Page 1

Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

5 6 7 8

ยอดนำเขาแรเหล็กจีนพุง สูงเปนประวัตกิ ารณ เซียนหุน  ประเมินกลุม  นีย ้ งั เฮฮาตอไดอก ี

หุ้นเหล็กเขย่งก้าวกระโดดขานรับจีนมีความต้องการสูง ยอดนำเข้าแร่เหล็ก เดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 33% มาอยู่ที่ 57 ล้านตัน เยอะสุดเป็นประวัติการณ์ และเป็น การเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ขณะที่ผู้ประกอบการเหล็กไทยระบุ อานิสงส์ยัง ไม่สะท้อนถึงราคาเหล็กบ้านเรา ทว่าเซียนหุ้นประเมินราคาหุ้นกลุ่มเหล็กไปต่ออีก แนะนำ TMT-TSTH-GSTEEL-SIAM ต‡อหนˆา 3

News Station

แบงกออฟอเมริกาเล็งซบอกจีน TIES ทะลุแนวตาน คาดรอรับวอรแรนต 29 พ.ค.นี้ ซือ้ งายขายคลองกับ BSEC หอการคาฟนธงสงออกปนี้ติดลบยาวถึงQ3

9

Dynamic Station

10

ธรรมเทนเมนท

12

Professional Station

“สุวฒ ั น เหลืองวิรยิ ะ” พุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย MCS ราคาพื้นฐาน 3.04 บาท

13

Basuka Never Dies

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

ในวันทีเ่ ธอไมอยู ดูงบ

ส.นักวิเคราะหชี้ยอดดัชนีปนี้ที่ 582 จุด

แจกหุนเด็ด ADVANC-BANPU-BEC-KBANK-PTT-SCB

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เผยผลสำรวจความเห็นล่าสุด เพิ่มคาดการณ์ดัชนีหุ้นไทยปลายป 52 เฉลี่ยเป็น 535 จุด จากคาด การณ์เดิมที่ 495 จุด และคาดจุดสูงสุดของดัชนีหุ้นไทยปนี้ที่ 582 จุด และต่ำสุดที่ 391 จุด พร้อมมองกลุ่มวัสดุก่อสร้างมีกำไรต่อหุ้นโตสูงสุด ส่ ว นหุ้ น เด็ ด เเจก ADVANC-BANPU-BEC-KBANK-PTT-SCB ชี้ พื้นฐานแข็งแกร่ง ปนผลสม่ำเสมอ ต‡อหนˆา 3

ยอดขาย PS กระฉูด สวนศก.ซบ เตรียมเพิ่มเปาทั้งปเปน 2 หมื่นลบ.

กวาจะมาเปนเสือ “ธัชพล รัตนบุรี” ตอนที่ 5

ต‡อหนˆา 11

PS ประกาศกำไรสุทธิ Q1/52 เท่ากับ 687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปก่อน 118% มอง Q2/52 แจ่มใส เหตุเเรงซื้อกลับมาหลังความวุ่นวายการเมืองจาก ไป แถมเตรี ย มปรั บ เป า ยอดขายทั้ ง ป เ ป็ น 19,000-20,000 ล้ า นบาท จากเป า เดิ ม ที่ 17,000-18,000 ล้านบาท เปดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 27 โครงการ จากเดิมวางไว้ที่ 22 โครงการ และเพิ่มงบลงทุนเป็น 3,500 ล้านบาท จากเดิม 3,000 ล้านบาท ฟากโบรกฯ ให้ คำแนะนำการลงทุนหุ้นเป็น ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเหมาะสมที่ 5.18 บาท ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 2

อีไฟแนนซ์ ไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

ตอน ลงทุนอย่างเซียน กับโปรแกรมอีไฟแนนซ์ไทย

เพื่อเป็นการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในการใช้งาน ให้กับนักลงทุนทางภาคเหนือ ทางบริษัทจึงมีแผนงานที่จะเข้าไป จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการลงทุนประกอบกับ การใช้โปรแกรมให้กับนักลงทุนและเจ้าหน้าที่การตลาด ฟรี!!!! ที่ จังหวัด เชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ.โรงแรม ธารินเชียงใหม่ ณ. ห้อง พาโนราม่า ชั้น 8 เวลา 08.30 น.- 12.30 น โดยกำหนดผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพียง 170 เท่านั้น!!!!

สำรองที่นั่งด่วน!!! รับจำนวนจำกัด !!!!!

นักลงทุนท่านใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง ผ่านทางบริษัทหลัก ทรัพย์ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ ที่สาขาเชียงใหม่ หรือต้องการสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หัวข้อสัมมนา “การวิเคราะห์กราฟเทคนิค กับเครื่องมือ eFinanceThai” วิทยากร คุณ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

หัวข้อสัมมนา

1. การคัดเลือกหุ้นที่ผิดปกติในด้านปริมาณ และ ความเคลื่อนไหวของราคา 2. การใช้เครื่องมือเปรียบเทียบความน่าสนใจของตัวหุ้นในด้านราคา 3. แนวคิดหรือทัศนคติการเก็งกำไร ที่จำเป็นต้องมีก่อนวิเคราะห์กราฟเทคนิค 4. การใช้กราฟเทคนิค 5. แนะนำโปรแกรม eFin Smart Portal


News Station

Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

ยอดนำเขา

(ต่อจากหน้า 1)

วานนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันที่ หุ้นกลุ่มเหล็กได้รับความสนใจจาก นักลงทุน จนทำให้ราคาหุ้นหลายตัว ใ น ก ลุ่ ม ป รั บ สู ง อ ย่ า ง ฉั บ พ ลั น อย่างไรก็ตามในเชิงผลประกอบการ เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า ส่ ว น ใหญ่จะทำได้ไม่ดีนัก ด้วยปจจัยลบ ภาวะเศรษฐกิจและที่สำคัญคือการ ที่ ร าคาเหล็ ก ผั น ผวนมากในป ก่ อ น ทำให้ เ กิ ด การขาดทุ น จากสต็ อ ก สิ น ค้ า แต่ ท ว่ า ในวั น นี้ สั ญ ญาณ ร้ายต่างๆ ได้จางลงแล้ว โดยเมื่อไม่ นานมานี้ ที่ ป ระเทศจี น ซึ่ ง นั บ เป็ น หนึ่งในประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภค เหล็ ก รายสำคั ญ ของโลกได้ มี ก าร กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมเหล็กด้วย เม็ดเงิน 20,000 ล้านหยวน เท่านั้น ยั ง ไม่ พ อแนวโน้ ม การใช้ เ หล็ ก ต่ อ จากนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วย จากความ เชื่อมั่นที่ว่า จีนจะยังสามารถพัฒนา เศรษฐกิ จ ของตนให้ เ ติ บ โตได้ อ ยู่ สวนทางกั บ หลายประเทศขนาด ใหญ่อื่นๆ ที่ยังไม่พ้นวิกฤตเศรฐกิจ อย่างแท้จริง **กรมศุลกากรจีนเผยยอดนำเข้า แร่ เ หล็ ก เดื อ นเม.ย.พุ่ ง 33% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ รายงานข่ า วบนเว็ บ ไซต์ บลู ม เบิ ร์ ก ดอทคอมระบุ ว่ า กรม ศุลกากรจีนเปดเผยว่า ยอดนำเข้า แร่เหล็กของจีนในเดือนเมษายนที่ ผ่ า นมาเพิ่ ม ขึ้ น 33% มาอยู่ ที่ 57 ล้ า นตั น สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ และเป็ น การเพิ่ ม ขึ้ น ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เดือนที่ 3 ขณะที่ ส มาคมผู้ ป ระกอบ การเหมืองแร่เหล็กแห่งประเทศจีน ระบุว่า การเพิ่มการนำเข้าแร่เหล็ก ดังกล่าวสะท้อนถึงผลจากมาตรการ ก ร ะ ตุ้ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ทั้ ง ใ น ภ า ค อสังหาริมทรัพย์ ขนส่ง โครงสร้าง พื้ น ฐาน และโครงการขนาดใหญ่ อื่นๆ อย่ า งไรก็ ต าม ดี บี เ อส วิ ค เคอร์ ส คาดว่ า การนำเข้ า แร่ เหล็กในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าอาจ ชะลอลง เนื่องจากความต้องการใช้ เหล็ ก ในประเทศจี น ยั ง คงไม่ ฟ น ตัวอย่างเต็มที่

หน้า 3

ในส่ ว นของการส่ ง ออก เหล็ ก กรมศุ ล กากรจี น แจ้ ง ว่ า ใน เดือนเมษายนการส่งออกเหล็กของ จีนอยู่ที่ 1.41 ล้านตัน ขณะที่การส่ง ออกในช่ ว ง 4 เดื อ นแรกของป นี้ ลดลง 60% มาอยู่ที่ 6.55 ล้านตัน **ผู้ประกอบการเหล็กในประเทศชี้ ภาวะอุตสาหกรรมตอนนี้ยังไม่ฟน นายวี ร ะวิ ท ย์ ดุ ล ะลั ม พะ รองกรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) เปดเผยว่า ปจจุบันในประเทศไทย

ความอุ ต สาหกรรมเหล็ ก ยั ง ไม่ ฟ น ตั ว อย่ า งชั ด เจน รวมถึ ง แนวโน้ ม ราคาเหล็ ก ก็ ยั ง ทรงๆ แม้ ว่ า ทาง ประเทศจีนจะกระตุ้นอุตสาหกรรม เหล็กด้วยวงเงินจำนวนมาก “ ก ร ณี ที่ จี น จ ะ ก ร ะ ตุ้ น อุตสาหกรรมเหล็กนั้น น่าจะส่งผลบวก ต่อจิตวิทยามากกว่า ส่วนราคาเหล็กก็ มีทิศทางการเคลื่อนไหวที่ไม่ชัดเจน ซึ่ง แนวโน้มก็ยังคงทรงๆ ตัว อีกอย่างใน ช่วงนี้เป็นฤดูฝน การก่อสร้างก็ทำได้ไม่ มาก” นายวีระวิทย์ กล่าว

**นั ก วิ เ คราะห์ หุ้ น มองราคาบน กระดานไปต่อได้อีก 1-2 วัน นายรณกฤต สาริ น วงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝายวิเคราะห์ หลักทรัพย์ บล. แอดคินซัน เปดเผย ว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีจีนได้ อนุมัติงบใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภาค เศรษฐกิ จ ที่ ส ำคั ญ เช่ น ภาค เหล็ ก กล้ า นั้ น คงส่ ง ผลบวกต่ อ ผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็ก โดยเฉพาะเหล็ ก ที่ ใ ช้ ส ำหรั บ การ ก่ อ สร้ า ง ส่ ว นราคาหุ้ น ในกลุ่ ม ดั ง กล่ า วคาดว่ า น่ า จะปรั บ ขึ้ น รั บ ข่าวเป็นรอบๆ ได้ ด้านนายเตชธร ลาภอุดมสุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝายกลยุทธ์การ ลงทุนสายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส กล่าวว่า ภาพรวมหุ้นกลุ่มเหล็กยัง ถือว่าดี หลังจีนเริ่มฟนตัวจากภาวะ เศรษฐกิ จ และมี ค วามต้ อ งการ ปริมาณเหล็กเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เเนะนำ นั ก ลงทุ น ซื้ อ อาทิ TMT, TSTH, GSTEEL และ SIAM เป็นต้น “น่าจะขึ้นต่อได้อีก 1-2 วัน เทรดต่ อ ได้ เพราะจี น เริ่ ม ฟ น ตั ว ปริมาณการใช้เหล็กกลับมา” นาย เตชธร กล่าว

ส.นักวิเคราะหชี้

จุ ด สู ง สุ ด ของดั ช นี ฯ จะอยู่ ที่ 582 จุด และต่ำสุดจะอยู่ที่ 391 จุด ทั้ ง นี้ ร ะดั บ ดั ช นี ฯ วานนี้ ปดที่ 544.54 จุด เพิ่มขึ้น 9.36 จุด หรื อ 1.75% มี มู ล ค่ า การซื้ อ ขาย 24,235.70 ล้านบาท เ ล ข า ธิ ก า ร ส ม า ค ม นั ก วิเคราะห์หลักทรัพย์ ยังระบุอีกว่า ใน ช่ ว ง 2 เดื อ นที่ ผ่ า นมามี ก ระแสเงิ น ลงทุนไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทย 1.2 หมื่นล้านบาทแล้ว โดยในช่วงกลาง

เดื อ นมี . ค.ถึ ง ป จ จุ บั น มี ก ารซื้ อ สุ ท ธิ ประมาณ 2 พั น ล้ า นบาท แต่ ห าก เปรียบเทียบกับปก่อนถือเป็นเม็ดเงิน ที่ น้ อ ยที่ ไ หลออกจากตลาดหุ้ น ไทย จำนวน 1.6 แสนล้ า นบาท และยั ง น้อยกว่าตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเนื่องจาก ตลาดหุ้นไทยมีจำนวนหุ้นที่น้อยกว่า ซึ่งทิศทางของกระแสเงินทุนไหลเข้าที่ จะเข้ามาในตลาดหุ้นไทยยังประเมิน ได้ยาก ซึ่งจะต้องติดตามต่อไปว่าจะ มีแนวโน้มในระยะต่อไปอย่างไร

(ต่อจากหน้า 1)

นายสมบั ติ นราวุ ฒิ ชั ย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์หลัก ทรั พ ย์ กล่ า วว่ า จากการสำรวจ ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์รอบ ล่ า สุ ด จำนวน 23 แห่ ง พบว่ า นั ก วิ เ คราะห์ ป รั บ เป า หมายดั ช นี หุ้ น ไทยฉลี่ยสิ้นปนี้เป็น 535 จุดเพิ่มขึ้น จากการสำรวจครั้ ง ก่ อ นที่ ค าดว่ า สิ้นปนี้ดัชนีฯ เฉลี่ยจะอยู่ที่ 495 จุด โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่า Print

Next Page

Previos Page

First Page

ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552 ส.นักวิเคราะหชี้ (ต่อจากหน้า 3) การว่ า งงาน การส่ ง ออกหดตั ว สำหรับการอัตราการเติบ NPL ที่เพิ่มขึ้นและเร่งเบิกจ่ายงบ โตของกำไรต่ อ หุ้ น (EPS) ของ รั ฐ บาล รวมถึ ง แนะให้ รั ฐ บาลเร่ ง บริษัทจดทะเบียนป 52 ประเมินที่ กระตุ้นเศรษฐกิจ แก้ปญหาความ 5.0% พร้อมปรับลด GDP ป 52 ขั ด แย้ ง ทางการเมื อ ง แต่ ว่ า เป็ น ติ ด ลบ 3.6% จากเดิ ม ติ ด ลบ เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบน้อย 1.8% เนื่ อ งจากนั ก วิ เ คราะห์ ม อง จากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ป ญ หาการเมื อ งจะส่ ง ผลกระทบ และจากผลการสำรวจมี หลายส่ ว น ทั้ ง เรื่ อ งท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง 3 กลุ่มธุรกิจได้รับการปรับตัวเลข ออก ความรู้สึกผู้บริโภค รวมทั้งยัง ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้ง ม อ ง ว่ า ภ า ค รั ฐ จ ะ แ ก้ ป ญ ห า ที่แล้ว โดยกลุ่มวัสดุก่อสร้างมีอัตรา เศรษฐกิ จ โดยรวมยากยิ่ ง ขึ้ น เเต่ การเติ บ โตของกำไรต่ อ หุ้ น สู ง สุ ด ขณะเดียวกันเสนอภาครัฐจับตาสี่ โดยคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 26.3% ป ญ หาหลั ก คื อ ป ญ หาการเมื อ ง รองลงมาเป็ น หุ้ น กลุ่ ม พลั ง งานที่

ยอดขาย PS (ต่อจากหน้า 1)

นายทองมา วิจิตรพงษ์พันธุ์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกั ด (มหาชน) หรื อ PS กล่ า วว่ า บริ ษั ท ฯ เตรี ย มปรั บ เป า หมายยอด ขาย (Pre-sale) ป 52 เพิ่มขึ้นเป็น 19,000-20,000 ล้านบาท จากเปา เดิ ม ที่ 17,000-18,000 ล้ า นบาท หลังมีแผนเปดโครงการใหม่เพิ่มขึ้น เป็น 27 โครงการ จากเดิมวางแผนไว้ ที่ 22 โครงการ ทั้ ง ทาวน์ เ ฮ้ า ส์ แ ละ บ้ า นเดี่ ย ว เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ เห็ น สั ญ ญาณการฟ น ตั ว ของผู้ บ ริ โ ภคดี ขึ้นตามลำดับ “ ห ลั ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ ค ว า ม รุนแรงทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วม ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ง ชาติ (นปช.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ ผ่านมา เรากลับมามียอดขายเพิ่มขึ้น มากจนถึงปจจุบัน โดยยอดขายใน เดือนเมษายน ทำได้แล้ว 1,020 ล้าน บาท เราจึ ง คาดการณ์ ย อดขาย ไตรมาส 2/52 จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก ไตรมาส 1/52 ที่มียอดขาย 4,045 ล้านบาท” นายทองมา กล่าว อนึ่ง รายงานผลประกอบ การไตรมาสที่ 1/52 บริ ษั ท ฯ และ บริ ษั ท ย่ อ ย มี ร ายได้ ร วม เท่ า กั บ 3,780.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปก่อน ในรอบระยะเวลาเดียวกัน 1,550.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 69.5% ส่วน กำไรสุทธิ เท่ากับ 687.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปก่อนในรอบระยะเวลา เดี ย วกั น 372.5 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่มขึ้น 118.3%

เ ข า ยั ง ก ล่ า ว ต่ อ ถึ ง ก า ร พั ฒ น า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ใ น ต่ า ง ประเทศ โดยจะเริ่มก่อสร้างโครงการ ร่วมทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เมือง บั ง กะลอร์ ประเทศอิ น เดี ย มู ล ค่ า โครงการเฟสแรก 1,000 ล้ า นบาท สร้างภายใน 3-4 เดือนข้างหน้า และ คาดว่ า จะมี ก ารรั บ รู้ ร ายได้ จ าก โครงการช่ ว งปลายป 52 ประมาณ 200-300 ล้ า นบาท และที่ เ หลื อ จะ ทยอยรับรู้ ในป 53 พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้มีการ ม อ ง ห า ซื้ อ ที่ ดิ น แ ถ บ เ มื อ ง ไฮเดอราบั ด ,เมื อ งเชนไน,เมื อ งปู เ น่ เพิ่ ม อี ก 1 โครงการ คาดว่ า มู ล ค่ า โครงการประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่ง ทำให้ บ ริ ษั ท ฯ ใช้ เ งิ น ลงทุ น พั ฒ นา โครงการในอิ น เดี ย รวมประมาณ 350 ล้านบาท หรือประมาณ 10 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังได้มอง หาทำเลเมื อ งฮานอย ประเทศ เวียดนาม เพื่อพัฒนาโครงการในต่าง ประเทศต่อเนื่องด้วย ด้านนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การ สายงาน บัญชีและการเงิน PS กล่าวว่า บริษัท เตรียมแผนจะออกหุ้นกู้มูลค่า 2,500 ล้านบาท อายุ 5 ป ในช่วงไตรมาส 3-4 ปนี้ จากวงเงินหุ้นกู้ทั้งหมดที่ผู้ถือ หุ้ น อนุ มั ติ ไ ว้ 6,500 ล้ า นบาท เพื่ อ รองรับการลงทุนในต่างประเทศ รวม ถึงการซื้อที่ดินแห่งใหม่ ขณะที่วงเงินสำหรับซื้อที่ดิน ป นี้ บ ริ ษั ท วางไว้ ที่ 3,500 ล้ า นบาท จากเดิ ม ที่ 3,000 ล้ า นบาท เพื่ อ ให้ Print

Next Page

News Station

หน้า 4

เติ บ โตเฉลี่ ย 25.8% และกลุ่ ม อาหารที่ยังมีอัตราเติบโตที่ 3.5% ขณะที่กลุ่มเดินเรือเป็นกลุ่มที่กำไร ต่ อ หุ้ น ลดลงมากที่ สุ ด คื อ ติ ด ลบ 52.8% กลุ่มธนาคารมีกำไรต่อหุ้น ลดลงติ ด ลบ 6.2% และหุ้ น กลุ่ ม สื่อสารคาดติดลบ 4.8% ส ำ ห รั บ ค ำ แ น ะ น ำ นั ก ลงทุ น ให้ เ ลื อ กลงทุ น ในหุ้ น ที่ มี

ป จ จั ย พื้ น ฐานแข็ ง แกร่ ง จ่ า ย เงิ น ป น ผลสม่ ำ เสมอ ได้ รั บ ผลดี จากมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ โดยพิจารณาจังหวะราคาในการ เข้ า ซื้ อ หุ้ น ให้ เ หมาะสม ซึ่ ง นั ก วิเคราะห์แนะนำให้ลงทุนตรงกัน หลายสำนักวิจัย ได้แก่ ADVANC, BANPU, BEC, KBANK, PTT และ SCB เป็นต้น

สอดคล้ อ งกั บ จำนวนโครงการที่ เพิ่มขึ้น ด้ า นฝ า ยวิ เ คราะห์ บล. เกี ย รติ น าคิ น เผยผลประกอบการ ไตรมาส 1/52 ของ PS ทำกำไรดีกว่า คาด และยังคาดการณ์ผลประกอบ การช่วงครึ่งปหลัง มีแนวโน้มเติบโต

จากการรับรู้รายได้จาโครงการคอน โดมีเนียมจากโครงการ IVY River, IVYสาธร และ The seed มาสนับ สนุน สำหรับคำแนะนำการลงทุนคือ ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาที่เหมาะสมปนี้ อยู่ที่ 5.18 บาท ล่าสุดราคาหุ้นปดที่ 6.40 บาท

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 5

เอสแอนดพีหั่นมุมมองเครดิตเม็กซิโกเปนเชิงลบ มาเลยเผยสต็อคน้ำมันปาลมวูบ 5.4%

ขาวตางประเทศ แบงกออฟอเมริกาเล็งซบอกจีน

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า แบงก์ออฟอเมริกาคอร์ป เตรียมขายหุ้นเพิ่มทุน 7.3 พั น ล้ า นดอลลาร์ หรื อ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น 5.8% ให้ กั บ ไชน่ า คอนสตรั ค ชั่ น แบงก์ ค อร์ ป หรือ ซีซีบี โดยแหล่งข่าวเปดเผยว่า แบงก์ออฟ อเมริกา ซึ่งมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน หลังเสร็จ สิ้นการตรวจสอบสถานะทางการเงินอย่างเข้ม งวด หรือ stress tests ขณะเดี ย วกั น แหล่ ง ข่ า ว เป ด เผยว่ า แบงก์ออฟอเมริกา มีแผนจะจำหน่ายหุ้นเพิ่ม ทุนให้กับนักลงทุนรายอื่น ซึ่งรวมถึงเทมาเส็ค โฮลดิ่งส์ และฮูปูอินเวสเมนท์แมเนจเมนท์ วง เงินรวม 33.9 พันล้านดอลลาร์

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือแสตนดาร์ด แอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พีลดมุมมองอันดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ประเทศเม็ ก ซิ โ กจาก มี เสถี ย รภาพ เป็ น เชิ ง ลบ หลั ง เกิ ด ภาวะ เศรษฐกิจถดถอยเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ป ‘สถานะทางการคลังภายนอกประเทศ ของเม็กซิโกอ่อนแอลง กดดันให้เกิดภาวะขาด ดุลการงบประมาณ เนื่องจากรายได้จากน้ำมัน ลดลง ประกอบกับขาดฐานรายได้อื่น และไม่มี การเกินดุลงบประมาณสะสม’ เอสแอนด์พีระบุ ขณะเดียวกันเอสแอนด์พีได้ยืนยัน อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ พั น ธบั ต รเม็ ก ซิ โ กไว้ ที่ ระดับ BBB+ ซึ่งยังคงเป็นระดับที่มีความน่า ลงทุน ทั้ ง นี้ ในป ง บประมาณที่ สิ้ น เดื อ น มีนาคมที่ผ่านมา เม็กซิโกขาดดุลงบประมาณ จำนวน 149 พั น ล้ า นเปโซ ขณะที่ ใ นป ง บ ประมาณก่อนหน้าเกินดุลงบประมาณ 3.3 พัน ล้านเปโซ

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า บาร์เคลย์สแคปตอล คาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ ผ่านมา และกำลังเข้าสู่จุดเริ่มต้นของการฟนตัว ‘ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เลวร้ายที่สุด ได้ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมา และเรา กำลังเข้าสู่จุดเริ่มต้นของการฟนตัว’ นายแบร์รี่ แนปป นักกลยุทธ์ที่บาร์เคลย์สแคปตอลกล่าว นายแนปป กล่าวว่า การใช้จ่ายภาค บริ ก ารที่ ข ยายตั ว ในอั ต รา 1.5% ในช่ ว ง 2 ไ ต ร ม าส ที่ ผ่ า น ม า เ ป็ น สั ญ ญา ณ บ่ ง ชี้ ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ภาวะฟนตัว หลัง ติดลบ 0.1% ในไตรมาส 3 ปที่ผ่านมา ซึ่งเป็น การติดลบครั้งแรกนับแต่ป 1991 นอกจากนี้ นายแนปป ยังเชื่อว่า ราคาหุ้ น ในสหรั ฐ ฯ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ใน ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนถึงความเชื่อมั่น เศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดแล้ว

TIES วิ่งแรงทะลุแนวตาน คาดรอรับวอรแรนต 29 พ.ค.นี้ หุ้น TIES ซิ่งแรงรับข่าวดี ผถห.ไฟเขียววอร์แรนต์ให้ผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 2 หุ้นเดิม/ 1 วอร์แรนต์ อายุ 3 ป อัตราการใช้สิทธิ 1.20บาท/หุ้น ขณะเซียนเทคนิคฟนธง ยังเก็งกำไรได้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจ ราคาหุ้ น บนกระดานพบว่ า วานนี้ ร าคาหุ้ น บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TIES ได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่าง ชัดเจนถึง 23.08% โดยปดการซื้อขายที่ระดับ 1.92 บาท เพิ่มขึ้น 0.36 บาท หรือ 23.08% โดยระหว่างชั่วโมงการซื้อขายราคาหุ้นได้ปรับ เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 1.95 บาท ซึ่งถือว่าทะลุแนว ต้านสำคัญที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ ซึ่งในช่วงเช้า ของการซื้อขายวานนี้นายรณกฤต สารินวงศ์ ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การใหญ่ ฝ า ยวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บล.แอ ด คิ น ซั น กล่ าวว่า ราคาหุ้นของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TIES แม้ว่าเป็นหุ้นขนาดเล็ก แต่ยังมีโอกาสที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีก โดยมีแนว ต้านที่ 1.80 บาท แต่ราคาหุ้นได้ปดเหนือระดับ

แนวต้านดังกล่าวอย่างชัดเจน ในขณะที่นักวิเคราะห์อีกรายหนึ่ง กล่าวว่า การปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของราคา หุ้ น TIES วานนี้ คาดว่ า เป็ น การปรั บ ขึ้ น รั บ ข่าวดีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติมติเสนอขาย ใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ เ พื่ อ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของ บริษัท จำนวน117,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือ หุ้ น ของบริ ษั ท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ใน อัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีราคาใบสำคัญแสดงสิทธิหน่วยละ 0.00 บาท และราคาใช้สิทธิ 1.20 บาท อัตรา การใช้สิทธิ 1:1 ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ป โดยคณะกรรมการกำหนดวันที่กำหนดรายชื่อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ จั ด สรรใบสำคั ญ แสดง สิ ท ธิ (Warrant RecordDate) ในวั น ที่ 28 พฤษภาคม 2552 และวันปดสมุดทะเบียนผู้ถือ

Print

Next Page

Previos Page

หุ้นเป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เพื่อระบุราย ชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิต่อไป อย่างไรก็ตาม คาดว่าในวันนี้ราคา หุ้น TIES น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากวาน นี้ได้อีก เนื่องจากสัญญาณเทคนิคยังมีทิศทาง ที่ดี แนะนำเก็งกำไร ด้านนายอัศวิน ชินกำธรวงศ์ ประธาน กรรมการ TIES กล่าวว่า บริษัทฯ ตั้งเปารายได้ ในปนี้อยู่ที่ 1,200 ล้านบาทหรือเติบโตจากป ก่อนประมาณ 10% ทั้งนี้มาจาก Backlog ใน ปจจุบันจำนวน 800 ล้านบาทที่จะทยอยรับรู้ใน ปนี้ 600-650 ล้านบาท ประกอบกับรายได้จาก โครงการใหม่อีกจำนวน 500 ล้านบาท

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 6

ซื้องายขายคลองกับ BSEC

เมื่อวานนี้ราคาหุ้น BSEC บวกได้เข้าที เหมาะสำหรับนัก ลงทุนที่ชอบเข้าออกไว ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ทิศทางกราฟในระยะ หลังๆ ของหุ้น ออกจะแกว่งขึ้นและลงแรงจนยากที่จะทำนายได้อย่าง แม่นยำว่า ตรงไหนคือยอดดอย การปรับขึ้นของราคาที่เริ่มอย่างชัดเจนตั้งแต่ราวต้นเดือน มีนาคม แถว 1 บาทถ้วน แล้วมาสร้างฐานแน่นๆ ในระยะ 3- 4 วันนี้ที่ ระดับ 2 บาทกว่าๆ นั้น จริงอยู่ที่ไม่ได้แปลว่าหุ้นจะต้องไปต่อเสมอไป แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งย่อมเป็นการแสดงออกแบบตรงๆ ว่า หุ้นมีทั้งผู้ซื้อ และผู้ ข ายหนาแน่ น ดั ง หนั้ น การจะใช้ ก ลยุ ท ธ์ เ ข้ า ออกไวตามใจ ปรารถนาโดยไม่ต้องหอบหุ้นกลับบ้าน น่าจะทำได้ไม่ยาก นักวิเคราะห์ทางเทคนิค บล.เอเซีย พลัส ประเมินสัญญาณ หุ้น BSEC มีเเนวโน้มขึ้นต่อ หลังมูลค่าการซื้อขายสูงขึ้นต่อเนื่อง จึง เเนะนำนักลงทุนซื้อ โดยมองเเนวต้านที่ 2.40 บาท เเนวรับที่ 2.20 บาท ทั้งนี้อังคารที่ผ่านมาราคาหุ้นปดที่ 2.18 บาท บวก 0.16 บาท หรือ 7.92% มูลค่าซื้อขาย 196.24 ล้านบาท

BSEC Financial Data

ง บ ป 5 1 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/12/2551 Asset 2,525.87 Liabilities 388.35 Equity 2,137.52 Paid-up Capital 811.86 Revenue 700.53 Net Profit 94.55 EPS(Baht) 0.12 ROA(%) 4.45 ROE(%) 4.46 Net Profit Margin(%) 13.50

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

544.54

+9.36

+1.75

387.25

+6.47

+1.70

827.07

+15.09

+1.86

169.05

+1.13

+0.67

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

24,235.70 384.28

12/05/09 16:59:51

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

3,950.59

4,462.43

-511.84

(16.30%)

(18.41%)

Foreign

3,256.79

3,832.49

(13.44%)

(15.81%)

17,028.32

15,940.78

(70.26%)

(65.77%)

Local Last Update

-575.70

+1,087.54

12/05/09

เจอแต เ รื่ อ งแรงๆ

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 11/05/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

17.45 0.77 2.63 4.03 1,650.13

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 11/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) 2. นายยืนยง พันธุวงศกลอม 3. นายสมเกียรติ ธนัตถเจริญกุล 4. นายอนุวัฒน แซตั้ง 5. น.ส.ยุพา การชฎิล

399,999,860 59,295,000

(48.97%) (7.26%)

59,295,000

(7.26%)

32,830,000

(4.02%)

23,999,000

(2.94%)

ถึงเวลาที่หุ้นจะขึ้น อะไรก็ยั้งไม่อยู่แม้กระทั่งแรงขายทำกำไร ซึ่งหุ้นที่มันขึ้นมานานจนทาง เทคนิคบอกว่ามันควรจะถึงเวลาปรับลงก็กลับไม่ได้ลบอะไรมากมาย มิหนำซำ้บางตัวในกลุ่มพลังงาน กลับมาสร้างกราฟฉีกปกหนีแนวรับเก่าขึ้นไปอีก ขยับแนวต้านลอยสูงขึ้น จนเราอาจจะเพียงแค่หลับตา จิ้มแล้วซื้อก็จะกำไร เพียงแต่ขอให้โดนตัวใหญ่ๆ ก็พอ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหุ้นนอกเหนือกลุ่มพลังงานก็ยังมีกลุ่มเหล็กเเละกลุ่มอสังหาที่ออก อาการซ่าขึ้นมาแล้ว ส่วนจะไปได้ไกลหรือไม่นั้น บอกตรงๆ ว่าไม่รู้ แต่ถ้าจะให้เดา (แค่เดานะ) อย่างมี หลักการก็คือ หุ้นที่ไม่ใช่กลุ่มพลังงานรายใหญ่มักจะเลือกเล่นเป็นรายตัวมากกว่า ดังนั้นถ้าจะเลือกก็ ต้องเลือกตัวที่เด่นสุดในกลุ่มเอาไว้ก่อน อีกทั้งฝรั่งก็ไม่ค่อยรู้จัก ดังนั้นจึงเดาว่า สุดท้ายคงเหลือไม่กี่ตัวที่ แรงได้ ตามผลประกอบการที่กำลังจะออกมาในอีกไม่กี่วันนี้ แต่สำหรับหุ้นเล็กๆ ที่จู่ ก็แรงขึ้นมาเช่น BWG, TIES, TT&T เหล่านี้ล้วนมีประเด็นซ่อนไว้ให้คุ้ย เก็งกำไรเป็นรายตัว ซึ่งในวันนี้ที่หุ้นขึ้นล้วนเป็นการเก็งกำไรกันล่วงหน้าเท่านั้น ฉะนั้นการลงทุนทุนก็ต้อง ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอยู่เสมอถึงแม้บรรยายกาศโดยรวมจะเอื้ออำนวยก็ตาม First Page Previos Page Next Page Print


News Station

Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 7

หมดหวังหอการคาฟนธงสงออกปนี้ติดลบยาวถึงQ3 KBANKเพิ่มทางเลือกใหมนลท.ลงทุนผลิตภัณฑการเงิน นายดุ สิ ต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้ า ไทย และสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศ ไทย เป ด เผยว่ า การส่ ง ออกของ ไทยป นี้ จ ะยั ง คงติ ด ลบต่ อ เนื่ อ ง จนถึ ง ไตรมาสที่ 3/52 ถึ ง แม้ ว่ า ปจจุบันจะเริ่มเห็นคำสั่งซื้อกลับเข้า มาบ้างแล้วในหลายอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟา และอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค แต่ ก็ ยั ง คงไม่ สามารถไว้ ว างใจได้ แต่ มั่ น ใจ ในไตรมาสที่ 4 ส่ ง ออกจะเห็ น สัญญาณการฟนตัว และสามารถ พลิกกลับเป็นบวกได้ เนื่องจากช่วง เดี ย วกั น ของป ก่ อ นมี ฐ านที่ อ ยู่ ใ น ระดั บ ต่ ำ ประกอบกั บ คำสั่ ง ซื้ อ ที่ เริ่มกลับเข้ามา เขากล่าวว่า ขณะนี้หน้าที่ ของรั ฐ บาลควรเข้ า มาดู แ ลให้ ค่ า เงิ น บาทเคลื่ อ นไหวใกล้ เ คี ย งกั บ ภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือภาคการส่ง ออก เนื่องจากการส่งออกถือเป็น สิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมี ความสามารถในการแข่ ง ขั น กั บ ประเทศคู่แข่งได้

“เราไม่ ส นใจว่ า บาทจะ ต้องอ่อนเท่าไหร่ หรือแข็งเท่าไหร่ แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องทัดเทียมและ สมดุลกับประเทศคู่แข่งจึงจะทำให้ ผู้ส่งออกมีความสามารถแข่งขันได้ เ พ ร า ะ แ ม้ ว่ า สิ น ค้ า ไ ท ย จ ะ มี คุณภาพดีแต่ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน เป็ น อุ ป สรรค์ ก็ สู้ เ ขาไม่ ไ ด้ “นาย ดุสิต กล่าว

นายธิ ติ ตั น ติ กุ ล านั น ท์ ผู้ บ ริ ห ารสายงานธุ ร กิ จ ตลาดทุ น ธนาคารกสิ ก รไทย (KBANK) เปดเผยว่า ธนาคารฯเปดให้บริการ K-Alternative Investment เป็นทาง เลือกให้ลูกค้าและประชาชนลงทุนใน ผลิตภัณฑ์การเงินหลายรูปแบบ และ สามารถใช้เป็นช่องทางในการบริหาร สภาพคล่องในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจ

อีไฟแนนซ์ไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

ตอน

“ลงทุนอยางเซียนกับโปรแกรมอีไฟแนนซไทย” วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ.โรงแรม ธารินเชียงใหม่ ณ. ห้อง พาโนราม่า ชั้น 8 เวลา 08.30 น.- 12.30 น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ดุสิต นนทะนาคร

KTAMเปดอีก2กองทุนเกาหลีใตผลตอบแทนเริ่ด4% นายสมชั ย บุ ญ นำศิ ริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย จำกั ด (มหาชน) เปดเผยว่า สัปดาห์นี้บริษัท เปดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ทั้ง ในและต่ า งประเทศ ให้ ผู้ ล งทุ น ได้ เลื อ กตามความเหมาะสม โดยจะ เป ด จำหน่ า ยกองทุ น เป ด กรุ ง ไทย ตราสารหนี้ เ อฟไอเอฟ12 เดื อ น 2

(KTFF12M2) และกองทุ น เป ด กรุ ง ไทยสมาร์ ท อิ น เวส 3 เดื อ น 2 (KTSIV3M2) โดยกองทุน KTFF12M2 เปด จำหน่ายในวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2552 อายุ โ ครงการ 1 ป มู ล ค่ า 5,000 ล้ า นบาท เป็ น กองทุ น ที่ มี นโยบายลงทุนในตราสารหนี้สถาบัน การเงินประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้รับการ Print

Next Page

จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในระดั บ สูงสุด F1 โดย Fitch Rating และเงิน ลงทุนจะมีการปองกันความเสี่ยงจาก อั ต ราแลกเปลี่ ย นทั้ ง จำนวน ซึ่ ง ผู้ ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ การที่ 4.00-4.30% ต่อป ส่ ว นกองทุ น KTSIV3M2 เป็นกอง Roll Over เปดจำหน่ายรอบ ใหม่ ตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึ ง 15 พฤษภาคม Previos Page

First Page

ชะลอตัว ประกอบด้วย บริการตลาด รองรับซื้อขายตราสารหนี้และรับซื้อ ตั๋ ว เงิ น ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ อ าวั ล ซึ่ ง เป็นบริการตลาดรองรับซื้อ และขาย ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม ถึ ง ตั๋ ว เงิ น ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ อ าวั ล ผ่านสาขาของธนาคารฯ ทั่วประเทศ ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ K-Smart Note เป็นผลิตภัณฑ์ตั๋วเงินที่ออกโดย ธนาคารฯ จ่ า ยผลตอบแทนในรู ป แบบหลากหลายตามเงื่ อ นไขที่ กำหนด ประกอบด้วย Interest Rate Linked Note เป็ น ตั๋ ว เงิ น ที่ ใ ห้ ผ ล ตอบแทนอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยใน ตลาด เช่น K-Smart Invert Floater Note ที่ให้ผลตอบแทนสวนทางกับ อั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาด K-Smart Switchable Note ที่จ่ายผลตอบแทน สู ง ในอั ต ราคงที่ ใ นช่ ว งแรก และ K-Smart Bear Rich Note ซึ่งจะจ่าย ผลตอบแทนสู ง กว่ า ปกติ หากดอก เบี้ยในตลาดคงที่หรือปรับตัวสูงขึ้นไม่ เกิ น กว่ า ที่ ก ำหนด และจะจ่ า ยผล ตอบแทนลดน้ อ ยลงหากอั ต ราดอก เบี้ ย ในตลาดปรั บ สู ง ขึ้ น เกิ น กว่ า ที่ กำหนดไว้ “กลุ่มผลิตภัณฑ์ K-Smart Note เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุน ที่ลูกค้าสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน การบริ ห ารจั ด การพอร์ ต การลงทุ น และช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับผล ต อ บ แ ท น ที่ ดี ก ว่ า ก า ร ล ง ทุ น ใ น ผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่เสนอขายทั่วไป โดยมีระยะเวลาลงทุนมากกว่า1 ป แต่ ไ ม่ เ กิ น 3 ป นั ก ลงทุ น ที่ ส นใจ สามารถจองซื้อขั้นต่ำที่ 10 ล้านบาท และทวีคูณของ 1 ล้านบาท” 2552 อายุโครงการ 3 เดือน มูลค่า 2,000 ล้ า นบาท เป็ น กองทุ น ที่ มี นโยบายลงทุ น ในตราสารหนี้ ภ าค เอกชน และเงินฝากสถาบันการเงิน ในประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A- ขึ้นไป โดยผู้ลงทุนจะได้รับ ผ ล ต อ บ แ ท น ป ร ะ ม า ณ ก า ร ที่ 1.90%ต่อป


News Station

Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552 ฟทช์ จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ SCCC ทีร่ ะดับ ‘A(tha)’ รายงานข่าวจาก บริษทั ฟทช์ เรทติงส์ ้ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิต ภายในประเทศ (National Rating) บริษทั ปูน ซีเ มนต์น ครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ SCCC ระยะยาวทีร่ ะดับ ‘A(tha)’ และระยะ สัน้ ทีร่ ะดับ ‘F1(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมี เสถียรภาพ ในขณะเดีย วกัน ฟท ช์จดั อัน ดับ เครดิตภายในประเทศระยะยาวหุน้ กู้ ไม่มหี ลัก ประกันและไม่ด้อยสิทธิมลู ค่า 4 พันล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนป 2556 ของ SCCC ที่ ระดับ ‘A(tha)’

“สุพนั ธุ์ มงคลสุธ”ี ออกจากตำแหน่งบอร์ด TKS ตัง้ ‘พลเอกมงคล อัมพรพิสฎิ ฐ์’ ขึน้ แทน นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS แจ้ง ผลการประชุมคณะกรรมการ ครังที ้ ่ 2/2552 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารลาออกจาก ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ ของนาย สุพนั ธุ์ มงคลสุธี โดยยังคงเป็นกรรมการ บริษทั ฯ และ พิจารณาแต่งตัง พลเอกมงคล อั ้ มพรพิสฎิ ฐ์ กรรมการ อิสระ ที่ ได้รบั การเลือกตังจากที ้ ่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที ้ ่ 1 / 2552 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2552 ดำรง ตำแหน่ง เป็นประธานคณะกรรมการบริษทั ฯแทน โดย มีผลบังคับใช้ตังแต่ ้ วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

หน้า 8

LVT เผย ผถห. บ.เอฟ.แอล. สมิทธ เอ/เอส เปลีย่ น ผูดู้ แลหุน้ จาก ABN Amro Bank เป็น Danske Bank นายองค์คณ ุ อยูม่ นั่ ประธานกรรมการ บริษทั แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT) เปด เผยว่า บริษัท ขอแจ้งให้ท ราบว่า ปจ จุบัน บริษทั เอฟ.แอล. สมิทธ เอ/เอส ทีถ่ อื หุน้ LVT โดย ABN Amro Bank จำนวน 41,899,600 หุน้ ได้เ ปลี่ย นผูด้ ูแ ลและเก็บ รัก ษาหลัก ทรัพ ย์ (Custodian) จากเดิม ABN Amro Bank เป็น Danske Bank จำนวน 41,899,600 หุน้ อย่างไร ก็ต าม ปจ จุบัน Danske Bank ยัง เป็น Custodian ให้กับผูถื้ อหุน้ รายอืน่ ๆ ทีถ่ อื หุน้ LVT อยูจ่ ำนวน 1,950,000 หุน้

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด ( มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com





“เขาเขต Overbought แตเม็ดเงินยังไหลเขาตอเนื่อง”

“ทดสอบ 64 บ./ก.ก.” นายเรวัฒน์ เย็นใจ เจ้าหน้าทีฝ่ า ยวิเคราะห์ และกลยุทธ์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 555 สัญญา สถานะคงค้าง 2,810 สัญญา - ปด 62.25 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.15 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค.52)

เจ้าหน้าทีฝ่ า ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS)

ปจจัยบวก - มีแนวโน้มบวกต่อทดสอบ 64 บ./ก.ก. ตามเส้นเทคนิค - ฝนตกในหลายพืน้ ทีก่ รีดยาง สินค้าออกสูต่ ลาดน้อย - ราคายางในตลาดจริงยังสูง

ปจจัยบวก- เงินบาทแข็งค่า สะท้อนเงินนอกทีไ่ หลเข้าตลาดทุนไทยต่อเนือ่ ง - นักลงทุนยังมัน่ ใจกับภาพรวมเศรษฐกิจทีส่ ง่ สัญญาณฟน ตัว

Futures - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 8,683 สัญญา สถานะคงค้าง 24,712 สัญญา - ปด 388.80 จุด เพิม่ ขึน้ 11.40 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52)

ปจจัยลบ - ยังอยูใ่ นเขต Overbought มีสทิ ธิถกู แรงขายทำกำไรกด - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ 575.70 ล้านบาท

ปจจัยลบ - น้ำมันทรงตัวในกรอบแคบ - เงินเยนยังแข็งค่าระดับ 97 เยน/ดออล์

กลยุทธ์ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 377 จุด - แนวต้าน 386.50 จุด

กลยุทธ์ - ซือ้ ได้ (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค.52) - แนวรับ 62 บ./ก.ก. - แนวต้าน 64 บ./ก.ก.

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

“สุวัฒน เหลืองวิริยะ” ทาพิสูจน..ใหเขาตรวสอบ BWG ไดตลอดเวลา “สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ” กรรมการผู้จัดการ บมจ.เบตเตอร์เวิลด์ กรีน (BWG) ผ่าน พ้นช่วงระทึกใจมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว หลังการคำสั่งปดโรงงานกำจัดขยะที่จังหวัด สระบุรี..แต่ก็สามารถเปดได้ในวันเดียวกัน ...เขาบอกว่านั่นคือจุดอ่อนที่ถูกพลิกกลับมา เป็นจุดแข็ง เพราะโรงงานกำจัดขยะของ BWG แห่งนี้โปร่งใสในทุกขั้นตอนและพร้อมที่ จะเปดให้ท้าพิสูจน์ได้ตลอดเวลา..ซึ่งตอนที่สั่งปดเป็นเพราะความเข้าใจผิด แต่ไม่นานก็ เปดดำเนินการตามได้ปกติแล้วหลังทางการได้รับทราบข้อเท็จจริงทุกประการ การสั่งปดโรงงาน หลังจากที่มีการสั่งปด เราก็สามารถ เป ด ได้ ทั น ที ทำให้ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ BWG โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามปกติ สำหรับ เรื่องของการประท้วงที่เกิดขึ้นผมว่าทำให้เรา พลิกวิกฤตเป็นโอกาส จากที่ถูกมองว่าเป็นจุด อ่อนกลับพลิกมาเป็นจุดแข็ง เพราะธุรกิจแบบนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและการที่ BWG สามารถยืนหยัดอยู่ได้ คือเมื่อถูกสั่งปด ปุ บ ..ก็ เ ป ด ได้ ทั น ที สะท้ อ นการทำหน้ า ที่ ที่ ชัดเจน จึงถือเป็นจุดแข็งของเรา ผลกระทบที่เกิดกับนักลงทุน ถ้ า นั ก ลงทุ น ได้ รั บ การอธิ บ ายก็ จ ะ เข้าใจทันที ว่าโรงงานกำจัดขยะของเราโปร่งใส ทุกขั้นตอน เพราะถ้าตรวจสอบไม่ได้ โรงงานก็ คงโดนป ด ไปแล้ ว เหมื อ นผู้ ป ระกอบการบาง รายที่เคยถูกสั่งปดไปแล้ว แต่วันนี้พิสูจน์แล้ว จึงเปดดำเนินการตามปกติ และเท่าที่เห็นนัก ลงทุ น มี ค วามเข้ า ใจหลั ง จากที่ มี โ ทรศั พ ท์ เ ข้ า มาสอบถามและเจ้าหน้าที่ได้อธิบาย ลูกค้าของ BWG ยังส่งขยะมาเป็นปกติดี หรือไม่ จำนวนลู ก ค้ า ที่ ส่ ง ขยะมากำจั ด ยั ง เปนปกติ ทั้งนี้ BWG มีจุดแข็งที่การบริการครบ วงจร มีโรงงานกำจัดขยะครบถ้วนมากที่สุดใน ไทย ทั้งหลุมฝงกลบ รีไซเคิล และเตาเผา

เร็ว เศรษฐกิจโลกและในประเทศไทยดี ก็น่าจะฟน และกลับมาได้ในช่วงปลายปนี้ กระแสเงินสด มี ป ระมาณ 105 ล้ า นบาท ขณะนี้ เ รา พยายามลดต้ น ทุ น ในด้ า นต่ า งๆ ลง อะไรที่ ไ ม่ จำเป็นก็ hold เอาไว้ แต่อะไรที่ต้องลงทุนจริงๆ ก็ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเช่น หลุมฝงกลบ ก็ต้องทำ ส่วนการลงทุนใหญ่ในปนี้ไม่มี..ยกเว้น แต่ว่าจะมีการเปดโครงการเหมือนกับที่โคราช ก็พร้อมจะ bid เข้าไปเหมือนกัน โดยเราจะ มองในเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยง ถ้าสนใจก็พร้อมลงทุนแน่นอน พร้อมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ยอมรั บ ว่ า ภาวะเศรษฐกิ จ กระทบกั บ ผู้ ผลิต ถ้าภาครัฐสามารถกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อจะ ทำให้โรงงานผลิตสินค้าได้มากขึ้น เมื่อมีการผลิต มากขึ้นก็จะส่งผลถึงธุรกิจของ BWG ซึ่งเป็นธุรกิจ ปลายน้ำ จุ ด แข็ ง ของ BWG คื อ การบริ ก ารครบ วงจร มีโรงงานกำจัดขยะที่ครบถ้วนมากที่สุดใน ประเทศคือมีทั้งหลุมฝงกลบ มีทั้งรีไซเคิล และเตา เผา

เรื่องของการลงทุน GETGO เจ้ า ของ GETGO คำนึ ง เรื่ อ งของผล ตอบแทน แม้ว่าการขายจะได้รับเป็นหุ้นก็ตาม แต่ จากการคำนวณเป็นมูลค่าแล้วเป็นเม็ดเงินที่ลดลง ซึ่งก็ขึ้นกับราคาหุ้นของ BWG หากปรับขึ้นไปก็คง ยอดขายปนี้ เดิมเมื่อปลายปที่แล้วได้ตั้งเปารายได้ เจรจากันง่ายขึ้น เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงสาระของ คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตประมาณ 10% แต่ ดี ล นี้ เ ลย คงเป็ น เพราะว่ า ราคาหุ้ น ของ BWG พอเจอสภาพเศรษฐกิจและการเมืองแบบนี้เชื่อ ลดลงมาก แต่สัดส่วนที่แลกหุ้นยังคงเท่าเดิม ทำ ว่าจะทำให้ยอดของรายได้รวม down ลงบ้าง ให้เขารู้สึกว่าได้รับเงินน้อยลงจึงขอ hold ไว้ก่อน แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด คือถ้าการเมือง จบ แต่ถ้าจะให้มีการเปลี่ยนเงื่อนไข..เรายังไม่ได้คิด Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 9


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

Lifestyle & Knowledge Station โดย อุบาสกแก้วกับพาลบัณฑิต

พระพุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย

(ตอนที่ 39)

สุราเมรัยและสิ่งไม่ดีทั้งหลายอันเป็นรากเหง้าแห่งความประมาท พึงเว้นเสีย แจกแจงได้ดังนี้ สุราเมรยะ คือ สุราและเมรัย มัชชะ สิ่ง ไม่ดี หรือ สิ่งชั่วทั้งหลาย ปมาทะ หรือ ปมาทัฏ คือ ความประมาท ฐานา คือ รากเหง้า ต้นตอ หรือ ฐาน ปมาทัฏฐานา จึงแปลว่า รากเหง้า แห่งความประมาท ทั้งหมดนี้เป็นการตามแบบฉบับอุบาสกแก้วนะ จุดมุ่งหมายก็เพื่อจะรวมเอาตัวมัชชะ หรือ สิ่งไม่ดีเข้ารวมอยู่กับสุราและ เมรัยนั่นเอง กันพวกเลี่ยงบาลีที่ชอบคิดว่า ศีลข้อนี้ห้ามแต่สุราเมรัยเท่านั้น ไม่รวมกัญชายาฝนทั้งหลาย’ ‘ประเสริฐแท้ขอรับ เดี๋ยวนี้สิ่งชั่วร้ายที่ยังความฉิบหายได้ยิ่งกว่าสุราและเมรัยมีมากมายนัก เป็นการดีที่ท่านอุบาสกแก้วช่วยแปลให้ ลูกหลานได้เข้าใจกระจ่างชัดยิ่งขึ้น ทว่ากระผมสงสัยอยู่ประการหนึ่งขอรับ คือว่าสุราเมรัยนี้ในบางศาสนานั้นเขาห้ามเด็ดขาด เช่น ศาสนา อิสลามเขาห้ามไม่ให้ใส่ไปในอาหารเพื่อปรุงรส ห้ามไม่ให้ใช้เป็นเครื่องปรุงโอสถ ไม่ทราบศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีห้าม ในข้อนี้ด้วยหรือไม่’ ‘องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ห้าม ถ้าจะใช้สุราเพื่อประโยชน์ หรือ เพื่อคุณ ห้ามแต่ไม่ให้ใช้ในทางที่เป็นโทษ คือ การดื่มเพื่อ กดขี่สติให้ต่ำลงไปกระทั่งความประมาทฟูฟุงขึ้น การใช้สุราปรุงอาหารเพื่อให้รสอาหารโอชะขึ้นไม่เป็นไร สามารถนำไปถวายพระสงฆ์ได้ พระผู้ฉันก็ไม่ต้องอาบัติ แต่ถ้าใส่จนฉุน หรือ มากจนอาจทำให้มีอาการมึนตึงได้ อย่างนี้ไม่เหมาะ อาหารที่ปรุงด้วยสุราเขาใส่กันแค่ฝาเดียว กระมัง ไม่ทันได้กลิ่นหรอก และเวลารับประทานก็ไม่รู้ด้วยว่าใส่ และเจตนาที่ใส่ก็ชัดเจนว่าปรุงให้รส อาหารดีขึ้น หรือ ดับคาวสำหรับอาหารบางประเภทเท่านั้น อย่างนี้ไม่เป็นไร ส่วนยานั้นก็แน่นอน มี จุดประสงค์มุ่งระงับทุกข์เวทนาจากโรคภัย ไม่มีจุดประสงค์เพื่อทำลายสติอย่างนี้ไม่เป็นไรเช่นกัน และก็กินเฉพาะที่ปวยเท่านั้น หายปวยแล้วก็เลิกกัน แต่จำพวกยาดองเหล้าที่กระดกกันแล้วก็อ้างว่า พอเป็นกระสัยยา อย่างนี้ผิดแน่ จริงๆ ผู้ที่เสพเข้าไปต้องการให้ฤทธิ์ของเหล้ามันกล่อมใจ แล้วอ้างส่ง เดชว่าพอเป็นกระสัย อย่างนี้ศีลขาดกระจุย’ ‘แล้วข้าวหมากละขอรับ ถ้ากินแล้วจะเข้าข่ายผิดศีลไหม’ (ติดตามต่อ ฉบับวันศุกร์)

ปูนซิเมนตไทย เคียงคูตลาดทุน 34 ป คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธาน กรรมการ และคุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ และผู้ จั ด การ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ร่ ว มยิ น ดี กั บ คุ ณ กานต์ ตระกู ล ฮุ น กรรมการและผู้ จั ด การใหญ่ บมจ. ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย ซึ่ ง รั บ มอบโล่ เ กี ย รติ ย ศจาก คุ ณ ศุ ก รี ย์ แก้ ว เจริ ญ กรรมการและผู้ จั ด การ ตลท.คนแรก ในโอกาสเข้าจดทะเบียนและซื้อขายใน ตลท. ครบ 34 ป นับตั้งแต่วันแรกที่ตลท.เปดการซื้อ ขายตั้งแต่ 30 เมษายน 2518 ในงาน “Celebrating 30+ Years as a Listed Company “ ในโอกาสครบ รอบ 34 ป ตลาดหลักทรัพย์ฯ Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 11

กวาจะมาเปนเสือ “ธัชพล รัตนบุรี”

(ตอนที่ 5)

แนะนำมือใหม่ที่อยากเป็นนักลงทุนตัวยง อันดับแรกต้องหาความรู้เรื่องหุ้นให้ได้มากที่สุด ต้องรู้พื้นฐาน ของหุ้นด้วย จำไว้เลยว่าการลงทุนในหุ้นต้องทำใจ เพราะเงินที่เอาไป ลงทุนอาจจะไม่กลับมาตามเวลาที่เราต้องการก็ได้ และถ้าอยากเล่นหุ้น สบาย ต้องเป็นเงินเย็น เพราะหุ้นผันผวน จังหวะที่คนต้องการใช้เงินหุ้น มักจะตก เพราะคนเราเวลาต้องการใช้เงินก็จะต้องการพร้อมๆ กัน เงินใช้ จ่ายในชีวิตประจำวันห้ามใช้ เงินที่เก็บไว้เพื่อหมุนธุรกิจห้ามใช้ ต้องเอา เงินส่วนเกินจริงๆ ไม่เบียดเบียนเงินที่จำเป็น คิดว่าป็นเงินที่ยังไม่มีความ จำเป็นต้องใช้ในช่วง 3-5 ป เงินที่ใช้ลงทุนในหุ้น ต้องแยกส่วนของเงินให้ ชัดเจน นอกจากนี้ต้องติดตามข้อมูลและข่าวสาร ซึ่งสามารถติดตามได้ จากทุกที่ผ่านสื่อทั้งทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ เว็บไซต์ เป็นต้น

คุณสมบัติที่ควรมีของคนเล่นหุ้น อันดับแรกต้องรู้จักก่อนว่าหุ้นคืออะไร ลงทุนแล้วจะได้ อะไรจากหุ้นบ้าง ดูงบการเงินให้เป็น ดูว่าแหล่งที่มาของรายได้เกิด จากอะไร ต้นทุนเกิดจากอะไร ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร และต้อง ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ติดตามข้อมูลบทรีเสิร์ช ถ้าเป็นไป ได้ก็ดูเทคนิคเป็นบ้าง แต่สำคัญที่สุดก็คือต้องรู้ว่าหุ้นที่เข้าไปลงทุน นั้นทำธุรกิจอะไร และมีปจจัยภายนอกที่ต้องติดตามอยู่ตลอดด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองหรือปญหาต่างๆ ของโลกภายนอก ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจควบคุมได้ จึงจำเป็นต้องติดตามให้ต่อเนื่อง เพราะตอนนี้เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ข้อมูลสื่อสารถึงกันหมด ข่าวลือ..ไม่ลวง แต่อย่าสนใจมากนัก ข่าวลืออย่าไปเชื่อมากนัก เพราะข่าวลืออาจจะจริง แต่ จังหวะที่เราได้ข่าวแต่เราอาจจะเป็นคนสุดท้ายของราคาหุ้นที่ขยับ ขึ้นไป เพราะฉะนั้นต้องใช้หลายๆ ปจจัยประกอบการลงทุนจริงๆ

(ติดตามต่อฉบับหน้า) Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

MCS ราคาพื้นฐาน 3.04 บาท MCS ประกาศกำไรสุ ท ธิ 1Q52 เท่ากับ 136 ล้านบาท เพิ่มก้าวกระโดด 54% YoY และ 30%QoQ - โดยมาจากการรับรู้ราย ได้ที่เพิ่มขึ้น และควบคุม SG&A ได้ดี ยอดรั บ รู้ ร ายได้ 1Q52 เติ บ โต 50%YoY เป็น 1.1 พันล้านบาท เนื่องจากมี การส่ ง มอบโครงสร้ า งเหล็ ก เพิ่ ม ขึ้ น จาก ประมาณ 1.3 หมื่นตันใน 1Q51 อัตรากำไรขั้น ต้น 25.8% ลดลงจาก 32.8% ใน 1Q51 แต่ บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้ดีขึ้น ทำให้ SG&A ต่อยอดขายลดลงเป็น 9.7% ใน 1Q52 จาก 18.3% ใน 1Q51 ฐานะการเงินของ MCS แข็งแกร่ง มาก โดยสิ้นมี.ค.52 บริษัทไม่มีหนี้สินที่ต้อง จ่ายดอกเบี้ย และมีเงินสดในมือ 791 ล้าน บาท (เท่ า กั บ 1.58 บาท/หุ้ น ) และหากหั ก เงินปนผลที่ต้องจ่ายในเดือนเม.ย.52 แล้วจะ เป็ น 1.38 บาท/หุ้ น กระแสเงิ น สดจากการ ดำเนินงานดีมาก ใน 1Q52 เท่ากับ 465 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 67% จากงวดเดียวกันของปก่อน

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) แนะนำ ‘ซื้อ’ ราคาพื้นฐาน 3.04 บาท

MCS มีมูลค่างานในมือ (Backlog) สู ง ถึ ง 1 แสนตั น ซึ่ ง จะทยอยส่ ง มอบไปถึ ง 1Q54 และหากเศรษฐกิจญี่ปุนฟนตัวได้ในป 53 ก็จะมีงานใหม่เข้ามาเพิ่ม ทำให้การรับรู้ รายได้ในระยะยาวจะแข็งแกร่งมากขึ้นอีก กำไรสุทธิ 1Q52 คิดเป็น 45% ของ ประมาณการกำไรสุทธิทั้งป 52 แต่เรายังไม่ ปรับประมาณการเนื่องจากการรับรู้รายได้ของ MCS ในแต่ละไตรมาสจะแกว่ง (บางไตรมาส สูงมาก บางไตรมาสก็ต่ำมาก) ขึ้นกับการส่ง มอบงานให้กับลูกค้า และอัตรากำไรขั้นต้นก็ ไม่คงที่ขึ้นกับความยาก-ง่ายของผลิตภัณฑ์ที่ ส่งมอบ โดยเราคาดการณ์อย่างอนุรักษ์นิยม ว่าป 52 บริษัทจะมีกำไรสุทธิ 304 ล้านบาท ลดลง 14%YoY สิ่ ง ที่ แ น่ น อนสำหรั บ การลงทุ น ใน MCS คื อ การได้ รั บ เงิ น ป น ผลที่ สู ง มาก เรา ประมาณการเงินปนผลสำหรับป 52 ไว้ที่ 0.30 บาท/หุ้ น (ให้ Payout ratio 50%) คิ ด เป็ น Dividend Yield 12.5% จ่ า ยป ล ะ 2 ครั้ ง

(ประมาณเดือนก.ย. & เม.ย.) แนะนำซื้อลงทุน โดยให้ราคาตามพื้นฐาน 3.04 บาท อิงกับ PE ป 52 เท่ากับ 5 เท่า ความเสี่ยงหลัก คือ เศรษฐกิจญี่ปุน ตกต่ำกว่าคาด หรือฟนตัวล่าช้ากว่าที่ประเมิน ไว้ ทั้งนี้เพราะรายได้เกือบทั้งหมดมาจากการ ผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ให้ กับลูกค้าญี่ปุน

Photo Release

แอมเวย์เปดตัวชุดบำรุงผิวขั้นพื้นฐานใหม่ “อาร์ทิสทรี เอสเซนเชียลส์” จัดงานสุดยิ่งใหญ่ “อาร์ทิสทรี เอสเซนเชียลส์ พิงค์ บลอสซัม” เนรมิตสวนดอกไม้สีชมพูนานาพันธุ์กลางเมือง Print

Next Page

หน้า 12

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 13

ในวันที่เธอไมอยู การประกอบธุรกิจในทุกเรื่องที่จำเป็น” ยังจำได้ไหมกับคำ บาย..บาย ของ สตรอเบอรี่ แล้ววันนี้ ผลไม้สีแดงก็ไม่อยู่อีก ครั้ง ดังนั่นคำสวัสดีทักทายสำหรับ...วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552 จึงต้องถูกฝากฝง มากั บ หมายเลข 8 ตาม ระเบี ย บ หลายคนคงคิ ด นึ ก สงสัยไปต่างๆ นาๆ ว่า เธอผู้นั้น หายตั ว ไปไหน ส่ ว นคำเฉลยคง ต้องติดตามกันต่อที่พื้นที่ตรงนี้ใน โอกาสถัดๆ ไป เมื่อวันที่ทุกอย่าง กลับมาเหมือนเดิม.... (หมายถึง วันพรุ่งนี้น่ะ) เอาละอย่ า ให้ เ สี ย เวลา วงการข่ า วสารไม่ มี ที่ ว่ า งให้ ร่ ำ รำพันมาก อะไรจะเกิดมันก็ต้อง เกิด เรื่องแรกที่จะนำเสนอก็คือ ความคืบหน้าการเปดเสรีค่าคอ มฯ ซึ่งในที่สุด ก.ล.ต. ก็มิได้ทำ ให้ บ รรดา โบรกเกอร์ ผิ ด หวั ง (เนื่องจากไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้ว) สุ ด ท้ า ยก็ ไ ด้ ต อกย้ ำ ชะตากรรม ของโบรกเกอร์หลังผลประชุมร่วม ก.ล.ต.และสมาคม โบรกเกอร์ สิ้ น สุ ด ลง ท่ า นธี ร ะชั ย ภู ว นาถนรานุ บ าล เลขาธิ ก าร ก.ล.ต. ก็ ลั่ น วาจาประมาณว่ า “เรื่ อ งการเป ด เสรี ค่ า ธรรมเนี ย ม การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละการ เปดเสรีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ นั้น ก.ล.ต. ได้รับฟงความเห็น รวมถึงข้อกังวลของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ แล้ว แต่ด้วยภาวะการแข่งขันในตลาดทุน ทั่วโลก ซึ่งมีผลกระทบมาถึงประเทศไทย จึง จำเป็นที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องปรับตัวเพื่อให้ ตลาดทุนไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกใน ระยะยาวได้ จึงยืนยันที่จะต้องดำเนินการ ตามแผนทั้งการเปดเสรีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขายหลักทรัพย์และการเปดเสรีใบอนุญาต หลั ก ทรั พ ย์ ต ามกำหนดเวลาเดิ ม ในป 2555 ทั้งนี้ ก.ล.ต. พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข กฎเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ

และแล้ ว เมื่ อ ผลออกมาเป็ น เช่ น นี้ ฝงสมาคมโบรกเกอร์ จะพูดอะไรได้นอก เสี ย จาก ถ้ อ ยคำที่ ม าจาก เฮี ย กั ม ปนาท โลหเจริญวนิช นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ขายหลั ก ทรั พ ย์ รวมทั้ ง แข่ ง ขั น กั น ในด้ า น พั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ ม ากขึ้ น โดย ภายใต้ ก รอบเวลาเป ด เสรี ดั ง กล่ า ว สมาคมจะทำการศึกษาทางเลือกต่าง ๆ เพื่อจะเสนอให้ ก.ล.ต. เป็นข้อมูลเพิ่มเติม ในการกำหนดนโยบายที่ เ หมาะสม ต่อไป” ...... เอวัง....... เอาล่ะ..ท่านผู้อ่านในฐานะ ที่เป็นนักลงทุนไม่ว่าจะอยากให้เปด เสรี ห รื อ ไม่ ก็ ต าม แต่ ใ นที่ สุ ด แนวทางคงไม่ น่ า จะหลุ ด ไปจากนี้ นัก ดังนั้นต่อจากนี้พวกเราคงได้ได้ กลยุ ท ธ์ ก ารดิ้ น หนี้ ต ายแบบอุ ต ลุ ต ของโบรกเกอร์ ที่ เ ราเป็ น ลู ก ค้ า อยู่ อย่างแน่แท้ (ใจหนึ่งก็รู้สึกสะท้อน ใจ แต่ อี ก ใจลึ ก ๆ ก็ ดี ใ จที่ จ ะได้ ซื้ อ ขายหุ้นด้วยค่าคอมฯ ที่อาจจะถูก ลงอีก)

ที่กล่าวอย่างราบเรียบ ในเรื่องเดียวกันนี้ว่า “สมาคมได้นำเสนอ ก.ล.ต. ว่าการเปดเสรี ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ ภาวะตลาดยังไม่ฟนตัว อาจมีผลกระทบ ต่ อ ความอยู่ ร อดของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ อย่ า งไรก็ ดี สมาคมได้ รั บ ฟ ง เหตุ ผ ลความ จำเป็ น และยอมรั บ ว่ า สภาพแวดล้ อ มการ แข่ ง ขั น ในตลาดทุ น โลกและการเชื่ อ มโยง ระหว่างประเทศที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ ต้องมีการเปดเสรีและบริษัทหลักทรัพย์ต้อง ปรับตัว หาวิธีเพิ่มธุรกิจและแหล่งที่มาของ รายได้นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการซื้อ

Print

Next Page

Previos Page

ส่ ว นเรื่ อ งที่ ส องคงเป็ น เรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ ความ คืบหน้าของ การรื้อโครงสร้างบอร์ด IRPC ซึ่งก็เป็นไปตามเสียงซุบซิบที่ รู้ ๆ กั น ดี โดยในที่ สุ ด เฮี ย ป. ผู้ ก่อตั้ง TPI (ชื่อเดิมของ IRPC) ก็มี รอยยิ้ ม ติ ด มุ ม ปากหลั ง จากทุ่ ม เท กำลังภายในไปมากมาย ขับเคลื่อน พลั ง แค้ น ผ่ า นกระสุ น กระดาษ ใน ที่สุดก็น่าจะคิดบัญชีได้สำเร็จ (ไป อีกหนึ่งก้าว) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากปาก พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฐ ประธาน กรรมการ และ ประธานกรรมการบริ ห าร IRPC ที่กำลังจะต้องลาเก้าอี้ กล่าวก่อนเข้า ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ตอน เย็นๆ-ค่ำๆ ว่า จะยื่นใบลาออกทั้งตำแหน่ง ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ บริหาร และกรรมการคนอื่นก็จะลาออก ทั้งชุด เพื่อให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุด ใหม่ต่อไป ...เฮ้อ ... โลกนี้หนอ ไม่มีอะไรจีรัง ต้องจากลาสละตำแห่งอันทรงเกียรติไปอีก คน (จริงๆ ต้องบอกว่า หลายๆ คน) แล้ว ............................

First Page


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้ คาด ว่ามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องจาก วานนี้ เนื่องจากมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่ ภูมิภาคเอเชีย รวมถึงตลาดหุ้นไทย ซึ่งหาก พิจารณาตามสัญญาณทางเทคนิคจะพบ ว่าช่วงเดือนพ.ค. นี้ดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัว เพิ่ ม ขึ้ น แตะ 600 จุ ด ได้ จากเม็ ด เงิ น ต่างชาติไหลเข้า กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น แนะน ำ ขายทำกำไรเป็นรอบๆ โดยหาจังหวะ ขายทำกำไรในช่วงดัชนีฯ 550 จุด และ แบ่งขายให้มากที่สุดในช่วงดัชนีฯ แตะ 600 จุด ประเมินแนวต้านไว้ที่ 560 จุด ส่วนแนวรับ 538 จุด

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้ ว่า หากดัชนีฯ สามารถยืนเหนือ 540 จุดได้ก็ น่าจะโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้อีก เนื่องจาก ยั ง ไร้ ป จ จั ยลบที่ เข้ ามากดดั น ดั ช นี ฯ แต่ แนะนำให้นักลงทุนติดตามปจจัยจากต่าง ประเทศ โดยเฉพาะผลประกาศตัวเลขงบ ประมาณขาดดุลของประเทศสหรัฐฯ ใน คื น วั น ที่ 12 พ.ค.(ตามเวลาประเทศ ไทย)ว่าจะออกมาในทิศทางใด กลยุทธ์การลงทุน แนะนำเก็ง กำไร หุ้ น กลุ่ ม สถาบั น การเงิ น ,กลุ่ ม อสังหาริมทรัพย์ และ พลังงาน อาทิ PTTEP โดยประเมินแนวต้านที่ 545 จุด และประเมินแนวรับที่ 535 จุด

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ ว่ า หากพิ จ ารณา จากสั ญ ญาณ ทางเท คนิ ค ยั ง มี สั ญ ญาณ เป็ น ขาขึ้ น เนื่ อ งเม็ ด เงิ น ลงทุนไหลเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียต่อเนื่อง อีก ทั้ ง ช่ ว ง นี้ ยั ง ไ ม่ มี ข่ า ว ล บ ม า ก ร ะ ท บ บรรยากาศการลงทุน แต่ยังต้องติดตาม การประกาศงบไตรมาส1/2552 ของบริษัท จดทะเบียน รวมถึงการประกาศตัวเลขงบ ประมาณขาดดุลของสหรัฐฯ ว่าจะออกมา อยู่ในทิศทางใด

กลยุ ท ธ์ ก ารลง ทุ น แนะน ำ

ขายทำกำไร โดยให้กรอบแนวต้านไว้ที่ 550 จุด แนวรับไว้ที่ 538-535 จุด

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

หน้า 14

First Page


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552 Top 20 by value

ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

Top 20 by volume

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 17

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 18

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 19

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

Print

หน้า 20

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

Print

หน้า 22

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 124 ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.30

หน้า 27

ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษถาคม 2552

กระทรวง พาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับอีเบย์ จัดงานแถลงข่าว และลงนาม MOU โครงการ “กรมส่งเสริมการส่งออกเพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยด้าน ตลาดการค้าออนไลน์กับอีเบย์” ห้องรอยัล จูบิลลี่ บอลรูม ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

08.30

ฝายบริหาร บริษัท กันยงอิเล็กทริค จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุม ระหว่างคณะ กรรมการบริษัทฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ห้องเฟองฟา โรงแรมเรดิสัน

09.30

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีเปดงานแสดงสินค้าอาหาร 2552 (THAIFEX-World of Food ASIA 2009) อาคาร Challenger 2

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์

09.30

ปตท.สำรวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม จั ด งานแถลงข่ า วการเสนอขายหุ้ น กู้ เ รี ย น กองบรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์และวิทยุ โรงแรม โฟร์ซีซั่น

--บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย

10.00

เซ็นทรัลพัฒนา จัดงานแถลงข่าวเปดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี อาคาร ดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

10.00

บล.โกลเบล็ก งานแถลงข่าว “เปดตัวพันธมิตรตัวแทนสนับสนุน (Selling Agent)” โรงแรมคอนราด

13.00

นิตยสาร HealthToday จัดงานเสวนา “เรียนรู้...สู้กับปวด - Let’s Stop the Pain” S Medical Spa

13.00

ปตท. จัดพิธีมอบรางวัล 5ส โรงเรียน ในโครงการ “ปตท. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่ เยาวชน” ประจำป 2552 อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่

13.00

เอเชี ย กรี น เอนเนอจี เชิ ญ ฟ ง การนำเสนอข้ อ มู ล ผลการดำเนิ น งานประจำ ไตรมาส 1/2552 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

13.20

ซัมซุง จัดงานแถลงข่าวเปดตัวธุรกิจซัมซุงโน้ตบุคในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

13.30

เอส พี อาร์ ฟูด อินดัสทรี เชิญร่วมสัมภาษณ์ทีมผู้บริหาร ขนมอบกรอบแบรนด์ “โคโคริ” อิมแพ็ค เมืองทองธานี

14.30

เอ็น.ซี.ซี เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จัด สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับการจัดงาน Pet Expo Thailand 2009 ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์

14.00

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบล.เกียรตินาคิน จัดงาน เสวนา หัวข้อ “ หุ้นขึ้นเหนือ 500 จุด...ขาขึ้นจริงหรือ? ” ตลาดหลักทรัพย์ฯ

--กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

ติดต่อ คุณสุวมิ ล ศุภนาม

081-553-2299 , 02-736-3850 ต่อ 331

Disclaimer

Investor Station เป็นหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ป็นการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว Print

Previos Page

First Page

Investor_station 13 พ.ค.2552  

ให้เพื่อการลงทุน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you