Page 1

Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

5 6 7 8

IRPC สอแววยอดขายดิง่ 40% รื้อบอรดวันนี้ -‘ประเสริฐ’ เงียบ ‘ประชัย’ ทวงอำนาจ

News Station

กูรเู ตือนออสเตรเลียจอเผชิญวิกฤตหนีเ้ นา BGT มัน่ ใจปนใี้ ชแผนหัน่ ราคาฝามรสุม ศก.ได นานาทรรศนะกับกลยุทธเลน PTTAR คลังเอาแนรีดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพิ่มอีก

9

Dynamic Station

10

เที่ยววัด

12

Professional Station

500 จุดปลุกไอพีโอคืนชีพ วัดสรอยทอง ชวนซื้อลงทุน SIS

13

Basuka Never Dies อะ..วาว..วาว..วาววววววววว

IRPC คาดการณ์ยอดขายปนี้ถอยหลัง 40% เพราะผลกระทบราคาน้ำมันตก 14 มองหุˆนจากเซียน ขาย ประเมินผลงาน Q1/52 ใกล้เคียงปก่อนที่ 1.63 พันล้านบาท ส่วน Q2/52 จะดีขึ้น ขณะที่ ร่วมลงนามกับบริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง ตั้งเปารายได้ 6-7 หมื่นล้านบาทใน 15 Data Station ป 53 ส่วนประชุมปรับโครงสร้างบอร์ดวันนี้ จับตา “กวนประชัย เลี่ยวไพรัตน์” จะหวนกุม อำนาจได้ตามกระแสข่าวหรือไม่ ต‡อหนˆา 3

DELTA คาดปนี้บรรลุดีลซื้อกิจการ สวนรายไดทั้งปหวั่นไมเขาเปา 1.1 พันลานเหรียญ

DELTA โชว์รายได้ Q1/52 ที่ 6.35 พันล้านบาท ส่วนกำไรหด เหลือ 511 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปก่อนที่ทำได้ 800 ล้านบาท ส่วนคาดการณ์รายได้ Q2/52 จะใกล้เคียง Q1/52 พร้อมยอมรับทั้งปมี โอกาสพลาดเปารายได้ 1.1พันล้านเหรียญ หลังคำสั่งซื้อยุโรปฮวบ และ อยู่ระหว่างเจรจา M&A กับบริษัทชิ้นส่วนฯ แถบยุโรป 3 ราย คาดปนี้เห็น ความชัดเจนอย่างน้อย 1 ราย ต‡อหนˆา 3

Q-CON ลอยชนซิลลิ่ง รับQ1/52 กำไรพุง นั ก วิ เ คราะห เ ชี ย ร ซื้ อ เป า หมาย 1.50 บ.

กวาจะมาเปนเสือ “ธัชพล รัตนบุรี” ตอนที่ 4

ต‡อหนˆา 11

ประกาศกำไรไตรมาส 1/52 ของ Q-CON ทำได้ 20.32 ล้านบาท โตพุ่งจากงวดเดียวกันของปก่อนที่ทำได้เพียง 0.72 ล้านบาท ด้านราคาหุ้น เด้งรับเต็มสูบเลียเพดานปดที่ 1.35 บาท บวก 0.31 บาท หรือ 29.81% นักวิเคราะห์หลักทรัพย์มองราคาหุ้นน่าสนใจ เหตุถูกกว่ามูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้นที่ 3.30 บาทเยอะ จึงแนะซื้อ ให้ราคาเหมาะสมที่ 1.50 บาท ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

หน้า 2

อีไฟแนนซ์ ไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

ตอน ลงทุนอย่างเซียน กับโปรแกรมอีไฟแนนซ์ไทย

เพื่อเป็นการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในการใช้งาน ให้กับนักลงทุนทางภาคเหนือ ทางบริษัทจึงมีแผนงานที่จะเข้าไป จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการลงทุนประกอบกับ การใช้โปรแกรมให้กับนักลงทุนและเจ้าหน้าที่การตลาด ฟรี!!!! ที่ จังหวัด เชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ.โรงแรม ธารินเชียงใหม่ ณ. ห้อง พาโนราม่า ชั้น 8 เวลา 08.30 น.- 12.30 น โดยกำหนดผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพียง 170 เท่านั้น!!!!

สำรองที่นั่งด่วน!!! รับจำนวนจำกัด !!!!!

นักลงทุนท่านใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง ผ่านทางบริษัทหลัก ทรัพย์ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ ที่สาขาเชียงใหม่ หรือต้องการสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หัวข้อสัมมนา “การวิเคราะห์กราฟเทคนิค กับเครื่องมือ eFinanceThai” วิทยากร คุณ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

หัวข้อสัมมนา

1. การคัดเลือกหุ้นที่ผิดปกติในด้านปริมาณ และ ความเคลื่อนไหวของราคา 2. การใช้เครื่องมือเปรียบเทียบความน่าสนใจของตัวหุ้นในด้านราคา 3. แนวคิดหรือทัศนคติการเก็งกำไร ที่จำเป็นต้องมีก่อนวิเคราะห์กราฟเทคนิค 4. การใช้กราฟเทคนิค 5. แนะนำโปรแกรม eFin Smart Portal


News Station

Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

IRPC สอแวว

(ต่อจากหน้า 1)

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ไออาร์ พี ซี จำกั ด (มหาชน) หรื อ IRPC เป ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ คาดการณ์ ย อดขายในป นี้ น่ า จะ ลดลง 40% จากปก่อนที่มียอดขาย ที่ 2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นผลจาก ราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งปที่ผ่านมา น้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 90 เหรียญสหรัฐ/ บาร์ เ รล แต่ ป นี้ ร าคาปรั บ ลงมา เฉลี่ ย 50 เหรี ย ญ/บาร์ เ รล โดย บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากยอด ขายน้ำมันเป็นสัดส่วน 70% ส่วน อีก 30% มาจากธุรกิจปโตรเคมี พ ร้ อ ม กั น นี้ ป ร ะ เ มิ น ประกอบการในไตรมาส 1/52 ว่า กำไรสุทธิน่าจะออกมาใกล้เคียงกับ งวดเดียวกันปก่อน ซึ่งทำได้ 1.63 พันล้านบาท ส่วนในไตรมาส 2/52 นั้ น คาดว่ า กำไรสุ ท ธิ จ ะดี ก ว่ า ไตรมาสแรก เนื่องจากมาร์จิ้นปโตร เคมีดีขึ้น นอกจากนี้วานนี้ IRPC ได้ ร่ ว มลงนามกั บ บริ ษั ท พี ที ที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (บริษัท ในเครื อ ปตท.) เป็ น ผู้ ค้ า เม็ ด พลาสติกทุกผลิตภัณฑ์ขายระหว่าง กัน และตั้งเปาป 53 มีรายได้จาก การขายประมาณ 6-7 หมื่ น ล้ า น บาท โดย IRPC และ พี ที ที โพลิ เ มอร์ ฯ จะมี ร ายได้ แ ห่ ง ละ 3-3.5 หมื่นล้านบาท และตั้งเปาใน อนาคตจะมีรายได้ 1 แสนล้านบาท ต่อป ปจจุบัน IRPC มียอดขาย เม็ดพลาสติก จำนวน 8.1 แสนตัน

DELTA คาดปนี้ (ต่อจากหน้า 1)

บริ ษั ท เดลต้ า อี เ ลคโทร นิ ค ส์ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) หรือ DELTA เปดเผยผล ประกอบการไตรมาส 1/2552 ระบุ ว่ า ยอดขายในไตรมาสแรกป นี้ 2552 มี อั ต ราลดลงร้ อ ยละ 16.6 จากจำนวน 7,628 ล้ า นบาทใน ไตรมาสเดี ย วกั น ป ก่ อ นลงเหลื อ 6,359 ล้านบาทในไตรมาสนี้ โดยมี สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลง ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

หน้า 3

ต่อป ส่วนพีทีที โพลิเมอร์ มียอด ขาย 5.8 แสนตันต่อป หลังการรว่ม มื อ ปริ ม าณกำลั ง การผลิ ต เม็ ด พลาสติกเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านตันต่อ ป ภายในสิ้นป 52 ทั้งจากก่อสร้าง โรงงานแห่ ง ใหม่ แ ละการขยาย โรงงานเดิม โดยผลิตเม็ดพลาสติก HDPE , LLDPE 4 และ PP เป็น หลัก ด้านนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท

ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT กล่าวในฐานะหนึ่งในรองประธาน กรรมการ IRPC ถึ ง กระแสข่ า วที่ ระบุว่า ในวันนี้ (12 พ.ค. )จะมีการ หารื อ การปรั บ โครงสร้ า งคณะ กรรมการบริษัท IRPC ซึ่งจะมีกลุ่ม ผู้ก่อตั้งดั้งเดิมคือกลุ่มนายประชัย เลี่ ย วไพรั ต น์ จะกลั บ เข้ า มากุ ม ตำแหน่ ง กรรมการระดั บ สู ง แทน กรรมการในชุดปจจุบันนั้น นายประเสริ ฐ ระบุ แ ต่ เพียงว่า ไม่ขอแสดงความคิดเห็น

แต่ อ ย่ า งใด ซึ่ ง การปรั บ เปลี่ ย น ประธานกรรมการนั้ น ไม่ มี ส่ ว น เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองหรือ ผู้ถือหุ้นเดิม “ในทุ ก ป จ ะมี ก รรมการ ออก 1ใน 3 และจะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการเข้ า มาใหม่ เ ช่ น กั น โดย วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมามีกรรมการ ออก 1 ใน 3 และมีกรรมการใหม่ เข้ามา โดยในวันที่ 12 พ.ค.นี้จะมี การหารื อ เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลง ประธาน IRPC ซึ่งผลการหารือขึ้น อยู่ กั บ ที่ ป ระชุ ม กรรมการ ซึ่ ง ประธานต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบ จากกรรมการ ทั้ ง นี้ เ รื่ อ งนี้ ไ ม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม หรื อ การ เมื อ งและเรื่ อ งอื่ น ๆ โดยเป็ น การ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม” นายประเสริฐ กล่าว ด้ า นนั ก วิ เ คราะห์ ท าง เทคนิค บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) ประเมินสัญญาณหุ้น IRPC ว่า แม้ จะแสดงทิศทางขาขึ้นอยู่ แต่ต้อง เก็ ง กำไรอย่ า งระมั ด ระวั ง แนื่ อ ง จากหุ้นเข้าเขตซื้อมากเกินไปแล้ว จึ ง มี โ อกาสที่ จ ะมี ก ารเทขายสวน ทำกำไรออกมาได้ เ สมอ ทั้ ง นี้ ใ ห้ กรอบการเคลื่ อ นไหวที่ แ นวต้ า น 3.50 บาท เเนวรั บ ที่ 3.14 บาท ขณะที่ ร าคาหุ้ น วานนี้ ป ด ที่ 3.22 บาท

เพื่ อ การบริ โ ภค (consumer electronic) รวมทั้ ง สิ น ค้ า ด้ า น เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ (IT) อื่นๆ ได้ลดลง ด้ า นอั ต รากำไรขั้ น ต้ น ใน ไตรมาสแรกป 2552 ปรับตัวสูงขึ้น จากร้อยละ 25 ของไตรมาสแรกป 2551 เป็ น ร้ อ ยละ 25.8 โดย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย จ า ก ก า ร ข า ย แ ล ะ ดำเนินงาน (SG&A) ไม่รวมค่าวิจัย และพั ฒ นามี จ ำนวนใกล้ เ คี ย งกั บ ไตรมาสเดียวกันของปก่อนจำนวน

719 ล้านบาทเทียบกับ 712 ล้าน บาทในไตรมาสแรกป นี้ แต่ เนื่องจากยอดขายที่ลดลง จึงส่งผล ให้อัตราค่าใช้จ่ายจากการขายและ ดำเนิ น งาน (ไม่ ร วมค่ า วิ จั ย และ พั ฒ นา) ต่ อ ยอดขายในไตรมาส แรกป นี้ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น จาก ร้อยละ 9.4 ของปก่อนเป็นร้อยละ 11.2 ส่ ว นกิ จ กรรมด้ า นวิ จั ย และ พัฒนา (R&D) ในไตรมาสนี้ลดลง เล็กน้อย ทำให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกัน

ปก่อนประมาณร้อยละ 6.6 ซึ่งเป็น ไปตามยอดขายที่ลดลง และกำไรจากการ ดำเนิ น งานมี อั ต ราลดลงจากไตร มาสแรกป ก่ อ นประมาณร้ อ ยละ 30.3 เนื่ อ งจากผลกระทบจาก ป จ จั ย ด้ า นลบตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วข้ า ง ต้ น โดยอั ต รากำไรจาการดำเนิ น งานมีอัตราลดลงจากร้อยละ 10.1 ของไตรมาสแรกปก่อนเป็นร้อยละ 8.5 ในป นี้ นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน

Print

Next Page

Previos Page

First Page

ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552 DELTA คาดปนี้ (ต่อจากหน้า 3) เนื่ อ งจากคำสั่ ง ซื้ อ จากลู ก ค้ า โดย 14.8 ล้านบาทเทียบกับไตร เฉพาะแถบยุโรปในไตรมาสแรกที่ มาสเดียวกันปก่อนจำนวน 53.3 ผ่ า นมาลดลงเกิ น กว่ า ที่ ค าดถึ ง ล้านบาท และกำไรสุทธิได้ลดลง 20% อย่างไรก็ดีบริษัทจะพยายาม ร้ อ ยละ 36.1 จากจำนวน 800 รั ก ษา Net Profit ให้ ใ กล้ เ คี ย งป ล้ า นบาทเป็ น 511 ล้ า นบาทใน ก่อนที่ 8.8% “เดิมบริษัทตั้งเปารายได้ป ไตรมาสนี้ ขณะที่นายอนุสรณ์ มุทราอิศ นี้ ไ ว้ ที่ 1.1 พั น ล้ า นเหรี ย ญฯ แต่ กรรมการบริหาร DELTA เปดเผย เวลานี้หากสามารถทำได้ 880 ล้าน ว่ า บริ ษั ท ฯ คาดการณ์ ร ายได้ ใ น เหรียญหรือ 80% ของเปาเดิมก็ถือ ไตรมาส 2/52 จะใกล้เคียงกับไตร ว่าเก่งแล้ว” นายอนุสรณ์ กล่าว เขายังกล่าวต่อว่า บริษัทฯ มาส 1 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มาจากยอด คำสั่ ง ซื้ อ ในช่ ว งต้ น ไตรมาสที่ เ ริ่ ม มีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการ (M&A) ซึ่ง เข้ า มา ทั้ ง นี้ เ ชื่ อ ว่ า น่ า จะมาจาก อยู่ ใ นต่ า งประเทศทั้ ง หมด โดย ป จ จั ย ที่ รั ฐ บาลต่ า งๆ ทั่ ว โลก ทั้ ง เฉพาะในแถบยุ โ รป ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ สหรัฐฯ, ยุโรป รวมถึงประเทศไทย ระหว่างการเจรจา 3 ดีล ซึ่งคาดว่า จะสามารถเจรจาได้ เ สร็ จ สิ้ น ที่มีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ อย่างไรก็ตามมองว่ายอด จำนวน 1 ดีลในปนี้ สำหรับสาเหตุ คำสั่ ง ซื้ อ ที่ เ ข้ า มายั ง ไม่ ใ ช่ ค วาม ที่ส่งผลให้ดีลดังกล่าวมีความล่าช้า ต้ อ งการซื้ อ ที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ เ กิ ด จากผู้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการให้ราคา บริ โ ภค แต่ เ กิ ด จากเม็ ด เงิ น ของ ของกิ จ การที่ จ ะเข้ า ไปซื้ อ ปรั บ ตั ว รัฐบาลที่เข้ามากระตุ้น ยิ่งส่งผลให้ ลดลงจากป จ จุ บั น ซึ่ ง มาจาก คาดว่าภาพรวมเศรษฐกิจน่าจะเริ่ม ผลกระทบของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ลง ขณะที่ ส ถาบั น การเงิ น ของ ดีขึ้น พร้อมยอมรับว่า รายได้ บริษัทฯมีความพร้อม และเพื่อให้ ในปนี้น่าจะต่ำกว่าเปาหมายที่วาง สอดคล้ อ งกั บ เม็ ด เงิ น ลงทุ น ที่ ไว้ 1.1 พั น ล้ า นดอลลาร์ ขณะที่ บริ ษั ท ฯตั้ ง ไว้ จ ำนวน 200 ล้ า น กำไรน่าจะลดลงจากปก่อนเช่นกัน เหรียญฯ โดยธุรกิจดังกล่าวจะเป็น

Q-CONลอย

(ต่อจากหน้า 1)

ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานความ เคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรั ค ชั่ น โปรดั ค ส์ จำกั ด (มหาชน) หรื อ Q-CON วานนี้ สามารถบวกถึ ง ระดั บ เพดานบน ป ด ที่ 1.35 บาท ถึ ง 0.31 บาท ปรับเพิ่ม 0.31 จุด หรือ 29.81 % มูลค่าการซื้อขาย 2.41 ล้านบาท ขณะที่นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ กรรมการผู้จัดการ Q-CON เปดเผย ว่ า ผลการดำเนิ น งานในไตรมาส 1/52 มี ก ำไรสุ ท ธิ จ ำนวน 20.32 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 19.60 ล้ า นบาท จากไตรมาส1/51 ที่ มี กำไรสุ ท ธิ จ ำนวน 0.72 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากรายได้ จ ากการขายไตร มาส1/52 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.14 อยู่ที่ จำนวน 255.00 ล้าน บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ปกอ่น ที่มีรายได้ 238.01 ล้านบาท

จากนโยบายด้านการตลาดในการ ขยายฐานลูกค้าที่มากขึ้น ประกอบ กั บ อั ต รากำไรขั้ น ต้ น ไตรมาส1/52 อยู่ที่ร้อยละ 28.26 เพิ่มขึ้นจากไตร มาสเดี ย วกั น ป ก่ อ น ร้ อ ยละ 5.08 หลั ง ปรั บ ราคาขายเพิ่ ม ขึ้ น และ บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ด อกเบี้ ย จ่ า ยปรั บ ตั ว ลดลง สำหรั บ บทวิ เ คราะห์ จ าก หลักทรัพย์ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า ผลประกอบการไตรมาสแรก ของ Q-CON ฟ น โดดเด่ น จากทั้ ง ยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นที่อยู่ ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ ยอดขายของ Q-CON ทั้งป 2552 นี้ จะทรงตัวที่ 1,040 ล้านบาท และมี กำไรสุ ท ธิ เ ท่ า กั บ 70 ล้ า นบาท เทียบกับปก่อนที่ขาดทุน 30 ล้าน Print

Next Page

News Station

หน้า 4

ธุรกิจผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คือ Telecom Power สำหรับประโยชน์ ของการ M&A จะเน้นที่การขยาย ตลาด พัฒนาและวิจัยสินค้าให้ดี ยิ่งขึ้น ฟากนายรณกฤต สารินวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝายวิเคราะห์ หลักทรัพย์ บล.แอดคินซัน กล่าวว่า แม้ DELTA เป็ น บริ ษั ท ชั้ น นำใน กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และยอดคำสั่ง

ซื้อสินค้าในอินเดีย ปนี้ยังไปได้ดี รวมถึงเป็นหุ้นที่ให้ปนผลสูง แต่ใน ระยะสั้ น ในเรื่ อ งค่ า เงิ น บาทอาจ แข็ ง ค่ า จะกระทบมาร์ จิ้ น ที่ อ าจ ลดลงได้ อย่ า งไรก็ ดี แ นะนำนั ก ล ง ทุ น เ ก็ ง ก ำ ไ ร ร ะ ย ะ สั้ น ไ ด้ เนื่องจากราคาหุ้นยังต่ำกว่าราคา พื้นฐานที่ 13.40 บาท ส่วนราคา หุ้นวานนี้ปดที่ 13.00 บาท

บาท เพราะผู้บริหารมีความเห็นว่า ความนิ ย มในคอนกรี ต มวลเบา ทดแทนอิฐมอญที่มากขึ้น จะทำให้ ยอดขายของ Q-CON สามารถ รั ก ษาระดั บ ได้ และประเมิ น อั ต รา กำไรขั้นต้นจะปรับตัวดีขึ้นเป็น 25% จากปก่อน 22.5% จากราคาขายที่ ทยอยปรับขึ้นในปก่อน ประกอบกับ ต้นทุนพลังงานรวมวัตถุดิบที่ลดต่ำ ลง และการใช้ ก า ซธรรมชาติ ท ด แ ท น น้ ำ มั น เ ต า ก็ มี ผ ล ช่ ว ย ประหยัดต้นทุนประมาณ 3-5% ด้านฝายวิเคราะห์มอง

ราคาหุ้น Q-CON ปจจุบันซื้อขายต่ำ กว่ า มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ต่ อ หุ้ น ที่ 3.30 บาทมาก ส่วนการฟนตัวของกำไรใน ปนี้ จะทำให้มูลค่าหุ้นน่าสนใจจากที่ จะซื้อขาย P/E ป 2552 ที่ต่ำเพียง 5.9 เท่า จึงให้แนะนำเป็น ซื้อ ราคา เหมาะสมเท่ากับ 1.50 บาท

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

ขาวตางประเทศ กูรูเตือนออสเตรเลียจอเผชิญวิกฤตหนี้เนา

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า ผู้เชี่ยวชาญเตือนออสเตรเลียอาจเผชิญวิกฤตหนี้ เสีย หลังธนาคารพาณิชย์ในประเทศให้สินเชื่อที่ อยู่อาศัยแก่ลูกหนี้ในวัยเริ่มต้นทำงานในสัดส่วนที่ สูงเกินไป ‘เรากำลังติดตามวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นใน ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับสหรัฐฯ มา แล้วเมื่อ 3 ปก่อน หลังสถาบันการเงินให้สินเชื่อ กับลูกค้าที่ยังไม่พร้อมที่จะแบกรับภาระหนี้สิน นับ เป็นการดำเนินกลยุทธ์ที่ผิดพลาด’ นายมาร์ติน นอร์ธ กรรมการผู้จัดการฟูจิทสึ ออสเตรเลีย บริษัท ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ในนครซิดนี่ย์กล่าว ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปที่ผ่านมา ธนาคารในออสเตรเลียได้ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยต่อ ผู้ ที่ เ พิ่ ง เริ่ ม ต้ น วั ย ทำงานแล้ ว กว่ า 40,000 ราย เฉลี่ ย รายละ 21,000 ดอลลาร์ อ อสเตรเลี ย (16,142 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

หน้า 5

ศก.จีนมีแนวโนมฟนตัวแกรงปนี้

มาเลยเผยสต็อคน้ำมันปาลมวูบ 5.4%

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า นั ก วิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนมี แนวโน้มฟนตัวอย่างแข็งแกร่งในปนี้ หลังภาคการ ลงทุนขยายตัวได้ ขณะที่ภาคส่งออกชะลอตัวใน ระดับปานกลาง โดยจากการสำรวจความเห็ น นั ก วิเคราะห์โดยบลูมเบิร์กนิวส์ระบุว่า นักวิเคราะห์ ส่ ว นใหญ่ ค าดการณ์ ว่ า การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ถาวรในเขตเมืองของจีนในช่วง 4 เดือนแรกปนี้จะ ขยายตัว 29.1% เร่งตัวขึ้นจากช่วง 3 เดือนแรก ของปที่ขยายตัว 28.6% ขณะที่การส่งออกในเมษายนคาดว่าจะ ลดลง 15.3% ซึ่งเป็นอัตราต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ส่วนตัวเลขอย่างเป็นทางการจะมีการแถลงในวัน พรุ่งนี้ ‘เศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นใน ไตรมาส 2 นี้ เราคาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวสูง ขึ้นต่อไปในช่วงที่เหลือของป เนื่องจากมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลได้เริ่มส่งผล ขณะที่ ภาคการค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น’ นาย หวาง เฉี ย นนั ก เศรษฐศาสตร์ เ จพี ม อร์ แ กนเชส แอนด์โคในฮ่องกงกล่าว

รายงานข่าวต่างประเทศ ระบุว่า คณะ กรรมการน้ ำ มั น ปาล์ ม แห่ ง ประเทศมาเลเซี ย เป ด เผยว่ า ปริ ม าณสต็ อ คน้ ำ มั น ปาล์ ม เดื อ น เมษายนลดลง 5.4% มาอยู่ที่ 1.29 ล้านตันเมื่อ เทียบกับเดือนก่อนหน้า นับเป็นระดับต่ำสุดใน รอบเกือบ 2 ป หลังความต้องการจากจีนและ อินเดียเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันคณะกรรมการฯ แจ้งว่า ในเดือนดังกล่าวปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์ม เพิ่มขึ้น 0.8% มาอยู่ที่ 1.29 ล้านตัน ขณะที่ ปริมาณการส่งออกลดลง 5.8% มาอยู่ที่ 1.19 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ระบุว่า ปริ ม าณการส่ ง ออกน้ ำ มั น ปาล์ เ ริ่ ม ฟ น ตั ว ใน เดือนพฤษภาคม โดยในช่วง 10 วันแรกของ เดือน ปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น 1.1% มาอยู่ที่ 403,934 ตันจาก 399,703 ตัน ในช่วง 10 วันแรกของเดือนก่อนหน้า

BGT มั่นใจปนี้ใชแผนหั่นราคาฝามรสุม ศก.ได คงเปาหมายเติบโต 10% มาอยูที่ 666 ลานบาท “นพดล ธรรมวัฒนะ” มั่นใจปนี้ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจดัน BGT เติบโตต่อ เนื่องจากปที่ผ่านมาได้ คุยกลยุทธ์ด้านราคายังใช้จูงใจลูกค้าได้เสมอ เชื่อ สิ้นปยังเติบโตได้ในอัตรา 10% ปมรายได้ทะลุ 666 ล้านบาท ส่วนปหน้า เตรี ย มใช้ แ บรนด์ ใ หม่ PM เสริ ม ความแกร่ ง ขณะที่ เ ซี ย นหุ้ น ให้ ร าคา เหมาะสมที่ 4.52 บาท ยังคงแนะนำ “ซื้อ” นายนพดล ธรรมวั ฒ นะ ประธาน กรรมการ บริ ษั ท บี จี ที คอร์ ป อเรชั่ น จำกั ด (มหาชน) หรือ BGT เปดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจ ที่ชะลอตัวและความไม่สงบทางการเมืองส่งผล กระทบบ้างต่อบริษัทฯ แต่จากกลยุทธ์ที่เตรียม รับมือไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้ไม่กังวลว่าจะมีผลต่อ การดำเนิ น งาน โดยบริ ษั ท ฯ ใช้ ก ลยุ ท ธ์ เ รื่ อ ง ราคาเข้ า มาทำตลาดโดยมี ก ารออกโปร โมชั่นใหม่ๆ และมีความถี่มากขึ้นเพื่อดึงดูดลูก ค้า อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมธุรกิจเสื้อ ผ้ายังขยายตัวดี เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความ จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยหากจีดีพีเติบโตไม่ ติดลบ คาดว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะเติบโตได้ 17% ขณะเดียวกันหากจีดีพีติดลบ 5% ตามที่

หลายฝายคาดการณ์ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าก็น่า จะยังขยายตัวได้ประมาณ 10% โดยทั้งปมั่น ใจว่าจะมียอดขายเติบโต 10% มาอยู่ที่ 666 ล้านบาทตามเปาหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ หลังจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญา กั บ บริ ษั ท Two Agent See International Limited ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นผู้ ผลิ ต และจั ด จำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สื้ อ ผ้ า สำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า People’s Market (PM) บริษัทฯ ก็เตรียมเปดแบรนด์เสื้อ ผ้าใหม่ดังกล่าวเต็มรูปแบบ โดยในไตรมาส 4/ 2552 จะเปด 6 - 7 สาขา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง เจรจาพื้ น ที่ ใ นห้ า งสรรพสิ น ค้ า พารากอน เดอะมอลล์ และเครือเซ็นทรัล โดยคาดว่าจะ สามารถมียอดขายในปนี้ประมาณ 8 ล้านบาท

Print

Next Page

Previos Page

ขณะที่ ป ห น้ า เตรี ย มขยายสาขาเพิ่ ม เป็ น 24 สาขา และน่าจะมียอดขายถึง114 ล้านบาท ด้านบล.ฟลลิป (ประเทศไทย) ได้ ออกบทวิเคราะห์ระบุไว้ส่วนหนึ่งว่าจากภาวะ เศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อยอดขาย ต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายที่ยังเพิ่มขึ้น ทางฝายวิเคราะห์จึงไม่ มั่นใจต่อการเติบโต จึงปรับลดคาดการณ์ราย ได้ลงเป็น 670.32 ล้านบาท โต 12% YoY จาก เดิมที่คาดจะโต 15% และปรับกำไรสุทธิลงเป็น 46.48 ล้านบาท จากเดิมที่ 54.98 ล้านบาท อิง P/E 7 เท่า ราคาพื้นฐานปรับลงเป็น 4.52 บาท และบริษัทอยู่ระหว่างการแตกพาร์จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท ยังคงแนะนำ “ซื้อ”

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

หน้า 6

นานาทรรศนะกับกลยุทธเลน PTTAR

หลังตลาดหุน้ เปดทำการวันเเรกของสัปดาห์ วานนี ้ หุน้ PTTAR ปรับตัว ขึน้ แรงจนปดที ่ 17.10 บาท บวก 1.70 บาท หรือ 11.04% มูลค่าซือ้ ขาย 2.198.16 ล้านบาท ประจวบกับการที ่ PTTAR เพิง่ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/52 ออกมาดี พบว่า มีกำไรสุทธิ 1,742.49 ล้านบาท กำไรต่อหุน้ 0.59 บาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันปกอ่ นมีกำไรสุทธิ 1,487.63 ล้านบาท กำไรต่อหุน้ 0.50 บาท ทัง้ นีค้ ำแนะนำในเชิงพืน้ ฐานจากนักวิเคราะห์โดยมากแนะนำให้ “ขาย” หรือ “ขายทำกำไร” เช่น บล.กรุงศรีอยุธยา ให้ขายด้วยมองมูลค่าพื้นฐานเพียง 10.30 บาท บล.เคจี ไ อ (ประเทศไทย ) ให้ ร าคาเป า หมายที ่ 13.20 บาท บล.สินเอเซีย ให้ราคาพืน้ ฐานที ่ 14.00 บาท บล. ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ให้ราคาพื้นฐาน 8.61 บาท บล.เกียรตินาคิน แนะนำ “ขายทำกำไร” ด้วยราคา เหมาะสมที ่ 11.75 บาท สถาบันวิจัยนครหลวงไทย (SCRI) ให้ราคาเหมาะสมที ่ 12.45 บาท ส่วน บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ แนะนำ “ให้ขายทำกำไรไปก่อน และ ค่อยรอซื้อกลับเมื่อราคาอ่อนตัว” อย่างไรก็ด ี บล.ทรีนีต ี้ กลับมีคำแนะนำให้นัก ลงทุน “ซือ้ ” ราคาเปาหมายที ่ 17 บาท ด้วยมุมมองจากผลการดำเนินงานทีค่ าดว่า จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 3 ไตรมาสที่เหลือของป เช่นเดียวกับ บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) ให้ราคาพื้นฐานที ่ 17.20 บาท เพราะคาดการณ์แนวโน้มกำไรใน 2Q52 ดีขนึ้ ต่อเนือ่ ง รวมถึงกำไรสุทธิป  2552 ทีค่ าดว่าเพิม่ ขึน้ 20.3% จากเดิมที ่ 5,654 ล้านบาท เป็น 6,800 ล้านบาท สำหรับในเชิงกราฟเทคนิค นักวิเคราะห์ บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) ประเมินหุ้น PTTAR เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ขณะที่มองกรอบการเคลื่อนไหว แนวต้าน 17.50 - 17.90 บาท เเนวรับที ่ 16.60 - 16.80 บาท แนะนำนักลงทุนให้ เก็งกำไรตามภาวะตลาดเท่านัน้

PTTAR Financial Data

ง บ ป 5 1 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/12/2551 Asset 137,540.40 Liabilities 84,905.18 Equity 52,635.22 Paid-up Capital 29,636.28 Revenue 252,457.16 Net Profit -8,464.66 EPS(Baht) ROA(%) -8.91 ROE(%) -16.08 Net Profit Margin(%) -3.35

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

535.18

+7.46

+1.41

380.78

+5.84

+1.56

811.98

+12.63

+1.58

167.92

+1.03

+0.62

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

30,333.67 269.55

11/05/09 16:59:54

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

4,231.54

5,094.13

-862.59

(13.95%)

(16.97%)

Foreign

7,170.72

5,765.90

(23.64%)

(19.01%)

18,931.42

19,473.64

(62.41%)

(64.20%)

Local Last Update

+1,404.82

-542.22

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 07/05/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

N.A. 0.87 17.76 3.25 45,639.88

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 10/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 3. CHASE NOMINEES LIMITED 42 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 5. NORTRUST NOMINEES LTD.

ฝ น ได ฝ น ไป

1,441,987,368

(48.66%)

69,601,961

(2.35%)

64,104,128

(2.16%)

49,412,417

(1.67%)

33,509,478

(1.13%)

จบไปอีก 1 วันทำการ ในที่สุดหุ้นไทยก็สามารถทรงความคึกคักไว้ได้อย่างน่าอุ่นใจ ส่วน ใครที่เป็นขาประจำหุ้นพลังงานโดยเฉพาะในครอบครัว ปตท. ระยะนี้น่าจะยิ้มแย้มแก้มปริกันอยู่ ซึ่งแรงซื้อที่ทะลักเข้ามาแม้จะมีแรงขายสวนออกเป็นระยะบ้าง แต่เมื่อบวกลบกันแล้ว พลังฝงซื้อ ก็ยังฝนแรงเทขายได้อย่างไม่ยากเย็นนัก เพียงทว่าเมื่อดัชนีหุ้นไทยเดินทางมาถึงจุดๆ นี้แล้วคนที่ มีกำไรอยู่ในมือก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนักเพราะจะสังเกตได้ว่า ตอนที่ SET Index ไต่ระดับสูงสุดที่ 540 จุดอยู่ชั่วแว่บ แรงเทขายสวนระลอกใหญ่ก็แสดงตัวออกมาทันที ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงว่า ตอนนี้เริ่มเข้าสู่เกมการลงทุนที่ยากขึ้นอีกระดับแล้ว ส่วนใครที่ยังเฝารอคอยหุ้นเล็กอยู่ก็โปรดจง ระวังการมาและการไปแบบสั้นๆ ไว้ให้ดี ของดีจริงๆ เริ่มหายากเข้าทุกวันๆ

11/05/09

Print

Next Page

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

คลังเอาแนรีดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพิ่มอีก นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปดเผยว่า รัฐบาลจำเป็นต้องปรับ ขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมัน โดยจะมี การออก พ.ร.ก.เพื่อขยายเพดาน การจัดเก็บภาษีน้ำมันที่ปจจุบันจัด เก็บเต็มเพดานแล้ว แต่ในระยะแรก ของการขึ้นภาษีฯ จะให้นำเงินจาก กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาอุดหนุน เท่ า กั บ อั ต ราภาษี ที่ ป รั บ ขึ้ น ก่ อ น เพื่อช่วยลดภาระของประชาชนให้ ได้มีเวลาปรับตัวอย่างน้อยในช่วง เดือนแรก ‘โอกาสที่กองทุนน้ำมันจะ ลดการเก็บเงินภาษีเข้ากองทุน เพื่อ ช่วยลดภาระของประชาชน เป็นสิ่ง ที่ ท ำได้ โดยที่ ท ำให้ ร าคาหน้ า ป ม น้ำมันไม่ปรับขึ้น ซึ่งรัฐบาลมั่นใจ ว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ โดย เปดโอกาสให้ประชาชนได้ปรับตัว อย่ า งน้ อ ยก็ เ ป็ น เดื อ น’ นายกรณ์ กล่าว ที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเชื้อ เพลิ ง เก็ บ เงิ น เข้ า กองทุ น 1.70 บาท/ลิ ต ร โดยจั ด เก็ บ เงิ น จาก น้ำมันบางประเภทสูงถึง 4-5 บาท/ ลิตร ปจจุบันกองทุนน้ำมันฯ มีเงิน กว่า 20,000 ล้านบาท แต่หากหัก หนี้แล้วก็ยังเหลือเงินกว่า 15,000 ล้ า นบาท ดั ง นั้ น จึ ง มี โ อกาสที่ กองทุนฯ จะลดการเก็บเงินได้ระยะ หนึ่ง รมว.คลัง กล่าวว่า รัฐบาล มีนโยบายชัดเจนว่าในอนาคตจะ ไม่มีน้ำมันราคาถูก แต่จะส่งเสริม

ให้ ป ระชาชนหั น มาใช้ พ ลั ง งาน ทดแทน เนื่องจากน้ำมันเป็นสินค้า นำเข้ า และไทยมี อั ต ราการใช้ น้ ำ มั น มากที่ สุ ด ในอาเซี ย นเมื่ อ เทียบขนาดเศรษฐกิจของประเทศ ดั ง นั้ น ระยะยาวจึ ง มี น โยบายลด การพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน

ผูคาหวยออนไลนบุกป.ป.ช.วันนี้สอบกรณยื้อขายหวย

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ ค้ า สลากเลขท้ า ย (สลากออนไลน์ ) เปดเผยว่า สมาคมผู้ค้าสลากเลขท้าย (สลากออนไลน์) วันนี้ (12 พ.ค.) นาย ธวัช สถิตวิทยา นายกสมาคม พร้อม ด้วยสมาชิกสมาคมฯ จะเดินทางเข้า ยื่ น ห นั ง สื อ ต่ อ ส ำ นั ก ง า น ค ณ ะ

อีไฟแนนซ์ไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

ตอน

“ลงทุนอยางเซียนกับโปรแกรมอีไฟแนนซไทย” วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ.โรงแรม ธารินเชียงใหม่ ณ. ห้อง พาโนราม่า ชั้น 8 เวลา 08.30 น.- 12.30 น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

TMB-บสก.บรรลุขอตกลงขายสินทรัพย1.98หมื่นลบ. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) เป ด เผยว่ า ธนาคารและ บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ก รุ ง เทพพาณิ ช ย์ (บสก.) ได้ บ รรลุ ข้ อ ตกลงในการ ขาย NPLs และ NPAs มูลค่ารวม ทั้งสิ้นประมาณ 19,800 ล้านบาท ได้สำเร็จ โดยจำแนกเป็นยอดเงิน ต้ น คงค้ า งของสิ น เชื่ อ รายใหญ่ ประมาณ 6,000 ล้านบาท สินเชื่อ

ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม ประมาณ 6,500 ล้านบาท สินเชื่อ รายย่อยประมาณ 2,000 ล้านบาท และ NPAs ที่มีราคาประเมินรวม ประมาณ 5,300 ล้านบาท “การดำเนิ น การในการ ขายครั้ ง นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ แผนการดำเนินงานของ TMB ใน การพั ฒ นาคุ ณภาพสิ น ทรัพย์ โ ดย การแก้ไขปญหา NPLs ควบคู่ไป กั บ การยกระดั บ มาตรฐานการ Print

Next Page

หน้า 7

พิ จ ารณาสิ น เชื่ อ และป อ งกั น การ เกิด NPLs ในอนาคต ภายใต้ภาวะ เศรษฐกิจในปจจุบันเช่นนี้ ซึ่งจะทำ ให้ธนาคารมีความคล่องตัวในการ ดำเนิ น งานมากขึ้ น และสามารถ ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้มากขึ้น” นาย บุญทักษ์ กล่าว ด้านนายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บสก. กล่ า วว่ า การที่ ก องทุ น เพื่ อ การ ฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น Previos Page

First Page

กรรมการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อให้ ตรวจสอบการทำงานของ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลั ง ข้ อ หาละเว้ น การปฏิ บั ติ หน้ า ที่ โดยไม่ สั่ ง การให้ เ ริ่ ม ดำเนิ น โครงการสลากออนไลน์ ทั้ ง ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็น ชอบว่ า สามารถดำเนิ น การได้ ต าม พ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ พ.ศ. 2517 และนายประดิ ษ ฐ์ ภั ท รประสิ ท ธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ก็เห็นชอบแล้วเช่นกัน ส่งผลให้ผู้แทน จำหน่ายสลากออนไลน์ได้รับความ เดือดร้อน ขณะที่ก่อนหน้านี้ ผู้บริหารของ บริษัท ล็อกซ์เลย์ จีเท็ค เทคโนโลยี ก็ออกมาระบุว่าภายใน 1-2 สัปดาห์ นี้จะเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อ อนุมัติให้ฟองร้องเรียกค่าเสียหายกับ สำนั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล คู่ สัญญาของบริษัท จำนวน 2 พันล้า นาท หลังจากกระทรวงการคลังยัง คงไม่ตัดสินใจเรื่องโครการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม วานนี้ (11 พ.ค.) มีข่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ เ สนอนายกรณ์ ให้ เ ร่ ง ดำเนินการออกหวยออนไลน์ ซึ่งจะ ทำให้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีสรรพ สามติจากการจำหน่ายดังกล่าวได้ป ละเป็นหมื่นล้านบาท ทั้งนี้เพื่อชดเชย รายได้การจัดเก็บในปนี้งบประมาณ 52 นี้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าเปา ถึง 2.5 แสนล้านบาท

การเงิ น มี น โยบายให้ บสก.เป็ น ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร รั บ ซื้ อ รั บ โ อ น สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคาร พาณิชย์เข้ามาบริหารจัดการมาก ขึ้นกว่าปที่ผ่านมานั้น ในส่วนที่ บ สก. รั บ ซื้ อ จาก TMB ถื อ ว่ า เกิ น เปาหมายแล้ว แต่ บสก. ก็พร้อมที่ จะรับซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเข้า มาบริ ห ารจั ด การต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ธนาคารพาณิชย์ มีความคล่องตัว ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น


News Station

Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552 ROJNA ทุม่ 1 ล้านหยวน ตังบริ ้ ษทั ย่อยใน ประเทศจีน นายจิร ะพงษ์ วินชิ บุต ร กรรมการ ผูจ้ ดั การ บมจ. สวนอุต สาหกรรมโรจนะ (ROJNA) แจ้ง ต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่า RPD PROPERTY DEVELOPMENT CO.,LTD. ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทางอ้อมของโรจนะ (โรจนะถือหุน้ ในบริษทั โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในสัดส่วน ร้อ ยละ 100) ได้จดั ตัง้ บริษัท ย่อ ยแห่งใหม่ที่จ ด ทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ชื่อ บริษัท ที่จดั ตัง้ คือ ROJANA INTERIORS CO.,LTD. เพือ่ ดำเนิน ธุร กิจในด้า นการตบแต่ง ภายในและภายนอก สัดส่วนการถือหุน้ 100 % ทุนจดทะเบียน 1 ล้านหยวน มูลค่าเงินลงทุน 1 ล้านหยวน วัตถุประสงค์การลงทุนเพือ่ เป็นธุร กิจ ด้านหนึง่ ในโครงการอาคารชุด

ด้า นนางสาวอมรา เจริญ กิจ วัฒ นกุล กรรมการบริษทั เปดเผยเพิม่ เติมว่า การลงทุนข้าง ต้นทำเพือ่ รองรับการรับงานตกแต่งในโครงการต่อ เนือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ ได้ ไปลงทุนก่อนหน้านัน้ แล้ว และจะ เริม่ รับรูรายได้เข้ามาทั ้ นที แต่ไม่มากนัก SF ร่วมทุนศูนย์การค้าเมกะ บางนา มูลค่ากว่า 1 หมืน่ ลบ. นายนพพร วิฑรู ย์ชาติ ประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร บมจ.สยามฟวเจอร์ดเี วลอปเมนท์ (SF) เปดเผยว่า บริษทั ได้ร่วมทุนกับบริษทั อิคาโน่ จำกัด (IKANO Pte. Ltd.) และ บริษทั เอส. พี. เอส. โกลเบิล เทรด จำกั ้ ด ในการเปดศูนย์การค้า เมกะ บางนา มูลค่าโครงการกว่า 1 หมืน่ ล้านบาท โครงการดังกล่าวคาดว่าจะมีผเข้าใช้ ู้ บริการ 40 ล้านคน/ป และคาดว่าจะสามารถเปดบริการ

หน้า 8

แบบเต็มรูปแบบได้ภายในช่วงไตรมาสแรกของป 54 โดย SF จะใช้เงินลงทุนทีม่ าจากการเพิม่ ทุนให้แก่ผู้ ถือหุน้ เดิมตามมติคณะกรรมการ จำนวน 600 บาท ในสัดส่วน 1 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ทีร่ าคา 1.20 บาท “อนุชา สิหนาทกถากุล” ลาออกจาก รองปธ.กก. -บริหาร SYRUS มีผล 7 พ.ค.ทีผ่ า่ นมา นายสมภพ กีร ะสุน ทรพงษ์ กรรมการ ผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) (SYRUS) เปดเผยว่า บริษทั ฯ ได้รบั หนังสือลาออก จากการเป็น รองประธานกรรมการ และรอง ประธานกรรมการบริห ารบริษัท ของ นายอนุช า สิหนาทกถากุล ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 โ ดย ก าร ล า อ อก ข อ งร อ ง ปร ะธ า น กรรมการ และรองกรรมการบริหารดังกล่าว มีผล ตังแต่ ้ วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด ( มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com



 “รวงตอตาม TOCOM แตมีลุนรีบาวน”

นักวิเคราะห์ บริษทั ฟวเจอร์ อกริ เทรด จำกัด (FAT)

RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 498 สัญญา สถานะคงค้าง 2,697 สัญญา - ปด 60.10 บ./ก.ก. ลดลง 3.00 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค.52)

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ ำนวยการฝายธุรกิจอนุพนั ธ์บริษทั หลักทรัพย์ ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST Futures - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 12,234 สัญญา สถานะคงค้าง 26,438 สัญญา - ปด 377.20 จุด ลดลง 2.10 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52) ปจจัยบวก- น้ำมันยังเคลือ่ นไหวในระดับสูงหนุนหุน้ พลังงาน - ชุมนุมกลุม่ เสือ้ แดงรอบใหม่ยงั ไม่มคี วามรุนแรง - นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน้ 1,404.82 ล้านบาท ปจจัยลบ - เข้าเขต Overbought มา 4 วันติด ถูกแรงขายทำกำไรท้ายตลาด - นักลงทุนรับข่าวผล Stress test ไปแล้ว - หุน้ นอกทยอยถูกแรงขายทำกำไรกดดัน

ปจจัยบวก - มีแนวรับที ่ 57-58 บ./ก.ก.แข็งแกร่งมีโอกาสรีบาวน์ ปจจัยลบ - น้ำมันสิงคโปร์ปรับลดลง อาจจะทำน้ำมันโลกลดลงตาม - ยาง TOCOM โดนแรงขายทำกำไรกดดันอย่างหนัก - เงินเยนแข็งค่าระดับ 97 เยน/ดออล์ อีกครัง้ - ราคายางตลาดจริงทรงตัว กลยุทธ์ - รอซือ้ บริเวณแนวรับลุน้ ราคารีบาวน์ (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค.52) - แนวรับ 58-57 บ./ก.ก. - แนวต้าน 63-64 บ./ก.ก.

Print

“โดนแรงขายทำกำไรกดดันตอ”

Next Page

กลยุทธ์ - ฝง ซือ้ หาช่องทำกำไร (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 370 จุด - แนวต้าน 389 จุด - SET50 ประเมินกรอบไว้ท ี่ 369-390 จุด

Previos Page

First Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

หน้า 9

500 จุดปลุกไอพีโอคืนชีพ ไอพีโอได้เวลาโชว์สเต็ป หลังวอลุ่มเทรดซู่ซ่าดันหุ้นไทยวิ่งสู้ฟดทะลุ 500 จุด ปลุกหุ้นไอพีโอคืนชีพ เรียงแถวเข้าเทรดยาวเหยียด ฟากที่ปรึกษาการเงินลั่นไอพีโอส่วนใหญ่แต่งตัวสวย เตรียมพร้อมเกินร้อย มานานแล้ว รอเพียงหาฤกษ์เหมาะปลดแอก บล.แอสเซท พลัส แย้ม ก.ค.นี้ประเดิมขาย ‘เจมาร์ท’ 75 ล้านหุ้น ส่วน ‘แอสเซทโปร’ ฟุงไอพีโอล้นมือ เข็นเข้า SET ปนี้ 2 บริษัท ตลาดหุ้ น ไทยมี แ นวโน้ ม สดใสขึ้ น หลังดัชนีฯ ทะยานยืนเหนือ 500 จุดในห้วง ต้ น เดื อ นพฤษภาคม ขณะที่ ป ริ ม าณการซื้ อ ขายหนาแน่นเฉลี่ยมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท ต่อวัน ซึ่งดัชนีฯ ที่เป็นขาขึ้นถือเป็นสัญญาณ ดี จู ง ใจให้ บ ริ ษั ท ฯ ที่ เ ตรี ย มระดมทุ น ใน ตลาดหลักทรัพย์ตัดสินใจเข้าซื้อขายเร็วขึ้น หลั ง ที่ ผ่ า นมาติ ด ป ญ หาภาวะตลาดหุ้ น ผันผวนทำให้ชะลอการระดมทุน โดยห้วงเวลากว่า 5 เดือนแรกของป นี้ มี ไ อพี โ อตบเท้ า เข้ า เป็ น สมาชิ ก ในตลาด หลักทรัพย์ฯ เพียง 4 บริษัท จากเปาหมาย ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งปที่ 46 บริษัทฯ ซึ่ง ไอพี โ อที่ ซื้ อ ขายทั้ ง หมดจดทะเบี ย นใน ตลาดหลักทรัพย์ mai ประกอบด้วย บริษัท แอปโซลู ท อิ ม แพค จำกั ด (มหาชน) หรื อ AIM, บริ ษั ท เอเชี ย กรี น เอนเนอจี จำกั ด (มหาชน) หรือ AGE, บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY และบริษัท แฮล เซี่ ย น เทคโนโลยี่ จำกั ด (มหาชน) หรื อ HTECH ตรวจสอบจากสำนั ก งานคณะ ก ร ร ม ก า ร ก ำ กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า มีไอพีโอที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ แ ล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ซื้ อ ขายจำนวน 11 บริ ษั ท ประกอบด้ ว ย บริ ษั ท กรุ ง เทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท สหวิริยา เพลทมิ ล จำกั ด (มหาชน), บริ ษั ท สยาม โกลบอลเฮ้ า ส์ จำกั ด (มหาชน), บริ ษั ท เจมาร์ ท จำกั ด (มหาชน), บริ ษั ท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เมือง ใหม่ กั ต ทรี จำกั ด (มหาชน), บริ ษั ท ควอลี เ ทค จำกั ด (มหาชน), บริ ษั ท แม่น้ำสเตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท

Print

ผลธั ญ ญะ จำกั ด (มหาชน), บริ ษั ท สตาร์ ส ไมโครอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) และบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขณะที่บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่าง การอนุมัติไฟลิ่งจาก ก.ล.ต. มีจำนวน 10 บริษัท ได้แก่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ออฟฟศเมท จำกั ด (มหาชน), บริ ษั ท โอเพ่ น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), บริษัท เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด (มหาชน), บริ ษั ท สาลี่ คั ล เล่ อ ร์ จำกั ด (มหาชน),บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน),บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด(มหาชน), บริษัท พลังงาน บริ สุ ท ธิ์ จำกั ด (มหาชน) และบล. เมอร์ ชั่ น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) นายเล็ ก สิ ข รวิ ท ผู้ อ ำนวยการฝ า ย วาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรพัย์ แอสเซท พลัส จำกั ด (มหาชน) หรื อ ASP กล่ า วว่ า แม้ ตลาดหุ้ น ไทยจะเพิ่ ง เริ่ ม ฟ น ตั ว แต่ ถื อ เป็ น สั ญ ญาณดี ต่ อ หุ้ น ไอพี โ อที่ จ ะเข้ า ระดมทุ น ใน ช่ ว งนี้ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ เตรี ย มนำหุ้ น ไอพี โ อหลาย บริษัทเข้าซื้อขาย โดยกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เตรี ย มขายไอพี โ อ จำนวน 75 ล้ า นหุ้ น ของ บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ขณะที่ในครึ่งป หลังคาดว่าจะได้เห็นไอพีโอเพิ่มขึ้น จากหลาย บริษัทฯ ที่มีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อม ไว้ก่อนหน้านี้ ด้ า นนายสมภพ ศั ก ดิ์ พั น ธ์ พ นม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทโปร แมเนจ เม้ น ท์ จำกั ด หรื อ APM กล่ า วว่ า บรรยากาศลงทุนในตลาดหุ้นไทยเริ่มฟนและมี วอลุ่ ม เทรดเข้ า มาหนาแน่ น ถื อ เป็ น โอกาสดี สำหรับหุ้นไอพีโอ เพราะน่าจะได้รับความสนใจ

Next Page

Previos Page

First Page

จากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดย ปจจุบันมีดีลหุ้นไอพีโอ 5 ดีล โดยเข้าระดม ทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริ ษั ท เสนาดี เ วลลอปเม้ น ท์ จำกั ด (มหาชน) ส่วนอีก 3 บริษัทที่เข้าระดมทุนใน ตลาด mai อยู่ระหว่างยื่นไฟลิ่งให้ ก.ล.ต. พิ จ ารณา ได้ แ ก่ บริ ษั ท ธี ร ะมงคล อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท CTV DOLL จำกัด และบริษัท นิลโกศล จำกัด โดยมี มูลค่าระดมทุนประมาณ 500 ล้านบาท


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

Lifestyle & Knowledge Station

วัดสรอยทอง เที่ยววัดวันนี้ใคร่ขอพามารู้จัก “วัดสร้อยทอง” ซึ่งมีทำเล ณ ริมน้ำแม่เจ้าพระยา จังหวัดกรุงเทพฯ นี่เอง โดยประวัติมีว่า เดิมชื่อ “วัดซ่อนทอง” เป็นวัดเก่ามีมานาน สร้างขึ้นประมาณป พ.ศ.2394 และแม้ไม่ข้อสรุปแน่ชัด แต่จากข้อมูลที่รวบรวมได้สันนิษฐานกันว่าผู้สร้าง วัดน่าจะเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจาก เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) ในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูป หล่อด้วยโลหะทองเหลือง นามว่า หลวงพ่อเหลือ สร้างจากโลหะที่เหลือจากการหล่อพระประธาน ในป พ.ศ.2445 ภายในเกศของหลวงพ่อ บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ 5 พระองค์ ต่อมาในป พ.ศ.2484 ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณที่ตั้งวัดอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ เป็นผลให้ หลายส่วนของวัดได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด แต่ปรากฏว่า หลวงพ่อเหลือ กลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด จึงได้รับความเลื่อม ใสศรัทธาจากชาวบ้านมาโดยตลอด ต่อมาราวป พ.ศ. 2545 วัดสร้อยทองได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

เอสเอ็มอีแบงก เปดตัว สินเชื่อ smePOWER นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วย ว่ า การกระทรวงการคลั ง ให้ เ กี ย รติ เ ป ด สิ น เชื่ อ smePOWER เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว วงเงิน 5,000 ล้าน บาท ของเอสเอ็ ม อี แบงก์ ในงาน Money Expo 2009 อย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ ธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ได้มอบปายสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ สิ น เชื่ อ จากธนาคารใน โครงการดังกล่าวจำนวน 14 ราย วงเงิน 42 ล้าน บาท หลั ง จากธนาคารเป ด รั บ คำขอกู้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 พ.ค. 52 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

หน้า 11

กวาจะมาเปนเสือ “ธัชพล รัตนบุรี”

(ตอนที่ 4)

จัดกลุ่มลูกค้าเพื่อง่ายต่อการบริหาร มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง ที่ จ ะประสบความสำเร็ จ ได้ . .อาจมี ห ลายวิ ธี สำหรับผมที่มาได้ทุกวันนี้คือเราต้องรู้จักจัดกลุ่มนักลงทุนแบ่งเกรด ของลูกค้ากลุ่มที่ต้องการการดูแลในแต่บะระดับ เพื่อจะได้ดูแลและ บริการได้ถูกต้องตามความต้องการ เพราะนักลงทุนแต่ละประเภททั้ง เก็งกำไร หรือลงทุนระยะปานกลางถึงยาว หรือกลุ่มลงทุนเพื่อรอรับ ปนผล ต่างมีความต้องการแตกต่างกันออกไป

หาหุ้นเด็ดมาแนะนำ ปลายทางสุดท้ายที่ลูกค้าต้องการจากมาร์เก็ตติ้ง คือ ซื้อ แล้วต้องมีกำไร ในฐานะของเจ้าหน้าที่การตลาด เราต้องพยายาม หาข้อมูลและทำการบ้านเยอะเพื่อนำข้อมูลมาเสนอกับลูกค้า ตอน เย็นหลังเลิกงานจะพิจารณาดูหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ โดย ดูจากปริมาณการซื้อขายและราคา ซึ่งบางครั้งหากพบว่าปริมาณ หุ้นเปลี่ยนแปลงผิดปกติและราคาขยับไปไม่มาก ก็อาจเป็นไปได้ ว่ามีการเข้ามาเก็บหุ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ราคาที่ขยับขึ้นในอนาคต อยากเป็นมาร์เก็ตติ้งต้องใส่ไปเต็มร้อย น้องใหม่ที่อยากเป็นมาร์เก็ตติ้งเก่งๆ ต้องมีใจรักในงาน ก่อนต้องมีเปาหมายของตัวเองให้ชัด เพราะงานแบบนี้มีแรงกดดัน กดดันค่อนข้างสูง เพราะการจะมายืนแถวหน้าได้นั้น ต้องพัฒนา ตัวเองอยู่ตลอดเวลา ต้องมีความรู้รอบด้านทุกอย่าง

(ติดตามต่อฉบับหน้า) Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

ชวนซื้อลงทุน SIS

หน้า 12

บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แนะนำซื้อ ประเมินราคาเหมาะสมเท่ากับ 5 บาท

บมจ. เอสไอเอส ดิ ส ทริ บิ ว ชั่ น (ประเทศไทย) (SIS) หนึ่งในสามผู้นำธุรกิจ ขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอ ที เราประเมิ น ผลประกอบการในไตรมาส 1/52 จะมีฐานกำไรที่อยู่ในเกณฑ์ดี และ ฟน ตั ว จากไตรมาสก่ อ นถึ ง 23% สู่ ร ะดั บ 50 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 0.25 บาท) โดยจะ ติดลบจากปก่อนเล็กน้อย 3%ผลประกอบ การที่ฟนตัวดีขึ้น และ สามารถรักษาระดับ ได้ดีเมื่อเทียบกับปก่อน เนื่องจากได้แรงหนุน สำคัญจากยอดขายที่ประเมินว่าจะยังขยาย ตัว 4% ไตรมาสก่อน และ 7% จากปก่อน สู่ ระดับ 3,100 ล้านบาท แม้ว่าปจจัยแวดล้อม ทางเศรษฐกิจรวมจะทรุดลงหนัก เนื่องจาก ได้แรงหนุนจากโครงการภาครัฐฯและเอกชน เข้ามาช่วยเพิ่มยอดขายประมาณ 200 ล้าน บาท และ การเติ บ โตของสิ น ค้ า ประเภท คอมพิ ว เตอร์ มื อ ถื อ (PDA Phone) และ สินค้าประเภท Notebook Computer ใน ขณะที่ อั ต รากำไรขั้ น ต้ น คาดจะปรั บ ลดลง เหลื อ เพี ย ง 5% จาก 7% ในไตรมาสก่ อ น และ ปก่อน เนื่องจากในไตรมาสนี้มีการส่ง

มอบงานประเภทโครงการมากขึ้น ซึ่งมีกำไร ต่ำกว่างานขายทั่วไป ปกติแล้วอุตสาหกรรมไอทีจะมีการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ SIS จะมีการ เติบโตมากกว่าอุตสาหกรรม แต่แนวโน้มป 2552 จะเผชิ ญ กั บ ป จ จั ย แวดล้ อ มด้ า นลบ จากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ตาม SIS นับว่า เป็ น ผู้ น ำในการขายส่ ง สิ น ค้ า ประเภทไอที โดยเฉพาะบริ ษั ท มี จุ ด เด่ น สิ น ค้ า ประเภท Computer Notebook (สั ด ส่ ว นประมาณ 30% ของยอดขาย) ซึ่งปจจุบันราคาลดลง เหลือต่ำกว่าสองหมื่นบาท นับว่าช่วยกระตุ้น ยอดขาย และ PDA Phone (สั ด ส่ ว น ประมาณ 10% ของยอดขาย) มีการเปดตัว ของ HTC รุ่นใหม่ๆ ในไตรมาส 2 และ ครึ่งป หลัง ซึ่งค่าย HTC คาดยอดขายของ HTC ป นี้ จ ะเติ บ โตถึ ง 30% และ จะเพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง ตลาดในสมาร์ทโฟนจาก 30% เป็น 38% ซึ่ง เป็นส่วนที่มีการเติบโตสูง จากประโยชน์ใน การใช้สอยมีความหลากหลายและมีบทบาท ในชีวิตประจำวันมากขึ้น นอกจากนี้ SIS ยัง

ขยายฐานลูกค้าโดยรุกไปในงานโครงการทั้ง ภาครัฐบาลและเอกชนก็ช่วยเสริมยอดขาย รวมแล้วเราประเมินยอดขายของ SIS ในป 2552 จะค่อนข้างทรงตัวที่ 12,000 ล้านบาท ในขณะที่ประเมินจะมีกำไรสุทธิเท่ากับ 150 ล้ า นบาท (กำไรต่ อ หุ้ น 0.73 บาท) ลดลง 27% จากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ตัวเลขประมาณการกำไรสุทธิ 50 ล้านบาท ในไตรมาสแรก คิดเป็น 33% ของ ประมาณการทั้งป แต่ปกติแล้วผลประกอบ การของ SIS ในครึ่งปหลังจะดีกว่าครึ่งปแรก ดังนั้น ผลประกอบการของ SIS จริงในปนี้มี แนวโน้มจะมากกว่าที่เราคาด แม้ว่าประมาณ การของเราจะคาดไว้ต่ำ แต่ราคาหุ้น SIS ก็ ซื้ อ ขาย P/E ป 2552 ที่ ต่ ำ เพี ย ง 5.6 เท่ า , EV/EBITDA 3.8 เท่ า และ มี เ งิ น ป น ผล ตอบแทนเท่ า กั บ 6.3% เราประเมิ น ราคา เหมาะสมเท่ า กั บ 5 บาท บนฐาน P/E ป 2552 เท่ากับ 7 เท่า รวมแล้วเราคงคำแนะนำ ซื้ อ ในลั ก ษณะลงทุ น เนื่ อ งจากเป็ น หุ้ น ที่ มี สภาพคล่องต่ำ

Photo Release

อดีตนายกฯ ชมบูธ SET in the City Zone

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ซักถามข้อมูลการลงทุนผ่านกองทุนรวม RMF - LTF ภายในบูธ SET in the City Zone ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงาน Money Expo 2009 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานร่วมต้อนรับ Print

Next Page

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

หน้า 13

อะ..วาว..วาว..วาววววววววว สวัสดีกับอีกวันที่สุขสดชื่นระรื่นหัว จายยยยยยยย...วันนี้อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 ค่ะปา...มามะ มาจุบกัน...ให้รางวัลกับ ชีวิตกันหน่อย แหม!!! เมื่ อ วานตลาดหุ้ น ไทยของเราก็คึกคักไม่น้อยทีเดียวค่ะ โดยเฉพาะตระกู ล “พี่ เ ทพ” ที่ โ ซ้ ย กั น มั น ห ย ด ตั้ ง แ ต่ หั ว จ ร ด หาง...โดยเฉพาะตัวแม่อย่าง PTT เมื่ อ วานนี้ ชั ด เจนที เ ดี ย ว...ส่ ว น PTTEP ของดีที่คนสวยแนะนำอาจ จะแกว่ ง กรอบแคบไปบ้ า ง..แต่ ไ ม่ เสียหายค่ะดาร์หลิงเพราะสัญญาณ หัวใจของสตรอเบอรี่บอกว่าวันนี้ ไปต่อค่ะ..แค่พักเหนื่อย สู้..สู้ โฮะ โฮะ โฮะ ...คนเราไม่ใช่แค่ เฮง แต่ ต้ อ งเก่ ง ด้ ว ย..ยกตัวอย่าง สวย เก่ง เริ่ด แบบสตรอเบอรี่นี่ไงคะ คุ ณ ข า ..บอกแล้ ว ไม่ เ ชื่ อ เรื่ อ งของ TVO นี่ซิ..ถึงจะเรียกว่าเจงจริง ต้อง บอกว่าตามสายตาของน้องหนูแล้วมี โอกาสพักตัวค่ะ..ในวันนี้ หรือถ้า จะฝ น ขึ้ น ต่ อ ก็ อ าจไม่ ร อด ถ้ า ไม่ ไ ด้ วอลุ่มซัพพอร์ตให้มากกว่านี้ เพราะ แรงหนุ น ยั ง อ่ อ นไปนิ ด ..แต่ ถ้ า ถาม เรื่ อ งพื้ น ฐานยั ง ตอบเหมื อ นเดิ ม ค่ะปาขา..ว่ายังแน่นปก งานนี้คน สวยคงต้องบอกว่า ใครใคร่ซื้อ..ซื้อ ใครใคร่ขาย..ขาย เพราะราคาอยู่ ที่ความพอใจ สถานการณ์ แ บบนี้ ถึ ง หุ้ น พลังงานหลายตัวจะพุ่งแรงไปมาก แต่สำหรับ UMS สตรอเบอรี่ว่าดีนะคะ ค่อยๆ ไต่ระดับขึ้น เรื่อยๆ แบบนี้ชอบค่ะและสะสมฐานขึ้นไป ถึงจะ หนั ก แน่ น มั่ น คง ซึ่ ง ถ้ า ถามว่ า ชอบมั๊ ย ..ตอบว่ า ชอบมากกกก...เป็นหุ้นที่น่าสนใจ และเป็นอีกตัว ที่ ค นสวยขอยกใจให้ ไ ปเลย...ขออนุ ญ าตย้ ำ เปาหมายอีกที..มีเซียนหุ้นสุดเจงบอกกับน้องหนู ว่าราคาพื้นฐาน UMS อยู่ที่ 14 บาท/หุ้น เดอ ค่ะ..เดอ แหม!!! เมื่อวานแอบดู EWC ราคากระ เด้งขึ้นมาชนสายตาเหยี่ยวของคนสวยอย่าง จั ง ค่ ะ คุ ณ ข า ...โอ ะ ..โอว์ ว์ ว์ ป ด ไป 8.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.45 บาท ซื้อขายรวม 31.27 ล้านบาท ..อย่ า งนี้ จ ะเรี ย กว่ า ปฏิ ห าริ ย์ ไ ด้ มั๊ ย คะ..พี่

กองขา ในฐานะหัวหน้าทีมจะแอบกระซิบบอก คนสวยหน่อยได้มา...มีข่าวดีอะไรอ่ะ อืม!!!! ไม่ รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อใหม่จาก EWC เป็ น CEN ที่ จ ะเทรดในตลาดหลั ก ทรัพย์วันนี้เป็นวันแรกปาวนอ...ส่วนแฟนคลับที่ สนใจอย่าลืมนะคะวันนี่อีสเทิร์นไวร์ หรือ EWC เปลี่ยนชื่อแล้วเป็น CEN เจ้าค่ะ

ได้ยินว่าเมื่อวานมีการถือเอาฤกษ์ดี (ตำราจีนบอกว่าเป็นวันธงไชย เลือกเฟนฤกษ์ ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ) ผู้บริหารของ CEN (ย่อมา จาก Capital Engineering Network PLC.)เชิญ คณะของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวโรดม มาเจิมปายบริษัทและแผ่นทอง...จุ-จุ ออฟฟศ อยู่ที่ชั้น 19 อาคารเอสวีโอเอ เลขที่ 900/15 ถ้าสนใจแทงหวย..ก็อย่าบอกใครค่ะ สตรอเบอรี่ แนะนำให้ไปซื้อคนเดียว เพราะเค้ามีเคล็ดอยู่ว่า ได้เลขมาห้ามบอกใคร...แต่ให้เขียนบอกกันได้ อิ..อิ.. พู ด ถึ ง หุ้ น น้ อ งก็ แ หงะ..มาดู หุ้ น พี่ EMC เฮ้อ!!! พี่ขุนขา อย่าชะล่าใจนักนะคะ

Print

Next Page

Previos Page

เพราะแอบได้ยินมาว่ามีคนสนใจหุ้นตัวนี้อยู่ นา!!!! ถึงแม้ว่าราคาจะขยับขึ้นมามั่งแล้วก็เหอะ ว่าแต่ว่าเรื่องของการรวมพาร์จะเริ่มได้เมื่อไหร่ เหรอ...สตรอเบอรี่ว่าตอนนั้นทุกอย่างคงเข้าร่อง เข้ารอยมากขึ้นล่ะน่าาาาาา แต่ที่ทำให้คนสวยชอกช้ำระกำใจก็ต้อง BSEC ภายใต้กำมือของคุณพี่ ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เมื่อวานไหง????ปดรูดลง ไปกองที่ 2.02 จุด ลงไป 0.16 บาท ซื้อ ขายรวม 185.78 ล้านบาท..สงสัยว่ามี คนรู้แกว ก็เลยจัดการพวกวงนอก ซะงั้น ส่วนวงในอย่างเราคงต้องหอบ เอาร่ า งการที่ บ อกช้ ำ วั น นี้ ไ ปให้ พี่ หมอช่วยเยียวยา ..แต่ยังไงซะเสียงลือ ยังกระหึ่มห้องค้าค่ะคุณพี่ที่รักเรื่องที่จะ เป็นรายถัดไปของวงการโบรกเกอร์ อู ! !!เกื อ บลื ม แน่ ะ ค่ ะ ข่ า วหุ้ น ตัวสุดท้ายของวันนี้ สตรอเบอรี่ขอแวะ ไปที่หุ้น SCIB นะคะ(ทั้งที่ไม่ได้ชายตา แลมาตั้งนานแล้ว) ลือกันซะสนั่นลั่น เมื อ งว่ า จะโดนเทคโอเวอร์ . ..โดย กองทุ น ฟ น ฟู อ ยากจะขายหุ้ น ออกมา เต็ ม ที แ ล้ ว ส่ ว นจะเป็ น ต่ า งชาติ ห รื อ ไทย....ม่ายรู้จา...รู้แต่ว่าเค้าเม้ากันให้ zzzzzzzzz ว่าถ้าไม่ถูกเทคฯ ก็อาจ ถู ก จั บ ไปรวมกั บ KTB เพราะนั่นก็ เป็ น หนึ่ ง ในเป า หมายของทางการที่ อยากจะขายเป็นรายถัดไปไงคะตัวเอง เป ด ตั ว อี ก รายแล้ ว จ้ า าา สำหรับโบรกเกอร์ Gold Futures รายใหม่ อ ย่ า ง บริ ษั ท จี ที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด ถือเป็นร้านทอง รายที่ 5 ที่กล้าเข้ามาลุยตลาดทอง ล่วงหน้าแบบเต็มตัว สตรอเบอร์รี่ว่า งานนี้จะหมู่หรือจ่า เหล่าบรรดาผู้บริหารต้องลุ้น กับแบบเกร็งงงงไปทุกอณู รู......ขุมขนแน่นอน ส่วนกลยุทธ์ Gold Futures วันนี้ คุณพี่กิดาการ แห่ง ฟลลิป บอกว่าตอนนี้ทองล่วงหน้าบ้าน เรายังแกว่งตัว อนึ่งประมาณว่าตุดเด็กประถม ยังหาเพศตัวเองไม่เจอประมาณนั้น ก็เพราะทอง โลกเล่นแกว่ง 900-920 เหรียญมานานเหลือเกิน แต่ระยะสั้นวันนี้ถึงรอบแกว่งขึ้น ใครที่ถือซื้อ ก็ อุ่ น ใจหน่ อ ยมี ลุ้ น ทำกำไรได้ บ้ า ง กรอบ ราคาตอนนี้อยู่แถวๆ 15,200-15,400 บาท จ้าาาา สุ ด ท้ า ยต้ อ งบ า ย..บาย กั น แล้ ว ค่ ะ ..อยากบอกว่ า รั ก นะ จุ บ จุ บ ...ไม่ ต้ อ ง คิดถึงสตรอเบอรี่มากก็ได้

First Page


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้ น่า จะมีโอกาสอ่อนตัวลงเล็กน้อย เนื่องจาก คาดว่าน่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมาเป็น ระยะ อีกทั้งตลาดฯ ใกล้ถึงช่วงของการ ปรับฐานแล้ว ประเด็นที่ต้องติดตามคือ ตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดหุ้น สหรัฐฯ กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น แนะน ำ เทรดดิ้งระยะสั้นตามปจจัยสนับสนุน หรือ หากมีหุ้นในมือแนะขายทำกำไร โดยปร ะเมิ น แนวรั บ ที่ 523-5 17 จุ ด และแนวต้านที่ 540-544 จุด

หน้า 14

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้อาจ จะปรั บ ฐาน เนื่ อ งจากที่ ผ่ า นมาปรั บ ตั ว เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว จึงน่าจะเกิดแรง เทขายทำกำไรออกมาบ้าง ประเด็นที่ต้อง ติดตามคือ ทิศทางเศรษฐกิจโลกและผล ประกอบการ Q1/52 ที่เริ่มทยอยประกาศ ออกมา รวมทั้ ง ประเด็ น การชุ ม นุ ม ของ กลุ่มนปช. ซึ่งเป็นประเด็นที่ติดตามอย่าง ใกล้ชิด

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ ว่ า หากพิ จ ารณา จากสั ญ ญาณ ทางเท คนิ ค พบว่า ใกล้ถึงช่วงของการปรับฐาน แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปรับตัวขึ้นมาอย่าง ต่อเนื่อง แต่ยังมีประเด็นที่ต้องติดตาม คือ การชุมนุมของกลุ่มนปช. ซึ่งไม่น่าจะมีนัย สำคัญ ขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศก็ยัง น่าติดตาม

กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น แนะนำ ขายทำกำไร ประเมินแนวรับอยู่ที่ 520 จุด และแนวต้านอยู่ที่ 540 จุด

เก็ ง กำไร ช่ ว งสั้ น โดยใ ห้ แ นวรั บ ไว้ ที่ 520 จุด ส่วนแนวต้าน 540 จุด

กลยุ ท ธ์ ก ารลง ทุ น แนะน ำ

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552 Top 20 by value

ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2552

Top 20 by volume

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

หน้า 17

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

หน้า 18

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

หน้า 19

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

Print

หน้า 20

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

Print

หน้า 22

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 123 ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.30

10.00

หน้า 27

ประจำวันอังคาร ที่ 12 พฤษถาคม 2552

วิ สู ต ร ประสิ ท ธิ์ ศิ ริ ว งศ์ ผู้ อ ำนวยการสำนั ก วิ จั ย และพั ฒ นาระบบงานบุ ค คล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นประธานในงานฝก อบรมหลักสูตร “การเป็นที่ปรึกษา ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานประจำ ส่วนราชการ รุ่นที่ 9” ห้องวาสนา โรงแรมเรดิสัน แอลจี อีเลคทรอนิคส์ แถลงข่าวการเปดตัวโทรศัพท์มือถือระดับพรีเมี่ยมรุ่นล่า สุด “ARENA” หรือ LG KM900 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

10.00

พฤกษา เรียลเอสเตท จัดงานแถลงข่าวผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ประจำป 2552 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์

13.00

คอตตอน ยูเอสเอ แถลงข่าวโครงการ “คอตตอน ยูเอสเอ ทีเชิ้ต ดีไซน์ คอน เทสต์” ร้านอาหารญาลอง ชั้น 6 โซน Eden ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

--บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย

13.30

นิตยสาร Money & Wealth และ สถานีโทรทัศน์ Money Channel ขอเชิญท่าน หรือผู้แทนร่วมงานสัมมนา “ลงทุนหุ้นกู้...กู้วิกฤติกระเปาเงิน” ตลาดหลักทรัพย์ฯ

13.30

ม. มหิดล จัดเสวนาเกาะติดสถานการณ์โลก “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009” มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13.30

ศูนย์การค้าเกษร แถลงข่าวการจัดงาน Gaysorn The Art of Time 2009 ศูนย์การค้าเกษร

17.00

เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ แถลงข่าวเปดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ 5 หนุ่ม เคโอติก พร้อมหนังโฆษณาดึงวัยรุ่นออกกำลังกาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Free to Play สนุกไร้ขีดจำกัด” ลานเชื่อม ระหว่างสยามเซนเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่

--กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

ติดต่อ คุณสุวมิ ล ศุภนาม

081-553-2299 , 02-736-3850 ต่อ 331 Disclaimer

Investor Station เป็นหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ป็นการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว Print

Previos Page

First Page

Investor_station 12 พ.ค. 2552  
Investor_station 12 พ.ค. 2552  

ใช้เพื่อการลงทุน

Advertisement