Page 1

Investor Station ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.efinancethai.com hai.com

www.efinancethai.com

www.efinancethai.com

www.

ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555

News Station

www.efinancethai.co

8

ไชน่าอินเวสท์เมนท์คอร์ป หยุดซื้อพันธบัตรรัฐบาลยุโรปแล้ว KBANK เชื่อธุรกิจบัตรเครดิตปีนี้ โตเกินเป้าทุกด้าน VTE ตั้งเป้ารายได้ปี 55 โต 25%

9

Dynamic Station

5

www.efinancethai.com hai.com

www.efinancethai.com

www.efinancethai.com

www.efinancethai.com

www.

www.efinancethai.co

www.efinancethai.com

www.

TOP แจ๋วเข้าตาวงการ

ให้เป้าซื้อสูงสุด 85 บาท

TOP โชว์ผลงาน Q1/55 สุดบรรเจิด กำ�ไรสุทธิโตก้าวกระโดด 288% จาก Q4/54 วงการพร้อมใจเชียร์ ยังมองเป็นทางบวกต่อเนือ่ ง คาดค่าการกลัน่ ยังแข็งแกร่งใน Q2/55 เหตุ หลายโรงงานในภูมิภาคปิดซ่อมบำ�รุง ขณะที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีช่วยหนุน เรียงราคา เป้าหมายที่ 70 - 85 บาท เสียงส่วนใหญ่แนะ “ซื้อ”

7

MALEE !! 10

Lifestyle Station วิธีหยุดสะอึก

13

มองหุ้ นจากเซียน รีบาวน์

14

Data Station

ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

CPF คาดยอดขายปีนโี้ ตไม่ต่ำ� 3 แสนล. ต่อหน้า 3

SCC เล็งเพิม่ เป้าขายปีนเี้ ป็นไม่ต่ำ� 4.1 แสนล. ต่อหน้า 4

SET News บุ ค คล(ที ่ ค วรเป็ น )ต้ น แบบ

“ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์” แห่ ง “พฤกษา เรี ย ลเอสเตท”

ตอนที่ 6

ต‡อหนˆา 12

ตลท. ยังแนะนลท. ลุยหุ้นพื้นฐานดี ต่อหน้า 8

JAS

ราคาพื้นฐาน 3.80 บาท ต่อหน้า 6


Investor Station ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555


Investor Station ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555

TOP (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ประเมินหุน้ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) หลั ง ประกาศกำ � ไรสุ ท ธิ Q1/55 เ ท่ า กั บ 7 , 2 2 6 ล้ า น บ า ท (+288%QoQ, +0%YoY) สูงกว่า คาดการณ์ ข องฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ที่ 5,911 ล้านบาท อยู่ 22% เนือ่ งจาก ค่าการกลั่นพื้นฐานและกำ�ไรจาก อั ต ราแลกเปลี่ ย นดี ก ว่ า ที่ ค าดไว้ 29% และ 94% ตามลำ�ดับ รวมถึง การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีรวม 1,147 ล้านบาท มากกว่าทีค่ าดไว้ที่ 900 ล้านบาท ผลประกอบการที่ เติบโตก้าวกระโดด QoQ มาจาก 1) ค่ า การกลั่ น พื้ น ฐาน ดี ขึ้ น 29%QoQ เป็ น US$ 4.0/ บาร์เรล 2) กำ�ไรจากสต็อกน้ำ�มัน ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยจาก US$ 0.6/ บาร์เรล ใน Q4/54 เป็น US$ 5.0/ บาร์เรล 3) ส่วนต่างราคาพาราไซลีน กับ ULG95 ดีขึ้น 3%QoQ เป็น US$482/ตัน 4) อัตราภาษีนิติบุคคลที่ ลดเหลือ 23% (จากเดิม 30%) และ การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก การลงทุนในโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับ สิ่งแวดล้อม 5) กำ �ไรจากอั ต ราแลก เปลี่ ย นจำ � นวน 1,156 ล้ า นบาท เทียบกับขาดทุน 394 ล้านบาท ใน Q4/54 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว ง เดียวกันของปีก่อน แม้ว่าค่าการ กลั่นพื้นฐานจะลดลงกว่า 34%YoY รวมถึงกำ�ไรจากสต็อกน้ำ�มันลดลง 19%YoY และส่วนต่างราคาพาราไซ ลีนกับ ULG95 ลดลง 28%YoY แต่ กำ�ไรสุทธิสามารถทรงตัว YoY ด้วย แรงหนุนจากอัตราภาษีนิติบุคคลที่ ลดลงและการใช้สิทธิประโยชน์ทาง ภาษี ซึ่ ง ทำ � ให้ มี อั ต ราภาษี จ่ า ย (Effective tax rate) ลดลงจาก 28.3% ใน Q1/54 เหลือเพียง 9.5% อีกทั้งกำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เพิ่ ม ขึ้ น จาก 165 ล้ า นบาท ใน Q1/54 เป็น 1,156 ล้านบาท

ฝ่ า ย วิ เ ค ร า ะ ห์ ป รั บ ประมาณการกำ �ไรสุ ท ธิ ปี 55 ขึ้ น 19% เป็ น 18,485 ล้ า นบาท (+24%YoY) โดยการเพิ่มสมมติฐาน การใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีจ�ำ นวน 3,000 ล้านบาท (จากสิทธิประโยชน์

CPF (ต่อจากหน้า 1)

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธาน คณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร (CPF) เปิดเผยว่า คาดในปีนี้ ยอดขายของบริษทั ฯ น่าจะเติบโตไม่ ต่ำ�กว่า 3 แสนล้านบาท เมื่อเทียบ กับปี 54 ที่มียอดขายกว่า 2 แสน ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ เติบโตค่อนข้างดี ทำ�ให้การบริโภค ของประชาชนเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ภายใน ประเทศและต่างประเทศ โดยใน

News Station คำ�แนะนำ�การลงทุน TOP โบรกเกอร์ แนะนำ�

บล.โกลเบล็ก บล.ทิสโก้ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล.กรุงศรี บล.เกียรตินาคิน

ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ถือ

ราคาเหมาะสม 85 83 79 77 70

บาท บาท บาท บาท บาท

ทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จำ�นวน 8,700 ล้านบาท) ไว้ในประมาณการ ทั้งนี้บริษัทได้มี การใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ล้ ว 1,147 ล้านบาท ใน Q1/55 ดังกล่าว ทัง้ นี้ แม้วา่ กำ�ไรสุทธิงวด Q1/55 คิดเป็น สัดส่วนกว่า 39% ของประมาณการ กำ �ไรทั้ ง ปี ข องฝ่ า ยวิ เ คราะห์ แต่ ประเมิ น ว่ า ผลประกอบการงวด Q2/55 มี แ นวโน้ ม อ่ อ นตั ว ลง เนือ่ งจากกำ�ไรจากสต็อกน้�ำ มันทีล่ ด ลงตามระดั บ ราคาน้ำ � มั น ดิ บ ที่ ทรงตัวในปัจจุบัน ผ ล ข อ ง ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวที่หนุน กำ�ไรสุทธิปี 55 เติบโตกว่า 24%YoY สูงกว่ากว่าคู่แข่ง รวมถึงเป็นการ เพิ่มระดับความสามารถในการทำ� กำ � ไร โดยช่ ว ยให้ ROE ปี 55 เพิ่มจาก 18% เป็น 22% สูงกว่า อย่างมีนัยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยใน ภูมิภาคที่ 13% รวมถึงอาจเป็นการ เพิ่มผลตอบแทนเงินปันผล (อิงกับ Dividend payout ratio ที่ 45%) เป็ น 6% ในปี 55 จึ ง เปลี่ ย นคำ � แนะนำ�จาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” และ ปรับมูลค่าพื้นฐานขึ้น 6% เป็น 77 บาท (DCF, WACC 11.7%, Terminal growth rate 2%) เบื้ อ งต้ น คาดว่ า ผลประกอบการ ในไตรมาส 2 ถึ ง ไตรมาส 3 จะเติบโตอยู่ในระดับที่ดี แม้ว่าจะ ไม่มีบันทึกกำ�ไรพิเศษเข้ามาเหมือน กับ Q1/55 แต่ราคาเนื้อสัตว์และ สัตว์น้ำ�ปรับตัวเพิม่ ขึน้ หลังจากผ่าน พ้นจุดต่ำ�สุดไปแล้วใน Q1/55 และ การส่งออกจะเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น ภายหลังจากอียูได้อนุมัติการนำ�เข้า ไก่จากไทย ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อ การทำ�ธุรกิจประเภทเนื้อสัตว์

ขณะที่ผลประกอบการใน Q1/55 บริษทั ฯ มีก�ำ ไรสุทธิ 12,113 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 229% จากงวด เดียวกันของปี 54 โดยส่วนใหญ่เป็น ผลกำ�ไรจากการเข้าซื้อกิจการ CPP ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศฮ่องกงแล้วเสร็จในไตรมาส ที่ 1 โดย CPF และบริษัทย่อยมี ยอดขายทั้งสิ้น 73,480 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมา 61% โดยกิจการในประเทศมีการเติบโต ต่อหน้า 4


Investor Station ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555

CPF (ต่อจากหน้า 3)

11% จากปีก่อน และ กิจการต่างประเทศเติบโต 205% ทำ � ให้ สั ด ส่ ว นยอดขายมี ก าร เปลี่ยนแปลงจากเดิมกิจการใน ประเทศคิดเป็น 74% ลดลงเป็น 51% และกิจการต่างประเทศ จากเดิม 26% เป็น 49% ของ ยอดขายโดยรวม ขณะนี้ บ ริ ษั ท ฯ อยู่ ระหว่างการพิจารณาซื้อกิจการ ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อาหารเพื่ อให้ ม า ส่งเสริมกับกิจการของบริษัทฯ โดยในเบือ้ งต้นได้มกี ารเจรจาซือ้ กิจการ 3 ราย แต่คาดว่าจะมี ความชัดเจนและได้ข้อสรุปใน การซื้อกิจการ 1 ราย ภายใน ปีนี้ ทั้งนี้ธุรกิจที่มาเสนอให้ บริษัทฯ ซื้อกิจการเป็นธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับอาหารสำ�เร็จรูปใน ต่างประเทศ โดยมีการเสนอให้ มีการถือหุน้ บางส่วน ให้บริษทั ฯ ถื อ หุ้ น ใหญ่ แ ละซื้ อ กิ จ การ ทั้ ง หมด ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการ SCC (ต่อจากหน้า 1)

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผย ว่ า บริ ษั ท ฯ มี แ ผนปรั บ เป้ า ยอดขายปีนี้ขึ้นเป็นไม่ต่ำ�กว่า 4.1 แสนล้ า นบาท จากเดิ ม คาดว่าจะทำ�ได้กว่า 4 แสน ล้านบาท เพราะขณะนีป้ ริมาณ การขายและส่ ว นต่ า งราคา ผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มดีขึ้น โดย

News Station

หน้า 4

พิจารณาว่าจะมีข้อสรุปอย่างไร โดยบริษัทฯจะเน้นการเติบโตใน รู ป แบบการซื้ อ กิ จ การมากขึ้ น เพราะได้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว จากอดีตที่บริษัทฯมีการเติบโต จากการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า และขยายพื้ น ที่ ใ นการ ขยายธุรกิจ ด้านแนวโน้มของราคา สิ น ค้ า อาหาร มองว่ า ตั้ ง แต่ ไตรมาส 2 เป็ น ต้ น ไปจะส่ ง สัญญาณปรับตัวเพิม่ ขึน้ หลังจาก ในช่วงไตรมาสที่ 1 ราคาอาหาร ตกต่ำ�ลงจนทำ�ให้บริษัทฯ มีผล ขาดทุนในส่วนของราคาสินค้า ประเภทเนื้อสัตว์ บริ ษั ท ฯ จะยั งไม่ ป รั บ ราคาขายอาหารประเภท สำ�เร็จรูป เพราะจะเป็นการช่วย บรรเทาภาระค่ า ใช้ จ่ า ยของ ประชาชน โดยที่ผ่านมาได้มีการ จั ด คาราวานขายสิ น ค้ า อาหาร ราคาถูกใน 30 จัง หวั ด ซึ่ งได้ ดำ�เนินการอยู่ในขณะนี้

การปรับเป้ายอดขายดังกล่าว บริษัทฯ จะทบทวนอีกครั้งหลัง จากสรุปงบการเงินใน Q2/55 “บริษัทฯ เตรียมปรับ เป้าหมายยอดขายในปีนี้เป็น ไม่ต่ำ�กว่า 4.1 แสนล้านบาท จากปี 54 ที่ มี ย อดขายอยู่ ที่ 3.68 แสนล้านบาท หลังจาก ราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเคมี ใ น ตลาดโลกปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น และ

ราคาน้ำ � มั น ลดลง รวมทั้ ง ปริ ม าณขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ว น ธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนไว้ เช่น อินโดนีเซีย มียอดขายเพิ่มขึ้น ด้วย” นายกานต์ กล่าว ขณะที่บริษัทฯ ยังคาด ว่ายอดขายใน Q2/55 จะดีกว่า Q1/55 เนื่องจากกำ�ลังซื้อปรับ ตั ว ดี ขึ้ น และส่ ว นต่ า งราคา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (สเปรด)เม็ ด

พลาสติ ก HDPE กั บ แนฟทา สู ง ขึ้ น มาที่ 480 เหรี ย ญ/ตั น จ า ก 3 7 5 เ ห รี ย ญ / ตั น ใน Q1/55 และสเปรดโพรพิลนี สั ป ดาห์ นี้ สู ง ขึ้ น มาที่ 500 เหรียญ/ตัน


News Station

Investor Station ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555

กรีซเสี่ยงจัดการเลือกตั้งใหม่เดือนหน้า หลังยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ กรีซอาจต้องจัดตัง้ การ เลือกตัง้ ใหม่อกี ครัง้ อย่างเร็วทีส่ ดุ ในเดือนหน้า หากยังไม่มกี ารจัดตัง้ รัฐบาลให้แล้วเสร็จ หลังประสบความล้มเหลวในการจัดตั้งรัฐบาล รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ไชน่าอินเวสท์เมนท์ ในช่วง 4 วันที่ผ่านมา โดยนายอเล็ ก ซิ ส ไซปราสหั ว หน้ า พรรคไซรี ซ า คอร์ป กองทุนเพือ่ ความมัง่ คัง่ แห่งประเทศจีน เปิดเผยว่า ได้หยุด ซือ้ ตราสารหนีร้ ฐั บาลยุโรปแล้ว เนือ่ งจากมีความกังวลว่าอาจเกิด พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงอันดับ 2 ซึ่งมีนโยบายคัดค้าน วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป แต่ยังคงมองหาแหล่งลงทุนใหม่ในยุโรป การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากอียูและไอเอ็มเอฟ ได้ล้มเลิก การจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ขณะที่ในวันนี้นายอีวานเจลอส เวนิเซลอส อยู่ต่อไป หั “สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในยุโรปขณะนีเ้ ป็นสิง่ ทีน่ า่ กังวลอย่างมาก วหน้าพรรคปาโสก และเป็นอดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง แต่เรายังคงมองหาโอกาสทางการลงทุนในยุโรปต่อไป ถึงแม้ว่า กรีซจะเริ่มจัดตั้งรัฐบาล โดยมีเวลา 3 วันในการจัดตั้งตามที่ เราจะไม่ ต้ อ งซื้ อ พั น ธบั ต รของประเทศใดๆ ในยุ โ รปแล้ ว ” ประธานาธิบดีคาโรลอส ปาปัวเลียสกำ�หนด “ไม่มีเวลาให้ล้มเลิก เราไม่สามารถทำ�สิ่งที่จะเป็นการ นายกั้ว ซื่อผิงประธานไชน่าอินเวสท์เมนท์กล่าว ส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จถดถอยไปมากกว่านี้ ส่งผลให้การว่างงานเพิม่ ขึน้ ทั้งนี้ ความกังวลของไชน่าอินเวสท์เมนท์เกิดขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ทไี่ ม่แน่นอนในยูโรโซน หลังกรีซยังไม่สามารถ หรือ ส่งผลให้ต่อภาคเศรษฐกิจจริงอย่างรุนแรง นั่นหมายความว่า จัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ และมีความเป็นไปได้ว่า กรีซอาจออกจาก ต้องไม่มีการเลือกตั้งใหม่ ต้องไม่มีความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล ยูโรโซน ขณะที่สเปนยังคงมีความเสี่ยงที่จะต้องขอรับความช่วย ต้องไม่มีความไม่แน่นอนทางการเมือง และกรีซต้องอยู่ในยูโรโซน ต่อไป” นายเวนิเซลอสกล่าว เหลือทางการเงิน

ไชน่าอินเวสท์เมนท์คอร์ป หยุดซื้อพันธบัตรรัฐบาลยุโรปแล้ว

AFET “ยังลงต่อ”

เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 375 สัญญา สถานะคงค้าง 2,677 สัญญา - ปิด 116.00 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.40 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 55) ปัจจัยบวก - เงินบาทอ่อนค่า ปัจจัยลบ - น้�ำ มันยังต่�ำ กว่า 100 เหรียญ - การเมือง - ศก.ในยุโรปยังไม่นง่ิ - ตัวเลขการค้าจีนยังชะลอตัว - ของเริม่ ออกตามฤดูกาล กลยุทธ์ - ขายหากยืน 114 บ./ก.ก. ไม่ไหว (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 55) - แนวรับ 114 ,112 และ 110 บ./ก.ก. - แนวต้าน 117.50 บ./ก.ก.

หน้า 5

ขณะทีน่ ายไซปีรอส อิโคโนมิเดสศาตราจารย์ทลี่ อนดอน สคูลออฟบิสิเนสกล่าวว่า การเลือกตั้งใหม่ในกรีซมีโอกาสเกิดขึ้น อย่างมาก

สเปนเตรียมเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Bankia สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ เป็น 45%

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ รัฐบาลสเปนเตรียมเพิม่ สัดส่วนการถือหุ้นในแบงเกีย (Bankia) กลุ่มสถาบันการเงินยักษ์ ใหญ่ในประเทศเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนทีม่ ตี อ่ ภาคธนาคาร โดยกองทุนฟืน้ ฟูสถาบันการเงินสเปนจะแปลงสภาพหุน้ บุริมสิทธิที่ถืออยู่ในแบงเกียมูลค่า 4.5 พันล้านยูโร (5.8 พันล้าน ดอลลาร์) เป็นหุน้ สามัญเพือ่ จะได้มสี ทิ ธิออกเสียงการประชุมผูถ้ อื หุน้ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวจะ ทำ�ให้รัฐบาลสเปนมีสัดส่วนการถือหุ้นในแบงเกียเพิ่มขึ้นเป็น 45% และหลังจากนั้นรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กับแบงเกียเพื่อให้มีอัตราส่วน กันสำ�รองทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่กำ�หนด “การแปลงสภาพหุ้นครั้งนี้อีกนัยหนึ่งคือการแปรรูป กิจการแบงเกียเป็นของรัฐนั่นเอง ข่าวนี้สร้างความประหลาดใจ ไม่น้อย” นายมาอูโร กุยเล็นศาสตราจารย์ด้านการจัดการที่ วาร์ตันสคูลแห่งมหาวิทยาลัยเพ็นซินวาเนียกล่าว

TFEX

“แบงก์ พลังงาน ถูก กระหน่ำ�ขาย” นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 27,881 สัญญา สถานะคงค้าง 30,073 สัญญา - ปิด 829.60 จุด ลดลง 10.90 จุด (สัญญา SM5012 มิ.ย. 55) ปัจจัยลบ - น้�ำ มันลงหลุด 100 เหรียญ - หุน้ แบงก์ - พลังงานถูกเทขายอย่างหนัก - ยังไม่เห็นโฉมหน้ารัฐบาลกรีซชุดใหม่ - ผลตอบแทนพันธบัตรสเปนพุง่ - เงินบาทอ่อนค่า - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 4,888.52 ลบ. กลยุทธ์ - ขาย (สัญญา S50M12 มิ.ย. 55) - แนวรับ 826 - 820 จุด - แนวต้าน 835 - 842 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 826 - 823 จุด แนวต้าน 830 - 843 จุด


Investor Station ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“ทีวีไดเร็คฯ” ตั้งตา รอ ก.ล.ต. ไฟเขียวเข้า mai “ทีวีไดเร็คฯ” เปิดใจกำ�หนดเวลาเข้าระดมทุนในตลาด mai แน่ชัดไม่ได้ หลังที่ปรึกษาการเงินเปลี่ยน ทีมทำ�งาน รอ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นชอบ พร้อมคาดเสนอขายหุ้น 28.96 ล้านหุ้น ได้เงินระดมทุนราว 80 100 ล้านบาท นำ�ไปลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และขยายร้านค้าปลีก TV Direct Showcase ยืนยันหากแผนเข้าตลาดฯ ล่าช้า ไม่กระทบไลน์ขยายธุรกิจต่างประเทศ เหตุมีเงินทุนเพียงพอ น า ย ท ร ง พ ล ชั ญ มาตร กิ จ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน เจ้ า หน้ า ที่ บริ ห าร ที วี ไ ดเร็ ค จำ � กั ด (มหาชน) ผู้ดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายสินค้า และบริการผ่านช่องทางการตลาดทีห่ ลาก หลาย กล่ า วถึ ง ความคื บ หน้ า เข้ า จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) หลังยื่นแบบรายการแสดงข้อมูล (ไฟลิ่ง) รอบที่ 2 ไปเมือ่ เดือนพฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา โดย ก.ล.ต.ได้ เ ข้ า มาเยี่ ย มชมกิ จ การ บริษทั ฯ ไปแล้ว แต่จากกรณีที่ บล.ฟินนั เซีย ไซรัส ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมีการ เปลีย่ นทีมทำ�งาน อาจทำ�ให้การเสนอขาย หุน้ ต้องล่าช้าออกไปบ้าง เนือ่ งจาก ก.ล.ต. ต้องการให้ที่ปรึกษาฯ มีความเข้าใจใน ธุรกิจบริษัทฯ ลึกซึ้ง อย่างไรก็ดี เบื้องต้นคาดว่าเงินที่ จะได้จากการเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ ประมาณ 80 - 100 ล้านบาท และแม้การระดมทุน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจล่าช้ากว่าเดิม

แต่ไม่ได้กระทบต่อแผนขยายธุรกิจไปต่าง ราว 20 กว่าล้านหุ้น ถือว่าขนาดเล็ก มูลค่า ประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนเพียง ระดมทุนอย่างเก่งก็นา่ จะได้ 80 - 100 ล้านบาท” พอ โดยมีแผนเข้าลงทุนในประเทศลาว นายทรงพล กล่าว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย อนึ่ง ในเอกสารไฟลิ่ง บริษัทฯ ระบุว่าเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำ�นวน 28.96 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท เพื่อระดมเงินไปลงทุนในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ , ใช้ ข ยายร้ า นค้ า ปลี ก TV Direct Showcase ประมาณ 15 แห่ง, ใช้ในการ พั ฒ นาระบบร้ า นค้ า ปลี ก และลงทุ นใน ระบบจัดส่งสินค้า, ใช้ลงทุนในบริษัทย่อย และที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียน “ธุรกิจบริษัทฯ ขยายตัวต่อเนื่อง แนวโน้มผลงานปีนี้ด้านยอดขายน่าจะดี กว่าปีก่อน ดูจากไตรมาสแรกที่ออกมาดี หลังเศรษฐกิจฟืน้ ตัว ส่วนแผนเข้าตลาดฯ ยังคงเดิม แต่ไม่กำ�หนดเวลาแน่ชัดว่า เมื่ อ ไหร่ ตอนนี้ ร อ ก.ล.ต.พิ จ ารณา ซึ่ ง ก.ล.ต.ได้ เ ยี่ ย มชมกิ จ การบริ ษั ท ฯ แล้ ว ช่ ว งที่ ผ่ า นมา ที่ ป รึ ก ษาการเงิ น ก็ ทำ�งานกันอยู่ ซึ่งจากการขายหุ้น IPO


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 6

บุ ค คล(ที ่ ค วรเป็ น )ต้ น แบบ

“ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์” แห่ ง “พฤกษา เรี ย ลเอสเตท”

“ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์”

“การลอกเลียน ไม่มที างล้มใครได้ สิง่ ทีม่ องเห็นและ ต้องทำ�คือการสร้างตลาดใหม่ โดยนำ�ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิต ของผูค้ นสมัยใหม่ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลาอย่างไม่หยุดนิง่ มาเป็ น ตั ว กำ � หนด แต่ ก ารสร้ า งตลาดใหม่ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย จึงต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง แม่นยำ� และทันเหตุการณ์ จากโมเดลทางธุรกิ จเหล่านี้ นอกจากจะเสริม ให้ พฤกษา มีความสามารถในการแข่งขันเหนือคูแ่ ข่งขันรอบด้านแล้ว ยั ง ได้ รั บ คำ � ชมจากนั ก ลงทุ น ต่ า งประเทศโดยตรงว่ า เป็ น ‘แฟนแทสติค โมเดล’ (Fantastic Model) เพราะภายในเวลา เพียง 6 ปี (2548 - 2554) พฤกษา ไม่เพียงแต่เป็นทีห่ นึง่ ของ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยแล้ว แต่ซอี โี อทีเ่ ติบโตจาก ช่างทองเล็กๆ ยังกลายมาเป็นมหาเศรษฐีหุ้นอันดับหนึ่งของ เมืองไทยถึง 2 ปีซ้อนอีกด้วย”

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

ว่าต่อกันถึงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆในการทำ�ธุรกิจ... คิดใหม่ การบุกสมรภูมริ บใหม่ๆ ในทำ�เลทีม่ กี ารแข่งขันรุนแรง แต่จะมีการเลือกทำ�เลดีๆ ทีอ่ ยูบ่ ริเวณใกล้เคียง และราคาทีด่ นิ ถูกกว่า เป็นพื้นที่ใหม่ ทำ�เลใหม่ใกล้เมือง สะดวกสบายไม่แพ้กัน นับเป็น กลยุทธ์หนึง่ ทีท่ �ำ ให้คแู่ ข่งตายใจและมองข้ามไป และยังเป็นยุทธศาสตร์ แบบใหม่ทจี่ ะไม่ขายของแบบเดียวกับผูน้ �ำ ตลาดทีม่ อี ยูแ่ ล้ว แต่จะมอง หาช่องว่าง พร้อมกับสร้างสรรค์ตลาดใหม่ๆ ขึ้นมา


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

GOLD TREND DAR Wong

W TI Crude is literally moving inside the range from 102.00

to 106.00 regions. This week, the technical resistance is quite visual at 105.50 levels but could be broken into a new bullish trend if any fresh fundamental factors could create short-squeeze in market. Otherwise, a gradual softening on the market trend will eventually the prices going down to 100.00 benchmarks.

market is still gliding beneath the EMA200 line at 1650.00 levels, it will be difficult to predict the imminent trend unless the market sinks below 1630.00 levels in coming week. As there are many market external factors that control the direction, we will observe for the new bull to emerge only after it can pierce above 1660.00 resistances.

SET Index closed at 1194 Gold is well supported at on Friday after rising throughout 1630.00 levels after the down trend the week. The market is now sitting failed in tampering it. Since the on 1150 supports while it may aim

Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com

to challenge 1200 resistances in coming week. The bullish sentiment will be instigated by DJIA if the buying interest continues to lift the U.S. equity markets.


Investor Station ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555

IR Society

เจาะลึกทีมนักลงทุนสัมพันธ์

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS)

“ต้องเตรียมพร้อมข้อมูลทุกสถานการณ์”

ตอนจบ

คืนกำ�ไรสู่สังคมในฐานะบริษัทมหาชน ปกติ แ ล้ ว กิ จ กรรม CSR เป็ น หน้ า ที่ ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นให้ทุกบริษัทฯ ที่จดทะเบียนออกมาตอบแทน สู่สังคม ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ PS มีหน้าที่ประสานการทำ� กิจกรรมตอบแทนสังคมต่อเนื่อง โครงการหลัก คือ ให้ทุนการศึกษากับ บุตรธิดาของพนักงาน และลูกค้า รวมถึงชุมชนรอบโครงการทีด่ �ำ เนินการ รวมถึงสร้างสนามเด็กเล่นในบริเวณใกล้เคียงอาคารชุดที่ไปก่อสร้าง

และมี กิ จกรรมแพทย์สัญจร เพื่อให้บริการฉีดวัค ซี นให้ กั บ ลูกบ้าน รวมถึงกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต และพัฒนาท้องถิน่ ต่างๆ ร่วมกับพันธมิตรและลูกค้า ฉายภาพวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต งานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นสือ่ กลางระหว่างบริษทั ฯ และ นั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป แต่ มั ก จะเป็ น การสื่ อ สารหรื อ ให้ ข้ อ มู ล ทางด้านเดียว ยังไม่ได้มกี ารสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบอืน่ ๆ มากนัก ในอนาคตงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อาจต้องขยาย ขอบเขตงานออกไปสร้ า งกิ จ กรรมร่ ว มกั บ นั ก ลงทุ น และนักวิเคราะห์ต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ต้ อ งมี หั ว ใจของการบริ ก าร เมื่อนักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ต้องการข้อมูลในส่วนไหน ในฐานะนักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งมีหน้าทีน่ �ำ เสนอข้อมูลบนพืน้ ฐาน ความจริง โดยจะต้องมีหลักการแน่นอนต่อนักลงทุน

......จบ.....


Investor Station ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555

มองหุ้นจากเซียน

หน้า 13

เกี ยรติก้อง เดโช Vice President CIMBS

หุ้นสื่อสาร..มีแรงหนุน เดือน ก.ย. นีถ้ อื ว่าจะเป็นเดือนที่ จะกำ � หนดทิ ศ ทางตลาดหุ้ น ทั่ วโลกได้ เนื่ อ งจากจะมี เ หตุ ก ารณ์ สำ � คั ญ หลาย ประการ ทีจ่ ะส่งผลทัง้ ด้านบวกและลบต่อ ตลาดหุน้ โดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ ถือว่าจะ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ทิ ศ ทางตลาดหุ้ น ได้ คื อ 1. การประกาศตั ว เลข CPI ยอดขาย อสังหาริมทรัพย์ และตัวเลขการก่อสร้าง ใหม่ของจีน ในวันที่ 9 ก.ย. 2. ผลการ ตัดสินของศาลเยอรมันเรื่องการนำ�เงินไป ช่วยเหลือประเทศกรีก ในวันที่ 7 ก.ย. 3. การประชุ ม ECB และ มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ วันที่ 8 ก.ย. และ 4. การประชุม G-7 ในวันที่ 9 ก.ย. ส่วนปัจจัยทีก่ ดดันภายในประเทศ ในตอนนี้แทบไม่มี จะมีก็เป็นปัจจัยด้าน บวกคือ แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ เรามองว่าหาก เหตุการณ์ใน ต่างประเทศที่กล่าวมามีทิศทางเชิงบวก

ก็จะส่งผลให้ทศิ ทางตลาดในสัปดาห์หน้าดี และจะขับดันให้ดัชนี SET ขึ้นไปถึงระดับ 1,090 และ 1,100 จุดได้ แต่หากเป็นไป ในทิศทางตรงข้าม ดัชนี SET จะลงไป เล่นกันต่ำ�กว่า 1,050 จุดอีกครั้ง ในช่วงที่ผ่านมา คือตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. ถึง 5 ก.ย. ปรากฏว่าตลาดหุ้น ในภูมิภาค มีทั้งบวกและลบ แต่ที่เริ่ม ปรากฏให้เห็นถึง ความโดดเด่นของตลาด หุ้ น อาเซี ย น คื อ ตลาดฟิ ล ลิ ป ปิ น ส์ มาเลเซีย และอินโดนีเชีย สามารถยืน ต้านกระแสความผันผวนได้ ส่วนของไทย ปรั บ ตั ว ลงเล็ ก น้ อ ย ดั ง นั้ น หากสภาพ ตลาดโดยรวมดีขึ้น ตลาดหุ้นไทย คงจะ ขึ้นไปในระดับเดียวกันกับภูมิภาค อัตรา ผลตอบแทนรวม 4 ตลาดในอาเซี ย น จะพบว่าตลาดหุ้นไทยยังให้ผลตอบแทน รวม อยู่ในอันดับต้นๆ นับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน

สำ�หรับข่าวในประเทศที่เด่นๆใน ตอนนี้ คือ การคัดเลือก กสทช โดยคาด ว่าจะได้รายชือ่ ทัง้ 11 คนในวันที่ 11 ก.ย. นี้ นั่ น ก็ ห มายความว่ า การประมู ล 3G จะเกิ ด ขึ้ นได้ แม้ ก ารประมู ล ยั ง ต้ อ งรอ อย่างน้อย 1 ปี เพราะ กสทช จะต้องทำ� ร่ า งแผนแม่ บ ทโทรคมนาคมและการ จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ดั ง นั้ น การประมู ล 3G จะเริ่มได้เร็วสุด ประมาณปลายปี 55 แต่เราคาดว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารจะตอบรับ ในเชิ ง บวกก่ อ น โดยรวมแล้ ว หุ้ น ที่ จ ะ ได้ประโยชน์ คือ ADVANC และ DTAC


Investor Station ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555

แนวโน้มดัชนีฯ วันนีม้ โี อกาสรีบาวน์ จากวานนี้ ดัชนีฯ ปรับลดลงหลุดระดับเส้น ต้นทุนเฉลี่ย 10 สัปดาห์ ที่ 1,192 จุด เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น กั ง วลวิ ก ฤตหนี้ ยุ โ รป โดยเฉพาะปัญหาการเมืองในประเทศกรีซ ขณะที่ ไ ม่ มี ปั จ จั ย บวกใหม่ ส นั บ สนุ น จึงแนะนำ�เก็งกำ�ไรระยะสั้นในหุ้นพื้นฐานดีที่ ราคาปรับลงแรง ให้แนวรับ 1,185 จุด แนวต้าน 1,200 จุด และ 1,205 - 1,210 จุด ตามลำ�ดับ

ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ แกว่งตัวลง และอาจผันผวนในระหว่างวัน จากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ นักลงทุน ต้องติด ตามการแก้ ปั ญ หาวิ ก ฤตหนี้ ยุ โ รป จับตาความคืบหน้าการเมืองของกรีซ ปัญหา เงินเฟ้อ และตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ทยอย ออกมา โดยแนะนำ� เก็ ง กำ�ไรในหุ้ น ที่ ผ ล ประกอบการดี แนวรับอยู่ที่ 1,180 - 1,185 จุด แนวต้านที่ 1,200 - 1,205 จุด

หน้า 13

ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาส รีบาวน์ จาก 2 วันที่ผ่านมาตลาดฯ ปรับตัว ลงมากแล้ว นักลงทุนกังวลปัญหาหนี้ในยุโรป โดยเฉพาะกรีซที่เสี่ยงอาจจะออกจากกลุ่ม ยูโรโซน จึงมีแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ ออกมาเพื่อลดความเสี่ยง ทั้งนี้ มองว่าดัชนีฯ ไม่ควรหลุดแนวรับที่ 1,180 จุด ส่วนแนวตา้ น ที่ 1,200 จุด


Investor Station ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555

ภูมิใจเสนอ

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เส ื อ

ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

ช่วยกันอุดหนุนหน่อยกับของดีๆ ทีใ่ นรอบ 100 ปี จะถือกำ�เนิดขึน้ สัก ครัง้ กับ กว่าจะมาเป็นเสือ “6 แม่ทพั ใหญ่ แห่งวงการหลักทรัพย์” โดยได้รวบรวมยอดยุทธ์นักบริหารมือทองคำ�ที่ได้เผยถึงตัวตน วิธีคิด จุดหักเห เส้นทางชีวิตที่ทั้งโรยด้วยกลีบและหนามกุหลาบ จวบจน กระบวนการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกลั่นออกมาเป็น e-Book สุดวิเศษ สนนราคาย่อมเยาโดยแท้ ไม่ ซื้ อ ไม่ ห า ไม่ ว่ า กั น แต่ อ ยากให้ แ วะเข้ า ไปชมได้ ที่ http://book.truelife.com/product/view/2067

........อย่าช้า เพราะสาระความรูย้ งิ่ ได้มาเร็ว ยิง่ สร้างกำ�ไรให้กบั ชีวติ ได้มากกว่าาาาาาาาาาาาาา


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

MALEE !! MALEE วิ่งกระฉูดเกือบ 200% ในรอบกว่า 2 เดือน ท่ามกลางอากาศร้อนจัด ล่าสุดโชว์กำ�ไรพุ่ง กระฉูด 484% โบรกฯมอง ตลาดน้�ำ ผักและผลไม้มอี ตั ราการเติบโตต่อเนือ่ งเฉลีย่ ปีละ 10% แต่สญั ญาณกราฟ ส่งสัญญาณ เสี่ยงเจอแรงขายทำ�กำ�ไร วันนีข้ อแนะนำ�หุน้ น้�ำ ผลไม้ อย่าง บริษัท มาลีสามพราน จำ�กัด (มหาชน) หรือ MALEE ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ โดยเฉพาะหากย้อนกลับไปดูราคาหุ้นใน ช่ ว งที่ ผ่ า นมาพบว่ า ราคาหุ้ น MALEE ปรับตัวเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องในรอบ 2 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 23 ก.พ. 55 ปิดที่ 28.75 บาท ทะยานจนปิดตลาดในระดับสูงสุดเมื่อ วันที่ 10 พ.ค. 55 ที่ระดับ 86 บาท เพิ่ม ขึ้น 57.25 บาท หรือคิดเป็น 199.13% ขณะที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ลิ ดพาร์เป็น 2 บาท พร้อมล้าง ขาดทุ น สะสมก่ อ นเพิ่ ม ทุ น จำ � นวน 21 ล้านหุ้น ขายแบบ RO ล่ า สุ ด บริ ษั ท มาลี ส ามพราน จำ�กัด (มหาชน) หรือ MALEE ประกาศ ผลงาน Q1/55 กำ�ไรพุ่งกระฉูด 484% จากงวดเดียวกันปีก่อน โดยสิ้นมี.ค. 55 มี กำ �ไรสุ ท ธิ 176.865 ล้ า นบาท จาก Q1/54 มีกำ�ไร30.34 ล้านบาท ส่งผลให้ กำ � ไรต่ อ หุ้ น อยู่ ที่ 2.53 บาท จาก Q1/54อยู่ที่ 0.43บาท ทั้งนี้ MALEE ระบุว่า กำ�ไรใน ไตรมาส 1/55 ที่เพิ่มขึ้นมาก เป็นผลจาก บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ย อดขายรวม 1.48 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 701.6 ล้าน บาท หรือ 90% เนื่องจากยอดขายในทุก ช่องทางการขาย ในธุรกิจรับจ้างผลิต,

ธุรกิจตราผลิตภัณฑ์และธุรกิจส่งออกที่ เพิ่มขึ้น สำ�หรับกำ�ไรขัน้ ต้นในไตรมาสแรก ของปีนี้ อยู่ที่ 426.0 ล้านบาท สูงกว่า ปีทแี่ ล้ว 195.0 ล้านบาท เป็นผลจากยอด ขายที่เพิ่มขึ้น อัตรากำ�ไรขั้นต้นคิดเป็น 28.8% ของยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายใน การขายและบริหาร อยูท่ ี่ 238.7 ล้านบาท สู ง กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว 19.4 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่มขึ้น 8.8% ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่าย การขายภายในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามยอดขาย อย่างไรก็ดี บล.ฟินันเซียไซรัส ระบุว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดน้ำ�ผัก และผลไม้มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย ปีละ 10% ต่อปี และล่าสุดในปี 2011 มูลค่าตลาดเติบโตทะลุระดับ 1 หมืน่ ล้าน บาท และยังคาดปี 2012 ยังโตต่อเนื่อง 10% เป็น 1.1 หมื่นล้านบาท เนื่องจาก ผู้บริโภคให้ความใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดน้�ำ ผักและผล ไม้คอ่ นข้างคึกคัก โดยตลาดทีม่ อี ตั ราการ เติบโตโดดเด่นคือ ตลาดน้ำ�ผักและผลไม้ ต่�ำ กว่า 25% มีอตั ราการเติบโตในปีทผี่ า่ น มา 23%YoY รองมาคือ ตลาดน้ำ�ผักและ ผลไม้ 100% มีอัตราการเติบโต 11%YoY แม้เติบโตน้อยกว่า แต่เป็นตลาดที่เติบโต สม่ำ�เสมอ และมีอัตรากำ�ไรสูงสุดในกลุ่ม ขณะที่ทางด้านเทคนิค วงการ

มองว่า MALEE ราคาทะยานมากแล้ว จึงมี ความเสี่ยงที่ราคาจะปรับตัวลงจากแรงเทขาย ทำ�กำ�ไร แนะนำ�ทยอยขายทำ�กำ�ไร นาทีนี้ .... ราคาทะยานทะลุปรอท 86 บาท บอกได้คำ�เดียวว่า ถอยจะดีกว่ามั๊ย


Investor Station ฉบับที่ 853 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555

งบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2

สิ้นสุดวันที่ ปี กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท)

ปี กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท)

iPhone iPhone iPhone iPhone

4 (8 GB) 4S (16 GB) 4S (32 GB) 4S (64 GB)

31 ธันวาคม 2553 7,075 0.12

งบการเงินเฉพาะกิจการ ไตรมาสที่ 2

สิ้นสุดวันที่

รุ่น

31 ธันวาคม 2554 (373) (0.0047)

31 ธันวาคม 2554 (363) (0.0045)

31 ธันวาคม 2553 6,722 0.11

งวด 6 เดือน 2554 6,208 0.08

2553 8,824 0.15

งวด 6 เดือน 2554 5,574 0.07

2553 8,629 0.14

แคมเปญ Only You…Only True ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 7 เดือน (บาท) ราคาเครื่องเปล่า (บาท) ราคาพิเศษ (บาท) 899 บาท x 7 เดือน 18,500 22,450 26,350 30,250

9,250 13,500 17,200 21,200

6,734 6,734 6,734 6,734

Investor_station 11 พ.ค. 2555  
Investor_station 11 พ.ค. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement