Page 1

Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

5 5 6 7

แนะซือ ้ ADVANC แมไร 3G เซียนหุน  ชีก ้ ำไรนอนวอยซโตไมหยุด

News Station จีนจอเขมปลอยสินเชือ่ ใหมป5 3 HTECH ปหนารุกธุรกิจเต็มสูบ HFT เขียวแตไมขน หวยตูส ง สมทบเพือ่ สังคม 28%

9

Dynamic Station

10

ธรรมเทนเมนท

12

Professional Station

LOXLEY เสีย่ งเทรดเงินสด พุทธศาสนาอยางเซ็น...ไมมีผูหญิง !!! AOT ราคาเปาหมายที่ 52.50 บ.

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

เฮอ!!!ตลาดหุน เปนไรเนีย่ ???

มีลนุ รีบาวดข นึ้ ได โบรกเกอรแนะซื้อ ADVANC ตอไป แมเปดประมูลไลเซนส 3G สอลากยาวไป Q3/52 ชี้ราคาเปาหมายหุนป 53 ที่ 100 บาท แตถาเกิดปาฏิหาริย 3G จุติไดจะขยับราคา 15 Data Station พื้นฐานใหเปน 115 บาท ขณะที่การประกอบธุรกิจก็ไดเปรียบคูแขงทั้งในดานคุณภาพให บริการที่มีการลงเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งกำไรนอนวอยซมีแววโตไมหยุด ต‡อหนˆา 3 คาดปหนาแตะ 1.7 หมื่นลานบาท

มาบตาพุดฉุดหุน  พ.ย.หงอย

ตลท.คาดตช.ขายตอเนื่องถึงสิ้นป

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดตัวเลขสรุปดัชนีหุนไทยสิ้น เดือน พ.ย. 52 พบมูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวันลดลงต่ำสุดในรอบ 4 เดือน มองมาบตาพุด-การเมืองเปนตัวกดดัน ดานตางชาติทำสถานะขายสุทธิ ครั้งแรกในรอบ 9 เดือน กวา 1.3 หมื่นลานบาท ประเมินกระหน่ำขายไป จวบสิ้ น ป ห รื อ จนกว า ปมจะเห็ น ทางคลี่ ค ลาย ขณะที่ ต ลาดอนุ พั น ธ ต‡อหนˆา 3 ทองคำรอนแรงตามกระแสทองฟเวอร

NCH ยันปนี้ไมกลับไปขาดทุน มองรายไดปห  นาพุง  10% อัพ ‘โศภนา เจนบวร’

ตอนที่ 12

ต‡อหนˆา 11

NCH เชื่อรายไดป 53 โตเกิน 10% จากปนี้ที่ประเมินไวดีกวาป 51 ที่ ทำได 779.59 ลานบาท ระบุจอเปดโครงการใหมเพิ่มเบื้องตน 2 มูลคาคราวๆ แตละโครงการอยูในกรอบ 2 รอยลานถึง 1 พันลานบาท และหวังโครงการเดิม ทั้ง 8 โครงการมูลคา 3 - 4 พันลานบาทโกยเงินเพิ่มไดอีกในปหนา ย้ำทั้งปนี้มี กำไรไมกลับไปขาดทุน ระบุ 9 เดือนแรกตุนไว 24.30 ลานบาทแลว ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

Special Learning

In KOTOBUKI Resort KOTOBUKI RESORT

At Chonburi

เรียนรูแนวคิด กับเทคนิคกราฟ ดวยการบริหารพอรตในสถานการณจริง

¡ÑººÃÃÂÒ¡ÒÈ·ÕèàÂç¹ÊºÒ ·ÐàŪÒÂËÒ´·Õè

â¤âµºØ¡Ô ÃÕÊÍÏ· ªÅºØÃÕ

ตามคำเรียกรองอีกครั้ง กับ Special Learning In KOTOBUKI Resort At Chonburi ยินดีดวยสำหรับนักลงทุน ที่อยูในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกลเคียง เมื่อ eFinanceThai เรียนเชิญทุกทานมาเรียนรูกับเครื่องมือ eFinanceThai แบบเจาะลึก พรอมแนวคิดใหมๆ กับเทคนิค กราฟ และการบริหารพอรตใหเหมาะกับสถานการณจริง ดวยบรรยากาศที่แสนเย็นสบาย ทะเลชายหาดที่โปรงโลง และอาหารสุดอรอยสไตลญี่ปุน ที่โคโตบุกิ รีสอรท ชลบุรี ดวน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ทานแรกเทานั้น

พรอมแลว...เตรียมตัวพบกันในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2552 ตั้งแตเวลา 9.30 - 16.30 น. (ของทั้ง 2 วัน) ดวยราคาพิเศษสุด เพียง 7,000 บาท เทานั้น ! สำรองที่นั่งไดที่เบอร 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 - 17.30 น.!

eFinanceThai.com www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552 แนะซื้อ ADVANC (ตอจากหนา 1) พระปรมาภิ ไ ธยอี ก ครั้ ง ด ว ย เมื่ อ รายได ไ ป และการแปรสั ญ ญา ฝ า ยวิ เ คราะห บล.ฟ ล ลิ ป กทช ชุดใหมทั้งหมดเขามาทำงาน ก็ สัมปทาน ซึ่งประเด็นตางๆ อาจสง (ประเทศไทย) ให ค ำแนะนำการ จะตองเขามาศึกษาในเรื่องการออก ผลใหการเปดประมูลใบอนุญาต 3G ลงทุ น หุ น ADVANC เป น ประเมิ น ใบอนุญาต 3G อีกครั้งวาที่ผานมามี ของ กทช. ขณะที่ แ นวโน ม รายได ราคาพื้นฐานในป 53 ที่ 100 บาทตอ รายละเอี ย ดอย า งไร และจะมี ขั้ น หุน (แตถารวม 3G ราคาพื้นฐานจะ ตอนอะไรต อ ไป นอกจากนี้ ยั ง มี บริ ก ารเสริ ม (Non-Voice) ของ ประเด็นตางๆ ที่ถูกหยิบยกขึ้นมา ไม ADVANC คาดจะขยายตัวขึ้น หลัง เปน 115 บาท) ทั้ ง นี้ ADVANC ยั ง คงได วาจะเปนการแกสัญญาสัมปทานใน คาดว า ในสิ้ น ป จ ะมี ผู ใ ช บ ริ ก ารอิ น เปรียบคูแขงทั้งในดานคุณภาพของ อดีตระหวางเอกชนกับ ทีโอที และ เทอร เ น็ ต ประมาณ 13.5 ล า นราย การให บ ริ ก ารที่ มี ก ารลง Network กสท. ซึ่ ง ไม ไ ด ผ า น ครม. ที่ ส ร า ง คิดเปน 21% ของประชากรแบงเปน ครอบคลุมทั่วประเทศ มีจำนวนผูใช ความเสียหายใหกับรัฐที่ตองสูญเสีย Non-Subscription 55% (คือผาน บริ ก ารสู ง สุ ด ที่ 28.28 ล า นราย มี ส ว นแบ ง ทางการตลาดประมาณ 44.95% และมี ส ภาพคล อ งทาง การเงิ น ที่ แ ข็ ง แกร ง มี เ งิ น สดในมื อ 21,798 ล า นบาท มี สั ด ส ว น Net debt to Equity เพียง 0.21 เทา และ มี EBITDA ประมาณ 46,000 ลาน KHAOKHO GOLDEN RESORT บาทตอป สำหรับประเด็นใบอนุญาต .....เขาคอโกลเดน รีสอรท...... 3G ฝายวิเคราะหมีมุมมองวา ตอง เปนรีสอรทในเขาคอ ที่ถูกบรรจงสราง ลาชาออกไป ซึ่งอาจจะเลื่อนออกไป ขึ้นทามกลางขุนเขาปาไมและสาย ในไตรมาสที่ 3 และจะสามารถให หมอก ซึ่งทานสามารถสัมผัสอิงแอบ ใบอนุญาต 3G ไดภายในป 53 และแนบชิดกับความเปนธรรมชาติ และ โดยมองว า หลั ง จากที่ อากาศอันบริสุทธิ์อยางเปนสวนตัว เลื อ ก กทช. 4 ท า นแล ว ขั้ น ตอน ณ เขาคอโกลเดนรีสอรท ที่ซึ่งหลีก ต อ ไปคื อ จะต อ งมี ก ารตรวจสอบ หนีจากความวุนวาย การใชชีวิตที่เรียบ คุณสมบัติของ กทช. ทั้ง 4 จากนั้น งายและสงบเงียบ จะทำใหทานประทับ จะมีการรอลงพระปรมาภิไธย และ การเลือกประธาน กทช. และรอลง ใจ มิรูลืม......

หน้า 3

ก า ร ใ ช ข อ ง บ ริ ษั ท โ ร ง เ รี ย น มหาวิทยาลัย Internet Cafe) สวน อีก 45% เปน Subscription ซึ่งใน จำนวนดั ง กล า วมี ผู ใ ช บ ริ ก ารอิ น เทอรเน็ตบอรดแบนด ประมาณ 3.7 ลานราย จากอินเทอรเน็ตแพกเกจ (Narrowband) 1.3 ล า นราย ใช บริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต ผ า นโทรศั พ ท มือถือ (GPRS) 0.8 ลานราย และ บนโทรศั พ ท Smart Phone อี ก ประมาณ 0.2 ล า นรายสำหรั บ ADVANC จำนวนผู ใ ช บ ริ ก ารอิ น เทอรเน็ตซิม (Net SIM) เพิ่มขึ้นเปน จำนวนมาก โดยในช ว งมี น าคม สิงหาคม 2552 ยอดจำหนาย AIS Net SIM โตขึ้น 147% เปน 200,000 ราย ซึ่งจะเห็นไดวาการเติบโตของ รายได ใ นอนาคตจะมาจากบริ ก าร เสริม (Non-Voice) ใน 9 เดือนแรก ADVANC มีกำไรสุทธิ 12,940 ลาน บาท ทั้งป 2552 คาดวาจะมีกำไร สุทธิ 17,044 ลานบาท สวนปหนา กำไรสุ ท ธิ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เป น 17,779 ล า นบาท ซึ่ ง โตได จ ากเศรษฐกิ จ ที่ ขยายตั ว การใช บ ริ ก ารจะเพิ่ ม ขึ้ น และการเติ บ โตของการใช บ ริ ก าร เสริมก็จะเติบโตขึ้นมากเชนกัน

¾ÔàÈÉ!!!

ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ¨Í§¼‹Ò¹ eFinanceThai ÃѺʋǹŴ 20% ¨¹¶Ö§à´×͹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552 หนาวนี้.....ไปพักผอนรับอากาศบริสุทธิ์ ที่เขาคอโกลเดน รีสอรทกันเถอะ.....

มาบตาพุด

(ตอจากหนา 1)

ดร.วิรไท สันติประภพ รอง ผู จั ด การสายงานพั ฒ นาและวาง แผนกลยุ ท ธ อ งค ก ร ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (ตลท.) กล า วว า ตลาดหุ น ไทยในเดื อ น พ.ย.คอนขางมีความผันผวน โดย ได รั บ ผลกระทบจากป จ จั ย ลบ ภายในประเทศทั้ ง ป ญ หามาบตา พุด และสถานการณการเมือง ทั้งนี้ ในช ว งต น เดื อ นตลาดฯ ได รั บ

อานิ ส งส จ ากการปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ของตลาดหุ น ภู มิ ภ าค โดยดั ช นี ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นปดสูงสุดของเดือนที่ 717.90 จุด ในวันที่ 11 พ.ย. 2552 แต ป รั บ ตั ว ลดลงในสั ป ดาห ที่ 3 และ4 โดยสิ้นเดือนพ.ย.ดัชนีฯ ปด ที่ 689.07 จุด เพิ่มขึ้น 0.56% จาก เดือนกอน ขณะที่ตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอปรับตัวสูงขึ้นปดที่ 212.01 จุด หรือเพิ่มขึ้น 0.99% จากเดือน กอนหนา

ทั้ ง นี้ ใ นเดื อ นพ.ย. นั ก ลงทุ น ต า งประเทศมี ส ถานะขาย สุ ท ธิ จำนวน 13,239 ล า นบาท และถื อ เป น ครั้ ง แรกในรอบ 9 เดือน นับตั้งแตเดือนมีนาคม ที่นัก ลงทุนตางประเทศซื้อมีสถานะซื้อ สุทธิจำนวน 2,115 ลานบาท แต อยางไรก็ตามหากนับรวมทั้งปนัก ลงทุ น ต า งประทศยั ง มี ส ถานะซื้ อ สุ ท ธิ ก ว า 42,483 ล า นบาท ส ว น มู ล ค า การซื้ อ ขายเฉลี่ ย ต อ วั น ใน

เดื อ นพ.ย.ปรั บ ตั ว ลดลงต่ ำ สุ ด ใน รอบ 4 เดือน หลังทำสถิติสูงสุดใน รอบ 27 เดือนในเดือนต.ค.ที่ผาน มาแตยังคงสูงกวาชวงเดียวกันของ ป ก อ น ทั้ ง นี้ ใ นส ว นของจำนวน บัญชีที่มีก ารซื้ อ ขายยัง คงปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ต อ เนื่ อ ง แต มู ล ค า การซื้ อ ขายต อ บั ญ ชี ป รั บ ตั ว ลดลงเมื่ อ เทียบกับเดือนกอน สำหรั บ ภาวะการซื้ อ ขาย ในตลาดอนุพันธ ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

มาบตาพุด

(ตอจากหนา 3)

ปริ ม าณสั ญ ญาซื้ อ ขาย เฉลี่ ย รายวั น ของ Gold Futures เพิ่ ม ขึ้ น กว า เท า ตั ว จากเดื อ นก อ น หน า และทำสถิ ติ สู ง สุ ด ใหม ห ลั ง ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัว เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง พร อ มกั น นี้ ด ร.วิ ร ไท ยั ง คาดการณวา นักลงทุนตางชาติจะ เทขายหุนในตลาดหุนไทยตอเนื่อง ไปจนถึ ง สิ้ น ป 52 เนื่ อ งจากความ กั ง วลในป ญ หาการเมื อ งที่ ยั ง มี

ดร.วิรไท สันติประภพ

NCH ยันป

(ตอจากหนา 1)

นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู จั ด การ บมจ.เอ็ น . ซี . เฮาสซิ่ง (NCH) เปดเผยวา บริษัทฯ ตั้งเปาการเติบโตของรายไดในป 53 ไม ต่ ำ กว า 10% จากที่ ใ นป นี้ ประเมินรายไดจะมากกวาปกอนที่ ทำได 779.59 ลานบาท เนื่องจากมี แผนเปดโครงการใหมโดยเบื้องตน จะมี ก ารเป ด 2 โครงการ มู ล ค า โครงการละประมาณ 200 - 1,000 ลานบาท ทั้ ง นี้ อยู ร ะหว า งการ พิจารณาถึงความเหมาะสมในทำเล ที่ ตั้ ง และขนาดของพื้ น ที่ รวมทั้ ง ศึกษาสถานการณตลาดภาพรวมที่

News Station

หน้า 4

ป ร ะ เ ด็ น ต อ ง ติ ด ต า ม แ ล ะ ผลกระทบจากปญหามาบตาพุดที่ มี ไ ปจนกว า จะเห็ น ข อ สรุ ป ที่ เ ป น แบบรูปธรรม โดยพิจารณาปริมาณการ ซื้ อ ขายของนั ก ลงทุ น ต า งชาติ ขณะนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงดวย การหั น ไปลงทุ น ในประเทศกำลั ง พั ฒ น า ใ น ภู มิ ภ า ค นี้ เ ช น อิ น โดนี เ ซี ย และ ฟ ลิ ป ป น ส โดย เฉพาะอินโดนีเซีย ซึ่งไดเปรียบจาก ความต อ เนื่ อ งนโยบายเศรษฐกิ จ มหภาค รวมทั้ ง ได ป ระโยชน จ าก กิจการพลังงานในประเทศ “ถาใหผมมองการลงทุน ของตางชาติในชวงนี้คงนิ่งและอาจ เห็นการขายสุทธิไป ถึงสิ้นปเพราะ เข า ใจได ว า เป น เรื่ อ งความวิ ต ก กั ง วลเป น ระยะๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ป ญ หาการเมื อ งและมาบตาพุ ด และอี ก ส ว นก็ อ าจจะมี นั ก ลงทุ น ต า งชาติ บ างส ว นที่ ไ ม ล งทุ น แล ว เ พ ร า ะ เ ป น ช ว ง ใ ก ล ป ล า ย ป ” ดร. วิรไท กลาว

อ ยู อ า ศั ย ซึ่ ง เ ชื่ อ ว า ยั ง มี ค ว า ม ตองการที่อยูอาศัยอยูในระดับที่ดี นอกจากนี้ ในป 53 คาดวาจะมีราย ไดจากการขายโครงการเดิมที่เปด ขายอยู จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 8 โครงการ มูลคาประมาณ 3 - 4 พันลานบาท ส ำ ห รั บ แ น ว โ น ม ผ ล ประกอบการในไตรมาส 4/52 ทั้งใน ส ว นของรายได แ ละกำไรคาดจะ ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน โดยมี รายได จ ากโครงการเดิม จำนวน 8 โครงการที่อยูระหวางการเปดขาย อี ก ทั้ ง โครงการดั ง กล า วมี สั ด ส ว น บานขายพรอมโอนที่ลูกคามีความ ตองการในอัตราที่สูงโดยมีสัดสวน

ประมาณ 40 - 50% ของพอร ต บริ ษั ท ซึ่ ง จะมี ก ารรั บ รู ร ายได ห ลั ง จากการขายในระยะเวลา 1 - 2 เดือน เร็วจากเดิมที่จะมีการรับรูราย ไดประมาณหลังการขายประมาณ 8 เดือนถึง 1 ป ประกอบกับบริษัทไดมีการ ปรับโครงสรางตนทุนบริหารภายใน ลง สงผลใหตนทุนการดำเนินงาน โดยรวมปรั บ ตั ว ลดลง อี ก ทั้ ง ประเด็นดังกลาวไดชวยสนับสนุนให บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไร ขณะที่อัตรากำไรขั้นตนในปนี้ปรับ ตัวดีขึ้นมาอยูที่ 30% จากปกอนที่ 26 - 28%

“ทั้ ง ป นี้ จ ะพลิ ก เป น กำไร จากป ก อ นที่ ข าดทุ น (อยู ที่ 45.80 ลานบาท) เพราะผลประกอบการใน ช ว ง 9 เดื อ นแรก เติ บ โตดี โดยมี กำไรสุทธิแลว 24.30 ลานบาท สวน รายได ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ น โดย ขยายตั ว ขึ้ น ของผลงานนี้ ม าจาก การขายโครงการภายใตการบริหาร จัดการอยู และใกลที่จะปดการขาย แลว” นายสมเชาว กลาว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

จีนเตรียมจำกัดการ ปลอยสินเชื่อใหมปหนา

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา จีน เตรียมจำกัดการปลอยสินเชื่อใหมป 2010 ให อยูในระดับไมเกิน 7 - 8 ลานลานหยวน หรือ ประมาณ 1 ลานลานดอลลารเพื่อปองกันภาวะ ฟองสบูสินทรัพย โดยแหลงขาวที่ใกลชิดเปดเผยวา คณะ กรรมการกำกับภาคธนาคารจีนมีแผนจะจำกัด การปล อ ยสิ น เชื่ อ ใหม ใ นป ห น า หลั ง จากช ว ง 10 เดือนแรกปนี้มีการปลอยสินเชื่อใหมสูงถึง 8.9 ลานลานหยวน ทั้งนี้ จีนอยูระหวางหาทางปองกันภาวะ ฟองสบู สิ น ทรั พ ย ซึ่ ง เป น ความเสี่ ย งต อ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และอาจ สงผลใหเกิดปญหาหนี้เสีย

News Station

หน้า 5

โฟลคสวาเกนเขาถือหุน 20% ในซูซูกิ หวังใชเปนฐานบุกตลาดเอเชีย รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา ซูซูกิ มอเตอร ค อร ป เป ด เผยว า โฟลคสวาเก น เอจี คายรถยนตเยอรมนีไดเขามาถือหุน 20% ของ บริ ษั ท เพื่ อ เป น พั น ธมิ ต รในการทำตลาดยาน ยนตภูมิภาคเอเชีย โดยซูซูกิเปดเผยวา โฟลคสวาเกนจะ ใชเงินลงทุนราว 222.5 พันลานเยน (2.5 พัน ลานดอลลาร) สำหรับการซื้อหุนดังกลาว ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังกลาวจะเสร็จ สิ้นในเดือนกุมภาพันธปหนา

สิงคโปรคาดจีดีพีป 2010 จะขยายตัว 5.5% รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา สำนัก นโยบายการเงิ น สิ ง คโปร ค าดการณ ว า จี ดี พี สิงคโปรป 2010 จะขยายตัวในอัตรา 5.5% หลัง ความตองการในตลาดโลกฟนตัวสงผลใหภาค การผลิตในประเทศขยายตัว โดยสำนั ก นโยบายฯ ระบุ ว า ตั ว เลข ประมาณการจี ดี พี ดั ง กล า วมาจากการสำรวจ ความเห็นของนักเศรษฐศาสตร 20 คน ซึ่งเปน การจัดแบบสำรวจรายไตรมาส ขณะที่รัฐบาลสิงคโปร คาดการณวา จีดี พี ป นี้ จ ะติ ด ลบระหว า ง 2% - 2.5% ส ว นในป หนาคาดวาจะขยายตัวระหวาง 3% - 5%

HTECH เปดแผนปหนารุกธุรกิจเต็มสูบ เจาะฐานลูกคาใหม/ดันรายไดเพิ่ม 25% นายพี ท ริ ม ชลา ประธานเจ า หน า ที่ บริ ห าร บริ ษั ท แฮลเซี่ ย น เทคโนโลยี่ จำกั ด (มหาชน) หรือ HTECH เปดเผยถึงกลยุทธการ ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ในป 2553 ว า ยั ง คงให ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑที่มีความ แม น ยำ คุ ณ ภาพการทำงานสู ง และช ว ยลด ตนทุนใหกับลูกคาได รวมถึงการลดตนทุนเพื่อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพทางการแข ง ขั น ซึ่ ง ที่ ผ า นมาได ปรับปรุงกระบวนการผลิตจากระบบ Manual เปนระบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ เพื่อรับมือ กั บ แ น ว โ น ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ทั้ ง ชิ้ น ส ว น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และ HARD DISK DRIVE (HDD) ที่ฟนตัวอยางชัดเจนตั้งแตชวงไตรมาส 2/52 และตอเนื่องถึงป 2553 สะทอนไดจาก อั ต ราส ว นคำสั่ ง ซื้ อ ต อ กำลั ง การผลิ ต ของ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากพิจารณาในแงของผลิตภัณฑ ใหมๆ บริษัทยังคงใหความสำคัญกับผลิตภัณฑ ประเภท Carbide Cutting Tools ซึ่ ง เป น เครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่ทำจาก Carbide ซึ่งมี ปริมาณการใชสูงมาก และกลุมสวานปลายเพชร

(PCD Drill) ที่ มี อั ต รากำไรขั้ น ต น (Margin) คอนขางสูง นอกจากนี้ยังไดทยอยซื้อเครื่องจักร ใหม ๆ เพิ่ ม อย า งต อ เนื่ อ ง โดยป ห น า บริ ษั ท มี แผนที่จะใชเงินลงทุนจำนวน 35 ลานบาทในการ ซื้ อ เครื่ อ งจั ก ร จากช ว งปลายป นี้ บ ริ ษั ท ได เ พิ่ ม เครื่องจักรใหมจำนวน 4 เครื่อง ซึ่งไดทยอยติด ตั้ ง แล ว และบางส ว นจะทยอยติ ด ตั้ ง ช ว งต น ป หน า โดยจะทำให ก ำลั ง การผลิ ต ของบริ ษั ท เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 25% ในปหนา สำหรับแนวโนมเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้น สวน HDD และอิเล็กทรอนิกสป 2553 คาดวานา จะขยายตัว ไดประมาณ 10 - 15% จากป 2552 เนื่องจากภาพรวมของอุตสาหกรรมฯ ยังคงขยาย ตั ว ได อ ย า งต อ เนื่ อ งจากความต อ งการสิ น ค า คอมพิ ว เตอร ที่ ต อ งใช ฮ าร ด ดิ ส ก ไ ดร ฟ เป น ส ว น ประกอบสำคัญมีเพิ่มสูงขึ้น ไมวาจะเปน Hard Disk 2.5 นิ้ว ซึ่งสวนใหญใชใน Notebook และ External Hard Drive ซึ่งกำลังไดรับความนิยม จากผูใชอยางมากมาตอเนื่อง จนทำใหสินคา ขาดตลาดในบางชวงซึ่งสงผลดีตอบริษัทโดยตรง ในแง ข องกำลั ง การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยบริ ษั ท

ตั้ ง เป า รายได จ ากกำลั ง การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในป 2553 ไวที่ 25% อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม แ ม ก า ร ฟ น ตั ว ข อ ง อุตสาหกรรมฯ อาจมีผลทำใหมีการแขงขันกัน ทางธุ ร กิ จ กั น มากขึ้ น แต บ ริ ษั ท ไม ไ ด กั ง วล เนื่องจากมีความไดเปรียบในแงของเครื่องจักร และบุคลากรที่มีความรูและประสบการณสูง มี ความหลากหลายครอบคลุมความตองการของ ลู ก ค า อี ก ทั้ ง ยั ง เป น ผู น ำตลาด PCD Cutting Tools ในส ว นของลู ก ค า กลุ ม ผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว น ฮารดดิสกระดับผูนำของโลกหลายคาย ซึ่งมีฐาน การผลิ ต หลั ก ในเมื อ งไทยทั้ ง เก า และใหม ที่ มี ความแข็งแกรง ซึ่งตางๆ เหลานี้ถือเปนจุดเดน ของบริษัท www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

หน้า 6

Gr n Forward Thinking Green, Live Green

HFT เขียวแตไมขน สองวันกอน (หมายถึงวันพุธที่ 9 ธ.ค.) เห็นหุน HFT กระตุก ขยับบวกไดพรอมดวยปริมาณการซื้อขายที่หนาเกินปกติ ทามกลางหุน อื่นที่ยังแดงกันเปนเบือทำใหอยากจะคนหาสุดหัวใจวาหุนตัวนี้มีอะไรดี ทวาภาพทั้งหมดกลับดูจะจืดชืดทันทีในชวงปลายๆ การซื้อ ขายซึ่งระหวางวันราคาหุนปรับขึ้นไดแรงแทๆ แลว แตก็มิอาจยืนเขียว เขมๆ ไดนานพอ โดยการบวกไดเพียงเล็กนอยทำใหสงสัยวา วันนี้ยังจะ ยืนบวกไดอีกวันหรือไม นั ก วิ เ คราะห บล.กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) มองสั ญ ญาณทาง เทคนิคหุน HFT วา แมจะปรับขึ้นไดชัดเจน แตทิศทางยังไมแนนอนจึง เหมาะเพียงเก็งกำไรระยะสั้น ภายใตกรอบการเคลื่อนไหว โดยมีแนว ตานที่ 1.90 บาท ถัดไปอยู 2.00 บาท และ 2.14 บาท แนวรับอยูที่ 1.83 บาท, 1.80 บาท และ 1.79 บาท ตามลำดับ โดยหากหลุดแนวรับควร ขายตัดขาดทุน วันทำการลาสุดราคาหุน HFT เปดที่ระดับ 1.81 บาท ระหวาง วันทำจุดสูงสุดที่ 2.02 บาท กอนจะยอลงมาปดที่ 1.84 บาท บวก 0.05 บาท หรือ 2.79% มูลคาซื้อขาย 54.06 ลานบาท

HFT Financial Data

งบ Q2/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/09/2552 Asset 1,838.21 Liabilities 527.24 Equity 1,310.97 Paid-up Capital 658.43 Revenue 1,308.87 Net Profit 89.63 EPS(Baht) 0.14 ROA(%) 8.04 ROE(%) 7.81 Net Profit Margin(%) 6.85

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

694.71

-4.11

-0.59

487.39

-2.97

-0.61

1,051.67

-6.79

-0.64

211.63

-1.35

-0.63

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

16,135.73 146.30

09/12/09 16:59:51

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type Institute Foreign Local

Last Update

Buy

Sell

Net

1,616.24

857.65

+758.59

(10.02%)

(5.32%)

3,781.46

5,552.20

(23.44%)

(34.41%)

8,201.83

7,132.27

(50.83%)

(44.20%)

-1,770.74

+1,069.56

09/12/09

WE CAN’T DO THIS ALONE Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 08/12/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

11.39 0.90 1.99

11.17 1,178.60

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 30/04/2552 4 อันดับผูถือหุนราย ให ญ

1. HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD

2. น.ส.จันจิรา เซ็นนิล 3. นายสตีเวน วาย จาง 4. นายสมบั ติ สุ ว รรณสิ ง ห

54,200,000 (82.32%) 1,406,000 (2.14%) 748,500 (1.14%) 609,500 (0.93%)

àÍ×èÍ¡ѹà¶ÍÐàÃÒ

กับหุนไทยที่ซึมลง แมไมมากไมมาย แตก็เปนสัญญาณวา หนาวนี้กระทิงยังมาไมถึง และนาจะยังอยูอีกไกลหลายลี้ ดวยอากาศที่ไมเย็นและไมรอนจนเกินไปนี้เหมาะกับการลงทุนสไตลเอื่อยๆ เปนยิ่งนักผูใจรอน ชอบฟนกำไรฉึบฉับ แบบซื้อปุบตั้งขายปบคงจะตองเบื่อกันไปกอน หุนเก็งกำไรกำไรรวงโรย หุนพื้นฐานที่ฝรั่งนิยมเก็งกำไรก็กำไรตื้อๆ สวนกองทุนก็จองจะขายเมื่อหุนตัวใหญปรับขึ้นสูง เวลานี้จะหาตัวเลนมันสๆ ก็ตองจองไปขาวลืออยางเดียว แตก็อยางวา ....หุนจำพวกนี้มันมาเร็วไปเร็วพอเปด กระโดดแลวมันจะเหลือชองใหเก็งกำไรอีกเทาไหร สูกำเงินอยูบานสบายๆ นอนตีพุงดูซีเกมสดีกวาเปนไหนๆ แลวรอสัปดาห ใหมคอยวา กันอีกที..... กอนจบวันนี้ฝากประเด็น AOT และ THAI สักนิด ยังจำไดไหมปลายๆ ปที่แลวเกิดอะไรขึ้นที่สนามบินทองคำ มา บัดนี้ขอบอกวา เมื่อวัน 9 ธันวาคม ที่ผานมาที่ศาลแพง ถนนรัชดาภิเษก โดยนายบำเพ็ญ สรรพศรี ผูรับมอบอำนาจ เปนโจทก ยื่นฟอง พล.ต.จำลอง ศรีเมือง กับพวกที่เปนแกนนำและแนวรวมพันธมิตร รวม 36 คน เปนจำเลยเรื่องละเมิด เรียกคาเสียหาย 575,229,059 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย 7.5% ตอป ซึ่งศาลรับคำฟองไวพิจารณาและนัดชี้สองสถานในวันที่ 22 ก.พ. ปหนา www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

หน้า 7

หวยออนไลนเพื่อสังคมสง28%สมทบกองทุนเยียวยา คลังเปดศูนยเฉพาะกิจไทยเขมแข็งเรงเบิกจาย

นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวงการ คลัง เปดเผยวา หลังจากที่มติคณะ กรรมการสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลได อนุมัติโครงการสลากเลขทาย 2 ตัว 3 ตัว ดวยเครื่องอัตโนมัติ หรือหวย ออนไลน ขณะนี้ ไ ด ม อบหมายให สำนั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล หรือ กองสลากฯไปดำเนินงานจัด ทำรายละเอี ย ดการจำหน า ยหวย ออนไลน ให เ ป น ไปตาม พ.ร.บ. สำนั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล พ.ศ.2517 โดย 60% จะจัดใหเปน เงิ น รางวั ล 28% นำเงิ น ส ง เข า รั ฐ และอีก 12% เปนคาบริหารจัดการ ทั้ ง นี้ ใ ห ก องสลากนำเงิ น เขารัฐ 28% นำไปสมทบในกองทุน เพื่ อ การเยี ย วยาทางสั ง คมได ทั้งหมด โดยใชเพื่อกิจกรรมทางการ กุศล และหลังจากที่กองสลากจัด ทำรายละเอียดแลวเสร็จภายใน 90 วันจะนำเสนอใหนายกรณ จาติก วณิ ช รมว.คลั ง เป น ผู พิ จ ารณา เสนอใหคณะรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่ง หากไมมีขอขัดแยงทางรายละเอียด ให ส ำนั ก งานสลากฯ ดำเนิ น การ โครงการดังกลาวไดทันที “ผมจะไม ก ำหนดระยะ เวลาการเดิ น หน า ว า เมื่ อ ใด แต ภายใน 90 วันจะเสนอใหครม.รับ ท ร า บ เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า เ ดิ น ห น า

โครงการดั ง กล า ว ส ว นจะเตรี ย ม หารื อ กั บ ทางล็ อ กซเล ย เ พื่ อ ออก เครื่ อ งอั ต โนมั ติ ล็ อ ต 2 เมื่ อ ใดนั้ น ต อ งขึ้ น อยู กั บ กองสลากว า จะ ดำเนิ น การอย า งไรต อ ไป” นาย ประดิษฐ กลาว

นายพงษภาณุ เศวตรุนทร อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการ คลั ง เป ด เผยว า ขณะนี้ ก รมบั ญ ชี ก ล า ง ไ ด เ ป ด ศู น ย เ ฉ พ า ะ กิ จ ปฏิ บั ติ ก ารไทยเข ม แข็ ง ขึ้ น ซึ่ ง เป น ต า ม ม ติ ค ร ม . เ มื่ อ วั น ที่ 2 4

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจาคใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรถไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจาคดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กรณยันไมลมดีลขายACLชี้โกงราคาขายแคลือ น า ย ก ร ณ จ า ติ ก ว ณิ ช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เป ด เผยว า ขณะนี้ ก ระทรวงการ ค ลั ง ยั ง ค ง ไ ม ไ ด ป รั บ เ ป ลี่ ย น แผนการขายหุ น ของธนาคารสิ น เอเชีย (ACL) กับธนาคารอินดัสเท รียล แอนด คอมเมอรเชียล แบงค ออฟ ไชนา (ICBC) แตอยางใด ซึ่ง ยังคงเปนไปตามหลักเกณฑเดิม ส ว นกระแสข า วที่ ร ะบุ ว า กระทรวงการคลั ง จะปรั บ ราคา

ขายหุน ACL สูงกวา 11.50 บาท ตอหุนนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวง การคลั ง กล า วว า เป น เพี ย งแค กระแสขาวลือไมไดเปนความจริง แ ต อ ย า ง ใ ด ซึ่ ง ห า ก มี ก า ร เปลี่ ย นแปลงแผนการซื้ อ ขายหุ น ดั ง กล า วตนก็ พ ร อ มที่ จ ะออกมา ชี้แจงดวยตนเอง “ผมยื น ยั น ว า ไม ไ ด มี ก าร เปลี่ ย นแปลงแผนการซื้ อ ขายหุ น ACL กั บ ICBC ส ว นกระแสข า ว

โกงราคานั้นเปนเพียงแคขาวลือ ซึ่ง มีการฟุงซานขึ้นมาเอง ผมไมไดรับ รู ซึ่ ง หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ จ ะ ออกมาชี้แจงดวยตนเอง” นายกรณ กลาว อ นึ่ ง มี ก ร ะ แ ส ข า ว ว า กระทรวงการคลั ง สั่ ง ตี ร าคาขาย ACL ธนาคาร อินดัสเตรียล แอนด คอมเมอรเชียล แบงก หรือ ไอซีบีซี ในราคาใหม ซึ่งคาดวา ราคาจะสูง ถึง 15-17 บาทตอหุน จากเดิมคาด

พฤศจิ ก ายน ที่ ผ า นมา ให ก รมฯ กำกับดูแลดานการเบิกจายเงินใหมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น โครงการของรัฐบาล รวมทั้งติดตาม ผลการเบิกจายใหไดตามเปาหมาย ที่กำหนดไวใหได 100% เพื่อใหการ ดำเนิ น การของกรมบั ญ ชี ก ลางใน ฐานะรับผิดชอบเรงรัดติดตามการ เบิ ก จ า ยมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ เ ป น รู ป ธรรม โดยเร็ว “ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารไทยเข ม แข็ ง ดั ง กล า วจะมี ก ารทำงานใน ลักษณะบูรณาการทุกหนวยงานที่ เกี่ ย วข อ งในกรมบั ญ ชี ก ลาง ทั้ ง ใน ส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าครวมทั้ ง ศู น ย ITกระทรวงการคลั ง และได มอบหมายให ร องอธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ล า ง เ ป น ผู อ ำ น ว ย ก า ร ศู น ย ปฏิบัติการ โดยศูนยฯ มีหนาที่หลัก 2 ประการ ประการแรก เรงรัดการใช จายภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขม แข็ ง และประการที่ 2 กำกั บ ดู แ ล ด า นการใช จ า ยเงิ น ให มี ค วาม โปร ง ใส ตรวจสอบได ” อธิ บ ดี ก รม บัญชีกลาง กลาว ทั้ ง นี้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผู บริหารศูนยฯ ซึ่งประกอบดวยคณะ ผูบริหารของกรมบัญชีกลาง โดยจะ มีการประชุมหารือ เพื่อติดตามการ ปฏิบัติงานอยางใกลชิดทุกสัปดาห และจัดทำขอเสนอแนะตอรัฐมนตรี วาการกระทรวงการคลัง

วาจะอยูที่ 11.50 บาทตอหุน ซึ่ง เ ป น สั ญ ญ า เ ดิ ม ที่ I C B C กั บ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL ส ง ผลให ต อ งเลื่ อ นแผนทำ เทนเดอรออฟเฟอร

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552 ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในสัดสวน 99% ของ ทุนจดทะเบียน ไดแก บ.กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุง, บ. จันทบุรีฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ, บ.ตราดเพาะเลี้ยง กุง, บ. สวีฟารมมิ่ง ซึ่งมีทุนชำระแลว 36.25 ลบ., 10.00 ลบ., 9.00 ลบ., 17.50 ลบ. ตามลำดับ โดย คณะกรรมการดังกลาวไดมีมติใหยกเลิกกิจการของ บริ ษั ท ดั ง กล า วและชำระบั ญ ชี และจะนำเรื่ อ ง ดังกลาวเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทแตละ แหงที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 ธ.ค. 52 เพื่อพิจารณา อนุมัติตอไป ทั้งนี้ การเลิกบริษัทของบริษัทยอยทั้ง 4 CPF จอปดกิจการบ.ยอย แห ง ดั ง กล า วไม มี ผ ลกระทบอย า งมี นั ย สำคั ญ ต อ ยันไมกระทบการทำธุรกิจ นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เลขานุการ การดำเนิ น งานของ CPF และบริ ษั ท ย อ ยแต บมจ.เจริ ญ โภคภั ณ ฑ อ าหาร (CPF) แจ ง ว า คณะ อยางใด กรรมการของบ.ยอย CPF ทั้ง 4 แหง ซึ่งมี CPF เปนผู บอรด AOT ฉลุยขายหุนใน ‘คิงเพาเวอร ดิวตี้ฟรี’ นางสาวชนาลัย ฉายากุล เลขานุการ บมจ. ทาอากาศยานไทย (AOT) เปดเผยวา ที่การประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันอังคารที่ 8 ธ.ค. 52 มี มติ ใ ห ข ายหุ น ในบ. คิ ง เพาเวอร ดิ ว ตี้ ฟ รี ที่ มี อ ยู ทั้ ง หมด จำนวน 100,000 หุ น ในราคาตามมู ล ค า บัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 รวมเปนเงิน 195,510,000 บ. ใหแก นายอัยยวัฒน รักศรีอักษร ซึ่งเปนผูถือหุน รายเดิม

หน้า 8

ศาลปกครองยกฟองปดบอขยะ BWG ที่สระบุรี ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอกำหนด มาตรการ หรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขเปน การชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีที่ขอให ศาลมีคำสั่งปดบอขยะของ บมจ.เบตเตอร เวิลด กรีน (BWG) ซึ่งตั้งอยูในเขตตอเนื่องของราษฎรที่พักอาศัย และทำมาหากินในพื้นที่ ตำบลหนองปลาไหล, ตำบล กุดนกเปลา อำเภอเมืองสระบุรี และ ตำบลหวยขา แขง อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ ศาลฯ ได พิจารณาแลวยังไมมีขอเท็จจริงชัดเจนวา โรงงานฝง กลบกากขยะอุตสาหกรรมของ BWG มีผลกระทบตอ สุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม ดังนั้นชั้นนี้จึง เห็นวายังไมมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะนำมาตรการ หรือ วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขเปนการชั่วคราวกอน การพิพากษาของผูฟองคดีทั้งหกมาใช

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme 

‘เทคนิคพักฐาน-พื้นฐานยางจริงกดดัน’ นักวิเคราะห บริษทั ฟวเจอร อกริ เทรด จำกัด (FAT) RSS3

- วันทำการทีผ่ า นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 811 สัญญา สถานะคงคาง 2,701 สัญญา - ปด 91.20 บ./ก.ก. ลดลง 3 บ. (สัญญาสงมอบเดือนก.ค. 53)

ปจจัยบวก - ระยะยาวความตองการยางจริงเพิม่ ขึน้ ปจจัยลบ - เทคนิคพักฐาน - ยางจริงออกสูท อ งตลาดตามปกติหลังฝนหยุดตก - น้ำมันขยับในกรอบแคบ- ต่ำกวา 75 ดอลล - เจอวันหยุดยาวหลายวัน อาจทำวอลุม ไมคกึ คัก กลยุทธ - ขายแนวตาน (สัญญาสงมอบเดือนก.ค. 53) - แนวรับ 90 บ./ก.ก. - แนวตาน 95 บ./ก.ก.



‘รีบาวนทางเทคนิค’

นางสาวมยุรี โชวิกรานต ผูอ ำนวยการอาวุโสฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEST SET50 Futures - วันทำการทีผ่ า นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 9,853 สัญญา สถานะคงคาง 23,110 สัญญา - ปด 487.30 จุด ลดลง 2.70 จุด (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52) ปจจัยบวก - รีบาวดทางเทคนิคหลังรวงแรง - ตลาดหุน นอกมีสทิ ธิร์ บี าวดทางเทคนิค ปจจัยลบ - ติดวันหยุดหลายวัน อาจทำความเสีย่ งสูง - กลุม เสือ้ แดงยืนยันชุมนุม - น้ำมันขยับกรอบแคบ - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 1770.74 ลานบาท กลยุทธ - เปดสถานะซือ้ แนวรับ (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52 ) - แนวรับ 485 - 480 จุด - แนวตาน 490 - 495 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 480 จุด แนวตาน 490 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

Dynamic Station

หน้า 9

LOXLEY เสีย่ งเทรดเงินสด จับตาวันนี้ LOXLEY อาจโดนเชือด ตลท.สั่งเทรดเงินสด 3 สัปดาหหลังติด Turnover List โบรกฯ เตือนหลีกเลี่ยงการลงทุน ฟาก SICCO และ CSP-W1 ตองรอลุนจะถูกเทรดเงินสดหรือไม หลังราคา พุงแรง กูรู เชียรเก็งกำไรทั้งคู ในช ว งต น สั ป ดาห ที่ ผ า นมา 3 หลั ก ทรัพยที่ราคาหุนปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางโดดเดนนั้น คือ บมจ.ล็อกซเลย (LOXLEY), บมจ.เงินทุน สิน อุตสาหกรรม (SICCO) และใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการซื้อหุนสามัญชุดที่ 1 ของ บมจ. ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร (CSP-W1) LOXLEY นั้ น หลั ง จากได ข า วดี ว า สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล จะสามารถเปด จำหนายรางวัลเลขทาย 2 ตัว 3 ตัว ดวยเครื่อง จำหนายอัตโนมัติ (หวยออนไลน) ไดราวเดือน ก.พ. - มี.ค. 53 โดยขณะนี้อยูขั้นตอนเจรจากับ บริษัท ล็อกซเลย จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ในกลุม LOXLEY ซึ่งเปนคูสัญญา เกี่ยวกับราย ละเอียดกับที่เพิ่มเติมจากเดิม เชน การเพิ่มการ จำหนายสลากการกุศลผานเครื่องออนไลน รวม ถึงการปรับปรุงซอฟตแวร นี่ถือวาเปนฉนวนที่จุด พลุใหราคาหุน LOXLEY ดีดตัวขึ้นตอเนื่อง สวน SICCO นั้นแหลงขาววงการหลัก ทรัพย ระบุวา ภายในชวง 17 - 18 ธ.ค. บริษัท หลั ก ทรั พ ย ไดว า ซี เ คี ย วริ ตี้ กรุ ป (DAIWA) เตรียมนัดผูบริหารธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) หรื อ SCB เพื่ อ เจรจาในการยื่ น ข อ เสนอในการซื้อหุน SICCO ในราคา 8.20 บาท ตอหุน ซึ่งหากทาง DAIWA สามารถเจรจาซื้อหุน SICCO จาก SCB ไดสำเร็จแลว ทาง DAIWA ก็ จะสามารถเขาเปนเจาของ SICCO โดยทันที ซึ่ง การปรับตัวเพิ่มขึ้นติดตอกันของ 3 หลักทรัพยทำ ใหเปนที่คาดการวา ทั้ง 3 หลักทรัพย มีแนวโนม วา LOXLEY จะติด Cash Balance

บทวิ เ คราะห บล.ธนชาต ระบุ ว า มี แนวโนมวา LOXLEY จะติด Cash Balance ส ว น SICCO และ CSP - W1 ส อ แววโดน เชนกัน หลังจากเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.วอลุมเทรดของ LOXLEY พองขึ้ น กว า เท า ตั ว เป น 853 ลบ. (เฉลี่ ย สั ป ดาห ก อ นที่ 320 ลบ./วั น ) และผล ประกอบการที่ผานมาขาดทุน ทำใหเขาเงื่อนไข ที่ จ ะโดนเทรดด ว ยเงิ น สด (Cash Balance) อยางไรก็ดี ตลท.จะประกาศอยางเปนทางการ จะกระทำในเย็ น วั น ศุ ก ร (11 ธ.ค.) ส ว นอี ก 2 ตัวคือ SICCO และ CSP-W1 ยังตองติดตาม วาจะติดหรือไม นักวิเคราะห บล.ฟนันเซีย ไซรัส กลาว วา LOXLEY มีโอกาสที่จะติด Turnover list และเทรดเงิ น สดในรอบสั ป ดาห นี้ หลั ง จากที่ ราคาหุนปรับตัวขึ้นมาแรง ขณะที่มูลคาการซื้อ ขายยังสูงกวา 100 ลานบาทตอวัน ประกอบกับ สั ญ ญาณทางเทคนิ ค มี โ อกาสที่ ร าคาหุ น LOXLEY จะปรั บ ตั ว ลดลงทดสอบแนวรั บ ที่ 2.90 บาท และหากราคาหุนหลุดระดับดังกลาว มีโอกาสที่จะลงไปทดสอบแนวรับ 2.78 บาท สวนแนวตานอยูที่ 3.00 - 3.10 บาท แนะนำ หลีกเลี่ยงการลงทุน ส ว น CSP-W1 คาดว า จะไม ติ ด Turnover List และไมถูกเทรดเงินสดในรอบ สัปดาหนี้ อยางไรก็ดี CSP-W1 เปนหุนที่ไมมี สภาพคลองในการซื้อขาย จึงแนะนำหลีกเลี่ยง การลงทุ น และ SICCO คาดว า จะไม ติ ด Turnover List และไมถูกเทรดเงินสดในรอบ

สั ป ดาห นี้ เ ช น กั น ขณะที่ สั ญ ญาณทางเทคนิ ค ของ SICCO ราคาหุนมีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ต อ เนื่ อ ง จึ ง แนะนำเก็ ง กำไร แนวรั บ อยู ที่ 5.60 บาท หากหลุดแนวรับดังกลาวแนะนำตัด ขายขาดทุน สวนแนวตานอยูที่ 6.10 - 6.30 บาท ราคาหุน CSP-W (9 ธ.ค.) ปดที่ 0.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 28.57% มูลคาการ ซื้อขาย 136.69 ลานบาท LOXLEY ปดที่ 2.96 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ 3.27% มูลคาการซื้อ ขาย 147.57 ลานบาท SICCO ปดที่ 5.80 บาท ลดลง 0.15 บาท หรือ 2.52% มูลคาการซื้อขาย 120.99 ลานบาท

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

พุทธศาสนาอยางเซ็น... ไมมีผูหญิง !!!

(ตอนที่ 7)

ทันทีที่แมชีโยเน็นรับฟงอยู แลวก็โพลงกระจางขึ้นโดยนัยเปนอันมาก บัดนี้เธอมิไดชื่นชอบในความงาม ทั้งไมชอบชื่นในความที่ไมมี ความงาม เธออยูเหนือความที่ตองเปนคนมีเพศหญิงเพศชาย ซึ่งเคยทำใหเธอทุกขทรมานมาตลอดอายุขัย ไมนอยกวา 30 ป บัดนี้เธอไดเปน สวนหนึ่งในสำนักเซ็น อันมีหลวงพอฮากุโอะประจำสั่งสอนศิษยอยู หลวงพอฮากุโอะเปนอาจารยที่ดุ ปฏิบัติตอศิษยไมวาผูหญิงผูชายเหมือนอยางเดียวกัน หมดในเวลาปฏิบัติซา เซ็น (คือนั่งกัมมัฏฐานเปนแถว หันหลังเขาฝา) ในศาลาโรงธรรม ทานจะใชวิธี ใสรองเทาหญา คอยๆ เดินตรวจตราไปมา ไมวาใคร ถาทานเห็นวาควรปลุกธรรมชาติแทภายใน ยอมหวดดวยไมเขี่ยถานอยางไมปรานีปราศรัย ไมมีการตึงเครียดกับคนเพศนั้น แลวมาพะนอเอาอก เอาใจคนเพศนี้ ความเปนเชนนี้ แทนที่จะทำใหหาศิษยอยูดวยยาก กลับเปนที่ชมชอบบูชา ใครๆ ก็ นิ ย มกั น มารั บ การฝ ก จากท า นอาจารย ข อ นี้ ก็ เ ป น ที่ ถู ก อัธยาศัยภาวนาของแมชีโยเน็นเปนที่ยิ่ง แมชีโยเน็นอยูกับ สำนักอาจารยเปนเวลา 13 ป ไดรับยกยองใหเปนผูชวยเหลือ นักปฏิบัติคนอื่นๆ ...อานตอตอนจบฉบับวันจันทร

ศ.ดร. ศุภชัย พิษิฐวานิช ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ไอรา จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) และตัวแทนกลุมผูถือหุนที่รวม บริจาค คุณสรรเสริญและคุณทวีฉัตร จุฬางกูร คุณคณิต สมิทธิวาสน มอบรายไดจากการประมูลภาพของศิลปนที่มีชื่อเสียงใหแกมูลนิธิ รามาธิบดีเปนเงิน 1,045,000 บาท โดยมี ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิรามาธิบดี (ที่ 2 จากซาย) เปนตัวแทนรับมอบเงินบริจาค www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

‘โศภนา เจนบวร’

หน้า 11

(ตอนที่ 12)

วัฒนธรรมองคกร วัฒนธรรมองคกร เรามีความชัดเจนในการเปนเครือ กสิกรไทย เราทำธุรกิจแบบมืออาชีพ มีเปาหมายชัดเจน แต การบรรลุตองเปนไปโดยถูกกฎระเบียบและมีจรรยาบรรณ มุง เนนความสำคัญที่ลูกคาเปนหลัก ใชเครือขายธนาคารใหเปน ประโยชนเต็มที่ ใชประโยชนของทีม เห็นความสามารถของทีม งาน การใช ป ระโยชน จ ากองค ป ระกอบระหว า งคนที่ มี อ ายุ มี ประสบการณสูง มีความรูความชำนาญสูงแบบเจนเวทีกับคนรุน ใหม ที่ มี อ ายุ แ ละประสบการณ น อ ย แต มี ค วามคิ ด แปลกใหม สรางสรรค การหาจุดผสมผสานที่ลงตัวจะเปนจุดสำคัญที่เกิด ประโยชน ไ ด ส ำหรั บ งานจั ด การลงทุ น ที่ ต อ งอยู ใ นสภาวะการ แขงขันที่นับวันจะสูงขึ้น

“เราทำธุรกิจแบบมืออาชีพ มีเปาหมายชัดเจน”

มองภาพ จุ ด ที่ ตั ว เองพอใจกั บ การทำงาน หรื อ มี เ รื่ อ ง ทาทายที่อยากจะทำ พอใจกับงานระดับหนึ่ง มีความสุขกับงาน เพราะได เลือกแลววาเปนงานที่เรารักและมีศรัทธา คิดวาเราไดใชความรู ความสามารถที่เลาเรียนมาและสะสมจากการทำงานมาเปน ประโยชนในอาชีพ และไดเห็นวา การวิเคราะหและจัดการลงทุน ทางเลือกของผูลงทุนและทางเลือกในการจัดหาทุนของบริษัท ตางๆ ของไทยไดพัฒนามาจนถึงระดับนี้ ก็ถือวาพอใจและภูมิใจ มากที่ ไ ด มี ส ว นร ว มและเห็ น ประโยชน จ ากตรงนั้ น แต ก าร ปรับปรุงพัฒนายังคงตองเดินหนาไป ธุรกิจนี้ยังมีโอกาสอีกมาก การพัฒนาการลงทุนของบานเรายังมีสิ่งที่ตองทำ เราก็ไมควร หยุดนิ่งหรือคิดวาเปนไดเทานี้ก็ดีแลว เพราะโลกของการลงทุน บางทีเราหยุดก็เทากับถอยหลังไดเหมือนกัน

ON

O W E FLYT

ติดตามตอฉบับหนา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

Professional Station

AOT ราคาเปาหมายที่ 52.50 บาท จากฐานที่อยูในระดับต่ำของปกอน และการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก AOT จึง คาดวาปริมาณผูโดยสารจะเติบโตประมาณ 10 - 12%YoY ในปงบ 53 ซึ่งใกลเคียงกับ ระดับการขยายตัวของปริมาณผูโดยสารที่ 14 - 18%YoY ในช ว งเดื อ น ก.ย. - ต.ค. 2552 ในขณะที่ฝายวิเคราะหคาดวาปริมาณ ผูโดยสารจะเพิ่มขึ้น 6.5%YoY ในป 53 ซึ่ง เปนอัตราที่ใกลเคียงกับระดับการขยายตัว ปกติในชวงป 47 - 51 นอกจากนี้ ฝายวิเคราะหยังคาดวา ในอนาคต AOT จะมี ก ารรายงานค า ธรรมเนี ย มขึ้ น ลงอากาศยานเพิ่ ม ขึ้ น หลั ง จากที่การใหสวนลดคาธรรมเนียมการขึ้นลง อากาศยานที่ 30% เพื่อชวยเหลือสายการ บินตางๆ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธ.ค. 52 อย า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ วางแผนออกรายการ สงเสริมการขายใหมๆ เพื่อดึงดูดปริมาณผู

โดยสารใหเพิ่มขึ้นจากการรวมมือกับสายการ บิ น แทน โดยจะมี ก ารคำนวนปริ ม าณผู โดยสารสวนเพิ่มจากปริมาณผูโดยสารเมื่อ เที ย บกั บ ป ที่ แ ล ว และนำมาหั ก กั บ ตั ว แปร อื่นๆ จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดย AOT จะมี การใหสวนลดสูงสุดที่ 10.0% ของปริมาณผู โดยสารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงผลกระทบอยาง ไม มี นั ย สำคั ญ เมื่ อ เที ย บกั บ มาตรการเดิ ม AOT จะได ป ระโยชน ใ นแง ข องค า บริ ก ารผู โดยสารที่เพิ่มขึ้น และรายไดคาสัมปทานซึ่ง ผูกกับปริมาณผูโดยสาร ปจจุบัน AOT ได เจรจากับสายการบินตาง ๆ และวางแผนใช แผนการสงเสริมการขายใหมในเดือน ม.ค. 53 เปนระยะเวลา 1 ป รายได ค า สั ม ปทานของ AOT มี แนวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น หลั ง แผนส ง เสริ ม การขาย เพื่อชวยเหลือผูประกอบการตางๆ จะสิ้นสุด

หน้า 12

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) แนะนำ ‘ซือ้ ’ ราคาเปาหมายที่ 52.50 บาท

ลงในไตรมาส 2/53 เปนตนไป ซึ่งในชวงเดือน ม.ค. - ธ.ค. 52 โดยฝายวิเคราะหคาดรายได คาสัมปทานรายไดของรายไตรมาสของ AOT จะเพิ่ ม ขึ้ น อย า งน อ ย 10% จากในไตรมาส 4/52 หลัง AOT กลับจะคิดคาสัมปทานคงที่ รายเดือนตามปกติและในดานสวนแบงราย ไดสัมปทานที่มีกำหนดอัตราขั้นต่ำนั้น AOT จะกลั บ มาเก็ บ ค า สั ม ปทานส ว นแบ ง รายได หรืออัตราขั้นต่ำฯ แลวแตอันไหนจะสูงกวาใน ไตรมาส 2/53 เป น ต น ไป ดั ง นั้ น ทางฝ า ย วิเคราะหจึงแนะนำ ‘ซื้อ’ โดยมีราคาเปาหมาย ป 53 ที่ 52.50 บาท

Photo Release

นายศิริวัฒน วงศจารุกร กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC รวมเสนอขอมูลบริษัท ประจำไตรมาสที่ 3/2552 ตอนักลงทุน นักวิเคราะห และสื่อมวลชนในงาน Opportunity Day ‘โอกาสใกลชิด พิชิตการลงทุน’ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

Gossip Station

หน้า 13

àÎŒÍ!!!µÅÒ´ËØŒ¹à»š¹äÃà¹ÕèÂ??? สำหรับเจาชะตาวัยรุน ดาวพระเคราะหที่ โคจรเขาสูเรือนราศีของทานในปนี้คือ ดาวเทียนเกา (ดาวสุนัขฟา) ดาวไทอิมและ ดาวเทียนเต็ก ซึ่งจะสง ผลทำใหมีทั้งเรื่องดีและเรื่องรายเขามา ดังนั้นปนี้ ทานจึงตองเพิ่มความขยันหมั่นเพียรทั้งในดานการ งานการเรียน ใหมากขึ้นหากมีอุปสรรค หรือความ ไม ส บายใจในเรื่ อ งใดควรจะขอคำปรึ ก ษาจาก ผูใหญหรือคนในครอบครัว อยาเชื่อเพื่อนมากเกิน ไป เพราะอาจจะพาเราหลงเดินทางผิดได

ทำให ก ารงานและกิ จ การค า จะราบรื่ น ท า นจะมี โอกาสและชองทางในการขยายงานขยายธุรกิจ และ เฮอ...เฮอ..เฮอ...และ..เฮอ...คะที่รัก หากทำไดดีจะประสบความสำเร็จและกาวหนาไม ขา..เมื่อวันกอนหุนไทยของเราถึงแมจะเดงขึ้น นอย นอกจากนี้ทานจังมีโอกาสซื้อทรัพยสินราคา มาตอนปลายๆ ตลาด..ก็ไมทันกาลซะแลวละ แพงและมีรายรับ หรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ คะที่รักขา..เพราะวาหัวใจของคนสวยหอเหี่ยว งดงาม เหลือเกินแลว ...สวัสดีกับวันศุกรที่ 11 ธันวาคม ทวาในระหวางปทานจะไดรับอิทธิพลจาก 2552 คะ ดาวรังควาน สงผลทำใหทานเกิดความเครียดนอน เวลาผ า นไป..ไวเหมื อ นโกหกจริ ง ๆ ไมหลับ การพักผอนไมเพียงพอจึงกอใหเกิดปญหา เลยยยยยยย เหลือเวลาอีกแค 20 วัน...ก็ ด า นสุ ข ภาพตามมา นอกจากนี้ ต อ งระวั ง จะกาวเขาสูปใหมแลวคะ..อายุของเราก็ โรคที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบทางเดิ น อาหาร โรค เพิ่มมากขึ้นอีกปหนึ่งแลวคะ..แตเราจะ กระเพาะ โรคลำไสอักเสบ ระบบขับถายมี Blemished and acne-prone skin? เรียกสิ่งนั้นวาการสั่งสมประสบการณที่ ปญหาและโรคอาหารเปนพิษ ในสวนของ Find out what you can do! เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะก า วเดิ น ไปข า งหน า บริวาร ทานก็ควรระวังผูนอยกอความเดือด อยางระมัดระวัง..และไมพราดเหมือนป รอนมาให หรือมิเชนนั้นขาวของมีคาอาจจะ ที่ผานมานะคะ สู ญ หายหรื อ ถู ก ลั ก ขโมย ท า นจึ ง ต อ งไม วั น นี้ เ ป น วั น ธงไชยค ะ ..เลื อ ก ประมาทและตองหมั่นตรวจตราดูแลบาน เฟ น ฤกษ ที่ ดี แ ล ว เหมาะในการมงคล ชองใหดี สมรส เปดกิจการเขาบานใหม ..ขอให ส ำ ห รั บ เ จ า ช ะ ต า วั ย เ ย า ว หุนบวกทีเหอะ!!! เพราะมองไปทางไหน เนื่องจากดาวพระเคราะหที่โคจรเขาสูเรือน ก็มีแตหุนที่ราคานาสนใจทั้งนานนนนน ราศีในปนี้คือ ดาวราย ดังนั้นสิ่งที่ควรระวัง แหม!!! นี่ ถ า มี ตั ง ค ซั ก 7 หมื่ น ล า น คือ การเลนซุกซน หรือทำกิจกรรมไกลหูตา บาท...ก็จะกวานซื้อซะใหเข็ดเชียว..จะ อาจก อ ให เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ส ง ผลให เ ลื อ ดตก ไดรวยซะใหเข็ดเหมือนกัน 555 ยางออกโดยเฉพาะที่ แ ขนและขา ดั ง นั้ น R ไม ลื ม ค ะ ..สตรอเบอรี่ ค า ง ทานผูปกครองควรจะระมัดระวังการเลนซน Eucerin pH5 products พี่ ๆ เรื่ อ งดู ด วงสำหรั บ ป 2553 ที่ อยางรูเทาไมถึงการณของ เด็กใหมากและ Experience the first skincare with allergy protection เหลื อ ..มาคราวนี้ ถึ ง คิ ว ของดู ด วงป พยายามตรวจตราอยาใหมีสิ่งของหรือวัสดุ 2553 สำหรับทานที่เกิดปจอ ..ทานที่ ที่ เ ป น อั น ตรายอยู ใ น บริ เ วณที่ เ ด็ ก วิ่ ง เล น เกิดปจอ รอบอายุ 76 ป (พ.ศ. 2477) เพราะจะทำใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย และรอบอายุ 16 ป (พ.ศ. 2537) สำหรับรอบอายุ 58 ป และ 40 ป สำหรั บ เจ า ชะตาอาวุ โ สรอบ และ 28 ป ของป จ อ..อดใจรอนิ ด นึ ง นะ อายุ 76 ป เนื่องจากดาวพระเคราะหราย คะ...สตรอเบอรี่จะนำมาเสนอ..ในครั้งตอๆ ที่โคจรเขาสูชะตาราศีของทาน สงผลให ไปนะ ทานมีอารมณไมคอยปกตินักและจะทำ ใหหงุดหงิดมีปากเสียงกับผูอื่น ไดงาย ถึ ง เวลาเฉลยคำถามหุ น ฮาเฮ ท า น จึ ง ต อ ง พ ย า ย า ม ใ จ เ ย็ น แ ล ะ ประจำฉบับกอนที่ถามไปวา หลีกเลี่ยงการกระทบ กระทั่งโดยเฉพาะ หุนอะไร สองกระจกแลวเห็นสี ? กับลูกหลาน อยาเขาไปยุงในเรื่องสวน คำตอบคือ AOT นอกจากนี้ ค วรหลี ก เลี่ ย งเหตุ ท ะเลาะ ตัวหรือเขาไปควบคุมจัดการเรื่องของคนในครอบครัว สำหรับวันนี้ถามวา หุนอะไรชื่อ วิวาท ไมควรเอาแตอารมณตนเองเปนใหญดาน ยอขึ้นตนดวยตัว C ตัวตอๆ มารอนเปนไอ แต มากไป แมปนี้ในเรื่องการงานการคามักไมไดดังใจ สุ ข ภาพจะมี อ าการปวดหั ว และควรระวั ง จะเกิ ด ชื่อจริงแสดงออกอยางชัดเจนวาเปนของเย็นจัด หวัง โชคยังดีที่มีอิทธิพลของดาวมงคลบางดวงคอย อุบัติเหตุจากความประมาทรวมถึงการดื่มกินที่ขาด ทางใต ? ช ว ยเหลื อ ท า นอยู ดั ง นั้ น ขอให ท า นสงบจิ ต สงบใจ สติ ใบวา หุนไรสภาพคลองมากๆ ขณะที่ราคา หมั่นดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และหาเวลาไปปฏิบัติ บนกระดานอยู ที่ ร ะดั บ ร อ ยกว า ๆ เป น กิ จ การที่ ทานที่เกิดปจอรอบอายุ 64 ป (พ.ศ. 2489) และ เกี่ยวของโดยตรงกับสัตวทะเล ธรรมจะทำใหพื้นชะตาของทานในปนี้ราบรื่นขึ้น สำหรั บ เจ า ชะตาที่ เ ป น ผู ห ญิ ง ป นี้ จ ะมี รอบอายุ 4 ป (พ.ศ. 2549) เฉลยฉบั บ ถั ด ไปนะคะที่ รั ก ..วั น นี้ สำหรับเจาชะตาอาวุโส ปนี้มีดาวมงคล บาย..บาย..คา...รักทุกคนนะ จุบ..จุบ ปญหานอยกวาผูชาย แตทานก็ไมควรประมาทตัว หลายดวงฉายแสงเปลงประกายอยูเหนือเรือนราศี เอง ดูแลตัวเองทั้งในดานรางกายและจิตใจใหดี www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

ประเมินดัชนีฯ วันนี้คาดวานา จะยังผันผวน แตอาจจะมีการรีบาวด ขึ้นได เนื่องจากคาดวาวันที่ 10 ธ.ค.นี้ ตลาดหุนสหรัฐฯ นาจะดีดตัวขึ้น เพื่อ รั บ ข า วล ว งหน า จากกา รคาดก ารณ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ บางตัวที่ จะปรับตัวดีขึ้น โดยประเมินแนวรับไว ที่ 690 - 689 จุด สวนแนวตานใหไวที่ 700 - 703 จุด

ประเมิ น แนวโน ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ ว า หากเปดตลาดไมต่ำกวา 690 จุดได ดัชนีฯ นาจะฟนตัว เนื่องจากเม็ดเงินใหมที่กำลัง จะเขามาเพื่อรอ January Effect อีกทั้ง Window Dressing จะหนุนใหดัชนีฯใน ชวงสิ้นปนี้ปดเหนือ 700 - 705 จุดได ดังนั้นกลยุทธการลงทุนจึงแนะนำ ใหซื้อสะสม เปนรายตัว โดยประเมินแนว รับอยูที่ 690 จุด สวนแนวตานอยูที่ 700 จุด อยางไรก็ตามชวงสัปดาหหนาเปนตน ไป ทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีฯ จะมี ความผันผวนที่ลดลง เนื่องจากตลาดได ตอบรับขาวภายในประเทศ ไดแก มาบตา พุดและ 3G ไปแลว นอกจากนี้ยังไดรับ ประโยชนจากกองทุน LTF, RMF อีกดวย

หน้า 14

ประเ มิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ มี โอกา สรี บ าวด ขึ้ น ได เนื่ อ งจาก 2 วั น ทำการที่ผานมาดัชนีฯ ปรับตัวลดลง แต ใหติดตามปจจัยการเมืองภายในประเทศ ที่จะมีการชุมนุนของกลุมนปช.ในวันที่ 10 ธ.ค. นี้ กลยุทธ แนะนำ ทยอยสะสมหุน ธนาค ารพา ณิ ช ย อาทิ KTB ตาม คาดการณการปลอยสินเชื่อในปหนาเติบ โต และผ ลการ ดำเนิ น งานดี ขึ้ น รวมถึ ง เลือกหุนพื้นฐานดี ผลประกอบการเติบโต อาทิ CENTEL และ QH ประเมินแนวรับ ไวที่ 690 จุด สวนแนวตาน 702 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552 Top 20 by value

หน้า 15

ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 269 ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552 ปฏิทินกิจกรรม ประจำวันศุกร ที่ 11 ธันวาคม 2552 10.00

ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม M-150 แถลงขาวเปดตัวโครงการ M-150 TV CREATION 2010 ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด

10.00

บมจ.ศุภาลัย แถลงขาวเปดตัวคอนโดฯ ใหมลาสุด สงทายป 52 หอง Auditorium ชั้น33 ศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร

14.00

สื่อสากล ปาฐกถาพิเศษโดย นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวขอ ‘ ทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต และพลังงานไทย’ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

14.30

ไบโอเทค สวทช. ก.วิทยฯ แถลงขาว ‘นักวิจัยไทยรวมทีมนานาชาติ ตามรอย ประชากรภูมิภาคเอเชีย สำเร็จ และไดรับการตีพิมพผลงานในวารสาร Science’ ภายใตโครงการ Mapping Human Genetic Diversity in Asia อาคารกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หน้า 27

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 11 ธ.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น