Page 1

Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

News Station

5 จีนทุม 68.65 พันลานดอลล

พัฒนาตะวันตกของประเทศ 5 KASET แรง! 6 MINT ถือตอ 7 รัฐไฟเขียวไทยเขมแข็ง2.3แสนลบ.

9

Dynamic Station

10

ธรรมเทนเมนท

BSEC พรอมฝามรสุม รูวาเดินผิดทางแลวละ

12

TRUE ยันไมเคยเบีย ้ วเงิน

ลัน ่ กสท ไมมส ี ท ิ ธิเ์ ลิกสัญญา TRUE ระบุกสท.ไมมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาสัมปทานกับ ‘ทรูมูฟ’ ระบุที่ผานมา จายเงินครบตามขั้นตอน - สัญญาไมไดกำหนดไว เชื่อตนเหตุเรื่องดังกลาวมาจากการ ที่ ‘ทรูมูฟ’ ยืนฟองขอแบงกการันตีที่ไดทำไวตั้งแตป 51 มูลคา 1.31 พันลานบาทคืน พรอมทั้งยืนยันที่ผานมาไมเคยเบี้ยวตามที่บอรด กสท อาง แถมเดินหนาลุยฟองตอ เรียกรองสิทธิ์ เหตุมีความจำเปนทางภาระกับสถาบันการเงิน ต‡อหนˆา 3

Professional Station BAFS มูลคาเหมาะสมที่ 8.50 บาท

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

CPF ตอ

เขาสูช ว งการพักฐาน

15

Data Station

JTS คาดรายไดปน ไี้ มตำ่ กวา2พันล.

‘โหรหุน’มองสัญญาณแกวงขาขึ้น แนะซื้อ ‘จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส’ คาดรายไดป 52 จะทำไดไมต่ำกวา 2 พันลาน บาท ระบุไดงานประมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น เผยปจจุบันมีงานในมือมูลคาประมาณกวา 100 ลานบาท ทยอยรับรูรายไดตอเนื่องไปอีก 1 - 2 ป สวนปหนาเตรียมประมูลงาน ใหมเพิ่มอีกกวา 2 พันลานบาท หวังรับอานิสงสรัฐบาลอัดฉีดงบกระตุนเศรษฐกิจ ผานโครงการไทยเขมแข็ง ดานสัญญาณเทคนิคหุนยังลุนแกวงตัวขาขึ้นตอไป แนะ ซื้อเก็งกำไร แนวตานแรก 1.55 บาท หากผานไดถัดไปอยูที่ 1.68 บาท ต‡อหนˆา 3

PERM หวังโคงสุดทายโชวผลงานแจม กวาจะมาเปนเสือ..

“อนุสรณ บูรณกานนท” ตอนที่ 4

ต‡อหนˆา 11

ดานเสนเทคนิคมีลนุ แคสนั้ ๆ แนวตาน 1.32 บ. PERM หวังโคงสุดทายปนี้โชวผลงานแจม หลังศก.ฟน-ราคาเหล็กกระเตื้อง ดันรายไดเขาเปาที่ 2.18 พันลบ. แถมป 53 มีโอกาสทำผลงานไดเยี่ยม ขณะที่ไมหวั่น ‘ยุทธพงษ เสรีดีเลิศ’ ดอดเก็บหุนลาสุดอยูในมือ 18.70% จากเดิม 9.20% เชื่อไม สะเทือน เหตุกลุม ‘ยงวงศไพบูลย’ ยังถือหุนใหญ ดานเทคนิคหุนแมจะสอสัญญาณ ดีดแรงแตภาพระยะกลางยังเปนขาลงจึงแนะเพียงเลนสั้น มองแนวรับที่ 1.19 บาท ต‡อหนˆา 4 แนวตาน 1.32 บาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 2

ประมวลภาพบรรยากาศ

eFin Meet Investor On Tour ( อีไฟแนนซไทยพบนักลงทุนสัญจร )

س ·ÕÁ§Ò¹·Ø¡¤¹ µŒÍ§¢Í¢Íº¾ÃФáÅ Ð ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÊÒ¢Ò à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õè¡ÒõÅѺҴ໚¹ ¹Ñ¡Å§·Ø¹·Ø¡·‹Ò¹ ·ÕèãËŒ¡ÒõŒÍ¹Ã §ä»ºŒÒ§ Í‹ҧ´Õ ËÒ¡ÁÕÍÐäâҴµ¡º¡¾Ã‹Í º µŒÍ§¢ÍÍÀÑÂÁÒ ³ ·Õè¹Õ鴌ǹФÃÑ

»Å. áŌǾº¡Ñ¹ãËÁ‹ »‚ 2553 ¹Ð¤ÃÒºº!!! www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552 สวนเหตุผลที่ตองเรียกรอง สัญญาสัมปทาน โดยเฉพาะการไม TRUE ยัน (ตอจากหนา 1) นายนพปฎล เดชอุ ด ม เงินสวนดังกลาว เนื่องจากทรูมูฟ โอนเสาสัญญาณตามสัญญาสรางประธานเจาหนาที่ฝายบริหารดาน มองวาไดจายเงินสวนแบงรายไดให โอน-ให บ ริ ก าร (บี ที โ อ) และจ า ย การเงิ น บมจ.ทรู คอร ป อเรชั่ น กับ กสท ครบถวนตามสัญญาปละ ส ว นแบ ง รายได ที่ ท รู มู ฟ นำเอาค า (TRUE) เป ด เผยว า จากกรณี ที่ กวา 5 พันลานบาทแลว ทั้งนี้หาก เชื่ อ มโยงโครงข า ยหรื อ ไอซี (อิ น คณะกรรมการ บมจ.กสท ทาง กสท ไมคืนแบงกการันตีฉบับ เตอรคอนชั่นชารจ) มาหักแลวนำ โทรคมนาคม มี ม ติ ใ ห ย กเลิ ก เดิมจะสงผลให ‘ทรูมูฟ’ ไมสามารถ ส ง ตามสั ญ ญาที่ ร ะบุ ไ ว ซึ่ ง ทาง สัมปทานกับ “ทรูมูฟ” ซึ่งเปนบริษัท ใ ห แ บ ง ก ก า รั น ตี ฉ บั บ ใ ห ม อี ก บริษัทฯ ไมเห็นดวยกับประเด็นขาง ในเครือ TRUE นั้น รวมทั้งจะยึด ประมาณ 646 ลานบาทกับ บมจ. ตนที่กลาวมา คลื่นความถี่คืนวาทาง TRUE ขอ กสท โทรคมนาคมได ส ำ ห รั บ ก า ร ที่ ฝ า ย ยืนยันวาที่ผานมาไดปฏิบัติ ถูกตอง โดยล า สุ ด บอร ด กสท มี กฎหมายของบ.ทรูมูฟ ยื่นฟองเรียก ตามสั ญ ญาทุ ก อย า ง และเชื่ อ ว า มติใหยกเลิกสัญญาดังกลาว โดย แบงก ก ารั น ตี คื น ให กสท เป น ทาง กสท จะไม ส ามารถยกเลิ ก อ า งว า ทรู มู ฟ ไม ไ ด ป ฏิ บั ติ ต าม จำเลยที่ 1 และผูบริหารของ กสท 2 สั ม ปทานของบริ ษั ท ในเครื อ ได เพราะตามสัญญาสัมปทานกำหนด ที่ ไ ด ท ำได ท ำไว ร ะบุ ว า กสท ไม สามารถยึดคลื่นความถี่คืนหรือเพิก ถอนสัญญากอนครบอายุในป 56 ได âÍ¡ÒʾÔàÈÉÊØ´àÁ×èÍແ´ºÑÞªÕãËÁ‹¡Ñº¡ÔÁàÍ秵Ñé§áµ‹ 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 áÅЫ×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ “หากเราดู ต ามสั ญ ญา Streaming & One Click ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à«ç·à·Ã´ ´Í·¤ÍÁ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑŷѹ·Õ...äÁ‹µÍŒ §ÅعŒ ! สัมปทานที่ไดทำไวกับ กสท นั้นไม ÊÐÊÁÂÍ´«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ ÃÇÁ 3 à´×͹ àÃÔÁè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á - 30 µØÅÒ¤Á 52 ÃѺ·Ñ¹·Õ Gift voucher มี ข อ ใดบอกว า เราต อ งโอนเสา ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 1 - 1.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· สั ญ ญาณ และให กสท และทาง ÂÍ´«× é Í ¢ÒÂÊÐÊÁ 2 4.99 ÅŒ Ò ¹ºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 500 ºÒ· กสท สามารถยึ ด หรื อ เพิ ก ถอน สั ญ ญาสั ม ปทานก อ นครบอายุ ไ ด พิ เ ศษ ! Man of the Month ดังนั้นจึงไมวิตกเรื่องดังกลาว สวน ผูที่มียอดซื้อขายหุนสะสมสูงสุด เรื่ อ งที่ เ กิ ด การบอกเลิ ก สั ญ ญา ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2552 ของทรูมูฟนั้นเชื่อวานาจะเกิดจาก รับทันที Notebook ACER เดือนละ 1 รางวัล การที่ เ รามอบหมายให ฝ า ยกฎ พรอม กระเปาผา I ’m Investor จาก SET และ หมายไปยื่นฟองเพื่อขอแบงกการัน สมุดโนต จาก SETTRADE อยางละ 100 รางวัล ตีคืนที่ใหไวกับกสท ไวตั้งแตป 51 มูลคาประมาณ 1.31 พันลานบาท” เพิ่มโชคอีกขั้น ... เมื่อทานมียอดซื้อขายหลักทรัพยสะสม 1 ส.ค. - 30 ต.ค.

เป ด ปุบ เทรดป บ ...รวยทั น ที

หน้า 3

รายเปนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตาม ลำดับนั้น บริษัทฯ ยอมรับวาไดทำ เกินกวาเหตุ และพรอมจะขอโทษผู บริหารทั้งสองราย รวมทั้งถอนชื่อ ออกจากการเปนจำเลยในการฟอง ครั้งนี้ แตอยางไรก็ตาม คงจะเดิน หนาเรียกรองเพื่อเอาเช็คการันตีคืน ตอไป เนื่องจากธุรกิจเองก็มีภาระ ผูกพันกับสถาบันการเงินเชนกัน “ปจจุบันบริษัทฯ มีความ พรอมทางการเงินในการชำระหนี้ หรือลงทุน เนื่องจากทรูมูฟมีรายได ป ล ะกว า 2 หมื่ น ล า นบาท และ TRUE ก็มีกระแสเงินสดกวา 5 - 6 พั น ล า นบาท เพื่ อ เตรี ย มพร อ ม สำหรับการลงทุนและใชเปนเงินทุน หมุนเวียน” ดานบทวิเคราะห บล.ทรี นี ตี้ ประเมิ น ว า ประเด็ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจทำให TRUE ไดรับผลกระทบ จาก กสท ใน 3 ประเด็ น ดั ง นี้ 1. หากสัญญาหมดอายุสัญญาป 56 อาจไมตอสัญญาเพิ่ม 2. อาจมี การเรียกคืนคลื่นความถี่ 850 Mhz. 3. อาจไม เ ชื่ อ มต อ เครื อ ข า ยต า ง ประเทศใหกับทรูมูฟ แตอยางไรก็ ตาม เชื่อวาเรื่องดังกลาวคงตองใช ระยะเวลาพิจารณาอีกนาน ซึ่งหาก ประเมินทางดานพื้นฐานยังแนะนำ ซื้อ แตในเชิงการเก็งกำไรชวงสั้นให ระวังแรงเทขาย

ตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์รวมลุน รางวัลบัตรกำนัลมูลคา 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล ประกาศรายชื่อผูโชคดีทางเว็ปไซตและอีเมล ประกาศรางวัล : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 พิธีมอบรางวัล Man of the Month ที่บูตกิมเอ็งฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในงาน SET in the City 2009 ที่ สยามพารากอน อานรายละเอียดไดที่ www.kimeng.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 0-2658-5050

JTS คาด

(ตอจากหนา 1)

นายธีรศีกดิ์ จีรอัศวพงศ กรรมการผู จั ด การ บมจ.จั ส มิ น เทเลคอม ซิสเต็มส (JTS) เปดเผย วา บริษัทฯ คาดการณวารายไดใน ป 52 นาจะอยูที่ไมต่ำกวา 2 พัน ลานบาท จากปกอนที่ทำได 1.56 พั น ล า นบาท เนื่ อ งจากมี ง านที่ ประมูลไดจากทางภาครัฐเพิ่มมาก ขึ้ น จากสิ้ น ป 51 ที่ มี ง านในมื อ

(Backlog) อยู ป ระมาณกว า 100 ลานบาท “ปนี้เราตั้งเปาหมายวาจะ ได ง านใหม ป ระมาณ 2 พั น ล า น บาทขึ้ น ไป ซึ่ ง งานส ว นใหญ ก็ จ ะ เปนงานภาครัฐที่ชะลอมาจากเมื่อ 1 - 2 ปกอน ขณะที่ตอนนี้เรามีงาน ที่ ป ระมู ล ได แ ล ว มู ล ค า เกิ น กว า 1พั น ล า นบาท ซึ่ ง งานในส ว น ดั ง กล า วจะทยอยรั บ รู ร ายได ต อ

เนื่องไปอีก 1 - 2 ป” สำหรับในป 53 บริษัทฯ มีแผนประมูลงานใหมเพิ่มอีกกวา 2 พั น ล า นบาท หลั ง รั ฐ บาลได ทำการอัดฉีดงบกระตุนเศรษฐกิจ ผานทางโครงการไทยเขมแข็งไปยัง หลายหนวยงาน โดยงานที่บริษัทฯ จะเข า ร ว มประมู ล ยั ง เน น ด า น สื่ อ สารและโทรคมนาคมจากทั้ ง บมจ.ทีโอที (TOT) และบมจ. กสท

โทรคมนาคมเป น หลั ก แต ค งไม สามารถบอกได ว า จะเข า ร ว ม ประมูลงานสวนไดบาง สวนกรณีที่โครงการระบบ 3 G ข อ ง บ ม จ . ที โ อ ที มู ล ค า ประมาณ 2 หมื่นลานบาท ไดถูก เลื่ อ นออกไปนั้ น บริ ษั ท ฯ คงไม สามารถบอกไดวาจะมีการประมูล อีกครั้งเมื่อไร ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

JTS คาด

(ตอจากหนา 3)

ซึ่งจะตองรอกำหนดเวลา โครงการดั ง กล า วให ชั ด เจนก อ น ตัดสินใจเขารวมประมูล ทั้ ง นี้ ผลประกอบงวด 6 เ ดื อ น ป นี้ สิ้ น สุ ด เ มื่ อ วั น ที่ 30 มิถุนายน 52 พบวามีกำไรสุทธิ 38.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด เดี ย วกั น ของป 51 ที่ ป รากฏว า ขาดทุ น สุ ท ธิ 23.04 ล า นบาท ขณะที่ผลงานไตรมาส 2/52 นั้นมี กำไรสุ ท ธิ อ ยู ที่ 15.30 ล า นบาท เทียบกับไตรมาสเดียวของปกอนที่ ขาดทุ น ฯ 33.83 ล า นบาท หรื อ เพิ่มขึ้นคิดเปน 164.61% ผลจาก รายไดจากการขายและใหบริการ

PERM หวัง

(ตอจากหนา 1)

นางชไมพร ยงวงศไพบูลย กรรมการผู จั ด การ บมจ. เพิ่ ม สิ น สตี ล เวิ ค ส (PERM) เป ด เผยว า แ น ว โ น ม ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ไตรมาส 4/2552 มีโอกาสออกมา ในทิ ศ ทางที่ ดี หลั ง จากเศรษฐกิ จ โดยรวมเริ่ ม ฟ น ตั ว ประกอบกั บ ราคาเหล็ ก ยั ง อยู ใ นระดั บ ที่ ดี ก ว า ชวงตนปที่ผานมา ดังนั้นในปนี้จึง ยังคงเปารักษารายไดใหใกลเคียง กั บ ป ก อ นที่ ท ำได 2,188.59 ล า น บาท และในป 2553 คาดว า ผล ประกอบการมีโอกาสขยายตัวมาก กวาปนี้เชนกัน

News Station

หน้า 4

ในธุรกิจโครงการออกแบบ จัดหา และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ขยายตัว ด า นนั ก วิ เ คราะห ท าง เทคนิค บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) มองสัญญาณหุนระยะสั้นยังแกวง ตั ว ขาขึ้ น แต มี โ อกาสไปต อ ได ประเมินแนวตานที่ 1.55 บาท และ ถัดไปที่ 1.68 บาท สวนกรอบแนว รับอยูที่ 1.42 บาท 1.39 บาท ตาม ลำดับ กลยุทธ ‘ซื้อ’ อนึ่ง วานนี้ราคาหุน JTS ปดที่ 1.45 บาท บวก 0.12 บาท หรือ 9.02% มูลคาซื้อขาย 112.66 ลานบาท

“คาดผลประกอบการนา จะออกมาดี หากราคาเหล็กยังคง ทรงตัวในระดับที่ดี อีกอยางในชวง นี้อะไรหลายๆ อยางเริ่มดีขึ้น ไมวา จะเป น ภาวะเศรษฐกิ จ เอง ราคา เหล็ก ดีมานด ฉะนั้นผลประกอบ การในไตรมาส 4 นาออกมาดี สวน ปนี้ก็ยังคงไวที่เปาหมายเดิม ปหนา ก็คงดีกวาปนี้ แตจะโตกี่เปอรเซ็นต ยั ง บอกไม ไ ด คงต อ งรอดู ส ถาน การณกอน” นางชไมพร กลาว สำหรั บ กรณี ที่ ล า สุ ด เมื่ อ วันที่ 24 มีนาคม 2552 นายยุทธ พงษ เสรี ดี เ ลิ ศ เข า มาถื อ หุ น

PERM ในสั ด ส ว น 18.70% จาก เดิม (4 เม.ย.51) ถือหุนในสัดสวน 9.20% นั้ น ไม รู สึ ก กั ง วลว า จะส ง ผลกระทบต อ โครงสร า งผู ถื อ หุ น ห รื อ ท ำ ใ ห ก า ร บ ริ ห า ร ง า น เปลี่ ย นแปลง เพราะป จ จุ บั น กลุมยงวงศไพบูลยยังคงเปนผูถือ หุนใหญ “ไมไดกังวลอะไรมาก แม สัดสวนการถือหุนของคุณยุทธพงษ จะเพิ่ ม ขึ้ น เพราะกลุ ม ยงวงศ ไ พ บู ล ย ยั ง คงเป น ผู ถื อ หุ น ใหญ อี ก อยางเราก็ไมไดมีการขยับหรือขาย หุนออกมา และไมคิดที่จะขายหุน

ออกมาดวย สวนเขาจะซื้อหุนเพิ่มก็ เปนเรื่องของเขา” นางชไมพร กลาว ด า นฝ า ยวิ เ คราะห บล. ฟ ล ลิ ป (ประเทศไทย) ประเมิ น สัญญาณทางเทคนิคหุนระยะสั้นมี โอกาสปรับขึ้นไดบาง แตภาพระยะ ก ล า ง ยั ง ถื อ เ ป น ข า ล ง ข า ล ง จึ ง แนะนำเพี ย งเก็ ง กำไรระหว า งวั น เทานั้น โดยมีกรอบการเคลื่อนไหว แนวรับอยูที่ 1.19 บาท แนวตานอยู ที่ 1.32 บาท วานนี้ ร าคาหุ น ป ด ที่ 1.23 บาท บวก 0.08 บาท หรื อ 6.96% มู ล ค า ซื้ อ ขาย 46.12 ลานบาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

News Station

หน้า 5

ยอดขายรถยนตในอินเดียเดือน ก.ย. พุง17.1%

จีนเตรียมลงทุน 68.65 พันลานดอลล พัฒนาภาคตะวันตกของประเทศ

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา คณะ กรรมการปฏิรูปและพัฒนาแหงชาติจีนแถลง การที่จีนไดวางแผนลงทุนในโครงการพัฒนา ภูมิภาคตะวันตกของประเทศในป 2009 เปน จำนวนเงิน 468.9 พันลานหยวน (68.65 พัน ล า นดอลลาร ) เพื่ อ ฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และความ เปนอยูของประชากรในภูมิภาคดังกลาวใหดีขึ้น โดยคณะกรรมการฯ เปดเผยวา จีนได วางแผนลงทุ น พั ฒ นาโครงการดั ง กล า ว ทั้ ง หมด18 โครงการ รวมถึ ง การพั ฒ นาทาง รถไฟ ทางดวน โรงงานพลังน้ำ การขนถึงทาง เรือ และสนามบิน ทั้งนี้ ในชวงป 2000 - 2008 ที่ผานมา จี น ได ล งทุ น พั ฒ นาภู มิ ภ าคตะวั น ออกของ ประเทศเปนจำนวนเงิน 1.74 ลานลานหยวน

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า สมาคมผูผลิตรถยนตในอินเดียระบุถึงยอดขาย รถยยนตในอินเดียเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 17.1% มาอยูที่ 212,975 คัน เมื่อเทียบกับเดือนเดียว กันปกอน เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และการปลอยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น โดยสมาคมฯ เป ด เผยว า ยอดขาย รถยนตนั่งเพิ่มขึ้น 20.6% มาอยูที่ 129,683 คัน ขณะที่ ย อดขายรถยนต เ พื่ อ พาณิ ช ย เ พิ่ ม ขึ้ น 6.5% มาอยูที่ 45,451 คัน นอกจากนี้ ยอดส ง ออกรถยนต นั่ ง เพิ่มขึ้น 21.6 % มาอยูที่ 38,992 คัน ขณะที่ยอด สงออกรถยนตเพื่อการพาณิชยลดลง 24.3 %มา อยูที่ 3,839 คัน ขณะที่ ยอดขายมอเตอร ไ ซค ภ ายใน ประเทศเพิ่มขึ้น 6.3 % มาอยูที่ 838,150คัน สวนยอดสงออกมอเตอรไซคเพิ่มขึ้น 8.8 % มา อยูที่ 95,562 คัน

การอนุมัติสินเชื่อจำนอง ในอังกฤษเดือนส.คเพิ่มขึ้น 29%

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า คณะกรรมการผู ใ ห สิ น เชื่ อ จำนองในอั ง กฤษ เปดเผยการอนุมัติสินเชื่อจำนองอนุมัติสินเชื่อ จำนองในอั ง กฤษเดื อ นสิ ง หาคมเพิ่ ม ขึ้ น ส ง สั ญ ญาณตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ก ำลั ง มี เสถียรภาพ โดยคณะกรรมการฯ เป ด เผยว า ตัวเลขการอนุมัติสินเชื่อดังกลาวเพิ่มขึ้น 29 % มาอยูที่ 52,700 ราย เมื่อเทียบกับเดือนเดียว กันปกอน แตลดลง 5% จากเดือนกรกฎาคม ขณะที่ จำนวนการอนุ มั ติ ใ ห สิ น เชื่ อ จำนองแกผูจำนองใหมอีกครั้งในเดือนเดียวกัน ลดลง 57 % มาอยูที่ 32,000 รายเมื่อเทียบกับ เดื อ นเดี ย วกั น ป ก อ น และลดลง 22 % จาก เดือนกรกฎาคม

KASET วิ่งแรง! ไมฟงโบรกฯ สั่งแตะดิสกเบรก ราคาวิ่งเกินมูลคาเหมาะสมป 2553 แลว ผู สื่ อ ข า วรายงานว า จากการสำรวจ ราคาหุนบนกระดานวานนี้พบวาราคาหุนบริษัท ไทยฮา จำกั ด (มหาชน) หรื อ KASET ไดปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางโดดเดน ตอเนื่องตลอด ทั้งวันดวยมูลคาการซื้อขายหนาแนน โดยวานนี้ หุน KASET ปดการซื้อขายที่ระดับ 4.46 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท มูลคาการซื้อขายหนาแนน กวา 114.63 ลานบาท โดยระหวางวันราคาหุน ปรับขึ้นไปทำระดับสูงสุดถึง 4.52 บาท โดยกอนหนานี้สถาบันวิจัยนครหลวง ไทย ได อ อกบทวิ เ คราะห ต อนหนึ่ ง ระบุ ว า ผลกระทบจากภั ย ธรรมชาติ ใ นเอเชี ย ภั ย ธรรมชาติในประเทศภูมิภาคเอเชีย อาทิ พายุ ไต ฝุ น (ฟ ลิ ป ป น ส / เวี ย ดนาม / ไต ห วั น ) / แผนดินไหว (อินโดนีเซีย) และน้ำทวม (ไทย / อินเดีย) สงผลกระทบตอผลผลิตสินคาเกษตรที่ สำคัญ อาทิ ขาว / ออย และยางพารา โดยฝายวิเคราะหฯ ประเมินผลกระทบ จากภั ย ธรรมชาติ ใ นเอเชี ย ว า ราคาข า ว มี แนวโน ม ปรั บ สู ง ขึ้ น ขณะที่ ร าคาน้ ำ ตาล มี แนวโน ม ที่ จ ะยั ง ทรงตั ว ในระดั บ ที่ สู ง และยาง พารามีแนวโนมที่จะปรับตัวขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนในกลุมเกษตร

และอาหารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ข า วได แ ก KASET ฝ า ยวิ เ คราะห ฯ ยั ง คงคำแนะนำขาย โดย ประเมินมูลคาเหมาะสม ป 2553 เทากับ 1.60 บาท เพราะราคาหุนสูงเกินมูลคาเหมาะสม และ อยูระหวางพิจารณาปรับประมาณการลง หลัง จากที่ผลประกอบการครึ่งปแรกที่ผานมาขาดทุน อยู 3.66 ลานบาท ขณะที่ นั ก วิ เ คราะห ท างเทคนิ ค บล. โกลเบล็ ก กล า วว า ตามสั ญ ญาณทางเทคนิ ค ราคามีแนวโนมออนตัวลง แตยังแนะนำซื้อโดย ให แ นวรั บ ที่ 4.24 บาท ส ว นแนวต า นที่ 4.50 บาท และในวันนี้ถาราคาต่ำกวา 4.16 บาท ให เปนจุดตัดขาดทุน ด า นนายสมฤกษ ตั้ ง พิ รุ ฬ ธรรม ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ KASET เปดเผยกอนหนานี้วา แนวโนมผลประกอบการ ในไตรมาส 3/2552 มีโอกาสพลิกเปนกำไร จาก 6 เดือนแรกที่บริษัทฯ ขาดทุนอยูที่ 3.66 ลาน บาท เนื่องจากยอดขายสินคาประเภทขาวและ โจก ขยายตัวในทิศทางที่ดี หลังจากบริษัทฯ ได ออกโปรโมชั่นและใชงบการตลาดโฆษณาสินคา จนเปนที่รูจักของผูบริโภค ‘ที่ไตรมาส 2 และ 6 เดือนแรกขาดทุน

เพราะว า เศรษฐกิ จ ชะลอทำให ย อดขายลดลง ราคาขาวไมไดสูงเหมือนกับปที่ผานมา และตอง ใชงบโฆษณาจำนวนหนึ่งในการออกโปรโมชั่น ตางๆ ในชวงที่ออกสินคาใหม ไมวาจะเปนขาว วุนเสน โจก แตตอนนี้ผูบริโภครูจักแลว ฉะนั้น ครึ่งปหลังนาจะดีขึ้นไตรมาส 3 ก็นาจะดีขึ้นไม ขาดทุน’ นายสมฤกษ กลาว อยางไรก็ตาม แนวโนมของรายไดในป นี้ มี โ อกาสลดลงจากป ก อ นที่ ท ำได 2,143.82 ลานบาท เนื่องจากผลประกอบการในชวงครึ่งป แรกออกมาไมดี ประกอบกับเศรษฐกิจเพิ่งฟน ตัวจึงยังไมสงผลบวกตอบริษัทฯ มากนัก ขณะ เดียวกันบริษัทฯ มีสัดสวนสงสินคาไปจำหนาย ในต า งประเทศกว า 60% ที่ เ หลื อ อี ก 40% จำหนายในประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ มีสวน แบงทางการตลาด (มารเก็ตแชร) ของสินคาขาว อยูที่ 7 - 8% และสินคาวุนเสนอยูที่ 25% www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 6

Gr n Forward Thinking Green, Live Green

MINT มีอยูใหถือตอ

หลังจากชวงเชาวานนี้ดีดตัวขึ้นไปแรงพอสมควร ทวาราคาเปด ในตอนเย็นกลับจบแคเสมอตัวสรางความนาเบื่อหนายใหกับผูนิยมการ เก็งกำไรเปนยิ่งนัก ทำลายภาพอันภาพอันสวยงามของกราฟในชวง 2 วันที่ผานมาที่คลายจะพนสภาพการพักฐานไดแลวแทๆ ทั้งหุน MINT วานนี้ระหวางวันขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 12.70 บาท กอนจะออนตัวลงมาปดที่ 12.30 บาท ซึ่งเทากับไมมีการเปลี่ยนแปลง ของราคาในวานนี้ มูลคาซื้อขาย 123.85 ลานบาท อยางไรก็ตาม บล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) ประเมิน พื้นฐานหุน MINT แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐานที่ 15.60 บาท โดยมองวา เปนกิจการที่มีการกระจายความเสี่ยงไดดีและไมแปรผันตามเศรษฐกิจ มาก เพราะมีธุรกิจดานอาหารในสัดสวนที่สูง ซึ่งธุรกิจดังกลาวมีการ ขยายตั ว ต อ เนื่ อ งตามจำนวนสาขาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ในและต า งประเทศ (ประมาณ 100 สาขาตอป ) รวมทั้งคาดวากำไรสุทธิป 53 จะขยายตัว กาวกระโดด 34% หลังหดตัว 12% ในปนี้ โดยผลหลักมาจากอัตราการ เขาพักและราคาเฉลี่ยของธุรกิจโรงแรมสูงขึ้น และรายไดจากธุรกิจ อาหารเพิ่มขึ้น ขณะที่บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินเทคนิค หุน MINT อยูในเกณฑดี มีอยูอยูใหถือตอ ถาจะซื้อเพิ่มใหรอราคาลดลงมากอน โดยที่มีแนวรับอยูที่ 11.50 บาท สวนแนวตานอยูที่ 12.80 - 13.00 บาท

MINT Financial Data

งบ Q2/53 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/06/2552 Asset 26,683.25 Liabilities 15,421.13 Equity 10,413.44 Paid-up Capital 3,240.64 Revenue 8,039.02 Net Profit 630.52 EPS(Baht) 0.19 ROA(%) 9.21 ROE(%) 13.16 Net Profit Margin(%) 7.84

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

746.67

-5.19

-0.69

533.52

-3.50

-0.65

1,150.34

-8.03

-0.69

212.46

+2.63

+1.25

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

25,739.81 1,836.93

13/10/09 16:59:54

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

3,825.55

4,621.03

-795.48

(14.86%)

(17.95%)

Foreign

5,307.97

3,939.09

(20.62%)

(15.30%)

16,606.29

17,179.69

(64.52%)

(66.74%)

Local Last Update

+1,368.88

-573.40

13/10/09

WE CAN’T DO THIS ALONE Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 12/10/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

27.90 3.83 3.21

2.08 39,905.05

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 26/06/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด 2. นายนิติ โอสถานุเคราะห 3. บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด 4. นายจอห น สก อ ต ไฮเน็ ค 5. MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER & SMITH INC.

377,758,312 (11.66%) 247,968,414 (7.65%) 214,405,691 (6.62%) 126,864,612 (3.91%) 125,120,954 (3.86%)

Í‹ÒËÅѺµÒ

แรงเทาแรงรอนเราดั่งอุณหภูมิไฟที่คุออกมาจากถานหิน เพียงแคไมกี่วันผานมาราคาบน กระดานก็บวกไปเกือบเทาตัวได พรอมๆ กับกระแสขาวผูถือหุนใหญเตรียมโละกิจการทิ้ง โดยความ รอนแรงนี้มีการการันตีดวยเครื่องหมาย H กอนผูบริหารจะชี้แจงจนกระจางพรอมยืนยันวา ยังมิไดมี ขอสรุปหรือขอตกลงใดๆ อยางเปนทางการเกี่ยวกับรายละเอียดการซื้อขายหุน แมวาผูถือหุนสนใจจะ เจรจาจริงก็ตาม ซึ่งในภาคบายก็ไดมีการปลดเครื่องหมายและปลอยใหมีการซื้อขายกันไดตามปกติ ขณะที่หุนอื่นๆ บนกระดานแมจะไมมีขาวลือมาสนับสนุนก็ยังไดแรงซื้อตางชาติมาชวยพยุง แรงขายทำกำไรจนทำใหปดลบไมมากไมมายนัก ทวากำลังรูสึกลึกๆ วาตลาดวานนี้ที่ตื้อๆ อาจจะทำ ใหวันนี้แรงซื้อไมคอยกลาลุยหุนใหญๆ อีก ดังนั้นนักลงทุนจึงไมควรมองขามความปลอดภัยเขาออก ไวๆ ไวกอนเปนดี ระยะนี้คงยากที่จะหลับตาจิ้มแลวจะไดกำไรเปนกอบเปนกำเหมือนสัปดาหกอนๆ อีกตอไป www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 7

รัฐฯเพิ่งตื่นนายกฯหารือครม.เศรษฐกิจวันนี้ถก3G รัฐไฟเขียวกรอบใชเงินไทยเขมแข็งอีก2.3แสนลบ.

นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี เป ด เผยว า วั น นี้ (13 ต.ค.) ประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เศรษฐกิจ หรือ ครม. เศรษฐกิจ จะ หารือถึงการดำเนินการโครงการ 3G สวนกรณีที่หลายฝายทักทวงเรื่องการ ประมูลไลเซนส 3G นั้น นายกฯ ระบุ ว า เ ป น อ ำ น า จ ข อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร สำนั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ในการ ตัดสินใจเปดประมูลโครงการดังกลาว “ส ว นตั ว แล ว อยากให มี ความชัดเจนใน 2 เรื่อง ไดแก 1. การ เปดบริการ 3G จะตองครอบคลุมใน ส ว นของบริ ษั ท กสท โทรคมนาคม และบริษัท ทีโอที เพราะไมอยากให เกิ ด ความเหลื่ อ มล้ ำ ด า นการแข ง ขั น เกิดขึ้น 2. หากการประมูลไลเซนส 3G มีเสียงทักทวงจะตองรับฟง และ อยากใหชี้แจงเพื่อใหเกิดความเขาใจ และไมอยากใหเปนการผลักภาระให แกประชาชน” นายกฯ กลาว นอกจากนี้ จ ะต อ งดู แ ลให การแขงขันเปนไปดวยความเปนธรรม ไมอยากใหผูประกอบการที่มีทุนมาก หรือตางชาติที่มีทุนสูงเปนผูไดเปรียบ ทั้งนี้ การประชุม คณะกรรม การกทช. เมื่อสัปดาหที่ผานมา ระบุวา ผลการประชุมเรื่องการประมูลไลเซนส

ยั ง ไม ไ ด ข อ สรุ ป โดย กทช.จะเป ด ประชาพิจารณครั้งที่ 2 ในปลายเดือน ต.ค.นี้ และจะมีประเด็นเพิ่มเติม คือ 1. รายละเอียดของราคาเริ่มตนที่จะ เปดประมูล 2. แผนสำรองกรณีที่มีผู เขารวมประมูลไลเซนส 3G นอยกวา ใบอนุญาตที่เปดประมูล ซึ่งตามแผน เดิม กทช.จะเปดประมูลไลเซนส 3G ภายในปนี้

น า ย ก ร ณ จ า ติ ก ว ณิ ช รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง เป ด เผยว า ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) วานนี้ พิจารณาเห็นชอบกรอบ การใช เ งิ น ในโครงการไทยเข ม แข็ ง เพิ่มเติมอีก 2.3 แสนลานบาท จากเดิม ได เ ห็ น ชอบกรอบการใช โ ครงการไป แลว 1.06 ลานลานบาท รวมเปนเงิน ลงทุ น ในโครงการในขณะนี้ ทั้ ง สิ้ น

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจากใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรภไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจากดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

KTBตั้งเปาสินเชื่อปนี้-ป53โต6-7%

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ กรรมการผูจัดการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB) เปดเผยวา สิ น เชื่ อ ในป นี้ ค าดว า จะเติ บ โตได 6 - 7% หรื อ คิ ด เป น มู ล ค า 6 - 7 หมื่ น ล า นบาท ใกล เ คี ย งกั บ เปาหมายเดิม โดยยอดอนุมัติอยูที่ ประมาณ 3.8 - 3.9 แสนลานบาท มี ก า ร เ บิ ก จ า ย จ า ก ย อ ด อ นุ มั ติ ประมาณครึ่งหนึ่งและมีการชำระคืน

จากลู ก ค า ซึ่ ง จะแสดงให เ ห็ น ว า คุณภาพสินเชื่อของธนาคารยังอยูใน เกณฑที่ดี ทั้งนี้ปจจุบันอัตราสินเชื่อ ตอเงินฝากอยูที่ประมาณกวา 80% สำหรั บ ป 2553 ธนาคาร คาดว า สิ น เชื่ อ รวมของธนาคารจะ เติบโต 6 - 7% จากการขยายตัวของ เศรษฐกิ จ (จี ดี พี ) ที่ ค าดว า จะโต 2 - 3% โดยเชื่อวาจะไดรับประโยชน จากโครงการไทยเข็มแข็งที่จะเปน

ตั ว กระตุ น ให เ ศรษฐกิ จ ป ห น า ฟ น ตัวดีขึ้น โดยเศรษฐกิจจะเริ่มคอยๆ ฟ น ตั ว ขึ้ น แ ต จ ะ ไ ม ฟ น ตั ว เ ร็ ว เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ โลกยั ง มี ค วาม เปราะบาง “ผลจากโครงการไทยเขม แข็ง คาดวาจะเริ่มเห็นชัดเจนในไตร มาส 4/52 โดยมี ข อ แม ว า ต อ ง จัดการกับบรรยากาศการลงทุนและ เกี่ ย วข อ งกั บ กรณี ค ำสั่ ง ของศาล ปกครองใน 76 โครงการมาบตาพุด ซึ่งธนาคารเตรียมแคมเปญสำหรับ

จำนวน 1.3 ล า นล า นบาท ระยะเวลา โครงการ 3 ป ระหว า ง 2552 - 2555 พร อ มกั น นี้ ยั ง อนุ มั ติ เ พิ่ ม เงิ น ลงทุ น อี ก 5 หมื่นลานบาท จากการนำเม็ดเงินสมทบ เงินคงคลังมาใช รวมทั้งสิ้น 3.5 แสนลาน บาท ซึ่งเดิมครม.ไดอนุมัติไปแลวจำนวน 3 แสนลานบาท ภายใต พ.ร.ก.ใหอำนาจ กระทรวงการคลังกูเงิน 4 แสนลานบาท ดังนั้น กระทรวงการคลังจะมีงบประมาณ ที่ใชเบิกจายในปงบประมาณ 2553 รวม ทั้งสิ้น 3.5 แสนลานบาท สำหรั บ รายละเอี ย ดโครงการ ภายใตเม็ดเงิน 1.5 แสนลานบาท ที่จะ ดำเนินการในป 2553 กระทรวงการคลัง จะเสนอเข า สู ก ารพิ จ ารณาจากคณะ รัฐมนตรีในสัปดาหตอไป อาทิ โครงการ ประกันรายไดเกษตรก รวงเงิน 4.1 หมื่น ล า นบาท โครงการส ง เสริ ม งบองค ก ร ปกครองสวนทองถิ่น 3 หมื่นลานบาท งบ ป ร ะ ม า ณ ส ง เ ส ริ ม ก อ ง ทุ น ห มู บ า น 1.9 หมื่ น ล า นบาท และโครงการบ า น มั่นคงวงเงิน 6 พันลานบาท ทั้ ง นี้ การที่ ก ระทรวงการคลั ง นำเงินสมทบจากการชดเชยเงินคงคลัง มาเพิ่ ม เติ ม โครงการลงทุ น ไทยเข ม แข็ ง 2555 อีก 5 หมื่นลานบาทนั้น เนื่องจากที่ ผ า นมารั ฐ บาลสามารถจั ด เก็ บ รายได เพิ่ ม ขึ้ น หลั ง จากที่ เ ศรษฐกิ จ เริ่ ม มี สั ญ ญ า ณ ก า ร ฟ น ตั ว โ ด ย สิ้ น ป ง บ ประมาณ 2552 รัฐบาลจัดเก็บรายไดต่ำ กวาเปาประมาณ 2 แสนลานบาท จาก เดิมที่คาดไวต่ำกวาเปา 3 แสนลานบาท สงผลใหฐานะเงินคงคลังตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 มีจำนวน 2.9 แสนลานบาท ดังนั้น รั ฐ บาลจึ ง มี ค วามมั่ น ใจว า จะสามารถ บริ ห ารเงิ น สดอย า งไม ติ ด ขั ด ภายใน ปงบประมาณ 2553 ลูกคาในโครงการไทยเขมแข็ง หากเปน ลูกคาเดิมจะอนุมัติสินเชื่อใหไดภายใน 1 วัน โดยไมตองมีการค้ำประกัน และ หากเป น ลู ก ค า ใหม อ าจต อ งมี ก ารค้ ำ ประกันเล็กนอย จากเดิมที่การปลอย สินเชื่อจะตองดูถึงวงเงินสินเชื่อ และ ตองใชเวลาในการอนุมัติ” นายอภิศักดิ์ กลาว ทั้งนี้คาดการณวาสินเชื่อของ ธนาคารทั้งระบบในป 2553 จะโตได ประมาณ 1.5-2 เท า ของอั ต ราการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

SPALI เสนอขายหุนที่ซื้อคืน 120 ลานหุน ใหผูถือหุนเปนการทั่วไป บมจ.ศุภาลัย (SPALI)เปดเผยวา ที่ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจำหนายหุนที่ซื้อ 120,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 6.99 ของหุน ที่จำหนายไดแลวทั้งหมด โดยจะเสนอขายให แก ผู ถื อ หุ น เป น การทั่ ว ไป หลั ก เกณฑ ใ นการ กำหนดราคาที่ จ ะจำหน า ยหุ น ที่ ซื้ อ คื น จะใช หลั ก เกณฑ ก ารกำหนดราคาตามวิ ธี Book Build Pricing Method

หน้า 8

รามิค อุตสาหกรรม (RCI) เปดเผยวา มั่นใจ วายอดขายในป 2552 จะเปนไปตามเปาหมาย ที่ 1.2 พันลานบาท คาดยอดขายกระเบื้องโดย รวมทั้งปนาจะอยูที่ 150 ลานตารางเมตร คิด เปนมูลคาประมาณ 2.3 หมื่นลานบาท พรอม คาดการณไตรมาส 3/2552 บริษัทฯ จะมีผล ขาดทุ น ลดลงจากไตรมาส 2/2552 ที่ มี ผ ล ขาดทุน 40.31 ลานบาท เพราะยอดขายในชวง RCI คาด Q3/52 ขาดทุนลดลงจาก ไตรมาส 3/2552 ปรับตัวเพิ่มขึ้นคอนขางโดด นายเอนก วาสนาสมปอง กรรมการผู เดนเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2552 จั ด การ สายการปฏิ บั ติ ก าร บมจ. โรแยล ซี CNS ปฏิเสธกระแสขายหุนแกพันธมิตรใน ยุโรป นายทาเคชิ นิชิดะ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.พัฒนสิน (CNS) แจงกระแสผู ถื อ หุ น ใหญ ข องบริ ษั ท ฯ เตรียมขายหุนทั้งหมดใหแกพันธมิตรในบริษัท แถบยุโรปไมเปนความจริง

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme 

“รัฐฯ เตรียมประกันราคายางที่ 80 บ./ก.ก.”

นายกันต จุโลทก นักวิเคราะห บริษทั แอโกรเวลท จำกัด (AGR) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 326 สัญญา สถานะคงคาง 2,272 สัญญา - ปด 78.85 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.40 บาท (สัญญาสงมอบเดือนพ.ค. 53)

ปจจัยบวก- รัฐฯ เตรียมประกันราคายางในประเทศ ไมใหตำ่ กวา 80 บ./ก.ก. - ราคายางลวงหนาจะทดสอบแนวตานใหม 80 บ./ก.ก. - TOCOM จะทดสอบ 220 เยน/ก.ก. - น้ำมันจะขึน้ ทดสอบ 76 เหรียญ หลังปรับทะลุ 73 เหรียญสำเร็จ จากเงินดอลลทอี่ อ นคา - เงินเยนยังอยูร ะดับออนคา - ยางตลาดจริงยังสูง ตามสภาพอากาศ ปจจัยลบ - ราคาพุง แรงหลายวันอาจมีแรงขายทำกำไร กลยุทธ - ระยะสัน้ ชะลอลงทุน เพราะราคาพุง แรงเกิน - ระยะกลางรอซือ้ จังหวะราคาออนตัว (สัญญาสงมอบเดือนพ.ค. 53) - แนวรับ 76 บ./ก.ก. - แนวตาน 80 บ./ก.ก.



“ดอลลออน แตน้ำมันมีแววรวง ตองเก็งกำไร” นายคมสันต ปรมาภูติ ผูช ว ยผูจ ดั การอาวุโส ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.บัวหลวง SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 8,105 สัญญา สถานะคงคาง 18,711 สัญญา - ปด 531.10 จุด ลดลง 5.60 จุด (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52) ปจจัยบวก- เม็ดเงินนอกยังไหลเขาตลาดทุนไทยตอเนือ่ ง - เงินดอลลมแี นวโนมออนคา - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 1,368.88 ลานบาท ปจจัยลบ - นลท.เริม่ รับขาว ประเด็นเรือ่ งแรงเก็งกำไรงบ Q3/52 - น้ำมันมีแนวโนมติดแนวตาน 74 เหรียญ กลยุทธ - เก็งกำไร (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52 ) - แนวรับ 532 จุด - แนวตาน 540 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 534 จุด แนวตาน 542 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

Dynamic Station

หน้า 9

“วรกิจ สรางศรีวงศ”ประกาศพรอมลุยสุดตัว พา BSEC ฝามรสุมธุรกิจหลักทรัพย “วรกิจ สรางศรีวงศ” รองประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย บีฟท จำกัด (มหาชน) หรือ BSEC ออกมา ปรากฏตัวเปนครั้งแรกดวยมาดสุขุม..นุมลึก โดยยืนยันเจตนารมณของโบรกเกอรแหงนี้วาพรอมที่จะดำเนินธุรกิจตอไป พรอมจะแขงขันเมื่อมีการเปดเสรี และขอใหผูลงทุนและลูกคาวางใจได บล.บีฟท ไมมีทางเลิกหรือหนี..แนนอน ยืนยัน..ไมมีแผนเลิกกิจการ ยืนยันไดวาเราไมมีปญหา เรื่องจะเลิก กิ จ การ หรื อ จะหนี ตามที่ เ คยมี ข า วลื อ กอนหนานี้ ..ไมมีแนนอน เรามีใบอนุญาตใน การประกอบธุรกิจครบ พรอมทำธุรกิจ ทุกอยาง ยังเดินหนาตอไปได เดินตามรูปแบบเดิม ลูกคา สบายใจได กระแสเงินสดกวา 2,000 ลบ.จะนำไปลงทุน เพิ่มมูลคา เรื่องกระแสเงินสดที่มีประมาณ 2,000 ลานบาท จากที่มีกระแสขาวลือวา BSEC จะนำ มาจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนแลวปดกิจการ นั้ น ผมขอยื น ยั น ว า ไม มี ก ารเอาเงิ น สดไปจ า ย เงินปนผลแลวปดกิจการตามขาวลือ เรายังคง เดินหนาทำงานตอเนื่อง และจะนำกระแสเงิน สดนั้นไปลงทุนเพื่อเพิ่มมูลคา แตจะลงทุนอะไร นั้ น ก็ ต อ งขึ้ น อยู กั บ บอร ด ในการลงทุ น ส ว น ไลเซนสก็ไมคิดที่จะขาย

พรอมแขงขันเมื่อเปดเสรี การเปดเสรีคาคอมมิชชั่นที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตนั้นบริษัทฯจะพยายามทำทุกอยางให ดีที่สุด เพื่อรองรับการเปดเสรี และจะเนนการซื้อ ขายหุนผานทางอินเทอรเน็ตมากขึ้น เนื่องจาก สะดวกและรวดเร็วกับนักลงทุน นอกจากนี้ก็มี การจัดงานสัมมนา ซึ่งถือวาเปนอีกหนึ่งแนวทาง ในการเตรียมความพรอม

ลดขนาดเพื่อความอยูรอด ในสวนของรายไดรวมปนี้จะพยายาม ทำใหดีที่สุด ซึ่งสวนหนึ่งก็ตองขึ้นกับคุณภาพ ของมาร เ ก็ ต ติ้ ง ยอมรั บ ว า กระทบกั บ รายได แนนอน ยอมรับ เพราะในอดีตเคยมีสวนแบง ทางการตลาดประมาณ 5 - 6% แตตอนนี้ลดลง มา เพราะการย า ยออกไปของที ม งานชุ ด เก า รายไดรวมก็คงจะลดลงตามสวนแบงการตลาด ที่ลดลง เพราะรายไดหลักมาจากคาคอมมิช ชั่น เมื่อมารเก็ตติ้งออกไปเยอะจากเดิมมีประมาณ 200 คน ปจจุบัน ลดลงเหลือประมาณ 30 คน ยังไมมีแผนควบรวมกิจการ เราก็ พ ยายามที่ จ ะตั ด ค า ใช จ า ยเท า ที่ ท ำได เรื่องการควบรวมกิจการ ผมตัดสินใจ ภาษาอังกฤษเรียกวา Downside ใหอยูในระดับ ไมได ตองเปนหนาที่ของผูถือหุน แตถาหากเกิด ที่เหมาะสม ขึ้นจริงๆ ผมก็จะทำใหดีที่สุด ผมจะทำใหพนัก งานที่ยืนตอสูมากับเราไมเดือดรอน ทำใหทุกคน ปนี้มีสวนแบงที่ 1% ก็นาพอใจแลว สบายใจ แตตอนนี้ยืนยันไดวาไมมีเรื่องของการ ค า ด ว า ส ว น แ บ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด ควบรวมกิจการ (มารเก็ตแชร) จะอยูที่ 1% ซึ่งก็จะพยายามทำ ใหดีที่สุด และถาสิ้นปนี้มีมารเก็ตแชรที่ 1% ก็ถือ วาอยูในระดับที่พอใจ

ตอนนี้ ก็ มี เ จ า หน า ที่ ก ารตลาดหลาย แหงติดตอเขามา แตใครจะมาอยูกับเราก็ตอง ทำใหถูกตองตามขั้นตอน ตามกฎเกณฑ ของ ตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ ยังคงเปดกวางในการ รั บ มาร เ ก็ ต ติ้ ง เพิ่ ม อี ก หลั ง จากล า สุ ด ได รั บ มารเก็ตติ้งมาแลว 7 - 8 ราย ซึ่งคงชวยทำให สถานการณตางๆ ดีขึ้น

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

รูวาเดินผิดทางแลวละ

มีพระเซนรูปหนึ่ง เมื่อครั้งยังเปนหนุม มักออกจะทองเที่ยวธุดงคไปในที่ตางๆ ไดพบกับคนชอบสูบบุหรี่คนหนึ่งระหวางทาง ทั้งสองจึง เดินรวมทางกันไปดวยระยะหนึ่ง ขณะที่นั่งพักอยูริมธาร ชายคนนั้นไดใหกลองสูบยาและยาเสนจำนวนหนึ่ง พระรูปนั้นรับสิ่งที่คนนั้นใหมาดวย ความยินดี จึงติดสูบยาเสนอยูระยะหนึ่ง วันหนึ่งจึงไดคิดวา เจาสิ่งนี้ทำใหตัวเองมีความสุขมาก คงจะรบกวนการทำสมาธิแนนอน ถาหากปลอยใหเสพติดอยางนี้ตอไป ก็จะ กลายเปนความเคยชินที่ไมดีและแกยาก นาจะเลิกเสียแตแรกดีกวา จึงนำกลองและยาไปทิ้ง ผานไปอีกระยะหนึ่งก็ไปหมกมุนอยุกับคัมภีร “ยี่จิง” เรียนรูจนสามารถคำนวณและทำนายอะไรตางๆได วันหนึ่งในหนาหนาว อากาศ หนาวสะทานไปทั่ว พระเซนนั้นเลยเขียน จ.ม. ไปขอเสื้อกันหนาวจากพระอาจารยของตัวเอง แตวา จ.ม.สงออกไปตั้งนาน นานจนหนาหนาว ผานไป หิมะบนภูเขาก็ละลายไปหมดแลว แตพระอาจารยก็ยังไมไดสงเสื้อกันหนาวมา และก็ไมมีขาวคราวใดๆจากพระอาจารยมาเลย พระรูป นั้นเลยใชตำราคัมภีร “ยี่จิง” มาผูกดวงเอง ที่สุดก็คำนวณออกมาวา จ.ม.ฉบับนั้นสงไปไมถึงมือพระอาจารย เขาคิดในใจวา แมวาคัมภีร “ยี่จิง” จะแมนยำ แตวาถาเรายังหมกมุนอยูกับทางเดินสายนี้ จะมุงมั่นแนวแนปฏิบัติธรรมไดอยางไร? ตั้งแตนั้นมาเลยไมไปเรียนรูอะไรเกี่ยวกับคัมภีรนี้อีก หลังจากนั้น พระรูปนั้นก็ไปหมกมุนอยูกับเรื่องราวของการขีดๆเขียนๆอีก ทุกวันก็มักจะนั่งอาน คนควา ขีดเขียนอยูแตกับหนังสือ มีผลงานออกมาหลายเลม จนไดรับการยกยองจากคนในวงการไมขาดปาก วู บ หนึ่ ง ท า นคิ ด ได ว า “เรากลั บ มาเดิ น ห า งจาก เสนทางแหงมรรคอีกแลว ถาหากเปนอยางนี้ตอไป เรา คงจะตองกลายเปนนักประพันธ นักวิชาการ ก็คงจะเปน พระอาจารยเซนไมไดแลว” ตั้งแตนั้นมาเลยตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติอยางเดียว ละทิ้ง ทุกอยางที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติธรรม ที่สุดก็กลายเปนพระ อาจารยที่มีชื่อเสียงของนิกายเซน

คุณเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ (ที่ 3 จากซาย) กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท เกี ย รติ ธ นา ขนส ง จำกั ด (มหาชน) หรือ KIAT ลงนามแตงตั้ง คุณวิชา โตมานะ (ที่ 3 จากขวา) หั ว หน า ฝ า ยวาณิ ช ธนกิ จ บริ ษั ท หลั ก ทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหนายและรับ ประกันการจำหนายหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อเปนผูจัดการ การจัดจำหนายและรับประกันการจำหนายหุนสามัญ เพิ่มทุนของ KIAT โดยมีผูรวมจัดจำหนายและรับประกัน การจำหนายอีก 4 แหง คือ บล.คันทรี่กรุป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล. ฟนันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บล.โกลเบล็ ก จำกั ด และ บล.เคที ซี มิ โ ก จำกั ด (มหาชน) โดยกำหนดราคาขายไอพีโอ 4.50 บาท/หุน และจะเป ด ให ป ระชาชนทั่ ว ไปจองซื้ อ ระหว า งวั น ที่ 14 -15 ตุ ล าคม 2552 ซึ่ ง คาดว า จะเข า ซื้ อ ขายใน ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไดในวันที่ 21 ตุลาคม 2552 www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 11

มาดูฝงทีมงานของที่นี่กันบาง ถามวาทีมพรอมหรือยัง ตอนนี้ ทีมงานทั้งหมดมีอยูประมาณ 70 กวาคน ซึ่ ง เรามี ธุ ร กิ จ อยู 3 ธุ ร กิ จ คื อ Mutual Fund, Provident Fund, Private Fund อย า ง Provident Fund นี่ เ รามี เ งิ น อยู ประมาณ 1 หมื่นลาน ซึ่งมันจำเปนตองมี Back Office และเราเปนนายทะเบียน ดวย เลยตองมีคนเยอะ

อนุสรณ บูรณกานนท

(ตอนจบ)

“จะตองทำตรงขามกับตลาดโดยเฉพาะหุน คือ เวลาหุนลง อยา Panic ควรจะซื้อ พอหุนขึ้นควรจะขาย ทีนี้นักลงทุน ควรจะกระจายอยาเอาเงินไปซื้อหุนหรือตราสารหมด..”

เศรษฐกิจโลก ชวงนี้ตองมองอยางไร คือความเห็นของนักเศรษฐศาสตร Consensus คิดวา ตลาดหุนนาจะยังขาขึ้นอยู เราตองดูจังหวะเหมาะๆ ในอาเซียนควร ลงเมื่อไหร จีน อินเดีย ไทยจะลงเมื่อไหร และวิธีที่คิดวาปลอดภัยจะ ตองเปน Index Base หรือ ETF Base ก็คือเกาะไปกับตลาดไมตอง ไปเลือกหุนมาก ฝากถึงนักลงทุนในเรื่องการลงทุน คือนักลงทุนจะตองทำตรงขามกับตลาดโดยเฉพาะหุน คือ เวลาหุนลง อยา Panic ควรจะซื้อ พอหุนขึ้นควรจะขาย ทีนี้นักลงทุน ควรจะกระจายอยาเอาเงินไปซื้อหุน หรือตราสารหมดที่เปนหวงมาก คือการที่นักลงทุนไมยอมรับความเสี่ยงเลยอันนี้ทำใหเงินของนัก ลงทุนมีความเสี่ยงโดยที่นักลงทุนอาจจะไมทราบ เชนการที่ไปซื้อ ตราสารหนี้หมด หรือฝากเงินบาทหมด ดอกเบี้ยที่ไดโดนเงินเฟอกิน หมดโดยเฉพาะผูที่อยูในวัยเกษียณถาเผื่อไมกระจายเงิน เงินออมจะ ไมพอใช เพราะผลตอบแทนคอนขางต่ำ ดังนั้นถาเผื่อจะทำใหเรามี เงินพอตอนวัยเกษียณควรเริ่มกระจายตั้งแตวันนี้ อยาง 50 - 60% อาจจะอยูในตราสารหนี้ได แต 40 - 50% นี่ตองกระจาย อาจจะ 20% อสังหาริมทรัพย อีก 10% อาจจะเปนหุนไทย อีก 10% อาจ จะเปนหุนอาเซียนหรือตางประเทศ ก็อยากใหนักลงทุนเขาใจในจุดนี้ ใหดีกอนการตัดสินใจลงทุนครับ..

ON

O W E FLYT

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

BAFS มูลคาเหมาะสมที่ 8.50 บาท คาดผลประกอบการ 3Q52 ทรงตัว qoq คาดผลประกอบการ 3Q52 มี แนวโนมทรงตัวจาก 2Q52 ที่ผานมา โดย บริ ษั ท รายงานปริ ม าณน้ ำ มั น ที่ ใ ห บ ริ ก าร เดือน ก.ย. 52 อยูที่ 325 ลานลิตร ลดลง 1% yoy และลดลง 6%mom ทำใหปริมาณ น้ำมันสะสมใน 3Q52 อยูที่ 1,008 ลานลิตร เพิ่มขึ้น 4%qoq แตลดลง 3% yoy ทำใหเรา คาดวาบริษัทจะมีกำไรสุทธิ 3Q52 ประมาณ 120 ล า นบาท ใกล เ คี ย งกั บ 3Q51 และ 2Q52 ที่ผานมา

Professional Station

หน้า 12

บล.เกียรตินาคิน แนะ ‘ซือ้ ลงทุน’ มูลคาเหมาะสมที่ 8.50 บาท

ยังคงแนะนำ ซื้อลงทุน จากการฟ น ตั ว ของอุ ต สาหกรรมการ ทองเที่ยว มีมุมมองที่เปนบวกมากขึ้นตอภาพ รวมอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว ทำให เ รา คาดวาปริมาณน้ำมันใน 4Q52 คาดวาจะมี การฟนตัวอยางชัดเจน อยางไรก็ตามในดาน ผลประกอบการคาดว า จะอ อ นตั ว ลดลง เนื่องจากบริษัทจะมีการพิจารณาจายโบนัส พนักงานในไตรมาส 4 ของทุกป ซึ่งจะทำให กระทบผลการดำเนินงาน 4Q52 โดยผลการ

ดำเนินงาน 9 เดือนที่เราคาดหมายคิดเปน 86% ของประมาณการทั้งป 52 อย า งไรก็ ต าม การฟ น ตั ว ของ อุตสาหกรรม จะสะทอนในผลประกอบการ ชัดเจน 1Q53 ขณะที่คาดวาบริษัทจะมีการ พิจารณาจายเงินปนผล 2H52 ไมนอยกวา 0.23 บาท จึงคงแนะนำ ซื้อลงทุน ดวยมูลคา ที่เหมาะสม 8.50 บาท

Photo Release คุ ณ สุ พั น ธุ มงคลสุ ธี (แถวหน า ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการและประธาน เจาหนาที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) หรื อ SYNEX พร อ มคณะผู บริหาร ทานสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล (ที่ 7 จากข วา) ผูวาราชการจังหวัดสตูล พรอมคณาจารย จาก 4 โรงเรียนในภาคใต รวมถายภาพเปนที่ ระลึกในโอกาสที่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) มอบห อ งสมุ ด ไอที เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาไอที ไ ทย ( Library IT by Synnex ) ใหกับ 4 โรงเรียนจากภาคใต ที่ผาน การพิจารณาและไดรับการคัดเลือกจากคณะ กรรมการให ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น ห อ งสมุ ด ไอที เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาไอที ไ ทย ในโครงการ นำรอง 20 โรงเรียนแรกของประเทศไทย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

Gossip Station

หน้า 13

àÅ‹ÒàÃ×èͧ CPF ¡Ñ¹µ‹Í ป จ จุ บั น CPF มี ฐ านที่ มั่ น ทางธุ ร กิ จ ในภู มิ ภ าค เอเชียจำนวน 6 ประเทศ และจากการขยายธุรกิจ เพิ่มจะทำให มีอัตราการเติบโตที่ดี และเปน การกระจายความเสีย่ งอีกดวย จุ. .จุ. .อีกเรือ่ งที่ หมูเฮา..ตองรู..ก็คือ CPF ยังมีแผนนำบริษัท รวม รวมถึง CP เวียดนามและตุรกี เขาจด ทะเบียนในตลาดฯ ในอนาคตอีกดวย มีหนุ อีกตัวทีส่ ตรอเบอรีอ่ ยากพูดถึงก็ คื อ TVO ...บอกตามตรงค ะ ...ยั ง เชื่ อ มั่ น ใน พื้นฐานและการบริหารงานของผูบริหารที่นี่เกิน

นอกจากไดเงินไปในการขยายกำลังการผลิต แลว...ซึง่ ตรงนีค้ าดวาจะทำใหกำไรในป 2553 เพิ่มขึ้นอีก.. ในดานสภาพคลองการซื้อขาย หุน (Free Float) ก็จะดีขึ้นมากอีกดวย จาก สวั ส ดี ค ะ พี่ ๆ ที่ รั ก (ของสตรอเบอรี่ ) ปจจุบนั ทีอ่ ยูท ี่ 51.9% วันนี้ 14 ตุลาคม 2552 ....จะเชื่อมั้ยถาบอกวา นอกจากนี้...วงการหุนไดใหความเห็น วันนี้ยังยิ้มไมหุบ และหนาก็บานมากเพราะ ดวยวา ถึงแมราคาหุน จะถูกกดดันจาก Dilution ใครๆ ก็ชื่นชมในสายตาระดับเพชร..ของนอง Effect แต ก็ เ ห็ น ตั ว หุ น ยั ง คงน า สนใจจาก หนู . .แบบว า เลื อ กหุ น ไม เ คยพลาด กำไร แนวโนมธุรกิจที่ยังมีการเติบโต และราคาไม ตลอด...แตทเี่ หนืออืน่ ใดทีน่ อ งหนูไดรบั ขอแค แพงเมื่อเปรียบเทียบจากคาพีอี เรโชว...สวน คำขอบอก-ขอบใจ แคนกี้ ซ็ งึ้ สุด..สุด..แลวคะ ราคาเปาหมาย..ฟงแลวอยาเพิ่งอึ้ง เอากั น ให ชั ด ๆ ไปเลย ค ะ ..ช า ๆ ชั ด ๆ นะคะ 20.10 บาท ค ะ ..เกี่ ย วกั บ CPF มี เ รื่ อ งลึ ก ๆ ที่ Blemished and acne-prone skin? อานวา...ยี่สิบบาทสิบสตางคคะ..คุณ เกี่ยวโยงในตอนนี้...และคนสวยสรุป Find out what you can do! พีท่ รี่ กั เป น ประเด็ น หลั ก ๆ เพื่ อ ให คุ ณ พี่ และแลววันนี้ ที่ (ไมได) รอคอย ทีร่ กั ...เขาใจงายๆ คือ คาดวาไตรมาส ก็ ม าถึ ง เพราะในที ่ สุ ด ราคาทอง ใน 3/52 ผลประกอบการจะเติ บ โต ประเทศ ก็สามารถขึน้ มาทีร่ ะดับ 17,000 มั่ก...มากกกกกกกกก และตอนนี้ บาท ย้ำ 17,000 บาท ตาย ตาย อกอี CPF เนื้อหอมมาก..เพราะราคาหุน แปนจะแตก แลวคราวนี้จะมีหนุมหนา ทีร่ ะดับนีแ้ อบไดยนิ บรรดาเซียนหุน ไหนซื้อทองมาขอ สตรอเบอรี่ละคะเนี่ย บอกวา “ถูก”...ย้ำคะ...ถูกกกกกกก ดาน Gold Futures เองก็ไมใชยอ ย กกกกกก อีกอยางคือคาดกันวาป เพราะทัง้ ๆ ทีอ่ นุพนั ธตวั อืน่ ยืนตัวแดงแจ หนายอดขายจะเพิ่มขึ้นอีกจากยอด แตทองกลับเขียวอยางสงาผาเผย ราคาก็ การบริโภคที่เพิ่มขึ้น..และประเด็นทาย ใกล เ ฉี ย ด 16,700 บาททุ ก ที ทุ ก ที สุด ที่นาสนใจมากคือ ยอดขายเพิ่ม ...อะอะ ถาใครสังเกตดีๆ จะเห็นวา ทอง ทำใหกำไรดี..เมือ่ กำไรดีก.็ ..ปนผลก็ R Eucerin pH5 products ลวงหนาตอนนี้ ต่ำกวาทองจริงอยู 300 ดี..เชนกัน Experience the first skincare with allergy protection บาทแสดงวาอาจจะยังมีแรงซื้อไลใหทัน มาคะ......ขยับเขามาอาน......... กันอยูล ะซิ ทางคุณพีค่ มสันต แหงบาน สตรอเบอรี่ ได ย อ ยรายละเอี ย ดของ บั ว หลวงบอกว า ราคาทองพุ ง มาก็ CPF เปนเรือ่ งทีง่ า ยๆ ใหฟง เรือ่ งกำไร จริง แตก็พุงมาจนนากลัว ใครที่จะ ไตรมาส 3/52 ทีค่ าดวาจะดีมาก เพราะ เขาตอนนี้ อาจจะชาไปซะแลวละคะ วายอดสงออกเพิม่ สูงขึน้ และอัตราการ ปล อ ยให ค นที่ เ ค า มี ส ถานะซื้ อ ถื อ กำไรขยายตัว เปนผลจากราคาวัตถุดบิ สถานะรับกำไรไปดีกวา ใหแนวรับ ลดลง 16,650 บาท แนวตาน 16,750 บาท เซี ย นหุ น แจ ง ว า ..ผลงานที่ โดดเดนของ CPF ไมไดเกิดขึน้ โดย ไดเวลาเฉลยปญหาที่ถามไป บังเอิญ แตมีเปนเพราะวามีแหลง ว า ชื อ ่ ย อ หุ น ตัวไหนสือ่ ความหมายถึง วั ต ถุ ดิ บ ที่ ดี ขึ้ น มี ก ารควบคุ ม การถามไดมากทีส่ ดุ ? อุปทานเนื้อสัตวที่ดีขึ้น และความ คำตอบก็คอื ASK สำเร็จในการปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ รอย...แมวาราคาในกระดานจะไมขยับไปไหน-มา มาต อ กั น เลยกับปญหาหุนฮาเฮประจำ (มี สั ด ส ว นธุ ร กิ จ ฟาร ม สั ต ว ล ดลง และทำธุ ร กิ จ ไหน..มากนักก็เหอะ ลาสุดไดประกาศขายหุน เพิม่ อาหารสัตวที่มีอัตรากำไรคงที่ และธุรกิจอาหารที่มี ทุนใหมจ ำนวน 50 ล า นหุ น ผ า นสาธารณะชน วันนี.้ .มาทายกันคะวา ชือ่ หุน อะไรเปนอาการที่ อัตรากำไรที่สูงเพิ่มขึ้น) พื้นฐานที่แข็งแกรงขึ้นเห็น (Public Offering: PO) ที่ ร าคา 16.90 บาท แสดงถึงการตามจิกผูช ายทีช่ อื่ กรรชัย ? ใบวา....อักษรยอหุนขึ้นตนดวยตัว M ไดจากรูปแบบกำไรของ CPF ทีม่ คี วามผันผวนนอย นอกจากนีผ้ ซู อื้ หุน เพิม่ ทุนจะไดรบั วอรแรนต TVOลง ทำใหความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น W2 ไม คิ ด มู ล ค า ในสั ด ส ว น 5 หุ น ใหม ต อ 1 ประกอบกิจการดานพร็อพเพอรตี้ ผูถือหุนใหญ นามสกุลบูรพชัยศรี และ ROE ที่เพิ่มขึ้นเปนสองเทามาอยูที่ 15% วอรแรนต ... โปรดติดตามเฉลยไดในฉบับถัดไป จากข อ มู ล ที่ ค นสวยรั บ ทราบมาคื อ .. จากระดับเฉลีย่ 5 ปทผี่ า นมาที่ 8% อึ้ง..อึ้ง..อึ้ง...ยังคะ..ยังไมจบ..เรามาฟง บรรดาเซียนหุนบอกวาการเพิ่มทุนของ TVO นะจะ เรื่องราวของ CPF ใหชัดๆ กันตอเลย คราวนี้เปน ครั้งนี้เหมาะสม สอดคลองกับอุตสาหกรรมที่ ประเด็ น การขยายตั ว ไปยั ง ต า งประเทศ ทั้ ง นี้ ใ น อยู ใ นช ว งการฟ น ตั ว ตามภาวะเศรษฐกิ จ

?

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ คาดว า จะเคลื่ อ นไหวใ นกรอบ แคบๆ บริเวณ 740 - 756 จุด โดยประเด็นที่ ต อ งติ ด ตาม คื อ การป ระกาศ ผล ประกอ บการไ ตรมาส 3/255 2 ของ บริษัทในสหรัฐฯ ที่จะทยอยออกมาใน ชวงนี้ รวมถึงความเคลื่อนไหวของเม็ด เงินจากตางชาติที่ไหลเขามา เพราะแม คาเงินดอลลารยังคงออนคา แตแรงซื้อ จากต า งชาติ เ ริ่ ม ชะลอ ตั ว ลง จาก กอนหนานี้มีแรงซื้อเขามาคอนขางมาก

ประเมิ น แนวโน ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ คาดวาจะเขาสูชวงการพักฐาน หลังจากที่ ไมผานแนวตาน 760 จุดได ซึ่งหากดัชนีฯ ปรับตัวลดลงต่ำกวาแนวรับที่ 749 จุด จะ ส ง ผลให ภ าพทางเทคนิ ค ไม ดี นั ก จึ ง แนะนำชะลอลงทุนในหุนขนาดใหญ แต ยั ง สามารถเก็ ง กำไรหุ น เป น รายตั ว ได โดยเน น บริ ษั ท ที่ เ ตรี ย มประกาศผล ประกอบการไตรมาส 3/52 อาทิ กลุ ม อิเล็กทรอนิกส รวมถึงกลุมรับเหมาฯ แต ให ติ ด ตามการประกาศตั ว เลขยอดค า ปลีกเดือนก.ย.ของสหรัฐฯ ซึ่งอาจสงผล ให ค า เงิ น สกุ ล ดอลลาร อ อ นตั ว ลงได ประเมินแนวรับอยูที่ 749 จุด สวนแนว ตานอยูที่ 759 จุด

หน้า 14

ประเ มิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ นาจะออนตัวลง เนื่องจากบรรยากาศ การลงทุนโดยรวมไมดีนัก โดยปญหา โ ค ร ง ก า ร ม า บ ต า พุ ด ยั ง ค ง ก ด ดั น บรรยากาศการลงทุนอยู และประเด็น ที่ตองติดตามคือ ทิศทางของตลาดหุน ต า งประ เทศแ ละรา คาน้ ำ มั น ดิ บ ใน ตลาดโลก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ การลงทุนได กลยุทธ แนะ ซื้อเมื่อออน ตัว โดยประเมินแนวรับอยูที่ 744 จุด มี แนวรั บ ถั ด ไปอยู ที่ 740 จุ ด และแ นว ตานอยูที่ 760 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552 Top 20 by value

หน้า 15

ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 230 ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม

เฮอรบิตี้ อินเตอรเนชั่นแนล แถลงขาวเปดตัว “ธัชชี่” ผลิตภัณฑบำรุงและฟนฟูผิว ของคนไทยคุณภาพระดับ World Class แอนนา เเอนด ชาลี’ส คาเฟ

13.00 13.00

ประจำวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552

ซาบีนา จัดงานแถลงขาวเปดตัวผลิตภัณฑใหมของชุดชั้นใน “ซาบีนา” และเปดตัว โครงการ “Sabina Sewing Cup Sewing Heart-Fill up Bra” ศูนยการคาสยามพารากอน

13.00

หน้า 27

ไอบีเอ็ม เปดตัวกลยุทธรุกตลาดซอฟตแวรฐานขอมูลในประเทศไทยในชวงไตร มาสสุดทายของปนี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด

13.30

ธนาคารกสิกรไทย จัดงานสัมมนาในหัวขอ “นับรอยใหเปนลาน สรางปาฏิหารย ธุรกิจ SME กับคุณตัน โออิชิ” ธนาคารกสิกรไทย สำนักราษฎรบูรณะ

14.00

เครือโรงพยาบาลพญาไท จัดงานแถลงขาวเพื่อคนทำงานที่รักสุขภาพในหัวขอ “40+ Working ทุมเทได...แตอยาละเลย” โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ

14.00

พารากอน ซีนีเพล็กซ รวมกับ สยามพารากอน จัดแถลงขาว เปดตัวโครงการ “Michael Jackson’s This is it : This is “Thai Tribute” พารากอน ซีนีเพล็กซ

14.30

ตลาดหลักทรัพยฯ จัดแถลงขอมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย เดือนกันยายน 2552 ตลาดหลักทรัพยฯ

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 14 ต.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความ ปรารถนาดีจาก Investor Station