Page 1

Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553

News Station

5 จีนเตรียมคุมเงินเฟ้อเต็มพิกดั ปีหน้า 5 PYLON ซิวงานใหม่ 8 โครงการ 128.22 ลบ. 6 MPIC ลัลล้า... 7 “สุเทพ” เล็งสร้างไฮสปีดเทรนเสร็จใน 4 ปี 9 Dynamic Station ไอพีโอ ธ.ค.แรงได้ใจ

10 Lifestyle Station รู้จัก “ไวน์” ก่อนฉลองปีใหม่

13 Professional Station

MAJOR ตัง้ เป้ารายได้ 54 โตอีก 10% ก.ล.ต.ไฟเขียว กองทุนเมเจอร์ฯ ไลฟ์สไตล์ลงทุนซูซุกิอเวนิว

Gold Trend

14 Gossip Station 80% CG ดีเลิศ

MAJOR ตัง้ เป้ารายได้ปหี น้าอยูท่ ี่ 6 พันล้านบาท โต 10% จากปีนี้ ส่วนกำ�ไรปีนดี้ ี 15 มองหุˆนจากเซียน ไร้ปจั จัยใหม่ กว่าปีก่อน หลัง 3 ไตรมาสมีกำ�ไรมากกว่าปีก่อนทั้งปี พร้อมเล็งอัดงบลงทุนขั้นต่ำ� 700 - 800 ล้านบาท ต้นปีหน้าจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดีย ผ่าน พีวีอาร์ 16 Data Station ซีนีม่า เผย ก.ล.ต. ไฟเขียว กองทุนรวม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ เข้าลงทุน ศูนย์การค้าซูซุกิอเวนิว เปิดผู้ถือหน่วยเดิมจองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. ต‡อหนˆา 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

PTT เผยพร้อมซือ้ หุน้ IRPC เพิม่ แย้มเคยพยายามขอซือ้ จากออมสิน-กบข. ประธานบอร์ด PTT เผยพร้อมซื้อหุ้น IRPC เพิ่ม ยอมรับ ดอดขอซื้อหุ้นในส่วนที่ธนาคารออมสินและกบข. ถืออยู่ แต่โดน ปฏิ เ สธกลั บ ทั้ ง คู่ ระบุ ยั ง ตั้ งใจจะเข้ า ถื อ มากขึ้ นโดยไม่ ใ ห้ เ กิ น ระดับ 50% ประกาศชัด ใครอยากขายเร่เข้ามา ต‡อหนˆา 3

หุ้นเพิ่มทุน GSTEEL ขายเหลือบาน เตรียมจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ GS Notes “พัชพร สรรคบุรานุรักษ์” นักรังสรรค์ตาคม แห่งวงการวาณิชธนกิจ

ต‡อหนˆา 12

นักลงทุนคลายความนิยม GSTEEL ขายหุ้นเพิ่มทุน 5.1 พันล้านหุ้นไม่หมดเหลือ 2.37 พันล้านหุ้น งัดแผนสอง เตรียมจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ กู้ GS Notes ทีอ่ าจเข้าร่วมโครงการ Bonds Exchange Program ในอนาคต ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553

MAJOR ตั้งเป้า (ต่อจากหน้า 1)

นายฉั ฐ ภู มิ ขั น ติ วิ ริ ย ะ รองประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป๊ (MAJOR) เปิดเผย ว่า ในปีหน้าบริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย รายได้รวมอยู่ที่กว่า 6 พันล้านบาท หรื อ เติ บโตเพิ่ ม ขึ้ น 10% จากปี นี้ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 5.5 พันล้านบาท โดยแนวโน้มรายได้จากธุรกิจโฆษณา ในปีหน้าจะปรับตัวดีขึ้น คาดว่าจะ โต 15% จากปีนี้ที่รายได้โฆษณาน่า จะอยู่ที่ 600 - 700 ล้านบาท ประกอบกับในปีหน้าจะมี ภาพยนตร์เข้าฉายหลายเรื่อง เช่น พระนเรศวรมหาราช ภาค 3 และ ภาค 4 รวมถึงภาพยนตร์ที่ได้รับ ความนิยมสูงสุดและเคยทำ�รายได้ สูงจะออกฉายในภาคต่อๆ มา เช่น Transformers ภาค 3 “กำ�ไรสุทธิในปีนจี้ ะดีกว่าปี ทีแ่ ล้ว เห็นได้จาก 3 ไตรมาสทีผ่ า่ น มา บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิประมาณ 500 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วทั้งปี ซึ่ ง อยู่ ที่ ป ระมาณ 400 ล้ า นบาท ขณะเดียวกันในไตรมาส 4 บริษัทฯ ก็จะมีรายการพิเศษขายกองทุนรวม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ราว 100 ล้านบาท” นายฉัฐภูมิ กล่าว ส่วนปีหน้าบริษัทฯ ตั้งงบ ลงทุนไว้ขนั้ ต่�ำ 700 - 800 ล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวมาจากกระแส เงินสดของบริษัทฯ และจะขยายโรง หนังเพิ่มอีก 20 โรง

PTT เผย

(ต่อจากหน้า 1)

นายณอคุ ณ สิ ท ธิ พ งศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวในฐานะ ประธานกรรมการ บมจ. ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความสนใจที่จะ ซื้อหุ้น บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) เพิ่ม โดยก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยเพื่อขอ ซื้อหุ้นในส่วนที่ธนาคารออมสินและ กบข. ถืออยู่ แต่ทั้งสองรายยังไม่มี แผนที่จะขายหุ้นออกมา เนื่องจาก

News Station

ขณะทีใ่ นต้นปีหน้าบริษทั ฯ จะลงทุ น เพิ่ ม ในบริ ษั ท พี วี อ าร์ ซีนีม่า ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหุ้นอินเดียเพิ่มขึ้นอีก 10% จากปัจจุบันซึ่งถืออยู่ 10% ซึ่งการ เข้าถือหุน้ เพิม่ ให้เป็นไปตามกฎของ ตลาดหลักทรัพย์อินเดีย บริษัทฯ จึงต้องสร้าง Private Fund ขึน้ มา ขนาด 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ ให้ Private Fund ดังกล่าวเข้าถือ หุ้ นในพี วี อ าร์ ฯ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก 10%

ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการอนุ มั ติ ข อง ธนาคารแห่งประเทศไทย จากนั้นก็ จะยื่นไปสำ�นักงานคณะกรรมการ กำ � กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ตลาดหลักทรัพย์ เมือ่ ผ่านขัน้ ตอนนี้ แล้ ว ก็ จ ะส่ ง ไปยั ง ก.ล.ต. ของ อินเดีย คาดว่าต้นปีน่าจะแล้วเสร็จ อย่ า งไรก็ ต าม ก.ล.ต. ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ก องทุ น รวมเมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ ไลฟ์ ส ไตล์ (MJLF) เข้าลงทุนในศูนย์การค้าซูซุกิอเวนิว

รั ชโยธิ น ซึ่ ง กองทุ น ดั ง กล่ า วจะ ทำ�การเพิ่มทุน 1 พันล้านบาท เพื่อ นำ�เงินมาลงทุนในศูนย์การค้าซูซุกิ จำ�นวน 962 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่ม ทุ น นี้ จ ะให้ สิ ท ธิ์ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ลงทุ น ก่อน ซึ่งจะเปิดขายในวันที่ 16 - 20 ธันวาคมนี้ ส่วนที่เหลือก็จะเปิดขาย ให้กบั นักลงทุนทัว่ ไปในวันที่ 21 - 27 ธันวาคมนี้ ด้านนายสุรเดช เกียรติธนากร ผู้ บ ริ ห ารกลุ่ ม งานวาณิ ช ธนกิ จ ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) (KBANK) ที่ปรึกษาทางการเงินและ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายการเพิม่ ทุนของกองทุน รวม MJLF กล่าวว่า การเพิ่มทุน 1 พั น ล้ า นบาท หรื อ จำ � นวน 100 ล้านหน่วย ราคาขายหน่วยละ 10 บาท ผูถ้ อื หุน้ เดิมสามารถใช้สทิ ธิ ในการจองซื้อในอัตราส่วนการใช้ สิทธิ 1 หน่วยเดิมต่อ 0.4347 หน่วย ใหม่ คาดว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวจะ เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้

IRPC มีแผนการลงทุนระยะยาวที่ ชัดเจน และสามารถให้ผลตอบแทน ได้ในระดับที่ดี อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ จะเข้า ถือหุ้นใน IRPC ไม่เกินสัดส่วน 50% เนื่องจากอาจมีปัญหาในการบริหาร เพราะเข้ า ข่ า ยเป็ น หน่ ว ยงาน รัฐวิสาหกิจ ขณะที่ปัจจุบันสัดส่วนที่ PTT ถือหุ้นใน IRPC ถือเป็นสัดส่วน

ทีเ่ พียงพอสำ�หรับอำ�นาจในการบริหาร จัดการ โดยมาจากที่ กบข. ไม่ได้เข้า มาร่วมบริหารใน IRPC “ที่ผ่านมา PTT ได้พูดคุยเพื่อ ขอซือ้ หุน้ IRPC เพิม่ จากทัง้ ออมสินและ กบข.แล้ว แต่เขายังไม่อยากขาย เพราะ IRPC มีแผนการลงทุนในระยะยาวทีช่ ดั และยังให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ PTT คงถือไม่เกิน 50% เพราะจะเข้าข่าย

เป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจที่จะยุ่ง ยากในการบริหารงาน สำ�หรับปัจจุบนั ที่ถืออยู่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วในการ บริหารงาน เพราะ กบข. ไม่ได้เข้า มาบริหาร แต่ถ้ามีคนขายก็พร้อมจะ ซื้อ” นายณอคุณ กล่าว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553

หุ้นเพิ่มทุน GSTEEL (ต่อจากหน้า 1)

นายริวโซ โอกิโน กรรมการ บมจ.จีสตีล (GSTEEL) เปิดเผยว่า หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้ท�ำ การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำ�นวน 5,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้าง หนีข้ องบริษทั ฯ ภายใต้หนุ้ กู้ (Bonds) ของบริษัทฯ ก่อนที่จะครบกำ�หนด ไถ่ถอนในเดือน ต.ค. 53 จำ�นวน 170,000,000 ดอลลาร์ โดย เสนอขายหุ้ น เพิ่ ม ทุ น จำ � นวน 2,721,260,000 หุ้น ให้แก่ 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจำ�นวนไม่เกิน 2,521,260,000 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นของ GS Notes (บริษทั ฯ ถือหุน้ 99.99% ของทุนจด ทะเบียน) ในจำ�นวน จำ�นวนไม่เกิน 50 ราย (ภายใต้เกณฑ์การออกหุ้น โดยเฉพาะเจาะจง หรือ Private Placement) โดยผู้ถือหุ้นของ GS Notes จะนำ�หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GS Notes ดังกล่าวจำ�นวนไม่เกิน 252,126,000 หุน้ มาชำ�ระเป็นค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำ�ให้ บริษัทฯ จะได้รับชำ�ระค่าหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนเป็นทรัพย์สนิ อืน่ นอกจากตัว เงิน 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจำ�นวน 150,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น มูลค่าทั้งสิ้น 150,000,000 บาท ให้ แก่ บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จำ�กัด ซึง่ เป็นทีป่ รึกษา ทางการเงินของโครงการ Bonds Exchange Program โดยจะชำ�ระ ค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญของ GS Notes ที่ถือ

อยู่จำ�นวน 15,000,000 มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท คิดเป็น มูลค่าทั้งสิ้น 150,000,000 บาท 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจำ�นวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิ ด เ ป็ น มู ล ค่ า ทั้ ง สิ้ นไ ม่ เ กิ น 50,000,000 บาท ให้แก่ บริษทั ไวซ์ แมเนชเมนท์ จำ�กัด ซึง่ เป็นทีป่ รึกษา ทางการเงินของโครงการ Bonds Exchange Program โดยจะชำ�ระ ค่าซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เป็ น หุ้ น สามั ญ ของ GS Notes ที่ถืออยู่จำ�นวน 5,000,000 มูลค่า หุ้ น ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 50,000,000 บาท อ นึ่ ง หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง GS Notes สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้น สามัญของบริษทั ฯ ได้ ตามสัดส่วน หุ้นสามัญของ GS Notes จำ�นวน 3 หุ้น ต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำ � นวน 30 หุ้ น และกำ � หนด วั น จองซื้ อ หุ้ น และชำ � ระเงิ น เมื่ อ 8 ธ.ค. 53 ทัง้ นี้ ผลการขายหุน้ สามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏว่าขายไม่ หมดเต็ ม จำ � นวน และคงเหลื อ จำ�นวน 2,378,740,000 หุ้น โดย บริษทั ฯ จะสำ�รองหุน้ สามัญจำ�นวน ดังกล่าวเพือ่ จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ กู้ GS Notes ที่อาจเข้าร่วมโครงการ BondsExchange Program ในอนาคต ตามมติที่ประชุมผู้ถือ หุน้ กู้ ทีไ่ ด้อนุมตั ใิ ห้แก้ไขข้อกำ�หนด ของหุน้ กู้ โดยให้ปรับลดจำ�นวนเงิน ต้ น ของหุ้ น กู้ ล งเหลื อ 40%

News Station

ของจำ � นวนเงิ น ต้ น เดิ ม ดั ง นั้ น จำ�นวนเงินต้นของหุน้ กูท้ เี่ หลือหลัง จากการซือ้ คืนตามโครงการ Bond Exchange Program จำ�นวน 85,958,000 ดอลลาร์ จะถูกปรับ ลดลงเหลือเพียงจำ�นวน 34,383,200 ดอลลาร์ และในวันที่ 30 มิ.ย. 54 บริษทั ฯ จะต้องชำ�ระคืนเงินต้นของ หุน้ กูจ้ �ำ นวน 35.714% ของจำ�นวน เงิ น ต้ น ที่ เ หลื อ หลั ง การปรั บ ลด หรือเท่ากับ 12,279,616 ดอลลาร์

หน้า 4

โดยอาจจะชำ�ระเป็นเงินสดหรือจะ ทำ � ข้ อ เสนอให้ ผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ทุ ก ราย สามารถแลกเปลี่ยนเงินต้นจำ�นวน ดังกล่าวทีต่ นถืออยูเ่ ป็นหุน้ สามัญขอ งบริษทั ฯ ในอัตราส่วน 50 หุน้ สามัญ ใหม่ต่อเงินต้นจำ�นวน 1 ดอลลาร์ และหลังจากนัน้ เงินต้นของหุน้ กูส้ ว่ น ที่ยังเหลืออยู่จะได้รับการชำ�ระเป็น เงินสดเมื่อครบกำ�หนดระยะเวลา ของหุ้นกู้ในวันที่ 4 ต.ค. 58

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553

จีนเตรียมใช้นโยบาย คุมเงินเฟ้อเต็มพิกัดปีหน้า

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า จีนเตรียมเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจจากการมุ่ง เน้ น การกระตุ้ น การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ เป็นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และคงเสถียรภาพ อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินหยวน หลังอัตราเงินเฟ้อ เดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 5.1% สูงสุดในรอบ 28 เดือน โดยสำ�นักข่าวซินหัวของทางการจีน รายงานว่า ที่ประชุมแผนงานเศรษฐกิจส่วน กลางของจีนกำ�หนดแผนงานเศรษฐกิจสำ�หรับ ปี 2011 ซึ่งจะมุ่งเน้นที่การรักษาเสถียรภาพ ด้านราคา และการรักษาเสถียรภาพของค่าเงิน หยวน แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขเป้าหมาย ใดๆ ในขณะนี้ ภายใต้แผนดังกล่าวจีนจะลดการพึ่ง การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก และจะหันมากระตุน้ ความต้องการบริโภคภายใน ประเทศ และการลงทุนในภาคบริการ “ความหวัน่ เกรงของรัฐบาลจีนสำ�หรับ ปีหน้าอยู่ที่การควบคุมอัตราเงินเฟ้อ การคง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการกระตุ้นการ บริโภค” นายหลู่ เจิ้งเหว่ย นักเศรษฐศาสตร์ที่ อินดัสทรี่ส์แบงก์ กล่าว

นอกจากนี้ สำ�นักข่าวซินหัวรายงาน ว่า ภายใต้แผนดังกล่าวรัฐบาลจีนจะปรับปรุง กลไกการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน และ การคงเสถียรภาพค่าเงินหยวนให้อยูใ่ นระดับทีม่ ี เสถียรภาพและเหมาะสม

เจพีมอร์แกนเชสเตือนราคาบ้าน ในฮ่องกงอาจเป็นฟองสบู่

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า เจพี มอร์แกนเชสแอนด์โค เตือนว่า ราคาอสังหาริมทรัพย์ ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัยในฮ่องกงอาจเข้าสูภ่ าวะฟองสบู่ แล้ว หลังราคาเพิ่มขึ้นมากว่า 3 เท่าของราคาใน ปี 1997 โดยนางลูเซีย ควาง นักวิเคราะห์ที่เจพี มอร์แกนระบุว่า ราคาที่อยู่อาศัยในฮ่องกงเพิ่มขึ้น มาแล้ว 3.13 เท่าจากราคาในปี 1997 ซึ่งเป็นปีที่ เกิดวิกฤตการเงินภูมิภาคเอเชีย และคาดว่าในปี หน้าราคาที่อยู่อาศัยในฮ่องกงจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 เท่า หลังคาดว่าราคาที่อยู่อาศัยในฮ่องกงจะเพิ่ม ขึ้น 15% ในปีหน้า ขณะเดียวกันเจพีมอร์แกนคาดว่า ทางการ ฮ่องกงจะยังคงมีมาตรการควบคุมการเก็งกำ�ไรใน ตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องในช่วง 9 - 12 เดือนเพื่อป้องกันภาวะฟองสบู่ ทั้งนี้ ทางการฮ่องกงได้ออกมาตรการ ชะลอความร้อนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่าง ต่อเนื่อง หลังราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมาแล้วกว่า 50% นับแต่เริ่มต้นปี 2009

News Station

หน้า 5

มูดี้ส์คงมุมมองอันดับเครดิต ภาคธนาคารสเปนที่ระดับ เชิงลบ รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สถาบัน จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือมูดสี้ อ์ นิ เวสเตอร์เซอร์วสิ หรือ มูดี้ส์คงมุมมองอันดับความน่าเชื่อถือภาค ธนาคารของสเปนทีร่ ะดับ เชิงลบ เนือ่ งจากฐานะ การเงิน ความสามารถในการทำ�กำ�ไร และการ เข้าถึงแหล่งเงินทุนยังคงไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควร โดยการคงมุมมองดังกล่าวบ่งชีถ้ งึ ความ เป็นไปได้ที่มูดี้ส์จะมีการทบทวนอันดับความน่า เชื่อถือของภาคธนาคารสเปนในช่วง 12 - 18 เดือนข้างหน้า ขณะเดียวกันมูดี้ส์ระบุว่า การคงมุม มองอันดับความน่าเชือ่ ถือดังกล่าวยังสะท้อนถึง ภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสเปน คุณภาพ สินทรัพย์ภาคธนาคารที่ลดลง และแผนลดการ ขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสเปน ซึ่งกระทบ ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ

PYLON ซิวงานใหม่ 8 โครงการ 128.22 ลบ. โชว์แบ็กล็อกรวมกว่า 1 พันลบ. ทยอยรับรู้ถึงปีหน้า นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ และรองผู้ จั ด การ บมจ.ไพลอน (PYLON) เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับงานเสาเข็ม เจาะใหม่ จำ�นวน 8 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 128.22 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึง ปี 54 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างรอเซ็น สัญญางานใหม่ เพิม่ เติมอีกหลายโครงการ แต่ยงั ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะต้องรอ ประกาศอย่างเป็นทางการประมาณหลังปีใหม่กอ่ น

ขณะเดียวกันในปีนี้บริษัทฯ ยังคงคาด ว่ารายได้จะมีโอกาสใกล้เคียงกับปีก่อนที่ทำ�ได้ 596.83 ล้านบาท หลังจากในช่วง 9 เดือนแรก ของปีนี้บริษัทฯ มีรายได้แล้ว 406.15 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมี Backlog ในมือที่จะทยอยรับรู้ รายได้เข้ามาสนับสนุนด้วย ส่วนเป้าหมายราย ได้ในปีหน้า ยังอยูร่ ะหว่างเตรียมนำ�เข้าหารือใน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 54 แนวโน้มธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างงานฐานราก (เสาเข็มเจาะ) ประเมินว่ายังคงมีทิศทางที่เติบโตอย่างโดดเด่น

เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำ เงินของภาครัฐทีค่ าด ว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ใน Q2/54 ซึ่งจะส่งผลให้ งานดังกล่าวมีความคึกคักและมีงานใหม่ๆ ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553

หน้า 6

MPIC ลัลล้า... ช่วงนี้แรงดีจริงๆ เมื่อสัปดาห์ก่อนทำ�ไฮรอบปีกว่าๆ ที่ 1.69 บาท ให้หลังเพียงไม่กี่วัน วานนี้ทะยานทำ�ไฮรอบ 2 ปีที่ 1.75 บาท แม้จะย้อน ลงมาปิดทีร่ ะดับ 1.54 บาท แต่กย็ งั เพิม่ ขึน้ จากวันก่อนหน้าถึง 0.11 บาท หรือ 7.69% ด้วยมูลค่าการซื้อขายถึง 185,326 ล้านบาท แว่ ว ๆ มาว่ า ผู้ บ ริ ห ารบอกหุ้ น ขึ้ น เพราะรั บ กระแสหนั ง “ผู้ชายลัลล้า” แต่ที่แน่ๆ ในทางเทคนิคหุ้นแรงเยอะถึงกับปล่อยก๊อก 2 ดีดตัวไกลแบบนี้ มาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีก๊อก 3 หรือไม่... นักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า ระยะสั้น ยังเป็นการแกว่งตัวในขาขึ้น แต่ให้ระวังแรงขายทำ�กำ�ไร เนื่องจากราคา หุ้นได้ปรับขึ้นสูงมาพอสมควรแล้ว มีแนวต้านที่ 1.75 - 1.80 บาท มีแนวรับที่ 1.54 - 1.50 บาท กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� รอซื้อเมื่อราคา หุ้นอ่อนตัวลงมาที่ระดับแนวรับ

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 13/12/53

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

MPIC 1.54 0.11 7.69 1.45 1.75 1.45 1.43 1.63

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

113,903,400 185,326 18.40 51.33 1.62 N/A N/A 0.03 988

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/53 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 1.70 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นายวิรัตน์ อุดมสินวัฒนา นายสุชาย เลิศไพรวัลย์ นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

จำ�นวนหุ้น

(%)

422,803,589

65.93 4.15 3.81 2.03 1.50

26,592,810 24,416,800 13,000,000 9,626,900

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553

News Station

ออมสินล่าสุดNPLเหลือแค่1.43% นายเลอศั ก ดิ์ จุ ล เทศ ผู้ อำ � นวยการธนาคารออมสิ น เปิดเผยว่า ในปี 2553 จะเป็นปีที่ ผลการดำ � เนิ น งานของธนาคาร เติบโตอย่างโดดเด่นมาก โดยล่าสุด ณ สิ้นพ.ย. สินทรัพย์ของธนาคาร ขยายตัวมาอยูท่ ี่ 1.3 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินฝากอยู่ที่ 1.1 ล้านล้าน บาท ส่วนสินเชื่ออยู่ที่ 1.04 ล้าน ล้านบาท ซึ่งธนาคารคาดว่าในปีนี้ สินเชื่อของแบงก์จะขยายตัวตาม เป้าหมายที่ 8% และน่าจะดีขึ้นใน ปี 2554 ด้วย นอกจากนี้ ในส่วนของหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ก็ ป รั บ ตั ว ลดลงต่ อ เนื่ อ ง จาก 3.76% จากในช่วง 2 ปี 5 เดือน ก่อนที่เข้ามารับตำ�แหน่ง ล่าสุด NPL ลดลงมาอยู่ ที่ 1.43%

จากก่อนหน้าทีธ่ นาคารตัง้ เป้าไว้วา่ ปีนี้ NPL จะอยู่ที่ 2% “ปี นี้ NPL ของเราต่ำ� มาก จากปีที่แล้ว ณ สิ้นปี 52 ซึง่ อยูท่ ี่ 2.2% แต่ปจั จุบนั ลดลงมา

อยู่ที่ 1.43% ซึ่งก่อนหน้านี้เราตั้ง เป้าไว้ว่า NPL ปีนี้น่าจะอยู่ที่ระดับ 2% ก็ถือว่าแฮปปี้แล้ว ซึ่ง NPL ปั จ จุ บั น ของแบงก์ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 1.7 หมื่นล้านบาท จากก่อนหน้าที่

“สุเทพ”เล็งสร้าง ไฮสปีดเทรนเสร็จใน4ปี

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความ คืบหน้าโครงการเส้นทางรถไฟฟ้า ความเร็ ว สู ง เส้ น ทางกรุ ง เทพหนองคาย ว่า หลักการสำ�คัญที่ได้ หารือกับทางการจีนคือ จะเร่งรัดให้ เส้นทางรถไฟสายเอเชียเสร็จได้เร็ว ขึ้นแทนที่จะสร้างจากหนองคาย ม า ก รุ ง เ ท พ ฯ ก็ ส ร้ า ง จ า ก จ.หนองคาย-กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์ เพื่ อ ที่ จ ะไปเชื่ อ มต่ อ กั บ เส้ น ทาง รถไฟทีท่ างมาเลเซียและสิงคโปร์จะ สร้ า งขึ้ น ซึ่ ง ได้ ทำ � ปฏิ ทิ น เวลา คร่าวๆ ว่า จะสร้างให้เสร็จภายใน 4 ปี ซึ่งหากลงมือก่อสร้างได้ใน เดือน ธ.ค. 54

ทั้งนี้ ได้ขอให้รัฐบาลจีน ปฏิบัติกับประเทศไทยในข้อตกลง และสัญญาใดๆ ทีจ่ ะหารือกันต่อไป เหมื อ นที่ ไ ด้ ต กลงกั บ ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว ทั้งเรื่องลักษณะการร่วมทุน การบริหารจัดการ เงินกู้ และอัตรา ดอกเบี้ย ซึ่งจะทำ�ให้เป็นประโยชน์ กั บ การดำ � เนิ น ของฝ่ า ยไทยมาก โดยรัฐบาลจีนได้เสนอว่าเพือ่ ให้เป็น

ไปตามแผน ขอให้ฝา่ ยไทยเร่งรัดทำ� รายละเอียดเรื่องข้อตกลง (เอ็มโอ ยู) ต่างๆ เสนอรัฐสภาให้ความเห็น ชอบ เพือ่ จะได้ลงนามในเอ็มโอยูกนั ได้ในช่วงปลายเดือน มี.ค. 54 ถึง ต้นเดือน เม.ย. 54 หลังจากนั้นจะ ได้เตรียมการก่อสร้างในปลายปี 54 “คาดว่ าใช้ เ วลาในการ ก่อสร้าง 4 ปี หากผ่านความเห็น ชอบจากรั ฐ สภาในช่ ว งเดื อ น

เข้ า มารั บ ตำ � แหน่ ง อยู่ ที่ ร ะดั บ 2 หมื่นล้านบาท” ผู้อำ �นวยการ ธนาคารออมสิน กล่าว เขากล่าวว่า ในปีนธี้ นาคาร คาดว่าจะสามารถเปิดสาขาเต็มรูป แบบได้ 100 สาขาได้ตามเป้าหมาย รวมทั้ ง ติ ด ตั้ ง ตู้ เ อที เ อ็ ม ไม่ ต่ำ � กว่ า 1.5 พันแห่งทั่วประเทศ สำ�หรับในส่วนของผลกำ�ไร ของออมสิ น ปี นี้ เ ชื่ อ ว่ า น่ า จะ สามารถทำ � ได้ ม ากกว่ า ปี ก่ อ นที่ ธนาคารทำ�ได้ 1.4 หมื่นล้านบาท เพราะล่าสุดในงวด 6 เดือนปีนี้ ธนาคารนำ � กำ � ไรส่ ง เข้ า คลั ง แล้ ว 3.9 พันล้านบาท จากปีที่แล้วทั้งปี ที่นำ�ส่งกำ�ไร 8,000 ล้านบาท

เมษายน 2554 จะเริ่มโครงการได้ ภายในเดือนธันวาคม 2554 ทั้งนี้ ต้องการให้จีนใช้เงื่อนไขและสัญญา เดี ย วกั น กั บ ที่ ทำ � กั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว” นายสุเทพ กล่าว สำ�หรับงบประมาณการ ลงทุ น ครั้ ง นี้ จากที่ ดู ร ายละเอี ย ด ที่ ทำ � กั บ ประเทศลาว ระยะทาง 480 กิโลเมตร ใช้งบ 4 - 4.5 หมื่น ล้านหยวน ตกกิโลเมตรละ 90 ล้าน หยวน แต่การก่อสร้างที่ลาวต้องใช้ ต้นทุนสูงกว่าไทย เพราะต้องเจาะ อุ โ ม ง ค์ ต า ม ภู เ ข า ต่ า ง ๆ ถึ ง 190 กิโลเมตร และยังมีสะพานอีก 90 กิโลเมตร ส่วนไทยเป็นพื้นที่ราบ ดังนัน้ ต้นทุนต่อกิโลเมตรคงจะถูกกว่า

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553

PICO เผยเพิ่มทุนชำ�ระแล้ว 2 บริษัทย่อยทั้ง “ไทย ทีชเชอร์.ทีวี” “เอฟซีจี” นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธาน เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บมจ.ปิ โ ก (ไทยแลนด์ ) (PICO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ชำ�ระการเพิ่ม ทุ นในบริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น ทั้ ง หมด 99.99% ของทุนจดทะเบียนแล้ว คือ 1.บริษัท ไทย ทีชเชอร์.ทีวี จำ�กัด ชำ�ระค่าหุ้นเพิ่มทุนและจดทะเบียนเพิ่มทุน ชำ�ระเมื่อ 5 พ.ย. 53 โดยจากสถานะของทุน เดิมมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท แบ่งออก เป็น 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท และ ทุนชำ�ระแล้ว 2.5 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำ�ระแล้ว หุ้นละ 25 บาท เปลี่ยนเป็นมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่า หุน้ ละ 100 บาท และทุนชำ�ระแล้ว 5 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำ�ระแล้วหุ้นละ 50 บาท 2. บริษัท เอฟซีจี จำ�กัด ชำ�ระค่าหุ้น เพิ่ ม ทุ น และจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ชำ � ระเมื่ อ 5 พ.ย. 53 โดยจากสถานะของทุนเดิมมีทุนจด ทะเบียน 3 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และทุนชำ�ระแล้ว 0.75 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท ชำ�ระแล้วหุ้นละ 25 บาท

AFET

“ทะลุ 141 บ./ก.ก. แล้ว”

หน้า 8

เปลี่ยนเป็นมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท แบ่งออก เป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และทุน ชำ�ระแล้ว 3 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท UTP แจงกรณีเข้าซือ้ หุน้ ของพาร์ตเนอร์ญปี่ นุ่ ทีร่ าคา 12 บ. ต่อหุ้น ไม่เป็นความจริง นายมงคล มังกรกนก กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์ (UTP) เปิดเผยว่า ข้อเท็จ จริงเกีย่ วกับข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึง่ ความอ้าง ถึ ง การเข้ า ซื้ อ หุ้ น ของพาร์ ต เนอร์ ญี่ ปุ่ น ที่ ร าคา 12 บาทต่อหุน้ นัน้ บริษทั ฯ ขอชีแ้ จงว่าไม่เป็นความ จริงแต่ประการใด

TFEX

“กองทุนเริ่มเข้าทำ� LTF - RMF หนุนตลาดไปต่อ”

เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บริษทั แอโกรเวลท์ จำ�กัด (AGR)

นายคมสันต์ ปรมาภูติ รองผูจ้ ดั การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง หรือ BLS

RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 563 สัญญา สถานะคงค้าง 3,693 สัญญา - ปิด 138.00 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.40 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54)

SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 9,645 สัญญา สถานะคงค้าง 28,073 สัญญา - ปิด 721.40 จุด ลดลง 1.90 จุด (สัญญา S50Z10 ธ.ค. 53)

ปัจจัยบวก - จีนใช้แผนกันสำ�รอง แทนขึน้ ดอกเบีย้ ลดความกังวลต่อการลงทุน - น้�ำ มันเป็นขาขึน้ ทดสอบ 90 เหรียญต่อไป - มีพายุลกู ใหม่เข้าเวียดนาม อาจทำ�ให้ไทยมีฝนตกหนักอีกระลอก - ราคาปิดเหนือแนวต้านสำ�คัญ 141 บ./ก.ก. สำ�เร็จ - หากยาง TOCOM ทะลุ 400 เยน/ก.ก. หนุนยาง AFET บวกยาว ปัจจัยลบ - เงินบาท - เยน ทรงตัว กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) - แนวรับ 141.05 บ./ก.ก. ถัดไป 140 บ./ก.ก. - แนวต้าน 142.50 บ./ก.ก.

ปัจจัยบวก - กองทุนเข้าทำ� LTF - RMF ต่อเนือ่ ง ปัจจัยลบ - เงินเฟ้อจีนพุง่ ไม่ได้สร้างความกังวลต่อภาคการลงทุน เพราะต่างประเมินไว้แล้ว - คดียบุ พรรคจบลงตามคาด - เฟดมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบีย้ - หนีเ้ สียยุโรปไม่จบ - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ ไทย 1,001.73 ล้านบาท กลยุทธ์ - ซือ้ (สัญญา S50Z10 ธ.ค. 53) - แนวรับ 717 จุด - แนวต้าน 730 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553

Dynamic Station

หน้า 9

ไอพีโอ ธ.ค.แรงได้ใจ ARIP - PHOL ซู่ซ่าได้ใจนักลงทุน หลังเข็นไอพีโอออกขายในกระดาน mai ได้รับการตอบรับเยี่ยม รอบเดือนธันวาคม แฟนคลับปลาบปลื้ม หุ้นพุ่งแรงจากราคาจอง ARIP เปิดกระโดดก่อนพุ่งปิด 106% ส่วน PHOL ยกนิ้วเป็นไอพีโอเจ๋งสุดของปี ราคาแรงเปิดกระโดด 116% นักวิเคราะห์ยังเชียร์เก็งกำ�ไร แต่จับจังหวะให้เหมาะ ผู้สื่อข่าวสำ�รวจราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) รอบเดือนธันวาคมปีนี้ พบว่า ราคาหุ้น บริษัท เออาร์ ไ อพี จำ � กั ด (มหาชน) หรื อ ARIP และ บริษัท ผลธัญญะ จำ�กัด (มหาชน) หรือ PHOL ได้รบั ความสนใจจากนักลงทุนจำ�นวนมาก โดย PHOL เข้าซือ้ ขายครัง้ แรกในตลาด หลั ก ทรั พ ย์ เ อ็ ม เอ ไอ (mai) เมื่ อ วั น ที่ 9 ธันวาคม 2553 โดยมีราคาไอพีโอ 3.60 บาท เปิดการซือ้ ขายครัง้ แรกที่ 7.80 บาท คิดเป็นเพิม่ ขึ้น 4.20 บาท หรือ 116.66% และปรับขึ้นสูงสุด ของวันที่ 9 บาท ก่อนปิดการซือ้ ขายที่ 7.25 บาท คิ ด เป็ น เพิ่ ม ขึ้ น จากราคาไอพี โ อ 3.65 บาท หรือ 101.38% บทวิ เ คราะห์ บล.ธนชาต ระบุ ว่ า มอง PHOL กำ�ไรปกติปีนี้โตสูง 233% โดยต่อย อดการเติบโตด้วยธุรกิจใหม่อย่างธุรกิจน้ำ� และ ธุรกิจหลักจำ�หน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัยฟื้น ตัวอย่างมากในปีนี้ และคาดโตกว่า GDP ตั้งแต่

2554 ซึ่งธุรกิจใหม่เสริมการเติบโตตั้งแต่ไตรมาส 4/2553 และคาดกำ�ไรปกติโตสูง 233% ปีนี้ และ 50% ในปีหน้า มูลค่ากิจการอยู่ที่ 591 ล้านบาท อิง PE 10 เท่าปี 2554 ด้าน ARIP เป็นผู้เชี่ยวชาญธุรกิจสื่อสิ่ง พิมพ์นานกว่า 20 ปี และผู้นำ�จัดงาน COMMART เข้าซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2553 เปิดทีร่ าคา 1.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น 55.55% จากราคาไอพีโอที่ 0.90 บาท ก่อนจะปิดการซื้อ ขายของวันที่ 1.86 บาท เพิ่มขึ้นถึง 106.66% จากราคาไอพีโอ บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า แม้ผลประกอบการของ ARIP จะเติบโตสูง แต่ผล จากการเพิ่มทุนทำ�ให้เกิด Dilution Effect ส่งผล ให้ EPS ปี 2554 เท่ากับ 0.12 บาท ลดลง 22% จากปี 2553 ดังนั้นในการกำ�หนด Fair Value จึงอิง PER 10 เท่า ให้ส่วนลดจากค่าเฉลี่ย PER ของ SET Index ให้มูลค่าเหมาะสมสิ้นปี 2554

เท่ากับ 1.15 บาทต่อหุน้ โดยคาดหมาย Div Yield ระดับ 10.8% ต่อปีในปี 2553 ทั้งนี้ ปิดการซื้อขายวานนี้ ราคาหุ้น ARIP อยู่ที่ 1.84 บาท นักวิเคราะห์ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แนะนำ � นั ก ลงทุ น เก็ ง กำ � ไรได้ ประเมินแนวรับที่ 1.83 - 1.80 บาท ส่วนแนวต้าน 1.92 - 2.04 และ 2.14 บาท โดยตัดขาดทุนที่ 1.78 บาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 14 ธันว�คม 2553

Lifestyle Station by Jackal_XIII

รูจ้ ก ั “ไวน์”ก่อนฉลองปีใหม่

ช่วงปลายปีถือเป็นเทศกาลที่งานฉลองต่างๆ งๆ กำาลังจะเริ่มต้นขึ้น และพูดถึงการฉลองก็ต้องนึกถึงเครื่องดื่ม อย่างไวน์ เพราะเครื่องดื่มที่รำา่ รวยด้วยประเพณีความเป็นมา และมีทว่ งท่าการจิบดื่มที่งดงามราวบทกวีน้ี ถือเป็นหนึ่ง ในองค์กรประกอบที่เหมาะกับการฉลองเป็นที่สุดแล้ว เพราะทั้งดีต่อสุขภาพของหัวใจ แถมช่วยให้ร่างกายอบอุ่นอีก ต่างหาก กู งหาก รูไวน์ตัวจริงอย่าง คุณธีระ วีระวรรณ Mentoring Manager, Pernod Ricard (Thailand) แนะนำาเอา ไว้ก่อนฉลอง ดังนี้ ไวน์สำาหรับงานฉลองส่วนมากจะเป็นแชมเปญ (ไวน์ฟองชนิดหนึ่ง ผลิตในแคว้นแชมเปญ ประเทศฝรั่งเศส) ช่วงคริสต์มาสไปจนถึงปี ใหม่จะเป็นช่วงพีคของแชมเปญ ส่วนเมืองไทยหลายๆ คนนิยมดื่มไวน์แดง ตะวันตกนิยมดื่มไวน์ขาว แต่ไม่ว่าจะนิยมเริ่มเปิดขวดฉลองกันด้วย ไวน์ชนิดไหน ขอแนะนำาให้เริ่มที่ขวดแพงที่สุดเท่าที่หาได้ก่อน จากนั้นพอเอนจอยรสชาติกับไวน์แก้วแรกแล้ว แก้วต่อๆ มาจะเป็นไวน์ชนิดไหน ก็เอนจอยหมดแล้วล่ะครับ ส่วนไวน์สำาหรับเป็นของกำานัล คงต้องดูก่อนว่าจะมอบให้ใคร ถ้าทั่วๆ ไป คงแนะนำาไวน์ราคากลางๆ ประมาณ 800 - 1,500 บาท เพราะว่าไวน์ที่อยู่ในช่วงราคานี้เป็นไวน์ที่ดื่มง่ายๆ อย่างเช่น ชาร์ดอนเนย์ (ไวน์ขาว Chardonnay) อีกตัวที่นิยมกัน แต่อาจจะหนักนิดหนึ่ง คือ ชีราช กาแบร์เนต์ (Shiraz Cabernet) ไวน์ที่ผสมองุ่นสองพันธ์ของ Jacob’s Creek ถ้าใครที่เป็นนักดื่มไวน์มาสักปีหนึ่งแล้วรับรองอิ่มใจ แน่นอน สำาหรับผู้ที่เป็นมือใหม่หัดดื่ม แนะนำาไวน์เบาๆ โดยเลือกประเภทไวน์ที่นั่งดื่มได้เรื่อยๆ แนะนำาว่า ถ้าไม่ใช่ไวน์ขาวอย่างชาร์ดอนเนย์ ก็ควรเป็นไวน์โรเช (ไวน์สีกุหลาบ) สำาหรับจิบเริ่มต้น แต่ถ้าทานอาหารแล้วก็ดื่มไวน์แดงได้ แต่ควรเป็นไวน์แดงเบาๆ ไม่แนะนำามือใหม่ให้ดื่ม ไวน์หนักๆ ที่แนะนำาคือ เกรอนาช ชีราช (Grenache Shiraz) ไวน์ที่ผมสองุ่นสองพันธุ์ ตัวนี้จะเป็น Young Wine (ไวน์ที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ดื่มตอนไวน์ยังมีอายุน้อยๆ ไม่ใช่ไวน์ที่สำาหรับเก็บสะสม เพราะรสชาติของ Young Wine จะดีที่สุดในช่วงที่เพิ่งผลิต ออกมาใหม่ๆ นั่นเอง) ดื่มง่าย หอมสดชื่น วิธีดื่มแบบมีรสนิยมควรอย่าเร่งดื่ม เพราะตามธรรมชาติของพี่ไทย พอได้จังหวะก็มักจะเชียร์ให้ “หมดแก้ว” แต่จริงๆ ไม่ควรดื่มเร็ว แล้วถ้ารู้สึกว่าเริ่มเมาให้เบาจังหวะนิดหนึ่งแล้วดื่มน้ำา อาหาร จะช่วย ได้เยอะ อันที่จริงแล้วไวน์ไม่ควรดื่มเปล่าๆ ควรต้องทานอาหารควบคู่ไปด้วย เพราะวัตถุประสงค์ในการ ผลิตไวน์ก็เพื่อให้ดื่มกับอาหารเขาไม่ได้ผลิตไวน์มาให้ดื่มเพียวๆ ดังนั้นถ้าจะดื่มให้ได้ยาวๆ ต้องอย่าเร่ง ค่อยๆ จิบพร้อมกับอาหารไปเรื่อยๆ จะดีกว่า สุดท้ายทีส่ ำาคัญ มีผลวิจัยบอกว่า คนทีเ่ ป็นโรคกระเพาะอาหารก็ดื่มไวน์ได้ เพราะไวน์จะไปเคลือบ กระเพาะได้ ปริมาณที่ดื่มก็เหมือนคนทั่วไป คือไม่ควรเกินวันละ 2 แก้ว คุณหมอด้านหัวใจบางท่านมักจะ แนะนำาให้ดื่มไวน์กัน แต่สำาหรับคนที่ไม่แน่ใจท้องไส้ของตัวเอง ลองจิบสักแก้วเพื่อทดสอบก่อนก็ได้นะครับ

ธ.ก.ส. บริจาคเงิน 1.43 ลบ. แก่ศิริราชมูลนิธิ นายลั ก ษณ์ วจนานวั ช ผู ้จั ด การ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาค จำานวน 14,300,000 บาท ให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนสร้าง “สถาบันการแพทย์ สยามินทราธิราช” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวั ฒ น์ กุลทนันท์ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ศ ิริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำานวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาล ศิริราช www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 14 ธันว�คม 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน

EXIM BANK จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ยูนิไฟน์ ครีเอชั่นส์

นายจารุพัฒน์ พานิชยิ่ง (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำานวยการฝ่ายรับประกันการส่งออก ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบค่าสินไหมทดแทนจำานวน 38,748,583.18 บาท ให้แก่ บริษัท ยูนิไฟน์ ครีเอชั่นส์ จำากัด ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี ซึ่งประสบปัญหาผู้ซื้อในต่างประเทศปฏิเสธชำาระเงินค่าสินค้า โดยมี นายวิชาล เคเดีย (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไฟน์ ครีเอชั่นส์ เป็นผู้รับมอบ ณ EXIM BANK สำานักงานใหญ่

มุมการตลาด

QH ผุดแคมเปญส่งท้ายปี’53 ซื้อบ้านแถมสวนน้ำาตก บมจ.ควอลิตี ้ เฮ้าส์ (QH) กระตุ้นยอดขายส่งท้ายปี 53 เติมเต็ม ความต้องการลูกค้าให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เปิดตัวแคมเปญซื้อบ้านพร้อม แถมฟรีตกแต่งสวนน้าำ ตก มูลค่า 2 แสนบาท ณ “วรารมย์ Premium วัชรพล - จตุโชติ” บ้านเดี่ยว สไตล์ Oriental Contemporary ที่เน้นความ คุ ้ม ค่ า ของราคาและคุ ณ ภาพของบ้ า น โดยมีแ บบบ้ า นให้ เ ลื อ ก 7 แบบ บนเนื้อที่ตั้งแต่ 60 - 245 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 195 - 336 ตารางเมตร พร้ อ มฟั ง ก์ ชั ่น การใช้ ง าน ขนาด 3 ห้ อ งนอน 3 ห้ อ งน้ำ า 2 ที ่จ อดรถ ฟั ง ก์ ชั ่น พิ เ ศษ Green Room ห้ อ งพั ก ผ่ อ นชมสวน Spa Pavilion เรือนรับรองแยกส่วนขนาดใหญ่ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก เพื ่อ ตอบรั บ ทุ ก ไลฟ์ ส ไตล์ กั บ บ้ า นสร้ า งเสร็ จ ก่ อ นขายในระดั บ ราคา 5.99 - 14 ล้านบาท โดยแคมเปญพิเศษดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 53

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 1

“พัชพร สรรคบุรานุรักษ์” นักรังสรรค์ตาคม แห่งวงการวาณิชธนกิจ

จบกันไปหมาดๆ กับดีลไอพีโอท้ายปีที่สร้างความประทับใจให้กับทั้งนัก ลงทุนได้จองหุ้นกิจการแกร่ง “PHOL” หรือ “ผลธัญญะ” และสร้างความภาคภูมิ แก่เจ้าของกิจการ ซึ่งหุ้นบนกระดาน mai สะท้อนกระแสความนิยมได้อย่างไม่ต้อง เอ่ยอ้างสรรพคุณให้มากความ ทว่าทุกเบื้องหน้าย่อมมีฉากหลัง .....แกนหลักเบื้อง ลึกความสำ�เร็จนี้ส่วนหนึ่งย่อมมาจากยอดฝีมือตาคมที่เชี่ยวการแสวงเพชรเนื้อดีมา เจียระไนให้น�้ำ งามส่องประกายนำ�เสนอเข้าตลาดประมูลจนได้ราคาทีเ่ หมาะสมถูกใจ ผูล้ งทุนทัง้ ผองได้ อุปมาดัง่ กล่าวในเชิงตลาดทุนย่อมคือหน้าทีว่ าณิชธนกิจนัน่ เอง มือ ปัน้ รังสรรค์งานนีด้ กี รีหาใช่ธรรมดาไม่ “พัชพร สรรคบุรานุรกั ษ์” ผูอ้ ำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ แห่ง บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) นับเป็นอีกหนึ่งบุคคลคุณภาพ กว่าสิบปีในวงการการันตีได้ถงึ ความเป็นตัวจริงบนเส้นทางทีไ่ ม่ใช่ใครก็ได้จะก้าวเดิน ได้อย่างสง่าผ่าเผย กว่าจะมาเป็นเสือจึงมิรอช้าใคร่อาสาแกะรอยตัวตนตีแผ่ผ่าน พื้นที่แห่งนี้ให้ผู้สนใจทุกคนได้ยลกันถึงหน้าจอแล้ว ณ บัดนี้

จากเด็กต่างจังหวัดภายใต้ครอบครัวที่อบอุ่นจากการเลี้ยง ดูของคุณพ่อคุณแม่ทใี่ ช้ชวี ติ อยูใ่ นจังหวัดนครปฐม วันหนึง่ โอกาสดีๆ ก้าวเข้ามาด้วยทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งทำ�ให้เด็กหญิงคนหนึ่งได้ รู้จักโลกใบกว้าง ประสบการณ์การอยู่ร่วมกับผู้ที่แตกต่างกันอย่าง สิน้ เชิงในต่างแดนได้ฝงั รากลึกแห่งความรักอิสระและท้าท้ายลงสูเ่ ยือ่ ลึกทีส่ ดุ บนสายดีเอ็นเอประกอบเป็นตัวตนคนทีพ่ ร้อมจะรับมือกับทุก ปัญหาใหญ่น้อยอย่างมีศิลปะ “คุณพ่อ-คุณแม่ อยู่ที่นครปฐม เป็นหมอ เป็นอาจารย์ ค่อนข้างเลีย้ งดูแบบอิสระ จนวันหนึง่ มีโอกาสได้เป็นนักเรียนแลก เปลีย่ นทีแ่ คนาดา ซึง่ เป็นจุดเปลีย่ นทีท่ �ำ ให้เราได้เรียนรูท้ จี่ ะอยูก่ บั คนหลายหลากวัฒนธรรม ทำ�ให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ง แวดล้อมได้ดี” ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ แห่ง เคจีไอ เกริ่นความหลังให้ฟังอย่างน่าสนใจ ช่วงชีวติ ด้านการศึกษาในลำ�ดับต่อมา เธอผูน้ ไี้ ด้เข้ามาเรียน ป.ตรี ที่ ม.มหิดล ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ดว้ ยความทีช่ อบ จะไปโน่นมานีม่ ากกว่านัง่ จับเจ่าหน้าจอคอมพิวเตอร์จงึ ตัดสินใจบิน ไปเรียนต่อด้านการเงินที่สหรัฐอเมริกา แล้วจึงกลับมาตรงสู่วงการ สายวาณิชธนกิจ ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ็ม ซี ซี จำ�กัด (มหาชน) หรือ MCC ราวปี ค.ศ. 1994.... .....อ่านต่อฉบับหน้า....

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 14 ธันว�คม 2553

Professional Station

DAR Wong’s

Hot Picks Gold made a marginal top 1430 last week and declined. In the coming week, we shall adopt short-view at 1410 - 1415 regions with controlled risk. Breaking below 1370 wil send the bearish tone into the market over year-end for a long-awaited correction. Although we stil foresee a strong bullish trend in the long run, we doubt the market wil violate the current top 1430 and soar so fast unless some drastic uncertainties trigger an instant buy-up sentiment.

Gold Trend

www.pwforex.com

WTI Crude retreated from the year-high 90.75 with strong reversal. The market has possibility to decline further with 84.00 levels acting as the current strong support. The market has slowed down in its bullish tone due to dollar reversal in strength. The buying interest has to clear the top resistance 91.00 before scaling to reach 100.00 benchmarks! SET Index was basically firm last week entailing the bullish sentiment in

Dow Jones markets after President Obama announced tax cuts for another 2 years. The market closed at 1034 on Thursday with little movement. In coming week, we shall observe the trend breakout into either the topside 1055 or bottom 1020 as a new potential direction. The trend is bias to fundamental reaction to the U.S. markets or China’s monetary policy now with no definite confirmation yet.

Disclaimer : This is not a spam email. You have received this message as a direct business contact or have opted-in into our mail list. Please delete if you are not the intended party or revert to inform us to unsubscribe you. Thank you.

Photo Release

เครือสหวิริย� - ช�วบ�งสะพ�น ร่วมปลูกต้นไม้ถว�ยพ่อหลวง นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ รองประธานคณะอนุกรรมการ สหวิริยาสัมพันธ์ เครือสหวิริยา พร้อมพนักงานในเครือสหวิริยา ร่วมกับ คณะครูและนักเรียน รวมถึงชาวบางสะพาน กว่า 200 คน ร่วมกันปลูก พันธุ์กล้าไม้นานาชนิด ทั้งไม้ประดับและไม้ยืนต้น กว่า 800 ต้น ใน “กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ” ประจำาปี 53 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อสร้างจิตสำานึกในการร่วมกัน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้าน ชะม่วง อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553

โดยหมายเลข

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจด ทะเบียนทีเ่ ป็นรัฐวิสาหกิจและลูกรัฐวิสาหกิจ 12 จาก 15 แห่ง ได้รับการประเมิน CG ระดับดีเลิศซึง่ เป็นระดับคะแนนสูงสุด ขณะที่ อี ก 3 รายได้ ร ะดั บ ดี ม ากชี้ ก ารเข้ า เป็ น บริษัทจดทะเบียนช่วยยกระดับการกำ�กับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามมาตรฐาน สากล โดยพี่ ช้ า งของเราหรื อ นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วย ผู้ จั ด การ กลุ่ ม งานผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ แ ละบริ ษั ท จดทะเบี ย น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจากรายงานผลสำ�รวจ การกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจด ทะเบียนประจำ�ปี 2553 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010) ซึ่ ง จั ด ทำ �โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. พบว่า รัฐวิสาหกิจและบริษทั ในเครือของ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จ ดทะเบี ย นใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ 15 แห่ ง ทุกแห่งได้รบั การประกาศผลตาม จำ�นวนสัญลักษณ์ของคณะกรรม การบรรษัทภิบาลแห่งชาติอยู่ใน ระดับดีมาก (4 โลโก้)ขึน้ ไป หรือ ได้คะแนน 80 - 89% โดยใน จำ�นวนนี้ 12 แห่งหรือคิดเป็น สัดส่วนถึง 80% อยูใ่ นระดับดีเลิศ (5 โลโก้ ) คื อ ได้ รั บ คะแนน ประเมิน 90% ขึน้ ไปซึง่ เป็นระดับ คะแนนสูงสุด นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผล สำ�รวจครั้งที่ผ่านมา พบว่ามีพัฒนาที่ดีขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี 2551 มี เ พี ย ง 7 บริ ษั ท ที่ มี ผ ลสำ � รวจอยู่ ใ นระดั บ ดี เ ลิ ศ ขณะที่ ปี 2552 เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 10 บริ ษั ท และเพิ่มเป็น 12 บริษัทในปีนี้ ผลสำ�รวจแสดงให้เห็นว่า การเข้า

Gossip Station

หน้า 14

80% CG ดีเลิศ เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นมี ส่ ว นสนั บ สนุ นในการยก ระดับมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินได้อ้างอิงตามหลักการ กำ�กับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรเพื่อความร่วมมือ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development OECD) ตามมาตรฐานสากล

R

หรือการค้�ำ ประกันเงินกูจ้ ากภาครัฐนอกเหนือ จากการช่วยยกระดับมาตรฐานการดำ�เนิน การของกิ จ การให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ก่ อ นเข้ า จด ทะเบียนรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทลูกรัฐวิสาหกิจ ต้ อ งแปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชนและลด สัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐลงและสร้าง กลไกการบริ ห ารจั ด การแบบใหม่ ต าม มาตรฐานสากล ซึง่ ช่วยเพิม่ ความ สามารถการแข่งขันดังนั้นการส่ง เสริมให้รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทลูก ของรัฐวิสาหกิจเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นกลไกใน เชิ ง การ พั ฒ นาแ ล ะจะเป็ น ประโยชน์ในระยะยาว รั ฐ วิ ส าหกิ จ และบริ ษั ท ลู ก ของรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีไ่ ด้รบั ผลการ สำ � รวจระดั บ ดี เ ลิ ศ จำ � นวน 1 2 บ ริ ษั ท ไ ด้ แ ก่ บ ม จ . ท่าอากาศยานไทย (AOT) บมจ. บางจากปิโตรเลียม (BCP) บมจ. ผลิ ต ไฟฟ้ า (EGCO) บมจ. ธนาคารกรุ งไทย (KTB) บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) บมจ. อสมท (MCOT) บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. ปตท.อะโรเมติ ก ส์ แ ละการกลั่ น (PTTAR) บมจ. ปตท. เคมิคอล (PTTCH) บมจ. ปตท. สำ�รวจและ ผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ (RATCH) และ บมจ. ไทยออยล์ (TOP)

อีกทั้งในปี 2553 รัฐวิสาหกิจและบริษัท ลูกของรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ มี ก ารระดมทุ น ผ่ า นตราสารทุ น และ ตราสารหนีถ้ งึ ประมาณ 51,800 ล้านบาทสะท้อน ว่าการเข้าจดทะเบียนของบริษทั ช่วยเพิม่ ความเข้ม แข็งทางด้านการเงินให้บริษทั มีชอ่ งทางการระดม ทุนด้วยกลไกตลาดทุน โดยไม่ต้องพึ่งพิงเงินทุน www.istationnews.com


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553

ประเมินตลาดหุน้ ไทยระยะนไี้ ม่มี ปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาหนุนทำ�ให้แกว่งตัวใน กรอบแคบ จึงแนะนำ�ให้ลงทุนแบบเก็ง กำ�ไร โดยเลือกซื้อเมื่อดัชนีฯ อ่อนตัว และขายเมื่อดัชนีฯ ใกล้แตะแนวต้าน มองกรอบเคลื่อนไหววันนี้อยู่ที่แนวรับ 1,020 จุด และแนวต้าน 1,044 จุด โดยปัจจัยที่ต้องติดตามคือการขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยของจีน แม้ว่าจีนจะปรับขึ้นการ กันสำ�รองธนาคารพาณิชย์เป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 1 เดือนแทนการปรับขึ้นดอกเบี้ย ก็ตาม

แนวโน้มดัชนีฯ วันนี้ยังแกว่งตัว ในกรอบ โดยรอดูปจั จัยใหม่ทจี่ ะมีเข้ามา หลังประเด็นจากจีนมีความชัดเจนขึ้น ระดับหนึ่ง และประเด็นทางการเมืองใน ไทยคลี่คลายบ้างแล้ว แต่ทั้งนี้ ยังรอ ปั จ จั ยใหม่ จ ากต่ า งประเทศ ทั้ ง กรณี สถานการณ์ในยุโรป รวมถึงการประชุม ธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟด) ทั้ ง นี้ มีแนวต้านที่ระดับ 1,042 - 1,050 จุด ส่วนแนวรับ 1,027 - 1,020 จุด

หน้า 15

คาดทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้จะ แกว่งตัวในกรอบ 1,020 -1,040 จุด เนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน โดยยังต้องติดตามตลาดหุ้นต่างประเทศ ส่วนประเด็นที่ประเทศจีนยังไม่ได้ปรับขึ้น ดอกเบีย้ ตามทีต่ ลาดคาด ส่งผลดีตอ่ ตลาด หุ้นไทยในเชิงบวกเช่นกัน กลยุทธ์การ ลงทุน แนะนำ�ซื้อขายในกรอบแนวรับและ แนวต้านดังกล่าว

คลิก

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 14 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 ธันว�คม 2553 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,227.80 -7.73% 2,995.68 -10.39% 7,473.38 -25.92% 16,130.12 -55.95%

2,664.48 -9.24% 3,530.84 -12.25% 6,471.65 -22.45% 16,160.01 -56.06%

-436.68 -535.16 1,001.73 -29.89

Last Update

13/12/10

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,033.32 719.83 1,572.66 266.52

Chg

13/12/10

-2.53 -2.05 -4.05 -1.5 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg -0.24 -0.28 -0.26 -0.56 28,826.98 639.23

16:59:59

AGRO Decline 43%

0.4

A dv ance 30% No C hange 27%

0.2

TECH

CONSUMP

0 -0.2

-0.39

-0.4 -0.6

-0.17 -0.98

-0.8

SERVICE 0.03

-1

-0.79

FINCIAL

-0.8 Decline 45%

A dv ance 26% No C hange 29%

RESOURC 0.37

-0.16

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 14 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 ธันว�คม 2553

PTT

( Day )

: PTT 2,000,000 1,800,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 326.00 Chg 2.00  %Chg 0.62  Open 327.00  High 331.00  Low 324.00  Prev 324.00  Avg 327.91  AccVol 9,028,800  AccVal(K฿) 2,960,655  %Fluct 2.13  P/E 12.11  P/BV 1.99  DPS(Baht) 4.75  Yield(%) 2.61  EPS(Baht) 26.93  MktCap(Mil.) 927,736  Broker Target Update ASP 424.24 13/12/10 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง CNS 412.00 01/12/10 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 30/11/10 ค่าการ TSC ม่ ขึน้ มากที 305.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,600,000 1,400,000

Vol.

1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 331.00

330.00

329.00

Price

328.00

327.00

326.00

325.00

324.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 14 ธันว�คม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 ธันว�คม 2553

PATO

( Day )

Price & Fundamental Symbol PATO

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: PATO

14.70 2.70  22.50  12.30  15.00  12.20  12.00  13.77  25,506,200  351,297  20.33  10.89  4.27  0.95  7.92  1.35  2,058  Target Update

No Comment

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 15.00

14.90 14.80

14.70

14.60

14.50

14.40

14.30

14.20

14.10

14.00

Price

13.90

13.80 13.70

13.60

13.50

13.40

13.30

13.20

13.10

13.00

12.90

12.80 12.70

12.60

12.50

12.40

12.30

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 14 ธันว�คม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 ธันว�คม 2553

PATO

( Day )

Price & Fundamental Symbol PATO

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: PATO

3,000,000 2,500,000

14.70 2.70  22.50  12.30  15.00  12.20  12.00  13.77  25,506,200  351,297  20.33  10.89  4.27  0.95  7.92  1.35  2,058  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 15.00

14.90 14.80

14.70

14.60

14.50

14.40

14.30

14.20

14.10

14.00

Price

13.90

13.80 13.70

13.60

13.50

13.40

13.30

13.20

13.10

13.00

12.90

12.80 12.70

12.60

12.50

12.40

12.30

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 511 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 14 ธันว�คม 2553

ปฏิทินกิจกรรม ประจำ�วันที่ 14 ธันว�คม 2553 10:30

ธนาคารกสิกรไทย จัดแถลงข่าวผลการดำาเนินงานปี 53 และกลยุทธ์ธุรกิจของสาย งานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการปี 54 ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

12:30

เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จัดงานแถลงข่าว พร้อมเปิดตัวหนังสือนิทาน “Shelldon Journey into underwater world” สยามพารากอน

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

13:00

ททท. จัดงานแถลงข่าว “Countdown 2011” อาคารสำานักงานการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย

--คณะทีป่ รึกษ�-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์

14:00

บ๊อช ออโตโมทีฟ จัดงาน Bosch ESPerience Day พร้อมร่วมทดสอบระบบป้องกัน ล้อล็อค ABS และ ระบบควบคุมการทรงตัว ESP Wonder World Fun Park

16:00

มูลนิธซิ เิ มนต์ไทย จัดงานประกาศผลตัดสินรอบสุดท้าย มอบรางวัล และเปิดนิทรรศการ “รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 53” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

--บรรณ�ธิก�ร-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณ�ธิก�ร และฝ่�ยสนับสนุน--ข่�วต่�งประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่�วตล�ดเงิน ตล�ดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่�วตล�ดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่�ยศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณ� วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 14 ธ.ค. 2553  
Investor_station 14 ธ.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement