Page 1

Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

5 5 6 7 9

News Station

CLSA เตรียมจางพนง.ใหมรบั ตลาดเงิน-ทุนฟน ทีป่ รึกษายันราคาไอพีโอ KIAT ที่ 4.50-4.80 บ. TTA ลองทะเลแดง กรณลยุ โรดโชวองั กฤษ-สหรัฐฯสัปดาหนี้

Dynamic Station ซือ้ ไอพีโอ‘สตารไมโครฯ’รับปนผล 0.14บ.

10

เที่ยววัด วัดระฆัง

12

Professional Station BEC ราคาเปาหมายที่ 23 บาท

เหลือเวลาเพียง 3 เดือนกอนเสรีขน ั้ บันได คาด PHATRA กับ BLS ถูกกระทบสาหัสสุด

นักวิเคราะหผวาผลลัพธการคิดคานายหนาแบบขัน้ บันไดในเดือน ม.ค. 53 กอนจะ มีการเปดเสรีธรุ กิจหลักทรัพยเต็มรูปแบบในปหนา ฝมอื ทำกำไรทุกโบรกเกอรจะหยอนตาม คาดการณอัตราคานายหนาสุทธิในป 53 ลดลงเหลือ 0.145% จากป 52 ที่นาจะอยูที่ 0.196% ชี้ PHATRA กับ BLS ถูกกระทบสาหัสสุด เหตุเพราะฐานลูกคาสถาบัน-รายบุคคล ทีม่ ปี ริมาณการซือ้ ขายสูงมีอำนาจตอรองมากขึน้ ต‡อหนˆา 3

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

เธอเปอ ย

แนวรับ 688-685 จุด

อวดยอดขาย 8 เดือน แรงเกินฝน AP วางงบป 53 ซื้อที่ดิน 4 พันลบ.

AP ฟุง 8 เดือนแรก กวาดยอดขายแลว 9.5 พันลานบาท สูงกวาปกอน ทั้งปที่ 8 พันลานบาท มั่นใจทั้งปยอดรับรูรายไดโต 10-15% สวนกำไรโต 10% จากปกอน ลาสุดเปด 3 คอนโดหรูใจกลางเมืองยานสุขุมวิท- สาทร-อโศก มูลคา รวม 9.5 พันลานบาท แถมสงทาย Q4/52 เล็งขายโครงการทาวนเฮาสกลาง เมืองยานเอกมัย-รามอินทรา มูลคา 1.8 พันลานบาท ปหนาเล็งเปดอีก 5-7 โครงการ พรอมเตรียมงบซื้อที่ดินใหมอีก 4 พันลานบาท ต‡อหนˆา 3

บอรดก.ล.ต.ไฟเขียวบริษัทตปท. กวาจะมาเปนเสือ.. “วนา พูลผล”

ตอนที 5

ต‡อหนˆา 11

จดทะเบี ย นในตลาดหุ น ไทย

บอรด ก.ล.ต.ไฟเขียวบริษัทตางประเทศจดทะเบียนในตลาดหุนไทย แต ระบุจะดำเนินการอยางคอยเปนคอยไป โดยหวังใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผู ลงทุนไทย พรอมกันนี้ เห็นชอบการแกไขหลักเกณฑในการอนุญาตใหกองทุน รวมที่มีอายุโครงการไมพอดีกับรอบปบัญชี ใหทำรายงานการแสดงขอมูลเกี่ยว กับกองทุนรวม ณ วันเลิกกองทุนไดเลยทีเดียว เพื่อลดภาระคาใชจาย ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

หน้า 2

On Tour At Chonburi ( อีไฟแนนซไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดชลบุรี ) เนื่องในโอกาสที่ไดมีการพัฒนาโปรแกรมอีไฟแนนซไทยตัวใหมขึ้นที่มีชื่อเรียกวา eFin Smart Portal ซึ่ง เปนเวอรชั่นลาสุดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีการปรับปรุงขอดอยที่ผานมาของเวอรชั่นเดิม และมีการเสริมหลาก หลายฟงกชั่น ที่เปนความตองการของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและสรางความเขาใจในการใชงาน ใหกับนักลงทุนทาง ภาคตะวันออก ทางบริษัทจึงมีแผนงานที่จะเขาไปจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูในการลงทุน ประกอบกับ การใชโปรแกรมใหกับนักลงทุนและเจาหนาที่การตลาด ฟรี!!!! โดยกำหนดผูเขา รวมการอบรมในครั้งนี้ เพียง 150 เทานั้น!!!! นักลงทุนหลายทานคงสงสัยและตางมีคำถาม อยูในใจวาจะคนหาหุนที่นาสนใจไดอยางไร, เรียนรูการใชเว็บไซต และโปรแกรม eFinanceThai อยางมีประสิทธิภาพ พรอมนำเสนอการ วิเคราะหกราฟเทคนิค กับเครื่องมือ “eFinanceThai” ใหเหมาะกับแตละสไตลในการลงทุนได อยางไร ทาง eFinanceThai เรามีคำตอบให

ดูรายล

ะเอียด

คลิ๊กท

เพิ่มเต

ี่นี่

ิม

สำรองที่นั่งดวน!!! รับจำนวนจำกัด !!!!! นักลงทุนทานใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง ผานทางบริษัทหลักทรัพย ที่ทานเปนสมาชิกอยู ที่สาขาชลบุรี หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น. สถานที่ โรงแรม ชล อินเตอร ณ.หอง แสนสุข ชั้น 2 วันเวลา วันเสาร ที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 8.30 - 12.30 น. หัวขอสัมมนา “การวิเคราะหกราฟเทคนิค กับเครื่องมือ eFinanceThai” วิทยากร คุณ วชิรเมษฐ ธเนศสถิตพงศ ผูชวยผูจัดการฝายการตลาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น.

หมายเหตุ : นักลงทุนสามารถสำรองที่นั่ง ผานทางบริษัทหลักทรัพยสาขาที่ชลบุรี www.istationnews.com


News Station

หน้า 3 Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552 เหลือเวลา (ตอจากหนา 1) ตลาด” จากเดิ ม “เท า กั บ ตลาด” อัตราคานายหนาแบบขั้นบันได ฝายวิเคราะห บล.เอเซีย พลัส ตลอดจนปรับลด Fair value หุนราย ปริมาณการ อัตราคา อัตราคาธรรมเนียม คาดวาการเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพยที่ บริ ษั ท ลงให ส อดคล อ งกั บ ป จ จั ย ซื้อขาย ธรรมเนียม ผาน Internet (60% ของ จะมีผลตั้งแต 1ม.ค.53 ในปแรกจะ ดั ง กล า ว ซึ่ ง พบว า ราคาหุ น ป จ จุ บั น (ลานบาท) ทั่วไป อัตราปกติ) เริ่มใชเกณฑการคิดอัตราคานายหนา เต็ ม มู ล ค า แล ว เป น ส ว นใหญ จึ ง <10 .25% 0.15% เปน แบบขั้นบันได (Sliding scale) แนะนำ “ขาย” ทุกแหง ยกเวน KEST จากปจจุบันที่คิดขั้นต่ำที่ 0.25% ของ และ US แนะนำ “ถื อ ” เนื่ อ งจาก > 1 แตไมเกิน 10 0.22% 0.13% มู ล ค า การซื้ อ ขาย และจะเป ด เสรี KEST ไดรับผลกระทบจากการเปด > 10 แตไมเกิน 20 0.18% 0.11% อยางเต็มรูปแบบในป 55 ซึ่งคาดวา เสรีนอยที่สุด ขณะที่คา PER ปจจุบัน จะทำให ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย มี ก าร ยั ง ต่ ำ ในอุ ต สาหกรรม ส ว น US มี > 20 ตอรองเสรี ตอรองเสรี แขงขันรุนแรงมากขึ้น และสงผลให PBV ต่ำสุดในกลุมฯ เพียง 0.42 เทา อย า งไรก็ ต าม หากมู ล ค า สิ้นป 52 (จากสมมติฐาน ป 52-53 จะทำให ก ำไรที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ดี ก ว า อัตราคานายหนาสุทธิในป 53 ลดลง เหลื อ 0.145% จากเดิ ม 0.177% การซื้ อ ขายของตลาดเกิ น วั น ละ วั น ละ 1.5 หมื่ น ล า นบาท แต จ าก ประมาณการ กลยุทธการลงทุนระยะ และปรับลดลงจากป 52 ซึ่งคาดไวที่ 2 หมื่นลานบาท ในชวงที่เหลือจนถึง ตนป 52-ปจจุบัน 1.6 หมื่นลานบาท) สั้น จึงแนะนำใหซื้อเก็งกำไร KEST เมื่อเห็นมูลคาซื้อขายเพิ่มขึ้นสูงกวา 0.196% ทำใหความสามารถในการ วันละ 1.6 หมื่นลานบาท ทำกำไรของแตละบริษัทหลักทรัพย ทั้งนี้ หลังปรับปรุงสมมติฐาน โดยรวมมีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะ ส ง ผลให ค าดการณ ก ำไรสุ ท ธิ ป 53 บริษัทที่มีฐานลูกคาสถาบัน หรือลูก ปรับลดลงจากเดิม 17.1%เหลือ 1.1 คารายบุคคลที่มีปริมาณการซื้อขาย âÍ¡ÒÊ¾Ô à ÈÉÊØ ´ àÁ× Í è ແ ´ ºÑ Þ ªÕ ã ËÁ‹ ¡ º Ñ ¡Ô Á àÍç § µÑ § é ᵋ 1 ÊÔ § ËÒ¤Á 2552 áÅÐ«× Í é ¢ÒÂËÅÑ ¡ ·ÃÑ ¾  ´ Ç Œ Ââ»Ãá¡ÃÁ พันลานบาท และปรับลดลงจากคาด สู ง ๆ เนื่ อ งจากอั ต ราค า ธรรมเนี ย ม ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à«ç·à·Ã´ ´Í·¤ÍÁ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑŷѹ·Õ...äÁ‹µÍŒ §ÅعŒ ! Streami n g & One Cl i c k การณ ก ำไรสุ ท ธิ ป 52 ในระดั บ สำหรับการซื้อขายที่สูงกวา 20 ลาน ÊÐÊÁÂÍ´«× Í é ¢ÒÂËÅÑ ¡ ·ÃÑ ¾  ÃÇÁ 3 à´× Í ¹ àÃÔ Á è 1 ÊÔ § ËÒ¤Á 30 µØ Å Ò¤Á 52 ÃÑ º ·Ñ ¹ ·Õ Gift voucher 19.6% โดยคาดว า ผู ที่ ไ ด รั บ บาท/ราย/วัน สามารถตอรองไดอยาง ผลกระทบสู ง สุ ด คือ PHATRA และ เสรี สวนบริษัทฯ ที่มีฐานลูกคาราย ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 1 - 1.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· BLS เนื่องจากทั้ง 2 แหง มีสัดสวน ย อ ยในสั ด ส ว นสู ง คาดว า จะได รั บ ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 2 - 4.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 500 ºÒ· การซื้ อ ขายจากลู ก ค า สถาบั น ต า ง ผลกระทบในระดับที่นอยกวา จึงคาด ประเทศ คื อ Merrill lynch และ วาในป 53 การแขงขันของธุรกิจหลัก พิ เ ศษ ! Man of the Month Morgan Stanley ในสั ด ส ว นราว ทรั พ ย จ ะรุ น แรงมากขึ้ น ดั ง นั้ น อาจ ผูที่มียอดซื้อขายหุนสะสมสูงสุด 50% และ20% ของมูลคาการซื้อขาย เห็นบริษัทหลักทรัพยควบรวมกิจการ ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2552 รวมของแต ล ะบริ ษั ท ฯ ตามลำดั บ เพื่อลดคาใชจาย และ การลดความ รับทันที Notebook ACER เดือนละ 1 รางวัล เสี่ ย งจากการพึ่ ง พาราย ได ค า นาย พรอม กระเปาผา I ’m Investor จาก SET และ สวน บล. ที่ไดรับผลกระทบนอย คือ KGI เนื่องจากปจจุบันอัตราคานาย หนาที่จะหดตัวลง โดยการหันไปหา สมุดโนต จาก SETTRADE อยางละ 100 รางวัล หนาต่ำอยูแลว เพราะมีสัดสวนจาก ชองทางรายไดใหม ๆ มาทดแทน เชน การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ พอร ต เพิ่มโชคอีกขั้น ... เมื่อทานมียอดซื้อขายหลักทรัพยสะสม 1 ส.ค. - 30 ต.ค. การลงทุนในธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย ลงทุนภายในสูง ขณะที่ KEST คาด ตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์รวมลุน การเป น นายหน า ซื้ อ ขายตรา สาร วาจะไดรับผลกระทบต่ำในระดับรอง รางวัลบัตรกำนัลมูลคา 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล อนุพันธ เปนตน ซึ่งปหนาถือเปนจุด ลงมา เนื่องจากมีฐานลูกคารายยอย เปลี่ ย นสำคั ญ ของธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ประกาศรายชื อ ่ ผู โ  ชคดี ท างเว็ ป ไซต แ ละอี เ มล ประกาศรางวั ล : วั น ที ่ 9 พฤศจิ ก ายน 2552 จำนวนมากเกิน 70% ของมูลคาการ และอาจจะทำให PER กลุมป 53 สูง พิธีมอบรางวัล Man of the Month ที่บูตกิมเอ็งฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในงาน ถึง 18 เทา ซึ่งมีสวนเกินจาก PER SET in the City 2009 ที่ สยามพารากอน อานรายละเอียดไดที่ www.kimeng.co.th ซื้อขายรวมของบริษัทฯ ตลาดฯถึง 40% สงผลใหราคาหุน หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 0-2658-5050 หลักทรัพยมีความเสี่ยงตอการปรับ ลดลงตอเนื่อง จากป จ จั ย ข า งต น ฝ า ย อวดยอดขาย (ตอจากหนา 1) ที่ 4 พันลานบาท โดยจะเนนทำเล Chidlom ที่ มี อั ต รากำไรขั้ น ต น ใน วิ เ คราะห ไ ด ท บทวนประมาณการ นายอนุ พ งษ อั ศ วโภคิ น กลางเมือง สะดวกตอการเดินทาง ระดับสูงถึง 42% เมื่อเทียบกับอัตรา กำไรป 53 ของธุรกิจหลักทรัพยทุก ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บมจ. หรืออยูใกลแนวรถไฟฟา กำไรขั้นตนเฉลี่ยของ AP ที่ 35% ซึ่ง แหงลง ซึ่งคาดการณวากำไรสุทธิป เอเชีย่ น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท สำหรั บ แนวโน ม ผลการ ถือวาเปน ระดับที่สูงเปนตัวผลักดัน 53 ลงจาก เดิม17.1% และลดลงจาก (AP) เปดเผยวา ในป 53 บริษัทฯ มี ดำเนิ น งานครึ่ ง หลั ง ป 52 บริ ษั ท ฯ รายได ป 52 ในระดับ 19.6% โดยประเมิน แผนซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อรองรับการ คาดวาจะดีกวาครึ่งแรกปนี้ที่มีราย โดยจากการสำรวจยอด ว า PHATRA และ BLS ได รั บ เ ป ด โ ค ร ง ก า ร แ น ว ร า บ แ ล ะ ได 8.07 พั น ล า นบาท เนื่ อ งจาก ขายโครงการบานและคอนโดฯ ของ ผลกระทบมากที่สุด พรอมทั้งปรับลด คอนโดมิ เ นี ย มอี ก ประมาณ 5-7 ได รั บ แรงผลั ก จาก โครงการ AP ในรอบ 8 เดือนที่ผานมาพบวา น้ ำ หนั ก การลงทุ น เหลื อ “น อ ยกว า โครงการ โดยตั้งงบสวนดังกลาวไว คอนโดมิ เ นี ย ม The Address อยูที่ 9.5 พันลานบาท ต‡อหนˆา 4

เป ด ปุบ เทรดป บ ...รวยทั น ที

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

อวดยอดขาย

(ตอจากหนา 3)

บอรดก.ล.ต.

(ตอจากหนา 1)

เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ทั้ ง ป 51 ที่ มี ย อดขาย8 พั น ล า นบาท เนื่ อ งจากได มี ก ารรั บ รู ร ายได จ าก โครงการคอนโดมิ เ นี ย มที่ เ ป ด ไป ก อ นหน า นี้ ส ว นทั้ ง ป นี้ บ ริ ษั ท ฯ ตั้งเปายอดรับรูรายไดจะเติบโตอยูที่ 10-15% และกำไรขยายตั ว 10% จากป ก อ นที่ มี ก ำไรสุ ท ธิ 1.64 พั น ลานบาท

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปดเผยผลการ ประชุ ม คณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดย มี ก ารพิ จ ารณาและให ค วามเห็ น ชอบในเรื่องที่สำคัญดังตอไปนี้ 1. การเปดใหบริษัทตาง ประเทศเขามาเสนอขายหลักทรัพย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไทย เพื่ อ เพิ่ ม จำนวนและความ หลากหลายใหแกสินคาในตลาดทุน และเปนทางเลือกของผูลงทุนไทย รวมทั้ ง เป น การเพิ่ ม บทบาทของ ตลาดทุ น ไทยในภู มิ ภ าค คณะ กรรมการ ก.ล.ต. จึ ง เห็ น ชอบใน หลักการที่จะอนุญาตใหบริษัทตาง ประเทศเขามาเสนอขายหลักทรัพย ตอผูลงทุนไทยและจดทะเบียนใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย โดยหลักการในการอนุญาตมีดังนี้ 1.1 บริษัทที่เสนอขายหลัก ทรั พ ย ต อ งเป น บริ ษั ท ที่ มี คุ ณ ภาพ ผานการคัดกรองมาแลวระดับหนึ่ง โดยต อ งเป น บริ ษั ท ที่ มี ข นาดใหญ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตางประเทศ (home exchange) ที่ เ ป น ส ม า ชิ ก ข อ ง อ ง ค ก า ร ตลาดหลั ก ทรั พ ย โ ลก (World Federation of Exchanges: WFE) มาแลวระยะหนึ่ง

ขณะที่ ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี Backlog จำนวน1.4 หมื่นลานบาท จากโครงการ อาทิ คอนโด The Address 3 โครงการบริเวณอโศก สุขุมวิท 28 และสาทร ซึ่งจะทยอย รั บ รู ร ายได ต อ เนื่ อ งไปอี ก 2-3 ป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสด เพียงพอ ทำใหบเชื่อวาจะสามารถ รักษาอัตราการเติบโตของ รายไดที่ 10-15% ในชวง 5 ปขางหนา

1.2 บริ ษั ท ต อ งทำการ กระจายหุนตอประชาชนกอนเขาจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เพื่อให มั่ น ใจว า จะมี หุ น ให ซื้ อ ขายใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย จ ำนวนหนึ่ ง โดย การเสนอขายสามารถทำได ทั้ ง บริษัทตางประเทศออกหุนใหม และ ผูถือหุนเดิมของบริษัทตางประเทศ นั้ น เสนอขายหุ น เดิ ม สำหรั บ การ จัดสรรวงเงินสำหรับการเสนอขาย จะอยูภายใตกรอบวงเงินที่ธนาคาร แหงประเทศไทยอนุญาต 1.3 ใหบริษัทที่เสนอขาย หลักทรัพยปฏิบัติตามกฎเกณฑของ หนวยงานกำกับดูแลตลาดทุนและ ตลาดหลักทรัพยตางประเทศที่จด ทะเบียนอยูกอนแลวเปนหลัก และ ปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ไ ทยเพิ่ ม เติ ม ใน บางเรื่อง โดยผูลงทุนไทยจะไดรับ การคุ ม ครองและได รั บ ข อ มู ล เช น เดียวกับผูลงทุนในตางประเทศของ home exchange และไมแตกตาง กับกรณีที่ผูลงทุนไทยนำเงินออกไป ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ใ นต า งประเทศ โดยตรง 1.4 เพื่อเปนการคุมครอง ผูลงทุนไทยและทำใหการบังคับใช กฎหมายมีประสิทธิภาพ จึงกำหนด ให ห น ว ยงานกำกั บ ดู แ ลตลาดทุ น ของประเทศที่บริษัทตางประเทศจด ทะเบียนอยู (home regulator) ตอง

News Station พร อ มกั น นี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มี แผนเปดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลคารวม 9.5 พันลาน บาท ไดแกโครงการ The Adress สุ ขุ ม วิ ท 28 มู ล ค า 2.2 พั น ล า น บาท, The Adress อโศก มู ล ค า โครงการ 3.3 พั น ล า นบาท, The Adress สาทร มู ล ค า โครงการ 4 พันลานบาท ซึ่งโครงการทั้งหมด

หน้า 4

จะเปดตัวอยางเปนทางการในชวง ตนเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ด า นฝ า ยวิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย บล.ธนชาต แนะนำซื้ อ AP โดยระบุ ว า ชอบมากที่ สุ ด ในกลุ ม พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ให ร าคา พื้นฐาน 7.50 บาท

มากกวากาแฟคุณภาพ ผสมบรรยากาศ แตเปนความหอมกรุนนารื่นรมย ชงเขากับชีวิตออนไลนเหนือระดับ จนไดประสบการณสตารบัคสที่อบอุน....ไมวาที่ไหนในโลก KSC Internet & Biz Solutions พรอมตอบรับวิสัยทัศนที่กวางไกลของคุณใหชัดเจนและเปนจริงกอนใคร

www.ksc.net พรอมที่จะเหนือกวาอยางผูนำ 0 2979 7000

เปนภาคีในขอตกลงวาดวยการแลก เปลี่ยนขอมูลและความรวมมือดาน การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายขององค ก ร ก.ล.ต. โลก (International Organization of Securities Commissions: IOSCO) เพื่อใหมี การแลกเปลี่ยนขอมูลและใหความ ร ว มมื อ ในการตรวจสอบข อ มู ล ระหวางประเทศ ทั้งนี้ การเปดใหบริษัทตาง ประเทศเขามาเสนอขายหลักทรัพย ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ไ ท ย จ ะ ดำเนินการอยางคอยเปนคอยไป

2. การแก ไ ขหลั ก เกณฑ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแกไขหลักเกณฑในการ อนุ ญ าตให ก องทุ น รวมที่ มี อ ายุ โครงการหรือเลิกกองทุนไมพอดีกับ รอบปบัญชี สามารถจัดทำรายงาน การแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงงบการเงินเพียงครั้งเดียว ณ วั น เลิ ก กองทุ น แต ต อ งมี ร อบ ระยะเวลาไมเกิน 15 เดือน เพื่อชวย ลดคาใชจายของกองทุน www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

มูดี้สคาดธ.อังกฤษจอขาดทุน 130 พันลานปอนด

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า สถาบั น จั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ มู ดี้ ส อิ น เวสเตอร เ ซอร วิ ส หรื อ มู ดี้ ส เป ด เผยวั น นี้ ว า ธนาคารในอังกฤษอาจประสบผลขาดทุนอยาง สู ง ในช ว ง 12-18 เดื อ นข า งหน า เนื่ อ งจาก อัตราสวนหนี้เสียเพิ่มขึ้น ประกอบกับขาดทุนจาก การลงทุนในหลักทรัพย โดยมูดี้สเปดเผยวา ธนาคารในอังกฤษ จะขาดทุนในชวงดังกลาวราว 130 พันลานปอนด สูงสุดเปนประวัติการณ หลังจากขาดทุนมาแลว 110 พันลานปอนด นับตั้งแตเกิดวิกฤตการเงิน โลก ทั้งนี้ มูดี้ยัง คาดวา การชะลอตัวของ เศรษฐกิจมหภาคจะทำใหหนี้เสียเพิ่มขึ้นและสง ผลกระทบไปถึงความสามารถในการทำกำไรและ ฐานเงินทุนของธนาคาร

News Station

หน้า 5

ขณะที่นับตั้งแตเกิดวิกฤตการเงินเปน ตนมา รัฐบาลอังกฤษไดใชงบประมาณไปแลว จำนวน 1.4 ล า นล า นปอนด เ ข า พยุ ง กิ จ การ ธนาคารขนาดใหญ ข องประเทศได แ ก รอยั ล แบงกออฟสก็อตแลนดกรป และลอยดสแบงกิ้งก รุป โดยกลายเปนผูถือหุนใหญในสถาบันการเงิน ทั้งสองแหง

ขณะนี้ทุกอยางดำเนินไปดวยดี’ นายสโลน กลาว ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคมปที่ผานมา ซีแอล เอสเอเอเซีย-แปซิฟค ไดขอลดเงินเดือนพนักงาน ระดับบริหารและระดับอาวุโศจำนวน 500 ราย เพื่อลดตนทุนใหได 25%

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา ซีแอล เอสเอเอเซีย-แปซิฟคมารเก็ต บริษัทในเครือเครดิต กริคอล เตรียมจางพนักงานใหม 200 ตำแหนงใน ป 2010 รองรับการฟนตัวของตลาดเงินตลาดทุน นายโจนาธาน สโลน ประธานเจาหนาที่ บริหารซีแอลเอสเอเอเซีย-แปซิฟคกลาววา บริษัท มีแผนจางพนักงานใหมในปหนา พรอมกับมีแผน จะจายเงินเดือนในอัตราเดิมใหกับพนักงานระดับ อาวุโส หลังจากไดลดเงินเดือนในชวงเกิดวิกฤต การเงิน ‘เรากำลังกลับสูจุดเดิมที่เคยเปน และอันที่ จริ ง เรามี ง บจ า งพนั ก งานใหม ตั้ ง แต ป นี้ แ ล ว

อินเดีย แจงยอดขาย 5 เดือนแรกปนี้ลดลง 22% หลั ง กลุ ม กบฎลั ท ธิ เ หมาก อ เหตุ รุ น แรงส ง ผลกระทบตอการลำเลียงแรเหล็ก นายรานา ซอม ประธานเอ็ น เอ็ ม ดี ซี กล า วว า ยอดขายแร เ หล็ ก ของบริ ษั ท ในช ว ง ดังกลาวอยูที่ 9.27 ลานตันจาก 11.84 ลานตัน ขณะที่ปริมาณการผลิตเหล็กลดลง 9% มาอยูที่ 9.54 ลานตัน นอกจากนี้ นายซอม กลาววา ขณะนี้ ปริมาณสต็อคแรเหล็กแรเหล็กของบริษัทยังคง อยูสูงกวาระดับในปที่ผานมา แตไมไดเปดเผย ตัวเลข

ยักษแรเหล็กอินเดีย แจงยอด เดือนแรกหด 22% CLSA เตรียมจางพนง.ใหมรับ ขาย 5รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ตลาดเงิน-ทุนฟน เอ็นเอ็มดีซี ผูผลิตแรเหล็กรายใหญอันดับ 1 ของ

อดซื้อของถูก! ที่ปรึกษายันราคา IPO KIAT ที่ 4.50-4.80 บ./หุน เหมาะสม นายวิชา โตมานะ หัวหนาฝายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ของ บริษัทเกียรติธนา ขนสง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT เปดเผยวา แมปจจุบัน SET Index จะ ปรั บ ขึ้ น ใกล เ คี ย งกั บ ระดั บ 700 จุ ด แต ค งไม ปรั บ เพิ่ ม ช ว งราคาหุ น IPO ของ KIAT ที่ 4.50-4.80 บาท เพราะถือวาเปนระดับราคาที่ เหมาะสม ‘ราคาหุ น IPO ของเกี ย รติ ธ นา ที่ กำหนดชวงราคาไวที่ 4.50-4.80 บาท ก็คงไม เปลี่ยน แมดัชนีฯ จะใกลเคียงกับ 700 จุดแลว เพราะชวงนี้นักลงทุนเปลี่ยนไปเลนหุนบิ๊กแคป หุ น ใน mai ไม ค อ ยเล น แต เ กี ย รติ ธ นาก็ เ ป น บริษัทที่รักษาอัตราการเติบโตของรายไดและ กำไรสุทธิเฉลี่ย โต 10% ทุกป มีรายไดมั่นคง จากการทำสั ญ ญาระยะยาวและมี ก ารต อ สั ญ ญากั บ ลู ก ค า อย า งสม่ ำ เสมอ’ นายวิ ช า กลาว สวนสาเหตุที่เลื่อนนำหุน IPO จำนวน 40 ล า นหุ น ของ KIAT เข า ระดมทุ น ใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย mai เป น ประมาณปลาย

ไตรมาส 3/2552 หรือตนไตรมาส 4/2552 จาก เดิม 18 กันยายน 2552 นั้น เพราะในชวงเวลา ดังกลาวมีหุน IPO ที่มีมารเก็ตแคปขนาดใหญ หลายตัวเขาระดมทุนในตลาดหุน ‘ชวงเดิมที่กำหนดจะนำหุนเกียรติธนา เขาระดมทุนในตลาดหุน mai ก็จะมีหุนกรุงเทพ ประกันชีวิต สตารไมโคร เขาตลาดหุนซึ่งเปน ตั ว ใหญ จึ ง อยากหลี ก ทางให เ ขาเข า ตลาดฯ ก อ น ก็ เ ลื่ อ นออกไป แต ค าดว า ประมาณช ว ง รอยตอไตรมาส 3 กับไตรมาส 4 นาจะเขาซื้อ ขายในตลาดหุน mai ได สวนโค อันเดอรไรท ก็ ยังคงเหมือนเดิม 4 รายไมไดเปลี่ยน’ นายวิชา กลาว ด า นนายเกี ย รติ ชั ย มนต เ สรี นุ ส รณ กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท เกี ย รติ ธ นา ขนส ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT เปดเผยวา ยังคงมั่น ใจว า รายได ใ นป นี้ จ ะขยายตั ว ต อ เนื่ อ งจากป ก อ นที่ มี ร ายได อ ยู ที่ 481.2 ล า นบาท เพราะ บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการขนสง NGV ซึ่ง มีมูลคาสัญญาทั้งหมด 250 ลานบาท ทยอยรับ รูรายไดเขามาอยางตอเนื่องสนับสนุน ประกอบ กับภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว คงสงผลดีตอการ

ขนสงของลูกคาหลักและลูกคารายใหมๆ ที่เขา มาใชบริการกับบริษัทฯ อีกดวย ‘งานขนสง NGV มูลคา 250 ลานบาท ของ ปตท. จะรับรูรายไดภายในไมถึง 24 เดือน หรือเดือนละ 10 ลานบาท หรือไมเกิน 2 ป สวน ราคาน้ำมันถาปรับขึ้นเราคงตองปรับราคาคา ขนสงขึ้นเชนกัน แตอยาเรียกวาผลักภาระใหกับ ลู ก ค า เลย เรี ย กว า ร ว มทุ ก ข ร ว มสุ ข กั น ดี ก ว า ’ นายเกียรติชัย กลาว ส ว นเงิ น ที่ จ ะได รั บ จากการระดมุ ท น จำนวน 40 ล า นหุ น ในครั้ ง นี้ ค าดว า จะอยู ที่ ประมาณ 100 ลานบาท ซึ่งเงินดังกลาวบริษัทฯ จะใชสำหรับการซื้อรถยนตเพิ่ม และรองรับการ ขยายธุรกิจขนสง โดยมีแผนจะขยายการขนสง ไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศลาว เปน ตน ซึ่งคาดวาคงจะเริ่มไดภายในปนี้และปหนา www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

หน้า 6

TTA ลองทะเลแดง

วานนี้ราคาหุน TTA เปดที่ระดับ 26.25 บาท ระหวางวัน ทำจุดสูงสุดที่ 26.50 บาท กอนยอลงมาปดที่ 25.25 บาท ลบ 1.50 บาท หรือ -5.61% มูลคาซื้อขายรวม 941.52 ลานบาท ขณะที่ ตลอดวั น ทำการวานนี้ ร ะดั บ ราคาที่ มี ก ารซื้ อ ขายมากที่ สุ ด ก็ คื อ 26.25 บาท ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวหุนที่เคยรอนแรงไปเมื่อสัปดาหกอน มาบัดนี้เริ่มมีการพักฐานชัดๆ ใหเห็นแลว อยางไรก็ดีหากมองใน ภาพรวมแลวก็ไมมีอะไรนาตกใจจนเกินไป เพราะแรงขายที่ออกมา ไมไดมากมายนักเมื่อเทียบกับตอนที่มันบวกขึ้นมา ทวานักวิเคราะหทางเทคนิค บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) มองสัญญาณหุนระยะสั้นเริ่มหมดแรงและมีโอกาสออนตัวตอเนื่อง จึงแนะนำ “ขายทำกำไร” ประเมินแนวรับอยูที่ 24.00 บาท แนว ตานที่ 26.00 บาท

TTA Financial Data

งบ Q3/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/06/2552 Asset 40,472.52 Liabilities 9,702.00 Equity 25,992.01 Paid-up Capital 708.00 Revenue 16,582.84 Net Profit 1,348.90 EPS(Baht) 1.91 ROA(%) 11.54 ROE(%) 13.92 Net Profit Margin(%) 8.13

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

694.32

-13.49

-1.91

496.96

-11.24

-2.21

1,068.08

-23.43

-2.15

190.60

-1.38

-0.72

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

24,453.46 227.56

14/09/09 16:59:57

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

2,613.31

5,290.68

-2,677.37

(10.69%)

(21.64%)

Foreign

5,310.17

3,997.03

(21.72%)

(16.35%)

16,529.97

15,165.74

(67.60%)

(62.02%)

Local Last Update

+1,313.14

+1,364.23

14/09/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 11/09/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

5.56 0.73 36.71 7.65 18,939.12

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 10/02/2552

5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ 1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 2. NORBAX INC.,13 3. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD -UBS AG LONDON BRANCH-NRB 4. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA

315,862,471 (10.82%) 26,508,733 (4.12%) 19,796,100 (3.08%) 19,244,246 (2.99%) 15,753,850 (2.45%)

¡çᤋËÅØ´ 700 ¨Ø´

ตลาดหุนไทยสออาการเหนื่อยใหเห็นอยางจัง ยืนค้ำที่ 700 จุดไมอยู แตก็ยังดีที่ไมไดลงมาจน เกินเหตุ สวนหุนที่รอดพลังเทขายมาไดก็เปนมานอกสายตาทั้งสิ้น ตัวที่ใครขอนำเสนอคือ KTP หรือ เคปเปล ไทย พร็อพเพอรตี้ ซึ่งเขาเปนใครมาจากไหน (ตอง ขออภัยที่ตองบอกตรงๆ อยางไมหนาอายวา)....เราไมรู แตจากขอมูลที่เราตรวจเจอะพบวา แรงซื้อที่ไล ขึ้นมาจนดันราคาหุนใหปรับขึ้นสูงนั้น มันมาในครึ่งบายซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกันกับที่ภาพรวมหุนไทย แดงฉานจัดจานที่สุดของวัน อีกทั้งวอลุมกอนใหญที่สุดของวันก็เกิดขึ้นตอนที่ราคาหุนเฉี่ยวเพดานแลว โดยทำใหอีกไมกี่นาทีถัดมาหุนบวกไปจุดสูงสุดที่ 30% ไปจนจบวัน อยางไรก็ตามจุดอันตรายของหุนตัวนี้คือความไรสภาพคลอง ที่มีมานานอยางตอเนื่อง แถม ผลงานงวดลาสุดก็ขาดทุน แมราคาบนกระดานจะแค 1.56 บาท ต่ำกวาบุคที่ 2.41 บาท มาก แตนัก ลงทุนก็อยาผลีผลาม เลนกันเอาตามทางเทคนิคก็พอ เพราะระยะ 3-4 มาปมานี้ กำไรตอหุนนาหดหูมา โดยตลอด..... ทวาในมุมมองสวนตัวกลับรูสึกวา กลิ่นหอมๆ กำลังโชยมาใหไดลุนอยู www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

หน้า 7

กรณลุยโรดโชวอังกฤษ-สหรัฐฯสัปดาหนี้ดึงนลท. KBANKมั่นใจรายไดลูกคารายใหญปนี้1.1หมื่นลบ.

นายกรณ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปดเผยวา สัปดาหนี้ตนและนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะเดิ น ทางไปโรดโชว ที่ ป ระเทศ อั ง กฤษและ สหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ พ บ ป ะ กั บ นั ก ธุ ร กิ จ แ ล ะ แ ส ด ง บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน ให ตั ด สิ น ใจเข า มาลงทุ น ภายใน ประเทศมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ถื อ เป น โอกาสสร า งความเข า ใจกั บ นั ก ล ง ทุ น ต า ง ช า ติ ถึ ง น โ ย บ า ย เศรษฐกิจของประเทศไทย พรอม รับฟงความคิดเห็นของผูนำแตละ ประเทศดวย วัตถุประสงคของรัฐบาล ในการโรดโชวดังกลาว เพื่อสราง ความเชื่ อ มั่ น ให กั บ นั ก ลงทุ น ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ก ลั บ เ ข า ม า ล ง ทุ น ใ น ประเทศไทย หลั ง จากเริ่ ม มี สัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจ ที่ดีและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น สะท อ นจากดั ช นี ตลาดหลักทรัพยที่ปรับตัวอยางตอ เนื่อง หลังจากรัฐบาลเขามาปฎิบัติ หนาที่ นอกจากนั้นจะชี้แจงปญหา ด า นการเมื อ งให กั บ นั ก ลงทุ น ต า งชาติ ไ ด เ ข า ใจ ซึ่ ง ป ญ หา ดั ง ก ล า ว จ ะ เ ป น ตั ว ก ด ดั น ใ ห เศรษฐกิจฟนตัวไดลาชา ‘การโรดโชวตางประเทศ ครั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหนัก ลงทุนตางชาติใหมีความเขาใจกับ เศรษฐกิจไทยใหดีขึ้น โดยจะชี้แจง ถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ

รัฐบาล โดยเฉพาะแผนปฎิบัติการ ไทยเข ม แข็ ง 2555 ซึ่ ง ขณะนี้ 2 แสนลานบาทแรกเม็ดเงินมีความ พร อ มที่ จ ะลงทุ น ภายในเดื อ น ก.ย.2552 และจะเสนอเม็ ด เงิ น สมทบจากการชดเชยเงิ น คงคลั ง อีก 1 แสนลานบาท กับที่ประชุม ครม.พิจารณาหลังจากเสร็จสิ้นการ เยือนตางประเทศ’ รมว.คลัง กลาว

นายวศิ น วณิ ช ย ว รนั น ต ผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การ ธนาคาร กสิกรไทย (KBANK) เปดเผยวา สิ้นป นี้ธนาคารจะมีรายไดในสวนของลูก คารายใหญประมาณ 11,000 ลาน บาท โดยธนาคารมีลูกคาธุรกิจขนาด ใหญประมาณ 7,000 ราย และลูกคา ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ พิ เ ศษ ประมาณ 3,000 ราย โดยในชวง 7 เดือนที่ผาน

eFin Smart Data plugin เปนโปรแกรมทีส่ ง ขอมูลใน ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพนั ธ และตลาดสินคาเกษตรลวงหนา ไปยังโปรแกรม MetaStock, Amibroker ในรูปแบบ Refresh และ Realtime เพือ่ เปดโอกาสใหสำหรับนักลงทุนทีส่ นใจ

ทางเลือกใหม ของการลงทุน กับโปรโมชั่น สุดคุม!! กับ Package คูหวาน, คูฮา, คูซี้, คูปวน หรือคูไหนๆก็ไดสมัครใชงาน eFin Smart Data วันนี้ 2 Account ขึ้นไป สำหรับ package รายป เราใหใชฟรีไปเลย 30 วัน (สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะคนที่แนะนำ เทานั้น!!!)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

คลังสั่งออมสิน-ธ.ก.ส.เคลียรหนี้นอกระบบปชช.

นายกรณ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เป ด เผยว า ภายในสิ้ น ป นี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการหา แนวทางแกไขปญหาใหกับลูกหนี้ นอกระบบ โดยจะจั ด ให ศู น ย จัดการหนี้ภาคประชาชนในสังกัด กระทรวงฯ หารือกับธนาคารออม สิ น และธนาคารเพื่ อ การเกษตร

และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจัดการรีไฟแนนซใหกับลูกหนี้ นอกระบบที่ อ ยู ใ นทะเบี ย นของ ศู น ย ดั ง กล า ว ซึ่ ง ที่ ผ า นมาข อ มู ล ของลู ก หนี้ น อกระบบป 2549 มี ประมาณ 2 แสนคน ซึ่งแกไขแลว กวา 1 แสนคน หรือคิดเปน 6,000 ล า นบาท ซึ่ ง ในส ว นที่ เ หลื อ จะ ดำเนินการตามแผนที่วางไว

ทั้ ง นี้ พ บ ว า ที่ ผ า น ม า ขอมูลของลูกหนี้นอกระบบในศูนย จัดการหนี้ภาคประชาชนนั้น ยังไม ตรงกับความเปนจริง ดังนั้นจะเรง ให ศู น ย ฯ รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นลู ก หนี้ ใหมในเร็วๆ นี้ “วัตถุประสงคของรัฐบาล อยากรั บ ภาระแก ไ ขลู ก หนี้ น อก ระบบที่ ล งทะเบี ย นไว กั น ศู น ย

มามี ร ายได จ ากกลุ ม ธุ ร กิ จ ดั ง กล า ว ประมาณ 6,600 ลานบาท ส ำ ห รั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เป า หมายในการขยายสิ น เชื่ อ ของ กลุ ม ธุ ร กิ จ ลู ก ค า ขนาดใหญ ข อง ธนาคาร ได แ ก ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด รั บ ผลต อ เนื่ อ งจากโครงการภาครั ฐ เช น โครงการรถไฟฟ า โครงการถนน ปลอดฝุน และโครงการพัฒนาแหลง น้ ำ ที่ จ ะส ง ผลต อ ความต อ งการสิ น เชื่อในธุรกิจรับเหมากอสรางและคา วัสดุกอสรางตั้งแตชวงปลายป 2552 จนถึ ง ป 2553 อี ก ทั้ ง การเปลี่ ย น นโยบายรับจำนำสินคาเกษตรมาเปน การประกันราคาสินคาของภาครัฐที่ จะส ง ผลให ค วามต อ งการเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม เกษตรเพิ่มขึ้น เชน ขาวและยางพารา ซึ่ ง จะส ง ผลดี ต อ การขยายสิ น เชื่ อ ของธนาคาร เพิ่ ม ขึ้ น ได ป ระมาณ 3,000-5,000 ลานบาท “ธนาคารได เ ตรี ย มความ พร อ มเพื่ อ รองรั บ การฟ น ตั ว ของ เศรษฐกิจดังกลาว จึงใชกลยุทธใน ก า ร ดู แ ล ก ลุ ม ลู ก ค า ธุ ร กิ จ ข อ ง ธนาคาร ดวยการเพิ่มความรูใหกับผู ดูแลความสัมพันธลูกคาใหสามารถ เข า ใจธุ ร กิ จ ของลู ก ค า รวมถึ ง แนวโน ม อุ ต สาหกรรมอย า งถ อ งแท ซึ่งจะชวยเสริมสรางธุรกิจของลูกคา อย า งแข็ ง แกร ง และยั่ ง ยื น เพื่ อ ให สามารถตอบสนองความต อ งการ ของลูกคา และสามารถชวยใหลูกคา ดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเปนพันธมิตรทางธุรกิจใหกับ ลูกคา” นายวศิน กลาว

จัดการหนี้ภาคประชาชน โดยผาน ธ.ก.ส.และธนาคารออมสิ น เพื่ อ รี ไ ฟแนนซ ข องลู ก หนี้ โดยทาง ธนาคารจะซื้ อ หนี้ ม าและจั ด การ คัดหนี้ใหมีความสมดุล”

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552 ศาลสั่ ง ขยายระยะเวลาอายั ด ทรั พ ย สิ น ‘สุริยา ลาภวิสุทธิสิน’ รายงานขาวจากสำนักคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) แจ ง ว า ศาลอาญามี ค ำสั่ ง ขยายระยะเวลา อายัดทรัพยสินของ นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน นายสุ เ ทพ อั ค ควุ ฒิ ไ กร นายภานุ ว รรษ เลิ ศ วิเศษ นางสาวศศิธร วุฒิรุงเรืองสกุล บริษัท แอสเซ็ท มิลเลี่ยน จำกัด (AMC) นางวันดี โต เจริญ นางสาวลักขณา แสวงหา บริษัท สีลม แพลนเนอร จำกั ด นายสนทยา น อ ยเจริ ญ นายธรรมนูญ ทองลือ หมอมหลวงชัยภัทร ช ยางกูร และนายทนงศักดิ์ ศรีทองคำ ซึ่งถูก ก.ล.ต. กลาวโทษฐานทุจริต ยักยอกทรัพยสิน

หน้า 8

ของ บมจ.ปคนิคฯ ออกไปอีก 60 วันนับแตวันที่ การแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งที่ 25 ระหวางวันที่ 9-18 ธ.ค. 52 ที่ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย 9 กันยายน 2552 ประชาชนลาวเปนเจาภาพ ซึ่งคาดวานาจะได RSฟุงปนี้มีกำไร/จากป51ขาดทุน398ล. ขอสรุปภายในเดือนนี้ สิ้นก.ย.นี้สรุปดีลชอง11ถายทอดซีเกมส นายสุ ร ชั ย เชษฐโชติ ศั ก ดิ์ ประธาน SABINAรับรายไดดิ่งลง15%-กำไรเหลือ1% นายบุญชัย ปณฑุรอัมพร ประธาน เจาหนาที่บริหาร บมจ.อารเอส (RS) เปดเผย ว า ในป 52 บริ ษั ท ฯ คาดการณ ผ ลประกอบ เจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บมจ.ซาบี น า (SABINA) การจะสามารถ พลิกกลับมาเปนกำไรจากป คาดวารายไดในป 52 จะลดลง 15% จากป 51 ที่ ข าดทุ น สุ ท ธิ อ ยู ที่ 398.43 ล า นบาท ก อ นที่ มี ร ายได 1.9 พั น ล า นบาท ผลจาก เพราะธุรกิจหลัก อาทิ เพลง ดิจิตอล สื่อวิทยุ วิกฤตเศรษฐกิจทำยอดขายปรับลดลง สวน อัตรากำไรสุทธิเชื่อวาปนี้เหลือเพียงแค 1% และภาพยนตเติบโตขึ้น ขณะที่ปจจุบันอยูในระหวางเจรจากับ จากปกอน 9% หลังธุรกิจแขงขันดานราคาสูง สถานีโทรทัศนชอง 11 เรื่องการถายทอดสด ขึ้น



“ติดฟลอรตอ หลังสหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเขายางจากจีน” นายชัยวัฒน เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

News Station

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 60 สัญญา สถานะคงคาง 2,330 สัญญา - ปด 71.75 บ./ก.ก. ลดลง 3.30 บาท (สัญญาสงมอบเดือนเม.ย.53)

ปจจัยลบ - สหรัฐฯ ขึน้ ภาษีนำเขายางจากจีนจากเดิม 7% เปน 35% เพือ่ รักษาดุล สินคายางในประเทศ - น้ำมันมีแววลงสูร ะดับ 65 ดอลลาร/บารเรล - เงินเยนยังแข็งคาแตะ 91 เยน/ดอลลาร หลังดอลลารออ นคาตอเนือ่ ง - เงินบาทยังแข็งคา - ยาง TOCOM ปรับลง 25 เยน หากคิดเปนเงินไทยจะอยูท ี่ 10 บาท กลยุทธ - เปดสถานะขาย (สัญญาสงมอบเดือนเม.ย.53) - แนวรับ 69-68 บ./ก.ก. ทางเทคนิคอยู 70 บ./ก.ก. - แนวตาน 73 บ./ก.ก.



“พักฐานตอ - ชะลอลงทุน” เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 9,877 สัญญา สถานะคงคาง 27,184 สัญญา - ปด 495.30 จุด ลดลง 13.40 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52) ปจจัยบวก- หากดาวโจนสลงไมแรงอาจทำดัชนีฯรีบาวน - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 1,313.14 ลานบาท ปจจัยลบ - ดัชนีพกั ฐานตอ หลังปรับขึน้ มาแรงหลายวัน - เสือ้ แดงชุมนุมวันที่ 19 ก.ย.นี้ - หุน ไทยหลุด 700 จุด - TFEX หลุด 500 จุด กลยุทธ - ชะลอลงทุน (สัญญา S50U09 ก.ย.52 ) - แนวรับ 488 จุด - แนวตาน 490 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 488 จุด แนวตาน 490 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

ซื้อไอพีโอ ‘สตารไมโครฯ’ รับปนผล 14 สตางค สตารไมโครอิเล็กทรอนิกสฯ เคาะราคาไอพีโอ 4.95 บาท เตรียมขาย 16 - 18 ก.ย.นี้ กอนลงสนาม เทรด 24 ก.ย.52 ผูบริหารมั่นใจเกินรอยนักลงทุนตอบรับเยี่ยม ปมกำไรปนี้โต 20% พรอมแจกปนผลเปน ของขวัญ 0.14 บาท/หุน ดานที่ปรึกษาระบุโครงสรางธุรกิจแกรง แถมราคาไอพีโอมีสวนลด 25-30% เทียบ ราคาเปาหมายโบรกเกอร บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT ผู ประกอบการอิเล็กทรอนิกส เตรียมเขาซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ในวั น ที่ 24 กั น ยายน 2552 โดยเตรี ย ม จำหนายหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92 ลานหุน ในราคาขายไอพีโอหุนละ 4.95 บาทใหกับนัก ลงทุนและประชาชนทั่วไประหวางวันที่ 16-18 กั น ยายนนี้ ซึ่ ง ได แ ต ง ตั้ ง บล.ทิ ส โก เป น ที่ ปรึ ก ษาทางการเงิ น และผู จั ด การการจั ด จำหน า ย ขณะเดี ย วกั น มี บล.เอเซี ย พลั ส , บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.ธนชาต และ บล.ซี ไ อเอ็ ม บี (ประเทศไทย) เป น ผู ร ว มจั ด จำหนาย นายสมนึ ก ไชยกุ ล ประธาน กรรมการ บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) หรื อ SMT กลาววา บริษัทฯ มั่นใจวาหุน SMT จะไดรับ การตอบรั บ ที่ ดี จ ากนั ก ลงทุ น รายย อ ย หลั ง ประสบความสำเร็ จ จากการทำบุ ค บิ ว ด กั บ กลุมนักลงทุนสถาบัน สำหรั บ ผลประกอบการป 2552 คาดการณกำไรสุทธิเติบโต 20% จาก 201 ล า นบาทในป ก อ น เนื่ อ งจากเริ่ ม มี ค ำสั่ ง ซื้ อ

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจการผลิตแผงวงจร ไฟฟ า รวม (IC-Integrated Circuit) ซึ่ ง มี มาร จิ้ น สู ง ถึ ง 40% ขณะที่ ธุ ร กิ จ ผลิ ต และ ประกอบชิ้ น ส ว นไมโครอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Microelectronics Module Assembly หรือ MMA) มี ม าร จิ้ น ลดลงน อ ยเพี ย งกว า 10% ขณะที่รายไดรวมคาดวาใกลเคียงกับปกอนที่ 12,127 ลานบาท “บริษัทฯ มีการเติบโตของกำไรสุทธิ สูงถึง 65% ตอปตอเนื่อง 4 ปที่ผานมา โดย ครึ่ ง ป แ รกของป นี้ บ ริ ษั ท ฯสร า งกำไรสุ ท ธิ สู ง เปนประวัติการณโดยมีกำไรอยูที่ 115 ลาน บาท ขณะที่รายไดรวมอยูที่ 4,589 ลานบาท” นายสมนึก กลาว ดานไพบูลย นลินทรางกูล ประธาน เจาหนาที่บริหาร บล.ทิสโก ในฐานะที่ปรึกษา ทางการเงิน กลาววา SMT มีโครงสรางธุรกิจ แข็งแกรง โดยอัตรากำไรตอหุน (EPS) งวด ครึ่ ง ป แ รกอยู ที่ 0.42 บาท คิ ด เป น อั ต รา ตอบแทนจากลงทุน (ROE) ที่ 23.1% ขณะที่ ร าคาไอพี โ อมี ส ว นลดให กั บ นั ก ลงทุ น 25-30% เมื่ อ เที ย บกั บ ราคา เปาหมายของนักวิเคราะห โดยมีอัพไซดกวา 30-40% และคิดเปนอัตราสวน P/E Ratio ต่ำ

กวา 7 เทา ขณะที่หุนอิเล็กทรอนิกสในตลาดฯ ซื้อขายที่ P/E 8-10 เทา นอกจากนี้ นักลงทุน จะไดรับเงินปนผลระหวางกาลอีก 0.14 บาท หรือประมาณ 3% ภายหลังจากที่ลงทุนหุน เพียงไมกี่เดือน

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

วัดระฆัง

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ตั้งอยูทางฝงธนบุรี ตรงขามกับทาชางวังหลวง เดิมชื่อวัดบางหวาใหญ เปนวัดโบราณมีมาแตครั้ง กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงยกฐานะขึ้นเปนพระอารามหลวง และโปรดเกลาฯ ใหสังคยาพระไตรปฏกที่นี่ ตอมาในสมัยรัชกาล ที่ 1 มีการขุดพบระฆังโบราณในเขตวัด ประชาชนจึงเรียกวา วัดระฆังตั้งแตนั้นมา แตตัวระฆังซึ่งมีเสียงดี รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหนำไปไว ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สิ่งสำคัญในวัดไดแก ตำหนักทอง ซึ่งเคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีและสมเด็จพระสงฆราช (ศรี) พระอุโบสถกับหอ พระไตรปฏกที่รัชกาลที่ 1 ทรงสราง ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับทั้งสองหลัง

ธนาคารทิสโกเปดสาขาใหมที่ “เซ็นทรัล พระราม 3”

สุทัศน เรืองมานะมงคล กรรมการอำนวยการ ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) และอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอำนวยการ บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป รวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปดบริการธนาคารทิสโก “สาขาเซ็นทรัล พระราม 3” ซึ่งเปนสาขาลำดับที่ 39 www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

“วนา พูลผล”

หน้า 11

(ตอนที่ 5)

“เราจะเนนหนักในการคุมดานสภาพคลอง” หลังจากได Strategy แลวเรามี Criteria ดานการลงทุนอยางไร บาง และพอรตของบริษัทเนนไปในทิศทางไหน เราจะเนนลงทุนในตราสารหนี้ภายในประเทศของภาครัฐ และอีกสักประมาณ 10 % เปนตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ของรัฐ และไมเกิน 1.6% ออกโดยเอกชน ซึ่งเราคอนขาง save อยาง เชน สวนเอกชนที่มีก็เชน ปตท., ปตท.สผ. ซึ่งเรียกไดวา Super Save เลยทีเดียว ซึ่งลูกคาสวนใหญจะเปนแบบ conservative ที่ไม ตองการความเสี่ยงสูง ตางกับลูกคาหุนเลย สวนทางดานกองหุน แบงกยูโอบี ก็มีกองทุนหุนบาง แตคอนขางนอย

ทางบริษัทมีการเลือกหุนที่จะเขาไป visit เพื่อหาขอมูลใน การลงทุนอยางไร สวนใหญจะอยูประมาณTop100 และจะอยูใน Top 50 ซะเยอะ โดยเราจะเนนหนักในการคุมดานสภาพคลองซะมาก ซึ่ง กองทุนหุนของเรามีการซื้อขายทุกวัน ซึ่งจำเปนตองถือหุนที่มี สภาพคลองจริง ๆ เพราะหากจำเปนตองขายหุนในวันนั้น ๆ ตาม ความตองการของลูกคาก็จะสามารถดำเนินการซื้อขายได อยาง พวกตางชาติก็จำเปนตองเลือกลงทุนในหุนที่มีสภาพคลอง เพราะ หากเขาเปลี่ยน Position เปนขาย เคาจำเปนตองออกจากตลาด ใหไดภายใน 3 วัน ดังนั้นเรื่องสภาพคลองเปนเรื่องที่สำคัญมาก การตัดสินใจซื้อขายของบลจ.ในกองทุนหุน การลงทุนของเราจะขายอยู 2 กรณี คือ กรณีแรกคือลูก คาใหขาย เราจำเปนตองขาย ซึ่งเราบอกไมได และกรณีที่สองคือ คิดวาหุนนี้ไมดีแลวก็ตองขาย ซึ่งกรณีนี้จะพยายามขายใหไมนาจะ เกิน 1 สัปดาห โดยสวนใหญจะขายเปนบล็อก โดยใชราคาเฉลี่ย ของวัน ซึ่งทางโบรกเกอรจะหาคนซื้อมาคุยกับเราแลวทำราคา เฉลี่ย เพราะถาเราขายในตลาดก็จะทำใหราคาลงมาก ถาคนซื้อ ไปซื้อในตลาดก็อาจทำใหราคาเพิ่มขึ้นมาก

Aspire

4736G-652G32Mn/C022

ราคา

- CPU Intel Core 2 Duo T6500 (2.1 GHz, FBS 800 MHz, L2 2 MB) - Chipset Mobile Intel PM45 Express chipset - Main Memory 2 GB DDR3 - Graphic system nVidia GeForce G 105M - Display 14 inch WXGA (1366×768) - HDD 320 G 5400 RPM - DVD Writer (Dual Layer Support) - Intel Wireless Link 5100 - Bluetooth - Card Reader 5 in 1 - Video Camera 1.3MPixel - 3 USB - D-sub - HDMI - LAN - Battery 6-cell Li-Ion - Windows Vista - Warranty 1-Year - Weight 2.40 kg

23,900 บาท ( ราคาไมรวม VAT )

า เฉพาะลhูกaคi เทานั้น T eFinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี

- Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี 6 เดือน - ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881

ติดตามตอฉบับหนา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

BEC ราคาเปาหมายที่ 23 บาท รายงานตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาจาก AGB Neilsen Media Research เดื อ น ส.ค.52 พบวา ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณามี มูลคา 7,738 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.84% YoY โดยสื่ อ ที่ มี อั ต ราการเติ บ โตสู ง ได แ ก สื่ อ โรง ภาพยนตร (+61%) สื่อเคลื่อนที่ (+35%) และสื่ออินเตอรเนท (+22%) ขณะที่สื่อหลัก อยางโทรทัศนก็ เติบโตดีขึ้น (+5%) สวนสื่อ ที่ ป รั บ ตั ว ลงหนั ก ยั ง ได แ ก สื่ อ นิ ต ยสาร (-21%) และสื่อวิทยุ (-8%) สำหรับภาพเม็ดเงินโฆษณา 8M52 มีมูลคา 57,274 ลานบาท ลดลง -3.34% YoY โดยสื่อที่มีการเติบโตสูงยังคงเปนสื่อ เล็กๆ ขณะที่สื่อใหญอยาง โทรทัศนถือเปน สื่ อ หลั ก สื่ อ เดี ย วที่ ยั ง คงมี อั ต ราการเติ บ โต ลดลงนอยสุดเพียง -0.16% YoY โดยตัวเลข เม็ดเงินโฆษณาเดือนส.ค.เริ่มเปนเดือนแรกที่ เติบโตมาก ขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันป

Photo Release นายวิบูลย ผาณิตวงศ (ขวา) นายกกิตติมศักดิ์ สมาคม ผู ผ ลิ ต น้ ำ ตาลและชี ว พลั ง งาน ไทย รั บ มอบของที่ ร ะลึ ก จาก ดร. ริ ช าร ด ติ ตู ส อี ไ ค (ซ า ย) เอกอั ค รราชทู ต เคนยาประจำ ประเทศไทย หลั ง หารื อ แลก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม เ ห็ น เ รื่ อ ง สถานการณน้ำตาลในตลาดโลก และแนวทางการสร า งความ ร ว มมื อ ระหว า งอุ ต สาหกรรม น้ำตาลเคนยาและไทย

Professional Station

หน้า 12

บล.ยูไนเต็ด แนะนำซือ้ ราคาเปาหมาย 23 บาท

ก อ น นั บ แต เ ดื อ นม.ค.เป น ต น มา ซึ่ ง โมเมนตัมเริ่มดีขึ้นเปนลำดับ สะทอนภาวะ เศรษฐกิ จ ที่ น า จะฟ น ตั ว ขึ้ น ในช ว งปลายป จาก มาตรการภาครัฐที่ใชกระตุนเศรษฐกิจ เริ่ ม เห็ น ผล คาดว า จะทำให อุ ต สาหกรรม โฆษณาลดลงไมมากอยางที่คาดไวเมื่อตนป สวนเม็ดเงินโฆษณาผานโทรทัศน คาดว า ทั้ ง ป อ าจทรงตั ว จากป ก อ นได จ าก โมเมนตัมที่ดีขึ้น เปนลำดับ รวมทั้งมองวา การที่ยูนิลีเวอรยังตกลงกับชอง 7 ไมได ทำ ใหชอง 3 ยังคงไดรับอานิสงสจากเม็ดเงิน ของยูนิลีเวอรซึ่งยังคงไหลเขาอยู คาดวาผล ประกอบการ 3Q52 ของ BEC ยังนาจะดี อยู ดังนั้น จากขอมูลขางตนเปนการยืน ยันวาในภาวะเศรษฐกิจที่ไมดี สื่อหลักที่ยัง คงดีมีเพียงสื่อโทรทัศนเทานั้นซึ่งเปน Mass Media ที่เขาถึงผูชมได มากสุด และสื่อที่ยัง

เติบโตไดคือสื่อขนาดเล็กที่ใชเงินไมมากและ เจาะกลุมเปาหมายเฉพาะ สวนสื่ออื่นๆ จะ ถูกลดเม็ดเงินอยางเห็นไดชัด ฝายวิเคราะห จึงยัง คงใหน้ำหนักการลงทุนระดับ Neutral ในหุ น BEC ประเมิ น ราคาเป า หมายที่ 23 บาท

ไทย-เคนยา หารือ น้ำตาลโลก

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

Gossip Station

à¸Íໄ›ÍÂ

ผลิ ต วั ส ดุ น าโน หรื อ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก วัสดุนาโน เพื่อสนับสนุน ใหมีการผลิตวัสดุ ที่ใช เทคโนโลยีขั้นสูง โดยจัดเปนกิจการ ที่ใหความ สำคัญ และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ, กิจการผลิตเครื่องดนตรี เพื่อสรางมูลคาเพิ่มให แก อุ ต สาหกรรมต น น้ ำ และสนั บ สนุ น ให มี

สวั ส ดี พี่ ๆ น อ งๆ เพื่ อ นๆ ..ที่ รั ก ยิ่ ง ๆๆๆๆๆ วั น นี้ อั ง คารที่ 15 กั น ยายน 2552 เปนวันที่สตรอเบอรรี่เธอเปอย... เอย! ปวย หมายเลข 8 จึงอาสามา ทำหนาที่แทนตามระเบียบ ในขณะที่ หุ น ไทยกำลั ง ดำ ดิ่ ง ไม รั ก ษาแนวรั บ ทางจิ ต วิ ท ยาที่ ก า วให ทั น โลกอั น ชาญฉลาดด ว ยคอร ส 700 จุดได ขอใหนักลงทุนอยาเพิ่ง Training กับ eFinanceThai ที่เปดรับนักลงทุนทุก สิ้นหวัง หรือทอแท เพราะลาสุดเงิน ทานเขาสู eFin Smart Training Center ดวยการ ลงทุ น จากต า งชาติ ยั ง แสดงความ อบรมโปรแกรมใหมลาสุดกับการใชงานในระบบของ เชื่ อ มั่ น บนกระดานหุ น ไทยด ว ย eFinanceThai พรอมกับรูปแบบตัวโปรแกรมใหมที่ มูลคาซื้อสุทธิวันจันทรตั้ง 1,313.14 ชื่อวา eFin Smart Portal พื้นฐานกลยุทธ และ ลานบาท เทคนิ ค เพิ่ ม เติ ม ที่ เ หมาะกั บ การใช ง านได อ ย า งมี สวนภาครัฐบาลที่แมจะเริ่ม ประสิทธิภาพ กับหลักสูตร เห็ น เสถี ย รภาพมี น อ ยลง ก็ ยั ง คง บัญชาการการแกปญหาเศรษฐกิจ Intro ได เ ท า ที่ จั ง หวะเวลาและเครื่ อ งมื อ Basic พอจะอำนวย Advance และแม น จะไม ไ ด ดี จ นถึ ง Meeting ขั้นตองตีมือชื่นชม แตอยางนอยก็ดี กวาไมทำอะไรเลย Workshop strategic วันนี้ใหนึกเสียวา ถึงอยางไร การกูเงินก็เกิดขึ้นแลว ภาระของทุก คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด คนก็คือตรวจสอบการใชเงินอยาให รั่วไหล เศรษฐกิจชาติเวลานี้ก็ไมตาง จากเรือสำเภาที่อยูกลางทองสมุทร ไมควรประมาทวา มรสุมลูกใหญยัง มาไมถึง เราในฐานะเสมือนลูกเรือ ต อ งดู แ ล เพราะรู รั่ ว ที่ ม าก ก็ ยิ่ ง หมายถึง โอกาสแหงความฉิบหายของชีวิตคน กิจกรรม เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต โดยใหไดรับ ทั้งลำเรือจะยิ่งมากขึ้น เรืออาจจมไดแมไมตอง สิทธิประโยชนตามเกณฑที่ตั้ง, กิจการผลิตบาน ถูกพายุลูกโตซัด สำเร็จรูป หรือสวนประกอบของบานสำเร็จรูป เกริ่นกันมาก็พอควรมาดูดีกวา วาใน เพื่ อ รองรั บ การลงทุ น ในธุ ร กิ จ ก อ สร า งที่ ใ ช เรื่ อ งของการลงทุ น ระดั บ ภาครั ฐ บาลมี อ ะไร เทคนิคใหม โดยใหไดสิทธิดานภาษี เฉพาะการ เคลื่อนไหวบาง ยกเว น อากรขาเข า เครื่ อ งจั ก รทุ ก เขต และ ทั้งนี้ลาสุด คณะกรรมการสงเสริมการ กิจการเขตอุตสาหกรรมบริการ เพื่อกำหนดให ลงทุ น หรื อ ที่ รู จั ก กั น ดี ใ นนาม BOI มี ม ติ ที่ เกิ ด การรวมกลุ ม ด า นการท อ งเที่ ย ว หรื อ ประชุ ม ไฟเขี ย วมี ม าตรการปรั บ ปรุ ง ประเภท คลั ส เตอร ก ารท อ งเที่ ย ว โดยให ไ ด รั บ สิ ท ธิ กิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุนใหเหมาะสม ประโยชนเชนเดียวกับ กิจการเขตอุตสาหกรรม กับ สถานการณที่เปลี่ยนแปลง โดยไดปรับเพิ่ม นอกจากนี้ ยังจัดใหกิจการ ในกลุมที่กอใหเกิด ประเภทกิจการขึ้นใหม 4 ประเภท ไดแก กิจการ การพัฒนาเทคโนโลยี ใหเปนกิจการที่มีความ

หน้า 13

สำคั ญ แบ ง เป น 2 กลุ ม คื อ กลุ ม กิ จ การที่ มี ความสำคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปน พิเศษ เชน กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ และ ชิ้นสวนที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม กิจการ ผลิตรถไฟ หรือ รถไฟฟา หรือ อุปกรณ หรือชิ้น สวนเฉพาะระบบราง ซึ่งปจจุบัน ยังมีผูลงทุนใน กลุ ม นี้ ไ ม ม าก ,และกลุ ม กิ จ การที่ มี ระดับเทคโนโลยีระดับต่ำ เชน กิจการ ผลิ ต ท อ เหล็ ก หรื อ ท อ เหล็ ก ไร ส นิ ม กิ จ การผลิ ต เส น ใยธรรมชาติ กิ จ การ ผลิตดาย เทสนี้ยังไมพอยังยังเห็นชอบ ใหเพิ่มสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับการ ทองเที่ยว ไดแก กิจการบริการที่จอด เรือทองเที่ยว กิจการสวนสนุก โดยให ไดรับสิทธิประโยชนยกเวนอากรขาเขา เครื่องจักรทุกเขต และยกเวนภาษีเงิน ไดนิติบุคคลตามเกณฑ 5-8 ปดวยและ มีผลไปแลว เอ า มาพู ด ถึ ง เรื่ อ งทองกั น ดี กวา....เริ่มผันผวนซะแลว สำหรับราคา Gold Futures วานนี้ จากชวงเชา เห็นราคาบวกอยูแวบๆ ไปๆมา กลับมา ป ด ในแดนลบซะอย า งนั้ น อย า งที่ รู ขนาดตลาดหุนเอง ก็ยังยืน 700 จุด ไม ไหว ความวิตกเลยแผขยายมายังตลาด ทองดวย ไหนคาเงินบาทที่ยังแข็งโปก เลยทำทองบานเราถูกกวาทองนอกอยู นิ๊ ส นึ ง ด า น AYS บอกว า หากดู ภ าพ รวมแลว รอบนี้ลงแคพักฐาน แตโอกาส ไปทดสอบ 16,000 บาทยังมีอยู ดังนั้น เก็งกำไรได ใหแนวรับ 15,800 บาท ไ ด เ ว ล า เ ฉ ล ย ค ำ ถ า ม ที่ คุ ณ สตอเบอรรี่ถามไปวา หุนอะไรยุรนันทโทรศัพท? ค ำ ต อ บ ที่ เ ธ อ ฝ า ก ไ ว ใ ห ก็ คื อ SAMTEL หรือ สามารถเทลคอม สวนปญหาหุนฮาเฮฉบับตอไปนั้น จะเปนอะไร โปรดอดใจรอพรุงนี้ มีมาใหใช เชาว (หรือเปลา) กันอีกตามเดิม วันนี้ขอตัวกอน บายบาย

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้ มี โอกาสออนตัวลดลง เพราะดัชนีฯ อยูใน ช ว งการป รั บ ฐาน หลั ง จากก อ นหน า นี้ ดั ช นี ฯ ปรั บ ตั ว ขึ้ น แรง ประเด็ น ที่ ต อ ง จับตา คือ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ซึ่งหากราคาปรับลดลงแรง ก็จะมีผลโดย ตรงตอราคาหุนในกลุมพลังงาน และสง ผลตอบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุน ไทย กลยุทธการลงทุน แนะเทรดดิ้งหุน laggard เนื่องจากราคายังขยับเพิ่มขึ้น ไม ม ากนั ก อาทิ หุ น กลุ ม การแพ ทย อาหาร พาณิชย ประเมินแนวรับไวที่ 680 จุด แนวตาน 700 จุด

ประเมินดัชนีฯ วันนี้นาจะแกวง ตัวลดลงอยูในระดับแนวรับที่ 688-685 จุด ประเด็นที่นักลงทุนตองติดตาม คือ ปจจัยตางประเทศ อาทิ ราคาน้ำมันดิบ ในตลาดโลก สวนปจจัยภายในประเทศ นั้นยังคงเปนปจจัยการเมือง โดยเฉพาะ การชุมนุมของกลุมนปช.ในวันที่ 19 ก.ย. นี้ รวมถึงการประชุมสภารวมเพื่อแกไข รัฐธรรมนูญ ระหวางวันที่ 16 - 17 ก.ย. กลยุ ท ธ แ นะ ซื้ อ เป น รายตั ว ที่ มี ป น ผล ระหวางกาลและเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช ลงทุ น ในโครงการไทยเข ม แข็ ง โดย ประเมินแนวรับไวที่ 688-685 จุด แนว ตานที่ 710 จุด

หน้า 14

ประเ มิ น แนวโ น ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ มี โอกา สปรั บ ตั ว ลงต อ เนื่ อ งจาก วานนี้ เนื่องจากคาดวาทิศทางตลาดหุนสหรัฐฯ และร าคาน้ ำ มั น ดิ บ ล ว งหน า จะปรั บ ตั ว ลดลง ใหติดตามราคาน้ำมันดิบในตลาด โลก สวนปจจัยภายในประเทศนั้นยังคง เป น ป จ จั ย ทางด า นการ เมื อ ง กลยุ ท ธ เลือกลงทุนเปนรายตัว โดยประเมินกรอบ แนวรับไวที่ 687-684 จุด สวนกรอบแนว ตานใหไวที่ 699-700 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552 Top 20 by value

หน้า 15

ประจำวันที่ 14 กันยายน 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 209 ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.30

หน้า 27

ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552

ธปท. จัดสัมมนาวิชาการประจำป 2552 หัวขอ “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลก มอง อนาคตเศรษฐกิจไทย” ระหวางวันที่ 15-16 กันยายน 2552 หอง Bangkok Convention โรงแรม Centara Grand at Central World

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

10.00

มิตซูบิชิ มอเตอรส แนะนำรถยนตมิตซูบิชิ แลนเซอร รุนใหม มิตซูบิชิ แลนเซอร อีเอ็กซ “Sensational Intelligence” โรงแรมพลาซา แอทธีนี

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

10.00

เปรมสิตา จัดเยี่ยมชมโครงการ อารีนา การเดน บางนา พรอมเปดวิสัยทัศนผูบริหาร โครงการ อารีนา การเดน บางนา

10.00

ธนาคารกสิกรไทย แถลงขาว การปรับยุทธศาสตรการดำเนินธุรกิจแฟคเตอริ่ง เครือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร

13.30

ซีพี ออลล จัดงานพระราชทานโลรางวัลหนังสือดีเดน “เซเวนบุคอวอรด” ครั้งที่ 6 โรงแรมดุสิตธานี

13.30

สกอต อินดัสเตรียล และเมเจอร ซีนีเพล็กซ แถลงขาวเปดตัวพันธมิตรทางธุรกิจ ระหวาง สกอตรังนกแท และ เมเจอร ซีนีเพล็กซ โรงภาพยนตรอีนิกมา เดอะชาโด สกรีน

13.30

ธ.สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) แถลงขาว เผยแผนกลยุทธรุกธุรกิจบุคคลธนกิจ ชู “มาราธอน” แคมเปญเต็มรูปแบบ บุกตลาดกรุงเทพฯ และปริมณฑล ธ.สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) อาคาร 1 สำนักงานใหญ

--บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 15 ก.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Investor_station 15 ก.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement