Page 1

Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

5 5 6 7 9

News Station

คาดอุตฯการบินโลกฟน อีกครัง้ ป 2011 ได UMS แม-ลูกยังไปตอ พิสจู นฝม อื TISCO ตออีกวัน กรณโวเงินนอกเขาดันหุน พุง หลังมัน่ ใจศก.ไทย

Dynamic Station SEAFCO งานลนมือ

10

เที่ยววัด วัดถ้ำ

12

Professional Station BECL ราคาเปาหมาย 22.20 บาท

เซียนวิเคราะหหน ุ ทำนายปนส ี้ งู สุดไดที่ 711 จุด ฟากขาใหญเห็นสอดคลองทวาชีว้ น ั นีเ้ สีย ่ งแลว

13

Strawberry

กลุม ใจ..จะเลนหุน ตัวไหนดี??

สมาคมนักวิเคราะหเผยผลสำรวจ 24 โบรกเกอร ลาสุดลวนมองหุนไทยมีแววมากขึ้น 14 มองหุˆนจากเซียน ฝนถึง 700 จุด สวนใหญปรับเพิม่ เปาดัชนีฯ สิน้ ปนเี้ ปน 674 จุดจากเดิมคาดอยูท ี่ 535 จุด สวนตัวเลขสูงสุดใหที่ 711 จุด แนะนักลงทุนนำทยอยซื้อสะสมเมื่อราคาหุนออนตัวอาทิ ADVANC, AP, DTAC, 15 Data Station HANA, PS, PTT, PTTEP, SCC และ TASCO ฟากขาใหญเห็นสอดคลองเชื่อการยืนเหนือ 700 จุดไมใชเรือ่ งยาก ทวาชีว้ นั นีเ้ สีย่ ง ระบุตอนนีก้ ำลังมองหุน เปน รายตัวมากกวาเหมารวม ต‡อหนˆา 3

แนะซื้อ SCC เปาหมาย 260 บ.

พบทิศทางกำไรกำลังเริ่มตนจุดขาขึ้น

โบรกเกอรเชียรซื้อหุน SCC ราคาเปาหมายที่ 260 บาท พบทิศทางกำไร กำลังเริ่มตนจุดขาขึ้น รับอานิสงสความสมดุลของอุปสงคและอุปทานกลับมาอีก ครั้ง หลังผูผลิตตนทุนสูงปดโรงงานอยางถาวร ประเมินอัตรา EPS 5 ป โตเฉลี่ยอยู ที่ 21% ระบุแนวโนมธุรกิจซีเมนตเติบโตและปริมาณขายเพิ่มขึ้น สวนกระแส เงินสดเชื่อคงดีขึ้นอยางตอเนื่องไปจนอาจแตะระดับ 19.1%ในป 53 ต‡อหนˆา 3

กลาวโทษอดีตบิ๊กกวน SECC เพิ่ม 6 กระทง ก.ล.ต.ชงเรื่ อ งส ง ไม ต อ ให ดี เ อสไอจั ด การ

กวาจะมาเปนเสือ.. “วนา พูลผล”

ตอนที 2

ต‡อหนˆา 11

ก.ล.ต. กล า วโทษอดี ต ผู บ ริ ห าร SECC รวมถึ ง ในส ว นของ SECC Holding และบุคคลภายนอก รวม 7 ราย จากการตรวจพบความผิดเพิ่มอีก 6 ประเด็น ระบุกระทงของ ‘สมพงษ วิทยารักษสรรค’ ‘สมชาย ศรีพยัคฆ’ ‘สุริยา ลาภวิ สุ ท ธิ สิ น ’ ‘หม อ มหลวงอภิ ษ ฎา ชยางกู ร ’ ‘นิ ภ าพร คมกล า ’ ‘ไพบู ล ย สุขสุธรรมวงศ’ และ ‘มุทิตา นิลสวัสดิ์’ จะตองถูกสงใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ เอาผิดตามกฎหมายตอไป ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

หน้า 2

On Tour At Chonburi ( อีไฟแนนซไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดชลบุรี ) เนื่องในโอกาสที่ไดมีการพัฒนาโปรแกรมอีไฟแนนซไทยตัวใหมขึ้นที่มีชื่อเรียกวา eFin Smart Portal ซึ่ง เปนเวอรชั่นลาสุดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีการปรับปรุงขอดอยที่ผานมาของเวอรชั่นเดิม และมีการเสริมหลาก หลายฟงกชั่น ที่เปนความตองการของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและสรางความเขาใจในการใชงาน ใหกับนักลงทุนทาง ภาคตะวันออก ทางบริษัทจึงมีแผนงานที่จะเขาไปจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูในการลงทุน ประกอบกับ การใชโปรแกรมใหกับนักลงทุนและเจาหนาที่การตลาด ฟรี!!!! โดยกำหนดผูเขา รวมการอบรมในครั้งนี้ เพียง 150 เทานั้น!!!! นักลงทุนหลายทานคงสงสัยและตางมีคำถาม อยูในใจวาจะคนหาหุนที่นาสนใจไดอยางไร, เรียนรูการใชเว็บไซต และโปรแกรม eFinanceThai อยางมีประสิทธิภาพ พรอมนำเสนอการ วิเคราะหกราฟเทคนิค กับเครื่องมือ “eFinanceThai” ใหเหมาะกับแตละสไตลในการลงทุนได อยางไร ทาง eFinanceThai เรามีคำตอบให

ดูรายล

ะเอียด

คลิ๊กท

เพิ่มเต

ี่นี่

ิม

สำรองที่นั่งดวน!!! รับจำนวนจำกัด !!!!! นักลงทุนทานใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง ผานทางบริษัทหลักทรัพย ที่ทานเปนสมาชิกอยู ที่สาขาชลบุรี หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น. สถานที่ โรงแรม ชล อินเตอร ณ.หอง แสนสุข ชั้น 2 วันเวลา วันเสาร ที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 8.30 - 12.30 น. หัวขอสัมมนา “การวิเคราะหกราฟเทคนิค กับเครื่องมือ eFinanceThai” วิทยากร คุณ วชิรเมษฐ ธเนศสถิตพงศ ผูชวยผูจัดการฝายการตลาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น.

หมายเหตุ : นักลงทุนสามารถสำรองที่นั่ง ผานทางบริษัทหลักทรัพยสาขาที่ชลบุรี www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552 เซียนวิเคราะห (ตอจากหนา 1) หนุ น จากผลประกอบการของ แข็ ง ซึ่ ง หุ น เด น ที่ นั ก วิ เ คราะห **มุมมองนักวิเคราะห บริ ษั ท ฯ ในกลุ ม โภคภั ณ ฑ ที่ ป รั บ แนะนำ ADVANC, AP, DTAC, นายสมบั ติ นราวุ ฒิ ชั ย ตั ว ดี ขึ้ น ตามราคาน้ ำ มั น ที่ ป รั บ ตั ว HANA, PS, PTT, PTTEP, SCC และ TASCO เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะหหลัก เพิ่มขึ้น ทรัพย เปดเผยผลสำรวจความคิด ทั้ ง นี้ แนะนำ ทยอยซื้ อ เห็นนักวิเคราะหครั้งจากสำนักวิจัย สะสมเมื่ อ ราคาหุ น อ อ นตั ว โดย **มุมมองขาใหญ นายสมพงษ ชลคดีดำรงกุล บริษัทหลักทรัพย รวม 24 แหงใน เลื อ กลงทุ น ในหุ น ที่ ร าคาต่ ำ กว า นั ก ลงทุ นรายหนึ่ง เปดเผยวา มอง เดื อ นล า สุ ด พบว า นั ก วิ เ คราะห มูลคาทางพื้นฐาน มีปจจัยพื้นฐาน ส ว นใหญ ไ ด ป รั บ เพิ่ ม คาดการณ แข็ ง แกร ง จ า ยป น ผลสม่ ำ เสมอ แนวโนมการซื้อขายหุนไทยชวงที่ ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยปลายปนี้ และไดผลดีจากโครงการไทยเขม เหลือของป 52 เชื่อวาดัชนียังซึมๆ อยูที่ 674 จุด จาก 535 จุด โดย คาดการณเดือนพ.ค.นี้ เปนผลจาก มาตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ ของ ประเทศตางๆ ทั่วโลก รวมถึงไทย ที่สรางความเชื่อมั่น โดยผลสำรวจ คาดวาไตรมาส 4/52 ดัชนีฯ แตะ âÍ¡ÒʾÔàÈÉÊØ´àÁ×èÍແ´ºÑÞªÕãËÁ‹¡Ñº¡ÔÁàÍ秵Ñé§áµ‹ 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 áÅЫ×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ จุ ด สู ง สุ ด คิ ด เป น 63% และนั ก Streaming & One Click ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à«ç·à·Ã´ ´Í·¤ÍÁ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑŷѹ·Õ...äÁ‹µÍŒ §ÅعŒ ! วิเคราะหอีก 32% คิดวาสูงสุดใน ÊÐÊÁÂÍ´«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ ÃÇÁ 3 à´×͹ àÃÔÁè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á - 30 µØÅÒ¤Á 52 ÃѺ·Ñ¹·Õ Gift voucher ไตรมาส 3 ซึ่ ง คาดการณ ดั ช นี ป ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 1 - 1.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· 2552 สุ ง สุ ด อยู ที่ 711 จุ ด ส ว น ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 2 - 4.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 500 ºÒ· ดัชนีฯ ในป 53อยูที่ 764 จุด พ ร อ ม ค า ด ก า ร ณ ผ ล พิ เ ศษ ! Man of the Month ประกอบการบริ ษั ท จดทะเบี ย น ผูที่มียอดซื้อขายหุนสะสมสูงสุด หรือเติบโตเฉลี่ย 22.9% จากครั้ง ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2552 กอนที่ประเมินไว 5% โดยไดรับแรง

หน้า 3

ตอไป แตโดยรวมแลวยังถือเปนขา ขึ้นของตลาดฯ ในลักษณะคอยเปน คอยไป แตคาดวาสิ้นปนี้ดัชนีนาจะ สามารถยืนเหนือ 700 จุดได ส ว นกระแสการไหลเข า ของเงินทุนตางชาตินั้นเชื่อวาจะยัง มีอยูแตคงไมมากนัก พรอมมองวา การลงทุ ฯ ในขณะนี้ ถื อ ว า มี ค วาม เสี่ยงสูงแลว แตโดยสวนตัวยังนิยม เ ลื อ ก หุ น แ บ บ ร า ย ตั ว ใ น ก ลุ ม อสังหาริมทรัพยที่

เป ด ปุบ เทรดป บ ...รวยทั น ที

รับทันที Notebook ACER เดือนละ 1 รางวัล พรอม กระเปาผา I ’m Investor จาก SET และ สมุดโนต จาก SETTRADE อยางละ 100 รางวัล

แนะซื้อ SCC

(ตอจากหนา 1)

บทวิเคราะห บล. ธนชาต ใหคำแนะนำการลงทุน SCC เปน “ซื้อ” ราคาเปาหมายที่ 260 บาท โดยระบุวา จากขอมูลลา สุ ด ได ท ำให เ ชื่ อ ว า petrochem spreads จะยังคงอยูที่ระดับสูงตอ เนื่ อ งไปจนถึ ง 4Q09 (HDPEnaphtha อยูที่ USD550 เทียบกับ ก อ นหน า ที่ USD500) เนื่ อ งจาก ความสมดุ ล ของอุ ป สงค และ อุปทาน การปดโรงงานอยางถาวร ของผูผลิตที่มีตนทุนสูง ชี้ใหเห็นวา ช ว งขาลงในป 2010 น า จะลด ความรุ น แรงลงกว า ที่ ค าดไว ก อ น หนา ทั้งนี้เชื่อวากำไรของ SCC อยูในชวงเริ่มตนของการปรับตัวขึ้น คาดวาอัตราการเติบโตของ EPS ตอปโดยเฉลี่ย 5 ป (2009E-13E) ของ SCC จะอยู ที่ 21% ผลการ ดำเนินงานงวด 3Q09 (และนาจะ

เพิ่มโชคอีกขั้น ... เมื่อทานมียอดซื้อขายหลักทรัพยสะสม 1 ส.ค. - 30 ต.ค. ตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์รวมลุน รางวัลบัตรกำนัลมูลคา 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล ประกาศรายชื่อผูโชคดีทางเว็ปไซตและอีเมล ประกาศรางวัล : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 พิธีมอบรางวัล Man of the Month ที่บูตกิมเอ็งฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในงาน SET in the City 2009 ที่ สยามพารากอน อานรายละเอียดไดที่ www.kimeng.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 0-2658-5050

ตอเนื่องไปยัง 4Q09) นาจะเติบโต เหนื อ คาด ผลั ก ดั น โดย petrochem spreads ธุรกิจซีเมนต ที่ มี แ นวโน ม เติ บ โต และปริ ม าณ ขายที่เพิ่มขึ้นจาก olefins cracker (เพิ่มขึ้น 100%) จะมีมากพอที่จะ ชวยชดเชยปจจัยลบจากการเขาสู ช ว งขาลงของ petrochem spreads และทำใหกำไรมีแนวโนม ที่ดีในชวงป 2010 การแกวงตัวขึ้น ของธุรกิจปโตรเคมีรอบใหม จะเปน เสมือนปจจัยหลักผลักดันการเติบ โตของกำไรในป 2011-13

เนื่ อ งจากรอบการลงทุ น หนั ก ๆ จบสิ้ น ลง เราจึ ง คาดว า กระแสเงินสดอิสระของบริษัทฯจะ เพิ่มขึ้นจากระดับติดลบ 8 พันลบ. ในป 2009 มาอยูที่บวก 33 พันลบ. (27.70 บาท/หุน) ในป 2010 คาด วากระแสเงินสดอิสระของบริษัทฯ จะแตะระดั บ สู ง สุ ด ที่ 50 พั น ลบ. (41.90 บาท/หุ น ) ในป 2013 (มากกว า ระดั บ สู ง สุ ด ในป 2004 ราว 2 เท า ) FCF yield อยู ที่ 12.6% ในป 2010 และเพิ่ ม ขึ้ น สู 19.1% ในป 2013 ซึ่งหมายความ

วาบริษัทฯ จะมี dividend yield ที่ เพิ่มขึ้นจาก 6.7% ตอป ไปอีกใน ชวงป 2009-13E นอกจากนี้ Valuation ใน ปจจุบันของ SCC มีโอกาสที่จะถูก ปรั บ ขึ้ น ไปอี ก ณ ระดั บ ราคา ปจจุบัน SCC ซื้อขายที่ระดับ P/E ที่ 9.4 เทาในป 2010 และลดลง (สู ระดับ mid range ของ P/E cycle) ขณะที่ซื้อขายที่ระดับกระแสเงินสด ที่ น า สนใจ โดยอยู ที่ ร ะดั บ FCF yield ที่ สู ง เป น ประวั ติ ก ารณ ที่ 12.6% ในป 2010 (เทียบกับระดับ สูงสุดในอดีตที่ 8%)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

กลาวโทษ

(ตอจากหนา 1)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เป ด เผยว า ตามที่ ก.ล.ต.ได ก ล า วโทษ นายสมพงษ วิ ท ยารั ก ษ ส รรค ประธาน กรรมการ บมจ.เอส.อี . ซี . ออโต เ ซลส แอนด เซอร วิ ส (SECC) กั บ พวกรวม 5 ราย เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.51 กรณีรวมกัน ทุจริตยักยอกเงินของบริษัทดวยการจัด ทำเอกสารอั น เป น เท็ จ ในการ สั่ ง ซื้ อ รถยนตที่ไมมีจริง เพื่อเปนเหตุอำพรางให ต อ งจ า ยเงิ น จากบั ญ ชี SECC ให แ ก ตนเองหรือบุคคลอื่น เพื่อซื้อรถยนตที่ไมมี จริ ง ทำให SECC ได รั บ ความเสี ย หาย นั้น จากการตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม ก.ล.ต.พบพยานหลักฐานที่นาเชื่อวาอดีต ผู บ ริ ห าร SECC มี ก ารกระทำผิ ด ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 เพิ่มในอีกหลายลักษณะตาง กรรมตางวาระ ก.ล.ต. จึงไดกลาวโทษ อดีตกรรมการและผูบริหารของ SECC และอดีตผูบริหารบริษัท เอสอีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด (SECC Holding) ซึ่งเปนบริษัท ยอย กับพวกรวม 7 ราย ใน 6 ประเด็น ดังนี้ 1.การทุ จ ริ ต ยั ก ยอกเงิ น ผ า น การใหกูยืมของ SECC Holding จากการ ตรวจสอบพบพยานหลักฐานที่นาเชื่อได วา นายสมพงษ, นายสมชาย ศรีพยัคฆ กรรมการผูมีอำนาจของ SECC Holding และนายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน ไดรวมกัน ยักยอกเงินของ SECC ผานการใหกูยืม ของ SECC Holding แก บุ ค คล 4 ราย จำนวนเงินรวม 245 ลานบาท โดยเงิน จำนวนดังกลาวเปนเงินที่ SECC นำไป ลงทุนใน SECC Holding และนาเชื่อได วา บุคคลที่กูยืมเงินจาก SECC Holding ดั ง กล า ว ถู ก นายสมพงษ นายสมชาย และนายสุ ริ ย าใช ชื่ อ เพื่ อ ปกป ด การ ยักยอกเงินของตน ซึ่งทำให SECC และ SECC Holding ไดรับความเสียหาย การกระทำของนายสมพงษ นายสมชาย และนายสุริยา เขาขายเปน ความผิดตามมาตรา 307 308 311 313 315 มาตรา 89/7 และมาตรา 89/24 แหง พ.ร.บ.หลั ก ทรั พ ย ฯ ตามแต ก รณี นอกจากนี้ ก.ล.ต.พบพยานหลักฐานที่นา เชื่อไดวา หมอมหลวงอภิษฎา (เดิมชื่อ หมอมหลวงภัทรวดี) ชยางกูร ซึ่งเปนผูที่มี ชื่อเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ อนุมัติการใหกูยืม และเปนผูลงนามใน เช็คจายเงินใหบุคคลทั้ง 4 รายดังกลาว ไม ไ ด ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการเป น กรรมการ และผูบริหารของ SECC Holding ดวย

ความรับผิดชอบและระมัดระวัง เขาขาย ฝาฝนมาตรา 89/7 ประกอบมาตรา 89/24 แหง พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ 2. การยั ก ยอกเงิ น ฝากของ SECC Holding จากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว า เงิ น ในบั ญ ชี เ งิ น ฝากของ SECC Holding หายไป 30 ลานบาท โดย พบพฤติ ก ารณ ที่ น า เชื่ อ ได ว า เป น การ ยั ก ยอกเงิ น ของนายสมชาย ซึ่ ง เป น ผู มี อำนาจลงนามเบิ ก ถอนเงิ น ของบริ ษั ท การกระทำดังกลาวเขาขายเปนความผิด ตามมาตรา 307 308 311 และ 313 แหง พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ 3. การทุจริตโดยการยักยอกเงิน 42 ลานบาทจากบัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน จากการตรวจสอบ ก.ล.ต. พบพยานหลัก ฐานที่นาเชื่อไดวา นายสมพงษ ยักยอก เงินจองซื้อหุนเพิ่มทุนของ SECC ไปเปน ประโยชน ข องตนและบุ ค คลอื่ น และไม บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินและถอน เงินดังกลาวใหถูกตองตรงตอ ความเปน จริง โดยมีนางสาวนิภาพร คมกลา และ นายสมชาย เป น ผู ส นั บ สนุ น การกระทำ ดังกลาว การกระทำของนายสมพงษเขา ขายเปนความผิดตามมาตรา 307 308 311 และ 312 แห ง พ.ร.บ.หลั ก ทรั พ ย ฯ โดยมีนางสาวนิภาพรและนายสมชายเปน ผูสนับสนุน ซึ่งเขาขายเปนความผิดมาตรา 315 ประกอบมาตรา 307 308 และ 311 แหง พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ 4. การทุจริตโดยการยักยอกชุด จดทะเบี ย นรถยนต ข องบริ ษั ท ไปใช แสวงหาประโยชนสวน ตัว จากการตรวจ สอบ ก.ล.ต. พบพยานหลักฐานที่นาเชื่อได วา นายสมพงษไดยักยอกชุดจดทะเบียน รถยนตของ SECC จำนวน 25 คัน ดวย การนำทะเบียนรถยนตดังกลาวไปใชค้ำ ประกั น หนี้ ส ว นตั ว ทำให SECC ได รั บ ความเสียหายเนื่องจากไดสงมอบรถยนต คันที่นายสมพงษเบิกชุดจดทะเบียน ใหแก ลูกคาแลว เปนเหตุใหลูกคาไมสามารถจด ทะเบียนรถยนตกับกรมการขนสงทางบก ได และอาจถู ก ลู ก ค า ฟ อ งร อ งเพื่ อ ให ส ง มอบชุดจดทะเบียนและเรียกคาเสียหาย การกระทำของนายสมพงษเขาขายเปน ความผิดตามมาตรา 307 308 309 311 และ 313 แหง พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ 5. การตกแต ง รายได ค า ขาย รถยนต 30 ล า นบาทในป 50 จากการ ตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบพยานหลักฐาน ที่นาเชื่อไดวานายสมพงษ และนางสาว นิภาพร ไดรวมกันลงขอความเท็จในบัญชี และทำบัญชีไมถูกตองตรงตอความเปน จริง เพื่อลวงผูถือหุนและบุคคลใด โดยการ

News Station

หน้า 4

มากกวากาแฟคุณภาพ ผสมบรรยากาศ แตเปนความหอมกรุนนารื่นรมย ชงเขากับชีวิตออนไลนเหนือระดับ จนไดประสบการณสตารบัคสที่อบอุน....ไมวาที่ไหนในโลก KSC Internet & Biz Solutions พรอมตอบรับวิสัยทัศนที่กวางไกลของคุณใหชัดเจนและเปนจริงกอนใคร

www.ksc.net พรอมที่จะเหนือกวาอยางผูนำ 0 2979 7000

สรางรายไดจากการขายรถยนตที่ไมมี จริง 30 ลานบาท และแสดงหนี้สินต่ำ กว า ความเป น จริ ง 30 ล า นบาทด ว ย โดยบัญชีที่ไมถูกตองตรงตอความเปน จริ ง ได แ ก การบั น ทึ ก บั ญ ชี ร ายการที่ เกี่ ย วข อ ง ตลอดจนงบการเงิ น ของ SECC ตั้ ง แต ไ ตรมาส 3 ป 2550 ถึ ง ปจจุบัน การกระทำของนายสมพงษ และนางสาวนิภาพร เขาขายเปนความ ผิดตามมาตรา 312 แหง พ.ร.บ.หลัก ทรัพยฯ 6. อดีตกรรมการผูมีอำนาจ ลงนามในเช็คหรือใบถอนเงินของบริษัท ไมปฏิบัติหนาที่ ดวยความรับผิดชอบ ความระมั ด ระวั ง และความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต จากการตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวของกับการทุจริตใน SECC พบวา การยั ก ยอกเงิ น ใน SECC เกิ ด ขึ้ น ได ส ว นหนึ่ ง มาจากการที่ น ายกรวิ วั ฒ น วั ฒ นะธรรมวงศ (เดิ ม ชื่ อ นายไพบู ล ย สุ ข สุ ธ รรมวงศ ) อดี ต กรรมการและ กรรมการผูจัดการ และนางสาวมุทิตา นิลสวัสดิ์ อดีตกรรมการ (ปจจุบันเปนผู ชวยกรรมการผูจัด การฝายการตลาด

และประชาสัมพันธ) ไดลงนามลวงหนา ในเช็คหรือลงนามโดยละเลยที่จะตรวจ สอบความถูกตองของรายการ เปนเหตุ ให มี ก ารถอนเงิ น ออกจาก SECC ไป เพื่ อ ประโยชน ข องนายสมพงษ หรื อ บุคคลอื่น และเปนเหตุให SECC ไดรับ ความเสียหาย การกระทำของนายกรวิ วัฒน และนางสาวมุทิตา เขาขายเปน การไม ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมั ด ระวั ง และความ ซื่อสัตยสุจริต เพื่อรักษาประโยชนสูงสุด ของบริษัท เปนการฝาฝนมาตรา 89/7 แหงพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ก.ล.ต.จึงไดดำเนินการกลาว โทษบุคคลทั้ง 7 รายขางตน ซึ่งไดแก (1) นายสมพงษ วิทยารักษสรรค (2) นายสมชาย ศรีพยัคฆ (3) นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน (4) หมอมหลวงอภิษฎา ชยางกูร (5) นางสาวนิภาพร คมกลา (6) นายกรวิ วั ฒ น วั ฒ นะธรรมวงศ และ (7) นางสาวมุทิตา นิลสวัสดิ์ ตอ กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการ ตามกฎหมายตอไป www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

อเมริกาเกรงอิหรานซุมผลิต อาวุธนิวเคลียร

สำนั ก ข า วเอพี ร ายงานว า นายกลิ น เดวี่ส ผูแทนสหรัฐฯประจำสำนักงานพลังงาน ปรมาณูสากล หรือ ไอเออีเอกลาววา สหรัฐฯ มี ความกังวลอยางยิ่ง วา อิหรานอาจพยายาม ผลิตอาวุธนิวเคลียร โดยอาจมีความเปนไปได แล ว ว า ขณะอิ ห ร า นได ตั ด สิ น ใจที่ จ ะเสริ ม สมรรถนะแรยูเรเนียมจนถึงระดับที่จะใชผลิต อาวุธนิวเคลียร ‘การเสริมสมรรถภาพแรยูเรเนียมใน อิหรานขณะนี้อาจใกลเคียงถึงระดับที่จะนำไป สูการความสามารถในการผลิตอาวุธรายแรง’ นายเดวี่ส กลาว

News Station

หน้า 5

มิตซูบิชิเตรียมจางพนง.ใน ไทยเพิ่ม 1,300 ตำแหนง วงการคาดอุตฯการบินโลกฟนอีก ครั้งป 2011 สำนักขาวเอพีรายงานวา นายแรนดี้ ทินเซธ รองประธานเจาหนาที่ผูบริหารที่โบอิ้ง กลาววา ภาคธุรกิจสายการบินระหวางประเทศ กำลังกาวไปสูความมีเสถียรภาพ แตอาจจะยัง ไม ฟ น ตั ว จนกว า จะถึ ง ป 2011 เนื่ อ งจากผู โดยสารยังคงลดลง โดยนายทินเเซธ เปดเผยวา จำนวนผู โดยสารในชวงครึ่งปหลังมีสูงกวาในชวงครึ่งป แรก แตยังคงคาดวาจำนวนผูโดยสารจะลดลง ระหวาง 6 % ถึง 8% ในปนี้ตามการลดลงของ ปริมาณความตองการเดินทาง ‘เรากำลังเห็นการฟนตัวของจำนวนผู โดยสาร เราคาดวาธุรกิจการบินจะฟนตัวขึ้นได อยางชัดเจนในป 2011’ นายทินเซธ กลาว

สำนั ก ข า วเอพี ร ายงานว า มิ ต ซู บิ ชิ ผูผลิตรถยนตที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 5 ของ ญี่ ปุ น แถลงว า บริ ษั ท มี แ ผนจ า งพนั ก งานใน ประเทศไทยเพิ่ม 1,300 ตำแหนง สงสัญญาณ อุตสาหกรรมยานยนตโลกฟนตัว โดยมิตซูบิชิเปดเผยวา บริษัทจะจาง พนักงานที่โรงงานประกอบรถยนต 2 แหงและ โรงงานเครื่องจักรอีก 1 แหงในประเทศไทย ซึ่ง มิตซูบิชิผลิตรถยนตปาเจโร รถกระบะไทรตั้น รถยนตนั่งแลนเซอร และอุปกรณอะไหลยาน ยนตในประเทศไทย ขณะที่ เ มื่ อ วานนี้ โ ตโยต า ผู ผ ลิ ต รถยนตรายใหญที่สุดในญี่ปุนประกาศจางพนัก งานชั่ ว คราวเพิ่ ม 800 ตำแหน ง ในญี่ ปุ น ท า มกลางสั ญ ญาณการฟ น ตั ว ของยอดขาย ทั่วโลกโดยเฉพาะยอดขายโตโยตาพรีอุสไฮบริด

ไดราคาน้ำมันโลกหนุนเซียนหุนเชื่อ วันนี้ UMS แม-ลูกยังไปตอ ผูสื่อขาวรายงานวา จากการสำรวจ ราคาหุ น บนกระดานวานนี้ พ บว า ราคาหุ น บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS และใบสำคัญแสดงสิทธิ์เพื่อซื้อหุน สามัญฯ (วอรแรนต หรือ UMS-W1) ไดปรับ เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยวานนี้ราคาหุน UMS ป ด การซื้ อ ขายที่ ร ะดั บ 14.10 บาท เพิ่ ม ขึ้ น 0.40 บาท โดยในระหว า งชั่ ว โมงการซื้ อ ขาย ราคาหุ น ปรั บ ขึ้ น ไปทำระดั บ สู ง สุ ด ถึ ง 14.20 บาท มู ล ค า การซื้ อ ขาย 65.99 ล า นบาท ใน ขณะที่ UMS-W1 ราคาหุ น ป ด การซื้ อ ขายที่ 5.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.35 บาท ในระหวางชั่วโมง การซื้อขายราคาหุนปรับขึ้นไปสูงสุดถึง 5.60 บาท ดวยมูลคาการซื้อขาย 125.45 ลานบาท นักวิเคราะหจากโบรกเกอรแหงหนึ่ง กลาววา ราคาหุน UMS ที่ปรับเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ เปนไปในทิศทางเดียวกันหุนในกลุมพลังงานที่ รั บ ผลบวกจากราคาน้ ำ มั น ดิ บ ในตลาดโลกที่ ปรับเพิ่มขึ้น จึงทำใหมีนักลงทุนเขามาซื้อขาย หุ น ในกลุ ม ดั ง กล า วกั น อย า งคึ ก คั ก รวมทั้ ง UMS แม-ลูกที่เปนหุนในกลุมถานหิน และถือ

เปนหุนระดับแนวหนาของ mai ดวย ทั้งนี้ สอดคลองกับความคิดเห็นของ นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS ที่ออกมาระบุวาราคาน้ำมันที่ปรับ เพิ่มขึ้นจะเปนผลดีตอธุรกิจโดยจะทำใหราคา ถานหินในตลาดโลกเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ตาม ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มฟนตัวขึ้น โดย ป จ จุ บั น ร า ค า ถ า น หิ น ใ น ต ล า ด โ ล ก อ ยู ที่ ประมาณ 72 เหรียญตอตัน ซึ่งนาจะเปนปจจัย บวกตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เชื่อวา สิ่งที่รัฐบาลตัดสิน ใจและทำได คื อ การเพิ่ ม กำลั ง ซื้ อ ให กั บ ประชาชน ซึ่งก็จะสงผลใหภาวะเศรษฐกิจฟน ตัว โดยแนวโนมผลประกอบการในครึ่งปหลัง คงตองรอดูภาวะเศรษฐกิจโดยรวมกอน ซึ่งแม วาจะเริ่มสงสัญญาณดีขึ้น แตมาตรการกระตุน ของภาครัฐก็มีกระบวนการและยังไมสงผลใน ทันที ‘ภาครัฐควรมีมาตรการออกมา เพื่อให เศรษฐกิจไทยเขมแข็ง กระจายรายไดสูชนบท

เพิ่มกำลังซื้อประชาชน และเศรษฐกิจก็จะดีขึ้น โดยแนวโนมของเศรษฐกิจมีแนวโนมที่ดีขึ้น แต ภาพยังไมชัดเจน สวนเรื่องแนวโนมผลประกอบ การในไตรมาส 3/2552 ยังไมสามารถเปดเผย ได ซึ่งคงตองรอดูสถานการณตางๆกอน แตมั่น ใจวาราคาถานหินที่ปรับตัวดีขึ้น จะเปนผลดีตอ ผลประกอบการ’ นายชัยวัฒน กลาว ในขณะที่นักวิเคราะหทางเทคนิค จาก บล.ฟ ล ลิ ป (ประเทศไทย) จำกั ด ยั ง แนะนำเก็งกำไรหุน UMS และ UMS-W1 โดย มองวาในระยะสั้นสัญญาณเทคนิคยังแกวงตัว เปนขาขึ้น โดย UMS ใหรับ 13.80 บาท สวน แนวต า นแรกให ที่ 14.80 บาท ในขณะที่ UMS-W1 ใหรับ 5.40 บาท และใหแนวตาน 6.10 บาท www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

หน้า 6

พิสูจนฝมือ TISCO ตออีกวัน วานนี้ราคาหุน TISCO เปดที่ระดับ 19.10 บาท ระหวาง วันทำจุดสูงสุดที่ 20.20 บาท กอนยอลงมาปดที่ 19.90 บาท บวก 0.70 บาท หรือ 3.65% มูลคาซื้อขาย 217.59 ลานบาท ทั้งนี้แรงซื้อที่มากวาปกติพอประมาณในหุน TISCO วาน นี้ ตนทุนสวนมาคอนขางเทน้ำหนักที่ระดับราคาบริเวณ 2.00-2.10 บาท เปนหลัก ขณะที่ราคาหุนก็ถือไดวาสรางจุดสูงสุดใหมของปไป อีกหนึ่งตัวแลว อยางไรก็ตาม การที่หุนไมสามารถรักษาฐานยืนปกหลักที่ 20 บาท ถวนไดทำใหเราตองติดตามดูตอไปวา วันนี้จะกลับมาแก ตัวไดไหม ดานนักวิเคราะห บล.กสิกรไทย มองสัญญาทางเทคนิค หุนมีโอกาสแกวงตัวขึ้นไดอีก จึงแนะนำเก็งกำไร ใหแนวตานแรกที่ 20.3 บาท และถัดไปอยูที่ 22.70 บาท สวนแนวรับที่ 19.60 บาท , 19.30 บาท ตามลำดับ

TISCO Financial Data

งบ Q2/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/06/2552 Asset 130,323.84 Liabilities 118,976.10 Equity 11,226.60 Paid-up Capital 7,246.06 Revenue 5,431.91 Net Profit 956.12 EPS(Baht) 1.19 ROA(%) 2.10 ROE(%) 17.03 Net Profit Margin(%) 17.60

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

695.59

+3.86

+0.56

499.76

+3.10

+0.62

1,072.16

+6.32

+0.59

192.31

+0.72

+0.38

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

29,479.33 417.33

09/09/09 16:59:53

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

6,038.40

5,047.10

+991.30

(20.48%)

(17.12%)

Foreign

5,719.35

4,085.98

(19.40%)

(13.86%)

17,721.57

20,346.25

(60.12%)

(69.02%)

Local Last Update

+1,633.37

-2,624.68

09/09/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 08/09/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

7.67 1.24 15.49 3.90 13,891.37

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 29/06/2552

5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ 1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 2. CHASE NOMINEES LIMITED 42 3. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON 4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

39,456,976 (7.29%) 35,169,100 (6.50%) 31,306,262 (5.78%)

24,796,000 (4.58%) 21,353,099 (3.95%)

ÍÒºÙ´ÒºÕÍÒâºà´àº

ลุน ๆ ๆ ๆ แตก็ยังไมถึง 700 จุด เสียที แตใชวา จะไมมีโอกาสวันนี้ยังลุนกันไดตอไป............ หลบจากภาครวมมาดูเปนรายตัวบาง โดยวันนี้ขอพูดถึงตัว BGH ลาสุดก็มีความกาวหนาใน แผนโกอินเตอรอีกขั้น โดยนายแพทยชาตรี ดวงเนตร ประธานคณะผูบริหารศูนยการโรงพยาบาล กรุงเทพ ในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการเขาบอกวา ปลายปหนาบริษัทฯเตรียมที่จะเขาไปบริหาร โรงพยาบาล 1 แหงในอาบูดาบี โดยมีจำนวนเตียง 100 เตียง หลังจากไดมีการเซ็น MOU เปนที่ เรี ย บร อ ยแล ว โดยป จ จุ บั น อยู ใ นขั้ น ตอนการก อ สร า ง โดยคื บ หน า ไปกว า 50% ของโครงการ นอกจากนี้มีความเปนไปไดที่ภายใน 3 ป จะซื้อเอามาเปนเจาของซะเลย เทานั้นยังไมพอยังมีแผนที่ จะเขาบริหารโรงพยาบาลในอาบูดาบีอีก 3 แหง ซึ่งอยูระหวางขั้นตอนการศึกษา อีกทั้งในปลายป หนาจะมีการเปดโรงพยาบาลที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาอีก 1 แหง จากปจจุบันที่โรงพยาบาลใน ประเทศกัมพูชา 2 แหงแลว ........(..เฮอ แนนเอี้ยด) วันนี้พอแคนี้กอน บายบาย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

News Station

หน้า 7

กรณโวเงินนอกเขาดันหุนพุงหลังมั่นใจศก.ไทย คลังเชื่อแบงกรัฐอัดเงินกระตุนศก.ตามเปา9แสนลบ. นายกรณ จาติ ก วณิ ช รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง เป ด เผยถึ ง กรณี ที่ ก ารซื้ อ ขายใน ตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีมูลคาหนาแนน ถึง 4 หมื่นกวาลานบาท วา มาจาก เงินไหลเขามาลงทุนทั้งในตลาดหุน และการลงทุนปกติดวย ซึ่งเกิดจาก ความมั่ น ใจของนั ก ลงทุ น ที่ มี ต อ เศรษฐกิจของไทย และไมพบความ ผิดปกติของเงินทุนไหลเขาในระยะนี้ “ตลาดหุนไทยปรับตัวเปน บวกมาตั้ ง แต รั ฐ บาลชุ ด บริ ห าร ประเทศ และตั้งแตที่เริ่มโรดโชวเมื่อ มี.ค.52 ในตางประเทศ เพื่อแสดงถึง ความพรอมและโอกาสการลงทุนใน ไทย เพื่อใหตางชาติกลับมาลงทุนทั้ง ในตลาดหุ น และการลงทุ น ของผู ประกอบการที่ ส นใจขยายฐานการ ผลิตในไทย ทั้งญี่ปุน จีน สหรัฐและ ยุโรป ดังนั้นตลาดฯ ไมใชปรับตัวเปน บวกแคชวง 2 วันที่ผานมา และการ ปรั บ ตั ว ของตลาดหุ น มาจากการ คาดการณผลประกอบการ บจ. จะดี ขึ้ น จากความมั่ น ใจของนั ก ลงทุ น ภาคเอกชน ภาคธุ ร กิ จ ที่ มี ต อ นโยบายของรัฐบาล และเศรษฐกิจ ประเทศคูคาที่ดีขึ้น ภายใตการเมือง ที่มีเสถียรภาพ ทำใหดัชนีตลาดหุน ไทยได ส ะท อ นภาพเชิ ง บวกในการ บริ ห ารประเทศของรั ฐ บาล” รมว. คลัง กลาว อย า งไรก็ ต าม ยอมรั บ เสถียรภาพเปนเงื่อนไขสำคัญตอการ แกปญหาใหประชาชน ซึ่งรัฐบาลจะ ตองเดินหนาแกปญหาเศรษฐกิจ รวม ไปถึงปญหาทางการเมืองก็เปนหนึ่ง ในอุปสรรคการแกปญหา ทั้งนี้ เขากลาววา เงินทุนที่ ไหลเขาประเทศ และเขามาเพื่อเก็ง ก ำ ไ ร ใ น ต ล า ด หุ น เ กิ ด ขึ้ น ไ ด ตลอดเวลา เพราะเปนองคประกอบ ของตลาดหุนทั่วโลก และตลาดหุน ไทยเป น ตลาดเล็ ก เสี่ ย งต อ การไหล เข า ออกของเงิ น ทุ น ที่ รุ น แรงจาก สถานการณ ต า งๆ รวมถึ ง การเก็ ง กำไรในอัตราแลกเปลี่ยน แตธนาคาร แหงประเทศไทย (ธปท.) มีการดูแล

และบริหารจัดการ เนื่องจากไทยเปน เศรษฐกิ จ เป ด ทั้ ง การไหลเข า ออก ของเงินทุน และการคา ดังนั้นหาก รัฐบาลสามารถดูแลรักษาเสถียรภาพ เศรษฐกิ จ จะทำให เ กิ ด ความมั่ น ใจ ซึ่ ง ขณะนี้ แ นวโน ม เศรษฐกิ จ หลาย ดานมีแนวโนมที่ดีขึ้นชัดเจน

นายกรณ จาติ ก วณิ ช รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง เป ด เผยว า การปล อ ยสิ น เชื่ อ ใน โครงการ Fast Track ของ 6 สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเปน ไปด ว ยดี ซึ่ ง มั่ น ใจว า ภายในป นี้ ธนาคารจะสามารถปลอยสินเชื่อได

eFin Smart Data plugin เปนโปรแกรมทีส่ ง ขอมูลใน ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพนั ธ และตลาดสินคาเกษตรลวงหนา ไปยังโปรแกรม MetaStock, Amibroker ในรูปแบบ Refresh และ Realtime เพือ่ เปดโอกาสใหสำหรับนักลงทุนทีส่ นใจ

ตามเปาที่กำหนดไววงเงิน 9 แสน ล า นบาท โดย 1 เดื อ นที่ ผ า นมา ธนาคารออมสินไดปลอยสินเชื่อได ตามเป า หมายที่ ก ำหนดไว ทั้ ง ป 2552 แลว คิดเปนวงเงิน 2.42 แสน ล า นบาท ซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น ว า การ ป ล อ ย สิ น เ ชื่ อ ดั ง ก ล า ว ท ำ ใ ห ประชาชนและผูประกอบการเขาถึง แหลงเงินไดสะดวกยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามรัฐบาลยังคง ต อ งติ ด ตามการปล อ ยสิ น เชื่ อ ของ บางสถาบั น การเงิ น อาทิ EXIM Bank และ SME Bank โดยรัฐบาล จ ะ เ ดิ น ห น า พ ย า ย า ม ก ร ะ ตุ น เศรษฐกิ จ จากการปล อ ยสิ น เชื่ อ ตอไป ‘ขณะนี้ ส ถาบั น การเงิ น เฉพาะกิจทั้ง 6 แหงไดรายงานการ ปล อ ยสิ น เชื่ อ ตามโครงการ Fast Track เปนไปดวยดี ซึ่งหากธนาคาร ใดปลอยสินเชื่อไดตามเปากอนสิ้นป 52 คลั ง ก็ พ ร อ มจะเพิ่ ม ทุ น ได ทั น ที เพราะมี เ ม็ ด เงิ น ที่ พ ร อ มอยู แ ล ว จากโครงการไทยเข ม แข็ ง 2555’ นายกรณ กลาว

ทางเลือกใหม ของการลงทุน กับโปรโมชั่น สุดคุม!! กับ Package คูหวาน, คูฮา, คูซี้, คูปวน หรือคูไหนๆก็ไดสมัครใชงาน eFin Smart Data วันนี้ 2 Account ขึ้นไป สำหรับ package รายป เราใหใชฟรีไปเลย 30 วัน (สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะคนที่แนะนำ เทานั้น!!!)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

กรณ จาติกวณิช

SCB หวังปลอยสินเชื่อบานQ4ปนี้อีก1.5-2หมื่นลบ.

นายรุงเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย ผู ช ว ยผู จั ด การใหญ ธนาคารไทย พาณิ ช ย จำกั ด (มหาชน) (SCB) เป ด เผยว า ช ว ง 8 เดื อ นแรกของป ธนาคารสามารถปล อ ยสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู อาศัยไดประมาณ 3.3 หมื่นลานบาท และตั้งเปาปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยใน ไตรมาสสุดทายใหไดประมาณ 1.5-2 หมื่นลานบาท และมั่นใจวา สิ้นปจะ สามารถปล อ ยสิ น เชื่ อ ได ต ามเป า ที่ 5.3-5.5 หมื่นลานบาท ขณะที่ฐานสิน เชื่ อ คงค า งสิ้ น ป อ ยู ที่ ร ะดั บ 2.4 แสน

ลานบาท ปจจุบันธนาคารถือวาเปนผู นำตลาดสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู อ าศั ย ด ว ยส ว น แบ ง ตลาดมากกว า 30% ของระบบ ธนาคารพาณิชย ทั้ ง นี้ ธนาคารได อ อกแคม เปญสิ น เชื่ อ บ า น 9 นำโชค เพื่ อ ช ว ย กระตุนสินเชื่อบานของธนาคารในชวง ครึ่งปหลัง โดยมองวาในชวงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของป ถือเปนชวงเวลา ที่เหมาะสมสำหรับผูตองการซื้อที่อยู อาศั ย จะตั ด สิ น ใจซื้ อ บ า นได ง า ยขึ้ น เนื่ อ งจากราคาบ า นยั ง ไม ไ ด ป รั บ

เพิ่ ม ขึ้ น มากนั ก อี ก ทั้ ง ช ว งเวลา ดังกลาวยังคงไดรับประโยชนจากการ ลดหยอนภาษีของรัฐบาล อย า งไรก็ ดี สิ น เชื่ อ บ า น 9 นำโชค ธนาคารเนนเปาหมายสินเชื่อ บ า นใหม โดยมอบ 9 ข อ เสนอ อาทิ อั ต ราดอกเบี้ ย พิ เ ศษ 0.99% นาน 9 เดือน วงเงินกูสูงสุด 99% และรับเพิ่ม ความคุ ม ครองอุ บั ติ เ หตุ ส ว นบุ ค คล ความคุมครอง 99,999 บาท สำหรับผู กูที่ทำประกันเคหะบริการ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552 ก.ล.ต.ฟน “อนุชา”ฐานปน หุน FOCUSเปน เงิน1.3ล. รายงานจากสำนัก งานคณะกรรม กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) แจงวามีคำสัง่ เปรียบเทียบปรับนายอนุชา สิหนา ทกถากุล นายศักดิศ์ ลิ ป คงคานนท และนาย ชัยวิทย ชืน่ ศิรเิ วช กรณีอำพรางและสรางราคา หุน บมจโฟคัส ดีเวลลอปเมน ท แอนด คอน สตรัค ชั่ น (FOCUS) เปน จำนวนเงิน รวม 1,333,333.33 บาท

บลจ.อเบอรดนี ฯชีห้ นุ ไทยยังผันผวน ฟุงกองทุ  นเปดไชนาฯนลท.ตอบรับดี นายอดิเทพ วรรณพฤกษ รองประธาน เจาหนาทีบ่ ริหารฝายการลงทุน บลจ.อเบอรดนี (ประเทศไทย) คาดการณวา ดัชนีหนุ ไทยชวงทีเ่ ห ลือปนมี้ ี โอกาสผันผวน เนือ่ งจากทีผ่ า นมาดัชนี ปรับตัวเพิม่ ขึน้ มาคอนขางมาก จึงมองอาจเห็น แรงเทขายทำไรออกในชวงทีเ่ หลือ นอกจากนี้ กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด ทีเ่ สนอเปดขายครังแรกระหว ้ าง



“หวั่นแรงขายหลงัราคาพุงแรง เก็งกำไรดีกวา” นักวิเคราะห บริษทั ฟวเจอร อกริ เทรด จำกัด (FAT) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 449 สัญญา สถานะคงคาง 2,214 สัญญา - ปด 75.30 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.00 บาท (สัญญาสงมอบเดือนเม.ย.53)

ปจจัยบวก- ตัวเลขผลิตรถยนตพงุ 90% เมือ่ เทียบกับปทแี่ ลว - น้ำมันโลกยังยืน 71 เหรียญ รับผลประชุมโอเปก - ราคายางในตลาดซือ้ ขายจริงของไทย ยังวิง่ ระดับสูง - ยาง TOCOM กำลังทดสอบ 215 เยน/ก.ก. หากผานมีแนวตานถัดไป 219 เยน/ก.ก. - หากเงินเยนยังยืน 92 เยน/ดอลล มีแนวโนมออนคา

หน้า 8

วันที่ 24 ส.ค - 7 ก.ย.52 ไดรับการตอบจากนัก ลงทุน เปน อยา งดี โดยมทีย อดจองซือ้ หนว ย ลงทุน ประมาณ 500 ลบ. ซึง่ ถือ วาสูงสุด ของ กองทุนหุน ตางประเทศทีเ่ ปดเสนอขาย สงผลให ปจจุบนั อเบอรดนี มีสนิ ทรัพย ของกองทุนทีล่ งทุน ในตา งประเทศภายใตก ารบริห ารเพิ่ม ขึน้ เปน 4,094 ลานบาท จากเดิมที่ 3,603.35 ลานบาท



“โดนแรงขายทำกำไร รอขายที่แนวตานปลอดภัยกวา” นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ ำนวยการฝายธุรกิจอนุพนั ธบริษทั หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 8,562 สัญญา สถานะคงคาง 27,662 สัญญา - ปด 499.10 จุด เพิม่ ขึน้ 3.10 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52) ปจจัยบวก- หอการคาประกาศตัวเลขความเชือ่ มัน่ - น้ำมันเริม่ กลับมาเคลือ่ นไหวในระดับสูง - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 1,633.37 ลานบาท

ปจจัยลบ - อาจมีแรงขายทำกำไร เพราะราคาพุง มาหลายวัน

ปจจัยลบ - ดัชนีฯ ขึน้ แรงหลายวันอาจมีแรงขายทำกำไร - โอเปกมีแนวโนมทีจ่ ะคงกำลังการผลิตน้ำมัน

กลยุทธ - เก็งกำไรวันตอวัน (สัญญาสงมอบเดือนเม.ย.53) - หรือรอขายทีแ่ นวตานสำคัญ 77.50 บ./ก.ก. - แนวรับ 73 บ./ก.ก. - แนวตาน 75-76 บ./ก.ก.

กลยุทธ - ฝง ซือ้ รอทำกำไรทีแ่ นวตาน (สัญญา S50U09 ก.ย.52 ) - แนวรับ 490 จุด - แนวตาน 500 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 490 จุด แนวตาน 503 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

SEAFCO งานลนมือ SEAFCO ฉายแววโตวันโตคืน หลังประมูลงานกอสรางตุน Backlog ลนมือ กูรูฟนธงธุรกิจโดดเดน บล.ดีบีเอส ใหเปาหมาย 4.61 บาท ฟาก บล.ทิสโก ใหราคา 4.80 บาท หลังผลงานโตตามงบประมาณกอสราง ภาครัฐ แถมเรียกหนี้คืนไดจากลูกคาเกาดันกระแสเงินสดเพิ่ม ผูบริหารฟุงปนี้โกยกำไรไมต่ำกวา 11 ลานบาท สวนรายไดเขาเปา 1.6 พันลานบาท บริ ษั ท ซี ฟ โก จำกั ด (มหาชน) หรื อ SEAFCO ผูประกอบการเสาเข็มเจาะในงาน กอสรางขนาดใหญ ถือเปนหนึ่งในผูประกอบ การที่ไดรับงานกอสรางอยางตอเนื่อง โดยตั้งแต ต น ป ถึ ง ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ประมู ล งานได แ ล ว 1.92 พันลานบาท นอกจากนี้จะมีการลงนาม สัญญากอสรางเพิ่มอีก 160 ลานบาทเร็วๆ นี้ รวมแลวบริษัทฯ มีงานในมือประมาณ 2.08 พัน ลานบาท ขณะเดี ย วกั น อยู ร ะหว า งรอผลการ ประมูลงานกอสรางอีก 450 ลานบาท และยังมี สวนงานวางฐานราก เสาเข็มรถไฟฟาสายสีมวง ในสวนสัญญาที่ 1 ที่บริษัทรวมทุน CKTC ไดรับ งานไป ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะไดงานดังกลาวมูลคา 400-500 ลานบาท บล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) แนะนำซื้อ SEAFCO ราคาพื้นฐาน 4.61 บาท โดยบริษัทฯ สามารถประมูลงานกอสรางปนี้ได มาก แมวาภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ผาน มาไมเปนใจ โดยการรับงานที่เพิ่มขึ้นดังกลาว คิดเปนสัดสวนถึง 94.5% จากเปาหมายการ ประมูลงานปนี้ที่ 2.2 พันลานบาท จึงมีแนวโนม สูงที่บริษัทฯ จะประมูลงานไดตามเปา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสบความ สำเร็ จ ในการเรี ย กหนี้ คื น จากลู ก หนี้ ที่ ค า งค า ก อ สร า ง คื อ บริ ษั ท อิ น สไตล จำกั ด ซึ่ ง ทำ โครงการคอนโดมิ เ นี ย ม คาริ ส มา และทำให บริษัทฯ ตองตั้งหนี้สงสัยจะสูญในป 2550 ถึง

47 ลานบาท และแลวในป 2552 นี้ บริษัทฯ ได ทยอยรั บ ชำระหนี้ ในรู ป แบบเงิ น สดและ อสังหาริมทรัพย อยางไรก็ดี บริษัทฯ เรียกหนี้คืนไดอีก 20 ลานบาทในชวงที่เหลือของปนี้ และ17 ลาน บาทในป 2553 ซึ่ ง จะทำให บ ริ ษั ท ฯสามารถ บันทึกกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญมาเปนราย ได และกระแสเงินสดจะดีขึ้นในอนาคต เมื่อนำ สินทรัพยที่ไดรับชำระหนี้ไปจำหนาย ด า นบทวิ เ คราะห บล.ทิ ส โก ระบุ ว า ปจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) 1.7 พัน ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.19 พันลานบาทในสิ้นป 2551 และ backlog จะเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 2.3 พัน ลานบาท ถาลงนามในสัญญากอสรางมูลคา ประมาณ 620 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มี โ อ ก า ส สู ง ที่ จ ะ เ ป น ผู รั บ เ ห ม า ช ว ง (subcontractor) สำหรับรถไฟฟาสายสีมวง จาก CK และ STEC ซึ่งจะเริ่มในปหนา ตาม โครงการรถไฟฟาหลายสาย โดยจากพื้นฐานที่ แข็งแกรง งานในมือเพิ่มขึ้น และอัตรากำไรขั้น ตนฟนตัว แนะนำซื้อ ราคาเปาหมาย 4.80 บาท ด า นนายณรงค ทั ศ นนิ พั น ธ รอง ประธานกรรมการ SEAFCO เป ด เผยว า แนวโนมผลการดำเนินงานไตรมาส 3/52เติบ โตกวาไตรมาส 2/52 เพราะที่ผานมาบริษัทฯ มี งานประมูลโครงการใหมตอเนื่อง ประกอบกับ ทยอยรับรูงานเดิมที่ครบกำหนด โดยเฉลี่ยจะรับ รู ง านเดิ ม ประมาณ 400-500 ล า นบาทต อ

ไตรมาส ซึ่งในครึ่งปแรกมีรายไดแลวประมาณ 800 ลานบาท และเชื่อวาทั้งปรายไดนาจะเปน ไปตามเปาที่ 1.6 พันลานบาท ขณะที่กำไรสุทธิ คาดวาเติบโตกวาปกอนที่ 11 ลานบาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

วัดถ้ำ

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station วั ด สุ ว รรณคู ห า ตั้ ง อยู ที่ ห มู ที่ 2 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุง การเดินทางใชเสนทางสาย พังงา -โคกกลอย (ทางหลวงหมายเลข 4) ไป 7 กม. ถึงหมูที่ 2( กิโลเมตรที่ 31) อำเภอตะกั่วทุงจะมีถนนราดยาง เขาไปทางขวามืออีก 1 กม. วัดสุวรรณคูหาชาวบานทั่วไปเรียกวา วัดถ้ำ เปนวัดที่นาสน ใจและมีความสำคัญมากวัดหนึ่งของจังหวัดพังงา เนื่องจาก เปนโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตรในบริเวณ ที่ตั้ง วัดมีภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งเขาลูกนี้มีถ้ำใหญนอยหลายแหงทั้ง ถ้ำ ใหญ ถ้ำแจง ถ้ำมืดและถ้ำแกว ถ้ำใหญซึ่งอยูตอนลางสุด เวลาเขาถ้ำจะตองผานกอนเสมอ มีขนาดใหญมากกวาถ้ำอื่น กวางประมาณ 20 เมตรเศษ ยาวประมาณ 40 เมตรเศษ พื้น ถ้ ำ เรี ย บ เพดานโค ง ครึ่ ง วงกลมเหมื อ นประทุ น เรื อ ตลอด ความยาวของถ้ำประดับ ดวยกระเบื้องถวยจานเชิงลายคราม และเบญจรงค ซึ่ ง มี ขนาดตางๆ ถ้ำใหญ ใช เ ป น วิ ห าร มี พระพุ ท ธรู ป ปู น ป น ต า งๆ อยู ห ลายองค ที่สำคัญคือ พระพุทธ ไสยาสน ขนาดยาว 7 วา 2 ศอก

ธนาคารกรุงเทพ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ‘9 ในดวงใจ’ วันเวลามหามงคล วันที่ 9 เดือน 9 ป 2009 เวลา 09.09 น. www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

“วนา พูลผล”

หน้า 11

(ตอนที่ 2)

“ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด ก็คือ ไมรูวามีความเสี่ยง” ชวงเวลาที่อยูที่ทิสโก จากตำแหนงนักวิเคราะห ก็ไดมีโอกาสไปชวยงานในสวนตาง ๆ โดยในชวงป 1994 มีการจัดตั้ง บลจ. ทางทิสโก ก็ใหไปเปน Fund Manager และตำแหนงสุดทายที่ทิสโก ก็คือ หัวหนาฝายการลงทุน Provident Fund หลังจากนั้นมีโอกาสไดรับการติดตอจากทางบริษัท Prudential Plc. ที่สิงคโปร ซึ่งเปนบริษัทจากประเทศอังกฤษ ซึ่ง เคาก็ชวนใหไปทำงานที่สิงคโปร ก็เลยขอลาผูใหญที่ทิสโก ไป ทำงานที่สิงคโปร รวม ๆ ก็หาประสบการณอยูที่ทิสโก ทั้งหมด 5 ป

ชีวิตและการทำงานในตางแดน ก็ไปอยูที่สิงคโปรประมาณ 4 ป ทางพรูเดนเชียล สิงคโปร ก็ใหไปดูการลงทุนในเมืองไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส โดยใหดูในสวนของ sector ในเอเชีย ดู Telecom และ energy เวลา 4 ปที่นั่นสนุกไดเรียนรูคอนขางเยอะ หลังจากนั้นรูสึกวา อิ่มตัวกับการอยูตางประเทศ จึงตัดสินใจยายกลับมาประเทศ ไทย พอกลับมาเมืองไทยก็มีโอกาสเขามาเลย ซึ่งพอกลับมาเมืองไทยก็มีบริษัทเขามาคุย ซึ่งที่ถัดมาที่ ไปทำงานดวยก็คือบริษัททุนลดาวัลย ซึ่งเปนบริษัทที่ทำหนาที่ การบริหารจัดการสินทรัพยตาง ๆ สำนักงานทรัพยสินสวนพระ มหากษัตริย ซึ่งเคาตองการหาคนที่เชี่ยวชาญดานการลงทุน มืออาชีพมาจัดการทางดานนี้ จึงไดจัดตั้งบริษัทเอกชน และให เอ็มดีซึ่งเปนฝรั่งที่เคยดูแลพอรตของกษัตริยบรูไนมาดูแล และ เขาก็มองวาเราเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร จึงชวนมาทำงานดวย ก็ทำหนาที่ในการจัดพอรต เปนเวลา 2 ป

Aspire

4736G-652G32Mn/C022

ราคา

- CPU Intel Core 2 Duo T6500 (2.1 GHz, FBS 800 MHz, L2 2 MB) - Chipset Mobile Intel PM45 Express chipset - Main Memory 2 GB DDR3 - Graphic system nVidia GeForce G 105M - Display 14 inch WXGA (1366×768) - HDD 320 G 5400 RPM - DVD Writer (Dual Layer Support) - Intel Wireless Link 5100 - Bluetooth - Card Reader 5 in 1 - Video Camera 1.3MPixel - 3 USB - D-sub - HDMI - LAN - Battery 6-cell Li-Ion - Windows Vista - Warranty 1-Year - Weight 2.40 kg

23,900 บาท ( ราคาไมรวม VAT )

า เฉพาะลhูกaคi เทานั้น T eFinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี

- Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี 6 เดือน - ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881

ติดตามตอฉบับหนา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

BECL ราคาเปาหมาย 22.20 บาท จากการที่ ย อดการใช ท างด ว นใน เดือนส.ค. ฟนตัว โดยเพิ่มขึ้น 2.1% จาก เดือนกอน ขณะที่ BECL จะออกหุนกู 2 ชุด มูลคารวม 2.0 พันลานบาทเพื่อชำระคืนหุน กู ชุ ด เดิ ม ที่ จ ะครบกำหนดไถ ถ อนในป ห น า ฝายวิเคราะหยังคงมีมุมมองที่ดีตอ BECL โดยมีการปรับประมาณการกำไรเพื่อสะทอน ถึงยอดการใชทางที่เติบโตโดดเดน ทั้งนี้ไดปรับประมาณการรายไดปนี้ ขึ้นเปน 7.43 พันลานบาท ทำใหประมาณ การกำไรเพิ่มขึ้น 4% เปน 1.60 พันลานบาท หรื อ 2.08 บาทต อ หุ น ซึ่ ง เป น การเติ บ โต 11% จากปกอน เราคาดวาผลประกอบการ จะเติบโตอีก 7% ในปหนาเปน 1.72 พันลาน

Professional Station

หน้า 12

บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ราคาเปาหมาย 22.20 บาท แนะนำ ‘ซือ้ ’

บาทหรือ 2.23 บาทตอหุน โดยไดแรงหนุน จากยอดการใช ท างที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามภาวะ เศรษฐกิจที่ฟนตัว อี ก ทั้ ง การที่ ร ะบบเก็ บ ค า ผ า นทาง อัตโนมัติจะเริ่มใชในไตรมาส 4/52 ในสวน ของทางดวนขั้นที่ 1 ซึ่งการทางพิเศษฯ เปนผู ลงทุ น สำหรั บ ทางด ว นขั้ น ที่ 2 จะเริ่ ม ใช ระบบเก็ บ ค า ผ า นทางอั ต โนมั ติ ใ นไตรมาส 2/53 โดยที่ BECL เปนผูลงทุนจำนวน 380 ล า นบาทนั้ น การใช ร ะบบเก็ บ ค า ผ า นทาง อั ต โนมั ติ จ ะทำให ก ารป อ นรถเข า ทางด ว น คลองตัวขึ้น จากแนวโนมผลประกอบการที่ เติบโตตอเนื่อง นอกจากนี้ ป ระกอบกั บ ราคาหุ น

ปจจุบันยังมีสวนตางจากราคาเปาหมายของ ฝายวิเคราะหที่ 22.20 บาท จึงคงคำแนะนำ ซื้อ พรอมคาดเงินปนผลสำหรับปนี้ที่ 1.15 บาท ซึ่งคิดเปนอัตราเงินปนผลที่ 6.2% โดย BECL จ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาลไปแล ว 0.55 บาทตอหุน

Photo Release

กสิกรไทยเหมา 3 รางวัล จากนิตยสารไฟแนนซเอเชีย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

Gossip Station

หน้า 13

¡ÅØŒÁã¨..¨ÐàÅ‹¹ËØŒ¹µÑÇä˹´Õ?? เสาะและค น หามี 2 ประเด็ น ที่ น า สนใจก็ คือ..เพราะตอนนี้มีเซียนหุนในวงการตางเห็น พองตองกันวาราคาถานหิน นาจะผานจุดต่ำ สุ ด แล ว และจะทรงตั ว ที่ 60-70 เหรี ย ญ/ตั น ตามแนวโน ม การฟ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ ที่ สดใสขึ้ น (จากข อ มู ล ในอดี ต พบว า ราคา

เฮ อ !!! สวั ส ดี ค ะ ป า ข า ..ตอนนี้ ความเครียดกำลังรุมเราสตรอเบอรรี่อยาง หนัก..เพราะตัดสินใจไมถูกวาจะแนะนำหุน ตัวไหนอีกดีคะ ของดีมีเยอะคะ แตวาจะ เลือกหุนดี-ราคาดี-ซื้อแลวพุงมา แนะนำดาร ห ลิ ง ต อ งประณี ต กั น หนอย แตตอนนี้คัดมาไดแลวคะ 1 ตัว..ชัวรปาบ แตกอนจะรูลึก..รู ดี . .กั บ สตรอเบอร รี่ ขอกราบ ก า วให ทั น โลกอั น ชาญฉลาดด ว ยคอร ส สวั ส ดี กั บ พี่ ๆ ก อ นค ะ ..วั น นี้ Training กับ eFinanceThai ที่เปดรับนักลงทุนทุก พฤหัสฯ ที่ 10 กันยายน 2552 จา ทานเขาสู eFin Smart Training Center ดวยการ สรุปหุนที่สตรอเบอรรี่ตัดสิน อบรมโปรแกรมใหมลาสุดกับการใชงานในระบบของ ใ จ ม า น ำ เ ห น อ . . ใ ห เ ห็ น กั น ก็ eFinanceThai พรอมกับรูปแบบตัวโปรแกรมใหมที่ คือ..BANPU คะที่รัก..ราคาแพง ชื่อวา eFin Smart Portal พื้นฐานกลยุทธ และ กวา PTT ที่แนะนำไปเมื่อวาน..แต เทคนิ ค เพิ่ ม เติ ม ที่ เ หมาะกั บ การใช ง านได อ ย า งมี มั่นใจคะวาจะทำใหทุกทานประทับ ประสิทธิภาพ กับหลักสูตร ใจได ไ ม แ พ กั น ก อ นอื่ น เรามี ดู ค ำ แนะนำของบรรดาโบรกเกอรคะ คน Intro สวยรวบรวมมาได 7 โบรกเกอรใน Basic รอบ 1 เดือน..อะคะ Advance บล.เคที ซีมิโก : Meeting BANPU แนะนำ“ซื้อเก็งกำไร” มูลคาพื้นฐานป 53 ที่ 474 บาท Workshop strategic บล.เคจีไอ : BANPU แนะนำ ‘ซื้ อ ’ ราคา คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด เปาหมายที่ 456 บาท บล.ทรีนีตี้ : BANPU ราคาเปาหมาย 410 บาท แนะนำขายทำกำไร บล.เกียรตินาคิน : BANPU แนะนำขายทำกำไร มู ล ค า เชิ ง พื้ น ฐานประเมิ น ไว ที่ ร ะดั บ 320 ถ า นหิ น จะถู ก กว า ราคาน้ ำ มั น ราว 70-80% (เที ย บค า ความร อ นเท า กั น ) ด ว ยสมมติ ฐ าน บาท ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ย 70 เหรียญ/บารเรลในป 53 บล.สินเอเซีย : BANPU แนะนำ “ซื้อเมื่อราคาออนตัว” ราคาถ า นหิ น ก็ น า จะทรงตั ว ใกล เ คี ย งกั บ ป นี้ ที่ 70-75 เหรียญ/ตัน) ราคาพื้นฐานที่ 429 บาท สวนอีกเรื่องวากันวา BANPU ใน บล.ทิสโก : BANPU ปรับคำแนะนำเปน “ซื้อ” จากเดิม วันนี้แทบจะไมมีความเสี่ยงที่ปริมาณขายป “ถือ” ราคาเปาหมายอยูที่ 465 บาท (SOTP) 52 ที่ จ ะต่ ำ กว า เป า หมายที่ บ ริ ษั ท วางไว ที่ 20.5 ลานตัน (+12% YoY) เพราะบริษัทไดทำ สถาบันวิจัยนครหลวงไทย : BANPU แนะนำ “ซื้ อ ” ยั ง คงมู ล ค า สัญญาขายลวงหนาไวแลว 99% ของปริมาณ ขายรวมนี้ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท คาดว า ปริ ม าณ เหมาะสมตามปจจัยพื้นฐานไวที่ 379 บาท สำหรั บ ข อ มู ล ที่ ส ตรอเบอร รี่ เ ข า ไปสื บ ถานหินจากเหมืองในอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่องจาก 18.5 ลานตันในป 51 ไปสูงสุดที่ 25 ล า นตั น ในป 56-57 หรื อ คิ ด เป น อั ต ราเติ บ โต เฉลี่ย 6% ตอป ปล.ไมตองกังวลคะ..ประเด็นการนำ เขาถานหินในเดือน ก.ค. ของประเทศจีนที่ ลดลงเปนครั้งแรกในรอบ 8 เดือน ..ไมใชเรื่องประหลาดใจของตลาด แต อ ย า งใด อาจเป น ไปได ว า ราคา ถ า นหิ น ในประเทศจี น ได ผ า นจุ ด สู ง สุ ด ไปแล ว ทำให ผู น ำเข า ใน ประเทศจีนขาดแรงจูงใจในการซื้อ ถานหินจากตลาดตางประเทศ สวนหุนตัวอื่นๆ ถาหากจะ ให ส ตรอเบอร รี่ ช ายตามองล ะ ก็ นี่ เลยค ะ ...ขวั ญ ใจมหาชน TOPPTTEP-PTT ชอบคะ..ชอบมากกก กก แตสำหรับ PTTAR ดูเหมือนวา จะยั ง ตื้ อ ๆ อยู ค ะ ป า ข า คงต อ งพั ก เหนื่อยมั่ง เพราะแรลลี่มาแรงและ เร็วเหลือเกิน อย า เพิ่ ง แปลกใจนะคะ ว า ทำไมวันกอนทองโลกทะลุ 1 พันเหรียญ มาแล ว แต ไ หง Gold Futures เมื่อวานกลับรวงแรงแดงแจ ก็แหม ให เคาพักเคาผอนบางเถอะคะ เลนพุงมา ซะขนาดนี้ ถาใครดูกราฟราคานี่พุงขึ้น แทบจะตั้งชัน 90 องศาอยูละ ( เวอรไป หนอย) ทางคุณพี่กิดาการ แหงบาน ฟลลิป ก็แนะนำวาตอนนี้ อาจจะเจอ แรงขายทำกำไรออกมาถี่หนอย ใครที่ ถือฝงซื้อมาแลว ไมรับรูกำไรตอนนี้ จะ ไปรับรูตอนไหน ใหแนวรับ 15,800 บาท แนวตาน 16,060 บาท ได เ วลาเฉลยคำถามที่ ถ ามไปว า หุ น เป น นางเอกมาก อ นเคยโด ง ดั ง มาก แต ปจจุบันภาพลักษณออกแนวตลกโปกฮา ? คำตอบก็คือ NWR หรือ เนาวรัตน พัฒนาการ มาตอกันเลยกับปญหาหุนฮาเฮประจำ วันนี้..มาทายกันคะวา หุนอะไรไมรูจักพอ ได แลวจะเอาอีก แคเบิ้ลยังไมสาแกใจ? ใบ ว า ....อั ก ษรย อ หุ น ขึ้ น ต น ด ว ยตั ว T แลวก็ไมใชทีเดียวดวย (วันนี้ใบแคนี้พอ) เฉลยฉบับวันพรุงนี้นะจะ

?

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้นา โดย จะแกว ง ตั ว ในกรอ บแคบ ๆ เคลื่ อ นไหวทั้ ง ในแดน บวกแล ะแดนล บ สลับกัน เนื่องจาก ไมมีปจจัยบวกใหมๆ ที่โดดเดนเขามากกระตุนบรรยากาศการ ลงทุ น ให จั บ ตากกา รชุ ม นุ ม ของกลุ ม แนวร ว มประช าธิ ป ไตยขั บ ไล เ ผด็ จ การ แห ง ชาติ ( นปช.) กลยุ ท ธ ก ารลงทุ น แนะนำ เก็งกำไรเปนรายตัว อาทิ กลุม พลั ง งาน PTT-P TTEP กลุ ม ธนาคา ร พาณิชย SCIB -ACL และ TMB กลุม อสังหาริมทรัพย QH-AP กลุมหลักทรัพย ASP-KEST โดยประเมินแนวรับ 680 จุด สวนแนวตานประเมิน 710 จุด

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ มี แนวโน ม ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น และมี โ อกาส ทดสอบระดับแนวตาน 700 จุด เนื่องจาก ตลาดหุนไทยยังมีเม็ดเงินไหลเขาจากนัก ลงทุนตางชาติอยางตอเนื่อง ประกอบกับ ทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกยังสง สั ญ ญาณที่ จ ะปรั บ ตั ว อยู ใ นเกณฑ ที่ ดี โดยเชื่ อ ว า จะสามารถยื น เหนื อ 75 ดอลลาร / บาร เ รล ซึ่ ง จะทำให ต ลาดหุ น ไทยได รั บ แรงสนั บ สนุ น จากหุ น กลุ ม พลังงานที่จะผลักดันตลาดฯ วันนี้ แตนัก ลงทุนควรติดตามปจจัยจากตางประเทศ และภายในประเทศประกอบการลงทุ น กลยุทธ แนะ เก็งกำไรหุนกลุมหลัก อาทิ PTT-PTTEP-BBL-QH โดยประเมินแนว รับดัชนีฯ ไวที่ 690 จุด และแนวตานไวที่ 700 จุด

หน้า 14

ประเ มิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ ว า หากราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นตอไปไดอีก ดัชนีฯ มีโอกาสที่จะปรับตัวทดสอบแนว ตานที่ 700 จุดได แตหากผานไมได โดย ดัชนีฯ ยืนอยูเหนือระดับ 680 จุด แนะนำ เก็งกำไร โดยเลือ กเก็งกำไรเปนรายตัว อย า งไรก็ ต ามหา กดั ช นี ฯ ปรั บ ตั ว ลงต่ ำ กว า 680 จุ ด ส ง สั ญ ญาณ ว า ดั ช นี ฯ มี โอกาสปรับตัวลง ใหติดตามปจจัยทั้งจาก ในประเทศและตางประเทศประกอบการ ลงทุน

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552 Top 20 by value

Data Station

หน้า 15

ประจำวันที่ 9 กันยายน 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 206 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 27

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552

08.00

สศอ. จัดงานประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum 2009) “เหลียวหลัง แลหนา... เชื่อมั่นอนาคตอุตสาหกรรมไทย” โรงแรมอมารี วอเตอรเกท

08.30

หอการคาไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอำนวยสินเชื่อของสถาบันการเงิน เฉพาะกิจในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย” โรงแรม Four Seasons

09.00

กระทรวงพลังงาน จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือและแถลงขาวเปดตัว โครงการกองทัพสีเขียวเรียน หองศรีพัชรินทร สโมสรรวมเริงไชย

10.00

อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส เชิญรวมสัมผัสประสิทธิภาพ โปรเซสเซอร เทคโนโลยี รุนใหมลาสุด โรงแรม แกรนด มิลเลนเนียม

10.00

เอ็ม เค เรสโตรองต แถลงขาวการเฉลิมฉลอง เอ็มเค เปดครบ 300 สาขา ทั่วประเทศ ไทย พรอมรับฟงขอมูลแผนกลยุทธและทิศทางการดำเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ของ ป 2552 รานเอ็มเค สาขาจามจุรี สแควร

10.30

เมสเซ ดุสเซลดอรฟ เอเชีย จัดงานแถลงขาวการจัดงาน TIPREX 2009 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล

13.00

ไอ-โมบาย รวมมือกับ บีทูเอส และ คาย Spicy Disc แถลงขาวกิจกรรมI-Mobile Present Edutainment Project Campus & School Tour B2S @Central World

14.00

สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย จั ด สั ม มนา “Thai Economic Recovery Underway?” ตลาดหลักทรัพยฯ

13.30

ฮอนดา ออโตโมบิล จัดงานเปดตัว โครงการ “Honda Green Bin Design Contest” เซ็นเตอร พอยท @ เซ็นทรัล เวิลด

13.30

สถาบัน เพิ่มผลผลิตแหงชาติ จัดสัมภาษณพิเศษ ดร.โดนัลด ซี ฟซเซอร ผูอำนวย การและประธานคณะเจาหนาที่บริหาร Mid-South Quality/Productivity Center โรงแรมอินเตอรคอนติเนนทัล

13.30

TMB จัดงาน “Thailand in the World Market 2009” โรงแรมพูลแมน

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 10 ก.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you