Page 1

Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

News Station

www.istationnews.co 5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

SVI รั บ ปี นี้ กำ � ไรหด

น้ ำ � ท่SVI รัวบผลงานปี มทำนพี้ ลาดเป้ � า เหตุQ4/54 ขาดทุ น Q4/54 อาจขาดทุนหลังกำ�ลังการผลิตเหลือแค่ 30%

พร้อมประเมินน้ำ�ท่วมกระทบผลงาน Q4/54 สูงสุด กดกำ�ไรน้อยกว่าปี 53 แต่ยังเชื่อรายได้ มากกว่าปีก่อน ระบุธุรกิจจะฟื้นตัวช่วง Q1/55 และกลับมาปกติใน Q2/55 คาดได้รับความ คุ้มครองประกันครบถ้วน ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

7 8

9

ยอดขายรถยนต์ในจีนเดือนต.ค. ลดลง 1.1% อยู่ที่ 1.52 ล้านคัน น้ำ�ท่วมฉุดดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ต่ำ�สุดรอบ10ปีิ AGE ปรับเป้ารอบ 4 “รายได้ทั้งปีโต 100%”

Dynamic Station STEC หุ้นรับอานิสงส์น้ำ�ลด

10

Lifestyle Station สูตรสมุนไพรแก้น้ำ�กัดเท้า

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

ยังผันผวนต่อไป

PS เลื่อนเปิด 29 โครงการ ชะลอแผนลงทุน Q4

ต่อหน้า 3

QLT มั่นใจรายได้-กำ�ไรปีนี้โต 20% ต่อหน้า 4

SET News

กางแผนงาน PTTGC ผ่านทัศนะ

วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

ตอนที่ 7

ต‡อหนˆา 12

ตลท.ผนึกกำ�ลัง ภาคตลาดทุน มอบเงินสนับสนุนกำ�ลังพล 4 เหล่าทัพ 20 ล. ต่อหน้า 8

NBC

ราคาเป้าหมาย 6.50 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 733 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

SVI รับ (ต่อจากหน้า 1)

นายพงศ์ ศั ก ดิ์ โล่ ห์ ทองคำ � ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริ ห าร บมจ.เอสวี ไ อ (SVI) เปิดเผยว่า ในปีนกี้ ารเติบโตของ รายได้ จ ะไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ 330 ล้ า นดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทฯ จะเผชิญกับ ผลกระทบจากภาวะน้ำ�ท่วม ทั้ง ในส่วนโรงงาน เครือ่ งจักร กำ�ลัง การผลิ ต และวั ต ถุ ดิ บ ทำ �ให้ Q4/54 ยอดขายหายไปกว่ า 2 เดื อ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ยั ง มั่ น ใจว่ า รายได้ ใ นปี นี้ จ ะ เติบโตสูงกว่าปีก่อน โดย ณ สิน้ Q3/54 ราย ได้อยู่ที่ 260 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง เท่ า กั บ รายได้ ทั้ ง ปี ข องปี ก่ อ น สำ�หรับในส่วนกำ�ไรยอมรับว่าจะ ต่ำ�กว่าปีก่อนที่ทำ�ได้ 735 ล้าน บาท โดย ณ สิ้ นไตรมาส 3 กำ�ไรอยู่ที่ 688 ล้านบาท ดังนั้น มีความเป็นไปได้ว่า Q4/54 จะ ขาดทุนเล็กน้อย จึงทำ�ให้กำ�ไร ทั้งปีต่ำ�กว่าที่ควรจะเป็น ขณะทีค่ าดว่าผลกระทบ ทีเ่ กิดขึน้ จากภาวะน้�ำ ท่วมสูงสุด ใน Q4/54 จากนั้นจะเริ่มฟื้น ขึ้ นได้ ใ น Q1/55 และจะเริ่ ม กลั บ เข้ า สู่ ภ าวะปกติ ใ นช่ ว ง Q2/55 ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถ ประเมิ น ความเสี ย หายเป็ น ตัวเลขได้อย่างแน่นอน PS เลื่อน (ต่อจากหน้า 1)

นายประเสริฐ แต่ดุลย สาธิ ต กรรมการและรอง กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) เปิดเผยว่า คาดยอดขายและรายได้ในปีนี้ จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ที่ 42,000 ล้านบาท และ 30,000 ล้านบาทตามลำ�ดับ ส่วนจะปรับ

News Station

ล่ า สุ ด บริ ษั ท ฯ ได้ ย้ า ย กำ � ลั ง การผลิ ต ไปยั งโรงงานที่ แจ้ ง วั ฒ นะ ที่ มี กำ � ลั ง การผลิ ต เพียง 30% ของยอดเดิมทีผ่ ลิตได้ สำ�หรับแผนการหลังน้ำ�ลดข้อมูล จากนิคมอุตสาหกรรมบางกะดีซงึ่ เป็ น พื้ น ที่ ตั้ งโรงงานหลั ก ของ

บริษัทฯ ประเมินว่าน้ำ�จะลดลง ในช่วงสิ้นเดือนพ.ย. ซึ่งขณะนี้ ลดลงแล้ว 20 เซ็นติเมตร แต่ยัง มีน�้ำ ท่วมขังสูงกว่า 3 เมตร และ เมื่ อ สถานการณ์ เ ริ่ ม คลี่ ค ลาย คาดว่ากลางเดือนธ.ค.จะเข้าไปกู้ เครื่ อ งจั ก รเพื่ อ นำ � ออกมา

ซ่อมแซม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา อี ก กว่ า 3 เดื อ นในการฟื้ น ฟู เครื่องจักร และเพื่อให้พนักงาน กลับไปทำ�งานตามปกติ สำ�หรับ ผลกระทบจาก ภาวะน้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้น บริษัทฯ คาดว่ า สามารถเคลมประกั น วงเงิ น ได้ เ ต็ ม จำ � นวนของผล กระทบตามที่ได้เคยเซ็นสัญญา ไว้ ซึ่ ง การประเมิ น เบื้ อ งต้ น วงเงินการคุ้มครองรวมที่ 4090 ล้านบาท แบ่งเป็นการประกัน เครื่องจักรประมาณ 1640 ล้าน บาท วัตถุดิบ 1700 ล้านบาท การชดเชยการหยุดชะงักของ ธุรกิจ 700 ล้านบาท และอื่นๆ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างให้เจ้า หน้าที่ประกันตรวจสอบความ เสี ย หายและประเมิ น มู ล ค่ า วงเงินประกัน สำ�หรับความเสีย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น สู ง สุ ด คื อ กรณี ที่ วัตถุดิบจมน้ำ�และใช้การไม่ได้ ซึ่ ง ต้ อ งทำ � ให้ ต้ อ งสั่ ง ซื้ อ ใหม่ ทั้ ง หมด โดยวั ต ถุ ดิ บ ที่ นำ � เข้ า จากต่างประเทศยังสามารถสั่ง ซื้อได้และไม่มีปัญหาทางด้าน ต้นทุน แต่วัตถุดิบที่สั่งจากใน ประเทศเผชิ ญ ปั ญ หาเช่ น เดี ย วกั น คื อ ภาวะน้ำ � ท่ ว มซึ่ ง ทำ � ใ ห้ วั ต ถุ ดิ บ ดั ง ก ล่ า ว ขาดแคลน

ลดลงมาเท่าใด อยู่ระหว่างการ ประเมิ น ตั ว เลข เพราะขณะนี้ ประเด็นสำ�คัญที่ต้องทำ�อย่างเร่ง ด่วน คือการบรรเทาความเดือด ร้อนให้แก่ลูกค้าและพนักงาน ทัง้ นีเ้ ชือ่ ว่า ยอดขายและ รายได้ที่ลดลงไม่เป็นไปตามเป้า นั้นน่าจะมีลักษณะเช่นเดียวกัน

ทั้ ง อุ ต สาหกรรม เนื่ อ งจาก ไตรมาส 4 ทุกบริษัทได้รับผลก ระทบน้ำ�ท่วมอย่างรุนแรง ซึ่งถือ เป็นสถานการณ์เลวร้ายมากทีส่ ดุ ในรอบ 50 ปี อย่างไรก็ตามราย ได้ปนี จี้ ะสูงกว่าปีกอ่ นซึง่ มีรายได้ 2.34 หมื่นล้านบาท ขณะที่บริษัทฯ ได้เลื่อน

โครงการที่เตรียมจะเปิดในปีนี้ จำ � นวน 29 โครงการ มู ล ค่ า ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เปิด ขายในปี ห น้ า ส่ ง ผลให้ ปี นี้ บริษัทฯ เปิดโครงการทั้งสิ้น 49 โครงการจากเป้าหมายจะเปิด ทั้งหมด 78 โครงการ พร้อมกับ ประคับประคองลูกค้า ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 PS เลื่อน (ต่อจากหน้า 3)

News Station

หน้า 4

แ ล ะ ติ ด ต า ม อ ย่ า ง 12,000 ล้านบาท ซึ่งไม่โดนผล ใกล้ชิด เพราะหลังจากน้ำ�ลด จากน้ำ�ท่วมก็จะโอนได้บางส่วน พฤติกรรมลูกค้าจะเปลี่ยนไป นอกจากนี้ บริษทั ฯ ต้อง ส่ ว น ส ถ า น ก า ร ณ์ ชะลอแผนการลงทุนต่างๆ ออกไป น้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้น กระทบลูกค้า โดยจะหั น มาเน้ น การบริ ห าร โครงการเก่า 80 โครงการซึ่ง กระแสเงินสดโดยดูแลรายรับและ ส่วนใหญ่อยู่ที่บางบัวทองและ รายจ่ายให้สมดุล โดยโครงการ รั ง สิ ต นอกจากนี้ ยั ง กระทบ ในต่างประเทศจะต้องชะลอการ โครงการใหม่อีก 20 โครงการ ลงทุ น ไว้ ก่ อ น และรอดู ค วาม และมีอกี 30 - 40 โครงการใหม่ เสียหายจากพอร์ตโครงการบ้าน ที่น้ำ�ท่วมเล็กน้อยระดับข้อเท้า ในกรุ ง เทพฯ ว่ า จะมากน้ อ ย อย่ า งไรก็ ต าม วิ ก ฤต เพียงใด เพื่อที่จะวางแผนการ ดั ง ก ล่ า ว จ ะ ก ร ะ ท บ ต่ อ ลงทุนในปีหน้าได้ถูกต้อง Backlog ของบริ ษั ท ฯ 18% อนึ่ง บริษัทฯ ประกาศ จาก Backlog ที่มีอยู่ 37,000 ผลการดำ � เนิ น งาน Q3/54 มี ล้านบาท โดยเฉพาะ Backlog กำ�ไรสุทธิ 761.13 ล้านบาท เพิม่ ในส่วนของบ้านเดี่ยวและทาวน์ ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ เฮาส์ ซึ่งจะโอนภายใน 3 - 4 มีก�ำ ไร 359.19 ล้านบาท ขณะที่ เดือนข้างหน้านี้ ก็จะต้องสะดุด งวด 9 เดือนมีกำ�ไร 2,480.16 ลง และเหลือ Backlog ในส่วน ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ของทาวน์เฮาส์ และบ้านเดี่ยว ก่อนทีม่ กี �ำ ไร 2,429.20 ล้านบาท QLT มั่นใจ (ต่อจากหน้า 1)

นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ควอลลี เทค (QLT) เปิดเผยว่า รายได้ ในปีนี้จะสามารถเติบโตได้ใน ระดับ 20% เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นที่ ทำ�ได้ 279 ล้านบาท มาที่ 320 ล้ า นบาท โดยรายได้ ใ นช่ ว ง 9 เดื อ นที่ ผ่ า นมาอยู่ ที่ 247 ล้านบาท สำ�หรับแนวโน้มรายได้ ใน Q4/54 แม้จะยังมีความไม่ แน่นอนมากนัก เนื่องจากเกรง ว่าอาจได้รบั ผลกระทบจากภาวะ น้ำ�ท่วม ซึ่งอาจทำ�ให้รายได้อยู่ ในระดั บใกล้ เ คี ย งกั บ Q3/54 แต่บริษัทฯ จะสามารถรับรู้ราย ได้จาก Backlog ใน Q4/54 ที่ 70 ล้ า นบาท จากมู ล ค่ า Backlog ที่ 220 ล้านบาท และ

ในส่วนทีเ่ หลืออีก 150 ล้านบาท จะรับรู้รายได้ในปีถัดไป ส่วนแนวโน้มกำ�ไรสุทธิ ในปีนี้ คาดว่ามีโอกาสทีจ่ ะเติบโต สัมพันธ์ไปกับรายได้ที่คาดไว้ว่า จะเติบโตประมาณ 20% ขณะที่ แนวโน้ ม กำ � ไรสุ ท ธิ ใ นปี ห น้ า บริษัทฯ มีความจำ�เป็นที่จะต้อง พยายามควบคุมปัจจัยทางด้าน ต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก บริษัทฯ มีต้นทุนหลักจากการใช้ แรงงานคน ซึง่ การปรับขึน้ ค่าแรง ขั้ น ต่ำ � เป็ น 300 บาท รวมทั้ ง นโยบายปรับเพิม่ ค่าจ้างรายเดือน ของแรงงานใหม่ที่จบปริญญาตรี ที่ 15,000 บาท อาจส่ ง ผล กระทบต่ อ กำ � ไรสุ ท ธิ ใ ห้ ล ดลง ประมาณ 5% จากปกติซงึ่ เป็นไป ได้ ว่ า กำ � ไรสุ ท ธิ ใ นปี ห น้ า จะ

ทรงตัวจากปีนี้ อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯ ได้เตรียมงบลงทุนในปีหน้าไว้ 60 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การทำ�งานของแรงงาน และลด ต้ น ทุ น บางส่ ว นลงเพื่ อ รั ก ษา ระดั บ ผลประกอบการให้ ดี ขึ้ น จากปีนี้ ข ณ ะ ที่ บ ริ ษั ท ฯ อ ยู่ ระหว่างการหาผู้ร่วมทุนเพื่อเป็น พั น ธมิ ต รในการขยายงานใน ประเทศเวี ย ดนาม ซึ่ ง ยั ง ไม่ สามารถสรุปแนวทางการร่วมทุน และแนวโน้มการดำ�เนินงานใน ประเทศดั ง กล่ า วได้ เบื้ อ งต้ น ค า ด ว่ า จ ะ เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ

งานโปรเจกต์ ซึ่งจะได้ข้อสรุป ราว Q3/55 อย่ า งไรก็ ต ามแม้ จ ะมี การขยายการลงทุ นไปยั ง ต่ า ง ประเทศ แต่บริษัทฯยังคงคาดว่า สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศใน ปี 55 จะใกล้เคียงกับปีนี้ที่ 5% เช่นเดิม เนื่องจากมีการเติบโต ของรายได้ส่วนอื่นๆทั้งนี้ที่ผ่าน มาบริ ษั ท ฯได้ มี ก ารรั บ งานใน รูปแบบโปรเจกต์ ทั้งในประเทศ ลาว บังคลาเทศ รวมทัง้ มีการจัด ตั้ ง บริ ษั ท ย่ อ ยในประเทศพม่ า ซึง่ สามารถสร้างรายได้ในระดับที่ น่าพอใจและมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม ขึ้นในระยะยาว www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

หน้า 5

ทั้งนี้ ธนาคารกลางจีนได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแล้ว ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีเพิ่มขึ้น 5 ครั้งเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นผลให้เป็นการจำ�กัดกำ�ลังซื้อ สูงกว่าระดับ 7% เป็นครั้งแรกนับแต่มีการจัดตั้งสกุลเงินร่วมยูโร ของผู้บริโภคในประเทศ

ยอดขายรถยนต์ในจีนเดือนต.ค. ลดลง 1.1% อยู่ที่ 1.52 ล้านคัน

ต้นทุนประกันความเสี่ยงการผิดนัดชำ�ระหนี้ ของแบงก์ยักษ์ใหญ์ในสหรัฐฯพุ่ง

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สมาคมผูผ้ ลิตยานยนต์ แห่งประเทศจีนเปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ในจีนเดือนตุลาคมลดลง 1.1% มาอยู่ที่ 1.52 ล้านคัน โดยเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน หลังยอดขายรถยนต์มินิแวนลดลง 18% โดยสมาคมฯระบุว่า ปัจจัยที่ทำ�ให้ยอดขายรถยนต์ลด ลงในเดือนดังกล่าวเป็นผลจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ เช้าซือ้ เพิม่ ขึน้ ตาม ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากจีนมีนโยบายหลักในการ ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ส่วนค่ายรถยนต์ทมี่ ยี อดขายสูงสุดในจีนได้แก่ เจเนอรัล มอเตอร์ส หรือ จีเอ็มโดยในเดือนดังกล่าวมีการส่งมอบรถยนต์ เพิ่มขึ้น 10% มาอยู่ที่ 220,412 คัน หลังกระตุ้นยอดขายด้วยการลด ราคารถยนต์นงั่ มินแิ วนระดับล่างทีผ่ ลิตโดยบริษทั ร่วมทุน SAIC-GMWuling ขณะทีย่ อดขายของค่ายโตโยต้าเพิม่ ขึน้ 32% มาอยูท่ ี่ 82,000 คัน

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ต้นทุนในการประกัน ความเสี่ยงการผิดนัดชำ�ระหนี้ของธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น หลังอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีเพิ่มขึ้นจากความ กังวลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะของอิตาลี โดยอัตราดอกเบีย้ ตราสารประกันความเสีย่ งการผิดนัด ชำ�ระหนี้ของมอร์แกนสแตนเลย์เพิ่มขึ้น 0.0341% มาอยู่ที่ 4.268% ส่วนของแบงก์ออฟอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.0304% มาอยู่ที่ 3.774% และ โกลด์แมนแซคส์เพิ่มขึ้น 0.026% มาอยู่ที่ 3.39% “มีความเสี่ยงมากขึ้นที่วิกฤตหนี้จะลุกลามในภูมิภาค ยุโรป และจะลุกลามไปยังภาคสถาบันการเงิน หากเรามีปญั หาใหญ่ เกิดขึ้นที่อิตาลี นั่นจะทำ�ให้เศรษฐกิจยุโรปถดถอย และจะส่งผลไป ยังตลาดสินเชื่อระหว่างธนาคาร” นายสก๊อตต์ แมคโดนัลด์หัวหน้า นักวิเคราะห์ที่อลัดดินแคปิตอลกล่าว

AFET “100 บ.ไม่น่ายืนไหว” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 615 สัญญา สถานะคงค้าง 2,892 สัญญา - ปิด 96.70 บ./ก.ก. ลดลง 6.80 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - อาจรีบาวน์ระยะสัน้ หลังลงหนักหลายวัน ปัจจัยลบ - ปัญหาในอิตาลียงั ยืดเยือ้ - ราคาหลุด 100 บ./ก.ก. - นลท.ไม่มน่ั ใจศก.ยุโรป - อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังชะลอการผลิตจากน้�ำ ท่วม กลยุทธ์ - เปิดสถานะขายจังหวะรีบาวน์ (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 55) - แนวรับ 90 บ./ก.ก. - แนวต้าน 99 บ./ก.ก.

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรอุตฯ ญี่ปุ่น เดือนก.ย.วูบ 8.2%

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สำ�นักงานคณะรัฐมนตรี ญีป่ นุ่ เปิดเผยว่า ยอดสัง่ ซือ้ เครือ่ งจักรอุตสาหกรรมญีป่ นุ่ เดือนกันยายน ลดลง 8.2% ส่งสัญญาณว่า ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนด้านเครือ่ งจักร อุปกรณ์ หลังมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และ การแข็งค่าขึ้นของเงินเยน “การลดลงของยอดสั่งซื้อสินค้าเครื่องจักรเป็นการ ลดลง หลังจากที่เพิ่มขึ้นในเดือนก่อนหน้า แต่หากยอดสั่งซื้อยังลด ลงอีกในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน เราอาจกล่าวได้ว่า แนวโน้ม เศรษฐกิจกำ�ลังเป็นขาลง” นายเซอิจิ อาดาชินกั เศรษฐศาสตร์อาวุโส ที่ดอยช์ซิเคียวริตี้ส์กล่าว ทั้งนี้ การแข็งค่าขึ้นของเงินเยนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำ ให้ ภาคธุรกิจญี่ปุ่นชะลอการลงทุนด้านเครื่องจักร โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา เงินเยนแข็งค่าขึน้ มาอยูท่ รี่ ะดับ 75.35 เยน/ดอลลาร์ สูงสุดนับแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2

TFEX

“อิตาลียังวุ่นวาย” นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 28,635 สัญญา สถานะคงค้าง 34,205 สัญญา - ปิด 681.00 จุด เพิม่ ขึน้ 3.20 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - เส้นเทคนิคยังเป็นสัญญาณบวก ปัจจัยลบ - ปัญหาศก. - การเมืองในอิตาลียงั วุน่ วาย - ศก.ยุโรปกดดันตลาดในระยะยาว - น้�ำ ท่วมกินพืน้ ทีก่ ทม.ต่อเนือ่ ง - ต่างชาติขายสุทธิหนุ้ ไทย 1,347.85 ล้านบาท กลยุทธ์ - ฝัง่ ซือ้ หาจังหวะทำ�กำ�ไร (สัญญา S50Z11 ธ.ค. 54) - แนวรับ 665 จุด - แนวต้าน 680 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 670 จุด ต้าน 685 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

หน้า 6

NBC ราคาเป้าหมาย 6.50 บาท บล.เกียรตินาคิน แนะนำ�ซื้อ NBC ราคาเป้าหมาย (12 เดือน) 6.50 บาท โดยคาดจะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 7 - 8% ต่อปี พร้อมคาดว่าผลประกอบการของ NBC มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคตตาม แนวโน้มการเติบโตของสื่อทีวีดาวเทียม ปัจจุบัน NBC มีช่องทีวีดาวเทียม ออกอากาศทั้งสิ้น 3 ช่อง คือ Nation Channel, Mango TV และสถานี ข่าวระวังภัย นอกจากนี้ ยังมีชอ่ งทีร่ ว่ มมือกับพันธมิตรอีก 2 ช่อง คือ Asean TV และ Rama Channel อย่างไรก็ตาม NBC มีความเสี่ยงจากการหดตัว ของธุรกิจ New Media และความเสี่ยงจากปัจจัยทางด้านการเมืองหลัง จากที่มีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาล คาดในปี 2555 NBC จะมีกำ�ไรเติบโต 12% YoY ผลจากการเติบโตของธุรกิจสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก (คาดเงินปันผล ครึ่งปีหลัง 54 เท่ากับ 0.24 บาท/หุ้น และปี 2555 เท่ากับ 0.48 บาท/หุ้น)

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 10/11/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

NBC 5.45 0.00 0.00 5.45 5.55 5.40 5.45 5.43

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

59,200 321 2.76 9.24 2.90 0.10 7.99 0.59 939

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/09/54

1.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 5.40 บาทหนาแน่นสุด

2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) นายภาสกร เจษฎาวรางกูล นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ นายราเชน กฤษราลัมณ์ น.ส.จินตนา กาญจนกำ�เนิด

จำ�นวนหุ้น

(%)

107,042,252

62.10 6.71 2.96 2.61 2.34

11,569,100 5,096,000 4,500,000 4,028,499

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

News Station

น้ำ�ท่วมฉุดดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำ�สุดรอบ10ปี ผ ศ . ด ร . เ ส า ว ณี ย์ กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เมื่อเกิดน้ำ�ท่วม 4. ความกังวลเกี่ยวกับ ไทยรุ่ งโรจน์ รองอธิ ก ารบดี 3. ผูบ้ ริโภคมีความวิตก ฝ่ า ย วิ จั ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย กังวลเกีย่ วกับปัญหาค่าครองชีพ สถานการณ์ไม่แน่นอนของการ หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนี และราคาสินค้าทีย่ งั ทรงตัวอยูใ่ น ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดย ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยว ระดั บ สู ง ขณะที่ ร ายได้ ใ น เฉพาะปัญหาหนี้สาธารณะของ กับเศรษฐกิจโดยรวมในเดือน ตุลาคม 2554 ปรับตัวลดลง ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เดื อ นที่ ส ามจาก ระดับ 72.2 สู่ระดับ 62.8 ซึ่ง เป็นระดับที่ต่ำ�สุดในรอบ 120 เดื อ น หรื อ ในรอบ 10 ปี นั บ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน 2544 เป็นต้นมา ทั้งนี้ปัจจัยลบต่อความ เชื่อมั่นในเดือนตุลาคม ได้แก่ 1. ผลกระทบภาวะน้ำ�ท่วมใน พื้นที่หลายจังหวัดของไทยโดย เฉพาะในเขตกทม. และ ปริ ม ณฑล ตลอดจนนิ ค ม อุตสาหกรรมหลายแห่ง สร้าง ความเสียหายต่อทรัพย์สินของ ประชาชนและทางราชการ รวม ถึ ง ภาคการเกษตร ภาค อุตสาหกรรม และภาคบริการ และการท่ อ งเที่ ย ว ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ดังกล่าวอย่างมาก 2 . ธ น า ค า ร แ ห่ ง ประเทศไทย ปรับประมาณการ เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2554 จะขยายตัวลดลงเหลือ 2.6% จากประมาณการเดิมที่ 4.1% เนื่ อ งจากสถานการณ์ น้ำ �ท่วม ส่ ว นปี 2555 เศรษฐกิ จไทย จะขยายตั ว ในอั ต รา 4.1% ปั จ จุ บั น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า ยุ โ รป และปั ญ หาการก่ อ หนี้ ลดลงเล็กน้อยจากประมาณการ ค ร อ ง ชี พ ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น สาธารณะจนชนเพดานของ เดิ ม ภายหลั ง สถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริโภค สหรัฐอเมริกา อาจส่งผลกระทบ ภั ย พิ บั ติ น้ำ � ท่ ว มคลี่ ค ลายลง ประสบปัญหาราคาสินค้าทีใ่ ช้ใน ในเชิงลบต่อทิศทางการฟื้นตัว ตลอดจนผลของมาตรการ ชีวิตประจำ�วันปรับราคาสูงขึ้น ของเศรษฐกิจโลก

5. ระดั บ ราคาน้ำ � มั น ขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่ม ขึ้น โดยราคาน้ำ�มันขายปลีกน้า มันเบนซินออกเทน 95 และ น้ำ�มันเบนซินออกเทน 91 ปรับ ตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.00 และ 1.00 บาทต่อลิตร จากระดับ 40.32 และ 35.37 บาทต่อลิตร ณ สิน้ เดือนกันยายน 2554 ตาม ลำ � ดั บ มาอยู่ ที่ ร ะดั บ 41.32 และ 36.37 บาทต่อลิตร ณ สิน้ เดือนตุลาคม 2554 ตามลาดับ ขณะทีร่ าคาน้�ำ มันดีเซลขายปลีก ในประเทศ ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 0.50 บาทต่ อ ลิ ต ร จากระดับ 27.49 บาทต่อลิตร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 มา อยู่ที่ระดับ 27.99 บาทต่อลิตร ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 6. ความไม่มั่นใจของ ผู้บริโภคเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย ภ า ย ห ลั ง สถานการณ์น้ำ�ท่วมคลี่คลาย “การที่ดัชนียังคงอยู่ใน ระดับที่ต่ากว่า 100 แสดงว่า ผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่นต่อ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากสถานการณ์ น้ำ � ท่ ว มที่ มี ค วามรุ น แรงที่ สุ ด ในรอบหลายสิ บ ปี แ ละความ ผั น ผวนของเศรษฐกิ จ โลก โดยเฉพาะปัญหาหนี้สาธารณะ ยุโรป” ผศ.ดร.เสาวณีย์ กล่าว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

ตลท.เตือนจับตา CAWOW-TRS-POWER เหตุผู้สอบบัญชีไม่เชื่อมั่นงบ รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า เนื่องจาก บมจ.แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ว้ า ว เอ็ ก ซ์ พี เ รี ย นซ์ (CAWOW) และ บมจ.ตรังผลิตภัณฑ์อาหาร ทะเล (TRS) ได้นำ�ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 54 ฉบับที่ผ่านการสอบทานจาก ผู้ ส อบบั ญ ชี ม ายั ง ตลท. โดยผู้ ส อบบั ญ ชี ไม่สามารถให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินของ บริษัทฯ ทำ�ให้ตัวเลขผลการดำ�เนินงานและ ฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการ เงิ น อาจไม่ แ สดงค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของกิ จ การ จึ ง แจ้ งให้ ผู้ ถื อ หุ้ น และนั ก ลงทุ น ทราบและ พิจารณาความเห็นของผู้สอบบัญชีประกอบ กั บ ตั ว เลขในงบการเงิ น และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ ยังเตือนรวมถึง บมจ.เพา เวอร์ - พี (POWER) ซึ่ ง อยู่ ใ นกลุ่ ม บริ ษั ท จด ทะเบียนทีแ่ ก้ไขการดำ�เนินงานไม่ได้ตามกำ�หนด (NPG) ระยะที่ 1 หรือ NPG-ระยะที่ 1 ทีไ่ ด้น�ำ ส่งงบการเงินสิน้ สุดวันที่ 30 ก.ย.54 ฉบับทีผ่ า่ น การสอบทานจากผู้สอบบัญชีมายัง ตลท.

อย่างไรก็ตาม CAWOW และ TRS อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงฐานะการเงิน และการ ดำ�เนินงานตลาดหลักทรัพย์จึงยังคงสั่งห้าม การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อไป ตลท.ผนึกกำ�ลังภาคตลาดทุน มอบเงินสนับสนุนกำ�ลังพล 4 เหล่าทัพ 20 ล. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธาน กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการ กองทุนตลาดหุ้น ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำ�ท่วม เปิดเผยว่า ตัวแทน คณะกรรมการบริหารกองทุนฯร่วมมอบเงิน สนับสนุนการทำ�งานของกำ�ลังพล 4 เหล่าทัพ เหล่าทัพละ 5 ล้านบาท เพื่อแสดงความ ห่ ว งใยจากภาคตลาดทุ นให้ แ ก่ ก องทั พ บก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำ�นักงาน ตำ�รวจแห่งชาติโดยมีผรู้ บั มอบจาก 4 เหล่าทัพ ประกอบด้วย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รองผูบ้ ญั ชาการทหารบก พลเรือเอกอมรเทพ ณ บางช้ า ง ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ พลอากาศเอก วิ นั ย เปล่ ง วิ ท ยา ผู้ ช่ ว ย ผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำ�รวจเอก เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำ�รวจแห่ง

News Station

หน้า 8

ชาติ กองทุน ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัย น้ำ � ท่ ว ม จั ด ตั้ งโดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคตลาดทุน โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบ ด้ ว ยผู้ แ ทนจากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาธุรกิจ ตลาดทุนไทยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ สมาคมบริษทั จัดการ ลงทุน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การช่วย เหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ทั้งการช่วย เหลือเฉพาะหน้าและการฟืน้ ฟูเยียวยาในระยะ ปานกลาง และระยะยาว

AGE ปรับเป้ารอบ 4 “รายได้ทั้งปีโต 100%” นายพนม ควรสถาพร กรรมการ ผู้ จั ด การ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) เปิดเผยว่า ผลประกอบการ Q3/54 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,362.12 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 94.20%YoY มี กำ �ไรสุ ท ธิ อ ยู่ ที่ 50.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.90 %YoY สำ � หรั บ งวด 9 เดื อ น ปี 54

บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,078.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.10%YoY และมีกำ�ไรสุทธิรวม 198.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.90%YoY และมียอดขายถ่านหิน 1.58 ล้านตัน “ยอดขายถ่านหินเติบโตดีทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งยังเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทถือโอกาสนี้ปรับ

เป้าครั้งที่ 4 ในรอบปี 54 จากเป้าครั้งที่ 3 ที่ตั้งเป้ารายได้ไว้ 5,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80% กลายเป็นเพิ่มขึ้น 100 % และปรับ เป้ า ยอดจำ� หน่ า ยถ่ า นหิ น ครั้ ง ที่ 3 จาก 2.1 ล้านตัน เป็น 2.2 ล้านตัน” นายพนม กล่าว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

STEC หุ้นรับอานิสงส์น้ำ�ลด STEC หุ้นร้อน...รอลุ้นอานิสงส์รับน้ำ�ลด กับแผนพัฒนาระบบป้องกันน้ำ�ท่วมระยะยาว ขณะทีล่ า่ สุด Backlog ในมือทะยานสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ โบรกฯ 2ค่ายเชียร์ซอื้ ให้ราคาเป้าหมาย 16.80 - 17 บาท หุน้ ร้อนๆ วันนีย้ งั วนเวียนกับกลุม่ ที่น่าจะได้รับอานิสงส์จากน้ำ�ท่วม โดย เฉพาะกลุม่ รับเหมาก่อสร้างทีค่ าดว่าน่าจะ รับงานในการฟื้นฟู และแผนการป้องกัน น้ำ�ท่วมในอนาคต ขณะที่หันมาดูราคา หุ้น STEC พบว่าราคาหุ้นอยู่ในทิศทาง ขาขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา จาก ปิดตลาดที่ระดับ 8.60 บาท แตะระดับ สูงสุดวันที่ 9 พ.ย.ที่ระดับสูงสุดที่ 12.20 บาท เพิ่ ม ขึ้ น 3.6 บาทหรื อ คิ ด เป็ น 41.86% ล่าสุด STEC คว้างานก่อสร้าง อาคารของโรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า ของ กองทัพเรือ มูลค่างาน 642.5 ล้านบาท ส่งผลให้ มูลค่างานก่อสร้างในมือ (Backlog) จึง คงอยูใ่ นระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 5.6 หมืน่ ล้านบาท ด้าน โบรกฯค่าย ดีบเี อสวิคเคอร์ส คาดว่ า STEC มี โ อกาสจะได้ รั บ งาน ก่อสร้างจากเหตุน้ำ�ท่วมเป็นจำ�นวนมาก ในปีหน้าทั้งงานภาครัฐและเอกชน แม้ยัง ไม่ มี ร ายละเอี ย ดเรื่ อ งการใช้ เ งิ น ฟื้ น ฟู ประเทศไทย และสร้างระบบการจัดการ น้ำ�ที่ยั่งยืน (New Thailand) ที่ 800 พันล้านบาท สืบเนือ่ งจาก STEC เป็นหนึง่ ในผู้นำ�ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของไทย พร้อม เชียร์ STEC เป็น Top Pick ในหมวดรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจาก 1) มี Backlog ทำ�สถิติสูงสุดรับประกัน

รายได้ ใ นอนาคต 2) ฐานะการเงิ น แข็งแกร่ง 3) มีข่าวดีสำ�หรับกลุ่มผู้รับ เหมาในเรื่องงานก่อสร้างเป็นจำ�นวนมาก ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ 4) บริษัทมี ธรรมาภิบาลสูง ส่วนราคาปิดยังมีสว่ นเพิม่ เทียบกับราคาพืน้ ฐานได้อกี ถึง 47% ทัง้ นี้ ราคาพื้นฐานประเมินด้วย P/BV ปี 55 ที่ ระดับ 4.0 เท่า โดยให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 16.80 บาท ส่วนค่าย ทิสโก้ คาดว่าผลงาน Q3/54 ของ STEC จะยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากรายได้จากการก่อสร้างที่สูงตาม จำ�นวนงานในมือที่สูงเป็นประวัติการณ์ ถึ ง แม้ ว่ า ผลของน้ำ � ท่ ว มจะกระทบ ผลประกอบการ Q4/54 เนื่ อ งจาก รถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว งและสี น้ำ � เงิ น อยู่ ใ น เขตน้ำ�ท่วม ทำ�ให้การก่อสร้างต้องหยุด ชะงักลง แต่คาดว่า การก่อสร้างและการ รับรู้รายได้จะกลับมาสูงขึ้นหลังระดับน้ำ� ลดลง แต่จะส่งผลมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเล็ก น้อย โดย STEC มัน่ ใจว่าสามารถควบคุม ต้นทุนได้ นอกจากนี้ ยังคาดว่า STEC จะ เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนา ระบบป้ อ งกั น น้ำ � ท่ ว มในระยะยาวของ รัฐบาล และมองว่าผลประกอบการในปี 2555F จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ขณะ เดียวกันยังมีปจั จัยเสีย่ ง คือต้นทุนทีส่ งู ขึน้ จากต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ สู ง ขึ้ น , โครงการ ก่ อ สร้ า งที่ ล ดลง, การแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น , ความล่าช้าในการก่อสร้าง และความไม่

แน่นอนทางการเมือง อาจทำ�ให้การเซ็นสัญญา ใหม่ล่าช้าลง แนะนำ�“ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสม 17 บาท อ้างอิงจาก P/BV 4 เท่า หั น มามอง ราคาบนกระดานแถว 12 บาทนิดๆ จากราคาเป้าหมาย หักลบแล้ว ยังพอมี GAP ให้ลนุ้ เล่นได้ แต่ตอ้ งหาทางถอย ไว้บา้ ง ...เผือ่ ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสีย่ งที่ อาจจะเกิดขึ้น

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

Lifestyle Station

สูตรสมุนไพรแก้น้ำ�กัดเท้า

by Jackal_XIII

น้ำ�ท่วมขังหลายพื้นที่ ทำ�หลายคนกลายเป็นผู้ประสบภัย ใครที่ยังทำ�งาน หรือเดินทางเป็นประจำ� ทุกวัน ต้องจำ�ใจลุยออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และส่วนใหญ่มักพบปัญหา “น้ำ�กัดเท้า” ตามมา อย่างไร ก็ตาม ในภาวะทีห่ ยูกยาก็คอ่ นข้างหาลำ�บาก วันนี้ “เดลินวิ ส์ออนไลน์” มี “วัตถุดิบก้นครัว” พร้อม “สมุนไพรใกล้ตัว” มาแนะนำ� ประยุกต์ ใช้เป็นยา “แก้น้ำ�กัดเท้า” ได้ในช่วงวิกฤต โดยหลังฝ่าน้ำ�สกปรกกลับบ้าน ควรรีบล้างเท้าให้สะอาด ใช้ “น้ำ�ส้มสายชู” ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ�สะอาด 2 ลิตร แช่เท้า ก่อนล้างเท้าอีกรอบให้สะอาด เน้นซอกเล็บ-ง่ามนิ้ว แล้วเช็ดเท้าให้แห้ง วิธีนี้สามารถป้องกันน้ำ�กัดเท้าได้ แต่หากใครโดนเล่นงานเข้าให้แล้ว เพียงเก็บ “ใบพลู” มาล้างให้สะอาด ตำ� แล้วพอกแผล น้ำ�กัดเท้า ก็จะบรรเทาอาการได้ เนื่องจาก “ใบพลู” มีน้ำ�มันหอมระเหย เรียกว่า Betel oil ช่วยบรรเทา อาการคัน และฆ่าเชื้อโรคบางชนิด

Photo Release ก.ล.ต. มอบเรือ 200 ลำ� ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้มอบเรือท้องแบนขนาด 6 ที่นั่ง จำ�นวน 200 ลำ� ให้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือชุมชนที่ประสบอุทกภัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รองผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอกอมรเทพ ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ทหารเรือ และพลอากาศเอกเพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้มอบ เครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่มให้แก่กองกำ�ลังเพื่อเป็นกำ�ลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด 33 แบงก์ลุย Money Expo เชียงใหม่ ชูแคมเปญแบงก์ช่วยลูกค้าฟื้นฟู มหกรรมการเงิน มันนี่เอ็กซ์โป เชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำ�ปี 2554 รวมพล 33 แบงก์/นอนแบงก์/ประกัน/บล./บลจ. จัดหนักขน บริ ก ารทางการเงิ น และการลงทุ น ครบวงจรส่ ง ถึ ง มื อ ลู ก ค้ า ชาวเหนื อ ชูแคมเปญแบงก์ช่วยลูกค้าฟื้นฟูหลังน้ำ �ท่วม “หยุดผ่อน ลดดอกเบี้ย เพิ่มวงเงิน” วันที่ 18 - 20 พ.ย. 2554 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

มุมประกัน อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ส่ง “มาย บำ�นาญ พลัส” เพื่อความสุขใจหลังเกษียณ พร้อมโอกาสรับเงินบำ�นาญเพิ่มขึ้น บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต ออก “มาย บำ�นาญ พลัส (บำ�นาญแบบลดหย่อนได้)” สุขใจหลังเกษียณ กระตุ้น ยอดขายโค้งสุดท้ายของปี ชูจุดเด่นจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินบำ�นาญแน่นอน 10% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงิน บำ�นาญเพิ่มเติม 10% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม ทุกปีตั้งแต่อายุ 55 ถึง 85 ปี และรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก การชำ�ระเบี้ยประกันชีวิต รับประกันง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำ�ถามสุขภาพ ‘มาย บำ�นาญ พลัส’ ได้เปิดจำ�หน่ายให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจผ่านช่องทางตัวแทนทั่วประเทศ และผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตัวแทนประกันชีวิต อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต ทั่วประเทศ หรือศูนย์ดูแลลูกค้าฯ โทร.1373

KPMG มอบเงินเข้ากองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำ�ท่วม” สมพล เกี ย รติ ไ พบู ล ย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ รับมอบเงิน 3 ล้านบาท จากทีมผู้บริหารเคพีเอ็มจี (KPMG) บริษัทชั้นนำ� ซึ่งให้บริการลูกค้าด้านการตรวจสอบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาทางภาษี, การ เงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำ�โดย Mr. Chee Meng Yap - KPMG ASPAC Regional COO, ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการผู้จัดการใหญ่, เคพีเอ็มจี ประเทศไทย และ Mr. Sean Severn หัวหน้าฝ่ายการตลาดและ พัฒนาธุรกิจ, เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เพื่อสมทบเข้ากองทุน “ตลาดหุ้น ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำ�ท่วม” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำ�ไป ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของภาคประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

กางแผนงาน PTTGC ผ่านทัศนะ

“วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล”

ตอนที่ 7

วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

ในส่วนของแผนการขยายธุรกิจของ PTTGC วีระศักดิ์ บอกว่า กลยุทธ์ลำ�ดับต้นๆ จากนี้ไปก็คือ แผนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำ�ธุรกิจต้นน้ำ�ของ ไบโอพลาสติกในประเทศไทยก่อนคู่แข่งขันรายอื่นๆ นั่นเอง โดยหวังว่าจะ ขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมไบโอพลาสติก เป็นคลื่นลูกใหม่การผลิตของ ประเทศ ต่อเนื่องจากการผลิตวัตถุดิบชีวมวลจากสินค้าเกษตร สร้าง ประเทศไทยให้เป็น “ฮับไบโอพลาสติก” ของภูมิภาค “การลงทุนผลิตพลาสติกชีวภาพถือเป็นกระแสใหม่ของโลกที่ จะเป็นอนาคตเติบใหญ่อย่างมากมายในระยะยาว เพราะสารดังกล่าว ทำ�มาจากผลผลิตทางกสิกรรม จะช่วยให้มีการใช้ประโยชน์จากสินค้า เกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาโลกร้อนกับมลพิษได้ พร้อมกันไป สามารถตอบโจทย์หลักทางด้านอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์

โพลีเมอร์ที่คงทนระหว่างการใช้ประโยชน์ แต่ย่อยสลายง่ายหลัง ใช้งาน พร้อมกันในคราวเดียว พลาสติกชีวภาพ นอกจากย่อยสลายได้ง่ายแล้ว ใน อนาคตผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอาจจะนำ �กลับมาผลิตใหม่เป็นไบโอ ดีเซล ซึ่งเท่ากับสามารถสร้างเชื้อเพลิงของตัวเองและกำ�จัดของ เสียในเวลาเดียวกัน” ทั้งนี้ เมื่อช่วงต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา ก่อนจะมีการควบรวม จนกลายร่างเป็น PTTGC นั้น PTTCH ได้ตัดสินใจเข้าซื้อกิจการใน สหรัฐฯ เพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ นั่นก็คือ บริษัท PTTGC International (USA) Inc.(PTTGC USA) ซึ่ง PTTCH ถือหุ้น 100% ผ่าน ทางบริษทั PTT Chemical International Private Limited (บ.ย่อย ของ PTTCH) (ปัจจุบันรวมเข้าอยู่ใต้ร่มของ PTTGC ไปแล้ว ได้ลง นามเข้าซื้อหุ้นร่วมลงทุน 50% ของบริษัท NatureWorks LLC (NatureWorks) ด้วยเงินลงทุนจานวน 150 ล้านดอลลาร์ เพื่อผลิต ไบโอพลาสติ ก ประเภท PLA (Poly Lactic Acid) ที่ ใ ช้ เครื่องหมายการค้า Ingeo โดยมีกำ�ลังการผลิตประมาณ 140,000 ตันต่อปี การเข้าร่วมทุนใน NatureWorks จะสร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ เนื่องจาก NatureWorks เป็นผู้ผลิต พลาสติกชีวภาพรายใหญ่ทมี่ ผี ลผลิตในเชิงพาณิชย์จงึ มีความได้เปรียบ ในด้านประสบการณ์การดำ�เนินธุรกิจ และความเป็นผู้นำ�ในด้านการ ตลาดและเทคโนโลยี

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังแกว่งตัวใน กรอบแคบ หลังได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยลบ ในต่างประเทศ โดยนักลงทุนมีความกังวล ต่อสถานการณ์ยโุ รปทีย่ งั ไม่มคี วามคืบหน้า โดยเฉพาะด้านเงินช่วยเหลือ ประกอบกับ ติ ด ตามสถา นการณ์ น้ำ � ท่ ว มที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเสียหายใน กทม. แนะนำ�หลีกเลี่ยง การไล่ราคาหุ้นกลุ่มหลัก แต่ควรเล่นเก็ง กำ�ไรหุ้นรายตัวรับอานิสงส์น้ำ�ท่วม ได้แก่ SCC, TUF, GFPT, IVL และ GLOBAL แนวรั บ ดั ช นี ฯ 945 - 940 จุ ด ส่วนแนวต้าน 970 จุด

คาดว่าดัชนีฯ วันนีจ้ ะเคลือ่ นไหว อยู่ระหว่าง 950 - 985 จุด เนื่องจากที่ ระดับ 945 - 950 จุดเป็นแนวรับที่ แข็งแกร่ง แต่ทั้งนี้หากดัชนีฯ มาอยู่ที่ ระดับ 985 จุด จะมีแรงขายออกมา เพราะยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ ในยุโรป ซึ่งท้ายการซื้อขายวานนี้ดัชนีฯ รี บ าวน์ ม าปิ ด บวกหลั ง ตลาดยุ โ รปเปิ ด ทำ�การ โดยหุ้นหนุนตลาดฯ คือ กลุ่ม พลังงานและปิโตรเคมี

หน้า 13

แนวโน้ ม ตลาด หุ้ น ไทยวั น นี้ ยั ง ผันผวน นักลงทุนยังกังวลกับมาตรการแก้ ปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรป ต้องติดตามว่ากลุ่มผู้นำ�ยุโรปจะมีมาตรการ อย่างไรช่วยเหลือประเทศกรีซ และอิตาลี อย่างไร แต่ทั้งนี้ปัญหาน้ำ�ท่วมยังกระทบ ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ แนะนำ�เก็ง กำ�ไรระยะ แนวรับกรอบ 950 - 940 จุด และแนวต้าน 975 - 985 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิก�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 10 พฤศจิก�ยน 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

885.08 3.48% 4,970.58 19.54% 5,623.14 22.10% 13,964.68 54.89%

1,143.44 4.49% 5,447.64 21.41% 6,970.99 27.40% 11,881.40 46.70%

-258.36 -477.06 -1,347.85 2,083.28

Last Update

10/11/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

968.3 682.03 1,477.04 255.1

Chg

%Chg

0.46 -0.2 0.12 -0.02 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

10/11/2011

0.05 -0.03 0.01 -0.01 25,443.47 346.07

17:01:59

AGRO A dv ance 38%

D ecline 38% No C hange 24%

TECH

-0.11

SERVICE

-0.07

0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1

-0.04

CONSUMP -0.22

-0.81

FINCIAL 0.12

D ecline 41%

A dv ance 35% No C hange 24%

RESOURC 0.67

INDUS 0.45

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิก�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 10 พฤศจิก�ยน 2554

PTTGC

( Day )

: PTTGC 16,000,000

Price & Fundamental Symbol PTTGC

Last 65.25 Chg 0.25  %Chg 0.38  Open 63.75  High 65.75  Low 63.50  Prev 65.00  Avg 64.62  AccVol 61,815,200  AccVal(K฿) 3,996,192  3.48  %Fluct P/E 10.63  P/BV 1.25  DPS(Baht) N/A  Yield(%) N/A  EPS(Baht) 6.14  MktCap(Mil.) 294,015  Broker Target Update KTZ 93.00 9/11/2011 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง BLS 82.00 7/11/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีม28/10/2011 ลู ค่าการ CNS ม่ ขึน้ มากที91.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

14,000,000 12,000,000

Vol.

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 65.75

65.50

65.25

65.00

Price

64.75

64.50

64.25

64.00

63.75

63.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิก�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 10 พฤศจิก�ยน 2554

BWG-W1

( Day )

Price & Fundamental Symbol BWG-W1

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

0.65 0.05  8.33  0.58  0.65  0.58  0.60  0.61  22,152,600  13,702  11.48 

13.00 0.28  0.02  0.64  0.05  447  Target Update No Comment

Volume Analysis

: BWG-W1

4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0.65

0.64

0.63

0.62

0.61

0.60

0.59

0.58

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิก�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 10 พฤศจิก�ยน 2554

KAMART

( Day )

Price & Fundamental Symbol KAMART

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: KAMART

12,000,000 10,000,000

2.00 0.15  8.11  2.04  2.20  1.97  1.85  2.07  61,845,000  128,028  11.11 

200.00 3.39  N/A  N/A  0.01  1,200 Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000

2.20

2.18

2.16

2.14

2.12

Price

2.10

2.08

2.06

2.04

2.02

2.00

1.99

1.98

1.97

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 734 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ�

“ผมพร้อมจะเป็นน้ำ�นิ่ง อาจมีเขื่อนมาขวางหน้า แต่ถ้าวันใดที่เขื่อนนั้นเปราะบาง และโอกาสแห่งการสำ�แดงพลังมาถึง ผมก็พร้อมจะกลายเป็นกระแสน้ำ�ที่เชี่ยวกราก โหมกระหน่ำ�ใส่ทุกสิ่งที่ขวางกั้น แม้กระทั่งเขื่อนที่ครั้งหนึ่งผมเคยสยบยอมก็ตาม”

หน้า 18

เจริญ สิริวัฒนภักดี

บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 11 พ.ย. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you