Page 1

Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

5 5 6 7

PTTAR นาเก็งกำไรทีส ่ ด ุ ราคาพืน ้ ฐาน 20.20 บ. ขึน ้ ไป

News Station กรีนสแปน ชีด้ าวโจนสฟน หนุนศก.สหรัฐฯ ไพลินบุค ฯเตรียมเขาmai ปหนา PAE กระฉูดคาเพดาน ครม.เห็นชอบตัง้ กองทุนCGIM

9

Dynamic Station

10

ธรรมเทนเมนท

12

Professional Station

ลงทุนสไตล ‘ทวีฉตั ร จุฬางกูร’ ลา

CPN เจงสุดโคงสุดทาย

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

ขอบคุณ..หมายเลข 8

PTTAR นาเก็งกำไรที่สุดในแงของการเก็งกำไรประเด็นการควบรวมกิจการ 8 คาย เก็งกำไร วิเคราะหใหราคาพื้นฐานปหนาต่ำสุดที่ 20.20 บาท สูงสุดที่ 32.00 บาท ชมเปาะงบ Q3/52 15 Data Station สวยงามฟนกำไร 1.7 พันลานบาทรับอานิสงสธุรกิจโรงกลั่น-ธุรกิจอะโรเมติกสขยายตัว ทวายังมีความเสี่ยงผลงาน Q4/52 ดรอปรวมถึงปญหาเรื่องมลภาวะที่อาจยื้ดเยื้อ ต‡อหนˆา 3

CPF โวปม  กำไรทะลุฟา ไดอก ี

หลัง 9M/52 ฉลุยเปา 8 พันล.ไปแลว

CPF พรอมทุบสถิติสรางกำไรโตไมหยุด หลัง 9 เดือนโกยไป 8.08 พันลานบาท ทะลุเปาไปเรียบรอย โวงบสิ้นป 52 จะอลังการ กวาที่นักวิเคราะหขีดเสนไว แมยอมรับยอดขายสอต่ำเปาแนๆ ทวา จากตนทุนที่ลดลงจะชวยดันตัวเลขแจมตอ และเชื่อกำไรปหนา ขยายตอไดจากปนี้ 5% ขึ้นไป ดานโบรกเกอรใหราคาเปาหมายหุน ที่ 10.50 บาท ต‡อหนˆา 3

กวาจะมาเปนเสือ

‘ดร.ศุภกร สุนทรกิจ’

ตอนจบ

ต‡อหนˆา 11

Investment Opportunities in Southeast Asia

‘Pearls in the SEA’ Investor Conference 30th November 2009 At Fullerton Hotel, Singapore

มองราคา BCP ผาน 6 โบรกฯ ชีเ้ ปา16.30-21 บ. ประสานเสียงซือ ้

มองราคา BCP ผาน 6 โบรกเกอร โดยลวนประสานเสียง ซื้อ-เก็งกำไร ไลตั้งแตราคาเปาหมายป 53 ที่ 16.30 บาท ไปจนถึง 21.00 บาท ดาน ‘กิมเอ็ง’ ชี้เลนสั้น BCP-DR1 นาสนุก แมคาด Q4/ 52 เขาสูชวงผลงานขาลงเพราะโรงกลั่นปดซอม-คาการกลั่นลดลง ตอเนื่องแตกำไรยังนาจะพอดูไดอยูหนุนทั้งปลุนแตะ 7.46 พันลาน บาท สวนป 53 หวั่นหดเหลือ 2.53 พันลานบาท ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 2

Be The Leader

Investment Opportunities in Southeast Asia ‘Pearls in the SEA’ Investor Conference 30th November 2009 At Fullerton Hotel, Singapore

Sponsor and Partnership By

Contact For Information Tel:02-5549390 or ir@irplus.in.th www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

PTTAR นา

(ตอจากหนา 1)

ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุถึง PTTAR หลัง รายงานกำไรสุทธิ Q3/52 ที่ 1.7 พั น ล า นบาท ลดลง 59.5%QoQ แต พลิกจากขาดทุนสุทธิ 3.4 พันลานบาท ในช ว งเดี ย วกั น ของป ที่ แ ล ว ว า ผล ประกอบการดังกลาวสูงกวาประมาณ การของเราที่ 1.6 พันลานบาทอยู 6.6% แตต่ำกวาประมาณการของตลาด 1.8 พันลานบาท เมื่อหักกำไรจากอัตราแลก เปลี่ยนที่ 326 ลานบาทและผลขาดทุน จากสัญญาปองกันความเสี่ยง (Crack Spread Sedging) ลวงหนาที่ 49 ลาน บาท กำไรจากการดำเนินงานอยูที่ 1.4 พันลานบาท ลดลง 24.0% QoQ แต เพิ่มจากขาดทุนจากการดำเนินงาน 3.7 พันลานบาทใน Q3/52 สวนแบงกำไร จากธุรกิจปโตรเคมียังคงเปนกำไรหลัก ในไตรมาส (คิดเปน 92.3% ของยอด รวม) ในขณะที่ ธุ ร กิ จ โรงกลั่ น รายงาน ก ำ ไ ร ที่ ดี ขึ้ น ม า ก เ ที ย บ กั บ ป ก อ น เนื่ อ งจากไม มี ผ ลขาดทุ น จากสิ น ค า คงคลัง ดังที่เคยมีใน Q3/51 โดยสรุป ส ว นต า งรวมที่ บ ริ ษั ท ได รั บ อยู ที่ 5.87 เหรี ย ญต อ บาร เ รล ลดลงจาก 10.31 เหรี ย ญต อ บาร เ รลใน Q2/52 แต เ พิ่ ม จาก 4.7 เหรียญตอบารเรล ในขณะที่ ปริมาณน้ำมันดิบรวมอยูที่ 2.63 แสน บาร เ รลต อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น จาก 2.41แสน บารเรลตอวัน Q2/52 และ 1.92 แสน บารเรลตอวัน ใน Q3/52 ธุ ร กิ จ โ ร ง ก ลั่ น ข อ ง ก ลุ ม PTTAR บั น ทึ ก กำไร 87 ล า นบาท เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดจากที่เคยขาดทุน 3.5 พันลานบาทในไตรมาส 3/51 แต ลดลงจากกำไรสุทธิ 3.8 พันลานบาทใน Q2/52 เมื่ อ ไม มี ส ว นแบ ง กำไรจาก สินคาคงคลัง (5.66 เหรียญตอบารเรล

CPF โว

ใน Q2/52 ) หรือผลขาดทุนจากสินคา โบรกเกอร แนะนำ / เปาหมาย-มูลคาป 53 คงคลั ง (-3.0 เหรี ย ญต อ บาร เ รลใน ยูไนเต็ด ซื้อเก็งกำไร ราคาเปาหมาย 32 บาท Q3/51) กำไรหลั ก ในธุ ร กิ จ โรงกลั่ น กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ซื้อเก็งกำไร ราคาเปาหมาย 31 บาท ลดลง เนื่องจากคาการกลั่นในตลาดที่ กรุงศรีอยุธยา ซื้อ มูลคาพื้นฐานป 31 บาท ตกต่ำเพียง 2.33 เหรียญตอบารเรล ลดลง 33.4%YoY และ 29.4%QoQ บีฟท มูลคาหุน 31 บาท ในขณะที่ปริมาณน้ำมันเขากลั่นอยูที่ ฟลลิป (ประเทศไทย) ซื้อ ราคาพื้นฐานที่ 30.50 บาท 1.67 แสนบาร เ รลต อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น เคจีไอ (ประเทศไทย) ซื้อ เปาหมาย 28.40 บาท 32.5%YoY และ 5.0%QoQ ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) ถือ ราคาพื้นฐาน 27 บาท ธุรกิจอะโรเมติกสยังคงเปน สถาบันวิจัยนครหลวงไทย ตัวสรางกำไรหลักในไตรมาสนี้ โดยมี ขาย ทำกำไร มูลคาเหมาะสม 25.80 บาท กำไรสุทธิ 1.6 พันลานบาท ซึ่งคิดเปน ทิสโก ถือ ราคาเปาหมาย 20.20 บาท 92.3% ของกำไรของบริษัทฯ ปริมาณ วัตถุดิบเขากลั่นของธุรกิจอะโรเมติกส อยูที่ 1.21 แสนบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้น วัตถุดิบ (Product to Feed Margin) บารเรลใน Q3/51 แตลดลง 8.5% QoQ อยางไรก็ดีแมวา จะยังคงมุม 75.4%YoY และ 10.0%QoQ ใน อยู ใ นระดั บ สู ง ที่ 9.43 เหรี ย ญต อ ขณะที่ ส ว นต า งราคาผลิ ต ภั ณ ฑ ล บ บารเรล เพิ่มขึ้นจาก 1.7 เหรียญตอ มองเชิงลบตอแนวโนมธุรกิจปโตรเคมี แต ธุ ร กิ จ อะโรเมติ ก ส ดู จ ะมี แ นวโน ม ดี กวา เมื่อเทียบกับโอเลฟนส เนื่องจาก ปญหาวัตถุดิบในการผลิตที่ขาดแคลน ซึ่ ง ถื อ เป น ป จ จั ย บวกต อ ผู ผ ลิ ต สิ น ค า อะโรเมติกสอยาง PTTAR นอกจากนี้ ก า วให ทั น โลกอั น ชาญฉลาดด ว ยคอร ส ธุรกิจโรงกลั่นจะไดประโยชนจากการ ก คาดการณ เ กี่ ย วกั บ แนวโน ม ธุ ร กิ จ ที่ Training กับ eFinanceThai ที่เปดรับนักลงทุนทุ ปจจุบันอยูที่จุดต่ำสุดและมีโอกาสปรับ ทานเขาสู eFin Smart Training Center ดวยการ ตัวเพิ่มสูงขึ้นไดสอดคลองกับการปรับ อบรมโปรแกรมใหมลาสุดกับการใชงานในระบบของ ตัวดีขึ้นของภาวะเศรษฐกิจโลก eFinanceThai พรอมกับรูปแบบตัวโปรแกรมใหมที่ และแม ว า ส ว นต า งราคา ชื่อวา eFin Smart Portal พื้นฐานกลยุทธ และ ผลิ ต ภั ณ ฑ ปโตรเคมี ที่ลดลงจะกดดัน เทคนิ ค เพิ่ ม เติ ม ที่ เ หมาะกั บ การใช ง านได อ ย า งมี กำไรใน Q4/52 แตราคาน้ำมันที่ปรับตัว ประสิทธิภาพ กับหลักสูตร เพิ่มขึ้นมีโอกาสทำใหผลประกอบการ ไมออกมาแยตามที่คาด เนื่องจากการ Intro บั น ทึ ก กำไรจากสต็ อ กน้ ำ มั น โดย Basic PTTAR ยังนับเปนทางเลือกที่ดีที่สุดใน แง ข องการเก็ ง กำไรประเด็ น การควบ Advance รวมกิ จ การ แต ก็ มี ค วามเสี่ ย งต อ ผล Meeting ประกอบการตอกำไรที่อาจลดลง หาก Workshop strategic ปญหาเรื่องมลภาวะที่ยื้ดเยื้อออกไป

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

(ตอจากหนา 1)

น า ย อ ดิ เ ร ก ศ รี ป ร ะ ทั ก ษ กรรมการผู จั ด การใหญ บมจ. เจริ ญ โภคภั ณ ฑ อ าหาร (CPF) เป ด เผยว า แนวโนมกำไรสุทธิปนี้จะสูงกวาที่ตั้งเปา ไว ที่ 8 พั น ล า นบาท หลั ง จากผลการ ดำเนิ น งานใน 9 เดื อ นแรกบริ ษั ท ฯ สามารถทำกำไรสุทธิไปแลว 8.08 พัน ลานบาท และมี EBITDA อยูที่ 1.3 หมื่น ลานบาท อีกทั้งประเมินวาตัวเลขกำไร รวมในป นี้ มี โ อกาสจะสู ง กว า ที่ นั ก วิเคราะหสวนไดมีการประมาณการไวที่ 8.7 พั น ล า นบาท นั บ เป น ผลการ ดำเนิ น งานที่ สู ง ที่ สุ ด นั บ ตั้ ง แต ด ำเนิ น

หน้า 3

ธุรกิจมา

ขณะที่แนวโนมธุรกิจในไตร มาส 4 ยังจะอยูในเกณฑดีแมจะลดลง จากชวงไตรมาส 2 และ 3 ซึ่งเปนไป ตามปกติที่ผลประกอบการในไตรมาส 1 และ 4 จะต่ ำกว าผลประกอบการ ไตรมาส 1 และ 3 เนื่องจากไดรับผลดี จากธุ ร กิ จ ที่ ไ ด มี ก ารไปลงทุ น ต า ง ประเทศที่ยังมีแนวโนมการเติบโตได

ต อ เนื่ อ ง โดยป จ จุ บั น มี สั ด ส ว นอยู ที่ 17% ของรายไดรวมและคาดวาในป หนาจะมีสัดสวนเพิ่มเปน 18 - 19% และมี โ อกาสที่ จ ะเพิ่ ม เป น 20% ใน อนาคต สำหรั บ ในป นี้ บ ริ ษั ท ฯ จะ พยายามรั ก ษาอั ต ราการเติ บ โตของ กำไรสุทธิ (Net Profit) ไวที่ระดับไมต่ำ กว า 5% หลั ง จากในป นี้ บ ริ ษั ท ฯ

สามารถทำอัตรากำไรขั้นตนไดดีกวาป ก อ น โดย 9 เดื อ นมี Gross Profit Margin อยู ที่ 18% จากช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ นที่ 13% โดยสิ้ น ป ค าดว า Gross Profit Margin จะอยู ที่ 17% จากปกอนที่ 14% สวนสาเหตุที่ Gross Profit Margin ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น เนื่ อ งมา จากต น ทุ น ราคาอาหารสั ต ว ที่ ป รั บ ตั ว ลดลง โดยราคาขาวโพดมีราคาปรับตัว ลดลงจากป ก อ น 40% นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการซื้อขาวโพดลวงหนา โดยมี ส ต็ อ กจนถึ ง เดื อ นก.ค. - ส.ค. 2553 และซื้อกากถั่วเหลืองในราคาลวง หนา ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552 คาเสรี (AFTA) นาจะเปนประโยชนตอ CPF โว (ตอจากหนา 3) ซึ่ ง มี ถู ก กว า ราคาตลาด การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และ ภายใต เ กณฑ ดั ง กล า วจะส ง ผลให มี ปจจุบัน อนึ่ ง บริ ษั ท ฯ ยอมรั บ ว า ยอด การแขงขันดานคุณภาพมากขึ้น พรอมกันนี้ บริษัทฯ ไดตั้งงบ ขายในปนี้อาจจะไมถึงเปาที่วางไวหรือ ใกลเคียงที่ 1.6 แสนลานบาท หลังจาก ลงทุนรวมในปหนาไวที่ประมาณ 4 พัน 9 เดือนบริษัทฯ มียอดขายเติบโต 3% ล า นบาท โดยแบ ง เป น การลงทุ น ใน จากเปาทั้งปที่คาดวาจะเติบโตในระดับ ต า งประเทศ ซึ่ ง ประกอบด ว ยใน ประเทศรัสเซีย ลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ 3 - 5% ทั้ ง นี้ สำหรั บ นโยบายในการ ฟารมหมู และลงทุนในประเทศอินเดีย ทำธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯ จะไม เ น น การเติ บ โต อี ก เล็ ก น อ ย ฟ ลิ ป ป น ส เ พื่ อ ลงทุ น ใน ของยอดขาย แตจะพิจารณาจากความ ธุ ร กิ จ กุ ง และอาหารปลา และธุ ร กิ จ สามารถในการทำกำไรที่ มี ค วาม ฟารมหมู สำหรับในไทยจะลงทุนเพื่อ สม่ำเสมอ เนื่องจากหากบริษัทฯ มีการ เพิ่ ม กำลั ง การผลิ ต อาหารคน ได แ ก ผลิ ต สิ น ค า จำนวนมาก ตลาดอาจไม เกี๊ ย วกุ ง และบะหมี่ โดยจะเน น การ สามารถรองรับสินคาที่มีไดทั้งหมดและ ลงทุนในการขยายจำนวนสาขาของซีพี สงผลใหราคาสินคาปรับลดลง ทั้งนี้หาก เฟรชมารท ประกอบกับเพื่อขยายชอง สามารถทำกำไรไดสม่ำเสมอก็ยังคงมี ทางการขายมากขึ้ น ทั้ ง ในและต า ง นโยบายจายเงินปนผลอยูที่ระดับ 50% ประเทศเพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับ ของกำไร สำหรั บ การป อ งกั น จาก ธุรกิจ อย า งไรก็ ดี บริ ษั ท ในเครื อ ผลกระทบของอั ต ราแลกเปลี่ ย นหาก พิจารณาจากยอดสงออกปนี้ บริษัทฯ มี เจริ ญ โภคภั ณ ฑ ที่ ไ ด มี ก ารลงทุ น ใน ยอดส ง ออกมู ล ค า 800 ล า นเหรี ย ญฯ โรงงานแปรรูปไกในเวียดนาม โดยมี และมีการนำเขาวัตถุดิบมูลคา 600 ลาน มูลคาการลงทุนประมาณ 3 พันลาน เหรียญฯ ซึ่งจะมีสวนตางอีกประมาณ บาท โดย CPF ได ถื อ หุ น ร ว มทุ น มี 200 ลานเหรียญฯ ทั้งนี้จากสวนเกินที่ สั ด ส ว น 2 9 % ทั้ ง นี้ เ ค รื อ เ จ ริ ญ 200 ลานเหรียญฯ บริษัทฯ มีการจัดการ โภคภั ณ ฑ จ ะมี ก ารทบทวนและการ ตนทุนของอัตราแลกเปลี่ยนแลว จึงไม ชะลอการนำบริ ษั ท ดั ง กล า วเข า จด ไดรับผลกระทบดังกลาวมากนัก โดยใน ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อง ปหนาที่จะมีการเริ่มใชขอตกลงเขตการ เวียดนาม หลังจากกฎหมายเวียดนาม

มองราคา BCP

News Station

หน้า 4

ได อิ ง การแก ก ฎหมายใหม จ ากที่ ใ ห บ ริ ษั ท ที่ จ ะ เ ข า จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย จ ะต อ งมี ผู ถื อ หุ น ต า งชาติ มี สั ด ส ว นอยู ที่ 49% โดย บริ ษั ท ดั ง กล า วเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ เปนผูถือหุนทั้งหมด 100% จึงสงผลให มีการทบทวนในเรื่องดังกลาว ขณะที่ บ ล.ยู ไ นเต็ ด ให ค ำ แนะนำการลงทุน CPF เปน ‘ถือ’ ราคา เป า หมายป 53 อยู ที่ 10.50 บาท พร อ มมองว า กลยุ ท ธ ด ำเนิ น งานป

หนาที่เนนรุกขยายสัดสวนสินคากลุม อาหารจะสรางเสถียรภาพการทำกำไร ต อ ไป อี ก ทั้ ง ประเด็ น อยู ร ะหว า งขอ ยกเลิ ก อั ต ราภาษี ทุ ม ตลาดกุ ง คาด สนับสนุนยอดสงออกกุงในระยะยาว อย า งไรก็ ต ามมองแนวโน ม Q4/52 และป 53 ผลประกอบการจะออนตัว ตามฤดูกาล และความสามารถในการ ทำกำไรที่เริ่มเขาใกลภาวะปกติอีกครั้ง

อย า งไรก็ ต ามจากราคา น้ำมันที่ปรับขึ้นมาในไตรมาสนี้ทำให คาดว า บริ ษั ท จะมี ก ำไรจากสต็ อ ก น้ ำ มั น เข า มาหนุ น ผลประกอบการ และยังมีการรับรูผลกำไรจากการทำ ประกั น ความเสี่ ย งอี ก 40% ทำให คาดวาบริษัทจะทำคาการกลั่นไดไม ต่ ำ กว า 8 เหรี ย ญ/บาร เ รล ดั ง นั้ น เบื้องตนฝายวิเคราะหประเมินวาผล กำไรไตรมาส 4/52 จะชะลอตั ว ลง จากไตรมาส 3/52 แตจะดีกวาชวง เดี ย วกั น ของป ก อ นที่ มี ผ ลขาดทุ น

3,198 ล า นบาท คิ ด เป น ขาดทุ น 2.86 บาท/หุน จากผลประกอบการงวด 9 เดือนที่ทำไดดี บวกกับผลกำไรไตร มาส 4/52 ที่ ยั ง มี ก ำไรจากการทำ ประกั น ความเสี่ ย ง และกำไรจาก ส ต็ อ ก น้ ำ มั น ม า ช ว ย ส นั บ ส นุ น ประมาณการผลกำไรในป นี้ เ ป น 7,458 ลานบาท สวนปหนาคาดกำไร ลงอยูที่ 2,527 ลานบาท คิดเปนกำไร ตอหุน 2.26 บาท ลดลง 66%

(ตอจากหนา 1)

บทวิ เ คราะห บล.กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) ระบุถึงคำแนะนำการลงุ ทน BCP และ BCP-DR1 เปนเก็งกำไร หลั ง ประกาศผลการดำเนิ น งานไตร มาส 3/52 มีกำไรสุทธิ 2,151 ลานบาท หรือ 1.84 บาท/หุน ลดลง 20%QoQ แตดีขึ้นกวาขาดทุน 252 ลานบาทใน ไตรมาสเดียวกันของปกอน ทั้ ง นี้ ฝ า ยวิ เ คราะห ป ระเมิ น แนวโนมผลประกอบการไตรมาส 4/52 โบรกเกอร

ยูไนเต็ด กรุงศรีอยุธยา ทิสโก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โกลเบล็ก ฟลลิป (ประเทศไทย)

คาดว า จะชะลอตั ว ลงจากการใช กำลังการผลิตที่ลดลงเหลือประมาณ 7 - 7.5 หมื่นบารเรล/วัน เนื่องจาก โรงกลั่ น จะมี ก ารหยุ ด ซ อ มบำรุ ง ประมาณ 7 - 10 วัน บวกกับคาการ กลั่นปกติที่ลดลงตอเนื่อง โดยลาสุด ค า การกลั่ น สิ ง คโปร เ ฉลี่ ย ไตรมาส 4/52 ถึ ง ป จ จุ บั น อยู ที่ 1.2 เหรี ย ญ/ บาร เ รล ลดลงจากเฮลี่ ย 3.14 เหรียญ/บารเรลในไตรมาสกอน

แนะนำ / เปาหมาย-มูลคาป 53 ซื้อเก็งกำไร ราคาเปาหมาย 21 บาท ซื้อเก็งกำไร มูลคาพื้นฐาน 20 บาท ซื้อ ราคาเปาหมาย 20 บาท ซื้อ เก็งกำไร ราคาเปาหมาย 18 บาท ซื้อเก็งกำไร ราคาเปาหมาย 18 บาท ซื้อลงทุน ราคาพื้นฐาน 16.30 บาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 5

ดอยชแบงกคาดมูลคาสินทรัพย เฮดจฟนดจอทะลุ 2

‘กรีนสแปน’ ชี้ดาวโจนสฟนหนุน ศก.สหรัฐฯ

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา ‘อลัน กรีนสแปน’ กลาววา การเพิ่มขึ้นของราคาหุนใน สหรัฐฯ ชวยใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมามีสภาพ คลองอีกครั้ง ขณะที่ราคาบานใกลจะถึงจุดต่ำสุด แล ว หลั ง เริ่ ม ลดลงในอั ต ราที่ ช ะลอลงอย า งต อ เนื่อง “เราโชคดีที่ตลาดหุนฟนแลว และทำให เกิดสภาพคลองในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเศรษฐกิจ สหรัฐฯ กำลังรับผลของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 787 พันลานดอลลาร และการเพิ่มขึ้นของราคา บ า นจะช ว ยลดจำนวนการฟ อ งยึ ด ที่ อ ยู อ าศั ย ” นายกรีนสแปน กลาว

News Station

มอรแกนสแตนเลยคาดหุนตลาด เกิดใหมพุง 28% ปหนา

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า มอรแกนสแตนเลย คาดดัชนีเอ็มเอสซีไอตลาดเกิด ใหมจะเพิ่มขึ้น 28% ในป 2010 อยูที่ 1,200 จุดจาก 93,636 จุดที่ปดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผานมา พร อ มคาดว า อั ต ราดอกเบี้ ย และราคาน้ ำ มั น มี แนวโนมเพิ่มขึ้นในปหนา ขณะเดี ยวกันมอร แกนสแตนเลยค าดวา ดัชนีเอ็มเอสซีไอตลาดเกิดใหมภูมิภาคเอเชียไมรวม ญี่ปุนจะเพิ่มขึ้น 23% ในปหนา โดยจะอยูที่ 486 จุด “ผลการดำเนินงานและเศรษฐกิจกำลังฟน ตัว และกำลังอยูในวงจรที่จะเพิ่มขึ้นไปถึงจุดที่สูงสุด อยางไรก็ตาม ในปหนา เราตองเผชิญการปรับขึ้น อั ต ราดอกเบี้ ย และราคาน้ ำ มั น ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ” มอรแกนสแตนเลย ระบุ

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา ดอยช แบงกเอจี คาดมูลคาสินทรัพยของกองทุนประกัน ความเสี่ยง หรือ เฮดจฟนดอาจสูงกวา 2 ลาน ลานดอลลารในสิ้นปหนา เนื่องจากผลตอบแทน จากการลงทุ น ในอั ต ราสู ง กว า 10% อย า งต อ เนื่อง นายแบรรี่ บัวซาโน นักวิเคราะหดอยช แบงกกลาววา มูลคาสินทรัพยของเฮดจฟนดได เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและนักลงทุนทั่วโลกจะเพิ่ม การลงทุนในเฮดจฟนดมากขึ้นในปหนา “เราคาดว า จะมี เ ม็ ด เงิ น ลงทุ น เข า สู เฮดจฟนดอยางสูงในป 2010 และปตอๆ ไป การ เพิ่มขึ้นของสินทรัพยของเฮดจฟนดมาจากความ ต อ งการผลตอบแทนที่ สู ง ขึ้ น จากนั ก ลงทุ น สถาบั น แทนการลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ มี ผ ล ตอบแทนที่ต่ำ” นายบัวซาโน กลาว ทั้งนี้ ขอมูลจากเฮดจฟนดรีเสิรช ระบุวา มู ล ค า สิ น ทรั พ ย ข องเฮดจ ฟ น ด ณ สิ้ น เดื อ น กันยายนที่ผานมาอยูที่ 1.53 ลานลานดอลลาร เพิ่ ม ขึ้ น จาก 1.33 ล า นล า นดอลลาร ใ นเดื อ น มีนาคม

ไพลินบุคเน็ต รานขายปลีกหนังสือ และเครื่องเขียน เตรียมตัวเขาตลาดหลักทรัพย mai ป 2553 นายฉั ต รเฉลิ ม เฉลิ ม ชั ย วั ฒ น ประธาน เจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ไพลิ น บุ ค เน็ ต จำกั ด ผู ประกอบธุรกิจสำนักพิมพ ผูจัดจำหนาย และราน หนังสือ เปดเผยวา ขณะนี้บริษัทพรอมจะเขาเปน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai โดย ขณะนี้ ไ ด แ ต ง ตั้ ง บริ ษั ท ฟ น เน็ ก ซ แอ ด ไวเซอรี่ จำกัด เปนที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมตัวเขา เปนสวนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย mai ดังกลาว โดยคาดวาในป 2553 บริษัทจะสามารถขายหุน สามัญใหกับประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ได โดยเงิ นที่ ไ ด จ ากการระดมทุ นจากประชาชนเป น ครั้ ง แรกในครั้ ง นี้ จะนำไปชำระคื น เงิ น กู ส ถาบั น การเงิน ขยายไลนหนังสือ เปดรานหนังสือใหม และเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท นายฉัตรเฉลิม กลาวอีกวา ไพลินบุคเน็ต มีจุดเดนที่เปนบริษัทที่ผลิตหนังสือพ็อกเก็ตบุกส เปนของตัวเอง ประมาณ 5,000 ชื่อเรื่อง ทำใหมี หนังสือหลากหลายครอบคลุมทุกๆ หมวดหมู โดย กลยุ ท ธ ก ารทำตลาดจะมุ ง จำหน า ยปลี ก ให กั บ ผู อานทุกเพศทุกวัย ในราคาประหยัดโดยเฉพาะตอน นี้ เน น เป น หนั ง สื อ เล ม ละ 29 บาท (มี ส ว นลด

ประมาณ 70 %) ซึ่งถือเปนจุดเดนของบริษัทที่มี เหนือคูแขง ทั้งๆ ที่เปนหนังสือสภาพใหม 100% เหมือนกัน “จุดแข็งและขอไดเปรียบของ ‘ไพลิน บุ ค เน็ ต ’ คื อ เราวางตำแหน ง เป น ผู จั ด จำหน า ย หนั ง สื อ ครบทุ ก รส ครอบคลุ ม ทุ ก เพศทุ ก วั ย ใน ราคาสุดประหยัดใหสวนลดถึง 70% อาทิ ทุกเลม ราคา 29 บาท ซึ่ ง ที่ เ ราทำแบบนี้ ไ ด เ พราะเรามี หนั ง สื อ เป น ของเราเองกว า 5,000 ชื่ อ เรื่ อ ง สามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตัว” เขากลาวอีกวา ‘ไพลินบุคเน็ต’ นอกจาก จะมีจุดแข็งที่หนังสือแลว บริษัทยังมีจุดขาย ทั้งที่ เปนรานหนังสือ และ เอาตเลต เปนของตัวเอง อีก ประมาณ 200 แหง ฝากขายในซูเปอรสโตรชั้นนำ ทั้งใน โลตัส, บิ๊กซี และคารฟู ทุกสาขารวมกันอีก กวา 100 แหง นอกจากนั้น ยังจำหนายผานราน หนังสือทั่วประเทศอีกประมาณ 500 รานคา จัด จำหนายผานรานสะดวกซื้อ 7-11 อีกกวา 3,000 แหง รวมทั้งผานรานมินิมารต ในปมน้ำมันอีกกวา 1,000 แหง ทำใหสินคาของบริษัทสามารถเขาถึง ผู บ ริ โ ภคได อ ย า งสะดวก ซึ่ ง ถื อ เป น อี ก จุ ด แข็ ง ที่

เปนเอกลักษณของบริษัท และเอื้อตอการเติบโตใน อนาคต นายวรชาติ ทวยเจริ ญ กรรมการผู จัดการ บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จำกัด เปดเผย วา ขณะนี้ไดรับเปนที่ปรึกษาทางการเงิน(FA)ใหกับ บริษัท ไพลิน บุคเน็ต จำกัด เนื่องจากไพลินฯ มี ความประสงค ที่ จ ะเสนอขายหุ น แก ป ระชาชน (IPO) และจะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ (MAI) โดยคาดวาจะสามารถยื่นขอมูลไฟ ลิ่ ง ให ส ำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) พิจารณาไดในชวง ไตรมาส 1 ป 2553 ซึ่ ง ขณะนี้ ก ำลั ง รอดู ผ ล ประกอบการของป 2552 จากนั้นจึงจะกำหนดเม็ด เงินที่จะระดมทุนไดชัดเจน www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 6

Gr n Forward Thinking Green, Live Green

PAE กระฉูดคาเพดาน

ซุ ม ๆ มาได ตั้ ง นานนม แล ว ทั น ใดนั้ น PAE ก็ พุ ง ทะยาน พรวดพราด หลังจากแกวงตัวขึ้นลงภายใตวอลุมแหงๆ อยูพักใหญ โดย ราคาหุนวานนี้ทำราคาสูงสุดชนเพดานที่ 0.70 บาท ตั้งแตกอนเที่ยง ดวยซ้ำไป และระหวางวันก็มีเพียงไมกี่อึดใจที่จะยอลงมาเล็กๆ แลวก็ กลับเหินขึ้นไปลอยคางฟาตอจนปดทายวันคาเพดาน บวกถึง 0.16 บาท หรือ 29.63% มูลคาการซื้อขาย 80.04 ลานบาท สำหรับสาเหตุพื้นฐานนั้นยังยากที่จะชี้ชัดวาเกิดอะไรขึ้น ทวา ดานเทคนิคมันกลับเยายวนใจยิ่งนัก ขณะที่ นายศุขสนั่น โชติกเสถียร กรรมการผูจัดการ PAE เพิ่ง จะระบุ ว านนี้ ว า ภายในสั ป ดาห นี้ จ ะรู ผ ลการเข า ร ว มประมู ล การ ก อ สร า งโรงแรมใน ตะวั น ออกลาง มู ล ค า หลั ก พั น ล า นบาท ใน ตะวันออกกลาง ซึ่งเปนงานที่จะรวมมือกับผูรับเหมาจากประเทศจีน สวนผลประกอบการไตรมาส 3/52 ก็นาจะดีขึ้นกวาจากเดิมที่ขาดทุน ได ดานนักวิเคราะห บล. กรุงศรีอยุธยา ประเมินสัญญาณทาง เทคนิคหุน PAE วา เปนขึ้นมารุนแรง และมีโอกาสขึ้นตอไปทดสอบ แนวตานสำคัญที่ 0.90 บาท สวนแนวรับอยูที่ 0.60 บาท กลยุทธการ ลงทุน แนะนำ ซื้อ

PLE Financial Data

WE CAN’T DO THIS ALONE Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

งบ Q2/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/06/2552 Asset 849.70 Liabilities 621.58 Equity 228.11 Paid-up Capital 675.04 Revenue 514.81 Net Profit -59.84 EPS(Baht) ROA(%) -20.10 ROE(%) -48.20 Net Profit Margin(%) -11.62

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

708.20

-5.28

-0.74

500.32

-4.59

-0.91

1,082.10

-9.27

-0.85

216.42

-1.41

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

-0.65 21,692.67 394.60

10/11/09 16:59:48

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type Institute Foreign Local

Last Update

Buy

Sell

Net

2,260.62

913.83

+1,346.79

(10.42%)

(4.21%)

3,732.80

2,908.74

(17.21%)

(13.41%)

12,885.38

14,238.46

(59.40%)

(65.64%)

+824.06

-1,353.08

10/11/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 09/11/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

N.A. 1.60 0.34

N.A. 364.52

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 08/04/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ให ญ

GLOBAL PROCESS SYSTEMS INC GLOBAL PROCESS SYSTEM INC นางจินตนา กาวีวงศ บริ ษั ท เอ็ ม อาร คอนซั ล แทนท ซี่ จำกั ด นายชาตรี มหัทธนาดุลย

100,537,500 (14.89%) 100,537,500 (14.89%) 89,977,000 (13.33%) 40,527,388 (2.70%) 37,505,500 (5.56%)

§Ò¹à¢ŒÒ YNP ในวันที่ตลาดหุนไทยยังพักฐานไมสะเด็ด ยอมไมแปลกที่หุนทั้งใหญ-เล็กจะมีการเฉาแดงตามสมควร ซึ่งวานนี้ยังนับวาเปนทีของหุนเล็กผลประกอบการดี หรือกระทั่งมีแนวโนมวาจะผลประกอบการดี มี หลายตัวเชน PAE, SYNEX, KTB หรือ NWR ก็ยังเขียวไดอยู เวนเฉพาะในสวนของ YNP ที่มีงานเขาเปนพิเศษกวาพวก ซึ่งแผลใหมที่เกิดขึ้นหมาดๆ มีที่มาจาก ก.ล.ต. ที่สั่งใหมีการแกไขงบการเงินประจำป 2551 และไตรมาส 1 และ 2 ของป 2552 โดย YNP จะตองนำสง งบการเงินฉบับแกไขที่ผานการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูสอบบัญชีแลวตอ ก.ล.ต. พรอมทั้งเปดเผยงบ การเงินดังกลาวตอสาธารณชน มีเสนตายภายในวันที่ 11 ธันวาคมที่จะถึง โดยสาเหตุมาจากการไมไดบันทึก คาถมและบดอัดดินที่เกิดขึ้นในชวงป 2549 - 2551 ไวในตนทุนที่ดิน แตไปบันทึกไวในตนทุนอาคารและ สาธารณูปโภค ทำใหราคาตามบัญชีของที่ดินต่ำกวาความเปนจริง และ YNP ไดบันทึกรายการโอนกลับคาเผื่อ การดอยคาของที่ดิน จำนวน 35 ลานบาท เปนรายไดในงวดป 2551 ซึ่งไมถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี..... www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 7

ครม.เห็นชอบตั้งกองทุนCGIMหนุนเอกชนออกหุนกู กสิกรบริการการคาเปนหยวนแบงกแรกในไทย นายวั ช ระ กรรณิ ก า รอง โฆษกประจำสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี เป ด เผยว า ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) วันนี้ เห็นชอบกรอบการเจรจา ขอตกลง จัดตั้งกองทุนเพื่อค้ำประกัน เครดิตและการลงทุน (CGIM) เพื่อ สนั บ สนุ น การออกหุ น กู ส กุ ล เงิ น ท อ งถิ่ น ของภาคเอกชนในภู มิ ภ าค อาเซียน ซึ่งไทยจะมีสวนในการออก เงิ น ทุ น จั ด ตั้ ง ประมาณ 14 ล า น เหรี ย ญสหรั ฐ ตามที่ ก ระทรวงการ คลังไดขอนุมัติ เพื่อใหกระทรวงการ คลั ง ไปดำเนิ น การเจรจาจั ด ตั้ ง กองทุ น ดั ง กล า ว และหลั ง จากนี้ กระทรวงการคลังจะตองนำเรื่องการ จั ด ตั้ ง กองทุ น เข า สู ก ารประชุ ม ของ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง อาเซียน บวก 3 ในเดือนพ.ค.2553 อย า งไรก็ ต าม การจั ด ตั้ ง กองทุนดังกลาว จะตองไดรับความ เห็นชอบจากรัฐสภา เนื่องจากเปน ห นั ง สื อ สั ญ ญ า ต า ม ก ฎ ห ม า ย ระหวางประเทศ ดังนั้นครม.ตองนำ เสนอกรอบการเจรจา และกรอบวง เงิ น ทุ น จั ด ตั้ ง ในส ว นที่ ไ ทยจะต อ ง ชำระใหทัน กอนปดการประชุมสภา ส มั ย ส า มั ญ ทั่ ว ไ ป ภ า ย ใ น วั น ที่ 14 พ.ย.นี้ “กองทุน CGIM เปนสวน หนึ่งของมาตรการริเริ่มการพัฒนา ตลาดพั น ธบั ต รเอเชี ย โดยกองทุ น ดังกลาวเกิดจากที่ประชุมของกลุม ประเทศอาเซียนบวก 3 ซึ่งไดแก จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ซึ่งคาดวาจะมี เงิ น ทุ น จั ด ตั้ ง ในเบื้ อ งต น ราว 700 ลานเหรียญสหรัฐ” นายวัชระ กลา

สำหรับเงินทุนในการจัดตั้ง กองทุ น ดั ง กล า ว ญี่ ปุ น และจี น จะ ร ว มลงทุ น ประเทศ ละ 200 ล า น เหรี ย ญสหรั ฐ ขณะที่ เ กาหลี ใ ต จ ะ ลงทุ น 100 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนา แหงเอเชีย (เอดีบี) คาดวาจะชำระ เงินทุนจัดตั้งไดประมาณ 100 - 150 ลานเหรียญสหรัฐ สวนประเทศใน กลุมอาเซียน 10 ประเทศ

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจาคใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรถไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจาคดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ทิสโกใจปำแจกโปรโมชั่นเพียบงานSet

นายศั ก ดิ์ ชั ย พี ช ะพั ฒ น รองกรรมการอำนวยการ ธนาคาร ทิสโก จำกัด (มหาชน) เปดเผยวา กลุ ม บริ ษั ท ได คั ด เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ ทางการเงิ น ที่ เ หมาะสมกั บ ภาวะ ตลาดปจจุบัน เพื่อเปนทางเลือกให แกลูกคา และจัดโปรโมชั่นพิเศษ ถึง 5 รายการดวยกันในงาน SET in the City ระหวางวันที่ 12 - 15 พ.ย. 52 นี้ ประกอบดวยโปรโมชั่น

นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน ผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การ ธนาคาร กสิกรไทย (KBANK) เปดเผยวา ลา สุดธนาคารฯ ไดพัฒนาการใหบริการ ธุ ร กิ จ ก า ร ค า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ (K-International Trade) โดยใหผู ประกอบการไทยสามารถคาขายกับ คูคาในจีนเปนสกุลเงินหยวน ถือเปน ธนาคารไทยแห ง แรกที่ ส ามารถให บริการดานตางประเทศดวยสกุลเงิน

แรก นำเสนอเงินฝากระยะสั้น-ดอก เบี้ยสูง สำหรับผูฝากเงินที่มองวา ภาวะดอกเบี้ยในปหนาจะเปนขา ขึ้น โปรโมชั่นที่ 2 คือรับดอกเบี้ย บวกเพิ่มไมจำกัด เมื่อแนะนำเพื่อน เป ด บั ญ ชี ซุ ป เปอร อ อมทรั พ ย กั บ ธนาคาร โปรโมชั่ น ที่ 3 ลงทุ น ใน กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ในตางประเทศ (FIF) 4 กองเพื่อรับ เศรษฐกิ จ โลกฟ น ตั ว ป ห น า ได แ ก

กองทุ น ทิ ส โก อ อยล ฟ น ด ทิ ส โก โกลด ฟ น ด ทิ ส โก เอเชี ย แปซิ ฟ ก เอ็กซ เจแปน ซึ่งจะไดรับสิทธิ์บวก ดอกเบี้ยพิเศษ 1% เมื่อฝากประจำ หรือตั๋วแลกเงิน 6 เดือนกับธนาคาร ทิสโก โปรโมชั่นที่ 4 คือเปด IPO กองทุนเปด เอเชียแปซิฟก เอ็กซ เจ แปน เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยผู ล ง ทุ น ใ น ก อ ง นี้ จ ะ ไ ด รั บ สิ ท ธิ ประโยชนสองตอ ทั้งบวกดอกเบี้ย

หยวนได ส ำเร็ จ หลั ง จากเดื อ น กรกฎาคมที่ ผ า นมา รั ฐ บาลจี น ได อนุญาตใหใชสกุลเงินหยวน (CNY) ในการทำธุรกรรมการคาตางประเทศ กับบริษัทในประเทศจีนที่ไดรับการ สนับสนุนจากรัฐบาลจีนจำนวน 365 บริ ษั ท จึ ง น า จะเป น ป จ จั ย ที่ ช ว ย ส ง เสริ ม ให ต ลาดธุ ร กิ จ การค า ต า ง ประเทศไทยกับจีนเติบโตไดมากยิ่ง ขึ้นเชนกัน ทั้งนี้ บริการธุรกรรมการคา ต า งประเทศด ว ยสกุ ล เงิ น หยวนที่ ธนาคารกสิ ก รไทยให บ ริ ก ารจะ ครอบคลุมการชำระเงินเพื่อการซื้อ ขายสินคาทุกประเภท ทั้ง L/C, B/C และ T/T ซึ่งจะชวยใหการประกอบ ธุ ร กิ จ กั บ คู ค า ใ น ป ร ะ เ ท ศ จี น มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากจะชวย ใหผูประกอบธุรกิจมีทางเลือกในการ ชำระเงินหรือรับชำระเงินจากคูคาใน ประเทศจีนเปนสกุลเงินหยวนไดจาก เดิ ม ที่ จ ะใช เ งิ น ดอลลาร ส หรั ฐ เป น หลั ก และยั ง จะช ว ยลดความเสี่ ย ง จากความผั น ผวนของอั ต ราแลก เปลี่ยนอีกดวย “การเปดทำธุรกรรมฯ เปน เงินหยวน จะชวยสงเสริมการคาและ อำนวยความสะดวกแกผูนำเขาและผู สงออกสินคากับประเทศจีนไดมากขึ้น เนื่องจากปจจุบันจีนเปนประเทศคูคา สำคัญลำดับตนๆ ของไทย โดยมูลคา การคาระหวางประเทศไทยกับจีน ใน ชวง 9 เดือนแรกของปนี้อยูที่ประมาณ 2.3 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปน 11% ของการคาระหวางประเทศของ ไทยทั้งหมด” นายทรงพล กลาว พิเศษ 1% เมื่อฝากประจำ หรือตั๋ว แลกเงิน 6 เดือนเชนเดียวกับโปร โมชั่นที่ 3 และตอที่สอง จะไดรับ บัตรกำนัลและของสมนาคุณพิเศษ ตามยอดสะสมโปรโมชั่ น LTF & RMF ของบลจ.ทิ ส โก และโปร โมชั่นที่ 5 เปนของบล.ทิสโก คือ ก า ร เ ป ด บั ญ ชี ซื้ อ ข า ย หุ น แ ล ะ อนุพันธ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552 PS มองตัวเลขรับรูรายไดปหนาโต 33% นายทองมา วิ จิ ต รพงศ พั น ธุ ประธาน กรรมการบริ ห าร และกรรมการผู จั ด การ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) เปดเผยวา ในสวนของ โครงการที่เวียดนามปลายปนี้จะเริ่มเปดขายได โดยเป น การพั ฒ นาโครงการบนเนื้ อ ที่ 145 ไร มูลคาประมาณ 2.5 พันลานบาท โดยทำโครงการ ทาวนเฮาสประมาณ 95% และคอนโดมิเนียม 5% ขณะที่ น ายประเสริ ฐ แต ดุ ล ยสาธิ ต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ PS เปดเผยวา คาดการณยอดรับรูรายไดในป 53 เติบโต 33% จากปนี้ ทั้งนี้ คาดการณยอดขายในป 2552 อยูที่ กวา 2 หมื่นลานบาท ขณะที่ยอดรับรูรายไดนาจะ อยูที่ประมาณ 1.7 - 1.8 หมื่นลานบาท โดยในป 53 บริ ษั ท ฯ มี แ ผนที่ จ ะเป ด โครงการใหม 48 โครงการ มูลคา 2 - 3 หมื่นลาน

บาท โดยเนนโครงการในแถบกรุงเทพฯ และปริ มณฑล แตในสวนของตางจังหวัดจะมีการเปด โครงการ 3 - 4 โครงการ ซึ่งในปหนาบริษัทฯ วาง งบซื้ อ ที่ ดิ น ในแถบกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล จำนวน 7 พันลานบาท ประมาณ 50 แปลง ซึ่งนำ เงินมาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนและการกูเงิน จากธนาคารพาณิชยบางสวน PSL ชี้ปนี้รับกำไรพิเศษขายเรือ สวนรายไดคาดต่ำเปา นายคาลิ ด ฮาชิ ม กรรมการผู จั ด การ บมจ. พรีเชียส ชิพปง จำกัด (PSL) เปดเผยวา รายไดเฉลี่ยตอวันตอลำปนี้นาจะลดลงจากเปา หมายเดิมที่วางไวที่ 14,000 เหรียญสหรัฐ จาก ดีมานดในประเทศจีนที่ลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรี ย มขายเรื อ อี ก 1 ลำใน Q4/52 โดยคาดว า

หน้า 8

ภายในสิ้นปนาจะมีเรือเทกองทั้งสิ้น 25 ลำ ทั้งนี้ 9 เดื อ นที่ ผ า นมาบริ ษั ท ฯ มี ก ำไรจากการขายเรื อ เทากับ 20% ของกำไรสุทธิ โดยคาดการณ ว า ค า ระวางเรื อ น า จะ ออนตัวลงในอนาคตอันใกล เนื่องจากประเทศจีน มี ก ารนำเข า สิ น แร เ หล็ ก เพิ่ ม ขึ้ น ทำให ป ริ ม าณ ผลผลิตเหล็กสูงขึ้น ขณะเดียวกันราคาเหล็กปรับ ตั ว ลดลงประมาณ 25% ซึ่ ง คาดว า น า จะส ง ผลกระทบตอผลผลิตเหล็กในอนาคต จึงไดมีการ นำเขาสินแรเหล็ก ณ เวลาที่อุปทานของเรือตอใหม จากอูตอเรือสูงสุดในปนี้แลว สำหรับสัญญาเชา เรื อ ระยะยาวล ว งหน า 4 ป (52 - 55) คิ ด เป น 51.63% ซึ่งจะสรางรายไดใหบริษัทจำนวน 319.9 ลานเหรียญสหรัฐ และบริษัทไดมีการทำสัญญา ผู ก มั ด อั ต ราค า ระวางเรื อ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความ ผันผวนของคาระวางเรือรายวัน

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme 

‘เก็งกำไรในกรอบ 78 - 82 บ./ก.ก.’ นายชัยวัฒน เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 293 สัญญา สถานะคงคาง 2,640 สัญญา - ปด 80.70 บ./ก.ก. ลดลง 1.00 บ. (สัญญาสงมอบเดือนมิ.ย. 53)

ปจจัยบวก - น้ำทวมพืน้ ทีป่ ลูกยางทางใตของไทย ปจจัยลบ - พายุไอดาออนกำลังเปนโซ นรอน อาจทำใหสหรัฐฯ ผลิตน้ำมันออกมา เร็วกวากำหนด - น้ำมันอาจโดนแรงขายทำกำไรกดดันใหพกั ฐานแถว 75 เหรียญ - เฟดยังคง ดบ.ทำเงินเอเชียแข็งคาตอ - เงินเยนแข็งคาทีร่ ะดับ 89 - 90 เยน/ดอลล กลยุทธ - ระยะสัน้ เก็งกำไร (สัญญาสงมอบเดือนมิ.ย. 53) - ระยะกลางรอขายทีแ่ นวตาน - แนวรับ 78 บ./ก.ก. - แนวตาน 82 บ./ก.ก.



‘มีทั้งปจจัยบวก-ลบ แนะเก็งกำไร’ นางสาวมยุรี โชวิกรานต ผูอ ำนวยการอาวุโสฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 13,366 สัญญา สถานะคงคาง 22,997 สัญญา - ปด 497.50 จุด ลดลง 6.80 จุด (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52) ปจจัยบวก- เงินดอลลยงั ออนคา หนุนราคาน้ำมันตอ - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 824.06 ลานบาท ปจจัยลบ - ภาพรวมตลาดยังเปนชวงพักฐาน - นลท.ยังรอผลคดีมาบตาพุด 12 พ.ย.นี้ - ความสัมพันธไทย-กัมพูชา ตรึงเครียด กลยุทธ - เก็งกำไร (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52 ) - แนวรับ 495 จุด - แนวตาน 505 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 495 จุด แนวตาน 505 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

ลงทุนสไตล ‘ทวีฉตั ร จุฬางกูร’ ชื่อของ ‘ทวีฉัตร จุฬางกูร’ ถาจัดใหอยูในทำเนียบของนักลงทุน ตองบอกวาเปนนักลงทุนที่ยืนแถวหนาของ ประเทศไทยทีเดียว และเปนนักลงทุนรายใหญซะดวย...การเขาลงทุนในหุนแตละตัวของชายผูนี้สรางความฮือฮา และกระแสใหกับรายยอยไดไมนอยทีเดียว วันนี้เราจะไดรูจักสไตลการลงทุนที่เจาตัวบอกวา จะเลือกหุน มี พื้นฐานแกรง-ผูบริหารมีฝมือเยี่ยม กลยุทธการลงทุนสไตล ‘ทวีฉัตร’ ก อ นที่ ผ มจะเลื อ กลงทุ น ผมจะดู ผู บริหารกอน มีความโปรงใส มีธรรมาภิบาล ดู พื้นฐานบริษัท ดูแนวโนมของธุรกิจวามีอนาคต ไหม ซึ่งผมจะชอบหุนเทิรนอะราวด สวนปจจุบัน เปดพอรตลงทุนอยูกับโบรกจำนวน 7 - 8 แหง ซึ่งจะเทรดหลักๆ อยู 4 โบรก โดยเทรดที่ บล. ไอราคิดเปน 1 ใน 3 ของโบรกทั้งหมด ปนี้การ ลงทุนถือวามีกำไรดีกวาปกอน เพราะเทรดนอย ลง ถือลงทุนในระยะยาว ซึ่งมีความปลอดภัย กวา แตที่เจ็บตัวก็จะเปนป 96 ป 97 และอีกทีป 2000 ปนี้ถือวามีกำไรคนละเรื่องกับที่ผานมา เลย ในพอรตมีหุนกวา 50 ตัว นอกจากจะเลือกพิจารณาวาผูบริหาร ตองมีวิสัยทัศนและนโยบายในการบริหารงานที่ ดี รวมทั้งยังเลือกลงทุนในระยะยาวแลว ตอง พิ จ ารณาจากบทวิ เ คราะห แ ละเทคนิ ค เคิ ล ประกอบการลงทุ น ด ว ย สำหรั บ หุ น ในพอร ต ปจจุบัน ผมลงทุนในหุน 50 ตัว แตมีการซื้อขาย อยางสม่ำเสมอเพียง 10 ตัวเทานั้น

ตลาดหุนไทย..เริ่มนาเปนหวง ผมก็ ไ ม ไ ด ข ายไม ไ ด ซื้ อ ตั้ ง แต ดั ช นี ฯ หลุด 720 จุด เพราะมองวาตลาดฯ ชวงนั้นไม เหมาะลงทุน อาจจะไดไมคุมเสีย ปจจัยทาง การเมืองก็กลับมาอีกครั้ง สวนชวงวันที่ 14 - 15 ตุลาคม ที่มีขาวลือไมเปนมงคลออกมาทุกคนก็ ไมสบายใจ ถามวาขาวลือเชื่อไหมในใจคิดดีไว กอน ก็ไมไดขายไมไดซื้อหุน นั่งดูนั่งลุน ภาวนา ไมใหเกิด ซึ่งชวงนั้นเดินทางไปตางประเทศดวย จึงไมไดซื้อหรือขายหุน แตตอนนี้ก็กลับมาซื้อ บางแลว ซึ่งหุนที่ซื้อสวนใหญเปนหุนที่ขายไป ก็ กลับมาซื้อ เปนหุนกลุมแบงก พลังงาน ขยายการลงทุนไปตางประเทศ ครับ..เพราะวาไดผลตอบแทนที่ดี โดย เฉพาะในประเทศญี่ ปุ น นอกจากนี้ ยั ง ไม มี ป จ จั ย ลบที่ น า กั ง วลเหมื อ นการลงทุ น ใน ประเทศ ฉะนั้นในอนาคตจึงมีแนวโนมจะให ความสนใจการลงทุนหุนในตางประเทศมากขึ้น สวนที่ผานมาไดลงทุนในประเทศญี่ปุน สิงคโปร และอเมริกา

ผมสนใจจะลงทุ น ในตลาดหุ น ต า ง ประเทศมากขึ้ น เพราะว า ให ผ ลตอบแทนที่ ดี โดยเฉพาะที่ญี่ปุน อาจจะใหเวลาการลงทุนใน หุ น ต า งประเทศมากขึ้ น ส ว นที่ ผ า นมาผมเริ่ ม ลงทุนในอเมริกาเปนที่แรก เริ่มตอนสมัยเรียน ปจจุบันมีลงทุนอยู 3 ประเทศ ญี่ปุน สิงคโปร และอเมริกา

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

ลา

ณ กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงลาไวตัวหนึ่งซึ่งแกมากแลว ดวยความโงของมันดันเดินซุมซามไปตกบอ แหงหนึ่ง มันรองครวญครางอยูเปนเวลานาน ชาวนาเองก็พยายามใครครวญหาวิธีที่จะชวยมันขึ้นมา ในที่สุดชาวนาหวนคิดขึ้นมาไดวา เจาลาก็แกเกินไปแลวอีกอยางบอนี้ก็ตองกลบไมคุมที่จะชวยเจาลา ชาวนาจึงไปขอแรง ชาวบาน เพื่อมาชวยกลบบอ ทุกคนใชพลั่วตักดินสาดลงไปในบอ ครั้งแรกเมื่อดินถูกหลังลา มันตกใจและรูชะตากรรมของตนเอง ทันที มันรองโหยหวนสักพักหนึ่ง ทุกคนก็แปลกใจที่เจาลาเงียบไป หลังจากชาวนาตักดินใสบอไดสักสองสามพลั่ว เมื่อเหลือบมองลงไปในบอ ก็พบกับความประหลาดใจ ที่ลามันจะสะบัด ดินออกจากหลังทุกครั้งที่มีผูสาดดินลงไป แลวกาวขึ้นไปเหยียบบนดินเหลานั้น ยิ่งทุกคนพยายามเรงระดมสาดดินลงไปมากเทาไร มันก็กาวขึ้นมาเร็วไดมากยิ่งขึ้น ในไมชาทุกคนตางประหลาดใจเพราะในที่สุด เจาลาก็สามารถหลุดพนจากปากบอดังกลาวได

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ และผู จั ด การ นางเกศรา มั ญ ชุ ศ รี ผู ช ว ยผู จัดการ ตลาดหลักทรัพยฯ เดินสายใหความรูผู ลงทุน ดวยการเปดพื้นที่ SET in the City Zone ให ค วามรู ช าวเหนื อ ในงาน Money Expo เชี ย งใหม โดยมี นางสั น ติ วิ ริ ย ะรั ง สฤษฎ ประธานจัดงาน Money Expo และนางธาริษา วัฒนเกส ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย รวม แสดงความยินดี โดยกิจกรรม SET in the City Zone

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 11

‘ดร.ศุภกร สุนทรกิจ’

(ตอนจบ) การบริหารจัดการ ป จ จุ บั น ทางเอ็ ม เอฟซี มี พ นั ก งานประมาณ 230 คน เนื่องจากที่เรามีสาขาเพียงแหงเดียว คือ สาขาเซ็นทรัล แจงวัฒนะ ที่เปดตัวมากวา 1 ป เราจึงตองใชคนภายในของเราในการขาย เรา ถือวาเราเปนองคกรเกา อยูในอุตสาหกรรมที่ไดนามิกมาก เพราะ ฉะนั้นเราจึงตองการคนหนุมสาวที่มีความคลองแคลวเขามา ทำ ใหเรามีวัฒนธรรมองคกรแบบผสม ดังนั้น Core Value ของ บริษัทเรามี 5 อยางดวยกันนั่นคือ Customer Oriented ก็ คือ การคิดถึงลูกคาเปนหลัก อยาใชความคิดของตัวเอง เป น ตั ว ตั ด สิ น สองเป น เรื่ อ งของ Professionalism เรื่องของบุคลิก การแตงตัว เอกสาร ความรูตางๆ สาม เปนเรื่องของ Change เราเชื่อวาธุรกิจนี้ไมมีวันหยุดนิ่ง เมื่อ มีคูแขงมากขึ้น ถาคุณไมปรับปรุงตัวเองก็ไมสามารถแขงขัน ได ดังนั้นจึงตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีบริหาร วิธีคิด พยายาม

“ผมเชื่อในเรื่องของการกระจายการลงทุน”

กระตุนใหทุกคนรูจักการแขงขัน สี่เปนเรื่องของ Winning Spirit คือ ตองมีความคิดเอาชนะ เราไมอยากใหเปน Passive คุณตอง Keep Winning วาอยากชนะตลาด อยากชนะใจลูกคา อยากชนะคูแขง และสุดทาย เราเนนความเปนทีม เราพยายามใหคิดเปนทีม ไมใชคน ใดคนหนึ่ง ทั้งหมดนี่แหละคือความสำเร็จที่ถือเปนสิ่งที่สำคัญที่สุด ขององคกรของเรา สุดทายอยากใหฝากถึงนักลงทุนเรื่องการลงทุนปจจุบัน ผมเชื่อในเรื่องของการกระจายการลงทุน ผมอยากใหนัก ลงทุ น ไทยมองในรู ป ของการลงทุ น อื่ น ๆ นอกจากหุ น ตราสารหนี้ Commodities ตางประเทศ หรือแมแตกลุม Property นั่นคือโอกาส เพราะปจจุบันภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงและเร็วมากขึ้น และถึงแมจะ กระจายออกไปแลวก็ตามตองหมั่นดูวา จังหวะควรถอยหรือยัง การ ฟ ง ผู วิ เ คราะห ก็ ต อ งถามว า ทำไมเขาถึ ง คิ ด อย า งนั้ น สอบถาม เปาหมายจะเปนเทาไหร ถาเรามีมุมมองที่เชื่อเราก็แบงเงินบางสวน มาลงทุนไว เพราะฉะนั้น การวิเคราะหการลงทุนใหเช็คตัวเอง เช็ค ขอมูล ทำการบานใหดี หนึ่งคือ กระจายการลงทุนไปยัง Asset Class ใหม ๆ และต อ งรู จั ก Keep Changing คื อ พยายามอย า ลงทุนเหมือนเดิมไปตลอดครับ .................End......................

ON

O W E FLYT

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

CPN เจงสุดโคงสุดทาย CPN รายงานกำไรสุ ท ธิ ไ ตรมาส 3/52 ที่ 550 ลานบาท ลดลง 3.9%YoY และ 6.3%QoQ เนื่องจากไมมีรายไดพิเศษในไตร มาสนี้ หากไม ร วมรายการพิ เ ศษ กำไรจะ เพิ่มขึ้น 1.0%YoY และ 1.7%QoQ ซึ่งเปน ต า ม ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง เ ร า แ ต ต่ ำ ก ว า ประมาณการตลาด 3.7% ขณะที่รายไดเพิ่มขึ้น 29%YoY และ 1%QoQ เปน 2.78 พันลานบาทจากการเปด ศูนยการคาแหงใหมในชวง 12 เดือนที่ผาน มา (สาขาแจงวัฒนะในไตรมาส 4/52 สาขา พัทยาในไตรมาส 1/52 สาขาอุดรธานีและ สาขาชลบุรีในไตรมาส 2/52) แตอยางไรก็ ตาม อั ต รากำไรเฉลี่ ย ลดลงเป น 38.2% ลดลง 510 bps YoY และ 120 bps QoQ โดยอัตรากำไรที่ลดลง YoY มาจากตนทุนคา เชาที่สูงขึ้นของลาดพราว และอัตรากำไรที่ เริ่มตนคอนขางต่ำของสาขาที่เพิ่งเปดใหม เนื่ อ งจากให ส ว นลดค า เช า เป น เวลาหนึ่ ง ป สำหรับอัตรากำไรที่ลดลง QoQ สวนใหญมา เปนสวนแบงรายไดที่ลดลงตามปจจัยฤดูกาล และการปรับปรุงรายไดสวนเกินในสวนของ

Professional Station

หน้า 12

บล.บัวหลวง แนะนำซือ้ ราคาเปาหมายป 53 ที่ 34.50 บาท

อาคารสำนักงานที่ไดบันทึกในไตรมาส 2/52 คาใชจายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้น 23%YoY ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น แตลดลง 3%QoQ เนื่องจากบริษัทไมมีคาใชจายสวนที่ เกี่ยวกับการเปดสาขาใหม สั ด ส ว นหนี้ สิ น สุ ท ธิ ต อ ทุ น ณ สิ้ น เดื อ นก.ย.เพิ่ ม ขึ้ น เป น 1.11 เท า แต ฝ า ย วิเคราะหคาดวา สัดสวนนี้จะลดลงเปน 0.82 เทา จากกำไรและกระแสเงินสดที่ไดรับจาก การขายสาขาปนเกลาเขากองทุน CPNRF โดยปกติ ใ นไตรมาส 4 จะเป น ไตรมาสที่ อ อ นตั ว ที่ สุ ด ในป เนื่ อ งจากมี

คาใชจายโบนัสพนักงาน และคาใชจายดาน การตลาดที่ ค อ นข า งสู ง ในช ว งเทศกาล นอกจากนี้ CPN ยังมีคาใชจายจำนวน 35 ลานบาทสำหรับการเปดตัวเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก น ในวั น ที่ 3 ธ.ค.นี้ รวมถึ ง อาจตั ด คาใชจายจำนวนไมเกิน 40 ลานบาท ส ำ ห รั บ ก า ร ย ก เ ลิ ก โ ค ร ง ก า ร ศรีนครินทรในไตรมาส 4/52 แตอยางไรก็ตาม กำไรจากการขายสาขาปนเกลาเขากองทุน จำนวน 2.4 พันลานบาท (สุทธิหลังหักภาษี) จะหนุนใหไตรมาส 4 กลับกลายเปนไตรมาส ที่ดีที่สุดของป

Photo Release

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำโดย ธันวา เลาหศิริวงศ กรรมการผูจัดการใหญ พรอมดวยผูบริหาร ตลอดจนพนักงานและครอบครัวกวา 200 คน รวมกันจัดกิจกรรม ‘ไอบีเอ็ม กรีน แรลลี่’ ณ จังหวัดชลบุรี www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

Gossip Station

หน้า 13

¢Íº¤Ø³..ËÁÒÂàÅ¢ 8

สติอยูเสมอ แลวจะผานพนเรื่องรายๆ ไปได

ทานที่เกิดปมะแมรอบอายุ 67 ป (พ.ศ. 2486) และรอบอายุ 7 ป (พ.ศ. 2546) สำหรั บ เจ า ชะตาอาวุ โ ส รอบอายุ 67 ป เนื่องจากดาวเคราะหที่โคจรเขาสูเรือนชะตาทานใน ปนี้ ลวนเปนดาวอัปมงคลที่สงผลราย ทุกกิจกรรม การงานที่จะดำเนินไปจึงไมราบรื่น ดังนั้นหากจะทำ การใดๆ ควรไตรตรองและวางแผนใหรอบคอบ ระวัง

ยอมรับคะ..เมื่อวานนี้ลมรอนปนปวน ชะตาชี วิ ต หนั ก ไปหน อ ยจึ ง มี ป ฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ แบบไมคาดหมายมากมาย .....มากมายเสียจน กลั บ มารั บ ใช ผู อ า นที่ รั ก ทุ ก ท า นไม ทั น ทั้ ง ๆ ที่ หั ว ใจของคนสวยยั ง คงอยู ต รงนี้ และต อ งขอ ขอบคุณ ‘หมายเลข 8’ ผูเปนกัลยาณมิตร อาสา ทำหนาที่แทนสตรอเบอรี่ กราบแนบอกทุกทานคะ..วันนี้ พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 วันนี้ตำรา Blemished and acne-prone skin? ทานวาเปนวัน “แกซิง” บรรยากาศโดย Find out what you can do! ทั่ ว ไปยั ง แจ ม ใส มี อุ ป สรรคจะได มี ค น ชวยเหลืออุปถัมภ ธุรกิจวันนี้ การทุมเท กำลังกาย ใจและเงินทุนตอธุรกิจหรือการ งานนั้นควรคาดคะเนสังเกตใหถวนถี่เสีย ก อ น การดำเนิ น ชี วิ ต ประจำวั น การ ดำเนินชีวิตของคุณรูสึกวาเสมือนหนึ่งใน การพายเรื อ อยู แ ค ใ นอ า ง ก็ อ ย า เพิ่ ง ท อ ถอยหรื อ หมดกำลั ง ใจไปเสี ย ก อ น คนเกิดวันนี้ ทาทางเงียบขรึมคิดแตสราง กิจการใหใหญโต ตลอดชีวิตจะเปยมไป ดวยความกระตือรือรน จะสรางตัวไดดวย Eucerin pH5 products มือเปลา

ระวั ง อุ บั ติ เ หตุ ซึ่ ง อาจเกิ ด จากการเล น กี ฬ า ทัศนศึกษา ทำกิจกรรมกลางแจง การเดินทาง..ทำให เลือดตกยางออกได สวนการเรียนมีเกณฑไมดี อาจ เรียนไมรูเรื่อง สอบไมได คะแนนไมดี ขอใหตั้งใจเรียน เปนสองเทา ผูปกครองตองเขมงวด เอาใจใสดวย

ทานที่เกิดปมะแมรอบอายุ 55 ป (พ.ศ. 2498) เนื่ อ งจากมี ด าวพระเคราะห ม งคล ที่ แ ผ อิทธิพลตอเจาชะตาในปนี้ สงผลใหทานมีหนาที่การ งานและธุรกิจการคาเจริญกาวหนา ควรหยิบ ฉวยชวงเวลานี้สรางผลงาน ขยับขยายสาขา หรื อ ผลั ก ดั น โครงการต า งๆ ที่ ว างแผนไว เตรียมการอยางละเอียดรอบคอบ ดานมนุษย สัมพันธจะมีสวนสำคัญมากตอหนาที่การงาน ของท า น ดั ง นั้ น ท า นต อ งพยายามกระชั บ ความสัมพันธที่ดีกับบุคคลรอบขางไว สำหรั บ ผู ที่ ท ำงานประจำหรื อ รั บ ราชการ ควรขยั น และตั้ ง ใจทำงานให ม าก และประพฤติตนใหสม่ำเสมอในกิจการงานที่ ทำจะได ไ ม เ กิ ด ความผิ ด พลาด อี ก ทั้ ง การ ติ ด ต อ กั บ คนรอบข า งไม ค วรใช อ ารมณ จะ ลวงเกินคนอื่นโดยไมรูตัวและทำใหการงาน ทานมีปญหา นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยง สุรา เมรัย สิ่งอบายมุขทั้งปวง รวมทั้งงดเที่ยวตาม สถานบันเทิงเริงรมยดวย เพราะอาจถูกชักจูง Experience Rthe first skincare with allergy protection ใหเดือดรอน มีภัย เกิดปญหา เสียทรัพย เสีย งานเสียการได

วันนี้มาถึงคิวของการดูดวงสำหรับ ดูดวง ป 2553 สำหรับทานที่เกิดปมะแม .. รอบอายุ 79 ป (พ.ศ. 2474) และรอบ อายุ 19 ป (พ.ศ. 2534) สำหรับเจาชะตาอาวุโสรอบอายุ 79 ป เนื่องจากดาวพระเคราะหที่โคจรเขา สูเรือนราศีของทานสงผลแผอิทธิพลทำให เกณฑชะตาขึ้นลง ไมคงที่ ชวงครึ่งปแรก ต อ งระวั ง ป ญ หาสุ ข ภาพ และความ ปลอดภัยในบานใหดี การเดินทางไปไหน มาไหน ควรใหผูติดตามดูแลอยางใกลชิด เพราะอาจสะดุด เสียหลัก หกลมไดรับบาดเจ็บไดงาย นอกจากนี้ระวังมีเกณฑจะมีปากเสียงกับคนรอบขาง เชน ลูก หลาน คนรับใชใกลชิด เพื่อนฝูง ตองใจเย็น และอยาเที่ยวไปยุงเกี่ยวกับเรื่องของใคร ควรเขมงวด กับการดูแลสุขภาพของตัวเองใหมากขึ้น หมั่นทำบุญ สรางกุศล จะทำใหชีวิตมีความสุขราบรื่นในบั้นปลาย สำหรับเจาชะตาวัยรุนรอบอายุ 19 ป ดาว พระเคราะหที่โคจรเขาสูถนนชีวิตของทานในปนี้ ลวน เปนดาวราย ที่จะสงผลใหทานเดือดรอน ที่ควรระวัง ที่สุด คือ การคบเพื่อน ระวังจะถูกชักนำใหไปมีเรื่อง ทะเลาะวิวาท และมีคดีความ อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือ ถูกลูกหลง ถึงกับเลือดตกยางออกได ตองเลือกคบ เพื่อนใหดี หัดเปนคนใจเย็น จะทำอะไรอยาวูวาม ใหมี

อย า ตกใจ อย า ตกใจ พั ก ฐานคะ พักฐาน .. Gold Futures ยังไมเปนขา ลงหรอกคะ ไม ต อ งกั ง วลขนาดนั้ น อย า ง ที่สตอรเบอรี่พูดเสมอๆ วาทองเมื่อขึ้นแรงก็ ตองพักความรอนแรงบาง ก็ตองขายทองเอา เงินมากินขาวมั่งนี่คะ ทองมันกินไมไดนะคะ แต สั ญ ญาณดี ที่ สตรอเบอรี่ ยั ง ยื น ยั น ว า ทองยังเปนขาขึ้น ก็คงเปนดอลลารที่ออน คานี่แหละคะ เลยทำทองโลกปวนเปยน แถว 1,100 เหรียญอยูอยางนั้นเอง ทางดานคุณ พี่มยุรี แหงบานกิมเอ็ง บอกวา วันนี้ใครอยาก เลนทองลวงหนาก็มาเปดสถานะซื้อได ใหแนว รับ 17,350 บาท แนวตาน 17,450 บาท

อุบัติเหตุที่คาดไมถึง จะทำใหไดรับบาดเจ็บและเสีย ทรัพย ในสวนของการงานการคาปนี้จะมีอุปสรรค ขัดขวาง และเต็มไปดวยปญหาที่กดดัน หามลงทุน ในธุรกิจที่หมิ่นเหมตอการผิดกฎหมาย อันจะนำมา ซึ่งคดีความ การเสียทรัพยและความทุกขใจ สำหรับครอบครัว ตองดูแล เอาใจใส เรื่อง ไ ด เ ว ล า ป ญ ห า ชื่ อ หุ น ฮ า เ ฮ ป ร ะ จ ำ ความปลอดภัยอยางใกลชิด จะเดินทางไมวาไกล วันนี้..มาทายกันคะวา หรือใกล อยาประมาท อีกทั้งตองรูจักเลือกใชคำพูด หุนอะไรขาด PR ไมไดมากที่สุด? กับคน โดยเฉพาะกับลูกหลาน เพราะอาจเปนที่นา ใบวา...อักษรยอหุนมี 2 ตัว รำคาญ ไมอยากเขาใกล สวนเพื่อนที่ชอบชวนเที่ยว โปรดติดตามเฉลยไดในฉบับวันพรุงนี้ ในแหลงอบายมุข ขอใหปฏิเสธไปเลย นะจะ ส ว นชะตาเด็ ก น อ ยรอบอายุ 7 ป ดาว เคราะห ที่ โ คจรเข า สู เ รื อ นราศี ใ นป นี้ ส ง ผลให ต อ ง www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

แนวโนมดัชนีหุนไทยวันนี้ มีโอกาส ที่จะแกวงตัวในแดนลบ เพราะไมมีปจจัย บวกใหมสนับสนุนการลงทุน และยังคงตอง ติ ด ตามกา รรายงา นตั ว เลขทา งเศรษฐ กิ จ ของสหรัฐ และทิศทางการเคลื่อนไหวของ ตลาดหุนตางประเทศประกอบการลงทุน กลยุทธการลงทุน แนะนำ ถือหุน ต อ หากดั ช นี ฯ สามาร ถยื น เหนื อ แนวรั บ ที่ 700 จุดได แตถาหากไมสามารถยืนเหนือ ได แนะนำขาย ทั้งนี้ ประเมินแนวตานดัชนีฯ ไวที่ 720 จุด แนวรับไวที่ 700 จุด

มองหุนจากเซียน

หน้า 14

แนวโนมดัชนีหุนไทยวันนี้จะแกวง ตัว ขณะที่ประเด็นซึ่งกระทบตลาดขณะนี้ ดั ช นี หุ น ไ ท ย วั น นี้ จ ะ ยั ง ค ง คื อ ป จ จั ย การเมื อ ง และกรณี ที่ ศ าล ผั น ผวน ในกร อบแ คบต อ ไป และมี ปกครองสู ง สุ ด ไต ส วนคดี ม าบตาพุ ด ใน แนวโนมอยูในชวงการปรับฐานตอ ซึ่ง วันที่ 12 พ.ย.นี้ ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงตอง นักลงทุนยังคงตองติดตามกรณีที่ศาล จับตาตางประเทศประกอบการลงทุนเปน ปกค รองสู ง สุ ด ไต ส วนคดี ม าบตา พุ ด หลัก ขณะที่ทิศทางกระแสเงินตางชาติถือวา กลยุทธการลงทุน แนะทยอยเขา ยังไมชัดเจนนัก ซื้อหุนหากมีการปรับลงแถว 700 จุด แต ทั้งนี้ แนะนำใหระมัดระวังการ หากรีบาวนไปอยูบริเวณ 715 - 720 จุด ลงทุน ใหขายทำกำไร ทั้ ง นี้ ประเมิ น แนวรั บ ไว ที่ 700 - 705 จุด และประเมินแนวตานไวที่ 715 - 720 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552 Top 20 by value

หน้า 15

ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 249 ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 27

ประจำวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552

09.00

เนชั่ น บรอดแคสติ้ ง คอร ป อเรชั่ น จั ด พิ ธี เ ป ด การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย วั น แรกใน ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพยฯ

09.30

กฟผ. เชิญรวมงาน ‘จิบน้ำชาคุยขาว’ กับสื่อมวลชน สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย

09.30

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย งานสัมมนาในหัวขอ ‘ไทยกับ การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)’ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร

10.00

วรลักษณ พรอพเพอรตี้ แถลงขาวแผนการดำเนินงานทางธุรกิจ ‘บริษัท วรลักษณ พรอพเพอรตี้ จำกัด’ Le Luk & Sky Walk Condominium

10.00

พันธวณิช จัดงานแถลงขาว ‘ทำไมภาคเอกชนผลักดันใหรัฐบาล กลับไปใชรูปแบบ การเสนอราคาแบบยื่นซองประกวดราคา ในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ’ ชั้น 11 อาคารลุมพินี ทาวเวอร

10.00

‘เคทีซี’ แถลงขาว ‘กลยุทธการตลาดของบัตรเครดิตเคทีซี สงทายปลายป 2552’ อาคารสมัชชวาณิช 2

10.30

ธนาคารกสิกรไทย จัดใหมีการพบปะพูดคุยกับผูบริหารสายงานบรรษัทธุรกิจ เกี่ยว กับผลการดำเนินงานดานกลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญในป 2552 ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน

13.00

ไซแมนเทค จัดงานแถลงขาวเกี่ยวกับประเด็น ธุรกิจขนาดกลางและยอมพรอม รับมือกับภัยพิบัติหรือยัง ? ? โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ

14.00

ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จัดงานแถลงขาวแผนการตลาดเบียรชาง พรอมเปดตัว ภาพยนตรโฆษณา ‘คนไทยหัวใจเดียวกัน’ โรงภาพยนตร SF Cinema

14.30

ตลท. ขอเชิญรวมการแถลงขอมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย เดือนตุลาคม 2552 ตลาดหลักทรัพยฯ

19.00

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปดตัว CIMB Preferred อยางเปนทางการ โรงแรม เซนทารา แกรนด กรุงเทพ

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 11 พ.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you