Page 1

Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

5 6 7 8

IEC-MILL-RICH-TYM ตกขบวน

News Station

ผลตอบแทนเฮดจ์ฟน ด์ สูงสุดรอบกวา 9 ป ลุน SALEE แม-ลูกวิง่ ตอ PTT สรางจุดยอดสูงใหม รมว.คลังชูบาทออนหนุนสงออก-เชื่อมั่น

9

Dynamic Station

10

ธรรมเทนเมนท

12

Professional Station

ASCON รอรถไฟฟา หนุนผลประกอบการแจม พุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย แนะซื้อ Bangkok Expressway

แนะจับหุน Laggard จังหวะกระทิงพักเหนือ่ ย

13

Basuka Never Dies

ถาถึงคราวกระทิงพัก อยาลืมดักจับหุนอืดพื้นฐานดี สมาคมนักวิเคราะห ให 6 หุน Laggard ปลอดภัยสูง ชาแตกำไรชัวร ADVANC, DTAC, TTW, BEC, RATCH, TUF ขณะที่พบ 4 หุนใน SET100 ตกขบวน นอนนิ่งสวนกระแส ขาขึ้น IEC, MILL, RICH, TYM กาวไมทัน ภาพรวมตลาดที่บวกถึง 32.65% ในระยะเวลาเดือนเศษ ต‡อหนˆา 3

14

มองหุˆนจากเซียน

ไมมงคลเสริมดวงบาน 15 มิ.ย.

15

Data Station

แววเกษตร-อาหาร งบQ2 สวย คั ด สรร TVO-CPF เด น ชวนซื้ อ

โบรกเกอร ม องผลงานกลุ ม เกษตร-อาหารงบ Q2/52 จะดี ต อ จาก Q1/52 ได จากความจำเปนตองสั่งซื้อสินคาชดเชยปริมาณสำรองที่ลดลง แนะนำ ซื้อ TVO มูลคาเหมาะสมใหที่ 15.20 บาท KSL เหมาะสำหรับลงทุนยาวเก็บรอ ความรุงโรจนในป 53 มูลคาเหมาะสม 10.60 บาท สวน CPF เขาชวงฤดูกาล ขายสงออกอาหารทั้ง Q2 และ Q3 มูลคาเหมาะสมหุนที่ 6.00 บาท ต‡อหนˆา 3

เชื้อหวัดใหญไชกระดานหุน ผนึกสัญชาตญาณ

“เสือ”

ตอนที่ 1

ต‡อหนˆา 11

“โรงแรม บันเทิง ทองเที่ยว” โดน

ระดับ 6 หวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เขยากระดานหุนไทยไดแคทาง จิตวิทยา นักวิเคราะหหุนพบหุนทองเที่ยวบางตัวบวกสวนกระแสหนาตาเฉย แตกังวลผลประกอบการไมฟนตัวเองอยูแลวจากปจจัยลบอื่น หุนควรระวัง อาทิ MAJOR, ERAWAN, MINT และ THAI สวนกลุมหุนที่กลับจะไดรับผล บวกคือ โรงพยาบาล คือ TNH แนะ ซื้อ ใหราคาเหมาะสม 9 บาท ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธ์ เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ ”ชุมนุมปราชญ์หุ้น” ในวันที่ 27 มิถุนายน 2552 ณ.อาคาร ทิปโก้ ชั้น 5 ห้อง Auditorium จำนวน 250 ท่าน

และแล้วก็มาถึงวันที่ทุกท่านรอคอย นั่นคือการประกาศสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษที่ทางเว็บไซต์อีไฟแนนซ์ไทย จัดขึ้น ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จนยอดของการเปิดรับนักลงทุนเข้าร่วมงานทะลุเป้าที่เราตั้งไว้มาก ดังนั้น งานนี้จึงอาจต้องทำให้ใครหลายคนผิดหวังพลาดโอกาส เข้าร่วมงาน ทางทีมงานต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และหวังว่างานครั้งต่อไปจะได้รับการสนับสนุนอย่างนี้อีก ท้ายนี้ทีมงานอีไฟแนนซ์ไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การ ตอบรับกิจกรรมในครั้งนี้ เราให้สัญญาว่าเราจะยังคงสร้างกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป พร้อมกันรึยัง ถ้าพร้อมแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ หน้า 28- 29 ของหนังสือพิมพ์ Investor station (สองหน้าสุดท้าย ) ซึ่งหลังจากที่ท่านตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว รบกวนผู้โชคดีทุกท่านติดต่อกลับทีมงาน เพื่อทำการยืนยัน การรับสิทธิ์ เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2552 โดยท่านสามารถติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ได้ 2 ช่องทางคือ โทรศัพท์กลับมาที่หมายเลข 02-554-9391-3 ส่ง e-mail มาที่ investor_station@efinancethai.com หมายเหตุ : หากผู้โชคดีท่านใดไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และท่านจะไม่มีสิทธ์เข้าร่วมงานสััมมนาในครั้งนี้

หน้า 2


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

IEC-MILL

(ตอจากหนา 1)

นั บ จ า ก ป ล า ย เ ดื อ น เมษายนที่ ผ า นมาจนถึ ง ป จ จุ บั น ภาพการลงทุ น บนกระดานหุ น ชัดเจนวา อยูในภาวะกระทิง ระยะ เวลาเพี ย งเดื อ นเศษระดั บ ดั ช นี สามารถบวกได เ กื อ บจะต อ เนื่ อ ง พรอมๆ การปรับตัวโดดเดนของ หุ น ในกลุ ม พลั ง งาน ธนาคาร พาณิชย อสังหาริมทรัพย รับเหมา กอสรางหรือแมกระทั่งหุนเก็งกำไร อีกหลายๆ ตัว จนหลายฝายตาง วิ เ คราะห ว า เป น สั ญ ญาณที่ ดี สะทอนถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ คาดจะฟ น ตั ว เร็ ว กว า ที่ เ คยวิ ต ก กังวลกันไว ทั้ ง นี้ ข อ มู ล อ า ง อิ ง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา SET Index นับตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2552 ปดทำการอยูที่ ระดับ 472.72 จุด จนสิ้นถึงวันที่ 11 มิถุนายนอยูที่ระดับ 627.07 จุด เพิ่ ม ขึ้ น มาแล ว 154.35 จุ ด หรื อ 32.65 % ขณะที่หุนที่คอนขางเปนที่ รูจักรวมถึงเปนที่รูจักกันดีในระดับ SET100 ในชวงเวลาเดียวกันก็ปรับ ขึ้นมาถึง 965.41 จุด เปลี่ยนแปลง จากปลายเมษายนที่ 707.26 จุ ด เพิ่มขึ้น 258.15 จุด หรือ 36.50 % อยางไรก็ตาม บนกระดาน หุ น ไทยยั ง มี หุ น หลายตั ว ที่ ไ ม ไ ด ป รั บ สู ง ต า ม ภ า พ ร ว ม ไ ป ด ว ย ตั ว อย า งเช น หุ น ในกลุ ม SET100 จำนวน 4 ตัว ประกอบดวย IEC, MILL, RICH, TYM กลับไปไมปรับ ขึ้ น มิ ห นำซ้ ำ ยั ง มี แ นวโน ม ไม ไ ป ไหน นอกจากนี้ ก็ ยั ง มี หุ น อี ก จำนวนหนึ่งที่ปรับขึ้นชา แมวาจะมี พื้นฐานธุรกิจดีก็ตาม โดยตำราการ ลงทุนเรียกหุนเหลานี้วา Laggard ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ไมใจรอน รอ ได แตขอใหมีกำไรแนๆ ทวาหุนที่ ขึ้ น ช า ๆ ทุ ก ตั ว ก็ ไ ม ใ ช หุ น ประเภท ดังกลาวเสมอไป

News Station

หน้า 3

ระยะสั้ น ประเมิ น ค อ นข า งยาก เนื่องจากตลาดหุนไทยไดรับแรงดัน จากเม็ดเงินของนักลงทุนตางชาติ เขามาอยางตอเนื่อง จนสงผลให ระดับดัชนีฯ รวมทั้งมูลคาการซื้อ ขายไตระดับเปนจังหวะในทิศทาง ขาขึ้ น จนกระทั่ ง ป จ จุ บั น สามารถ รักษาระดับดัชนีฯ เหนือ 620 จุด ได (ศุกรที่ผานมาปดที่ 628.55 จุด) ประกอบกับไดรับปจจัยหนุนจาก ภาคอุ ต สาหกรรมกลุ ม พลั ง งาน ป โ ตรเคมี และโภคภั ณ ฑ ซึ่ ง เป น

สั ด ส ว นใหญ ข องตลาดฯ ที่ ร าคา ทยอยปรับขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ โลกที่เริ่มสงสัญญาณฟนตัว โดย ช ว งต น เดื อ นมิ ถุ น ายนที่ ผ า นมา ราคาน้ำมันดิบตลาดนิวยอรกสมา รถปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น เหนื อ ระดั บ 70 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ครั้งแรก ในรอบ 7 เดือน อย า งไรก็ ดี มี ข อ สั ง เกต จากทางสมาคมฯ จากช ว งระยะ เวลาที่ผานมาพบวาชวงครึ่งป และ ต น ป ดั ช นี หุ น ไทยจะมี ก าร

เคลื่ อ นไหวในทิ ศ ทางขาลง เป น ลักษณะของการปรับฐาน นอกจากนี้ ยังมีกลุมหุนที่ นักวิเคราะหหลักทรัพยประเมินวา มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางชา เมื่อ เทียบกับภาพรวมดัชนีฯ โดยมอง วามูลคาพื้นฐานหุนกลุมดังกลาว ในปจจุบันต่ำกวาที่ควรจะเปน แต ขณะเดี ย วกั น พื้ น ฐานการดำเนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง สภาพคล อ งทาง การเงินยังถือวาอยูในระดับดี สง ผลใหอาจมีการปรับราคาพื้นฐาน อี ก ครั้ ง ซึ่ ง คาดว า มี หุ น ดั ง กล า ว ประมาณ 10 ตัว อาทิ ADVANC, DTAC, TTW, BEC, RATCH, TUF รวมทั้ ง หุ น กลุ ม ที่ อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย ในบางตัว และหากนักลงทุนสนใจ หุ น ดั ง กล า วในระยะนี้ เเนะนำให ถือระยะปานกลาง ขณะเดียวกัน ทิศทางการ เคลื่อนไหวดัชนีฯ สัปดาหนี้คาดวา หากมีแรงซื้อจากนักลงทุนตางชาติ เข า มาอย า งต อ เนื่ อ ง จะส ง ผลให ดัชนีฯ ปรับตัวขึ้นตอ ทั้งนี้ตองไมมี ป จ จั ย ด า น ล บ เ ข า ม า ก ร ะ ท บ บรรยากาศการลงทุน โดยหุนกลุม ที่แนะนำยังคงเปน กลุมพลังงาน และสินคาโภคภัณฑ โดยกลยุทธ การลงทุน เก็งกำไรระยะสั้น

แววเกษตร

การสงออกสินคาอาหารใน Q1/52 ยังชะลอตัว อยางไรก็ตาม SCRI คาด ผลประกอบการโดยรวมของกลุมฯ ใน Q2/52 จะเติ บ โตต อ เนื่ อ งจาก Q1/52 หลั ง จากที่ ป ริ ม าณสำรอง สินคาลดลง จึงจำเปนตองมีการสั่ง ซื้อสินคาเพื่อชดเชยปริมาณสำรองที่ ลดลง รวมทั้งความกังวลเรื่องอัตรา เงินเฟอใน 2H/52 ที่อาจจะเพิ่มขึ้น ตามราคาน้ ำ มั น ดิ บ และสามารถ

แยกการวิเคราะหบริษัทจดทะเบียน ในกลุมฯ ออกเปน 2 กลุมดังนี้ 1. กลุ่มพืชผลทางการเกษตร : คาดราคาสิ น ค า เกษตร ส ว นใหญ มี ก ารปรั บ ตั ว ขึ้ น ในช ว ง Q2/52 จะเป น ป จ จั ย ผลั ก ดั น ผล ประกอบการโดยรวมของกลุ ม ฯ สำหรั บ หุ น ในกลุ ม นี้ ที่ ค าดว า ผล ประกอบการใน Q2/52 จะออกมาดี ได แ ก TVO (แนะนำ “ซื้ อ ” 15.20 บาท)

(ตอจากหนา 1)

สถาบันวิจัยนครหลวงไทย (SCRI) ระบุวา ผลประกอบการของ กลุ ม สิ น ค า เกษตรและอาหาร สำหรับ Q1/52 ในภาพรวมไดพลิก ฟ น จาก Q4/51 เนื่ อ งจากไม มี รายการขาดทุนสินคาคงเหลือดอย คาเชนในไตรมาสกอนหนา แตผล นายสมบั ติ นราวุ ฒิ ชั ย การดำเนินงานยังถือวาไมโดดเดน เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะหหลัก เนื่ อ งจากยั ง ได รั บ ผลกระทบจาก ทรั พ ย กล า วว า ภาวะหุ น ไทยใน ป ญ หาวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โลกทำให

ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

แววเกษตร

(ตอจากหนา 3)

News Station

หน้า 4

2. กลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารพร้อม รับประทาน : โดยปกติชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของทุ ก ป จ ะเป น ช ว ง High Season ของการส ง ออกสิ น ค า อาหาร อยู แ ล ว ดั ง นั้ น จึ ง คาดผล ประกอบการของหุนกลุมนี้จะเติบโต ตอเนื่องจาก Q1/52

สำหรั บ KSL คาดผล ประกอบการ Q2/52 จะไมโดดเดน แต แ นะนำ “ซื้ อ ลงทุ น ” มู ล ค า เหมาะสม 10.60 บาท เพราะเชื่อวา จะเป น สิ น ค า เกษตรที่ มี ค วามโดด เด น ที่ สุ ด ในป 2553 และท า ยสุ ด แนะนำ “ขาย” KASET มู ล ค า เหมาะสม 1.60 บาท แม ว า ผล ประกอบการใน Q2/52 มีโอกาสที่จะ คำแนะนำทางปจจัยพื้นฐาน : SCRI แนะนำ “ซื้อ” CPF ฟนจากขาดทุนสุทธิใน Q1/52 มูลคาเหมาะสม 6.00 บาทเนื่องจาก คาดผลประกอบการจะออกมาโดด เด น ใน Q2/52 และแนะนำ “ถื อ ” TUF มูลคาเหมาะสม 26.80 บาท

เชื้อหวัดใหญ (ตอจากหนา 1)

นายอดิ ศั ก ดิ์ คำมู ล ผู อ ำนวยการฝ า ยวิ จั ย บล.เคจี ไ อ (ประเทศไทย) กล า วถึ ง กรณี ที่ องค ก ารอนามั ย โลกยกระดั บ การ เตือนภัยโรคไขหวัดใหญสายพันธุ ใหม 2009 เขาสูขั้นสูงสุดที่ระดับ 6 และไดแพร ระบาดในกรุงเทพ และ พัทยาวา อาจจะสงผลกระทบตอ การทองเที่ยว แตอาจจะสงผลตอ เนื่องมายังหุนกลุมทองเที่ยวเพียง เล็กนอยเทานั้น เนื่องจากที่ผานมา ราคาหุ น ก็ รั บ ข า วร า ยไปมากพอ ควรแล ว ขณะเดี ย วกั น พบว า

ราคาหุนในกลุมทองเที่ยวบางตัว ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 2 วันที่ผานมา ซึ่งสะทอนวาราคา หุนไมตอบรับขาวรายไขหวัด 2009 มากนัก โดย มองว า สถานการณ การแพร ร ะบาดในครั้ ง นี้ ไ ม น า ตื่ น ตระหนก เพราะเป น เช น เดี ย วกั น กับทั่วโลก แตการแพรกระจายไม ไดรุนแรง ซึ่งแมวาประเทศไทยจะมี ผูติดเชื้อไขหวัดดังกลาว แต พบวา ไม มี ก ารแพร ก ระจายของเชื้ อ ที่ กว า งขวาง และกรอบของการ

กระจายไข ห วั ด อยู ใ นเขตที่ จ ำกั ด อีกทั้ง หากผูปวยทราบวาตนเปนไข หวั ด 2009 ก็ ส ามารถเข า ไปพบ แพทย ที่ โ รงพยาบาล และมี ย า ที่ รักษาโรคดังกลาวใหหายได นอกจากนี้ เชื่ อ ว า การ ระบาดของโรคในขณะนี้ไมนาจะ ส ง ผลกระทบในแง ข องผลการ ดำเนิ น งาน และกำไรของผู ประกอบการในกลุมทองเที่ยว โดย เชื่ อ ว า นั ก ท อ งเที่ ย วยั ง คงมี ค วาม

มั่นใจ และไมยกเลิกหองพัก สำหรับกลยุทธการลงทุน ในกลุ ม ท อ งเที่ ย ว แนะนำ ชะลอ การลงทุน เพราะผลประกอบการ ยั ง ไม ฟ น ตั ว ซึ่ ง หากผลประกอบ การของกลุมทองเที่ยวฟนตัวแลว ค อ ยพิ จ ารณาการลงทุ น ใหม อี ก ครั้ง ด า น ส ถ า บั น วิ จั ย นครหลวงไทย (SCRI) ระบุ ว า ผลกระทบของไขหวัด 2009 ในแง ของตลาดหุน คาดวาจะสงผลลบ ต อ จิ ต วิ ท ย า ร า ค า หุ น ใ น ก ลุ ม โรงแรม บั น เทิ ง และ ท อ งเที่ ย ว อาทิ MAJOR, ERAWAN, MINT และ THAI แตในทางกลับกัน จะสง ผ ล ดี ต อ ร า ค า หุ น ใ น ก ลุ ม โ ร ง พยาบาลที่มีโครงสรางรายไดหลัก จากประชาชนในประเทศ โดย เฉพาะ TNH ซึ่งให ราคาเหมาะสม 9 บาท


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

ธ.โลกหั่นจีดีพีโลกปนี้ จากติดลบ 1.7% เปน 3%

ผลตอบแทนเฮดจ์ฟนด์ สูงสุดรอบกวา 9 ป

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ยูเรกาเฮดจเผยอัตราผลตอบแทนของกองทุน ประกันความเสี่ยง หรือ เฮดจฟนดทั่วโลกใน เดือนพฤษภาคมเฉลี่ยอยูที่ 5.2% สูงสุดในรอบ กวา 9 ป ขณะเดึ ย วกั น ยู เ รก า เฮดจ ระบุ ว า ในช ว ง 10 เดื อ นจนถึ ง เดื อ นพฤษภาคมที่ ผ า นมา มี ก ระแสเงิ น ลงทุ น ในอุ ต สาหกรรม เฮจดฟนดสุทธิอยูที่ 1.5 พันลานดอลลาร อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ใน เฮดจฟนดที่เพิ่มขึ้นดังกลาวสอดคลองกับภาวะ การลงทุนในตลาดหุนทั่วโลกและตลาดสินคา โภคภัณฑที่ฟนตัวอยางชัดเจน ขณะที่อัตราผล ตอบแทนในเฮดจฟนดปที่ผานมาติดลบ 12% ซึ่งเปนการติดลบมากที่สุดเปนประวัติการณ

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ธนาคารโลกปรับลดประมาณการจีดีพีโลกปนี้ จากเดิ ม ที่ ค าดว า จะติ ด ลบ 1.7% เป น 3% เนื่องจากอัตราการวางงานยังคงอยูในระดับสูง ขณะที่การผลิตอยูในระดับต่ำ โดยในรายงานของธนาคารโลก ระบุ วา ในปนี้ประเทศกำลังพัฒนาอาจจำเปนตอง ใชงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจราว 350-635 พันลานดอลลาร ขณะเดียวกันธนาคารโลกคาดวา แม เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมจะกลับมาขยายตัวอีก ครั้งในป 2010 แตอัตราการขยายตัวยังคงเปน สิ่งที่คาดเดาไดยาก ขณะที่ประมาณการอัตราการขยายตัว ของเศรษฐกิจโลกป 2010 ธนาคารยังคงตัวเลข ไวที่ 2.3% ซึ่งประมาณการไวตั้งแตปที่ผานมา

News Station

หน้า 5

การปลอยสินเชื่อใหมจีน พ.ค. พุงกวา 100%

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า สำนักงานสถิติแหงชาติจีนแถลงวา การปลอย สินเชื่อใหมในจีนเดือนพฤษภาคมขยายตัวกวา 100% สะทอนความตองการบริการบริโภคและ การลงทุนที่ฟนตัว โดยสำนั ก งานสถิ ติ ฯ แถลงว า การ ปลอยสินเชื่อใหมในเดือนดังกลาวอยูที่ 664.5 พั น ล า นหยวน (97 พั น ล า นดอลลาร ) จาก 318.5 พันลานหยวน ‘ตั ว เลขการขยายตั ว ของสิ น เชื่ อ ดังกลาวสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ มีตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจในรูปตัว V แตการ ขยายตัวของสินเชื่อยังแฝงดวยปจจัยเสี่ยง นั่น คือ อัตราเงินเฟอ หนี้เสีย และความผันผวน ทางเศรษฐกิ จ ’ นายหม า จุ น หั ว หน า นั ก เศรษฐศาสตร ธ นาคารดอยช แ บงก เ อจี ใ น ฮองกง กลาว

ลุน SALEE แม-ลูกวิ่งตอ หลังลือสนั่นเดือน 7 มีขาวดี-หนุนราคาหุนแม-ลูกพุงฉิว 4 วันกวา 57.76%-120.93% ผู สื่ อ ข า วรายงานว า จากการสำรวจ ความเคลื่อนไหวของราคาหุนบนกระดานพบวา ราคาหุ น บริ ษั ท สาลี่ อุ ต สาหกรรม จำกั ด (มหาชน) (SALEE) และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อ หุ น สามั ญ ชุ ด ที่ 1 หรื อ SALEE-W1 ได ป รั บ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องถึง 4 วันทำการ โดยราคา หุ น SALEE นั้ น คำนวนราคาป ด จากวั น ที่ 8 มิ.ย.52 ที่ 1.61 บาท จากนั้นเมื่อปลายสัปดาห ที่ผานมา ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปสูงสุดที่ 2.54 บาท คิดเปนการเพิ่มขึ้น 0.93 บาท หรือ 57.76% สวน SALEE-W1 คำนวนจากราคาปดวันที่ 8 มิ.ย.52 อยูที่ 0.43 บาท และเมื่อปลายสัปดาหที่ผานมา ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปสูงสุดที่ 0.95 บาท คิดเปน การเพิ่มขึ้น 0.52 บาท หรือ 120.93% อยางไรก็

ตาม ในชวงปดตลาดราคาหุน SALEE ปดการ ซื้อขายที่ระดับ 2.48 บาท เพิ่มขึ้น 0.49 บาท หรือ 24.62% มูลคาการซื้อขาย 44.67 ลานบาท สวน SALEE-W1 ปดการซื้อขายที่ระดับ 0.82 บาท เพิ่มขึ้น 0.23 บาท หรือ 38.98% มูลคาการ ซื้อขาย 66.52 ลานบาท แหลงขาวจากวงการหลักทรัพยกลาว วา ราคาหุน SALEE แม-ลูก ไดปรับตัวเพิ่มขึ้น อยางรอนแรง ตอเนื่องถึง 4 วันทำการทามกลาง ขาวลือหนาหูในหองคาวา ในเดือน 7 ที่จะถึงนี้ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จะมี ขาวดีที่มีผลตอราคาหุนออกมา จึงทำใหในชวง เวลาที่ ผ า นมามี นั ก ลงทุ น เข า มาเก็ ง กำไรนกั น อย า งคึ ก คั ก จนส ง ผลให ร าคาหุ น ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อยางชัดเจน และมูลคาการซื้อขายคอนขางหนา แนนดังกลาว และเชื่อวาในสัปดาหนี้ราคาหุน SALEE แม ลู ก ยั ง มี โ อกาสเคลื่ อ นไหวไปใน ทิ ศ ทางที่ ดี แต อ าจมี แ รงเทขายออกมาบ า ง เพราะราคาหุนวิ่งขึ้นไปมากแลว จึงแนะนำนัก เก็งกำไรระวังแรงเทขายดังกลาวดวย ในขณะที่นักวิเคราะหหลักทรัพย บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลาววา ราคาหุนของ SALEE และ SALEE-W1 ที่ปรับตัว

เพิ่ ม ขึ้ น เป น ไปตามสั ญ ญาณทางเทคนิ ค ที่ มี โอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงแนะนำซื้อเก็งกำไร โดย ประเมินแนวตานของ SALEE ไวที่ 2.56 บาท แนวรับ 2.34 บาท สวน SALEE-W1 ใหแนวรับไว ที่ 0.78 บาท แนวตาน 0.95 บาท ดานนายสุพจน สุนทรินคะ ผูจัดการ แผนกนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ แ ละพั ฒ นาธุ ร กิ จ SALEE กล า วว า แนวโน ม ผลประกอบการใน ไตรมาส 2/2552 คงดีขึ้นกวาไตรมาสที่ผานมา เพราะคำสั่งซื้อสินคาใหม (ออเดอร) เริ่มทยอย เขามาอยางตอเนื่อง ประกอบกับไดรับปจจัยบวก จากการฟนตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และมีรายไดจาก บริษัท เอสซี วาโด จำกัด เขา มาสนับสนุนดวย ดังนั้นจึงคาดวารายไดในปนี้จะ ขยายตัว 5-10% จากปกอนที่ทำได 806.43 ลาน บาท ตามเปาหมายที่ตั้งไว


News Station

Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

หน้า 6

PTT สรางจุดยอดสูงใหม สัปดาหที่ผานมาราคาหุน PTT สรางจุดสูงสุดใหมไดอยู เรื่อยตอเนื่องกัน ศุกรที่ผานมาปดที่ 258 บาท บวก 7 บาท หรือ 2.79% มูลคาซื้อขาย 3,624.78 ลานบาท โดยเปนไปในทิศทางเดียว กั น กั บ ราคาน้ ำ มั น ที่ ขึ้ น ถี่ ยิ บ ซึ่ ง ทุ ก วั น นี้ ก ารควั ก ธนบั ต รซื้ อ น้ ำ มั น แตละครั้ง ถาจะเอยปากวา “เต็มถัง” ก็ตองเอามือแอบคลำๆ วา ใช แบงกพันหรือเปลา.. กลับมาที่เรื่องราคาหุน PTT กันตอ ทั้งนี้เราไดเห็นราคาหุน อยูเกิน 250-260 บาทครั้งสุดทายก็เมื่อราวเดือน 9 ปกอน ซึ่งในป เดี ย วกั น นั้ น หุ น เคยทำจุ ด สู ง สุ ด ของป ที่ 382 บาท ราวเดื อ น พฤษภาคมแลวก็รวงลงมาโดยตลอด ขณะที่จุดสูงสุดตลอดกาล ของหุนนั้น เคยทำไวเมื่อป 2550 วันที่ 29 เดือน 10 ที่ราคา 440 บาท ขณะที่ในเชิงพื้นฐาน บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) ประเมิน ราคาเหมาะสมที่ นี้ ที่ 299 บาท แนะนำ “ซื้ อ ” พร อ มคาดคาดใน 2Q52 PTT จะมีผลประกอบการฟนตัวตอ QoQ แตเทียบ YoY จะ ลดลง

PTT Financial Data

งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 945,304.42 Liabilities 508,433.52 Equity 390,819.11 Paid-up Capital 28,240.57 Revenue 309,737.74 Net Profit 7,448.71 EPS(Baht) 2.64 ROA(%) 0.49 ROE(%) 8.43 Net Profit Margin(%) 2.40

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

628.55

+1.48

+0.24

454.61

+1.24

+0.27

967.70

+2.29

+0.24

188.50

+2.48

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+1.33 25,783.20 875.23

12/06/09 16:59:51

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

5,107.40

6,017.05

-909.65

(19.81%)

(23.34%)

Foreign

4,905.14

3,377.04

(19.02%)

(13.10%)

15,770.66

16,389.11

(61.17%)

(63.57%)

Local Last Update

+1,528.10

-618.45

12/06/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 11/06/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

21.47 1.81 138.39 3.18 708,991.88

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 10/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. กระทรวงการคลัง 2. กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) 2. กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด(มหาชน) 4. NORTRUST NOMINEES LTD. 5. TATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

“¿¹Ñ¹à«Õ ä«ÃÑÊ” ¤×ÍÍÐäÃ

1,459,885,575 (51.69%) 217,900,000 (7.72%) 217,900,000 (7.72%) 52,794,180 (1.87%) 52,073,168 (1.84%)

เขากลางเดือนของเดือนกลางป หุนไทยวิ่งรี่ยืนหนือ 600 จุดไดมั่นคงมากๆ จนยากที่ใคร จะเชื่อวา ในเร็ววันนี้จะมีแรงขายจนหุนปรับลงต่ำกวา 600 จุดได แตอยางไรก็ดี ตลาดหุนไทยมี สัดสวนของหุนน้ำมันอยูสูงมาก ถาราคาน้ำมันเลิกผยองวันใด โอกาสที่ภาพรวมการลงทุนไทย จะคาวโชยเปยมดวยกลิ่นสีแดงยอมมีสูงมากๆๆๆ ขณะที่ปริมาณการซื้อขายตอวันระยะนี้ก็หนาแนนเกิน 2 หมื่นลานบาทไปมากๆ อยู ซึ่ง ปริมาณการซื้อขายขนาดนี้คงเพียงพอใหเหลาโบรกเกอรอิ่มหมีพลีมันไปไดอีกนานวัน ซึ่งหากจะเอยถึงโบรกเกอร ยอมเลี่ยงไมพนที่จะพาไปทำความรูจัก บริษัทหลักทรัพย ฟ นั น เซี ย ไซรั ส จำกั ด (มหาชน) โดยชื่ อ นี้ เ ป น ของโบรกเกอร 3 ค า ยมารวมกั น นั่ น ก็ คื อ ไซรัส + ฟนันซา + สินเอเซีย โดยนามอันไพเราะนี้ยังไมไดใชจริงอยางเปนทางการ แตตามแผนที่ทางไซรัสวางไว เขา บอกวา หลังจากกระบวนการตางๆ ในการควบรวมเสร็จจนเปนหนึ่งเดียว จึงคอยหยิบมาใช ประมาณฤกษไวเดือน กรกฏาคมที่ใกลถึงนี้


News Station

Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

รมว.คลังชูบาทออนหนุนสงออก-เชื่อมั่น นายกรณ จาติ ก วนิ ช รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง เป ด เผยว า เมื่ อ พิ จ ารณาโครงสร า ง เศรษฐกิจของไทยในปจจุบัน เห็นวา การใชนโยบายคาเงินบาทออนคาจะดี กว า แข็ ง ค า เพราะจะมี ผ ลต อ ความ เชื่อมั่นของผูประกอบการจำนวนมาก อี ก ทั้ ง มี ผ ลต อ การจ า งงานและความ สามารถในการส ง ออกสิ น ค า แต นโยบายเงินบาทออนก็ควรทำในระยะ สั้นเทานั้น เพราะถาทุกประเทศตางใช นโยบายเงินออนคาเชนเดียวกันก็คงจะ ไมเกิดประโยชนแตอยางใด “ สิ่งสำคัญคือจะตองหันมา เพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคามากกวา สวน เรื่ อ งอั ต ราแลกเปลี่ ย นนั้ น ถื อ เป น ประเด็นรองลงมา” รมว.คลัง กลาว อย า งไรก็ ต าม เขากล า วว า ธนาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.)มี อิสระอยางเต็มที่ในการดำเนินนโยบาย ดานอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง ธปท.ถือเปน หนวยงานที่มีความเปนอิสระมากที่สุด เมื่ อ เที ย บกั บ แบงก ก ลางอี ก หลาย ประเทศ โดยล า สุ ด ธปท.ได ร ายงาน สถิ ติ อั ต ราแลกเปลี่ ย นโดยเก็ บ ข อ มู ล จากหลายประเทศ พบวาหลายประเทศ ที่ใชนโยบายเงินออนคานั้นไมไดชวยให การสงออกขยายตัวมากขึ้น หรือ การที่ คาเงินแข็งคาก็ไมไดทำใหการสงออก ลดลงเสมอไป มองวาคาเงินเปนเรื่อง ของความรูสึกมากกวาเพราะผูประกอบ การสงออกเชื่อวาเงินบาทออนคาจะทำ ใหขายสินคาไดมากขึ้น ทั้ ง นี้ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง สามารถชวยใหเงินบาทออนคาไดจาก

ที่มีโครงการลงทุนตางๆ 1.5 ลานลาน บาทโดยการนำเงินกูในประเทศที่เปน เงิ น บาทไปซื้ อ สิ น ค า ทุ น จากต า ง ประเทศ จากเดิ ม ที่ มั ก กู เ งิ น ต า ง ประเทศเพื่ อ ซื้ อ สิ น ค า ต า งประเทศ เพราะเมื่อจะซื้อสินคาก็ขายเงินบาทซื้อ ดอลลารนำไปซื้อเครื่องจักร สินคาทุน ตางๆ ซึ่งจะชวยใหบาทออนคาไดใน สวนหนึ่ง

กองทุนฟนฟูหอบ4แนวทางชงคลังตัดสินขายSCIB นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรี วาการกระทรวงการคลัง เปดเผยวา กองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นา ระบบสถาบันการเงิน ไดเขาพบอยาง ไมเปนทางการแลวเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผานมา เพื่อรายงานแนวทางการ ขายหุ น ธนาคารนครหลวงไทย (SCIB) ที่ ก องทุ น ฟ น ฟู ฯ ถื อ อยู ใ น สัดสวน 47% โดยมี 4 แนวทาง เพื่อ

HP PAVILION dv6915TX (NQ141PA#AKL) ราคา 25,900 บาท (ราคาไม่รวม VAT)

- Intel Centrino Duo Mobile Technology - Intel Core 2 Duo processor T5750 (2.0GHz, 667MHz FSB, 2MB L2) - Genuine Windows Vista Home Premium - Intel PM965 Express Chipset - Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection - 160GB Hard Drive 5400rpm - 1024MB DDR2 667 - DVD+/-RW Drive - 5-in-1 Digital Media reader Slot - 15.4” WXGA LCD - Nvidia GeForce 8400M GS with 256MB - Altec Lansing branded speaker - 802.11b/g WirelessLAN, Bluetooth - ULTRA SIJM REMOTE CONTROL - QuickPlay Function - Integrated HP Pavilion Webcam - Weight 2.27 kg.

ขอรั บ ทราบความคิ ด เห็ น ของทาง กระทรวงการคลั ง ซึ่ ง 4 แนวทาง ดังกลาวยังมีทั้งขอดีและขอเสีย “กองทุ น ฟ น ฟู ฯ ยั ง ไม ไ ด ตั ด สิ น ใจที่ จ ะเลื อ กแนวทางใด แต การตัดสินใจจะตองอยูบนประโยชน ตอการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเป น ประโยชน ต อ ภาพรวม เศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังพรอม จะสนับสนุนทุกแนวทาง รวมไปถึง การใหตางประเทศเขามาถือหุนหาก เห็ น ว า เป น ประโยชน ” รมว.คลั ง กลาว นายกรณ กลาววา แมวา การขายหุน SCIB ของกองทุนฟนฟูฯ จะไมไดมีการกำหนดเวลาไว แตเห็น วาหากดำเนินการไดเร็วก็จะเปนเรื่อง ที่ดี เพราะกองทุนฟนฟูฯ ก็มีนโยบาย จะขายหุนออกไปอยูแลว เนื่องจาก ถือมานานถึง 11 ปแลว และไมควร ถือเปนการถาวร

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881

บลจ.กสิกรไทยสง 3 นองใหมลงบอนด์โสมใต นายนคร ตามไท ผูบริหาร ฝ า ยกลยุ ท ธ อ งค ก ร และสื่ อ สารการ ตลาด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เปดเผยวา บริษัทจะ เป ด ขายกองทุ น เป ด เค พั น ธบั ต ร เกาหลี 8 เดือน เอ (KKG8MA) ขนาด 2,700 ล า นบาท กองทุ น เป ด เค พั น ธบั ต รเกาหลี 1 ป เอพี (KKG1YAP) ขนาด 1,800 ลานบาท และกองทุนเปดเค พันธบัตรเกาหลี 2

หน้า 7

ป เอ (KKG2YA) ขนาด 3,500 ลาน บาท โดยเสนอขายพร อ มกั น ทั้ ง 3 กองทุน วันที่ 16-22 มิถุนายน 2552 เพื่อรองรับความตองการลงทุนของผู ยังคงตองการโอกาสรับผลตอบแทนที่ ดีจากกองทุนพันธบัตรเกาหลี พรอม ทั้งเพิ่มทางเลือกดานระยะเวลาลงทุน ใหหลากหลายขึ้น เพื่อครอบคลุมทั้ง การลงทุนระยะสั้นซึ่งไมเกิน 1 ป และ ระยะยาวตั้งแต 1 ปขึ้นไป

“ผู ล งทุ น ยั ง ให ค วามสนใจ เข า ลงทุ น โดยล็ อ คผลตอบแทนกั บ กองทุนพันธบัตรเกาหลีอยางตอเนื่อง โดยกองทุนเปดเค พันธบัตรเกาหลี 1 ป เอโอ (KKG1YAO) ที่บริษัทเปดขาย ในสัปดาหที่ผานมา มียอดจองซื้อเขา มาจำนวนมากจนต อ งป ด การขาย ภายในวั น ที่ 2 ของช ว ง IPO ส ว น กองทุ น เป ด เคพั น ธบั ต รเกาหลี 10 เดือน เอ (KKG10MA) ซึ่งเปนกองทุน

กรณ์ จาติกวนิช

ใหม ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ตอบสนอง ความตองการลงทุนระยะสั้น ก็ไดรับ การตอบรับอยางดีเชนกัน โดยทั้ง 2 กองทุนระดมเม็ดเงินลงทุนใหมไปแลว ไปกวา 4,300 ลานบาท บริษัทจึงมี แผนจะเสนอขายกองทุ น พั น ธบั ต ร เกาหลีตอเนื่องอีก 3 กองทุน เพื่อเพิ่ม ทางเลือกในดานระยะเวลาลงทุนให หลากหลายยิ่งขึ้น” นายนคร กลาว


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

News Station

หน้า 8

ปตท.เลือ่ นการลงทุนโรงแยกกาซหนวยที่ 7 ออกไปอยาง รมว.คลังชี้ “วิสฐิ ตันติสนุ ทร” ผิดในฐานะซือ้ หุน้ ไมมกี ำหนด เนื่อ งจากการลงทุนในขณะนีย้ งั ใหผ ล ดักหน้ากบข. นายกรณ จาติก วณิช รัฐ มนตรีวา การ ตอบแทนไมคมุ คา เพราะรัฐบาลยังไมปลอยลอยตัวกาซ กระทรวงการคลัง เปดเผยถึง การซือ้ กอนและหลัง LPG ใหเปนไปตามกลไกตลาด กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการหรือ กบข. ของ “สมโภชน์ อาหุนยั ” ดัน “พลังงานบริสทุ ธิ”์ เข้า mai อดีตเลขา กบข. วา เปนการทำผิด เพราะเปนเรือ่ ง ตองหาม เนือ่ งจากจะได ประโยชนเมือ่ กบข. เขาไปซือ้ Q3 นี้ นายสมโภชน อาหุนยั ประธานกรรมการ หุน แลว จะทำใหร าคาปรับสูง ขึน้ และผูซ อื้ ใชขอ มูล บริหารและกรรมการ บริษัท พลัง งานบริสทุ ธิ์ จำกัด ภายในเพือ่ หาประโยชนจากการลงทุนในหุน อยางไรก็ตาม ไดสอบถามสำนักงานคณะ (มหาชน) (EA) เปดเผยวา บริษทั มีแผนเขาระดมทุนใน ตลาดหลัก ทรัพ ย เอ็ม เอ ไอ โดยการขายหุน IPO กรรมการกำกับ หลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย อ้างรัฐไม่ลอยตัว LPG จำนวน 490 ลานหุน พาร 0.10 บาท ภายในไตรมาส (ก.ล.ต.) พบวา ไมสามารถเอาผิดได เพราะการใช PTT เลือ่ นแผนลงทุนโรงแยกกาซหน่วยที่ 7 ไม่มกี ำหนด 3/2552 โดยคาดวาจะนำเงินที่ ไดจากการระดมทุนใน ขอมูลภายในเพือ่ การลงทุนตองเปนการใชขอ มูลของ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานเจาหนาที่ ครังนี ้ ้ ใชสำหรับการขยายกำลังการผลิตและสวนทีเ่ หลือ องคกรอืน่ ไมใชขอมูลภายในองคกรของตัวเอง บริหาร บริษทั ปตท จำกัด (มหาชน) (PTT) เปดเผยวา เปนเงินทุนหมุนเวียน PSL มองธุรกิจเดินเรือยังไม่ฟน จนปลายป 53 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู จัดการ บริษทั พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน) (PSL) เปดเผยวา คาดอุตสาหกรรมเดินเรือยังไมฟน จนปลายป 53 เพราะมองปริมาณเรือใหมทจี่ ะเขาสูต ลาด จะมีมาก เกินกวาความตองการขนสงสินคา อีกทังระบุ ้ วา ชวงที่ ผานมาทีด่ ชั นีคา ระวางเรือ (BDI) ปรับขึน้ ไประดับสูงสุด ของปในเดือน มิ.ย.นี้ เปนเพราะมีคำสัง่ ซือ้ สินแรเหล็ก ขนาดใหญ จากประเทศจีน ซึง่ มองวาเปนออเดอร ใน ชวงสัน้

HP PAVILION dv6915TX (NQ141PA#AKL)

ราคา 25,900 บาท (ราคาไม่รวม VAT)

- Intel Centrino Duo Mobile Technology - Intel Core 2 Duo processor T5750 (2.0GHz, 667MHz FSB, 2MB L2) - Genuine Windows Vista Home Premium - Intel PM965 Express Chipset - Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection - 160GB Hard Drive 5400rpm รายละเอียดเพิ่มเติม - 1024MB DDR2 667 - DVD+/-RW Drive สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinanceThai วันนี้ รับฟรี - 5-in-1 Digital Media reader Slot Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี - 15.4” WXGA LCD ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - Nvidia GeForce 8400M GS with 256MB บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881 - Altec Lansing branded speaker - 802.11b/g WirelessLAN, Bluetooth - ULTRA SIJM REMOTE CONTROL - QuickPlay Function - Integrated HP Pavilion Webcam - Weight 2.27 kg.



“แกวงตัวในกรอบ วอลุมเบาบาง” นายเรวัฒน์ เย็นใจ เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห และกลยุทธ บริษทั แอ็กโกรว เอ็นเตอรไพรส จำกัด (AGE) RSS3

- ศุกรทผี่ า นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 193 สัญญา สถานะคงคาง 2,735 สัญญา - ปด 59.70 บ./ก.ก. ลดลง 0.15 บ. (สัญญาสงมอบเดือนม.ค.53)

ปจจัยบวก- น้ำมันยังเคลือ่ นไหวในระดับสูง 70-73 ดอลล ปจจัยลบ - ระยะสัน้ ราคายางผันผวน - เงินเยนผันผวน - ราคายางในตลาดจริงทรงตัว ตามฤดูกาล กลยุทธ์ - เก็งกำไร (สัญญาสงมอบเดือนม.ค.53) - แนวรับ 58.70-59 บ./ก.ก. - แนวตาน 61.30-61.50 บ./ก.ก.



“ผันผวน รอปจจัยใหมชี้ชัด”

เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) Futures - ศุกรทผี่ า นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 13,075 สัญญา สถานะคงคาง 21,300 สัญญา - ปด 454.10จุด เพิม่ ขึน้ 1.10 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52) ปจจัยบวก- ประชุมสภาผูแ ทนราษฎรสมัยวิสามัญเตรียมพิจารณา พ.ร.ก.และพ.ร.บ. วันจันทร (15 มิ.ย.) - เม็ดเงินตางชาติไหลเขาตลาดหุน ไทยอยางตอเนือ่ ง - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 1,528.10 ลานบาท ปจจัยลบ - น้ำมันอาจจะพักฐานหลังพุง แรงหลายวัน - การระบาดโรคไขหวัด 2009 ในประเทศไทย กลยุทธ์ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 448 จุด - แนวตาน 460 จุด - SET50 ประเมินกรอบ 450-462 จุด


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

ASCON รอลุนโครงการรถไฟฟา หนุนผลประกอบการแจม ASCON ไม่หยุดนิ่ง ปดฝุนแผนเจราพันธมิตรจับมือเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าภาครัฐ หวัง หนุนผลประกอบการในอนาคตแจ่ม ขณะที่ปนี้ไม่กล้าฟนธง! พลิกเปนกำไรจากปก่อนขาดทุน 383.19 ลบ. หรือไม่ ระบุขอดูผลประกอบการ Q3/52 ก่อน ส่วนปจจุบันมี Backlog ในมือ 4 พันลบ.แต่ตั้งเป้ารับเพิ่มอีก 1-2 พันลบ.ดันสิ้นปแตะ 5-6 พันลบ. นายพั ฒ นพงษ ตนุ มั ธ ยา ประธาน เจาหนาที่บริหาร บมจ.แอสคอน คอนสตรัคชั่น (ASCON) เปดเผยวาผลประกอบการในปนี้คง ตองรอประเมินในชวงไตรมาส 3/2552 วาจะ สามารถพลิกกลับมาเปนกำไรจากป 2551 ที่ ขาดทุ น 383.19 ล า นบาท ได ห รื อ ไม เพราะ ภาวะเศรษฐกิ จ ในป จ จุ บั น ที่ ช ะลอตั ว ทำให คาดการณ ล ำบาก ขณะเดี ย วกั น ในไตรมาส 1/2552 บริษัทฯ ยังขาดทุน 257.13 ลานบาท จากช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ นที่ ข าดทุ น 4 ล า น บาท “สวนสาเหตุมาที่ไตรมาส 1 ขาดทุน เพราะที่ผานมาราคาวัสดุกอสรางปรับเพิ่มสูง ขึ้นทำใหป 51 บริษัทชะลอรับงานโครงการ เพิ่มเติมและเพิ่งจะมาเริ่มรับงานบางเล็กนอย หลั ง ราคาวั ส ดุ ก อ สร า งเริ่ ม ปรั บ ตั ว ลดลงแต ทั้งหมดอยูในชวงเริ่มดำเนินการกอสราง อีก อยางที่ผานมาก็มีการตั้งสำรองลูกหนี้รายหนึ่ง เปนจำนวนเงินรวม 157.55 ลานบาท บริษัท จึ ง ยื่ น ฟ อ งลู ก หนี้ ร ายนี้ แ ล ว ก็ ห วั ง ว า ช ว งที่ เหลื อ ของป นี้ ผ ลประกอบการน า จะดี ขึ้ น “ นายพัฒนพงษ กลาว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยูระหวางรอ ลุนโครงการขนาดใหญทั้งในประเทศและตาง ประเทศ โดยเฉพาะงานรถไฟฟ า สายสี ม ว ง สั ญ ญา 3 ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ร ว มกั บ กลุ ม joint venture ในนามกลุม PAR Joint Venture เขา ยื่นซองประกวดราคา โดยมีบริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PLE เขารวม ดวย ซึ่งหากไดรับงานดังกลาวคงสงผลบวกตอ งานในมือใหมีทิศทางที่ดีขึ้น “ เรื่องพันธมิตรตอนนี้ก็กำลังอยูในขั้น ตอนการเจรจากับ Local Sponsor อยู ก็ยัง เปนรายเดิมที่เคยคุยกันไวกอนหนานี้วาอาจจะ เขามาถือหุนใน ASCON ประมาณ 20% ยังไม

ได ตั ด ขาดการติ ด ต อ กั น เพี ย งแต พ อเกิ ด เศรษฐกิจชะลอ ก็เลยลาชาออกไป แตตอนนี้ก็ กลับมาเจรจากันใหมแลว ยิ่งถามีโครงการรถไฟ ฟ า เกิ ด ขึ้ น ก็ ยิ่ ง จะส ง ผลดี ต อ การรั บ งานใน อนาคตมากขึ้น “นายพัฒนพงษ กลาววา ส ว น Backlog ตั้ ง เป า ภายในป นี้ ใ ห เพิ่มขึ้นอีก 1,000-2,000 ลานบาท หรือรวมเปน 5,000-6,000 ล า นบาท จากป จ จุ บั น ที่ มี Backlog ในมืออยูที่ 4,000 ลานบาท โดยแบง เป น งานเอกชน ประเภทที่ อ ยู อ าศั ย อาคารสู ง ประมาณ 3,000 ลานบาท ที่เหลืออีก 1,000 ล า นบาทเป น งานก อ สร า งอาคารหน ว ยงาน ราชการ โดยคาดว า จะรั บ รู ร ายได ใ นป นี้ ประมาณ 2,000 ลานบาท และที่เหลือทยอยรับ รูในป 2553 สวนงานตางประเทศ คาดวาปลาย ปนี้จะเริ่มลงมืองานกอสรางในเมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส(UAE)ได “ ปนี้ถาไดงานใหมเขามาอีกพันหรือ สองพันลานก็พอแลว ตอนนี้ประเด็นไมไดอยูที่ งานเยอะงานนอย แตอยูที่คุณภาพงานเพราะ ทุ ก คนรู แ ล ว ว า ถ า มี ผ ลกระทบมากลุ ม ไหนที่ มี ความเสี่ยง ก็ตองปรับตัว ก็คาดวาถาไดงานใหม เขามาตามจำนวนที่คาดวานาจะทำใหงานใน มื อ เพิ่ ม ขึ้ น เป น 5,000-6,000 ล า นบาท จาก ปจจุบันที่มี Backlog ในมืออยูที่ 4,000 ลาน บาท “นายพัฒนพงษ กลาว นายพั ฒ นพงษ กล า วต อ ไปว า ขณะ เดียวกันบริษัทฯ ยังกำลังมองหาชองทางในการ รับงานเพิ่มขึ้นเพื่อขยายธุรกิจ โดยอาจดำเนิน นโยบายปรับลดขนาดองคกรเพื่อใหเกิดความ คลองตัวในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ที่ผานมา บริ ษั ท ฯ ยั ง ได ข ายบริ ษั ท แอสคอน คอมเพรสเซอร จำกัด และ บริษัท แอสคอน โปร ซีล จำกัด มูลคา 25 ลานบาท โดยการขายหุน ดังกลาวรวมถึงจำนวนคนงานของบริษัททั้งสอง

แหง ซึ่งถือวาเปนความสอดคลองกับนโยบาย ดังกลาวและชวยลดภาระคาใชจาย เนื่องจากที่ ผ า นมาบริ ษั ท ย อ ยทั้ ง สองแห ง มี ผ ลขาดทุ น มา ตลอด วันศุกรที่ผานมา (12 มิ.ย.52) ASCON ปดที่ 4.28 บาท


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

Lifestyle & Knowledge Station โดย อุบาสกแก้วกับพาลบัณฑิต

พระพุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย (ตอนที่ 53)

‘ผูที่มีวาจาสิทธิ์ในสมัยปจจุบันยังมีอยูหรือไมขอรับ’ ‘มีสิ องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระอริยเจาอีกหลายองคอยางไรเลา คุณลองสังเกตติดตามดูแลวจะทราบวา วาจาของ พระองคทานและของพระอริยเจาทั้งหลายนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงใด มาถึงคุณและโทษของการรักษาศีลขอที่หา ซึ่งคือการเวนจากสุราเมรัย และสิ่งมึนเมาทั้งหลาย คุณจากการรักษาศีลขอนี้ก็ไดแก การเปนผูมีสติสมบูรณ จะคิด พูด หรือกระทำสิ่งใดก็อยูในรองในรอย มีสติคอยกำกับ อีกทั้งทรัพยสมบัติก็อยูครบไมเสียไปกับสิ่งที่ไรประโยชน ซึ่งก็คือสุราเมรัยและของมึนเมาทั้งหลาย และการรักษาศีลขอนี้จะทำใหไมเปน โรคประสาท โรคปวศรีษะ และทำใหไมหลงตาย หมายความวา เวลาจะตาย จะแกตายหรือปวยตายก็ดี จะไมหลง จะไมถูกอกุศลกรรมมาดล บันดาลใหหลง เคยเห็นคนใกลตายแลวเพอไหม นั่นแหละเขาเรียกหลงตาย สวนโทษจากการละเมิดศีลขอนี้ยอมบังเกิดผลโดยนัยตรงขาม กลาว คือ ทำใหเปนผูขาดสติ สามารถกระทำผิดศีลขออื่นไดทั้งหมด เชน เมาแลวก็ไปทะเลาะวิวาทฆาคน เมาแลวขโมยทรัพยของผูอื่น ปลุกปล้ำ ภรรยาผูอื่น พูดโกหก ยุแยง ดาทอ หรือพูดเหลวไหลไมไดความ สำหรับผูที่เสพสุราเปนอาจิณ เวลาตายจะหลง ถายังเปนๆ ก็เปนโรคประสาท ปวดศีรษะ มือสั่น ปากสั่น ดูเปนคนบองๆก็มีถม คุณพาลบัณฑิตเสพสุราหนักหรือเปลา ดูคุณก็เพี้ยน อยูหนอยๆ’ ‘เสพขอรับ ทวาไมหนักมาก แตกอนนี้หนัก เรียกวาแทบทุกวัน มาพบพระพุทธศาสนา และ ถวายตัวเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งสูงสุดตลอดชีวิตแลว ก็คอยๆถอยออกมา เดี๋ยวก็นานๆ ครั้งขอรับ’ (ติดตามต่อ ฉบับวันพุธ)

“ATM SIM” จากดีแทค ควารางวัล “Most Innovative Application of the Year” ดีแทคปลื้ม “ATM SIM” นวัตกรรม ซิมยุคใหมที่รองรับธุรกรรมการเงินบนมือถือ ครั้ ง แรกของไทยประสบความสำเร็ จ อี ก ครั้ ง หลังเดินสายกวาดรางวัลระดับสากลมาอยาง ต อ เนื่ อ ง ล า สุ ด ได รั บ คั ด เลื อ กขึ้ น รั บ รางวั ล “นวัตกรรมแอพพลิเคชั่นยอดเยี่ยมที่สุดแหงป” (Most Innovative Application of the Year) จากงาน “2009 Frost & Sullivan Asia Pacific ICT Awards” ณ ประเทศสิงคโปร ถือ เปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายแรกของ ประเทศไทยที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติที่ถือ เป น หนึ่ ง ใน Best of the Best จากเวที ประกวดดังกลาว


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

หน้า 11

ผนึกสัญชาตญาณ “เสือ” (ตอนที่ 1) ในยามนี้..เชื่อวานักลงทุนหลายคงอยากจะรูเหลือเกินวา คนที่เขาเรียก กันวา “เสือ” หรือ “เซียนหุน” ชั้นนำของเมืองไทย เคาทำกันอยางไรจึงพอกพูนเงิน ที่มีเพียงแสนบาทตนๆ ใหงอกเงยออกดอกออกเผยจนกลายเปนเงินลาน เงิน สิบลาน เงินรอยลาน และบางคนทำสถิติไปถึง.. เงินพันลานบาท เพราะอะไรคน พวกนี้ ถึ ง เก ง เหลื อ เกิ น ..แน น อนส ว นหนึ่ ง อ า นจะมาจากเรื่ อ งดวงและความ เฮง...แตเหลานั้นคือสวนเสริมประกอบของความสำเร็จในการ “เลนหุน” แตตอง ใชวิธีไหนจึงจะเกงไดอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ..นั่นคือ..ฝมือลวนๆ

“ยรรยงค์ พันธ์วงศ์กล่อม” กฎเหล็ก 3 ข้อแห่งการลงทุน..ของ..“ยรรยงค์ พันธ์วงศ์กล่อม” หมอยรรยงค์ พันธ์วงศ์กล่อม” นักลงทุนรายใหญ่ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผู้พลิกผลันชีวิตจาก หมอฟน เข้าสู่วงการตลาดหุ้นอย่างเต็มตัวเมื่อ 18 ปที่ผ่านมา ด้วยเงินลงทุนเพียง 5 แสนบาท แต่ต้องผิดหวังเพราะขาดทุน เหลื อ เงิ น เพี ย ง 1.8 แสนบาท แต่ นั่ น แค่ ป แ รกและป เ ดี ย วที่ ขาดทุน..นับจากวันนั้นจวบจนถึงวันนี้พอร์ตของเขาไต่ระดับขึ้น สู่หลักพันล้านบาท สิ่งแรกที่ “หมอยรรงยงค์” บอกกับคนที่จะเปนนักลงทุน คือ..ก่อนเล่นหุ้นต้องรู้จักตัวเองว่าเปนคนอย่างไร ชอบแบบไหน เพื่อจะได้กำหนดหุ้นที่จะลงทุนได้ถูกกับลักษณะนิสัยของตัวเอง อันดับแรกของคนที่จะเขามาลงทุน สิ่งที่จะตองทำคือคิดเรื่องความรู กอนเรื่องเงิน เพราะตลาดหุนมันเปนธุรกิจที่ยากที่สุดในโลก เพราะ คุณตองรูธุรกิจใน 400 บริษัทจดทะเบียนวาแบบไหนดีที่สุดใน 400 บริษัท แตในความยากก็มีอีกมุมคือ ไมมีธุรกิจไหนใหผลตอบแทนดี เทาธุรกิจนี้แลว ..ดังนั้นไมใชวาคุณจะเคยเปนคนที่ประสบความสำเร็จ ในการทำธุรกิจ แตคุณอาจปราบความลมเหลวในตลาดหุนก็ได สิ่ ง ที่ นั ก ลงทุ น ต้ อ งมี อี ก อย า งคื อ ..ต้ อ งมองอนาคตให้ ออก อยางแรกต้องมองภาพรวม ปนี้ไปจนถึง ปหน้า ปโน้นอะไร จะมา วาธุรกิจใดจะให้ผลตอบแทนสูงสุด..สวนการพิจารณาขอมูล กอนการลงทุนโดยดูจากบทวิจัยของโบรกเกอรคายตางๆ อาจไมเพียง พอ แมจะถือเปนขอมูลที่สำคัญอันดับเชนกัน เพราะชวยในการกรอง ขอมูลดานปจจัยพื้นฐาน แตนักลงทุนควรเขาไป Visit กับผูบริหาร บาง เพื่ออัพเดทขอมูลจากเจาของกิจการ จากนั้นนำมาคิดรวบรวมวา ทั้งหมด มันมีความเปนไปไดหรือเปลา ถาเปนไปไดเราก็ซื้อ

ทีมงาน “แกะรอยเสือ” รูวาหลายๆ ทานอยากรูเคล็ดลับ..เปนการเรียน ลัด เพื่อเดินทางไปใหถึงจุดหมายไดเร็วขึ้น โดยทีมงานจะคัดสรรเอาสุดยอด “เสือ” ที่ยินดีเปดเผยเคล็ดลับและกฎเหล็กในการลงทุนมาเปดเผยอีกครั้ง..แตเปน การคั้นเอาหัวกะทิมาเสิรฟกันใหอรอยเหาะ


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

Professional Station

หน้า 12

บล.พัฒนสิน แนะนำ ซือ้ ราคาเหมาะสม 23.50 บาท

แนะซื้อ Bangkok Expressway

ปริมาณจราจรของ BECL สำหรับ เดือนพฤษภาคม 2009 ปรับลดลงเล็กนอย เพียง 0.1% y-y (เปน 904,341 คัน/วัน)ใน ขณะเดี ย วกั น อั ต ราค า ผ า นทางในเดื อ น พฤษภาคมอยู ที่ 21.20 บาท/คั น เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 9.3% y-y. ป จ จั ย บวกต อ BECL: ตั ว เลข ปริ ม าณจราจรต อ วั น สำหรั บ ช ว ง 5M09 จำนวน 927,572 คัน/วัน มากกวาประมาณ การทั้งป 2009 ของเราที่ 882,960 คัน/ วัน (ลดลง 4.5% y-y หรือ 41,600 คัน ตอวัน) เมื่ อ ประกอบกั บ การเป ด ให บ ริ ก ารเชิ ง

Photo Release

อภิสิทธิ์ชมบูธ

Productivity Expo 2009 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธานเปด “Productivity Expo 2009: มหกรรมความรู ความช ว ยเหลื อ ธุ ร กิ จ ไทย แข็งแกรง” พรอมกันนี้นายกรัฐมนตรีไดเยี่ยม ชมบูธของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย อ มแห ง ประเทศไทย (เอสเอ็ ม อี แบงก) โดยมีนายสุรชัย กำพลานนทวัฒน รอง กรรมการผูจัดการ เอสเอ็มอี แบงก ใหการ ตอนรับ ซึ่งธนาคารไดรวมออกบูธเพื่อแนะนำ ผลิตภัณฑและบริการทางการเงินแกผูประกอบ การ SMEs ที่เขารวมงาน ณ รอยัลพารากอ นฮอลล ศูนยการคาสยามพารากอน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552

พาณิชยของ Airport Rail Link ที่เลื่อนจาก เดื อ นสิ ง หาคม 2009 ไปเป น ช ว งต น เดื อ น หนา ทำใหคาดวาจะปรับเพิ่มประมาณการ ปริมาณจราจรสำหรับปนี้เพิ่มขึ้น แตอยางไร ก็ตาม จากแนวโนมผลกระทบทางลบจาก การเปด Airport Rail Link ที่เลื่อนออกไป เปนปหนา ทำใหเราอาจปรับลดประมาณ การปริมาณจราจรในป 2010F ลง จากเดิมที่ เราคาดวาปริมาณจราจรในป 2010F จะเติบ โต 1% ดังนั้น เราเชื่อวาประมาณการใหม ของเรา ไม น า จะส ง ผลกระทบอย า งมี นั ย สำคัญตอราคาเหมาะสม

แนะนำ BUY : คาดวา BECL จะ รายงานการเติบโตกำไรป 2009F จากการ ปรั บ เพิ่ ม ค า ผ า นทางขึ้ น 5.00บาท/คั น ใน เดือน ก.ย. 08 ที่ผานมา รวมทั้งไมมีคาปรับ สำหรั บ การชำระหนี้ ก อ นกำหนด คงคำ แนะนำ BUY ที่ราคาเปาหมาย 23.50 บาท/ หุน (SOTP)


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

Gossip Station

หน้า 13

äÁŒÁ§¤ÅàÊÃÔÁ´Ç§ºŒÒ¹ สวั ส ดี . .วั น จั น ทร ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2552 ...หวังวาวันนี้ตลาดหุนไทยจะสดใสซาบซาสตอ เนื่องนะคะดารหลิง..อยางที่บอกคะ..ตามประสา สาวนอยแสนซน วันวางทั้งที ตองทำอะไรที่ธรรม ชาดดดดดดดด...ธรรมชาติ และรักเด็ก (บางคน) ก็ เลยแอบไปเดินเลนแถวๆ บางใหญ เพื่ อ ดู ต น ไม ม าประดั บ บ า น..จะได เสริมบารมีใหสวย ยิ่งๆ ขึ้นไป บรรดา พี่ๆ ก็รักและเมตตานองหนูตลอดไป แนะนำหุ น ตั ว ไหนก็ ข อให ขึ้ น ..ขึ้ น .. ขึ้น.. ไผ . .เป น เครื่ อ งที่ แ สดงถึ ง คุณงามความดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย สุ จ ริ ต เนื่ อ งจากไผ มี ล ำปล อ งที่ ต รง และเนี ย นเรี ย บอี ก ทั้ ง ยั ง แตกหน อ ขยายลำต น เป น กลุ ม เป น ก อ น หาก ปลูกไวในบริเวณบานจะทำใหสมาชิก ในครอบครัวมีความซื่อตรงไมคดโกง และมีความรักความสามัคคีกัน มะยม.. เปนพันธุไมที่มีชื่อ เป น มงคลนามอี ก ชนิ ด หนึ่ ง เพราะมี ความเชื่อวา หากผูใดปลูกตนมะยม ไวบริเวณบานแลว จะเปนที่นิยมรัก ใคร นั บ ถื อ ของคนทั่ ว ไป บ า นและ คนในครอบครั ว จะปลอดภั ย จาก ภยันตรายทั้งปวง ขนุน..เปนชื่อที่มงคลอันมี ความหมายไปในทางบุญหนุนทำให ผู ป ลู ก และคนในบ า นมี ค วามสุ ข ความเจริ ญ มี ผู ค อยช ว ยเหรื อ ค้ ำ จุ น อยู เ สมอ ไม ต กทุ ก ข ไ ด ย าก หาก ทำการคาขายก็จะขายดีร่ำรวย เพราะมีแตคนมา อุดหนุน หรือมีเงินมีทองหนุนตลอดไมอับจน เข็ม..เชื่อกันวาบานใดปลูกเข็มไวประจำ บ านจะทำให เป นคนที่ มี ค วามฉลาด หลั กแหลม ควรปลูกในดินรวนซุยที่มีความชุมชื้น หรือดินปน ทรายในบริเวณโลงแจงเพราะเปนไมที่ตองการแสง แดดจั ด น้ ำ ปานกลาง และควรปลู ก ไว ท างทิ ศ ตะวันออก หรือเปนแนวรั้วก็ได ถาใหดีควรปลูกใน วันพุธ ดาวเรือง..หมายถึง ความรุงเรืองในทุกๆ สิ่งควรปลูกในดินรวนซุย ชอบน้ำและแดดมาก ทน ตอภาวะตางๆ คอนขางดี

ความหวงใยความผูกพันของคนในครอบครัว มัก นิยมปลูกในสระ หรือถาเปนบัวหลวง บัวผัน บัว ลาย ก็สามารถปลูกในกระถางที่สามารถกักเก็บน้ำ ได ดิ น ที่ ป ลู ก ควรเป น ดิ น เหนี ย ว ดิ น นา ดิ น ผสม อินทรีย ในบริเวณที่มีแสงแดดออนจนถึงจัด และ ต อ งดู แ ลรั ก ษาความสะอาดของดิ น และน้ ำ ให ดี ควรปลูกในวันพุธ ทางทิศตะวันตกจะเปนศิริมงคล จันทรกระจางฟา..เปนดอกไมที่ทั้งรูป งามนามเพราะเชื่อกันวาบานใดปลูกไว จะทำใหผูอาศัยมีวาสนาสูงสง ครอบครัว รมเย็นดุจอยูใตดวงจันทรา ควรปลูกใน ดิ น ร ว นซุ ย ต อ งการน้ ำ และแสงแดด ปานกลาง เชื่อวาควรปลูกใหหันหนาไป ทางทิศบูรพา และถาเปนสตรีปลูกจะยิ่ง ดี บานไม รู้ โ รย..ที่ ไ ด ชื่ อ อย า งนี้ เพราะกลีบดอกที่ติดแนนอยูกับดอกโดย ไม ร วงหล น ทำให ดู เ หมื อ นว า บานอยู ตลอด เวลาทั้ง ๆ ที่แหงแลว นิยมใชใน พิธีตางๆ ที่ตองการความมั่นคง ความรัก ใคร ก ลมเกลี ย วควรปลู ก ในดิ น ร ว นซุ ย หรื อ ดิ น ปนทราย ในบริ เ วณกลางแจ ง เพราะเปนไมที่ตองการแสงแดด ทนตอ โรคตางๆ ไดดี แหม!!! อยาเพิ่งนอยใจคะ เรื่อง ของหุนยังมีมาฝากกันคะ..เพราะเดี๋ยวปา จะ ’รมณบจอยซะปาวๆ ฟนธงวาหุนบิ๊ก แคป..ตระกูลพี่เทพ ทั้ง PTT - PTTEP - TOP และ BANPU ยังเปนดาวเดน แถวหนาของเมืองไทย ..ไมมีอะไรจะบอก นอกจากว า ใครใคร ซื้ อ ..ซื้ อ แต ไ ม แนะนำใหใครขาย..นะคะปาขา..เพราะ ว า พ อ ร ต ข อ ง ต า ง ช า ติ ยั ง ลุ ย ซื้ อ ต อ เนื่อง..เพราะงั้นแฟนคลับเลิฟของยูมิจัง เจริญในชีวิตที่มั่นคงไมเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ขอใหจับตาหุน SET50 เพราะเงินไหลเขาแบบ ยังมีความเชื่อวาจะทำใหเกิดความบริสุทธิ์ตั้งมั่น นี้..จะไปไหนได ก็ตองหุนในกลุมนี้แนะ ในความดีมีศีลธรรม ควรปลูกในดินรวนซุยที่มี แหม!!! เฮียขา (สาทิส ตัตวธร) มีอะไร ความชุมชื้นอยูเสมอ ในบริเวณกลางแจงที่มีแสง แดดจั ด หรื อ ในที่ ร ม รำไรก็ ไ ด ต อ งการน้ ำ เกิดขึ้นกับ SALEE และ SALEE-W1 ไม ปานกลาง เชื่อวาปลูกในวันพุธทางทิศตะวันตก บอกอะไรกั บ คนคุ น เคยอย า งสตรอเบอรี่ เ ลย นะ...ต อ งแอบไปได ยิ น จากที่ อื่ น มาว า ประมาณ จะทำใหเปนสิริมงคล ไตรมาส 3 ปนี้..จะมีเรื่องดีๆ กับขึ้นกับบริษัทของ บัว..บานใดปลูกไวประจำบานจะทำให เฮีย ขัดใจ..ขัดใจ..ตอนนี้อยากรูจริงๆ วามันเปน เกิดความบริสุทธิ์ เบิกบาน นอกจากนี้ยังเปรียบ เรื่องไร จะไดขอแอบไปซื้อหุนเก็บไวมั่ง เทียบสายใยของดอกบัวกับความหวงใย ความ ผูกพัน จึงเชื่อวาเมื่อปลูกประจำบานจะทำใหเกิด ชวนชม..เชื่อวาบานใดปลูกชวนชมไว ประจำบาน จะทำใหบุคคลทั่วไปเกิดความนิยม ชมชอบ เป น ไม ม งคลนามชนิ ด หนึ่ ง ทำให เ กิ ด เสนหแหงการดึงดูดตา ดึงดูดใจ ควรปลูกในดิน รวนซุย ตองการน้ำนอยและแสงแดดจัด สามารถ ทนตอความแหงแลงไดดี ไมมีปญหาเรื่องโรค พุ ด ..เชื่ อ ว า บ า นใดปลู ก พุ ด ไว ป ระจำ บาน จะทำใหผูอาศัยมีสุขภาพดี ทั้งยังมีความ


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ สั ป ดาห นี้ คาดว า จะปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ได ต อ เนื่ อ งจาก สัปดาหที่ผานมา หลังจากเม็ดเงินยังคงไหล เขาในตลาดหุนเอเชีย แตตองติดตามปจจัย จากตางประเทศเปนหลัก โดยเฉพาะราคา น้ำมันในตลาดโลก รวมการประชุมสภาสมัย วิ ส ามั ญ ในวั น ที่ 15-17 มิ . ย.กรณี ก าร พิ จ ารณาอ อกร า ง พ.ร.บ. รายจ า ยงบ ประมา ณป 5 3 รวมทั้ ง พ.ร.กใ ห อ ำนาจ กระทรวงการคลังกูเงิน 4 แสนลานบาทและ พ.ร.บ กูเงิน อีก 4 แสนลานบาท ซึ่งหาก ผ า น ก ร ะ บ ว น ข อ ง ส ภ า จ ะ ส ง ผ ล ดี ต อ บรรยากาศการลงทุน ดังนั้นกลยุทธการ ลงทุ น จึ ง แนะเก็ ง กำไร หุ น ที่ มี ส ตอรี่ เช น ACL ,SCIB และกลุ ม แบงก รวมถึ ง กลุ ม พลังงาน โดยประเมินแนวรับไวที่ 615 จุด และประเมินแนวตานไวที่ 640 จุด

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ สัปดาหนี้ นาจะเปนไปตามทิศทางเดียวกันกับดัชนี ดาวโจนส ตลาดหุนสหรัฐฯ สวนปจจัยที่ ตองติดตาม คือ การนัดชุมนุมของกลุมคน เสื้อแดง( 27 มิ.ย. ) และการประชุมสภา ผูแทนราษฎร วันที่15 มิ.ย. โดยจะมีการ พิจารณา พ.ร.ก.และพ.ร.บ.ที่จะสงผลตอ การกูเงินรวม 8 แสนลานบาท และตอง ติ ด ตามร า งพ.ร.บ.งบประมาณป 2553 กลยุทธการลงทุนแนะนำ ชะลอการลงทุน หรือ wait&see โดยประเมินแนวรับไวที่ 600 จุด แนวตานไวที่ 630-650 จุด

หน้า 14

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ สัปดาหนี้ คาดวาจะยังคงเคลื่อนไหวอยูในทิศทางที่ดี เนื่องจากมองวาหุนกลุมพลังงานนาจะได รั บ ป จ จั ย บวกจ ากทิ ศ ทางร าคาน้ ำ มั น ที่ มี แนวโนมปรับตัวขึ้น ประเด็นที่ตองติดตาม คือ การพิจารณาพ.ร.ก.และพ.ร.บ.ที่จะสง ผลใหมีการกูเงินรวม 8 แสนลานบาท ใน วันที่ 15 มิ.ย.นี้ หากผาน เชื่อวาสงผลดีตอ บรรย ากาศ การล งทุ น แนะน ำเก็ ง กำไร CPF BGH CPALL HMPRO ADVANC MCOT GRAMMY โดยประเมินแนวรับอยู ที่ 600-5 81 จุ ด ส ว นแนว ต า นอยู ที่ 642-660 จุด หากผานแนวตานที่ 642 จุด ไมไดใหระวังการปรับฐาน

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2552

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

หน้า 17

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.30

10.00

หน้า 27

ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

เนคเทค จั ด เป ด ตั ว TEIN3 : เครื อ ข า ยเพื่ อ งานวิ จั ย ความเร็ ว สู ง 622 MB สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย บมจ. ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) รวมกับ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ม.ธรรมศาสตร ฟงการนำเสนอผลงานวิจัย “การศึกษาผลกระทบของการจัดให มีการซื้อขาย Single Stock Futures” และร ว มฟ ง เสวนา “Stock Futures โอกาสทำกำไรที่ไมควรมองขาม” ตลาดหลักทรัพย์ฯ

09.30

เจ มารท พิธีลงนามแตงตั้ง ผูจัดการการจัดจำหนายและรับประกันการจัด จำหนายหุนสามัญเพิ่มทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ

10.00

หลักทรัพย ไอรา จัดงานแถลงขาว “พิธีลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน ระหวาง RHB Bank Berhad กับ บริษัทหลักทรัพย ไอรา จำกัด (มหาชน)” โรงแรม เจดับบลิว แมริออท

10.00

บล.ธนชาต แถลงขาว “ทิศทาง นโยบาย การดำเนินธุรกิจของบล.ธนชาต” อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์

10.00

บจก.เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท จัดงาน Innovative Living 2009 ชั้น G หนา Tops Supermarket เซ็นทรัล พระราม 3

10.30

“เทศกาลภาพยนตรตลกโลก 2009” (World Comedy Film Festival 2009) สยามพารากอน, เซ็นทรัลเวิลด์

13.00

WellcoM รวมกับ TrueMove จัดงานแถลงขาวความรวมมือระหวาง “WellcoM” และ TrueMove พรอมเปดตัวแคมเปญ “ดีถูกใจ... พี่จัดให” สยามดิสคัฟเวอรี่

13.30

สวทช. จัดเสวนา “ วานจักจั่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ความเขาใจผิด” อาคาร สวทช. โยธี

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552

หน้า 28

รายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา สัมมนาพิเศษ ชุมนุมปราชญ์หุ้น

ตอน ลงทุนหุ้นกลุมไหน พลังงาน หรือ ธนาคารได้ตังคกวากัน ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ อาคารทิปโก้ (ห้อง Auditorium) ชั้น 5 ถ.พระราม 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

K.Arkom prasertniran K.Bundit metoonlert K.Busakorn watanasakvibul K.Chaiyaporn paepattayakun K.Chavalit Praweenworakul K.Jeerawat muangyoo K.Kannika jamwanna K.KINGKOI PENPARKKUL K.Kosol Nairuangaung K.Matee Prametheeraroj K.Nattachon leelamanthep K.Pantipa vathanakul K.Phusanisa punpisut K.Prontep Kemphetch K.Rungsak piyasupkij K.Saowaluck yongvanitjit K.Somsak dechatiphinyo K.Somsri Yamamura K.Sopon lertnantakul K.Srianong somsuk K.SUPARAT WUTINARONGTRAKOON K.Surin Songtanin K.Surin Tangkarattanakul K.Thitirat tirawongvanich K.Udom paothong K.Yosakai Kittivimol คุณกนกพล ฤกษถนอม คุณกมลรัตน ตาลทิพย คุณกฤษดา ศิลปวิสุทธิ์ คุณกังสดาล ชังชู คุณกาญจนา ตรงตรานนท คุณกิตติพศ ถิระพาณิชยกุล คุณแกวใจ หลอเกษมศานต คุณขนิษฐา กำเหนิดงาม คุณคมศร ลิ้มกุลธร คุณจรีพร รัตนวงศวิจิตร คุณจักรินทร เรืองไทย คุณจารุณี เรืองไทย คุณจิราภรณ จงมั่นคงชีพ คุณจีรพรรณ สุขวัฒนกูล คุณจุมพต จารึกประสพโชค คุณเจนวิศา กอเกียรติตระกูล คุณฉัฐวิทย ฉัตรชัยวัฒนกุล คุณชญาดา ธนานุศักดิ์ คุณชยางกูร จันทนวรางกูร คุณชยุต เชาวสมภพ คุณชวาล จินตวุฒิพงศ คุณชัชวาล วิบูลยสิทธิโชค

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

คุณชัยมงคล จุลภาพ คุณชาญ ภูพัฒน คุณชาญชัย ทองเจริญ คุณชาลิสา สุวรรณสาร คุณชูชาติ อัศวภาณุวัฒน คุณแชมป นิ่มไพบูลย คุณซนิสรา เสริมหิรัญ คุณฐิติพันธ ภูมิตั้งคีรี คุณฐิติรัตน แสงศิวะฤทธิ์ คุณณรรถพล จงธรรมานุรักษ คุณณัฐธนนท นันทอัครวงษ คุณณัฐธวิชช จันทรสวาง คุณณัฐพรรษ อิงสกุลสมบูรณ คุณดวงรัตน บวรกุล คุณดารณี ผองสุริยชัย คุณถาวร เจียวเลี่ยน คุณทณัฐ นรวิชญานนท คุณทนงศักดิ์ ลีลาสาธิตกุล คุณทินกร ธนกิติวิรุฬ คุณทิพวรรณ ลิ้มสมบัติอนันต คุณเทวินทร เตอราโอ คุณธงชัย ปวีณพงษพัฒน คุณธนัชพันธ ธรรมเจริญสถิต คุณธนัทวัฒน ธนาเกียรติสกุล คุณธนากร ศรีคูหา คุณธเนศ เรืองเลิศพงศ คุณธมลวรรณ ดานพาณิชยกุล คุณธวัชชัย กิติชัยวัฒน คุณธวัชชัย จุฑาพฤฒิกร คุณธัญญญาณี เอี่ยมศรีอุไร คุณธัญรดา จารุศิริพิพัฒน คุณธีธัช คุณานพรัตน คุณธีรญา รุงรัฐแพทย คุณนงนารถ อบสุวรรณ คุณนงลักษณ โชคพิทักษกุล คุณนนทปวิธ เอี่ยมธีระกุล คุณนพพร ฐิติพลธำรง คุณนพรัตน จรดล คุณนภาพร ญาณเวคิน คุณนภาพร สุรินทราบูรณ คุณนรเทพ บุญเก็บ คุณนฤชล วิวิธวรกิจ คุณนฤมล บุญประสทิธิ์กุล คุณนวลจันทร ภูมิวชิรางกูร คุณนันทนภัณฑ หรรษาภิพัฒน คุณนาฏยา เบญจาศิริวัฒน คุณนาวาเอกสุพจน คงศิริ คุณนิ่มนวล อังคะปาน

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

คุณบัณฑิต จงสมจิตต คุณบัณฑิต นุกรณนวรัตน คุณบุญชัย สกุลบริสุทธิ์สุข คุณบุญธรรม ไพศาลโรจนรัตน คุณบุญภิดา จิรสิทธิธำรง คุณบุญสง สายสรอย คุณบุปผา กุลเทพพิชัย คุณบุษบา นาวินปกาสิตย คุณปฏิภาณ แซเจีย คุณประดิษฐ สุทธิเบญจกุล คุณประวิทย เจียระวงศ คุณประวิทย ชนะอุดมทรัพย คุณประวิทย เลาระบือกิจ คุณประสาน เกิดอยู คุณประสิทธิ์ บวรพนมศักดิ์ คุณปรางคทิพย ลัภยพร คุณปริมนิภา จูวัฒนสำราญ คุณปรีชา เหลืองอรามกุล คุณปญนฤดี มหกรเพชร คุณปาริชาต ภูสวาง คุณปยมาศ จรัสโรจนังกูร คุณปยวรรณ เงินคลาย คุณปยะดา เอี่ยมโสภา คุณปุญญปรีด ยศกิตติภัทร คุณผองมารีน คงศิริ คุณผิน เดนสกุล คุณพยงค ธินันทรักษ คุณพรชัย พรศรีเจริญกุล คุณพรณรงค จงกลดี คุณพลอยนภัส เจริญธัชนนท คุณพัชรี สุวรรณปฎกกุล คุณพิทักษ ธนประสิทธิ์พัฒนา คุณพินิจ พวงมาลา คุณพินิช พิทักษพรสุข คุณพิภพ คุณชล คุณพิสิษฐ คณาเรืองโรจน คุณพีรพันธ รังษีกุลพิพัฒน คุณพูนศักดิ์ วิทยปรีชากุล คุณเพ็ญจันทร อินทรนุกูลกิจ คุณเพ็ญพร จันทรคงหอม คุณไพรสณฑ สังวรวงษพนา คุณไพลิน ตระกูลตั้งจิตร คุณภาวิดา พรหมขุนทอง คุณภาสันต วิชิตอมรพันธ คุณภูมินทร สิทธันต คุณภูมิพัฒน เกียรติวีรภัทร คุณมณเฑียร ลือกิตติพันธ คุณมนตศักดิ์ จุลภมรศรี


Investor Station ฉบับที่ 147 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

คุณมารุต การยกวินพงศ คุณมาลี พาณิชยเจริญกุล คุณเมธี แซอึ้ง คุณยงยุทธ วงศประภาธิวัฒน คุณยุคล นราวศินชัย คุณยุทธชัย รัตนวานิชเดชะ คุณรพี พงศตานี คุณรสริน อดิเรกธรรมากร คุณรัตนา ลีลาภรณ คุณฤทธิพล เทพบุตร คุณฤทธิ์สิญจน เลิศพนาลัย คุณละมาด โรจนวลี คุณวงศวริศ คุณพุฒิโพธิ์ คุณวรทัศน สมบูรณทรัพย คุณวรวรรณ อุตมวาทิน คุณวรวิทย ตั้งลิตานนท คุณวรเศรษฐ กีรติเรืองฤทธิ์ คุณวราภรณ ไตรพาณิชยกุล คุณวรินทรพร สินปญญาเลิศ คุณวสันต อินทพิบูลย คุณวัชรินทร ลิ้มพงศานุรักษ คุณวัฒนเดช วงศประยูร คุณวันชัย เมธาสกุลวงศ คุณวัสสภูมิ บุญเกิด คุณวาสนา ยุวดี คุณวิจิตรา ทวีกิติกุล คุณวิชาญ วัฒนาเจริญศิลป คุณวิทิต อัตถจริยกุล อัตถจริยกุล คุณวินัย อิสระภักดีธรรม คุณวิบูลย โชครตนสมบัติ คุณวิภาดา คาวาเบะ คุณวิมล บุญพันธ คุณวิรัตน พรจิราศิลป คุณวิรัตน มหาพราหมณ คุณวิไลลักษณ โชควันอำนวย คุณวิไลวรรณ ธนะสุธีระชัย

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

หน้า 29

คุณวีรพงษ จรัสพรศรีวงศ คุณวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ คุณวีรวรุตม จิรไกรศรี คุณวีระชัย วัฒนวีรเดช คุณวีระเชษฐ ดวงดีเดน คุณวุฒิกร กัมพลานุวัตร คุณศรีอนงค สมสุข คุณศศิวิมล ถาวรพงศสถิตย คุณศักดิ์นอย แกวปดชา คุณศิรินทร ตันติพิทักษโชติ คุณศิริพรรณ วิริยะวงศชัย คุณศิริลักษณ รัตนวงศวิจิตร คุณศุจินพร ญาณเวคิน คุณศุภชัย เสร็จสวัสดิ์ คุณศุภฤกษ ศานติพิพัฒน คุณสมจิตต ตันติขจรโกศล คุณสมจินต มหาพรหม คุณสมใจ รุงเรือง คุณสมบูรณ เอื้อมอารีวงศ คุณสมพล เอกธีรจิตต คุณสรรชัย ธนาชัยแสง คุณสันติ สันติกุลานนท คุณสัมพันธ แจงเจนเวทย คุณสาธินี ทัยสุวรรณ คุณสำราญ ฉายแสงอรุร คุณสิทธิชัย เดชชูตระกูล คุณสิริจิตร ตั้งตริยพงศ คุณสิริญญา สงวิรุฬห คุณสืบพงศ กำพุสิริ คุณสุชาติ จุไรรัตนาภรณ คุณสุชาติ หวั่งหลี คุณสุณีรัตน เพชรบูรณ คุณสุทธิวุฒิ ธนิกวงศ คุณสุทิน ตังครัตนกุล คุณสุพร พวงมาลา คุณสุพรรณี ศิริมงคลวรกุล

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

คุณสุพล ไชยรังสินันท คุณสุพันธ ยนตหงส คุณสุภารัตน อัครปฏิมา คุณสุมณฑา อรามเรือง คุณสุมาลี ชีวาเกียรติยิ่งยง คุณสุมาลี หุตะพรประเสริฐ คุณสุเมธ ธีรานพ คุณสุรชัย อุดมสิทธิพัฒนา คุณสุรศักดิ์ สุขนาแซง คุณสุรางค โยโกยามา คุณสุวรรณา แจมจำรัส คุณสุวิมล ลีลาภรณ คุณสุวีนา สุขนันท คุณเสาวนีย จิตตฤกษ คุณเสาวนีย ศิริมังคลานุรักษ คุณหฤทัย บางแวก คุณอนินทยา เอื้อมอารีวงศ คุณอนุพัทย ไพโรจนธนกุล คุณอนุรัตน คุมภักดีกุล คุณอภิวันท วงคภา คุณอมรรัตน เหลาบุญสุข คุณอรพินท วงศสนานวุฒิ คุณอราม วิไลพันธุ คุณอรุณี ตังประเสริฐผล คุณอวยชัย วัฒนะศิริขจร คุณอัมพุช อุดมทรัพย คุณอาภรณ แกวปดชา คุณอาภากร เอี้ยงทอง คุณอิทธิเดช โรจนสิทธิศักดิ์ คุณอุบล กสิณอุบล คุณเอกบงกช มานะพันธุนิยม คุณเอกพัฒ ภควุฒิปุณณ คุณเอกสิทธิ์ รัชตะกิตติสุนทร คุณเอนก วุฒยวนิช

หลังจากที่ท่านตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว รบกวนผู้โชคดีทุกท่านติดต่อกลับทีมงาน เพื่อ ทำการยืนยัน การรับสิทธิ์ เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2552 โดยท่านสามารถ ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ได้ 2 ช่องทางคือ โทรศัพท์กลับมาที่หมายเลข 02-554-9391-3 ส่ง e-mail มาที่ investor_station@efinancethai.com

Investor_station15 มิ.ย. 2552  

อ่านก่อนลงทุน

Investor_station15 มิ.ย. 2552  

อ่านก่อนลงทุน

Advertisement