Page 1

Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554

News Station

www.istationnews.co 7

ยอดบังคับจำ�นองบ้านสหรัฐฯQ3พุ่ง14% ธปท.-แบงก์ เตรียมความพร้อม ช่วยระบบการเงินไม่ล้ม บรรเทาน้ำ�ท่วม

8

STAR มั่นใจ น้ำ�ลดยอดขายพุ่ง

9

Dynamic Station

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

PSL รอวันโตก้าวกระโดด ลงทุนยาวสบายใจ เป้าหมาย 22 บาท

โบรกเกอร์เชียร์ PSL เป็นยอดหุ้นกลุ่มขนส่ง ผ่านพ้นจุดต่ำ�สุดแล้ว คาดผล การดำ�เนินงานจะกลับสู่ขาขึ้นอย่างน้อยในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า ชี้ราคาเป้าหมาย 22 บาท ขณะที่ THAI เหมาะเก็งกำ�ไรสั้นรับประโยชน์ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ทว่าภาวะ แข่งขันการบินในอนาคตยังน่ากลัวเสี่ยงต่อภาวะรายได้ผันผวน ต่อหน้า 3 กวา่ จะมาเป็นเสือ

TASCO !! 10

Lifestyle Station โรคที่มาจากการอดนอน

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

ขายลดความเสี่ยง

ARIP รับน้�ำ ท่วมอาจฉุดยอดขาย Q4 ยันคงเป้ารายได้ปีนี้โต 10%

ต่อหน้า 3

PICO เผยน้ำ�ท่วมอาจกระทบผลงานงวดปี 55 เตรียมประเมินผลกระทบหลัง ต.ค.นี้ SET News “ทัดตะวัน อธิพิไล” เปิดหัวใจงานค้าตราสารหนี้

ผู้อำ�นวยการฝ่ายค้าตราสารหนี้ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

ตอนที่ 1

ต‡อหนˆา 12

ก.ล.ต. สอบมูลปลั๊กหลุด 26 ก.ย. เชื่อไร้ตุกติก ต่อหน้า 8

ต่อหน้า 4

TTW

มูลค่าเหมาะสม 6.60 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554 SC คาด (ต่อจากหน้า 1)

บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ บ ล . กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ระบุ ว่ า ตามมติ ครม.ที่เห็นชอบมาตรการลดภาษี เงินได้นิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% และ 20% ของกำ�ไรสุทธิในปี บั ญ ชี 55 และ 56 ตามลำ � ดั บ ประเมิน AOT และ THAI จะได้ ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก ปั จ จุ บั น มี อั ต ราการจ่ า ยภาษี ที่ 30% ของกำ�ไรสุทธิ พร้อมกันนี้ได้ ปรับเพิ่มประมาณการกำ�ไรปี 55 ขึ้น 10% จากประมาณการเดิม สะท้ อ นอั ต ราภาษี ที่ ล ดลงจาก สมมติ ฐ านเดิ ม สำ � หรั บ PSL เนื่องจากส่วนใหญ่มีการดำ �เนิน ธุรกิจในต่างประเทศที่ได้รับการ ยกเว้นภาษี จึงประเมินอัตราภาษี จ่ายปี 55 ที่ 8% จึงไม่ได้ประโยชน์ จากอัตราภาษีที่ลดลงแต่อย่างใด อย่ า งไรก็ ต ามการปรั บ ลดอั ต รา ภาษี ค รั้ ง นี้ ไ ม่ ก ระทบต่ อ การ ประเมินมูลค่าพื้นฐาน อย่างไรก็ดี PSL ยังเป็น หุ้น Top picks ในกลุ่มผลการ ดำ�เนินงานมีแนวโน้มฟื้นตัวค่อน ข้ า งชั ด เจนและก้ า วกระโดด จากจำ�นวนวันเดินเรือทีผ่ า่ นจุดต่�ำ สุดไปแล้วและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อ เนื่ อ งในช่ ว ง 2 ปี ข้ า ง หน้ า ตามแผนการรั บ มอบเรื อ ใหม่ ขณะที่ ค่ า ระวางเรื อ มี โ อกาส ผั น ผวนน้ อ ยกว่ า อุ ต สาหกรรม เนื่องจากอายุเฉลี่ยของกองเรือลด ลงและมีนโยบายทำ�สัญญาระยะ ยาว แต่เหมาะสำ�หรับการลงทุน ระดับ 12 เดือนขึ้นไปเนื่องจาก ช่วง 6 เดือนแรกของปี 55 จำ�นวน วั น เดิ น เรื อ จะเพิ่ ม แบบค่ อ ยเป็ น ค่อยไป เราปรับมูลค่าพื้นฐานขึ้น 5% ที่ 22 บาท เพื่ออิงกับผลการ ดำ � เนิ น งานปี 55 โดยยั ง คงใช้ P/BV เป้าหมายที่ 1.3x (ระดับซื้อ ขายสูงสุดในรอบ 3 ปี) ในการ ประเมินมูลค่า เนื่องจากผลการ ดำ�เนินงานจะกลับสู่ขาขึ้นอย่าง น้ อ ยในช่ ว ง 2 - 3 ปี ข้ า งหน้ า แม้ราคาหุ้นปัจจุบัน (10.2xP/E) ยังแพงกว่าค่าเฉลีย่ กลุม่ เดินเรือใน

ภู มิ ภ าค (8.3xP/E) หากอิ ง กั บ ผลการดำ�เนินงานปี 55 แต่เชื่อว่า P/E หลังปี 55 จะลดลงในอัตราเร่ง และเร็วกว่ากลุ่ม สำ�หรับการลงทุนระยะสัน้ แนะนำ� THAI (เก็งกำ�ไร/มูลค่าพื้น ฐาน 35 บาท) เป็นหุ้นที่ถูกกว่าค่า

ARIP รับ (ต่อจากหน้า 1)

นายปฐม อิ น ทโรดม กรรมการบริหารและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บมจ.เออาร์ไอพี (ARIP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้ใน ปี นี้ เ ติ บ โต 10% ตามเดิ ม แม้ ยอมรับว่าใน Q4/54 ยอดขายอาจ จะลดลง จากการทีต่ ลาดสินค้าไอที ทั้งระบบชะงักลง หลังจากที่น้ำ�เข้า ท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจหลายแห่ง

News Station เฉลีย่ ในภูมภิ าค (ซือ้ ขายที่ 5.5xP/E เทียบกับ 13xP/E ค่าเฉลี่ยสายการ บิ น ในภู มิ ภ าค) อย่ า งไรก็ ต าม เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงคิดเป็น สั ด ส่ ว นกว่ า 40% ของรายได้ จึงต้องระมัดระวังความผันผวนของ ราคาหุ้นหากราคาน้ำ�มันเครื่องบิน

ปรับตัวสูงขึน้ ส่วนระยะยาว THAI จะได้ รั บ แรงกดดั น จากจำ � นวน อุปทานเครื่องบินที่จะเพิ่มขึ้นใน ภู มิ ภ า ค อ ย่ า ง มี นั ย สำ � คั ญ (กว่ า 1 พั น ลำ�ในช่ ว ง 5 ปี ข้ า ง หน้ า ) ขณะที่ ส่ ว นของ THAI มีเครื่องบินเพิ่มเพียงปีละ 2 ลำ� ในช่วงเวลาเดียวกัน ข ณ ะ ที่ ภ า พ ก ลุ่ ม Transportation and Logistics Sector มี น้ำ � หนั ก การลงทุ น “เท่ากับตลาด” เนือ่ งจากการเติบโต ของรายได้ ใ นกลุ่ ม นี้ ยั ง มี โ อกาส ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มี แนวโน้มชะลอตัว สำ�หรับธุรกิจเรือ เทกอง อุ ป ทานส่ ว นเกิ น ใน อุตสาหกรรมยังคงกดดันให้อตั ราค่า ระวางเรือคงมีทิศทางทรงตัวหรือ ปรั บ ขึ้ น อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป ขณะทีธ่ รุ กิจขนส่งทางอากาศจะเข้า สู่ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจาก การทยอยเปิดเส้นทางบินและรับ มอบเครื่ อ งบิ นใหม่ ข องคู่ แ ข่ งใน ภูมิภาค โดยเฉพาะสายการบินใน ตะวั น ออกกลางและสายการบิ น ต้นทุนต่ำ� ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ THAI ที่มีจำ�นวนการเพิ่มเครื่องบินที่น้อย กว่า การเพิม่ เทีย่ วบินในภูมภิ าคโดย ภาพรวมจะสนับสนุนการเติบโตของ ธุรกิจสนามบิน แต่ AOT กลับได้ ประโยชน์จ�ำ กัด เนือ่ งจากกว่า 70% ของปริมาณโดยสารมาจากสนาม บินสุวรรณภูมิซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ ประโยชน์เต็มที่ภายในสิ้นปีนี้และ ต้องใช้เวลากว่า 2 ปีกว่าส่วนต่อ ขยายอาคารผู้โดยสารจะสร้างเสร็จ

และหลายจังหวัด ทำ�ให้หยุดการ ค้าการซื้อขายลงชั่วคราว โดยใน ส่วนของบริษทั ฯ มีสดั ส่วนยอดขาย ใ น ต่ า ง จั ง ห วั ด ที่ ป ร ะ ม า ณ 10 - 15% ซึ่งถือว่าไม่มากนักเมื่อ เ ที ย บ กั บ ย อ ด ข า ยโ ด ย ร ว ม ขณะเดียวกันผลประกอบการทั้ง 3 ไตรมาสของปี 54 ถื อ ว่ า ดี และเป็นไปตามเป้าหมาย

สำ�หรับ Q3/54 ที่จะมี การประกาศผลประกอบการเร็วๆ นี้ นั้ น ผลการดำ � เนิ น งานมี ก าร เติ บโตอย่ า งมากเมื่ อ เที ย บกั บ ช่วงเดียวกันปีกอ่ น ดังนัน้ จึงวางใจ ได้ว่าผลประกอบการทั้งปีจะเป็น ไปตามเป้าหมายดังกล่าว อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม แม้สถานการณ์น้ำ�ท่วมในขณะนี้ ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554

ARIP รับ (ต่อจากหน้า 3)

จ ะ เ พิ่ ม พื้ น ที่ ข อ ง ผลกระทบของมากขึ้น และมีแนว โ น้ ม ว่ า จะขยายพื้ น ที่ ม า ยั ง กรุงเทพฯ แต่ทางบริษัทฯ ยังคง ยืนยันที่จ ะจั ด งานมหกรรมไอที ส่ ง ท้ า ยปี คอมมาร์ ท คอมเทค ไทยแลนด์ 2011 เนื่องจากการ ติ ด ตามและประเมิ น แนวโน้ ม ต่างๆ เชือ่ มัน่ ว่าสถานการณ์ตา่ งๆ จะสามารถคลี่ ค ลายได้ ก่ อ นวั น จัดงานที่จะมีขึ้นในเดือนพ.ย.นี้ ทั้งนี้ ยอมรับว่า ปัญหา น้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบ ต่อยอดขายในงานที่สัดส่วน 10% ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า ต่ า งจั ง หวั ด ที่ เดินทางมาร่ว มงานในช่ วงเวลา เดียวกันทุกปี และจากข้อมูลของ บริษัทฯ พบว่า สัดส่วนของลูกค้า ต่างจังหวัดทีม่ าร่วมงานสูงสุดอยูท่ ี่ 15% ของผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมด ประเมินว่าจากผลกระทบน้ำ�ท่วม ด้านความเชือ่ มัน่ และกำ�ลังซือ้ ของ ลู ก ค้ าในต่ า งจั ง หวั ด อาจทำ �ให้ ยอดขายภายในงานดังกล่าวลดลง 10 - 15% ขณะที่ผู้ร่วมงานส่วน

หน้า 4

ใ ห ญ่ 9 0 % เ ป็ น ค นใ น พื้ น ที่ กรุงเทพฯ ซึง่ ยอดขายต่างๆ น่าจะ ยังเป็นปกติ ด้านแนวโน้มราคาสินค้า ไอที ใ นไตรมาส 4 จะทรงตั วใน ร ะ ดั บ ปั จ จุ บั น แ ม้ ข ณ ะ นี้ สถานการณ์น�้ำ ท่วมได้สง่ ผลกระทบ ทำ�ให้โรงงานผลิตชิน้ ส่วนไอทีหลาย โรงงานต้ อ งระงั บ การผลิ ต ลง ชั่วคราว เนื่องจากตั้งอยู่ในนิคม อุตสาหกรรมที่มีน้ำ�ท่วม แต่ทั้งนี้ สามารถสั่ ง นำ � เข้ า ชิ้ น ส่ ว นจาก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ม า ช ด เ ช ย ไ ด้ โดยเฉพาะชิ้ น ส่ ว นฯที่ ม าจาก ประเทศจีน และไต้หวัน สามารถ สั่ ง นำ � เข้ า มาได้ ทั น ที หากความ ต้ อ งการสิ น ค้ า ไอที เ พิ่ ม ขึ้ น ใน ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

PICO เผย (ต่อจากหน้า 1)

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) (PICO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะประเมิน ผลกระทบจากสถานการณ์ น้ำ�ท่วม หลังจากที่ปิดงวดบัญชี ปีนี้ (พ.ย. 53 - ต.ค. 54) คือ หลั ง สิ้ น เดื อ นต.ค.54 เพราะ เหตุการณ์ดงั กล่าวจะกระทบต่อ ธุรกิจของบริษทั ฯ ในงวดปีบญั ชี 55

News Station

(พ.ย. 54 - ต.ค. 55) เนื่องจาก บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การจัดงานอีเวนต์ ซึ่งหากน้ำ�ลด หลายภาคส่วนคงต้องฟืน้ ฟูสภาพ พืน้ ทีก่ อ่ นทีจ่ ะคิดถึงเรือ่ งของการ จัดงานอีเวนต์ต่างๆ “ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่า กระทบกี่เปอร์เซ็นต์ คงรอดูอีก สักระยะ เพราะสถานการณ์มี หลายอย่างทั้งน้ำ�ท่วม ทั้งปัจจัย

นอกประเทศ จึงยังบอกไม่ได้ว่า ทิ ศ ทางจะเป็ น อย่ า งไร เราจะ ประเมินอีกรอบหลังเดือนต.ค.นี”้ นายศีลชัย กล่าว อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่า รายได้รวมงวดบัญชีปีนี้ (สิ้นสุด ต.ค 54) จะเติบโตตามเป้าหมาย ที่ 25% จากปี ก่ อ นที่ ทำ � ได้ 904.24 ล้านบาท แม้ว่าในช่วง Q4/54 (ส.ค. - ต.ค. 54) จะเกิด

สถานการณ์น�้ำ ท่วม แต่ผลกระทบ ทีเ่ กิดขึน้ น่าจะต้องติดตามในงวด ปีบญั ชีถดั ไป เพราะงานอีเวนต์ที่ จั ด ขึ้ นในปี บั ญ ชี นี้ เ รี ย บร้ อ ยไป หมดแล้ว

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554

จีนประกาศมาตรการอุ้มธุรกิจขนาดย่อม ผ่านการยกเว้นภาษี-ให้เงินกู้พิเศษ

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า จีนประกาศมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งรวมถึงการยกเว้นภาษี และ การให้เงินกูผ้ อ่ นปรนพิเศษ หลังโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในเมือง เหวินโจวปิดกิจการ สะท้อนถึงความเสีย่ งทีก่ �ำ ลังเกิดขึน้ ในภาคการผลิต โดยคณะรัฐมนตรีจนี แถลงวันนีว้ า่ รัฐบาลจะให้การสนับสนุน ทางการเงิน และยกเว้นภาษีสำ�หรับผู้ประกอบการขนาดย่อม และ รัฐบาลจะยังคงไม่เร่งลดอัตราส่วนหนี้เสียของภาคธุรกิจขนาดย่อม “ธุรกิจขนาดย่อมเป็นแหล่งของการจ้างงานที่สำ�คัญ เป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรม และความมีเสถียรภาพของสังคม รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับการสนับสนุนด้านเงิน และภาระภาษีที่ภาค ธุรกิจขนาดย่อมกำ�ลังเผชิญ” ในแถลงการณ์ของคณะรัฐมนตรีจีนระบุ ขณะที่นายหลู่ ถิงนักเศรษฐศาสตร์ที่แบงก์ออฟอเมริกา คอร์ปกล่าวว่า มาตรการเหล่านี้แม้ไม่สามารถปฏิรูประบบวิสาหกิจ ขนาดกลางขนาดย่อมของจีนได้ทั้งหมด แต่เป็นมาตรการที่ภาคธุรกิจ ขนาดย่อมรอคอยมานาน และเป็นมาตรการที่เหมาะสมในการช่วยให้ ธุรกิจขนาดย่อมผ่านพ้นช่วงเวลาทีก่ ารปล่อยสินเชือ่ มีความเข้มงวด และ ความต้องการภายนอกประเทศมีความไม่แน่นอน

ไอเอ็มเอฟ หั่นประมาณการ การขยายตัวของจีดีพีเอเชียปีนี้ รายงานต่างประเทศระบุว่า กองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟลดประมาณการการขยายตัวของจีดีพี ภูมิภาคเชียปี 2011 และ 2012 ลงมาอยู่ที่ 6.3% และ 6.7% ตาม ลำ�ดับจากเกือบระดับ 7% ที่ประมาณการไว้ครั้งก่อน หลังคาดการณ์ว่า จะได้ รั บ ผลกระทบจากการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ และยุโรป “ความเสี่ยงที่การขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียจะ ชะลอลงมีมากขึน้ จากแนวโน้มเชิงลบของเศรษฐกิจยุโรป และสหรัฐฯ ซึ่ ง เป็ น ตลาดส่ ง ออกหลั ก ของภู มิ ภ าคเอเชี ย ’ ในรายงานของ ไอเอ็มเอฟระบุ โดยไอเอ็มเอฟเตือนว่า วิกฤตหนี้ยุโรป และการชะลอ ตัวลงมากขึน้ ของเศรษฐกิจสหรัฐฯอาจทำ�ให้เศรษฐกิจเอเชียชะลอลง มากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากยุโรป และสหรัฐฯเป็นตลาดส่งออก ในสัดส่วนสูงกว่า 1 ใน 3 ของเอเชีย “ถึงแม้ว่า ความต้องการจะยังคงมีอยู่สูง แต่เราไม่อาจ มัน่ ใจได้วา่ เอเชียจะรอดพ้นความเสีย่ ง แม้จะเป็ภมู ภิ าคทีเ่ ศรษฐกิจ แข็งแกร่งที่สุดในโลกขณะนี้ก็ตาม” ไอเอ็มเอฟระบุ

AFET

“ ยังเป็นขาลง” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 207 สัญญา สถานะคงค้าง 2,432 สัญญา - ปิด 132.20 บ./ก.ก. ลดลง 2.30 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ค. 55) ปัจจัยลบ - ความต้องการยางจากตปท.ยังชะลอตัว - ศก.ยุโรปยังเป็นขาลงในระยะยาว - วันสุดท้ายของสัปดาห์ นลท.เทขายหนีวนั หยุด - น้�ำ มันหลุด 85 เหรียญอีกครัง้ - นโยบายช่วยเหลือกรีซยังไม่เป็นรูปธรรม - บาทแข็งค่า กลยุทธ์ - ฝัง่ ขายถือสถานะต่อ (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ค. 55) - แนวรับ 125 บ./ก.ก. ถัดไป 123 - 115 บ./ก.ก. - แนวต้าน 135 บ./ก.ก.

หน้า 5

ขณะเดียวกันไอเอ็มเอฟเตือนว่า อัตราเงินเฟ้อในเอเชีย จะยังคงอยูใ่ นระดับสูง แต่คาดว่าจะเริม่ ลดลง หลังจากเพิม่ ขึน้ แตะ ระดับสูงสุดแล้วในปีนี้ ขณะราคาอาหารและพลังงานเริ่มชะลอลง

ยอดบังคับจำ�นองบ้านสหรัฐฯ Q3 พุ่ง 14% รายงานข่าวบนเว็บไซต์บลูมเบิร์กดอทคอมระบุว่า เรียลตีแ้ ทร็กเปิดเผยว่า ยอดการบังคับจำ�นองทีอ่ ยูอ่ าศัยในสหรัฐฯ ไตรมาส 3 ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการชำ�ระหนี้ของชาวอเมริกัน ยังคงอยู่ในระดับต่ำ� ขณะที่ธนาคารยังคงลังเลที่จะปล่อยสินเชื่อ โดยเรียลตี้แทร็กเปิดเผยว่า การบังคับจำ�นองที่เพิ่มขึ้น ในไตรมาสดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ธนาคารใช้วิธีการบังคับ ชำ�ระหนีท้ เี่ ข้มงวดมากขึน้ นอกจากนีย้ งั ถึงการทีฐ่ านะการเงินใน ภาคครัวเรือนสหรัฐฯยังคงอ่อนแอ ทัง้ นี้ ในช่วง 5 เดือนก่อนหน้า จำ�นวนการฟ้องบังคับ จำ�นองลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นช่วงที่การผิดนัดชำ�ระหนี้ยัง เกิดขึ้นไม่สูง และธนาคารยังไม่ใช้ความเข้มงวดในการบังคับ ชำ�ระหนี้

TFEX

“น้ำ�ท่วมเล่นงาน”

นายคมสันต์ ปรมาภูติ รองผูจ้ ดั การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง หรือ BLS SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 40,731 สัญญา สถานะคงค้าง 26,911สัญญา - ปิด 641.80 จุด ลดลง 29.40 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 3026.39 ลบ. ปัจจัยลบ - ดัชนีดง่ิ หนักเกือบ 30 จุด - น้�ำ ท่วมกระทบภาพรวมศก. - เศรษฐกิจโลกยังไม่ได้รบั การแก้ไขแบบเป็นรูปธรรม กลยุทธ์ - ชะลอลงทุน (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 640 จุด - แนวต้าน 660 จุด

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554

หน้า 6

TTW มูลค่าเหมาะสม 6.60 บ. บล.เอเซีย พลัส แนะนำ�ซื้อหุ้น TTW ให้มูลค่าที่เหมาะสม 6.60 บาท โดยระบุว่าเป็นหุ้น Defensive เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง ของรายได้และกำ�ไรและมีผลตอบแทนของกำ�ไรที่สูงมาก มีระดับ Net margin มากกว่า 40% นอกจากนี้ แผนการลงทุนในโครงการใหม่ ยังถือเป็นช่องทางการเติบโตในอนาคต อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัย ยังไม่รวมโครงการดังกล่าวในประมาณการของฝ่ายวิจัย บวกกับ ช่วงที่ผ่านมา ราคาได้ปรับตัวลดลงอย่างมาก และมี Div Yield ที่สูงถึง 7.5% โดยจ่ายไปแล้วสำ�หรับผลประกอบการงวด 1H54 ที่ 0.15 บาท/หุ้น และคาดจะจ่ายสำ�หรับงวด 2H54 อีก 0.22 บาท/หุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 13/10/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

TTW 4.92 0.00 0.00 4.92 4.96 4.90 4.92 4.93

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

3,596,700 17,725 1.22 9.46 2.02 0.15 7.11 0.52 19,631

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/08/54

1. 2.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 4.92 บาทหนาแน่นสุด

3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนหุ้น

(%)

1,198,777,400 30.04 1,036,500,000 25.98 368,750,000 135,895,749 98,916,800

9.24 3.41 2.48

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554

News Station

ธปท.-แบงก์เตรียมความพร้อม น า ย ป ร ะ ส า ร ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า น้ำ � ท่ ว ม ในการเบิ ก ถอนเงิ น สด ไตรรั ต น์ ว รกุ ล ผู้ ว่ า การ คือ 1.เรือ่ งการเบิกถอนเงินสด จากกรณี ที่ ส ถาบั น การเงิ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เพื่อไม่ให้ประชาชนมีปัญหา หรื อ ธนาคารพาณิ ช ย์ ต้ อ ง ( ธ ป ท . ) เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า ธปท.หารื อ ร่ ว มกั บ ผู้ แ ทน ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์ ไ ท ย สาขาธนาคารพาณิ ช ย์ ต่างประเทศ และสถาบัน การเงินเฉพาะกิจอย่างใกล้ ชิดเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ ดำ � เนิ น มาตรการที่ จำ � เป็ น ได้ทันเวลา รวมทั้งติดตาม ให้ ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กรรม ทางการเงิ น ด้ า นต่ า งๆ เป็นไปโดยปกติ และมีการ วางมาตรการสำ � รองใน ภาวะฉุ ก เฉิ น เพื่ อให้ เ กิ ด ความมั่นใจว่าระบบการเงิน จ ะ ส า ม า ร ถใ ห้ บ ริ ก า ร กั บ ป ร ะ ช า ช นไ ด้ อ ย่ า ง ต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ น้ำ�ท่วม ทั้ ง นี้ แนวทางการ ช่ ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช า ช น ที่

ปิ ด สาขากะทั น หั นในพื้ น ที่ น้ำ � ท่ ว ม ธปท.ได้ ข อให้ สถาบันการเงินแต่ละแห่งให้ ความช่วยเหลือด้านเงินสด ระหว่างกันก่อน โดย ธปท. พ ร้ อ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ศูนย์จัดการเงินสดจัดส่งเงิน ให้สถาบันการเงิน เพื่อให้ มั่ น ใจว่ า มี ป ริ ม าณเงิ น สด เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ ของประชาชนที่ ส ามารถ รองรั บ ได้ เ ป็ น ระยะเวลา 3 เดือน 2. เรื่ อ งธุ ร กรรม ด้ า นการชำ � ระเงิ น เช่ น ระบบหั ก บั ญ ชี เ ช็ ค ระบบ BATHNET และระบบการ โอนเงิน ต่างๆ สามารถให้ บริการได้เป็นปกติ

น้ำ�ท่วมกดดัน ม.หอการค้าไทยเผย ้ประชาชน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจโดยรวม ก.ย.หด ยังไม่มั่นนอกจากนี ใจในการขับเคลื่อน ผศ. ด ร . เสาว ณี ย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดี ฝ่ า ยวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ต่อเศรษฐกิจโดยรวมในเดือน

กันยายน 2554 อยู่ที่ 72.2 ลดลงจากเดื อ นสิ ง หาคม 2554 ที่ อ ยู่ ร ะดั บ 73.8 เนื่ อ งจากได้ รั บ ผลกระทบ จากปั ญ หาสถานการณ์ น้ำ � ท่ ว ม ใ น ห ล า ย พื้ น ที่

ซึ่ ง ส ร้ า ง ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต่ อ สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร ภ า ค อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว รวมไปถึ ง ยั ง มี ค วามไม่ แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ส่งสัญญาณชะลอตัว

นโยบายของรัฐบาลอย่างเป็น รูปธรรม และราคาสินค้าที่ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ สู ง ซึ่ ง ไ ม่ สอดคล้องกับค่าครองชีพใน ปัจจุบันอีกด้วย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554

ก.ล.ต. สอบมูลปลั๊กหลุด 26 ก.ย. เชื่อไร้ตุกติก กรณี เ หตุ ก ารณ์ ร ะบบซื้ อ ขายของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) หยุดการ ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้ ง หมดเป็ น การชั่ ว คราว เมื่ อ เวลา 14.36 น. ของวันที่ 26 กันยายน 2554 ก่อนที่ดัชนีราคา หลักทรัพย์ (“SET Index”) จะลดลงถึงร้อยละ 10 ซึง่ ต่อมา SET ได้แก้ไขให้ระบบทำ�การซือ้ ขายได้ตาม ปกติในเวลา 14.42 น. และเมือ่ เปิดให้ซอื้ ขายอีกครัง้ SET Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมทั้ง เกิดกรณีทบี่ ริษทั ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (“TFEX”) ได้เลือ่ นเวลาเปิดซือ้ ขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าในช่วงกลางคืนออกไปอีก 40 นาที ในวันเดียวกันนั้น ก.ล.ต. ขอเรียนว่า ในวันดังกล่าว ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับ SET และ TFEX เพื่อติดตาม สถานการณ์ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเกิด เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับ เจ้าหน้าทีแ่ ละผูบ้ ริหารทุกระดับของ SET และ TFEX เพื่อขอทราบสาเหตุของข้อขัดข้องในทันที และ ได้รับคำ�ชี้แจงเบื้องต้นถึงสาเหตุของปัญหา และ ต่ อ มาก็ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม พร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้น ก.ล.ต. ได้เข้าพบผู้บริหาร ของ SET และ TFEX เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงใน

รายละเอียด รวมทั้งดำ�เนินการประเมินผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะทำ�ให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึน้ อีก นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยัง ได้ตรวจสอบความผิดปกติในการซื้อขายหุ้นในช่วง เวลาดังกล่าวด้วย โดยมีข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 1. สาเหตุที่ท�ำ ให้ระบบซื้อขายของ SET ขัดข้อง ระบบ circuit breaker ได้ถกู ออกแบบให้ trigger market halt สำ � หรั บ SET และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(“mai”) แยกจากกันได้ เพื่อรองรับกรณีที่มีการแยกตลาดออกจากกันใน อนาคต แม้ขอ้ กำ�หนดของ SET จะกำ�หนดให้ circuit breaker ทำ�งานเมื่อ SET Index ลดลงร้อยละ 10 และร้อยละ 20 เท่านั้น โดยมิได้กำ�หนด circuit breaker สำ�หรับดัชนีราคาหลักทรัพย์ของ mail (“mai Index”) แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในทาง ปฏิบัติมีการใส่ค่า parameter ของ circuit breaker ของทัง้ สองตลาดไว้โดยใช้คา่ ร้อยละ 10 ทัง้ คู่ ดังนัน้ เมื่อ mai Index ลดลงถึงร้อยละ 10 ระบบ circuit breaker จึงทำ�งาน โดยส่งข้อความ market halt ไปยั ง ระบบของสมาชิ ก ทุ ก ราย ทำ �ให้ ร ะบบของ สมาชิกหยุดส่งคำ�สั่งซื้อขายมายัง SET โดยอัตโนมัติ 2. แนวทางแก้ไขกรณีระบบ SET ขัดข้อง SET ได้ดำ�เนินการแก้ไขข้อบกพร่องของ ระบบซือ้ ขายดังกล่าวแล้ว โดยปรับปรุงค่า parameter ของ circuit breaker สำ�หรับ mai Index ไม่ให้มี โอกาสเกิด circuit breaker จาก mai Index อีก 3. การตรวจสอบความผิดปกติหลังจาก

News Station

หน้า 8

market halt ณ เวลา 14.36 น. ของวันที่ 26 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นเวลาที่ SET หยุดการซื้อขายชั่วคราว (market halt) SET Index อยู่ที่ระดับ 867.94 จุด แต่ภายหลังจากที่มีการเปิดซื้อขายใน 6 นาทีต่อมา SET Index ได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จนกระทัง่ ปิดตลาดเมือ่ เวลา 17.00 น. ณ ระดับ 904.06 จุด เพิ่มขึ้น 36.12 จุด หรือ 4.16 % เมือ่ เทียบกับ SET Index ณ เวลาหยุดการซือ้ ขาย ก.ล.ต. และ SET ได้ตรวจสอบ การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า เป็นการซือ้ ของนักลงทุนสถาบันในประเทศ และไม่มี การซื้อขายที่กระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์ หนึ่งอย่างผิดสังเกต 4. สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหากรณี TFEX เปิดซื้อขายล่าช้า เนื่องจากการซื้อขายในช่วงกลางวันของ TFEX มีรายการซื้อขายจำ�นวนมาก ทำ�ให้ระบบการ ซือ้ ขายและการชำ�ระราคาต้องใช้เวลาในการประมวลผล เพื่อการชำ�ระราคามากกว่าปกติ TFEX จึงต้อง เลื่อนเวลาเปิดการซื้อขายในช่วงกลางคืนออกไปอีก 40 นาที เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว TFEX ได้ให้ ผู้พัฒนาระบบทำ�การปรับปรุงและทดสอบระบบ ดังกล่าวแล้ว จึงมั่นใจว่าจะสามารถรองรับปริมาณ การซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมากได้ ทัง้ นี้ ข้อเท็จจริงทัง้ หมดข้างต้น ได้รายงาน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วยแล้ว ในการ ประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554

STAR มั่นใจ น้ำ�ลดยอดสุขภัณฑ์พุ่ง เชื่อปีนี้ยังปั๊มรายได้เข้าเป้า ดร.สมชัย ว่องอรุณ รองประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ บมจ.สตาร์ ซานิทารีแวร์ (STAR) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำ�ท่วมในขณะนี้ ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ สุ ข ภั ณ ฑ์ ม ากนั ก ขณะเดียวกันเชือ่ ว่าหากสถานการณ์น้ำ�ท่วมดังกล่าว คลี่ ค ลายลง ธุ ร กิ จ สุ ข ภั ณ ฑ์ จ ะได้ รั บ อานิ ส งส์ ในทิ ศ ทางที่ ดี จ ากการซ่ อ มแซมที่ อ ยู่ อ าศั ย

โดยเฉพาะสุขภัณฑ์ระดับกลางบนที่มีคุณภาพ และ ราคาไม่สงู จนเกินไป ซึง่ เป็นตลาดทีผ่ ลิตภัณฑ์ Star จัดจำ�หน่ายอยู่ในปัจจุบัน และบริษัทฯ ได้เตรียม ความพร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยการเพิ่มการขนส่งไปยังต่างจังหวัด พร้อมทั้ง เตรียมนำ�สุขภัณฑ์รุ่นต่างๆ มาจัดโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าปี 54 จะสามารถ ผลักดันรายได้ให้ขยายตัวเข้าเป้าไม่นอ้ ยกว่า 10 - 15% จากปีกอ่ นทีท่ �ำ ได้ 196.25 ล้านบาท ส่วนกำ�ไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) คาดว่ามีโอกาสจะเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำ�กว่า 40% เช่นเดียวกัน

www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

TASCO !! TASCO หุ้นร้อนแรง 6 วันทำ�การพุ่งทะยานกว่า 49% ขณะที่โบรกฯ มอง รับอานิสงส์ซ่อมถนน จากวิกฤตน้ำ�ท่วมไม่มาก แถมผลงานQ3/54 ส่อทรุดหนัก เหตุงานถูกเลื่อนเพราะเจอฝนตกชุก ประกอบกับขาดทุนสต็อก ให้ราคาเป้าหมายที่ 55 บาทเทียบกับราคาบนกระดาน งานนี้ ถ้ามีหุ้นในมือ ให้ถือ หรือ หาจังหวะขาย จะดีกว่า ท่ามกลางสถานการณ์น�้ำ ท่วมหนัก และรุนแรง กว่าที่หลายฝ่ายคาดคิด หุ้นร้อนๆ วันนี้ ขอแวะเวียนมาดูหุ้น บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) หรื อ TASCO ในฐานะผู้ ผ ลิ ต ยาง มะตอยรายใหญ่ของประเทศ บริษทั ใน เครือทิปโก้ ที่คาดว่า จะได้รับอานิสงส์ จากการซ่ อ มแซมถนน หลั ง น้ำ � ลด ส่ ง ผลให้ ร าคาหุ้ น TASCO ทะยาน ต่ อ เนื่ อ ง 4 วั น ทำ � การ ถึ ง 61% จากวันที่ 5 ต.ค. ปิดตลาดที่ 36.25 บาท ทะยานสูงสุดวันที่ 11 ต.ค. อยู่ที่ 58.50 บาท เพิ่ ม ขึ้ น 22.25 บาท อย่างไรก็ตามแม้ราคาหุน้ จะย่อตัวเล็กน้อย แต่ ร าคาหุ้ น ยั ง เป็ น ขาขึ้ น โดยวั น ที่ 13 ต.ค. แตะระดับสูงสุดที่ 54.25 บาท เพิ่มขึ้น 18 บาทหรือคิดเป็น 49.61% อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม T A S C O กำ�หนดการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TASCO-W3) ครั้งที่ 6 โดยมีระยะเวลาแจ้งความ จำ � นงในการใช้ สิ ท ธิ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 21 ต.ค. 54 ถึงวันที่ 28 ต.ค. 54 ราคาในการใช้ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ (บาท/หุ้ น ) 62.19 บาท/หุ้ น อั ต รา การใช้สิทธิ 1 : 1

ด้ า นบทวิ เ คราะห์ บ ล.ทรี นี ตี้ ประเมินว่า จากสถานการณ์น้ำ�ท่วม ถนนเสียหายประมาณ 8 พันล้านบาท คาดจะส่งผลบวกต่อ TASCO ไม่มากนัก โดยประเมินว่าจากตัวเลขถนนเสียหาย ประมาณ 8,353 ล้านบาท คาดจะช่วยเพิม่ ความต้ อ งการยางมะตอยประมาณ 1.25 - 1.67 พันล้านบาท โดย TASCO มีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยประมาณ 50% จึงคาดจะช่วยเพิ่มยอดขายแก่ TASCO ประมาณ 625 - 835 ล้านบาท ซึ่งนับ ว่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับยอดขายรวม ของ TASCO ในปี 2553 เท่ า กั บ 25,791 ล้านบาท และ ยอดขายใน ประเทศ 9,331 ล้านบาท ขณะที่ ม องว่ า แนวโน้ ม ผล ประกอบการไตรมาส 3/54 คาดจะ ทรุดหนัก จากผลของฝนตกซุก ทำ�ให้ การก่ อ สร้ า งทางและซ่ อ มบำ � รุ ง ถนน ถูกเลื่อนออกไป และมีผลต่อถึงเดือน ต.ค. เมื่อรวมขาดทุนในสต็อก อาจจะ ทำ � ให้ ผ ลประกอบการขาดทุ น ได้ ถ้ า หากราคาหุ้ น ขึ้ น มาใกล้ ร าคา เป้าหมาย 55 บาท บนฐาน P/E ปีหน้า เท่ากับ 11 - 12 เท่า หรือ เท่ากับ P/E ค่ า กลางในอดี ต แนะนำ � หาจั ง หวะ

ขาย เล่นรอบไปก่อน ในขณะทีค่ �ำ แนะนำ�หลัก ยังเป็น ถือ ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาราคาหุ้ น บน กระดาน ปัจจุบันอยู่แถวๆ 53.25 บาท งานนี้ ถ้ามีหนุ้ ในมือ แนะถือ หรือหาจังหวะ ขายทำ�กำ�ไรจะดีกว่า

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554

Lifestyle Station

โรคที่มาจากการอดนอน

by Jackal_XIII

1.มีงานวิจัยที่ทดลองให้อาสาสมัครหนุ่มสาวนอนวันละ 4 ชม. ถึง 6 คืนด้วยกัน จากนั้นก็ทำ�การ เจาะเลือดเพื่อหาระดับน้ำ�ตาล ผลปรากฏว่า มีระดับน้ำ�ตาลในเลือดเพิ่มสูง ควบคุมได้ยาก และมีลักษณะ คล้ายกับอาการของโรคเบาหวาน ... 2.การอดนอนยังส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนเลปติน ซึ่งเป็นการที่สื่อต่อระบบประสาทว่า ควรจะอิ่ม ได้เร็วหรือช้าเท่าใดตามความต้องการอาหารของร่างกาย เมือ่ ระดับเลปตินลดลง ระดับของความอยากอาหาร จะเพิ่มขึ้นทั้งๆ ที่ทานอาหารจนได้รับพลังงานที่เพียงพอแล้วก็ตาม 3.การนอนไม่พอยังส่งผลต่อเม็ดเลือดขาวและกลไกการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำ�ให้ เจ็บป่วยง่ายเมื่อเจอเชื้อโรค 4.นักวิจยั ยังพบอีกด้วยว่า การอดนอนเป็นสาเหตุของโรคอ้วนอีกเช่นกัน โดยเกีย่ วข้องกับฮอร์โมนเร่งการเติบโต ซึง่ เป็นฮอร์โมนทีก่ ระตุน้ การเจริญเติบโตทางกายภาพและควบคุมสัดส่วนของไขมัน ต่อกล้ามเนื้อในร่างกาย การอดนอนทำ�ให้ฮอร์โมนชนิดนี้หลั่งน้อยลง ทำ�ให้อยาก อาหารมากขึ้น... 5.การอดนอนมากๆ อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่างๆ ได้ ฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อ ... แต่ที่เป็นอย่างนั้นได้เพราะ เมื่อร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ มันจะไปส่งผลต่อการทำ�งานของฮอร์โมนใน ร่างกาย ทำ�ให้ท�ำ งานแปรปรวน เนือ่ งจากการอดนอนและแสงรบกวนในเวลากลางคืน ทำ�ให้เพิม่ ความเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งเต้านมเพราะฉะนั้น นอกจากจะต้องนอนให้เพียงพอแล้ว เรายังไม่ควรเปิดไฟนอนอีกด้วย นอกจากนี้ ไม่ใช่แค่สารพัดโรคที่ส่งผลมาจากการอดนอนอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีผลข้างเคียงที่ เห็นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น ใบหน้าทรุดโทรมหมองคล้ำ� ร่างกายไม่ตื่นตัว ปวดหัวระหว่างวัน หรือแม้แต่ ทำ�ให้ใบหน้าเกิดริ้วรอยก่อนวัยได้ แต่เราสามารถป้องกันได้โดยการอย่าอดนอนโดยไม่จำ�เป็น พักผ่อนให้ เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำ�จิตใจให้ผ่องใส แค่นี้ก็ช่วยได้มากแล้ว

Photo Release

โกลเบล็ก ร่วมเปิดการซื้อขาย GOLD99 นายทรงวุ ฒิ อภิ รั ก ษ์ ขิ ต กรรมการ ผู้จัดการ และนายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ รองกรรมการผู้ จั ด การ บมจ.โกลเบล็ ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ หรือ GBX (ที่ 4 และ 5 จากขวา) ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด “การซื้ อ ขาย หลั ก ทรั พ ย์ วั น แรกในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย GOLD99 เป็นกองทุนรวม อี ที เ อฟทองคำ � กองแรกที่ มี นโยบายลงทุ น ในทองคำ�แท่งความบริสุทธิ์ 99.99% และ เก็ บ รั ก ษาทองคำ � ภายในประเทศภายใต้ การดู แ ลของธนาคารทหารไทย ในฐานะ ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยเข้าซื้อขายในหมวด ธุรกิจหน่วยลงทุนของอีทีเอฟ ใช้ชื่อย่อในการ ซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “GOLD99” โดยมีนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางเกษรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) (TFEX) ให้เกียรติร่วมเปิดงาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

JUBILE ฉลองโฉมใหม่ สาขาสะพานเหล็ก ยึดอันดับหนึ่งตลาดค้าปลีกเครื่องประดับเพชรในประเทศไทย

บมจ.ยู บิ ล ลี่ เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ (JUBILE) ผู้ จั ด จำ � หน่ า ย และ ทำ�ตลาดเพชรกะรัตและเครื่องประดับเพชรภายใต้แบรนด์ “เพชรยูบิลลี่” ทุ่ ม งบกว่ า 10 ล้ า น ยกเครื่ อ งปรั บโฉมร้ า นเพชรสาขาสะพานเหล็ ก ยึดอันดับหนึ่งตลาดค้าปลีกเครื่องประดับเพชรในประเทศไทย สะท้อน ภาพลักษณ์คุณภาพสินค้าจากเพชรยูบิลลี่ พร้อมชูกลยุทธ์การบริหาร ช่ อ งทางขายสอดรั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ปรั บ เพิ่ ม สั ด ส่ ว นสิ น ค้ า กลุ่มเพชรกะรัตและเพชรคุณภาพพร้อมใบรับประกันจากต่างประเทศ เพิ่มเป็น 30% รองรับกำ�ลังซื้อลูกค้ากลุ่มที่มีกำ�ลังซื้อสูง ดันยอดใช้จ่ายซื้อ สินค้าต่อครั้งเพิ่มกว่า 50% มั่นใจสิ้นปีทำ�ยอดขายเข้าเป้า 850 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้จัด Grand Opening Promotion ที่สาขาสะพานเหล็ก โดยมอบส่วนลดสูงสุด 40% ไม่ว่าจะเป็น สินค้าขายดี ในคอลเลคชั่น The Excellence หรือสินค้าดีไซน์ใหม่ล่าสุด พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ รับบัตรกำ�นัลใช้แทนเงินสดมูลค่า 5,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 100,000 บาท หรือหากซื้อสินค้าในราคาพิเศษจากคอลเลคชั่นใดก็ได้ตั้งแต่ 390,000 บาท รับฟรีไอแพด 2 มูลค่า 19,900 บาทฟรีทันที ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 54

มุมประกัน

เมืองไทยประกันภัยสำ�รองที่จอดรถยนต์ สำ�หรับลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย

นางนวลพรรณ ล่ำ�ซำ� กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์น้ำ�ท่วมอยู่ ณ ขณะนี้ โดยให้บริก ารรับฝากรถยนต์ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ Call Center 1484 กด 6 เพื่อลงทะเบียนและ นำ �รถมาจอด ณ จุ ด จอดรถ พร้ อมมาตรการรั บแจ้ ง เหตุ แ ละให้ การ ช่ ว ยเหลื อ หลั ง น้ำ � ลด โดยให้ บ ริ ก ารรถลาก รถยก สามารถเข้ าไปดู รายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ www.muangthaiinsurance.com

ธอส. ร่วมสนับสนุนโครงการ “คลังรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม จ.ลพบุรี” นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ นำ�คณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นผู้แทนธนาคาร มอบเงินสมทบทุนจำ�นวน 1,000,000 บาท ถุงยังชีพ 300 ชุด และ เต็ น ท์ ที่ พั ก ชั่ ว คราว 50 หลั ง เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย น้ำ � ท่ ว ม ในโครงการ “คลังรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม จ.ลพบุรี” ซึ่งจัด โดยกระทรวงการคลัง โดยมี นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงหน้าห้อง ประชุมวายุภักษ์ 1 - 3 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง โดยโครงการดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธ์ศาสตร์ CSR ของธนาคาร www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

“ทัดตะวัน อธิพิไล” ผู้อำ�นวยการฝ่ายค้าตราสารหนี้ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เปิดหัวใจงานค้าตราสารหนี้

ตอนที่ 1

กลั่นประสบการณ์กว่า 10 ปีสายตรงงานค้าตราสารหนี้จาก ยอดบุคลากรระดับรางวัลคุณภาพ “ทัดตะวัน อธิพิไล” ผู้ยึดหลักสร้าง คำ�ว่า “TRUST” ให้งอกเงย ขายความจริงใจใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ อำ�นวยความสะดวกเป็นตัวกลางอย่างรู้เกมในตลาด สนองความ ต้องการลูกค้าฉับไว ภายใต้เงื่อนไขทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เส้นทางสู่งานตราสารหนี้ “ทัดตะวัน อธิพิไล” หนึ่งในบุคลากรคุณภาพแห่ง บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และเป็นที่ยอมรับจากบรรดาลูกค้าสถาบัน ได้เล่าถึง

“ทัดตะวัน อธิพิไล ”

ภูมิการศึกษาอย่างคร่าวๆ ว่า มีความรู้สายตรงด้านการเงินมาก โดยตลอดทั้ ง จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ปริ ญ ญาตรี บริหารธุรกิจ ด้านแบงก์กงิ้ แอนด์ไฟแนนซ์ และมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ปริญญาโท แบงก์กิ้ง อินเวสท์เมนต์ ซึ่งถือเป็นฐาน สำ�คัญที่ทำ�ให้การเปิดประตูเข้าสู่สายอาชีพโลกการเงินเป็นไป อย่างง่ายดายและมีความสุข ทว่าสำ�หรับเส้นทางการทำ�งานจริง กว่าจะมาได้จับงาน ด้ า นตราสารหนี้ อ ย่ า งที่ เ ป็ น อยู่ ใ นทุ ก วั น นี้ ก็ ต้ อ งผ่ า นจุ ด ต่ า งๆ อันเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ รังสรรค์ตัวตน มาอีกมิใช่น้อย “.....คื อ จบการเงิ น มาแล้ ว พอไปสมั ค รแบงก์ จึ ง ทำ � จุดไหนของแบงก์กไ็ ด้ ตอนเรียนจบกลับมาประเทศไทยเริม่ เข้า ทำ�งานแห่งแรกที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา....” ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังอยู่ ในทิศทางขาลง หลังได้รับปัจจัยกดดัน จากปั ญ หาน้ำ � ท่ ว มภายใน ประเทศ โดยเฉพาะมีการประกาศเตือนว่าระดับน้ำ� จะไหลเ ข้ า ในพื้ น ที่ เ ขตกทม .ในช่ ว ง ต้นสัปดาห์หน้า ส่งผลให้นกั ลงทุนขายหุน้ ลดความเสี่ยง กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� ขายไปก่อน และพิจารณาซื้อเมื่อดัชนีฯ ลดลงแตะระดับแนวรับที่ 930 - 920 จุด ส่ ว นแนวต้ า นระยะสั้ น ประเมิ น ไว้ ที่ 950 - 960 จุด

คาดตลาดหุ้ นไทยวั น นี้ มี โ อกาส แกว่งตัวด้านข้าง นักลงทุนยังกังวลกับ ปัญหาน้ำ�ท่วมเรื้อรัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประกอบกับ ยังไม่มแี รงหนุนใหม่ผลักดันตลาดฯ กลยุทธ์ ก า ร ล ง ทุ น แ น ะ นำ �ใ ห้ ท ย อ ย ข า ย ทำ � กำ �ไร และเลื อ กลงทุ น รายตั วในหุ้ น ที่ ไ ด้ อ านิ ส งส์ จ ากน้ำ � ท่ ว ม อาทิ SCC และ HMPRO โดยให้แนวรับ 930 จุด แนวรับถัดไป 932 จุด ส่วนแนวต้าน 963 จุด

หน้า 13

ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ ยังเคลื่อนไหวในกรอบจำ�กัด โดยมีแนวรับ ที่ 933 จุด และ 923 จุด ส่วนแนวต้าน อยู่ที่ 950 จุด ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอก มีมุมมองที่ดีขึ้น หลังจากประเทศในยุโรป ได้ พ ยายาม ที่ จ ะแก้ วิ ก ฤตหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ขณะที่ปัญหาน้ำ�ท่วมในประเทศจะกระทบ ต่อหุ้นรายตัว ซึ่งมีผลต่อภาวะตลาดหุ้น ไทยโดยรวมไม่มากนัก

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุล�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 ตุล�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,733.88 6.74% 3,389.66 13.18% 6,211.01 24.15% 14,385.49 55.93%

2,677.83 10.41% 5,217.08 20.28% 3,184.62 12.38% 14,640.50 56.92%

-943.95

Last Update

-1,827.42 3,026.39 -255.01 13/10/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

936.82 658.17 1,424.71 246.42

13/10/2011

Chg

%Chg

-15.95 -13.32 -27.77 -0.05 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

-1.67 -1.98 -1.91 -0.02 25,720.04 825.24

17:01:47

AGRO D ecline 50%

0.5

A dv ance 30%

TECH -0.49

No C hange 20%

0

0.31 -0.37

CONSUMP

-0.5 -1 -1.5

-1.12

SERVICE

-2

-2.45

FINCIAL

-2.5

-1.59 -2.37 -1.42 D ecline 40%

A dv ance 25% No C hange 35%

RESOURC

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุล�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 ตุล�คม 2554

PTT

( Day )

: PTT 1,400,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 284.00 Chg -9.00  %Chg -3.07  Open 295.00  High 295.00  Low 284.00  Prev 293.00  Avg 290.18  AccVol 6,964,400  AccVal(K฿) 2,020,913  3.79  %Fluct P/E 7.35  P/BV 1.54  DPS(Baht) 6.00  Yield(%) 3.48  EPS(Baht) 38.65  MktCap(Mil.) 811,189  Broker Target Update SCBS 465.00 7/10/2011 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ นต์การเปลีย่ 7/10/2011 นแปลง CNS 440.00 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 7/10/2011 ค่าการ CGS ม่ ขึน้ มากที 442.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,200,000 1,000,000

Vol.

800,000 600,000 400,000 200,000 295.00

294.00

293.00

292.00

Price

291.00

290.00

289.00

288.00

287.00

286.00

284.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุล�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 ตุล�คม 2554

MALEE

( Day )

Price & Fundamental Symbol MALEE

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

12.00 2.15  21.83  9.95  12.20  9.75  9.85  11.38  19,377,500  220,566  21.53 

7.23 2.05  N/A  N/A  1.66  840  Target Update No Comment

Volume Analysis

: MALEE

2,500,000 2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

12.20 12.10 12.00 11.90 11.80 11.70 11.60 11.50 11.40 11.30 11.20 11.10 11.00 10.90 10.80 10.70 10.60 10.50 10.40 10.30 10.20 10.10 10.00 9.95 9.90 9.85 9.80 9.75

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุล�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 ตุล�คม 2554

MALEE

( Day )

Price & Fundamental Symbol MALEE

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: MALEE

2,500,000

12.00 2.15  21.83  9.95  12.20  9.75  9.85  11.38  19,377,500  220,566  21.53 

7.23 2.05  N/A  N/A  1.66  840  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

ATO/C Volume 12.20

12.10

12.00

11.90

11.80

11.70

11.60

11.50

11.40

11.30

11.20

11.10

Price

11.00

10.90

10.80

10.70

10.60

10.50

10.40

10.30

10.20

10.10

10.00

9.95

9.90

9.85

9.80

9.75

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 715 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554

หน้า 18

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ�

“Stay Hungry, Stay Foolish” “จงกระหาย และ ทำ�ตัวโง่ให้ตลอดเวลา”

Steve Jobs

บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 14 ต.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you