Page 1

Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

5 6 7 8

โคงแรก CPF กำไรพุง 71% โบรกฯ เชื่ อ Q2/52 ตี ป ก ต อ

News Station

โตโยตาจอลดการผลิตรถยนตทั่วโลก28% เซียนหุน มัน่ ใจ UMS ยังวิง่ สูฟ  ด ไดอกี นาน TMB ยุค 70 BBLพรอมขายACLทันทีหากคลังสรุปเงื่อนไขได

9

Dynamic Station

10

เที่ยววัด

12

Professional Station

SPALI พระเอกตลาดคอนโดฯ วัดชางลอม (สุโขทัย) BECLกระแสเงินสดแกรง

13

Basuka Never Dies ลือกันวา..หมดรอบหุน บิก๊ แคป!!!!

CPF อวดกำไร Q1/52 ด้วยตัวเลข 771 ล้านบาท กระฉูดจากช่วงเดียวกันปก่อนถึง 71% 14 มองหุˆนจากเซียน แม้ยอดขายจะโตเล็กน้อยอยู่ที่ 34,779 ล้านบาท คุยบริหารงานมีประสิทธิภาพ แถมธุรกิจสัตว์น้ำได้ ระเเวงการบวก พ้นภาวะซบเซา พร้อมฟุง 9 เดือนที่เหลือผลประกอบการแจ่มใสต่อเนื่องเพราะอานิสงส์ธุรกิจส่งออก สินค้าพร้อมรับประทานดีก้าวกระโดด และกิจการตุรกีฟูเพื่อง จึงไม่รอช้า รุดลุยตลาดอินเดียต่อด้วย 15 Data Station การอัดเงินลงทุนถือหุ้นใน Charoen Pokphand (India) Private เป็น 100% จากเดิมถืออยู่ 71.2% ฟากโบรกเกอร์ให้คำแนะนำการลงทุนเป็น “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมที่ 4.40 บาท ต‡อหนˆา 3

PTTEP ตั้งงบลงทุน 5 ป 4.85 แสนล. มองผลประกอบการจะโงศีรษะขึ้นแลว

PTTEP เผยเเผนลงทุนป 52-56 วงเงินรวม 4.85 แสนล้านบาท พร้อมออกหุ้นกู้ 4 หมื่นล้านบาท เพื่อนำเงินใช้สนับสนุนการลงทุน ระยะยาว ตั้งเปาปริมาณขายเพิ่มเป็น 9 แสนบาร์เรล/วัน ป 63 จาก ปนี้ที่มีเปาอยู่ที่ 2.4 แสนบาร์เรล/วัน มองไตรมาสที่เหลือของปจะ กำไรจะไม่ ท รุ ด เหมื อ นไตรมาส 1/52 ด้ า นโบรกเกอร์ ใ ห้ ค ำลงทุ น “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” ราคาพื้นฐาน 120 บาท ต‡อหนˆา 3

เชียรซื้อ QH ใหเปาหมายที่ 1.38 บ.

หลังกระแสเงินสดพลิกบวก จากเคยลบเปนพันลาน

กวาจะมาเปนเสือ “ธัชพล รัตนบุรี” ตอนที่ 6

ต‡อหนˆา 11

หลัง QH โชว์งบ Q1/52 กำไร 292 ล้านบาท ประกาศเปดตัวโครงการ บ้านสร้างเสร็จก่อนขายทั้งสิ้นต่อรวม 8 โครงการตลอดป มูลค่า 8,500 ล้านบาท หวังดันยอดขายให้กระเตื้อง ฟากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ระบุแม้ผลงาน 3 เดือน แรกจะย่อหย่อน และในQ2/52 ไร้วี่แววกลับมาผงาด แต่ยังพอใจ กิจการเริ่มกลับ มามีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกถึง 135 ล้านบาท จากเดิมที่ติดลบ เป็นพันล้าน จึงแนะซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 1.38 บาท ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

อีไฟแนนซ์ ไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

ตอน ลงทุนอย่างเซียน กับโปรแกรมอีไฟแนนซ์ไทย

เพื่อเป็นการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในการใช้งาน ให้กับนักลงทุนทางภาคเหนือ ทางบริษัทจึงมีแผนงานที่จะเข้าไป จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการลงทุนประกอบกับ การใช้โปรแกรมให้กับนักลงทุนและเจ้าหน้าที่การตลาด ฟรี!!!! ที่ จังหวัด เชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ.โรงแรม ธารินเชียงใหม่ ณ. ห้อง พาโนราม่า ชั้น 8 เวลา 08.30 น.- 12.30 น โดยกำหนดผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพียง 170 เท่านั้น!!!!

สำรองที่นั่งด่วน!!! รับจำนวนจำกัด !!!!!

นักลงทุนท่านใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง ผ่านทางบริษัทหลัก ทรัพย์ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ ที่สาขาเชียงใหม่ หรือต้องการสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หัวข้อสัมมนา “การวิเคราะห์กราฟเทคนิค กับเครื่องมือ eFinanceThai” วิทยากร คุณ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

หัวข้อสัมมนา

1. การคัดเลือกหุ้นที่ผิดปกติในด้านปริมาณ และ ความเคลื่อนไหวของราคา 2. การใช้เครื่องมือเปรียบเทียบความน่าสนใจของตัวหุ้นในด้านราคา 3. แนวคิดหรือทัศนคติการเก็งกำไร ที่จำเป็นต้องมีก่อนวิเคราะห์กราฟเทคนิค 4. การใช้กราฟเทคนิค 5. แนะนำโปรแกรม eFin Smart Portal

หน้า 2


News Station

Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

โคงแรก CPF (ต่อจากหน้า 1)

นายอดิ เ รก ศรี ป ระทั ก ษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน คณะผู้ บ ริ ห าร บริ ษั ท เจริ ญ โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรื อ CPF เป ด เผยว่ า กำไรสุ ท ธิ ไตรมาสแรกปนี้ อยู่ที่ 771 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของป ที่ ผ่ า นมา 71% จากนโยบายการ บริ ห ารด้ า นการผลิ ต การบริ ห าร กระบวนการทำงาน และการบริหาร การเงิ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ประกอบกั บ ธุ ร กิ จ สั ต ว์ น้ ำ ทั้ ง ใน ประเทศไทยและต่ า งประเทศเริ่ ม กลั บ สู่ ภ าวะปกติ ท างการค้ า จาก ภาวะซบเซาในช่วง 1-2 ปที่ผ่านมา สำหรับยอดขายจำนวนอยู่ ที่ 34,779 ล้านบาท เติบโตไม่มาก นั ก เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก่ อ น เนื่ อ งจาก ยอดขายในบางส่วนงาน อันรวมถึง อาหารสัตว์บกและพันธุ์สัตว์ลดลง จากระยะเวลาเดียวกันจากปที่ผ่าน มา ซึ่ ง เป็ น ผลจากการเลี้ ย งสั ต ว์ ภายในประเทศที่ลดลง แต่อัตราทำ กำไรของบริ ษั ท ฯ ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ใน หลายส่ ว นงาน โดยเฉพาะในส่ ว น ของธุรกิจสัตว์น้ำทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งในภาพรวมนั้น การเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากนโยบาย ที่บริษัทฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปที่แล้ว เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ ทำงาน ทั้งด้านบริหารการผลิต ด้าน บริหารสินค้าคงคลัง ด้านบริหารลูก หนี้ทางการค้า และด้านการบริหาร ทางการเงิน ด้านความกังวลเรื่องภาวะ วิกฤตทางการเงินของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปที่ผ่านมา มี ผลกระทบกั บ ยอดขายส่ ง ออกไม่ มากนั ก เนื่ อ งจากประเทศไทยได้ รั บ คำสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า เพิ่ ม มากขึ้ น จาก ประเทศญี่ปุน อันเป็นผลจากกรณีที่ ประเทศจี น มี ป ญ หาเรื่ อ งความ ปลอดภัยในสินค้าอาหารในปที่ผ่าน มา นอกจากนั้นสินค้าอาหารพร้อม รับประทาน เช่น เกี๊ยวกุ้งตราซีพี ที่ CPF ได้เริ่มรุกตลาดส่งออกในปที่ ผ่ า นมา ก็ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ จาก ตลาดต่ า งประเทศหลายประเทศ เป็ น อย่ า งดี โดยล่ า สุ ด คื อ ใน

หน้า 3

สหรั ฐ อเมริ ก า ทำให้ ย อดขายของ สิ น ค้ า อาหารพร้ อ มรั บ ประทานนี้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ แ นวโน้ ม ผลการ ดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 9 เดือน ที่เหลือของป 2552 นี้คาดว่า น่าจะ ดีต่อเนื่องจากไตรมาส 1 และน่าจะ ดีกว่าป 2551 ที่ผ่านมา จากผลของ การบริ ห ารด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของ องค์กรโดยรวม และจากการเติบโต ของธุรกิจการส่งออกสินค้าพร้อมรับ ประทานที่มีการขยายตัวอย่างก้าว

กระโดด นอกจากนั้นกิจการในต่าง ประเทศโดยเฉพาะในประเทศตุรกี ก็ มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อย่างมากจากปก่อนด้วยเช่นกัน อนึ่งในวันที่ 13 พ.ค. 2552 นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ม ติ อนุมัติการเพิ่มการลงทุนในประเทศ อินเดีย โดย CPF จะเข้าไปซื้อเงิน ลงทุ น เพิ่ ม อี ก จำนวน 28.8% ใน Charoen Pokphand (India) Private Ltd. (“CPI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ ซีพีเอฟถือหุ้นอยู่เดิมจำนวน 71.2%

ของทุ น ที่ ช ำระแล้ ว ซึ่ ง จะทำให้ CPF เป็นผู้ถือหุ้น 100% ใน โดยมองว่า CPI เป็นบริษัท ที่ มี ส ถานะทางการเงิ น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง และมี โ อกาสในการเติ บ โตสู ง เนื่ อ งจากประเทศอิ น เดี ย เป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ ก ำ ลั ง พั ฒ น า แ ล ะ มี ศั ก ยภาพในการเติ บ โตสู ง ดั ง นั้ น บริษัทฯจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากการมีสัดส่วนการถือหุ้นใน CPI ที่มากขึ้น ด้านสถาบันวิจัยนครหลวงไทย (SCRI) ได้ให้คำแนะนำการลงทุน CPF เป็น “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมที่ 4.40 บาท (ล่าสุดราคาปดที่ 3.28 บาท) หลังประเมินคาดกำไรสุทธิใน Q2/52 จะยั ง โดดเด่ น ซึ่ ง จะได้ รั บ ผลดี จ ากราคาเนื้ อ สั ต ว์ โ ดยเฉพาะ เนื้อสุกร มีการปรับตัวขึ้นมากตั้งแต่ ต้ น ป 2552 และปรั บ ตั ว ขึ้ น สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ที่ ร าคาเฉลี่ ย 62 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาหน้าฟาร์ม) ในเดื อ นเม.ย. 2552 นอกจากนี้ ราคาเนื้ อ ไก่ เ ริ่ ม มี ก ารปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น หลังจากมีประเด็นข่าวไข้หวัดสาย พันธุ์ใหม่ 2009 ระบาด ทำให้การส่ง อ อ ก เ นื้ อ ไ ก่ มี แ น ว โ น้ ม ที่ ดี ขึ้ น ประกอบกั บ อุ ป ทานลู ก ไก่ ที่ ล ดลง ขณะเดี ย วกั น ราคาวั ต ถุ ดิ บ อาหาร สัตว์ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง มีราคาอยู่ในระดับที่ ต่ ำ กว่ า ช่ ว งเดี ย วกั น ป ที่ แ ล้ ว มาก ดังนั้นคาดแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้น ของ CPF ใน Q2/52 จะมีแนวโน้มที่ อยู่ในระดับที่สูงกว่า 13.4% ซึ่งเป็น อัตรากำไรขั้นต้นใน Q2/51

PTTEP ตั้งงบ

สำหรับแผนการลงทุนของธุรกิจ ระยะยาว 5 ป (ตั้งแต่ป 2552-2556) มีเปาหมายเติบโต 6.5% ต่อป และ คาดว่าอัตราการขายปโตรเลียมจะ สูงถึง 3.01 แสนบาร์เรล/วันในป 56 โดยอั ต ราการขายป โ ตรเลี ย มที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละปจะมาจากการผลิต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในโครงการใหม่ ๆ ได้ แ ก่ ปลายป 52 จะเริ่มผลิตกาซธรรมชาติ ใ น โ ค ร ง ก า ร พื้ น ที่ พั ฒ น า ร่ ว ม ไทย-มาเลเซี ย B17 ในอั ต รา 270 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ส่วนโครงการ

พี ที ที อี พี ออสตราเลเซี ย ใน ออสเตรเลียจะเริ่มผลิตน้ำมันดิบจาก แหล่งมอนทาร่า 3.5 หมื่นบาร์เรล/วัน โดยป 54 จะเริ่ ม ผลิ ต น้ ำ มั น ดิ บ จากโครงการเวี ย ดนาม 16-1 ในอั ต รา 4 หมื่ น บาร์ เ รล/วั น สำหรั บ ป 55 จะเริ่ ม ผลิ ต น้ ำ มั น ดิ บ จากโครงการอัลจีเรีย 2 หมื่นบาร์เรล/ วั น หลั ง จากนั้ น และคาดว่ า จะเริ่ ม ผลิตกาซฯจากโครงการพม่า M9 ใน อัตรา 300 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ในป 56 นอกจากนี้บริษัทฯ

(ต่อจากหน้า 1)

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ปตท.สำรวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม จำกั ด (มหาชน) หรื อ PTTEP เปดเผยว่า จากแผนการลงทุนระยะ ยาว 5 ป (ตั้งแต่ป 2552-2556) ด้วย งบประมาณ 4.85 แสนล้านบาท ที่ วางไว้ ทำให้ บ ริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป า ในป 2563 จะมี ป ริ ม าณขายป โ ตรเลี ย ม เพิ่ ม เป็ น 9 แสนบาร์ เ รล/วั น จาก ปจจุบันเปาอยู่ที่ 2.4 แสนบาร์เรล/วัน Print

Next Page

Previos Page

First Page

ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552 PTTEP ตั้งงบ (ต่อจากหน้า 3) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเน้นจัดการ จะมี ก ารเจาะและสำรวจ บริ ห ารสภาพคล่ อ งด้ า นเงิ น สด หลุ ม จำนวน 40 หลุ ม ซึ่ ง ปกติ จ ะ ภายใต้ภาวะที่ราคาน้ำมันในตลาด ประสบความสำเร็จประมาณ 70% โลกผันผวน ปจจุบัน EBITDA ของ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริ ษั ท ฯอยู่ ที่ 70% ของรายได้ ซึ่งอยู่ที่ 40% นายอนนต์ กล่าว ควบคุ ม ต้ น ทุ น การดำเนิ น งาน โดย ขณะที่ เ งิ น ทุ น สำหรั บ แผน เฉพาะการขยายการลงทุ น ในต่ า ง ลงทุนระยะยาวดังกล่าวส่วนหนึ่งมา ประเทศที่ ต้ อ งมี ต้ น ทุ น ที่ ส ามารถ จากการเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 4 หมื่น แข่ ง ขั น ได้ รวมถึ ง พยายามรั ก ษา ล้านบาท อายุ 3 ป และ 5 ป อัตรา มาตรฐานการดำเนิ น งานให้ อ ยู่ ใ น ดอกเบี้ย 3.25%ต่อป และ 4%ต่อป ระดับเดียวกับปจจุบัน ที่ประเมินว่ามี ตามลำดั บ ในวั น ที่ 25-28 พ.ค.นี้ ต้ น ทุ น การดำเนิ น การในระดั บ ต่ ำ โดยเงินทุนดังกล่าว จะเน้นลงทุนใน โดยเป็ น ต้ น ทุ น การผลิ ต ราว 3-4 แ ห ล่ ง ป โ ต ร เ ลี ย ม ที่ บ ริ ษั ท ฯ ดอลลาร์/บาร์เรล และต้นทุนในการ ดำเนิ น การอยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี สำรวจและขุ ด เจาะราว 13-15 ทั้งหมด 40 โครงการใน 13 ประเทศ ดอลลาร์ / บาร์ เ รล ขณะที่ อั ต ราของ เช่ น พม่ า ไทย ออสเตรเลี ย และ การประสบความสำเร็จในการสำรวจ อิ น โดนี เ ซี ย เป็ น ต้ น รวมถึ ง มองหา ประมาณ 70% โอกาสที่ จ ะเข้ า ซื้ อ กิ จ การด้ า น “ภาพรวมของธุรกิจในช่วง ปโตรเลียมอื่นๆ ที่ เ ห ลื อ ข อ ง ป นี้ น่ า จ ะ มี ผ ล ก า ร อนึ่ ง หลั ง จากออกหุ้ น กู้ ใ น ดำเนินงานไม่ย่ำแย่เท่าไตรมาส 1 ที่ ครั้งนี้คาด D/E ของบริษัทฯจะอยู่ที่ ผ่ า นมา ที่ ก ำไรลดลงจากไตรมาส 0.4 เท่า จากเดิมอยู่ที่ 0.3 เท่า อีกทั้ง ก่อน 35% เนื่องจากกาซธรรมชาติได้ บริษัทฯยังมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ทุกป ปรับตัวลดลง ขณะที่คาดว่าผลการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม แต่ทั้งนี้จะ ดำเนินงานใน 3 ไตรมาสที่เหลือคาด ต้ อ งพิ จ ารณาจากความจำเป็ น ใน ว่าจะไม่ย่ำแย่เท่ากับช่วงไตรมาส 1” การใช้เงิน เช่น การขยายการลงทุน นายอนนต์ กล่าว หรือเพื่อนำมารีไฟแนนซ์หุ้นกู้ที่ครบ ด้านนายธีรศักดิ์ ตันเจริญลาภ กำหนด เลขานุการฯ เปดเผยว่า บริษัทฯ ได้

เชียรซื้อ QH (ต่อจากหน้า 1)

นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH เปดเผยว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,233 ล้ า นบาท มี ก ำไรสุ ท ธิ 292 ล้านบาท “รายได้ของบริษัทฯ ในไตรมาส แรกนี้ ถือว่าน่าพอใจ แม้ว่าจะลดลง เล็ ก น้ อ ยหากเปรี ย บเที ย บกั บ งวด เดียวกันของปก่อน เนื่องจากสภาพ เศรษฐกิ จ ในประเทศที่ อ ยู่ ใ นภาวะ ชะลอตัว” นางสุวรรณา กล่าว ด้านแผนงานในปนี้ บริษัทฯ มี แผนเปดตัวโครงการบ้านสร้างเสร็จ ก่อนขายทั้งสิ้น 8 โครงการ มูลค่ารวม กว่า 8,500 ล้านบาท โดยในไตรมาส ที่ 1 เปดตัวไปแล้ว 2 โครงการ คือ โครงการคาซ่าวิลล์ พระรามสอง 2 มูลค่าโครงการ1,300 ล้านบาท และ

คาซ่ า ซิ ตี้ เอกมั ย -รามอิ น ทรา นวลจั น ทร์ 2 มู ล ค่ า โครงการ 400 ล้ า นบาท และล่ า สุ ด ในไตรมาส 2 ไ ด้ เ ป ด ตั ว โ ค ร ง ก า ร ลั ด ด า ร ม ย์ วัชรพล-รัตนโกสินทร์ มูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท ทั้งนี้อีก 5 โครงการ คื อ โครงการพฤกษ์ ภิ ร มย์ Regent ราชพฤกษ์ - รั ต นาธิ เ บศร์ , คาซ่ า Grand ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ, คาซ่า Grand รั ต นาธิ เ บศร์ - ราชพฤกษ์ , คาซ่ า ซิ ตี้ พระรามสอง, คาซ่ า ซิ ตี้ สุขุมวิท 101/1 จะทยอยเปดโครงการ ตามแผนที่วางไว้ ส ำ ห รั บ โ ค ร ง ก า ร คอนโดมิ เ นี ย ม จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ Q Langsuan (คิว หลัง สวน) มูลค่าโครงการ 3,400 ล้านบาท และ Q. House Condo Sathorn (คิว เฮ้าส์คอนโด สาทร) มูลค่าโครงการ 2,300 ล้ า นบาท ซึ่ ง ในส่ ว น Print

Next Page

News Station

หน้า 4

ด ำ เ นิ น ก า ร ข อ จ ด ท ะ เ บี ย น เปลี่ ย นแปลงทุ น ชำระทั้ ง สิ้ น เป็ น จำนวน 3,307,557,500 บาท และ หุ้นที่บริษัทออกและชำระเต็มมูลค่า แล้วจำนวน 3,307,557,500 หุ้นแล้ว และนายทะเบี ย นบริ ษั ท มหาชน จำกั ด กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยทุ น แล้ ว เมื่ อ วั น ที่

12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ขณะที่ ฝ า ยวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บล.สิ น เอเซี ย คาดผล ดำเนิ น งาน PTTEP ไตรมาส 2/52 จะทรงตัว รายได้และผลกำไรจะไม่ แตกต่างจาก ไตรมาส1/52 มากนัก จึงแนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” ให้ราคา พื้นฐาน 120 บาท วานนี้ราคาหุ้นปด ที่ 124.50 บาท

คอนโดมิเนียมทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ค า ด ว่ า จ ะ ส า ม า ร ถ รั บ รู้ ร า ย ไ ด้ ประมาณ 4,000 ล้านบาท ในป 2553 ด้าน บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประเมิน QH ว่า ผล ประกอบการที่ประกาศออกมามีกำไร สุทธิลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปก่อนนั้น เป็นสัญญาณ ที่ ดี แม้ จ ะคาดการดำเนิ น งานใน Q2/52 จะสะดุด เนื่องจาก 3 ปจจัย คือปญหาการเมืองในช่วงสงกรานต์, การประกาศลดหย่ อ นภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะล่าช้า และการที่มีช่วงวันหยุด ยาวที่มาก

ทั้งนี้ระบุว่า QH มีกระแส เงิ น สดจากการดำเนิ น งานดี ขึ้ น ใน Q1/52 เป็น +135 ล้านบาท เทียบ กับ ช่วงเดียวกันของปก่อนที่ -1 พัน ล้านบาท ส่วนอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ ต่อทุนเป็น 121% ณ ปลาย Q1/52 ดี ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยจากสิ้ น ป 51 ที่ 123% ส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเป็น 1.39 บาท สำหรับคำแนะนำการลงทุนให้ เป็น ซื้อ ให้ราคาพื้นฐานปนี้ที่ 1.38 บาท ขณะที่วานนี้ราคาหุ้นปดที่ 1.20 บาท

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 5

ซีเอสอารคาดราคาน้ำตาลในตลาดโลกเปนขาขึ้น กรีนสแปน’ชี้ตลาดอสังหาฯสหรัฐถึงจุดต่ำสุดแลว

ขาวตางประเทศ โตโยตาจอลดการผลิตรถยนตทั่วโลก28%

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า โตโยต้ามอเตอร์คอร์ป เตรียมลดจำนวนการ ผลิตรถยนต์ทั่วโลกลง 28% จาก 9.24 ล้านคัน ในป 2008 เป็น 6.68 ล้านคันในป 2009 โดยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง เป ด เผยโดย นายฮิเดเอกิ โฮมมะโฆษกโตโยต้า มาจากการ ประมาณการยอดขายในปนี้ที่ 7.34 ล้านคัน ลดลง 18% จากปก่อนหน้า ขณะที่กำลังการ ผลิตรถยนต์ของโตโยต้าทั่วโลกอยู่ที่ 10 ล้าน คัน ทั้งนี้ การลดปริมาณการผลิตดังกล่าว เป็นผลจากความต้องการรถยนต์ในตลาดโลกที่ ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดรถยนต์สหรัฐฯ

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า ซี เ อสอาร์ ผู้ ป ระกอบการโรงงานน้ ำ ตาลราย ใหญ่อันดับ 1 ของออสเตรเลีย คาดว่า ราคา น้ ำ ตาลในตลาดโลกป นี้ เ ป็ น ช่ ว งขาขึ้ น หลั ง ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของโลกมีแนวโน้มต่ำ กว่าความต้องการ ซีเอสอาร์ คาดว่า ในปผลผลิต 20082009 ปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกมีแนวโน้ม ต่ ำ กว่ า ความต้ อ งการ เนื่ อ งจากปริ ม าณการ ผลิตน้ำตาลในอินเดียและจีนลดลง ขณะที่มี ความต้องการเพิ่มขึ้นบราซิล ซึ่งใช้กากน้ำตาล เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอธานอล ‘การคาดการณ์ ถึ ง ภาวะอุ ป ทาน น้ ำ ตาลต่ ำ กว่ า ความต้ อ งการในป ผ ลผลิ ต 2008-2009 มาจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงใน จี น และอิ น เดี ย และความต้ อ งการผลิ ต เอ ธานอลที่เพิ่มขึ้นในบราซิล’ ซีเอสอาร์ ระบุ

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า นายอลัน กรีนสแปน อดีตผู้ว่าการธนาคารกลาง สหรัฐฯ หรือ เฟดกล่าวว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ สหรัฐฯ อาจถึงจุดต่ำสุดแล้ว และมีแนวโน้มอย่าง มากที่จะได้เห็นตลาดเงินฟนตัวอย่างต่อเนื่อง ‘เราเริ่มเห็นสัญญาณเริ่มต้นของการพ้น จุดต่ำสุด ในตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯขณะนี้ มีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งอาจช่วยให้ราคา สิ น ทรั พ ย์ ใ นภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี เ สถี ย รภาพ มากขึ้ น ’ นายกรี น สแปนกล่ า วในการสั ม นา สมาคมผู้ ป ระกอบการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นกรุ ง วอชิงตัน ขณะที่ตัวเลขยอดขายบ้านสหรัฐฯ ที่ ประกาศในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบ่งชี้ว่า ยอด ขายที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯลดลงในอัตราที่ชะลอลง เช่นเดียวกับราคา อย่างไรก็ตาม นายกรีนสแปนกล่าวว่า ราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ อาจลดลงอีก 5% แต่ การลดลงในระดับดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ

เซี ย นหุ น มั่ น ใจ UMS ยั ง วิ่ ง สู ฟ ด ได อี ก นาน เชื่อทะลุ 13.80 บ.สำเร็จมีลุนถึง 16.30 บ.

เซียนหุ้นมองอนาคต UMS ใสปง เชื่อมีโอกาสทะลุ 16.30 บาท หาก ผ่านแนวต้านแรกที่ 13.80 บาท ได้สำเร็จ ขณะเซียนหุ้นพื้นฐานยังแนะนำ ซื้อให้ราคาเปาหมาย 14 บาท เชื่อได้รับผลดีจากภาวะเศรษฐกิจฟนหนุน ความต้องการใช้ถ่านหินพุ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจ ราคาหุ้ น บนกระดานวานนี้ พ บว่ า ราคาหุ้ น บริ ษั ท ยู นิ ค ไมนิ่ ง เซอร์ วิ ส เซส จำกั ด (มหาชน) หรือ UMS ได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่องอีกครั้ง โดยปดการซื้อขายที่ระดับ 13.30 บาท เพิ่ ม ขึ้ น 0.40 บาท หรื อ 3.10% ใน ขณะที่ ร ะหว่ า งวั น ราคาได้ ป รั บ ขึ้ น ทำระดั บ สูงสุดที่ 13.60 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย หนาแน่นถึง 56.93 ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ ฝ า ยวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บล.กสิ ก รไทย เป ด เผยว่ า ตามสั ญ ญาณทางเทคนิ ค การ เคลื่ อ นไหวของราคาหุ้ น UMS ยั ง คงอยู่ ใ น ลักษณะแกว่งตัว ซึ่งหากทะลุแนวต้านแรกที่ 13.80 บาท ขึ้นไปได้ จะเริ่มมีสัญญาณที่ดี และมีโอกาสแตะแนวต้านถัดไปที่ 16.30 บาท

จึงแนะนำนักลงทุนเก็งกำไร โดยให้แนวรับไว้ ที่ 12.70 บาท ด้านสถาบันวิจัยนครหลวงไทย หรือ SCRI ได้ออกบทวิเคราะห์ถึง UMS ด้วย มีส่วนหนึ่งระบุว่า แนะนำ “ซื้อ” UMS เพราะ ผลประกอบการในอนาคตยั ง เติ บ โตอย่ า ง มั่นคง ส่งผลให้บริษัทสามารถจ่ายปนผลโดย มี อั ต ราสุ ง กว่ า 7.85% ต่ อ ป ประกอบกั บ เศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟนตัวจะทำให้อุปสงค์การ ใช้ ถ่ า นหิ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศปรั บ ตั ว เพิ่มขึ้นอีกครั้ง และ SCRI ประเมิน UMS ซึ่ง เป็นผู้ค้าถ่านหินที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่า 50% จะได้รับประโยชน์สูงสุด โดยคาดกำไร ในอีก 3 ปข้างหน้าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 6% CAGR อีกทั้งสภาพคล่องการดำเนินงานที่ดี

Print

Next Page

Previos Page

ทำให้บริษัทจ่ายปนผลต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ ต่ำกว่าปละ 7.85% ดังนั้น SCRI แนะนำ ซื้อ โดยมี มู ล ค่ า เหมาะสมป 2552 เท่ า กั บ 14 บาท/หุ้น (DDM, Re 11.27% Payout Ratio 55%) ทั้งนี้ UMS เปดเผยถึงกำไรสุทธิ ใน ไตรมาสที่ 1 ป 2552 ที่ ล ดลงเป็ น 107.18 ล้านบาท จากไตรมาสที่ 1 ป 2551 ที่มีกำไร สุทธิเท่ากับ 136.32 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.38 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปก่อน ว่ า มี ผ ลมาจากบริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ ร วมลดลง จาก 863.07 ล้านบาท เป็น 742.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.97 และอัตรากำไรขั้นต้น ลดลงจากร้อยละ 29.84 เหลือร้อยละ 28.43 แต่ราคาหุ้นยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 6

TMB ยุค 70

TMB หุ้นชั้นดีมีมาตรฐาน ณ บัดนี้กำลังส่งสัญญาณขาขึ้นสร้าง ยอดแหลมทิ่ ม ตาแทงใจนั ก ลงทุ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ต ามเก็ บ ตั้ ง แต่ ช่ ว งที่ อ ยู่ ร าว 0.40-0.50 บาท เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้ราคาบนกระดานที่เกิน 0.70 บาทนั้น ถึงจะมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นสนับสนุนและไม่มีแนวต้าน โหดๆ ให้กังวลอีกแล้ว แต่หากวัดกันในมุมของราคาพื้นฐาน นักวิเคราะห์ยัง บอกเลยว่า ต้องระวังแล้ว แม้ผลประกอบการจะออกมาน่าประทับใจก็ตาม โดยฝายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า กำไรสุทธิไตรมาสแรก 2552 ของ TMB ซึ่งอยู่ที่ 436.17 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้น มาก จากผลขาดทุนสูงถึง 3.99 พันล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า หากแต่ เทียบ YoY กำไรยังลดลง 72.6% ขณะที่ TMB ยังคงปรับโครงสร้างต่อเนื่องโดยเห็นความคืบหน้า ทยอยเข้ามาตามแผน 3 ป (2552-2554) โดยทางฝายคาดหมายเห็นผล การดำเนินงานค่อยแสดงการฟนตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในป 2552 ยัง คงมุมมองว่า Bottom Line อาจยังได้รับผลจากการปรับโครงสร้างทำให้ยัง ฟนตัวไม่ได้มาก ทั้งนี้ให้มูลค่าพื้นฐานหุ้นปนี้ที่ 0.78 บาท ในเชิ ง เทคนิ ค กราฟ นั ก วิ เ คราะห์ จาก บล.ฟ ล ลิ ป (อี ก ท่ า น) ประเมินหุ้น TMB แม้เเนวโน้มขึ้นต่อได้ แต่จากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากแล้ว จึงเเนะนำนักลงทุน ขายบริเวณเเนวต้าน โดยมองเเนวต้านที่ 0.75 บาท เเนวรับที่ 0.65 บาท วานนี้ราคาหุ้นปดที่ 0.73 บาท บวก 0.07 บาท หรือ 10.61% มูลค่าซื้อขาย 713.20 ล้านบาท

TMB Financial Data

ง บ ป 5 1 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/12/2551 Asset 601,985.43 Liabilities 556,939.04 Equity 44,954.88 Paid-up Capital 435,287.38 Revenue 36,166.02 Net Profit 423.66 EPS(Baht) 0.01 ROA(%) 0.10 ROE(%) 0.95 Net Profit Margin(%) 1.17

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

552.71

+8.17

+1.50

393.54

+6.29

+1.62

840.41

+13.34

+1.61

171.06

+2.01

+1.19

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

33,856.90 548.13

13/05/09 16:59:54

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

4,595.91

5,564.40

-968.49

(13.57%)

(16.44%)

Foreign

5,128.54

3,500.58

(15.15%)

(10.34%)

24,132.45

24,791.92

(71.28%)

(73.23%)

Local Last Update

+1,627.96

-659.47

13/05/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 12/05/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

67.81 0.64 1.03 N.A. 27,414.25

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 09/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. ING BANK N.V. 2. กระทรวงการคลัง 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 4. DBS BANK A/C 003 5. JPMORGAN SPECIAL SITUATIONS

(MAURITIUS) LIMITED

10,970,893,359 (26.41%) 9,372,279,805 (22.56%) 3,170,455,332 (7.63%) 2,977,989,892 (7.17%) 1,560,000,000

(3.76%)

เพราะอะไร สวัสดีนักลงทุนทุกท่าน หวังว่าในระยะนี้พอร์ตการลงทุนคงจะฟูฟองกันเนอะ ส่วนใครยังไม่ได้ซื้อหุ้นตุนไว้ตอนนี้ก็

ขอให้ใจเย็นกันต่ออีกระยะเช่นที่เคยเป็นมา อดใจกันมาได้กว่าสัปดาห์ก็ควรจะใจเย็นต่อไป ตอนนี้วงในเขาสะกิดเตือนมาว่า เหล่าขาใหญ่เขาถึงเปาประสงค์แล้ว และหากวันใดดัชนีฯ พลิกกลับมาออกลายหมีอีกครั้ง แม้เพียงตัวน้อยๆ คราวนี้คงจะไม่มี แรงซื้อสวนดันบั้นท้ายกระทิงให้เดินหน้าอีกแล้ว เพราะฉะนั้นตราบใดที่สีเขียวยังส่องแสงอยู่ก็ลุยกันต่อไป แล้วถ้าเห็นสีแดง แพลมออกมาเมื่อไหร่ก็ต้องกัดฟนตัดใจด้วยนะ ฟากหุ้นเหล็กที่มะรืนโชว์พลังแรงจัด แล้วมาหักหน้าใครบางคน (แถวๆ นี้แหละ ฮิ ฮิ) ด้วยการพลิกลงแดง แดง แดง และแดงจัดจ้านไปเมื่อวานนี้ บางคนซึ่งไม่ได้ตามข่าวคงสงสัยกันล่ะสิว่าเกิดอะไรขึ้น โดยคำเฉลยก็คือตอนหุ้นขึ้นเผอิญมีข่าวดี จากดีมานด์เหล็กจีนมาสนับสนุน ส่วนตอนลงนั้นก็มีเรื่องของ GSTEELมาสั่นสะเทือนแรงใจของขาเก็งกำไร สืบเนื่องจาก สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ของ GSTEEL ลงสู่ระดับ ‘SD’ จากเดิม ‘CC’ ซึ่งถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับ 2 เพราะเหตุว่าไม่ได้ชำระคืนเงินกู้มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ ซึ่งครบ กำหนดเมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา เท่านั้นยังไม่พอ S&P ยังตราหน้า GSTEEL ว่าอาจผิดนัดชำระคืนดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ มูลค่า 170 ล้านดอลลาร์ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 10.5% และจะครบกำหนดไถ่ถอนในป 2553 แม้ว่าจนถึงขณะนี้ GSTEEL ยังไม่ เคยผิดนัดชำระคืนดอกเบี้ยดังกล่าวก็ตาม ส่วนตัวหุ้น GJS ที่ร่วงแรงตามก็คงเดากันได้นะว่าเพราะอะไร First Page Previos Page Next Page Print


News Station

Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 7

BBLพรอมขายACLทันทีหากคลังสรุปเงื่อนไขได กอรปศักดิ์จี้ธปท.ผอนเกณฑปลอยสินเชื่อชวยธุรกิจ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ (BBL) เปดเผยถึงความ คืบหน้าในการขายหุ้นของธนาคาร สิ น เอเชี ย (ACL) ในส่ ว นที่ ธนาคารฯ ถืออยู่สัดส่วน 19% ว่า จะต้ อ งรอให้ ก ระทรวงการคลั ง เจรจาเรื่องการขายหุ้นกับ ICBC จากจีนให้มีข้อยุติก่อน แต่ขณะนี้ ไม่ทราบว่าขั้นตอนการเจรจาอยู่ใน กระบวนการใดแล้ว ซึ่งในส่วนของ ธนาคารฯ เองนั้ น ต้ อ งการให้การ เจรจาขายหุ้นแล้วเสร็จโดยเร็ว “ ต อ น นี้ เ ร า ค ง ร อ ใ ห้ กระทรวงการคลั ง คิ ด ไปก่ อ น แต่ ขณะนี้ไม่ อยากเป็ นข่าวจะดีที่สุด เพราะเราเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาด เราไม่ได้คิดถึงเรื่อง return แต่ก็อยากขายหุ้นให้เสร็จโดยเร็ว” นายชาติศิริ กล่าว อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า ธนาคารฯ ไม่ได้มีแผนรองรับหรือ เจรจาขายหุ้นกับพันธมิตรรายอื่น เพราะมีการเจรจาเฉพาะกับ ICBC เพียงรายเดียวเท่านั้น ก่อนหน้านี้ นายกรณ์ จาติกวณิช

รมว.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการ คลังพร้อมที่จะพิจารณาเรื่องการ ขายหุ้น ธนาคารสินเอเซีย (ACL) ที่กระทรวงการคลังถืออยู่กว่า30% หากข้ อ เสนอขอซื้ อ ประเมิ น แล้ ว เป็นประโยชน์ต่อกระทรวงการคลัง และส่วนรวม

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เปดเผยว่า ได้ เสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่ อ นปรนหลั ก เกณฑ์ ก าร ปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เพื่ อ ให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ต่ า งๆ ปล่ อ ยเงิ น กู้ ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสภาพ

อีไฟแนนซ์ไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

ตอน

“ลงทุนอยางเซียนกับโปรแกรมอีไฟแนนซไทย” วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ.โรงแรม ธารินเชียงใหม่ ณ. ห้อง พาโนราม่า ชั้น 8 เวลา 08.30 น.- 12.30 น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ชาติศิริ โสภณพนิช

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

ทิสโกปลื้มนลท.แหจองซื้อหุนกูใกลหมด นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการอำนวยการ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCO) เปดเผยว่า หลั ง จากที่ ธ นาคารได้ ท ำการเสนอ ขายหุ้ น กู้ ด้ อ ยสิ ท ธิ ช นิ ด ไม่ มี ห ลั ก ประกั น ครั้ ง ที่ 2/2552 อายุ 10 ป ครบกำหนดไถ่ถอนป 2562 ในวงเงิน 2,000 ล้านบาทแก่ประชาชนทั่วไป โดยได้ เ ป ด ให้ จ องซื้ อ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 11 พ.ค. 52 ที่ผ่านมาที่ธนาคารฯ ทุก

คล่องให้แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น ถือเป็นการช่วยเหลือธุรกิจ อย่างไร ก็ตาม ยอมรับว่าแนวทางดังกล่าว หากไม่ มี ม าตรการที่ เ ข้ ม งวดอาจ ส่งผลให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดราย ได้ (NPL) ในระบบเพิ่มมากขึ้น “การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ของ ธนาคารพาณิชย์ที่ชะลอตัวลงอยู่ ในขณะนี้นั้น ก็เห็นใจการทำงาน ของ ธปท. ด้ ว ยว่ า ไม่ ส ามารถ เข้ า ไปสั่ ง การให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ให้ กั บ ภาคธุ ร กิ จ ได้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ รั ฐ บาลมี โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ที่ 2 ที่เน้นการลงทุนโครงการขนาด ใหญ่ของประเทศนั้นจะทำให้เกิด การจ้างงานในระบบมากขึ้น ซึ่งก็ จ ะ ท ำ ใ ห้ ภ า ค ธุ ร กิ จ มี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ทำให้ ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อได้” นายกอร์ปศักดิ์ กล่าว เขากล่าวถึงข้อเสนอที่ให้ รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงค่าเงิน เพื่อ ให้บาทอ่อนค่า ในการรักษารายได้ ในรู ป เงิ น บาทของภาคส่ ง ออกไว้ นั้น ยืนยันว่ารัฐบาลไม่แทรกแซง การทำงานของธปท.และให้อิสระ การทำงานอย่างเต็มที่

สาขาทั่ ว ประเทศนั้ น หลั ง จากเป ด จองเพี ย ง 2 วั น ปรากฏว่ า หุ้ น กู้ ชุ ด ดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่าง มากจากนักลงทุนทั่วไปจนใกล้เต็มวง เงินแล้ว จึงคาดว่าจะสามารถปดการ จองได้ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของหุ้น กู้ ชุ ด ดั ง กล่ า วจะเพิ่ ม ขึ้ น ตามระยะ เวลา โดยปที่ 1-3 จะได้รับอัตราดอก เบี้ย 5.0% ต่อป, ปที่ 4-7 จะได้รับ Print

Next Page

อัตราดอกเบี้ย 5.5% ต่อป, และปที่ 8-10 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 6.0% ต่ อ ป ชำระดอกเบี้ ย ทุ ก ๆ 3 เดื อ น ตลอดอายุ ข องหุ้ น กู้ โดยหุ้ น กู้ ด้ อ ย สิทธิครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความ น่ า เชื่ อ ถื อ ในระดั บ A- จากบริ ษั ท ฟทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) กำหนด วงเงินจองซื้อขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท และทวี คู ณ ครั้ ง ละ 100,000 บาท Previos Page

First Page

“ ทันทีที่เปดจองซื้อเมื่อวันที่ 11 พ.ค. หุ้นกู้ชุดที่สองของเราได้รับ การตอบรับที่ดีมากเช่นเดียวกับหุ้นกู้ ชุ ด แรกที่ เ สนอขายไปเมื่ อ ต้ น ป ซึ่ ง คาดว่าจะสามารถปดการขายหุ้นกู้ ชุดนี้ได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน เนื่องจาก เราให้ ผ ลตอบแทนที่ ค่ อ นข้ า งจู ง ใจ เมื่ อ เที ย บกั บ ทิ ศ ทางดอกเบี้ ย ใน ปจจุบัน โดยให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ถึง 5.5% ต่อป” นายสุทัศน์ กล่าว


News Station

Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552 พรชัย รุจปิ ระภา ลาออกจากประธานบอร์ด PTTCH มีผล 15 พ.ค.นี้ นายพรชัย รุจปิ ระภา ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษทั ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTCH ว่า เมือ่ วันที ่ 12 พ.ค. ทีผ่ า่ นมาได้ยืน่ ใบลาออกจากการเป็นประธานบอร์ด PTTCH โดยจะมีผล ตามกฎหมายตังแต่ ้ วนั ที ่ 15 พ.ค.นี ้ ทังนี ้ เพื้ อ่ ความโปร่งใสและ ให้เป็นไปตามนโยบายของบมจ.ปตท. หรือ PTT ทีจ่ ะให้บคุ คล ของ PTT เข้าไปบริหารบริษัทในเครือปตท.ทีอ่ ยู่ ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมยืนยันว่าการ ลาออกดังกล่าวมีความโปร่งใส เช่นเดียวกับกรณีของ พล.อ.มงคล อัมพรพิสฏิ ฐ์ ประธานกรรมการและกรรมการบริษทั ไออาร์พซี ี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ที่ ไ ด้ยื่นใบลาออก จากการเป็น ประธานบอร์ด IRPC ซึง่ เป็นไปตามนโยบายของ ปตท. เช่นกัน

“ประเสริฐ” บอกไม่รเู้ รือ่ ง “ประชัย” ซุม่ เล็งกวาดหุน้ IRPC PTT เผยจะลงทุนต่อระยะยาว และพร้อมซือเพิ ้ ม่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปดเผยว่า สำหรับ กรณีข่า วที่น ายประชัย เลีย่ วไพรัตน์ จะเข้ามาซือหุ ้ น้ IRPC ตนเองไม่ทราบ เรือ่ งดังกล่าว อย่างไรก็ตามนายประชัยก็มสี ทิ ธิทจี่ ะซือ้ หุน้ ของ IRPC ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่เชือ่ ว่าน่าจะ ให้ความสำคัญต่อการบริหาร ทีพี ไอ โพลีน หรือ TPIPL เป็นหลัก สำหรับ PTT ยังไม่มแี ผนที่จ ะขายหุน้ IRPC เนื่อ งจากเป็น การลงทุน ระยะยาว โดย ปจจุบนั PTT ถือหุน้ 25% และหากธนาคารออม สินจะขายหุน้ IRPC ออกมา บริษทั ฯ ก็พร้อมทีจ่ ะ เข้าไปซือ ้

หน้า 8

MINT กำไร Q1/52 ฮวบ 47% อ้างโดนพิษศก.โลก-การเมืองทำร้าย บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์เนชั่น แนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เผยงบการเงิน ไตรมาส1/52 บริษทั ฯ มีรายได้ 4,314 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 ส่วนกำไรสุทธิอยูท่ ี่ 400 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปกอ่ น ขณะทีร่ ายได้จากธุร กิจอาหารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33 จากเงินลงทุนในคอฟฟ  คลับ และ ไทยเอ็กซ์เพรส ช่วยชดเชยผลกระทบจากรายได้ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ ลดลงร้อยละ 33 โ ดยไ ด้รั บ ผลกร ะ ท บ จาก วิ ก ฤต เศรษฐกิจทัว่ โลกและการขาดเสถียรภาพการ เมืองภายในประเทศ

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด ( มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com





“ขาวดีเพียบ ซื้อได”

“สอแววพักฐาน ฝงซื้อทำกำไร”

เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำกัด (PAF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 424 สัญญา สถานะคงค้าง 2,859 สัญญา - ปด 62.70 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.45 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค.52)

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ ำนวยการฝายธุรกิจอนุพนั ธ์บริษทั หลักทรัพย์ ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST Futures - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 12,166 สัญญา สถานะคงค้าง 24,875 สัญญา - ปด 390.00 จุด เพิม่ ขึน้ 1.10 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52)

ปจจัยบวก - น้ำมันมีแนวโน้มยืน 60 เหรียญอีกครัง้ - ตลาดทุนทัว่ โลกคึกคัก - ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในจีนยังเติบโตต่อเนือ่ ง - ฝนตกในหลายพืน้ ทีก่ รีดยาง สินค้าออกสูต่ ลาดน้อย - ราคายางในตลาดจริงยังสูง

ปจจัยบวก- น้ำมันโลกกำลังจะขึน้ ไปทดสอบ 62 เหรียญ - นักลงทุนยังมัน่ ใจกับภาพรวมเศรษฐกิจทีส่ ง่ สัญญาณฟน ตัว - นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน้ 1,627.96 ล้านบาท

ปจจัยลบ - เงินเยนผันผวน

ปจจัยลบ - หุน้ นอกเริม่ พักฐานช่วงท้ายการซือ้ ขาย - ยังอยูใ่ นเขต Overbought มีสทิ ธิถกู แรงขายทำกำไรกด

กลยุทธ์ - รอซือ้ จังหวะราคาอ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค.52) - แนวรับ 60 บ./ก.ก. - แนวต้าน 65 บ./ก.ก.

กลยุทธ์ - ฝง ซือ้ รีบทำกำไร (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 374 จุด - แนวต้าน 394 จุด

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 9

SPALI พระเอกตลาดคอนโดฯ SPALI สุดเจง โบรกฯ ยกนิ้วเป็นเจ้าตลาดคอนโดฯ หลังโกยกำไรโค้งแรกปนี้พุ่งสูงสุดรอบ 5 ป แตะ 541 ล้านบาท เพิ่มกว่า 213%จากงวดปก่อน ระบุ Backlog ยังล้นมือทะลุ 1 หมื่นล้านบาท นอนกินยาวแบบสบายๆ ตลอดไตรมาสที่เหลือ บล. ยูไนเต็ด แนะซื้อ ราคาเปาหมาย 3.84 บาท ฟาก บล. กิมเอ็ง ปรับราคาเปาหมายขึ้นเป็น 3.22 บาท บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI ถื อ เป็ น ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ ใ น แวดวงอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และเป็ น เจ้ า ตลาด คอนโดมิ เ นี ย มที่ มี ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) อันดับต้นๆ ล่าสุดประกาศผล ประกอบการไตรมาส 1/2552 กำไรเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งโดดเด่ น โดยกำไรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น 541.10 ล้านบาท จากงวดไตรมาส 1/2551 มี กำไรสุทธิเพียง 172.93 ล้านบาท หลังยอดขาย เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง และได้ รั บ ประโยชน์ จ าก นโยบายลดภาษี ภ าคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง รัฐบาล

ถัดไป เนื่องจากบริษัทฯ ได้กระแสเงินสดเข้ามา ไตรมาส 2/2552 คาดว่าผลประกอบการยัง จำนวนมากจากการโอนคอนโดมิเนียม มูลค่ารวม จะออกมาดีต่อเนื่อง เนื่องจากมีงานในมือ 4.6 พันล้านบาท (Backlog) จำนวนมากรอรับรู้รายได้ ปจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) ที่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 1.36 หมื่นล้านบาท โดย 4.67 พันล้านบาทจะรับรู้เป็นรายได้ในปนี้ ซึ่งคาด ว่า Backlog ส่วนที่มาจากโครงการแนวราบ 800 ล้ า นบาท และจากคอนโดมิ เ นี ย ม ริ เ วอร์ เ พลส 1 พันล้านบาทจะรับรู้เป็นรายได้ในไตรมาส 2/52 ทำให้ผลประกอบการเติบโตโดดเด่น

บทวิเคราะห์ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุ ว่ า กำไรไตรมาส 1/52 เติ บ โตสู ง ถึ ง 213%เที ย บงวดเดี ย วกั น ป ก่ อ น และเติ บ โต 152% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยถือเป็นการ เติบโตก้าวกระโดด และเป็นกำไรรายไตรมาสที่ สูงที่สุดในรอบ 5 ป เนื่องจากยอดโอนที่เพิ่มขึ้น มากและอั ต รากำไรที่ สู ง ขึ้ น จากการโอน คอนโดมิเนียม โดยเฉพาะแรงหนุนจากการโอน คอนโดมิเนียมริเวอร์เพลสจำนวน 1.36 พัน ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 44.2% จาก 37.5% ในไตรมาสก่อน

อย่ า งไรก็ ต าม จาก Backlog จำนวน มากที่ยกมารับรู้เป็นรายได้ในปนี้ โดยคาดว่าราย ได้ ปนี้จะโต 17% เป็น 7.21 พันล้านบาท และ กำไรจะโต 29% เป็น 1.38 พันล้านบาท ทำให้มี โอกาสสู ง ที่ ป รั บ ประมาณการกำไรขึ้ น อี ก ใน อนาคต โดยแม้ราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 66% จากจุ ด ต่ ำ สุ ด ของป นี้ จ ากความคาดหวั ง กำไร ไตรมาส 1/52 ที่แข็งแกร่ง แต่ยังมีปจจัยบวกระยะ สั้นจากการคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยในการ ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใน สัปดาห์หน้า แนะนำซื้อเก็งกำไร และปรับราคา เหมาะสมขึ้นเป็น 3.22 บาท

ส่วนต้นทุนการขายและบริหารลดลง 3% จากไตรมาสก่ อ น อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ที่ มี ภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงเหลือ 0.84 เท่า ทำ ให้ยอดเงินกู้ลดลงเป็น 4.69 พันล้านบาท จาก 4.98 พันล้านบาทในไตรมาสก่อน โดยคาดว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะลดลงอีกในไตรมาส

ด้ า นบล.ยู ไ นเต็ ด แนะนำซื้ อ SPALI ราคาพื้ น ฐานป นี้ อยู่ ที่ 3.84 บาท โดยฝ า ย วิเคราะห์คาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 1/2552 ไว้ ที่ 503 ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการที่ประกาศดี กว่าที่คาดไว้ โดยทำได้ถึง 33% ของกำไรสุทธิที่ คาดการณ์ ทั้ ง ป ไ ว้ ที่ 1,642 ล้ า นบาท ขณะที่

Print

Next Page

Previos Page

First Page

สำรวจความเคลื่อนไหวราคาหุ้น SPALI ปรับเพิ่มขึ้นโดดเด่น โดยนับจากปด การซื้อขายวันที่ 30 เมษายน 2552 ที่ 2.36 บาท ราคาก็ขยับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงวานนี้ ราคาขึ้ น ไปสู ง สุ ด ที่ 3.02 บาท คิ ด เป็ น เพิ่มขึ้น 0.66 บาท หรือ 27.96%


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

Lifestyle & Knowledge Station

วัดชางลอม (สุโขทัย) วัดช้างล้อม ที่จังหวัดสุโขทัย นับเป็นโบราณสถานสำคัญ ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย สิ่งที่เด่นเป็นสง่า ณ ที่แห่งนี้ก็คือ เจดีย์ทรงลังกาที่ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีช้างปูนปน เต็มตัวล้อมรอบยืนหันหลังชนผนังเจดีย์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อโดยรอบฐานทั้ง 4 ด้าน รวม 39 เชือก (ช้างที่อยู่ ตามมุนเจดีย์ ทั้ง 4 ทิศตกแต่งเป็นช้างทรงเครื่องตัวใหญ่สวยงามกว่าช้างเชือกอื่นๆ) อันหมายถึง โพธิปกขิย ธรรม 37 ประการ ซึ่งเป็นธรรมอันเป็นเครื่องหมายการตรัสรู้ ประกอบกับวิมุตติ 2 ประการ นักวิชาการสันนิษฐานว่า วัดช้างล้อมนี้น่าจะเป็นวัดเดียวกันกับที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่ กล่าวไว้ว่าในป พ.ศ. 1829 พ่อขุนรามคำแหงทรงให้ขุดเอาพระธาตุขึ้นมาทำบูชา และฝงลงในกลางเมือง ศรีสัชนาลัยก่อนก่อพระเจดีย์ทับลงไป ปจจุบันช้างปูนปนได้ผุผังไปเป็นส่วนใหญ่ เหลือที่เห็นเป็นรูปหัวช้างอยู่จำนวนไม่กี่เชือก แต่ยังคง แสดงออกถึงความงดงามของประติมากรรมสมัยสุโขทัยอย่างเต็มที่อยู่รอให้ทุกท่านมาสัปมผัสด้วยตาตนเอง

คณะเยาวชนเทศบาลนครยะลา ตะลุยตลาดหลักทรัพยไทย

คุณยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา นำคณะวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ทัศนศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมชมห้องสมุดมารวย และสตูดิโอ Money Channel โดยมี คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ และ คุณชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 11

กวาจะมาเปนเสือ “ธัชพล รัตนบุรี”

(ตอนที่ 6)

มีวินัยแล้วจะไม่ไขว้เขว จริงๆ การลงทุนในหุ้นจำเป็นจะต้องรู้จักตัดขาดทุนและตั้งเปา หมายราคาไว้ในใจ ซึ่งถือว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง และถือเป็นเรื่องที่นัก ลงทุนควรจะมีเพราะในหุ้นมีทั้งความกลัว ความโลภ ประกอบกัน เมื่อมี กำไรความโลภจะเข้ามา..คือ..กะว่าจะไปต่อ นั่นคือจุดอ่อน และในทาง กลับกันเมื่อหุ้นลง ฝงซื้อก็ไม่กล้าซื้อกลัวหุ้นลง ฝงขายก็ติดว่าเดี๋ยวก็ขึ้น นักทุนต้องบอกตัวเองว่าต้องตั้งเกณฑ์ให้ได้ว่าขาดทุนหรือกำไร พอใจกับ การลงทุนที่ระดับใด จุดนั้นจะตัดความไขว้เขวออกไป ทำให้มีวินัยในการ ลงทุน ซึ่งหลายๆ คนที่ประสบความสำเร็จต้องมีวินัยเรื่องนี้ ซึ่งหลังจาก ตัดสินใจไปแล้วจากนั้นค่อยพิจารณาสถานการณ์ก่อนตัดสินใจอีกครั้ง

จัดสรรเงินเพื่อการลงทุน ถ้าจัดสรรเงินออกเป็น 100% ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการ ของนักลงทุน หากเป็นวัยรุ่นวัยทำงาน อาจจะเสี่ยงมากหน่อย พอร์ตลงทุนในหุ้นก็เยอะหน่อย แต่เมื่ออายุมากขึ้นพอร์ตลงทุน ส่วนนี้ควรลดลง ยิ่งอายุมากก็ต้องเป็นหุ้นพื้นฐานดี สามารถรับ เป็ น ป น ผลได้ แ ม้ จ ะไม่ ไ ด้ ส่ ว นต่ า งจากกำไรของราคาหุ้ น และ พยายามหลีกเลี่ยงหุ้นประเภทที่ผันผวนมากๆ ต้องเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่อง หุ้นมีภาสพคล่องจำเป็นทั้งกับนักลงทุนประเภทเล่นเก็ง กำไรระยะสั้นและระยะยาว เพราะเวลาต้องการเงินถามว่าจะขาย ให้ใคร..ซึ่งถ้าหากไม่มีสภาพคล่องก็ขายไม่ได้ ติดตามข้อมูลสม่ำเสมอ เมื่อจะเปลี่ยนตัวหุ้น อยู่ที่ใจของนักลงทุนที่ได้ตั้งใจเพราะ ในบางจังหวะอาจจะยังไม่ถึงเปาหมายที่ตั้งไว้แต่เกิดสถานการณ์ เปลี่ ย นแปลงไปหนื อ ความคาดหมายซึ่ ง อาจมี ผ ลต่ อ การ เปลี่ยนแปลงด้านพื้นฐานของธุรกิจก็ต้องจะพิจารณาว่าหุ้นที่ถืออยู่ นั้นจะได้ประโยชน์หรือไม่ คือดูว่าผลออกมาเป็นบวกหรือลบ (ติดตามต่อฉบับหน้า) Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

บล. สินเอเซีย แนะนำ “ซื้อ” ราคาเปาหมายป 52 ที่ 17.40 บาท

BECLกระแสเงินสดแกรง Traffic รวมในเดือน เม.ย. ลดลง 1.8% YoY และ 11.2% MoM อยู่ที่ 873,245 คัน/วัน โดย Traffic ของ BECL ลดลง 1.8% YoY และ 11.4% MoM อยู่ที่ 824,246 คัน/วัน ส่ ว น NECL ลดลง 1.2% YoY และ 8.3% MoM อยู่ ที่ 48,999 คั น /วั น แม้ ก ารลดลง MoM จะเป็ น รื่ อ งปกติ ต ามป จ จั ย ทางด้ า น ฤดู ก าลที่ ช่ ว งกลางเดื อ นเป็ น วั น หยุ ด ยาวใน เทศกาลสงกรานต์ แต่สาเหตุที่ลดลง YoY ทั้ง ที่ก่อนหน้านี้ในช่วง เดือน มี.ค. มีแนวโน้มฟน ตัว สาเหตุสำคัญคงหนีไม่พ้นปญหาการเมือง ที่ลุกลามจนมีการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นอีก 3 วัน ในระหว่างวันที่ 8-19 เม.ย. ซึ่งทำให้ ประชาชนที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ลั บ ภู มิ ล ำเนาส่ ว นใหญ่ เลือกที่จะอยู่บ้านหรือออกไปเที่ยวต่างจังหวัด แทน การจราจรในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วจึ ง ค่อนข้างซบเซา

หน้า 12

รายได้ ค่ า ผ่ า นทางรวมอยู่ ที่ 19.20 ลบ./วัน เพิ่มขึ้น 7.9% YoY แต่ลดลง 11.0% MoM โดย BECL อยู่ที่ 17.50 ลบ./วัน เพิ่มขึ้น 7.3% YoY แต่ ล ดลง 11.3% MoM ส่ ว น NECL อยู่ที่ 1.70 ลบ./วัน เพิ่มขึ้น 13.8% YoY แต่ลดลง 7.2% MoM โดยรายได้ค่าผ่านทาง รวมที่ยังอยู่ในแนวโน้มที่ดีล้วนเป็นผลมาจาก การปรั บ ขึ้ น ค่ า ผ่ า นทางอี ก 5 บาท ทั้ ง ของ BECL และ NECL ที่เกิดขึ้นในปลายปก่อน ทั้งสิ้น Traffic เดื อ น เม.ย. ที่ อ่ อ นตั ว ลง YoY แม้จะดูแย่ เพราะ Traffic ปนี้ไม่ควรต่ำ กว่ า ป ก่ อ นที่ ฐ านค่ อ นข้ า งต่ ำ เนื่ อ งจากโดน ป จ จั ย ลบหลายด้ า นทั้ ง น้ ำ มั น เเพงและ เศรษฐกิจชะลอ แต่สาเหตุที่ Traffic ทรุดนั้น มาจากปญหาการเมือง ซึ่งยังมองว่าเป็นเรื่อง ไม่ ป กติ ส ำหรั บ BECL เพราะการชุ ม นุ ม ที่ มี ระดับความรุนแรงเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา

ดั ง กล่ า วเป็ น เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ บ่ อ ย ขณะที่ Traffic เดือน พ.ค. มีลุ้นเติบโตทั้ง YoY และ QoQ เพราะเป็นช่วงเปดเทอมใหม่ที่มักสร้าง ป ญ หาความหนาแน่ น ให้ กั บ การการจราจร นอกจากนี้ ใ นเชิ ง ผลประกอบการ 1Q52 ที่ กำลังจะประกาศในอีกไม่กี่วันก็คาดว่าจะออก มาสวย โดยคาดกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 20.3% YoY เป็น 409 ลบ. จึงยังคงแนะนำ “ซื้อ” ที่ ราคาเปาหมายป 52 เท่ากับ 17.40 บาท จาก วิธี DCF อิง WACC 11.7% โดย BECL มีจุด เด่นที่ความแข็งแกร่งของกระแสเงินสด (ผล ตอบแทนของกระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow yield) อยู่ในระดับสูงถึง 35%) ที่สามารถ รองรับการจ่ายเงินปนผลได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย ~5-6% ต่อป

Photo Release

ธนาคารกรุงเทพ เปดตัว ‘บัตรเดบิตเทคโนโลยีชิพ’ บัตรแรกของไทย คุณธีระ อภัยวงศ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) พร้อมทีมผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปดตัว ‘บัตรเดบิต เทคโนโลยีชิพ’ ในชื่อ ‘บัตรบีเฟสต์ สมาร์ท’ บัตรแรกของประเทศไทยที่มีการนำเทคโนโลยีไมโครชิพ EMV มาตรฐานสากล มาติดลงบนตัวบัตรที่รวม คุณลักษณะของบัตรเดบิตวีซ่า และบัตรเอทีเอ็มไว้ในบัตรเดียวกัน เพื่อปองกันการลักลอบบันทึกข้อมูล และการปลอมแปลงบัตร พร้อมกันนี้ได้ติดตั้งเครื่องอ่านชิพที่ตู้เอทีเอ็มให้สามารถครอบคลุมการอ่านข้อมูลชิพที่ติดอยู่บนตัวบัตร รองรับการใช้บริการในการเบิก ถอนเงินสด รวมถึงชำระค่าสินค้าและบริการ ได้ด้วย นับเป็นการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มา ใช้บริการจากทุกช่องทางทางการเงิน อีกทั้งตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านระบบเทคโนโลยีของบริการบัตรในประเทศไทยอย่างแท้จริง Print

Next Page

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

ลือกันวา..หมดรอบหุนบิ๊กแคป!!!! อูยยยยยยยยยย...มาแล้วค่า....มา แล้ ว วววววววว สตรอเบอรี่ ม ารายงาน ตั ว อย่ า งด่ ว นที่ ซู ด ดดดดด...วั น นี้ วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2552 เป็นอีกครั้งตลาดหุ้น ไทยสีเขียวไสว... สบายกายและสบายใจ มี ตังค์ใช้อีกวัน 555555555 เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ รั ก หรื อ ว่ า สะดุ ด รั ก หรื อ ว่ า ตกหลุ ม รั ก แต่ อ ย่ า งใด เพราะประเด็ น เหล่ า นั้ น เกิ ด ขึ้ น ประจำจนชินซะแระ ....อะ อะ อะ ไม่ ต้ อ งเดาค่ า ...มาวั น นี้ เ ฉลยทั น ที เมื่อวานนี้ไป up ความรู้มาทาง ด้ า นเทคนิ ค ชนะใจชาย เอ ย !!! ใม่ชายยยยยยย เทคนิคหุ้น....เพื่อ จะได้ใช้สมองสังเคราะห์ข้อมูลที่ เป็ น ประโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด กั บ แฟน คลับอย่างสูงสุด ....แน่ะ...ฟงแล้ว อึ้งเลยเหรอคะปาขา จริงๆ ค่ะ รักทุก คน..หวังดีกับทุกคน..ไม่เคยหลอก ใคร..อยากให้ทุกคนมีตังค์ใช้เยอะๆ และสุ ด ท้ า ยอยากให้ ทุ ก คนรั ก สตรอเบอรี่..ด้วยซิ หลังจากตลาดหุ้น.. .กำลัง จะปดนั้น คนสวยก็เกิดอการสองจิต สองใจขึ้ น มาตะหงิ ด ..ตะหงิ ด เอ ะ ..จะเลื อ กหุ้ น ตั ว ไหนดี น ะ ระหว่ า ง BH กั บ PTTAR มา เป็นยอดดวงใจแนะนำดาร์หลิง ในวั น นี้ ...คนนั้ น ก็ ดี คนนี้ ก็ รั ก เฮ้อ!!! เลือกไม่ถูกจริงๆ เอาเป็นวัน น้ อ ง ห นู ข อ อ นุ ญ า ต บ ร ร ย า ย สรรพคุณ แล้วพี่ๆ ตัดสินใจกันเองละกันนะ BH ที่ผ่านมาไต่ระดับพอควรแล้ว เมื่อ วานก็ถึงเวลาต้องพักบ้าง..แถมวอลุ่มแผ่วๆ ไป บ้ า งแล้ ว แต่ ถ้ า ดู จ ากพื้ น ฐานด้ ว ยสายตาของ น้องหนูถือว่าน่าสนใจมากกกกกก..ถึง..มากที่ ซูดดดดดด แต่ดูจากสภาพตอนนี้นะคิดว่าถ้า ลงเงินไปอาจต้องลงทุนระยะยาวนิดนึง ...ส่วน จะหวังเล่นสั้นๆ อาจจะยากซักหน่อย PTTAR นี่ก็ชอบเหมือนกันนะ..แบบ ว่าเห็นอาการซื้อขายคึกคักแบบนี้มันเร้าอารมณ์ น้องหนูสุดๆ เลือกในกายสูบฉีด หน้าตาร้อนผะ ผ่าว โอว์..โอว์ อยากซื้อ..อยากซื้อ..มากกกก เมื่ อ วานซื้ อ ขายเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง แต่ ก็ ก ลั ว ๆ เหมือนกัน กลัวว่าจะจบเร็วกว่าที่คิด เพราะตอน

นี้เม้าท์กันกระจายห้องค้าว่าหมดรอบแล้ว สำหรับหุ้นบิ๊กแคป แต่ถ้าดูจากพื้นฐาน PTTAR ตอนนี้ มี ร า ย ก า ร ป รั บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ขึ้ น เ ล้ ว เจ้าค่ะ...เซียนหุ้นบอกว่าจากที่เคยแนะนำให้ ซื้อ..ตอนนี้เปลี่ยนเป็น..”ซื้อเต็มที่”..ราคา เปาหมายที่เคยอยู่ในระดับ 17 บาท ปรับ

ขึ้นเป็น..”25.50 บาท” อะ..วาววว..วาว.วาววว เค้าว่าจะมีการเติบโตแบบ Quick Turnaround เพราะมีสเปรดพาราไซรีนตอนนี้ดีที่สุดฝน รอบปเลยล่ะตัวเองงง ...อยู่ที่ 700 เหรียญ ซึ่ง PTTAR มีกำลังการผลิตพาราไซลีนเป็น ดับเบิ้ลแน่ะ..จาก 6 แสนตัน เป็น 1.2 ล้าน ตัน โดยเริ่มมาตั้งแต่ปลายไตรมาสแรกแรววว โถ..โถ..โถ.. กำไรจะหายไปไหนเสีย ต่อเนื่องจากเสียงลือเสียงเล่าอ้าง..ที่ กระหน่ำกันทั่วห้องค้าตอนนี้ว่าหมดรอบหุ้นบิ๊ก แคปอ่ะค่ะปาขา...ข่าวลือ..มันคง..ไม่ลวง แต่ ว่าอย่าไปเชื่อมากนัก เพราะสตรอเบอรี่คิดว่า ถ้าจะมีการปล่อยของล่ะก็คงไม่ใช่วันนี้ แต่ อาจจะเป็นปลายๆ วันศุกร์นู่นนนนนนน ส่วน

Print

Next Page

Previos Page

หน้า 13

พฤหั ส นี้ ค าดว่ า ยั ง เล่ น ยั ง ไล่ กั น ต่ อ อี ก . โดยฉพาะหุ้นในกลุ่มพี่เทพทั้งตระกูล PTT PTTEP PTTAR IRPC TOP PTTCH ชอบตัวไหน..ก็ตัดสินใจเอาเองเดอ!!! ขอแอบดูหุ้น AIM ของคุณปริญ.. ขวัญใจวัยสะรุ่น..ซะหน่อย ไปได้เรื่อยๆ ค่ะ แต่ พั ก นี้ เ งี ย บจั ง น า ??? ไม่ รู้ ว่ า แอบซุ่ ม ทำ บิ๊ ก ดี ล อยู่ อ ะ ป่ า วน อ ??? เพราะช่วง ต้ น ๆ ป เคยได้ ยิ น ว่ า กำลั ง เจรจากั บ พั น ธมิ ต รแถวๆ นี้ จะมี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น กระซิบบอกหน่อยนะคะเฮียขา...แบบ ว่ า คนรั ก กั น ..ชอบกั น ไง รั บ รองจะ เหยียบให้มิดไม่บอกใคร !!! ข อ ป ด ท้ า ย หุ้ น วั น นี้ ที่ GSTEEL หุ้นเหล็กในใจของคนสวย ค่ะ...จริงอยู่ในตลาดมีเหล็กหลายตัวให้ เลือกลงทุน แต่สายของสตรอเบอรี่ได้ ส แ ก น เ ร ด า ห์ แ ล้ ว พ บ ว่ า หุ้ น ข อ ง ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล (เป็น คนเดี ย วกั บ ที่ เ ป็ น คุ ณ อา..ของคุ ณ หมู..บิ๊กบอส MILL นั่นแหล่ะค่ะ) เชื่อ เหอะคะ..ยั ง ไงเล่ น กั น ได้ อี ก หลาย รอบ จากเรื่องของครม.จีน เรื่องอนุมัติ งบ 20,000 ล้ า นหยวน กระตุ้ น เศรษฐกิจ ซึ่งก็หนีไม่พ้นเรื่องของการ ลงทุ น ในโครงการสาธารณู ป โภค พื้นฐาน และก็หนีไม่พ้น อีกเช่นกัน..ที่ ต้ อ งมี เ รื่ อ งของเหล็ ก เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง ด้วยอ่ะดี๊!!! โถ โถ โถ สตรอเบอรี่ ก็นึกว่า จะเก่งจริง เพราะวานนี้ Gold Futures กลับมายืนเหนือ 15,400 บาทได้ตั้งแต่ เช้ า เพราะทองโลกทะลุ 920 ด้ ว ย ที่ ไ หนได้ นกกระจอกยั ง ไม่ ทั น กิ น น้ ำ ก่อนปดตลาดไม่รู้เกิดอาการปอดรึยังไง ราคาก็ เลยเหี่ยวมาแถวๆ 15,380 บาท อารมณ์ค้างนะ คะเนี่ย ขอบอก ทางคุณพี่กิดาการ แห่ง บล. ฟลลิป ขาประจำ บอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ขาขึ้น ชัดเจน แม้เส้นเทคนิคจะเริ่มฟนก็ตาม แต่ ใครที่ถือขาซื้อยังพอถือต่อไปได้ แต่ถ้าจะเล่นเปด สถานะใหม่ ก็เบรกก่อนเพราะราคาขยับกรอบ แคบเกิ น ไป เสี่ ย งเกิ น แนวรั บ เอาไปแถวๆ 15,220 บ. แนวต้าน 15,500 บ. บาย..บายค่ะ...พูดวันละนิด จิตแจ่ม ใสจาาาาาาา พูดมากไปไม่ดี เผื่อมีคนเกิด หมั่ น wส้ ขึ้ น มา...อาจทำให้ ห นู ต้ อ งย้ า ย นิวาสถานไปอยู่ที่ตู้คอนเทรนเนอร์แทนอยู่ คอนโดฯ สุดหรู ก็เป็นได้... รักนะ จุบ จุบ

First Page


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 14

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้คาดว่า น่าจะเคลื่อนไหวในแดนบวกต่อเนื่องจาก ประเม วานนี้ได้ เนื่องจากยังมีแรงเก็งกำไรเข้ามา โอกาสปรับตัวเพิิ น่มทิขึ้นศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ มี ได้อีกเล็กน้อย แต่ให้ ในกลุ่มพลังงาน แต่ให้ติดตามสถานการณ์ ระวังการพักฐาน เพราะ ไข้หวัดใหญ่ AH1N1 เนื่องจากนักลงทุนยัง อยู่ในแดนบวกหลายว ดัชนีฯ ได้ปรับตัว ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะสามารถควบคุม ระวังเม็ดเงินลงทุนต่ ันทำการ อีกทั้งให้ สถานการณ์ ไ ด้ ห รื อ ไม่ รวมถึ ง ติ ด ตาม อาจมีผลต่อจิตวิทยาต่างชาติไหลกลับ ซึ่ง อการลงทุนได้ มาตราการลดภาษี เ พื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของรัฐบาลและการประชุมกนง.ที่จะมีขึ้นใน กลยุทธ์การลงทุน แนะซื้อหุ้น วั น ที ่ 20 พ.ค.นี ้ โดยนั ก ลงทุ น คาดว่ า พื ้ น ฐานแ ละมี ส ตอรี่ ดี โดยเ ฉพา ะ กลยุทธ์การลงทุน แนะนำให้ กนง.จะประกาศลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% PTTA สด R ที่ผลประกอบการ Q1/52 ออก น เงิ อ ลดน้ ำ หนั ก การลง ทุ น โดยถื มาอยู่ในทิศทางที่ดีและคาด Q2/52 น่า 50% หรื อ หากส นใจลง ทุ น ก็ แ นะนำ กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น แนะเทรดดิ ้ ง เก็ ง กำไร CK -BEC และM COT ให้ หุ้ น กลุ่ ม รั บ เหมา กลุ่ ม ป โ ตฯ และ จะดี ม ากกว่ า ไตรม าสแร ก ประเ มิ น แนวรับไว้ที่ 545 จุด ส่วนแนวต้าน 560 สถาบันการเงิน โดยประเมินแนวต้านไว้ แนวรับดัชนีฯ อยู่ที่ 530 จุด ส่วนแนว ต้านอยู่ที่ 555 จุด จุด ที่ 560 จุด และแนวรับ 540-535 จุด

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ ให้ ระวังการปรับฐาน เนื่องจากดัชนีฯ ได้ปรับ ตั ว ขึ้ น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหลาย วั น ทำการ ส่ ว นประเ ด็ น ที่ ต้ อ งติ ด ตาม คื อ ทิ ศ ทาง ตลาดหุ้นต่างประเทศว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ ในทิศทางใด รวมถึงสถานการณ์ทางการ เมืองในประเทศที่เริ่มกลับมาร้อนแรงอีก ครั้ง

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552 Top 20 by value

ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2552

Top 20 by volume

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 17

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 18

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 19

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

Print

หน้า 20

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

Print

Next Page

หน้า 22

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 125 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 27

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษถาคม 2552

08.30

ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์เพื่อสร้างอาชีพใหม่” ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสาทร

10.00

ไทยคม จัดงานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ป 2552 โรงแรม โฟร์ซีซั่น

10.00

ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ แถลงข่าวเปดตัว แคมเปญ “Blue Sale : หั่นกำไร ช่วย ชาติ” บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

10.00

ไอเอ็นจีประกันชีวิต แถลงข่าว “ไอเอ็นจีประกันชีวิต = การเติบโต” โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์

10.00

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ แถลงข่าว “TAQA 2009 รางวัลธุรกิจยานยนต์ ขวัญใจมหาชน” อาคารยาคูลท์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

10.00

ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จัดงานแถลงข่าว “ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำป 2552” อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ทาวเวอร์ 3 อีสต์

10.30

ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว “ไอบีเอ็มตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน เอสโอเอ เปดตัวโซลูชั่นใหม่ เสริมศักยภาพองค์กรฝามรสุมเศรษฐกิจ” โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัน

10.30

แมนูไลฟ ประกันชีวิต จัดงานเปดตัว CEO คนใหม่ ตึกแมนูไลฟประกันชีวิต ถ.ศรีอยุธยา

10.30

หอการค้าไทย แถลงข่าว เรื่อง “ข้อคิดเห็นของหอการค้าไทยที่มีต่อเศรษฐกิจไทย และผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค” และเรื่อง “การจัดงานมหกรรมพลังงาน เฉลิมพระเกียรติ” ห้องประชุม 2201 อาคารจรูญ สีบุญเรือง

11.00

ตลท.ขอเชิ ญ ฟ ง การนำเสนอข้ อ มู ล บริ ษั ท จดทะเบี ย นไตรมาส 1/2552 : Opportunity Day (13-15 พ.ค. 2552) ตลาดหลักทรัพย์ฯ

13.00

CAT จัดงานแถลงข่าว เปดตัวแคมเปญ “CAT 009…My Code” อาคารศูนย์บริการลูกค้า CAT

13.30

ซีเอส ล็อกซอินโฟ และ เทเลอินโฟ มีเดีย แถลงข่าวผลประกอบการไตรมาสที่1 ประจำป 2552 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

14.00

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จัดงานแถลงข่าว “ผลการดำเนินงาน Q1 /2552 และ แผนงาน Q2/2552 บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์” อาคารลุมพินี ทาวเวอร์

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

ติดต่อ คุณสุวมิ ล ศุภนาม

081-553-2299 , 02-736-3850 ต่อ 331

Disclaimer

Investor Station เป็นหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ป็นการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว Print

Previos Page

First Page

Investor_station 14 พ.ค. 2552  

ใช้อ่านก่อนลงทุน

Investor_station 14 พ.ค. 2552  

ใช้อ่านก่อนลงทุน

Advertisement