Page 1

Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554

ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.co www.

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.co www.

www.istationnews.com

www.istationnews.com

5

News Station

8

สิงคโปร์ตั้งเป้าพัฒนาอุตฯ กองทุนรวมต่อเนื่อง คลังเล็งคลอดบอนด์ อิงเงินเฟ้อต้นก.ค.นี้ UAC คงเป้ารายได้รวมปีนี้โต 13-15%

9

Dynamic Station

7

ทรรศนะจากมือใหม่

CPF มัน่ ใจปีนรี้ ายได้ดดุ นั

คาดกำ � ไร Q2/54 ไม่ ต � ำ ่ กว่ า 20% CPF ปรับเป้าหมายกำ�ไรปีนี้โต 10 - 15% จากเดิม 10% แย้มแนวโน้มผล งาน Q2/54 ดีกว่า Q1/54 เหตุภาพรวมตลาดอาหารยังสดใส คาดอัตรากำ�ไรขั้น ต้นพุ่งต่อเนื่องไม่ต่ำ�กว่า 18% พร้อมตั้งงบลงทุน 5 ปี (54 - 58) มูลค่า 4 หมื่น ล้านบาท ระบุสิ้นปีนี้ดันสัดส่วนส่งออกเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 14% จากปัจจุบันอยู่ที่ 12% เดินหน้าออกหุ้นกู้ 5 พันล้านบาทใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำ�หนดอายุ ต่อหน้า 3

IR Society

10

Lifestyle Station

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

วันพืชมงคล

แนะนำ�ระมัดระวัง แรงขายทำ�กำ�ไรระยะสั้น

AGE เพิ่มเป้ารายได้โต 80% แตะ 5 พันล. ต่อหน้า 3

NNCL เซ็นสัญญาโรงไฟฟ้า SPP เดือนนี้ ต่อหน้า 4

ตอนที่ 1 ต่อหน้า 12

ดร.เอกพล ณ สงขลา

“เปิดเผยข้อมูลโปร่งใส เพื่อนักลงทุนทุกกลุ่ม”

SET News

Hot to Day

ตลท.เผย SET-mai เม.ย.54 บวก 4.40% เทรดสูงสุดรอบ7เดือน

SC

ต่อหน้า 8

แรง !!! ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554

CPF มั่นใจ (ต่อจากหน้า 1)

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ แ ละ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เปิดเผยว่า มั่ น ใจปี นี้ ผ ลกำ � ไรของบริ ษั ท ฯ จะเติบโต 10 - 15% จากปีก่อน แม้วา่ ต้นทุนการผลิตจะอยูใ่ นระดับ สูง แต่บริษัทฯ ก็ขยายกิจการใน ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ มีความต้องการเนื้อสัตว์ ซึ่งล่าสุด บริษัทฯ สามารถไปขายสินค้าที่ ร้ า นวอลมาร์ ท ในสหรั ฐ ฯ ได้ ขณะที่ตลาดอินเดีย และมาเลเซีย ก็เติบโตดีในไตรมาสแรกที่ผ่านมา ส่วนยอดขายและกำ�ไร Q2/54 จะ สูงกว่าไตรมาสแรก โดยในส่วน ของกำ�ไรนั้นจะเติบโตไม่ต่ำ �กว่า 20% จากไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ใน Q1/54 บริษัทฯ มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ 16% ซึ่ง ถื อ ว่ า เพิ่ ม ขึ้ น มากเมื่ อ เที ย บกั บ Q4/53 ที่อยู่ที่ 13% อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจากการบริหารจัดการค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ทีด่ ขี นึ้ จะทำ�ให้แนวโน้ม อัตรากำ�ไรขั้นต้นใน Q2/54 เพิ่ม ขึ้ น มาไม่ ต่ำ � กว่ า 18% และใน

AGE เพิ่มเป้า

(ต่อจากหน้า 1)

นายพนม ควรสถาพร กรรมการผู้ จั ด การ บมจ.เอเชี ย กรีน เอนเนอจี (AGE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปรับเป้าหมายรายได้ทั้งปี ขึ้นเป็น 5 พันล้านบาท จากเดิมที่ คาดการณ์ไว้ที่ 4.2 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 80% จากปีที่ แล้ ว และกำ�ไรสุ ทธิค าดว่ าจะโต ประมาณ 130% โดยสาเหตุที่ทำ�ให้ อัตราเติบโตของกำ�ไรสุทธิมากกว่า

News Station

Q3/54 น่าจะเพิ่มขึ้นไปกว่านี้อีก ขณะที่คาดว่า ภายในสิ้น ปีนสี้ ดั ส่วนการส่งออกน่าจะเพิม่ ขึน้ มาอยู่ที่ 14% จากปัจจุบันที่อยู่ที่ 12% ของยอดขายรวม ดังนั้นหาก สิ้นปีบริษัทฯ มียอดขายประมาณ 200,000 ล้านบาท ก็นา่ จะมีสดั ส่วน

การส่งออกที่ประมาณ 2 - 3 หมื่น ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ตั้งงบ ลงทุน 5 ปี จากนี้ (54 - 58) มูลค่า 40,000 ล้านบาท ลงทุนทั้งในและ น อ ก ป ร ะ เ ท ศ อ ย่ า ง ล ะ ค รึ่ ง โดยในส่ ว นของต่ า งประเทศ จะเป็นประเทศอินเดีย รัสเซีย และ

ฟิ ล ลิ ป ปิ น ส์ โดยล่ า สุ ด ลงทุ นใน ประเทศกัมพูชา และเริม่ รับรูร้ ายได้ ใน Q/54 ส่งผลให้ล่าสุดบริษัทฯ มีการลงทุนใน 11 ประเทศ ด้านนายไพศาล จิระกิจเจริญ กรรมการบริ ห ารและประธาน ผู้บริหารฝ่ายการเงิน CPF เปิดเผย ว่ า บริ ษั ท ฯ มี แ ผนจะออกหุ้ น กู้ 5,000 ล้านบาท อย่างช้าใน Q3/54 อายุ 7 - 10 ปี เพือ่ นำ�ไปรีไฟแนนซ์ หุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำ�หนดในปีนี้ 8,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีเงิน ส่วนหนึง่ สำ�รองไว้และส่วนหนึง่ จาก การออกหุ้นกู้ โดยการออกหุ้นกู้ดัง กล่าวจะมาจากวงเงินที่ขอมติผู้ถือ หุ้ น ไว้ ซึ่ ง มี เ หลื อ อยู่ ป ระมาณ 12,000 ล้านบาท และขณะนี้อยู่ ระหว่างการจัดเรทติ้ง

อัตราเติบโตของยอดขายนัน้ เป็นผล จากการขายในต่างประเทศ ซึง่ สินค้า จะส่งตรงจากอินโดนีเซียไปยังลูกค้า โดยไม่ผ่านประเทศไทยจึงเป็นการ ช่วยถัวเฉลีย่ ค่าใช้จา่ ยประจำ� (Fixed Cost) โดยในส่วนของประมาณ การยอดขายถ่านหินทั้งปีปรับเพิ่ม ขึ้นเป็น 2.1 ล้านตันต่อปีจากเดิมที่ คาดการณ์ไว้ที่ 1.9 ล้านตัน แต่ทงั้ นี้

ท้ายสุดการปรับเป้าหมายในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 5 เดือนจาก เป้าหมายการเติบโตครั้งแรกที่ 20% และปรับครั้งที่ 1 เป็น 30 - 40% โดยครั้งที่ 2 เป็น 50% และในครั้ง นี้เป็นครั้งที่ 3 เป็น 80% เนื่องจาก ความต้องการของตลาดขยายตัว มากกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าเป้า รายได้ที่วางไว้ 1 หมื่นล้านบาท จะ

ทำ�ได้หรือใกล้เคียงภายในปี 56 หรือเร็วขึ้นจากแผนเดิมเป็น 3 ปี จากเดิมที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 5 ปี คือในปี 58 เนื่องจากได้รับ ปัจจัยสนับสนุนทั้งการเติบโตจาก การขยายตลาดส่งออกถ่านหินใน ต่างประเทศ ขณะที่แนวโน้มความ ต้องการใช้ถ่านหินในต่างประเทศ ก็มีการเติบโต ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554

AGE เพิ่มเป้า

(ต่อจากหน้า 3)

พร้อมทัง้ ในอนาคตบริษทั ฯ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนการขายใน ต่างประเทศมากขึ้น โดยในปีหน้า มีโอกาสที่จะเห็นสัดส่วนการขาย ถ่านหินในต่างประเทศเพิม่ เป็น 50% หรือมากกว่า และขายถ่านหินใน ประเทศเป็น 50% จากปัจจุบันที่ บริษัทฯขายถ่านหินในประเทศเป็น สัดส่วนหลักและในอนาคตมีแนว โน้มทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนการขายถ่านหิน ในต่างประเทศมากกว่าในประเทศ “ปัจจุบันเรามีสัญญาขาย ถ่านหินรวม 2.5 ล้านตัน ซึ่งใน Q2/54 ทัง้ รายได้และกำ�ไรน่าจะใกล้ เคียงหรือดีกว่า Q1/54 สำ�หรับ ยอดคำ�สั่งซื้อที่มีอยู่อาจทำ�ให้เรามี การปรับเป้ารายได้ปนี ขี้ นึ้ อีกครัง้ ใน ช่วง Q3/54 เพราะมีการเติบโตทั้ง

NNCL เซ็นสัญญา (ต่อจากหน้า 1)

นายนิ พิ ฐ อรุ ณ วงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.นว นคร (NNCL) เปิดเผยว่า ในเดือน พ.ค.นี้ บริษัทฯ จะทำ�การลงนาม สัญญาในบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำ�กัด หรือ NNEG เพื่อประกอบธุรกิจโรง ไฟฟ้ า ขนาดเล็ ก กำ � ลั ง การผลิ ต ประมาณ 122 เมกะวัตต์ (SPP) ซึ่ง บริษทั ฯ ดังกล่าวเป็นการถือหุน้ โดย บมจ.ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี โ ฮลดิ้ ง

News Station

หน้า 4

ตลาดในประเทศและความต้องการ ใช้ในต่างประเทศ” นายพนม กล่าว นอกจากนี้ บริษทั ฯ คาดว่า จะได้ข้อสรุปการเข้าลงทุนเหมือง ถ่านหินในอินโดนีเซียในช่วงปลาย Q3/54 หรือต้น Q4/54 โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจาก 3 แนวทาง ได้แก่ 1. การซื้อเหมาเหมือง 2. การเข้าซื้อ กิจการ และ 3. การ Joint Venture โดยบริษัทฯ ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 1 - 2 พันล้านบาท สำ�หรับเงินลงทุนจะมา จากวงเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ ซึง่ บริษัทฯได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว โดย บริษทั ฯมีความต้องการปริมาณสำ�รอง ถ่านหินอยู่ในระดับ 5 - 10 ล้านตัน อย่างไรก็ดขี อ้ สรุปการลงทุน ในเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียดัง กล่าวได้ลา่ ช้าจากแผนการเดิม เนือ่ ง

จากบริษทั ฯ ต้องการพิจารณาราย ละเอียดการลงทุนให้มคี วามชัดเจน ว่าเหมืองถ่านหินใดมีความเหมาะ สมที่จะลงทุนสูงสุด สำ�หรับแผนการรุกตลาด ถ่านหินต่างประเทศ บริษัทฯ มี

แผนที่จะเจาะตลาดญี่ปุ่นและอินเดีย ภายในปี 55 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างสำ�รวจ ตลาดถ่านหินญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯจะดำ�เนินธุรกิจอย่างรอบคอบ และค่อยเป็นค่อยไป

(RATCH) ในสัดส่วน 40%, บมจ. ปตท. (PTT) ถือหุน้ 30% และ NNCL ถือหุ้น 30% โดยโรงไฟฟ้ า ดั ง กล่ า วมี สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้โครงการรับซือ้ ไฟฟ้า จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ปริมาณ 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ขณะที่ไฟฟ้าส่วนที่เหลือ และไอน้ำ� ทีผ่ ลิตได้จะจำ�หน่ายให้แก่ผปู้ ระกอบ

การและผู้อยู่อาศัยภายในเขตส่ง เสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึง่ เป็นอีก ช่องทางหนึง่ ที่ NNCL สามารถมีราย ได้เพิม่ เข้ามาอย่างสม่�ำ เสมอและต่อ เนือ่ งในระยะยาว นอกจากนี้ ยังช่วย ให้ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครเป็น นิคมฯที่มีความพร้อมในเรื่องของ สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ ทัง้ เรื่องของน้ำ�ปะปา ไฟฟ้า และไอน้ำ� โดยบริ ษั ท ฯหวั ง ว่ า จะช่ ว ยให้ ผู้ ประกอบการในนิคมฯสามารถบริหาร

ต้นทุนการดำ�เนินการได้ดียิ่งขึ้น บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำ�กัด หรือ NNEG มีทนุ จดทะเบียน 1,450 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น สามัญจำ�นวน 145 ล้านหุ้น มูลค่า ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท เพือ่ ดำ�เนิน ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จำ�นวน 1 โรง มีกำ�ลังการ ผลิตไฟฟ้า 122 เมกะวัตต์ และไอ น้ำ�ขนาดกำ�ลังการผลิตประมาณ 15 ตันต่อชั่วโมง www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554

จีนเอาใจสหรัฐฯ ให้คำ�มั่นจะเปิดรับการ ลงทุน-สินค้าจากเมืองลุงแซม สิงคโปร์ตั้งเป้าพัฒนา อุตฯกองทุนรวมต่อเนื่อง

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สิงคโปร์มี เป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวมอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีแผนดึงกองทุนประกันความเสีย่ ง หรือ เฮดจ์ฟนั ด์เข้าไปเปิดสำ�นักงานในประเทศมากขึน้ หลังภูมภิ าค เอเชียเป็นแหล่งลงทุนที่ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก “เรายังคงเห็นว่า มีกองทุนจำ�นวนมากสนใจ ที่จะเข้ามาเปิดสำ�นักงานในสิงคโปร์ ซึ่งในจำ�นวนนั้น รวมถึงเฮดจ์ฟันด์ชั้นนำ�ของโลกด้วย” นายงอ นัม ซิน ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการทีส่ �ำ นักการเงินแห่งประเทศสิงคโปร์ กล่าว โดยขณะนีม้ บี ริษทั จัดการกองทุนชัน้ นำ�เช่น ฟอร์เทรสอินเวสท์เมนท์ และอัลจีบริสอินเวสท์เมนท์ เข้าไปเปิดสำ�นักงานในสิงคโปร์แล้ว นอกจากนี้ นายงอ เปิดเผยว่า จำ�นวนเฮดจ์ ฟันด์และการจ้างงานโดยเฮดจ์ฟันด์ในสิงคโปร์ยังคง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า จีนให้ คำ�มั่นที่จะเปิดรับการลงทุนและนำ�เข้าสินค้าจาก สหรัฐฯมากขึ้นเพื่อลดความไม่สมดุลทางการค้า ระหว่างทัง้ สองฝ่าย หลังสหรัฐฯเรียกร้องให้จนี ขึน้ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินหยวนมากขึ้น โดยการให้ค�ำ มัน่ ดังกล่าวมีขนึ้ หลังเสร็จ สิ้นการประชุมยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีน-สหรัฐฯ ที่ดำ�เนินมาเป็นเวลา 2 วันวานนี้ นายซื่อ กวงโหยว รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลังจีนกล่าวว่า ขณะที่ทั้งสองฝ่าย ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นเงินหยวน ว่า ควรจะแข็งค่าขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจีนเห็น ว่าควรที่จะปล่อยให้แข็งค่าขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อย ไป ขณะทีส่ หรัฐฯ เรียกร้องให้มจี นี ปล่อยให้คา่ เงิน หยวนแข็งค่าขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ จีนยังให้ค�ำ มัน่ ทีจ่ ะแก้ปญั หา การละเมิดลิขสิทธิ ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในภาค การเงินให้สถาบันการเงินต่างชาติมบี ทบาทในจีน มากขึ้น รวมถึงเพิ่มการนำ�เข้าสินค้าจากต่าง ประเทศมากขึ้น

AFET

“ยืน 142 บ./ก.ก. ไหว มีลุ้นรีบาวน์” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์เทคนิค บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 564 สัญญา สถานะคงค้าง 2,162 สัญญา - ปิด 143.00 บ./ก.ก. ลดลง 5.05 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - เส้นเทคนิคสวยเพราะราคายังยืน 142 บ./ก.ก. - ราคาโภคภัณฑ์ทว่ั โลกเป็นขาขึน้ เพราะดอลล์ออ่ นค่า - ภาคใต้มฝี นตกอีกระลอก ปัจจัยลบ - เงินเยนแข็งค่า - ราคาพักฐานต่อในระยะสัน้ - นลท.รอดูปริมาณยาง เพราะใกล้ชว่ งเปิดหน้ายาง กลยุทธ์ - ซือ้ หากไม่หลุดแนวรับ (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 54) - แนวรับ 142 บ./ก.ก. - แนวต้าน 148 บ./ก.ก.

หน้า 5

พีทีเปอร์ตามินาเจรจากับซีนุคหวังร่วมซื้อ หุ้นในแหล่งน้ำ�มันแองโกล่า

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ พีทเี ปอร์ ตามินา รัฐวิสาหกิจน้ำ�มันอินโดนีเซีย อยู่ระหว่าง เจรจาเป็นพันธมิตรกับซีนคุ รัฐวิสาหกรรมสำ�รวจ และผลิตน้ำ�มันของจีนเพื่อร่วมกันเสนอซื้อหุ้นใน สัมปทานแหล่งน้�ำ มันแองโกล่าจากเอ็กซ์ซอนโมบิล “เรากำ � ลั ง เจรจากั บ พั น ธมิ ต รเพื่ อ ร่วมพัฒนาแหล่งพลังงานในต่างประเทศ ซึ่งรวม ถึงการเจรจากับซีนคุ เพือ่ ซือ้ หุน้ ในโครงการพัฒนา แหล่งปิโตรเลียมแองโกล่า’ นายโมฮาเหม็ด ฮารุน รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ทพี่ ที เี ปอร์ตามินา กล่าว ขณะที่ในรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ ไฟแนนเชี่ยลไทมส์ระบุว่า การเจรจาดังกล่าวยุติ ลงแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเป็นพันธมิตร ร่วมกันได้ เนื่องจากซีนุคกับเปอร์มินามีข้อพิพาท กันเกีย่ วกับการต่อสัญญาณสัมปทานในแหล่งเวสท์ มาดูลาในอินโดนีเซีย อย่ า งไรก็ ต าม นายเจี ย ง หยงฉี โฆษกซี นุ ค ปฏิ เ สธที่ จ ะให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ รายงานข่าวดังกล่าว

TFEX

“ในปท.รับเลือกตั้ง - ตปท.รับหุ้นยุโรป”

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ฟลิ ลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีท้ ผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 16,821 สัญญา สถานะคงค้าง 32,380 สัญญา - ปิด 777.90 จุด เพิม่ ขึน้ 15.50 จุด (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) ปัจจัยบวก - หุน้ ยุโรปฟืน้ ทัง้ ภูมภิ าค - เงินนอกกลับมาซือ้ หุน้ ไทยอีกครัง้ - บาทแข็งค่า - น้�ำ มันเป็นขาขึน้ หนุนหุน้ พลังงาน - มีแรงเก็งกำ�ไรหุน้ ในกลุม่ เลือกตัง้ - ต่างชาติซอ้ื สุทธิ 2,351.23 ล้านบาท ปัจจัยลบ - อาจมีแรงขายทำ�กำ�ไรหลังบวกแรงหลายวันติด - เทรนด์หลักยังแกว่งตัว กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) - แนวรับ 766 จุด - แนวต้าน 786 จุด - SET50 มีแนวรับ 768 จุด แนวต้าน 788 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554

หน้า 6

SC แรง !!!

ร้อนแรงจริงๆ บวกมา 4 วันติดต่อกันแล้ว แถมแรงซื้อแน่นขนัด จนวานนี้จี๊ดสุดๆ ขึ้นทำ�ไฮในรอบ 8 ปีกว่าๆ ที่ระดับ 14.50 บาท ก่อนปิดตลาดที่ 13.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.10 บาท หรือ 8.66% มูลค่าการ ซื้อขาย 991.88 ล้านบาท บทวิเคราะห์ บล.คันทรีก่ รุป๊ ระบุวา่ ทันทีทมี่ ขี า่ วว่า น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร จะลงสมัคร ส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์อันดับ 1 ราคาหุ้น SC ปรับตัว เพิม่ สูงขึน้ ทันที แม้ผลเลือกตัง้ จะยังไม่ชดั เจน แต่อย่างไรก็ตามจากประกอบ การปี 53 ที่เติบโตอย่างโดดเด่น มีปันผลที่ดี ประกอบกับมีการแตกพาร์ จึงทำ�ให้หนุ้ เต็มไปด้วยกระแสหนุน นอกจากนี้ ตัวเลขรายได้และกำ�ไรย้อน หลังเห็นว่าดีขึ้นต่อเนื่อง และในปีนี้ ยังคงมีกำ�ไรดีมากกว่าอดีตที่น่าสนใจ คือมี Book Value สูงระดับ 14.90 บาท ยังไม่ได้ให้ค่า Premium ที่ขณะ นี้ PBV ของกลุ่มเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1.7 เท่า ส่วนสัญญาณเทคนิคมองกัน ตาม U-curve ก็จะเห็นปลายหางที่ High เดิมแถว 20 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 11/05/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

SC 13.80 1.10 8.66 13.00 14.50 12.90 12.70 13.82

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

71,764,300 991,886 11.58 7.75 1.02 0.70 5.51 1.78 8,956

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/05/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 13.80 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร น.ส.พินทองทา ชินวัตร นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

จำ�นวนหุ้น

(%)

192,181,708 185,981,708 31,800,000 18,506,254 12,736,600

29.61 28.66 4.90 2.85 1.96

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554

KBANKรุกธุรกิจแฟรนไชส์ตั้งเป้าปล่อยกู้3พันลบ. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ “ปัจจุบันผู้ประกอบการ ธุรกิจปีที่ผ่านมาเติบโตถึง 19% รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร เอสเอ็มอีให้ความสนใจในการทำ� มีมูลค่าตลาดประมาณ 161,000 กสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคาร ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ม ากขึ้ น ทำ �ให้ ล้านบาท จากจำ�นวน 570 ธุรกิจ กสิ ก รไทย ร่ ว มกั บ กรมพั ฒ นา ธุรกิจการค้าและสมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ พัฒนาความร่วมมือ ในการสนับสนับสนุนแฟรนไชส์ แบบครบวงจร ผ่ า นบริ ก าร K-SME Franchise Credit เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการ แฟรนไชส์ยงิ่ ขึน้ โดยมีเป้าหมายที่ จะสนับสนุนสินเชื่อสำ�หรับบริษัท ผู้ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ฟรนไชส์ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม โครงการทัง้ แบบทีไ่ ม่มหี ลักประกัน และแบบลดหย่อนการผ่อนชำ�ระ จำ�นวน 1,500 ล้านบาท และยัง มี แ ผนสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น สำ � หรั บ แฟรนไชส์อื่นๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วม โครงการ เพื่อให้สามารถขยาย ตลาดและพัฒนาธุรกิจให้เติบโต จำ � น ว น 1 , 5 0 0 ล้ า น บ า ท รวมวงเงินทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้ามีบริษัทผู้ให้สิทธิแฟรน ไชส์ ส ามารถพั ฒ นาจนเข้ า ร่ ว ม โครงการในปี 2555 เพิ่ ม เป็ น 60 ธุรกิจ และเป็น 83 ธุรกิจใน ปี 2556

มีสาขารวมกันเกือบ 27,000 สาขา มี มู ล ค่ า การลงทุ น ในธุ ร กิ จ ฯ กว่า 50,000 ล้านบาท และคาด ว่ าในปี นี้ จ ะมี ค วามต้ อ งการเงิ น ลงทุ น เพื่ อ เปิ ด ธุ ร กิ จ ฯ ใหม่ ก ว่ า 7,500 ล้ า นบาท” นายปกรณ์ กล่าว ในช่วงที่ผ่านมาธนาคาร กสิกรไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ แรกและธนาคารเดียวที่ให้ความ สำ�คัญในการสนับสนุนผู้ประกอบ การให้ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ผ่ า นระบบ แฟรนไชส์ ที่มีมาตรฐานด้านการ จัดการธุรกิจและการเงิน โดยได้ ออกบริ ก ารสิ น เชื่ อ เอสอ็ ม อี เ พื่ อ ธุรกิจแฟรนไชส์กสิกรไทย (K-SME Franchise Credit) เมื่อปลายปีที่ ผ่านมา ซึ่งมีบริษัทผู้ให้สิทธิแฟรน ไชส์ (Franchisor) เข้ า ร่ ว ม โครงการจำ�นวน 43 แฟรนไชส์ และให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ ดำ�เนินธุรกิจไปแล้วกว่า 160 ล้าน บาท โดยกลุม่ ธุรกิจแฟรนไชส์ทไี่ ด้ รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจ ค้าปลีก ธุรกิจอาหาร และธุรกิจ เบเกอรี่และเครื่องดื่ม

คลังเล็งคลอดบอนด์อิงเงินเฟ้อต้นก.ค.นี้ นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารหนี้ สาธารณะ เปิดเผยว่า ในช่วง เดื อ นต้ น เดื อ นกรกฎาคมนี้ กระทรวงการคลั ง คาดว่ า จะ สามารถจำ�หน่ายพันธบัตรที่จ่าย ผลตอบแทนอ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Linked Bond : ILB) อายุพันธบัตร 10 ปี วงเงิน 4 หมืน่ ล้านบาทได้ หลังจากมีความ เห็ น ร่ ว มกั น กั บ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) โดยมีแผนที่

จะไปโรดโชว์ ใ ห้ กั บ นั ก ลงทุ น สถาบันและนักลงทุนรายย่อยใน ช่วงเดือนมิ.ย. และเมื่อครบอายุ พันธบัตร 10 ปี ผู้ลงทุนจะได้รับ เงินต้นคืน พร้อมกับการชดเชย เ งิ น เ ฟ้ อ บ น เ งิ น ต้ น ด้ ว ย โดยคำ�นวณจากการใช้ดัชนีอ้างอิง คู ณ กั บ เงิ น ต้ น ก่ อ นจะหั ก ด้ ว ย เงินต้น “พันธบัตรดังกล่าวจะจ่าย ดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยคิดจาก อัตราดอกเบีย้ หน้าตัว๋ ซึง่ เป็นอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ โดยเบื้องต้นอัตรา ดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงน่าจะอยูป่ ระมาณ 1.0 - 1.2% โดยจะนำ�ไปคูณกับ ส่วนชดเชยเงินเฟ้อที่อ้างอิงจาก ดัชนีของกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ คาด ว่ า จะประกาศให้ ท ราบก่ อ น 2 สัปดาห์ แล้วจะจ่ายดอกเบีย้ เป็น รายงวด โดยจะจำ � หน่ า ยผ่ า น ธนาคารเอชเอสบี ซี ร่ ว มกั บ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารไทย พาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย กำ�หนดเงินลงทุนขั้นต่ำ� 100,000

บาท” นายจักรกฤศฏิ์ กล่าว ทัง้ นีจ้ ากการสำ�รวจความ ต้องการลงทุน พบว่า นักลงทุน ต่างชาติสนใจพันธบัตรดังกล่าว ค่อนข้างสูง ส่วนกลุ่มนักลงทุนใน ประเทศที่ต้องการลงทุนใน ILB ได้ แ ก่ กองทุ น บำ� เหน็ จ บำ� นาญ ข้ า ราชการ (กบข.) และกลุ่ ม บริษัทประกันชีวิตทำ�ให้มองว่าจะ สามารถจำ�หน่าย ILB ได้หมด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554

ตลท.เผย SET-mai เม.ย.54 บวก 4.40% เทรดสู ง สุ ด รอบ7เดื อ น-ตปท.ซื้ อ สุ ท ธิ 2.9 หมื่นล. ดร.เทียนทิพ สุพานิช ผู้อำ�นวยการ สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า มูลค่า ซื้ อ ขายเฉลี่ ย รายวั น ของ SET และ mai ในเดื อ นเม.ย. 54 มี มู ล ค่ า สู ง สุ ดในรอบ 7 เดือนนับจากเดือน ต.ค. 53 โดยมีมูลค่า รวม 36,017.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.55% จากเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น 44.45% จาก ช่วงเดียวกันปีก่อน โดยในเดือนนี้นักลงทุน ต่ า งชาติ ซื้ อ สุ ท ธิ ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เดื อ นที่ 3 ด้ ว ยมู ล ค่ า ซื้ อ สุ ท ธิ 29,543.27 ล้ า นบาท

ส่ ง ผลให้ ตั้ ง แต่ ต้ น ปี ถึ ง สิ้ น เดื อ นเม.ย. 54 นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิ 28,832.57 ล้านบาท ขณะที่บัญชีหลักทรัพย์มีสถานะซื้อ สุทธิ 983.54 ล้านบาท ขณะที่ผู้ลงทุนใน ประเทศและผู้ลงทุนสถาบันในประเทศเป็น ผู้ ข ายสุ ท ธิ มู ล ค่ า 14,757.89 ล้ า นบาท และ 15,768.91 ล้านบาทตามลำ�ดับ ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือน เม.ย. 54 ที่ผ่าน มา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น ต่ อ เนื่ อ ง โดยปิ ด ที่ ร ะดั บ 1,093.56 จุ ด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.40% จากเดือนก่อนหน้า และปรับเพิ่มขึ้น 5.89% จากสิ้นปี 53 สูงเป็น อันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชีย รองจากเกาหลีใต้ ดร.เทียนทิพ กล่าวว่า ดัชนีฯ ใน

News Station

หน้า 8

เดือนเม.ย.ทีผ่ า่ นมา ปรับเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ส่ ว นใหญ่ ใ นภู มิ ภ าค โดยส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากผู้ ล งทุ น ต่ า งประเทศ ลงทุนเพิ่มขึ้นในประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานทาง เศรษฐกิจดี โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับภาวะ เศรษฐกิจของประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีความ เสีย่ งสูงกว่า เช่น กลุม่ ประเทศในภูมภิ าคยุโรป ที่มีวิกฤตหนี้สาธารณะในระดับสูง และการ ปรั บ ลดอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ S&P ในสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

UAC คงเป้ารายได้รวมปีนี้โต 13-15% ศึกษาออกวอร์แรนต์คาดสรุปใน Q2/54 นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ (UAC) เปิดเผยว่า ในปี 54 บริษัทฯ ยังคงคาดว่าราย ได้จะเติบโต 13 - 15% จากปี 53 ที่ทำ�ได้ 767 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการก๊าซชีวภาพ ยังคงเติ บโตอย่ างต่ อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ พยายามหาช่องทางต่อยอดธุรกิจให้เติบโตมาก ขึน้ กว่าเดิม โดยล่าสุดได้เซ็นสัญญาซือ้ ขายก๊าซ ชีวภาพอัด CBG มีกำ�ลังการผลิตอยู่ที่ 6 - 8 ตันต่อวัน หรือประมาณ 3,000 ตันต่อปี กับ บมจ.ปตท. (PTT) เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งคาด ว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรู้ รายได้ จ ากการขายก๊ าซดังกล่าวเฉลี่ยปีละ 50 - 60 ล้านบาท ในปี 55 “บริษัทยูเอซี ยูทิลิตีส์ ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.99% ดำ�เนินธุรกิจ ผลิตน้ำ�ใช้เพื่อจำ�หน่ายให้กับภาครัฐ เอกชน

โรงงานอุตสาหกรรม จะเพิ่มรายได้ ให้กับ บริษัทฯ ด้วย ซึ่งคาดว่าเฉลี่ยน่าจะมีรายได้ปี ละ 100 ล้านบาท และจะผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ในปี 55” นายกิตติ กล่าว ด้ า นนายชั ช พล ประสพโชค รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายการตลาดและ ปฏิบัติการ UAC กล่าวว่า แนวโน้มของรายได้ ใน Q2/54 มี โ อกาสใกล้ เคี ยงกั บ Q1/54 ที่ทำ�ได้ 224 ล้านบาท เนื่องจากไตรมาสดัง กล่าวมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันในเดือน เม.ย. ส่วนปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog ในมือ อยู่ที่ 200 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ใน ช่วง 2 - 3 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยูร่ ะหว่างการศึกษาแผนทีจ่ ะส่งสินค้าของ บริษัทย่อย คือ บริษัท บางจากไบโอฟลูเอล จำ�กัด (BBF) ไปจำ�หน่ายในตะวันออกกลาง เนื่องจากลูกค้าในแถบดังกล่าวยังคงต้องการ สินค้าเป็นจำ�นวนมาก

ขณะทีป่ จั จุบนั บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการ ศึกษาแผนออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 1 (วอร์ แ รนต์ ) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นในกระดานหลัง จากทีผ่ า่ นมามีนกั ลงทุนให้ความคิดเห็นว่าหุน้ ของ UAC มีจ�ำ นวนน้อยเกินไป โดยการศึกษา แผนการออกวอร์แรนต์ในครัง้ นีค้ าดว่าจะได้ขอ้ สรุปใน Q2/54 อย่างไรก็ตามในปีนี้ บริษัทฯ จะใช้ เงินลงทุนจำ�นวน 150-200 ล้านบาท ซึ่งเป็น เงินทีม่ าจากการระดมทุนทีผ่ า่ นมา และกระแส เงินสดจากการดำ�เนินงานเพื่อใช้ในโครงการ ขยายกำ�ลังการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทย่อย BBF โครงการผลิต CBG ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายกับ ปตท. ไปแล้วในช่วงทีผ่ า่ นมา ซึง่ คาดว่าจะดำ�เนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในต้นปี 55 และสุดท้าย เป็นการลงทุนในบริษัท ยูเอซียูทิลิติส์ จำ�กัด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย

ทรรศนะจากมือใหม่

เปิดทรรศนะจากนักลงทุนมือใหม่ เผยวิธีคิดและเสี้ยว ประสบการณ์ ทั้ ง หวานและขม รสนิ ย มกลุ่ ม หุ้ น ในดวงใจ ตั้งมั่นปณิธานตั้งมั่นจริงจัง ไม่จำ�เป็นต้องกำ�ไรดีที่สุดขอเพียง สม่ำ�เสมอก็พอ คิดว่าการลงทุนมันยากหรือง่ายสำ�หรับมือใหม่ที่สนใจ ยากค่ะ เพราะเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของ ตัวเองได้ในบางครั้ง มองตลาดหุ้นตอนนี้เป็นอย่างไรเล่นหุ้นตอนนี้เสี่ยงเกินไปหรือไม่ คือ....เพิง่ จะลงทุนได้ไม่นานค่ะ คงยังไม่เชีย่ วชาญพอ เลยไม่อยากจะบอกว่าตลาดหุน้ น่า ไปในทิศทางไหนค่ะ

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ ลงทุนมาแล้ว ยอดหุ้นประทับใจ

พลอย ยูโอบี เคย์เฮียน 5 เดือน กลุ่มอสังหาฯ และพลังงาน

เริ่มเล่นหุ้นมานานเท่าใด 5 เดือน แล้วช่วงที่ผ่านมาผลตอบแทนการลงทุนเป็นที่พอใจไหม พอใจค่ะ เคยกำ�ไรมากที่สุดเป็นอัตราส่วนต่อเงินลงทุนเท่าไหร่ ในการเล่น 1 ครั้ง 16.31% มีขาดทุนมากๆ บ้างไหม เวลาขาดทุนหนักๆ ทำ�ใจอย่างไร ก็มีค่ะ แต่ก็ใช้เวลาทำ�ใจไม่นานมาก ประมาณ 1 สัปดาห์ พอตั้งหลักใหม่ได้ ก็คิดว่าเรา สามารถจะทำ�กำ�ไรได้มากกว่า อย่าเพิ่งท้อ ชอบหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษและไม่ชอบกลุ่มไหนเป็นพิเศษบ้างไหม ชอบหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กับพลังงานเพราะว่าคนนิยมเล่นเยอะ และผลประกอบการก็ มีก�ำ ไรเติบโตต่อเนือ่ ง ส่วนทีไ่ ม่ชอบก็เป็นกลุม่ ไอซีทเี พราะมันหวือหวาขึน้ ลงเร็ว ไม่คอ่ ยนิง่ ตั้งเป้าหมายลงทุนแบบไหน จริงจัง ไม่จำ�เป็นต้องกำ�ไรสูงสุด แต่มีกำ�ไรสม่ำ�เสมอก็พอ

......จบ..... www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554

Lifestyle Station

วันพืชมงคล

by Jackal_XIII

วันพืชมงคล เป็นวันสำ�คัญที่กำ�หนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำ�คัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัย กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และ พระราชพิธีจรดพระ นังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีนี้กระทำ�ที่ท้องสนามหลวง ทางราชการกำ�หนดให้วันพืชมงคลเป็นวันเกษตรกร และกำ�หนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ ยกเว้นธนาคารและบริษัทเอกชนบางแห่งไม่ หยุดทำ�การ วันพืชมงคลจะไม่ตรงกับวันเดิมตามสุริยคติหรือจันทรคติของทุกปี แต่สำ�นักพระราชวังจะเป็นผู้ประกาศวันพืชมงคล ให้เป็นวันใดวัน หนึ่งในเดือนพฤษภาคม แล้วแต่ในแต่ละปี สำ�หรับปีนี้ตรงกับ ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม ---พระราชพิธีพืชมงคล- พิธีทางพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีสงฆ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงกำ�หนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นพิธีทำ�ขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี ---พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ-- เป็นพิธีพราหมณ์มีมาแต่โบราณ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ เป็นอาณัตสิ ญั ญาณว่า บัดนีฤ้ ดูกาลแห่งการทำ�นาและเพาะปลูกได้เริม่ ขึน้ แล้ว พระราชพิธที งั้ สองนี้ ได้กระทำ� เต็มรูปแบบมาเรื่อยๆ จนถึงปี พ.ศ. 2479 ได้เว้นไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ว่างเว้นไป 10 ปี และฟื้นฟูเริ่ม ประเพณีเก่าอันนี้อีกครั้งใน พ.ศ. 2490 แต่มีแค่พระราชพิธีพืชมงคลเท่านั้น (พิธีเต็มรูปแบบว่างเว้นไปถึง 23 ปี) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2503 จึงจัดให้มีราชพิธีจรดพระนาคัลแรกนาขวัญ ร่วมกับพิธีพืชมงคลนับแต่นั้น เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

Photo Release

เอนโม เปิดตัวเกมใหม่ โกลเด้นแลนด์

นายพงศ์สิทธิ์ จิตตโอวาท กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) และ นายประสพโชค จันทรมงคล ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ขวา) บริษัท เอนโม จำ�กัด ในเครือ บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำ�กัด (มหาชน) หรือ AIM เอาใจคอเกมเปิดตัวเกมใหม่ “Golden Land Online” เกมแนววางแผนเชิงกลยุทธ์ออนไลน์ ซึ่งประสบความสำ�เร็จอย่างสูงในหลายประเทศ พร้อมเปิดให้เล่นฟรีได้ที่ www.gd.in.th www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด โชค 2 ชั้น บล.โกลเบล็ก ขนโปรโมชั่น GLOBLEX in the City ปี 2 สะสม รับโชค 2 ชั้น No.1 ร่วมงาน Money Expo2011 สำ�หรับลูกค้าที่สะสม คะแนนจากการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ และตราสารอนุ พั น ธ์ เพื่ อ ลุ้ น รั บ ของรางวัล 2 ชั้น โดยโชคชั้นแรกเป็น Gift Voucher และรางวัลใหญ่ รถยนต์ฮอนด้าซิตี้ ส่วนโชคชั้นที่ 2 IPad 3G Wifi รวมมูลค่าของรางวัล กว่า 1 ล้านบาท โดยค่าธรรมเนียมการซื้อขายทุก 1,000 บาทเท่ากับ 1 คะแนน หมดเขต 30 มิ.ย. 2554

มุมประกัน คปภ. เผย ธุรกิจประกันภัยไตรมาสแรก ปี 54 โต 13.52% จากปีก่อน คาดปีนี้ สัดส่วนการทำ�ประกันภัยต่อ GDP อยูท่ ี่ระดับ 4.21 นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันภัยไทย ในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 13.52 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 111,783 ล้านบาท เป็นของธุรกิจประกันชีวิต จำ�นวน 76,567 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.45 และธุรกิจ ประกันวินาศภัย จำ�นวน 35,216 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.91 ทั้งนี้ ไตรมาสแรกของปี 2554 ธุรกิจประกันภัยมีจำ�นวนกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งสิ้น 27,252,213 ราย ขยายตัวจากช่วง เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.77 โดยมีจำ�นวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น 28,719,096 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.08 แยกเป็นกรมธรรม์ของธุรกิจประกันชีวิต 17,181,746 ราย ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.80 มีจำ�นวนเงินเอาประกัน ภัยเท่ากับ 7,170,797 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 18.01 และเป็นกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย 10,070,467 ราย ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.74 มีจำ�นวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 21,548,299 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกัน ของปีก่อนร้อยละ 10.24 และหากธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าสิ้นปี จะทำ�ให้สัดส่วนการทำ�ประกันภัยต่อ GDP อยู่ที่ ระดับ 4.21 และภายในปี 2557 จะมีสัดส่วนการทำ�ประกันภัยต่อ GDP เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 6

ไอพีโอ “น้ำ�ตาลครบุรี” เปิดจองซื้อ 19-23 พ.ค.นี้ นายวรวั ฒ น์ สุ ว คนธ์ กรรมการผู้ จั ด การฝ่ า ยวาณิ ช ธนกิ จ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการ เงินบริษัทน้ำ�ตาลครบุรี จำ�กัด (มหาชน) (KBS) กล่าวว่า ขณะนี้ KBS ได้รับการอนุมัติคำ �ขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จาก สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว คาดกำ�หนดราคาไอพีโอวันศุกร์ที่ 13 พ.ค.นี้ และเปิดให้จองซื้อใน วันที่ 19 - 23 พ.ค. พร้อมกับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยในวันที่ 27 พ.ค.นี้ ทั้งนี้ KBS เป็นบริษัทน้ำ�ตาลแห่งที่ 2 ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องช่วง 3 ปีที่ผ่านมารายได้เติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 26.9% www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554

IR Society

ดร.เอกพล ณ สงขลา “เปิดเผยข้อมูลโปร่งใส

เพื่อนักลงทุนทุกกลุ่ม”

ดร.เอกพล ณ สงขลา ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ สายงานกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร ธนาคารทหารไทย จำ � กั ด (มหาชน) หรือ TMB เกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวัยเด็กเขาได้กลับมาใช้ ชี วิ ต ที่ ป ระเทศไทย และมี โ อกาสได้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นสาธิ ต มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตปัตตานี เนื่องจากต้องตามคุณพ่อที่

ตอนที่ 1 ย้ายไปช่วยราชการทีน่ นั่ จากนัน้ จึงเดินทางไปศึกษาต่อในระดับมัธยม ทีด่ นิ แดนแห่งเสรีภาพอีกครัง้ หนึง่ และกลับมาสอบเทียบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตามมาด้วยการสอบชิงทุนเพือ่ ไปศึกษาต่อระดับปริญญา โทด้านวิศวกรรมระบบและปริญญาเอกวิศวกรรมระบบและการจัดการ ในปี พ.ศ. 2529 ที่ Tokyo Institute หลังสำ�เร็จการศึกษาจากดินแดนปลาดิบ ดร.เอกพล ได้กลับ มาเริ่มต้นทำ�งานที่ประเทศไทยโดยได้รับคำ�ชักชวนจากเพื่อนให้เข้าสู่ วงการ Management Consulting ที่บริษัท BCG (The Boston Consulting Group) ซึ่งทำ�ธุรกิจให้คำ�ปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำ�ต่างๆ ทั้งในประเทศ และในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมระยะเวลาใน การทำ�งานทีน่ ที่ งั้ สิน้ 8 ปี จากนัน้ จึงได้รบั การติดต่อจากทางผูบ้ ริหาร TMB ให้เขามาช่วยดูแลงานด้านกลยุทธ์ธนาคาร ซึ่งเขาบอกกับเราว่า เป็นช่วงโอกาสทีด่ ที ไี่ ด้เข้ามาทำ�งานในจังหวะทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการ ทำ�งานพอดี

อ่านต่อฉบับหน้า www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554

คาดตลาดหุน้ ไทยวันนีม้ แี นวโน้ม ปรับขึ้นต่อเนื่อง โดยดัชนีฯ มีแนวต้าน แรกที่ 1,110 จุด และแนวต้านถัดมา 1,120 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,095 จุด เชื่อว่าเม็ดเงินต่างชาติยังไหลเข้าสู่ตลาด หุ้นภูมิภาคเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นไทย เนือ่ งจากเศรษฐกิจมีทศิ ทางทีด่ ี นอกจาก นี้ หากประเมินจากสถิติมีการเลือกตั้งใน ประเทศ ตลาดหุน้ ไทยจะไดอ้ านิสงส์บวก

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีฯ มี โ อกาสผั น ผวนระหว่ า งวั น โดยต้ อ ง ติดตามผลประกอบการ รวมถึงราคาน้�ำ มัน ซึ่งหากราคาน้ำ�มันปรับสูงขึ้นต่อเนื่องและ ยาวนาน จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ระยะกลางและระยะยาว กลยุทธ์แนะนำ� ระมั ด ระวั ง แรงขายทำ � กำ � ไรระยะสั้ น ประเมินแนวต้าน 1,110 - 1,113 จุด และแนวรับ 1,085 จุด โดยยังลงทุนกลุ่ม ธนาคาร และเก็ ง กำ � ไรกลุ่ ม บั น เทิ ง และอาหาร

หน้า 13

ประเมนิ ดัชนีตลาดหนุ้ ไทยวันนี้ อาจจะพักตัว ซึง่ มองวา่ เป็นจังหวะทนี่ กั ลงทุนเลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดี ราคาถูก ซึง่ โดยรวมยังมองตลาดหนุ้ ปรับตัวขึน้ ได้ ให้กรอบดัชนีฯ มีแนวต้านที่ 1,106 จุด และแนวรับ 1,080 - 1,095 จุด ทั้งนี้ ดัชนีฯ ทีป่ ดิ บวกวานนีเ้ พราะมีแรงซือ้ ใน หุ้ น ขนาดใหญ่ แ ละหุ้ น รายตั ว ที่ ไ ด้ รั บ ปัจจัยหนุนจากผลดำ�เนินงานทอี่ อกมาดี โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงาน ธนาคาร รวมถงึ หุน้ ทีไ่ ด้ประโยชน์จากการเลือกตัง้

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภ�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 11 พฤษภ�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

6,858.17 14.72% 5,446.81 11.69% 9,809.13 21.05% 24,474.63 52.53%

3,008.28 6.46% 5,508.03 11.82% 7,457.90 16.01% 30,614.53 65.71%

3,849.89 -61.22 2,351.23 -6,139.90

Last Update

11/05/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,100.48 777.49 1,693.98 292.34

Chg 14.92 11.53 24.69 2.93 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

11/05/11

%Chg 1.37 1.51 1.48 1.01 46,588.75 736.12

17:01:52

AGRO Decline 23% No C hange 24%

2

1.85

A dv ance 53%

TECH

2

1.5

CONSUMP

1 0.5 0

SERVICE

Decline 25% No C hange 30%

A dv ance 45%

1.03

-0.5

-0.06 0.47

FINCIAL

1.43

INDUS

RESOURC 1.86

1.56

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภ�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 11 พฤษภ�คม 2554

CPF

( Day )

: CPF 30,000,000

Price & Fundamental Symbol CPF

Last 31.50 Chg 1.00  %Chg 3.28  Open 30.75  High 32.25  Low 30.75  Prev 30.50  Avg 31.56  AccVol 77,898,800  AccVal(K฿) 2,458,385  4.75  %Fluct P/E 16.41  P/BV 3.75  DPS(Baht) 0.55  Yield(%) 3.44  EPS(Baht) 1.92  236,878  MktCap(Mil.) Broker Target Update KS 26.50 04/05/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็34.00 นต์การเปลีย่ นแปลง TSC 09/04/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 28/04/11 ค่าการ DBSV ม่ ขึน้ มากที39.25

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

25,000,000

Vol.

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000

32.25

32.00

Price

31.75

31.50

31.25

31.00

30.75

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภ�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 11 พฤษภ�คม 2554

SC

( Day )

Volume Analysis

: SC

Price & Fundamental Symbol SC

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker DBSV ASP

13.80 1.10  8.66  13.00  14.50  12.90  12.70  13.82  71,764,300  991,886  11.58 

7.75 1.02  0.70  5.51  1.78  8,956 

Target 10.74 24.15

Update 28/04/11 19/04/11

16,000,000 14,000,000 12,000,000

Vol.

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 14.50

14.40

14.30

14.20

14.10

14.00

13.90

Price

13.80

13.70

13.60

13.50

13.40

13.30

13.20

13.10

13.00

12.90

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภ�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 11 พฤษภ�คม 2554

MLINK

( Day )

Volume Analysis

: MLINK

40,000,000 35,000,000

Price & Fundamental Symbol MLINK

Last 1.78 Chg 0.11  %Chg 6.59  Open 1.71  High 1.85  Low 1.71  Prev 1.67  Avg 1.79  AccVol 203,528,700  AccVal(K฿) 363,331  7.82  %Fluct P/E 14.83  P/BV 0.57  DPS(Baht) N/A  Yield(%) N/A  EPS(Baht) 0.12  961  MktCap(Mil.) Broker Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

30,000,000

Vol.

25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 1.85

1.84

1.83

1.82

1.81

1.80

Price

1.79

1.78

1.77

1.76

1.75

1.74

1.73

1.72

1.71

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 609 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554

คำ�คมการลงทุน นักลงทุนทุกคนจะอยู่ในตลาดหุ้นได้ตลอดกาล จะต้อง “บริหารความโลภให้สมดุลกับความรู้”

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 12 พ.ค.2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you