Page 1

Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

SLC หวังปี 55 พลิกเป็นกำ�ไร

หวัง “สปริง คอร์ปอเรชัน่ ” ปัม๊ กำ�ไรงามต้นปีหน้า SLC หวังปี 55 พลิกเป็นกำ�ไร จากปีนี้ผลงานรวมยังติดลบ หลังคาดบริษัทย่อย “สปริง คอร์ปอเรชั่น” โชว์ฟอร์มสวยตั้งแต่ Q1/55 ขณะที่แย้มรายได้ปีนี้มีโอกาสแตะ 250 - 260 ล้านบาท สูงกว่าเป้าเดิมที่คาดทำ�ได้อย่างน้อย 200 ล้านบาท ส่วนเดือน ส.ค. 54 คาดได้รับเงินเพิ่มทุนแบบ RO จำ�นวน 400 ล้านบาท อยู่ระหว่างเจรจา พันธมิตร กองทุนจากเยอรมัน เพื่อขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP กรณี “ฉาย บุนนาค” ทิ้งหุ้น 3.21% ยันไร้นัยสำ�คัญ ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

News Station 5 7 8

9

แนวโน้มอุตฯเดินเรือโลกช่วง 12-18 เดือนข้างหน้าเป็น เชิงลบ BOIปลื้มยอดขอส่งเสริมลงทุน ครึ่งแรก54โต33.6% TSF อยู่ระหว่างเจรจา หาพันธมิตรธุรกิจรายใหม่

Dynamic Station “ฮารุ ยามากูชิ”

10

Lifestyle Station

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

หลากสรรพคุณของโยเกิร์ต ในเดือนนี้ดัชนีจะวิ่งเข้าหา 1,100 จุด

DRT เริ่มทำ�ตลาดโครงหลังคาเหล็ก H2/54 ต่อหน้า 3

PROรับผลงาน Q2/54 ยังขาดทุน คาดธุรกิจกลับมาให้บริการภายในปีนี้ได้

ต่อหน้า 4

SET News

คาดอีกราว 10 วีก นลท.ตช.จะเข้าลุย ในตลาดหุ้นทั่วโลกอีกครั้ง แนวต้านที่ 6.80 บาท

SYNEX

ต‡อหนˆา 12

ต่อหน้า 8

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554 SLC หวัง (ต่อจากหน้า 1)

นายโฆสิ ต สุ วิ นิ จ จิ ต ประธานกรรมการ บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) (SLC) เปิดเผย ว่า ผลประกอบการในปีหน้าคาดว่า จะพลิกกลับมามีกำ�ไร จากปีนี้ที่ คาดว่าจะยังมีผลการดำ�เนินงาน รวมทีข่ าดทุน แต่เป็นการขาดทุนที่ ลดลงจากปี 2553 เนื่องจากในปี หน้าบริษัทฯ จะได้รับปัจจัยบวก จากผลการดำ�เนินงานของ บริษัท สปริง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อย ที่คาดว่าจะสามารถ พลิ ก กลั บ มามี กำ � ไรได้ ตั้ ง แต่ ไตรมาส 1/2555 เป็นต้นไป หลังจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ต้องแบกรับผลขาดทุนจากบริษัท ย่อย ทั้งนี้คาดว่ารายได้รวมในปี หน้ามีโอกาสทีจ่ ะถึง 400 ล้านบาท ซึ่งเร็วกว่าคาดการณ์เดิมที่คาดว่า จะมีรายได้ในระดับดังกล่าวในปี 2556 นอกจากนี้ ยั งได้ รั บ ปั จ จั ย สนับสนุนจากการปรับโครงสร้างใน การดำ�เนินธุรกิจไอซีทีด้วย สำ�หรับแนวโน้มธุรกิจช่อง สถานีข่าวสปริงนิวส์ คาดว่าจะมี รายได้รวมจากค่าโฆษณาในปีนี้ไม่ ต่�ำ กว่า 50 ล้านบาท โดยยังไม่รวม กับรายได้จากการให้บริการ sms ข่าว ที่บริษัทฯ เปิดให้บริการเพียง 10 วัน มีลูกค้าจำ�นวนถึง 40,000 ราย จากเป้าทีว่ างไว้ที่ 50,000 ราย พร้อมทัง้ คาดว่าสิน้ ปีอาจจะมีลกู ค้า ใช้ บ ริ ก าร sms ข่ า วเพิ่ ม ถึ ง 100,000 ราย ขณะทีร่ ายได้จากการขาย โฆษณาของช่องสถานีข่าวสปริง นิวส์ ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี จากลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า เอกชน เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับ ความน่าเชื่อถือจากการนำ�เสนอ ข่าวที่มีความเป็นกลางอีกด้วย นอกจากนี้ยังคาดว่าราย ได้รวมของบริษทั ฯ ในปีนจี้ ะสูงกว่า เป้ า ที่ ว างไว้ ม าอยู่ ที่ ป ระมาณ 250 - 260 ล้านบาท จากเป้าเดิม ทีว่ างไว้ทจี่ ะมีรายได้อย่างน้อยอยูท่ ี่ 200 ล้านบาท หรือเติบโตจากปี ก่อนประมาณ 100% โดยรายได้ รวมในปีนจี้ ะมาจากทัง้ ธุรกิจในสาย

News Station

มีเดีย คือ สปริงนิวส์ และสายไอซี ที คือ โซลูชนั่ เอสแอลซี คอนเนอร์ พร้อมทัง้ คาดว่าจะมีผลขาดทุนทีล่ ด ลง หลังจากที่รายได้จากการขาย โฆษณาของสปริ ง นิ ว ส์ มี แ นวโน้ ม ดีขึ้น นายโฆสิ ต กล่ า วต่ อ ว่ า เงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนแบบ Right Offering จำ�นวน 400 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำ�ไปใช้ลงทุนในสปริง

2 ภาษา เพื่อรองรับการเปิดเสรีใน ปี 2558 ด้านนายอารักษ์ ราษฎร์ บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซลู ชั่ น คอนเนอร์ (1998) (SLC) เปิดเผยว่า คาดว่าบริษัทฯ จะได้เงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำ�นวนเงิน 400 ล้านบาท ในช่วง เดือนสิงหาคมนี้ การขายหุ้นเพิ่ม

นิวส์จำ�นวน 150 ล้านบาท เพื่อ ขยายเครือข่ายและ Platform และ ซือ้ อุปกรณ์บางอย่างและใช้ลงทุนใน SLC ในธุรกิจสายไอซีที จำ�นวน 100 ล้ า นบาท ส่ ว นเงิ น ที่ เ หลื อ จำ�นวน 150 ล้านบาท จะใช้เป็น เงินทุนสำ�รอง รองรับการลงทุนใน อนาคต พร้อมทั้งในปีหน้ าสปริง นิวส์มีแผนที่จะเปิดสถานีโทรทัศน์

ทุนดังกล่าวจำ�นวน 1,212 ล้านหุ้น ในราคา 0.33 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้งในปีหน้าบริษัทฯ คาดว่าจะมีการตั้งบริษัทลูก เพื่อ ดำ�เนินธุรกิจสื่อนิวมีเดียโดยเฉพาะ หลังจากที่ได้เริ่มดำ�เนินธุรกิจในปีนี้ โดยแบ่งเป็นหน่วยธุรกิจและมีแนว โน้มที่ดีในธุรกิจข่ าว sms อีกทั้ง บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจา

เพื่อซื้อกิจการสื่อ ซึ่งเป็นสื่อเดิมอีก จำ�นวน 1 - 2 ราย ซึ่งไม่สามารถ ระบุ ไ ด้ ว่ า จะได้ ข้ อ สรุ ปในช่ ว งใด แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ มี ค ว า ม เ ร่ ง รี บ เพื่อเป็นการต่อยอดของธุรกิจสื่อ บริษัทฯ อยู่ในระหว่าง การเจรจากับพันธมิตร ทั้งในและ ต่างประเทศจำ�นวนหลายรายใน การขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ Private Placement จำ�นวน 700 ล้านหุ้น ที่ ผู้ ถื อ หุ้ นได้ อ นุ มั ติ ไ ว้ ก่ อ นหน้ า นี้ ซึ่ ง หนึ่ ง ในนั้ น เป็ น กองทุ น จาก เยอรมัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ อยู่แล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในนัก ลงทุ น หลายรายทั้ ง ในและต่ า ง ประเทศที่มีความสนใจและเจรจา กับบริษัทฯ ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ไม่ได้ มีการเร่งรัดและกำ�หนดระยะเวลาที่ จะเพิม่ ทุนให้แล้วเสร็จว่าจะเป็นช่วง เวลาใด เนื่องจากการขายหุ้นเพิ่ม ทุน PP ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแหล่ง รองรับการลงทุนในอนาคต ทั้งนี้จากกรณีล่าสุดที่นาย ฉาย บุนนาค ขายหุ้นของบริษัทฯ ออกมาจำ�นวน 3.21% มองว่าไม่มี นัยสำ�คัญ ทั้งนี้แม้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ไม่ได้มอี �ำ นาจ ในการบริหารแต่อย่างใด เพราะ การดำ�เนินธุรกิจสื่อต้องการความ เป็นอิสระ ซึง่ ปัจจุบนั คณะกรรมการ บริษัทฯ ไม่มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดีคาดว่าภายใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีโอกาสจะ ย้ายเข้ามาจดทะเบียนซือ้ ขายหุน้ ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จากปั จ จุ บั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ จดทะเบียนซือ้ ขายอยูใ่ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ เ อ็ ม เอไอ (mai) เพราะ ปัจจุบันบริษัทฯ เหลือเพียงเกณฑ์ กำ�ไรจากการดำ�เนินงานเพียงอย่าง เดี ย วที่ จ ะสามารถเข้ า เกณฑ์ ที่ สามารถซื้อขายใน SET ได้ ขณะที่ ในส่วนเกณฑ์ทนุ จดทะเบียนในขณะ นี้เข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554

DRT เริ่มทำ�ตลาด (ต่อจากหน้า 1)

นายสาธิต สุดบรรทัด รอง กรรมการผู้จัดการสายการขายและ การตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์ตรา เพชร จำ�กัด (มหาชน) (DRT) เปิด เผยว่า คาดแนวโน้มผลประกอบการ ในครึ่งปีหลังอาจจะชะลอตัวลงเล็ก น้อยเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เพราะ โดยปกติแล้วครึ่งปีแรกยอดขายจะ อยู่ที่ 60% ของเป้าหมายรวม ส่วน ครึง่ ปีหลังจะอยูท่ ี่ 40% เนือ่ งจากเข้า สู่ ฤ ดู ฝ นทำ �ให้ ง านก่ อ สร้ า งต่ า งๆ ชะลอตัวลง แต่ภาพรวมยังถือว่าค่อน ข้างดี เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่ง ออกไปต่างประเทศจึงทำ�ให้ยอดขาย ยังดูดี โดยสัดส่วนการส่งออกต่าง ประเทศปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10% ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังขยายฐาน ลูกค้าไปยังกลุม่ โครงการบ้านจัดสรร จากปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นลู ก ค้ า โครงการอยู่ที่ 5% คาดว่าสิ้นปีนี้จะ ปรับเพิ่มขึ้นไปถึง 7 - 10% สำ�หรับครึ่งปีแรกมั่นใจว่า ยอดขายน่าจะเติบโตไม่ต�่ำ กว่า 10%

แม้ว่าไตรมาส 2 ยอดขายอาจจะ อ่อนตัวจากไตรมาสแรก เพราะมีฝน ตกบ่อย ล่าสุด DRT ได้ร่วมมือกับ “แฮดเลย์ กรุป๊ ” ผูน้ �ำ ในวงการผูผ้ ลิต สินค้าเหล็กรีดเย็นในประเทศอังกฤษ พัฒนาโครงสร้างหลังคาสำ�เร็จรูป ภายใต้แบรนด์ “ไดมอนด์ อัลตร้า ทรัส” จุดเด่นของหลังคาดังกล่าวจะ ช่วยประหยัดต้นทุนการก่อสร้าง และ ลดระยะเวลาการติดตั้งโครงสร้าง หลังคาให้เหลือเพียง 1 - 2 วัน โดย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะวางขายผ่าน ตัวแทนจำ�หน่ายกว่า 700 แห่งทั่ว ประเทศ รวมถึงการขายตรงเข้าสู่ กลุ่มลูกค้าโครงการ นายสาธิต กล่าวว่า ในปี หน้าบริษทั ฯ วางแผนเตรียมบุกตลาด ต่างจังหวัดด้วยการนำ�สินค้าใหม่ดงั กล่าวไปเปิดตลาด โดยครึ่งหลังปีนี้ บริ ษั ท ฯ จะเริ่ ม จากในกรุ ง เทพฯ ก่อน โดยตั้งเป้าหมายจะมียอดขาย 100 ล้านบาท หรือคิดเป็น 300 หลัง

PRO รับผลงาน (ต่อจากหน้า 1)

นายเกรียงไกร เลิศศิริสัมพันธ์ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ สายบัญชีการเงินและบริหาร บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำ�กัด (มหาชน) (PRO) เปิด เผยว่า ผลประกอบการในไตรมาสที่ 2/2554 ของบริษทั ฯ น่าจะยังขาดทุน ในระดับใกล้เคียง ไตรมาสที่ 1/2554

ที่มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 23.38 ล้าน บาท เนือ่ งจากบริษทั ฯ ยังอยูร่ ะหว่าง การดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ในธุ ร กิ จ หลั ก ให้ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ กำ�หนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงไม่มีรายได้จากการให้บริการ “ภายในปีนี้ธุรกิจหลักของ บริษัทฯ เกี่ยวกับการบำ�บัดของเสีย

News Station

หน้า 4

ต่อเดือน จากมูลค่าตลาดรวมของ โครงสร้างหลังคาสำ�เร็จรูปที่ 6,000 ล้านบาท และจะเพิ่มเป็น 600 หลัง ต่ อ เดื อ นในปี ห น้ า ซึ่ ง การติ ด ตั้ ง โครงสร้างหลังคาแบบครบวงจรจะ

มีรายได้เฉลี่ย 50,000 บาทต่อหลัง จากปกติ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ขายเพี ย ง กระเบือ้ งจะมีรายได้ประมาณ 20,000 บาทต่อหลัง

จากโรงงานอุตสาหกรรมจะกลับมา ให้บริการอีกครั้งหลังความคืบหน้า เกีย่ วกับการปรับปรุงตามข้อกำ�หนด ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความ คืบหน้ามากแล้วกว่า 80 - 90%” นายเกรียงไกร กล่าว สำ�หรับ ในส่วนผลประกอบ การของบริษัทย่อยเกี่ยวกับการให้

บ ริ ก า ร รี ไ ซ เ คิ ล อ ะ ลู มิ เ นี ย ม ในไตรมาสที่ 2/2554 คาดว่าจะราย ได้ ใ กล้ เ คี ย งไตรมาสที่ 1/2554 ที่ 50.25 ล้านบาท

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554

ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่จีน เดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 98 พันล้านดอลล์

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา ่ ธนาคารกลาง จีนเปิดเผยว่า ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่เดือนมิถุนายนอยู่ ที่ 633.9 พันล้านหยวน (98 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น จาก 551.6 พันล้านหยวนในเดือนพฤษภาคม แสดงให้ เห็นว่า ความต้องการสินเชื่อในจีนยังคงมีอยู่สูง แม้ ธนาคารกลางจีนจะขึน้ อัตราดอกเบีย้ อย่างต่อเนือ่ งก็ตาม ขณะเดียวกันธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า ปริมาณเงิน M2 หรือปริมาณสภาพคล่องตามความหมายอย่างกว้าง ในเดือนเดียวกันเพิ่มขึ้น 15.9% ขณะที่ปริมาณสำ�รอง ระหว่างประเทศในเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์จาก 3.04 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือน ก่อนหน้า ในสัปดาห์ทผี่ า่ นมา ธนาคารกลางจีนประกาศ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้เพื่อควบคุมอัตรา เงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.4% ในเดือนที่ผ่านมา “ธนาคารกลางจีนจะดำ�เนินนโยบายการเงิน แบบเคร่งครัดต่อไปตราบทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อยังไม่ชะลอ และ ความต้องการในประเทศยังคงมีอยูส่ งู ขณะทีก่ ารควบคุม การปล่อยสินเชื่อจะมีอยู่ต่อไป และมีความจำ�เป็นที่ รัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการราย ย่อย และภาคธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่อการจำ�กัดการ ปล่อยสินเชื่อ” นายจาง เชียนนักเศรษฐศาสตร์ที่ บาร์เคลย์สแคปิตอลกล่าว

เครดิตสวิสคาดเงินวอน-รูเปียห์-บาท จะแข็งค่ามากสุดในเอเชีย

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา ่ เครดิตสวิสกรุป๊ เอจีคาดการณ์วา ่ อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินวอนเกาหลีใต้ เงิน รูเปียห์อินโดนีเซีย และเงินบาทของไทยจะแข็งค่าขึ้นมาก ที่สุดในเอเชียในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้ เนื่องจากธนาคารกลาง ในทัง้ สองประเทศจะใช้นโยบายอัตราแลกเปลีย่ นในการแก้ ปัญหาเงินเฟ้อเพือ่ ทำ�ให้ตน้ ทุนการนำ�เข้าลดลง โดยเครดิต สวิสคาดว่า เงินรูเปียห์จะแข็งค่าขึ้น 4.5% และเงินวอนจะ แข็งค่าขึ้น 4% ในช่วง 6 เดือนหลังของปีนี้ หลังจากที่เงิน ทัง้ สองสกุลแข็งค่าขึน้ มากทีส่ ดุ ในช่วงครึง่ ปีแรก ขณะเดียว กันเครดิตสวิสคาดว่า เงินบาทของไทยจะแข็งค่าขึ้น 4% ในครึ่งปีหลัง หลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย นายโก๊ะ ปุย เยียง นักกลยุทธ์ที่เครดิตสวิสใน สิงคโปร์ระบุว่า สกุลเงินภูมิภาคเอเชียจะยังคงแข็งค่าขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี อัตราดอกเบี้ย เป็นขาขึ้น ขณะที่ความต้องการเงินสกุลเอเชียยังมีอยู่สูง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟดจะยังคงอัตรา ดอกเบีย้ ทีร่ ะดับใกล้เคียง 0% ต่อไป “การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ โลก และเศรษฐกิจสหรัฐฯจะทำ�ให้ธนาคารกลางในภูมภิ าค เอเซียยังคงสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ซึ่งนั่นจะกระตุ้น ให้เม็ดเงินไหลเข้าภูมิภาคเอเซีย เงินรูเปียห์ของอินโดนีเซีย จะแข็งค่าขึ้นอย่างเด่นชัด ขณะที่เงินวอนเกาหลีใต้จะแข็ง ค่าขึ้น เนื่องธนาคารกลางเกาหลีใต้ใช้ค่าเงินเป็นเครื่องมือ ชะลอเงินเฟ้อ” นายโก๊ะ กล่าว ทัง้ นี้ ในช่วงครึง่ ปีแรกทีผ่ า่ น มา เงินวอนแข็งค่าขึ้นมาแล้ว 5.5% ส่วนเงินรูเปียห์แข็งค่า

AFET

“กลับสู่ขาลงต่อ”

นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 335 สัญญา สถานะคงค้าง 1,921 สัญญา - ปิด 138.50 บ./ก.ก.เพิม่ ขึน้ 1.65 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) ปัจจัยลบ - อิตาลี -สเปน ส่อแววถูกลดความน่าเชือ่ ถือ - ฝนทิง้ ช่วง สินค้าทะลัก - ราคาน้�ำ มันร่วงต่อเนือ่ ง - เยนแข็งค่าทะลุ 80 เยน/ดอลล์ - เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) - แนวรับ 130 บ./ก.ก. - แนวต้าน 140 บ./ก.ก.

หน้า 5

ขึน้ 4.7% ขณะทีเ่ งินบาทของไทยอ่อนค่าลง 2.5% นอกจาก นี้ เครดิตสวิสคาดว่า อินโดนีเซียจะได้รับการปรับเพิ่ม อันดับความน่าเชื่อถือมาสู่ระดับน่าลงทุนในที่สุดปีนี้

มูดี้ส์ชี้แนวโน้มอุตฯเดินเรือโลกช่วง 12-18 เดือนข้างหน้าเป็น เชิงลบ

รายงานข่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่า เชื่อถือมูดี้ส์อินเวสเตอร์เซอร์วิส หรือ มูดี้ส์ระบุว่า แนว โน้มอุตสาหกรรมเดินเรือของโลกในช่วง 12-18 เดือน ข้างหน้าอยู่ในระดับ เชิงลบ หลังจำ�นวนเรือบรรทุก สินค้ามีอยู่สูงกว่าความต้องการจากการขยายกองเรือ รองรับการขยายตัวของการค้าโลก “อุตสาหกรรมเดินเรือมีแนวโน้มหดตัวในช่วง 12 - 18 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเรือ เทกอง ซึง่ จะได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ ในปีนจี้ ากจำ�นวน คำ�สัง่ ต่อเรือ ขณะทีค่ �ำ สัง่ บรรทุกเรือเทกองในปีนมี้ เี พียง 46% ของระวางบรรทุก ส่วนเรือใหม่ราว 80% จะเริ่ม ให้บริการได้ในอีก 2 ปีขา้ งหน้า ทำ�ให้เกิดความไม่สมดุล ระหว่างอุปทานและความต้องการและกดดันค่าระวาง” ในรายงานของมูดี้ส์ระบุ โดยมูดี้ส์คาดว่า อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยปีนี้ จะต่ำ�กว่าปีที่ผ่านมา และจะขึ้นอยู่กับค่าระวางเรือใน ตลาดจริงที่มีการสัญญาโดยตรง อย่างไรก็ตาม มูดี้ส์ระบุว่า แม้อุตสาหกรรม เดินเรือจะมีแนวโน้มเชิงลบ แต่อันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ประกอบการเดินเรือที่ได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือโดยมูดี้ส์ยังไม่ได้รับผลกระทบ

TFEX

“หนี้เสียลามทั่วโลก”

นายศราวุธ เตโชชวลิต ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพนั ธ์ บล.ซิกโก้ (SSEC) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 19,316 สัญญา สถานะคงค้าง 32,281 สัญญา - ปิด 740.60 จุด ลดลง 12.30 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยลบ - อิตาลีเป็นรายต่อไปทีจ่ ะเผชิญปัญหาหนีเ้ สีย - บริษทั จดทะเบียนในจีนมีแววประสบปัญหาหนี้ - สหรัฐฯยังไม่บรรลุการเจรจาลดการขาดดุล - ลุน้ โฉมหน้าครม.ชุดปู 1 - ต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 2965.51 ล้านบาท กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 738 - 730 จุด - แนวต้าน 745 - 747 จุด - SET50 ประเมินกรอบ 731 - 748 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554

หน้า 6

SYNEX แนวต้านที่ 6.80 บาท ไม่สนใจตลาดกันเลย ขณะที่ทั้งกระดานผันผวนเป็นอย่างมาก แต่ไม่น่าเชื่อว่า SYNEX บวกมา 7 วันติดต่อกันเข้าไปแล้ว พุ่งไปสูงสุดถึง 15.59% ล่าสุดวานนี้ยังขึ้นทำ�ไฮรอบกว่า 3 สัปดาห์ที่ 6.30 บาท ก่อนจะ ปิดตลาดที่ระดับ 6.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 3.31% มูลค่าการ ซื้อขาย 6.81 ล้านบาท นักวิเคราะห์เทคนิค บล.ซิกโก้ ระบุ SYNEX อยู่ในช่วงปรับตัวขึ้น กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ� “เก็งกำ�ไรรายวัน” ประเมินแนวต้านที่ 6.80 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 6.00 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 12/07/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

SYNEX 6.25 0.20 3.31 6.05 6.30 6.05 6.05 6.23

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

1,093,700 6,815 4.01 13.89 2.78 0.15 4.13 0.45 4,290

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/05/54

1. 2. 3. 4.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 6.25 บาทหนาแน่นสุด

5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) King's Eye Investments Ltd.

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH

AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนหุ้น

(%)

269,715,600 245,000,000 21,846,300

39.29 35.69 3.18

15,659,900

6.38

11,000,000

1.60

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554

BOIปลื้มยอดขอส่งเสริมลงทุนครึ่งแรก54โต33.6% นางอรรชกา สีบญุ เรือง เลขาธิ ก าร คณะกรรมการ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น (บี โ อไอ) เปิดเผยว่า ยอดคำ�ขอส่งเสริม การลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกปี นี้ เพิ่มขึ้น 33.6% จากช่วง เดี ย วกั น ปี ก่ อ นมาอยู่ ที่ 2.47 แสนล้านบาท โดยในครึ่งปีแรก มีนกั ลงทุนยืน่ ขอรับส่งเสริมการ ลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง จำ � นวน โครงการ และมูลค่าเงินลงทุน โดยมีการยื่นขอรับส่งเสริมการ ลงทุ น ทั้ ง สิ้ น 882 โครงการ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ น ที่มี 616 โครงการ และมูลค่า 1.85 แสนล้านบาท มากกว่า ครึ่ ง หนึ่ ง ของเป้ า หมายทั้ ง ปี นี้ ที่ตั้งไว้ราว 4 แสนล้านบาท โดยการยื่นขอรับส่งเสริมการ ลงทุนมีทศิ ทางขยายตัวในอัตรา สูงมาตั้งแต่ช่วงต้นปี “ เ ฉ พ า ะ ใ น เ ดื อ น มิ ถุ น ายนที่ผ่านมาเพียงเดือน เดียว มีสดั ส่วนจำ�นวนโครงการ สู ง ที่ สุ ด เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ช่ ว ง 6 เดื อ นที่ ผ่ า นมา” เลขาฯ บีโอไอ กล่าว

TMBมั่นใจสินเชื่อรวม ปีนี้โตมากกว่า10% นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ธนาคารทหารไทย จำ � กั ด (มหาชน) หรือ TMB เปิดเผย ว่า ในปีนี้มั่นใจว่าการขยายตัว ของสินเชือ่ รวมยังคงเป็นไปตาม แผนงานทีจ่ ะเติบโตสูงกว่า 10% สอดคล้องกับแนวโน้มการขยาย

ทั้ ง ในเฉพาะในเดื อ น มิ . ย. เดื อ นเดี ย ว มี จำ � นวน โครงการขอรับส่งเสริมการลงทุน ทั้งสิ้น 180 โครงการ มูลค่าเงิน ลงทุ น 4.36 หมื่ น ล้ า นบาท ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการเข้ า มา

ตัวของเศรษฐกิจไทยที่คาดโต 4% โดยแนวโน้มสินเชื่อครึ่งปี หลังน่าจะยังสามารถเติบโตได้ ตามทิศทางของเศรษฐกิจและ แรงสนับสนุนจากความเชือ่ มัน่ ใจ การลงทุนที่เพิ่มขึ้นภายหลังจาก สถานการณ์ ก ารเมื อ งมี ค วาม ชัดเจน อย่างไรก็ตามยังต้อง

ลงทุ น ของกลุ่ ม ลงทุ น รายใหญ่ รวมถึงโครงการขยายกำ�ลังการ ผลิตของผู้ประกอบการจำ�นวน มาก สำ � หรั บโครงการที่ ยื่ น ขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน

ติ ด ตามปั จ จั ย เศรษฐกิ จ โลก โดยเฉพาะปัญหาทางการเงินใน ยุโรป ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับภาค ส่งออก ซึ่งเป็นแรงหนุนหลักต่อ การเติบโตของเศรษฐกิจไทย “สินเชือ่ ดีขนึ้ ทุกอย่างยัง เป็นไปตามแผน แต่ตวั เลขครึง่ ปี แรกยังคงบอกไม่ได้ ขอให้รออีก

ครึ่งปีแรก กระจายอยู่ในกลุ่ม อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะ เครื่ อ งจั ก ร และอุปกรณ์ขนส่ง ที่มีโครงการ ลงทุ น สู ง สุ ด 226 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 7.7 หมื่นล้าน บาท รองลงมาเป็นกลุ่มบริการ และสาธารณูปโภค และกิจการ เคมี กระดาษ และพลาสติก ส่วนการลงทุนตรงจาก ต่างประเทศ (เอฟดีไอ)ในครึ่งปี แรก มีทั้งสิ้น 522 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1.67 แสนล้าน บาท โดยจำ�นวนโครงการเพิ่ม ขึ้น 39% จากช่วงเดียวกันของ ปี ก่ อ น ที่ มี 375 โครงการ ขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 70% จากช่วงเดียวกันปีกอ่ นทีม่ มี ลู ค่า 9.83 หมื่นล้านบาท สำ�หรับการ ล ง ทุ น จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ กลุ่มใหญ่ที่สุด เป็นการลงทุน จากประเทศต่ า งๆ ในเอเซี ย โดยมี ก ลุ่ ม ทุ น จากญี่ ปุ่ น เป็ น กลุ่มที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงสุด จำ�นวน 272 โครงการ ด้วยเงิน ลงทุน 7.22 หมื่นล้านบาท 2 อาทิตย์ จะมีการประกาศไป ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตอน นี้ ยั ง ไม่ มี เ ปลี่ ย นแปลงแผน เศรษฐกิ จ หรื อ ปรั บ เป้ า หมาย อะไรทัง้ สิน้ ” นายบุญทักษ์ กล่าว สำ�หรับในส่วนของหนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ธนาคารยังสามารถดูแลให้เป็น ไปตามที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งในสิ้นปีนี้ NPL น่าจะลดลงไปอยูท่ ี่ 5 - 6% ได้ตามคาดการณ์ จากปัจจุบัน ที่อยู่ระดับ 7.7% www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554

“จรัมพร” คาดราว 10 วีก นลท.ต่างชาติ จะเข้าลุยในตลาดหุ้นทั่วโลกอีกครั้ง นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ และผู้ จั ด การ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า คาดนัก ลงทุนต่างชาติจะให้ความสนใจกลับมาลงทุน ในตลาดหุ้ น ทั่ วโลกอี ก ครั้ ง คงจะใช้ เ วลา ประมาณ 1 - 10 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะเวลา ที่นานกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ หลังถูกกดดัน จากปัญหาหนี้ในยุโรปที่กลับมาสร้างความ กังวลอีกครั้ง โดยในช่วง 3 - 4 เดือนที่ผ่าน มามี ก ารย้ า ยการลงทุ น เข้ า ไปลงทุ น ใน พันธบัตรเป็นจำ�นวนมาก ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ วอลุ่มการซื้อขายในตลาดหุ้นทั่วโลกเบาบาง ลง ประกอบกับเมื่อมีปัญหาหนี้ในยุโรปกลับ มาสร้างความกังวลอีกครั้ง จึงส่งผลให้วอลุ่ม ซื้อขายยังคงเบาบางอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีประเมินว่าหากมีการจัด ตั้ ง รั ฐ บาลโดยเร็ ว และมี ที ม เศรษฐกิ จ ที่ แข็งแกร่งและมีนโยบายที่ชัดเจน เชื่อว่าจะ เป็นผลบวกต่อตลาดหุน้ ส่วนอัตราดอกเบีย้ ที่

มีแนวโน้มปรับขึ้น มองว่าคงไม่มีผลต่อตลาด หุ้น เนื่องจากเป็นการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า แล้ว และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา เงินเฟ้อ “ปัญหาวิกฤตหนี้ในยุโรป ที่ผ่านมา ก็ได้รับผลกระทบทั่วโลก ของเรากระทบน้อย หน่อย เนื่องจากมีความแน่นอนทางการเมือง จึงส่งผลให้มีการปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาด โลก ที่ของเราลงไปแค่ 1% ขณะที่เขาลงไป 2% การลงทุนหุ้นทั่วโลกในช่วง 3 - 4 เดือน ที่ ผ่ า นมา มี ก ารย้ า ยไปลงทุ นในพั น ธบั ต ร จำ�นวนมาก ส่งผลให้วอลุ่มหุ้นทั่วโลกเบาบาง ลง เห็นได้จากปีนี้ที่ผ่านมาหุ้นทั่วโลกไม่ค่อย ปรับตัว ไม่ค่อยมีกำ�ไร นักลงทุนจึงย้ายไป ลงทุนในพันธบัตร และคาดว่าจะใช้เวลาเป็น หลักประมาณ 1 สัปดาห์ถึง 10 สัปดาห์กว่า นักลงทุนต่างชาติจะให้ความสนใจกลับมา ลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก” นายจรัมพร กล่าว ขณะเดียวกัน ในปีนี้ยังคงมั่นใจว่า มาร์เก็ตแคปของหุน้ ไอพีโอทีจ่ ะเข้าระดมทุนใน ตลาดหุน้ ไทย จะเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้

News Station

หน้า 8

ที่ 1 แสนล้านบาท จากปัจจุบันที่สามารถ ทำ�ได้แล้ว 4.7 หมื่นล้านบาท ขณะที่ตั้งเป้า มาร์เก็ตแคปของหุน้ เพิม่ ทุนแบบ PO ในปีนไี้ ว้ ที่ 4 หมืน่ ล้านบาท หลังจากทีป่ จั จุบนั สามารถ ทำ�ได้แล้ว 5.5 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ตลท. ตั้งเป้าปริมาณการซื้อ ขายเฉลีย่ ในปีนอี้ ยูท่ ปี่ ระมาณ 3 หมืน่ ล้านบาท ต่อวัน หรือเกินระดับ 1 พันล้านเหรียญต่อวัน หลั ง จากที่ ปั จ จุ บั น วอลุ่ ม ซื้ อ ขายเฉลี่ ย อยู่ ที่ 38,000 ล้านบาทต่อวันแล้ว อนึ่ ง ก่ อ นหน้ า นั้ น นายจรั ม พร ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า โบรกเกอร์ ค วรปรั บ ตั ว เพื่อรองรับการเปิดเสรีค่าคอมมิสชั่นในปี 55 โดยเห็นว่าโบรกเกอร์ควรจะเน้นการทำ�ธุรกิจ ในลั ก ษณะเฉพาะ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า Niche Market ของตัวเอง และต้องลดการพึง่ พาราย ได้จากค่าคอมมิสชั่นซื้อขายหุ้น

TSF อยู่ระหว่างเจรจาหาพันธมิตรธุรกิจรายใหม่ ม.ล.สุ ท ธิ ฉั น ท์ วรวุ ฒิ รั ก ษาการ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ TSF เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยูร่ ะหว่างการเจรจาหาพันธมิตรทางธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ ส่วนพันธมิตรเดิมก็ยังคง รักษาไว้ เพราะหากมีพนั ธมิตรหรือมีลกู ค้ามาก ก็จะทำ�ให้มีช่องทางทำ�การตลาดมากขึ้น ส่วน จะสรุปว่าได้กี่ราย หรือเป็นช่วงเวลาใดยังไม่ สามารถระบุได้ “เป้าหมายเรา คือ หาเพือ่ นและมีพวก ให้มากที่สุด เพื่อทำ�ให้รายได้ดีขึ้น เพราะเมื่อ

มีเพื่อนมากขึ้นเราจะมีโอกาส มีช่องทางมาก ขึ้น เราจึงต้องหาลูกค้าแหล่งใหม่ รายได้ ก็ จ ะมี เ ข้ า มากขึ้ น ของเก่ า เราก็ รั ก ษา” ม.ล.สุทธิฉันท์ กล่าว อนึ่งปัจจุบัน TSF ให้บริการทำ�สื่อ โฆษณาลูกค้ารายใหญ่หลักๆ ได้แก่ สายการ บินแอร์เอเชีย สนามบินสุวรรณภูมิทั้งบริเวณ พื้นที่แสดงสินค้าและสื่อโฆษณาในสนามบิน นอกจากนี้ยังมีโครงการผลิตป้ายโฆษณาบน ทางด่วนพิเศษ เป็นต้น ขณะนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีงานในมือค่อนข้าง

มาก หลังจากสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งเป็น ลูกค้าของบริษัทได้นำ�เข้าเครื่องบินล็อตใหญ่ พร้อมๆ กับการออกแคมเปญใหม่ บริษัทใน ฐานะทำ�สือ่ โฆษณาให้สายการบินดังกล่าวก็จะ ได้รบั ผลดีตามไปด้วย เพราะการทำ�ธุรกิจสาย การบินนอกเหนือจากการให้บริการที่ประทับ ใจแล้ว การลงทุนในเรือ่ งของโฆษณาเพือ่ ดึงดูด ผูโ้ ดยสารก็ถอื ว่าเป็นสิง่ สำ�คัญทีผ่ ปู้ ระกอบการ สายการบินให้ความสำ�คัญ เพราะเงินลงทุนซือ้ เครือ่ งบินเป็นจำ�นวนสูงมาก ผูป้ ระกอบการจึง ต้องการที่จะคุ้มทุนจากการลงทุนในธุรกิจ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ผ่ามุมมองการออม-การลงทุน

กับคนรุน่ ใหม่

“ฮารุ ยามากูช”ิ

การลงทุนอื่นๆ นอกจากวงการบันเทิง ...........(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)......ซึ่งในอนาคตต่อจากนี้ เนื่องจากเป็นคนที่ชอบ เรื่องธุรกิจอยู่แล้ว ก็จะทำ�บริษัทนี้ให้ประสบความสำ�เร็จให้มากที่สุด เพื่อที่ใน อนาคตจะได้มีการต่อยอด อาจจะทำ�รายการทีวีเป็นของตัวเองก็ได้ แนวคิดเรื่องการลงทุน คิดว่าหลายคนคงไม่อยากเอาเงินก้อนทีอ่ อมไว้ไปลงทุนทำ�อะไรง่ายๆ อาจจะเพราะ เสียดายหรือคิดว่าทำ�แล้วกลัวจะขาดทุน แต่ฮารุมองว่าถ้าไม่มีการลงทุนเลยก็จะ ไม่ได้อะไร การจะลงทุนต้องลงทุนอย่างฉลาด ลงทุนในสิ่งที่เรามั่นใจว่าจะได้ผล ตอบแทนกลับมา ต้องมีการศึกษาข้อมูลในสิง่ ทีเ่ ราจะไปลงทุนก่อน เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ รู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนนั้นๆ มีอะไรบ้าง และมีวิธีการจัดการกับความเสี่ยง อย่างไร การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง แต่เราต้องลงทุนให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และได้ผลตอบแทนตามสมควร ฝากถึงผู้อ่าน ตัง้ แต่เด็กก็ได้ยนิ คนพูดถึงเรือ่ งให้เก็บเงินออมเงินมาตลอด แต่กอ่ นด้วยความทีเ่ ป็น เด็กก็ไม่คอ่ ยเชือ่ คิดว่าพอทำ�งานแล้วเดีย๋ วก็มเี งินเก็บเอง พอโตขึน้ มาถึงได้รจู้ ริงๆ ว่าการออมมีความสำ�คัญมาก เราไม่รวู้ า่ จะมีเรือ่ งฉุกเฉินอะไรขึน้ มาในอนาคตทีเ่ ดา ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ควรมีการออมเอาไว้ บางคนอาจจะคิดว่าไม่ได้มรี ายได้เยอะแล้ว ยังต้องมาออมอีกค่าใช้จ่ายก็จะไม่พอ ซึ่งจริงๆ แล้วการออมไม่จำ�เป็นจะต้อง ออมมากๆ ออมทีละเล็ก ทีละน้อยก็ได้ อาจจะออมแค่ 5 - 10% ของรายได้ ที่ได้มา หรือเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีการออมทุกเดือน พอเริ่มมีเงินออม อนาคตก็เอาเงินไปลงทุนทำ�อะไรที่ได้ผลประโยชน์ให้ กลับมา ไม่ว่าจะได้มากหรือน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลย บางคนชอบเอาเงินไปฝาก ธนาคารรอกินดอกเบี้ยอย่างเดียว ถ้าจะทำ�อย่างนั้นก็ได้ แต่อย่างที่รู้ว่าตอนนี้ ดอกเบี้ยมันน้อยมาก ทำ�ไมเราไม่ฝากธนาคารแค่ส่วนหนึ่ง แล้วอีกส่วนหนึ่งก็หา ช่องทางในการลงทุน บางคนที่มีความรู้เรื่องหุ้น ก็ลงทุนในหุ้นก็ได้แล้วแต่คน หรืออาจจะลงทุนทำ�อะไรเล็กๆ น้อยๆ ให้มีกระแสเงินเรื่อยๆ ดีกว่าทิ้งเงินให้ อยู่นิ่งๆ แล้วไม่ได้ผลตอบแทนอะไร

“ฮารุ ยามากูชิ”

............จบ........... www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554

Lifestyle Station

หลากสรรพคุณของโยเกิร์ต

by Jackal_XIII

- คนทีท่ อ้ งเสียเป็นเพราะมีเชือ้ จุลนิ ทรียอ์ ยูใ่ นลำ�ไส้ แต่เชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นโยเกิรต์ เกิดมาเพือ่ ฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย ชนิดเลวทั้งหลาย การกินโยเกิร์ตจึงทำ�ให้อาการท้องเสียของคุณทุเลาอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้ถ่ายน้อยลงหรือหยุด ถ่าย - โยเกิร์ตมีไขมันชื่อคอนจูเกตเต็ดไลโนเลอิก ช่วยป้องกันโรคหัวใจ - โยเกิร์ต ไขมันต่ำ� 1 ถ้วย เป็นแหล่งรวมของสารอาหารถึง 11 ชนิด และแต่ละชนิดก็เป็นตัวแม่ สำ�หรับร่างกายทั้งนั้น อย่างไอโอดีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินบี 2 โปรตีน วิตามินบี 12 ทริปโทฟาน โพแทสเซียม โมลิปเดนัม สังกะสี และวิตามินบี 5 คนที่กินโยเกิร์ตเป็นประจำ�ถึงได้อายุยืนแถมแข็งแรง - ถึงแม้จะทำ�มาจาก นม แต่โยเกิร์ตให้โปรตีนและแคลเซียมสูงกว่านมธรรมดา เพราะลำ�ไส้ของเราย่อยนมไม่ได้ แต่สำ�หรับโยเกิร์ตกลับทำ� ได้ชิลๆ เพราะในโยเกิร์ตมีกรดแลกติกที่จะช่วยย่อยแคลเซียมให้เล็กลง ทำ�ให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ - จุลินทรีย์ ทั่วไปอาจทำ�ร้ายร่างกายแต่แลคโตบาสิลัสในโยเกิร์ตเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่ ร่างกายต้องการ มันจะไปหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อ “เฮลิโคแบคเตอร์ เอชไพโลไร” ที่ทำ�ให้เกิดโรคกระเพาะ ลดการอักเสบ ของลำ�ไส้และไขข้อ แถมยังทำ�ตัวเป็นนักปราบปรามจุลินทรีย์ที่จะทำ�ให้คุณเป็นมะเร็งปากมดลูก ช่วงที่มีรอบ เดือนผู้หญิงจึงควรทานโยเกิร์ตเป็นประจำ� - แคลเซียม สูงที่ได้จากโยเกิร์ตจะทำ�ให้เป็นสาวกระดูกเหล็ก ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน ความดันสูง มะเร็งลำ�ไส้ และยังกระตุ้นระบบเผาผลาญทำ�ให้คุณผอมเองโดยไม่ต้องเหนื่อย - ทำ�ให้ปากสะอาด กำ�ราบกลิ่นปากและโรคเหงือก - เพิม่ ภูมติ า้ นทานให้รา่ งกาย เพราะแบคทีเรียในโยเกิรต์ ทำ�ให้รา่ งกายสังเคราะห์วติ ามินเคและบีในลำ�ไส้ ได้ดีขึ้น

Photo Release

SIRI ออกหุ้นกู้ 5 ปี มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท เริ่มจำ�หน่าย ก.ค.นี้ ผ่านสาขาของ SCB นายเศรษฐา ทวี สิ น กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บมจ.แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ดำ�เนินการออกหุ้นกู้ระยะยาว อายุ 5 ปี จำ�นวนรวม 1,000,000 หน่วย มูลค่าหุ้นกู้รวม 1,000 บาท สำ�หรับผลตอบแทนของหุ้นกู้ดังกล่าว คือ อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 - 3 เท่ากับ 5.40 % ต่อปี และอัตรา ดอกเบี้ยในปีที่ 4 - 5 เท่ากับ 6.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย ทุกๆ 3 เดือนและกำ�หนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ� 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเสนอขายในวันที่ 18 - 20 ก.ค.นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำ�หน่ายหุ้นกู้ของ บริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ผ่านเครือข่าย สาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือโทร 02-777-7777

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

อินเทนเนีย เปิดตัว คอนแรน ออดิโอ ด๊อกซ์ สปิกเกอร์ สำ�หรับกลุ่มผู้ใช้แก็ดเจต

อินเทนเนีย ผู้นำ�เข้า และจำ�หน่ายระบบภาพและเสียง ระดับไฮเอ็นด์ เปิดตัว คอนแรน ออดิโอ (Conran Audio) ด๊อกซ์ สปิกเกอร์ คุณภาพสูง ดีไซน์สวย สำ�หรับ กลุ่มผู้ใช้ สมาร์ทโฟน แท็บเลต และโน้ตบุ๊ก ตั้งราคาขาย 14,900 บาท คอนแรน ออดิโอ ใช้งานง่าย เจ้าของไอโฟนสามารถนำ�เครื่องโทรศัพท์วางไว้ บนแท่นวาง ที่ปรับได้ทั้งแบบแนวตั้ง และแนวนอน แล้วเล่นเพลงจากตัวเครื่องได้เลย ส่วนผู้ที่ใช้ สมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆ แท็บเลต และโน้ตบุ๊ก ทุกยี่ห้อที่มีบูลทูธ สามารถส่ง สัญญาณผ่านระบบ Bluetooth TM ที่มาพร้อมเทคโนโลยี apt-X ที่สามารถส่งสัญญาณ เสียงได้อย่างครบถ้วน ในแบบ ออดิโอฟิลด์ ในขณะที่ระบบ Bluetooth TM ทั่วไปทำ�ไม่ ได้ นอกจากนี้ยังมี รีโมทซึ่งถูกออกแบบให้สามารถเก็บซ่อนแนบติดตัว Dock ได้ อย่างลงตัว พร้อมช่องต่อ Aux-in เพื่อ ซิงค์กับคอมพิวเตอร์ หรือเลือกเชื่อมต่อผ่าน USB ก็ได้ โดยสามารถปรับเสียงได้ถึง 5 รูปแบบ นอกจากนี้ ตัว Dock ยังถูกออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังชาวอังกฤษ เซอร์ เทอเรน คอนแรน ผู้ฝากผลงานการ ออกแบบรถยนต์ นิสสัน คูบซ์ ที่โด่งดังทั่วโลก ส่วนทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านระบบเสียงโดยเฉพาะคือ บริษัท คิว อะคูลสติก ผู้ผลิตลำ�โพงที่มีความเชี่ยวชาญ ระดับโลก สินค้ามีจำ�หน่ายแล้ว ที่ร้าน อินท์ มิวสิค เซ็นทรัล เวิล์ด ชั้น 4 และร้าน ไอสตูดิโอ

มุมประกัน

ไทยสมุทรประกันชีวิต มอบรางวัล OQA. แก่สุดยอดตัวแทนคุณภาพดีเด่นไทยสมุทร

นางจันทรา บูรณฤกษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการ กำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นไทยสมุทร (Ocean Quality Award : OQA.) ครั้งที่ 19 ประจำ�ปี 54 ให้แก่สุดยอดตัวแทนของไทยสมุทรประกันชีวิต จากทั่ว ประเทศที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นเป็นเวลา 10 ปีต่อเนื่องจำ�นวน 18 ท่าน โดยมีนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดง ความยินดีกับตัวแทนไทยสมุทรประกันชีวิต ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ทั้งนี้ รางวัล OQA. เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ มอบให้ แก่ตัวแทนไทยสมุทรประกันชีวิตที่มีผลงานขายยอดเยี่ยมจากทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 552 คน เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจในการสร้างผลงานคุณภาพต่อไป โดยได้จัดพิธีมอบ รางวัลดังกล่าวนอกเหนือจากครั้งนี้จำ�นวน 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

กรุงศรี เนรมิตฝันวันแม่ ร่วมสร้างฝันเพื่อแม่ ฝันละ 100,000 บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) ขอเติมเต็มความสุข และความฝันของ ครอบครัวในวันแม่แห่งชาติ วันพิเศษของแม่ทุกท่านด้วยโครงการ “กรุงศรี เนรมิตฝันวัน แม่” เปิดโอกาสให้ลูกค้าธนาคารได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ เพียงลูกค้าของ ธนาคาร หรือบริษัทในเครือกรุงศรีเขียนบรรยายความฝันที่อยากจะทำ�ให้แม่พร้อมบอก เหตุผลสั้นๆ ผ่าน “ดอกมะลิแห่งความฝัน” ที่ทางธนาคารจัดทำ�ขึ้น โดยลูกค้าสามารถ รับการ์ดดอกมะลิแห่งความฝันได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป และเขียนคำ�บรรยายความฝันที่อยากทำ�เพื่อแม่ พร้อมส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ ของธนาคารภายในวันที่ 24 ก.ค. 54 เพื่อรวบรวมทุกๆ ความฝันของลูกค้าทั่วประเทศ ส่งต่อให้คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ทั้ง 5 ท่านเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ 10 ความฝันเพื่อแม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ กรุงศรีพร้อมช่วยสร้างฝันนั้นให้เป็นจริง ด้วยมูลค่าตามจริง สูงสุดฝันละ 100,000 บาท รวมมูลค่า 1 ล้านบาท ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีโอกาสได้สานฝันวันแม่กับกรุงศรีในวันที่ 4 ส.ค. 54 เวลา 17.00 - 18.00 น. โดยจะติดประกาศไว้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำ�นักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.krungsri.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center 1572 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554

ภูมิใจเสนอ

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เส ื อ

ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

ช่วยกันอุดหนุนหน่อยกับของดีๆ ทีใ่ นรอบ 100 ปี จะถือกำ�เนิดขึน้ สัก ครัง้ กับ กว่าจะมาเป็นเสือ “6 แม่ทพั ใหญ่ แห่งวงการหลักทรัพย์” โดยได้รวบรวมยอดยุทธ์นักบริหารมือทองคำ�ที่ได้เผยถึงตัวตน วิธีคิด จุดหักเห เส้นทางชีวิตที่ทั้งโรยด้วยกลีบและหนามกุหลาบ จวบจน กระบวนการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกลั่นออกมาเป็น e-Book สุดวิเศษ สนนราคาย่อมเยาโดยแท้ ไม่ ซื้ อ ไม่ ห า ไม่ ว่ า กั น แต่ อ ยากให้ แ วะเข้ า ไปชมได้ ที่ http://book.truelife.com/product/view/2067

........อย่าช้า เพราะสาระความรูย้ งิ่ ได้มาเร็ว ยิง่ สร้างกำ�ไรให้กบั ชีวติ ได้มากกว่าาาาาาาาาาาาาา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554

ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ไทยวันนี้ เนื่องจากวานนี้ดัชนีฯปรับตัวลงแรงดังนั้น หากไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามากระทบ คาดว่า ตลาดหุ้นจะอยู่ในช่วงพักฐานระยะสั้นโดย เคลื่อนไหวในกรอบ ทั้งนี้ประเมินแนวรับที่ 1,060 จุด และ แนวต้าน 1,070 จุด ด้าน กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ� ช่วงที่ดัชนีอ่อน ตัวลงมาถือเป็นโอกาสดีที่จะเข้าซื้อสะสม โดยเฉพาะนักลงทุนที่เข้าซื้อไม่ทันช่วงก่อน ประกาศผลการเลือกตัง้ เนือ่ งจากมองว่าใน เดือนนี้ดัชนีจะวิ่งเข้าหา 1,100 จุด

หน้า 13

ประเมินดัชนีตลาดหลกั ทรัพย์ไทยวัน นี้ น่าจะยังคงปรับตัวลงต่อเนือ่ งจากวันนี้ โดย ปัญหาหนี้ยุโรปยังคงกดดัน และเริ่มกังวลว่า จะรุกรามไปยงั ประเทศสเปน อีกทัง้ หากดูจาก ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็พบว่าปรับตัวลดลงกดดัน บรรยากาศลงทุน ทั้งนี้มีโอกาสที่ดัชนีจะลงสู่ แนวรับ 1,042 จุด กลยุทธ์แนะนำ�รอดู สถานการณ์ก่อน โดยมองว่าปัญหาหนี้ยุโรป ยังไม่จบลงง่ายๆ และยังคงมีผลกดดันตลาด หุน้ ต่อ ทัง้ นีใ้ ห้ตดิ ตามปัจจัยดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด ทั้งนี้ประเมินแนวต้านที่ 1,069 - 1,070 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,042 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎ�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 กรกฎ�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,578.56 9.14% 3,125.60 11.08% 4,352.70 15.43% 18,144.91 64.34%

3,647.30 12.93% 3,607.37 12.79% 7,318.21 25.95% 13,628.90 48.33%

-1,068.74 -481.77 -2,965.51 4,516.01

Last Update

12/07/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,062.39 742.51 1,618.03 307.2

12/07/11

Chg -14.85 -11.08 -24.62 -1.03 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg -1.38 -1.47 -1.5 -0.33 28,201.78 1,108.80

17:01:54

AGRO A dv ance 13% Decline 64%

No C hange 23%

TECH -0.81

SERVICE

Decline 43%

-1.01

-1.01

A dv ance 30% No C hange 27%

0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -2

CONSUMP -0.35

-1.54

-1.76

FINCIAL

-1.89

-1.84

INDUS

RESOURC

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎ�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 กรกฎ�คม 2554

PTT

( Day )

: PTT 3,500,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 329.00 Chg -2.00  %Chg -0.60  Open 328.00  High 334.00  Low 328.00  Prev 331.00  Avg 330.52  AccVol 9,160,300  AccVal(K฿) 3,027,688  1.82  %Fluct P/E 9.93  P/BV 1.85  DPS(Baht) 5.50  Yield(%) 3.09  EPS(Baht) 33.13  MktCap(Mil.) 939,092  Broker Target Update CGS 442.00 12/07/11 หลักทรัUS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็420.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 07/07/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 07/07/11 ค่าการ TRINITYม่ ขึน้ มากที 410.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 334.00

333.00

Price

332.00

331.00

330.00

329.00

328.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎ�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 กรกฎ�คม 2554

ESTAR

( Day )

Price & Fundamental Symbol ESTAR

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: ESTAR

0.62 0.04  6.90  0.58  0.64  0.58  0.58  0.61  208,419,300  127,333  9.84 

N/A 0.67  N/A  N/A  0.00  2,746  Target Update No Comment

70,000,000 60,000,000 50,000,000

Vol.

40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0.64

0.63

Price

0.62

0.61

0.60

0.59

0.58

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎ�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 กรกฎ�คม 2554

TSF

( Day )

Price & Fundamental Symbol TSF

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: TSF

35,000,000 30,000,000

1.15 0.26  29.21  0.91  1.15  0.90  0.89  1.07  249,791,600  267,149  23.36 

115.00 5.00  N/A  N/A  0.01  1,355  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

25,000,000

Vol.

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000

ATO/C Volume 1.15

1.14

1.13

1.12

1.11

1.10

1.09

1.08

1.07

1.06

1.05

Price

1.04

1.03

1.02

1.01

1.00

0.99

0.98

0.97

0.96

0.95

0.94

0.93

0.92

0.91

0.90

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 650 ประจำ�วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2554

คำ�คมการลงทุน “ความสำ�เร็จทางการลงทุนไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางตรง กับจำ�นวนชั่วโมงในการทำ�งานหรือความเฉลียวฉลาดเลย แต่ถ้าจะมี มันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะผกผัน ซะด้วยซ้ำ�” Warren Buffet

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 13 ก.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you