Page 1

Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

5 5 6 7 9

News Station

บราซิลฝนขอเปนผูผ ลิตน้ำมันเบอร 7 ของโลก เกียรติธนา มัน่ ใจขยายตัวตอเนือ่ ง KEST ขาขึน้ ลุยไดเลย กรณโตโอฬารไมแทรกแซงบาทใหธปท.ดูแล

Dynamic Station PRO รับรายไดปน สี้ อ วูบเหลือ 300 ลบ.

10

ธรรมเทนเมนท

เจาแมกวนอิมแสดงธรรม

12

Professional Station HANA ราคาพื้นฐาน 23.12 บาท

ตรวจชีพจรหุน  กอสราง พบ ITD ยังไมแพง ลุน  แรงตามฝูง

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

ผูช นะกับผูแ พ

เเกวงกรอบแคบๆ แรงเก็งกำไรโจนใสรับเหมาหลังกลิ่นเงินโครงการลงทุนรัฐคลุงงานกอสรางรถไฟฟา สารพัดสี ขณะที่ STEC กับ CK ทะยานจนนาประหวัน่ พบราคาวิง่ แซงมูลคาทางบัญชีไปไกล 15 Data Station ขณะที่ ITD กลับยังลาหลังสุด 2 โบรกเกอรคา ยดังเชือ่ โอกาสไปตอมี ชีเ้ ปาหมาย 3.50-4.00 บาท ระบุแมผลประกอบการทีผ่ า นมาจะนาหดหู แตอนาคตกำลังมีหวัง ต‡อหนˆา 3

เชียรซื้อPTTเปาหมายที่ 314บ. เก็งกำไรงบ Q3/52 เจง/ควบรวม บ.ในเครือ

นักวิเคราะหเชียรลงทุนซื้อหุน PTT ที่ราคาเปาหมาย 314 บาท เพื่อรับ กระแสการควบกิจการระหวางปโตรเคมีและโรงกลั่นของบ.ในเครือ ที่คาดวาจะ ประกาศเดือนตุลาคมนี้ ชี้หากสำเร็จ ปตท. ไดประโยชนทั้งขึ้นทั้งลอง ฟนสวนแบง กำไร ลดงบลงทุนซ้ำซอน และขยายธุรกิจน้ำมันปลายน้ำในระดับโลก สวนกำไร ไตรมาส 3/52 ประเมินวาจะยังดีจากไตรมาสกอน ต‡อหนˆา 3

QLTฟุงไตรมาส3รายไดโต20% สิ้นปสรุปลงทุนตะวันออกกลาง

กวาจะมาเปนเสือ.. “วนา พูลผล”

ตอนที 4

ต‡อหนˆา 11

QLT คาดผลประกอบการสิ้นไตรมาส 3/52 รายไดปรับเพิ่มขึ้น 20% จากงวดเดียวกันปกอนที่ 62.8 ลานบาท ระบุลูกคากลุมปโตรเคมี และโรงกลั่น หั น มาหยุ ด ผลิ ต ตรวจสอบระบบ-ซ อ มบำรุ ง มากขึ้ น เผยป จุ บั น มี ง านในมื อ ประมาณ 230 ลานบาท รับรูตอเนื่องไปจนถึงป 53 แยมเริ่มเห็นอุตฯ ดีขึ้น สวน ดีลรวมทุนกับพันธมิตร 3-4 รายเพื่อไปลงทุนในแถบตะวันออกกลาง คาดไดขอ สรุปสิ้นปนี้ ดานบล.เกียรตินาคิน แนะซื้อ ใหราคาเหมาะที่ 5.61 บาท ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

หน้า 2

On Tour At Chonburi ( อีไฟแนนซไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดชลบุรี ) เนื่องในโอกาสที่ไดมีการพัฒนาโปรแกรมอีไฟแนนซไทยตัวใหมขึ้นที่มีชื่อเรียกวา eFin Smart Portal ซึ่ง เปนเวอรชั่นลาสุดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีการปรับปรุงขอดอยที่ผานมาของเวอรชั่นเดิม และมีการเสริมหลาก หลายฟงกชั่น ที่เปนความตองการของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและสรางความเขาใจในการใชงาน ใหกับนักลงทุนทาง ภาคตะวันออก ทางบริษัทจึงมีแผนงานที่จะเขาไปจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูในการลงทุน ประกอบกับ การใชโปรแกรมใหกับนักลงทุนและเจาหนาที่การตลาด ฟรี!!!! โดยกำหนดผูเขา รวมการอบรมในครั้งนี้ เพียง 150 เทานั้น!!!! นักลงทุนหลายทานคงสงสัยและตางมีคำถาม อยูในใจวาจะคนหาหุนที่นาสนใจไดอยางไร, เรียนรูการใชเว็บไซต และโปรแกรม eFinanceThai อยางมีประสิทธิภาพ พรอมนำเสนอการ วิเคราะหกราฟเทคนิค กับเครื่องมือ “eFinanceThai” ใหเหมาะกับแตละสไตลในการลงทุนได อยางไร ทาง eFinanceThai เรามีคำตอบให

ดูรายล

ะเอียด

คลิ๊กท

เพิ่มเต

ี่นี่

ิม

สำรองที่นั่งดวน!!! รับจำนวนจำกัด !!!!! นักลงทุนทานใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง ผานทางบริษัทหลักทรัพย ที่ทานเปนสมาชิกอยู ที่สาขาชลบุรี หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น. สถานที่ โรงแรม ชล อินเตอร ณ.หอง แสนสุข ชั้น 2 วันเวลา วันเสาร ที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 8.30 - 12.30 น. หัวขอสัมมนา “การวิเคราะหกราฟเทคนิค กับเครื่องมือ eFinanceThai” วิทยากร คุณ วชิรเมษฐ ธเนศสถิตพงศ ผูชวยผูจัดการฝายการตลาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น.

หมายเหตุ : นักลงทุนสามารถสำรองที่นั่ง ผานทางบริษัทหลักทรัพยสาขาที่ชลบุรี www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552 ไตรมาส 3 และ 4 ปนี้ ทาง ITD จะ โครงการไทยเข ม แข็ ง ซึ่ ง เป น แรง รวจชีพจร (ตอจากหนา 1) ผูสื่อขาวรายงานภาพรวม มีโอกาสประมูลโครงการรถไฟฟา จูงใจใหนักลงทุนเขาซื้อหุนในกลุม การซื้ อ ขายหุ น ไทยศุ ก ร ที่ ผ า นมา ได ราคาเปาหมายอยูที่ 4 บาท รับเหมาฯ หนุนใหปริมาณการซื้อ ด า นนั ก วิ เ คราะห ห ลั ก ขายคอนขางหนาแนน แตอยางไรก็ พบ ราคาหุนกลุมรับเหมาฯปรับตัว เพิ่มขึ้นอยางโดดเดน อาทิ บริษัท ทรั พ ย บล.กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จำกั ด ดี คงคาดการณการเคลื่อนไหวของ อิ ต าเลี ย นไทย ดี เ วล อ ปเมนต (มหาชน) กลาววา ราคาหุนในกลุม ราคาหุ น ในกลุ ม รั บ เหมาฯช ว ง จำกัด (มหาชน)(ITD) อยูที่ 3.32 รั บ เหมาก อ สร า งปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น สั ป ดาห นี้ ได ล ำบาก เพราะต อ ง บาท เพิ่ ม ขึ้ น 0.26บาท หรื อ ค อ นข า งโดดเด น เพราะตอบรั บ ยอมรับวาการเคลื่อนไหวของราคา 8.50% มูลคาการซื้อขาย 1.70 พัน ก ร ะ แ ส ข า ว รั ฐ บ า ล เ ดิ น ห น า หุ น ดั ง กล า วมาจากการเสนอข า ว ลบ.,บริ ษั ท ช.การช า ง จำกั ด โครงการเมกะโปรเจกขนาดใหญ เกี่ ย วกั บ โครงการของรั ฐ ผ า นทาง โครงการรถไฟฟ า ซึ่ ง ก็ หนาหนังสือพิมพ ซึ่งจะทำใหมีแรง (มหาชน)(CK)อยู ที่ 4.44 บาท อาทิ เพิ่ ม ขึ้ น 0.20 บาท หรื อ 4.72% สอดคล อ งกั บ การเดิ น หน า ลงทุ น ซื้ อ เข า มาหนุ น ให ป ริ ม าณการซื้ อ มูลคาการซื้อขาย 327.25 ลบ.และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด คอนสตรั ค ชั่ น จำกั ด (มหาชน) (STEC) อยูที่ 5.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.55บาท หรือ 10.28% มูลคาการ ซื้อขาย 268.00 ลบ. นายธวั ช ชั ย อั ศ วพรไชย âÍ¡ÒʾÔàÈÉÊØ´àÁ×èÍແ´ºÑÞªÕãËÁ‹¡Ñº¡ÔÁàÍ秵Ñé§áµ‹ 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 áÅЫ×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ Streaming & One Click ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à«ç·à·Ã´ ´Í·¤ÍÁ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑŷѹ·Õ...äÁ‹µÍŒ §ÅعŒ ! ผู อ ำนวยการฝ า ยวิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย บล.โกลเบล็ ก กล า วว า ÊÐÊÁÂÍ´«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ ÃÇÁ 3 à´×͹ àÃÔÁè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á - 30 µØÅÒ¤Á 52 ÃѺ·Ñ¹·Õ Gift voucher แนวโนมหุนในกลุมรับเหมาสัปดาห ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 1 - 1.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· นี้จะยังคงทรงตัว เนื่องจากที่ผาน ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 2 - 4.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 500 ºÒ· มา ราคาปรั บ สู ง ขึ้ น ค อ นขางมาก แ ต เ ชื่ อ ว า นั ก ล ง ทุ น จ ะ ยั ง ค ง พิ เ ศษ ! Man of the Month สามารถลงทุนตอได โดยในระยะ ผูที่มียอดซื้อขายหุนสะสมสูงสุด สั้นอาจปรับตัวลดลงเล็กนอย เพื่อ ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2552 เปนการพักตัว ดังนั้นจึงเปนจังหวะ รับทันที Notebook ACER เดือนละ 1 รางวัล ในการซื้อเมื่อออนตัว พรอม กระเปาผา I ’m Investor จาก SET และ ทั้ ง นี้ มองว า หุ น CK สมุดโนต จาก SETTRADE อยางละ 100 รางวัล STEC และ ITD มีความโดดเดนที่ เพิ่มโชคอีกขั้น ... เมื่อทานมียอดซื้อขายหลักทรัพยสะสม 1 ส.ค. - 30 ต.ค. แตกต า งกั น โดยในเชิ ง ของ ตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์รวมลุน โครงการรถไฟฟ า สายต า งๆนั้ น รางวัลบัตรกำนัลมูลคา 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล น้ ำ หนั ก ของ STEC และ CK มี คอนขางมาก ขณะที่ ITD มีความ ่อผูโชคดีทางเว็ปไซตและอีเมล ประกาศรางวัล : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 น า สนใจเนื่ อ งจากราคาหุ น ยั ง คง พิธประกาศรายชื ีมอบรางวัล Man of the Month ที่บูตกิมเอ็งฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในงาน ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ไม ม าก โดย CK SET in the City 2009 ที่ สยามพารากอน อานรายละเอียดไดที่ www.kimeng.co.th คาดวากำไรทั้งป จะอยูที่ประมาณ หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 0-2658-5050 492 ลานบาท และมีโอกาสที่จะได รับประโยชนจากโครงการกอสราง รถไฟฟาอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจาก อย า งช า ที่ สุ ด ภายในสิ้ น ป 2552 ได สั ญ ญารถไฟฟ า สายสี ม ว ง เชียรซื้อPTT (ตอจากหนา 1) บทวิ เ คราะห จ าก บล. นอกจากประโยชน ต อ บริ ษั ท ที่ จ ะ สั ญ ญา 1 ไปแล ว ทั้ ง นี้ ราคา เคจีไอ (ประเทศไทย) ใหคำแนะนำ ทำการควบรวมแลว เปาหมายอยูที่ 5.50 บาท จึงเชื่อวา PTT ในฐานะผู สวน ITD มองวานักลงทุน การลงทุนหุน PTT เปน “ซื้อ” ราคา ถือหุนใหญของบริษัทที่คาดวาจะ สามารถเก็ ง กำไรได แม ว า ผล เปาหมาย 314 บาท ทั้ ง นี้ ค าดผลสรุ ป ของการ ถู ก ควบรวมทั้ ง หมด จะได รั บ ประกอบการในครึ่งแรกของปไมดี นัก เนื่องจากขาดทุนจากงานตาง ควบรวมกิ จ การระหว า งธุ ร กิ จ โรง ประโยชนมากที่สุดจาก 1) ส ว นแบ ง กำไรสู ง สุ ด ประเทศคอนขางมาก แตคาดวาใน กลั่นและธุรกิจปโตรเคมีของ PTT จะประกาศได ใ นเดื อ น ต.ค. หรื อ จากบริษัทในเครือผานบริษัทที่เกิด

เป ด ปุบ เทรดป บ ...รวยทั น ที

หน้า 3

ขายปรับเพิ่มขึ้นโดดเดน ทั้ ง นี้ พบว า ราคาหุ น STEC และ CK ตอบรับขาวไปมาก พอสมควรแลว สวนทางกับ ITD ที่ ราคาหุนแมวาจะขยับเพิ่มขึ้นมาใน วันทำการลาสุดเกือบ 10% แตก็ยัง ถือวาเปน Laggard แข็งแกรง ซึ่งก็ มีความนาสนใจ ประกอบกับที่ผาน มาทิ ศ ทางของราคาหุ น ก็ ไ ม ไ ด สะท อ นออกมาตามผลประกอบ การมากนั ก จึ ง แนะนำนั ก ลงทุ น Trading หุ น ITD โดยให ร าคา เหมาะสมป 52 ไว ที่ 3.50 บาท ทั้งนี้มองวากลุมรับเหมาฯไมไดรับ ผลกระทบจากตนทุนวัสดุกอสราง แม ป จ จุ บั น ต น ทุ น ราคาเหล็ ก และ คอนกรีตจะปรับเพิ่มขึ้นบาง แตก็ ไม รุ น แรงเมื่ อ เที ย บกั บ ในป 51 ที่ ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นสูงสงผลให ตนทุนวัสดุกอสรางเขามากดดันผล ประกอบการ ตารางมูลคาทางบัญชีตอหุนของ หุนเดนในกลุม

ชื่อหุน

บาทตอหุน

CK EMC ITD NWR PAE PLE STEC SYNTEC

1.67 1.67 2.92 0.57 0.34 3.83 3.59 1.16

ขึ้นใหมหลังการควบรวม 2) การลดงบลงทุ น ที่ ซ้ ำ ซ อ น โดยมุ ง ไปขยายธุ ร กิ จ ผ า น บริษัทเพียงแหงเดียว 3) เป น ก า วหนึ่ ง ในการ ปฏิบัติตามกลยุทธเพื่อเปนบริษัทผู นำในด า นพลั ง งานของโลก โดย การขยายธุรกิจน้ำมันปลายน้ำไป ในระดับโลก ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

เชียรซื้อPTT

(ตอจากหนา 3)

ขณะที่ จากข อ มู ล ของผู บริหาร PTT มูลคาที่เพิ่มจากการ ควบรวม 4 ในเครือในธุรกิจโรงกลั่น และปโตรเคมีดังกลาวอาจมีสูงถึง 60 พันลานบาท ในฐานะที่เปนผูถือ หุนใหญ ฝายวิเคราะหคาดวา PTT จะได ป ระโยชน สู ง ถึ ง 3 หมื่ นล า น บาทหรือประมาณ 10 บาทตอหุน คิดเปน 3.2% ของราคาเปาหมาย ของเรา จากสมมติ ฐ านที่ ว า PTT จะถื อ หุ น ต่ ำ กว า 50% ในบริ ษั ท ใหมเล็กนอยสอดคลองกับนโยบาย ของบริษัท เนื่องจากมีการเก็งกำไร จากประเด็นการควบรวมในตลาด เมื่ อ ตอนต น เดื อ นราคาหุ น ของ บริษัทเปาหมายทั้งหมดไดปรับตัว เพิ่มขึ้นถึง 11.5-27.3% ในขณะที่

QLTฟุง

(ตอจากหนา 1)

นายสรรพั ช ญ รั ต คาม กรรมการ บมจ.ควอลลีเทค (QLT) เปดเผยวา บริษัทฯ คาดการณผล ประกอบการสิ้นไตรมาส 3/52 จะมี รายไดเติบโต ประมาณ 20% จาก งวดเดียวปกอนที่ทำได 62.8 ลาน บาท เนื่องจากลูกคาในกลุมปโตร เคมีและโรงกลั่นมีการหยุดเครื่อง ผลิตเพื่อตรวจสอบระบบและซอม บำรุงมากขึ้นกวาชวงเดียวกันของป 51 ขณะที่ ป จ จุ บั น บริ ษั ท มี งานในมื อ (Backlog) มู ล ค า ประมาณ 230 ลานบาท จากลูกคา หลักๆ ในประเทศ เชน บมจ.ปตท. (PTT), บมจ.เอสโซ (ESSO),

ราคาหุ น ของ PTT กลั บ เพิ่ ม เพี ย ง 8.2%(ขอมูล ณ สิ้นวันพฤหัสที่ผาน มา) ซึ่ ง หมายถึ ง ว า ราคาหุ น ของ PTT ยังปรับตัวต่ำกวาบริษัทอื่น ๆ ดั ง นั้ น เชื่ อ ว า ตลาดจะหั น มาให ความสนใจ PTT ในที่สุด ในฐานะที่ บริ ษั ท ฯ จะได ป ระโยชน ทั้ ง หมด โดยหากราคาหุนของแตละบริษัท ในเครือทั้ง 4 แหง ปรับเพิ่มขึ้นทุกๆ 10% จะทำใหราคาของ PTT เพิ่ม ได 0.9-1.7 บาทตอหุน พร อ มกั น นี้ ฝ า ยวิ เ คราะห คาดกำไรของ PTT ในไตรมาส 3/52 จะยั ง อยู ดี QoQ เนื่ อ งจาก การคาดการณเกี่ยวกับ 1) ผลประกอบการของ PTTEP ที่คาดวาจะดีตอเนื่องตาม ราคาน้ำมันและยอดขายที่เพิ่มขึ้น 2) กำไรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก

News Station ธุ ร กิ จ ก า ซฯ โดยเฉพาะโรงแยก กาซฯ จากราคาผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น 3) กำไรที่ ดี ขึ้ น จากธุ ร กิ จ ป โ ตรเคมี ตามส ว นต า งราคา ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง จะช ว ย ชดเชยกำไรในธุรกิจโรงกลั่นที่ลดลง เนื่ อ งจากไม มี ก ำไรจากสิ น ค า คงคลังเหมือนในไตรมาสกอน ทั้ ง นี้ จากมุ ม มองที่ เ ป น บวกต อ ราคาน้ ำ มั น ในระยะยาว

หน้า 4

และการฟ น ตั ว ของความต อ งการ ก า ซธรรมชาติ ใ นประเทศ อี ก ทั้ ง ประเด็ น การควบรวมกิ จ การของ บริ ษั ท ในเครื อ จะเป น ป จ จั ย บวก สำคั ญ ในระยะสั้ น นอกจากนี้ ค า เงินเหรียญสหรัฐฯ ที่ออนตัวลงจะ ชวยผลักดันราคาน้ำมันใหเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอราคาหุนของ PTT ไดอีกประการหนึ่ง

บมจ.เชฟรอน ซึ่งจะรับรูรายไดใน ช ว งไตรมาส 3-4 ป นี้ ประมาณ 150 ลานบาท และที่เหลือจะทยอย รับรูในป 53 มากกวากาแฟคุณภาพ ผสมบรรยากาศ แตเปนความหอมกรุนนารื่นรมย ส ำ ห รั บ ภ า พ ร ว ม ชงเขากับชีวิตออนไลนเหนือระดับ จนไดประสบการณสตารบัคสที่อบอุน....ไมวาที่ไหนในโลก อุตสาหกรรมโรงกลั่นและปโตรเคมี KSC Internet & Biz Solutions พรอมตอบรับวิสัยทัศนที่กวางไกลของคุณใหชัดเจนและเปนจริงกอนใคร ในปจจุบันถือวาคอนขางดีขึ้นกวา ชวงตนปที่ผานมา เนื่องจากสภาพ เศรษฐกิ จ ที่ เ ริ่ ม ฟ น ตั ว จึ ง ทำให ความเชื่ อ มั่ น ของภาคธุ ร กิ จ ต า งๆ เริ่ มกลับมาจ นปริมาณความ ต อ งการใช พ ลั ง งานเพิ่ ม ขึ้ น อย า ง ตอเนื่อง ทั้ ง นี้ สั ด ส ว นรายได ข อง QLT ปจจุบัน แบงออกเปน งานใน www.ksc.net ประเทศไทยประมาณ 90% กว า พรอมที่จะเหนือกวาอยางผูนำ 0 2979 7000 และที่เหลือจะเปนงานตางประเทศ ส ว นเรื่ อ งการเจรจากั บ พันธมิตรจำนวน 3-4 ราย เพื่อรวม ก า ร ร ว ม ทุ น เ พื่ อ ไ ป ล ง ทุ น ใ น เสี่ ย งสู ง จึ ง ต อ งทำด ว ย ความ ขยายธุ ร กิ จ ไปยั ง ตลาดในต า ง ตะวันออกกลาง เนื่องจากพันธมิตร ระมัดระวัง และที่ผานมา QLT จะ ประเทศ โดยเบื้ อ งต น อาจจะเป น ที่ ไ ด ร ว ม ห า รื อ กั น นั้ น เ ค ย มี ทำงานโดยเนนคุณภาพและความ ประสบการณไปลงทุนมากอนแลว ปลอดภัยเพื่อสรางความมั่นใจให และคาดวาจะไดความชัดเจนเรื่อง กับลูกคา ตลอดจนพื้นฐานธุรกิจให ดังกลาวภายในสิ้นปนี้ แข็งแกรง” “งานที่ จ ะเข า ไป คื อ งาน ด า นฝ า ยวิ เ คราะห บ ล. ทดสอบโดยไมทำลายสิ่งแวดลอม เกียรตินาคินจึงแนะนำ “ซื้อ” ลงทุน ซึ่งตอนนี้อยูในชวงของการศึกษา ระยะยาว ให ร าคาเหมาะสมที่ ข อ มู ล เพราะการลงทุ น มี ค วาม 5.61 บาท www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

News Station

หน้า 5

ใกล ใ นแง ข องมู ล ค า สิ น ทรั พ ย ที่ ก ำลั ง เพิ่ ม ขึ้ น ’ กำลังการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กและซีเมนต นายฟอสเลอร กลาว เปนระยะเวลา 3 ปเพื่อปองกันภาวะกำลังการผลิต ทั้งนี้ ความรองแรงของภาวะการลงทุน สวนเกินลน ในตลาดหุนทั่วโลกไดสงผลใหมูลคาหลักทรัพย ตามราคาตลาด หรื อ มาร เ ก็ ต แคปตลาดหุ น ทั่ ว โลกเพิ่ ม ขึ้ น รวมแล ว กว า 17 ล า นล า น รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ดอลลาร รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า นายเกล ฟอสเลอรประธานคอนเฟอเรนซบอรด กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแรบราซิลคาด บริษัทวิจัยในสหรัฐฯ เตือนวา ภูมิภาคเอเซียกำลัง บราซิ ล จะเป น ผู ผ ลิ ต น้ ำ มั น รายใหญ อั น ดั บ เผชิญความเสี่ยงภาวะฟองสบู ซึ่งเปนผลจากการ 7 ของโลกในอนาคตอันใกลจากปจจุบัน ซึ่งอยูที่ เรงกระตุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรัฐบาล รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า อันดับ 13 ของโลก หลังพบแหลงน้ำมันขนาด ทั่วโลก นายฟอสเลอรกลาววา รัฐบาลใน สำนักงานสถิติแหงชาติจีนแถลงวา ปริมาณการ ใหญ 4 แหง โดยนายเอดิสัน โลเบารัฐมนตรีวาการ ภูมิภาคเอเซียจำเปนตองดำเนินการดวยความ ผลิตเหล็กในจีนเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 22% มาอยู ระมั ด ระวั ง เพื่ อ ให แ น ใ จว า มาตรการกระตุ น ที่ 52.3 ลานตันเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน กระทรวงพลังงานฯกลาววา แหลงน้ำมันดิบที่ เศรษฐกิ จ จะกระตุ น การขยายตั ว ของภาค หลังความตองการใชเหล็กในจีนมีแนวโนมขยาย คนพบใหมอาจมีปริมาณน้ำมันดิบสูงถึง 16 พัน เศรษฐกิ จ จริ ง และจะไม ก ระตุ น ให เ กิ ด การเก็ ง ตัวจากการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคขนาด ล า นบาร เ รล หรื อ สู ง กว า 2 เท า ของปริ ม าณ ใหญ สำรองน้ ำ มั น ดิ บ พิ สู จ น พ บที่ บ ราซิ ล มี อ ยู ใ น กำไรในภาคอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ดี นักวิเคราะหบางสวนแสดง ขณะนี้ ‘มาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่มีมูลคา ทั้งนี้ นายโลเบา กลาววา อุตสาหกรรม มหาศาลกำลั ง ส ง ผลให เ ศรษฐกิ จ ทั่ ว โลกขยาย ความกังวลวา ปริมาณการผลิตที่สูงดังกลาวอาจ ตัวอยางที่ทราบกันดี แตในภาวะเชนนี้จุดเริ่มตน สงผลใหเกิดอุปทานสวนเกินในอุตสาหกรรมเหล็ก น้ำมันจำเปนตองสำรวจแหลงปโตรเลียมเพิ่มขึ้น กวาที่เปนอยู เนื่องจากปริมาณสำรองปโตรเลียม แหงการเกิดภาวะฟองสบูไดยายจากสหรัฐฯมายัง และอาจกดดันราคาผลิตภัณฑเหล็ก ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคมที่ผานมา จีนได ที่ พิ สู จ น พ บในขณะนี้ ซึ่ ง มี อ ยู ที่ 1.3 ล า นล า น ภูมิภาคเอเซียและตลาดเกิดใหม ซึ่งนับไดวา เปน ประเด็ น ที่ มี ค วามสำคั ญ ที่ จ ะต อ งติ ด ตามอย า ง ประกาศระงั บ การออกใบอนุ ญ าตลงทุ น ขยาย บารเรลจะหมดไปภายในระยะเวลาไมถึง 50 ป

คอนเฟอเรนซบอรดเตือน เอเซียเสี่ยงเจอภาวะฟองสบู

บราซิลฝนขอเปนผูผลิต น้ำมันเบอร 7 ของโลก

การผลิตเหล็กจีนเดือนส.ค. พุง 22% อยูที่ 52.3 ลานตัน

เกียรติธนา ขนสง มั่นใจพื้นฐานธุรกิจแข็งแกรง หนุนผลประกอบการปนี้ขยายตัวตอเนื่อง

‘เกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ’ ผูบริหาร บมจ.เกียรติธนา ขนสง มั่นใจจากศักยภาพ ธุรกิจบริษัทที่มีความแข็งแกรง ผลักดันผลประกอบการปนี้เติบโตตอเนื่องจากปกอนที่มีราย ได 481.2 ลานบาท พรอมยืนยันเดินหนาขายหุนไอพีโอจำนวน 40 ลานหุนภายในปนี้ชัวร นายเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ กรรมการผู จัดการ บริษัท เกียรติธนา ขนสง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ผูใหบริการขนสงสารเคมีและวัตถุดิบ อุตสาหกรรม รวมถึงใหบริการจัดเก็บและกระจาย สินคา เปดเผยถึง ทิศทางผลประกอบการในครึ่งป หลังของบริษัท คาดวานาจะขยายตัวตอเนื่องจาก ครึ่งปแรกที่มีรายไดรวมอยูที่ 253.78 ลานบาท สวน กำไรสุทธิอยูที่ 60.52 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ งวดเดี ย วกั น ของป ก อ น เนื่ อ งจากช ว งครึ่ ง ป ห ลั ง บริษัทไดรับประโยชนจากการขนสง NGV ที่คาดวา จะรับรูรายไดเขามาอีก จากสัญญาทั้งหมดที่มีมูลคา รวม 250 ลานบาท ประกอบกั บ บริ ษั ท มี ลู ก ค า รายใหม ๆ เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง และยั ง มี แ ผนขยายการให บริการขนสงไปยังประเทศเพื่อนบาน เพื่อขยายฐาน ลูกคาในตางประเทศ อาทิ ลาว ในปนี้และปหนา รวมถึ ง ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ฟ น ตั ว ทำให มี ผ ลต อ การ ขนสงสินคาของลูกคาหลักเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงทำใหมั่น ใจวาผลประกอบการทั้งปนาจะขยายตัวตอเนื่องจาก ปกอนที่ทำได 481.2 ลานบาทเชนกัน

‘ช ว งครึ่ ง ป ห ลั ง บริ ษั ท จะรั บ รู ร ายได จ าก งานขนสง NGV ไมนอยกวาในชวงครึ่งปแรก และ จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มพื้นตัวนาจะสงผลดีตอการ ขนสงของลูกคาหลักของบริษัท รวมทั้งจากลูกคา รายใหมๆ ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงทำใหเชื่อวาผล ประกอบการในชวงดังกลาวจะเติบโตตอเนื่องจาก ครึ่งปแรกไดอยางแนนอนและสงผลดีตอผลประกอบ การทั้งปดวย’ นายเกียรติชัยกลาว สำหรับความคืบหนาในการเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุน ใหกับประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 40 ลานหุน มูลคาที่ตราไว (พาร) หุนละ 1 บาท บริษัทขอยืนยันวาจะสามารถเขา ระดมทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ(mai) ภายใน ป นี้ แ น น อน เนื่ อ งจากบริ ษั ท ต อ งการได รั บ สิ ท ธิ ประโยชนทางดานภาษี และเพื่อตองการนำเงินที่ได รับจากการระดมทุนไปขยายกิจการในอนาคต ดานนายวิชา โตมานะ หัวหนาฝายวาณิช ธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น กล า วว า บมจ.เกี ย รติ ธ นา ขนส ง เป น บริ ษั ท ที่ มี จุ ด เด น ด า น

ความสามารถในการรักษาอัตราการเติบโตของรายได และกำไรสุทธิเฉลี่ย 10% ทุกป โดยรายไดของบริษัท เปนรายไดที่มั่นคงจากการทำสัญญาระยะยาวกับลูก คา และมีการตอสัญญากับลูกคาอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังเปนผูใหบริการรายแรกที่ได รั บ รองคุ ณ ภาพ ISO 9001:2008, OHSAS, 18001:2007 จาก URS ซึ่งมาตรฐานเหลานี้จะชวย ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางการให บริการขนสง อีกทั้งบริษัทยังมีเครือขายที่ใหบริการ รวม 6 สาขา ทำใหสามารถใหบริการขนสงแกลูกคา ไดอยางทั่วถึง ขณะที่ลูกคาหลักสวนใหญของบริษัท เป น ผู ผ ลิ ต รายใหญ ใ นอุ ต สาหกรรมโลหะสั ง กะสี อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เชน PDI และ VNT และ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและพลังงาน เชน PTT และ PTTEP จากปจจัยพื้นฐานที่แข็งแกรงของ บมจ. เกียรติธนา ขนสง ทำใหมั่นใจวาบริษัทมีศักยภาพ ในการเติบโตอยางตอเนื่อง www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

หน้า 6

KEST ขาขึ้น ลุยไดเลย ศุ ก ร ที่ ผ า นมาราคาหุ น KEST เป ด ที่ ร ะดั บ 14.50 บาท ระหวางวันทำจุดสูงสุดที่ 14.90 บาท กอนยอลงมาปดที่ 14.70 บาท มูลคาซื้อขายรวม 221.55 ลานบาท ขณะที่ตลอดวันทำการที่ผาน มาระดับราคาที่มีการซื้อขายมากที่สุดก็คือ 14.60 บาท รองลงมาคือ 14.70 บาท สำหรับเชิงพื้นฐาน บล.ซิกโก แนะนำซื้อ ใหราคาเหมาะสม ที่ 17.10 บาท ทั้งนี้จากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวันโดยรวมของ ตลาดหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้นมาก จะสงผลดีชัดเจน นอกจากนี้ KEST ยังมีการซื้อขายที่ PER ที่อยูในระดับต่ำ และลาหลังกวาในกลุม โดย ณ วันที่ 9 ก.ย. 52 มี Historical PER เพียง 17.3 เทา เมื่อเทียบกับ กลุมที่ซื้อขายที่ Historical PER ที่ระดับสูงตั้งแต 20 เทาขึ้นไป ด า นนั ก วิ เ คราะห ท างเทคนิ ค บล.กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา มอง สัญญาณทางเทคนิคหุนมีโอกาสปรับขึ้นไดอีก จึงแนะนำซื้อ ใหแนว ตานที่ 15.60 บาท สวนแนวรับอยูที่ 14.30 บาท

KEST Financial Data

งบ Q2/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/06/2552 Asset 7,463.98 Liabilities 3,235.04 Equity 4,228.94 Paid-up Capital 2,845.53 Revenue 1,058.78 Net Profit 279.45 EPS(Baht) 0.49 ROA(%) 9.21 ROE(%) 11.29 Net Profit Margin(%) 26.39

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

707.81

+4.72

+0.67

508.20

+2.36

+0.47

1,091.51

+6.17

+0.57

191.98

+0.36

+0.19

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

26,493.82 250.74

11/09/09 16:59:53

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

4,247.12

4,945.70

-698.58

(16.03%)

(18.67%)

Foreign

5,062.72

3,971.65

(19.11%)

(10.83%)

Local Last Update

17,183.98

68.64

(64.86%)

(68.64%)

+1,701.23

-1,002.65

11/09/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 10/09/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

17.14 1.92 7.43 5.55 8,149.77

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 28/08/2552

5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ 1. KIM ENG HOLDINGS LIMITED 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 3. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 4. TFB FOR MFC-THAI FUND INVESTMENT PLAN 5. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTDUBS AG LONDON BRANCH-NRB

315,862,471 (55.44%) 18,092,533 (3.18%) 8,425,500 (1.48%) 7,835,800

(1.38%)

3,285,700 (0.58%)

ãËŒ·‹Ò

ชวงนี้หุนขึ้นแรงๆ กันเกือบทุกกลุม จริงๆ แลวแทบจะไมตองแนะนำอะไรกันมากนอกจากให จับตาเงินฝรั่ง อยางไรก็ดีตองเตือนไวสักหนอยวา การลงทุนมีความเสี่ยง การเลือกหุนตัวที่พื้นฐาน มั่นคงไวกอนยอมนาจะเปนการดี ขณะที่รายชื่อหุนตัวที่เรากำลังจะกลาวตอไปนี้ไมไดแปลวา เราบอกวามันสุดเจง เพียงแตจะ บอกตอวา AOT ไดแจงแกไขขอมูลเรื่องการขายหุนในบริษัทรวมทุน จำนวน 5 บริษัท เมื่อปลายเดือน กอน โดย แกไขจำนวนหุนที่ AOT ถือของบริษัท ขนสงน้ำมันทางทอ จาก 4.94% เปน 1.38%.... อยางไรก็ดีถึงเราจะไมไดแนะนำแต ลาสุด บล. เกียรตินาคิน เขาก็มองเปนภาพบวก (แลวก็ ยังมีอีกหลายโบรกเกอรแนะนำซื้อ) มากขึ้นตออุตสาหกรรมการบิน จากการฟนตัวของเศรษฐกิจอีกทั้ง มีเหตุผลดีๆ อื่นๆ สนับสนุนอีกมากมาย จึงพลิกปรับคำแนะนำจาก ขายทำกำไร เปน ซื้อลงทุน ดวย มูลคาที่เหมาะสม 48 บาท www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

กรณโตโอฬารไมแทรกแซงบาทใหธปท.ดูแล นายกรณ จาติ ก วณิ ช รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง ก ล า ว ถึ ง ก ร ณี ที่ น า ย โ อ ฬ า ร ไชยประวั ติ ที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ คลัง เสนอใหรัฐบาลเขาไปแทรกแซง อั ต ราแลกเปลี่ ย นจากป จ จุ บั น อยู ที่ กวา 34 บาทตอดอลลาร ปรับเปน อยูที่ 37 บาทตอดอลลาร วา รัฐบาล ไมมีหนาที่ที่จะเขาไปแทรกแซงเงิน บาท แตเปนหนาที่ของธนาคารแหง ประเทศไทย (ธปท.) เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ อย า งไรก็ ต าม ยอมรั บ ว า การใช อั ต ราแลกเปลี่ ย นไม ใ ห เ สี ย เปรียบกับประเทศคูคาตางประเทศ และจะส ง ผลดี ต อ ผู ป ระกอบการ ภายในประเทศใหยกระดับขีดความ สามารถในการแขงขันไดดียิ่งขึ้น ‘ดุลการคาของประเทศยัง คงจะตองเกินดุลไปอีกสักระยะหนึ่ง เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ก ารขาย มากกวาซื้อ จึงสงผลใหคาเงินบาท แข็งคาขึ้น แตทวาในอนาคตเชื่อวาผู ประกอบการจะซื้อสินคาทุนจากตาง

ประเทศมากยิ่ ง ขึ้ น หลั ง จากที่ เศรษฐกิ จ เริ่ ม ฟ น ตั ว และได รั บ มาตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ ของ รั ฐ บาล ซึ่ ง จะเป น การหนุ น ให ผู ประกอบการขายสินคาออกไปตาง ประเทศไดมากยิ่งขึ้น และอัตราแลก เปลี่ยนจะปรับเปลี่ยนไปตามระบบ’ นายกรณ กลาว

ธปท.ยันไมปรับเกณฑแบงกปลอยสินเชื่อ

นายเกริก วณิกกุล ผูชวยผู ว า การสายนโยบายสถาบั น การเงิ น ธนาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.) ก ล า ว ถึ ง ก ร ณี ที่ รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร กระทรวงการคลังออกมาระบุวา ได หารื อ กั บ ประธานกรรมการธนาคาร แหงประเทศไทย เพื่อขอใหผอนคลาย กฏเกณฑ ก ารกำกั บ ดู แ ลธนาคาร

eFin Smart Data plugin เปนโปรแกรมทีส่ ง ขอมูลใน ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพนั ธ และตลาดสินคาเกษตรลวงหนา ไปยังโปรแกรม MetaStock, Amibroker ในรูปแบบ Refresh และ Realtime เพือ่ เปดโอกาสใหสำหรับนักลงทุนทีส่ นใจ

ทางเลือกใหม ของการลงทุน กับโปรโมชั่น สุดคุม!! กับ Package คูหวาน, คูฮา, คูซี้, คูปวน หรือคูไหนๆก็ไดสมัครใชงาน eFin Smart Data วันนี้ 2 Account ขึ้นไป สำหรับ package รายป เราใหใชฟรีไปเลย 30 วัน (สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะคนที่แนะนำ เทานั้น!!!)

กรณ จาติกวณิช

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

คลังดันสินเชื่อหนุนผูคาโชวหวยเขาถึงแหลงเงิน

นายกรณ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เป ด เผยว า ตามที่ รั ฐ บาลได สนั บ สนุ น มาตรการช ว ยเหลื อ ผู ประกอบการใหเขาถึงแหลงเงินทุน ไดงายขึ้น โดยเฉพาะการปลอยสิน เชื่อตามโครงการ Fast Track นั้น ขณะนี้ ไ ด ม อบหมายให ธ นาคาร ออมสินปลอยสินเชื่อผานโครงการ ธนาคารประชาชนที่ ส นั บ สนุ น ผู

ประกอบการขนาดเล็ ก โดยจะ พิ จ ารณาอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ภายใน 3 วันและโครงการสินเชื่อหองแถวที่ เพิ่ ม วงเงิ น ให กั บ ผู ข อสิ น เชื่ อ 4-5 แสนบาทตอราย โดยอนุมัติสินเชื่อ ไมเกิน 7 วัน คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่ อ ให ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขาย สินคาปลีกสามารถประคองตัวได ในอนาคต ส ว นความคื บ หน า การ

หน้า 7

พิจารณา พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คาปลีก นั้นรมว.คลัง กลาววา ได หารือกับกระทรวงพาณิชยเพื่อเรง พิจารณาพ.ร.บ.คาปลีก เพื่อใหผู ประกอบการมีความชัดเจนในการ คาขายไดดีขึ้น ทั้งนี้ปจจุบันมีราน คาปลีก จำนวน 6-7 แสนราย นอกจากนี้ รมว.คลัง ยัง ระบุวา ขณะนี้มาตรการของรัฐบาล ได เ ริ่ ม เห็ น ผลที่ ชั ด เจน จากการ

พาณิ ช ย ใ ห เ อื้ อ ต อ ผู ป ระกอบการใน ช ว งที่ เ ศรษฐกิ จ มี ป ญ หาว า ป จ จุ บั น เกณฑ ก ารปล อ ยสิ น เชื่ อ ของสถาบั น การเงิ น มี ค วามเหมาะสมและอยู ใ น ระดับสากล ซึ่งสวนหนึ่งการตั้งเกณฑ การปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ถือเปนการแขงทางธุรกิจ ธปท. คงไม สามารถไประบุ อ ะไรได ม าก ธปท. มีหนาที่ในการควบคุมและดูแลสภาพ แวดลอมที่เอื้อตอการปลอยสินเชื่อได “ปจจุบันเกณฑเราก็ตองคิด ว า เหมาะสมอยู แ ล ว ทุ ก อย า ง เรียบรอยดี ประเด็นการปลอยสินเชื่อ นั้นเปนธุรกิจของเขา เราคงไมไปยุง กับเขามาก เราเพียงแตดูสถานการณ และสภาพแวดล อ มที่ ท า นปล อ ยสิ น เชื่อได แตละแหงตองกลับไปดูตัวเอง มีเงินทุน สภาพคลอง ทรัพยสินเพียง พอ มีขอมูลเกี่ยวกับลูกคาพอหรือไม แตปญหาขณะนี้อยูที่ขอมูลของลูกคา มากกวา ผลิตภัณฑการเงินก็เหมือนที่ เขาขายของทั่วไป เราไมสามารถไป บอกวาใหคุณรีบขาย เขามีนโยบาย เปนของเขาเอง รัฐก็ไมควรทำธุรกิจ แทนเขา เขาก็มีความเขมงวดและมี การแข ง ขั น และปรั บ ระดั บ ให พ อ เหมาะไดตอไป สวนเรื่องที่รมว.คลังให ผ อ นเกณฑ อั น นี้ ก็ เ ป น เรื่ อ งที่ แ บงก ตองไปตัดสินใจเอง” นายเกริก กลาว สำหรั บ กรณี ที่ ใ ห ธ นาคาร ของรัฐขยายระยะเวลาลูกคาคางชำระ สินเชื่อจัดเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ขยายเป น 6 เดื อ น ว า NPL เปนหนี้เสียที่ไมจำเปนตองขยายระยะ เวลาที่ไมชวยใหปญหา NPL ลดลง

ขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ที่ เ ริ่ ม ฟ น ตัวดีขึ้น และการจางงานเริ่มปรับ ตัวลดลงจากจากเดิมที่คาดการณ ไว การวางงานจะอยูที่ 1-2 ลาน อัตรา ซึ่งในปจจุบันปรับลดเหลือ 5 แสนอัตรา เพราะนโยบายของ รัฐบาลเริ่มเห็นผลที่ชัดเจน ดังนั้น รั ฐ บ า ล จ ะ เ ดิ น ห น า ก ร ะ ตุ น เศรษฐกิจตอไป www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

รมว.คลัง ดึงกูรหู นุ นัง่ ฟงโครงการไทยเขมแข็ง นายกรณ จาติก วณิช รัฐ มนตรีวาการ กระทรวงการคลัง เปดเผยวา ไดเชิญสมาคมนัก วิเ คราะหห ลัก ทรัพ ยเพื่อ เขา มารับ ฟง ขอ มูล ของ โครงการกระตุน เศรษฐกิจของรัฐบาลภายใตแผน ปฎิบตั กิ ารไทยเขมแข็ง 2555 วงเงินรวม 1.43 ลาน ลานบาท ซึง่ ได ใหนกั วิเคราะห นำไปประเมินผลที่ จะไดรับของโครงการดังกลาวตอไป อยา งไรก็ต ามทางนัก วิเ คราะหแนะให รัฐบาลควรเรงมาตรการกระตุน เศรษฐกิจและแก ไข ปญหาความขัดแยงทางการเมืองและในสังคม และ สงเสริมตลาดทุน นอกจากนีน้ กั วิเคราะหยงั มีความ เชือ่ มัน่ ความมัน่ คงทางการเมือง

THAI เตรียมกูเ งินอีก1หมืน่ ลบ.ในปนี้ นายอำพน กิตติอำพน ประธานคณะ กรรมการ บมจ. การบินไทย (THAI) เปดเผยวา ที่ ประชุมคณะกรรมการรับทราบตามแผนการปรับ โครงสรางหนีข้ องบริษทั ตามที่ฝา ยบริหารเสนอ โดยเตรียมกูเงิ นอีก 1 หมืน่ ลานบาท จากเดิมทีก่ ู ไป แลว 1.8 หมืน่ ลานบาท เพือ่ ใชเสริมสภาพคลองใน ป 2552 ซึง่ ขณะนีม้ สี ถาบันการเงินแสดงความ ประสงคทจี่ ะใหกูแลว  2 แหง ทัง้ นีต้ ามแ ผ น ก าร ฟน ฟู ธุ ร กิ จ ข อ ง การบินไทย มีทงแผนระยะสั ั้ น้ และระยะยาว ซึง่ ตามแผนสว นหนึง่ จะมีก ารกูเ งิน ประมาณ 3.5 หมืน่ ลานบาท



“พักฐานกอน แตไปรอซื้อได” นายชัยวัฒน เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

- วันศุกรทผี่ า นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 188 สัญญา สถานะคงคาง 2,330 สัญญา - ปด 74.75 บ./ก.ก. ลดลง 1.10 บาท (สัญญาสงมอบเดือนเม.ย.53)

ปจจัยบวก- ราคายางตลาดจริงยังสูงหลังสภาพอากาศยังมีฝนตกเกษตรกรกรีดยาง จำหนายไมได

หน้า 8

MAJOR ยอมรับปนรายไม ี้ โต จากเดิมคาดโตจากปกอ น 10-15% นายอนวัช องคว าสิฏ ฐ รองประธาน เจา หนา ที่บ ริห าร บมจ.เมเจอร ซีนเี พล็ก ซ กรุ ป (MAJOR) เปดวาคาดการณรายได ในปนนี้ า จะใกล เคียงกับปกอ น ทีม่ รี ายไดอยูท ี่ ประมาณ 5.32 พัน ลานบาท จากเดิมทีค่ าดเติบโต 10-15% อยา งไรก็ดี บริษัทฯคาดวาแนวโนมยอด ขายตัว๋ หนังในไตรมาส 3/2552 นาจะดีกวาไตรมาส 2/2552 เนือ่ งจากมีภาพยนตรที่ฟอรมดีเขามา อาทิ Transformers 2 ,G.I.Joe:The Rise of Cobra และ Harry Potter นอกจากนีย้ งั มีหนังไทย อาทิ 5 แพรง, แฟนเกา



“ตางชาติซื้อตอเนื่อง - เสนเทคนิคแจม” เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วันศุกรทผี่ า นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 9,012 สัญญา สถานะคงคาง 27,982 สัญญา - ปด 508.90 จุด เพิม่ ขึน้ 4.50 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52)

ปจจัยลบ - ราคามีแนวโนมพักฐาน หลังสัปดาหทแี่ ลวพุง ขึน้ อยางรอนแรง - เงินเยนยังแข็งคา หลังดอลลารออ นคาตอเนือ่ ง - ความตองการยางอาจจะลดลงหลังสต็อกยางจีนพุง 7% ใกลแตะ เปาหมาย 1 แสนตัน - น้ำมันยังอยูใ นกรอบแคบ - ปริมาณการซือ้ ขายเบาบางลงตอเนือ่ ง

ปจจัยบวก- นลท.ตางชาติซอื้ สุทธิตอ เนือ่ ง - เสนเทคนิคยืนเหนือ 500 จุด - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 1,701.23 ลานบาท

กลยุทธ - รอซือ้ จังหวะราคาออนตัว (สัญญาสงมอบเดือนเม.ย.53) - แนวรับ 74.70 บ./ก.ก. ถัดไป 73 บ./ก.ก. - แนวตาน 75.90 บ./ก.ก.

กลยุทธ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50U09 ก.ย.52 ) - แนวรับ 500 จุด - แนวตาน 512 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 500 จุด แนวตาน 512 จุด

ปจจัยลบ - น้ำมันยังขยับกรอบแคบ - ปจจัยทีเ่ ขามากระทบตลาดยังเปนปจจัยเดิม

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

PRO รับรายไดปนี้สอวูบเหลือ 300 ลบ. ไมเห็นแววพลิกเปนกำไร PRO ยอมรับรายไดปนี้มีโอกาสลดเหลือ 300 ลบ. จากปกอนที่ทำได 410.25 ลบ.- ยังไมพลิกเปน กำไรจากขาดทุน 117.67 ลบ. ในปกอน หลังผลงานครึ่งปแรกไมสวย-ธุรกิจใหมแปรรูปขยะเปนน้ำมันยัง ไมโกยเงินเขากระเปา แตภาวนาป 53 ผลงานกระเตื้อง นายเกรี ย งไกร เลิ ศ ศิ ริ สั ม พั น ธ กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายบัญชี การเงินและบริหารสำนักงาน บมจ.โปรเฟส ชั่ น แนล เวสต เ ทคโนโลยี (1999) (PRO) เปดเผยวาในปนี้รายไดของบริษัทฯ มีโอกาส ลดลงมากกวา 10% หรืออยูที่ 300 ลานบาท จากปกอนที่ทำได 410.25 ลานบาท และยัง ไมสามารถพลิกเปนกำไรจากปกอนขาดทุน 117.67 ลานบาทได เนื่องจากผลประกอบ การในครึ่ ง ป แ รกออกมาไม ดี โดยเฉพาะ ไตรมาส 1/2552 บริษัทฯ ขาดทุนไปแลวกวา 304 ลานบาท ประกอบกับไตรมาส 2/2552 ขาดทุน 18.49 ลานบาท

ที่สุด นอกจากนี้หากลางขาดทุนสะสมหมด ทั้ ง จำนวนแล ว บริ ษั ท ฯ คงพิ จ ารณาจ า ย เงิ น ป น ผลให กั บ ผู ถื อ หุ น ทั น ที ส ว นนโยบาย จายเงินปนผลคือไมเกิน 60% ของกำไรสุทธิ หลั ง ชำระภาษี แ ละหั ก สำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่นๆ หากไมมีเหตุจำเปน “ปนี้โอกาสในการพลิกเปนกำไรคง อื่นใด ยังไมเห็น สวนรายไดก็มีโอกาสลดลงเหลือ ประมาณ 300 ลานบาท เพราะไตรมาส 1 ขาดทุ น ไปเยอะ ส ว นแนวโน ม ไตรมาส 3 ก็ คาดวานาจะยังไมเห็นกำไรอาจจะขาดทุนอยู แต ก็ ค งไม ม าก เพราะว า ธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ล อะลู มิ เ นี ย มในอุ ต สาหกรรมยานยนต ดี ขึ้ น ธุรกิจแปรขยะเปนน้ำมันก็ยังไมสรางรายได ฉะนั้นปนี้เราก็คงเนนธุรกิจหลักที่สรางรายได ก อ น ซึ่ ง หวั ง ว า ในประมาณกลางป 53 ทุ ก อยางคงเขาสูภาวะปกติ แตปนี้ก็ตองยอมรับวา เปนปที่เหนื่อยที่สุดของ PRO” นายเกรียงไกร กลาว ผานมา ประกอบกับธุรกิจใหบริการกำจัดกาก อุตสาหกรรม ยังคงมีลูกคาเขามาใชบริการ อยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงคาดวาแนวโนมของ ผลประกอบการในชวงครึ่งปหลังจะออกมาดี กวาครึ่ง ปแรกที่ผานมา

นอก จากนี้บริษัทฯ ยังไมมีรายได จากธุ ร กิ จ ใหม คื อ การแปรสภาพขยะเป น น้ำมัน ซึ่งกอนหนานั้นบริษัทฯ ไดจัดตั้ง บริษัท โปรซีมีเลีย อีดับเบิ้ลยูอาร จำกัด เพื่อลงทุนใน เครื่ อ งจั ก รแปรรู ป ขยะพลาสติ ก เป น น้ ำ มั น เขา มาสนับสนุน แตยังโชคดีที่ธุรกิจรีไซเคิล อะลู มิ เ นี ย มในอุ ต สาหกรรมยานยนต มี ส ว น กลยุ ท ธ ใ นการบริ ห ารงาน แนวโน ม เติ บ โตในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น กว า ช ว งที่ ภายใตภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนั้น บริษัทฯ เนนธุรกิจหลักที่ดำเนินงานอยู คือ ธุรกิจกำจัด ขยะ ขณะเดี ย วกั น พยายามสร า งรายได ใ ห เพิ่มขึ้นแตจะลดคาใชจายในสวนที่ไมจำ เปน ลง ซึ่งบริษัทฯยังมีสภาพคลองทางการเงินที่ดี ไมไดมีปญหาโดยมีกระแสเงินสด หมุนเวียน เพียงพอตอการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังคาด วาบริษัทฯ นาจะไดรับประโยชนจากกรณีที่ ภาครัฐเรงใหผูประกอบการนำขยะเขาสูระบบ ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งพิ จ ารณาหา แนวทางลางขาดทุนสะสมมูลคา 500 ลาน บาท ซึ่งหวังวาจะไดแนวทางหรือขอสรุปเร็ว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

เจาแมกวนอิมแสดงธรรม

ฮองเตองคหนึ่งโปรดเสวยหอยมือแมวมาก ชาวประมงจะตองนำหอยมาสงในวังทุกๆวัน วันหนึ่งขณะที่พอครัวแกะเปลือกหอยอยู เห็นดานในมีลักษณะแข็งๆ มองดูเหมือนรูปเจาแมกวนอิม รูปทรงสวยงาม ดูแลวใหเกิดความนานับถือและศรัทธายิ่งนัก พอครัวเลยรีบนำไปถวายฮองเต ฮองเตไดนำหอยนี้ไปใสไวในผอบทองคำ แลวนำไปไวที่วัด เพื่อใหชาวเมืองไดสักการะบูชา เมื่อฮองเตออกวาราชการจึงถามเหลาขุนนางวา “การปรากฏตัวของพระโพธิสัตวเปนเรื่องที่นาประหลาดยิ่งนัก ไมทราบวา จะเปนนิมิตหมายที่ดีหรือเกิดลางดีอะไรหรือเปลา?” ขุนนางทานหนึ่งตอบวา เรื่องนี้เกินกวาที่คนธรรมดาจะรูได ที่ภูเขาตาฮวา มีอาจารยเซนทานหนึ่ง สามารถเขาถึงธรรมที่ล้ำลึกได หากพระองคตองการจะทราบเรื่องนี้ก็ไปนิมนตเชิญมาที่ในวังได เมื่อพระอาจารยมาถึงในวัง ไดพูดกับฮองเตวา “วัตถุไมมีสิ่งใดตอบสนอง แตเปนการกอใหเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่น เมื่อผูที่พระโพธิสัตวตองการฉุดชวย ก็จะปรากฏตัวออกมา เพื่อแสดงธรรม ครั้งนี้ที่พระโพธิสัตวแสดงตัวออกมา ก็ เพื่อจะแสดงธรรมใหกับฮองเต” “พระโพธิสัตวปรากฏตัวออกมาแลว แตขาพเจาไมไดยินเสียงทานแสดงธรรมเลย” ฮองเตถามอีก “พระโพธิสัตวปรากฏตัวออกมาในหอย พระองคทรงเชื่อหรือเปลา?” “ขาพเจาเห็นเรื่องประหลาดอยางนี้มากับตา ตองเชื่อแนนอน” ฮองเตตอบ “เมื่อพระองคทรงเชื่อ พระโพธิสัตวก็ไดแสดงธรรมจนจบสิ้นแลว” พระอาจารยตอบ

พัฒนาทักษะเจาของธุรกิจรุนใหม คุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล (ที่ 2 จากซาย) กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท มิ ล ล ค อนสตรี ล อินดัสทรีส จำกัด (มหาชน) หรือ MILL ถายรูป เป น ที่ ร ะลึ ก ร ว มกั บ คุ ณ ประพั น ธ เจริ ญ ประวั ติ (ซายสุด) ผูอำนวยการ ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) คุณชัยยุทธ ชำนาญเลิศกิจ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู อ ำนวยการ สถาบั น กองทุ น เพื่ อ พั ฒ นาตลาดทุ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศ ไทย (ตลท.) และคุณไพศาล นิธิประภา (ขวาสุด) ผูจัดการโครงการพิเศษกลุมลูกคาธุรกิจ ธนาคาร ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เนื่องจาก ในโอกาสไดรับเกียรติจากตลาดหลักทรัพยฯ เชิญ เปนวิทยากรในงานโครงการพัฒนาทักษะเจาของ ธุรกิจรุนใหม รุนที่ 6

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

“วนา พูลผล”

หน้า 11

(ตอนที่ 4)

“ซึ่งเราไมรูคนอื่นขายยังไง แตเราจะไมยอมใหลูกคาเราเจงแนนอน” แลวการบริหารพอรตในชวงนี้แตกตางไปจากชวงวิกฤตอยางไร เราขันนอตตัวเองมาตลอด แตครึ่งปหลังนี่ เริ่มออกกองที่ไมได ออกบางแลว ซึ่งเราเลือกซื้อเฉพาะที่ดีดี ประเภท Rating 3A เลยเพื่อ เปนการ Super Save เชน กองเกาหลีที่ใหผลตอบแทนมากกวากอง เดนมารกที่เราออกถึงเทาตัว แตแนนอน เราดูเรื่องความเสี่ยงมากที่สุด ซึ่งเราไมรูคนอื่นขายยังไง แตเราจะไมยอมใหลูกคาเราเจงแนนอน

ในเรื่องการเลือกลงทุนและดูแลพอรตบาง เราจะมีฝายการลงทุนและฝายควบคุมความเสี่ยง โดย ดูกรอบการลงทุน และใหทางบอรดพิจารณาอนุมัติ และมีการ ปรับและอัพเดทอยางสม่ำเสมอ ซึ่งกรอบก็เริ่มคลายนอตบาง ตามสภาวะตลาด ซึ่งทั้งหมดคอนขาง Save จากเดิม 3A ตอนนี้ก็ ผอนมาเปน A แบบ Stable ซึ่งเราจะดูจาก International Rating เชน S&P หรือ Moody’s ขึ้นไป และรอปรับระดับลงตามจังหวะ หลังจากได Strategy แลวเรามี Criteria ดานการลงทุนอยางไร บาง และพอรตของบริษัทเนนไปในทิศทางไหน เราจะเนนลงทุนในตราสารหนี้ภายในประเทศของภาค รัฐ และอีกสักประมาณ 10 % เปนตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบัน การเงินของรัฐ และไมเกิน 1.6% ออกโดยเอกชน ซึ่งเราคอนขาง save อยางเชน สวนเอกชนที่มีก็เชน ปตท., ปตท.สผ. ซึ่งเรียก ไดวา Super Save เลยทีเดียว ซึ่งลูกคาสวนใหญจะเปนแบบ conservative ที่ไมตองการความเสี่ยงสูง ตางกับลูกคาหุนเลย สวนทางดานกองหุน แบงกยูโอบี ก็มีกองทุนหุนบาง แตคอนขาง นอย

Aspire

4736G-652G32Mn/C022

ราคา

- CPU Intel Core 2 Duo T6500 (2.1 GHz, FBS 800 MHz, L2 2 MB) - Chipset Mobile Intel PM45 Express chipset - Main Memory 2 GB DDR3 - Graphic system nVidia GeForce G 105M - Display 14 inch WXGA (1366×768) - HDD 320 G 5400 RPM - DVD Writer (Dual Layer Support) - Intel Wireless Link 5100 - Bluetooth - Card Reader 5 in 1 - Video Camera 1.3MPixel - 3 USB - D-sub - HDMI - LAN - Battery 6-cell Li-Ion - Windows Vista - Warranty 1-Year - Weight 2.40 kg

23,900 บาท ( ราคาไมรวม VAT )

า เฉพาะลhูกaคi เทานั้น T eFinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี

- Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี 6 เดือน - ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881

ติดตามตอฉบับหนา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

HANA ราคาพื้นฐาน 23.12 บาท การจางงานเพิ่ม สงสัญญาณการ ฟนตัวทางธุรกิจ หากจับตาความเคลื่อนไหว สถานะการจางงานของ HANA พบวาไดมี การวาจางคนงานใหมเพิ่ม 600 คนตั้งแต เม.ย.52 ทำใหจำนวนคนงานทั้งหมดเพิ่ม เป น 7,993 คน ทั้ ง นี้ จ ำนวนคนงานได ลดลง19% ระหวาง ต.ค.51 และ มี.ค.52 (จาก 9,120 คน เปน 7,364 คน) ประเด็นนี้ผูบริหารเปดเผยวาจะมี การจางงานเพิ่ม 400-500 คนใน 2H52 เปน การจางงานเพิ่มเปนการสะทอนถึงคำสั่งซื้อ ที่เพิ่มและการการผลิต เพิ่มจะเกิดขึ้นตาม

Professional Station บล.ดีบเี อส วิคเคอรส (ประเทศไทย) แนะนำซือ้ ราคาพืน้ ฐานที่ 23.12 บาท

มา สรุปคืออุปสงคไดฟนตัวขึ้นตั้งแต 2Q52 (เที ย บกั บ การลดลงในคำสั่ ง ซื้ อ ในช ว ง ระหวาง 4Q51-1Q52) แนวโนมสดใสขึ้น ฝายวิเคราะหมี มุมมองที่ดีกับผลการดำเนินงานใน 2H52 หลังจากจุดต่ำสุดไดผานไปแลวตั้งแต 1Q52 ปจจุบันโรงงานที่อยุธยา ซึ่งผลิต IC ไดมี การใช ก ำลั ง การผลิ ต เป น 90% เที ย บกั บ 1Q52 ที่ 40-50% และ 2Q52 ที่ 85-88% โดยคาดว า การลดสต็ อ คชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก โทร นิคส อยางมาก ในชวง 2H51 และ 1Q52 ใน ชวงเศรษฐกิจย่ำแย แตมาถึงตอนนี้ลูกคาก็

Photo Release

หน้า 12

กลับมาสั่งซื้ออีกครั้ง (restocking) ดังนั้นฝายวิเคระาหจึงคงคำแนะนำ ซื้ อ ราคาพื้ น ฐานใหม ที่ 23.12 บาท เพื่ อ สะทอนถึงแนวโนมทางธุรกิจที่คาดวาจะฟน ตัวทั้ง 2H52 และ ป 53 รวมทั้งไดมีการปรับ เปลี่ยนการประเมินมูลคาหุน ดวยการเปลี่ยน ไปใชกำไรสุทธิป 53 แทนป 52 สวน P/E ป 53 ที่เหมาะสมเปน 11 เทา สวนคาดการณ อัตราผลตอบแทนเงินปนผลงวดป 52 และ 53 เปน 4.7% และ 5.4% ตามลำดับ ถือวา อยูในระดับที่นาพอใจ

TEAM รับโลประกาศเกียรติคุณ สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเปนศูนย ป 2552

คุ ณ จั ก รพั น ธ มานั ส สถิ ต ย (ขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TEAM และคุณชัชวาล วิจารณ ผูจัดการโรงงาน ถายรูปเปนที่ระลึกในโอกาส ที่ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ไดรับโล ประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงคลดสถิติ อุบัติเหตุจากการทำงานใหเปนศูนย (Zero Accident Campaign) ป 2552 จากกรม สวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน กระทรวง แรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม หลั ง จากที่ บริ ษั ท ฯได ด ำเนิ น การรณรงค ล ดสถิ ติ ก าร ประสบอั น ตรายจากการทำงานที่ ไ ม ถึ ง ขั้ น หยุดงานไดตามหลักเกณฑของโครงการ ณ ห อ งแกรนด บ อลรู ม โรงแรมดิ เ อมเมอรั ล ด กรุงเทพฯ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

Gossip Station

หน้า 13

¼ÙŒª¹Ð¡Ñº¼ÙŒá¾Œ

ผูแพ : จะทำในทางตรงขาม และ ผู ช นะ : จะลงมื อ ทำงานให ป รากฎ จะพยายามหาขอผิดพลาดของคนที่เหนือ ผลงานขึ้น ผู แ พ : จะให แ ต ค ำสั ญ ญา คื อ มี แ ต กวาเขา ลมปาก แตไมลงมือ ผู ช นะ : จะมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ไม ผูชนะ : จะพูดวา..ฉันทำไดดี แตยังไมดี เพียงแตงานที่ไดรับมอบหมายเทานั้น จะ ชวยคิดใหองคกรประสบความสำเร็จ(ไมไป เทากับที่ฉันตองการ กาวกายงานคนอื่น) ผูแพ : จ ะ ไ ม ก ล า ที่ จ ะ ช ว ยเหลื อ คนอื่ น และมั ก จะพู ด ว า ฉันไมวาง กำลังทำงานของฉันอยู

สวัสดีคะพี่นอง..ที่รักยิ่ง วันนี้จันทร ที่ 14 กันยายน 2552 เปนวันที่สตรอเบอรรี่ คาดหวังวาหุนไทยของเราจะยังคงเดินหนา ไปไดอยางเขมแข็ง...แตบอกตาม ตรงว า ยั ง แอบหวั่ น ไหวอยู ลึ ก ๆ คะวาสัปดาหนี้อาจจะมีการปรับ ฐานซั ก ระลอก เพราะหลั ง แตะ 700 จุ ด ..ก็ อ อกอาการตื้ อ ๆ นั ก ก า วให ทั น โลกอั น ชาญฉลาดด ว ยคอร ส ล ง ทุ น ห ล า ย ท า น อ า จ จ ะ คิ ด Training กับ eFinanceThai ที่เปดรับนักลงทุนทุก เหมือนคนสวยก็ได..ทำใหชวงนี้ ทานเขาสู eFin Smart Training Center ดวยการ เกิดอาการกลาๆ กลัวๆ เอาเปน อบรมโปรแกรมใหมลาสุดกับการใชงานในระบบของ ว า อย า เพิ่ ง ใจร อ นลงทุ น (เพราะ eFinanceThai พรอมกับรูปแบบตัวโปรแกรมใหมที่ กลัวไมไดของ)..สตรอเบอรรี่ขอ ชื่อวา eFin Smart Portal พื้นฐานกลยุทธ และ แนะนำวาหลังวันที่ 19 กันยาฯนี้ เทคนิ ค เพิ่ ม เติ ม ที่ เ หมาะกั บ การใช ง านได อ ย า งมี เราคอยวากันดีมั๊ยอะ??? เพราะ ประสิทธิภาพ กับหลักสูตร มีพรายกระซิบบอกกับคนสวยวา ระวังเรื่องการเมืองใหดี Intro ม อ ง ไ ป หุ น ตั ว ไ ห น ทั้ ง Basic บลู ชิ พ และประเภทเก็ ง กำไร... Advance ชักรูสึกวาราคาไตระดับขึ้นมาสูง Meeting พอควรแล ว ค ะ และเกื อ บๆ เต็ ม มู ล ค า กั น แล ว ด ว ย วั น นี้ ค นสวยจึ ง Workshop strategic ขอแนะนำให wait and see รอ คะ...รอ..และ..รอ.. เอาไวใหแนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด แล ว รั บ ประกั น ค ะ ..สตรอเบอร รี่ สะกิ ด เรี ย กแน น อน รั บ รองไม มี ต ก ขบวนรถดวนมหาเศรษฐี ...เพราะ งั้นวันนี้นองหนูก็เลยเอาเรื่องเลาดีๆ มาเลาสูกันฟงไงคะ ผู ช นะ : เมื่ อ พบว า มี ข อ ผู แ พ : จะพู ด ว า ..ยั ง มี ค นอื่ น อี ก ผิดพลาด จะพูดวาฉันทำผิดเอง ผูแพ : เมื่อพบขอผิดพลาด จะพูดวาไม หลายคนที่ผลงานแยกวาตัวเขา ใชความผิดของฉัน ผูชนะ : จะตั้งใจฟง แลวทำความ เข า ใจ และสามารถตอบสนองได ผูชนะ : จะทำงานหนักกวาปกติ และมี ผูแพ : จะรออยางเดียว โดยไมฟง เวลามากกวาผูแพ ผูแพ : จะทำงานยุงทั้งวัน โดยไมคิดวา ไมทำความเขาใจสิ่งที่คนอื่นพูด รอจนกวา จะถึงคิวที่จะไดพูดเรื่องของตัวเอง งานไหนควรทำกอน ทำหลัง ผู ช นะ : จะยอมรั บ นั บ ถื อ คนที่ มี ผู ช นะ : จะเผชิ ญ หน า กั บ ป ญ หาและ ความสามารถเหนือกวา และจะเรียนรูจาก ลงมือแกไขปญหานั้น ผูแพ : จะทำในทางตรงขาม หลีกเลี่ยง คนเหลานั้น ปญหา

ผูชนะ : ตองมีวิธีที่จะทำให ดีขึ้นไดเสมอ ผูแพ : จ ะ พู ด ว า . . นี่ คื อ หนทางเดียวที่ทำได ไมมีอะไรจะรั้งอยูแลวสำหรับ ราคาทองในตอนนี้ พุงไมหยุดไมหยอน สตอรเบอรรี่เห็นวาพักฐาน ก็นึกวาจะ พักซัก 2-3 วัน ที่ไหนได ยังไมทันกระ พริ บ ตา ราคาก็ ก ลั บ มาพุ ง อี ก รอบละ ดาน Gold Futures ก็รับอานิสงส เต็มๆ ยิ่งตอนนี้ยังเหลืออายุสัญญาให เลนเกือบ 2 เดือนเต็มๆ รับรองแรงซื้อ จะยังแหแหนเขามาไมขาดสายแนนอน เส น เทคนิ ค ก็ เ ลยพลอยสดใสตามไป ดวยโดยปริยาย ทาง AYS บอกวา ได เวลาเข า มาซื้ อ อี ก รอบแล ว แนวรั บ 15,800 บาท แนวตาน 16,000 บาท

?

ไดเวลาเฉลยคำถามที่ถามไป วา หุนอะไรเห็นฉันไป? คำตอบก็คือ ซี=เห็น... มิ=ฉัน... โก=ไป... หรือชื่อยอบนกระดานหุนของโบรกเกอรนี้ ก็คือ ZMICO นั่นเอง มาตอกันเลยกับปญหาหุนฮาเฮประจำ วั น นี้ . .มาทายกั น ค ะ ว า หุ น อะไรยุ ร นั น ท โทรศัพท???? คำใบคืออักษรยอหุนขึ้นตนดวยตัว S ลงทายดวยตัว L เจาของกิจการเปนผูมีความ สามารถ เฉลยฉบับวันถัดไปนะจะ

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

ประเมินแนวโนมดัชนีสัปดาหนี้ คาดว า จะเคลื่ อ นไหวแ กว ง ตั ว ในกรอ บ แคบๆ ตามทิศทางตลาดหุนภูมิภาคสวน ใหญ แ ละยั ง คงต อ งติ ด ตามกร ะแสเม็ ด เงินลงทุนจากตางประเทศ และการแถลง ตั ว เลขเศ รษฐกิ จ ต า งๆ ที่ ส ำคั ญ ของ สหรัฐฯ ที่จะทยอยประกาศในสัปดาหนี้ กลยุทธการลงทุน แนะนำซื้อเมื่อออนตัว โดยประเมินแนวตานไวที่ 711- 715 จุด สวนแนวรับอยูที่ 699-697 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ สัปดาหนี้ มีโอกาสที่จะขยับขึ้นตอไปไดตอเนื่อง แต ให ติ ด ตามการประกาศตั ว เลขทาง เศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเฉพาะตัวเลข ยอดค า ปลี ก ในเดื อ นสิ ง หาคม รวมถึ ง ทิศทางของเม็ดเงินลงทุนตางประเทศที่ ไหลเขา โดยประเมินแนวตานไวที่ 715 จุด สวนแนวรับใหไวที่ 700 จุด กลยุทธ แนะนำ ซื้ อ เมื่ อ อ อ นตั ว กลุ ม หลั ก เช น พลังงาน

หน้า 14

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ สัปดาห นี้ นาจะเคลื่อนไหวในลักษณะแกวงตัว ในกร อบแค บๆ ตามทิ ศ ทางต ลาดหุ น ภู มิ ภ าค ประเ ด็ น ที่ ต อ งติ ด ตาม คื อ กระแสเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเขามาและการ เคลื่ อ นไหว ของต ลาดหุ น เอเชี ย ว า จะมี แนวโนมเปนอยางไร รวมถึงการทยอย ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กลยุ ท ธ ก ารลง ทุ น แนะล งทุ น หุ น ที่ มี พื้ น ฐานดี เช น พลั ง งาน แบงก โดย ประเมินแนวรับอยูที่ 700 จุด แนวตานไว ที่ 710-715 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552 Top 20 by value

หน้า 15

ประจำวันที่ 11 กันยายน 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 208 ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 27

ประจำวันจันทร ที่ 14 กันยายน 2552

09.00

ไทยคม จัดงานแถลงขาวเปดตัวโครงการ “ไทยคิด ไทยคม” สถานีดาวเทียมไทยคม แคราย

09.00

กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารเรื อ จั ด บรรยายพิ เ ศษเชิ ง เสวนา หั ว ข อ เรื่ อ ง “คุ ณ ธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และกลยุทธ นานน้ำสีขาว ในยุคปจจุบัน” อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

09.00

โรงแรมตวั น นา จั ด งานเทศน ม หาชาติ เ วสสั น ดรชาดก เฉลิ ม เกี ย รติ คุ ณ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ชาตกาลครบ 200 ป โรงแรมตวันนา

10.00

เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท แถลงขาว “AP มั่นใจอะไร? กับการเดินหนา เปดตัวคอนโดมิเนียมระดับ Hi-End ใน 3 โลเคชั่นใจกลางเมือง” สำนักงานขายโครงการ The Address อโศก

11.00

ธนาคารกสิกรไทย จัดรวมพูดคุยกับผูบริหารบรรษัทธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย

13.00

สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จัดพิธีลงนามแตงตั้งผูรับประกันการจัด จำหนายหุนสามัญเพิ่มทุน ตลาดหลักทรัพยฯ

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 14 ก.ย. 2552  
Investor_station 14 ก.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement