโดนีเซียและมาเลเซียอาจมีการลด คาเงินไดเชนกัน เพราะฉะนั้นธนาคาร แหงประเทศไทย (ธปท.) ควรตองเขา มาดูแลการเคลื่อนไหวของคาเงินบาท อยางใกลชิดใหอยูในระดับที่เหมาะสม และสามารถแขงขันกับประเทศคูคาได ขณะที่ปจจัยทางการเมืองแมวายังสง ผลกระทบอยูบางสวน แตมองวาเปน ผลกระทบที่นอยลง “คาบาทยังมีความเปนหวง มากกว า อั ต ราดอกเบี้ ย เพราะหาก ดอกเบี้ยปรับขึ้น 0.5% ตามแนวโนมที่ จะขึ้น ก็ยังไมมีผลตอตนทุนการผลิต ของผู ส ง ออกมากนั ก แต ห ากค า เงิ น บาทแข็งคาขึ้น 2 - 3% จะกระทบตอผู ส ง ออกมากกว า ดอกเบี้ ย ที่ จ ะขึ้ น แนนอน” นายสันติ กลาว

สงทางไปรษณีย หรือมาบริจาคดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

SCBคาดสินเชื่อป53โต6%NPLต่ำกวา4% นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ กรรมการผู จั ด การใหญ ธนาคาร ไทยพาณิ ช ย จำกั ด (มหาชน) (SCB) เปดเผยวา สินเชื่อรวมในปนี้ ของธนาคารจะทรงตั ว จากป ก อ น สวนป 2553 คาดวาจะสินเชื่อรวม จะเติบโตได 1 เทา ของจีดีพีหรือ เศรษฐกิจของประเทศที่คาดวาจะ ขยายตัว 3% สำหรับแนวโนมภาวะการ

นายสันติ วิลาสศักดานนท ประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย (สอท.) เปดเผยวา การ สงออกในป 2553 นาจะขยายตัวได ประมาณ 10% มากกว า ป 2552 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟน ตั ว ขึ้ น โดยสิ น ค า ที่ จ ะมี ก ารส ง ออก

แขงขันทางดานสินเชื่อในป 2553 เชื่อวาจะมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่ง เปนสิ่งที่ดีตอผูบริโภค โดยธนาคาร จะเนนรุกสินเชื่อรถยนต ที่อยูอาศัย รวมทั้งลูกคาขนาดใหญ และขนาด เล็ก ขณะที่ปจจัยเสี่ยงในป 2553 มองว า เป น เรื่ อ งความสม่ ำ เสมอ ของเศรษฐกิจโลกเปนสำคัญ รวม ทั้งโครงการตางๆ ของรัฐบาลตอง ทำให ไ ด ต ามเป า หมาย เพื่ อ ช ว ย

กระตุ น การฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ อยางแทจริง ขณะที่ผลกระทบจากการ ชะลอโครงการ และเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมมาบ ตาพุ ด ยั ง ไม ไ ด รั บ ผลกระทบมาก โดยจากการพู ด คุ ย กั บ ลู ก ค า ที่ เกี่ยวของกับโครงการดังกลาวพบวา ต อ งการกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ซึ่งรัฐบาล

ตองเรงสะสางในเรื่องดังกลาว สวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดราย ได หรือ NPL ของธนาคารในสิ้นปนี้ จะอยูที่ประมาณ 4% ซึ่งใกลเคียง กับปจจุบัน แตถือวาลดลงจากไตร มาส 3/2552 สำหรับแนวโนม NPL ในป 2553 มีโอกาสลดลง ดังนั้น ธนาคารจึงไมมีความเปนหวง สวน การตั้งสำรองยังไมเปลี่ยนแปลง www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552 TRT โปรยยาหอมปนี้ปนผลเกิน 0.50 บ. นายสั ม พั น ธ วงษ ป าน กรรมการผู จัดการ บมจ. ถิรไทย (TRT) เปดเผยวา บริษัทฯ คาดจะจ า ยป น ผลให กั บ ผู ถื อ หุ น สำหรั บ ผลงาน งวดป 52 ได มากกวา 0.50 บ./หุน หลังประเมิน แนวโนมผลประกอบการในไตรมาส 4/52 นาจะ พลิกเปนกำไรจากไตรมาส 3/52 เนื่องจากในไตร มาส 4/52 บริษัทฯ เตรียมจะสงมอบงานมูลคา 870 ลานบาท SORKON ไฟเขียวขายหุนบ.รวมทิ้ง ตัดเนื้อรายปองกันปญหาในอนาคต นายจรัสภล รุจิราโสภณ กรรมการ บมจ. อุ ต สาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก น (SORKON) เป ด เผยว า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วันที่ 11 ธ.ค. 52 มีมติใหขายหุนสามัญของบ.ส.

กรุป พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท ซึ่งประกอบ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยถือหุนทั้งหมด จำนวน 1,770,010 หุน คิดเปน 19.28% ของทุน จดทะเบี ย นทั้ ง หมด ในราคาหุ น ละ 0.10 บ. นอกจากนี้ยังมีมติใหจำหนายหุนสามัญบ.บอสส โฮลดิ้ง โดยถือหุนทั้งหมดจำนวน 431,750 หุน คิดเปน 23.98% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ใน ราคาหุนละ 0.10 บ. ทั้งนี้ บริษัทฯ ทั้งสองแหงได ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย และมี ขาดทุนสะสมเกินจำนวนของผูถือหุน รวมทั้งยังมี หนี้สินมากกวาทรัพยสินจำนวนมาก ประกอบกับ ยังคงไมมีแผนการฟนฟูกิจการในอนาคต ซึ่ง ณ วั น ที่ 31 ต.ค. 52 บ.ส.กรุ ป พร็ อ พเพอร ตี้ ดีเวลลอปเมน มีขาดทุนสะสม 98.85 ลบ. เพราะ ไม ส ามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไ ด ส ว น บ.บอสส โฮลดิ้ง มีขาดทุนสะสมอยูที่ 18.01 ลบ.

หน้า 8

GLOW ปดไมมีเอี่ยวกรณีกาซรั่วใน ‘มาบตาพุด’ นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ผูอำนวยการ ฝ า ยการเงิ น และนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ บมจ.โกลว พลังงาน (GLOW) แจงวา จากกรณีการเกิดกาซรั่ว จาก แหลงที่ไมสามารถระบุไดในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุดเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 52 ที่ผานมา บริษัทฯ ขอยื น ยั น ว า ไม มี ก ารรั่ ว ไหลของก า ซทั้ ง จากโรง ไฟฟาและระบบ ทอกาซของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ ตาม มีเจาหนาที่ของผูรับเหมากอสรางจำนวน 3 คนไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว และได มี ก ารนำส ง โรงพยาบาล อย า งเร ง ด ว น ซึ่ ง ต อ มา สามารถออกจากโรงพยาบาลไดแลวในวันดังกลาว ทั้งนี้พนักงานและทรัพยสินของกลุมบริษัทไมไดรับ ผลกระทบแตอยางใด

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme 

‘เริ่มเขาสูขาลง อยูฝงขายปลอดภัยสุด’ นายชัยวัฒน เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 793 สัญญา สถานะคงคาง 2,548 สัญญา - ปด 88.70 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.30 บ. (สัญญาสงมอบเดือนก.ค. 53)

ปจจัยบวก - ราคาจะขึน้ ทดสอบแนวตาน 90 บ./ก.ก.อีกรอบ ปจจัยลบ - สินคาทะลักเขาทองตลาดวันละ 200 ตัน หลังสภาพอากาศดีขนึ้ - น้ำมันต่ำกวา 70 เหรียญ จากอิทธิพลของเงินดอลลทแี่ ข็งคา - เงินเยนแข็งคา 88 - 89 เยน/ดอลล กลยุทธ - ระยะสัน้ เก็งกำไรฝง ซือ้ (สัญญาสงมอบเดือนก.ค. 53) - ระยะยาวเปดสถานะขาย - แนวรับ 88 บ./ก.ก. - แนวตาน 90 บ./ก.ก.



‘เสนเทคนิคสวย’ เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 9,948 สัญญา สถานะคงคาง 23,457 สัญญา - ปด 499.40 จุด เพิม่ ขึน้ 5.20 จุด (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52) ปจจัยบวก- เสนเทคนิคสดใส - ดูไบไดรบั เงินอัดฉีดเขาระบบอีก 1 หมืน่ ลานดอลล ปจจัยลบ - โรงแยกกาซ 6 ของ PTT หยุดดำเนินการตามคำสัง่ สารของคดีมาบตาพุด - ดัชนีฯยังติดแนวตาน 500 จุด - น้ำมันหลุด 70 เหรียญ - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 637.08 ลานบาท กลยุทธ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52 ) - แนวรับ 495 จุด - แนวตาน 508 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 495 จุด แนวตาน 508 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

Dynamic Station

หน้า 9

ปดฉากไอพีโอป 52 บจ. 110 แหงจอเทรด ปดฉาก IPO ป 52 THANA เทรดสงทายกระดาน mai สำรวจรายชื่อบริษัทจดทะเบียนพบจอ เทรดกวา 110 บริษัท จับตาหุนนองใหมป 53 กระจายในหลายธุรกิจ ทั้ง SET และ mai วางเปาเรียง หนาเทรดตั้งแตปลาย Q2/53 ตอเนื่องถึงสิ้นป หลังเศรษฐกิจฉายแววฟน บริษัท ธนาสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ THANA เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย mai ใน วันนี้ (15 ธ.ค. 52) ถือเปนการปดฉากไอพีโอ บริษัท สุดทายในป 2552 โดยหลายบริษัทฯ มี แผนเขาซื้อขายสงทายปนี้ แตดวยภาวะตลาด หลักทรัพยฯ ไมเอื้อ สงผลใหตองเลื่อนออกไป แบบไมมีกำหนด Invertor Station สำรวจรายชื่อบริษัท จดทะเบียนที่เตรียมซื้อขายกวา 110 บริษัทฯ สวนใหญจะเขาซื้อขายปลายไตรมาส 2/2553 เปนตนไป เนื่องจากประเมินวาเศรษฐกิจจะฟน ตัวไดในครึ่งปหลัง โดยบริษัทฯ ดังกลาวกระจาย ในหลายธุรกิจ รวมถึงมีบริษัทรัฐวิสาหกิจและ บริษัทยอยของรัฐวิสาหกิจเตรียมเขาซื้อขายตาม แผนของตลาดหลักทรัพยฯ เชนกัน ฉะนั้นจากนี้ ตองจับตาวาจะมีกี่บริษัทฯ สามารถเขาระดม ทุนไดในปหนา ประกอบด ว ย บมจ.ไซเบอร แ พลน เน็ตฯ, บมจ.เมืองใหม กัตทรี, บมจ.บล.ไอรา, บมจ.ธี ร ะมงคลอุ ต สาหกรรม, บมจ.พลั ง งาน บริสุทธิ์, บมจ.วินเทจ วิศวกรรม, บมจ.สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง, บมจ.ผลธัญญะ, บมจ. ไทยงวนเอทานอล, บมจ.ไอเอ็มซีซี คอรป, บมจ. แคปป ต อล พลั ส แอดไวซอรี่ , บมจ.ไทย เบฟเวอเรจ, บมจ.กั น กุ ล เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง , บมจ. ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่, บมจ.ออฟฟศเมท, บมจ. ออสสิ ริ ส , บมจ.เอพลั ส เอ็ น เตอร เ ทนเม น ท , บมจ.บีทีเอส, บมจ.วุฒิศักดิ์ คลินิก เวชกรรม, บมจ.โอเพ น เทคโนโลยี่ , บมจ.เนชั่ น อิ น เตอรเนชั่นแนลฯ, บมจ.วังทอง กรุป, บมจ.ไพลิน บุ ค เน็ ต , บมจ.บล.โกลเบล็ ก , บมจ.บั ณ ฑิ ต เซ็ น เตอร , บมจ.สยามโกลบอล เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง , บมจ.สหวิ ริ ย าเพลทมิ ล , บมจ. พี ร พั ฒ น เทคโนโลยี , บมจ.ซี ที วี ดอลล , บมจ.อควา

คอรเปอเรชั่น, บมจ.สาลี่คัลเลอร, บมจ.สยาม พารคซิตี้, บมจ.ไทยสตีลโปรไฟล บมจ.สหไทยสตี ล ไพพ , บมจ.พี . โอ เวอรซีส สตีล, บมจ.บอทอนิค, บมจ.ทางยก ระดับดอนเมือง, บมจ.เอกรัฐโซลาร, บมจ.นิล โกศล, บมจ.ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่, บมจ. ไทย ฟู ด ส ก รุ ป , บ ม จ . บ ล . ฟ า ร อี ส ท , บ ม จ . อัลฟาคาสท, บมจ.โมโนเทคโนโลยี, บมจ.วันทู วัน คอนแทคส, บมจ.แอล เอช ไฟแนนเชียลฯ, บมจ.ซีแมช คอรปอเรชั่น, บมจ.คารลตัน อิน เตอร ฯ , บมจ.แม น้ ำ สแตนเลสไวร , บมจ.รพ. เปาโล, บมจ.บล.โกลเบล็ก, บมจ.มาสเตอรคู ลฯ, บมจ.เซาทอีสท เอเซียฯ, บมจ. ไอเอฟเอส แคปปตอลฯ, บมจ.ตั้งฮั่วเส็ง, บมจ. ไทยประกัน ชี วิ ต , บมจ.เบทาโกร กรุ ป , บมจ.ธนาพั ฒ น พร็อพเพอรตี้ฯ, บมจ.เซียร พร็อพเพอรตี้, บมจ. มี เ ดี ย เน็ ต เวิ ร ค , บมจ.บางกอก เดค-คอน, บมจ.ราชธานีบานและที่ดิน, บมจ.ไทย แอรเอ เซีย, บมจ.รพ.ปยะเวท บมจ.ไฮไฟ โอเรียนท ไทย, บมจ.โตโย มิ ล เลนเนี ย ม, บมจ.ทริ ป เป ล ที บรอดแบนด , บมจ.โกลเดน มายด เซอรวิส, บมจ.ชลบุรีกัน ยง, บมจ.ซัน พาราเทค, บมจ.แอดวานซ สไปรู ลินา, บมจ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย, บมจ.เอสเอฟ ซี เนมา, บมจ.วังทอง กรุป, บมจ.ไซโจ อินเตอร เนชั่ น แนล, บมจ.มาร โ บว , บมจ.ซี แ อนด เ อฯ ,บมจ.วัททิลไดเมท, บมจ.โกลเบิล เอ็นจิเนียริ่ง, บมจ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นฯ, บมจ.สยามเอแอนด ซี, บมจ.ฟรีวิว โซลูชั่น, บมจ.สปา แอดเวอรไท ซิ่ ง ,บมจ.เอ็ น .เอส.เอฟ กรุ ป , บมจ.นารายณ แพค, บมจ.สยามพันธุวัฒนา, บมจ.เอเทค คอมพิวเตอร, บมจ.ทีโอที, บมจ.การท า เรื อ ฯ, บมจ.การทาง พิเศษฯ, บมจ.กรุงไทยธุรกิจบริการ, บมจ.กรุง

ไทย คอมพิวเตอรฯ, บมจ.การบินกรุงเทพ, บมจ. ปนทองฯ, บมจ.ทูพลัส ซอฟท, บมจ. พันธวณิช, บมจ.ฟ ว เจอร บี ส , บมจ.อมตะ ซั ม มิ ท เรดดี้ บิลท, บมจ.ซีพีพีซี, บมจ.อินสไพรฯ, บมจ.แอพ พลิ เ คชั่ น โฮสติ้ ง ฯ, บมจ.สิ่ ง ทอซาติ น , บมจ. กสท.โทรคมนาคม, บมจ. การไฟฟานครหลวง, บมจ. การไฟฟาสวนภูมิภาค, บมจ.การประปา นครหลวง, บมจ.การประปาสวนภูมิภาค,บมจ. โอเรียนทไทย แอรไลน, บมจ.ยูนิเวอรแซล ยูที ลิตี้ส, บมจ. กรุงเทพบานและที่ดิน, บมจ.บานใร กาแฟไทย, บมจ.แบล็ ค แคนยอน และบมจ. ที.ซี.ยูเนี่ยน

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

Investment Society Station หน้า 10

Lifestyle Station ปกติหนาที่ทุกทานอานอยูนี้จะเปนเนื้อหาอันเกี่ยวกับ เที่ยววัด - อานธรรมะสอนใจ กาลเวลาเปลี่ยนไปฉันใดทุกสิ่งอยางในโลกยอม เปลี่ยนแปลงไปพรอมกันสิ้นฉันนั้น หากแตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือผานไปแลว มันมีคุณคาพอใหจดจำหรือไมเทานั้นเอง อันนี้เปนเรื่องทาง อคติในความคิดของแตละคน หากแตมีสิ่งหนึ่งที่ไมวาจะผานไปนานเทาไหรก็ยังมีคุณคาควรใหจดจำอยูเสมอ เพื่อระลึกถึง เพื่อเปนบทเรียน และคือสิ่งที่จะเลาสูกันฟง นั่นคือ ‘ประวัติศาสตร’ นั่นเอง

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (Victory Monument) ตอนที่ 1

เริ่มตอนแรกกับสถานที่ ที่อยูใกลตัวคนกรุงเทพฯ มากที่สุด นั่นก็คือ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ วงเวียนกึ่งกลางระหวางถนนพหลโยธิน ถนนราชวิถี และถนนพญาไท ตั้งอยูที่กิโลเมตรที่ 0.0 ถนนพหลโยธิน ถือวาเปนศูนยกลางคมนาคมของคนกรุงเลยก็วาได แตเคยทราบหรือไม วาสถานที่แหงนี้สรางขึ้นมาเพื่ออะไร ระลึกถึงอะไร อนุสาวรียชัยสมรภูมิ สรางขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหาร ตำรวจและพลเรือนที่เสียชีวิตไป ในกรณีพิพาทระหวางไทยกับฝรั่งเศส ในเรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งในครั้ง นั้นมีผูเสียชีวิต 59 นาย พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เปนผูวางศิลาฤกษเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2484 และจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนผูกระทำพิธีเปดเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2485 สถาปนิกผูออกแบบคือ หมอมหลวงปุม มาลากุล ...อานตอพรุงนี้

‘วอรนเนอร มิวสิค’ พาไปดูคอนเสิรต ‘กรีน เดย’ ลุนรางวัลกันงายๆ 2 ที่นั่ง ‘วอร น เนอร มิ ว สิ ค ’ จั บ มื อ กั บ ‘แฮปปดีแทค’ มอบบัตรใหกับผูใชบริการ ของดีแทค หรือแฮปป ที่ดาวนโหลดเพลง ของ ‘กรีน เดย’ จากบริการใดก็ไดสูงที่สุด ตั้งแตวันนี้ถึง 5 มกราคม 2553 หรือเขาไป ดู ร ายละเอี ย ดกิ จ กรรมดี ๆ แบบนี้ ไ ด ที่ www.dtacmusic.com รับไปเลยบัตรชม คอนเสิรต ‘กรีน เดย’ ที่บานเรา 2 ใบ เอาไว โดดกันกับเพื่อน หรือคนรูใจ โดยประกาศ รายชื่อผูโชคดีในวันที่ 8 มกราคม 2553 ที่ www.warnermusic.co.th

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 11

‘มนรัฐ ผดุงสิทธิ์’ (ตอนที่ 1) ชีวิตธรรมดา กับกาวยางที่ไมธรรมดา ของ ‘มนรัฐ ผดุงสิทธิ์’ กรรมการผูจัดการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ผู บริหารหนุมรุนใหมไฟแรงที่ผ า นประสบการณตรงทางดานการ บริหารกองทุนมามากกวา 17 ป วันนี้ชีวิตทุกกาวยังเต็มไปดวยแรง บันดาลใจและความทาทายใหมในชีวิตอยูตลอดเวลา ทีมงานกวา จะมาเปนเสือจะพาทุกทานสัมผัสกับเรื่องราวการบริหารงานที่เรียบ งาย ไมซับซอนแตแฝงไปดวยเสนหแหงแรงบันดาลใจ จะเปนเชนไร โปรดติดตาม กอนเขาสูวงการ ผมเรี ย นจบในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด า นบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต จากรั้ ว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป 2532 หลังจากนั้นเริ่มตนชีวิตการทำงาน ในวงการการเงินที่ บริษัทหลักทรัพยภัทรธนกิจ( ซึ่งปจจุบันก็คือ บริษัท หลักทรัพย ภัทร ) ซึ่งตอนนั้นทำงานในฝายวิเคราะหหลักทรัพย ทำงานอยู ไดสัก 3 ปกวา ก็ไดรับทุนจากบริษัทไปเรียนตอในระดับปริญญาโท ทาง

“ในที่สุดโอกาสใหมก็วิ่งชนอีกครั้ง” ดานบริหารธุรกิจ (MBA) ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร เปน ระยะเวลา 2 ป พอเรียนจบก็กลับมาใชทุนที่ภัทรอยูประมาณ 6 ป ซึ่ ง ช ว งเวลาที่ ท ำงานที่ นี่ ก็ ไ ด รั บ โอกาสเข า ไปทำงานในฝ า ยบริ ห าร กองทุ น (กองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ ) ซึ่ ง จากการที่ ไ ด ท ำงานในฝ า ย บริหารกองทุนนี่เองที่เปนจุดเริ่มตนของการเขาสูวงการการเงินภายใต กรอบการบริหารกองทุน จากประสบการณที่สั่งสมระหวางอยูที่ บล.ภัทรธนกิจ ทำให ไดรับโอกาสจากทางบริษัทประกันชีวิตเอไอเอ (AIA) ใหเขาไปชวย ดูแลในเรื่องการลงทุนของที่นั่น โดยตำแหนงที่ไดรับในตอนนั้นก็คือ Head of Investment Unit Pension Department หรือหัวหนาฝาย ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งตอนนั้นใชเวลาอยูที่ AIA ประมาณ สักปครึ่ง ในที่สุดโอกาสใหมก็วิ่งชนอีกครั้ง ในป 2544 ทางบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) ชักชวนใหเขามา ทำงานดวย ซึ่งชวงจังหวะนั้นเปนชวงที่เริ่มมีทีมงานใหมเขามาในไอ เอ็นจี ซึ่งชวงนั้นเปนยุคของคุณมาริษ ทาราบ ที่บริหารอยู ตอนนั้น ไดรับตำแหนงเปนหัวหนาฝายลงทุน Chief Investment Officer (CIO) ซึ่งถือวาเปนการกาวเขาสูการลงทุนอยางเต็มตัวจริง ๆ ซึ่งที่นี่ เปรียบเสมือนโรงเรียนที่สอนในเรื่องของการลงทุน ทั้งในหุน พันธบัตร การออกกองทุนตางๆ ,เรื่อง Foreign Investment Fund, เรื่องการจัด Asset Allocation เป น ต น ซึ่ ง ผมใช ค วามรู ความสามารถและ ประสบการณทั้งหมดกับทางไอเอ็นจีเปนเวลาถึง 8 ป

ON

O W E FLYT

(อานตอฉบับหนา) www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

Professional Station

TISCO มูลคาพื้นฐานที่ 26.20 บาท ฝ า ยวิ เ คราะห ช อบ TISCO มาก ที่ สุ ด ในกลุ ม ธนาคารขนาดเล็ ก จากการ เตรียมความพรอมรับมือกับการแขงขันที่มี แนวโนมทวีความรุนแรงขึ้น อีกทั้ง ROE ก็สูง ที่สุดในกลุม จึงคงคำแนะนำ ‘ซื้อ’ ดวยมูลคา พื้ น ฐานที่ 26.20 บาท (PBV 1.5 เท า สมมติฐาน ROE 17% และ Cost of Equity 12% และผลตอบแทนเงินปนผล 7%) สวนความกังวลเกี่ยวกับการชะลอ ตั ว ของการเติ บ โตสิ น เชื่ อ อั น เป น ผลจาก แนวโน ม การแข ง ขั น ในธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ รถยนต ที่ รุ น แรงขึ้ น นั้ น ในมุ ม ของฝ า ย วิเคราะหมองวานาจะผอนคลายลงหลังจาก TISCO รายงานสินเชื่อในเดือน พ.ย. เติบโต 1.5%MoM เปน 1.6 พันลานบาท (ดีกวาคา เฉลี่ย 1.4 พันลานบาท/เดือน ในชวง 2 เดือน กอนหนา) หากนับจากตนป สินเชื่อเติบโต

10% หรือ 9.2 พันลานบาท อัตราการเติบโต ณ ระดั บ นี้ หมายถึ ง ความสามารถในการ รั ก ษาส ว นแบ ง ตลาดในการปล อ ยสิ น เชื่ อ รถยนตใหมที่ประมาณ 11% และทำใหฝาย วิ เ คราะห เ ชื่ อ ว า บริ ษั ท จะบรรลุ เ ป า หมาย อั ต ร า ก า ร เ ติ บ โ ต สิ น เ ชื่ อ ป ก ติ ที่ ร ะ ดั บ 10 - 12% ไดโดยไมยาก TISCO มี ก ารเตรี ย มความพร อ ม เป น อย า งดี ที่ จ ะรั บ มื อ กั บ การแข ง ขั น ที่ มี แนวโนมรุนแรงขึ้น โดยปรับกลยุทธการจัดหา เงินทุน หันมาเนนแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ำ

หน้า 12

บล.เคที ซีมโิ ก แนะนำ ‘ซือ้ ’ มูลคาพืน้ ฐานที่ 26.20 บาท

(บัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย-CASA) เพื่ อ รั ก ษาความสามารถในการทำกำไร ต น ทุ น เงิ น ทุ น ที่ ล ดลงจะช ว ยชดเชยผล ตอบแทนจากธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อที่มีแนวโนม ลดลง จากการแขงขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่งจะเริ่ม เห็นใน 4Q52 อยางไรก็ดี ฝายวิเคราะหคาด วาสวนตางดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ของ TISCO นาจะเริ่มปรับลดใน 1Q53 จากระดับสูงสุดที่ 5.3% เหลื อ 4.5% ในป 53 ด ว ยอั ต ราผล ตอบแทนต อ ผู ถื อ หุ น (ROE) ที่ ร ะดั บ 17% ใกลเคียงกับระดับปจจุบัน

Photo Release คุ ณ ธี ร วั ฒ น ธั ญ ลั ก ษณ ภ าคย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.เสนาดี เ วลลอปเม น ท (SENA) พร อ มด ว ยคณะผู บ ริ ห ารและพนั ก งาน พรอมใจกันจัดงานทำบุญไถชีวิต โค ณ โรงงานเทศบาล จ.ปทุ ม ธานี โดยมี เปาหมายที่ปลอยใหครบ 999 ตัว และที่ ผ า นมาได ด ำเนิ น การปล อ ยไปแล ว กว า 400 ตัว สวนในครั้งนี้ไดดำเนินการไถชีวิต โค รวม 109 ตัว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

Gossip Station

หน้า 13

ºÇ¡áººã¨ËÇÔÇ..ËÇÔÇ คืนที่เงียบสงบ มนุษยทุกคนตางหลับกันหมดแลว เทวดานอยจึงแอบบินเขาไปในบานของมนุษยทุกคน แลวไปเอาสิ่งที่เรียกวา ‘หัวใจ’ ของทุกคนบนโลก มนุษย มาคนละหนึ่งดวงแลวนำลอยขึ้นไปบนสวรรค หวังจะขโมยกลับไปเปนของตน แตระหวางที่เทวดานอยกำลังกลับเขาไป ปากทางของประตูสวรรคไดมีนางฟาและเทวดาแหง ความรักยืนกั้นอยูเทวดานอยเห็นดังนั้นจึงบินหนี แต นางฟ า องค ห นึ่ ง ได บิ น ตามเพื่ อ มาแย ง หั ว ใจของ มนุษยทั้งหมดไว..แตเหตุการณไมคาดคิดก็เกิดขึ้น

...

จง? ดูแลหัวใจคุณใหดี อยาไดปลอยให หัวใจมันจากคุณไปอีกเพราะคุณอาจจะไมมีวัน เจอหัวใจอีกดวงที่แทจริง ของคุณตลอดชีวิตหรือ ชั่วชีวิตก็เปนได ....

สวัสดีคะพี่ๆ ที่รักยิ่ง..กับวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552 ...เมื่อวานนี้เปนวันธงไชย คงทำ ใหหลายคนมีความสุข ยิ้มหวาน นอนหลับฝนดี อย า ลื ม จั บ ตา GFPT ให ดี ค ะ ที่ รั ก ... เมื่ อ คื น นี้ เพราะหุ น ไทยของเรายั ง บวกต อ อย า งที ่ ส ตรอเบอรี ่บอก..วานาจับตาเปนอยางยิ่ง เนื่อง..สำหรับวันนี้หวังวาจะบวกตอเนื่องนะคะ และชวงนี้นาจะเปน High Heason ของเคาอะ สวนวันนี้..ตำราทานวา..เปนวันกะโงว คะ..ตอนนี้พี่นักวิเคราะหจาก บล.พัฒนสิน เคา เปนวันที่ไมเหมาะแกการแสวงหาโชคลาภ แต ปรับราคาเปาหมายขึ้น 69% จาก 25.73 ควรที่จะขยันหมั่นเพียร ธุรกิจวันนี้ ธุรกิจ บาท เป น 43.75 บาท เพราะได ป รั บ การคาและการเงินดำเนินไปดวยพอดี ถา Blemished and acne-prone skin? ประมาณการกำไรสุทธิป 09 - 11F ขึ้น Find out what you can do! ตางฝายตางซื่อตรงตอกัน ผลสำเร็จก็จะ จากเดิม 66 - 80% โครงสรางธุรกิจของ อยู แ ค เ อื้ อ ม การดำเนิ น ชี วิ ต ประจำวั น GFPT ดีขึ้นหลังเปดโรงงานไกแปรรูป บางคนอาจจะมีเกณฑในการขยับขยาย ในปลายป 07 ทำใหสัดสวนยอดขายไก การงานหรือเดินทางไกลไปติดตอธุรกิจ แปรรูปสงออกและเนื้อไกสำหรับผูผลิต การคาตางๆ และการทองเที่ยว เด็กเกิด ไกแปรรูปสงออกใน 9M09 สูงถึง 60% วั น นี้ เป น คนมีมุมานะและมุงมั่นอยูกับ ของยอดขายและมี G PM สู ง ขึ้ น อุ ด มการณ ไ ม ก ลั บ ความยากจน ชี วิ ต นอกจากนี้การเพิ่มกำลังการผลิตอาหาร บั้นปลายมีความสุข สัตวและเนื้อไกสำหรับผูผลิตไกแปรรูป วั น นี้ ส ตรอเบอรี่ ไ ด รั บ เมล จ าก ส ง ออกในป 10 - 11F ทำให บ ริ ษั ท มี เพื่ อ น..แล ว ประทั บ ใจ....เคยที่ เ คยฟ ง โอกาสเติบโตอีกในป 11F ถึงแม GFPT แลว..ฟงอีกไดคะ..เพื่อตอกย้ำความสุขที่ มีโครงสรางธุรกิจดอยกวา CPF แต P/E ตราตรึงฝงแนนไปอีกนาน ที่ต่ำเพียง 4 เทา P/BV0.8 เทา และ Yield ในอดีตกาล นานมาแลวเคาวา Eucerin R pH5 products ที่สูง 8% นับวา GFPT ยังนาลงทุน กันวา มนุษยทุกคนมี หัวใจ ดวยกันจริง ๆ Experience the first skincare with allergy protection ลงแบบขามสัปดาห และตอเนื่องที แลวทั้งหมด 2 ดวง เดี ย วคะ สำหรั บ Gold Futures ที่ถูก แตยังมีเทวดานอย องคหนึ่งซึ่ง แรงขายทำกำไรกดดันไมหยุดหยอน สตรอ ไมรูจักสิ่งที่เคาเรียกวา หัวใจดวยความที่ เบอรี่ ก็ ต งิ ด .. ตะหงิ ด มาตั้ ง แต ร าคาหลุ ด สงสัยวา หัวใจนั้นมันเปนอยางไร 18,000 บาท แลวคะ วารอบนี้อาจจะไดเห็น เทวดานอยจึงไดไปถาม นางฟา ทองลงรอบใหญ แตจะใหมาฟนธงวาทองจะ ผู ที่ ดู แ ลทางเข า ออกของประตู ส วรรค เปนขาลงเลยรึเปลา ขอตอบเลยคะ วา ‘ไมรู’ ทานนางฟา โปรดบอกขาหัวใจ คืออะไร เพราะสัญญาณตางๆ เองก็ยังบอกอะไรได ??? ไมมากนัก ทาง AYS เลยบอกวา ตอนนี้ “หัวใจก็คือ สิ่งบริสุทธิ์ สวยงาม ตองอยูฝงขายไวกอน โอกาสรอดสูงคะ ที่สุดของมนุษยยังไงเลา แนวรั บ เอาไปที่ 17,450 บ. แนวต า น แล ว สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า มนุ ษ ย อยู 18,000 บ. แหงใดละ ??..อยูเบื้องลางยังอีกฟากของ เมื่ อ หั ว ใจทั้ ง หมดได เ กิ ด กระจายออกแล ว ร ว ง ประตูสวรรคนี่ยังไงเลา ถึ ง เวลาเฉลยคำถามหุ น ฮาเฮ เปดประตูใหขาไปชมหัวใจของมนุษยไดมั้ย โปรยปราย ไปยังบนโลกมนุษยและไดเกิดการสลับ ประจำฉบับกอนที่ถามไปวา นางฟา ???..มิไดหรอก มันผิดกฎของสวรรค เจากลับ สับเปลี่ยนเจาของหัวใจกัน หุ น อะไรเป น ถั่ ว ก็ ไ ด เป น ขนมไทยได ในค่ำคืนนั้นเองเทวดานอยถูกลงโทษ ดวย ไปซะเถอะ แคเจามาสนทนากับขาก็ผิดมากเทาใดแลว การเปนเด็กตลอดกาลและเปลี่ยนชื่อเปน “กามเทพ” เปนทอน้ำก็ได? คำตอบคือ PAP ใหอยูบนโลกมนุษยเพื่อตามหาหัวใจสองดวงของ เจารูตัวมั้ย เจาเทวดานอย” สำหรับวันนี้ถามวา เทวดาน อ ยทำที ว า หั น หลั ง กลั บ ไปแต ด ว ย มนุษยที่ไปอยูกับใครอีกดวงหนึ่งใหมาพบกันตลอด หุ น  อะไรกรรมการผู จัดการ X ? ความที่อยากไดหัวใจมาครอบครองไวเปนของตนจึง ไป ใบวา...พัฒนาอสังหาริมทรัพย สาธารณูปโภค ตอนนี้หัวใจของคุณอีกดวงหนึ่งก็คงอาจจะ ได น ำคั น ศรธนู ม าแล ว ยิ ง ไปที่ น างฟ า ผู รั ก ษาประตู พื น ้ ฐานและพลั งงาน อยูกับใครบนโลกใบนี้ก็เปนได อยารอให กามเทพ สวรรคหวังจะใหนางฟานั้นสลบไป ติดตามเฉลยฉบับถัดไปนะ ในชั่วขามคืนนั่นเองเทวดานอยแอบเปดประ เปนคนหาหัวใจใหคุณถึงเวลาแลวที่คุณจะตองตา ตูสวรรคแลวบินไปยังโลกมนุษยกลางดึกของคืนนี้เปน มหาหัวใจของคุณคืนมาและเมื่อคุณไดมันคืนมาแลว www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

ในวันนี้ประเมินวาดัชนีจะแกวง ตัวทิศทางทางบวกในกรอบ 700 - 715 จุ ด ทั้ ง นี้ ต อ งตามดู ป จ จั ย ต า งๆ อาทิ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา คา เงินดอลลาร และแรงซื้อแรงขายของนัก ลงทุ น ต า งประเ ทศ แนะน ำซื้ อ ลงทุ น BAY - IRPC - QH - MCOT และ BCP กลยุทธการลงทุนในภาพรวม แนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น

วั น นี้ ป ระเมิ น ว า มี โ อกาสที่ จ ะ ผันผวนเชิงบวก เพราะตลาดฯ ไดรับปจจัย บวกจากแรงซื้อกองทุน LTF และ RMF ใน ชวงปลายป แตยังมีปจจัยลบกรณีมาบตา พุดวาจะมีความคืบหนาไปในทิศทางใด ทั้งนี้ ให ติ ด ตามการประชุ ม ของธนาคารกลาง สหรัฐ ในวันที่ 15 - 16 ธ.ค. นี้ กลยุ ท ธ ก ารลงทุ น แนะนำซื้ อ เก็ ง กำไรหุ น ที่ ไ ด รั บ ประโยชน จ ากการใช จ า ย ปลายป อาทิ MCOT - KH - QH - HANA และ TTW รวมถึงหุนในกลุมอสังหาริมทรัพย เพื่อใหสอดคลองกับประเด็นการครบกำหนด ภาษี อ สั ง หาฯ บางส ว น ประเมิ น แนวรั บ ดัชนีฯ 703 จุด แนวตาน 718 จุด

หน้า 14

ทิ ศ ทางต ลาดหุ น ไทยวั น นี้ จ ะได รั บ อิทธิพลจากแนวโนมมติของที่ประชุมเกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ยประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง ถอยแถลงของเฟดตอทิศทางเศรษฐกิจของ ประเ ทศสห รั ฐ อเมริ ก าในช ว ง 2 - 3 วั น ขางหนา สำหรับในประเทศใหติดตามเกี่ยว กั บ กรณี ม าบตา พุ ด หากไ ม มี ข า วร า ยเพิ่ ม ตลาด ก็ น า จะได รั บ แรงห นุ น จากก ารลงทุ น ของ LTF - RMF ที่โดยปกติจะมีแรงซื้อเขามา ในชวงปลายป

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552 Top 20 by value

หน้า 15

ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 271 ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552 ปฏิทินกิจกรรม ประจำวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552

หน้า 27

09.00

พิธีเปด การซื้อขายหลักทรัพยวันแรกในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ของบริษัท ธนาสิริ กรุป จำกัด (มหาชน) ‘THANA’ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

10.00

ธนาคารทหารไทย จัดสัมภาษณผูบริหารและงาน ‘ทำการดเกดวยตัวเองรับปใหม’ TMB สาขาสยามพารากอน

10.00

‘ASUS Eee PC 1201T’ ผนึกพลัง AMD สงเน็ตบุกศักยภาพสูงสงทายป 2552 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนทัล กรุงเทพฯ

10.00

บลจ. บีที แถลงขาวแนะนำกองทุนเปด BT Daily ASEAN Equity ห อ งประชุ ม 2302 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถนนสาทร

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร

11.00

ไทยชูการ มิลเลอร บรรยายพิเศษ เปด ‘เทคโนโลยี Conversion Kit กับการ สงเสริมการใชเชื้อเพลิงเอทานอล’ ไทยชูการ มิลเลอร

--บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย

11.30

11:30 เมเจอร ซี นี เ พล็ ก ซ กรุ ป เป ด ตั ว โครงการ “เอสพลานาด ซี นี เ พล็ ก ซ รัตนาธิเบศร” เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ รัตนาธิเบศร

12.00

พร็อพเพอรตี้ ชานเนล จัดสัมมนา อนาคตอสังหาริมทรัพยประเทศไทย ‘ธุรกิจ อสังหาริมทรัพยฟนแลวจริงหรือ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ถ.รัชดาภิเษก

12.30

ยูโรเปยนฟูด จัดงานแถลงขาว เปดแผนธุรกิจและการตลาดป 2553 พรอมเปดตัว โครงการ EURO We Care ตลอดป 2553 สยามพารากอน

13.00

13:00 ธนาคารกรุงเทพ จัดงานแถลงขาว และเปดตัวบัตรเครดิตใหม ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ

--กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข

13.00

คิวรอน แถลงขาวเปดตัว เอ็มจอย ผนึก เรโซนา จัดแคมเปญ Happy Arms พรอม เปดตัวผลิตภัณฑ เอ็มจอย นาโนโกลดเพลท ใหม โรงภาพยนตร ลิโด สยามสแควร

14.00

สำนักพิมพดีเอ็มจี จัดงานแถลงขาวเปดตัวหนังสือ ‘อยูเย็น เปนสุข’ และ ‘เจริญ รุงเรือง’ อาคารอัมรินทรพลาซา

15.00

การบินไทย แถลงขาวการเผยแพรโฆษณาการรณรงคยุติความรุนแรงตอผูหญิง และเด็ก อาคาร 3 การบินไทย สำนักงานใหญ ถนนวิภาวดีรังสิต

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

--ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 15 ธ.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement