Page 1

Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554

News Station

www.istationnews.co 5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

ศก.โลกผันผวน กบข.อัน้ ลงทุนหุน้ ปรับกลยุทธ์ซบบอนด์ระยะสัน้ เอเชีย กบข.รับผลตอบแทนปีนลี้ ดลงกว่าปีกอ่ นทีท่ ำ�ได้ 9% เหตุศก.โลกผันผวน ปรับกลยุทธ์ โค้งสุดท้ายลงทุนตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เอเชีย แถมลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนเหลือ 16% หุ้นไทยเหลือแค่ 8% แต่พร้อมรอจังหวะเข้าลงทุน เล็งเพิ่มสัดส่วนลงทุนทางเลือกเป็น 12% ราว 4.5 หมื่นล้านบาทใน 3 ปี หวังสร้างผลตอบแทน 9.2% ต่อปี ขณะที่ปี 55 เตรียมลุย สินค้าโภคภัณฑ์-อสังหาฯ-โครงสร้างพื้นฐาน ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

7

G7 ให้คำ�มั่นจะช่วยเหลือ ภาคแบงก์-กระตุ้นศก. คลังชงภาษีรถคันแรกเข้าครม.วันนี้

8

“เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์” เตรียมขาย-เข้าเทรด mai ปลาย ต.คนี้

9

Dynamic Station Gold Trend

10

Lifestyle Station เมื่ออาหารเป็นพิษ

13

มองหุ้นจากเซี ย น ยังเหนื่อยต่อไป

14

Data Station

BANPU จะทำ�เทนเดอร์ฯ Hunnu Coal ทัง้ หมด ที่หุ้นละ 1.80 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ต่อหน้า 4

AGE ประชุมวิสามัญฯ อนุมตั แิ ตกพาร์ 14 ก.ย.นี้ ต่อหน้า 4

SET News ตัวตน

“วิษณุ เทพเจริญ” เจ้าของ “อั่งเปา แอสเสท”

ตอนที่ 4

ต‡อหนˆา 12

ตลท.เผย ส.ค. 54 SET ร่วง 5.60% ต่อหน้า 8

TKS

ราคาพื้นฐานปี 55 ที่ 9.40 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554

ศก.โลก (ต่อจากหน้า 1)

น า ง ส า ว โ ส ภ า ว ดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุน บำ � เหน็ จ บำ � นาญข้ า ราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ผลตอบแทน การลงทุนของ กบข.ในปีนี้ อาจจะ น้ อ ยกว่ า ปี ก่ อ นที่ ทำ � ได้ 9% เนือ่ งจากการลงทุนในช่วง 8 เดือน ที่ผ่านมามีความผันผวนสูง โดยมี ปัจจัยเสี่ย งจากเสถี ย รภาพด้าน การคลั ง ของกลุ่ ม ประเทศยุ โ รป และสหรัฐฯ ปัญหาหนี้สาธารณะ ยุ โ รปในระดั บ สู ง และวิ ก ฤต เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ที่ มี แ นวโน้ ม ชะลอตัวได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลก ปรับตัวลดลง 14% ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา กบข. ได้ ดำ � เนิ น การปรั บ กลยุ ท ธ์ ก าร ลงทุนตั้งแต่ในช่วงกลางปี โดยได้ ทยอยลดสัดส่วนการลงทุนหุ้นใน และนอกประเทศจาก 22% ในช่วง ต้นปี เป็น 16.14% ณ สิ้นเดือน ส.ค. และเพิม่ สัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี้ในและนอกประเทศ จาก 70% เป็น 75% เพื่อลดผล กระทบจากภาวะการลงทุ น ที่ ผันผวนสูง อย่างไรก็ดี ในไตรมาส สุดท้ายของปี 54 กบข.วางกลยุทธ์ การลงทุน โดยเน้นการลงทุนใน ตราสารหนี้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ผล ตอบแทนที่ มั่ น คง โดย กบข. วางแผนขยายการลงทุ น ไปยั ง ตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียที่มี ปั จ จั ย พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ดี นอกจากนี้ ยังรอจังหวะเข้าซื้อหุ้น พื้ น ฐานดี ราคาต่ำ � กว่ า มู ล ค่ า เหมาะสม โดยเฉพาะหุ้ น ใน ภูมิภาคเอเชีย นอกเหนือจากที่มี แผนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ และโครงสร้างพื้นฐานโลกอยู่แล้ว ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา กบข.ได้ปรับแผนกลยุทธ์การลงทุน โดยทยอยปรั บ ลดการลงทุ นใน สิ น ท รั พ ย์ ที่ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง

News Station

ทั้งตราสารทุนไทยและตราสารทุน ต่างประเทศ จากเดิมที่มีสัดส่วน การลงทุ น ที่ 22% ซึ่ ง ทยอยลด สัดส่วนการลงทุนมาเหลือที่ 16% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในตราสาร ทุนไทยในสัดส่วน 8% และลงทุนใน

กำ�ไรในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน โดยกลุ่มที่ให้น้ำ�หนักการลงทุนยัง อยู่ในกลุ่ม SET50 เป็นหลัก คือ กลุ่มพลังงานและสถาบันการเงิน ขณะที่ ม องว่ าในปี ห น้ า การลงทุ นในหุ้ น ไทยยั ง ถื อ ว่ า มี

ตราสารทุ น ต่ า งประเทศ 8% เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่จะลงทุนใน ตราสารทุนไทย 10% และตราสาร ทุนต่างประเทศ 12% สำ � หรั บ การลงทุ น ใน หุ้ น ไทยยั ง คงรั ก ษาน้ำ � หนั ก ไว้ ทีร่ ะดับ 8% และต่างประเทศที่ 8% โดยการลงทุนอาจจะมีการซื้อขาย ทำ � กำ � ไรบ้ า ง หากราคาปรั บ ตั ว ลดลงก็ จ ะเข้ า ซื้ อ และจะขายทำ �

ความน่าสนใจ แต่ยังคงต้องรอดู ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ทั้ ง ของสหรั ฐ ฯ แ ล ะ ยุ โ ร ป ที่ ยั งไ ม่ ชั ด เ จ น ว่ า จะออกมาอย่างไร ส่วนการลงทุน ในต่างประเทศจะใช้วิธีการลงทุน ผ่านกองทุน โดยมีผจู้ ดั การกองทุน เป็นผู้ดูแล ทัง้ นี้ ภายใน 3 ปีขา้ งหน้า กบข.มี แ ผนที่ จ ะเพิ่ ม สั ด ส่ ว น การลงทุ น ทางเลื อ กเป็ น สั ด ส่ ว น

12% ของสินทรัพย์รวมของกองทุน หรือคิดเป็นเม็ดเงินลงทุนประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท หรือมีสัดส่วน เพิ่ ม ขึ้ น อี ก 5% จากปั จ จุ บั น ที่ กบข.มีการลงทุนทางเลือกคิดเป็น 6.6% ของสินทรัพย์รวมของกอง ทุ น โดยแบ่ ง เป็ น การลงทุ นใน นิติบุคคลเอกชนไทยมูลค่า 1.15 หมื่ น ล้ า นบาท, การลงทุ น ใน อสังหาริมทรัพย์ไทย มูลค่า 1.35 หมื่นล้านบาท โดยผลตอบแทน ตลอดระยะเวลาของการลงทุนทาง เลื อ ก (IRR) อยู่ ที่ 9.2% ต่ อ ปี ซึ่งจะต้องหาจังหวะเพื่อลงทุนใน สินค้าโภคภัณฑ์ซงึ่ คาดว่าจะลงทุน อย่างช้าได้ไม่เกินต้นปีหน้า ในรูป แบบผสม ทั้งทองคำ� หรือโลหะ มี ค่ า และสินค้าเกษตร รวมถึง อสังหาริมทรัพย์ของไทยและโลก และโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานของ โลก ซึง่ กลางปี 55 จะเริม่ ลงทุนใน นิ ติ บุ ค ค ล เ อ ก ช น แ ล ะ อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดย จะเป็ น การลงทุ น ผ่ า นกองทุ น สำ�หรับสินค้าโภคภัณฑ์คาดว่าจะ เริ่มลงทุนได้ประมาณต้นปี 55 ด้านดร.ตรีพล ภูมิวสนะ ผู้ อำ � น ว ย ก า ร ฝ่ า ย ล ง ทุ น ต่างประเทศและบริหารผู้จัดการ กองทุน กบข. เปิดเผยว่า สำ�หรับ ก า ร ล ง ทุ นใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ล่ า สุ ด กฏกระทรวงฉบั บใหม่ ไ ด้ อนุญาตให้ กบข.สามารถลงทุนใน กองทุนต่างประเทศโดยตรงได้เลย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการคัดสรร ผู้จัดการกองทุนใหม่ว่าจะมีการ ลงทุนย้ายพอร์ตลงทุนของ กบข. ทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นออสเตรเลียกลับมา อยู่ที่ กบข.โดยตรง และจะมีการ จ้างผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บริหาร จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแลโดยตรง ซึ่งคาดว่าจะสามารถจ้างผู้จัดการ กองทุ นได้ ภ ายใน 2 - 3 เดื อ น ข้างหน้า www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554 BANPU (ต่อจากหน้า 3) ส่วนของออพชั่น Hunnu ที่ถือโดย ที่สูงเมื่อเทียบกับราคาซื้อขายหุ้นของ

นางสมฤดี ชัยมงคล ผูช้ ว่ ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน บมจ. บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (บ้านปู) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษทั ฯ ถือหุน้ 100% จะทำ�คำ�เสนอ ซื้อโดยชำ�ระค่าตอบแทนเป็นเงินสด เพือ่ ซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของ Hunnu Coal Limited (Hunnu) ในส่วนทีบ่ า้ นปูยงั ไม่ ไ ด้ ถื อ ครอง (คำ � เสนอซื้ อ หุ้ น ) ซึ่งปัจจุบันถืออยุ่ 12% โดยจะชำ�ระ ค่าตอบแทนเป็นเงินสดที่ราคา 1.80 ดอลลาร์ อ อสเตรเลี ย ต่ อ หุ้ น และ ออพชั่ น ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น ของ Hunnu (Options) ทีอ่ อกแล้วทัง้ หมดในขณะ นี้ เพื่ อ ทำ � ให้ มู ล ค่ า ส่ ว นทุ น ของ Hunnu เต็ ม มู ล ค่ า ที่ 477 ล้ า น ดอลลาร์ออสเตรเลีย ภายใต้เงื่อนไข ของการที่บ้านปูได้รับความยินยอม และการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงตามที่ กฎหมายกำ�หนด ทั้งนี้ คณะกรรมการของ Hunnu ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แนะนำ� ให้ผู้ถือหุ้นของ Hunnu พิจารณา ตอบรับคำ�เสนอซือ้ หุน้ ของบ้านปูแล้ว ภายใต้เงื่อนไขว่าไม่มีคำ�เสนอซื้ออื่น ที่ ดี ก ว่ า และในกรณี ที่ บ้ า นปู ทำ � คำ�เสนอซื้อออพชั่น (Option Offer) ใ ห้ ผู้ ถื อ อ อ พ ชั่ น ข อ ง H u n n u ตอบรับคำ�เสนอซือ้ ออพชัน่ ของบ้านปู ภายใต้เงื่อนไขว่าไม่มีคำ�เสนอซื้ออื่น ที่ ดี ก ว่ า โดยคณะกรรมการของ Hunnu ทุกท่านได้แสดงความจำ�นง ทีจ่ ะตอบรับคำ�เสนอซือ้ หุน้ ของบ้านปู ในส่วนของหุน้ ของ Hunnu ทีถ่ อื โดย หรือในนามของกรรมการแต่ละท่าน ภายใต้เงื่อนไขว่าไม่มีคำ�เสนอซื้ออื่น ทีด่ กี ว่า และได้แสดงความจำ�นงทีจ่ ะ ตอบรับคำ�เสนอซือ้ ออพชัน่ ของบ้านปู หากบ้านปูทำ�คำ�เสนอซื้อออพชั่นใน

หรือในนามของกรรมการแต่ละท่าน สำ�หรับราคาเสนอซื้อหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นของ Hunnu จะได้รับมีมูลค่า สูงกว่าราคาตลาด ดังนี้ 1.ราคาเสนอซือ้ คิดเป็น 30% สู ง กว่ า ราคาปิ ด ของหุ้ น Hunnu ที่ 1.385 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เมือ่ วันที่ 8 ก.ย. 54 ซึ่งเป็นวันซื้อขายสุดท้าย ก่อนการประกาศทำ�คำ�เสนอซื้อครั้งนี้ 2.ราคาเสนอซือ้ คิดเป็น 53% สูงกว่า ราคาหุ้นของ Hunnu ที่ 1.18 ดอลลาร์ออสเตรเลีย คิดคำ�นวณตาม ราคาหุ้ น เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ำ � หนั ก สำ � หรั บ ระยะเวลาหนึง่ เดือนจนถึงวันที่ 8 ก.ย. 54 (1-month Volume Weighted Average Price (VWAP)) 3.ราคาเสนอซือ้ คิดเป็น 41% สูงกว่า ราคาหุ้นของ Hunnu ที่ 1.28 ดอลลาร์ออสเตรเลีย คิดคำ�นวณตาม ราคาหุ้ น เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ำ � หนั ก สำ � หรั บ ระยะเวลาสามเดือนจนถึงวันที่ 8 ก.ย. 54 (3-months Volume Weighted Average Price (VWAP)) คำ � เสนอซื้ อ จะอยู่ ภ ายใต้ เงื่อนไขบางประการซึ่งรวมถึงการที่ บ้านปูจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาทำ � คำ � เสนอซื้ อ หุ้ น และ คำ�เสนอซื้อออพชั่น บ้านปูต้องถือหุ้น ของ Hunnu และออพชัน่ ของ Hunnu อย่างน้อย 90% ภายใต้เงื่อนไขของ การที่ ASIC และ ASX อนุญาตให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือผ่อนผันเท่าที่ จำ�เป็นเพื่ออนุญาตให้ทำ�คำ�เสนอซื้อ ออพชั่นได้และเงื่อนไขอื่น BANPU เชื่อว่าคำ�เสนอซื้อ ในครั้งนี้เป็นข้อเสนอที่เป็นการเปิด โอกาสการลงทุนทีน่ า่ สนใจและเฉพาะ เจาะจงแก่ผู้ถือหุ้นของ Hunnu และ คำ�เสนอซื้อของบ้านปูมีส่วนล้ำ�มูลค่า

Hunnu ที่ ผ่ า นมาไม่ น านนี้ โดย พิจารณาถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของ เหมืองถ่านหินและถ่านหินสำ�รองของ Hunnu และเชื่อว่าการทำ�คำ�เสนอซื้อ โดยชำ�ระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจะ ทำ�ให้ผู้ถือหุ้นของ Hunnu และผู้ถือ ออพชั่นของ Hunnu สามารถรับรู้ กำ�ไรในมูลค่าหุน้ และออพชัน่ ได้ทนั ที โดยเฉพาะในสภาพตลาดที่ผันผวน และไม่แน่นอนในปัจจุบัน

AGE (ต่อจากหน้า 1)

เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (ราคา พาร์ ) จากราคาหุ้ น ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ ละ 0.25 บาท ทัง้ นี้ เมือ่ ได้รบั การอนุ มั ติ จ ะทำ � ให้ หุ้ น สามั ญ จด ทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 280,945,000 หุน้ เป็น 1,123,780,000 หุน้ โดยมีหนุ้ สามัญที่เรียกชำ�ระแล้ว 823,457,676 หุ้น ซึ่งคาดว่าจะเข้าซื้อขายในราคา พาร์ใหม่ได้ปลายเดือนกันยายน 2554

“จุ ด ประสงค์ ใ นการแตก พาร์ของ AGE ครัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้มสี ภาพ คล่ อ งหมุ น เวี ย นในตลาดมากขึ้ น เพื่อรองรับความสนใจของนักลงทุน รายย่อยทีส่ นใจเข้ามาลงทุนในบริษทั เพิ่มมากขึ้น” นายพนมกล่าว AGE ได้วางแผนธุรกิจ 5 ปี ทำ � รายได้ 10,000 ล้ า นบาท โดยประเมิ น จากความต้ อ งการ

นายพนม ควรสถาพร กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ได้ นั ด ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของ บริษัทฯ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 นี้ โดยจะเริ่ ม ประชุ ม ตั้ ง แต่ เวลา 14.00 น.ที่โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยมีวาระเพื่อขออนุมัติ

หน้า 4

อย่ า งไรก็ ต ามบ้ า นปู จ ะ ให้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งเต็ ม ที่ แ ก่ ที ม ผู้ บ ริ ห ารและกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบันของ Hunnu และบ้ า นปู เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพใน อุ ต สาหกรรมถ่ า นหิ น ของประเทศ มองโกเลีย โดยสำ�หรับแหล่งเงินทุนที่ ใช้ ใ นการทำ � คำ � เสนอซื้ อ ในครั้ ง นี้ มาจากเงินสดสำ�รอง และจากวงเงิน สินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ใช้ถ่านหินในอนาคตที่ยังคงปรับตัว เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ วางแผนการขยายการส่งออกถ่านหิน ในตลาดต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ปัจจุบนั ได้ เ ข้ า ไปทำ � ตลาดในประเทศจี น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และขณะนี้ ยั ง อยู่ ระหว่ า งการเจรจากั บ ลู ก ค้ า จาก ประเทศอินเดีย และญี่ปุ่นอีกด้วย

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554

แบงก์ชาติจีนเผยยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ เดือนส.ค.อยู่ที่ 85.9 พันล้านดอลล์ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ธนาคารกลางจีน เปิดเผยว่า ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 548.5 พันล้านหยวน (85.9 พันล้านดอลลาร์) และปริมาณสภาพ คล่องในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 13.5% ซึ่งเป็นอัตราที่ชะลอลง มากที่สุดในรอบอย่างน้อย 6 ปี “การขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางจีนในอาจ ไม่เกิดขึน้ อีกในปีนี้ เมือ่ พิจารณาถึงเศรษฐกิจในประเทศทีช่ ะลอ ลง อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง และแนวโน้มการขยายตัวของ เศรษฐกิจโลกที่ไม่ดีนัก” นายจาง เจียนนักเศรษฐศาสตร์ที่ บาร์เคลย์สแคปิตอลในฮ่องกงกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารกลางจีนได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแล้ว 5 ครั้งนับแต่กลางเดือนตุลาคม และขึ้นอัตราส่วนกันสำ�รอง ทางการเงินแล้ว 9 ครั้งมาอยู่ที่ 21.5% ขณะเดียวกันธนาคารกลางจีนประกาศว่า การลด อัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นงานที่มีความสำ�คัญลำ�ดับแรกต่อไป แม้ อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมจะลดลงจากเดือนก่อนหน้าก็ตาม โดยการประกาศดังกล่าวของธนาคารกลางจีน

เกิดขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ว่า ธนาคารจีนจะเริ่มให้ความ สำ�คัญกับการคงอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจแทนการควบคุม อัตราเงินเฟ้อมากขึ้น หลังอัตราเงินเฟ้อลดลงแล้ว ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อจีน ลดลงมาอยู่ที่ 6.2% จาก 6.5% ในเดือนก่อนหน้า

จี 7 ให้คำ�มั่นจะช่วยเหลือภาคแบงก์กระตุ้นศก. หลังวิกฤตหนี้ยุโรปโลกป่วน รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ จี 7 ให้ค�ำ มัน่ จะให้การ ช่วยเหลือภาคธนาคาร และจะกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ หลังวิกฤตหนีย้ โุ รปกดดันภาวะการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนโลก และทำ�ให้เกิดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเผชิญภาวะถดถอยอีก ครั้ง “เราจะใช้ทกุ มาตรการทีจ่ �ำ เป็นในการรักษาเสถียรภาพ ของภาคธนาคารและตลาดเงินตลาดทุน ความกังวลเกี่ยวกับ แนวโน้มเศรษฐกิจในขณะนีแ้ ละในอนาคตทำ�ให้มคี วามเป็นทีท่ วั่ โลก จะต้องร่วมมือกันในการกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่าง สมดุลมั่นคงและยั่งยืน” ในแถลงการณ์ของที่ประชุมรัฐมนตรีคลัง จี 7 ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุ ความกังวลเกี่ยวกับการที่กรีซจะไม่สามารถรอดพ้น จากการผิดนัดชำ�ระหนี้ได้ส่งผลให้มีแรงเทขายในตลาดหุ้นทั่วโลก อย่างรุนแรง และกดดันให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำ�สุดใน

AFET

“ลงต่อรับศก.ยุโรปทรุด” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 660 สัญญา สถานะคงค้าง 2,416 สัญญา - ปิด 140.85 บ./ก.ก. ลดลง 2.65 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนเม.ย. 55) ปัจจัยบวก - ฝนตกและน้�ำ ท่วมพืน้ ทีป่ ลูกยาง ปัจจัยลบ - กรีซส่งสัญญาณจะผิดชำ�ระหนี้ - นโยบายกระตุน้ จ้างงานโอบามาต้องรอมติจากสภาคองเกรส - เงินดอลล์แข็งค่า สะท้อนนลท.แห่ถอื เงินสดมากขึน้ - เส้นเทคนิคจะลงสูแ่ นวรับ 140 - 135 บ./ก.ก. กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนเม.ย. 55) - หรือ รอขายหากหลุด 135 บ./ก.ก. - แนวรับ 135 บ./ก.ก. ถัดไป 123 บ./ก.ก. - แนวต้าน 150 บ./ก.ก.

หน้า 5

รอบ 6 เดือนเมื่อเทียบดอลลาร์ และอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำ�สุดนับ แต่ปี 2001 เมื่อเทียบเยน ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวระบุว่า บีเอ็นพีพาริบาส์ โซซิเอเต้เจเนอราล และเครดิตอกริโคล สถาบันการเงินขนาดใหญ่ ทีส่ ดุ ในฝรัง่ เศสอาจถูกลดอันดับความน่าเชือ่ ถือโดยสถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือมูดี้ส์อินเวสเตอร์สเซอร์วิส หรือ มูดี้ส์ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากเป็นสถาบันการเงินที่ถือครองตราสารหนี้กรีซมากที่สุด

เยอรมนีแย้มมีความเป็นไปได้ ที่กรีซอาจถูกอัปเปหิออกจากยูโรโซน รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นางคริสเตียน ลินด์ เนอร์ เลขาธิการสำ�นักนายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่า มีความเป็น ไปได้ที่กรีซอาจต้องออกจากการเป็นประเทศสมาชิกยูโรโซน แต่ เป้าหมายในขณะนีค้ อื การช่วยเหลือกรีซให้คงสถานะการเป็นประเทศ สมาชิกยูโรโซนต่อไป นางลินด์เนอร์ กล่าวว่า เป้าหมายทีส่ �ำ คัญคือการทำ�ให้ กรีซสามารถเป็นประเทศสมาชิกยูโรโซนต่อไปได้ และตราบที่กรีซ ยังสามารถลดรายจ่ายสาธารณะลงได้ต่อเนื่อง เงินช่วยเหลือจาก ยูโรโซนจะยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ขณะทีน่ กั การเมืองจากพรรคเสรีประชาธิปไตยระบุวา่ ควรมีการเตรียมแนวทางอื่นๆ ไว้รองรับเช่นกัน ซึ่งรวมถึงการให้ กรีซออกจากการเป็นสมาชิกยูโรโซน

TFEX

“กรีซส่อผิดชำ�ระหนี้ อยู่ฝั่งขายมีลุ้น”

นายคมสันต์ ปรมาภูติ รองผูจ้ ดั การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง หรือ BLS SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 20,666 สัญญา สถานะคงค้าง 39,000 สัญญา - ปิด 716.20 จุด ลดลง 22.50 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - นลท.คาดหวังแผนกระตุน้ งานโอบามาผ่านสภาฯ - ลุน้ เฟดออก QE3 ในการประชุม 20-21 ก.ย.นี้ ปัจจัยลบ - กรีซส่อแววผิดชำ�ระหนี้ - เฟดไม่มแี ผนกระตุน้ ศก. - ต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 2361.76 ล้านบาท กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (Short) (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 710 จุด - แนวต้าน 725 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 740 และ 715 จุด แนวต้าน 753 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554

หน้า 6

TKS ราคาพื้นฐานปี 55 ที่ 9.40 บาท บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) แนะนำ�ซื้อ TKS ราคาพื้นฐานปี 55 ที่ 9.40 บาท โดยคาดรายได้ปี 2554 ที่ 1,225.91 ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิ ที่ 231.78 ล้านบาท จาก Backlog ในมือที่มีอยู่ และ SYNEX ที่กำ�ไรยัง เติบโตดี โดยครึ่งปีแรกมีกำ�ไรสุทธิคิดเป็น 55% ของคาดการณ์แล้ว ซึ่งยัง ไม่รวมกำ�ไรจากการขายทีด่ นิ และในปี 2555 คาดรายได้จะโต 8.58% เป็น 1,331.07 ล้านบาท คาดจะรักษาระดับกำ�ไรขั้นต้นที่ 22-23% ไว้ได้ จาก การเน้นงานที่มีมาร์จิ้นดีขึ้น ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมจะลดลงจากการขาย โรงงานที่เพชรบุรีไป คาดกำ�ไรสุทธิที่ 259.12 ล้าน บาท อิง P/E 9 เท่า ราคาพื้นฐานปี 2554 จะอยู่ 8.40 บาท และเพิ่มเป็น 9.40 บาทในปี 2555

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 12/09/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

TKS 6.60 -0.15 -2.22 6.75 6.75 6.60 6.75 6.64

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

1,116,600 7,416 2.26 7.95 1.63 0.10 4.69 0.83 1,637

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/08/54

1. 2. 3.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 6.60 บาทหนาแน่นสุด

4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำ�กัด นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำ�กัด บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนหุ้น

(%)

93,509,012 10,599,900 8,886,450

37.69 4.27 3.58

6,676,460

2.69

5,752,360

2.32

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554

คลังชงภาษีรถคันแรกเข้าครม.วันนี้เริ่ม 1 ต.ค. 54 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อ ธิ บ ดี ก ร ม ส ร ร พ ส า มิ ต กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) วันนี้ กรมฯ จะเสนอ มาตรการลดภาษี สำ � หรั บ โครงการรถยนต์คันแรกเข้าสู่ การพิจารณา โดยมีเงือ่ นไขต้อง เป็นรถยนต์นงั่ ไม่เกิน 1,500 ซีซี และราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนรถกระบะไม่กำ�หนด ซีซี ทั้งนี้การคืนภาษีจะคืน เงิ นในรู ป ของเช็ ค หลั ง จาก 1 ปี ข องวั น ซื้ อ แต่ ผู้ ซื้ อ ต้ อ ง ถือครองรถเป็นเวลา 5 ปี และ ไม่สามารถโอนได้ในระยะเวลา ดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการคลัง คาดว่าโครงการนี้ จะทำ�ให้มี ความต้องการซื้อรถใหม่เพิ่มขึ้น

5 แสนคัน ตามที่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ กระทรวงการคลังระบุไว้ และ ทำ�ให้การเก็บภาษีรถยนต์ในปี

2555 สูงขึ้นมาก เพราะการคืน ภาษีจะเริ่มในปีถัดไป “มาตรการดั ง กล่ า วจะ เริม่ ใช้กบั รถทีซ่ อื้ ตัง้ แต่ 1 ต.ค. 54

นอกระบบ I-Bank ให้วงเงิน ตั้งแต่ 5,000 - 200,000 บาท ต่ อ ราย โดยคิ ด อั ต รากำ � ไร SPRR** +6.85% ต่อปี (ปัจจุบัน เ ท่ า กั บ 1 4 . 4 7 5 % ต่ อ ปี ) โดยลูกค้าที่ขอสินเชื่อวงเงินไม่ เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องมี บุ ค คลค้ำ � ประกั น หากเกิ น 10,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำ� ประกันอย่างน้อย 1 คน

ธนาคารให้วงเงินสินเชือ่ ขั้นต่ำ� 5,000 - 500,000 บาท ต่ อ กลุ่ ม โดยคิ ด อั ต รากำ � ไร SPRR** +6.85% ต่อปี (ปัจจุบัน เท่ า กั บ 14.475%ต่ อ ปี ) และ ไม่ ต้ อ งมี บุ ค คลค้ำ � ประกั น สำ � หรั บ ผู้ ข อสิ น เชื่ อ วิ ส าหกิ จ ชุมชน ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. ต้องเป็นกลุม่ ผูป้ ระกอบ การรายย่อย หรือกลุม่ ผูป้ ระกอบ สำ�หรับสินเชื่อวิสาหกิจ อาชี พ สุ จ ริ ต ที่ ไ ม่ ขั ด ต่ อ หลั ก ชุมชน เป็นสินเชือ่ ทีใ่ ห้ทนุ ในการ ศาสนาอิสลาม และเป็นกิจการ ดำ�เนินธุรกิจ หรือขยายกิจการ ขนาดเล็กวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน ขนาดเล็กทีไ่ ม่ขดั ต่อหลักศาสนา 20 ล้านบาท 2. รายได้ของ อิ ส ลาม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การค้ า กลุ่ ม เพี ย งพอที่ จ ะ ชำ � ระหนี้ การลงทุ น หรื อ การผลิ ต ที่ มี 3. เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ แ ละ ประสิ ท ธิ ภ าพ ทำ �ให้ เ กิ ด การ สถานประกอบอาชีพ หรือให้ พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ ความ บริ ก ารที่ มี ห ลั ก แหล่ ง แน่ น อน เชี่ ย วชาญและการจั ด สรร สามารถติดต่อได้ ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

I-Bankเปิดตัวสินเชื่อ รีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบ ร า ย ง า น ข่ า ว จ า ก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า ได้เปิด ตัวโครงการสินเชือ่ รีไฟแนนซ์หนี้ นอกระบบ I-Bankเพื่อให้การ ช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนี้ สินนอกระบบที่ต้องจ่ายอัตรา ดอกเบีย้ สูงของผูป้ ระกอบอาชีพ ค้าขายและผู้ประกอบการราย ย่อยที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ อย่ า งมี ค วามสุ ข ยิ่ ง ขึ้ น และ โครงการสินเชื่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเงิน ทุ น แก่ ก ลุ่ ม ผู้ ป ระกอบอาชี พ สุจริตทีม่ รี ายได้นอ้ ยทัว่ ประเทศ สิ น เชื่ อ รี ไ ฟแนนซ์ ห นี้

จนถึง 30 ธ.ค. 55 ส่วนการขอ คืน ให้ไปยื่นเอกสารของรับคืน ได้ทสี่ รรพสามิตพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ ส่วนสาเหตุที่กำ�หนดให้เป็นรถ ไม่เกิน 1,500 ซีซี. เพื่อต้องการ ที่จะช่วยสำ�หรับผู้มีรายได้น้อย แ ล ะ ผู้ เ ริ่ ม ทำ � ง า น ใ ห ม่ ” อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าว เขากล่าวว่า ในปี 2554 คาดว่ า จะมี ก ารผลิ ต รถยนต์ 1.9 ล้านคัน โดยส่งขายต่าง ประเทศ 1 ล้านคัน ซึ่งไม่มีการ เก็บภาษี และขายในประเทศ 9 แสนคัน ดังนัน้ รถยนต์ทเี่ พิม่ ขึ้ น จากโครงการดั ง กล่ า ว จึงน่าจะทำ�ให้ยอดขายรถยนต์ ในประเทศในปีหน้า เพิ่มขึ้นอีก 50% จากฐานในปี 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554

ตลท.เผย ส.ค.54 SET ร่วง 5.60% 8 เดือนแรกปีนี้ ต่างชาติขายสุทธิ 19,083.94 ล. ดร.เทียนทิพ สุพานิช ผู้อำ�นวยการ สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ภาวะ การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยเดือน ส.ค. 54 พบว่า SET Index ปรับลดลง 5.60% ซึ่ ง เป็ น ทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ตลาดหุ้ น ภู มิ ภ าค แต่ เ มื่ อ เที ย บกั บ สิ้ น ปี ก่ อ นดั ช นี ฯ เพิ่ ม ขึ้ น 3.61% เพิ่มขึ้นในระดับสูง เป็นอันดับ 2 รอง จากตลาดหุ้นในอินโดนีเซีย เพราะได้รับผล กระทบจากความกั ง วลเศรษฐกิ จ สหรั ฐ และหนี้สาธารณะในยุโรป ส่วนมูลค่าหลัก ทรัพย์ตามราคาตลาดลดลงมาอยูท่ ี่ 8,757,444 ล้านบาท หรือ ลดลง 7.42% จากสิ้นเดือน ก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 43.94% จากสิ้นปี 53

ขณะเดียวกันพบว่า นักลงทุนต่าง ชาติ ข ายสุ ท ธิ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทุ ก แห่ ง ในภูมิภาค เนื่องจากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ ในสหรัฐอเมริกา ส่วนในตลาดหลักทรัพย์ไทย นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 42,150.74 ล้านบาท ส่งผลให้ชว่ ง 8 เดือนแรกของปีนนี้ กั ลงทุนต่าง ชาติขายสุทธิไปแล้ว 19,083.94 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศขายสุทธิ 24,051.10 ล้านบาท แต่นักลงทุนรายย่อยซื้อ สุทธิ 40,870 ล้านบาท STEC ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า อุทัย มูลค่า 8.72 พันลบ. รายงานข่าวจาก บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) แจ้งว่า บริษัทฯ ในนามของคอนซอร์เตียม

News Station

หน้า 8

ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ ซิสเต็ม โปรเจ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด และ บริษทั ฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง (Construction Contract) โรงไฟฟ้าอุทัย โดยมีขอบเขตของงาน ได้แก่ งานออกแบบ (บางส่ ว น) งานจั ด หาภายในประเทศ งานก่อสร้าง งานทดสอบระบบของโรงไฟฟ้า ประกอบด้ ว ย งานโยธา งานโครงสร้ า ง งานอาคาร งานระบบสาธารณู ป โภค งานเครื่ อ งกล งานระบบไฟฟ้ า และระบบ ควบคุม งานติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานอื่นๆ โดยมี บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำ�กัด เป็นผูว้ า่ จ้าง มูลค่าโครงการเฉพาะส่วน งานของบริ ษั ท ฯ 8,723,178,000 บาท (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) มี ร ะยะเวลา การก่อสร้าง 1 ก.ย. 55 - 1 ธ.ค. 58

“เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์” เตรียมขาย-เข้าเทรด mai ปลาย ต.คนี้ นายวิ ช า โตมานะ กรรมการ ผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในฐานะที่ ป รึ ก ษาทาง การเงินของ บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูตคิ อลส์ (APCO) เปิดเผยว่า เอเชียน ไฟย์โตฯ คาดจะเสนอขายหุ้ น IPO ได้ ใ นช่ ว ง ปลายเดือนต.ค.นี้ และพร้อมจะเข้าเทรดใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (mai)

ในเดือนเดียวกัน (ต.ค.) โดยขณะนี้ยังอยู่ ระหว่างการพิจารณาจากสำ�นักงานคณะ ก ร ร ม ก า ร กำ � กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ ส่วนราคาที่ จะเสนอขายคาดว่าจะกำ�หนดช่วงราคา เสนอขายได้ในปลายเดือนนี้ (ก.ย.) APCO จะขายหุ้ น สามั ญ แก่ ประชาชนทั่วไป (IPO) จำ�นวน 50 ล้านหุ้น

แบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชน 45 ล้านหุน้ และเสนอขายต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน 5 ล้ า นหุ้ น โดยบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งสำ � อางเสริ ม ความงาม แบ่ ง เป็ น 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระชับสัดส่วน ผลิตภัณฑ์ถนอมและบำ�รุงผิว ผลิตภัณฑ์ ต่อต้านริว้ รอยและจุดด่างดำ� และผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างและบำ�รุงเส้นผม

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

GOLD TREND DAR Wong

W

TI Crude prices closed at 86.91 on Friday session and became neutral in market sentiment. This week, the market may decline further to test 843.20 levels as the default of Greek debt and Eurozone economy continue to resurface. Technically speaking, the market is now threading in big sideways from 83.00 to 90.00 while testing on the aforementioned downside band is highly possible. Abandon your short-view if the market penetrates above 90.00 resistances. Gold prices dropped sharply on Friday from 1885.90 to 1822.70 due to negatives vibes spread from Greek sovereign debts

again. This week, we reckon the market will consolidate sideways from 1840.00 - 1870.00 in early wee but still prone to fall further. We expect the trend to drive down to 1770.00 as our first targets if Euro stocks sink again. Abandon your short-view if the market reverses and settles above 1870.00. The SET Index traded within a tight range last week from 1040 - 1073 range. On Friday, the market closed with strong engulf patterns and will likely drive to lower prices in coming week. We reckon a possibility to test 1030 supports while the topside benchmark may

remain resilient at 1081 levels. Investors are advised to liquidate or reduce portfolio and observe for a while unless the trend revisits above 1100 regions.

Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com

www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554

เมื่ออาหารเป็นพิษ

by Jackal_XIII

“อาหารเป็นพิษ” คือ อาการท้องเดิน เนื่องจากการกินอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนเข้าไปอาจเป็นสารพิษที่ มาจากเชื้อโรค สารเคมี หรือพืชพิษ รวมถึงอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ จากเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อ อาหารกระป๋อง อาหารทะเล หรืออาหารค้างคืนทีไ่ ม่ได้อนุ่ ก็ท�ำ ให้เป็นโรคนีไ้ ด้เช่นกัน โดยจะเกิดอาการท้องร่วง คลืน่ ไส้ และอาการ ปวดท้องอันเนื่องมาจากเชื้อโรค ทำ�ให้เกิดการอักเสบของลำ�ไส้ อาจมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวตามมา ด้วย แต่ถ้าคุณมีอาการท้องเสียมากๆ ร่างกายจะเกิดอาการขาดน้ำ�และเกลือแร่ บางคนอาจมีอาการรุนแรงมากขึ้น เนือ่ งจากมีการติดเชือ้ และเกิดการอักเสบทีอ่ วัยวะต่างๆ ของร่างกาย และเมือ่ เชือ้ เข้าสูก่ ระแสโลหิตก็ทำ�ให้เกิดโลหิต เป็นพิษได้ แต่ถ้าพิษนั้นเกิดจากสารเคมีหรือพืชพิษบางชนิดจะมีผลต่อระบบประสาท เช่น ชัก หมดสติ และร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย เมื่อเกิดอาการอาหารเป็นพิษควรทำ�อย่างไร - ถ้าคุณท้องเสียมากเกินไปควรดื่มน้ำ�เกลือแร่เพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำ�ของร่างกาย - ถ้ามีอาการทางระบบประสาท (เช่น ชัก หมดสติ) หรือสงสัยว่าจะเกิดจากยาฆ่าแมลงหรือสารพิษอื่นๆ ควรรีบนำ�ส่งโรงพยาบาลโดยด่วน - ถ้าท้องเสีย อย่ากินยาหยุดถ่าย อาการท้องร่วงส่วนใหญ่มักจะหายได้เองเพราะการขับถ่ายเป็น กลไกธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องขับของเสียออกจากร่างกายอยู่แล้ว วิธีป้องกันอาหารเป็นพิษ 1. หมั่นล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงและกินอาหาร 2. ดื่มน้ำ�สะอาดหรือน้ำ�ต้มสุกทุกครั้ง 3. อย่าเสียดายอาหารที่เหลือจากเมื่อวานเลยค่ะ ยิ่งเป็นพวกที่มีกะทิด้วยแล้วยิ่งเสียง่ายมาก 4. ล้างผักและผลไม้ดว้ ยน้ำ�ไหล ถ้าแช่ดา่ งทับทิมได้จะดีมาก (ควรแช่ทงิ้ ไว้ประมาณ 15 นาที แล้ว ล้างด้วยน้ำ�สะอาดอีกครั้ง) 5. ไม่ควรทิ้งเนื้อสด ๆ ไว้นอกตู้เย็น เพราะอุณหภูมิที่ร้อนจะเร่งให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้อย่าง รวดเร็ว

Photo Release TNDT ร่วมงาน Opportunity Day ชมเดื อ น ศตวุ ฒิ (กลาง) กรรมการผู้ จั ด การ บมจ.ไทย เอ็น ดี ที (TNDT) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ บริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันภายหลังนำ�เสนอข้อมูล ต่ อ นั ก ลงทุ น นั ก วิ เ คราะห์ และสื่ อ มวลชน ในงาน O p p o r t u n i t y D a y ซึ่ ง จั ดโ ด ย ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แห่งประเทศไทย ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย TNDT พร้ อ มเดิ น หน้ า ขยายฐานธุ ร กิ จ ออกสู่ ต ลาด ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท แอลทีเอ็นดีที จำ�กัด ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เพื่ อ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการตรวจสอบด้ า น วิศวกรรมความปลอดภัยด้วยวิธีไม่ทำ�ลาย (Non destructive Testing,NDT) โดยได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก สปป.ลาว นานถึ ง 15 ปี ซึ่ ง จะช่ ว ยสนั บ สนุ นให้ ร ายได้ จ ากตลาด ต่างประเทศเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

ดีแทค - ดรีมเวิลด์ มอบส่วนลด 40 บ. - 30 ก.ย.นี้

นายอมฤต ศุขะวณิช ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และนายพิเชษฐ์ ศรี เ ชี ย งหวาง ผู้ จั ด การฝ่ า ยการตลาด บริ ษั ท อะมิ ว ส์ เ ม้ น ท์ ครีเอชั่น จำ�กัด ผู้บริหารสวนสนุกดรีมเวิลด์ ร่วมกันแนะนำ�ส่วนลด พิเศษ 40 บาท จาก Dtac Reward เมื่อลูกค้าดีแทคซื้อบัตรรวม เครื่องเล่นที่ดรีมเวิลด์จากราคาปกติ 430 บาท เหลือเพียง 390 บาท เพียงนำ�โทรศัพท์มือถือกดรับสิทธิ์ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ดรีม เวิลด์ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ก.ย.นี้เท่านั้น ทั้งนี้ dtac reward ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า ดีแทคที่จดทะเบียนในระบบตั้งแต่ 90 วันเป็นต้นไป โดยลูกค้า สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ เช่น สิทธิ์โทรฟรี, ส่ง SMS ฟรี, ใช้บริการดีแทคอินเทอร์เน็ตฟรี, ลุ้นรับ BlackBerry Torch 9800, ลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยว หรือรับส่วนลด สินค้าและบริการและความบันเทิงต่างๆ ได้ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dtac.co.th

มุมประกัน

กลุ่มอาคเนย์ฯ ร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมกับ นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธอาคเนย์ฯและ ร่ ว มถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนายสนิท วรปัญญา รองประธาน กรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและ การเงิ น ในงานสั ป ดาห์ ป ระกั น ภั ย ครั้ ง ที่ 3 ประจำ � ปี 54 โดยอาคเนย์ ฯ ได้ นำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย และประกั น ชี วิ ต หลากหลายประเภทมานำ�เสนอแก่ลูกค้าใช้บริการความคุ้มครอง ทั้งชีวิตและทรัพย์สินภายในงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพค เมืองทองธานี

L&E ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “การควบคุมภายในเกี่ยวกับงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่ากิจการ” นงราม วงษ์วานิช (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สุวรรณ ดำ�เนินทอง (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคม ผู้ ต รวจสอบภายในแห่ ง ประเทศไทย ถ่ า ยภาพเป็ น ที่ ร ะลึ ก ร่ ว มกั บ คณะวิทยากร ซึ่งประกอบด้วย ปกรณ์ ปริมาสพร (ขวาสุด) ประธาน กรรมการบริหาร บมจ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ (L&E) และผู้ทรง คุ ณ วุ ฒิ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย และบริ ษั ท เอกชนชั้ น นำ � ในโอกาสที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน ประเทศ จัดงานสัมมนาหัวข้อ” การควบคุมภายในเกี่ยวกับงานทาง การเงิน : กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่ากิจการ” ณ.หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

“วิษณุ เทพเจริญ” ตอนที่ 4

ตัวตน

เจ้าของ

“อั่งเปา แอสเสท”

“วิษณุ” บอกว่า เป้าหมายหลังกลับมาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ การสร้างเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยหุ้น PAO จะเป็นหุ้นที่มี การเติบโตสูง (High Growth) จะเพิม่ การลงทุนการพัฒนาโครงการ อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในเรื่องของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็จะไม่ละเลยที่จะให้ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น โดยจะพยายามจัดสรร ให้กับผู้ถือหุ้นในแง่ของการจ่ายปันผล หลังล้างขาดทุนสะสมหมด ซึ่งคาดว่าต้นปี 55 จะล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ 200 กว่าล้านบาท ให้หมด... ปัจจุบันโครงการอสังหาาฯ ของ PAO มีทั้งหมด 3 แบรนด์ คือ ณุศาสิริ (บ้านเดี่ยว), พาร์ค เอ็กซ์โซ เป็นคอนโดฯ ระดับราคา

“วิษณุ เทพเจริญ” ล้ า นต้ น ๆ และอั พ เป็ น คอนโดฯ ระดั บ กลางราคาขาย 80,000 บาท/ตารางเมตร จับตลาดเฉพาะย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) และย่านเขตเมือง “แบรนด์ PAO ถือว่าใหม่ในตลาดอสังหาาฯ แต่แบรนด์ “ณุศาสิริ” เป็นที่รู้จักไม่น้อยกว่า 5 ปี และเราอยู่แวดวงอสังหาาฯ มา 10 กว่าปีแล้ว ปัจจุบันเรามีสินค้าทุกเซ็กเมนต์ เดิมที่ ณุศาสิริ เน้นสินค้าพรีเมีย่ ม แต่เนือ่ งจากภาครัฐหันมาสนับสนุน เรือ่ งมีบา้ นหลังแรกราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เราก็หนั มาพัฒนา โครงการระดับราคาล้านกว่าบาท เช่น คอนโดฯ “พาร์ค เอกซ์โซ” ส่วนคอนโดฯ “อัพ” ก็อยู่ในระดับราคา 2 - 3 ล้านกว่าบาท สำ�หรับกลยุทธ์การทำ�ตลาดคอนโดฯ ของอั่งเปาาฯ ถ้ า เป็ น แบรนด์ “อั พ ” จะเน้ น คอนโดฯ ในเมื อ ง ส่ ว น “พาร์ค เอ็กซ์โซ” จะจับกลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการมูลค่าเพิม่ มีขนาด ห้ อ งใหญ่ ขึ้ น และสิ่ ง อำ � นวยความสะดวกมากขึ้ น เช่ น มีสระว่ายน้ำ�ขนาดใหญ่ มีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ให้สันทนาการ ได้มากกว่าคอนโดฯ ปกติ อย่างไรก็ตาม เชือ่ ว่าคอนโดมิเนียม ในโซน A เกาะติดรถไฟฟ้า ยังไม่โอเวอร์ซัพพลาย เนื่องจาก ลูกค้าต่างชาติยังนิยมซื้อ”

........ อ่านต่อฉบับหน้า .......

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554

ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดว่าน่าจะมีแรงซื้อดัชนีฯ กลับเข้ามา หลังจากดัชนีฯ ปรับตัวลดลงแรงติด 2 วัน ทำ�การ ดัชนีฯ จะรีบาวน์ได้บา้ ง โดยให้กรอบ แนวรับไว้ที่ 1,036 - 1,030 จุด และ แนวต้าน 1,050 - 1,056 จุด แต่อย่างไร ก็ตาม แม้จะเห็นการรีบาวน์ช่วงนี้ก็อาจจะ คาดหวังต่อการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันที่ 20 - 21 ก.ย. 2554 ทั้งนี้หากไม่มีมาตรการเพิ่มเติม ตลาดฯ มีโอกาสจะอ่อนตัวอีก สำ�หรับกลยุทธ์การ ลงทุน แนะนำ� เทรดดิ้ง ขึ้นขาย-ลงซื้อ ส่ ว นนั ก ลงทุ น ที่ ต้ อ งการซื้ อ เพื่ อ ถื อ แนะรอให้ดัชนีฯ ลงลึกมากกว่านี้

หน้า 13

ทิศทางดัชนีวันนี้ น่าจะยังผันผวนใน กรอบกว้างๆ โดยมีปัจจัยในประเทศที่ต้อง ติ ด ตามคื อ การปร ะชุ ม คณะรั ฐ มนตรี อาทิ การพิจารณานโยบายขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่ำ�และขึน้ เงิน เดือนข้าราชการ รวมทั้ง มาตรการลดภาษี ซื้อรถยนต์คันแรก ซึ่งอาจทำ�ให้ตลาดฯ ฟื้นตัว ส่วนปัจจัยต่างประเทศ ทัง้ จากสหรฐั ฯและยุโรป หากไม่มปี ระเด็นใหม่ในวันนีค้ งจะไม่มนี ยั สำ�คัญ ต่อการเคลื่อนไหวของตลาดฯ ทั้งนี้ประเมิน กรอบแนวรับอยู่ที่ 1,040 - 1,035 จุด แนวต้าน อยู่ที่ 1,055 - 1,060 จุด กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�ให้เล่นตามกรอบรายวัน สำ�หรับนักลงทุน ระยะสัน้ ส่วนนักลงทุนระยะกลางและระยะยาว แนะนำ �ให้ ห าจั ง หวะเข้ า ซื้ อในช่ ว งที่ ดั ช นี ฯ อ่อนตัว โดยแบ่งเป็น 5 step เพื่อเฉลี่ยต้นทุน

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 13 กันย�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 กันย�ยน 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,183.99 5.36% 2,881.91 13.04% 3,131.88 14.17% 14,906.51 67.44%

2,707.23 12.25% 4,270.76 19.32% 5,493.64 24.85% 9,632.66 43.58%

-1,523.24

Last Update

-1,388.85 -2,361.76 5,273.85 12/09/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,040.83 723.3 1,577.58 293.45

12/09/2011

Chg -21.54 -16.43 -35.53 -4.69 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg -2.03 -2.22 -2.2 -1.57 22,104.29 234.12

17:01:53

AGRO A dv ance 12% D ecline 72%

0

-0.41 No C hange 16%

-0.5 -1

TECH

-1.01 -1.28

CONSUMP

-1.5 -2 -2.5 -3

-1.56

-2.98

-3.5

SERVICE

FINCIAL

-4

-3.52 A dv ance 15% D ecline 69%

No C hange 16%

-1.97

-1.94

RESOURC

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 13 กันย�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 กันยย�ยน 2554

BBL

( Day )

: BBL 3,000,000

Price & Fundamental Symbol BBL

Last 150.50 Chg -5.50  %Chg -3.53  Open 154.00  High 154.00  Low 149.50  Prev 156.00  Avg 151.02  AccVol 9,349,100  AccVal(K฿) 1,411,871  2.98  %Fluct P/E 11.22  P/BV 1.22  DPS(Baht) 2.00  Yield(%) 3.21  EPS(Baht) 13.41  MktCap(Mil.) 287,281  Broker Target Update PST 218.00 9/9/2011 หลักทรัKKS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็217.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 7/9/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 5/9/2011 ค่าการ TNS ม่ ขึน้ มากที220.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

154.00

153.50

153.00

152.50

Price

152.00

151.50

151.00

150.50

150.00

149.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 13 กันย�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 กันยย�ยน 2554

KC

( Day )

Price & Fundamental Symbol KC

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

1.01 0.06  6.32  0.95  1.06  0.95  0.95  1.02  52,707,800  53,792  10.78 

N/A 0.65  N/A  N/A  N/A  884  Target Update No Comment

Volume Analysis

: KC

14,000,000 12,000,000 10,000,000

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000

1.06

1.05

1.04

1.03

1.02

Price

1.01

1.00

0.99

0.98

0.97

0.96

0.95

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 13 กันย�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 กันย�ยน 2554

BLAND

( Day )

Price & Fundamental Symbol BLAND

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: BLAND

80,000,000 70,000,000

0.63 -0.01  -1.56  0.63  0.64  0.61  0.64  0.62  86,734,900  53,914  4.84 

15.75 0.43  N/A  N/A  0.04  11,210  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

60,000,000

Vol.

50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

Price

0.64

0.63

0.62

0.61

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 692 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554

คำ�คมการลงทุน “คนส่วนใหญ่มอง กำ�ไร เป็นเหตุผลเดียวในการขายหุ้นดีๆ และคนส่วนใหญ่มักมีเหตุผลเป็นร้อยๆ พันๆ เพื่อถือหุ้นที่ ขาดทุน” Anonymous

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 13 ก.ย. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement