Page 1

Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

SITHAI คาดยอดขาย H2/54 ที่ 3.5 พันล.

รั บชะลอแผนลงทุ น ตปท.400 ล.ในปี น ้ ี SITHAI คาดยอดขาย H2/54 แตะ 3.5 พันล้านบาท เชื่อกำ�ไรสุทธิทั้งปีโต

ตามเป้า 17% ระบุแม้จ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่ม ไม่กระทบกำ�ไร พร้อมเตรียมปรับขึ้น ราคาสินค้าเมลามีนส่งออกเฉลี่ย 10% ในปีนี้ รับชะลอแผนลงทุนต่างประเทศ 400 ล้านบาท หลังโครงสร้างภาษีตลาดอินเดีย ไม่เอื้อ ขณะที่เวียดนาม เจอค่าเงิน ด่องอ่อนค่าไม่คุ้มค่าการลงทุน เผยแผนลงทุนในประเทศปี 54 ที่ 1 พันล้านบาท ต่อหน้า 3 ซื้อเครื่องจักร - ขยายธุรกิจ กวา่ จะมาเป็นเสือ

ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

News Station

5 7 8

9

มูดี้ส์หั่นเครดิตไอร์แลนด์เป็น Junk กนง.ขึ้นดบ.0.25% เป็น3.25% MOONG ต่อสัญญาเช่าโฮมออฟฟิศ 1 หลัง จาก “สุเมธ เลอสุมิตรกุล” ผถห.ใหญ่

Dynamic Station ดูแลด้วยตัวเองอุ่นใจกว่าครับ

10

Lifestyle Station วิธีแก้เล็บขบ

13

มองหุ้นจากเซียน

กรอบ 1065 - 1080 จุด

14

Data Station

TTCL เผยแบ็คล็อคเพิ่มเป็นกว่า 1.2 หมื่นล. หลังคว้างานยักษ์มาเลย์มูลค่า 6 พันล.

ต่อหน้า 3

PRANDA ระบุ Q2 รายได้โตเกิน 10% จาก Q2/53 ต่อหน้า 4

SET News ผ่ามุมมอง “นิพนธ์ จัยสิน” หัวเรือใหญ่ คิวทีซี เอ็นเนอรยี ตอนที่ 1

ต‡อหนˆา 12

“องอาจ ดำ�รงสกุลวงษ์” เผยหุ้น IHL ที่เพิ่มเป็น 64.97% เป็นหุ้นซื้อคืนจากซูมิโตโมปีก่อน ต่อหน้า 8

BIGC เยี่ยม! ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554 SITHAI คาด (ต่อจากหน้า 1)

นายสนั่ น อั ง อุ บ ลกุ ล ประธานกรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (SITHAI) เปิดเผยว่า กำ�ไรสุทธิในปี นี้สามารถเติบโตสอดคล้องกับราย ได้ ที่ ตั้ ง เป้ า โดยในส่ ว นกรณี ที่ บริษัทฯ ต้องมีการชำ�ระค่าประกัน เพิ่มเติมจากปกติที่ประมาณปีละ 3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้าน บาทในปีนี้ โดยเชือ่ ว่าจะไม่กระทบ ต่อกำ�ไรสุทธิของบริษทั ฯ เนือ่ งจาก สามารถนำ �ไปคิ ด ชดเชยกั บ การ คำ � นวณมาตรฐานบั ญ ชี ใ หม่ ที่ เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อม ดังนั้นจึงไม่ ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ สำ�หรับผลการดำ�เนินงาน ในครึ่ ง แรกของปี นี้ มี ย อดขาย 3,200 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 19% จากการเติบโตของตลาดต่าง ประเทศในผลิตภัณฑ์ตอ้ งใช้ในครัว เรือนทีท่ �ำ จากเมลามีน บรรจุภณั ฑ์ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ได้ แ ก่ Preform ฝาขวดน้ำ�ดื่ม การเป่า ขวด และกล่องบรรจุอาหาร ตลอด จนธุรกิจตลาดขายตรงแบบหลาย ชั้น ในเครื่องหมายการค้า SNatur และในส่วนของครึง่ ปีหลังคาดว่าจะ มี ย อดขายอี ก 3,500 ล้ า นบาท ซึ่งจะทำ�ให้ยอดขายรวมทั้งปีนี้เป็น ไปตามเป้าหมายที่ 6,700 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 17% เติบโต 17% ได้

TTCL เผย (ต่อจากหน้า 1)

นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการบริหารและรองประธานเจ้า หน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายขาย บมจ. โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น (TTCL) เปิด เผยว่า บริษทั ฯ ได้เซ็นสัญญารับงาน ก่อสร้างทั้งโครงการที่เมืองกวนตัน รัฐปาหัง ประเทศมาเลเซีย ให้กับ บริษทั ไลนาส (มาเลเซีย) จำ�กัด ซึง่

News Station

ด้ า นแผนการลงทุ น ต่ า ง ประเทศนั้ น บริ ษั ท ฯ ได้ ช ะลอ แผนการลงทุนต่างประเทศมูลค่า 400 ล้ า นบาท โดยแบ่ ง เป็ น การ ลงทุนในประเทศอินเดีย 250 ล้าน บาท และการลงทุ นในประเทศ เวียดนาม 150 ล้านบาท ซึ่งการ ขยายการลงทุนไปประเทศอินเดีย

ยังคงมีปญั หาในด้านโครงสร้างภาษี ของประเทศอินเดียที่ไม่เอื้ออำ�นวย โดยปัจจุบันหากมีการนำ�เข้าสินค้า ไปจำ�หน่ายในประเทศอินเดียจะ ต้องเสียภาษีที่ 28% ขณะเดียวกัน หากบริ ษั ท ฯ ต้ อ งการขยายการ ลงทุนและนำ�เข้าวัตถุดิบต้องเสีย ภาษีในอัตราที่เท่ากัน ซึ่งถือว่าไม่

คุ้มค่าและไม่เป็นประโยชน์ต่อการ ลงทุน ดังนัน้ ในขณะนีจ้ งึ อยูร่ ะหว่าง การที่ เ อกอั ค ราชทู ตไทยประจำ � อินเดียดำ�เนินการเจรจาในเรื่องดัง กล่าว ซึ่งหากมีความเรียบร้อยใน การเจรจาด้ า นภาษี บ ริ ษั ท ฯ สามารถเข้าไปลงทุนได้ทันที ข ณ ะ ที่ ก า ร ล ง ทุ นใ น เวียดนามพบว่ามีปญั หาในเรือ่ งของ มูลค่าของเงิน ซึง่ ปัจจุบนั เวียดนาม ได้ลดค่าเงินด่องลง ซึ่งทำ�ให้มีการ ไปลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์หรือมี การขายสินค้าเป็นค่าเงินสกุลด่อง จะทำ�ให้มูลค่าเงินด้อยค่าลงและ บริษทั ฯ อาจจะขาดทุนได้ ดังนัน้ จึง ถื อ ว่ า ก า ร ล ง ทุ นใ น ป ร ะ เ ท ศ เวียดนามจึงยังไม่มีบรรยากาศที่ดี นัก อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ จะชะลอ การลงทุนออกไปจนกว่าจะได้รับ ความชัดเจนในเรื่องต่างๆ สำ � หรั บ แผนการลงทุ น ภายในประเทศในปีนี้อยู่ที่ 1,000 ล้ า นบาท โดยจะเป็ น การซื้ อ เครื่องจักรใหม่ ขยายโรงงานและ ออฟฟิศเพิ่มเติม รวมถึงขยายการ ลงทุ นในธุ ร กิ จ ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าธุรกิจนีจ้ ะกลับมา ได้รบั ความนิยม อีกทัง้ ในช่วงเดือน ก.ย.หลังจากทีช่ ะลอลงในช่วงทีผ่ า่ น มาตามปัญหาภัยพิบัติในญี่ปุ่น

เป็นบริษทั ในเครือของบริษทั ไลนาส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) หรือ LYC ซึง่ เป็น 1 ใน 100 บริษทั มหาชน ขนาดใหญ่ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ออสเตรเลีย (ASX100) “เราภูมิใจที่ได้รับความไว้ วางใจ จากกลุ่ม ไลนาส คอร์ปฯ ให้ ดำ�เนินงาน รับเหมาแบบครบวงจร

ครอบคลุมตัง้ แต่ ออกแบบวิศวกรรม ติดตัง้ เครือ่ งจักร และก่อสร้างโรงงาน แยกสิ น แร่ ห ายาก Rare Earth โรงแรกของโลก ทีต่ งั้ อยูน่ อกประเทศ จี น มู ล ค่ า โครงการประมาณ 5,400 - 6,300 ล้านบาท (US$ 180 - 210 mil ion) ซึ่งสินแร่หายาก Rare Earth นี้เป็นวัตถุดิบสำ�คัญใน

การผลิตสินค้าไฮเทคจำ�นวนมาก สำ�หรับหลากหลายอุตสาหกรรมโดย เฉพาะ อุ ต สาหกรรมอุ ป กรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น iPod จอภาพ อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เช่น เครื่องผลิตกังหันลม ที่สำ�คัญเป็น วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554

TTCL เผย (ต่อจากหน้า 1)

โดยนำ�เข้าจากเหมืองของ กลุ่ ม บริ ษั ท ไลนาสในประเทศ ออสเตรเลีย การชนะงานโครงการนี้ ทำ�ให้มลู ค่างานในมือหรือของ TTCL เพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่า ตัวเป็นประมาณ 12,000 ล้านบาท และ TTCL จะ สามารถรับรูร้ ายได้จากโครงการนีไ้ ด้ ทันทีตงั้ แต่ไตรมาส 3 นี้ โดยโครงการ จะเริ่มดำ�เนินงานในเดือนส.ค. 54 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลาย ปี 55” สุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กล่าว

PRANDA ระบุ

(ต่อจากหน้า 1)

นายดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการการเงิน บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ (PRANDA) เปิดเผยว่า รายได้ Q2/54 จะเติบโตไม่ต�่ำ กว่า 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนือ่ งจากตลาดเริม่ มีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ตั้งแต่เดือน มี.ค. 54 ทำ�ให้ยอดขาย เติบโตได้ดีขึ้นจาก Q1/54 ที่ยอด ขายหดตั ว เนื่ อ งจากตลาดต่ า ง ประเทศค่อนข้างซึม โดยเฉพาะใน ตลาดยุโรปทัง้ อังกฤษ และฝรัง่ เศส ที่ทำ�ยอดขายไม่ได้ตามเป้าหมาย อย่ า งไรก็ ต ามในปี 54 บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายมีรายได้ เติบโต 8% และรักษาระดับอัตรา กำ�ไรขั้นต้นที่ 9 - 10% ใกล้เคียงปี ก่อน ซึง่ จากการที่ Q1/54 ยอดขาย หดตัว ทำ�ให้ในช่วงไตรมาสที่เหลือ จะต้องทำ�ยอดขายให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อให้มีรายได้เป็นไปตามเป้า

News Station

หน้า 4

ปั จ จุ บั น TTCL มี ง าน ก่ อ สร้ า งทั้ งในประเทศและต่ า ง ประเทศหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทา นอลที่เวียดนาม โครงการสร้างโรง ไฟฟ้านวนคร (NNE) (ซึ่งโครงการนี้ นอกจากบริษัทฯ จะได้รับงานรับ เหมาแบบครบวงจร EPC แล้วบริษทั ฯ ยังได้เข้าลงทุนด้วยการเข้า ถือหุ้น บุริมสิทธิ์ประมาณ 71% ของทุนจด ทะเบียน ซึ่งจะทำ�ให้ TTCL มีผล ประกอบการที่มั่นคงสูงยิ่งขึ้น)

หมาย และเพิม่ รายได้จากสินค้าภาย ใต้แบรนด์ตัวเอง (House Brand) จาก 30% เป็น 35% และเพิ่มเป็น 50% ในปี 56 ขณะเดียวกันจะเร่ง เพิ่ม ยอดขายในต่ า งประเทศมากขึ้ น โดยปีนตี้ งั้ เป้าเพิม่ ยอดขายในอินเดีย อีก 1 เท่า จากปีก่อนมียอดขาย 3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มเป็น 6 ล้าน ดอลลาร์ ประเทศเยอรมัน เพิม่ ยอด ขายอีก 30% จากปีก่อนอยู่ที่ 10 ล้านดอลลาร์ ส่วนตลาดจีนยังเป็น ช่วงทดลองตลาด วางเป้าหมายมี ยอดขายให้ถงึ จุดคุม้ ทุนเท่านัน้ ขณะ ที่ฝรั่งเศสเริ่มมียอดขายที่ดีขึ้น ขณะที่ปีนี้ บริษัทฯ คงมี ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ มาก เนื่องจากปีนี้ค่าเงินบาทไม่ ผันผวนเท่าปีก่อน จากปีก่อนที่เงิน บาทแข็งค่าประมาณ 10 - 12%

แต่ปนี ี้ คาดว่าเงินบาทน่าจะแข็งค่า ไม่เกิน 30% หรืออยูท่ ี่ 29 - 30 บาท/ ดอลลาร์ นอกจากนี้ ในช่วงระยะ สั้นๆ บริษัทฯ ยังไม่แผนการลงทุน ใหม่เพิม่ เติม จากล่าสุดทีม่ แี ผนการ ก่ อ สร้ า งอาคารแห่ งใหม่ 5 ชั้ น เพื่ อ สร้ า งเป็ น อาคารสำ � นั ก งาน ศู น ย์ อ อกแบบ-พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการตลาดต่างประเทศ ใช้งบ ประมาณ 200 ล้านบาท ขณะนีท้ าง

กทม.ได้อนุญาตการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างภายในช่วงครึง่ ปีหลังและจะแล้วเสร็จในปี 55 - 56 ขณะทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ โรงงานใหม่ในเขต อุตสาหกรรมสุรนารี เพือ่ ขยายกำ�ลัง การผลิตอีก 1 ล้านชิ้น/ปี ทำ�ให้ ปัจจุบันบริษัทมีกำ�ลังการผลิตรวม 9 ล้านชิ้น/ปี ซึ่งยังเพียงพอรองรับ ออเดอร์

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554

มูดี้ส์หั่นเครดิตไอร์แลนด์เป็น Junk รายงานข่าวต่าประเทศระบุวา่ เว็บไซท์บลูม เบิรก์ ดอทคอมเผย สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ มูดสี้ อ์ นิ เวสเตอร์เซอร์วสิ หรือ มูดสี้ ์ ลดอันดับความ น่าเชือ่ ถือไอร์แลนด์ลงสูร่ ะดับตราสารขยะ หรือ Junk โดยเป็นประเทศที่ 3 ในยูโรโซนทีถ่ กู ลดอันดับความ น่าเชือ่ ถือลงสูร่ ะดับดังกล่าว หลังโปรตุเกสและกรีซ ถูกลดอันดับลงก่อนหน้านี้ มูดสี้ ไ์ ด้ลดอันดับความน่าเชือ่ ถือไอร์แลนด์ จากระดับ Baa3 ลงสู่ระดับ Ba1 เนื่องจากมีความ เป็นไปได้ว่า ไอร์แลนด์จำ�เป็นต้องขอรับความช่วย เหลือทางการเงินเพิ่มเติม และนักลงทุนที่ถือครอง ตราสารหนี้ ไ อร์ แ ลนด์ อ าจต้ อ งขาดทุ น ก่ อ นที่ ไอร์แลนด์จะสามารถกลับสู่ตลาดเงินได้อีกครั้ง ขณะเดียวกันมูดี้ส์ได้ให้มุมมอง เชิงลบ ต่ออันดับความน่าเชื่อถือของไอร์แลนด์ สะท้อนถึง

ความเป็นไปได้ที่อาจมีการพิจารณาลดอันดับความ น่าเชื่อถืออีกครั้ง ขณะที่รัฐบาลไอร์แลนด์วิจารณ์ว่า การลด อันดับความน่าเชื่อถือของมูดี้ส์ไม่สอดคล้องกับข้อ เท็จจริงปรากฎ เนื่องจากขณะนี้ไอร์แลนด์สามารถ ดำ�เนินการตามเงือ่ นไขการรับความช่วยเหลือทางการ เงินด้วยดี การลดอันดับความน่าเชือ่ ถือดังกล่าวเป็น สิ่งที่น่าผิดหวังอย่างยิ่ง

ไอโวรี่โคสท์จ่อเบี้ยวหนี้ 2.3 พันล้านยูโรปีนี้ เหตุศก.พังหลังเกิดสงครามกลางเมือง

รายงานข่าวต่าประเทศระบุวา่ เว็บไซท์บลูม เบิร์กดอทคอมเผย ไอโวรี่โคสท์ ผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ ทีส่ ดุ ของโลก จะไม่สามารถชำ�ระหนี้ 2.3 พันล้านยูโร ที่จะครบกำ�หนดไถ่ถอนในปีนี้ หลังเศรษฐกิจได้รับ ความเสียหายจากการสู้รับภายหลังการเลือกตั้ง

AFET

“บาทแข็งกดดัน หลังกนง.ขึ้นดบ.” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF)

RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 477 สัญญา สถานะคงค้าง 1,933 สัญญา - ปิด 141.80 บ./ก.ก.เพิม่ ขึน้ 3.30 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) ปัจจัยบวก - ฝนเข้าอีกระลอก อาจทำ�ยางขาดตลาด - น้�ำ มันเริม่ ขยับแดนบวก ปัจจัยลบ - เงินบาทแข็งค่า หลังกนง.ขึน้ ดบ. - เงินเฟ้อส่งสัญญาณเพิม่ สูงขึน้ - วันสุดท้ายของสัปดาห์ นลท.ไม่กล้าถือสถานะช่วงวันหยุดยาว กลยุทธ์ - ฝัง่ ขายรอทำ�กำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) - แนวรับ 136.80 บ./ก.ก. - แนวต้าน 144.50 บ./ก.ก.

หน้า 5

โดยภาวะสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้น ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพ.ย.ปีที่ผ่านมา หลังประธานาธิบดีลอเรนท เกกโบไม่ยอมรับความ พ่ายแพ้ที่มีต่อนายอลัสเซฯ ควอตตารา ที่ชนะ การเลือกตัง้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศได้รบั ความเสียหาย และทำ�ให้ไอโวรี่โคสท์ต้องงดจ่าย ดอกเบีย้ 58 ล้านดอลลาร์ ทีต่ อ้ งจ่ายในช่วงเดือน ม.ค. ถึงเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา “ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อเศรษฐกิจใน ปีน 2011 ทำ�ให้เราต้องประเมินความสามารถใน การชำ�ระหนี้ทั้งหมด การชำ�ระหนี้จะเริ่มขึ้นอีก ครั้งในปี 2012” นายชาร์ลส์ คัฟฟี ดีไบ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังไอโวรี่โคสท์กล่าว ทั้งนี้ ไอโวรี่โคสท์คาดว่า ผลผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพีปี 2011 จะ ติดลบ 6.3%

TFEX

“สหรัฐฯส่อแววออก QE3”

นางสาวมยุรี โชวิกรานต์ ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ KEST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 15,916 สัญญา สถานะคงค้าง 30,837 สัญญา - ปิด 757.60 จุด เพิม่ ขึน้ 17.00 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - สหรัฐฯ ส่อแววออกมาตรการ QE3 - ตลาดรับหนีเ้ สียอิตาลีไปแล้ว - เส้นเทคนิคส่งสัญญาณฟืน้ ตัว - เงินดอลล์ออ่ นค่าหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ - น้�ำ มันกลับมาบวกอีกครัง้ ปัจจัยลบ - ต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 303.67 ล้านบาท กลยุทธ์ - ฝัง่ ซือ้ ทยอยทำ�กำ�ไร (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 750 จุด - แนวต้าน 760 จุด - SET50 ประเมินกรอบ 750 - 760 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554

หน้า 6

BIGC เยี่ยม!

แรงดีไม่มีตกจริงๆ 5 วันติดเข้าไปแล้วที่ BIGC เคลื่อนไหวในเชิงบวก ทำ�กราฟเป็นสีเขียวสดใส พร้อมกับวอลุ่มที่แน่นขนัด วานนี้ยิ่งแล้วใหญ่ พุ่งทำ�จุด สูงสุดใหม่ที่ระดับ 112 บาท ทางด้านพืน้ ฐาน บล.ธนชาต ระบุวา่ การเปลีย่ นห้างคาร์ฟรู ไ์ ปเป็น BIGC ได้เสร็จสิน้ ลงแล้วในช่วงสิน้ เดือนมิ.ย.ทีผ่ า่ นมา และผูบ้ ริหารคาดจะเกิด Synergy ในช่วง Q2/54 ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญในช่วง H2/54 ด้วยการเติบโตที่เร่ง ตัวขึน้ จากการเข้าซือ้ กิจการกับคาร์ฟรู ์ และการขยายสาขาในเชิงรุกอย่างต่อเนือ่ ง เลือก BIGC เป็น Top Pick ของฝ่ายวิเคราะห์ มีราคาเป้าหมายใหม่ที่ 130 บาท ส่วนทางเทคนิค นักวิเคราะห์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินว่า BIGC ขึ้นแรงมาระยะหนึ่งแล้ว ให้ระวังแรงขาย หากจะเข้าซื้อต้องรอให้ราคาอ่อนตัวลง เสียก่อน มีแนวต้านที่ 110 - 112 บาท แนวต้านถัดไปที่ 116 - 120 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 102 - 100 บาท BIGC ปิดตลาดวานนี้ระดับ 106.50 บาท เพิ่มขึ้น 7.75 บาท หรือ 7.85% มูลค่าการซื้อขาย 295.85 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 13/07/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

BIGC 106.50 7.75 7.85 98.75 112.00 98.00 98.75 105.82

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

2,795,800 295,853 13.23 28.94 4.12 1.96 1.98 3.68 85,348

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/04/54

1. 2. 3. 4.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 104 บาทหนาแน่นสุด

5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GEANT INTERNATIONAL B.V. บริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำ�กัด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED UBS AG SINGAPORE BRANCH

จำ�นวนหุ้น

(%)

287,820,000 218,280,000 33,570,409 25,925,141

35.92 27.24 4.19 3.24

18,000,000

2.25

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554

กนง.ขึ้นดบ.0.25%ตามคาดเป็น3.25% นายไพบู ล ย์ กิ ต ติ ศ รี กั ง วาน ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การสาย นโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผย ว่ า ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ กรรมการนโยบายการเงิ น หรือกนง. เมื่อวานนี้ (13 ก.ค.) ว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ ป รั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายหรืออาร์พี 1 วัน 0.25% จาก 3% เป็น 3.25% ต่อปี โดยให้มีผลในทันที ทั้ ง นี้ ก า ร ป รั บ ขึ้ น ดอกเบี้ ย ดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจาก คณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่ า ความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อยัง อยู่ในระดับสูงภายใต้อุปสงค์ที่ ขยายตัวดี ดังนัน้ อัตราดอกเบีย้ จึงยังคงปรับเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และดูแลไม่ให้เงินเฟ้อคาดการณ์ เร่งขึ้น

“ทิศทางอัตราดอกเบี้ย นโยบายในครั้ ง นี้ ยั ง คงอยู่ ใ น ระดับต่ำ� ขณะที่อัตราดอกเบี้ย ทีแ่ ท้จริงยังคงติดลบ ดังนัน้ จึงยัง อยู่ภายใต้การดำ �เนินงานปรับ ดอกเบี้ยเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป”

News Station

นายไพบูลย์ กล่าว นายไพบูลย์ กล่าวเพิ่ม เติมว่า แม้การประชุมของ กนง. ครัง้ นีจ้ ะมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ไม่แตกต่างจากการประชุมครั้ง ก่อน แต่พบว่าอัตราเงินเฟ้อยังมี

ธปท.คาดส่งออก

ดันศก.ครึ่งปีหลังโตต่อ

นายไพบู ล ย์ กิ ต ติ ศ รี กั ง วาน ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การสาย นโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า แนวโน้ ม การขยายตั ว ของ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง จะอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับครึง่ ปี แรก โดยได้ รั บ แรงส่ ง จาก อุปสงค์ในประเทศ และการส่ง ออกต่ อ เนื่ อ งจากช่ ว งต้ น ปี โดยภาคเอกชนน่าจะยังมีการ ลงทุนในด้านการผลิตเพิ่มเติม ขณะเดียวกันในส่วนของภาครัฐ ยั ง คงมี แ รงส่ ง จากนโยบาย

กระตุน้ เศรษฐกิจในช่วงทีผ่ า่ นมา อย่างไรก็ตาม ปัญหา ของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ ปัญหาหนีส้ าธารณะในเศรษฐกิจ ยุโรปยังคงเป็นความเสี่ยงสำ�คัญ ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน ระยะต่อไป ซึ่งอาจกระทบต่อ การส่งออกของไทยบ้าง แต่เชื่อ ว่าจะไม่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตามการส่งออกในปีนี้ อาจสู ง กว่ า ที่ ค าดการณ์ ไ ว้ เ ล็ ก น้อย ส่ ว น ป ร ะ เ ด็ น ข อ ง นโยบายการดำ � เนิ น งานของ รั ฐ บาลใหม่ นั้ น ขณะนี้ ยั ง ไม่ สามารถชี้แจงได้ เนื่องจากยัง ไม่มีความชัดเจนในทุกประเด็น ซึ่งต้องรอให้มีการจัดตั้งรัฐบาล

ทิ ศ ทางที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น และ ทรงตัวอยู่ในระดับสูง จากราคา พลั ง งานและการปรั บ ราคาใน หมวดอาหารสำ�เร็จรูปที่ยังมีอยู่ ดังนัน้ โอกาสทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อจะสูง กว่ า กรอบเป้ า หมายที่ ว างไว้ 0.5 - 3% ยังคงมีความเป็นไป ได้ในช่วงไตรมาส 3 - 4 แต่ ทั้งนี้จากการต่ออายุมาตรการ ดู แ ลค่ า ครองชี พ ออกไปอี ก จะช่ ว ยชะลอการเร่ ง ขึ้ น ของ ตัวเลขเงินเฟ้อออกไป อย่ า งไรก็ ต ามในส่ ว น ของมาตรการปรับเพิม่ ค่าจ้างขัน้ ต่ำ � และแผนการใช้ จ่ า ยของ ภาครัฐในระยะข้างหน้า ภายใต้ เศรษฐกิจที่ขยายตัวดีอาจเป็น ปัจจัยเพิ่มเติมต่อแรงกดดันด้าน ร า ค า ที่ อ า จ ส่ ง ผ ลใ ห้ ก า ร คาดการณ์เงินเฟ้อเร่งตัวมากขึ้น ได้ อย่างเป็นทางการก่อน รวมทั้งมี การแถลงนโยบายและแผน บริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็น ทางการ ซึง่ จะสามารถสรุปได้วา่ จะมีการเดินหน้าต่อไปในทิศทาง ใด และมีค่าใช้จ่ายรวมถึงแหล่ง เงินที่จะมาใช้ในการดำ�เนินงาน อย่างไร ทัง้ นีใ้ นเชิงวิชาการกนง. มี ค วามเห็ น ตรงกั น ว่ า ไม่ ว่ า นโยบายทางเศรษฐกิจมีประเด็น ใดก็ตามต้องการให้ประชาชน อยูด่ กี นิ ดี และเศรษฐกิจสามารถ ขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งอย่ า ง ยั่งยืน ดังนั้นวินัยทางการเงิน และการคลังจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่ ต้องรักษาไว้และสอดคล้องกันทัง้ สองนโยบาย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554

“องอาจ ดำ�รงสกุลวงษ์” เผยหุ้น IHL ที่เพิ่มเป็น 64.97% เป็นหุ้นซื้อคืนจากซูมิโตโมปีก่อน นายองอาจ ดำ � รงสกุ ล วงษ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ.อินเตอร์ไฮด์ (IHL) กล่ า วถึ ง กรณี ที่ สำ � นั ก งานคณะ ก ร ร ม ก า ร กำ � กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ตลาดหลักทรัพย์ แจ้งแบบรายงานการได้ มาหุ้น IHL เมื่อวันที่ 01/04/53 จำ�นวน หลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 20.0% ของ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำ�นวน หลั ก ทรั พ ย์ ภ ายหลั ง การได้ ม าคิ ด เป็ น 64.97% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ กิจการว่า หุ้นจำ�นวนดังกล่าวเป็นหุ้นที่ซื้อ คืนมาจากกลุม่ ซูมโิ ตโม เมือ่ เดือนเม.ย. 53 ซึ่งปัจจุบันยังถือหุ้นในสัดส่วน 64.97%

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา IHL ได้ แ จ้ ง ผ่ า นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจาก นายองอาจ ดำ�รง สกุลวงษ์ ได้ท�ำ การซือ้ หุน้ จากบริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (ประเทศญี่ปุ่น) และ บริ ษั ท ซู มิ โ ตโม คอร์ ป อเรชั่ น จำ � กั ด (ประเทศไทย) รวมเรียกว่ากลุ่มซูมิโตโม ในวันที่ 1 เม.ย. 53 จำ�นวนรวมทั้งหมด 60,000,000 หุ้น คิดเป็น 20% ของทุนจด ทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว ในราคาหุ้นละ 3.80 บาท ซึ่งราคาซื้อ-ขาย ดังกล่าวเป็นไปตาม บันทึกข้อตกลงระหว่าง นายองอาจ ดำ�รง สกุลวงษ์ และ กลุม่ ซูมโิ ตโม เมือ่ 5 พ.ค. 52 ส่งผลให้โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ นายองอาจ ดำ�รงสกุลวงษ์ และบุคคล ตามมาตรา 258

News Station

หน้า 8

เปลีย่ นแปลงจากเดิม 44.97% เป็น 64.97% สำ�หรับสาเหตุที่บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (ประเทศญี่ปุ่น) และ บริ ษั ท ซู มิ โ ตโม คอร์ ป อเรชั่ น จำ � กั ด (ประเทศไทย) ได้ ทำ � การขายหุ้ น ของ บริษัทฯ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุนภายใน ของกลุม่ ซูมโิ ตโม และเนื่องจากทีมบริหารหลักของบริษัทฯ คือกลุ่ม นายองอาจ ดำ�รงสกุลวงษ์ ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว จึงมิได้ส่งผล กระทบต่ อ การดำ � เนิ น งานของกิ จ การ แต่อย่างใด

MOONG ต่อสัญญาเช่าโฮมออฟฟิศ 1 หลัง จาก “สุเมธ เลอสุมิตรกุล” ผถห.ใหญ่ นางบุษบา วราภิรักษ์ รองประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. มุง่ พัฒนา อินเตอร์แนชชัน่ แนล (MOONG) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ต่ออายุสัญญา เช่าอาคารโฮมออฟฟิศ 1 หลัง โดยมีราย ละเอียดดังนี้ ผู้เช่า บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการ บริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่สัดส่วน 62.19

(ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 54) และนายสถาพร ถิ่นวัฒนกูล (คู่สมรสของพี่สาวของภรรยา นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล) ทรัพย์สินที่เช่า อาคารโฮมออฟฟิศ 1 หลัง 6 ชั้น พื้นที่ 900 ตารางเมตร ตัง้ อยูท่ ี่ 2947/12 ถนนรามคำ�แหง (สุขมุ วิท 71) แขวงหั ว หมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 55 ค่าเช่า เดือนละ 90,000 บาท รวมเป็นมูลค่า

ค่าเช่า 1,080,000 บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตรา ที่เท่ากับปีก่อน) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี มูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่เกิน 3% ของมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตนสุ ท ธิ แล้วแต่จำ�นวนใดจะสูงกว่า

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย

ดูแลด้วยตัวเองอุ่นใจกว่าครับ

(ตอนแรก)

ยิ่งใส่ใจกำ�ไรยิ่งเพิ่มพูน เพียงจับหลักการให้ได้ ตลาดหุ้นผันผวนแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหา การขาดทุนเป็นบทเรียนอันมีคา่ สำ�หรับผูร้ จู้ กั ไตร่ตรองเพือ่ แก้ไข ช่วงเวลายาวนานสลัวไม่อาจเทียบ ค่าเท่าวูบเดียวอันแจ่มกระจ่างจ้า กระดานลงทุนหาใช่บ่อนการพนันจึงต้องอาศัยความรู้ประกอบ การตัดสินใจ เริ่มเล่นหุ้นเมื่อไหร่ วงเงินช่วงแรกที่เจียดไปลงทุนมากน้อยแค่ไหน ราวปี พ.ศ. 2548 ด้วยเงินประมาณ 2 แสนบาท ทำ�ไมจึงเลือกช่วงเวลานั้น จริงๆ ผมก็สนใจ หาความรูม้ าก่อนหน้านัน้ นานแล้ว เพียงแต่ไม่รหู้ ลักการจริงๆ ว่าเวลาเล่นต้องทำ�อย่างไร พอดีช่วงปีนั้นไปรู้จักคนที่อยู่ในวงการตลาดหุ้นจึง ค่อยๆ เริ่มต้น ซึ่งในระยะแรกก็ไม่ถือว่าเล่นเต็มตัว เพราะลักษณะจะเป็นฝาก เงินให้เขาไปช่วยซื้อขายดูแลให้

ชื่อ ประสบการณ์ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ หุ้นที่ชื่นชอบ

ชาย 6 - 7 ปี บล.เคที ซีมีโก้ PERM

จัดสรรเงินที่ใช้ลงทุนกับเงินเก็บออมอย่างไร แรกๆ เวลาลงทุนทีก็ลงหมดทั้งก้อนเลยนะ จะเหลือเงินสดเก็บไว้นิดเดียว แต่มนั ก็ไม่ดใี ช่ไหมล่ะ ต่อมาจึงทำ�เป็นบัญชีแยกกันไปเลย ส่วนทีใ่ ช้ซอื้ หุน้ ก็ตา่ ง หาก ส่วนที่เป็นรายรับรายจ่าย หรือ เก็บออมจริงๆ ก็ต่างหาก เผื่อว่าซื้อหุ้น แล้วติดยาว อย่างน้อยก็จะมีเงินส่วนอื่นมาหมุนเวียนในการใช้จ่ายอื่นๆ ได้คล่องตัวเป็นปกติ ประสบการณ์โดนๆ จากการลงทุนหุ้น ตัวที่เคยได้มากที่สุดคือ PERM ซึ่งมีคนเขาแนะนำ�มาว่าน่าสนใจ ระยะนั้นหุ้น ตัวนีม้ นั เคลือ่ นไหวอยูแ่ ค่ราวๆ 80 - 90 สตางค์เอง ลงตูมลงไปถือสักระยะมัน ก็...............

อ่านต่อฉบับวันพฤหัสบดีหน้า www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554

วิธีแก้เล็บขบ

by Jackal_XIII

1 โขลกใบฝรั่งสด 2 ใบ เกลือ 1/2 ช้อนชา ข้าวสุก 2 ช้อนโต๊ะ ให้เข้ากัน นำ�มาพอกตรงหนองบริเวณที่เล็บ ขบจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ 2 ตำ�ไพลมา 1 แง่ง (ยาวประมาณ 2 นิ้ว) เกลือตัวผู้ (เกลือที่เป็นเม็ดยาวๆ) 7 เม็ด ข้าวสุก 1 กำ�มือให้ ละเอียด พอกบริเวณที่เป็นแผล ภายใน 20 นาทีจะทำ�ให้หนองแตกออกมาและหายปวดได้ 3 ฝานมะนาวตรงส่วนหัวออก ขนาดพอสอดนิ้วเข้าไปได้ ใช้มีดคว้านเอา เนื้อในออกเล็กน้อย ทาปูนแดงบางๆ บริเวณที่เล็บขบ แล้วสอดนิ้วที่เป็นเล็บขบ เข้าไปข้างในมะนาวที่ฝานแล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 5 - 10 นาที วิธีนี้ทำ�วันละ 2 - 3

ครั้ง เช้า-เย็น 4 ใช้ใบเทียนดอก 7 - 10 ใบ (ช่วงมีดอกใช้ดอกก็ได้) ตำ�ให้ละเอียด นำ�มาพอกบริเวณเล็บขบ เปลี่ยนยาวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น 5 ใช้เกลือป่นอัดใส่ตามซอกเล็บเท้าที่เจ็บและถ้าเจ็บมากๆ ให้ใส่เกลือทุกเช้า-เย็น จนกว่าจะหาย 6 ใช้ใบพลู 3 - 5 ใบ ตำ�ผสมกับเกลือ แล้วพอกตรงบริเวณที่เล็บขบ เปลี่ยนยาวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและเย็น พอกไว้ 5 - 7 วันก็หายสนิท

Photo Release

เสวนา แกะรอยหยักสมอง รวยหุ้นหมื่นล้าน

ห้ อ งสมุ ด มารวย ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ จั ด เสวนาและเปิ ด ตั ว หนั ง สื อ “แกะรอยหยั ก สมอง รวยหุ้ น หมื่ น ล้ า น ภาค 3 ตอน The Dam หุ้นเขื่อนแตก” โดยมีภาววิทย์ กลิ่นประทุม ผู้เขียนหนังสือ ร่วมพูดคุยกับปิยะพันธ์ วงศ์ยะรา เจ้าของเว็บหุ้น stocktomorrow.com ถึงการลงทุนแบบเน้นคุณค่า และการศึกษาข่าว ข้อมูลและแนวโน้มตลาด รวมถึงการวิเคราะห์เทคนิคเพื่อจับ จังหวะในการซื้อขายหุ้น ผู้สนใจกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดมารวย สามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ www.maruey.com หรือ www.facebook.com/MarueyLibrary

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

โซนี่ อีริคสัน ส่ง Xperia X8 Black ลงตลาด

บริษัท โซนี่ อีริคสัน โมบายล์ คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด เอาใจคอเน็ตกันอีกครั้งด้วยการส่ง Sony Ericsson Xperia X8 Black สมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงจากตระกูล Xperia ลงตลาด ที่ให้ คุณสนุกไปกับความบันเทิงที่หลากหลายบนหน้าจอทัชสกรีนขนาด 3 นิ้ว บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จากกูเกิล อีกทั้งยังให้คุณเพลิดเพลินไป กับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฟรีผ่านทาง “แอนดรอยด์ มาร์เก็ต” (Android Market) พร้อมฟังก์ชั่นการถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้อง ความละเอียด 3.2 ล้านพิกเซล การ์ดหน่วยความจำ� 4GB และสามารถ เพิ่มได้สูงสุดถึง 16 GB คุณสามารถฟังเพลงโดยผ่านโปรแกรม Music Player และช่อง เสียบหูฟังขนาด 3.5 มม. รองรับภาษาไทยและภาษาอื่นๆ กว่า 50 ภาษา เชื่อมต่อโลกออนไลน์ผ่าน 3G 850/2100 รวมถึงให้คุณท่องโลก Social Network Facebook และ Twitter และอัพเดตข่าวสาร ความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ได้อย่างทันท่วงทีผ่านโปรแกรม Timescape โดย Sony Ericsson Xperia X8 Black วางจำ�หน่ายแล้ว ในราคาเพียง 5,990 บาท โดยผู้สนใจสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำ�หน่ายโทรศัพท์มือถือโซนี่อีริคสันทั่วประเทศ ร้าน TG Fone หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง www.facebook.com/sethailand

มุมประกัน ซิกน่าระดมทุนเพื่อกิจกรรมสังคม แกรี่ เด็นสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำ� ประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) และพนักงาน พร้อมด้วยพรีเซนเตอร์คนล่าสุด ตุ้ย-ธีรภัทร์ สัจจกุล ร่วมทำ�กิจกรรม CIGNA Fit-Fun-Fair Fundraising Day ซึ่งเป็นการ ระดมเงินทุนใหญ่ ประจำ�ปีของบริษัทฯ โดยนำ�เงินทุนที่ได้จากในส่วนของพนักงานและ บริษัทฯ สมทบ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมตามแนวคิดหลัก “เติมเต็ม ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ : จัดหาน้ำ�สะอาด - สร้างที่พักที่ ปลอดภัย - สร้างชุมชนที่ยั่งยืน” เป็นเงินทั้งสิ้น 241,800 บาท

กสิกรไทยปล่อยกู้ สร้างคอนโดฯ ยูดีไลท์ ยกกำ�ลังสองฯ นายทวิช ธนะชานันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายธนพล ศิริธนชัย (ที่ 2 จากขวา) ประธาน อำ�นวยการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด ร่วมพิธีลงนาม ในสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง คอนโดมิเนียม โครงการยูดีไลท์ ยกกำ�ลังสอง@บางซื่อ Station บริเวณ ซอยประชาชื่น 19 ณ ธนาคารกสิกรไทย สำ�นักพหลโยธิน

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

“นิคิพวทีนธ์ จั ย สิ น ” ซี เอนเนอรยี

ตอนที่ 1

ผ่ามุมมอง

หัวเรือใหญ่

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

2008 – Present QTC Transformer Co., Ltd. Managing Director

“นิพนธ์ จัยสิน”

2003 – 2007 Position

Eaton Electric Co., Ltd. Country Sales Manager, Global Sales and Solution, Eaton Electrical Group

1996 – 2003 Position Responsibility

EATON Technologies Ltd. General Manager , Sales and Maketing Sales and Marketing Management for Cutler-Hammer and Westinghouse products which are electrical distribution system - Sales Management - Inventory Management - General Administration

- Profit Plan ,Yearly Budgetary Planning - Strategic Plan , 5Years Plan - Growth Program Planning and Implementation - After Sale Services - Staff Training

1994 –1995 Position

Sri U-Thong Co., Ltd. Senior Vice President Trading and Business Development

1993 – 1994 Position

B-Grimm Power Engineering Co., Ltd. Manager , Electrical Division

1984 – 1993 Position

The International Engineering Co., Ltd. Assistant Vice President , Electrical Division Manager, Project Department Section Manager , Dealer Network Sales Electrical Product Department Sales Engineer, Control and Instrumentation Department Sales Engineer , Power System Department

1983 – 1984 Position

ENECO Co., Ltd. Electrical Engineer

......อ่านต่อฉบับหน้า....... www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554

ทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย วันนี้ คาดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ โดยนักลงทุนต้องติดตามปัจจัยข่าวเกีย่ วกับ วิ ก ฤติ ยู โ รโซนว่ า จะลุ ก ลามไปม ากน้ อ ย ขนาดไหน ส่วนปัจจัยใหม่อื่นยังไม่มี ด้าน กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�ซื้อเก็งกำ�ไรใน กรอบดังกล่าว โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มค้าปลีก, ปิ โ ตรเคมี , ธนาคาร พาณิ ช ย์ และ อสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ประเมิน แนวรับ 1,065 จุด แนวต้าน 1,080 จุด

ทิ ศ ทางดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ทย วั น นี้ น่ า จะเคลื่ อ นไหวลั ก ษณะผั น ผวน โดยปัญหาวิกฤตหนี้ในยุโรปยังคงเป็นปัจจัย หลักที่กดดันบรรยากาศการลงทุน ขณะที่วัน นีเ้ ป็นวันซือ้ ขายวันสุดท้ายของสัปดาห์ ซึง่ อาจ ทำ�ให้นักลงทุนเทขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� Wait & See โดยประเมินกรอบแนวรับไว้ที่ 1,070 จุด และ แนวต้านไว้ที่ 1,085 จุด

หน้า 13

ทิ ศ ทางดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ทย วันนี้ น่าจะยังมีโอกาสรีบาวน์ได้ตอ่ จากวานนี้ เนือ่ งจากยังไม่มปี จั จัยใหม่เข้ามาเข้ามากดดนั บรรยกาศการลงทุน รวมถึงเรื่องปัญหาหนี้ ของยุ โ รปก็ ยั ง ไม่ มี อ ะไรรุ น แรงกว่ า เดิ ม อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรจับตาประเด็นการ ขยายเพดานหนี้ของสหรัฐซึ่งขณะนี้กำ�ลังอยู่ ระหว่างการหารือ ทั้งนี้ประเมินแนวรับที่ 1,070 จุด ส่วนแนวต้าน 1,090 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎ�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 กรกฎ�คม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,411.92 11.69% 2,862.03 13.87% 4,651.07 22.54% 10,709.88 51.90%

1,616.49 7.83% 2,749.69 13.33% 4,954.75 24.01% 11,313.98 54.83%

795.43

Last Update

-303.68 -604.1 13/07/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,077.40 754.02 1,642.51 309.04

Chg

%Chg

15.01 11.51 24.48 1.84 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

13/07/11

1.41 1.55 1.51 0.6 20,634.90 1,583.38

17:01:51

AGRO

Decline 15% No C hange 22%

112.34

3 A dv ance 63%

TECH

2.5

CONSUMP

2

2.19

1.5

1.01

1

0.42

0.5

SERVICE

0

1.19

FINCIAL

2.52 1.25 Decline 19% No C hange 27%

A dv ance 54%

1.1

RESOURC

0.97

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎ�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 กรกฎ�คม 2554

PTT

( Day )

: PTT 3,000,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 332.00 Chg 3.00  %Chg 0.91  Open 333.00  High 334.00  Low 331.00  Prev 329.00  Avg 332.41  AccVol 5,231,800  AccVal(K฿) 1,739,122  0.90  %Fluct P/E 10.02  P/BV 1.87  DPS(Baht) 5.50  Yield(%) 3.10  EPS(Baht) 33.13  MktCap(Mil.) 947,655  Broker Target Update CGS 442.00 12/07/11 หลักทรัUS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็420.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 07/07/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 07/07/11 ค่าการ TRINITYม่ ขึน้ มากที 410.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 334.00

Price

333.00

332.00

331.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎ�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 กรกฎ�คม 2554

NEP

( Day )

Price & Fundamental Symbol NEP

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: NEP

0.83 0.18  27.69  0.68  0.84  0.67  0.65  0.76  737,800,800  564,198  22.37 

41.50 1.98  N/A  N/A  0.02  1,127  Target Update No Comment

120,000,000 100,000,000

Vol.

80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000

0.84

0.83

0.82

0.81

0.80

0.79

0.78

0.77

Price

0.76

0.75

0.74

0.73

0.72

0.71

0.70

0.69

0.68

0.67

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎ�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 กรกฎ�คม 2554

UKEM

( Day )

Price & Fundamental Symbol UKEM

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: UKEM

35,000,000 30,000,000

2.14 0.28  15.05  2.14  2.20  2.06  1.86  2.13  86,650,900  184,469  6.57 

14.27 3.15  0.04  2.15  0.15  1,412  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

25,000,000

Vol.

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 2.20

2.18

2.16

Price

2.14

2.12

2.10

2.08

2.06

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 651 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554

คำ�คมการลงทุน “ความสำ�เร็จทางการลงทุนไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางตรง กับจำ�นวนชั่วโมงในการทำ�งานหรือความเฉลียวฉลาดเลย แต่ถ้าจะมี มันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะผกผัน ซะด้วยซ้ำ�” Warren Buffet

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 14 ก.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Investor_station 14 ก.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station