Page 1

Investor Station ฉบับที่ 408 ประจำวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2553

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 408 ประจำวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2553

5 5 6 7 9

News Station เจพีมอรแกนชี้ MSCI China จอฟน เร็วๆนี้ ออฟฟศเมท ฟุง ยอดขายปนที้ ะลุ 1 พันล. SCB รอผาน 85.50 บาท นายแบงกรบั NIMมีสทิ ธิล์ งไดอกี -ดบ.ขาขึน้

Dynamic Station แผนโกอินเตอรของ IHL

10 Lifestyle Station สถิติบอลโลก

4 คายวิเคราะหชช ี้ วนลงทุน VNG เปาหมายรวบรวมได 6.46 - 6.80 บ. ชื่นชม VNG เชื่อคาดยอดขาย-กำไร Q2/53 โตดกหยดยอย พลิกฟนจาก ขาดทุนจากใน Q2/52 หลังออรเดอรสงออกลนมือถึงสิ้น Q3/53 หลายสำนักวิเคราะห ปรับเพิ่มประมาณการผลงานอุตลุด ประเมินทั้งปกำไรสุทธิกวา 800 ลานบาท พรอม มีแววกลับมาจายปนผลระหวางกาลในครึ่งปแรก 53 ที่ 0.10 - 0.15 บาท ใหราคา เปาหมาย 6.46 - 6.80 บาท ต‡อหนˆา 3

13

Professional Station แนะนำซือ้ TOG

14

Gossip Station TPIPL ทาทาย ก.ล.ต.

15

มองหุˆนจากเซียน หามหลุด 815 จุด

16

Data Station

MAKRO รับผลงาน Q2/53 หด

มัน ่ ใจครึง ่ หลังโตเดน/ไมสนซือ ้ “คารฟร ู ”  MAKRO เสียงออย เผยรายได - กำไร Q2/53 ชะลอตัวจาก Q1/53 หลังการเมืองพนพิษชวงเดือน เม.ย. - พ.ค. ทวาจะยังทำไดดีกวา Q2/52 ขณะที่ คาดยอดขายป นี้ จ ะโตไม ต่ ำ กว า 10% จากป ก อ นทำได 7.5 หมื่ น ล า นบาท พรอมสายหนาไมสนซื้อ “คารฟูร” ระบุรูปแบบธุรกิจตางกัน ต‡อหนˆา 4

SCCC จออัดงบอีก 600ล.

ผลิ ต ไฟจากลมร อ นเหลื อ ใช เ พิ่ ม ¹Ñ¡¡ÒÃà§Ô¹¼ÙŒÂÖ´ÁÑè¹ã¹¤ÇÒÁ«×è͵ç

“¾ÔàªÉ° ÊÔ·¸ÔÍӹǔ

ตอนที่ 6

ต‡อหนˆา 12

SCCC เล็งทุมงบอีก 600 ลานบาท ขยายโครงการหนวยผลิต ไฟฟาจากลมรอนเหลือใชของเตาเผา 5 - 6 เพิ่มเติม คาดเดินเครื่องได กลางป 55 ชี้ชวยประหยัดตนทุนไฟฟาได 40% สวนโครงการผลิตไฟฟา จากลมรอนสวนแรก มูลคา 1.8 พันลานบาท คาดเริ่มผลิตไดปลายปนี้สง ผลลดตนทุนได 500 ลานบาทตอป ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 408 ประจำวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2553

4 คายวิเคราะห

(ตอจากหนา 1)

บทวิเคราะห บล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) มีมุมมองเชิง บวกตอหุน VNG หลังเขาพบผูบริหาร ของบริษัทฯ คาด Q2/53 มีแนวโนมที่ ยอดขายจะดี ก ว า ที่ ป ระเมิ น ไว ก อ น หนา ประเมินวาจะเติบโตประมาณ 5%QoQ (จากเดิมที่คาดวาจะทรงตัว ลดลงเล็กนอย) เนื่องจากการสงออก ไปยั ง ตลาดจี น และตะวั น ออกกลาง แข็งแกรงเปนอยางมาก โดยเติบโต 10%YoY และ 15%YoY ตามลำดับ แมวายอดขายในประเทศจะชะลอตัว เนื่ อ งจากป ญ หาการเมื อ งรุ น แรงก็ ตาม แตปจจุบันบริษัทฯ มีการสงออก คิดเปน 60% ของยอดขายรวมและมี การสงออก Particle Board ไปตลาด จีนและเกาหลี 15 - 20% ของยอด ขายรวมทั้ ง หมด และส ง ออก MDF B o a r d ไ ป ต ล า ด จี น 6 % แ ล ะ ต ะ วั น อ อ ก ก ล า ง ( เ ช น ซี เ รี ย , ซาอุดิอาระเบีย, อียิปต เปนตน) คิด เป น 15 - 20% ของยอดขายรวม ทั้งหมด มารจิ้น Q2/53 อยูในเกณฑ สู ง 29 - 30% เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี อั ต ราการใช ก ำลั ง การผลิ ต เต็ ม ที่ ราคาขายเฉลี่ ย ปรั บ ขึ้ น เล็ ก น อ ย 2 - 3%QoQ มาชดเชยกั บ ต น ทุ น วัตถุดิบไมยางที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ใช วั ต ถุ ดิ บ ไม ยู ค าลิ ป ตั ส ในโรงงาน ภาคตะวันออกมากขึ้น ซึ่งราคาของ ไมยูคาลิปตัสปรับขึ้นนอยกวาและมี เสถี ย รภาพมากกว า ไม ย าง รวมทั้ ง สามารถนำไปผลิ ต สิ น ค า ที่ เ ป น Premium Grade ไดดีเนื่องจากไมมี รอยจุดของน้ำยางในเนื้อผลิตภัณฑ ทั้ ง นี้ ร าคาขาย Particle Board ปจจุบันอยูที่ 130 ดอลลาร/ลูกบาศก เมตร สวน MDF Board เทากับ 230 ดอลลาร/ลูกบาศกเมตร. กำไรสุทธิ Q2/53 จะดีขึ้น อยางกาวกระโดดเมื่อเทียบ YoY และ ทรงตัวสูง QoQ คาดการณกำไรสุทธิ Q2/53 เทากับ 231 ลานบาท ทรงตัว ใกลกับ Q1/53 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 237 ลานบาท แตดีขึ้นอยางกาวกระโดด จาก Q2/52 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 49 ลานบาท เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ โลกทำใหยอดขายและอัตรากำไรขั้น ตนตกต่ำ

ปริมาณขายมีแนวโนม แข็งแกรง โดยบริษัทมีคำสั่งซื้อจาก ลู ก ค า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ต็ ม ถึ ง สิ้ น Q3/53 ในขณะที่ ก ารดั ม พ ร าคา Particle Board จากฝ ง ผู ผ ลิ ต ใน ยุ โ รปไม น า กั ง วลนั ก เนื่ อ งจาก โรงงานในสหภาพยุ โ รปหลายแห ง ป ด ไปแล ว ทั้ ง ในเบลเยี ย ม, สเปน และ โปรตุเกส จากปญหาเศรษฐกิจ ชะลอตัวทำใหอุปสงคตกต่ำ เหลือ เพียงแตโรมาเนียรัฐบาลยังอุดหนุน จึงสามารถผลิตและสงสินคามาขาย ในตลาดเกาหลีที่ทาง VNG ถูกเรียก

เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มตอบโต ก ารทุ ม ตลาด (Anti-Dumping Duty : AD) ในอัตรา 7.6% ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ กำลังอยูระหวางการยื่นขอใหทาง การเกาหลี ท บทวนหลั ง ผู ผ ลิ ต สหภาพยุโรปขายทุมตลาดเขามา (สามารถยื่นขอใหทบทวนไดปละ 1 ครั้ง และระยะเวลาเรียกเก็บ AD จาก VNG เหลืออีกประมาณ 1 ป กวา) อยางไรก็ตาม ผลกระทบจาก การขายดั ม พ ร าคาจากผู ผ ลิ ต ใน ยุโรปมีไมมาก เนื่องจากมีขอจำกัด เรื่องคาขนสงที่สูง และเหลือเฉพาะ

คำแนะนำการลงทุน VNG โบรกเกอร แนะนำ

บล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) บล.เคที ซีมิโก บล.ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) บล.เอเซีย พลัส

ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ

ผูผลิตที่โรมาเนียเทานั้นที่สง Particle Board เขามาขายในเอเชีย ขณะที่ MDF Board ไมถูกกระทบเพราะผู ผลิตยุโรปไมไดผลิตสินคาดังกลาว การเติบโตในชวงป 54 - 55 จะมาจากการเพิ่ ม สั ด ส ว นสิ น ค า Premuim Grade ซึ่งจะชวยเพิ่มยอด ขายและกำไรในระยะยาว สินคาที่ เปน Premium Grade ไดแก แผน พื้ น ลามิ เ นต, บั ว พื้ น , บั ว เพดาน, วงกบ เปนตน ขณะนี้บริษัทฯ กำลัง ปรั บ ไลน ก ารผลิ ต โรงงาน MDF ที่ จ.สระบุรี เพื่อขยายสัดสวนการผลิต สินคา Premium Grade ใหมากขึ้น จ า ก ป จ จุ บั น ที่ ผ ลิ ต ป ร ะ ม า ณ 2 0 - 3 0 % ค า ด ว า จ ะ เ พิ่ ม เ ป น 60 - 70% ในสิ้นป 53 หรือตนป 54 มีโอกาสจายปนผลระหวาง กาล เนื่องจากผลดำเนินงานกลับเขา สูภาวะปกติแลวตั้งแต Q4/52 เปน ตนมา และคาดวาจะอยูในเกณฑดี ต อ เนื่ อ งตลอดป 53 จึ ง มี โ อกาสที่ บริ ษั ท ฯ จะกลั บ มาจ า ยป น ผลป ล ะ 2 ครั้ ง ประเมิ น ป น ผลระหว า งกาล สำหรั บ H1/53 ไว ที่ 0.10 - 0.15 บาท (จากคาดการณ เ งิ น ป น ผล สำหรับทั้งป 53 ที่ 0.30 บาท โดยอิง กับ Payout Ratio ที่ 44%) คิดเปน Interim Dividend Yield ประมาณ 1.8 - 2.7% ปรับเพิ่มประมาณการกำไร สุ ท ธิ ป 53 - 54 ขึ้ น 12.3% และ 10.4% เปน 887 ลานบาท และ 997 ล า นบาท เติ บ โต 621%YoY และ 1 2 % Y o Y ต า ม ล ำ ดั บ ส ะ ท อ น แนวโน ม ผลดำเนิ น งานที่ ดี ก ว า คาดการณ เ ดิ ม และคาดการณ Dividend Yield ป 53 เทากับ 5.4% แนะนำ “ซื้อ” ราคาเปาหมาย 6.80 บาท (P/E ป 53 ที่ 10 เทา)

ราคาเหมาะสม

6.80 บาท 6.62 บาท 6.60 บาท 6.46 บาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 408 ประจำวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2553

MAKRO รับ

(ตอจากหนา 1)

นางสุ ช าดา อิ ท ธิ จ ารุ กุ ล ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บมจ. สยามแม็คโคร (MAKRO) เปดเผย วา คาดการณผลประกอบการไตร มาส 2/53 นาจะชะลอตัวเมื่อเทียบ กั บ ไตรมาส 1/53 เนื่ อ งจากได รั บ ผลกระทบจากสถานการณการเมือง ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ช ว ง เ ดื อ น เม.ย. - พ.ค. ที่ ผ า นมา ส ง ผลให บริษัทฯ ตองปดสาขานราธิวาสราช นครินทร 2 วัน ขณะที่ในสาขาอื่นก็ มี ก ารป ด ทำการเร็ ว ขึ้ น หรื อ เป ด ทำการล า ช า จากช ว งประกาศ เคอรฟวส แตมองวาเปนผลกระทบ ช ว งสั้ น เท า นั้ น เนื่ อ งจากผู บ ริ โ ภค ตองใชสินคาอุปโภคบริโภค อยางไร ก็ตามเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ ปกอน คาดการณวารายไดและกำไร นาจะมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยไดรับผลดี จาก 3 สาขาใหมที่เปดใหบริการ

SCCC จอ

(ตอจากหนา 1)

น า ย ฟ ล ลิ ป อ า ร โ ต กรรมการผูจัดการ บมจ.ปูนซิเมนต นครหลวง (SCCC) เป ด เผยว า บริษัทฯ เตรียมลงทุนขยายโครงการ หนวยผลิตไฟฟาจากลมรอนที่เหลือ ใชของเตาเผา 5 และ 6 ที่มีกำลังผลิต ไฟฟาอยูที่ 25 เมกะวัตตตอปเพิ่มเติม ซึ่งคาดวาใชเงินลงทุน 600 ลานบาท และคาดจะเริ่มเดินเครื่องได กลางป 55 เปนตนไป

ทั้งนี้ มองวาแนวโนมครึ่ง ป ห ลั ง น า จะมี ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น หลั ง จากที่ ผู บ ริ โ ภคเชื่ อ มั่ น มากขึ้ น ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจและการสง อ อ ก มี ทิ ศ ท า ง ที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง ห า ก สถานการณตางๆ มีทิศทางที่ดี นัก ทองเที่ยวเริ่มกลับมา เชื่อวาการจับ จายใชสอยจะมีทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่ บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป า ยอดขายป 53 จะเติบโตไมต่ำกวา 10% จากปกอนที่มียอดขายอยูที่ 7.5 หมื่นลานบาท เนื่องจากในปนี้ บริษัทฯ ตั้งเปาเปดสาขาใหมทั้งสิ้น 4 สาขา โดยในชวงไตรมาส 1 ได เปด 1 สาขาที่กำแพงเพชร โดยใน ไตรมาส 2 บริ ษั ท ฯ ได อี ก เป ด 2 สาขาที่จังหวัดกาญจนบุรี และ จั ง หวั ด ลพบุ รี และในช ว งเดื อ น ก.ย. บริษัทฯ เตรียมเปดสาขาอีก 1 แหง ที่จังหวัดหนองคาย ภายใต

ทั้งนี้ หากโครงการดังกลาว เสร็จเต็มรูปแบบจะสามารถชวยลด ต น ทุ น ด า นไฟฟ า ได ป ระมาณ 40% ของกำลังใชไฟฟาทั้งหมด สวนความคืบหนาโครงการ ระบบนำความรอนเหลือใชจากเตา เผามาผลิตเปนกระแสไฟฟาสวนแรก ที่มีมูลคาโครงการ 1.8 พันลานบาท ทาง SCCC ประเมินวาจะสามารถ เดินเครื่องผลิตไดในชวงปลายปนี้ ซึ่ง

News Station งบลงทุ น ก อ สร า ง 4 สาขาใหม ประมาณ 1.4 - 1.5 พันลานบาท และเงิ น ลงทุ น สิ น ค า อี ก ประมาณ 100 ล า นบาท/สาขา ทำให ใ นป นี้ บริษัทฯ จะมีสาขาทั้งสิ้น 48 สาขา นอกจากนี้ บริษัทฯ ไมสน ใจเขาซื้อธุรกิจ คารฟูร ประเทศไทย

เนื่องจากลักษณะธุรกิจไมเหมาะ กับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเปนคนละ รู ป แบบ โดยในส ว นของคาร ฟู ร เปนลักษณะไฮเปอร มารเก็ต และ ชอปปง เซ็นเตอร ซึ่งไมเหมาะกับ ลูกคาของบริษัทฯ

คิดเปนสัดสวนประมาณ 32 - 33% ของจำนวนไฟฟาที่ธุรกิจตองซื้อจาก การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟผ.) โดย โครงการดั ง กล า วจะสามารถลด ต น ทุ น ด า นพลั ง งานไฟฟ า ได ป ล ะ 500 ลานบาท

“ขณะนี้ ไ ด มี ก ารทดสอบ เครื่องผลิตตัวที่ 1 ไปแลว และภายใน เดือนส.ค. 53 จะมีการทดสอบเครื่อง ผลิ ต ตั ว ที่ 2 ซึ่ ง โครงการดั ง กล า วมี ความล า ช า เล็ ก น อ ย แต เ ชื่ อ ว า ทุ ก อยางยังเปนไปตามแผนที่เราวางไว”

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 408 ประจำวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2553

เจพีมอรแกนคาด MSCI China จอฟนเร็วๆนี้

รายงานขาวตางประเทศระบุวา เจพีมอรแกน เชสแอนดโคคาดดัชนีเอ็มเอสซีไอไชนา (MSCI China Index) มีแนวโนมฟนตัวในระยะอันใกลนี้ หลังความ กังวลวา เศรษฐกิจจะจีนชะลอตัวบรรเทาลง ขณะที่ มูลคาการซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้น นายแฟรงค หลี่ นักกลยุทธที่เจพีมอรแกน ระบุวา การลดลงของราคาสินคาเกษตรจะสงผลให ธนาคารกลางจีนยังคงใชนโยบายการเงินเพื่อกระตุน การขยายตัวของเศรษฐกิจตอไป พรอมกับเพิ่มสภาพ คลองในระบบเศรษฐกิจ ขณะที่การขายไอพีโออกริคัล เชอรัลแบงกออฟไชนา หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตร แหงประเทศจีนจะชวยใหภาคกสิกรรมของจีนมีแหลง เงินทุนที่เพียงพอในระยะยาว “เราเชื่อวาตลาดไดตอบรับความเสี่ยงเกี่ยวกับ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนไปแลว แนวโนมจึงนา จะฟนตัวในเร็วๆ นี้” นายหลี่ ระบุ ขณะที่ใ นปนี้ดั ช นีเอ็ ม เอสซี ไ อไชนาไดป รับ ลดลงมาแลว 5.5% หลังรัฐบาลและธนาคารกลางจีน ใชนโยบายชะลออัตราเงินเฟอและลดความรอนแรง ของเศรษฐกิจ

News Station

บิ๊กเฟดฟนธง! ไมออกมาตรการ มูดี้สหั่นอันดับเครดิตโปรตุเกสมา กระตุนศก.อีก อยูท ี่ A1

รายงานขาวตางประเทศระบุวา เจาหนาที่ ระดับสูงธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟดเปดเผย วา เฟดไมมีแผนที่จะออกมาตรการเพิ่มเติมในการ กระตุ น การฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ อี ก เนื่ อ งจาก เศรษฐกิจสหรัฐฯ เขาสูชวงของการฟนตัวอยาง แทจริงแลว โดยนายเจฟฟรี่ แล็คเกอร ประธานเฟด สาขาริ ช มอนด ก ล า วว า การพิ จ ารณาเพิ่ ม มาตรการกระตุนเศรษฐกิจจะยังคงไมเกิดขึ้นอีก นาน ขณะที่ น างอลิ ซ เบธ ดุ ค กรรมการคณะ กรรมการตลาดเสรีเฟดกลาววา ขณะนี้เฟดไมมี แผนที่จะเพิ่มมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ความเห็นของเจาหนาที่ระดับสูงของเฟด ดังกลาวสอดคลองกับความเห็นของนายริชารด ฟสเชอรประธานเฟดสาขาดัลลาส และนายโธมัส ฮูนิคประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้ที่เชื่อวา เฟดไม จำเปนตองการมาตรการกระตุนการฟนตัวของ เศรษฐกิจอีก “ฉันคิดวา นโยบายการเงินของเฟดเดินมา ถูกทางแลว การฟนตัวในภาคการเงินเกิดขึ้นอยาง ชัดเจน เราไมคิดวา ตลาดเงินจะเกิดปญหาเกี่ยว กับสภาพคลองอีก” นางอลิซาเบธ กลาว

รายงานขาวตางประเทศระบุวา มูดี้สอิน เตอรเซอรวิส หรือ มูดี้ส บริษัทจัดอันดับความนา เชื่อถือไดลดอันดับความเชื่อถือของโปรตุเกสลง มาอยู ที่ ร ะดั บ A1 จากระดั บ A2 เนื่ อ งจาก เศรษฐกิจที่ขยายตัวเพียงเล็กนอยและปญหาหนี้ สาธารณะจะสงผลกระทบตอฐานะการคลังของ ประเทศ โดยการลดอั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ของ มูดี้สสะทอนใหเห็นวา นักลงทุนตางชาติมีความ หวั่นตอความสามารถในการชำระหนี้สาธารณะ ขณะเดียวกันการลดอันดับความนา เชื่อถือดังกลาวยังสงผลตอความสามารถในการ เขาถึงตลาดเงินตลาดทุนโลก เนื่องจากความเสี่ยง ดานความสามารถในการชำระหนี้นั้นมีสูงขึ้น ซึ่ง จะทำใหตนทุนทางการเงินของโปรตุเกสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลโปรตุเกสไดดำเนินนโยบาย การคลังแบบเครงครัดเพื่อลดจำนวนหนี้สาธารณะ แตเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไดไมดีเทาที่ควร จึงเปนอุปสรรคตอการดำเนินนโยบายดังกลาว

ออฟฟศเมท ฟุงยอดขายปนี้ทะลุ 1 พันลบ. ออฟฟศเมท เคาะราคาขายหุนไอพีโอ 4.90 บาท ลงกระดานเทรดตลาด mai 28 ก.ค.นี้ มั่นใจหุนยืนเหนือราคาจองซื้อแนนอน หลังตลาดหุนมีแสงสดใส แถมความตองการจองซื้อลน 7 - 8 เทา พรอมจูงใจ นลท.จองซื้อหุนมีสิทธิรับ ปนผลระหวางกาล ฟุงปนี้ยอดขายทะลุ 1 พันลบ. หลังยอดขายโตตอเนื่อง นายวรวุ ฒิ อุ น ใจ กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท ออฟฟ ศ เมท จำกั ด (มหาชน) (OFM) ผู น ำ ธุ ร กิ จ จำหน า ยเครื่ อ งเขี ย นและอุ ป กรณ ส ำนั ก งาน ผ า นระบบแค็ ต ตาล็ อ กและระบบ E-Commerce กลาววา บริษัทฯ คาดการณวายอดขายในป 2553 น า จะมากกว า 1 พั น ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ น เนื่องจากไดรับผลดีจากภาวะเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ ดีขึ้น โดยคาดการณวาแนวโนมในครึ่งปแรกนาจะมี ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได บ ริ ห ารการ จัดการ ซึ่งนาจะชวยกระตุนยอดขายในครึ่งปหลังให เพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ หลั ง เกิ ด เหตุ ก ารณ ก ารชุ ม นุ ม ทางการเมืองสงผลใหผูบริโภคหันมาสั่งซื้อสินคาผาน อิ น เทอร เ น็ ต เพิ่ ม ขึ้ น เพราะว า มี ค วามสะดวกและ ประหยัด ซึ่งสงผลดีตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้ ง นี้ ในป 2552 บริ ษั ท ฯ มี ร ายได อ ยู ที่ 914.16 ลานบาท และกำไรสุทธิอยูที่ 26.24 ลาน บาท โดยในไตรมาส 1/2553 บริษัทฯ มีรายไดอยูที่

282.48 ลานบาท เพิ่มขึ้น 23% จากชวงเดียวกัน ของปกอน และมีกำไรสุทธิอยูที่ 13.96 ลานบาท เพิ่มขึ้น 86% จากชวงเดียวกันของปกอน และ ในปนี้บริษัทฯ จะพิจารณาการจาย เงินปนผลงวดระหวางกาล (ม.ค. - มิ.ย. 2553) เปน ปแรก ซึ่งเปนการตอบแทนนักลงทุน โดยบริษัทฯ มี นโยบายการจ า ยเงิ น ป น ผลไม ต่ ำ กว า 40% ของ กำไรสุ ท ธิ แต อ ย างไรก็ ต ามไม ส ามารถระบุ ไ ด ว า แนวโน ม การจ า ยเงิ น ป น ผลงวดระหว า งกาล ดังกลาวจะอยูในอัตราเทาไหร ซึ่งคงตองรอดูผล ประกอบการในชวงครึ่งปแรกกอน แตทั้งนี้คาดวา น า จะให ผ ลตอบแทนจากเงิ น ป น ผลสู ง ประมาณ 3% โดยงวดป 2552 บริ ษั ท ฯ จ า ยเงิ น ป น ผลใน อัตราหุนละ 0.19 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ คาดการณวา OFM จะเขา ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในวันที่ 28 ก.ค. 2553 ซึ่งคาดวาราคาหุน OFM นาจะยืนเหนือราคา

จองซื้ อ ที่ 4.90 บาท เนื่ อ งจากที่ ผ า นมามี ค วาม ตองการเขามาจองซื้อหุนเกิน 7 - 8 เทา นอกจากนี้ มั่นใจวาภาวะตลาดที่อยูในชวงขาขึ้นถือเปนจังหวะที่ เหมาะสม ขณะที่เศรษฐกิจโลกเริ่มคลี่คลาย โดยใน หลายๆ ประเทศมีศักยภาพในการแกปญหาไดอยาง ชัดเจน นอกจากนี้ตัวเลขการวางงานก็เริ่มลดลง ขณะที่ ค า แรงของประเทศจี น ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่มขึ้นสงผลใหนักลงทุนเริ่มหันมามองประเทศอื่นๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย นอกจากประเทศจี น ซึ่ ง เชื่ อ ว า ประเทศไทยก็นาจะไดรับประโยชนดังกลาวดวย ทั้งนี้ คาดการณ ว า สถานการณ ท างการเมื อ งไม น า จะมี เหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนชวงที่ผานมา www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 408 ประจำวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2553

SCB รอผาน 85.50 บาท นานๆ ทีจะมีหุนตัวใหญขึ้นมาในหนานี้ แตวานนี้หุนแบงกคายมวง อยาง SCB ขึ้นมาแรงใชไดเลย โดยโดนแรงอัดดวยวอลุมที่หนาแนน ยิ่งพัก หลังไมคอยมีการเคลื่อนไหวซื้อขายเกิน 15 ลานหุน แตวานนี้ปาเขาไปถึง 17,900,700 หุน (เปนปริมาณที่ไมรวม Big Lot) ฝงนักวิเคราะห บล.ฟนันเซีย ไซรัส เตือนมานิดวาปกติหุน SCB มัก จะไมคอยทะลุแนวตานที่ 85.00 - 85.50 บาท ซึ่งหลังจากมีการซื้อเขามามาก วานนี้ก็ใหระวังแรงขายไวดวย แลวถาผานแนวตานขางตนไปได ก็จะมีแนว ตานถัดไปที่ 87.00 - 88.00 บาท จึงแนะนำวาใหรอผานแนวตานแรกไปกอนดี กวาแลวคอยเขาเก็งกำไร สวนแนวรับใหไวที่ 83.00 บาท วานนี้ราคาหุนปดที่ 84.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท หรือ 1.51% มูลคาการซื้อขาย 1.50 พันลานบาท

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

วันทำการซื้อขายที่ผานมาพบหุนซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 84.25 บาท หนาแนนสุด

ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคาหุ น ณ สิ้ น วั น ที่ 13/07/2553 AccVol SCB 17,900,700 AccVal(K฿) 84.00 1,502,756 %Fluct 1.25 1.79 P/E 1.51 13.23 P/BV 83.50 2.02 DPS(Baht) 84.50 N/A Yield(%) 83.00 2.72 EPS(Baht) 82.75 6.35 MktCap(Mil.) 83.95 284,942

1. 2.

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 19/04/2553 จำนวนหุน ผูถือหุนรายใหญ 722,941,958 สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 392,899,100 กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็ม

21.31 11.58

3.

392,899,100

11.58

160,400,000 138,326,900

4.73

4. 5.

เอฟซี จำกัด (มหาชน) กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ.กรุง ไทย จำกัด (มหาชน) DBS BANK A/C 316398-9-001 CHASE NOMINEES LIMITED 42

(%)

4.08

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 408 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 14 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553

¹ÒÂầ¡ÃѺNIMÁÕÊÔ·¸Ôìŧ䴌ÍÕ¡-´º.¢Ò¢Öé¹ ¹ÒÂÍÀÔÈÑ¡´Ôì µÑ¹µÔÇÃǧȏ ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ¸¹Ò¤ÒáÃا ä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ËÃ×Í KTB ¡Å‹ÒÇÀÒÂËÅѧ¡ÒÃËÒÃ×ÍËÇÁ¡Ñº¹Ò§ ¸ÒÃÔÉÒ ÇѲ¹à¡Ê ¼ÙÇŒ Ò‹ ¡Òø¹Ò¤Òà áË‹§»ÃÐà·Èä·Â (¸»·.) ÃÇÁ¶Ö§¼ÙŒ ºÃÔËÒâͧ¸¹Ò¤Òõ‹Ò§æ ÇÒ¹¹Õé (13 ¡.¤.) ¶Ö§á¹Ç⹌Áʋǹµ‹Ò§ ÍѵÃÒ´Í¡àºÕÂé ÃÐËÇ‹Ò§à§Ô¹¡ÙጠÅÐà§Ô¹ ½Ò¡ (NIM) Ç‹Ò Ê‹Ç¹µ‹Ò§´Ñ§¡Å‹ÒÇ ÁÕ â Í¡ÒÊ·Õè ¨ ÐŴŧ à¹×è Í §¨Ò¡ ¸¹Ò¤ÒþҳԪᵋÅÐáË‹§¾ÂÒÂÒÁ ·Õè ¨ ФǺ¤Ø Á áÅÐÅ´µŒ ¹ ·Ø ¹ ¢Í§ ¸¹Ò¤Òà â´Â¨ÐàËç¹ä´ŒÇÒ‹ ¸»·.ä´Œ ªÕáé ¨§µÑÇàÅ¢ÍѵÃÒʋǹµ‹Ò§´Ñ§¡Å‹ÒÇ Å´Å§¨Ò¡»‚¡Í‹ ¹·ÕÍè ÂÙã‹ ¹ÃдѺ 2.9% ÁÒÊÙ‹µŒ¹»‚¹ÕéàËÅ×Íà¾Õ§ 2.8% “¡ÒÃŴŧ¢Í§Ê‹Ç¹µ‹Ò§ ´Í¡àºÕÂé ¨ÐÊÒÁÒöŴŧä»ä´ŒÁÒ¡ à·‹Òã´¹Ñé¹ µŒÍ§ãªŒÃÐÂÐàÇÅÒ㹡Òà ¤Çº¤ØÁµŒ¹·Ø¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ áÅÐÂ×¹ ÂѹNjҸ»·.äÁ‹ä´ŒÃкØÇ‹Òãˌʋǹµ‹Ò§ ´Ñ § ¡Å‹ Ò ÇŴŧÁÒ¡ËÃ× Í ¹Œ Í Âᵋ Í‹ҧ㴔 à¢Ò¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÒÃËÒÃ× Í ¡Ñ º ¼ÙŒ Ç‹ Ò ¸»·. ÂÑ § ÁÕ »ÃÐà´ç¹·ÑèÇä» ä´Œá¡‹ ÀÒÇÐàÈÃÉ° ¡Ô¨«Ö§è ¸»·.ä´ŒáÊ´§ÊÑÞÞÒ³ãËŒàËç¹

Ç‹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ã¹¤ÃÖ觻‚áᤋ͹¢ŒÒ§ ´Õ á ÅÐ໚ ¹ ¡ÒÃàµÔ ºâµã¹·Ø ¡ ¡ÅØ‹ Á áÅÐÁÕ á ¹Ç⹌ Á ·Õè ¨ ТÂÒÂµÑ Ç µ‹ Í à¹×èͧ㹪‹Ç§¤ÃÖ觻‚ËÅѧ ´Ñ§¹Ñ鹨֧ àËÁ× Í ¹à»š ¹ ¡ÒÃÊ‹ § ÊÑ Þ ÞÒ³µ‹ Í ·Ô È ·Ò§¢Í§ÍÑ µ ÃÒ´Í¡àºÕé  Nj Ò ¨Ð »ÃѺà¾ÔÁè ¢Ö¹é ã¹ÃÐÂе‹Íä» ·Ñ§é ¹Õ¹é ºÑ Ç‹Ò໚¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕÊè Í´¤ÅŒÍ§¡Ñº

News Station

¡ÒäҴ¡Òó¢Í§Ãкº¸¹Ò¤Ò÷Õè ÁͧNjÒá¹Ç⹌Á´Í¡àºÕÂé ¨Ð»ÃѺà¾ÔÁè ¢Öé ¹ã¹ª‹ Ç §¤ÃÖè § »‚ Ë ÅÑ § ¹Õé µ ÒÁÀÒÇÐ àÈÃÉ°¡Ô¨·Õè´Õ¢Öé¹ ÍÕ¡·Ñé§ ¸»·.Âѧ䴌 ÃÐºØ ¶Ö § ¼Å¡Òôí Ò à¹Ô ¹ §Ò¹¢Í§ ¸¹Ò¤ÒþҳԪ·Õè·íÒä´Œ¤‹Í¹¢ŒÒ§´Õ áÅÐÁÕ¡ÒûÃѺµÑÇ·‹ÒÁ¡ÅÒ§Çԡĵ àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§âÅ¡ áÅÐÊ‹§¼ÅãËŒ¼Å

KBANK਎§¡ÇÒ´3µíÒá˹‹§ ầ¡áË‹§»‚

¹Ò»ÃÐÊÒà äµÃÃѵ¹ÇáØÅ ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ã ä·Â (KBANK) ແ´à¼ÂÇ‹Ò ¹ÔµÂÊÒà ÂÙâÃÁѹ¹Õè àÍàªÕÂÁѹ¹Õè áÅÐä¿á¹¹« àÍàªÕ 䴌µÑ´ÊÔ¹ãËŒ¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ã ä·Â໚ ¹ ¸¹Ò¤ÒÃÂÍ´àÂÕè  Á¢Í§ »ÃÐà·Èä·Â»ÃШíÒ»‚ 2553 (Best Bank in Thailand 2010) à¹×è Í §¨Ò¡ÁÕ ÇÔ ÊÑ Â ·Ñ È ¹ ã ¹¡ÒÃÇÒ§ ÂØ·¸ÈÒʵÏ¡Ò÷íÒ¸ØáԨ·Õªè ´Ñ ਹ ÁÕ ¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹·Õèâ´´à´‹¹ â´Â ੾ÒФÇÒÁ໚¹¼ÙŒ¹íÒã¹àÃ×èͧ¡Òà à¾ÔèÁÃÒÂä´Œ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ áÅл‚·Õè

áŌǸ¹Ò¤ÒÃÁÕÃÒÂä´Œà¾ÔèÁ¢Ö鹨ҡ ¡ÒÃࢌÒ件×ÍËعŒ 㹺ÃÔÉ·Ñ àÁ×ͧä·Â »ÃСѹªÕÇµÔ ÃÇÁ·Ñ§é ÃÒÂä´Œ´Í¡àºÕÂé à¾ÔèÁ¢Öé¹ ÁÕÍѵÃÒʋǹ¡íÒäÃÊØ·¸Ôµ‹Í ʋǹ¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹à©ÅÕè (ROE) ÍÂÙ‹ ·ÕèÃдѺ 12.6% áÅÐÁÕÍѵÃÒʋǹ à§Ô¹¡Í§·Ø¹ªÑé¹·Õè 1 (Tier 1) ·ÕèÁÕ ¤ÇÒÁÁÑ蹤§ÍÂÙ‹·ÕèÃдѺ 10.9% ¢³Ðà´ÕÂǡѹÊÔ¹àª×èÍÃÇÁ ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃÂѧÁÕ¡ÒâÂÒµÑÇ·Õè´Õ ³ ÊÔé¹»‚ 2552 ÁÕÂÍ´ÊÔ¹àª×èÍÍÂÙ‹·Õè

9.43 áʹŌҹºÒ· à¾ÔèÁ¢Ö鹨ҡÊÔé¹ »‚ 2551 ·ÕèÁÕÂÍ´ÊÔ¹àª×èÍÍÂÙ‹·Õè 9.04 áʹŌҹºÒ· ËÃ×ÍàµÔºâµÃÒÇ 4.4% ÍÕ¡·Ñ§é ¸¹Ò¤ÒÃ์¹¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§ÊÔ¹ àª×èÍàÍÊàÍçÁÍÕÁÒâ´ÂµÅÍ´ ¨¹¡ŒÒÇ ÁÒ໚¹¼ÙŒ¹íÒ㹡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒ àÍÊàÍç ÁÍÕ ¢³Ð·ÕèÊѴʋǹ NPL ³ ÊÔé¹»‚ 2552 ÍÂÙ‹·ÕèÃдѺ 3.76% «Öè§à»š¹ ÃдѺµèíÒàÁ×èÍà·Õº¡Ñºã¹Ãкº ·Ñ駹Õé ã¹»‚ 2553 ¸¹Ò¤Òà ¡ÊÔ¡Ãä·ÂÂÑ§ä´ŒÃºÑ Â¡Â‹Í§´ŒÒ¹¤ÇÒÁ

»ÃСͺ¡ÒÃÍÂÙ‹ã¹ÃдѺ·Õ蹋ҾÍ㨠¹ÒÂÍÀÔÈ¡Ñ ´Ô¡ì Å‹ÒÇà¾ÔÁè àµÔÁ Ç‹Ò ÁÕÍÕ¡ 1 - 2 àÃ×èͧ·Õ踻·.ä´Œ½Ò¡ á¡‹¸¹Ò¤ÒÃᵋÅÐáË‹§Ç‹Ò àÃ×èͧ¡Òà ãËŒ ÊÔ ¹ àª×è Í ¢Í§¼ÙŒ » ÃСͺ¡Òà àÍÊàÍçÁÍÕ «Öè§à»š¹¹âºÒµÑé§áµ‹µŒ¹ »‚·Õ輋ҹÁÒ â´ÂÍÂÒ¡ãËŒ¸¹Ò¤Òà ¾Ò³ÔªÂÂѧ¤§à¹Œ¹»Å‹ÍÂÊÔ¹àª×èÍàÍÊ àÍçÁÍÕµ‹Íä» à¹×èͧ¨Ò¡¡ÅØ‹Á´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¨Ð໚¹¡ÅØ‹Á Real Sector ·Õè¢Ñº à¤Å×Íè ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ä´Œ ¢³Ðà´ÕÂǡѹÂѧ ä´ŒËÒÃ×Ͷ֧¡ÒÃà»ÅÕè¹Ãкºàªç¤Ç‹Ò ÍÒ¨ÁÕ ¡ Ò÷í Ò ¢Œ Í µ¡Å§ÃÐËÇ‹ Ò § ¸¹Ò¤Òõ‹Ò§æ à¾×èÍãËŒÊÒÁÒö㪌 §Ò¹Ãкºà¤ÅÕÂÃÔ§è àªç¤ä´Œ «Ö§è ¨ÐÊÌҧ ¤ÇÒÁÊдǡʺÒÂáÅФÇÒÁÃÇ´àÃçÇ ãËŒÁÒ¡¢Öé¹ Ê‹ Ç ¹ ¡ à ³Õ ¡ Ò Ã à ¡ç º ¤‹ Ò ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁàÃÕ¡à¡çºË¹ÕéËÃ×͵ԴµÒÁ ·Ç§¶ÒÁ ¸»·.ä´ŒÃкØÇ‹Ò Ãкº ¸¹Ò¤ÒþҳԪÊÒÁÒö¨Ñ´¡ÒÃàÃ×Íè § ´Ñ§¡Å‹ÒÇä´ŒàÃÕºÌÍÂ´Õ ¡ÅѺࢌÒÊÙ‹ ÀÒÇл¡µÔ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ໚¹¸ÃÃÁ ÁÒ¡¢Öé¹ ¢³Ð·Õ褋ҸÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐ àÀ·Í×è¹æ ¤§µŒÍ§¢Í¾Ô¨ÒóÒÀÒ¾ ÃÇÁ¡‹ Í ¹ ᵋ ã ¹ÇÑ ¹ ¹Õé ä Á‹ ä ´Œ ÁÕ ¡ Òà ËÒÃ×ÍàÃ×èͧ´Ñ§¡Å‹ÒÇ´ŒÇ¡ѹ ໚¹àÅÔÈ ã¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃà§Ô¹ ÍÕ ¡ ËÅÒ»ÃÐàÀ· ઋ ¹ ÃÒ§ÇÑ Å ¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍÅÙ¡¤ŒÒÃÒ‹ͻÃШíÒ»‚ 2553 (Best Retail Bank 2010) ¨Ò¡ÇÒÃÊÒáÒÃà§Ô¹¸¹Ò¤ÒÃ໚¹»‚·Õè 3 µÔ ´ µ‹ Í ¡Ñ ¹ ÃÒ§ÇÑ Å ¸¹Ò¤Òà ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒøØáԨµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÂÍ´ àÂÕèÂÁ »ÃШíÒ»‚ 2553 (Best Trade Finance Provider 2010) ¨Ò¡ ¹ÔµÂÊÒÃâ¡ÅºÍÅ ä¿á¹¹« ໚¹»‚·Õè 3 µÔ´µ‹Í¡Ñ¹ áÅÐÃÒ§ÇÑŸ¹Ò¤ÒüÙ㌠ˌ ºÃÔ¡ÒáÒèѴ¡ÒôŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹ÂÍ´ àÂÕèÂÁ »ÃШíÒ»‚ 2553 (Best Cash Management Bank 2010) ¨Ò¡ ¹Ô µ ÂÊÒÃä¿á¹¹« à ÍàªÕ  ໚ ¹ »‚ ·Õè 2 µÔ´µ‹Í¡Ñ¹ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 408 ประจำวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2553

บอรด UFM ไฟเขียวเพิกถอนจากตลท. ระบุทำเทนเดอรหุนทั้งหมดที่81บ./หุน นายเสถี ย ร อาชวนิ ยุ ต กรรมการรองผู อำนวยการ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล (UFM) แจง ว า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วั น ที่ 12 ก.ค. 53 มีมติใหเพิกถอนหุนของ UFM ออก จ า ก ก า ร เ ป น ห ลั ก ท รั พ ย จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (ตลท.) โดย สมัครใจ เนื่องจากบจก.เอ็มซี เบเคอรี่ ซึ่งเปนผูถือ หุนใหญของธุรกิจเห็นวาในปจจุบันสภาพการซื้อ ขายหุ น ใน ตลท. มี ส ภาพคล อ งค อ นข า งต่ ำ นอกจากนี้สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายยอย

ของ UFM ณ วันที่ 26 มี.ค. 53 อยูที่ 11.64 ซึ่งต่ำ กวาเกณฑที่ ตลท.กำหนดไวที่ 15% ของทุนจด ทะเบียนชำระแลว รวมทั้งตองมีภาระคาใชจายใน การดำรงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เอ็มซี เบเคอรี่ จะเปนผูทำคำเสนอ ซื้อหุนทั้งหมดของ UFM ในราคาที่ 81.00 บาท/หุน โดยจะจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงต อ ผู ถื อ หุ น และนั ก ลงทุ น ทั่วไปในวันที่ 10 ส.ค. 53 และอนุมัติแตงตั้งบล. คันทรี่ กรุป เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให ความเห็นการขอเพิกถอนหุนและการทำคำเสนอ ซื้อ ซึ่งกำหนดปดสมุดทะเบียนวันที่ 28 ก.ค. 53 และจัดประชุมใหญผูถือหุนใหญวันที่ 17 ส.ค.นี้



“TOCOM หลุด 260 เยน พรอมขาวรายอีกเพียบ” นายวรุต รุง ขำ นักวิเคราะห บริษทั แอโกรเวลท จำกัด (AGR) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 718 สัญญา สถานะคงคาง 2,625 สัญญา - ปด 91.95 บ./ก.ก. ลดลง 1.10 บาท (สัญญาสงมอบเดือนก.พ. 54)

ปจจัยบวก - มีลนุ รีบาวดทางเทคนิคหลังราคาลงแรง - ราคาน้ำมันยังขยับในกรอบ 73.5 - 75.5 เหรียญ รอรับประเด็นสต็อกน้ำมัน พายุในสหรัฐฯ ปจจัยลบ - ยาง TOCOM หลุดแนวรับสำคัญที่ 260 เยน/ก.ก. - เสนเทคนิคสงสัญญาณขายตอเนือ่ ง - สินคาทะลักตลาดตามฤดูกาล สะทอนภาพรวมตลาดเปนขาลง - เงินเยนยังแข็งคาทีร่ ะดับ 88 เยน/ดอลล - หากกนง.ขึน้ ดบ.จะทำเงินบาทแข็งคา กดดันราคาสินคาโภคภัณฑในประเทศ กลยุทธ - เปดสถานะขาย (สัญญาสงมอบเดือนก.พ. 54) - แนวรับ 90.20 บ./ก.ก. - แนวตาน 94.50 บ./ก.ก.

GLOW เพิ่มเปากำไรปนี้แตะ 4.8 พันล. นายสุ ท ธิ ว งศ คงสิ ริ รองกรรมการผู จั ด การใหญ สายการเงิ น บมจ.โกลว พลั ง งาน (GLOW) เปดเผยวา บริษัทฯ ไดปรับเปากำไรสุทธิ ป 53 เพิ่มเปน 4.8 พันลานบาท จากเดิมที่วางไว 4.6 พั น ล า นบาท หลั ง จากกำไรจากการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้น เพราะตนทุนเชื้อเพลิงทั้งกาซ และถานหินปรับลงตามราคาน้ำมัน ขณะเดียว กั น มี ป ริ ม าณการซื้ อ ไฟฟ า ก็ ข ยั บ ขึ้ น ตามภาวะ เศรษฐกิจฟนตัวดวย ทำใหกำไรในไตรมาส 2/53 ดีกวางวดเดียวกันของปกอน



“ตลาดรับขาวประชุม กนง.ไปแลว” นางสาวปน แกว สันติเมธวิรฬุ นักวิเคราะหตลาดอนุพนั ธ บริษทั หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 9,293 สัญญา สถานะคงคาง 21,177 สัญญา - ปด 551.30 จุด ลดลง 1.30 จุด (สัญญา S50U10 ก.ย. 53) ปจจัยบวก- นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 521.31 ลานบาท ปจจัยลบ - นลท.รับขาวประชุมกนง.ไปแลว - ตลาดขาดขาวใหมมาเรียกความเชือ่ มัน่ - นลท.ชะลอซือ้ ขาย รอผล Stress Test ของ แบงกยโุ รป - ราคาน้ำมันยังผันผวน - การเมืองยังยืดเยือ้ หลังมีขา วยุบพรรคประชาธิปต ย กลยุทธ - เก็งกำไร (สัญญา S50U10 ก.ย. 53 ) - แนวรับ 546 - 542 จุด - แนวตาน 555 - 560 จุด - SET ประเมินแนวรับ 550 - 545 จุด แนวตาน 560 - 565 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 408 ประจำวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2553

Dynamic Station

แผนโกอินเตอรของ IHL องอาจ ดำรงสกุลวงษ พรอมนำ IHL โกอินเตอร วางแผนแย็บตลาดยุโรป ดอมมองตลาดจีน ปนกระแสอุตสาหกรรมยานยนตฟนทะยานกวานออรเดอรลูก คาเดิมตุนยาวจนถึงกับตองเพิ่มโรงงานใหมรองรับดวยงบนับรอยลานเพิ่มกำลัง ผลิต 50% มั่นใจเบาะหนังนุมฝมือคุณภาพหนุนผลงานโตระยะยาว ภาพรวมผลประกอบการไดประโยชนจากการ ฟนตัวของอุตสาหกรรมยานยนตแคไหน ตลาดรถยนต ดี ก็ ดี กั บ เรา ออร เ ดอร ของเรามีตอเนื่อง ตอนนี้มีรอสงมอบไปจนถึง สิ้นป ชวงไตรมาสแรกเราทำผลงานไดดีมาก ตอนไตรมาส 2 อาจจะไมดีเทาเพราะมีทั้งวัน หยุ ด และการหยุ ด ผลิ ต เพราะเหตุ ก ารณ ไ ม ปกติทางการเมือง แตทั้งปนี้ก็ยังนาจะเติบโต ไดตามเปาหมาย 30% ได

ใหมๆ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความคลองตัวใน การรับงานที่มีขนาดใหญจากตางประเทศดวย ซึ่งถือเปนการตอบสนองตอนโยบายที่จะหันมา รุ ก งานต า งประเทศมากขึ้ น จากป จ จุ บั น ที่ มี สัดสวนการสงออกอยูที่ 20%

มองตลาดที่ไหนไว ยุโรป ตอนนี้แคกำลังดูอยู ถาทำก็คง จะไดเห็นแผนที่ชัดเจนในชวงราวกลางๆ ตอนนี้ เรามองหาออรเดอรเล็กๆ กอน เรื่องคุณภาพ ผูถือหุนใหญเดิมคือ กลุมซูมิโตโม ไมไดเปน งานเราสูไดอยูแลว ซึ่งสิ่งที่ตองระวังก็คือเรา สวนหนึ่งกับ IHL สักระยะแลว กิจการไดรับ ตองผลิตใหทันความตองการของลูกคา และเรา ผลกระทบอะไรบางหรือยัง ยังตองศึกษาทั้งเรื่องชองทางหาวัตถุดิบและ ทุกอยางปกติ ทางญี่ปุนกับเราก็ยังมี คำนวณตนคุณคาแรงงานใหรอบคอบดวย ความรวมมือกันเหมือนเดิม และยั ง มี ต ลาดจี น ที่ เ ราก็ ส นใจอยู เพราะตลาดที่นั่นนาสนใจ มีศักยภาพ แตก็ตอง อยากทราบขอมูลเรื่องแผนขยายโรงงานใหม ใชเวลาศึกษาใหละเอียดกอนดวยเหมือนกัน บริ ษั ท เราได ซื้ อ ที่ ดิ น พร อ มสิ่ ง ปลู ก สรางในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเพื่อปรับปรุง ปหนาสัดสวนรายไดจะเปลี่ยนไปเปนอยางไร เปนโรงงานแหงที่ 7 จะใชเงินลงทุน 100 ลาน เมื่ อ โรงงานใหม เ ริ่ ม ผลิ ต ได แ ล ว บาท สำหรับซื้อเครื่องจักรและปรับปรุงสิ่งปลูก สั ด ส ว นการส ง ออกก็ น า จะเพิ่ ม มาอยู ที่ ร ะดั บ สรางซึ่งหากเสร็จแลวเราจะผลิตไดครบวงจร 30 - 40% ได มากขึ้น ซึ่งจะทดลองเดินสายการผลิตในชวง เดือนสิงหาคม ผลิตอยางเปนทางการในเดือน ปนี้ปนผลดีไหม มีระหวางกาลหรือไม พฤศจิกายน ซึ่งจะชวยทำใหกำลังการผลิตรวม ถ า หากผลประกอบการในช ว งครึ่ ง ป ปรับเพิ่มขึ้นอีก 50% เปน 3 - 4 ลานตารางฟุต แรกออกมาในทิ ศ ทางที่ ดี มี แ นวโน ม ที่ จ ะ ตอเดือน พิจารณาจายเงินปนผลงวดระหวางกาลใหกับ ผูถือหุนตามความเหมาะสม จะหาลูกคาใหมเพิ่มดวยไหม คงต อ งเป น ในอนาคต กำลั ง ผลิ ต ที่ เพิ่ม ขึ้ นนี้จ ะเอาไว ร องรับ โมเดลเบาะรถยนต

องอาจ ดำรงสกุลวงษ

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 408 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 14 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553

Lifestyle Station

Ê¶Ô µ Á Ô ÒáÅŒ Ç ¨Œ Ò ËÅѧ¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁã´æ ¡çµÒÁ ÁÑ¡ÁÕ¡Òþٴ¶Ö§Ê¶ÔµÔµ‹Ò§æ ¿ØµºÍÅâÅ¡´ŒÇ¡çઋ¹¡Ñ¹ ÂÔ觤ÃÑ駹Õé ʶԵԷÕèªÑ´à¨¹·ÕèÊØ´æ áÅÐ໚¹·Õè¡Å‹ÒÇ¢ÇÑÞä» (µÍ¹·Õè 1)

by Jackal_XIII

·ÑèÇâÅ¡¡ç¤×Í ¤ÇÒÁáÁ‹¹ 100% ¢Í§¹ŒÍ§ËÁÖ¡ “¾ÍÅ” ΋Òæ ¨ÐáÁ‹¹¨ÃÔ§ËÃ×ͨпÅØ¡¶Ù¡Íѹ¹Õ餧äÁ‹ãª‹àÃ×èͧÊíÒ¤ÑÞÊÑ¡à·‹ÒäËË ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¡ç¤×ͤ¹·Õè¤Ô´àÍÒ ÁÒ·íÒ¹Ò·Ò·ѡµÑé§áµ‹ááà¹ÕèÂÍÂÒ¡ÃÙŒ¨Ñ§Ç‹Ò “Ç‹Ò§¡Ñ¹ÁÒ¡àËÃͤÃѺ” 64 áÁµª 㹿صºÍÅâÅ¡ 2010 ¼Á¶×Í໚¹ 1 ¤¹·Õèä´ŒµÔ´µÒÁÃѺªÁà¡×ͺ·Ø¡áÁµª ¨Ð¾ÅҴ仺ŒÒ§¡çäÁ‹¹‹Òà¡Ô¹ 10 ¤Ù‹ áÅÐÁÕà¡Ãç´àÅç¡ à¡Ãç´ãËÞ‹ ʶԵԵ‹Ò§æ ÁÒ¡ÁÒÂà¡Ô´¢Öé¹ ¨ÐãËŒàÍÒÁÒàÅ‹Ò·Ñé§ËÁ´¤§ËÅÒÂÇѹ ¡çàŨТÍàÅ‹Òà·‹Ò·ÕèÃÙŒáÅзÕèÊíÒ¤ÑÞæ ¡çáŌǡѹ à¾ÃÒÐÁѹà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ Áѹʏ àËç¹áÅŒÇÁѹ¤Ñ¹ áŌǨÐáÃç»·íÒäÁ¹Ñè¹ ÃÕº¾Ù´à¶ÍÐà´ÕëÂÇâ´¹ËÁÑè¹ (äÊŒ) âÂǏæ æ... ¿ØµºÍÅâÅ¡·Õèä´Œ¼‹Ò¹ä»áÅŒÇÁÕ¡ÒÃÂÔ§»ÃеٷÑé§ÊÔé¹ 145 »Ãе٠ÁÕ¡ÒÃÂÔ§¿ÃդԡࢌÒä»·Ñé§ËÁ´ 7 »Ãе٠Áըشâ·Éã¹à¡Á 15 ¤ÃÑé§ ÂÔ§à¢ŒÒ 9 äÁ‹à¢ŒÒ 6 ÁÕ¡Òõ‹ÍàÇÅÒ¾ÔàÈÉ 4 ¤ÃÑé§ÃÐËÇ‹Ò§ ÊËÃÑ°Ï 1-2 ¡Ò¹‹Ò, ÎÍÅᏴ 0-0 Ê໹, ÍØÃØ¡ÇÑ 1-1 ¡Ò¹‹Ò (µ‹ÍàÇÅÒ+¨Ø´â·É 4-2), áÅÐ »ÒÃÒ¡ÇÑ 0-0 ÞÕè»Ø†¹ (µ‹ÍàÇÅÒ+¨Ø´â·É 5-3) ÁÕ¼ÙŒÂÔ§»ÃеÙä´Œ·Ñé§ËÁ´ 96 ¤¹ ÁÕ·ÕÁ·ÕèÂÔ§»ÃеÙäÁ‹ä´Œ 2 ·ÕÁ áÍŨÕàÃÕ áÅÐ Î͹´ÙÃÑÊ ÁÕ¡ÒÃᨡ ãºàËÅ×ͧ 260 㺠ãºá´§ 17 㺠ÁչѡàµÐࢌÒËÇÁ·Ñé§ËÁ´ 736 ¤¹ áÅÐÁÕÂÍ´¼ÙŒà¢ŒÒªÁ·Ñé§ËÁ´ 3,178,856 ¤¹ àÎŒÍÍ‹Ò¹áÅŒÇÁÖ¹ËÃ×Í»†ÒǤÃѺ ¾Ñ¡¡Ñ¹ÊÑ¡¹Ô´...áÅŒÇ仵‹Í¡Ñ¹àÅ ¼ÙŒàÅ‹¹·ÕèÍÒÂعŒÍ·ÕèÊØ´ã¹·ÑÇϹÒàÁ¹µ ¤×Í ¤ÃÔÊàµÕ¹ ÍÕÃԡૹ (Cristian Ericsen) ¨Ò¡ à´¹ÁÒÏ¡ ÍÒÂØ 18 »‚ ÍÒÂØÁÒ¡·ÕèÊØ´ à´ÇÔ´ à¨Áʏ (David James) ¨Ò¡Íѧ¡ÄÉ ÍÒÂØ 40 »‚ ¼ÙŒàÅ‹¹·ÕèÁÕ¤‹Òà©ÅÕèÂÇÔè§ä´ŒàÃçÇ·ÕèÊØ´ ÎÒ àºÕÂÏ àÎÍϹҹഫ (Javier Hernandez) ¨Ò¡àÁç¡«Ôâ¡ 32.15 ¡ÔâÅàÁµÃ/ªÁ. ä´ŒáÁ¹ÍÍ¿à´ÍÐáÁµªÁÒ¡·ÕèÊØ´ àÇÊÅՏ ªä¹¨à´ÍÏ (Wesley Sneijder) ¨Ò¡ÎÍÅᏴ 4 ¤ÃÑ§é ·ÕÁ·Õªè ¹ÐµÔ´µ‹Í¡Ñ¹ÁÒ¡·ÕÊè ´Ø ¤×Í ÎÍÅᏴ áÅÐ Ê໹ ¨íҹǹ 6 à¡Á ᾌµ´Ô µ‹Í¡Ñ¹ÁÒ¡·ÕÊè ´Ø ¤×Í à¡ÒËÅÕà˹×Í áÅÐ á¤ÁàÁÍÃÙ¹ 3 à¡Á ·ÕÁ·ÕèäÁ‹ª¹ÐàÅ (Íѹ¹ÕéäÁ‹ÍÂÒ¡¨Ðà͋¶֧àÅÂ) ÍÔµÒÅÕ (áªÁ»Šà¡‹Ò), ½ÃÑè§àÈÊ (Ãͧ áªÁ»Šà¡‹Ò), Î͹´ÙÃÑÊ, à¡ÒËÅÕà˹×Í, ¹ÔÇ«ÕᏴ, 乨ÕàÃÕÂ, á¤ÁàÁÍÃÙ¹ áÅÐ áÍŨÕàÃÕ ·ÕÁ·ÕèäÁ‹á¾ŒàÅÂã¹ ¿ØµºÍÅâÅ¡¤ÃÑ駹Õé䴌ᡋ ¹ÔÇ«ÕᏴ (ᵋµ¡Ãͺ à¾ÃÒÐàÊÁÍä» 3 áÁµª ΋Òæ) ¡ÃÃÁ¡Ò÷ÕèµÑ´ÊÔ¹à¡ÁÁÒ¡ ·ÕèÊØ´ ÃÒ¿ªÒ¹ ÍÕÁҵͿ (Ravshan Irmatov) ¨Ò¡ ÍثມÔʶҹ µÑ´ÊÔ¹·Ñé§ËÁ´ 5 ¹Ñ´ ¡ÃÃÁ¡Ò÷Õèᨡ ãºàËÅ×ͧ-á´§ ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¡ÃÃÁ¡ÒÃËÑÇàËÁ‹§ âÎàÇÔÏ´ àǺº (Howard Webb) ᨡãºàËÅ×ͧ 31 㺠ᴧ 1 㺠(2àËÅ×ͧ) à¡Á·ÕèÁռٌࢌҪÁÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¤×Í ¹Ñ´ªÔ§ª¹ÐàÅÔÈ ÎÍÅᏴ 0-1 Ê໹ (µ‹ÍàÇÅÒ) ÂÍ´¼ÙŒªÁ 84,490 ¤¹ ʹÒÁ «çÍ¡à¡ÍÏ «ÔµÕé àÁ×ͧ âÂÎѹʏà¹ÊàºÔÏ¡ à¡Á·ÕèÁռٌࢌҪÁ¹ŒÍ·ÕèÊØ´ ¤×Í ÊÇÔµà«ÍÏᏴ 0-0 Î͹´ÙÃÑÊ ÂÍ´¼ÙŒªÁ 23,042 ¤¹ ʹÒÁ ऻ ·Òǹ Êàµà´ÕèÂÁ àÁ×ͧ ऻ ·Òǹ ¼ÁNjҾ͡‹Í¹´Õ¡Ç‹Ò ¾Ãا‹ ¹Õ¤é Í‹ ÂÁÒNjҡѹÍÕ¡ÊÑ¡Ãͺ à¡Ã§¨ÐàÂÍÐà¡Ô¹ä»·íÒãˌ˹Òṋ¹ áÅÐäÁ‹ÊǧÒÁ (ËÒàÃ×èͧÍÙŒ»†Ðà¹ÕèÂ...)

¡.Å.µ. ÈÃÕÅѧ¡Ò àÂÕèÂÁªÁµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾä·Â ¨ÃÑÁ¾Ã ⪵ԡàʶÕÂà ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅм٨Œ ´Ñ ¡Òà µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ áË‹§»ÃÐà·Èä·Â ãËŒ¡ÒõŒÍ¹ÃѺ Indrani Sugathadasa »Ãиҹ Êíҹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáíҡѺËÅÑ¡·ÃѾáÅеÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ ÈÃÕ Åѧ¡Ò ã¹âÍ¡ÒÊàÂÕèÂÁªÁµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¾ÃŒÍÁ¿˜§ ¡ÒúÃÃÂÒÂàÃ×èͧ “The Overview of SET and Thailand’s Capital Market” áÅÐ “Market Education in Thailand”

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 408 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 14 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน

äÍàÍ繨ջÃСѹ µºà·ŒÒÃѺÃÒ§ÇÑŤسÇØ²Ô TNQA ¡ÒÃ¨Ñ ´ §Ò¹ÁͺÃÒ§ÇÑ Å “µÑ Ç á·¹¤Ø ³ ÀÒ¾´Õ à ´‹ ¹ áË‹ § ªÒµÔ ” (Thailand National Quality Awards: TNQA) ¤ÃÑ駷Õè 27 «Ö觨Ѵ¢Öé¹ ·ÕËè ÍŒ §ÃÍÂÑŨٺÅÔ Õè ÍÒ¤ÒêÒàŹà¨ÍÏ ÍÔÁá¾ç¤ àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ ä´ŒÃºÑ à¡ÕÂÃµÔ ¨Ò¡ ´Ã.ÁÑè¹ ¾Ñ¸â¹·Ñ ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒáÃзÃǧ¡ÒäÅѧ ໚¹ »ÃÐ¸Ò¹ã¹¾Ô¸Õ áÅÐÁÕµÑÇá·¹¢Í§ äÍàÍ繨ջÃСѹªÕÇÔµÃÇÁ 30 ·‹Ò¹·ÕèÁÕ ¼Å§Ò¹â´´à´‹¹ã¹»‚ 52 ࢌÒÃѺÃÒ§ÇÑÅ TNQA 㹤ÃÑ駹Õé â´ÂµÑÇá·¹¢Í§ äÍàÍ繨ջÃСѹªÕÇµÔ ·Õäè ´ŒÃºÑ ÃÒ§ÇÑÅ TNQA ·ÕÁè ¼Õ Å§Ò¹´Õà´‹¹ 5 Íѹ´Ñºáá áÅÐä´ŒÃѺâÅ‹à¡ÕÂõԤسáÅÐà¡ÕÂõԺѵùÑé¹ ÁÕÍѵÃÒ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹¢Í§ ¡ÃÁ¸ÃÃÁã¹ÃдѺ 98.44 - 100% áÅйíÒàʹͺÃÔ¡ÒÃá¡‹ÅÙ¡¤ŒÒ´ŒÇ ¤Ø³ÀÒ¾áÅÐÁҵðҹÊÙ§ÊØ´ µÒÁËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔà¡ÕèÂǡѺ¨ÃÃÂÒºÃóáÅÐ ¨ÃÔ¸ÃÃÁ¸ØáԨ

มุมการตลาด

“¿Ù¨ÔµÊÖ” à¢ç¹â¹ŒµºØ¤2ÃØ‹¹ãËÁ‹ MH330 - TH700 ´Ñ¹ÂÍ´¢ÒÂã¹»·. ¹ÒÂâ·âÁ¡Ô ·Ò¤ÒÎÒªÔ ¼ÙÍŒ Òí ¹Ç¡Òý†Ò¾Ѳ¹Ò¸ØáԨ ºÃÔÉ·Ñ ¿Ù¨ÔµÊÖ ¾Õ«Õ àÍàªÕ ừԿ¤ ¨íÒ¡Ñ´ ແ´à¼ÂÇ‹Ò ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œà»´µÑÇ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏÃØ‹¹ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´¨íҹǹ 2 ÃØ‹¹ ÀÒÂ㵌ª×èÍÃØ‹¹ “äÅ¿ŠºØ¡ MH330” áÅÐ “äÅ¿ŠºØ¡ TH700” ËÇѧ¡Ãе،¹ÂÍ´¡ÒèíÒ˹‹Ò¼ÅÔµÀѳ±¿Ù¨ÔµÊÖã¹ »ÃÐà·Èä·ÂãËŒà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ “⹌µºØ¡ãËÁ‹ 2 ÃØ‹¹¹Õé ¶Ù¡Í͡ẺÁÒà¾×èÍÃͧÃѺ¡ÒÃ㪌§Ò¹¢Í§ ÅÙ¡¤ŒÒàÃÒ ´ŒÇ¡ÒâѺà¤Å×è͹¡Ò÷íÒ§Ò¹áÅСÒÃáÊ´§¼Å·ÕèÃÇ´àÃçÇÂÔ觢Öé¹ â´ÂÃØ‹¹ MH 330 㪌â»Ãà«Êà«ÍÏ Intel Atom-N455 ÁÕ¢¹Ò´Ë¹ŒÒ¨Í à¾Õ§ 10.1 ¹ÔéÇ áÅйéíÒ˹ѡàºÒᤋ 1.1 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ ¢³Ð·ÕèÃØ‹¹ TH700 ¹Ñé¹ ÁÕ¢¹Ò´Ë¹ŒÒ¨Í 12.1 ¹ÔéÇ ãªŒ â»Ãà«Êà«ÍÏ Intel Core i5-520M µÑÇ Å‹ÒÊØ´” ·Ñ駹Õé ¿Ù¨ÔµÊÖ äÅ¿ŠºØ¡ MH330 áÅÐ äÅ¿ŠºØ¡ TH700 ÁÕÇÒ§¨íÒ˹‹ÒÂáÅŒÇ â´ÂäÅ¿ŠºØ¡ MH330 ÃÒ¤Ò 19,900 ºÒ· (ÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ) ¾ÃŒÍÁÃѺ»ÃСѹ 2 »‚ áÅÐäÅ¿ŠºØ¡ TH700 ÃÒ¤Ò 69,900 ºÒ· (ÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ) ¾ÃŒÍÁÃѺ »ÃСѹ 3 »‚ ʹã¨Êͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅä´Œ·ÕèµÑÇá·¹¨íÒ˹‹ÒÂáÅФÍÅà«ç¹àµÍÏ

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 408 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 14 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553

Professional Station กว่ า จะมาเปนเสื จะมาเป ็ นเสื อ

¹Ñ¡¡ÒÃà§Ô¹¼ÙŒÂÖ´ÁÑè¹ã¹¤ÇÒÁ«×è͵ç

“¾ÔàªÉ° ÊÔ·¸ÔÍíҹǔ

(ตอนที่ 6)

พิเชษฐ บอกวาเขาใหความสําคัญในบทบาทการเปนพอคน แมตองพลิกบทบาทจากผูบริหารธุรกิจเด็ก อยางจิมโบรี มานั่งแทน กรรมการผูอํานวยการ บล.บัวหลวง แตการทํางานของเขา ก็ยังคงยึด สไตลการทําธุรกิจบนพื้นฐานของความเปนพอ ดวยการนําความเปนพอ มาใสในแนวคิดบริหารธุรกิจ “ผมวา การเลี้ยงลูกกับการทําธุรกิจ ไม วาธุรกิจใดก็ตามมีหลายสวนคลายกัน เราอยากใหลูกดีอยางไร ตอง รักและใสใจใหมาก การทําธุรกิจก็เชนเดียวกัน เรารักและดูแลลูก อยางไร ก็ตองรักและดูแลธุรกิจเหมือนกัน” พิเชษฐเลาวา เมื่อครั้งยื่นขอสิทธิ์บริหาร “จิมโบรี” ในไทย เขานําเสนอแผนธุรกิจในฐานะพอแมและคูสามีภรรยาที่เขาใจความคิด และความตองการของลูกคา ซึ่งก็คือ กลุมพอแมนั่นเอง เปนประเด็นที่ ตรงและโดนใจผูใหสิทธิ์ กระทั่งสามารถฝาดานคูแขงจํานวนมาก มารับ

พิเชษฐ สิทธิอํานวย

หนาทีเ่ ปนผูบ ริหารแฟรนไชส จิมโบรี ในไทยไปได และความเปน พอ ยังถูกนํามาเปนหนึง่ ในหลักบริหารงาน ซึง่ หลายคนอาจสงสัย ดวยสภาพธุรกิจและกลุมเปาหมายดูจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิง แนวคิ ด นี้ จ ะนํ า มาใช ไ ด อ ย า งไร? พิ เ ชษฐอธิ บ ายว า จาก ประสบการณ การเปนเจาของธุรกิจเกี่ยวกับเด็กอยางจิมโบรี สิ่ง ทีเ่ ห็น คือ ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจจิมโบรีไมตา งกันเลย ทัง้ สอง ธุรกิจเปนเรื่องทําความเขาใจคน การทํางานเปนทีม และการจะ ยืนหยัดหรือแขงขันได อยูที่การพัฒนาคนเปนหลัก “จิมโบรี เปนหองเลนกวางๆ หองจะมีชีวิตชีวาไดตอง อาศัยครู ขณะที่ธุรกิจหลักทรัพยมีเพียงคอมพิวเตอรกับโตะ ถาไมมีคนที่ใหคําแนะนําที่ดี ก็ไมมีประโยชน” นอกจากนีด้ ว ยทฤษฎีพนื้ ฐานทีเ่ รียนรูม าวา คนแตละคน มีความแตกตางและไมเหมือนกัน ดังนัน้ การเขาถึงหรือสือ่ สารกับ แตละคน ยอมตองตางกันไปดวย เหมือนกับการบริหารพนักงาน ที่ตองเขาใจความตองการของเขา รูวาคุยกับใคร และตองคุย อยางไร โดยพยายามเรียนรู ทําความเขาใจ แลวนําสิ่งที่ไดมา ประยุกตใชในการทํางาน ............ อานตอฉบับหนา........

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 408 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 14 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553

á¹Ð¹íÒ«×éÍ TOG ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏá¹Ð¹íÒ “«×éÍ” ËØŒ¹ TOG ãËŒÃÒ¤Ò໇ÒËÁÒ·Õè 4.80 ºÒ· à¾ÃÒФҴ¼Å §Ò¹ã¹ Q2/53 ÍÍ¡ÁÒã¹·Ò§·Õè´Õ áÅÐÂѧÁÕ âÍ¡ÒÊä´Œ¤íÒÊÑ觫×éÍÊÔ¹¤ŒÒ (Order) à¾ÔèÁ¨Ò¡·Ò§ Specsaver (·Õè໚¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ TOG ¨íҹǹ 25%) ·Õè¨Ðà¨Ã¨Òã¹Çѹ·Õè 16 ¡.¤. ¹Õé ËÅѧ¤Ù‹á¢‹§ Essilor ÁÕá¼¹«×Íé âç§Ò¹¼ÅÔµàŹʏ㹨չ 2 áË‹§ â´Â˹Öè§ã¹¹Ñé¹à»š¹âç§Ò¹·Õè໚¹«Ñ¾¾ÅÒÂàÍÍÏ ãËŒ¡Ñº Specsaver «Öè§Ëҡ໚¹ä»µÒÁ¤Ò´¨Ð ª‹ÇÂà¾ÔèÁÂÍ´¢ÒÂãËŒ TOG ä´Œ»‚ÅÐ 30 - 40 ŌҹºÒ· (äÁ‹ÃÇÁâÍ¡ÒÊËÇÁŧ·Ø¹à»´âç§Ò¹ ã¹Í¹Ò¤µ) ÃÇÁ·Ñé§á¼¹¡ÒâÂÒÂÊÒ¢Òˌͧ Lab ã¹µÅÒ´»ÃÐà·È·Õ¡è Òí ÅѧÍÂÙË ÐËÇ‹Ò§¡ÒÃàÃÔÁè µŒ¹·´Êͺ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡Òà ÍÕ¡·Ñ§é ÂѧÁÕá¹Ç¤Ô´¡ÒÃ

Professional Station ºÅ.¤Ñ¹·ÃÕè ¡Ã؍» á¹Ð¹íÒ “«×éÍ” ÃÒ¤Ò໇ÒËÁÒ·Õè 4.80 ºÒ·

¢ÂÒÂà¤Ã×èͧàŹʏÊÑ觽¹¾ÔàÈÉ (Freeform) ·Ñ§é ËÁ´ÁÙŤ‹ÒÃÇÁ 320 ŌҹºÒ··Õ´è Òí à¹Ô¹¡Òà 䴌µÒÁá¼¹ã¹ÃÐÂÐÂÒÇ ÊíÒËÃѺ㹠Q2/53 ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏ »ÃÐàÁÔ¹¡íÒäÃÊØ·¸ÔäÇŒ·Õè 37 ŌҹºÒ· ÁÒ¡¡Ç‹Ò ·Õè»ÃÐàÁÔ¹äÇŒª‹Ç§ Review ¼Å§Ò¹ Q1/53 ·Õè 27 ŌҹºÒ· ËÃ×Í +4%YoY áÅÐ +483%QoQ ¨Ò¡ÃÒÂä´ŒÃÇÁ 374 ŌҹºÒ· «Ö觻ÃѺµÑÇ´Õ ¢Öé¹ +14%YoY áÅÐ 8%QoQ â´Âä´ŒÃѺ¼Å´Õ ¨Ò¡¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Ò÷íÒä÷Õè»ÃѺµÑÇà¾ÔèÁ ¢Ö¹é ÁÒã¡ÅŒà¤Õ§ÃдѺà´ÔÁ â´Â¤Ò´ÍѵÃÒ¡íÒäà ÊØ·¸Ôã¹ Q2/53 ÍÂÙ‹·Õè 9.8% ¨Ò¡ 2.7% ã¹ Q1/53 à¾ÃÒÐä´ŒÃѺáç˹ع»ÃÐà´ç¹µ‹Ò§æ ´Ñ§¹Õé

1.ÊѴʋǹÂÍ´¢ÒÂàŹʏà¡Ã´¾ÔàÈÉ (TRIVEX) ·Õèà¾ÔèÁ¢Ö鹫Öè§à»š¹ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕ Margin ÊÙ§ ¡Ç‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ»¡µÔ ¨Ò¡ Order ·ÕÁè ¡Õ ÒÃàÅ×Íè ¹ÁÒ¨Ò¡ Q1/53 ËÅѧ à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¨íҹǹ 4 à¤Ã×èͧ¢Í§ ºÃÔÉÑ·»ÃÐʺ»˜ÞËÒ㹡ÒüÅÔµ 2.¡ÒÃàÊÃç¨ÊÔ鹡ÒûÃѺ»ÃاÊÒ¡Òà ¼ÅÔµà¾×èÍÃͧÃѺ¡ÒüÅԵẺ Lean ã¹à´×͹ àÁ.Â. 53 3.ÍѵÃÒ¡Òè‹ÒÂÀÒÉÕ¡ÒûÃѺµÑÇŴŧ ÁÒ·ÕèÃдѺà´ÔÁ㹪‹Ç§ 25% ¶Ö§ 30% ¨Ò¡·Õè Q1/53 ·Ò§ TOG ÁÕÊѴʋǹÍѵÃÒ¡Òè‹ÒÂÀÒÉÕ ÊÙ§¶Ö§ 48% ¢Í§¡íÒäÃËÅѧËÑ¡¡Òè‹Ò´͡àºÕé (EBT) «Öè §äÁ‹ à ÇÁ¡ÒâҴ·Ø ¹ ¨Ò¡ÍÑ µ ÃÒáÅ¡ à»ÅÕè¹

Photo Release

´Õ·ÕÇÕÁͺ¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁ ãˌᡋâçàÃÕ¹ã¹â¤Ã§¡Òà MOE Plaza µÅÒ´ÈÖ¡ÉÒÍ͹䬏

´Ã.à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ÁÑè¹Á⹸ÃÃÁ ¼ÙŒÍíҹǡÒÃÊíҹѡ§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃŧ·Ø¹áÅкÃÔËÒÃÊÔ¹·ÃѾ (ÊÊ·.) ¡ÃзÃǧ ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡Òà ÃѺÁͺ¨Ò¹´Õ·ÕÇÕ¨íҹǹ 250 ªØ´ ¨Ò¡µÑÇá·¹ºÃÔÉÑ· ´Õ·ÕÇÕ à«ÍÏÇÔÊ ¨íÒ¡Ñ´ Êظҹت ÊظÕÃÇѲ¹Ò¹¹· ¼ÙŒ¨Ñ´¡Òà ·ÑèÇä» â´ÂÁÕ ¹ÒÂà©ÅÕÂÇ ÍÂÙ‹ÊÕÁÒÃѡɏ »ÅÑ´¡ÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡Òà áÅеÑÇá·¹¼ÙŒÍíҹǡÒà ʡʤ. ¨Ñ§ËÇÑ´ÀҤ㵌 ÁÒËÇÁ ໚¹ÊÑ¡¢Õ¾ÂÒ¹´ŒÇ ËÅѧ¨Ò¡ÃѺÁͺáÅŒÇàÊÃ稨йíҪش¨Ò¹ä»µÔ´µÑ駵ÒÁâçàÃÕ¹·ÕèࢌÒËÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒúÙóҡÒà ¹Çѵ¡ÃÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´ŒÇÂÊ×èÍÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ à¾×èÍ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ËÃ×Íâ¤Ã§¡Òà “MOE Plaza µÅÒ´ÈÖ¡ÉÒÍ͹䬏” www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 408 ประจำวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2553

â´ÂËÁÒÂàÅ¢ 2 - 3 ทำการนี้ ต ลาดหุ น ไทยกำลั ง ส อ ความอ อ นแอให เ ห็ น ในขณะที่ นั ก ลงทุ น ตางชาติก็ซื้อพอกลอมแกลม สวนหุนที่ออก จะเริงราเกินพิกัดในชวงนี้ก็เดนไปดวยพวกตัว เล็ ก ๆ ขึ้ น ด ว ยอาการแปลกดู แ ล ว รู สึ ก ไม ไ ว วางใจยิ่ ง นั ก หลายตั ว บวกอย า งไม น า ตาม (สวนจะเปนตัวไหนบางขอสงวนชื่อเอาไวดี กวา) แตสำหรับหุนที่มีแรงทั้งพื้นฐานและ เทคนิคเชน SGP วินาทีนี้คงอดสงสัย ซ้ ำ ไม ไ ด ว า เมื่ อ ปฏิ เ สธเรื่ อ งซื้ อ แก ส ปคนิคไปแลวจะมีอะไรดีๆ ใหพวกเรา รอลุนกันอีกหรือ แคผลประกอบการ ดีๆ (คาดการณ) ไมนาจะพอใหราคา หุ น มั น พรวดพราดได แ รงสะใจได ขนาดนี้... ละสายตาจากราคาหุน SGP มาติ ด ตามข า วคราวของ PICNI กั น สั ก นิ ด ล า สุ ด ผู บ ริ ห ารได ส ง หนั ง สื อ แจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถึงความคืบหนาในการเรียกรองใหผู เช า ส ง มอบคลั ง ก า ซ ทั้ ง นี้ ศ าลล ม ละลายสั่งให เวิลดแกส (ประเทศไทย) ผู เ ช า คลั ง ก า ซ จั ง หวั ด ลำปาง และ จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ส ง มอบการ ครอบครองทั้ง 2 แหงคืนใหแก PICNI ภายใน 20 วัน ตอกันดวยเรื่องของการอาง กฎหมายซึ่ ง โดยส ว นตั ว ย อ มมิ อ าจ ตั ด สิ น ได ว า ใครถู ก หรื อ ผิ ด แต มั น จะ กระทบต อ ภาพลั ก ษณ กิ จ การของ TPIPL รวมถึงการดำเนินธุรกรรมใน ลำดับตอๆ ไปแนนอน โดยก อ นหน า นี้ ท าง ก.ล.ต. เคยระบุ ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข อง ประชั ย เลี่ยวไพรัตน วามีลักษณะขาดความ น า ไว ว างใจให เ ป น กรรมการและผู บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยและบริษัท จดทะเบียน ซึ่งไดมีการออกหนังสือถึง TPIPL เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 วาการที่นายประ ชัยเปนบุคคลที่อยูระหวางถูกดำเนินคดีตาม การกลาวโทษของ ก.ล.ต. ในขอหาความผิด ในเรื่องการแพรขาวตามมาตรา 239 แหงพระ ราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทำใหนายประชัยมีลักษณะขาด

Gossip Station

TPIPL ·ŒÒ·Ò ¡.Å.µ. ความน า ไว ว างใจตามข อ 4(3) ของประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 8/2553 เรื่ อ ง การกำหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของ กรรมการและผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ลงวั น ที่ 23 เมษายน 2553 ซึ่ ง ออกโดยอาศั ย อำนาจ ตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห ง พระ ราชบัญญัติหลักทรัพยฯ และเปนผลใหนายประ ชัยตองพนจากตำแหนงกรรมการและผูบริหาร ของ TPIPL โดยผลของมาตรา 89/4 และ มาตรา 89/6 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ

R

ขูถึงผลเสียของการดื้อดึง ระบุใจความวา การ ที่ TPIPL จะยั ง คงให น ายประชั ย ดำรง ตำแหน ง กรรมการ กรรมการบริ ห าร และผู บริหารของบริษัทตอไป จึงเปนหนาที่ความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท TPIPL ที่ ต อ งตระหนั ก ว า บรรดากิ จ การของบริ ษั ท ที่ คณะกรรมการ กรรมการ หรือบุคคลซึ่งไดรับ มอบหมายจากคณะกรรมการ ไดกระทำไปใน นามของบริษัทโดยมีกรรมการที่มีลักษณะที่ ต อ งพ น จากตำแหน ง ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย อาจกระทบต อ ความ สมบูรณและความผูกพันของกิจการ ดังกลาวตอบริษัทได มาถึ ง บรรทั ด นี้ ว า ด ว ยเรื่ อ ง ทิ ศ ทางตลาดทองคำอนาคตตาม ธรรมเนียมดีกวา Gold Futures วาน นี้บวกมาจิ๊บๆ ไมมีนัยสำคัญอะไรเลย เพราะทองโลกเอง ก็ยังไมมีทิศทางใด ทิ ศ ทางหนึ่ ง ชั ด เจน เพราะตั้ ง แต ติ ด แนวตาน 1,200 บาท ราคาทองลวง หน า เลยไม ค อ ยกระดิ ก เท า ที่ ค วร ไหนนั ก ลงทุ น ยั ง รอลุ น ทั้ ง ตั ว เลข เศรษฐกิ จ สหรั ฐ รวมถึ ง ผล Stress Test ในยุ โ รป ว า จะออกมาใน ทิศทางไหน จะไดเอาเงินไปลงทุนได ถูกทาง ยังไงซะชวงนี้ ทาง บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) บอกให ล งฝ ง ขายไว กอน นาจะปลอดภัยที่สุด ใหแนวรับ 18,500 - 18,400 บาท แนวต า น 18,710 - 18,820 บาท

ทว า สุ ด ท า ยทาง TPIPL ก็ ยั ง แข็ ง ขื น ประกาศอยางเปนทางการให ประชัย เลี่ยวไพ รั ต น เหมาะสมดำรงตำแหน ง กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัทตอไป โดยอางเหตุผลตางๆ นานๆ ดานกฎหมายมาโต แยง ซึ่งโดยสรุปรวมความวา ยังไมมีการตัดสิน จนถึงที่สุดจึงยังถือวา ชายคนนี้เปนผูบริสุทธิ์ ในเรื่องนี้รอนถึง ก.ล.ต. ตองออกมา ลั่นเปนการดวนวา ยังไงก็ขาดคุณสมบัติ พรอม www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 408 ประจำวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2553

ประเ มิ น แนวโ น ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ มี โอกาสแกวงตัวอยูในกรอบแคบ เพราะยัง ไมมีปจจัยบวกใหมๆ เขามาสนับสนุนการ ลงทุน โดยใหติดตามปจจัยการประชุมของ กนง. ซึ่งคาดวาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 % รวมถึ ง การร ายงา นตั ว เลข เศรษ ฐกิ จ ของส หรั ฐ ฯ กลยุ ท ธ แนะน ำ Trad ing หรื อ เก็ ง กำไร ประเมิ น แนวรั บ 808 - 800 จุด แนวตาน 821 - 827 จุด

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ ว า หากไมหลุดต่ำกวาระดับ 815 จุด นาจะ ทำใหดัชนีฯ มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปยืน ที่ระดับ 820 จุดได และมีแนวตานถัดไปที่ 830 จุด สวนแนวรับใหไวที่ 815 - 810 จุด โดยบรรยากาศการลงทุนนาจะเปนไปใน ทิศทางเดียวกับ Sentiment ของตลาด ตางประเทศที่ไดรับผลดีจากการรายงาน ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้นา จะแกว ง ตั ว ในกรอบ แคบในแ ดนลบต อ เนื่ อ งจนกว า จะมี ป จ จั ย ใหม ๆ เข า มา สนับสนุน พรอมใหแนวรับไว 810 จุด และ 804 จุ ด ส ว นแนวต า นอยู ใ นช ว ง 823 - 827 จุด ซึ่งหากหลุด 810 จุดให ระวังจะเห็นสัญญาณขายเกิดขึ้น

¾º¡Ñº Data Station ÃٻẺãËÁ‹ ·Õèà¨ÒÐÅÖ¡ËØŒ¹ãËŒ·‹Ò¹áººà©¾ÒеÑÇä´ŒáÅŒÇÇѹ¹Õé ·Õè¹Õè

¤ÅÔ¡

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 408 ประจำ�วันพุธ ที่ 14 กรกฎ�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 กรกฎ�คม 2553

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type Institute Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,112.55

2,189.30

-1,076.75

-4.28%

-8.43%

2,657.86

3,061.36

-10.24%

-11.79%

4,584.26

4,062.95

-17.65%

-15.65%

17,612.40

16,653.45

-67.83%

-64.13%

-403.5 521.31 958.95

Last Update

Index SET SET 50 SET 100 MAI

SET Value MAI Value

Last Updated

13/07/10

Last

817.35 556.7 1,220.62 231.6 13/07/10

Chg

%Chg

-2.26 -0.28 -1.83 -0.33 -4.94 -0.4 -0.29 -0.13 (Mil. ฿) 25,980.32 (Mil. ฿) 204.21 16:45:17

AGRO Decline 44%

A dv ance 31%

TECH

No C hange 25%

-0.65

SERVICE

Decline 45%

0

A dv ance 27% No C hange 28%

0.14

0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -1.07 -0.6 -0.8 -1 -1.2

-0.7

RESOURC

CONSUMP 0.71

-0.34

FINCIAL

-0.3

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 408 ประจำ�วันพุธ ที่ 14 กรกฎ�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 กรกฎ�คม 2553

SCB

( Day )

: SCB 5,000,000 4,500,000

Price & Fundamental

SCB

Symbol

Last 84.00 Chg 1.25 %Chg 1.51 Open 83.50 High 84.50 Low 83.00 Prev 82.75 Avg 83.95 AccVol 17,900,700 AccVal(K฿) 1,502,756 %Fluct 1.79 P/E 13.23 P/BV 2.02 DPS(Baht) N/A Yield(%) 2.72 EPS(Baht) 6.35 MktCap(Mil.) 284,942 Update หลักBroker ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็Target นต์การเปลีย่ นแปลง KTZ ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ 119 ดุ และมีมลู 06/07/10 ค่าการ TSC 101า 10 ล้านบาท 05/07/10 ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่ PST 102 05/07/10 ของวันที่ 26-01-2010

4,000,000 3,500,000

Vol.

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 84.50

84.25

Price

84.00

83.75

83.50

83.25

83.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 408 ประจำ�วันพุธ ที่ 14 กรกฎ�คม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 กรกฎ�คม 2553

CNT

( Day )

Volume Analysis

: CNT

Price & Fundamental

Symbol

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

CNT

7.00 1.60 29.63 5.45 7.00 5.45 5.40 6.37 46,144,500 293,714 24.33 10.94 2.46 N/A 5.95 0.64 2,808 Target Update No Comment

4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 7.00

6.95

6.90

6.85

6.80

6.75

6.70

6.65

6.60

6.55

6.50

6.45

6.40

6.35

Price

6.30

6.25

6.20

6.15

6.10

6.05

6.00

5.95

5.90

5.85

5.80

5.75

5.70

5.65

5.60

5.55

5.50

5.45

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 408 ประจำ�วันพุธ ที่ 14 กรกฎ�คม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 13 กรกฎ�คม 2553

SICCO

( Day )

Volume Analysis

: SICCO

25,000,000 20,000,000

Price & Fundamental

SICCO

Symbol

5.70 0.86 17.77 4.88 5.95 4.88 4.84 5.55 140,161,800 777,776 19.28 N/A 0.90 N/A N/A N/A 3,405 Target Update หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์Noเซ็Comment นต์การเปลีย่ นแปลง Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

15,000,000 10,000,000 5,000,000

5.95

5.90

5.85

5.80

5.75

5.70

5.65

5.60

5.55

5.50

5.45

Price

5.40

5.35

5.30

5.25

5.20

5.15

5.10

5.05

5.00

4.98

4.96

4.94

4.92

4.90

4.88

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 408 »ÃШíÒÇѹ¾Ø¸ ·Õè 14 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553

ปฏิทินกิจกรรม 10.00

»ÃШíÒÇѹ·Õè 14 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553

àºÍÏÅÔ¹ ¿ÒÏÁÒ«ÙµÔ¤ÍÅ ÍÔ¹´ÑʵÃÕé ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒǼٌºÃÔËÒà ºÃÔÉÑ· àºÍÏÅÔ¹ ¿ÒÏÁÒ«ÙµÔ¤ÍÅ ÍÔ¹´ÑʵÃÕé âçáÃÁ àÃ๫ͧʏ

10.00

´Ô àÍçÁà¾ÍàËÍÏ àÎŒÒʏ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇ¡ÒáŒÒÇÊÙ‹¸ØáԨÃѺÊÌҧºŒÒ¹Âؤ·Õè 5 âçáÃÁÊÂÒÁ@ ÊÂÒÁ

10.30

¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇ “ÂØ·¸ÈÒʵÏ SME” ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ Êíҹѡ§Ò¹ãËÞ‹

12.00

ARC ËÇÁ¡Ñº Nvidia ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇແ´µÑÇ NVIDIA GeForce GTX 460 âçáÃÁÊÂÒÁáÍ·ÊÂÒÁ ´Õ䫹

13.00

àÍÊ«Õ¨Õ à»à»ÍÏ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇແ´µÑÇâ¤Ã§¡Òà “äÍà´Õ¡ÃЩٴ »‚ 2” ÊÂÒÁâÍàªÕè¹àÇÔÅ´ ˌҧÊÃþÊÔ¹¤ŒÒÊÂÒÁ¾ÒÃҡ͹

13.00

¡ÅØ‹ÁÊÔ·¸Ô¼Å á¶Å§¢‹ÒÇ à»´µÑÇ “ELF SMART SPORT TEAM” âçáÃÁàôÔÊѹ

13.30

µÅ·. ¨Ñ´á¶Å§¢ŒÍÁÙÅÊÃØ»ÀÒÇСÒë×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾÃÒÂà´×͹ µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

15.00

¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â á¶Å§¢‹ÒÇ “¡ÒèѴ¡ÒÃâ¤Ã§ÊÌҧ¡ÒúÃÔËÒø¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â” ¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â Êíҹѡ§Ò¹ãËÞ‹

ผูจ้ ดั ทํา บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปิยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

คมเพชร หาญใจ (เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เป็นหนังสือพิมพ์ดจิ ติ อลรายวันทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ นําเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพืน้ ฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึง่ พิจารณา แล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้องและความ สมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้วา่ ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้อความทีอ่ าจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนัน้ ได้ ดังนัน้ กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์ แอสเซ็ท จํากัด ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ขอ้ มูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนีก้ ารนําไปซึง่ ข้อมูลบทความบท วิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ป็นการนําไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว www.istationnews.com

Investor_station 14 ก.ค. 2553  
Investor_station 14 ก.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement