Page 1

Investor Station ฉบับที่ 409 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2553

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 409 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2553

5 5 6 7 9

News Station วงในเผยเทสโกเตรียมเสนอซือ้ คารฟรู  ILINK มัน่ ใจทัง้ ปรายไดแตะ 1.5 พันลบ. GRAND แรงจีด๊ ใจ บัณฑูรประกาศควบเกาอีเ้ อ็มดีกสิกรแบงก

Dynamic Station พลอย หอวัง

10 Lifestyle Station สถิติมาแลวจา

แหขยับเปาดัชนี ดีด ๊ า ศก.ไทยฟน 

เผย 9 หุนเด็ดเซียนยกนิ้วเอกฉันท กางผลสำรวจสำนักวิจัยหลักทรัพย 21 คาย ลาสุดมองดัชนีหุนไทยลุนทะยานได สดใสกวาเกา เพิ่มคาดการณปลายป 53 เปนเฉลี่ย 849 จุด จากแตกอนเคยให 827 จุด พรอมชี้กรอบสูง-ต่ำสุดปนี้ขยับขึ้นเปน 873 - 733 จุด ขณะที่ปหนามองไกลถึง 915 จุด ระบุเศรษฐกิจไทยฟนตัวหนุนแถมการเติบโตผลงานกิจการจดทะเบียนเปลงปลั่ง แนะ กลยุทธลงทุนระยะยาวนอนมา ทวาเลนสั้นเสี่ยงความผันผวน แจกหุนเด็ด ADVANCBANPU-BBL-CPF-KBANK-PS-PTT-SCC-TISCO เซียนยกนิ้วเอกฉันท ต‡อหนˆา 3

13

Professional Station

14

Gossip Station

KEST ใหพนื้ ฐานที่ 15.20 บาท จบเร็วจัง

15

มองหุˆนจากเซียน

16

Data Station

ควรเลือกหุน งบQ2 แววดี

EGCO กมหนารับผลงาน 53 ฮวบ

เผยดีลซือ้ น้ำเทิน2 จาก ITD จบ Q3 นี้

EGCO แจงแนวโนมกำไร - รายไดปนี้จะลดลงจากปกอน ตามสัญญาซื้อ ขายไฟ แถมไมมีโรงไฟฟาใหมเขาระบบ คาดการซื้อหุนน้ำเทิน 2 จาก ITD จำนวน 10% ไดขอสรุปใน Q3/53 พรอมเผยแผน 5 ป เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟาอีก 1 พันเมกะ วัตต สวนโครงการลพบุรี โซลาร เริ่มเดินเครื่องเฟสแรก มิ.ย. 54 อีกทั้งอยูระหวาง เจรจาซื้อหุนโรงไฟฟาตางประเทศ 2 โครงการ เห็นความคืบหนา Q3 นี้ ต‡อหนˆา 4

BECLหั่ น เป า รายได ป นี้ เ หลื อ โต1% ลัน ่ กำไรยังแจว-บุก  ปนผล 63 ลาน ¹Ñ¡¡ÒÃà§Ô¹¼ÙŒÂÖ´ÁÑè¹ã¹¤ÇÒÁ«×è͵ç

“¾ÔàªÉ° ÊÔ·¸ÔÍӹǔ

ตอนที่ 7

ต‡อหนˆา 12

BECL หดเปารายไดป 53 จากเดิมที่ตั้งไวโต 2.0 - 2.5% เหลือบวก 1% จาก ปกอนที่ 7.76 พันลานบาท หลังพิษการเมืองฉุดปริมาณจราจรเดือน พ.ค.รวง สวน Q2/53 เชื่อไมสวยเทา Q2/52 พรอมหวังชวง 2H/53 ปริมาณรถยนตกลับมาฟนตัวดัน ผลงาน Q3/53 เปนไปตามนัด พรอมมั่นใจปนี้กำไรแจมกวาปกอนแน หลังธุรกิจรับ เงินปนผลจาก TTW ชวง 1H/53 จำนวน 63 ลานบาทบุกเขาเปนรายรับชวง Q2 ที่ ผานมา อีกทั้งกำลังหาวิธีระดมทุนวงเงินไมเกิน 6 พันลานบาทรีไฟแนนซหนี้

ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 388 ประจำวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2553

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 409 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2553

แหขยับเปา

(ตอจากหนา 1)

น า ย ส ม บั ติ น ร า วุ ฒิ ชั ย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย เป ด เผยผลสำรวจความเห็ น นั ก วิ เ คราะห จากสำนั ก วิ จั ย บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ร วม 21 แห ง ล า สุ ด ครั้ ง ที่ 2/53 ระบุ ว า นั ก วิเคราะหปรับเพิ่มคาดการณดัชนีหุนปลาย ป 53 เปนเฉลี่ย 849 จุด จากคาดการณ เดือนมีนาคม 827 จุด และคาดดัชนีหุน ปลายป 54 อยูที่ 915 จุด โดยประเมินดัชนี สูงสุดในป 53 ไวที่ 873 จุด และต่ำสุดที่ 733 จุ ด ทั้ ง นี้ ป จ จั ย บวกสำคั ญ มาจาก แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย และ มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล การ ฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก สภาพคล อ งใน ไทยที่ยังอยูในระดับสูง เศรษฐกิจในเอเชีย และแนวโนมผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น ทำให นั ก วิ เ คราะห ป รั บ เพิ่ ม ประมาณการ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจป 53 เปน 5.2% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 4.0% และอัตรา การเติบโตของกำไรตอหุน (EPS Growth) 15.4% จากเดิมที่ 13.9% นอกจากนี้ แนะภาครั ฐ จั บ ตา ปญหาสำคัญ ไดแก ปญหาทางการเมือง ป ญ หาเศรษฐกิ จ โลก ป ญ หาราคาสิ น ค า และป ญ หาความล า ช า ในการดำเนิ น มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและเบิกจายงบ ประมาณ พรอมเรงดำเนินการสามดาน คื อ เร ง รั ด การดำเนิ น มาตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ การเบิ ก จ า ยและการดำเนิ น โครงการไทยเขม แข็ ง แก ไ ขความขั ด แย ง ทางการเมื อ ง แก ไ ขป ญ หาสั ง คม รวมถึ ง สงเสริมการลงทุนในตลาดหุน ตั ว เลขคาดการณ ที่ ส ำคั ญ สำหรั บ ป 2553 และ ป 2554 - ดัชนีตลาดหลักทรัพย หรือ SET Index - ป 2553 ณ สิ้นป 2553 ปรับเพิ่มขึ้นจาก การสำรวจเมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมา โดย ตัวเลข สิ้นป 2553 คาดการณลาสุดอยูที่ เฉลี่ย 849 จุด จากเดิมคาดไว 827 จุด จุดสูงสุด ของ SET Index ในป 2553 นักวิเคราะหประเมินไวที่เฉลี่ย 873 จุด เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 861 จุด จุดต่ำสุด ของ SET Index ในป 2553 นักวิเคราะหประเมินไวที่เฉลี่ย 733 จุด เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 643 จุด - ป 2554 ณ สิ้ น ป 2554 นั ก วิ เ คราะห ประเมิน SET Index ณ สิ้นป 2554 ไวที่ เฉลี่ย 915 จุด ลดลงจากประมาณการเดิม ที่ 946 จุด - อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ หรือ GDP Growth ของป 2553 นั ก วิ เ คราะห คาดการณอัตราการขยายตัวเฉลี่ยที่ 5.2%

ดีขึ้นจากประเมินครั้งที่แลวที่คาดวาจะ เติบโตเฉลี่ย 4% ของป 2554 นั ก วิ เ คราะห ประเมิ น ว า ในป 2554 เศรษฐกิ จ จะมี อัตราการขยายตัวเฉลี่ยที่ 4.3% ลดลง จากประมาณการเดิมที่ 4.5% - ผลประกอบการของบริ ษั ท จด ทะเบี ย น หรื อ EPS Growth ทั้ ง ป 2553 คาดการณมีการเติบโต เฉลี่ยที่ 15.4% - อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาท และดอลลาร ณ สิ้นป 2553 ตัวเลขคาด การณเฉลี่ยที่ 32.1 บาทตอดอลลาร ณ สิ้นป 2554 ตัวเลขคาด การณเฉลี่ยที่ 31.4 บาทตอดอลลาร

- อัตราดอกเบี้ย RP 1 วัน ณ สิ้นป 2553 อั ต ราดอกเบี้ ย RP 1 วั น นักวิเคราะหประเมินอัตราดอกเบี้ย RP 1 วันสิ้นป 53 เฉลี่ย 1.8% เทากับผล สำรวจครั้งกอน ชวงเวลาที่คาดวาจะเริ่มสูงขึ้น ครึ่งหลังของป 2553 94% ครึ่งแรกของป 2554 6%

ตัวเลขคาดการณที่สำคัญ ป 2553 และ ป 2554 จำนวนสำนักวิจัยที่ตอบ คาเฉลี่ย

SET Index - ณ สิ้นป 53 - ณ สิ้นป 54 - จุดสูงสุดของป 53 - จุดต่ำสุดของป 53 GDP Growth - ป 53 - ป 54 EPS Growth ป 53

สำรวจ ณ 24 มี.ค.53

สำรวจ ณ 14 ก.ค.53

สำรวจ ณ 24 มี.ค.53

สำรวจ ณ 14 ก.ค.53

827 946 861 643

849 915 873 733

18 8 18 17

20 11 17 17

4.0 4.5 13.9

5.2 4.3 15.4

20 15 20

21 18 19

-อัตราการเติบโตของกำไรตอหุน (EPS Growth) ของกลุมธุรกิจสำคัญ ในป 2553 ป 2553 กลุมธุรกิจที่คาดวาจะมีอัตรา การเติบโตของกำไรตอหุนสูงที่สุดสาม อันดับแรก คือ 1. กลุมเดินเรือ คาดวาจะเติบโตเฉลี่ยที่ 52.19 % 2. กลุมปโตรเคมีเติบโตเปนอันดับสอง

ที่เฉลี่ย 47.26 % 3. กลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสคาดเติบโต เฉลี่ย 28.07 % อัตราผลตอบแทนเงินปนผล (Dividend Yield) ของกลุมธุรกิจสำคัญ ในป 2553 ป 2553 นั ก วิ เ คราะห ป ระเมิ น อั ต ราผล ตอบแทนเงินปนผลของกลุมธุรกิจตางๆ โดย กลุ ม ธุ ร กิ จ ที่ ค าดว า จะมี อั ต ราผลตอบแทน เงินปนผลสูงที่สุดสามอันดับแรก คือ 1. กลุมสื่อสาร ประเมินอัตราผลตอบแทน ไวที่ 6.66 % 2. กลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส คาดไวที่ 5.20 % 3. กลุมอาหาร คาดวาอยูที่ 4.66 % คำแนะนำแกนักลงทุน สำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาว แนะนำให ล งทุ น ในหุ น ที่ มี ป จ จั ย พื้ น ฐาน แข็งแกรง มีเงินปนผลดีสม่ำเสมอ มีแนวโนม ผลกำไรเติบโตตอเนื่อง ราคายังไมสูง โดย พิจารณาบทวิเคราะหและขอมูลพื้นฐาน ซึ่ง รวมถึ ง การฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในไทย และต า งประเทศ ภาวะเศรษฐกิ จ ของ ประเทศสำคัญ เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพ ยุโรป เปนตน แนวโนมผลประกอบการของ ทั้ ง อุ ต สาหกรรมและรายบริ ษั ท และ สถานการณการเมืองในประเทศ นอกจากนี้ ควรเลื อ กลงทุ น ในหุ น ที่ มี ค วามเสี่ ย ง เหมาะสมกั บ ที่ ต นจะยอมรั บ ได และรอ จังหวะซื้อสะสมเมื่อตลาดออนตัว สำหรับการลงทุนระยะสั้น เลือก หุ น ที่ มี ป จ จั ย พื้ น ฐานดี และควรใช ค วาม ระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากตลาดใน ระยะนี้ยังมีความเสี่ยงและผันผวน อาจได ผลตอบแทนไมสูงมากนัก หุนแนะนำ หุนเดนที่นักวิเคราะห แนะนำให ล งทุ น ตรงกั น หลายสำนั ก วิ จั ย ได แ ก ADVANC, BANPU, BBL, CPF, KBANK, PS, PTT, SCC, TISCO เปนตน (เรียงตามลำดับตัวอักษร) www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 409 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2553

EGCO กมหนา

(ตอจากหนา 1)

น า ย วิ นิ จ แ ต ง น อ ย กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. เอ็กโก กรุ ป (EGCO) เป ด เผยว า แนวโน ม กำไรและรายไดของบริษัทฯ ในปนี้จะ ลดลงจากปกอน เปนไปตามสัญญา ซื้อขายไฟฟาที่จะมีการรับรูรายไดจาก การขายไฟฟาลดลง โดยปจจุบันอยูใน ชวงปลายสัญญา ประกอบกับในปนี้ บริษัทฯ จะยังไมมีโรงไฟฟาขนาดใหญ เขามา แตคาดวาแนวโนมรายไดป 55 - 56 จะเริ่ ม มี ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น โดยมา จากที่บริษัทฯ จะมีโครงการใหมๆ เขา มาเปนรายไดเสริม ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป า ที่ จ ะ เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟาสำหรับแผน 5 ป (53 - 57) เพิ่มอีก 1 พันเมกะวัตต โดยในปนี้ตั้งเปาวาจะมีกำลังการผลิต เพิ่ ม อี ก 300 เมกะวั ต ต ซึ่ ง ป จ จุ บั น บริษัทฯ มีกำลังการผลิตอยูที่ 4,276 เมกะวั ต ต พร อ มเผยแผนที่ จ ะเพิ่ ม สั ด ส ว นการผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งาน หมุนเวียนเปน 5% ของกำลังการผลิต รวมในป จ จุ บั น จากป จ จุ บั น ที่ มี สัดสวนที่ 3% ซึ่งเปนแผนระยะยาวใน ระหวางป 53 - 57 นอกจากนี้ ในป 54 คาดวา จะได ข อ สรุ ป ในโครงการโรงไฟฟ า พ ลั ง ง า น ไ บ โ อ ซึ่ ง ใ ช ป า ล ม เ ป น พลังงาน โดยมีกำลังการผลิตไมถึง 10 เมกะวั ต ต คาดว า จะใช เ งิ น ลงทุ น ประมาณ 1 ลานดอลลาร/เมกะวัตต ซึ่ ง คาดว า จะอยู ที่ จั ง หวั ด กระบี่ กั บ สุราษฎรธานี อีกทั้งจะมีความชัดเจน ในการลงทุนโครงการไฟฟาพลังงาน

News Station

ลม กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเมินวาจะใช เงินลงทุนประมาณ 2 ลานดอลลาร/ เมกะวั ต ต ซึ่ ง จะเป น การร ว มทุ น กั บ CLP Thailand Renewable Limited ดานความคืบหนาโครงการ ลพบุ รี โซลาร มู ล ค า โครงการ 250 ลานดอลลาร หรือประมาณ 8 พันลาน บาท ที่ บ ริ ษั ท ฯ ถื อ หุ น ในสั ด ส ว น 33.33% เปนการลงทุนรวมกับ CLP Thailand Renewable Limited และ Diamond Generating Asia Limited ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ ใหญที่สุดในโลก กำลังการผลิตติดตั้ง 73 เมกะวัตต คาดวาจะเดินเครื่องเชิง พาณิชยในเฟสแรกไดในเดือน มิ.ย. 54 กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต อีกทั้ง จะแลวเสร็จ 8 เฟส ในเดือน พ.ย. 55 ทั้ ง นี้ เ งิ น ที่ ใ ช ใ นการลงทุ น มาจาก กระแสเงินสดของบริษัทฯ จำนวนไม ถึง 1 พันลานบาท สวนที่เหลือมาจาก เงิ น กู ส ถาบั น การเงิ น ประกอบด ว ย ธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาเอเชี ย , ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย สำหรั บ ความคื บ หน า ใน ก า ร เ จ ร จ า ซื้ อ ข า ย หุ น โ ร ง ไ ฟ ฟ า โครงการน้ ำ เทิ น 2 ที่ ล าว จาก ITD จำนวน 10 - 15% คาดว า จะได ข อ สรุ ป ในไตรมาส 3/53 ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ระหวางรอความชัดเจนจากการไฟฟา ฝรั่งเศส หรือ EDFI วาตองการจะเขา มาถื อ หุ น ในสั ด ส ว นเท า ใด ป จ จุ บั น บริษัทฯ ถือหุนในโครงการน้ำเทิน 2

ในสั ด ส ว น 25% ซึ่ ง การถื อ หุ น ตาม สั ด ส ว นดั ง กล า วสร า งรายได ใ ห บริษัทฯ ประมาณ 500 ลานบาท/ป และหากสามารถซื้ อ หุ น ในโครงการ ดังกลาวเพิ่มเปน 10% คาดวาบริษัทฯ จะมีรายไดจากโครงการดังกลาวเพิ่ม ประมาณ 600 - 700 ลานบาท/ป

ขณะที่ ความคื บ หน า ใน การเจรจาซื้อหุนในโครงการโรงไฟฟา ตางประเทศ ซึ่งอยูระหวางการเจรจา จำนวน 2 - 3 โครงการ คาดวาจะมี ความชัดเจนในไตรมาส 3/53 โดย บริ ษั ท ฯ จะมี ก ารแถลงข า วในเรื่ อ ง ดังกลาวในวันที่ 24 ส.ค. นี้

ไว แตเชื่อวาครึ่งหลังภาพรวมจราจร จะดีขึ้น เพราะเห็นปริมาณรถยนตที่ กลับมาฟนตัวในเดือน มิ.ย. 53 และ นาจะทำใหทุกอยางเปนไปตามแผน ซึ่งถัวเฉลี่ยทั้งปนั้นเชื่อรายไดคงบวก เพียง 1%หรือ นอยสุดก็ใกลเคียงกับ ป 52 แตในแงกำไรมั่นใจปนี้สูงกวาป 52 ที่ทำไดประมาณ 1.7 พันลานบาท เพราะปนี้ธุรกิจไดรับเงินปนผลจาก การเข า ถื อ หุ น บมจ.น้ ำ ประปาไทย (TTW) ชวงครึ่งปแรกจำนวน 63 ลาน บาท ซึ่งจะบุกเขาเปนรายรับในชวง ไตรมาส 2/53” นางสุทธิดา กลาว อนึ่ ง ในเดื อ น พ.ค. 53

ปริมาณรถยนตที่ใชทางดวนอยูที่ 8.3 แสนคน/วัน ลดลงเดือนเดียวกันของ ป ก อ น 7.7% ซึ่ ง นั บ เป น ปริ ม าณ รถยนตที่ต่ำสุดในรอบ 7 ป สงผลให รายได ค า ผ า นทางเดื อ น พ.ค. 53 ลดลงในทิศทางเดียวกัน คือ ลดลง 7.6% จากชวงเดียวกันของป 52 มา อยูที่ 18.33 ลานบาท/วัน แตในเดือน มิ . ย. 53 ปริ ม าณจราจรได ป รั บ เพิ่มขึ้น 3.79% จากชวงเดียวกันของ ปกอนเฉลี่ยที่ 1.01 ลานคัน/วัน ขณะที่ ผ ลประกอบการใน ไตรมาส 3/53 บริษัทฯ ประเมินราย ไดจะเปนไปตามแผนที่วางไว เพราะ

ปริมาณจราจรในเดือน มิ.ย. 53 เริ่ม กลั บ เข า สู ภ าวะปกติ ประกอบกั บ ภาระดอกเบี้ยในชวงดังกลาวลดลง หลั ง จากธุ ร กิ จ ได คื น เงิ น หุ น กู ที่ ค รบ กำหนดไถ ถ อนในเดื อ น ส.ค. 53 จำนวน 3.9 พั น ล า นบาท (มี ภ าระ อัตราดอกเบี้ย 4.2%) นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ อยู ระหวางการพิจารณาการระดมทุนวง เงินไมเกิน 6 พันลานบาท โดยอาจจะ ออกเปนหุนกู อายุ 3 ป 5 ป หรือเงิน กูสถาบันการเงิน ซึ่งหากไดเงื่อนไข อั ต ราดอกเบี้ ย ดี ก ว า การออกหุ น กู เพื่อนำมารีไฟแนนซหนี้ของธุรกิจ

BECLหั่นเปา (ตอจากหนา 1)

นางสุ ท ธิ ด า สุ ข ะนิ น ทร ผู จั ด การอาวุ โ สแผนกนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ บมจ.ทางด ว นกรุ ง เทพ (BECL) เปดเผยวา บริษัทฯ ปรับลด เป า รายได ป 53 เหลื อ โตใกล ร ะดั บ 1% จากป ก อ นอยู ที่ 7.76 พั น ล า น บาท จากเดิมที่คาดไวขยายตัว 2.0 2.5% เนื่ อ งจากปริ ม าณจราจรใน เดือน พ.ค.ลดลงมาก ซึ่งเปนผลจาก เหตุการณชุมนุมทางการเมือง สวน ผลงานในไตรมาส 2/53 เชื่อรายไดคง ต่ำกวางวดเดียวกันของปกอน “ช ว ง 6 เดื อ นแรกรายได ของเราโต 0.68% ต่ำกวาที่เคยคาด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 409 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2553

ดัชนียูเรกาเฮดจฟนดเดือนมิ.ย. หด 0.5%

รายงานข า วต า งประเทศษระบุ ว า ดั ช นี ยูเรกาเฮดจฟนด ซึ่งชี้วัดผลตอบแทนจากการลงทุนใน กองทุนประกันความเสี่ยง หรือ เฮดจฟนดกวา 2,000 แหงทั่วโลก ในเดือนมิถุนายน ลดลง 0.5% ขณะที่ชวง 6 เดือนแรกปนี้ลดลง 0.02% สะทอนผลกระทบจาก วิกฤตการณหนี้สาธารณะในภูมิภาคยุโรป โดยยูเรกาเฮดจ ผูจัดทำดัชนีดังกลาว ระบุวา วิกฤตหนี้สาธารณะในภูมิภาคยุโรป และการขยายตัว ที่ชะลอลงของเศรษฐกิจสงผลกระทบตอการบริหาร ผลตอบแทนของเฮดจฟนดทั่วโลก หลังจากปที่ผานมา เฮดจฟนดสามารถบริหารผลตอบแทนไดสูงถึง 20% ส ว นภู มิ ภ าคที่ เ ฮดจ ฟ น ด บ ริ ห ารความผล ตอบแทนไดต่ำที่สุดไดแก ยุโรปตะวันออก และรัสเซีย โดยดัชนียูเรกาเฮดจอีสเทิรนยุโรป รวมรัสเซียลดลง 2.3% และภูมิภาคอเมริกาเหนือลดลง 0.9% ขณะที่ ภูมิภาคละตินอเมริการมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 1%

วงในเผยเทสโกเตรียมเสนอซื้อ คารฟูร สำนักขาวซินหัวรายงานวา แหลงขาว เปดเผยวา เทสโกเตรียมเสนอซื้อกิจการคาปลีก ของ คาร ฟู ร ใ น 3 ประเทศอาเซี ย นได แ ก ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร หลังคารฟูรมีแผนจะถอน การลง ทุนในตลาดคาปลีกใน 3 ประเทศดังกลาว โดยเทสโก ผู ค า ปลี ก รายใหญ อั น ดั บ 1 ของ อังกฤษ มีแผนจะขยายพื้นที่คาปลีกในอาเซียน ราว 460,000 ตารางเมตร การซื้ อ กิ จ การจาก คารฟูรจึงเปนทางเลือกที่ดี “หากเทสโกทุมงบลงทุนในตลาดที่มีการ ขยายตัวไดสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในไทย นั่นจะ เป น การตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ต อ ง” นายฟ ล ดู เ อลผู จั ด การด า นการลงทุ น ที่ เ อฟแอนด ซี แ อสเซ็ ท แมเนจเมนทในลอนดอนกลาว

News Station ยอดเปดบัญชีเทรดหุนในจีน สัปดาหกอนวูบ 22%

รายงานขาวตางประเทศระบุวา ศูนยรับ ฝากหลักทรัพยแหงประเทศจีนเปดเผยวา จำนวน การเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในจีน สัปดาหที่ผานมาลดลง 22% มาอยูที่ 217,557 บัญชี ต่ำสุดในรอบ 5 เดือน หรือ นับแตสัปดาหที่ สิ้ น สุ ด วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ ป นี้ สะท อ นความ ตองการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงที่ชะลอลง ขณะที่ เ มื่ อ สั ป ดาห ที่ ผ า นมา ดั ช นี เซี่ยงไฮคอมโพสิตปรับเพิ่มขึ้น 3.7% ซึ่งเปนการ เพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด ในป นี้ หลั ง มี ก ารคาดการณ ว า รัฐบาลจีนจะชะลอการดำเนินมาตรการเศรษฐกิจ ที่เขมงวดเพื่อสงเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจ ตอไป ดานหนังสือพิมพซิเคียวริตี้สไทมสของจีน รายงานวา ในสัปดาหที่ผานมา กองทุนบำเหน็จ บำนาญแห ง ชาติ จี น ได ล งทุ น ในตลาดหุ น จี น คิ ด เป น มู ล ค า กว า 2 พั น ล า นหยวน (295 ล า น ดอลลาร)

ILINK มั่นใจทั้งปรายไดแตะ 1.5 พันลบ. ILINK มั่นใจทั้งปแตะ 1.5 พันลบ.พรอมคาดรายได Q2/53 ดีกวา Q1/53 หลังรับรูรายไดจากงานวิศวกรรม แยมรูผลประมูลงานมูลคา 500 - 600 ลบ. ใน Q3/53 ทั้งเล็งประมูลเพิ่มอีก 4 - 5 พันลบ. น า ย ส ม บั ติ อ นั น ต รั ม พ ร ป ร ะ ธ า น กรรมการและกรรมการผู จั ด การ บมจ. อิ น เตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น (LINK) กลาววา บริษัทฯ คาดการณวารายไดในไตรมาส 2/2553 นาจะเติบ โต เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2553 เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มรับรูรายไดจากงานวิศวกรรมเพิ่มเขามา แต อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตจะเปนอยางไรยังไม สามารถเป ด เผยได เนื่ อ งจากอยู ร ะหว า งป ด งบ บั ญ ชี อี ก ทั้ ง ต อ งแจ ง ต อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ก อ น โดยคาดวาจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาวในชวงเดือนส.ค.53 นอกจากนี้ บริษัทฯมั่นใจวารายไดในป 2553 นาจะเติบโตตามเปา 30% จากปกอน หรือ อยูที่ 1.5 พันลานบาท โดยปจจุบันบริษัทฯมีมูลคา งานในมือ (Backlog) อยูที่ ประมาณ 400 - 500

ลานบาท ซึ่งคาดวาสวนใหญจะรับรูในปนี้เกือบ ทั้งหมด แตทั้งนี้บริษัทฯจะเรงดำเนินงานเพื่อให สามารถรับรูไดหมดภายในปนี้ “เราได ง านใหม เ ข า มาอี ก เกื อ บ 100 ล า นบาท ทำให Backlog ในมื อ เพิ่ ม เป น ประมาณ 400 - 500 ล า นบาท จากเดิ ม ที่ 300 - 400 ลานบาท ซึ่งงานใหมที่เพิ่มเขามาจะ สงผลดีตอผลการดำเนินงานของเราในอนาคต” นายสมบัติ กลาว นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯคาดการณ ว า จะ ทราบผลการประมูลงาน มูลคา 500 - 600 ลาน บาท ในชวงไตรมาส 3/2553 โดยบริษัทฯไดยื่น ประมูลงานดังกลาวในชวง 2 เดือนที่ผานมา ซึ่ ง คาดหวั ง ว า บริ ษั ท ฯน า จะได รั บ งานดั ง กล า ว ประมาณ 50% ของมูลคางาน ทั้งนี้หากบริษัทฯ

ได รั บ งานเพิ่ ม ขึ้ น ก็ จ ะส ง ผลดี ต อ การเติ บ โตของ บริษัทฯในอนาคต นอกจากนี้ ในชวงที่เหลือของ ปบริษัทฯยังคงเดินหนาเขาประมูลงานใหมอยาง ตอเนื่อง โดยตั้งเปาเขาประมูลงานใหมอีก 4 - 5 พันลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯคาดหวังวาภาครัฐ นาจะตอสิทธิประโยชนทางภาษีสำหรับบริษัทที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่จะหมดลงในปนี้ ซึ่ง หากมีการตออายุภาษีออกไป จะสงผลดีตอความ สามารถในการทำกำไรของบริ ษั ท โดยจะทำให บริษัทฯ จายภาษีในอัตรา 20% จากปกติ 30% www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 409 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2553

GRAND แรงจี๊ดใจ วูวส!!! สุดยอดแหงการรีบาวดมากๆ กับหุนโรงแรมตัวนี้ ก็หลัง จากลงไปหาจุดต่ำสุดตลอดการของตัวหุนเมื่อ 25 มิ.ย. 53 ที่ 0.86 บาท จากวันนั้นจนถึงเมื่อวานหุนขึ้นไปสูงสุดถึง 100% แซบมากๆ แซบอยาง นาเสียดาย ยังไมหมดนะ นอกจากจะรีบาวดไดเยี่ยมแลว วานนี้ยังกระโดด ขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 1 ปอีกดวยที่ 1.72 บาท กอนมีแรงขายออกชวง ทายวันทำใหปดตลาดที่ 1.54 บาท เพิ่มขึ้น 0.21 บาท หรือ 15.79% มูลคาการซื้อขาย 7.38 ลานบาท ทางนักวิเคราะห บล.คันทรี่ กรุป บอกวาหุน GRAND มีกรอบ การเคลื่อนไหว แนวรับ 1.40 บาท แนวตาน 1.80 บาท แนะนำ เก็งกำไร ได แตควรระวังแรงขายที่อาจมีออกมาในวันนี้

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

1. 2. วันทำการซื้อขายที่ผานมาพบหุนซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 1.44 บาท หนาแนนสุด

3. 4. 5.

ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคาหุ น ณ สิ้ น วั น ที่ 14/07/2553 AccVol GRAND 4,819,700 AccVal(K฿) 1.57 7,614 %Fluct 0.24 20.25 P/E 18.05 N/A P/BV 1.44 12.08 DPS(Baht) 1.72 N/A Yield(%) 1.40 N/A EPS(Baht) 1.33 N/A MktCap(Mil.) 1.58 1,964

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 15/03/2553 จำนวนหุน ผูถือหุนรายใหญ 540,873,487 Giant Mauritius Holdings 340,987,525 บริษัท โฮเทล แอนด พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด 61,139,700 นายสุรเดช นฤหลา 36,818,269 CREDIT SUISSE SINGAPORE BRANCH HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA 31,544,594

(%)

43.23 27.25 4.89 2.94 2.52

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 409 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 15 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553

News Station

ËÁ´Âؤ´º.¢Òŧ¡¹§.¢Öé¹R/P0.25% ¹ÒÂ侺٠Š ¡Ô µ µÔ È ÃÕ ¡Ñ§ÇÒ¹ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒÃÊÒ¹âºÒ ¡ÒÃà§Ô¹ ¸¹Ò¤ÒÃáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (¸»·.) ແ´à¼ÂÇ‹Ò ·Õè»ÃЪØÁ¤³Ð ¡ÃÃÁ¡ÒùâºÒ¡ÒÃà§Ô¹ (¡¹§.) ÇÒ¹¹Õé (14 ¡.¤.) ÁÕÁµÔ»ÃѺ¢Öé¹ ÍѵÃÒ´Í¡àºÕé¹âºÒÂÍÒÏ/¾Õ 1 Çѹ 0.25% ÁÒÍÂÙ‹·Õè 1.50% µ‹Í»‚ ËÅѧ¨Ò¡·Õ衋͹˹ŒÒ¹Õéä´Œ¤§ÍѵÃÒ ´Í¡àºÕÂé äÇŒ·ÃÕè дѺµèÒí ·Õè 1.25% ¹Ñº µÑé§áµ‹à´×͹àÁ.Â. 2552 ÊÒà˵ØËÅÑ¡·Õ·è Òí ãËŒ»ÃѺ¢Ö¹é ÍÑ µ ÃÒ´Í¡àºÕé  ÁÒ¨Ò¡¡Òÿ„œ ¹ µÑ Ç ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨ä·Âà´‹¹ªÑ´ ËÅѧ¨Ò¡ ʶҹ¡Òó¡ÒÃàÁ×ͧ¤ÅÕè¤ÅÒÂáÅÐ ¼Å¡Ãзº¨Ò¡à˵ءÒó·Ò§¡Òà àÁ×ͧ·ÕÁè ¼Õ Åµ‹ÍàÈÃÉ°¡Ô¨äµÃÁÒÊ 2 ÍÂÙ‹ã¹Ç§·Õè¨íÒ¡Ñ´áÅеèíÒ¡Ç‹Ò·Õ踻·. ¤Ò´¡Òó ÍÕ ¡ ·Ñé § ÀÒ¤¡Ò÷‹ Í § à·ÕèÂÇ·Õè¿„œ¹µÑÇ䴌͋ҧÃÇ´àÃçÇáÅÐ ¡ÒúÃÔâÀ¤ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒüÅԵ䴌ÃѺ ¼Å¡Ãзº¹ŒÍ¡Njҷդè Ò´ ʋǹÀÒ¤ ¡ÒÃÊ‹ § ÍÍ¡áÅСÒÃŧ·Ø ¹ ÀÒ¤ àÍ¡ª¹Âѧ¤§¢ÂÒµÑÇÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ ¹Í¡¨Ò¡¹Õéá¹Ç⹌Áà§Ô¹à¿‡ÍàÃÔèÁàËç¹ ÊÑÞÞÒ³¡ÒÃà˧µÑÇ¢Öé¹ ·íÒãËŒà¡Ô´ áç¡´´Ñ¹ ¶Ö§áÁŒÇ‹Òã¹¢³Ð¹Õé¨ÐÂѧ äÁ‹ÁÒ¡ à¹×èͧ¨Ò¡ÁҵáÒâͧ ÀÒ¤ÃÑ°·íÒãËŒà§Ô¹à¿‡ÍÂѧ¤§äÁ‹à˧µÑÇ ¢Öé¹áç ᵋ·Ò§¸»·. ¡çãËŒ¤ÇÒÁ ÊíÒ¤ÑޡѺ»˜¨¨Ñ´ѧ¡Å‹ÒÇ

´Ñ§¹Ñ鹨ҡ»˜¨¨Ñ·Ñé§ËÁ´ ·íÒãËŒ¸»·.ÁÑè¹ã¨Ç‹Ò¡ÒâÂÒµÑÇ ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô ¨ ä·Âã¹»‚ 2553 ¨ÐÊÙ § ¡Ç‹ Ò à»‡ Ò ËÁÒÂà´Ô Á ·Õè ¤ Ò´ ¡ÒóäÇŒ 4.3 - 5.3% â´Â ¸»·. ¨ Ð » ÃÑ º » à РÁ Ò ³ ¡ Ò Ã µÑ Ç àÅ¢àÈÃÉ°¡Ô ¨ ãËÁ‹ ·Ñé § ËÁ´ ã¹ÇѹÈءÏ·Õè 23 ¡.¤. 2553

ºÑ³±ÙûÃСÒȤǺࡌÒÍÕéàÍçÁ´Õ¡ÊÔ¡Ãầ¡

¹ Ò Â ºÑ ³ ±Ù à Åèí Ò «í Ò »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà ¸¹Ò¤Òà ¡ÊÔ ¡ Ãä·Â ¨í Ò ¡Ñ ´ (ÁËÒª¹) (KBANK) ແ´à¼ÂÇ‹Ò ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ¹Ò»ÃÐÊÒà äµÃÃÑ µ ¹ Ç Ã¡Ø Å ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ã ä·Â ¨ÐµŒ Í §ä»´í Ò Ã§µí Ò á˹‹ § ¼ÙŒÇ‹Ò¡Òø¹Ò¤ÒÃáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (¸»·.) ¤¹ãËÁ‹ Ê‹§¼ÅãËŒµíÒá˹‹§

¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃNjҧŧ Í‹ҧäà ¡çµÒÁàº×éͧµŒ¹ÂѧäÁ‹ÁÕ¡ÒÃᵋ§µÑé§ ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òä¹ãËÁ‹ “ÃÐËÇ‹Ò§¹Õ¼é Á¨Ð·íÒ˹ŒÒ·Õè 2 µíÒá˹‹§ ¤×Í»Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·Õè ºÃÔËÒà áÅСÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃä» ¡‹Í¹ ¢³Ð·ÕèÃÍ¡ÒûÃѺâ¤Ã§ÊÌҧ ãËŒ¼ÙŒºÃÔËÒÃÃØ‹¹ãËÁ‹¢Öé¹ÁÒ·íÒ˹ŒÒ·Õè µ‹Íä»” ¹Òºѳ±Ùà ¡Å‹ÒÇ

“àÃÒä´Œ¤§ÍѵÃÒ´Í¡àºÕé ÃдѺµèÒí ÁÒ໚¹ÃÐÂÐàÇÅÒ»‚àÈÉ «Ö§è 㹡ÒÃá¶Å§¢‹ÒÇ 2 ¤ÃÑ駷Õ輋ҹÁÒ ä´ŒÊ‹§ÊÑÞÞÒ³¶Ö§àÃ×èͧ»˜¨¨ÑÂàÊÕè§ ´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×ͧNjÒÍÒ¨ÁռšÃзºµ‹Í ¡ÒâÂÒµÑÇàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§»ÃÐà·È ¨Ö§·íÒãËŒàÃҨеŒÍ§ªÐÅÍ¡ÒûÃѺ ¢Öé¹ÍѵÃÒ´Í¡àºÕéÂ仡‹Í¹ ᵋàÁ×èÍ

¼Å¡Ãзº¨Ò¡»˜¨¨Ñ¡ÒÃàÁ×ͧ·ÕÍè Í¡ ÁÒÁÕÍÂÙã‹ ¹Ç§¨íÒ¡Ñ´ »ÃСͺ¡Ñº¡Òà ¿„œ¹µÑÇàÈÃÉ°¡Ô¨ä·ÂÁÕ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹ áÅÐ㹤ÃÖ觻‚ËÅѧ¹‹Ò¨ÐÂѧ¤§¿„œ¹µÑÇ µ‹Íà¹×èͧ áÁŒÇ‹ÒâÁàÁ¹µÑÁ¢Í§¡Òà ¢ÂÒµÑǨÐäÁ‹à·‹Ò¤ÃÖ§è »‚áá ᵋÀÒ¾ ÃÇÁ¡ÒâÂÒµÑÇàÈÃÉ°¡Ô¨»‚ 53 ¨Ð ÍÂÙ‹ã¹à¡³±·Õè´Õ ´Ñ§¹Ñ鹨֧äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ ¨íÒ໚¹·Õãè ªŒ¹âºÒ¡ÒÃà§Ô¹áºº¼‹Í¹ ¤ÅÒÂáÅФÇûÃѺÍѵÃÒ´Í¡àºÕéÂãËŒ ÊÙ‹»¡µÔ â´ÂÁͧNjÒá¹Ç⹌ÁÍѵÃÒ ´Í¡àºÕé  µèí Ò ¨ÐÊÔé ¹ ÊØ ´ ŧáÅŒ Ç ” ¹ÒÂ侺Ùŏ ¡Å‹ÒÇ à¢Ò¡Å‹ÒǶ֧ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨ âÅ¡·ÕèÁÕ¡Òÿ„œ¹µÑÇ¢Öé¹µ‹Íà¹×èͧ㹪‹Ç§ ¤ÃÖ§è áỂ 2553 â´Â¤Ò´Ç‹Ò·Ñ§é »‚¨Ð ÊÒÁÒöàµÔºâµÍÂÙ‹ã¹à¡³±·Õè´Õ ¶Ö§ áÁŒÇÒ‹ 㹤ÃÖ§è »‚ËÅѧ»‚ 2553 ¨ÐÁÕ¡Òà ¢ÂÒÂµÑ Ç äÁ‹ Á Ò¡à·‹ Ò ¤ÃÖè § »‚ á á â´ÂÂÑ § ¤§ÁÕ »˜ ¨ ¨Ñ  àÊÕè  §ÁÒ¨Ò¡ ÁҵáÒáÃе،¹àÈÃÉ°¡Ô¨´ŒÒ¹¡Òà ¤Åѧ¢Í§ËÅÒ»ÃÐà·È·Õ¨è ÐÊÔ¹é Êشŧ áÅШҡ»˜ Þ ËÒ˹Õé Ê Ò¸ÒóРáÅÐʶҺѹ¡ÒÃà§Ô¹ÂØâû¨ÐµŒÍ§à»š¹ »˜ ¨ ¨Ñ  ·Õè µŒ Í §µÔ ´ µÒÁ Êí Ò ËÃÑ º àÈÃÉ°¡Ô¨àÍàªÕ¨ТÂÒµÑÇá¢ç§á¡Ã‹§ áÅÐàÃÔèÁàËç¹ÊÑÞÞÒ³¢Í§áç¡´´Ñ¹ à§Ô¹à¿‡Íã¹ÃÐÂе‹Íä»

ÊíÒËÃѺ¡ÒûÃѺâ¤Ã§ÊÌҧ ´ŒÒ¹·ÃѾÂÒ¡Ã ãËŒ¹ÒÂÊÁà¡ÕÂÃµÔ ¡ÒúÃÔËÒâͧ¸¹Ò¤ÒÃãËÁ‹ 4 ´ŒÒ¹ ÈÔÃÔªÒµÔäªÂ ´ÙáÅ á¡໚¹´ŒÒ¹¸ØáԨ ãËŒ¹Ò ¡ÄÉ®Ò ¢³Ð·Õè ´Œ Ò ¹ÂØ · ¸ÈÒʵÏ ÅèíÒ«íÒ Ãͧ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ໚¹ áÅлÃѪÞҹѹé Âѧ¤§ÂÖ´á¹Ç·Ò§à´ÔÁ ¼ÙŒ´ÙáÅ ´ŒÒ¹´ÙáŤÇÒÁàÊÕè§ ¹Ò »ÃÕ ´Õ ´ÒÇ©Ò Ãͧ¡ÃÃÁ¡Òüٌ ¨Ñ´¡ÒÃ໚¹¼ÙŒ´ÙáÅ ´ŒÒ¹â¤Ã§ÊÌҧ ¾×é ¹ °Ò¹ ¹ÒÂ¸Õ Ã ¹Ñ ¹ · ÈÃÕ Ë §Ê Ãͧ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒôÙáÅ áÅÐ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 409 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2553

SGPเสก บ.ยอยแตกไลนธุรกิจ รุกงานขนสงทางเรือขนาดใหญ นายศุ ภ ชั ย วี ร บวรพงศ กรรมการผู จัดการ บมจ.สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส (SGP) แจงวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 53 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบ. ยอย ชื่อบจก.สยามนทลิน เพื่อดำเนินธุรกิจรวม คาดานการขนสงดวยเรือขนาดใหญ โดยมีทุน จดทะเบี ย นและทุ น ชำระแล ว จำนวนเงิ น

1,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จำนวน 1,000,000 หุน โดยแหลงเงินทุนมาจาก เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ SPALI มั่นใจยอดขายมาตามนัด1.5หมื่นล. นายประที ป ตั้ ง มติ ธ รรม ประธาน กรรมการ บมจ.ศุ ภ าลั ย (SPALI) เป ด เผยว า บริษัทฯ มั่นใจวายอดขายในป 53 นาจะเปนไป ตามเปาหมายที่วางไวอยูที่ 1.5 หมื่นลานบาท



“ทดสอบ 94 บ./ก.ก. แตพื้นฐานยังกดดันอยู” นางสาวสุรรี ตั น ขุนทองจันทร นักวิเคราะห บริษทั แอ็กโกรว เอ็นเตอรไพรส จำกัด (AGE) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 388 สัญญา สถานะคงคาง 2,628 สัญญา - ปด 93.20 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.25 บาท (สัญญาสงมอบเดือนก.พ. 54)

ปจจัยบวก - ราคาจะรีบาวดทดสอบ 94 บ./ก.ก. ตามเสนเทคนิค - เงินเยนกลับมาออนคาใกลแตะ 89 เยน/ดอลล ปจจัยลบ - ตลาดไมรบั ประเด็นน้ำมัน - สินคาทะลักตลาดตามฤดูกาล สะทอนภาพรวมตลาดเปนขาลง - กนง.ขึน้ ดบ.ไมมผี ลตอตลาดยาง เพราะนลท.ใหความสนใจกับคาเงินเยนมากกวา กลยุทธ - เปดสถานะขายแถวแนวตาน (สัญญาสงมอบเดือนก.พ. 54) - แนวรับ 91.70 บ./ก.ก. - แนวตาน 94 บ./ก.ก. ถัดไป 94.40 บ./ก.ก. - หากราคายืนเหนือ 94.40 บ./ก.ก. ตัดขาดทุนทันที

เนื่องจากคาดการณวายอดขายในชวง 6 เดือน แรก นาจะอยูที่ 7.4 พันลานบาท ประกอบกับ ประเมินผลงานครึ่งหลังจะเติบโตอยางตอเนื่อง เ พ ร า ะ ม า จ า ก รั บ รู ร า ย ไ ด ข อ ง โ ค ร ง ก า ร คอนโดมิเนียมหลายโครงการ อาทิ Supalai Park เกษตร ,Supalai Premiere สาทรนราธิวาส และ Supalai Premiere รัชดา



“ลุนงบแบงกตอ อยูฝงซื้อยังไดเปรียบ” นางสาวมยุรี โชวิกรานต ผูอ ำนวยการอาวุโสฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 6,056 สัญญา สถานะคงคาง 20,797 สัญญา - ปด 549.10 จุด ลดลง 2.40 จุด (สัญญา S50U10 ก.ย. 53) ปจจัยบวก- กนง.ปรับขึน้ ดบ.ตามคาด - เสนเทคนิคสงสัญญาณรีบาวด - งบแบงก Q2/53 ทัง้ ไทย - สหรัฐฯ มีแนวโนมออกมาดี - เงินดอลลออ นคาหนุนราคาสินคาโภคภัณฑ ปจจัยลบ - มีนลท.บางสวนขายทำกำไรหลังรับขาวประชุมกนง. - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 652.16 ลานบาท กลยุทธ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50U10 ก.ย. 53 ) - แนวรับ 550 จุด - แนวตาน 560 จุด - SET ประเมินแนวรับ 555 จุด แนวตาน 560 - 565 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 409 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2553

Dynamic Station

พลอย หอวัง

คนดั ง กั บ การลงทุ น วั น นี้ ม าพบกั บ สาวหมวยอิ น เตอร์ จ าก ตระกูล หอวัง กันอีกครั้ง โดยคราวนี้ถึงคิวของสาว “พลอย หอวัง” คนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ได้ให้ความสำ�คัญในเรื่องของการออมเงินเป็นอย่าง มาก ภายใต้แนวคิด “อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน ความเปลี่ยนแปลง มีเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา” ไปดูกันว่าเธอมีทัศนคติในการบริหาร จัดการเรื่องเงินอย่างไร การบริหารการเงินส่วนตัว พลอยจะแบ่งสัดส่วนการออมเงินอย่างชัดเจน ส่วนไหนใช้ ส่วนไหนเก็บ (เก็บแบบ จริงจังเลยนะคะ) และมีส่วนที่นำ�ไปลงทุนต่อยอดเงิน รวมทั้งจะมีการทำ�ประกันชีวิต ไว้ด้วย

พลอย หอวัง

ทัศนคติในการออมเงิน พลอยมีแนวคิดที่ยึดถือว่า “อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน ความเปลี่ยนแปลงมีเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา” เป็นเหตุผลสำ�คัญที่พลอยให้ความสำ�คัญ ในเรื่องของการออมเงินเป็นอย่างมาก ก็ต้องแบ่งส่วนที่ต้องเก็บออมทุกครั้งเวลามีรายได้เข้ามา นอกจากนี้พลอยได้ให้ความสำ�คัญกับการ กระจายการลงทุนไปในหลายๆ รูปแบบ เพราะคิดว่าเป็นการออมในอีกรูปแบบหนึ่ง และถือว่าเป็นการวางแผนที่ดี เพื่อเป็นเงินสำ�รองต่อไป พลอยคิดว่าถ้าเรามีทรัพย์สินเก็บไว้มันก็จะทำ�ให้เราอุ่นใจมากขึ้น อย่างที่บอกไว้อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน การลงทุน ก็มีนำ�เงินบางส่วนไปลงทุนกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้ เพราะ มองว่าปัจจุบันการนำ�เงินฝากธนาคารอย่างเดียวย่อมให้ผลตอบแทนที่ไม่มากนัก ถ้านำ�เงิน บางส่วนกระจายออกไปบ้างก็จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ นอกจากนี้แล้วก็มีเล่นหุ้นบ้าง แต่ไม่มากนักเป็นการซื้อตามคุณพ่อคุณแม่มากกว่า ธุรกิจอื่นนอกจากวงการบันเทิง ก็มีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ น้อย คือการออกแบบเสื้อผ้าเอง ชื่อว่า “Paloy” และฝากเพื่อนๆ ขายตามร้านแถวๆ สยาม ซึ่งธุรกิจนี้ก็ทำ�มานานพอสมควรแล้ว ส่วนในอนาคตสิ่งที่อยาก ทำ�คือ การเปิดโรงเรียนด้านครีเอทีฟ ในเรื่องของความคิด ซึ่งธุรกิจดังกล่าวก่อนหน้านี้ได้มี การพูดคุยไว้บ้างแล้วกับพี่สาวอย่าง “คริส หอวัง” และคาดว่าน่าจะสามารถเปิดได้เร็วๆ นี้ แนวคิดในการทำ�งาน สำ�หรับหลักและแนวคิดในการทำ�งานของพลอย ก็คือคิดถึงวันข้างหน้าให้มากที่สุด ต้อง ทำ�ให้เต็มที่ เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป เราทำ�งานในแวดวงการบันเทิงแบบนี้ ความแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เราต้องมีการวางแผนอนาคตของเราด้วย ว่าตอนนี้เราทำ� อะไรอยู่และต่อไปในอนาคตถ้าไม่ได้ทำ�ตรงนี้แล้วเราจะทำ�อะไรต่อไป เพื่อให้มีงานทำ�อย่าง ต่อเนื่อง แต่ทุกอย่างที่ทำ�ในวันนี้ก็ต้องเต็มที่กับมันด้วย เพราะมันจะเป็นการฝึกฝนเราใน อีกรูปแบบหนึ่ง ส่งท้าย ในขณะที่เศรษฐกิจยังผันผวนแบบนี้ ก็ควรใช้เงินกันให้ประหยัดๆ เพราะหลังจากที่มี เหตุการณ์ทางการเมืองในบ้านเราแล้ว ความเชื่อมั่นบางอย่างอาจจะขาดหายไป เราควร เก็บเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เพื่อเป็นการวางแผนที่ดีให้กับอนาคต www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 409 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 15 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553

ʶԵÔÁÒáŌǨŒÒ

Lifestyle Station

by Jackal_XIII (µÍ¹¨º)

µ‹Í¡Ñ¹àÅÂàŹФÃѺ¡ÑºàÃ×èͧ¢Í§Ê¶ÔµÔ 㹿صºÍÅâÅ¡¤ÃÑ駹ÕéÁչѡàµÐ¨Ò¡ ¾ÃÕàÁÕÂÏÅÕ¡ Íѧ¡ÄÉ à¢ŒÒËÇÁÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¶Ö§ 117 ¤¹ â´Â ¹ŒÍ·ÕèÊØ´ ¤×Í à¨ÅÕ¡ ¢Í§ÞÕè»Ø†¹ à¾Õ§ᤋ 20 ¤¹ ʋǹ·ÕÁ ºÒÏà«âŹ‹Ò ໚¹·ÕÁ·ÕèÁÕ¼ÙŒàÅ‹¹à¢ŒÒËÇÁ¿ØµºÍÅâÅ¡¤ÃÑ駹ÕéÁÒ¡·ÕèÊØ´ ÁÕ¶Ö§ 13 ¤¹ àÅ·Õà´ÕÂÇ ÃͧŧÁÒ¤×Í àªÅ«Õ áÅÐ ÅÔàÇÍϾÙÅ ·ÕÁÅÐ 12 ¤¹ ´ŒÒ¹â¤Œª·ÕèࢌҤØÁ·ÕÁ㹿صºÍÅâÅ¡¤ÃÑ駹Õé ÁÕ⤌ª·Õè໚¹ªÒÇ ÍÒÏਹµÔ¹‹Ò áÅÐ àÂÍÃÁѹ ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¤×ͪҵÔÅÐ 3 ¤¹ áÅÐäÁ‹¹‹Òàª×èÍÇ‹Ò¤Ù‹ªÔ§¢Í§¿ØµºÍÅâÅ¡¤ÃÑ駷ÕèáÅŒÇ ¨Ðµ¡Ãͺáá·Ñ駤ً ¹Ñ蹡ç¤×Í ÍÔµÒÅÕ áÅÐ ½ÃÑè§àÈÊ ¢³Ð·Õèà¡ÁÃÐËÇ‹Ò§ à¡ÒËÅÕà˹×Í ·Õ辋ÒÂá¡‹ äÍàÇÍÃÕèâ¤Êµ ä» 0 - 3 áÅÐà¡Á·Õè Ê໹ à©×͹ª¹Ð àÂÍÃÁѹ 1 - 0 ໚¹à¾Õ§ᤋ Êͧà¡Á㹿صºÍÅâÅ¡ 2010 ·Õäè Á‹ÁãÕ ºàËÅ×ͧ-á´§àÅ áÁŒáµ‹ãºà´ÕÂÇ ·Õàè ´‹¹ÊØ´æ ¡çµÍŒ §¤Ùª‹ §Ô 㹿صºÍÅâÅ¡ 2010 ¤ÃÑ§é ¹Õé ÎÍÅᏴ - Ê໹ µ‹Ò§äÁ‹à¤Âä´ŒáªÁ»ŠâÅ¡ÁÒ¡‹Í¹ áŌǡçàÊÃç¨ Ê໹ µÒÁ¤íÒ·íÒ¹Ò¢ͧ¹ŒÍ§ËÁÖ¡ Í×è¹æ ·Õ蹋Òʹ㨡çÁÕ ¿ØµºÍÅâÅ¡¤ÃÑ駹Õé໚¹¤ÃÑé§áá·Õè਌ÒÀÒ¾µ¡Ãͺáá ÍÕ¡·Ñ駤ÃÑ駹Õé໚¹¤ÃÑé§áá·Õè·ÕÁÍ‹ҧ ÍÒÏਹµÔ¹‹Ò ºÃÒ«ÔÅ àÂÍÃÁѹ ÍÔµÒÅÕ ½ÃÑè§àÈÉ äÁ‹ä´Œà¢ŒÒËÇÁÃͺªÔ§ à¾ÃÒС‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé 28 »‚·Õ輋ҹÁÒ ¨ÐÁÕµŒÍ§ÁÕ 1 ·ÕÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇࢌÒËÇÁÃͺªÔ§µÅÍ´ Ê¶ÔµÔ ÊØ´·ŒÒ·ÕÍè ÂÒ¡¨ÐºÍ¡¡ç¤Í× ·ÕÁ¨Ò¡ÂØâûäÁ‹à¤Â¤ÇŒÒáªÁ»ŠâÅ¡ä´Œ¹Í¡·ÇÕ»µÑÇàͧ ᵋ¡ç Ê໹ ·íÒÅÒÂŧ䴌 á¶Á¤Ùª‹ §Ô ÂѧÁÒ¨Ò¡ÂØâû·Ñ§é ¤Ù´‹ ÇŒ  ໚¹Í‹ҧäúŒÒ§¤ÃѺ¡ÑºÊ¶ÔµÔÊíÒ¤ÑÞæ 㹿صºÍÅâÅ¡¤ÃÑ駹Õé·Õ輋ҹä»áÅŒÇ ¨ÃÔ§æ ÁÕàÂÍÐÁÒ¡¹Ð¤ÃѺ ᵋãËŒà¢Õ¹·Ñé§ËÁ´¤§äÁ‹äËÇ ËÅÒÂ˹ŒÒ ËÅÒÂÇѹṋæ ... ¨º (´×éÍæ)

µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂÏ Ã‹ÇÁÍÍ¡ºÙ·ã¹§Ò¹à·È¡ÒÅ˹ѧÊ×Íà´ç¡áÅÐàÂÒǪ¹ ¤ÃÑ駷Õè 8 ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·Õè 14 - 18 ¡Ã¡®Ò¤Á àÇÅÒ 10.00 - 20.00 ¹. ºÃÔàdz Zone C Plaza Èٹ¡ÒûÃЪØÁáË‹§ªÒµÔÊÔÃÔ¡ÔµÔì ÀÒÂã¹ Booth ¨Ð¹íÒàʹÍã¹ÃٻẺ¡Òà àÃÕ¹ÃÙŒÀÒÂ㵌á¹Ç¤Ô´ “¢ØÁ·ÃѾà§Ô¹ÍÍÁ” ¼‹Ò¹¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÃкÒÂÊÕ¹Ô·Ò¹áÅлÃСͺ¡ÃлءÍÍÁÊÔ¹ www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 409 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 15 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน

ä·Â¾Ò³ÔªÂ¹ÔÇÂÍϤäÅ¿Š ¨Ñ´á¤Áà»Þ “¡ÃÁ¸ÃÃÁ»˜¹ÃÍÂÂÔéÁ” ẋ§»˜¹¤ÇÒÁÊØ¢ãËŒà´ç¡´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ ºÁ¨.ä·Â¾Ò³ÔªÂ¹ÔÇÂÍϤäÅ¿Š»ÃСѹªÕÇÔµ ©ÅͧãËÞ‹¤Ãº Ãͺ 10 »‚ ¨Ñ´á¤Áà»Þ “¡ÃÁ¸ÃÃÁ»˜¹ÃÍÂÂÔéÁ” ªÇ¹¤Ø³Ã‹ÇÁẋ§»˜¹¤ÇÒÁ ÊØ¢ãËŒà´ç¡´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ·ÑèÇä·Â â´ÂºÃÔÉÑ·Ï Ã‹ÇÁºÃÔ¨Ò¤ 10 ºÒ· ÊíÒËÃѺ·Ø¡ ¡ÃÁ¸ÃÃÁãËÁ‹ à¾×Íè ÊÁ·º·Ø¹ÁͺãËŒÁÅÙ ¹Ô¸àÔ ¾×Íè à´ç¡´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ 10 áË‹§ ¾ÃŒÍÁ ÅØŒ¹âª¤·Í§¤íÒ·Ø¡à´×͹ ÃÇÁÁÙŤ‹Ò 100 ºÒ· µÑé§áµ‹Çѹ¹Õé - 10 ¡.Â. 2553 ËÇÁẋ§»˜¹ÃÍÂÂÔéÁ ÊÌҧÊÃäÊѧ¤Á ¾ÃŒÍÁÅØŒ¹ÃѺ⪤·Í§¤íÒÁÙŤ‹Ò ¡Ç‹Ò 100 ºÒ· ¡Ñº ä·Â¾Ò³Ôª³¹ÔÇÂÍϤäÅ¿Š»ÃСѹªÕÇÔµ ã¹á¤Áà»Þ “¡ÃÁ¸ÃÃÁ»˜¹ÃÍÂÂÔéÁ” â´ÂºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐËÇÁºÃÔ¨Ò¤ 10 ºÒ· ãËŒ¡Ñº·Ø¡ ¡ÃÁ¸ÃÃÁãËÁ‹ ·Õèແ´ãËÁ‹ µÑé§áµ‹Çѹ¹Õé ¶Ö§ 10 ¡.Â. 2553 â´ÂäÁ‹¨íÒ¡Ñ´·Ø¹ »ÃСѹ¢Ñ¹é µèÒí ÂÍ´ºÃÔ¨Ò¤·Ñ§é ËÁ´ ¨ÐÁͺãËŒ¡ºÑ 10 ÁÙŹԸàÔ ¾×Íè ª‹ÇÂàËÅ×Íà´ç¡ ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ ÍÒ·Ô ÊÀÒ¡ÒªÒ´ä·Â ÁÙŹԸÔà´ç¡ ÁÙŹԸԡͧ·Ø¹ä·Â ÁÙÅ¹Ô¸Ô ¡Ãе‹ÒÂ㹴ǧ¨Ñ¹·Ã ÁÙŹԸÍÔ ¹Øà¤ÃÒÐˏ¤¹¾Ô¡ÒÃã¹¾ÃкÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ ÁÙÅ¹Ô¸Ô ÁÒÂÒ⤵ÁÕ ÇÑ´¾Ãкҷ¹éÒí ¾Ø ÁÙŹԸàÔ ´ç¡âäËÑÇ㨠ÁÙŹԸàÔ ´ç¡Í‹Í¹ã¹ÊÅÑÁ áÅÐ ºŒÒ¹à´ç¡µÒºÍ´áÅоԡÒëéíÒ«ŒÍ¹

มุมการตลาด

áʹÊÔÃÔ à»´µÑǤ͹â´ÁÔà¹ÕÂÁ¤ÍÅàÅ¡ªÑè¹ãËÁ‹ ¤Í¹à«»µ “Live with attitude” ¹ÒÂÍØ·Ñ ÍØ·ÑÂáʧÊØ¢ Ãͧ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃÍÒÇØâÊÊÒ§ҹ ¾Ñ²¹Ò¸ØáԨáÅоѲ¹Òâ¤Ã§¡Òä͹â´ÁÔà¹ÕÂÁ áÅÐ ¹Ò§ÊÒÇ´ØÉ®Õ µÑ¹à¨ÃÔÞ ¼ÙŒÍíҹǡÒÃÊÒ§ҹ¡ÒõÅÒ´áÅоѲ¹Ò¼ÅÔµÀѳ± â¤Ã§¡Òä͹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ºÁ¨.áʹÊÔÃÔ (SIRI) á¶Å§¢‹ÒÇແ´µÑǤ͹ⴠÁÔà¹ÕÂÁ¤ÍÅàÅ¡ªÑè¹ãËÁ‹ ÀÒÂ㵌¤Í¹à«»µ “Live with attitude” ·Õè ÊзŒÍ¹àʹ‹ËáË‹§¡ÒÃ㪌ªÕÇÔµ´ŒÇÂÁØÁÁͧ·Õèᵡµ‹Ò§Í‹ҧŧµÑÇ ´ŒÇ 3 ·íÒàÅãËÁ‹ã¡ÅŒÃ¶ä¿¿‡Ò ÊØ¢ØÁÇÔ·, ÊÒ·Ã-µÒ¡ÊÔ¹, ¾ËÅâ¸Թ â´Â ¹íÒËͧâ¤Ã§¡ÒÃáᴌǠ“WYNE Sukhumvit”

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 409 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 15 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553

Professional Station กว่ า จะมาเปนเสื จะมาเป ็ นเสื อ

¹Ñ¡¡ÒÃà§Ô¹¼ÙŒÂÖ´ÁÑè¹ã¹¤ÇÒÁ«×è͵ç

“¾ÔàªÉ° ÊÔ·¸ÔÍíҹǔ

(ตอนที่ 7)

พิเชษฐ ยอมรับวา ในการบริหารคนนั้นเปนไปไมไดที่จะ รูจักพนักงานทุกคนแบบลงลึก วิธีการจึงเปนประเภทกวางๆ ตาม ลักษณะของแผนกที่คนๆ นั้นทํางานอยู เชน แผนกวาณิชธนกิจ คนที่ ทํางานจะเปนพวกคิดเยอะ เพราะเปรียบเสมือนมันสมองของบริษัทฯ เวลาเขาไปพูดคุย ตองคุยแบบลงรายละเอียดและเตรียมขอมูลไปให มากที่สุด เพื่อใหเห็นภาพชัดเจน ขณะที่แผนกคาหลักทรัพย ลักษณะ การทํางานจะเกีย่ วของกับการซือ้ ขายหลักทรัพย เวลาคุยจะคุยกันแบบ ซื้อขาย ไมลงรายละเอียดมากนัก “คนเราไมเหมือนกันทั้งหมด ความเปนพอทําใหผม เขาใจตรงนีไ้ ดดี เหมือนทําหนาทีโ่ คชกีฬา ตองรูว า นักกีฬาคนนีเ้ ปน คนอยางไร มีความสามารถตรงไหน และตองพูดดวยอยางไร ใน

พิเชษฐ สิทธิอํานวย

การพัฒนาและใหเขาแสดงศักยภาพมาไดอยางเต็มที่” ก็ อยางที่เขาบอกวาพันธกิจ “ใจ” แลก “ใจ” แมจะตองใชเวลา ในการเขาถึง แตถา ทําได งานนีไ้ มใชแคทมี เวิรก ยังหมายความ สดใสในเสนทางนี้อีกดวย สวนเปาหมายในการนําพา บล.บัวหลวง ที่ผูบริหาร คนนี้วางไว คือ ตองการเปนโบรกเกอรแบบ Full Service เพื่อ ใหสอดคลองกับฐานลูกคา จากการทีม่ มี อรแกนสแตนเลยทเี่ ปน พารตเนอร เปนกลุมลูกคาสถาบัน และมีฐานลูกคารายยอย จํานวนมาก เขาเชื่อมั่นวา บล.บัวหลวง มีความพรอมสูงมาก ในการแขงขัน เนื่องจากมีทีมงานมืออาชีพ และบนเปาหมาย ตางๆ ที่ตั้งไว พิเชษฐ เปดใจตอพันธกิจครั้งนี้วา เขาไมอยาก เรียกวาเปนความกดดันแตใชเปนแรงผลักดัน และเปนเรือ่ งทีจ่ ะ ไดสนุกกับการทํางานมากกวา เพื่อบรรลุเปาหมายเหลานั้นให ไดตอไป ............ อานตอฉบับหนา........

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 409 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 15 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553

KEST ãËŒ¾×é¹°Ò¹·Õè 15.20 ºÒ· ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏ»ÃÐàÁÔ¹ÃÒ¤Ò¾×¹é °Ò¹ËعŒ KEST ÍÂØ‹·Õè 15.20 ºÒ· ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ãËŒ¤íÒá¹Ð¹íÒ “«×éÍ” ËÅѧ¤Ò´¡íÒäÃÊØ·¸Ôã¹äµÃÁÒÊ 2/53 äÇŒ·Õè 158.34 ŌҹºÒ· ÊÙ§¢Ö鹨ҡäµÃÁÒÊ¡‹Í¹·Õè 136.33 ŌҹºÒ· à¹×Íè §¨Ò¡¡ÒûÃѺà¾ÔÁè ¢Ö¹é ¢Í§ ÁÙ Å ¤‹ Ò «×é Í ¢ÒÂà©ÅÕè  ·Ñé § µÅÒ´ SET & mai »ÃÐÁÒ³ 8.82% ¨Ò¡äµÃÁÒÊ 1/53 ËÃ×ÍÁÒÍÂÙ‹ ·Õè 2.35 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ· ¨Ò¡à´ÔÁ·ÕèÃдѺ 1.95 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ·ã¹äµÃÁÒÊ 1/53 ¢³Ð·Õèʋǹẋ§¡ÒõÅÒ´¢Í§ KEST (äÁ‹ à ÇÁºÑ Þ ªÕ º ÃÔ ÉÑ · ËÅÑ ¡ ·ÃÑ ¾  ) ÂÑ § ¤§à»š ¹ Íѹ´Ñº 1 ÍÂÙ‹·Õè 12.39% â´ÂÁÒ¨Ò¡°Ò¹ÅÙ¡¤ŒÒ ʋǹãËÞ‹ÃÒÇ 90% ÍÂً㹡ÅØ‹Á¢Í§¹Ñ¡Å§·Ø¹ ÀÒÂã¹»ÃÐà·È «Öè§ÊѴʋǹ¢Í§¹Ñ¡Å§·Ø¹¡ÅØ‹Á¹Õé

Professional Station ºÅ.¿ÅÅÔ» (»ÃÐà·Èä·Â) á¹Ð¹íÒ “«×éÍ” ÃÒ¤Ò¾×é¹°Ò¹·Õè 15.20 ºÒ·

ã¹äµÃÁÒÊ 2/53 »ÃѺà¾ÔÁè ¢Ö¹é ÁÒÍÂÙ·‹ Õè 57.82% ¢Í§ÁÙŤ‹Ò«×éÍ¢ÒÂÃÇÁã¹µÅÒ´ SET ¨Ò¡ 55.30% ã¹äµÃÁÒÊ 1/53 â´Â·Ò§½†Ò¤Ҵ ÃÒÂä´ŒËÅÑ¡¨Ò¡¤‹Ò¹ÒÂ˹ŒÒ«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ ã¹äµÃÁÒÊ 2/53 ·Õè 478.41 ŌҹºÒ· »ÃѺ µÑÇÊÙ§¢Öé¹ 7.85% ¨Ò¡äµÃÁÒÊ¡‹Í¹ (º¹ ÊÁÁµÔ°Ò¹ÍѵÃÒ¤‹Ò¹ÒÂ˹ŒÒà©ÅÕÂè ã¡ÅŒà¤Õ§¡Ñº äµÃÁÒÊ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ·Õè 0.168%) â´ÂÃÒÂä´ŒÊÇ‹ ¹ ¹ÕéÁÕÊѴʋǹ¶Ö§ÃÒÇ 80% ¢Í§ÃÒÂä´ŒÃÇÁ¢Í§ ¸ØáԨ ¹Í¡¨Ò¡ÃÒÂä´Œ¤‹Ò¹ÒÂ˹ŒÒ¸ØáԨ«×éÍ ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾáÅŒÇ ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Ö鹢ͧ»ÃÔÁÒ³ «×éÍ¢Ò¢ͧµÅҴ͹ؾѹ¸¹Ñé¹Âѧ໚¹¡Òê‹Ç ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒÃÒÂä´Œ¤‹Ò¹ÒÂ˹ŒÒ«×éÍ¢ÒÂÊÑÞÞÒ «×éÍ¢ÒÂŋǧ˹ŒÒ»ÃѺµÑÇÊÙ§¢Öé¹µÒÁ â´Â·Ò§

½†Ò»ÃÐàÁÔ¹ÃÒÂ䴌ʋǹ¹ÕéäÇŒ·Õè 53.38 ŌҹºÒ· à¾ÔèÁ¢Ö鹨ҡ 44.93 ŌҹºÒ·¢Í§äµÃÁÒÊ¡‹Í¹ ˹ŒÒ Ê‹§ãËŒÃÒÂä´ŒÃÇÁ»ÃѺµÑÇÊÙ§¢Öé¹ÁÒÍÂÙ‹·Õè 600.54 ŌҹºÒ·à¾ÔèÁ¢Öé¹ 10.11%YoY ¹Í¡¨Ò¡¹Õ·é ¼Õè Ò‹ ¹ÁÒ KEST ÂѧÁÕ¡Òè‹Ò »˜¹¼Å·ÕèÊÁèíÒàÊÁÍ ´Ñ§¹Ñé¹½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏ¨Ö§¤Ò´ NjҨШ‹Ò»˜¹¼ÅÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÅÊíÒËÃѺËÃѺ¼Å§Ò¹ ¤ÃÖè§áỂ 53 äÇŒ·Õè 0.25 ºÒ·µ‹ÍËØŒ¹ ¤Ô´à»š¹ Dividend Yield 2.1% â´ÂÍÔ§ P/BV ·ÕèÃдѺ 2 à·‹Ò

Photo Release

ºíÒà¾çÞ»ÃÐ⪹

ªÇ¹¾ÔÈ ©ÒÂàËÁ×͹ǧȏ ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ºÁ¨. «Ñ¹äª¹ ¤ÍÏà»ÍàêÑè¹ ËÃ×Í SSE ä´Œ ÃѺ¤ÇÒÁäÇŒÇҧ㨠¨Ò¡ÊâÁÊÃâõÒÃÕ¾ÃÐ⢹§ ÀÒ¤ 3350 âõÒÃÕÊҡŠᵋ§µÑé§ãˌ໚¹¹Ò¡ÊâÁÊÃâõÒÃÕ¾ÃÐ⢹§ ¤¹·Õè 30 »ÃШíÒ »‚ºÃÔËÒà 2553 - 2554 ¨ÐàÃÔèÁ·íÒ§Ò¹ã¹à´×͹¡Ã¡®Ò¤Á 2553 - à´×͹ÁԶعÒ¹ 2554 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 409 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2553

¨ºàÃçǨѧ

â´ÂËÁÒÂàÅ¢ 2 - 3 วันทำการนี้ตลาดหุนไทย กำลังสอความปวกเปยก ส รุ ป ก า ร ซื้ อ ขายหุ น ไทยวานนี้ ก ระเพื่ อ มขึ้ น พอ ทำเนา ทั้งๆ ที่ฝรั่งสลับกลับมาขายราว 600 ลานบาท ดั ช นี หุ น ไทยป ด ล า สุ ด อยู ที่ 819.54 จุด บวก 2.19 จุด หรือ 0 . 2 7 % มู ล ค า ซื้ อ ข า ย 25,709.12 ลานบาท บรรดาหุน ที่ป รับ ขึ้นไดแนนๆ ส วนมากยัง คงเปนพวกตัวเล็กอาทิ TCCC, JTS, JAS, GRAND, STPI, BLAND, TMB, AGE และ SLC เปนตน ในขณะที่หุนใหญๆ ยัง ไมมีวี่แววสดใสใดๆ บวกไดเพียง บางๆ มิหนำซ้ำบางตัวพลิกกลับ มาลบตอนทายๆ เสียอีกนี่

Gossip Station

แรงยกแผงจนกระทั่ ง มี ค นสงสั ย ถึ ง ความ คืบหนาประเด็นเดิมๆ นั้นก็คือดีลการไดขอ สรุ ป แบงก ไ ทยเครดิ ต บรรลุ ข อ ตกลงซื้ อ SICCO โดยมีคำร่ำลือในรายละเอียดถึงขั้น ว า SCB จะขาย SICCO ที่ ร าคาบุ ก แวลู 6.41 บ. พวงขาย SSEC ราคาต่ำกวาบุก 30%

R

สำหรั บ การลงทุ น ใน ระยะนี้ ก ารทุ ม เต็ ม ตั ว อาจเป น เรื่ อ งที่ เ สี่ ย งเกิ น ไป เว น แต จ ะ นิ ย มเล น รอบหรื อ สามารถถื อ ครองหุ น ไทยนานๆ และยิ่ ง ใน ช ว งที่ สั ญ ญาณดอกเบี้ ย ใน ประเทศวกกลั บ มาเป น รอบขา ขึ้ น ด ว ยแล ว ในระยะสั้ น เงิ น ลงทุ น ย อ มมี ค วามกล า น อ ยลง ตาม อยูในแบงกก็พอสรางกำไร ไดภายใตความเสี่ยงที่ต่ำกวากัน เยอะ.... เมื่อกลาวถึงความเสี่ยงในหุน และความผั น ผวน ระยะนี้ มี SICCO และกวน ซึ่งหมายรวมถึง SSEC และ SCB นี่แหละ เหวี่ยงขึ้นลงตามทั้งขาว ลือและขาวไมลือตลอด วันจันทรบวก

เกี่ยวของหรือรับรูขอมูลใดๆ เกี่ยวกับ การซื้ อ ขายหุ น ของ SICCO ซึ่ ง ไม ว า สุดทายจะเปนอยางไรก็ตาม ขณะนี้บน ยอดดอยก็มีสมาชิกใหมเพิ่มขึ้นแลวอีก จำนวนมิใชนอย มาถึ ง บรรทั ด นี้ ว า ด ว ยเรื่ อ ง ทิ ศ ทางตลาดทองคำอนาคต ตามธรรมเนียมดีกวา งบแบงก ใกล อ อก เม็ ด เงิ น เลยโดนโยก จากตลาด Gold Futures เขาไปในตลาดหุนมากขึ้น ราคา ทองช ว งนี้ เ ลยวิ่ ง ไม ถึ ง 100 บาท/วั น ใครที่ มี ส ถานะซื้ อ ใน ตลาดทองตอนนี้ ถื อ ว า ใจถึ ง สุ ด ๆ เพราะดู แ ล ว ราคาทอง ตอนนี้ มี แ นวโน ม จะเป น ขาลง มากกวา คุณมยุรี ของบล.กิม เอ็งเลยแนะใครที่คันมือ อยาก ลุยทองตอนนี้ ดักขายแถวแนว ต า นดี ก ว า ให แ นวรั บ 18,500 บาท แนวต า น 18,750 บาท สวน ทองโลกใหแนวรับ 1,200 บาท แนวตาน 1,220 บาท

แตจนแลวจนรอดเลนกันเพียงวัน เดี ย วเพี ย งวั น อั ง คารที่ ผ า นมาแหมบๆ นี้ เกือบทุกฝายที่เกี่ยวของตางปฏิเสธพัลวัน อีกทั้ง LH ที่โดนลากไปมีเอี่ยวดวยก็ตองรีบ แจงผ า นเอกสารเผยแพร ว า มิ ไ ด มี ส ว น www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 409 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2553

ประเมินดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ นาจะแกวงตัวขึ้นได เชื่อวาจะยังมีแรงซื้อ เก็งกำไรผลประกอบการในไตรมาส 2/53 เข า มาสนั บ สนุ น กลยุ ท ธ แ นะนำ เลื อ ก ลงทุนหุนที่คาดงบไตรมาส 2 จะออกมาดี และมีการจายปนผล

วันนี้ดัชนีหุนไทยคาดจะผันผวน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปจจัยในตาง ประเทศ และควรจับตาการประกาศงบ ของกลุ ม สถาบั น การเงิ น ในไตรมาส 2/53 รวมทั้ ง ความเคลื่ อ นไหวของ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ใ นภู มิ ภ าคด ว ย โดย ประเมินแนวรับที่ 813 จุด และแนวตานที่ 824 จุด

วั น นี้ น า จะปรั บ ขึ้ น ลงในกร อบ แคบๆ เนื่องจากไมมีปจจัยบวกมาหนุน บรรกาศซื้อขาย อยางไรก็ตามนักลงทุน ต อ งตามดู ทิ ศ ทางราคา น้ ำ มั น โลก และ ปจจัยในประเทศ ใหแนวรับอยูที่ 816 จุด สวนแนวตานอยูที่ 826 จุด

¾º¡Ñº Data Station ÃٻẺãËÁ‹ ·Õèà¨ÒÐÅÖ¡ËØŒ¹ãËŒ·‹Ò¹áººà©¾ÒеÑÇä´ŒáÅŒÇÇѹ¹Õé ·Õè¹Õè

¤ÅÔ¡

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 409 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎ�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 14 กรกฎ�คม 2553 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type Institute Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,109.21

1,017.14

1,092.07

-8.20%

-3.96%

2,288.86

2,366.99

-8.90%

-9.21%

4,108.78

4,760.94

-15.98%

-18.52%

17,202.28

17,564.06

-66.91%

-68.32%

Last Update

Index SET SET 50 SET 100 MAI

SET Value MAI Value

Last Updated

-652.16 -361.78

14/07/10

Last

Chg

819.54 556.43 1,222.54 234.47

%Chg

2.19 0.27 -0.27 -0.05 1.92 0.16 2.87 1.24 (Mil. ฿) 25,709.12 (Mil. ฿) 400.03 16:59:57

14/07/10

AGRO

Decline 22% No C hange 28%

-78.13

A dv ance 50%

TECH 1.58

SERVICE

-0.24

1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 -0.13 0.2 0 -0.2 -0.4

CONSUMP 1

FINCIAL

0.01

-0.05 Decline 18% No C hange 22%

0.64 A dv ance 60%

RESOURC

0.83

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 409 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎ�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 14 กรกฎ�คม 2553

TMB

( Day )

: TMB 350,000,000

Price & Fundamental

TMB

Symbol

Last 1.81 Chg 0.09 %Chg 5.23 Open 1.74 High 1.83 Low 1.74 Prev 1.72 Avg 1.79 AccVol 1,519,097,900 AccVal(K฿) 2,714,135 %Fluct 5.03 P/E 36.20 P/BV 1.68 DPS(Baht) N/A Yield(%) N/A EPS(Baht) 0.05 MktCap(Mil.) 75,182 Update หลักBroker ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็Target นต์การเปลีย่ นแปลง KS ของราคาเพิม่ ขึน้ มากที1.57 ส่ ดุ และมีมลู 13/07/10 ค่าการ TRINITY 1.65า 10 ล้านบาท 06/07/10 ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่ KTZ 1.35 06/07/10 ของวันที่ 26-01-2010

300,000,000 250,000,000

Vol.

200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 1.83

1.82

1.81

1.80

Price

1.79

1.78

1.77

1.76

1.75

0.74

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 409 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎ�คม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 14 กรกฎ�คม 2553

JTS

( Day )

Volume Analysis

: JTS

Price & Fundamental

Symbol

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

JTS

1.88 0.33 21.29 1.61 2.00 1.59 1.55 1.87 140,090,800 262,197 21.93 12.53 0.76 N/A 4.72 0.15 1,322 Target Update No Comment

16,000,000 14,000,000 12,000,000

Vol.

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 2.00

1.99

1.98

1.97

1.96

1.95

1.94

1.93

1.92

1.91

1.90

1.89

1.88

1.87

1.86

1.85

1.84

1.83

1.82

1.81

1.80

1.78

1.77

1.76

1.75

1.74

1.73

1.72

1.71

1.70

1.69

1.68

1.67

1.66

1.65

1.64

1.63

1.62

1.61

1.60

1.59

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 409 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎ�คม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 14 กรกฎ�คม 2553

JTS

( Day )

Volume Analysis

: JTS

16,000,000 14,000,000

Price & Fundamental

JTS

Symbol

1.88 0.33 21.29 1.61 2.00 1.59 1.55 1.87 140,090,800 262,197 21.93 12.53 0.76 N/A 4.72 0.15 1,322 Target Update หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง No Comment Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

12,000,000

Vol.

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 2.00

1.99

1.98

1.97

1.96

1.95

1.94

1.93

1.92

1.91

1.90

1.89

1.88

1.87

1.86

1.85

1.84

1.83

1.82

1.81

1.80

1.78

1.77

1.76

1.75

1.74

1.73

1.72

1.71

1.70

1.69

1.68

1.67

1.66

1.65

1.64

1.63

1.62

1.61

1.60

1.59

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 409 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 15 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553

ปฏิทินกิจกรรม 08.30

»ÃШíÒÇѹ·Õè 15 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃËÇÁÀÒ¤àÍ¡ª¹ 3 ʶҺѹ (¡¡Ã.) ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹Ò “Thailand’s Investment Environment : Looking Forward” SCB Park Plaza

09.30

Belkin ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇ “·ÔÈ·Ò§¡ÒõÅÒ´ áÅСÅÂØ·¸ÃØ¡µÅÒ´àÁ×ͧä·Â” ªÑé¹ 6 ¾Ñ¹·Ô¾Â »ÃеٹéíÒ

10.00

à´ÍÐáÇÅÅÙ«ÔÊàµÁʏ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇ “áÇÅÅÙÏ ¨ÑºÁ×Í BKS Ê‹§áͤà«Ê«ÍÃÕèÊØ´ªÔ¤¨Ò¡ÞÕè»Ø†¹µÕ µÅÒ´ä·Â” âçáÃÁàªÍÃҵѹ á¡Ã¹´ ÊØ¢ØÁÇÔ·

10.30

à¾ÒàÇÍϺҠá¶Å§¢‹ÒÇ¡ÒèѴ§Ò¹ POWER BUY EXPO 2010 ÍÒ¤ÒêԴÅÁ·ÒÇàÇÍÏ (à«ç¹·ÃÑŪԴÅÁ)

13.00

¾ÅÑÊ ¾Ãç;à¾ÍϵéÕ á¶Å§¢‹ÒÇ ã¹ËÑÇ¢ŒÍ “Plus Sale Management ¡Ñº¤ÇÒÁÊíÒàÃ稷ռè Ò‹ ¹ÁÒ ¾ÃŒÍÁ¡ÒûÃСÒÈá¼¹ÃØ¡µÅÒ´µÑÇá·¹¢Ò ´ŒÇ»ÃÐʺ¡Òó¨Ò¡¼ÙŒÃÙŒ¨ÃÔ§” ÍÒ¤ÒÃÃѪÀҤ

14.00

ºÑµÃ¡Ãاä·Â ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇáÅÐແ´µÑÇá¤Áà»ÞÂÔè§ãËÞ‹ “¨‹ÒÂà·‹ÒäËË... ä´Œ¤×¹à·‹Ò¹Ñé¹” âçáÃÁ»·ØÁÇѹ »ÃÔê¹à«Ê

14.30

ÊÒÁÒö äÍ-âÁºÒ á¶Å§¢‹ÒÇ “ແ´µÑÇâ·ÃÈѾ·Á×Ͷ×Í i-mobile S382, i-mobile S383 áÅÐ â¦É³ÒªØ´ãËÁ‹” ¾ÃŒÍÁÁͺÃÒ§ÇÑÅã¹â¤Ã§¡ÒÃÍ͡ẺÁ×Ͷ×Í “i-mobile Creative Synergy” ÃÇÁÁԵþԪԵµÅÒ´âÅ¡ Èٹ¡ÒäŒÒÊÂÒÁ à«ç¹àµÍÏ

17.30

ºÕ·ÕàÍÊ ¡Ã؍» âÎÅ´Ôé§Ê ແ´µÑǤ͹â´ÁÔà¹ÕÂÁáºÃ¹´ “áÍçºÊáµÃç¡Ê” â¤Ã§¡ÒÃáÍçºÊáµÃç¡Ê ¾ËÅâ¸Թ ¾ÒϤ µÔ´¡Ñºà·Êâ¡Œ âŵÑÊ ÊÒ¢ÒÅÒ´¾ÃŒÒÇ

18.00

àÍçÁä¾Ã ÁÍàµÍÏ Ê»Íϵ ¨Ñ´§Ò¹ MASERATI ແ´µÑÇöʻÍϵ«Õ´Ò¹ÊØ´ËÃÙÃØ‹¹ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´ “GranCabrio” ºŒÒ¹¾Ñ¡·‹Ò¹àÍ¡ÍѤÃÒª±ÙµÍÔµÒÅÕ»ÃШíÒ»ÃÐà·Èä·Â

18.00

¹ÒÃÒ³ ¾Ãç;à¾ÍµÕé ¡ÒÃແ´µÑǤ͹â´ÁÔà¹ÕÂÁÊäµÅâÁà´ÔϹ â¤Ã§¡ÒÃÍÁѹµÒ ÅØÁ¾Ô¹Õ ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ4

18.30

ä·Â«ÑÁ«Ø§ ÍÔàŤâ·Ã¹Ô¤Ê ¨Ñ´§Ò¹à»´µÑÇÊØ´ÂÍ´¹Çѵ¡ÃÃÁâÅ¡µÐÅÖ§ “«ÑÁ«Ø§ áÍÅÍÕ´Õ·ÕÇÕ 3 ÁÔµÔ ÃØ‹¹ C9000” âçáÃÁàÃ๫ͧʏ

ผูจ้ ดั ทํา บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปิยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

คมเพชร หาญใจ (เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เป็นหนังสือพิมพ์ดจิ ติ อลรายวันทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ นําเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพืน้ ฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึง่ พิจารณา แล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้องและความ สมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้วา่ ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้อความทีอ่ าจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนัน้ ได้ ดังนัน้ กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์ แอสเซ็ท จํากัด ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ขอ้ มูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนีก้ ารนําไปซึง่ ข้อมูลบทความบท วิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ป็นการนําไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว www.istationnews.com

Investor_station 15 ก.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น