Page 1

Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2553 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.

News Station 5 7 8

9

ดัชนีร�ค�สินค้�หมวดอ�ห�รอังกฤษ เดือนม.ค.พุ่ง 4.6% อภิสิทธิ์ประก�ศต่อหน้� นลท.ตช. ย้ำ�เลือกตั้งครึ่งแรกปีนี้ ILINK คว้�ง�นติดตั้งส�ยส่งแรง สูงให้ กฟภ.

Dynamic Station “กินแค่ปันผล 5 ปีได้ทุน”

หุน้ มีเดียเก็บ RS - GRAMMY รับประโยชน์เต็มทีวดี �วเทียมเฟือ่ งฟู

กูรวู เิ คราะห์ การแข่งขันในกลุ่มสื่อและบันเทิงกำาลังเปลี่ยนไป เหตุระบบดิจติ อล-ทีวี ดาวเทียม จะเป็นช่องทางที่ถูกที่สุดสำาหรับผู้เล่นรายเล็ก ผู้ประกอบการฟรีทีวีที่มีอยู่ใน ปัจจุบันจะแย่ลง คาดเห็นผลระยะกลาง - ยาว เลือก RS เป็นตัวเต้ย ชี้รับประโยชน์ทีวี ดาวเทียมเต็มๆ ให้ราคาเป้าหมาย 5.00 บาท ตามติดด้วย GRAMMY วางเป้าหมาย ต่อหน้า 3 19.00 บาท

กว่าจะมาเป็นเสือ

10

Lifestyle Station

13

มองหุˆนจากเซียน

14

Data Station

“ตรรกะ” กับ “ไอน์สไตน์” BANPU ผลก�รดำ�เนินง�น ปกติQ4/10 ไม่โดดเด่น

THAI ฟุง้ กำ�ไร 53 โตสุดรอบ50ปี ชีร้ �ยได้ 54 โต 6-10% PTT ค�ดร�ยได้ปีนี้โตต่อ เล็งออกหุ้นกู้ 3.5 หมื่นล. Hot to Day SET News ต่อหน้า 3

ต่อหน้า 4

คิดแบบ

“ทอเร่ จอห์นเซ่น” ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร DTAC

ตอนที่ 9

ต‡อหนˆา 12

ต่�งช�ติข�ยฉุดดัชนี ม.ค.54 ร่วง 6.65% กดม�ร์เก็ตแคปลดลง ม�อยู่ที่ 7.81 ล้�นล. ต่อหน้า 8

RS

หวือหวาน่าดูชม ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2553

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2553 (ต่อจากหน้า 1) หุ้นมีเดียเก็บ

บทวิเคราะห์ บล.ธนชาต ประเมินหุ้นกลุ่มสื่อ (MEDIA) ระบุ ว่า สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ใหม่ในกลุ่มสื่อและบันเทิง ซึ่งจะ เ ริ ่ม ขึ ้น ห ลั ง จ า ก เ ปิ ด เ ส รี อุตสาหกรรมในช่วง 2 ปีข้างหน้า จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บางประการคือ 1) ต้นทุนการดำาเนินงาน ที ่เ พิ ่ม ขึ ้น ของผู ้ป ระกอบการ Free TV 2) มีช่อง Free TV เพิ่ม ขึ้ น เนื ่อ งจากระบบดิ จิ ต อล (นอกจากผู ้ป ระกอบการที ่ม ีอ ยู ่ 6 ช่อง) 3) ทีวดี าวเทียม จะกลาย เป็ น ช่ อ งทางที ่ถู ก ที ่สุ ด สำ า หรั บ ผู้ ประกอบการในการเป็ น เจ้ า ของ สถานีที่มีต้นทุนการดำาเนินงานที่ ถูกลง แต่ยังคงต้องใช้เวลานาน กว่าจะมี Penetration Rate อยู่ ในระดับเดียวกับ Free TV โดย รวมแล้ ว จะมีผู้เล่นรายใหม่เข้ า มายังตลาดมากขึ้น ข ณ ะ ที ่ภ า ยใ ต้ ส ภ า พ แวดล้ อ มทางการแข่ ง ขั น ใหม่ ผู ้ป ระกอบการ Free TV (BEC และ MCOT) จะแย่ลง ส่วนผู้ผลิต รายเล็ก อย่าง GRAMMY และ RS จะได้ประโยชน์ โดยภายใต้สภาพ แวดล้ อ มทางการแข่ ง ขั นใหม่นี ้ BEC และ MCOT จะให้บริการทีวี ดาวเที ย มอย่ า งจริ ง จั ง มากขึ ้น แต่จุดมุ่งหมายคือเพื่อป้องกันผู้ชม ของพวกเขามากกว่าการสร้างราย ได้ เ พิ ่ม เติ ม ทั้ ง 2 บริ ษั ท จะมี อำานาจต่อรองในเรื่องการปรับขึ้น อัตราค่าโฆษณาลดลง ขณะที่คา่ ใช้ จ่ า ย ดำ า เ นิ น ง า น จ ะ เ พิ ่ม ขึ ้น เนื่องจากต้องสร้างรายการที่ดีขึ้น เพื ่อ แข่ ง ขั น กั บ ผู ้เ ล่ น รายใหม่ ในทางตรงข้ า ม GRAMMY และ RS กำาลังเร่งดำาเนินการให้ บริ ก ารที วี ด าวเที ย ม/เคเบิ ้ล ที วี ซึ่งทำาให้พวกเขาพึ่งพา Free TV น้อยลง และมีโอกาสสร้างแหล่ง รายได้ใหม่ในอนาคตมากขึ้น อย่ า งไรก็ ต าม การเปิ ด เสรีอุตสาหกรรมจะเริ่มขึ้นอย่าง เต็ ม ที ่ไ ด้ เ ร็ ว ที ่สุ ดในช่ ว ง H1/56 ขณะที่ กสทช. ยั ง คงอยู ่ภ ายใต้

กระบวนการจัดตั้งในปีนี ้ ปัจจุบัน เ ห็ นไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น ว่ า ที วี ดาวเทียม/เคเบิ้ลทีวี ยังคงเป็นภัย คุกคามต่อผู้ประกอบการ Free TV ไม่มากนัก เนื่องจาก 1) ทีวดี าวเทียม/เคเบิ้ลทีว ี ไม่มีเนื้อหาที่แข็งแกร่งที่จะดึงดูดผู้ ชมจาก Free TV 2) ทีวดี าวเทียม/เคเบิ้ลทีว ี ยังคงไม่ได้ถกู จัดอันดับความน่าเชื่อ ถือจากเอเจนซี่โฆษณา ดังนั้นจึง เป็ น การยากที ่จ ะโน้ ม น้ า วให้ ผู ้

THAIฟุ้ง (ต่อจากหน้า 1)

ดร.อำ า พน กิ ต ติ อำ า พน ประธานคณะกรรมการ บมจ. การบิ น ไทย (THAI) เปิ ด เผยว่ า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้ จะขยายตัวอย่างโดดเด่น หลังจาก บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามแผนปรับ โครงสร้างทางการเงินในช่วงปีท่ผี า่ น มา โดยเบื้องต้นได้ประเมินกำาไรสุทธิ ในปี 53 จะเติบโตเป็นประวัตศิ าสตร์

News Station โฆษณานำาเงินมาลงทุนในช่องทาง ทีวีดาวเทียม/เคเบิ้ลทีวี 3) ผู้ชมชาวไทยส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมที่ชอบดูรายการละคร โทรทัศน์ ซึ่งผลิตโดยผู้ประกอบการ Free TV ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้เห็นการ ลดมูลค่าของทั้ง BEC และ MCOT ไปแล้ ว ก่ อ นที ่ก ารแข่ ง ขั น จะเริ ่ม รุนแรงขึน้ เนื่องจาก BEC อยู่ใน ตำาแหน่งที่ดีกว่า MCOT ในการ รับมือกับสภาพแวดล้อมทางการ

แข่งขันที่เปลี่ยนแปลง จึงมีมุมมอง ที่ดีต่อ BEC มากกว่า MCOT ฝ่ายวิเคราะห์ เลือก RS เป็น Top Pick เนื่องจากเป็นหุ้นใน กลุ่มฯ ที่มีราคาพื้นฐานที่ไม่เหมาะ สม เหตุผลหลักคือ มีนักวิเคราะห์ ทำาบทวิเคราะห์ไม่มากนัก ปัจจุบัน RS ซื้อขายที่ PE ที่ 10.8 เท่าในปี 54 ต่ำากว่าของ MCOT ถึง 19% และ BEC ถึง 28% ซึ่งระดับดัง กล่าวดูเหมือนจะไม่เหมาะสม เมื่อ เทียบกับกำาไรที่มีอัตราการเติบโต เฉลี่ยต่อปีในช่วง 4 ปี (54 - 57) ที่ 24%, เป็นบริษัทที่มีเงินสดสุทธิ, ให้ ROE สู ง ที่ 40% และมี Dividend Yield ที่ดีระดับ 4.6% ห า ก ส ม ม ติ ใ ห้ ม ีก า รใ ช้ สิ ท ธิ ทั้งหมด(In the Money Warrant) ราคาเป้าหมาย DCF ของจะอยู่ที่ 5.00 บาท แนะนำา “ซื้อ” นอกจากนี้ แนะนำา “ซื้อ” GRAMMY ราคาเป้าหมาย 19.00 บาท เนื่องจาก 1.เป็ น หุ ้น ที ่ไ ด้ ป ระโยชน์ จ าก การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ ทีวีดาวเทียม คาดว่าจะมีสัดส่วน รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 57 จาก 4% ในปี 53 2.กำ า ไรกำ า ลั ง เติ บโตในอั ต ราเร่ ง คาดว่ า จะมีอั ต ราการเติ บโตของ กำาไรเฉลี่ยต่อปีในช่วง 4 ปีที่ 20% โดยมีปัจจัยผลักดันจากธุรกิจทีวี ดาวเทียมและการปรับลดต้นทุน 3.ซื้อขายที่ PE ที่ 12.2 เท่าในปี 54, ให้ ROE 20% และ Dividend Yield ที ่ 7.4% ซึ่งระดับราคาหุ้นใน ปัจจุบัน GRAMMY ถือเป็นหุ้นที่มี ราคาถูก

สูงสุดในรอบ 50 ปี ซึ่งเติบโตมากกว่า ปี 52 ที่มีกำาไรสุทธิประมาณ 7.3 พัน ล้านบาท ส่ ว นแนวโน้ ม รายได้ ข อง บริษัทฯ ในปีนี้จะเติบโต 6 - 10% โดยบริษัทฯ มีแผนยุทธศาสตร์หลัก ในการบริหารงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1.การยกระดั บ ปรั บ ปรุ ง การบริการให้มีระดับพรีเมี่ยมมากขึ้น

ทัง้ การบริการในเครื่องบิน สินค้า และ อาหาร พร้อมทั้งจะซื้อเครื่องบินใหม่ ในปีนี้อีก 10 ลำา โดยจะเพิ่มระบบ สร้ า งความบั น เทิ ง เพื ่อ ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น 2.เปิดเที่ยวบินให้มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้เพิม่ ให้กับบริษัทฯ โดยจะเน้นตลาดในเอเชีย ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2553 THAIฟุ้ง (ต่อจากหน้า 3)

อาทิ ประเทศ อิ น เดี ย เกาหลี จีน และญี่ปุ่น ตลอดจนจะ เปิดเที่ยวบินในประเทศแถบยุโรปใต้ ให้สอดคล้องตามฤดูกาลท่องเที่ยว 3.เน้นการป้องกันความเสี่ยง จากเรื่องของต้นทุนที่สงู ขึ้น จากแนว โน้มราคาน้ำามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้งยังเดินหน้าลดราย จ่ า ยตามแผนการปรั บโครงสร้ า ง ทางการเงินต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อ ให้ผลการดำาเนินงานออกมาเติบโต เป็นที่น่าพอใจ ขณะเดียวกันในปีน้ ี บริษทั ฯ จะขยายตลาดสายการบินโลว์คอส มากขึ้น เนื่องจากตลาดดังกล่าวขยาย ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว มาก อั น ถื อ เป็ น ยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้ได้ เสนอแผนร่วมทุนกับสายการบินไท เกอร์ แอร์เวย์ส เพื่อจัดตั้งสายการ บินต้นทุนต่ำาไทย ไทเกอร์ แอร์เวย์ส โดยกำาลังรอคำาสั่งอนุมัตจิ ากกระทรวง คมนาคมอยู ่เ พื ่อ ใช้ ง บลงทุ น ใน โครงการดังกล่าว ส่วนแนวทางการซื้อหุ้นสาย การบินนกเเอร์จากธนาคารกรุงไทย นั้น เบื้องต้นอยู่ระหว่างขั้นตอนการ เจรจาต่อรองราคาหุ้นอยู่ เนื่องจาก ธนาคารกรุงไทยได้เสนอมาถึง 44 บาท ซึ่งมองว่าเป็นราคาที่แพงเมือ่ เทียบกับผลดำาเนินงาน ซึ่งคงต้องรอ อีกซักระยะหนึ่งเพื่อรอข้อสรุปการซื้อ ขายหุ้นดังกล่าว นอกจากนี้ จากเหตุการณ์

News Station

หน้า 4

การปะทะกันบริเวณพืน้ ที่ชายแดน ไทย - กัมพูชา ไม่ได้กระทบกับเที่ยว บินที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ 2 เที่ยว (กรุงเทพฯ - พนมเปญ) อย่างไรก็ตาม มีความกังวลปัญหาการเมืองภายใน ประเทศ ที่ขณะนี้มีการชุมนุมกันมาก

ขึน้ เนื่องจากหากเกิดเหตุรนุ แรง เชื่อ ว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ประเทศ และจะเป็นปัจจัยเชื่อมโยง มาส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน ของบริษัทฯ ได้

อนุมัติการลงทุนไปแล้วจำานวนกว่า 2 แสนล้านบาท และแบ่งเป็นโครง การใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษา และอยู่ระหว่างการหาโครงการที่มี ความเหมาะสมประมาณ 1 แสนล้าน บาท ขณะที่งบลงทุนของกลุ่ม PTT ทั้งหมดในช่วง 5 ปี (54 - 58) จะอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านบาท นอกจากนี ้ ความคืบหน้า การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็น โรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่าจะสามารถเห็นความชัดเจน ในลงทุนในธุรกิจดังกล่าวใน Q1/54 โดยบริษัทฯ ต้องการที่จะเข้าถือหุ้น ในสัดส่วนขั้นต่ำาอยู่ที่ 20 - 25% เนื่องจากเป็นสัดส่วนที่จะสามารถ บันทึกกำาไรได้ อีกทั้งยังมีตำาแหน่ง

ในคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสิทธิ ในการออกเสียงและดูแลธุรกิจ อีก ทั้งบริษทั ฯ ยังมีความสนใจที่จะลงทุน ในนิคมอุตสาหกรรมทวายในประเทศ พม่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวถือว่า มีค วามมัน่ คงและมีข นาดใหญ่ ประกอบกับรัฐบาลยังให้การสนับสนุน ในการลงทุน ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณากรอบธุรกิจ ที่บริษทั ฯ จะเข้าไปลงทุนว่าจะมีธรุ กิจ ใดบ้าง อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่ ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจน สำาหรับเงินที่ บริษัทฯ จะใช้ลงทุนส่วนใหญ่จะมา จากกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน ของบริษทั ฯ ซึ่งเพียงพอที่จะใช้ลงทุน

PTT ค�ดร�ยได้ (ต่อจากหน้า 1)

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้ต่อ เนื ่อ งจากปี 53 เนื ่อ งจากราคา ผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยในปีนี้ หากพิจารณาถึงแนวโน้มราคาน้ำามัน ถือว่าค่อนข้างมีเสถียรภาพ คาดว่า ราคาเฉลี่ยในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 80 - 90 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรล ขณะที่ปญั หา ความรุนแรงในอียปิ ต์ถอื เป็นส่วนหนึ่ง ที่มีผลต่อราคาน้ำามัน ส่ ว นธุ ร กิ จโรงกลั ่นในปี นี ้ แนวโน้มค่าการกลั่น (GRM) มีโอกาส ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าเฉลี่ยทั้ง ปี น่ า จะอยู ่ที ่ร ะดั บ 5 ดอลลาร์ ต่อบาร์เรล เทียบจาก GRM เฉลี่ย ปี 53 ที่อยู่ต่ำากว่าระดับ 5 ดอลลาร์ แนวโน้มดังกล่าว ถือว่าปรับตัวสูงขึน้ ในอยู่ในระดับที่เหมาะสมจากระดับ ต่ำาในปีที่ผ่านมา โดยมีแนวโน้มเพิ่ม สูงขึ้นในช่วงปลายปี และดีต่อเนื่อง ในช่วงต้นปี ด้านธุรกิจปิโตรเคมี ประเมินว่าความต้องการใช้ยังมีอยู่ ในระดับสูง แม้จะมีกำาลังการผลิต ใหม่เข้ามา แต่ความต้องการใช้ก็ยัง เติบโตรองรับกำาลังการผลิตใหม่ดัง กล่าว ส่วนของธุรกิจขุดเจาะสำารวจ บริษัทในเครือ คือ PTTEP หลังจาก

ที่มีความชัดเจนกรณีปัญหาแหล่ง มอนทารา น่าจะส่งผลให้ปริมาณการ ผลิ ต เป็ น ไปตามแผนที ่บ ริ ษั ท ฯ วางไว้ สำาหรับความคืบหน้าในการ ควบรวมกิจการบริษัทในกลุ่ม ปตท. ยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยจะ สามารถเห็นความชัดเจนและตัดสิน ใจใน Q1/54 พร้อมทั้งดำาเนินการใน ช่วง Q2/54 และดำาเนินการควบรวม แล้วเสร็จภายใน Q/54 ขณะเดียวกันในปีน้ ี บริษทั ฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้ในวงเงิน 3.5 หมืน่ ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เหลือ จากการออกหุ้นกู้เดิม คาดว่าจะเริ่ม ทยอยออกหุ้นกู้ลอ็ ตแรกในช่วงกลาง ปี ใ นรู ป สกุ ล เงิ น บาท ภายใต้ จุ ด ประสงค์คือจะนำาไปชำาระหนี้เงินกู้ จากธนาคารพาณิชย์ และรีไฟแนนซ์ หุ้นกู้ชดุ เดิมที่ครบกำาหนด โดยในช่วง 2 ปีน้บี ริษทั ฯ มีหนีท้ จี่ ะต้องชำาระคืน จากทั้งสองส่วนประมาณ 4 - 5 หมืน่ ล้านบาท ด้านงบลงทุนในช่วง 5 ปี (54 - 58) อยู่ที่ประมาณ 3.3 แสน ล้านบาท ซึ่งเป็นงบเดิมที่ได้มีการตั้ง ไว้ก่อนหน้านี ้ โดยวงเงินลงทุนดัง กล่ า วแบ่ ง เป็ นโครงการที ่ม ีค วาม ชัดเจนในการลงทุน และได้มีการ

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2553

ว�ณิชธนกิจต่�งช�ติในญี่ปุ่น จ่อลดพนง.ลงกว่� 3 พันตำ�แหน่ง

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ เอ็กเซ็คคูทฟี เสิรช์ พาร์ทเนอร์ส เปิดเผยว่า วาณิชธนกิจต่างชาติในญี่ป่นุ มีแผน ลดจำานวนพนักงานลงกว่า 3,000 ตำาแหน่งในช่วง 2 - 3 ปี ข้างหน้า หลังแนวโน้มผลการดำาเนินยังคงไม่ดีเท่าที่ควร โดยเอ็กเซ็คคูทฟี เปิดเผยว่า วาณิชธนกิจยักษ์ใหญ่ จากต่างชาติที่เปิดสำานักงานในญี่ปุ่นจะลดจำานวนพนักงาน ลงมาอยู่ที่ต่ำากว่า 20,000 ตำาแหน่งจาก 23,724 ตำาแหน่ง ในขณะนี้ “การปรับโครงสร้างครั้งใหม่กำาลังมาถึง วาณิช ธนกิจต่างชาติไม่สามารถพึ่งพารายได้จากการจำาหน่ายและ การดำาเนินธุรกิจในตลาดตราสารหนี้ ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน และอนุพันธ์ในญี่ปุ่นได้อีกต่อไป” นายคัตซูโนบุ โคมิโสะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เอ็กเซ็คคูทีฟ กล่าว ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาวาณิชธนกิจต่างชาติ ในญี่ปุ่นได้ลดจำานวนการจ้างงานแล้วประมาณ 5,000 ตำาแหน่ง

AFET

ดัชนีร�ค�สินค้�หมวดอ�ห�ร ของอังกฤษเดือนม.ค.พุ่ง 4.6%

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ดัชนีราคา สินค้าหมวดอาหารของอังกฤษเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงสุดในรอบ 19 เดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 4% ในเดือนก่อนหน้า บ่งชี้ถึงแรงดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกดดันให้ ธนาคารกลางอังกฤษพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยดัชนีฯ ดังล่าว ซึ่งจัดทำาโดยสมาคมผู้ ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษ สะท้อนให้เห็นถึงผลกระ ทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรในตลาดโลกที่เพิ่ม ขึน้ หลังแหล่งผลิตสำาคัญของโลกประสบภัยพิบตั ทิ าง ธรรมชาติ “ผู้คา้ ปลีกจำาเป็นต้องผลักภาระต้นทุนไปยัง ผู้บริโภค แต่เมื่อเฉลี่ยกับสินค้าในหมวดอื่นๆ ที่ยังไม่ เพิ่มขึ้น ก็ต้องถือว่า ผู้ค้าปลีกแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น เช่นกัน” นายสตีเฟ่น โรเบิร์ทสัน ผู้อำานวยการที่ สมาคมฯ กล่าว

“ย�งผลัดใบ มีลุ้นดันร�ค�แตะ 200 บ./ก.ก.”

หน้า 5

จำ�นวนตำ�แหน่งง�นว่�งในสหรัฐฯ เดือนธ.ค.ลดลง 139,000 ตำ�แหน่ง รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า กระทรวง แรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า จำานวนตำาแหน่งงานว่างใน สหรัฐฯ เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาลดลง 139,000 ตำาแหน่งมาอยู่ที่ 3.06 ตำาแหน่ง ต่ำาสุดในรอบ 3 เดือน ขณะที่จำานวนการจ้างงานใหม่ในเดือนมกราคมอยู่ที ่ 36,000 ตำาแหน่ง บ่งชี้วา่ การฟื้นตัวของตลาดแรงงาน สหรัฐฯยังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้า “ความต้องการในตลาดแรงงานสหรัฐฯ มีอยู่ต่ำา และการจ้างงานก็มีอยู่ต่ำาเช่นกัน การฟื้นตัว ในตลาดแรงงานดูเหมือนว่าจะดำาเนินไปอย่างเชื่องช้า และในขณะนี้เราจำาเป็นต้องใช้เวลาถึง 3 หรือ 4 ปีที่ จะให้ตลาดแรงงานฟื้นตัวมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วง ก่อนเกิดวิกฤตการเงิน” นายเฮนรี่ โม นักเศรษฐศาสตร์ ที่เครดิตสวิสในนิวยอร์ค กล่าว ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานฯ เปิดเผยว่า ใน เดือนธันวาคม จำานวนตำาแหน่งงานว่างในธุรกิจบริการ และงานวิชาชีพลดลง 100,000 ตำาแหน่ง และตำาแหน่ง งานว่างในอุตสาหกรรมก่อสร้างลดลง 63,000 ตำาแหน่ง

TFEX

“เงินเฟ้อเอเชียยังสูงทำ�เงินไหลออก”

นายคมสันต์ ปรมาภูต ิ รองผูจ้ ดั การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง หรือ BLS SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 11,128 สัญญา สถานะคงค้าง 31,456 สัญญา RSS3 - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 646 สัญญา สถานะคงค้าง 2,820 สัญญา - ปิ ด 667.00จุด ลดลง 6.00 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) - ปิด 191.35 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 3.55 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 54) ปัจจัยลบ - ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟืน้ ปัจจัยบวก - เข้าสูฤ่ ดูกาลยางผลัดใบ - จีนขึน้ ดอกเบีย้ สะท้อนเงินเฟ้อเอเชียยังสูง - ราคาปิดทะลุ 190 บ./ก.ก. - กลุม่ พันธมิตรยังปักหลักชุมนุม - ลุน้ TOCOM ทะลุ 510 เยน/ก.ก. - รัฐฯ ประกาศใช้พ.ร.บ.ความมัน่ คง - เงินเยนอ่อนค่าเล็กน้อย - น้าำ มันทรงตัว - น้าำ มันยังอยูใ่ นกรอบ 85 - 90 เหรียญ - ชายแดนไทย - กัมพูชายังตึงเครียด ปัจจัยลบ - ราคายาง AFET สูงกว่า TOCOM อาจมีแรงขายทำากำาไรออกมา - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ 1,526.19 ล้านบาท - เงินบาทแข็งค่า กลยุ ท ธ์ - เก็ งกำาไร (สัญญา S50H11 มี.ค. 54 ) กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 54) - แนวรับ 668 - 662 จุด - แนวรับ 185 บ./ก.ก. - แนวต้าน 682 - 688 จุด - แนวต้าน 200 บ./ก.ก. - SET50 ประเมินแนวรับ 677 - 670 จุด แนวต้าน 686 - 694 จุด

นักวิเคราะห์ บริษทั ฟิวเจอร์ อกริ เทรด จำากัด (FAT)

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2554

หน้า 6

RS หวือหวาน่าดูชม

จะแรงอะไรขนาดนั้น ทั้งนักวิเคราะห์พ้นื ฐานหลายค่ายก็อ้มุ ชูเชียร์ สอยเก็บกันอุตลุด ทางฝั่งนักวิเคราะห์เทคนิค บล. ฟินันเซีย ไซรัส ก็ได้ให้ คอมเมนต์ว่า RS มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ แนะนำา ขายทำากำาไรเมื่อ ราคาหุ้นแตะระดับแนวต้าน ส่วนนักลงทุนที่ยังไม่มีหุ้นในพอร์ต แนะนำา ให้ซื้อ เมื่อราคาปรับตัวแตะระดับแนวรับ โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 3.90 - 4.10 บาท แนวรับที่ 3.60 - 3.40 บาท จากการตรวจสอบการเคลื่อนไหวในระยะหลัง RS ปรับตัวขึ้นมา ได้อย่างโดดเด่น เอาเฉพาะเดือนนี้ นับตั้งแต่ราคาปิดตลาดเมื่อ 1 ก.พ. ที่ 3.00 บาท จวบจนราคาสูงสุดวานนี้ที่ 3.80 บาท RS พุ่งไปไกลสุดๆ ถึง 26.66% แถมช่วง 2 วันหลังมานี้มแี รงซื้อขายเกินระดับร้อยล้านบาทอีกด้วย วานนี้ RS ปิดตลาดที่ระดับ 3.72 บาท เพิ่มขึ้น 0.14 บาท หรือ 3.91% มูลค่าการซื้อขาย 188.93 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 9/02/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

RS 3.72 0.14 3.91 3.62 3.80 3.56 3.58 3.71

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

50,882,600 188,937 6.47 10.33 3.21 N/A N/A 0.36 3,283

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/05/53

วันทำ�ก�รซื้อข�ยที่ผ่�นม�พบหุ้นซื้อ - ข�ย ที่ระดับราคา 3.72 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ นายชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา

จำานวนหุ้น

(%)

120,000,000 100,000,000 89,842,500 27,157,200 25,050,000

17.14 14.29 12.83 3.88 3.58

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2554

อภิสิทธิ์ประกาศต่อหน้า นลท.ตช. ย้ำ�เลือกตั้งครึ่งแรกปีนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เขากล่ า วว่ า เรื ่อ งการ นายกรัฐมนตรี กล่าวกับนักลงทุน แก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาจะมีการ ต่ า งชาติ ใ นการเปิ ด งานสั ม มนา พิจารณาในวาระที่สาม ในวันที่ ASEAN - CLSA Forum วานนี้ 11 ก.พ.นี้ ดังนั้นขณะนี้จึงเหลือ (9 ก.พ.) ว่า รัฐบาลชุดนี้จะไม่อยู่ บริหารงานจนครบเทอมในสิ้นปีนี้ โดยจะจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน ครึ่งปีแรก หากรัฐบาลแก้ปัญหาใน 3 เรื่องสำาเร็จคือ ปัญหาเศรษฐกิจ, แก้ไขรัฐธรรมนูญ และบ้านเมือง สงบ “ขณะนี ้ถื อ ว่ า การแก้ ไ ข ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ประสบ ความสำาเร็จแล้ว ดูได้จากอัตราการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีข่ ยายตัว 8% ในปี 53 และคาดว่าจะอยู่ที่ 4% ในปีนี้ ขณะที่อัตราว่างงานมี เพียง 1% และการส่งออกขยายตัว 25% ในปีที่ผ่านมา” นายกฯ กล่าว

News Station

เงื่อนไขสุดท้าย คือ ต้องแน่ใจได้ ในปัจจุบัน นอกจากนี้ภายหลังกล่าว ว่ า การเลื อ กตั ้ง ที ่จ ะมีขึ ้น ต้ อ ง ปราศจากความรุนแรง ซึ่งทั้งหมด เปิดการประชุม นายกรัฐมนตรีได้ นี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเร่งดำาเนินการอยู่ เปิดโอกาสให้ตัวแทนนักลงทุนจาก 13 บริษัทชั้นนำาทางการลงทุนและ วาณิชธนกิจ เข้าพบเพื่อหารือแลก เปลี ่ย นความคิ ด เห็ น โดยนายก รัฐมนตรีได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อม และความน่าลงทุนของประเทศไทย ในอนาคต โดยนักลงทุนต่างชาติได้ สอบถามถึง ปัจจัยทางการเมืองและ การเลื อ กตั ้ง ที ่จ ะมีขึ ้น ซึ ่ง นายก รัฐมนตรีกล่าวว่า สิ่งที่มีความห่วง กังวลอยู่บา้ งคือ เรื่องความแตกแยก ทางการเมือ ง และการที ่จ ะทำ า อย่างไรให้สามารถนำาปัญหาต่างๆ กลับมาแก้ไขในระบบรัฐสภาได้

สรรพสามิตรีดภาษี ม.ค.54เกินเป้�11.83% นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ผลการจั ด เก็ บ รายได้ ภ าษี ส รรพ สามิต ในเดื อ นมกราคม 2554 กรมสรรพสามิต สามารถจัดเก็บได้ รวม 37,732.15 ล้านบาท สูงกว่า เดือนมกราคม 2553 ที่จัดเก็บได้ 34,027.04 ล้ า นบาท จำ า นวน 3,705.11 ล้านบาท หรือ 10.89% และสูงกว่าประมาณการ 3,991.37 ล้านบาท หรือ 11.83% สำาหรับรายได้ภาษีที่กรม สรรพสามิตสามารถจัดเก็บได้สงู สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ภาษีน้ำามัน และผลิตภั ณ ฑ์ น้ำา มัน จั ด เก็บได้ สู ง สุ ด 13,716.91 ล้ า นบาท

2. ภาษี ร ถยนต์ จั ด เก็ บ ได้ 7,805.11 ล้านบาท 3. ภาษีสุรา จั ด เก็ บได้ 5,166.90 ล้ า นบาท 4. ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 4,820.91 ล้ า นบาท และ 5. ภาษี ย าสู บ จัดเก็บได้ 4,442.05 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการจัดเก็บราย ได้เดือนมกราคม 2554 ที่สูงกว่า เป้ า หมายส่ ง ผลให้ ร ายได้ ภ าษี

สรรพสามิต 4 เดื อ นแรกของ ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 ม.ค. 54) กรมฯ จัดเก็บได้จำานวน 149,569.38 ล้านบาท สูงกว่าช่วง เดี ย วกั น ของปี ก่ อ นที ่เ ก็ บ ได้ 134,802.83 ล้ า นบาท หรื อ 14,766.55 ล้ า น และสู ง กว่ า ประมาณการ 17,364.02 ล้านบาท หรือ 13.13% โดยภาษีน้ำามันและ

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ำา มัน จั ด เก็ บได้ สู ง สุ ด 52,0 87.70 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 30,839.77 ล้านบาท อันดับสาม ได้แก่ ภาษี เบียร์ จัดเก็บได้ 21,582.09 ล้านบาท อันดับสี่ ได้แก่ ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 20,419.53 ล้านบาท และอันดับที่ห้า ได้แก่ ภาษีสรุ า จัดเก็บได้ 17,359.71 ล้านบาท “กรมสรรพสามิตจะมุง่ เน้น สร้างความโปร่งใสและการบริหารการ จัดเก็บภาษีในเชิงรุก สร้างความเป็น ธรรมให้ แ ก่ ผู ้ที ่เ สี ย ภาษี โ ดยสุ จ ริ ต พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ม ีศ ัก ยภาพเพิ ่ม ขึ ้น อย่ า งต่ อ เนื ่อ ง ตลอดจนนำ า นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทัน สมัยมาปรับใช้ในการจัดเก็บภาษีและ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช นใ ห้ ม า ก ขึ ้น ” อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำาวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

LVT คว้า 2 งานใหม่ในพม่า มูลค่า 40.5 ล้านดอลล์ บมจ.แอล.วี . เทคโนโลยี (LVT) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาการให้ บริการ 2 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 40.5 ล้านเดอลลาร์ ได้แก่ โครงการออกแบบ ด้านวิศวกรรมและจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ สำาหรับโรงงานผลิตซีเมนต์ใหม่ กำาลังการ ผลิ ต 1,000 ตั น ต่ อ วั น ชื ่อ โครงการ Kanbawza ของ Kanbawza Industries Ltd. ในประเทศพม่า มูลค่า 18 ล้านดอลลาร์ และโครงการออกแบบด้ า นวิ ศ วกรรม และจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ สำาหรับโรงงาน ผลิตซีเมนต์กำาลังการผลิต 1,500 ตันต่อวัน ชื ่อ โครงการ Max Cement ของ Max (Myanmar) Manufacturing Company Limited ในประเทศพม่า มูลค่า 22.5 ล้านดอลลาร์

ต่างชาติขายฉุดดัชนีม.ค.54 ร่วง 6.65% กดมาร์เก็ตแคปลดลงมาอยู่ที่ 7.81 ล้านล. รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (ตลท.) ระบุ ว่ า ดั ช นี ตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือน ม.ค. 54 ปิ ด ที ่ 964.10 จุ ด ปรั บ ตั ว ลดลง 6.65% จากสิ้นปี 53 สาเหตุสำาคัญจากผูล้ งทุนต่าง ประเทศขายทำากำาไรในตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ ผลตอบแทนสูงในปี 53 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) แ ล ะ เ ค ลื ่อ น ย้ า ย เ งิ น ทุ น ไ ป ล ง ทุ นใ น ตลาดหลักทรัพย์ท่คี าดว่าจะได้รบั ผลดีจากการ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา การลดลง ของราคาหลักทรัพย์ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ลดลงมาอยู ่ที ่ 7,811,177 ล้ า นบาท และ อัตราส่วนระหว่างราคาหลักทรัพย์ตอ่ กำาไรสุทธิ คาดการณ์ต่อหุ้น (Forward P/E Ratio)

News Station

หน้า 8

ของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) ณ สิ้นเดือน ม.ค. 54 ปรั บ ลดลงเป็ น 11.48 เท่ า จาก 14.55 เท่า ณ สิ้นปี 53 อย่างไรก็ตาม มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยราย วันของ SET และ mai เพิ่มขึ้นเป็น 36,003.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 89.23% จากเดือน ม.ค. 53 และเพิ่มขึ้น 12.06% จากเดือนก่อน สำ า หรั บ ปริ ม าณการซื ้อ ขายเฉลี ่ย รายวั นใน ตลาดอนุ พั น ธ์ เ พิ ม่ ขึ ้น จากเดื อ นก่ อ นทุ ก ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ Gold Futures ขนาด 10 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 2,925 สัญญา ซึ่งเป็น ระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการซื้อขาย

ILINK คว้างานติดตั้งสายส่งแรงสูงให้ กฟภ. มูลค่า 243.90 ล. คาดเซ็นเดือน ก.พ.นี้ นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธาน กรรมการและกรรมการผู้จดั การ บมจ.อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างพร้อม ติดตั้งอุปกรณ์สายส่งแรงสูงระบบ 115 เควี ช่วง อำาเภอปาย - สถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน อำาเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน (Section 3)

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่างาน สัญญาภายในเดือน ก.พ. 54 โดยมีกำาหนด รวมทั้งสิ้น 243,900,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ แล้วเสร็จภายใน 540 วัน นับถัดจากวันลงนาม ได้ร่วมกับ บริษัท ศรีชลธร จำากัด ในชื่อกลุ่ม ในสัญญา Consortium อินเตอร์ลิ้งค์ - ศรีชลธร โดยมี สัดส่วนการแบ่งงานกันคนละครึ่ง ซึ่งปรากฏ ว่ากลุ่ม Consortium อินเตอร์ลิ้งค์ - ศรีชลธร ได้เสนอราคาต่าำ สุด และคาดว่าจะมีการเซ็น

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย “กินแค่ปนั ผล 5 ปีได้ทนุ ” นักลงทุนตัวจริงรายแรกประจำาคอลัมน์ “ประสบการณ์จากรายย่อย” นับเป็นประเภทแวลู่อินเวสเตอร์ขนานแท้ ซื้อถือยาวผ่านร้อนหนาววิกฤต เศรษฐกิจโดยไม่ม่งุ ฟันกำาไรประปรายรายทาง กับหุ้นตัวเดียวด้วยเงินเริ่มต้นเพียง หลักหมื่น วันนี้ทวีค่านับหลายแสน : เริ่มลงทุนหุ้นมานานแค่ไหนแล้ว : นานมากจำาไม่ได้นะ แต่อย่างน้อยก็ต้องมี 30 ปี

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ ปีที่เริ่มลงทุน หุ้นที่ชื่นชอบ

จู ธนชาต ค.ศ. 1976 KBANK

: เริ่มต้นซื้อหุ้นอะไร ใครชักชวน : ตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร พอดีมีหลานบอกว่าหุ้นตัวนี้ดี (KBANK) ก็ไปจองซื้อตามกับเขา ซื้อตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นตอนแรกเลย (เป็นหุ้นจองไอพีโอ) ก็ซื้อนิดเดียวแค่ 200 หุ้น พอดีมันปันผลดีช่วงปีแรกๆ 3 เดือน ก็ปันที นานๆ เข้าค่อยเหลือปัน 2 ครั้งบ้าง มี ปีหนึ่งรู้สึกจะไม่ได้ปันผลด้วย ก็ถือยาวมาเรื่อยๆ ไม่ได้ขายเลย : วิธีดูเลือกหุ้นทำาอย่างไร : ก็ดูไม่ค่อยเป็นหรอก แต่พอซื้อราคามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆ ตอนนั้นจำาได้ว่าหุ้นน่าจะสัก 160 บาท (ขณะนั้นพาร์ 100 บาท) พอราคามันขึ้นแล้วก็ยังมีปันผลก็เลยเก็บยาว เอา เงินปันผลที่ได้ไปซื้อสะสมหุ้น KBANK อีกหลายๆ ครั้งตอนที่เขามีให้ใช้สิทธิ์เพิ่มทุนก็ ใช้เกือบทุกครั้ง มีแค่ครั้งเดียวที่ไม่ได้ซ้อื เพิ่มเพราะยุ่งๆ ทุกวันนี้ยงั เสียดายเลย เพราะ ถือแค่ไม่ถึง 5 ปี เงินปันผลก็ทบกันได้ทุนคืนไปแล้ว นี่ยังไม่นับรวมที่กันเงินบางส่วน ออกมาไปใช้เที่ยวเมืองจีนอีกนะ : ตอนที่มันราคาสูงมากๆ อย่างปีนี้หรือ ช่วงสัก 13 - 14 ปีก่อน ไม่คิดจะขายเอาเงิน มาลงทุนอย่างอื่นบ้างหรือ : ก็ไม่มีความจำาเป็นต้องใช้เงินไปทำาอะไร : ตอนลงแรงๆ ช่วงวิกฤตต้มยำากุ้งคิดจะขายเอาเงินสดมากอดไว้ก่อนบ้างไหม : เพราะเราคืนทุนมาตั้งนานแล้ว มันจะเหลือกี่บาทก็ช่างมันสิ : สะสมมาเรื่อยๆ ตอนนี้ได้กำาไรเท่าไหร่แล้ว : ก็เยอะจนไม่ได้ไปสนใจมัน ขอแค่ปันผลสม่ำาเสมอก็พอ ทุกวันนี้หุ้นที่ยังถืออยู่ 3 - 4 พันหุ้นก็มาจากเงินต้นทีเเรกที่ซื้อมาตอนนู้นทั้งนั้น (ปัจจุบัน KBANK พาร์ 10 บาท ราคาปีน้ที าำ จุดสูงสุดที่ 132 บาท) หุ้นดีๆ ไม่ตอ้ งซื้อ-ขายบ่อย ไม่มีความรู้มากก็ลงทุน ได้แต่ต้องซื้อทีละน้อยนะ ..............

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2554

Lifestyle Station

“ตรรกะ” กับ “ไอน์สไตน์”

by Jackal_XIII

ในห้องเรียนวันหนึ่ง ไอน์สไตน์ถามนักเรียนว่า “มีคนซ่อมปล่องไฟ 2 คน กําลังซ่อมปล่องไฟเก่าพอพวกเขาออกมา จากปล่องไฟ ปรากฏว่า คนหนึ่งตัวสะอาด อีกคนตัวเลอะเทอะ เต็มไปด้วยเขม่าขอถามหน่อยว่า คนไหนจะไปอาบน้ํา ก่อน” นักเรียนคนหนึ่งตอบว่า “ก็ต้องคนที่ตัวสกปรกเลอะเขม่าควันสิครับ” ไอน์สไตน์ พูดว่า “งั้นเหรอ คุณลองคิดดูให้ดนี ะคนที่ตวั สะอาด เห็นอีกคนที่ตวั สกปรกเต็มไปด้วยเขม่าควันเขาก็ตอ้ ง คิดว่าตัวเองออกมาจากปล่องไฟเก่าเหมือนกัน ตัวเขาเองก็ต้องสกปรกเหมือนกันแน่ๆ เลย ส่วนอีกคน เห็นฝ่ายตรงข้าม ตัวสะอาด ก็ต้องคิดว่า ตัวเองก็สะอาดเหมือนกัน ตอนนี้ ผมขอถามพวกคุณอีกครั้งว่า ใครที่จะไปอาบน้ําก่อนกันแน่” นักเรียนคนหนึ่งพูดขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นว่า “อ้อ! ผมรู้แล้ว พอคนตัวสะอาดเห็นอีกคนสกปรก ก็นึกว่าตัวเองต้อง สกปรกแน่ แต่คนที่ตัวสกปรกเห็นอีกคนสะอาด ก็นึกว่าตัวเองไม่สกปรกเลย ดังนั้นคนที่ตัวสะอาดต้องวิ่งไปอาบน้ําก่อน แน่เลย...ถูกไหมครับ...” ไอน์สไตน์มองไปที่นักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคน ต่างเห็นด้วยกับคําตอบนี ้ ไอน์สไตน์ค่อยๆ พูดขึ้นอย่างมีหลักการและเหตุผล “คําตอบนี้ก็ผิด ทั้งสองคนออกมาจากปล่องไฟเก่า เหมือนกัน จะเป็นไปได้ไงที่คนหนึ่งสะอาด อีกคนหนึ่งจะสกปรก นี่แหละที่เขาเรียกว่า ตรรก เมื่อความ คิดของคนเราถูกชักนําจนสะดุด ก็จะไม่สามารถแยกแยะและหาเหตุผลแห่งเรื่องราวที่แท้จริงออกมาได้ นั่นคือ ตรรก” “จะหา ตรรก ได้ก็ต้อง กระโดดออกมาจากพันธนาการของความเคยชิน หลบเลี่ยงจากกับดัก ทางความคิด หลีกหนีจากสิ่งที่ทําให้หลงทางจากความรู้จริง ขจัดทิฐิแห่งกมลสันดาน เราจะหา ตรรก ได้ ก็ต่อเมื่อ คุณสลัดหมากทั้งหมดที่คนเขาจัดฉากวางล่อคุณไว้....นั่นเอง”

Photo Release

KBANK ปล่อยกู้ SIRI พัฒน�โครงก�รบ้�นเดี่ยวไฮเอนด์

นายกฤษฎา ล่ําซํา (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และนายอภิชาติ จูตระกูล (ที่ 2 จาก ขวา) ประธานอํานวยการ บมจ.แสนสิริ (SIRI) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน มูลค่า 896 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว ระดับไฮเอนด์และเพื่อเป็นการสนับสนุนเงินกู้สํารองในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพของบริษัทแสนสิร ิ ซึ่งจะเปิดขายในปี 54 ณ ธนาคาร กสิกรไทย สํานักพหลโยธิน www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

JUBILE ออกคอลเลกชั่น “Love Series” รับว�เลนไทน์

บมจ.ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE) ผู้จัดจําหน่ายและทําตลาด เพชรกะรั ต และเครื ่อ งประดั บ เพชร ภายใต้ แ บรนด์ “เพชรยู บิ ล ลี ่” ออกคอลเลกชั่นใหม่รับเทศกาลวันวาเลนไทน์ในปีนี้ เปิดตัวสินค้ายูบิลลี่ ฮาร์ท รุ่น “เลิฟซีรีย์” ที่มีทั้งหมด 11 แบบใหม่ล่าสุด ทั้งจี้เพชรและแหวนเพชร โดย มีราคาเริ่มต้นที ่ 19,500 - 55,000 บาท เพื่อรองรับกําลังซื้อและพฤติกรรม การซื้อสินค้าของลูกค้าในช่วงนี้ โดยจุดเด่นของเพชรประดับรุ่นเลิฟซีรีย์ อยู่ที่ ดีไซน์ที่มีการสลักอักษร LOVE เพื่อแทนความหมายคําว่ารักในตัวเรือน ด้วยเทคนิคการฝังเพชรจากเทคโนโลยีไมโครเซ็ท ที่ทําให้เครื่องประดับเพชร ทั ้ง จี ้เ พชรและแหวนเพชรมีค วามหรู ห ราโดดเด่ น และสี ข องเพชรใน คอลเลกชั่นเลิฟซีรีย์นี้ ยังใช้เพชรคุณภาพสูงสี 99 (E Color) เหมาะแก่การ หาซื้อเป็นของขวัญเพื่อสื่อแทนความรักความห่วงใยในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์

มุมประกัน นวกิจประกันภัย เปิดตัว แผนสุขภ�พ ชิล ชิลด์

สุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการ, นิพล ตั้งจีรวงษ์ ประธานกรรมการ บริหาร และปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวแผนการดําเนินธุรกิจปี 54 พร้อมเปิดตัว “แผนสุขภาพ ชิล ชิลด์” แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุรายบุคคล ที่มีจุดเด่น ของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ลูกค้าสามารถเลือกออกแบบแผนประกันสุขภาพให้เหมาะสม ตามความต้องการได้ โดยบริษัทฯ จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ (Personal Health Advisor) ที่มีประสบการณ์ด้านการประกันสุขภาพมากกว่า 10 ปี คอยให้คําปรึกษาแนะนําและช่วยดําเนินการจัดการแผนประกันสุขภาพตามที่ ลูกค้าเลือกไว้

เครือเบท�โกรสนับสนุน ลพบุรี เอฟซี ฤดูก�ล 2011 นายเกรียงลักษณ์ นฤเทพ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบทาโกร แลนด์ จํากัด (ที่ 2 จากขวา) และนายไพศาล ตันตสุทธิกุล ผู้จัดการแผนกธุรการ ทั่วไป บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (ที่ 2 จากซ้าย) ร่ ว มถ่ า ยภาพที ่ร ะลึ ก กั บ นายสุ บ รรณ จิ ร ะพั น ธุ ์ว านิ ช (ที่ 3 จากซ้ า ย) นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี ในฐานะที่เครือเบทาโกรเป็นผู้สนับสนุนหลัก ของทีมลพบุรี เอฟซี ฤดูกาล 2011 ในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อเปิดตัว ที ม ลพบุ รี เอฟซี โดยอุ ่น เครื ่อ งกั บ ที ม เมือ งทองยู ไ นเต็ ด ณ สนามกี ฬ า พระราเมศวร อ.เมือง จ.ลพบุรี www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2553

็ นเสื อ กว่ า จะมาเป จะมาเปนเสื ตอนที่ 9

คิดแบบ

“ทอเร่ จอห์นเซ่น” ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร DTAC

พู ด ถึ ง การผ่ อ นคลายในยามว่ า งของผู ้บ ริ ห ารคนนี ้ กันบ้าง กับพื้นเพที่เติบโตมากับพื้นที่ท่อี ดุ มไปด้วยภูเขา แม่นา้ำ และป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ จึงไม่แปลกที่ “ทอเร่” จะรักการ เล่นกีฬา การเดินป่า ตกปลา ขี่จักรยานขึ้นภูเขา แถมด้วยการ เล่นโรลเลอร์ เบลดในช่วงฤดูร้อน และเล่นสกีรูปแบบต่างๆ เมื่อถึงฤดูหนาว ชายคนนี้จัดอยู่ในกลุ่ม “ขาลุย” คนหนึ่งเลย ทีเดียว

TELENOR “ผมชอบการเดินขึ้นเขา ชอบที่จะอยูท่ ่ามกลาง ต้นไม้บนภูเขา บางครั้งผมก็แบกอุปกรณ์ตกปลาไปกับผม ด้วย พ่อสอนเรื่องพวกนี้ให้กับผมไว้เยอะมาก ผมชอบการ อยู่กลางแจ้ง อยู่ในทีโ่ ล่งที่เปิดกว้าง แทบทุกครัง้ ที่ข้นึ ไปบน เขา ผมจะต้องเอาเต็นท์ไปด้วย ไปเดินป่า ตกปลา แล้วก็ กางเต็นท์นอน อากาศบนนั้นมันดีมากๆ ถ้าให้นับเป็นระยะ ทาง ผมคงเดินมาได้เป็นร้อยๆ กิโลเมตรแล้ว นอกจากการ เดิ น เขาแล้ ว จะมี ก ารปั ่น จั ก รยานไปตามเส้ น ทางบนเขา นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมโปรดปรานเหมือนกัน ผมเริ่มปั่นจักรยานมา ตั้งแต่ที่ยังไม่มีจักรยานเสือภูเขาด้วยซ้ำา นอกจากนั้นผมยังชอบเล่นสกี ผมเริม่ เล่นสกีมา ตั้งแต่ตอนที่ยังเด็กมากๆ ถ้าพูดไปแล้ว ตอนเด็กๆ ผมก็ได้ รางวัลมาเยอะมากจากสกี........................ .........อ่านต่อฉบับหน้า........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2554

มองหุ้นจากเซียน

หน้า 13

เกี ยรติก้อง เดโช Vice President CIMBS

BANPU ผลก�รดำ�เนินง�นปกติ Q4/10 ไม่โดดเด่น คงคำ�แนะนำ�ซื้อ และ ร�ค�เหม�ะ สม 1,140 บ�ท ร�ค�หุน้ BANPU ได้สะท้อน ปัจจัยลบไปพอสมควรแล้ว อย่�งไรก็ต�ม ผลก�รดำ�เนินง�น ปี 11 ยังมีคว�มเสี่ยงจ�ก ธุรกิจในจีน ทำ�ให้ค�ดว่�ยังกดดันร�ค�หุ้นใน ระยะสั ้น ในขณะที ่ปั จ จั ย บวกจ�กร�ค� ถ่ � นหิ น ที ป่ รั บ ตั ว สู ง ขึ ้น น่ � จะเริ ่ม มีผ ลต่ อ บริษทั ในช่วง 2H/11 เร�ประเมินร�ค�เหม�ะ สม 1,140 บ�ท วิ ธี Sum of the Part เทียบเป็น P/E ที่ 12 เท่� ในขณะที่ค่�เฉลี่ย ของอุตส�หกรรมที ่ 14 เท่� เร�ยังคงคำ� แนะนำ� ซื้อ โดยมองช่วงร�ค�เหม�ะสมใน ก�รเข้�ซื้อที่ระดับร�ค�ประม�ณ 700 - 740 บ�ท ผลก�รดำ � เนิ น ง�นปกติ Q4/10 ไม่โ ดดเด่ น ผลก�รดำ � เนิ น ง�น Q4/10

จะไม่โดดเด่น ห�กไม่รวมกำ�ไรจ�กก�รข�ย หุ้น RATCH ที่มีกำ�ไรประม�ณ 2,300 ล้�น บ�ท โดยเป็นผลม�จ�กก�รหยุดซ่อมบำ�รุง โรงไฟฟ้� BLCP, ผลกระทบบ�งส่วนจ�ก ก�รหยุดผลิตในเหมือง Daning เนื่องจ�ก ใบอนุญ�ตหมดอ�ยุ ก�รผลิต และก�รจัด จำ�หน่�ย Property Mining Right และ ดอกเบี้ยจ่�ยที่เกิดจ�กก�รเข้�ซื้อกิจก�ร Centennial ในออสเตรเรีย แนวโน้มผลก�รดำ�เนินง�นปี 11 มีค ว�มเสี ่ย งจ�กธุ ร กิ จในจี น ก�รผลิ ต ถ่�นหินของ BANPU ในปี 10 อยู่ที่ 22.3 ล้�นตัน ต่ำ�กว่�เป้�ที่ว่�งไว้ 23 ล้�นตัน จ�กก�รหยุดผลิตในเหมือง โจลง ในช่วงต้น ปี จ �กปั ญ ห�ใบอนุ ญ �ต รวมถึ ง ปั ญ ห� ฝนตกหนักใน Q3/10 แต่ปี 11 บริษัทตั้ง

เป้�ผลิตที่ 26 ล้�นตัน ซึ่งไม่รวมก�รผลิตใน จีนและออสเตเรีย โดยก�รผลิตในอินโดนีเซีย โดยรวมยังไม่มีปัจัยเสี่ยงอะไร ล่�สุดบริษัท ได้ทำ�สัญญ�ข�ยล่วงหน้�ไปแล้วประม�ณ 40% ของเป้�หม�ยก�รผลิต ทีร่ �ค�ประม�ณ 81 - 82 US$/ตัน อย่�งไรก็ต�ม เร�มองผล ก�รดำ�เนินง�นปี 11 มีคว�มเสี่ยงจ�กธุรกิจ ในจีน ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้�ที่รัฐบ�ลยัง จำ�กัดร�ค�ค่�ไฟฟ้� ในขณะที่ตน้ ทุนถ่�นเริ่ม สูงขึ้น และก�รปิดเหมือง Daning ระยะ เวล� 12 เดือน เนื่องจ�ก ใบอนุญ�ตหมด อ�ยุ ซึ่งคิดเป็นส่วนสูญเสีย 450 ล้�นบ�ท ต่อเดือน ซึ่งค�ดว่� BANPU อ�จจะต้องลด สัดส่วนก�รถือหุ้นให้ต่ำ�กว่� 50% เพื่อให้ ส�ม�รถขอต่อใบอนุญ�ตใหม่ได้

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 9 กุมภ�พันธ์ 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,649.12 5.65% 3,791.31 13.00% 7,771.02 26.65% 15,951.34 54.70%

3,318.14 11.38% 3,738.46 12.82% 9,297.21 31.88% 12,808.97 43.92%

-1,669.02 52.85 -1,526.19 3,142.37

Last Update

09/02/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

969.89 672.19 1,470.64 266.88

09/02/11

Chg -13.64 -11.25 -23 -1.04 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg -1.39 -1.65 -1.54 -0.39 29,162.79 204.83

17:01:49

AGRO Decline 58%

0

A dv ance 20% No C hange 22%

-0.5

TECH

-0.67

CONSUMP

-1

-1.39

-0.87

-1.5 -2 -2.5

SERVICE -1.13

-0.93 FINCIAL

-3

-2.77

Decline 46%

-1.9

A dv ance 25% No C hange 29%

RESOURC

INDUS -0.54

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 9 กุมภ�พันธ์ 2554

PTT

( Day )

: PTT 2,500,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 330.00 Chg -7.00  %Chg -2.08  Open 335.00  High 337.00  Low 329.00  Prev 337.00  Avg 332.12  AccVol 6,479,900  AccVal(K฿) 2,152,116  %Fluct 2.41  P/E 12.27  P/BV 2.01  DPS(Baht) 4.75  Yield(%) 2.50  EPS(Baht) 26.90  MktCap(Mil.) 940,184  Broker Target Update KGI 375 08/02/11 หลักทรัKSพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น388 ต์การเปลีย่ นแปลง 31/01/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 24/01/11 ค่าการ TSC ม่ ขึน้ มากที392

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

337.00

336.00

335.00

Price

334.00

333.00

332.00

331.00

330.00

329.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 9 กุมภ�พันธ์ 2554

MDX

( Day )

Price & Fundamental Symbol MDX

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: MDX

3.46 0.30  9.49  3.18  3.48  3.18  3.16  3.36  39,890,800  133,839  8.93  16.48  1.12  N/A  N/A  0.21  1,646  Target Update

No Comment

8,000,000 7,000,000 6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 3.48

3.46

3.44

3.42

3.40

3.38

3.36

3.34

3.32

3.30

3.28

3.26

3.24

3.22

3.20

3.18

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 9 กุมภ�พันธ์ 2554

GUNKUL

( Day )

Price & Fundamental Symbol GUNKUL

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: GUNKUL

4,000,000 3,500,000

8.45 0.55  6.96  7.95  8.45  7.90  7.90  8.28  18,809,000  155,721  6.64  25.61  N/A  N/A  N/A  0.33  3,380  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 8.45

8.40

8.35

8.30

Price

8.25

8.20

8.15

8.10

8.05

8.00

7.95

7.90

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 551 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2554

คำ�คมก�รลงทุน “Price is what you pay. Value is what you get.” “ร � ค � เป็ น สิ ่ง ที ่คุ ณจะต้ อ ง จ่ � ย มูลค่�ที่แท้จริงเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับ” “Our favourite holding period is forever.” “ ร ะ ย ะ เ ว ล � ที่ เ ร � ช อ บ ใ น ก � ร ถือครอง(หุ้น) คือตลอดไป” Warren Buffet

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษ�-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณ�ธิก�ร-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณ�ธิก�ร และฝ่�ยสนับสนุน--ข่�วต่�งประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่�วตล�ดเงิน ตล�ดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่�วตล�ดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่�ยศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณ� วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 10 ก.พ. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement