Page 1

Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

TISCO ยังน่าถือรับปันผลสูง

เรียงราคาเป้า 41.2 - 48.8 บ.

News Station

5 แบงก์ยกั ษ์จนี เตรียมจำ�กัดการปล่อยสินเชือ่ ปีน้ี 5 TMI เล็งขยายตลาดเหนือ-อีสานผ่าน “โกลบอลเฮ้าส์” 6 SMT รอขายแถวๆ 23.30 บาท 7 ธปท.ลัน่ ปีนถ้ี งึ ยุคดบ.ขาขึน้ สกัดเงินเฟ้อ 9 Dynamic Station

FORTH จับมือยักษ์สื่อสารจีนเข้าประมูล 3G ทีโอที

10 Lifestyle Station “ดินสอ” ก็มีประวัติศาสตร์

13 Professional Station จะยังผันผวนแต่จะไม่รุนแรง

14 Gossip Station นิทานสอนใจเรื่อง “ลูกเศรษฐี”

ˆนจากเซียน เสียงส่วนใหญ่มองแนวโน้มสินเชื่อ TISCO ปี 54 จะเริ่มชะลอตัว สวนทาง 15 มองหุ บวกตามเทคนิค กับการแข่งขันด้านราคาในธุรกิจเช่าซื้อที่รุนแรงยิ่งขึ้น เจ้าอื่นเริ่มแข็งเทียบเท่า แต่ยังมีมุมบวกให้ชวน “ถือ” ระบุเป็นหุ้นปันผลเยี่ยม สูงสุดในกลุ่มเช่าซื้อรถยนต์ 16 Data Station อัตราเฉลี่ยจ่ายต่อปีงาม บวกกับราคาหุ้นที่ลงแรงช่วงหลังทำ�ให้มีอัพไซด์สูง มีราคา ต‡อหนˆา 3 เป้าหมายที่ 41.20 - 48.80 บาท

กว่าจะมาเป็นเสือ

TNDT ตัง้ เป้ารายได้ปี 54 โต 20% เผยเข้าร่วมทุนตัง้ บริษทั ขยายธุรกิจในลาว

TNDT ตั้งเป้ารายได้ปี 54 โต 20% หลังรุกต่างประเทศเต็มตัว เผยอยู่ระหว่างจัดทำ�บันทึกข้อตกลงร่วมลงทุนกับพันธมิตรในลาว ขออนุญาต จัดตั้งบริษัทขยายธุรกิจตรวจสอบด้านวิศวกรรม คาดแล้วเสร็จ มี.ค. 54 ส่วนดีลในเวียดนามคาดสรุป Q2/54 คาดดันรายได้ต่างประเทศเพิ่มเป็น 10% จากปัจจุบันที่ 5% นอกจากนี้ใน Q3/53 เตรียมเข้าประมูลงานมูลค่า 100 ล้านบาทจากเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่ง ต‡อหนˆา 3

SGP อวดรายได้ปี 53 ทะลุเป้า 15% 54 โตอีก 40% /ยันไม่ขายหุ้นซื้อคืน 31 ล้านหุ้น “ณัฐรินทร์ ตาลทอง์”

แม่ทัพหญิงแห่ง บล.กสิกรไทย ตอนที่ 2

ต‡อหนˆา 12

SGP มั่นใจรายได้ปี 53 ทะลุเป้า 15% มองแตะ 3 หมื่นล้านบาท คาดปี นี้ โ ตต่ อ อี ก 40% หลั ง ได้ BPZH จากจี น หนุ น ยอดขาย ส่วนผลงาน Q4/53 แจ่มแน่ เหตุช่วงไฮซีซั่น ยันยังไม่ขายหุ้นซื้อคืน 31 ล้านหุ้น เชื่ออนาคตโตต่อได้อีกไกล หลังบุกต่างประเทศ ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554 TISCO ยังน่าถือ (ต่อจากหน้า 1)

บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ บ ล . กรุงศรีอยุธยา ประเมินหุ้น บมจ. ทิสโก้ (TISCO) หลังรายงานกำ�ไร สุ ท ธิ Q4/53 ที่ 682 ล้ า นบาท (+31%YoY, -7%QoQ) ต่ำ � กว่ า ประมาณการ 16% จากค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายสำ�รองหนี้ฯ สูงกว่าประมาณการ สาระสำ�คัญที่ กำ�ไรปรับขึ้น 31%YoY เนื่องจาก รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณสินเชือ่ และราย ได้จากธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นตาม มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ปรับ ขึ้ น (+70%) เที ย บกั บ Q3/53 ส่ ว นกำ �ไรสุ ท ธิ ที่ ล ดลง 7%QoQ สาระสำ�คัญจาก 1. NIM ปรับลดลงอย่างมี นัยจาก 4.9% ใน Q3 เหลือ 4.5% ได้รบั ผลกระทบจากการแข่งขันด้าน ราคาในธุรกิจเช่าซื้อ การปล่อยสิน เชื่อให้กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผล ตอบแทนต่ำ � ทำ �ให้ Loan Yield ลดลง กอปรกับต้นทุนการเงินปรับ ขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น 2. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ลดลง โดยเฉพาะรายได้ ค่ า ธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ด้านสินเชื่องวด Q4/53 ขยายตัวสูงกว่าคาดที่ 7.1%QoQ โดยสินเชื่อเพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม (สินเชื่อ เช่าซือ้ รถยนต์ +5.1%QoQ, สินเชือ่ ธุรกิจ +8.1%QoQ, สินเชื่อ SME +32.8%QoQ) ขณะที่คุณภาพสิน เชื่ อ แข็ ง แกร่ ง หนี้ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ ทรงตัว QoQ ที่ 2.65 พันล้านบาท แต่ด้วยฐานสินเชื่อที่ขยายตัวทำ�ให้ NPL Ratio ลดลงจาก 1.9% ใน Q3 เหลือ 1.8% (ต่ำ�ที่สุดใน กลุ่มธนาคาร) ขณะที่ Coverage Ratio ปรับขึน้ จาก 138.9% ใน Q3 เป็น 156.8% สูงสุดในกลุ่มฯ คาด กำ�ไรสุทธิปี 54 เติบโต 8.3%YoY ชะลอตัวจาก +45.3% ในปี 53 ขณะที่ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของ กำ�ไรสุทธิปี 53 ที่ระดับ 2.89 พัน ล้านบาท (+45.3%YoY) เป็นผลจาก

1. สิ น เชื่ อ ขยายตั ว สู ง 32.2%YoY จาก 9.8% ในปี 52 2. NIM ปรั บ ขึ้ น จาก 4.65% ในปี 52 เป็น 4.74% 3. รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย ม ขยายตัว ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ม องว่ า ผล กระทบจาก NIM ในปี 53 ลดลง มากกว่าที่คาด จึงได้ปรับประมาณ การกำ �ไรสุ ท ธิ ปี 54 ลดลง 5.2%

TNDT ตั้งเป้า (ต่อจากหน้า 1)

นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทย เอ็น ดี ที (TNDT) เปิดเผยว่า ในปี 54 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้จะขยายตัวเพิ่ม ขึ้นจากปี 53 ประมาณ 20% จาก ธุรกิจเดิมทีม่ อี ยู่ แต่หากการต่อยอด ธุรกิจสามารถทำ�ได้อย่างรวดเร็วและ สามารถรับรู้รายได้ทันทีก็จะช่วยให้

News Station เ ห ลื อ 3 . 1 3 พั น ล้ า น บ า ท (+8.3%YoY) จากการปรั บ ลด สมมติฐาน NIM ปี 54 ลงเหลือ 4.46% จากเดิมที่ 4.6% โดยมอง ว่าแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อปี 54 เริ่มชะลอตัว แต่ยิ่งกว่านั้นการ แข่ ง ขั น ด้ า นราคาในธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ รุนแรงขึ้น กอปรกับทิศทางอัตรา ดอกเบี้ ย ขาขึ้ น จะกดดั นให้ NIM ของ TISCO ปรับลดลง ปรับคำ�

แนะนำ�จาก “เก็งกำ�ไร” เป็น “ถือ” เพื่ อ รั บ เงิ น ปั น ผล(คาดอั ต ราผล ตอบแทนจากเงิ น ปั น ผลปี 53 ที่ 4.4% และราว 5.3% ในปี 54) โดย ปรับลดมูลค่าพื้นฐานจาก 44.00 บาท เหลือ 41.20 บาท อิงกับ P/BV ที่ 1.8 เท่า (ปรับลดลงจาก 1.9 เท่ า ตามสมมติ ฐ าน ROE ที่ปรับลดจาก 20.7% เหลือ 19.8%) ส่ ว น บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ บล.ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) ระบุว่า ผลประกอบการทั้งปี 53 ที่ออกมา ถือว่าใกล้เคียงกับที่ฝ่ายวิเคราะห์ คาดการณ์ไว้ อาจจะต่ำ�กว่าคาด เพี ย ง 2.7% (คาด 2,968 ลบ.) ซึง่ หากดูผลประกอบการทีอ่ อกมาสูง กว่าปีก่อนหน้าถึง 45%YoY ถือเป็น อัตราการเติบโตทีส่ งู มาก โดยเฉพาะ ยอดขายรถยนต์ที่เติบโตสูงเป็นตัว ผลักดัน ซึ่งในปี 54 ยังเชื่อว่าภาวะ สินเชือ่ ยังคงเติบโตดีทงั้ สินเชือ่ ธุรกิจ ขนาดใหญ่ที่เริ่มมี Loan Demand เข้ามาอย่างเห็นได้ชัด และสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์ที่คาดว่าจะยังเติบโต ได้ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้วา่ แนวโน้มดอกเบีย้ ขาขึน้ จะมีผล ลบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ แต่เชือ่ ว่าจากการที่ TISCO มีส�ำ รอง ส่วนเกินมากและจะใช้ในการช่วย บริหารกำ�ไร ทำ�ให้คาดว่า TISCO จะยั ง มี กำ � ไรที่ เ ติ บโตดี ขึ้ นในปี นี้ อีกทั้งราคาหุ้นที่ปรับลดลงในช่วงที่ ผ่านมา ทำ�ให้มี Upside เกินกว่า 30% แนะนำ� “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย ปี 54 ที่ 48.80 บาท

ผลประกอบการยิง่ เติบโตได้อย่างโดด เด่ น และเป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ สนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่าง มั่นคงในระยะยาว ทั้ ง นี้ ล่ า สุ ด บ ริ ษั ท ฯ ได้เข้าไปร่วมลงทุนกับพันธมิตรใน ประเทศลาว จัดตั้งเป็นบริษัทร่วม ทุนขึ้น เพื่อขยายธุรกิจในประเทศ

ลาวอย่างเต็มตัว และเป็นการสร้าง ฐานธุ ร กิ จ ต่ อ ยอดไปสู่ ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่มีศักยภาพต่อไป โดยบริษัทฯ ถือ หุ้ นในบริ ษั ท ร่ ว มทุ น ดั ง กล่ า วใน สัดส่วน 70% ส่วนที่เหลือ 30% เป็น สัดส่วนการถือหุ้นของพันธมิตรใน ประเทศลาว ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

TNDT ตั้งเป้า (ต่อจากหน้า 3)

ส่ ว นการขยายธุ ร กิ จใน ประเทศเพือ่ นบ้านอืน่ ๆ ขณะนีก้ �ำ ลัง เดินหน้าไปพร้อมๆ กัน แต่อาจจะ ใช้ เ วลาในการศึ ก ษาธุ ร กิ จ และ พันธมิตรต่างกัน แต่มั่นใจว่าทุก ประเทศจะมีความชัดเจนและเริ่ม ดำ�เนินธุรกิจได้ในปี 54 คาดว่าจะ สนับสนุนให้สัดส่วนรายได้จากต่าง ประเทศอยู่ที่ 10% เพิ่มขึ้นจากปี 53 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 5% โดยความคืบ หน้างานตรวจสอบด้านวิศวกรรมใน ประเทศเวียดนาม คาดว่าจะได้ข้อ สรุปในการตัง้ บริษทั ร่วมทุนประมาณ Q2/54 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ เจรจาในเรือ่ งส่วนผูถ้ อื หุน้ ส่วนบริษทั ร่วมทุนในประเทศลาวซึง่ เซ็นสัญญา

SGP อวด (ต่อจากหน้า 1)

นางจิ น ตณา กิ่ ง แก้ ว รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.สยาม แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) เปิดเผยว่า มัน่ ใจรายได้ของบริษทั ฯ ในปี 53 จะทะลุเป้าหมายที่วางไว้ ระดั บ 15% หลั ง รายได้ ภ ายใน ประเทศเติบโตตามเป้าหมาย 15% แล้ว ขณะทีร่ ายได้จากต่างประเทศ ก็ เ ริ่ ม รั บ รู้ เ ข้ า มาบางส่ ว นในช่ ว ง Q4/53 พร้อมทัง้ เชื่อมัน่ ว่าแนวโน้ม ผลประกอบการในไตรมาสดังกล่าว จะออกมาดี ก ว่ า Q3/53 อย่ า ง แน่นอน เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่น ของธุรกิจ

เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มงานได้ ในเดือน มี.ค.นี้ โดยงานตรวจสอบ ด้านวิศวกรรมส่วนใหญ่ในประเทศ ลาวจะเป็ น งานจากภาครั ฐ บาล ขณะที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับ ประเทศอินโดนีเซีย ด้านนายสหวัสส์ เตชาชาญ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ระบุว่า ประมาณ Q3/53 บริษัทฯ จะเข้า ประมูลงานจากบริษัทเอกชนขนาด ใหญ่รายหนึ่ง เพื่อให้บริการตรวจ สอบและทดสอบทางวิ ศ วกรรม มูลค่างานอยู่ที่ประมาณ 100 ล้าน บาท ซึ่งงานดังกล่าวบริษัทเอกชน รายนี้ได้ประมูลมาจากออสเตรเลีย เป็นงานเกีย่ วกับการก่อสร้างแท่นขุด

สำ�หรับในปีนบี้ ริษทั ฯ คาด ว่ารายได้จะเติบโต 40% จากปี 53 ทีค่ าดมีรายได้แตะ 3 หมืน่ ล้านบาท หลังจากที่ได้ BP Zhuhai LPG Limited (BPZH) ของประเทศจีน ช่วยสนับสนุนยอดขาย ส่วนแผนการ เข้าซื้อกิจการในที่อื่นๆ บริษัทฯ ก็มีความพร้อม แต่ต้องขึ้นอยู่กับ จังหวะ และโอกาสในการลงทุน ซึง่ หากมองเห็นโอกาสก็จะตัดสินใจ ซื้อทันที่ ส่วนที่การเข้าประมูลเพื่อ ซื้อกิจการก๊าซ LPG ที่ประเทศ มาเลเซีย ขณะนี้ยังไม่มีความคืบ หน้าจากทางมาเลเซียออกมา

News Station

หน้า 4

เ จ า ะ น อ ก จ า ก นี้ ใ น เ ดื อ น ม.ค. - ก.พ. บริษัทฯ ได้รับงานที่ ประเทศซูดาน ซึง่ เป็นงานทีเ่ ลือ่ นมา จากปลายปีที่แล้ว สำ � หรั บ ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี Backlog ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่มาจากฐานลูกค้าเดิม

ของบริษัทฯ ที่ใช้บริการมา 20 กว่า ปี ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีแผนที่จะ ขยายงานด้านการตรวจสอบไปยัง ง า น ท า ง ด้ า น ท่ อ พ ล า ส ติ ก จากปัจจุบนั ทีเ่ น้นตรวจสอบงานเกีย่ ว กับเหล็ก

น อ ก จ า ก นี้ ยื น ยั น ว่ า ยั งไม่ มี แ นวคิ ด ที่ จ ะขายหุ้ น ของ บริษัทฯ จำ�นวน 31 ล้านหุ้น แม้ว่า ในช่วงทีผ่ า่ นมาราคาหุน้ ของบริษทั จะปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องจนราคา หุ้นทะลุ 20.00 บาท ก็ตาม โดยใน

ส่ ว นตั ว มองว่ า ด้ ว ยพื้ น ฐานของ บริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง และอนาคต ของบริษทั ฯ ทีย่ งั เติบโตต่อเนือ่ งหลัง เริ่มรุกธุรกิจต่างประเทศ จะเป็น ปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ราคาหุ้นใน อนาคตปรับตัวขึ้นต่อได้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

News Station

หน้า 5

แบงก์ยักษ์จีนเตรียมจำ�กัด การปล่อยสินเชื่อปีนี้

ไอเอ็มเอฟแนะแบงก์ชาติอินโดฯ ขึ้นดบ.เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

อีซีบีเตือน ศก. ตลาดเกิดใหม่ ปีนี้เสี่ยงเจอเงินเฟ้อ

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ธนาคาร ขนาดใหญ่ที่สุด 4 แห่งของจีนจะจำ�กัดการขยายตัว ของการปล่อยสินเชื่อในปี 2011 ที่ระดับไม่เกิน 14% ตามนโยบายของธนาคารกลางและรั ฐ บาลจี น ที่ ต้องการลดความเสีย่ งในภาคการเงินและควบคุมอัตรา เงินเฟ้อ โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ธนาคารกลางจีน จะจัดทำ�แนวนโยบายการปล่อยสินเชือ่ ให้กบั ธนาคาร พาณิชย์ขนาดใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทาง เศรษฐกิจของภาครัฐ “ธนาคารกลางจีนเริม่ ใช้มาตรการทีเ่ หมาะ สมและโปร่งใสมากขึ้นในการจัดการกับการขยายตัว ของการปล่อยสินเชือ่ ระบบโควต้าทีเ่ คยใช้อยูไ่ ม่ได้ดี พอดังจะเห็นได้จากในปีที่ผ่านมา” นายเมย์ ยาน นักวิเคราะห์ที่บาร์เคลย์สแคปิตอลในฮ่องกงกล่าว ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมายอดปล่อยสินเชื่อของ ธนาคารพาณิชย์ในจีนอยู่ที่ 7.95 ล้านล้านหยวน (1.2 ล้านล้านดอลลาร์) สูงกว่ากรอบเป้าหมายของ รัฐบาลที่กำ�หนดไว้ที่ 7.5 ล้านล้านหยวน

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ กองทุนการ เงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟแนะธนาคาร กลางอินโดนีเซียให้ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพือ่ ควบคุม อัตราเงินเฟ้อ พร้อมระบุว่า ขณะนี้อัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินรูเปียห์ไม่ได้มีมูลค่าสูงกว่าปัจจัยพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารกลาง อินโดนีเซียประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 6.5% ต่ำ�สุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 แม้ อัตราเงินเฟ้อจะอยูใ่ นระดับสูงสุดในรอบ 20 เดือนก็ตาม “ราคาอาหารในประเทศที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาเป็นประเด็นที่น่าวิตก หากปริมาณ ผลผลิตทางการเกษตรไม่อยูใ่ นระดับทีส่ งู พอจะทำ�ให้ ราคาอาหารลดลง ธนาคารกลางอินโดนีเซียจำ�เป็น ต้องควบคุมอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การเพิม่ ขึน้ ของ อัตราค่าจ้างแรงงานและการขยายตัวของเศรษฐกิจ ในระดับ 10% เป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เงินเฟ้อมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น” นายมิลาน ซาวัดจิล ผู้แทนอาวุโสของ ไอเอ็มเอฟในอินโดนีเซีย กล่าว ทัง้ นี้ อัตราเงินเฟ้อในอินโดนีเซียเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 6.96% สูงสุดในรอบ 20 เดือน

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า นายฌอง-คลอ ทริเชท ประธานธนาคารกลาง ยุโรป หรือ อีซีบีเตือนว่า เศรษฐกิจตลาดเกิด ใหม่ปีนี้จะเผชิญความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ หลังเศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ดีในปีที่ผ่านมา “ความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อเป็น ประเด็นหลักในตลาดเกิดใหม่ แต่ไม่เป็นความ เสี่ยงสำ�หรับตลาดที่พัฒนาแล้ว” นายทริเชท กล่าวในการแถลงข่าวหลังเป็นประธานการ ประชุ ม เศรษฐกิ จโลกในบาเซิ ล ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ นายทริ เ ชทกล่ า วว่ า การขยายตัวของเศรษฐกิจตลาดใหม่ในปีนี้จะ ยังคงดำ�เนินไปในอัตราทีส่ งู ส่วนในปีทผี่ า่ นมา เศรษฐกิจของยูโรโซน หรือ 16 ประเทศที่ใช้ เงินสกุลยูโรขยายตัวในอัตราทีส่ งู กว่าทีค่ าดเช่น กัน

TMI เล็งขยายตลาดเหนือ-อีสานผ่าน “โกลบอลเฮ้าส์” ปลื้มสินค้าล็อตแรกขายหมดใน 3 วัน นายธี ร ยุ ท ธ์ ประสิ ท ธิ รั ต นพร รองกรรมการผู้ จั ด การ บมจ.ธี ร ะมงคล อุตสาหกรรม (TMI) เปิดเผยว่า หลังจากบริษทั ฯ ส่งสินค้าล็อตแรกได้แก่ หลอดไฟ โคมไฟ ภาย ใต้แบรนด์คอรส (Cross) และบัลลาสต์ ภาย ใต้แบรนด์กาต้า (GATA) ไปวางจำ�หน่ายใน ห้างโกลบอลเฮ้าส์สาขาเชียงใหม่ และกาฬสินธุ์ ปรากฏว่าได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง สินค้าล็อตแรกทีว่ างจำ�หน่ายสามารถขายหมด ภายใน 2 - 3 วันเท่านั้น จนต้องมีการสั่งเพิ่ม ทันที ยิ่งเป็นการตอกย้ำ�แผนการบุกตลาดค้า

ปลีกอย่างจริงจังในปีนี้ ทัง้ นี้ แผนงานทีร่ ว่ มมือกับ บริษทั สยาม โกลบอลเฮาส์ จำ�กัด ปัจจุบันได้ส่งสินค้าไปวาง จำ�หน่ายจำ�นวน 2 แห่ง และในสัปดาห์หน้าจะ เพิ่มอีก 1 แห่ง คาดว่าจะสามารถวางจำ�หน่าย ได้ ค รบทั้ ง 11 สาขาของโกลบอลเฮ้ า ส์ คือ 1.จังหวัดร้อยเอ็ด 2.จังหวัดอุดร 3.จังหวัด ขอนแก่น 4.จังหวัดเชียงใหม่ 5.จังหวัดระยอง 6.จังหวัดชลบุรี 7.จังหวัดนครปฐม 8.จังหวัด ราชบุรี 9.จังหวัดกาฬสินธุ์ 10.จังหวัดนครสวรรค์ 11.จังหวัดมหาสารคาม ภายในครึ่งแรกของปีนี้

ซึ่งจะช่วยให้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ผ่านห้าง ค้าปลีกของบริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จได้ สำ�หรับแผนการตลาดในปีแรก บริษทั ฯ จะเข้าร่วมแคมเปญโปรโมชัน่ ทีห่ า้ งโกลบอลเฮ้าส์ จัดขึ้นประมาณ 4 ช่วงเพื่อทดลองตลาดต่าง จังหวัดและเป็นฐานในการตัง้ เป้ารายได้จากการ ค้าปลีกในปีต่อไป โดยหลังจากนี้เป็นต้นไป บริษัทฯ จะคิดกลยุทธ์การตลาดที่มีสีสันมาก ขึ้นร่วมกับสยามโกลบอลเฮ้าส์เพื่อกระตุ้นยอด ขายและเพื่อเป็นการจดจำ�แบรนด์ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

หน้า 6

SMT รอขายแถวๆ 23.30 บาท หุ้นฮอตอีกหนึ่งตัวต้อง SMT เคลื่อนที่อยู่ในแดนบวกมาแล้ว 6 วัน วานนี้ทะลุยอดทำ�นิวไฮใหม่ที่ 23.10 บาท โดยไม่สนว่าตลาดทั้ง กระดานจะเป็นอย่างไร เสียดายทีช่ ว่ งท้ายๆ โดนแรงขายเยอะไปหน่อย หาไม่แล้ว คงยืน ราคาตอนปิดตลาดบวกงามๆ ได้อย่างทระนง แต่แค่นี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้ว... บล.ธนชาต ประเมิน แนวต้านไว้ที่ 23.30 บาท แนวรับและจุด ตัดขาดทุนที่ 21.50 บาท กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� ถือรอการดีดขึ้นที่ แนวต้านแล้วขายทำ�กำ�ไร วานนี้ปิดที่ 22.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท หรือ 1.83% มูลค่า การซื้อขาย 672.26 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 11/01/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

SMT 22.20 0.40 1.83 21.90 23.10 21.50 21.80 22.36

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

30,070,300 672,265 7.16 18.05 4.05 0.20 1.33 1.23 8,192

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/11/53

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 22.40 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นายสมนึก ไชยกุล WINKEY HOLDINGS LIMITED น.ส.สุทธิลักษณ์ ไชยกุล SIIX SINGAPORE PTE.LTD.

จำ�นวนหุ้น

(%)

29,657,500 28,849,629 28,047,218 23,100,790 18,442,650

8.06 7.84 7.62 6.28 5.01

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

ธปท.ลั่นปีนี้ถึงยุคดบ.ขาขึ้นสกัดเงินเฟ้อ

ดร.อั จ นา ไวความดี รองผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในปี 2554 นี้ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นโดย มาจากหลายทิ ศ ทางทั้ ง ความ ต้องการการใช้น้ำ�มันของประเทศที่ กำ�ลังพัฒนา ซึ่งทำ�ให้ความต้องการ ทางด้านสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีนโย บายขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และค่า จ้างขั้นต่�ำ จึงทำ�ให้ต้นทุนด้านค่าจ้าง ของผู้ประกอบการสูงขึ้น และจะ ทำ � ให้ มี ก ารจั บ จ่ า ยใช้ ส อยของ ประชาชนสูงขึ้นด้วย ซึ่งหากการ เติ บโตทั้ ง หมดเป็ น ไปท่ า มกลาง เศรษฐกิ จ ที่ ฟื้ น ตั ว อย่ า งแข็ ง แกร่ ง ต้นทุนจากผู้ประกอบการและผู้ผลิต จะไปตกอยู่ ที่ ผู้ บ ริ โ ภคทำ �ให้ ร าคา สิ น ค้ า ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง สอดคล้องกับมติที่ประชุมของคณะ กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใน 3 ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ได้มีการ ปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาที่ระดับ 2% เนื่องจากได้รับแรงกดดันจาก เงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่วนทิศทางเงินไหลเข้าในปี นี้ว่า จะมีเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาใน ภู มิ ภ าคเอเชี ย มากขึ้ น กว่ า ปี ก่ อ น เนือ่ งจากเศรษฐกิจโลกได้ถกู แบ่งออก เป็น 2 ส่วน โดยในส่วนของประเทศ ที่พัฒนาแล้ว กำ�ลังอยู่ในช่วงของ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่อีก

ส่ ว นหนึ่ ง ได้ แ ก่ ป ระเทศที่ กำ � ลั ง พัฒนา กำ�ลังแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อที่ เพิ่มขึ้น ทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยของทั้ง สองส่ ว นแตกต่ างกั นอย่ างชั ด เจน

เอกชนคาดส่งออกปีนี้โต6.7-12%

ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ ศึ ก ษาการค้ า ระหว่ า งประเทศ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ าไทย เปิ ด เผยว่ า คาด ว่าการส่งออกปี 2554 จะขยายตัวได้ ในกรอบระหว่ า ง 6.7 - 12% โดยอัตราการขยายตัวที่ระดับ 9.8% มีค่าความเป็นไปได้สูงสุด พร้อมทั้ง ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกจะอยู่ที่ ระหว่าง 206,951 - 217,310 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราที่ชะลอ

ลงจากปี 2553 ที่การส่งออกมีการ ขยายตั ว 27.3% ซึ่ ง สู ง สุ ด เป็ น ประวัติการณ์ โดยดัชนีชี้นำ�การส่งออก (Export CLI) พ.ย. 53 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นดัชนีที่ชี้นำ�การส่งออกไว้ล่วง หน้า 4 เดือน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1 อยู่ที่ระดับ 101.0 จาก 100.9 ในเดื อ นก่ อ นหน้ า ส่ ง ผลให้ ค าด การณ์ว่าการส่งออกในช่วงไตรมาส 1/54 มี แ นวโน้ ม ขยายตั วในช่ ว ง

News Station

รวมถึงมีสภาพคล่องจากมาตรการ QE2 ของสหรัฐฯ อีกจำ�นวนมาก อย่างไรก็ตาม มองว่าอัตรา ดอกเบี้ ย อาจไม่ ใ ช่ ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่

ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนให้นำ� เงินเข้ามาประเทศไทย เนื่องจากจะ พบว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียมี อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ สู ง กว่ า ไทยหลาย ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย 4.8% ฟิลิปปินส์ 4% เกาหลี 2.5% และ มีประเทศไต้หวัน ที่ต่ำ�กว่าไทย อยู่ที่ 1.6% โดยจะเห็นว่ามีความแตกต่าง “การตัดสินใจของนักลงทุน เกิ ด จากปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ แ ข็ ง แกร่ ง มากกว่า ซึ่งหากการเข้ามาของเงิน ทำ�ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ธปท.ก็ พร้ อมจะเข้าไปดู แ ล แต่เป็นไปใน ลั ก ษ ณ ะ ที่ ทำ � ใ ห้ นั ก ล ง ทุ น ใ น ประเทศไทยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น” นางอัจนา กล่าว ส่วน ธปท.จะใช้มาตรการ Capital Control หรือไม่ ดร.อัจนา กล่าวว่า หากมีเงินไหลเข้ามาจำ�นวน มากจนมี ผ ลต่ อ เศรษฐกิ จ ธปท.ก็ พร้อมนำ �มาตรการดังกล่าวซึ่งเป็น หนทางหนึ่งในการพิจารณา แต่ขณะ นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น การยื น ยั น ว่ า จะใช้ มาตรการดังกล่าวจริง เนื่องจากมี ประสบการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหลาย ประเทศ จะเห็นว่าการใช้มาตรการ Capital Contral ไม่ ค่ อ ยมี ประสิทธิผลหรือมีผลลัพธ์ เพียงเล็ก น้อยในระยะแรกเท่านั้น ดังนั้นการที่ ธปท.จะต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ไ ม่ มี ผ ล ชัดเจนจึงต้องใช้การพิจารณาอย่าง มาก

3.8 - 9% และมีความเป็นไปได้สงู สุด ที่ ก ารส่ ง ออกจะขยายตั ว 7.4% จากไตรมาส 4/53 ที่มีการขยายตัว 17.7% เนื่องจากปัจจัยองค์ประกอบ ทัง้ ในและต่างประเทศส่วนใหญ่ยงั ส่ง สัญญาณในระดับดีตอ่ ภาคการส่งออก สำ � หรั บ ทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ โลกมีแนวโน้มการขยายตัว แม้จะมี อัตราที่ชะลอตัวลง ปัจจัยการขยาย ตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นปัจจัยหลักที่ ส่งผลต่อการส่งออกของไทย ทั้งนี้

คาดว่าการส่งออกในปี 2554 จะมีการ ขยายตัวได้ในระดับดังกล่าว โดยภาพ รวมการส่งออกจะได้รับแรงสนับสนุน จากการส่งออกไปยังตลาดในเอเชีย เช่น จีน อินเดีย รวมถึงอาเซียน ซึง่ มีแนวโน้มการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจดี กว่ า ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ทั้ ง นี้ ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเติบโต ในทิ ศ ทางที่ ช ะลอลงในระดั บ 4 - 4.5% จากที่ ข ยายตั ว 4.8% ในปี 2553 www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

TOG ระบุใช้เงินเพิ่มทุน 1.64 ล้านบาท เป็นทุนหมุนเวียนทั้งจำ�นวน น า ง พ ร พ ร ร ณ โ ต๊ ะ ต ร ะ กู ล รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ไทยออพติคอล กรุป๊ จำ�กัด (TOG) เปิดเผยว่า ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้ออก ใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ จำ�นวน 6,250,000 หน่วยนั้น บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากผู้ถือ ใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 1

หน้า 8

เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 822,200 หน่วยแปลงเป็นหุ้น ได้ 822,200 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,644,400 บาท บริษัทฯ จะนำ�เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ �เนินงานของ บริษัทฯ ทั้งจำ�นวน

เปิ ด เผยว่ า ตามที่ ม ติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้อนุมัติการเลิกกิจการ บริษัท อีซึ่น วัตสัน โค๊ตติ้ง จำ�กัด (EWC) ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อย (EASON ถือหุ้น 50.95%) นั้น บัดนี้ EWC ได้จด ทะเบียนเลิกบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 53 และจดทะเบียนเสร็จการชำ�ระบัญชี EASON เผยบ.ลู ก จดทะเบี ย นเลิ ก กิ จ การ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 54 ต่อ ก.พาณิชย์แล้ว นายณั ฐ พล เอกแสงกุ ล ผู้ ช่ ว ย กรรมการผู้จัดการ บมจ.อีซึ่น เพ้นท์ (EASON)

AFET

“ทะลุ 160 บ./ก.ก. มาเรียบร้อย”

TFEX

“กนง.มีแววขึ้นดอกเบี้ย”

เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF)

นายคมสันต์ ปรมาภูติ รองผูจ้ ดั การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง หรือ BLS

RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 783 สัญญา สถานะคงค้าง 3,188 สัญญา - ปิด 162.70 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 3.60 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 54) ปัจจัยบวก - ปิดทะลุ 160 บ./ก.ก. - ความต้องการจากจีนยังอยูร่ ะดับสูง ก่อนหยุดยาวตรุษจีน - สินค้ายังขาดตลาด เพราะน้�ำ ท่วมภาคใต้ของไทย - ตลาด TOCOM ทดสอบ 444 เยน/ก.ก. ปัจจัยลบ - เงินบาท - เยน ผันผวน - ราคาน้�ำ มันยังกลับมายืน 90 เหรียญไม่ได้ กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 54) - แนวรับ 155 บ./ก.ก. - แนวต้าน 163 บ./ก.ก. ถัดไป 167 บ./ก.ก.

SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 11,681 สัญญา สถานะคงค้าง 27,555 สัญญา - ปิด 697.70 จุด เพิม่ ขึน้ 0.20 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) ปัจจัยบวก - ลุน้ ผลตอบรับพันธบัตรยุโรป สะท้อนภาวะเศรษฐกิจฟืน้ ตัว - น้�ำ มันเป็นขาขึน้ ปัจจัยลบ - กนง.มีแนวโน้มขึน้ ดอกเบีย้ 0.25% - ราคาน้�ำ มันทรงตัว - ต่างชาติขายหุน้ หนัก 3 วันกว่าหมืน่ ล้านบาท - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ ไทย 3,897.64 ล้านบาท กลยุทธ์ - ขายทีแ่ นวต้าน (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) - แนวรับ 690 จุด - แนวต้าน 705 - 710 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

Dynamic Station

หน้า 9

FORTH จับมือยักษ์สื่อสารจีนเข้าประมูล 3G ทีโอที มั่นใจมีลุ้นคว้างาน ดันรายได้โตระยะยาว นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น (FORTH) เผยล่าสุดจับ มือค่ายสื่อสารยักษ์ใหญ่ “ZTE” จากจีนเข้าประมูล 3G ทีโอที มั่นใจมีลุ้นคว้างาน ระบุจะช่วยสร้างราย ได้ระยะยาว พร้อมเผยผลงานปี 54 มีแววโตต่อเนื่องจากปี 53 ล่าสุดเตรียมเซ็นสัญญาติดตั้ง กล้องวงจรปิดให้ กทม. มูลค่า 500 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจตู้เติมเงินมือถือโตกระฉูด ชี้ปีก่อนทำ�เงิน 1 พันล้านบาท ปีนี้ตั้งเป้า 3 - 4 พันล้านบาท และอีก 7 พันล้านบาทในปี 55 FORTH กับ 3G ล่ า สุ ด เราได้ ร่ ว มกั บ ZTE ที่ เ ป็ น บริษทั ฯ อันดับหนึง่ ของจีนในการให้บริการ 3G เพื่อยื่นประมูล 3G จากทีโอที และก็ มีความเป็นได้สูงที่เราจะมีโอกาสคว้างาน ประมูลในครั้งนี้ และจะส่งผลให้บริษัทฯ มีงาน และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก 3G เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนใน ระยะยาว คาดหมายผลงานของ FORTH ใน Q4/53 และปี 54 เรื่ อ งผลการดำ � เนิ น งานในปี นี้ ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องจากปี 53 ที่คาดว่าเราจะมีกำ�ไรสูงถึง 400 ล้านบาท ส่วนแนวโน้มผลประกอบการทั้งรายได้และ กำ�ไรใน Q4/53 มั่นใจว่าจะสูงกว่า Q3/53 ทีม่ รี ายได้ 3,204 ล้านบาท และกำ�ไร 99.48 ล้านบาท

แผนการต่างๆ ของ FORTH ในเบื้องต้นคาดว่าในปีนี้บริษัทฯ จะได้ เ ซ็ น สั ญ ญาติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ดให้ กรุงเทพมหานคร มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งมีการประมูลไปเมื่อปีที่แล้ว หลังเกิด เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วง ปีทผี่ า่ นมา ส่วนธุรกิจการให้บริการเติมเงิน มือถือผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ “บุญเติม” ก็ มี แ นวโน้ ม เติ บโตต่ อ เนื่ อ ง เห็ นได้ จ าก ตัวเลขยอดผู้ใช้บริการในปี 53 สามารถทำ� รายได้ที่ 1,000 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้เราก็ได้ ตั้งเป้าทำ�รายได้ไว้ที่ 3 - 4 พันล้านบาท และในปี 55 ตั้งเป้าทำ�รายได้ไว้ที่ 7 พัน ล้านบาท ส่วนกรณีทบี่ ริษทั ฯ ได้รว่ มทุนกับ บริษัทต่างชาติ เพื่อลงทุนธุรกิจบริการเติม เงิ น มื อ ถื อ ผ่ า นตู้ เ ติ ม เงิ น อั ต โนมั ติ ใ น เวียดนามนัน้ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการเจรจา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

Lifestyle Station

“ดินสอ”ก็มีประวัติศาสตร์

by Jackal_XIII

(ตอนที่ 1)

ย้อนไปราว 400 กว่าปีก่อน บาทหลวงชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้เป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนที่ทำ�จากขนนกขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงและไส้ดินสอมีความเปราะเกินกว่าจะใช้ในงานเขียนปกติได้ ทำ�ให้งานเขียนช้ามาก ต่อมาในปี ค.ศ. 1564 ได้มีการค้นพบวัสดุที่ใช้ทำ�ไส้ดินสอได้ดีโดยบังเอิญ เนื่องจากเกิดพายุใหญ่ในทุ่งเลี้ยงแกะ ใกล้กับหมู่บ้านบอร์โรว์เดล ตำ�บลคัมเบอร์ แลนด์ ประเทศอังกฤษ ต้นไม้ใหญ่ถูกพายุพัดถอนรากถอนโคนเป็นจำ�นวนมาก หลังจากพายุสงบชาวบ้านได้พบหินสีดำ�อยู่ใต้ดิน ณ บริเวณรากของต้นไม้ที่โค่นล้ม เมื่อทดลองนำ�มาขีดเขียน ปรากฏว่ามีความคมชัดดีมาก คนเลี้ยงแกะจึงนำ�มาเขียนสัญลักษณ์ลงบนตัว แกะของตนเอง หินสีดำ�ที่ค้นพบในครั้งนั้นคือ แกรไฟต์ (Graphite เป็นคาร์บอนชนิดหนึ่ง) หลังจากนั้นไม่นานมีผู้นำ�หินนี้มาทำ�เป็นแท่ง และนำ�ไปขายโดยโฆษณาว่าเป็น “หินสี” สามารถนำ�ไปเขียนบนสิ่งใดก็ติดทั้งนั้น พ่อค้านิยมซื้อไปเขียนตราสัญลักษณ์และทำ�เครื่องหมาย บนสินค้า หรือหีบห่อที่บรรจุสินค้าของตน เพื่อเป็นการบอกชนิด จำ�นวน และราคาของสินค้านั้นๆ ต่อมาพระเจ้าจอร์ช ที่ 2 ได้ยดึ เหมืองแร่แกรไฟต์แห่งบอร์โรว์เดลให้เป็นของรัฐ โดยเข้าไปดำ�เนิน การแบบผูกขาด (แกรไฟต์ เป็นวัตถุส�ำ หรับทำ�กระสุนปืนใหญ่) ไม่ตอ้ งการให้ประชาชนเข้าไปเกีย่ วข้อง เกรงจะถูกแย่งชิง โดยเปิดดำ�เนินการปีละ 2 - 3 เดือน เท่านัน้ เพือ่ เป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และลดต้นทุนในการผลิต ขณะหยุดดำ�เนินการจะห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้ามาภายในเหมืองแร่อย่างเด็ดขาด ครั้งแรกที่ผลิตแท่งแกรไฟต์ออกจำ�หน่ายได้พบว่ามีข้อบกพร่องอยู่ 2 ประการ คือ เวลาเขียนจะ มีสีดำ�สกปรกติดมือ และเปราะแตกหักง่าย จึงทำ�การแก้ไขด้วยการนำ�เชือกเส้นเล็กๆ พันไว้รอบจนแน่น ตลอดแท่ง แล้วคลายออกทีละน้อยเวลาใช้ขีดเขียนเพื่อไม่ให้สีดำ�ติดมือ ส่วนการเปราะและแตกหักง่าย ได้รับการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีขึ้น (อ่านต่อฉบับหน้า...)

CPF ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ซ่อมแซมฝายชะลอความชุ่มชื้น

นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) นำ�คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมในโครงการ “ซ่อมแซมฝายชะลอความชุ่มชื้นตามแนวพระราชดำ�ริ” บริเวณอุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า อำ�เภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ ช่วยชะลอการไหลของน้ำ�ป้องกันอุทกภัย ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำ�นึกในการ อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

Lifestyle Station

มุมประกัน

เอไอเอ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ แก่กวิน ธรรมสัจจานันท์ มร.รอน แวน โอเยน ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำ�กัด ประเทศไทย (เอไอเอ ประเทศไทย) มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำ�นวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท แก่ นายกวิน ธรรมสัจจานันท์ ผู้ รั ก ษาประตู กี ฬ าฟุ ต บอลที ม ชาติ ไ ทย ในโอกาสที่ ม าแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ใ นการก้ า วขึ้ น สู่ นั ก ฟุ ต บอลอาชี พ และการทำ � งาน เป็นทีม ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำ�งานให้แก่พนักงานเอไอเอ ประเทศไทย

มุมการตลาด

คิวรอน ท้าสาวมั่นปรนนิบัติผิวสวยด้วย “สกิน อินโนเวชั่น” เชื่อหลังเปิดตัวยอดขายทะลุ 100 ล้าน

บริษัท คิวรอน คอร์เปอร์เรชั่น จำ�กัด ผู้นำ�ตลาดนวัตกรรมเครื่องนวดหน้าในไทยกว่า 8 ปี ภายใต้แบรนด์ รีนิว และ ดิ โอนี่ ตอกย้ำ�ความล้ำ�หน้า ล่าสุด รีแบรนด์ดิ้งเป็น คิวรอน สกิน อินโนเวชั่น มั่นใจด้วยเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงผิวของ การผสมสด เฟรช ทู เฟช (Fresh to Face) ที่ใช้ร่วมกับนวัตกรรมระบบอัลตร้าโซนิค, ระบบกัลวานิคไอออน และระบบคัลเลอร์ เทอราปี จะช่วยแก้ปัญหาผิวพรรณได้ตรงจุดยิ่งขึ้น โดยนายเดชฤทธิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด เชื่อมั่นหลังเปิดตัว สินค้าดังกล่าว จะสามารถทำ�ยอดขายได้ถึง 100 ล้านบาท

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 2

“ณัฐรินทร์ ตาลทอง” แม่ทัพหญิงแห่ง บล.กสิกรไทย

ในช่วงเริ่มต้นของเส้นทางสายการเงิน ณัฐรินทร์ ได้ฟูมฟัก ประสบการณ์อยู่กับ บงล.ภัทรธนกิจ อยู่ร่วม 4 ปี ก่อนจะย้ายเข้ามา เริ่มงานฝ่ายวาณิชธนกิจกับธนาคารกสิกรไทยในปี 40 โดยอยู่ในสาย งานด้านวาณิชธนกิจ และด้วยความสามารถทีเ่ ปีย่ มล้นก็ได้น�ำ พาให้เธอ ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ช่วงการทำ�งานกับธนาคารกสิกรไทย ณัฐรินทร์ ทำ�เกือบทุก ตำ�แหน่งในสายงานวาณิชธนกิจ ตั้งแต่ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายฯ ต่อด้วยรองผู้อำ�นวยการฝ่ายฯ จนขยับขึ้นถึงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่าย วาณิชธนกิจ

ผลงานสำ � คั ญ ๆ กั บ หน้ า ที่ ด้ า นวาณิ ช ธนกิ จ ของ เธอเธอคนนี้ หากจะเรียกว่าเป็นโปรไฟล์ระดับมาสเตอร์พีซ ก็คงไม่ผิดนัก ยกตัวอย่างคร่าวๆ อาทิ - เป็นหนึง่ ในทีมงานเพือ่ การระดมทุนให้กบั ธนาคาร กสิกรไทยโดยการจัดจำ�หน่าย SLIPs จำ�นวน 4,000 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนสถาบันในภาวะวิกฤตของสถาบันการเงิน - เป็นผู้บริหารงานขายและจัดจำ�หน่ายตราสารหนี้ ดูแลนักลงทุนสถาบัน เพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งใน ตลาดแรกและตลาดรอง - เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายตราสารหนีเ้ พือ่ การระดมทุนของ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เช่ น การประมู ล พั น ธบั ต ร ของรัฐวิสาหกิจต่างๆ การจัดจำ�หน่ายหุน้ กูข้ องบริษทั เอกชน ขนาดใหญ่ เช่น หุ้นกู้บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หุ้นกู้บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หุ้นกู้บมจ.การปิโตรเลียมแห่ง ประเทศไทย เป็นต้น อ่านต่อฉบับหน้า

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

Professional Station

เกีViceยรติ ก้อง เดโช President CIMBS

จะยังผันผวนแต่จะไม่รุนแรง แรงขายของนักลงทุนต่างชาติอย่าง หนักในตลาดหุ้นไทยรวมทั้งอินโดนีเชียและ ฟิลิปปินส์ เหตุผลหลักมาจาก ความกังวลว่า ประเทศเหล่านีจ้ ะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว เพื่ อ ชะลอการเพิ่ ม ขึ้ น ของอั ต ราเงิ น เฟ้ อ โดยเฉพาะหมวดอาหาร ที่ถือว่ากำ�ลังเป็นภัย คุกคาม เพราะมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ไปอีก ส่วนประเด็นความกังวลในสหรัฐและ ยุโรป เรามองว่าเป็นประเด็นรอง เพราะแรง ขายที่ อ อกมายั ง กระจุ ก อยู่ ใ นตลาดหุ้ น 3 ประเทศ นอกจากนั้น ในปลายสัปดาห์นี้เรา มองว่าดัชนีดาวโจนส์ จะเริ่มดีดตัวขึ้นได้จาก แรงหนุนของผลดำ�เนินงาน Q4 ของหุน้ สถาบัน การเงิน

เรายังมีมมุ มองเหมือนเดิมถึงราคาเป้า หมายของดัชนี SET คือ อยู่ที่ประมาณ 1,080 - 1,090 จุดแต่อาจจะเกิดในเดือน ก.พ. จาก เดิมที่มองว่า จะเกิดในเดือน ม.ค. เหตุที่ยัง มองในระดับนี้มาจาก 1. พื้นฐานโดยรวมทาง เศรษฐกิจยังไม่มีเปลี่ยนแปลง 2. อัตราการ ขยายตัวของกำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ ของตลาดในปีนยี้ งั ทรงตั ว ในระดั บ สู ง คื อ ประมาณ 18% 3. โบรกเกอร์ต่างชาติยังไม่มีการปรับลดราคา เป้าหมายของหุ้นในกลุ่มหลักๆ อย่างพลังงาน และธนาคารพาณิชย์ 4. ดัชนีที่ระดับประมาณ 1,000 - 1,008 น่าจะเป็นการปรับฐานในรอบนี้ ไปแล้วและ 5. เรามองว่าราคาน้ำ�มันจะขึ้นไป ทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ในไม่ช้านี้

เชื่อว่าการขายรอบนี้เป็นเพียงกลยุทธ์ ในการลงทุนระยะสัน้ ของต่างชาติ เพือ่ ลดความ เสีย่ ง ดังนัน้ เรามองว่าแรงขายทีอ่ อกมา น่าจะ เริ่มลดลงในอาทิตย์นี้ แต่หากยังขายออกต่อ เนื่อง เรามองว่าเม็ดเงินของนักลงทุนรายย่อย หรื อ แม้ แ ต่ พ วก Hedge Fund จะรั บไหว เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาเวลาดัชนี SET ปรับตัว ลงมาทีร่ ะดับค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานที-่ 2 ดัชนีมกั จะดีดตัวกลับ โดยมองว่าหากดัชนีดีดตัวกลับ และต่างชาติเริ่มหยุดขายในรอบนี้ ดัชนี SET จะขึ้นไปที่ระดับ 1,035 - 1,040 จุดในเบื้องต้น และยังมีสิทธิ์เห็นเหนือ 1,050 จุดได้ในปลาย เดือนนี้หรือต้น ก.พ.

Photo Release

THCOM มอบของขวัญร่วมกิจกรรมวันเด็ก

บมจ.ไทยคม (THCOM) มอบชุดเครื่องเขียน และอุปกรณ์การเรียน ที่บริษัทฯ ได้จัดทำ�ขึ้นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่ง ชาติประจำ�ปี 54 เพื่อมอบเป็นของขวัญของรางวัล ผ่านโรงเรียน หน่วยงานทหาร และศูนย์ราชการต่างๆ ที่ดำ�เนินการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ในเขตจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานีรวมกว่า 50 แห่ง www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

โดยหมายเลข

กาลครั้ ง หนึ่ ง นานมาแล้ ว มี พ่ อ ค้ า คนหนึ่ ง เป็ น คนร่ำ � รวยมาก เขารู้ จั กใช้ เ งิ น ของเขาอย่ า งประหยั ด ทำ�ให้เขามีเงินเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และมี มากพอที่จะใช้ไปได้ทั้งชีวิตของเขาเลย ทีเดียว

Gossip Station

นิทานสอนใจเรื่อง “ลูกเศรษฐี” เจ้าหนีเ้ ขาก็จะมายึดคืน หวังว่าลูกคงจะปรับตัว ได้และใช้เงินประหยัดขึ้นนะ ในตอนแรกชาย หนุ่มก็ไม่เชื่อคิดว่าพ่อล้อเล่น แต่ก็ต้องเปลี่ยน ความคิดเมื่อเจ้าหนี้พากันมายึดทรัพย์ไปเกือบ หมด เหลือเงินอยู่ไม่เท่าไร

แต่พอ่ ค้าก็มลี กู ชายอยู่ 1 คน เป็นคนที่ฟุ่มเฟือย ไม่รู้ จักคุณค่าของเงินเลย เขาเป็น เด็กเกเร ชอบแกล้งผู้อื่น และ ไม่ยอมเรียนหนังสือเลย ไม่ว่า พ่อของเขาจะเคีย่ วเข็ญอย่างไร จึงทำ�ให้เงินของพ่อค้าเริ่มน้อย ลงทุ ก วั น พ่ อ ค้ า ก็ ไ ม่ รู้ จ ะทำ � อย่างไร จึงไปปรึกษาเพื่อนที่ เป็นพ่อค้าด้วยกัน แต่ก็ไม่มี ใครช่ ว ยอบรมลู ก ชายของ เขาได้ จนมาวั น หนึ่ ง ขณะที่ พ่ อ ค้ า จะเดิ น ทางไปตลาด ก็เห็นเด็กขอทานคนหนึ่งเข้า เด็กคนนี้รู้จักเก็บออมและใช้ เงิน ทำ�ให้พอ่ ค้าคิดหาสาเหตุที่ ลูกชายของตนใช้เงินเก่งและ เกเร น่าจะมีเหตุผลมาจากการ ที่ พ่ อ ค้ า มี เ งิ น และตามใจลู ก นัน่ เอง พ่อค้าจึงได้วางแผนกับ เพื่อนที่จะสั่งสอนลูกให้เป็นคน ประหยัดและรู้ค่าของเงินให้ได้ โดยในวันต่อมาพ่อค้าได้เรียก ลูกเข้ามาคุย และบอกกับลูกของตนว่า ตอนนี้พ่อแก่แล้ว เงินที่เรามีอยู่วันนี้

หน้า 14

ในตอนนี้เองลูกเศรษฐีก็คิดได้ว่าตอนที่ พ่อยังมีเงินอยู่ เขาน่าจะตั้งใจเรียนและ ประหยัดมากกว่านี้ เมื่อคิดได้เช่นนั้น ลู ก เศรษฐี ก็ เ ริ่ ม เก็ บ เงิ น และรั บ จ้ า ง ทำ�งานทุกอย่างเพื่อที่จะเก็บเงินซึ่งทำ�ให้ เขารู้จักค่าของเงินมากขึ้น เปลี่ยนจาก คนฟุ่มเฟือยมาเป็นคนประหยัด เก็บออม จนเวลาผ่ า นไปครึ่ ง ปี พ่อของเขาก็มาหาและพาเขาไป ที่ บ้ า น พร้ อ มเล่ า เรื่ อ งต่ า งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้เขาฟัง และหลังจาก นั้นชายหนุ่มซึ่งเคยตกอับก็รู้จัก ค่าของเงินและการประหยัด..

R

ในตอนแรกลูกเศรษฐียงั ไม่รสู้ กึ ได้ใช้เงินที่ มีอย่างสนุก จน 1 อาทิตย์ผ่านไป เงินก็หมด ต้อง ขอยืมคนอื่น พอนานเข้าก็ไม่มีใครให้ยืม ลูกเศรษฐี จึงกลายมาเป็นขอทานที่ต้องนอนตามข้างถนน www.istationnews.com


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

ตลาดหุน้ ไทยวันนีต้ อ้ งจับตาการ ประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการ เงิน (กนง.) ที่คาดว่าปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ย 0.25% รวมถึงประเด็นค่าเงิน ยู โ ร โดยหาก ค่ า เงิ น ยู โ รอ่ อ นลงต่ อ เนื่ อ งจากคว ามกั ง วลหนี้ สิ น ยุ โ รป อาจมีแนวโน้มทางจิตวิทยาให้นักลงทุน ต่างประเทศมีแรงเทขาย และเป็นความ เสี่ยงกดดันดัชนีตลาดหุ้นไทย ประเมิน แนวรั บ ดั ช นี ฯ วั น นี้ ที่ 1,008 จุ ด และ 1,000 จุด

แนวโน้มดัชนีฯ วันนีม้ โี อกาสปรับ ขึ้นได้ทางเทคนิค หลังเริ่มมีแรงซื้อกลับ เข้ามาบ้างในการซื้อขายวานนี้ โดยมี แนวต้าน 1,030 จุด และแนวรับที่ 1,008 - 1,005 จุด ทั้งนี้ คาดว่าการ ประมูลพันธบัตรในยุโรปสัปดาห์นี้น่าจะ ผ่านไปได้ ส่วนนักลงทุนต่างชาติแม้จะยัง ปรับพอร์ตในตลาดหุ้นไทย หลังเห็นแรง ขายยังมีออกมาในตลาดไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อลดความเสี่ยงจาก สถานการณ์ในยุโรป และดัชนีหนุ้ ไทยปรับ ตัวสูงมากในช่วงต้นปีนี้ แต่วันนี้คาดว่า แรงขายดังกล่าวอาจเบาบางลง

หน้า 15

การเคลอื่ นไหวดชั นีตลาดหุน้ ไทย วันนี้ยังขึ้นอยู่กับเม็ดเงินต่างชาติว่าจะมี การปรั บ พอร์ ต ขายทำ � กำ �ไรอยู่ ห รื อไม่ โดยหากต่างชาติมแี รงขายชะลอลงจะช่วย เสริ ม ให้ บ รรยาก าศการ ลงทุ น ดี ขึ้ น ซึ่งดัชนีฯ อาจจะมีแรงรีบาวด์กลับขึ้นมา ได้ โดยการประชุมคณะกรรมการนโยบาย การเงิน (กนง.) หากปรับขึ้นดอกเบี้ยจะ ส่งผลบวกต่อหุน้ กลุม่ ธนาคารให้ราคาเพิม่ ขึ้ น และผลั ก ดั น ดั ช นี ฯ บวก กลยุ ท ธ์ แนะนำ�รอซื้อเมื่อราคาหุ้นอ่อนตัว แนวรับ 1,000 จุด ส่วนแนวต้าน 1,036 - 1,030 จุด

คลิก

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกร�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 11 มกร�คม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,704.72 7.86% 4,066.59 11.82% 7,916.76 23.01% 19,718.64 57.31%

2,718.27 7.90% 3,692.13 10.73% 11,814.40 34.34% 16,181.91 47.03%

-13.55

Last Update

Decline 39%

374.46 -3,897.64 3,536.73 11/01/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,013.39 702.07 1,537.71 276.27

Chg

%Chg

-4.64 -4.2 -8.77 0.64 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

11/01/11

-0.46 -0.59 -0.57 0.23 34,406.71 583.5

16:59:53

AGRO

A dv ance 31%

0.6 0.4

No C hange 30%

TECH

CONSUMP

0.2 0 -0.15

-0.53

0.09

-0.2 -0.4 -0.6

SERVICE

-0.01

-0.8

-0.77

FINCIAL

-0.79 -0.39

A dv ance 35%

Decline 36% No C hange 29%

RESOURC

INDUS 0.44

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกร�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 11 มกร�คม 2554

SCB

( Day )

: SCB 7,000,000

Price & Fundamental Symbol SCB

Last 97.75 Chg -1.75  %Chg -1.76  Open 99.25  High 99.50  Low 97.25  Prev 99.50  Avg 98.19  AccVol 31,294,000  AccVal(K฿) 3,072,827  %Fluct 2.29  P/E 14.48  P/BV 2.22  DPS(Baht) 1.00  Yield(%) 2.51  EPS(Baht) 6.75  MktCap(Mil.) 331,629  Broker Target Update KKS 130 10/01/11 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง PST 143.3 06/01/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 04/01/11 ค่าการ KS ม่ ขึน้ มากที140

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 99.50

99.25

99.00

98.75

Price

98.50

98.25

98.00

97.75

97.50

97.25

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกร�คม 2554

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 11 มกร�คม 2554

BFIT

( Day )

Price & Fundamental Symbol BFIT

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: BFIT

5.80 0.55  10.48  5.30  6.35  5.30  5.25  5.98  15,612,800  93,387  17.56  14.15  0.53  0.20  3.81  0.41  1,160  Target Update

No Comment

1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000

Vol.

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 6.35

6.30

6.25

6.20

6.15

6.10

6.05

6.00

5.95

Price

5.90

5.85

5.80

5.75

5.70

5.65

5.60

5.55

5.50

5.45

5.40

5.35

5.30

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกร�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 11 มกร�คม 2554

BFIT

( Day )

Price & Fundamental Symbol BFIT

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: BFIT

1,800,000 1,600,000

5.80 0.55  10.48  5.30  6.35  5.30  5.25  5.98  15,612,800  93,387  17.56  14.15  0.53  0.20  3.81  0.41  1,160  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,400,000 1,200,000

Vol.

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000

ATO/C Volume 6.35

6.30

6.25

6.20

6.15

6.10

6.05

6.00

5.95

Price

5.90

5.85

5.80

5.75

5.70

5.65

5.60

5.55

5.50

5.45

5.40

5.35

5.30

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 530 ประจำ�วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554

ปฏิทินกิจกรรม ประจำ�วันที่ 12 มกราคม 2554 10:30 13:00

ธนาคารกสิกรไทย จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวหนังสือ “คู่มือทำ�ธุรกิจและใช้ชีวิตในเมือง ไทยสำ�หรับนักลงทุนจีน” ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป แถลงข่าว “สรุปผลการดำ�เนินงานปี 53 และแผนการดำ�เนิน งานปี 54” อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 12 ม.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you