Page 1

Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554

News Station

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

IVL คาดรายได้ Q4/54 ต่�ำ กว่า Q3/54

5

WTO คาดอีก 5 ปีจีนนำ�เข้าทวีคูณ

7

น้ำ�ท่วมกดรายได้รัฐฯสูงกว่าเป้าแค่2%

8

L&E ปั๊มกำ�ไร 9 เดือนพุ่ง 110%

9

Dynamic Station FA ตุนลูกค้าล้นมือ

10

ยอดของมิตร คือ “ธรรม”

เตรียมซือ้ กิจการตปท.1 แห่ง 6 พันลบ.

IVL คาดรายได้โค้งท้ายปีนี้ต่ำ�กว่า Q3/54 เล็กน้อย เหตุโรงงานที่ลพบุรีปิดทำ�การ จากน้�ำ ท่วม แต่คาดกลับมาเริม่ ผลิตได้กลางปีหน้า เผย Q4/54 เตรียมซือ้ กิจการในต่างประเทศ 1 แห่งมูลค่า 6 พันล้านบาท คงเป้ารายได้ปีนี้โต 70% ส่วนปีหน้าตั้งเป้าเติบโต 25% ตามการโตของอุตสาหกรรมโพลีเมอร์-รับรู้รายได้จากโรงงานใหม่เต็มปี โบรกแนะ ซื้อ ราคา เป้าหมาย 40 บาท ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

Lifestyle Station

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

กรอบแคบกับผันผวน

UAC ลงทุน 300 ล.รุกพลังงานทางเลือก ผุดโปรเจกต์ผลิต LPG, CNG และ NGL

ต่อหน้า 3

ให้โกลเบ๊กซ์ - Victor หุ้นละ 4 บาท

ต่อหน้า 4

CNT เผยผถห.ใหญ่ขายหุ้น 51.98% SET News

กางแผนงาน PTTGC ผ่านทัศนะ

วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

ตอนจบ

ต‡อหนˆา 12

กองทุนรวมอสังหาฯ “M-AAA” เทรด15 พ.ย.นี้ ต่อหน้า 8

TK

ราคาเหมาะสม 14 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 733 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554

IVL คาด (ต่อจากหน้า 1)

น า ย อ า ล ก โ ล เ ฮี ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. อิ นโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เปิดเผยว่า คาดรายได้ใน Q4/54 จะลดลงเล็กน้อยจาก Q3/54 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มี การปิดโรงงานที่ จ.ลพบุรีหลัง ถูกน้�ำ ท่วม ซึง่ การผลิตทีโ่ รงงาน ดังกล่าวคิดเป็น 5% ของรายได้ รวม รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการ ลดกำ � ลั ง การผลิ ตในโรงงาน ที่ประเทศยุโรป ทั้งนี้ คาดว่า โรงงานที่ จ.ลพบุรี จะกลับมาเริม่ การผลิต ได้ไม่เกินกลางปี 55 ซึ่งการ หยุ ด การผลิ ต ดั ง กล่ า ว ทำ �ให้ บริษทั ฯ มีการเพิม่ กำ�ลังการผลิต ในโรงงาน ที่ จ.ระยองมา ทดแทน นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ เตรียมเงินลงทุนจำ�นวน 6,000 ล้านบาท เพื่อซื้อกิจการในต่าง ประเทศ เป็ น กิ จ การผลิ ต โพลี เ อสเตอร์ คาดว่ า จะมี ข้ อ สรุปภายใน Q4/54 ซึ่งบริษัทฯ ที่จะซื้อกิจการมีรายได้ 12,000 ล้านบาท/ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมองหาการซื้อกิจการใน ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง UAC ลงทุน (ต่อจากหน้า 1)

นายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบตั กิ าร บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ (UAC) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุน ในโครงการลงทุ น ในเรื่ อ ง

News Station

ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจโลกอาจ เป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการ เข้าซือ้ กิจการได้ ซึง่ ดีลซือ้ กิจการ มูลค่า 6,000 ล้านบาทดังกล่าว อาจไม่ใช่ดีลสุดท้ายของปีนี้ สำ � หรั บ ปี 54 บริ ษั ท ฯ

ยั ง คงเป้ า หมายรายได้ เ ติ บโต 70% มาอยู่ที่ 190,000 ล้านบาท เป็นรายได้ที่เติบโตจากทุกทวีป เป็ น การเติ บ โตจากปริ ม าณ การผลิต และความต้องการซื้อ ของอุตสาหกรรมที่ยังเติบโต 7%

ต่อปี ดังนั้นในปี 55 บริษัทฯ ตัง้ เป้ามีรายได้เติบโต 25% จาก ปี 54 แม้ปีนี้จะได้รับผลกระทบ น้ำ � ท่ ว ม หรื อ เป็ น รายได้ อ ยู่ ที่ 240,000 ล้านบาท โดยปีหน้า จะเป็ น ปี แ รกที่ บ ริ ษั ท ฯ รั บ รู้ รายได้ เ ต็ ม ปี จ ากการเข้ า ซื้ อ กิ จ การในเม็ ก ซิ โ ก และสหรั ฐ เมื่อเดือน มี.ค.54 ที่ผ่านมา บทวิ เ คราะห์ บล.ดี บี เอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประเมินว่า ฐานะการเงินของ IVL ยังแข็งแรง โดยสิน้ ก.ย.54 มี หนี้ สิ น 1.2 พั น ล้ า นดอลลาร์ สัดส่วนหนีส้ นิ สุทธิตอ่ ทุนเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเป็น 39% จาก 37% ใน สิน้ Q2/54 แนะนำ� “ซือ้ ” ราคา พื้ น ฐาน 40 บาท ซึ่ ง เที ย บ เท่ากับ P/BV ปี 55 ที่ 2.6 เท่า และ ROE 23% แม้ว่าเศรษฐกิจ จะมีความเสีย่ งจากการชะลอตัว แต่มองว่าการเปลี่ยนโครงสร้าง ด้วยการทำ� Consolidation จะ ทำ�ให้บริษัทเดินหน้าได้ดีต่อไป หลังจากที่ประสบความสำ�เร็จ มาแล้วในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

พลังงาน เพื่อผลิต LPG, CNG และ NGL โดยปัจจุบันได้มีการ ศึกษาโครงการ Gas Utilization Project มาระยะหนึ่งแล้ว และ ได้รับ Letter of Intent จาก บริษัทต่างชาติที่ได้รับสัมปทาน ในการขุ ด เจาะน้ำ � มั น ดิ บ และ

ก๊าซในเขตจังหวัดสุโขทัย เพื่อ ทำ�การเจรจาการลงทุนก่อสร้าง โรงงานปรับสภาพก๊าซที่ได้มา จากการผลิตน้ำ�มันดิบเร็วๆ นี้ ทั้ ง นี้ คาดว่ า จะใช้ เ งิ น ลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท และจะเริ่ ม ทำ � การผลิ ต ได้

ประมาณปลาย Q3/55 และจะ สามารถสร้างรายได้ประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี โดยบริษัทฯ ได้ เ ริ่ ม ทำ � การออกแบบทาง วิศวกรรมแล้ว สำ�หรับผลการดำ�เนิน งานงวด 9 เดือน ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554

UAC ลงทุน (ต่อจากหน้า 3)

บริ ษั ท ฯ มี กำ � ไรสุ ท ธิ 78.50 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวด เดียวกันปีก่อนที่มีกำ�ไร 63.67 ล้านบาท ส่วนผลประกอบการ ในไตรมาส 3 บริษัทฯ มีรายได้ จากการขาย 234.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.65 ล้านบาท หรือ 20.93% ขณะที่กำ�ไรสุทธิ 17.51 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน ปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจาก ส่ ว นแบ่ ง กำ � ไรจาก บริ ษั ท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด (BBF) ลดลง เนื่ อ งจากสถานการณ์ น้ำ � มั น ป า ล์ ม ข า ด ต ล า ด ประกอบกับอัตรากำ�ไรขั้นต้น ของสินค้าบางชนิดที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ เหลือของปี 54 บริษัทฯ เชื่อว่า ยอดขายน่ า จะเป็ น ไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ โดยคาดว่า จะมี ร ายได้ เ ติ บโตประมาณ 13 - 15% จากปี 53 แม้มองว่า CNT เผย (ต่อจากหน้า 1)

News Station

หน้า 4

สภาพเศรษฐกิ จโดยรวมช่ ว งที่ เหลือของปีนี้จะมีภาวะชะลอตัว จากปัญหาหนีส้ นิ ในกลุม่ ประเทศ EU และภาวะน้ำ�ท่วมในประเทศ แต่ดว้ ยธุรกิจในกลุม่ พลังงานและ ปิโ ตรเคมีที่มีความจำ � เป็ น จึ ง มี การขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประเมินได้จากราคาน้ำ�มันดิบ กลับมาสูงกว่า 100 ดอลลาร์/ บาร์ เ รล รวมถึ ง แนวโน้ ม ที่ ฤดูหนาวจะหนาวผิดปกติ ซึ่งจะ ส่ ง ผลให้ ร าคาพลั ง งาน และ ปิ โ ตรเคมี ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น และ เป็ น ผลดี กั บ พลั ง งานทดแทน ในประเทศ

น า ย สุ ร ศั ก ดิ์ โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด โอสถานุ เ คราะห์ กรรมการ และ Victor Investment บมจ.คริ ส เตี ย นี แ ละนี ล เส็ น Holdings Pte. Ltd. ในราคา (ไทย) (CNT) เปิ ด เผยว่ า หุ้นละ 4 บาทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก บริษัท ทุ น ลดาวั ล ย์ จำ � กั ด ซึ่ ง เป็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของสำ � นั ก คณะ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่าได้จำ�หน่าย กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ หุ้ น ทั้ ง หมดที่ ถื อ อยู่ ใ นบริ ษั ท ตลาดหลักทรัพย์ ผูซ้ อื้ จะต้องทำ� จำ�นวน 260,667,476 หุน้ ซึง่ คิด คำ � เสนอซื้ อ หุ้ น ทั้ ง หมดของ เป็น ร้อยละ 51.98 ของหุ้นที่ บริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นอื่นทุกราย จำ�หน่ายและชำ�ระแล้วทั้งหมด ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อขาย ของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ข้างต้น กล่าวคือ ในราคาหุ้นละ

4 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับแจ้ง จากผู้ซื้อว่าได้กำ�หนดระยะเวลา การทำ � คำ � เสนอซื้ อ หุ้ น ทั้ ง หมด โดยคาดว่าจะเป็นเวลา 25 วัน ทำ�การ นับแต่วันที่ 23 พ.ย. 29 ธ.ค. 54 สืบเนือ่ งจากการซือ้ ขาย หุ้ น ข้ า งต้ น บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง การลาออกของ กรรมการจาก นางสาววนารี ฉิ น ทกานั น ท์ , นายสถาพร เพชรทองคำ � และ นายวิ นั ย

วามวาณิชย์ ซึ่งให้มีผลนับแต่วัน นี้เป็นต้นไป ในการนี้ ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติ แต่งตั้ง นายกิริต ชาห์ นายคูชรู คาลี วาเดี ย และนายอนู โ มลู รามากริชนา เข้าเป็นกรรมการ ใหม่ แ ทนตำ � แหน่ ง กรรมการ ที่ว่างลง

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554 มวลรวมโลก และเศรษฐกิจกลุ่มนี้มีแนวโน้มว่า จะขยายตัวเร็วขึ้นกว่า ประเทศต่างๆ ในโลกในอนาคต การดำ�เนินการอย่างสมดุลนัน้ ถือเป็นเรือ่ ง สำ�คัญสำ�หรับพื้นฐานการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนทั่วโลก

“ไกธ์เนอร์” แนะยุโรปเร่งฟื้นเสถียรภาพการเงิน ชี้วิกฤตยังเสี่ยงกระทบศก.โลก

WTO คาดอีก 5 ปีจีนนำ�เข้าทวีคูณ ทะลุ 8 ล้านล้านดอลล์ ดันศก.โลกขยายตัว

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นาย ทิโมธี ไกธ์เนอร์ รัฐมนตรี กระทรวงคลังสหรัฐ ได้ผลักดันให้ยุโรปเร่งดำ�เนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อ ฟื้นเสถียรภาพด้านการเงิน พร้อมกล่าวว่า วิกฤตในยุโรปยังคงเป็นปัจจัย ท้าทายที่สำ�คัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก แม้ประเทศในยุโรปได้ ใช้กรอบการดำ�เนินงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการเงิน และ ปกป้องทวีปยุโรปแล้ว แต่ยุโรปก็จำ�เป็นต้องดำ�เนินการอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตลาดต้องการความเชื่อมั่นกลับคืนมา ไกธ์เนอร์ กล่าวต่อไปว่า เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเปค ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตยูโรโซน แม้ว่าประเทศเหล่านี้จะอยู่บน จุดยืนที่ค่อนข้างจะดีกว่า และยังได้ผลักดันให้กลุ่มเอเปคดำ�เนินการเพื่อ เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการขยายตัวในช่วงเวลาที่มีแรงกดดันจาก ทางยุโรป ซึ่งเป้าหมายหลักในการหารือก็คือ แนวทางการเสริมสร้างการ ขยายตัวและทำ�ให้เกิดสมดุลและยั่งยืนต่อไป ขณะทีเ่ อเปคเป็นกลุม่ ทีอ่ อ่ นไหวทีส่ ดุ ทีม่ ตี อ่ การชะลอตัวของ ทั่วโลก แต่เอเปคก็ควรจะมีบทบาทสำ�คัญในการช่วยเรื่องการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจเอเปคคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึง่ หนึง่ ของผลิตภัณฑ์

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า หยี เสี่ยวจุน ผู้แทนถาวร ของจีนในองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทโี อ) กล่าวในการเสวนาสาธารณะ ที่สำ�นักงานใหญ่ดับเบิลยูทีโอว่า ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ยอดการนำ� เข้าของจีนจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจนทะลุ 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยใน ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้เพิ่มความพยายามที่จะเพิ่มการนำ�เข้า ซึ่งได้ กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำ�คัญสำ�หรับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก นายหยีกล่าวว่า การนำ�เข้าของจีนเพิ่มขึ้น 4.7 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความหลากหลายให้กับการบริโภค ในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั สร้างโอกาสในการจ้างงานให้กบั ประเทศอืน่ ๆ ได้ อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนำ�เข้าของจีนจากกลุม่ ประเทศด้อยพัฒนา ที่สุดได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 24% ในระหว่างปี 2543 - 2552 และนับตั้งแต่ ปี 2551 เป็นต้นมา จีนกลายเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดสำ�หรับประเทศ ในกลุ่มด้อยพัฒนา โดยคิดเป็นสัดส่วนราว 23% ของการส่งออกทั้งหมด ของกลุ่มประเทศเหล่านี้ นอกจากการนำ�เข้าแล้ว การลงทุนของจีนในต่างประเทศก็ ขยายตัวอย่างอู้ฟู่ โดยในปี 2546 จีนมีการลงทุนโดยตรงในต่างแดน 2.8

AFET “ยังเป็นขาลง” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - สัปดาห์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 700 สัญญา สถานะคงค้าง 2,845 สัญญา - ปิด 100.50 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 3.80 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - น้�ำ มันทะลุ 95 เหรียญ - ผูป้ ระกอบการยานยนต์เผยอาจเริม่ เดินสายการผลิตเร็วๆ นี้ ปัจจัยลบ - นลท.รอดูผลงานผูน้ �ำ กรีซ-อิตาลี - ราคาบวกแค่รบี าวน์ - น้�ำ ยังไม่ลง - เงินเยนยังแข็งค่า กลยุทธ์ - เปิดสถานะขายจังหวะรีบาวน์ (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 55) - แนวรับ 94 บ./ก.ก. - แนวต้าน 103 บ./ก.ก.

หน้า 5

พันล้านดอลลาร์ และในปี 2553 ตัวเลขปรับขึน้ เป็น 7.88 หมืน่ ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในประเทศที่กำ�ลังพัฒนา

“เบอร์นันกี” ฟุ้งพันธบัตรรัฐฯ USA ยังเสี่ยงต่ำ�สุด แม้เอสแอนด์พีหั่นอันดับเครดิตไปแล้ว รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นาย เบน เอส เบอร์นันกี ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ เผย พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเป็น สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ� แม้จะถูกสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พี ลดอันดับความน่าเชื่อถือลง จากระดับสูงสุดเมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ก็ตาม “การลดอันดับความน่าเชือ่ ถือดังกล่าว ไม่ได้ท�ำ ให้นกั ลงทุน ขาดความเชือ่ มัน่ ต่อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ การลดอันดับความน่าเชือ่ ถือ ครั้งนั้น และการให้แนวโน้มที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจถูกปรับลดลง อีก ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่อย่างใด” นายเบอร์นันกี กล่าว อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯ จะต้องดำ�เนินมาตรการลด ภาระหนีส้ าธารณะให้ได้อย่างยัง่ ยืนท่ามกลางรายจ่ายด้านความมัน่ คงทาง สังคม และด้านสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น “เมื่อไรก็ตามที่ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวิกฤตหนี้ยุโรป นักลงทุนจะซื้อพันธบัตรรัฐบาล สหรัฐฯ เพราะเห็นว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงสุด และมีสภาพ คล่องมากที่สุดในโลก” ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าว

TFEX

“ยังหนีไม่พ้นยุโรป - น้ำ�ท่วม” นักวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - สัปดาห์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 17,565 สัญญา สถานะคงค้าง 34,596 สัญญา - ปิด 678.00 จุด ลดลง 1.90 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - อิตาลีพยายามจะสรุปงบประมาณรายจ่ายปี 55 ปัจจัยลบ - ศก.ยุโรปกดดันตลาดในระยะยาว - น้�ำ ท่วมกินพืน้ ทีก่ ทม.ต่อเนือ่ ง - ต่างชาติขายสุทธิหนุ้ ไทย 1,486.21 ล้านบาท กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50Z11 ธ.ค. 54) - แนวรับ 666 จุด - แนวต้าน 686 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 670 จุด ต้าน 690 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554

หน้า 6

TK ราคาเหมาะสม 14 บาท บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ�ซื้อ TK ราคาเหมาะสม 14 บาท หลังรายงานกำ�ไร 3Q11 ดีกว่าที่คาดไว้และเป็นจุดสูงสุดใหม่เป็นไตรมาส ที่ 10 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มกำ�ไร 4Q11 อาจเป็นไตรมาสทีม่ กี �ำ ไรชะลอตัว เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส เนื่องจากผลกระทบจากน้ำ�ท่วม น่าจะส่ง ผลต่อการขยายตัวของสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ (NPL เพิ่มขึ้น) ทั้งนี้สิน เชื่อที่อยู่ในอยุธยามีราว 3% - 4% ของสินเชื่อรวม สำ�หรับ ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ 2012 PER ต่ำ�เพียง 5.8 เท่าใน ปี 2012 ขณะที่คาดจ่ายเงินปันผลราว 0.64 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Yield 7% ซึ่งถือว่าน่าจูงใจ ราคาหุ้นได้ปรับตัวลง 25% หลังจากเหตุการณ์น้ำ�ท่วมซึ่ง น่าจะรับรู้ข่าวร้ายไปแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 11/11/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

TK 9.15 0.20 2.23 9.15 9.20 9.00 8.95 9.13

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

730,900 6,674 2.19 7.75 1.41 0.52 5.81 1.18 4,575

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/54

1. 2. 3. 4. 5.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 9.15 บาทหนาแน่นสุด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท สินทองหล่อ จำ�กัด นางอโนทัย พรประภา นายรักสนิท พรประภา นายสถิตย์พงษ์ พรประภา บริษัท เอส. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

จำ�นวนหุ้น

(%)

211,800,000 49,100,000 25,450,000 24,000,000 18,200,000

42.36 9.82 5.09 4.80 3.64

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554

น้ำ�ท่วมกดรายได้รัฐฯ สูงกว่าเป้าแค่ 2% นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้ อำ � น ว ย ก า ร สำ � นั ก ง า น เศรษฐกิ จ การคลั ง ในฐานะ โ ฆ ษ ก ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง เปิ ด เผยว่ า ในเดื อ นตุ ล าคม 2554 ซึ่ ง เป็ น เดื อ นแรกของ ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) รั ฐ บาลจั ด เก็ บ รายได้สุทธิ 128,309 ล้านบาท สูงกว่าประมณการ 2,730 ล้าน บาท หรือร้อยละ 2.2 (สูงกว่า เดื อ นเดี ย วกั น ปี ที่ แ ล้ ว ร้ อ ยละ 2.7) โดยการจั ด เก็ บ รายได้ รัฐบาลชะลอตัวลงส่วนหนึ่งเป็น ผลจากเหตุการณ์อุทกภัย ภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่า ประมาณการที่ สำ � คั ญ ได้ แ ก่ ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ภาษีมลู ค่า เพิ่ม และภาษีสรรพสามิตสูง กว่าเป้าหมาย 1,483 1,328 และ 1,574 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 8.4 2.9 และ 6.3 ตามลำ�ดับ อย่างไรก็ดี การจัด

เก็บอากรขาเข้าต่ำ�กว่าเป้าหมาย 1,305 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.7 แต่สงู กว่าเดือนเดียวกันปีที่ แล้วเล็กน้อย ขณะที่รัฐวิสาหกิจ นำ�ส่งรายได้ 20,700 ล้านบาท

สู ง กว่ า ประมาณการ 354 งานอื่นจัดเก็บรายได้รวม 4,145 ล้ า น บ า ท ห รื อ ร้ อ ย ล ะ ล้านบาท ต่ำ�กว่าประมาณการ 1.7 เนื่ อ งจาก บมจ.อสมท 190 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 จ่ายเงินปันผลสูงกว่าประมาณ “แม้วา่ การจัดเก็บรายได้ การ 303 ล้านบาท ส่วนหน่วย รั ฐ บาลในช่ ว งแรกจะได้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก อุ ท ก ภั ย แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี เ มื่ อ ภาวะการณ์ ดังกล่าวได้คลี่คลายลง ธุรกรรม ทางเศรษฐกิจทัง้ ด้านการบริโภค และการลงทุน การเร่งรัดการส่ง ออก จะเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ รวมทั้งการอัดฉีดเงินของรัฐบาล ผ่านมาตรการด้านสินเชื่อจาก สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ และ จากเม็ดเงินงบประมาณที่ขาด ดุ ล ถึ ง 400,000 ล้ า นบาท ในปีงบประมาณ 2555 จะส่งผล ให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เพิ่มขึ้น และสามารถจะชดเชย ส่วนทีส่ ญู เสียได้ ส่งผลให้การจัด เก็บรายได้ของรัฐบาลในปีนี้เป็น ไปตามเป้ า หมาย”นายสมชั ย กล่าว

บสก.คาดปีนี้

ซื้อ NPL-NPA บริหาร2หมื่นลบ. นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ กรุ ง เทพ พาณิชย์ จำ�กัด (บสก.) เปิด เผยว่า ในปีนี้ บสก. ได้ทยอย รั บ ซื้ อ รั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ย คุ ณ ภาพจากสถาบั น การเงิ น มาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับซื้อ NPL จากสถาบัน การเงินแล้ว จำ�นวน 10,178

ล้ า นบาท รวมทั้ ง อยู่ ร ะหว่ า ง สำ � นั ก งาน บ้ า นพั ก อาศั ย เจรจากั บ สถาบั น การเงิ น เพื่ อ ห้องชุดสำ�นักงาน โกดัง และ รับซื้อ NPA มูลค่ า ประมาณ ที่ดินเปล่า ดังนั้นในปีนี้ บสก. 6,000 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ คาดว่าจะสามารถรับซื้อรับโอน ได้รับซื้อ NPA จากกองทุนเพื่อ NPL และ NPA จากสถาบันการ การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบ เงินมาบริหารจัดการได้ประมาณ สถาบันการเงิน มาบริหารอีก 20,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้า จำ�นวน 93 รายการ มูลค่า 675 หมายที่กำ�หนดไว้ ปัจจุบัน บสก. มี NPL ล้านบาท ประกอบด้วย อาคาร

ในความดูแลทัง้ สิน้ 43,436 ราย คิดเป็นมูลค่า 230,861 ล้านบาท ขณะที่มี NPA จำ�นวน 14,029 ราย คิดเป็นมูลค่า 36,432 ล้าน บาท โดยวัตถุประสงค์หลักของ การรับซื้อทรัพย์สินจากธนาคาร พาณิ ช ย์ ม าบริ ห ารจั ด การ มุ่งเน้นการเป็นเครื่องมือสำ�คัญ ของรัฐทีจ่ ะช่วยแก้ปญั หาและลด หนีด้ อ้ ยคุณภาพในระบบสถาบัน การเงิน เพื่อส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิ จ ของประเทศอย่ า งมี ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการ ตลท.เผยกองทุนรวมอสังหาฯ ผูจ้ ดั การ บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดเผยว่า กองทุน “M-AAA” เทรดวันแรก 15 พ.ย.นี้ น า ย ช นิ ต ร ช า ญ ชั ย ณ ร ง ค์ รวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-อะเมซิ่ง อะลา รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และ อันดามัน หรือ M-AAA ได้ลงทุนซือ้ กรรมสิทธิ์ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง โดยสมบูรณ์ (Freehold) ในโรงแรม พีพี ไอ ประเทศไทย เปิ ด เผยว่ า กองทุ น รวม แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่ง อสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-อะเมซิ่ง อะลา เป็นรีสอร์ทหรูจ�ำ นวน 112 ห้อง พร้อมสิง่ ปลูก อันดามัน (M-AAA) พร้อมเข้าจดทะเบียนใน สร้างและสิ่งอำ�นวยความสะดวก โดยจุดเด่น ห ม ว ด ก อ ง ทุ น ร ว ม อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ของกองทุนคือ ทรัพย์สินซึ่งเป็นรีสอร์ทระดับ กลุม่ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เริม่ ซือ้ ขาย 4.5 ดาว ตั้งอยู่บนเกาะพีพีดอน ต.อ่าวนาง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป และ อ.เมือง จ.กระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับ นับเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าจด 1 ใน 10 ของโลก อีกทั้ง ผู้เช่าทรัพย์สิน คือ ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกองที่ 6 บริษัท พีพี วิลเลจ แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ ของปีนี้ โดย M-AAA ได้เสนอขายหน่วย จำ�กัด ได้ดำ�เนินการจัดจ้าง Outrigger ลงทุ น ต่ อ ประชาชนทั่ ว ไประหว่ า งวั น ที่ Enterprises Group ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการ 12 - 28 ตุลาคม 2554 จำ�นวน 212 ล้าน โรงแรมที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์มานาน หน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่า กว่า 60 ปี ทั่วโลกเป็นผู้บริหารโรงแรม ทั้งนี้ บลจ. เอ็มเอฟซี มั่นใจว่าการ เสนอขาย 2,120 ล้ า นบาท โดยมี บ ริ ษั ท เข้ า จดทะเบี ยน ของ M-AAA ในครั้งนี้ จะ เอ็มเอฟซี (MFC) เป็นบริษัทจัดการกองทุน

News Station

หน้า 8

เพิม่ ทางเลือกการลงทุนทีด่ ใี ห้กบั ผูล้ งทุน และ เป็นการเพิม่ สภาพคล่องให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ของกองทุน M-AAA ด้วยเช่นกัน M - A A A เ ป็ น ก อ ง ทุ น ร ว ม อสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วย ลงทุน ไม่ก�ำ หนดอายุโครงการ และมีลกั ษณะ โครงการแบบระบุเฉพาะเจาะจง มีนโยบาย จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตรา ไม่น้อยกว่า 90% ของกำ�ไรสุทธิที่ไม่รวมกำ�ไร ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการประเมินค่าและการสอบ ทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำ�รอบระยะ เวลาบัญชีนนั้ M-AAA มีผถู้ อื หน่วยลงทุนราย ใหญ่ 3 ลำ�ดับแรกหลัง IPO คือ ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย ถือหน่วยลงทุนใน อัตรา 30% บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำ � กั ด (มหาชน) ถื อ หน่วยลงทุนในอัตรา 7.08% และนายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 4.72%

L&E ปั๊มกำ�ไร 9 เดือนพุ่ง 110% เชื่อโค้งสุดท้ายแจ่มต่อ หลังดีมานด์ล้น นายปกรณ์ บริมาสพร ประธาน กรรมการบริ ห าร บมจ.ไลท์ ติ้ ง แอนด์ อีควิปเมนท์ (L&E) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มี ร ายได้ จ ากการขายรวมใน Q3/54 จำ�นวน 592.39 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 35%YoY มีกำ�ไรสุทธิที่ 32.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.24%YoY ขณะที่ผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค. - ก.ย. 54) บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายรวม 1,444.97 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 25.66%YoY และมีก�ำ ไร สุทธิ 61.09 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 110.94%YoY ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

เป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นช่วง High Season ของธุรกิจ รวมทั้ง ของศูนย์การค้า สรรพสินค้า ซุปเปอร์สโตร์ บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์จากการซ่อมแซมที่ ร้านค้าย่อยต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม อยู่ อ าศั ย และอาคารสำ � นั ก งานต่ า งๆ รวมทั้ ง นโยบายจากภาครั ฐ ที่ ส่ ง เสริ ม ภายหลังวิกฤตอุทกภัยคลีค่ ลายลง ส่งผลให้ และสนั บ สนุ น ให้ เ ปลี่ ย นไปใช้ อุ ป กรณ์ มี ค วามต้ อ งการใช้ สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ คม ประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยอดขายด้ า นการส่ ง ออกก็ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น และน่ า จะผลั ก ดั น ให้ ผ ลประกอบการ อย่างต่อเนื่อง และจากยอดขายที่สูงขึ้น บริษัทฯ เพิ่มขึ้นทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ดังกล่าวทัง้ ในและต่างประเทศ ประกอบกับ บริษัทฯ มั่นใจผลประกอบการทั้งปี 54 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง ยั ง เป็ นไปตามเป้ า หมายเดิ ม ที่ ค าดว่ า สำ�หรับแนวโน้มใน Q4/54 คาดว่า รายได้เติบโต 20% จากปีก่อน จะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจาก www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ตลาดไอพีโอยังน่าสน - FA ตุนลูกค้าล้นมือ ตลาดไอพีโอยังหอมกรุ่น แม้ภาวะตลาดหุ้นไม่ซู่ซ่าเท่าที่ควร ค่ายฟินันเซีย ไซรัส ระบุผล ตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นไอพีโอปีนี้เฉลี่ยยังมากกว่า 50% เท่าปีก่อน เชื่อเรียกความสนใจจาก นักลงทุนได้ และหวังดัน 1 - 2 บริษัทฯ เข้าเทรด mai ทันช่วงที่เหลือของปี ส่วนค่ายฟิลลิป เตรียมส่ง 3 - 4 บริษัท เทรดครึ่งหลังปี 2555 เชื่อภาวะตลาดฯ สดใสขึ้น หลังฟื้นตัวจาก สถานการณ์น้ำ�ท่วม นายสมภพ กี ร ะสุ น ทรพงษ์ กรรมการผู้อำ�นวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า แนวโน้มผลตอบแทน จากการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เสนอขายให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ไอพีโอ) เฉลี่ยในปี 2554 จะมากกว่า 50% ซึ่งเป็นระดับเดียวกับในปี 2553 ทีม่ หี นุ้ ไอพีโอเข้าซือ้ ขายรวมจำ�นวน 11 บริษัท ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวถือเป็น ระดับทีด่ ี สะท้อนให้เห็นว่าตลาดไอพีโอ น่าสนใจที่เข้าลงทุนอยู่ “มั่นใจว่าผลตอบแทนของหุ้น ไอพีโอยังอยู่ระดับที่ดี เฉลี่ยภาพรวมปี นี้น่าจะเกิน 50% นักลงทุนยังสนใจ แน่ น อน โดยยั ง รอหุ้ น ใหม่ เ ข้ า มา คาดว่ า กระแสไอพี โ อยั ง ไม่ ต ก” นายสมภพ กล่าว อย่างไรก็ดี ช่วงที่เหลือของปีนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ง านด้ า นที่ ป รึ ก ษาทาง การเงิน (FA) เพื่อนำ�หุ้นไอพีโอเข้าซื้อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ อ็ ม เอ ไอ (mai) จำ�นวน 1 - 2 บริษัทฯ โดย

1 ในบริษทั ฯ ดังกล่าวเป็นธุรกิจในกลุม่ ยานยนต์ ด้ า น น า ย วิ ช า โ ต ม า น ะ กรรมการผู้จัดการสายงานวาณิชธนกิจ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า ครึ่งหลังปี 2555 บริษัทฯ เตรียมเป็นที่ ปรึ ก ษาทางการเงิ น และเป็ น ผู้ จั ด จำ�หน่ายและรับประกันการจัดจำ�หน่าย หุ้นไอพีโอ ประมาณ 3 - 4 บริษัทฯ โดยเป็นธุรกิจประเภทอุปโภคบริโภค ย า น ย น ต์ วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแม้ปีนี้ธุรกิจประเภท ดั ง กล่ า วอาจได้ รั บ ผลกระทบจาก สถานการณ์น้ำ�ท่วมบ้าง แต่เชื่อว่าจะ ฟื้นตัวได้ทันก่อนเข้าซื้อขาย “เรามีไอพีโอในมือพอสมควรที่ เตรียมเข้าตลาดหุ้นประมาณครึ่งหลัง ปี 2555 ซึง่ ภาพรวมตลาดไอพีโอในช่วง นั้น คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งจากนี้ จนถึงประมาณไตรมาส 1/2555 ยังต้อง ติ ด ตาม และประเมิ น สถานการณ์ ตลาดฯ ใกล้ชิด” นายวิชา กล่าว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554

Lifestyle Station

ยอดของมิตร คือ “ธรรม”

by Jackal_XIII

มิตรเป็นเรื่องสำ�คัญของบุคคลและยอดของมิตรก็คือธรรม ที่ พึ ง อบรมให้ มี อ ยู่ ใ นจิ ตใจ เพราะธรรมย่ อ มเป็ น มิ ต รประจำ � ตน ไม่มีพรากออกไปจากตนได้ ก็ย่อมช่วยตนอยู่เสมอ แต่เมือ่ ว่าถึงบุคคลด้วยกัน มิตรทีด่ เี ป็นผูพ้ งึ ปรารถนา ทัง้ เวลา ปกติ ทั้งในเวลาคับขัน ลักษณะของมิตรที่ดีประการหนึ่งอันจะขาด เสียมิได้ก็คือ “ปัญญา” มิตรผู้มีปัญญาย่อมจะสามารถให้คำ�แนะนำ�ที่ถูกต้องให้เกิด ประโยชน์ปราศจากโทษ ส่วนมิตรทีข่ าดปัญญา แม้ปรารถนาดี ก็เหมือน มุ่งร้าย -/- พระโอวาทธรรม วรคติธรรม พระคติธรรม โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก -/-

Photo Release

สายธาร สายน้ำ�ใจ จาก COLOR

ขวัญชัย ณัฎฐ์เศรษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) พร้อม พีรพันธ์ จิวะ พรทิ พ ย์ (ซ้ า ยสุ ด ) ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยสนั บ สนุ น และพั ฒ นาธุ ร กิ จ เป็ น ตั ว แทนกลุ่ ม บริ ษั ท ลงพื้ น ที่ ม อบน้ำ � ดื่ ม เครื่องสาธารณูปโภค และเครื่องยังชีพ ให้แก่วัดบางกุฎีทอง เขตบางกระดี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ เนื่องจากประสบปัญหาจากภัยน้ำ�ท่วม ซึ่งกลุ่มบริษัทเล็งเห็นความสำ�คัญและมีความมุ่งมั่นที่จะตอบแทน สังคมไทยในยามที่ทุกคนประสบกับความยากลำ�บากอยู่ในขณะนี้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

เดอะ ครีม แอนด์ ฟัดจ์ แฟกตอรี่ แนะเมนูครีเอชั่นใหม่ “แมคคาเดเมีย แมดเนส”

“เดอะ ครีม แอนด์ ฟัดจ์ แฟกตอรี่” ธุรกิจแฟรนไชส์ในเครือ “จีเอฟเอ” ร้านไอศกรีมระดับซุปเปอร์พรีเมี่ยมแบบมิกซ์อิน แนะนำ� ครีเอชั่นใหม่ล่าสุด “แมคคาเดเมีย แมคเนส” [MACADAMIA MADNESS!] เอาใจนักทานไอศกรีมที่ชื่นชอบมิกซ์อิน แมคคาเดเมียเป็นพิเศษ ด้วยเมนู ใหม่ 3 ครีเอชั่น ได้แก่ แมคคาเดเมีย ท็อฟฟี่ ชีสเค้ก [Macadamia Toffy Cheesecake], แมคคาเดเมีย ไวท์ มอลต์ [Macadamia White Malt] และ คอฟฟี่ ครันซ์ แมคคาเดเมีย [Coffee Crunch Macadamia] รสชาติอร่อยหวานมันเต็มคำ� สุขสดชื่นกับไอศกรีมรสอร่อยที่โปรดปราน เชิ ญ ชวนแวะชิ ม ไอศกรี ม ผสานความมั น แสนอร่ อ ยกั บ “แมคคาเดเมีย” อย่างลงตัว ได้แล้วที่ร้าน เดอะ ครีม แอนด์ ฟัดจ์ แฟกตอรี่ ทั้ง 10 สาขา ได้แก่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น G, ศูนย์บันเทิงเชิงศิลป์ ดิ เอสพละนาด ชั้น G, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า ชั้น 6, อาคารเทียบเครื่องบินบี (B) และ เอฟ (F) สนามบิน สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ, ชั้น G ดิอะเวนิว พัทยา, ชั้น G เดอะมอลล์ บางแค, เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 5, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 5 และเซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น B ภายใน Top Market ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 ธ.ค. 54

มุมประกัน ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ต้านภัยน้ำ�ท่วม นางสาวนันทวัน กิจธนาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) นำ�อาสาสมัครพนักงาน และตั ว แทน ร่ ว มกั บ สถานี โ ทรทั ศ น์ ช่ อ ง 9 นายกำ � ภู ภู ริ ภู ว ดล ผู้ประกาศข่าว รายการ ข่าวข้น คนข่าว ลงพื้นที่นำ�ข้าวกล่องพร้อม รั บ ประทานกว่ า 4,000 ชุ ด พร้ อ มน้ำ � ดื่ ม ช่ ว ยเหลื อ และบรรเทา ความเดือดร้อน พร้อมให้กำ�ลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมในพื้นที่บางใหญ่ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

BBL ชวนลูกค้าผู้ผลิตร่วม “ตลาดช้อปฉุกเฉิน” นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 6 จากขวา) นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 7 จากขวา) ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการ (ที่ 5 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมบูธลูกค้าและคู่ค้า ผู้ผลิตกว่า 40 ราย ที่ธนาคารกรุงเทพเชิญชวนให้นำ�สินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำ�เป็นและกำ�ลังเป็นที่ต้องการมาจำ �หน่ายให้กับลูกค้าและประชาชน ในงาน ‘ตลาดช้อปฉุกเฉิน’ โดยธนาคารเป็นผู้ประสานงานและอำ�นวยความ สะดวกในด้านสถานที่สำ�หรับจำ�หน่ายสินค้าบริเวณลานด้านหน้าอาคาร สำ�นักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนจบ

กางแผนงาน PTTGC ผ่านทัศนะ

วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

มาถึงปรัชญาในการบริหาร วีรศักดิ์ ให้ความสำ�คัญกับ ทีมเวิร์ค เป็นอย่างมาก ต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน มีอะไรแบ่งปันกัน นั่นถือเป็น วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ พ นั ก งานทุ ก คนต้ อ งมี ฉะนั้ น ในการคั ด เลื อ กคน ต้องหาที่ฟิตกับองค์กรจริงๆ ต้องสื่อสารกับพนักงานใหม่ตั้งแต่วันแรก ทีก่ า้ วเข้ามาว่า องค์กรคาดหวังอะไรจากเขา แล้วสิง่ ไหนทีช่ อบ สิง่ ไหนทีไ่ ม่ ชอบ อะไรทีอ่ ยากเห็น อะไรทีไ่ ม่อยากเห็น ในขณะเดียวกันก็ใช้สงั คมภายใน บริษัทเป็นตัวหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรให้กับกลุ่มเลือดใหม่ที่เข้ามา

“วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล”

“ธุรกิจนี้ต้องสื่อกับคนทั่วโลกตลอดเวลาว่า องค์กรเรามี ขีดความสามารถในการแข่งขัน และเมื่อประกาศเสียงดังฟังชัด อย่างนี้ พนักงานทุกคนจะทำ �งานแบบเช้าชาม เย็นชามไม่ได้ เพราะท่ามกลางการแข่งขัน ทุกวันองค์กรต้องเดินหน้า ทุกคนต้อง ช่วยกันทางาน เพราะถ้าผลการทำ�งานออกมาดี ผลตอบแทนที่ ทุกคนจะได้รับก็จะดีตามไปด้วย แม้โครงสร้างองค์กรจะมีลักษณะเหมือนองค์กรข้ามชาติ แต่การใส่ใจในรายละเอียดเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ ของพนักงานก็ท�ำ ให้ พนักงานมีความรูส้ กึ ทีด่ กี บั องค์กร พนักงานรูส้ กึ ว่าองค์กรเอาใจใส่ โดยเขาจะไม่คดิ ว่าสิง่ ทีพ่ นักงานต้องการในการเข้าทำ�งานกับบริษทั คือ เงินเดือน แต่สงิ่ ทีเ่ ขาต้องการนอกเหนือจากนัน้ คือ มาทำ�งาน แล้วมีความสุข” เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากทัศนะของ วีรศักดิ์ โฆสิต ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)

........ จบ ........

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิก�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 11 พฤศจิก�ยน 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

985.02 4.78% 3,677.02 17.86% 4,472.78 21.72% 11,455.16 55.63%

784.74 3.81% 3,649.19 17.72% 5,958.99 28.94% 10,197.06 49.52%

200.28 27.83 -1,486.21 1,258.10

Last Update

11/11/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

970.97 683.01 1,480.16 258.36

Chg 2.67 0.98 3.12 3.26 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

11/11/2011

%Chg 0.28 0.14 0.21 1.28 20,589.97 549.99

17:01:55

AGRO D ecline 29% No C hange 25%

2 A dv ance 46%

TECH

1

1.5 1

0.36 0.49

CONSUMP

0.5 0

D ecline 24% No C hange 30%

1.74

-0.5

SERVICE

-1

-0.61 -0.86

FINCIAL

0.04 A dv ance 46%

0.65

INDUS

RESOURC

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิก�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 11 พฤศจิก�ยน 2554

JAS

( Day )

Price & Fundamental Symbol JAS

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

: JAS 300,000,000

1.91 0.06  3.24  1.87  1.95  1.86  1.85  1.90  1,240,340,000  2,352,825  4.74 

19.10 2.08  0.02  1.08  0.10  13,837  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

250,000,000

Vol.

200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000

1.95

1.94

1.93

1.92

Price

1.91

1.90

1.89

1.88

1.87

1.86

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิก�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 11 พฤศจิก�ยน 2554

SAMTEL

( Day )

Volume Analysis

: SAMTEL

Price & Fundamental Symbol SAMTEL

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker FSS

10.80 0.60  5.88  10.30  10.90  10.30  10.20  10.58  5,850,400  61,902  5.67 

11.25 3.27  0.30  3.90  0.96  6,545  Target Update 12.90 9/11/2011

1,600,000 1,400,000 1,200,000

Vol.

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 10.90

10.80

10.70

10.60

10.50

10.40

10.30

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิก�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 11 พฤศจิก�ยน 2554

TRUBB

( Day )

Price & Fundamental Symbol TRUBB

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: TRUBB

4,000,000 3,500,000

3.12 -0.16  -4.88  3.38  3.52  3.12  3.28  3.31  30,306,900  100,378  12.08 

7.61 1.12  0.20  4.88  0.41  1,701  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 3.52

3.50

3.48

3.46

3.44

3.42

3.40

3.38

3.36

Price

3.34

3.32

3.30

3.28

3.26

3.24

3.22

3.20

3.18

3.16

3.14

3.12

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554

ตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ยังคงแกว่งตัว ไซด์เวย์ โดยตลาดฯ จะมี Sentiment ไปตามก ระแสขอ งข่ า วที่ อ อกมาเป็ น ระยะๆ โดยเฉพาะกระแสขา่ วทีม่ าจากฝัง่ ยุโรป ส่วนปัจจัยในประเทศ กรณีประชุม กนง. อาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลงได้ เนื่องจากรอบนี้ปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนไป ในเรื่ อ งของเศร ษฐกิ จโลก อี ก ทั้ ง ยั ง มี เหตุการณ์น�้ำ ท่วมเข้ามาอีก ประเมินกรอบ การเคลื่อนไหว 950 - 990 จุด

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ มีโอกาสผันผวน เนือ่ งจากสถานการณ์ใน ยุโรปที่ไม่มีความชัดเจนในการช่วยเหลือ ประเทศกรีซและอิตาลี ประกอบกับปัจจัย ในประเทศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน เดือน ต.ค. ปรับตัวลดลง จากผลกระทบ จากน้�ำ ท่วม แนะนำ�หลีกเลีย่ งการไล่ราคา หุ้นกลุ่มหลัก และ เก็งกำ�ไรหุ้นรายตัว โดยมีแนวรับ 950 - 940 จุด และแนว ต้านที่ 980 - 990 จุด

หน้า 13

คาดตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ยังคง เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เนื่องจากปัญหา น้ำ � ท่ ว มและห นี้ ยุ โ รปยั ง คงกดดั น ตลาดฯ โดยมองแนวต้านที่ 992 จุด จึงแนะนำ� นักลงทุนเล่นรอบ โดยเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ ที่ผ่านมา แม้ระหว่างวันดัชนีฯจะปรับตัวลง แต่รบี าวน์ขนึ้ มาปิดบวกและยืนเหนือค่าเฉลีย่ 5 และ 10 วันได้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 735 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ�

“เมื่อคุณจะทำ�ธุรกิจใดๆ ก็ตาม... หากคุณชอบ และรัก และพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับมัน คุณจะต้องประสบความสำ�เร็จอย่างแน่นอน แต่คุณต้องลงมือศึกษาอย่างเป็นจริงเป็นจังด้วย”

หน้า 18

ชัยยุทธ กรรณสูต

บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 14 พ.ย. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you