Page 1

Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

News Station

5 มอรแกนสแตนเลยแนะเก็งกำไรวัตถุดบิ อุตสาหกรรม

5 FOCUS ลัน่ ยังไมไดรบั ติดตอเทกโอเวอร 6 LH คืนจอลุน วิง่ ยาวถึง 6.10 บ. 7 กรณยนั ไมเลิกมาตรการกระตุน ศก. 9

Dynamic Station เปดคัมภีร HTECH ฝามรสุมเศรษฐกิจ

10 Lifestyle Station

บิลล เกตส + ไมโครซอฟท = (โคตร)รวย

13

ปนผลเดน กำไรดี แฮปป DTAC 52 ควัก 1.39 บ. จากนีข้ ยับแจกเกิน 50% DTAC ใจปำประกาศปรับนโยบายปนผลเปนไมต่ำกวา 52% จากเดิมอยูที่ 30% สวนในงวดป 52 ไฟเขียวควัก 1.39 บาทตอหุน ขณะที่ซีอีโอ คาดป 53 รายไดพุง 7 - 9% จากปกอนที่ทำได 6.57 หมื่นลานบาท เล็งทุม 6 พันลานบาท ขยายโครงขายเดิม 2G เพิ่มเติม พรอมลั่นไมสนลุย 3G รวมกับ TOT-CAT ระบุขอลุยเดี่ยวกับ กทช.ดีกวา ดานคาย วิเคราะหทั่วเกือบทั่วฟาชี้ซื้อเปาหมาย 36.00 - 52.30 บาท ต‡อหนˆา 3

Professional Station ขายหนังสือ ซือ้ SE-ED

14

Gossip Station

15

มองหุˆนจากเซียน

อยางเร็ววันศุกร แกวงตัว

16

Data Station

ADVANCคาดภายใน1-2 เดือน เจรจาโรมมิง่ 3Gกับ “ทีโอที”เสร็จ

ADVANC รุกเจรจาโรมมิ่งเครือขาย 3G ความถี่ 1.9 Mhz. กับ “ทีโอที” จำนวน 5 หมื่นเลขหมาย ระบุไมเกี่ยงราคาหากเสนอมาสูหมดทุกกรณี คาดไดขอสรุป 1 - 2 เดือนนี้ ลั่นหากทุกอยางเรียบรอยพรอมเปดใหบริการทันที ดานโบรกเกอร ชี้ชวยหนุน ภาพลักษณธุรกิจดูดีขึ้น และเชื่อจะไมมีการเพิ่มจำนวนเลขหมายโรมมิ่งเพิ่มเติม เหตุ อาจโดนรองเรียนจากผูใหบริการรายอื่นเพราะกระทบตอการใหบริการ ต‡อหนˆา 4

ไมเอาคาคอมมิสชัน่ 2 มาตรฐาน ส.โบรก จอกลอม ก.ล.ต. เรงเปดเสรี “อดิเทพ วรรณพฤกษ”

ตอนจบ

ต‡อหนˆา 12

กรรมการสมาคมโบรกเกอรเตรียมหาฤกษเขาหารือ ก.ล.ต. เรงเปด เสรีคาหลักทรัพยกอนป 55 หลังเกิดภาวะขั้นบันไดปวนทำใหกิจการคิด อัตรา 2 มาตรฐาน กระทบผลโดยจะขอเลื่อนเขาคุยเร็วขึ้นจากกำหนดการ เดิมอีก 3 เดือนขางหนา มั่นใจหากใหโหวตเลื่อน เปดเสรีชนะใส ซาวดเสียง สลอนทางเดียวกันชัด ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


สิ้นสุดการรอคอย ดูฟรี ฟงฟรีกับ

Investor Station ฉบับที่ 276 ประจำวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2552

eFin Smart Training Online อีกหนึ่งสิทธิประโยชนที่เรามอบให ที่นี่ เรวๆ เรวๆ นี้ เร็

ดู FREE ฟง FREE

ใหมแกะกลอง กับการเรียนการสอน สุดฮิต!! ผานระบบ e-Learning ที่ทาง www.eFinanceThai.com เต็มใจมอบให นักลงทุนทุกทาน พรอมแลวหรือยัง?? ถาพรอมแลว...

คุณจะไดพบกับการเปดตัวการสอนเทคนิคการใช โปรแกรม eFin Smart Portal ครั้งยิ่งใหญ ในวันที่ 5 มกราคม 2553 ทุกฟงกชั่นที่คุณอยากรู!! ไมวาจะเปน การคนหาหุนเดน การวิเคราะหการลงทุนอยางมือ อาชีพ เรียนรูการลงทุนอยางไรใหประสบความสำเร็จ หรือจะเปนการใชโปรแกรม eFin Smart Portal อยางไรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด Training Onilne ชวยคุณได!!! โดยผูเชี่ยวชาญที่จะคอยอาสาทำหนาที่ ให ค วามรู สั ป ดาห ล ะ 3 วั น ซึ่ ง จะออกอากาศในทุ ก วั น อั ง คาร พุ ธ และพฤหั ส บดี ของสั ป ดาห ตั้ ง แต เวลา 13.30 - 14.00 น. และทานยังสามารถรับชมเทปยอนหลังไดทุกวัน แลวพบกันนะครับ!!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 17.30 น.

eFin Smart Training Online

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

ปนผลเดน (ตอจากหนา 1)

น า ย ท อ เ ร จ อ ห น เ ซ น ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.โท เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) เปดเผยวา คาดวาในป 53 บริษัทจะ มีรายไดรวมขยายตัว 7 - 9% จากป กอนมีรายได 65,700 ลานบาท (ไม รวม IC) และตั้ ง งบลงทุ น ในป นี้ จำนวน 6 พั น ล า นบาทเพื่ อ ขยาย โครงขายตอเนื่อง ไมรวมการลงทุน ระบบ 3G พรอมทั้งมั่นใจปนี้และป ตอๆ ไปจะสามารถจายเงินปนผลได ไม น อ ยกว า 50% ของกำไรสุ ท ธิ ตามนโยบายใหม สำหรั บ กรณี ที่ บ ริ ษั ท ปรั บ เปลี่ ย นนโยบายจ า ยเงิ น ป น ผลมา เปนไมต่ำกวา 50% จากเดิมกำหนด ไว ไ ม ต่ ำ กว า 30% ของกำไรสุ ท ธิ เพราะตองการคืนเงินสดใหกับผูถือ หุนไดมากขึ้น หลังจากภาระหนี้ของ บริษัทลดลง 9 พันกวาลานบาทในป ที่แลว ทำใหฐานะการเงินแข็งแกรง ขึ้ น และอั ต ราหนี้ สิ น ต อ ทุ น ของ บริษัทต่ำมาก อยูที่ 0.2 เทา และป 53 นาจะยังคงนโยบายจาย 50% จนกว า คณะกรรมการบริ ษั ท จะมี การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ DTAC ระบุวา ปนี้จะเนนใหความสำคัญการขยาย เครือขายเดิมที่ใหบริการอยูมากขึ้น โดยงบลงทุนที่ตั้งไว 6 พันลานบาท ในปนี้เทากับปกอน ซึ่งการลงทุนใน ป 52 แบงสวนหนึ่งไปใชในการสราง อาคารสำนักงานแหงใหมราว 1 พัน ลานบาท สวนที่เหลือใชลงทุนขยาย เครือขาย อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม ข ณ ะ นี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม มี ค วามสนใจที่ จ ะ ลงทุนในเครือขาย 3G รวมกับบมจ. ทีโอที และบมจ. กสท โทรคมนาคม แมวาจะมีการยื่นขอทดสอบการให บ ริ ก า ร 3 G กั บ บ ม จ . ก ส ท โทรคมนาคม เพื่อทดลองใหบริการ 3G ฟรีกับลูกคา “ยั ง ไม มี ค วามสนใจที่ จ ะ ลงทุนในเครือขาย 3G รวมกับทีโอที และ กสท.โดยยังเชื่อมั่นและพรอมที่ จะรวมกับ กทช. เดินหนาในเรื่องนี้ อยู” ส ว นการทำตลาดสมาร ท โฟน คาดวาในเดือน มี.ค. 53 จะ

เห็นทิศทางชัดเจนมากขึ้น จากเมื่อ ปลายป บ ริ ษั ท ได เ ป ด ตั ว เครื่ อ ง โทรศัพทมือถือ BlackBerry และให การบริการ โดยปจจุบันมียอดลูก คาที่ใชบริการกวา 3 หมื่นราย อนึ่ ง มติ ค ณะกรรมการ DTAC เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 53 ไดมีมติ อนุ มั ติ ก ารจ า ยเงิ น ป น ผลประจำป 52 ในอัตรา 1.39 บาทตอหุน และ

หากการจายเงินปนผลดังกลาวได รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู ถื อ หุ น ก็ จ ะ กำหนดใหจายเงินปนผลไดในวันที่ 26 พ.ค. 53 บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) วิ เ คราะห ผ ลประกอบการ DTAC พบว า ดี ก ว า ที่ ค าดการณ ไ ว หลั ง บริษัทฯ รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4/52 ที่ 2.2 พัน ลานบาท เพิ่มขึ้น

KHAOKHO GOLDEN RESORT

.....เขาคอโกลเดน รีสอรท...... เปนรีสอรทในเขาคอ ที่ถูกบรรจงสราง ขึ้นทามกลางขุนเขาปาไมและสาย หมอก ซึ่งทานสามารถสัมผัสอิงแอบ และแนบชิดกับความเปนธรรมชาติ และ อากาศอันบริสุทธิ์อยางเปนสวนตัว ณ เขาคอโกลเดนรีสอรท ที่ซึ่งหลีก หนีจากความวุนวาย การใชชีวิตที่เรียบ งายและสงบเงียบ จะทำใหทานประทับ ใจ มิรูลืม......

¾ÔàÈÉ!!!

ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ¨Í§¼‹Ò¹ eFinanceThai ÃѺʋǹŴ 10% ¨¹¶Ö§à´×͹ ¡ØÁÀҾѹ¸ 2553 หนาวนี้.....ไปพักผอนรับอากาศบริสุทธิ์ ที่เขาคอโกลเดน รีสอรทกันเถอะ.....

คำแนะนำการลงทุน โบรกเกอร กิมเอ็ง กรุงศรีอยุธยา ฟนันเซีย ไซรัส เคจีไอ ทิสโก เกียรตินาคิน สถาบันวิจัยนครหลวงไทย ดีบีเอสวิคเคอรส บัวหลวง ยูไนเต็ด

หน้า 3

73.1% จากปกอน และ 32.0% จาก ไตรมาสก อ น เมื่ อ หั ก กำไรและ ขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นแล ว DTAC มีกำไรปกติที่แข็งแกรงที่ 2.1 พั น ล า นบาท โดยจำแนกเหตุ ผ ล ตางๆ ที่ทำใหกำไรออกมาดีไวดังนี้ 1 ) ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร ใ ห บริการที่สูงเกินคาด 2) อัตราคาใชจายการขาย และการบริ ห ารต อ รายได ที่ ต่ ำ กว า คาด เนื่ อ งจาก DTAC มี ก ารใช แผนการควบ คุ ม ต น ทุ น อย า งมี ประสิทธิภาพและคาใชจายทางการ ตลาดที่ลดลง 3) ดอกเบี้ยจายลดลงจาก การชำระคืนหนี้ โดยในป 52 ที่ผาน มา DTAC รายงานกำไรสุทธิที่ 6.6 พันลานบาท ลดลง 29.0% จากป กอน และเมื่อ หักรายการพิเศษคา ประนีประนอมยอมความกับ DPC จำนวน 2.3 พั น ล า นบาทในป 51 แลว สำหรั บ งบในไตรมาส 4/52 ที่ อ อกมาดี เ กิ น คาด ฝ า ย วิเคราะหจึงไดมีการปรับประมาณ การกำไรของในป 53 ขึ้ น มาอยู ที่ 6.9 พั น ล า นบาทและคาดจะจ า ย เงินปนผลตอหุน 1.46 บาท คิดเปน ผลตอบแทนในรูปเงินปนผลที่ 4.7% อยางไรก็ดีในระยะสั้นเชื่อ ว า เป น การยากที่ ร าคาหุ น ของ DTAC จะใหผลตอบแทนที่มากกวา ตลาดได เนื่องจากอุตสาหกรรมยังมี ปญหาดานกฎหมายที่ยังไมชัดเจน รวมถึ ง ความไม แ น น อนของการ ประมู ล ใบอนุ ญ าต 3G บนคลื่ น ความถี่ 2.1GHz ดวย

แนะนำ “ซื้อ” 41 บาท “ซื้อ” 37.75 บาท “ซื้อ” 38.00 บาท “ถือ” 40.00 บาท “ซื้อ” 45 บาท “ซื้อ” 36 บาท “ซื้อ” 45.00 บาท “ซื้อ” 37.50 บาท “ซื้อ” 52.30 บาท “ซื้อลงทุน” 36.40 บาท และ 45.50 บาท www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

ADVANCคาด

(ตอจากหนา 1)

ไมเอาคาคอม

(ตอจากหนา 1)

นายวิ เ ชี ย ร เมฆตระการ หั ว หน า คณะเจ า หน า ที่ ผู บ ริ ห าร บมจ.แอดวานซ อิ น โฟร เซอร วิ ส (ADVANC) เป ด เผยว า บริ ษั ท ฯ พรอมจะดำเนินการเจรจา กับบมจ. ที โ อที เพื่ อ หาข อ สรุ ป การโรมมิ่ ง บริการขอมูลบนโครงขาย 3G ของ ที โ อที หลั ง จากคณะกรรมการ กำกับกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ระบุ ว า ให คู สั ญ ญาไป เจรจากั น เอง ซึ่ ง ทาง ADVANC คาดจะใชเวลาในการเจรจากับทีโอ ทีประมาณ 1 - 2 เดือน “เชื่ อ ว า หากคุ ย กั น จนทุ ก อย า งเรี ย บร อ ยแล ว ก็ จ ะสามารถ เป ด ให บ ริ ก ารได ทั น ที เนื่ อ งจาก ระบบทุกอยางบริษัทมีความพรอม อยู แ ล ว และบริ ษั ท ฯ ก็ พ ร อ มยิ น ดี

น า ง อั ศ วิ นี ไ ต ลั ง ค ะ กรรมการผูจัดการ บล.ธนชาต และ กรรมการสมาคมบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย เป ด เผยว า สมาคมเตรี ยมและกลุ ม บริษัทหลักทรัพยขนาดใหญที่มีลูกคา เป น กลุ ม สถาบั น เพื่ อ ขอเจรจากั บ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ประเด็นในการคิดคาธรรมเนียมการ ซื้อขายหลักทัพยหรือคาคอมมิสชั่น แบบขั้นบันได ที่เริ่มใชเมื่อตั้นปที่ผาน มา ซึ่ ง มองว า มี 2 มาตรฐานและมี ความไมเปนธรรม โดยจะมีการขอให มี ก ารกำหนดค า ธรรมเนี ย มการซื้ อ ขายใหเปนมาตรฐานเดียว และขอให มีการเปดเสรีคาหลักทรัพยกอนป 55 ทั้งนี้ทางสมาคมประเมินวา หากใชขั้นบันไดตามเกณฑเดิมจะสง ผลตอตัวโบรกเกอรทำใหไมสามารถ ดำเนินธุรกิจตอไปได หรืออาจขาดทุน ประกอบกั บ มู ล ค า การซื้ อ ขายใน ปจจุบันเฉลี่ยในแตละวันมีปริมาณที่

จะยื่นขอเสนอคาโรมมิ่งใหมในทุก กรณี แตตอนนี้ยังไมเห็นราคาหรือ มีขอเสนอราคาการใชบริการจากที โอทีสงมายังบริษัทแตอยางใด” ด า นบทวิ เ คราะห บล. ไอร า ประเมิ น ว า กรณี ก ารโรมมิ่ ง 3G กั บ “ที โ อที ” แม จ ะไม มี นั ย สำคั ญ ต อ ผลประกอบการของ ADVANC เพราะจะมีความรวมมือ เกิ ด ขึ้ น เพี ย งแค 5 หมื่ น เลขหมาย แตก็ถือเปนปจจัยบวกทางจิตวิทยา หรือภาพพจนที่ดีของบริษัทตอลูก ค า และนั บ เป น ผู ใ ห บ ริ ก ารแรก ภายใต 3 ผูประกอบหลักในตลาดที่ สามารถให บ ริ ก าร 3G บนคลื่ น ความถี่ 1.9-2.1 GHz ได (ความเร็ว ของการรั บ - ส ง ข อ มู ล จะสู ง กว า การใหบริการ 3G บนคลื่นความถี่

นอย โดย สมาคมฯ มองวาหากใหมี การต อ รองเสรี ค า คอมมิ ช ชั่ น จาก มูลคาซื้อขายมากกวา 20 ลานบาท ขึ้นไปอาจจะทำใหคาเฉลี่ยคาคอมม ของโบรกเกอรลดลงไปมาก ซึ่งคาด ว า จะเหลื อ ประมาณ 0.01 % จาก ปจจุบันมีคาเฉลี่ยคอมมิสชั่นทั้งจาก อินเทอรเน็ตเทรดดิ้งและจากมารเก็ต ติ้ง อยูที่ 0.24% โดยใหความเห็นวา การที่ประเทศไทยไทยจะเปดเสรีคา คอมมิสชั่นควรจะมีมูลคาการซื้อขาย ที่ เ หมาะสมประมาณ 3 หมื่ น ล า น บาทตอวันขึ้นไป บริษัทหลักทรัพยจึง จะสามารถอยูรอดได สมาคมมี ก ำหนดการที่ จ ะ เขาหารือ กับ ก.ล.ต. ในอีก 3 เดือน ข า งหน า แต ห ลั ง จากการประชุ ม สมาชิ ก บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ค รั้ ง ล า สุ ด ไดมีขอสรุปวาจะเขาหารือเร็วกวาเดิม และถ า หาก ก.ล.ต. เป ด โอกาสให สมาคมโหวตใหเปดเสรีคาหลักทรัพย ก อ นกำหนดเวลาเดิ ม เชื่ อ ว า จะ

News Station

หน้า 4

เดิมโดยใชเทคโนโลยี HSPA) ส ว น แ น ว โ น ม ก า ร เปลี่ยนแปลงสัญญาโรมมิ่งดาตาใน อนาคตเป น มากกว า 5 หมื่ น เลข หมาย ฝายวิเคราะหประเมินวาจะ เ ป น ไ ป ไ ด ย า ก เ นื่ อ ง จ า ก ยั ง มี

อุปสรรคจากผูเชาโครงขายของ TOT เพื่อใหบริการ 3G on 1.9 GHz. หรือ MVNO โดยเฉพาะรายใหญ อ ย า ง บ ม จ . ส า ม า ร ถ ค อ ร ป อ เ ร ชั่ น (SAMART) อาจจะมี ก ารร อ งเรี ย น เนื่องจากมีกระทบตอการใหบริการ

สามารถชนะโหวตได เนื่ อ งจากมี บริษัทหลักทรัพยฯ หลายแหงที่เห็น ดวยในแนวคิดดังกลาว อยางไรก็ดี ในเบื้องตนยังไมสามารถระบุไดวาจะ สามารถเปดเสรีคาหลักทรัพยไดกอน ป 55 ได ห รื อ ไม เนื่ อ งจากมี ก าร ประกาศกฎเกณฑ ที่ ชั ด เจนว า จะมี การเปดเสรีคาหลักทรัพยในป 55 ขณะที่ ก อ นหน า นี้ บล.คั น ทรี่กรุป (CGS) ไดยกเลิกโปรโมชั่นคิด คาคอมมิชชั่น 0% กับลูกคาที่มีวอลุม เทรดเฉลี่ยตอวันเกิน 20 ลานบาทขึ้น ไปแลวเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผานมา หลัง จากที่ ท างนายกสมาคมบริ ษั ท หลั ก

ทรัพยไดโทรมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยขณะนี้กลับไปใชคาคอมมิชชั่นใน แบบขั้ น บั น ไดตามที่ ไ ด ก ำหนดไว พรอมทั้ง บล.กสิกรไทย (KS) ที่ยืนยัน ไมสนแขงราคาคาคอมม 0% โดยมอง วาควรแขงกันที่คุณภาพบทวิเคราะห และการใหบริการลูกคามากกวา รวม ถึง บล.ธนชาต เองก็ไมมีนโยบายใช อัตราคิดคาคอมมิสชั่น 0% และเชื่อวา ทุ ก บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จ ะทำธุ ร กิ จ บน พื้นฐานที่บริษัทฯ มี

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

มอรแกนสแตนเลย แนะเก็งกำไรวัตถุดิบอุตฯ รายงานข า วต า งประเทศระบุ ว า มอรแกนสแตนเลยชี้ราคาสินคา โภคภัณฑกลุม วัตถุดิบอุตสาหกรรมที่ลดลงในสัปดาหที่ผานมา เป น โอกาสที่ จ ะซื้ อ เก็ ง กำไร เนื่ อ งจากความ ต อ ง ก า ร สิ น ค า โ ภ ค ภั ณ ฑ ก ลุ ม วั ต ถุ ดิ บ อุตสาหกรรมในป 2010 ยังคงมีอยูสูง โดยในสั ป ดาห ที่ ผ า นมา ดั ช นี รอยเตอรส/เจฟเฟอรี่สซีอารบี ซึ่งเปนดัชนีราคา สิ น ค า โภคภั ณ ฑ วั ต ถุ ดิ บ อุ ต สาหกรรม 19 รายการลดลงแตะระดั บ ต่ ำ สุ ด นั บ แต เ ดื อ น ตุลาคมปที่ผานมา “ราคาที่ลดลงนับเปนโอกาสซื้อ การเท ขายจะผ า นพ น ไป เนื่ อ งจากเป น เพี ย งการลด ความเสี่ยงเทานั้น และไมใชความตื่นตระหนก เหมือนเชนที่เกิดในชวงเลหแมนบราเธอรสลม ละลาย’ นายฮุสเซ็น อัลลิดินาผูอำนวยการฝาย วิจัยตลาดสินคาโภคภัณฑที่มอรแกนสแตนเลย กลาว

News Station

หน้า 5

กรีซยันจะแกปญหา วิกฤตการณคลังเอง

ขณะนี้บงชี้วากรีซอาจจำเปนตองไดรับความ ช ว ยเหลื อ จากสถาบั น การเงิ น และรั ฐ บาลใน ยุ โ รป” นางเจเน็ ต เฮนรี่ หั ว หน า นั ก รายงานขาวตางประเทศระบุวา กรีซยืน เศรษฐศาสตรที่เอชเอสบีซีโฮลดิ้งส กลาว ยันที่จะแกปญหาการขาดดุลงบประมาณโดย ลำพัง และจะไมขอความชวยเหลือจากสหภาพ กัมพูชาวอนสหรัฐฯ ใหยกหนี้ ยุ โ รป หรื อ อี ยู เนื่ อ งจากจะเป น การส ง 339 ลานดอลล สัญญาณที่จะยิ่งทำใหความเชื่อมั่นลดลง “การสงสัญญาณที่เลวรายที่สุดคือการ รายงานข า วต า งประเทศว า กั ม พู ช า ขอความชวยเหลือจากภายนอก ซึ่งเปนสิ่งที่เรา ร อ งขอให ส หรั ฐ ฯ ยกหนี้ จ ำนวน 339 ล า น จะไมทำ เราจะแกปญหาการขาดดุลนี้เอง และ ดอลลาร ซึ่งกูมาตั้งแตทศวรรษที่ 1970 หรือ ให การจัดเก็บรายไดของรัฐบาลในเดือนมกราคม พิ จ ารณาแปลงหนี้ ดั ง กล า วเป น เงิ น ช ว ยเหลื อ ที่ผานมาสูงกวาที่ประมาณการไว” นายจอรจ เพื่อการพัฒนาประเทศแทน ปาปาคอนสแตนติน รัฐมนตรีวาการกระทรวง โดยกั ม พู ช าได เ สนอข อ เรี ย กร อ ง การคลังกรีซ กลาว ดังกลาวตอนายสก็อต เมอรเชี่ยลรัฐมนตรีชวย ขณะที่ผูนำอียูมีกำหนดการจะประชุมใน วาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ซึ่งอยู วันที่ 11 กุมภาพันธนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทาง ระหวางเยือนกัมพูชา เศรษฐกิจ และอาจมีการหารือเกี่ยวกับการแก “กัมพูชาไดขอใหรัฐบาลสหรัฐฯยกหนี้ ปญหาฐานะการคลังของกรีซ ดั ง กล า ว แต ห ากไม ส ามารถทำได ก็ ใ ห แ ปลง ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลกรีซ 70% ของหนี้ดังกลาวเปนเงินชวยเหลือเพื่อการ อายุ 2 ปไดเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ พัฒนาประเทศแทน” นายเมอรเชี่ยลกลาว 10 ป หลังนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับปญหาฐานะ ทั้ ง นี้ หนี้ ดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น ในสมั ย ของ การคลังของกรีซ นายพลลอน นอล ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก “ภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ สหรัฐฯ ใหเขาสูอำนาจในทศวรรษที่ 1970

FOCUS ประกาศ.... ยังไมมีติดตอเทกโอเวอร

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ประธาน กรรมการ บมจ. โฟคัส ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น (FOCUS) เปดเผยวา บริษัทฯ ยัง ไมไดรับการติดตอจากนายวิรัตน อุดมสินวัฒนา หรือ “เสี่ยวิลลี่” นักลงทุนรายใหญ เพื่อขอเขาไป เทกโอเวอร ซึ่งโดยสวนตัวก็ไมไดรูจักกัน

อนุชา สิหนาทกถากุล

อยางไรก็ดี บริษัทฯพรอมที่จะเจรจา ไม ว า จะเป น นั ก ลงทุ น หรื อ พั น ธมิ ต รรายใดก็ ตาม หากจะเข า มาช ว ยสนั บ สนุ น ให ธุ ร กิ จ ของบริษัทฯมีศักยภาพเติบโตไดอยางตอเนื่อง และมั่นคง “โดยสวนตัวผมไมรูจักนายวิรัตนและ ยังไมเคยพูดคุยทางธุรกิจ ซึ่งไมวาใครก็ตาม อาจเป น นั ก ลงทุ น หรื อ ไม ใ ช นั ก ลงทุ น หาก ตองการรวมธุรกิจและทำใหธุรกิจเราดีขึ้น เรา พร อ มที่ จ ะคุ ย ทั้ ง นี้ โ ดยส ว นตั ว ไม ไ ด ถื อ หุ น FOCUS แตครอบครัวจะถือหุนอยู ซึ่งจะเนน การลงทุนระยะยาวมากกวาที่จะซื้อมาขายไป” นายอนุชา กลาว ด า น แ น ว โ น ม ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ประธานกรรมการ ระบุวา บริษัทฯ ตั้งเปาราย ได ใ นป นี้ เ ติ บ โต 30 - 40% จากป ก อ น โดย ปจจุบันบริษัทฯ มีมูลคางานในมือ (Backlog)

อยู ที่ ป ระมาณ 500 - 600 ล า นบาท ซึ่ ง จะ ทยอยรับรูรายไดเขามาอยางตอเนื่อง อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ได รั บ แบบ รายงานการได ม า หุ น ของบมจ. โฟคั ส ดี เ ว ล ล อ ป เ ม น ท แ อ น ด ค อ น ส ต รั ค ชั่ น (FOCUS) โดย นายวิรัตน อุดมสินวัฒนา ซึ่ง เปนการไดมา เมื่อวันที่ 04/02/2553 จำนวน หลักทรัพยที่ไดมาคิดเปน 0.3% ของสิทธิออก เสี ย งทั้ ง หมดของกิ จ การจำนวนหลั ก ทรั พ ย ภายหลั ง การได ม าคิ ด เป น 5.1% ของสิ ท ธิ ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

หน้า 6

Gr n Forward

LH คืนจอลุนวิ่งยาวถึง 6.10 บ.

Thinking Green, Live Green

เริ่มหวนคืนจออีกครั้งสำหรับหุน LH หลังเสนกราฟหุนสอแวว.... อึ่มม... จากกอนหนาที่ทำเอานักลงทุนหัวใจตุมๆ ตอมๆ กัน เพราะเวลาดีๆ ไดแปบๆ แตเวลารายก็ทำซะใหเจ็บจี๊ดๆ กันเลยทีเดียว ทวาคราวนี้อาจไมเหมือนวันวานก็ไดเพราะการปรับขึ้นลาสุดมัน มาหลังจากที่มีขาววา LH ไดขายหุนของ Q - CON ที่ถืออยูจำนวนเกือบ 41 ลานหุน ใหแก SCC ฉะนั้นนักลงทุนที่คิดจะเก็งกำไรตออีกในวันนี้ก็คง ตองทำใจไวดวยวา เราไมใชไมแรกๆ สิ่งที่ตองระวังก็คืออยาใหเกิดมีแรงเทขายออกมาทำเสียศูนยอีก ครั้งแลวกัน นักวิเคราะห บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินสัญญาญหุน LH มีโอกาสไปตอได จึงแนะระยะสั้นให “ซื้อเก็งกำไร” โดยมองแนวตานแรก 5.90 บาท และถัดไปที่ 6.10 บาท สวนกรอบแนวรับอยูที่ 5.60 บาท, 5.50 บาท ตามลำดับ วานนี้ราคาหุน LH ปดที่ 5.75 บาท บวก 0.10 บาท หรือ 1.77% มูลคาซื้อขาย 163.47 ลานบาท

WE CAN’T DO THIS ALONE Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคาหุ น ณ สิ้ น วั น ที่ 09/02/2553 Symbol AccVol LH 28,475,000 Last AccVal(K฿) 5.75 163,474 Chg %Fluct 0.10 3.48 %Chg P/E 1.77 15.54 Open P/BV 5.65 2.22 High DPS(Baht) 5.80 0.24 Low Yield(%) 5.60 4.23 Prev EPS(Baht) 5.65 0.37 Avg MktCap(Mil.) 5.74 57,649

ขอมูล LH

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 26/11/2552 จำนวนหุน ผูถือหุนรายใหญ 1. 2. 3.

วันทำการซื้อขายที่ผานมาพบหุนซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 5.75 บาทหนาแนนสุด

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด นายอนันต อัศวโภคิน GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C นายอนั น ต อั ศ วโภคิ น

4. 5. บริษัท เมยแลนด จำกัด

2,102,382,833 1,503,050,340

(%) 20.97

14.99

1,244,598,829

12.41

879,589,283 563,574,391

8.77 5.62

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

หน้า 7

กรณยันไมถอนมาตรการกระตุนศก.เร็วๆ นี้ ออมสินหวังปนี้ผลงานโตทะลุ10%

น า ย ก ร ณ จ า ติ ก ว ณิ ช รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง เปดเผยวา รัฐบาลยังไมคิดที่จะถอน มาตรการกระตุนเศรษฐกิจในเร็วๆ นี้ เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ โลกยั ง คงเปราะ บางอยู ที่จะกระทบรายไดจากการสง ออกและการท อ งเที่ ย ว โดยยั ง ต อ ง ระมั ด ระวั ง และยั ง ต อ งค อ ยๆ เป น คอยๆ ไปในการคิดถึงเรื่องนี้ ไมใชใน เร็วๆ นี้ เขา ยืนยันดวยวา เม็ดเงินที่ จะใชในโครงการไทยเขมแข็งยังคงเดิม แตอาจเปลี่ยนแหลงที่มาของเงินทุน ขณะที่ จ ะใช เ งิ น งบประมาณในการ กระตุนเศรษฐกิจมากขึ้นแทนการกูเงิน “กรณี ที่ ทั่ ว โลกได มี ก ารตั้ ง คำถามว า จะถอนมาตรการกระตุ น เศรษฐกิจเมื่อใด ซึ่งที่ประชุมไดมีขอ สรุ ป ว า การถอนมาตรการกระตุ น เศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการ คลั ง ยั ง เร็ ว เกิ น ไป เนื่ อ งจากขณะนี้ เศรษฐกิจยังมีความเปราะบาง โดย เฉพาะประเทศแถบยุ โ รปยั ง เกิ ด ป ญ หาการชำระหนี้ ซึ่ ง จะส ง ผลต อ การฟนตัวของเศรษฐกิจ” นายกรณ กลาว กอนหนานี้ นายอภิสิทธิ์ เวช

KBANK-TMBแหออก สินเชื่อใหมดึงลูกคาSME นายปกรณ พรรธนะแพทย รอง กรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปดเผยวา ธนาคารไดออก ”บริ ก ารสิ น เชื่ อ SME เลื อ กได ” (The SME Loan Of Your Choice) ซึ่งเปน นวัตกรรมสินเชื่อสำหรับผูประกอบการ เอสเอ็ ม อี แ บบใหม ที่ ลู ก ค า สามารถ เลือกรูปแบบการผอนชำระ อัตราดอก เบี้ย และการแปลงเงินสวนที่ผอนชำระ แลวเป นวงเงินหมุนเวียนได ชวยใหผู ประกอบการมี ค วามยื ด หยุ น ในการ บริ ห ารกิ จ การ และทางเลื อ กในการ บริ ห ารสภาพคล อ งให ส อดคล อ งกั บ สถานะของธุรกิจ โดยสามารถเลือกรูป แบบโครงสร า งสิ น เชื่ อ ได ห ลากหลาย ไดแก การเลือกรูปแบบการผอนชำระ เงินกูเทากันทุกงวดเปนเวลา 5 ป หรือ เลือกผอนชำระขั้นต่ำ 60% ของยอด

ชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี ระบุ ว า รั ฐ บ า ล ก ำ ลั ง ม อ ง ห า จั ง ห ว ะ เหมาะสม ที่ จ ะลดการกระตุ น เศรษฐกิ จ ของประเทศ หลั ง เห็ น สั ญ ญาณเศรษฐกิ จ เร ง ตั ว ขึ้ น โดย ขณะนี้อยูระหวางรอดูตัวชี้วัด และ ได ห ารื อ กั บ ส ว นที่ เ ป น ผู ก ำหนด นโยบายแลว

นายเลอศั ก ดิ์ จุ ล เทศ ผู อ ำ น ว ย ก า ร ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น เปดเผยวา ในปนี้ธนาคารตั้งเปาผล การดำเนินงานทุกดานเติบโตไมต่ำ กวา 10% ทั้งการเติบโตของสินเชื่อ และสินทรัพย โดยในปนี้ธนาคารมุง เ น น ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น โ ด ย 4 ยุทธศาสตรหลัก คือ ขยายกลุมลูก

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจาคใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรถไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจาคดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ผอนชำระตอเดือนในชวง 18 เดือน แรก สำหรับผูที่ผอนชำระแลว 3 เดือน ขึ้ น ไป ยั ง สามารถแปลงเงิ น ที่ ผ อ น ชำระแลวมาเปนวงเงินโอดีสำหรับใช หมุนเวียนทางธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ดวย นอกจากนี้ ผูประกอบการ สามารถเลือกรูปแบบอัตราดอกเบี้ย ให ส อดคล อ งกั บ รายได แ ละการ บริ ห ารความเสี่ ย งจากต น ทุ น อั ต รา ดอกเบี้ยเงินกูได คือ แบบที่ 1 อัตรา ดอกเบี้ยคงที่ในชวง 12 หรือ 18 เดือน แรก แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ตลอดระยะเวลากู โดยธนาคารฯ ตั้ ง เป า ภายในสิ้ น ป จ ะมี ผู ใ ช บ ริ ก าร ประมาณ 1,000 ราย วงเงินสินเชื่อ รวม 3,000 ลานบาท นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย อ ม ธ น า ค า ร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB กลาววา ธนาคารไดออกสินเชื่อ “โอดี ไมตองใชหลักประกัน ทีเอ็มบี เอสเอ็ม อี” โดยลูกคาที่ขอสินเชื่อดังกลาวไม ต อ งยื่ น หลั ก ทรั พ ย ค้ ำ ประกั น โดย ธนาคารจะพิจารณาจากผลประกอบ

คาเปาหมาย เสริมสรางศักยภาพทาง เศรษฐกิจ สังคม ระดับฐานราก และ ส ง เสริ ม การออมและสร า งวิ นั ย ทาง การเงิน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ และ ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น นอกจากนี้ธนาคารมีแผนจะเพิ่มและ ขยายธุ ร กรรมทางการเงิ น ที่ ห ลาก หลาย โดยมุงเนนความทันสมัย ทั้ ง นี้ ธ นาคารตั้ ง เป า หนี้ ที่ ไ ม กอใหเกิดรายได (NPL) ป 2553 ลดลง มากกว า 10% โดยสิ้ น ป นี้ ค าดว า จะ ต่ ำ กว า 2% จากป จ จุ บั น NPL อยู ที่ 2.20% โดยธนาคารได น ำข อ มู ล ของ ลูกคามาบริหารจัดการ โดยในป 2552 มีการปรับโครงสรางหนี้ของลูกคา ซึ่ง พบวาเมื่อนำขอมูลมาดำเนินการก็ทำ ใหการบริหารจัดการ NPL เปนไปไดดี สำหรั บ ป 2552 ที่ ผ า นมา ธนาคารมีกำไรสุทธิกอนการตรวจสอบ โดยสำนักงานตรวจเงินแผนดิน อยูที่ 15,904 ลานบาท เติบโตกวาเปาหมาย ที่วางไวที่ 13,500 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น จากป 2551 ประมาณ 18.92% หลัง ธนาคารไดปรับกลยุทธตามวิสัยทัศน เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานทำ ให ป ริ ม าณสิ น เชื่ อ มี ก ารเติ บ โตใน ทิศทางที่ดี โดยมาจากรายไดรวมกวา 46,273 ลานบาท แบงเปนรายไดจาก ดอกเบี้ ย การให สิ น เชื่ อ 33,625 ล า น บาท คิ ด เป น 73% ของรายได ร วม ทั้งหมด และสัดสวนอีก 27% เปนราย ได ที่ มิ ใ ช ด อกเบี้ ย อาทิ รายได ค า ธรรมเนี ย มและผลตอบแทนจากการ ลงทุ น ในตลาดเงิ น ตลาดทุ น และ ตราสาร

การเปนหลัก ซึ่งสามารถอนุมัติวงเงินกู ไดสูงสุดถึงรายละ 10 ลานบาท ในอัตรา ดอกเบี้ยตั้งแต MOR + 4.5% ถึง 8.5% ต อ ป ซึ่ ง MOR ของ TMB ในป จ จุ บั น เทากับ 6.5% ลูกคาจะรับเงินไดภายใน 9 วั น ทำการ หลั ง จากยื่ น เอกสารการ สมั ค รครบ โดยลู ก ค า ไม ต อ งนำหลั ก ประกันมาค้ำประกันหรือจำนองนั้น ซึ่ง เรามั่นใจวา สินเชื่อในรูปแบบ โอดีที่ไม ตองใชหลักประกันนี้ เปนสินเชื่อที่เอส เอ็ ม อี ที่ มี ข อ จำกั ด เรื่ อ งหลั ก ประกั น แต ธุรกิจโอดีรอคอยและตองการจากระบบ ธนาคารมานานแลว www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553 เดทเวทตัน อายุเฉลี่ยของกองเรือ 17.88 ป

TTA ขายเรือ “ทอร สปริต” รับทรัพยเขาเปา61.89ล. ม.ล. จั น ทรจุ ฑ า จั น ทรทั ต กรรมการผู จัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.โทรี เซนไทย เอเยนต ซี ส (TTA) เป ด เผยว า บริ ษั ท ทอรสปริต ชิปปง จำกัด (บ.ยอยของ TTA ที่ถือหุนใน สัดสวน 99.99%) ไดทำการขายเรือชื่อ “ทอร สปริต” ขนาดระวางบรรทุ ก 16,248 เดทเวทตั น ให กั บ Confidence Shipping Limited S.A., Nevis ในราคา 1,875,000 ดอลลารสหรัฐ หรือแปลงเปนเงินไทยคิด เปนจำนวน 61,896,750 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐ เทากับ 33.0116 บาท) ทั้งนี้ ภายหลัง การขายเรือดังกลาวจะทำใหกองเรือของกลุม TTA เหลือเพียง 33 ลำ ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 27,712

APC ชวดเงินคาขายโรงงาน52ล. เหตุผูซื้อทำเรื่องขอกูแบงกไมผาน นายปรี ช า ปุ ณ ณกิ ติ เ กษม ประธาน กรรมการ บมจ.แอดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) (APC) แจงวา คณะกรรมการบริษัทฯ ได รั บ จดหมายแจ ง ขอยกเลิ ก การขอซื้ อ อาคาร โรงงานและสำนักงาน และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ อัน เปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัท ขนาดเนื้อที่ 7 ไร 1 งาน 86 ตารางวา ที่มีมูลคารวม 52,000,000 บาท จากผู ซื้ อ คื อ นายปรี ช า ปุ ณ ณกิ ติ เ กษม ประธานกรรมการ เนื่ อ งจากผู ซื้ อ ไม ไ ด รั บ การ สนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

หน้า 8

DEMCO ยิ้ ม รั บ งานโครงการไฟฟ า พลั ง ลม 800 ล. นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต รองกรรมการผู จัดการ บมจ.เด็มโก (DEMCO) บริษัทฯ ไดลงนาม ในสั ญ ญาก อ สร า งโครงการผลิ ต กระแสไฟฟ า พลั ง งานลม มู ล ค า โครงการ 800 ล า นบาท กั บ บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอรปอเรชั่น จำกัด ผู พั ฒ นาโครงการผลิ ต ไฟฟ า พลั ง งานลมเขาค อ จังหวัดเพชรบูรณ ทั้งนี้โครงการดังกลาวเปนการ ผลิตไฟฟาพลังงานลมขนาดใหญแหงแรกในไทย ที่มีขนาดการผลิตกระแสไฟฟา 50 - 60 เมกะวัตต ซึ่งไดรับหนังสืออนุมัติรับซื้อไฟฟาจากการไฟฟา ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนที่เรียบรอย แลว

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme  “ติดแนวตาน 100 บ./ก.ก.” นายชัยวัฒน เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 475 สัญญา สถานะคงคาง 2,190 สัญญา - ปด 98.70 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.20 บ. (สัญญาสงมอบเดือนก.ย. 53)

ปจจัยบวก - สัญญาณเทคนิคยังอยูใ นรอบรีบาวด ปจจัยลบ - แนวตาน 100 บาท ยังเปนแนวตานทีแ่ ข็งแกรง - ปญหาการเงินในยุโรปยังกดดันการลงทุนทัว่ โลก - วอลุม เบาบางเพราะใกลวนั หยุดตรุษจีน - เงินดอลลารแข็งคากดดันราคาโภคภัณฑทวั่ โลก กลยุทธ - แนะเปดสถานะขาย (สัญญาสงมอบเดือนก.ย. 53) - แนวรับ 97 บ./ก.ก. - แนวตาน 100 บ./ก.ก.



“ลงทั้งเทคนิค และพื้นฐาน”

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ ำนวยการฝายธุรกิจอนุพนั ธบริษทั หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 12,014 สัญญา สถานะคงคาง 21,064 สัญญา - ปด 474.30 จุด ลดลง 0.90 จุด (สัญญา S50H10 มี.ค. 53) ปจจัยลบ - สัญญาณทางเทคนิคยังเปนขาลง - เสือ้ แดงพรอมชุมนุม - นลท.รอดูผลคดียดึ ทรัพย อดีตนายกฯ ทักษิณ - ลุน การแกปญ  หาการเงินยุโรป วันที่ 11 ก.พ.นี้ - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 1,115.70 ลานบาท กลยุทธ - ถือสถานะขายตอ (สัญญา S50H09 มี.ค. 53 ) - แนวรับ 464 จุด - แนวตาน 474 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 470 จุด แนวตาน 482 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

Dynamic Station

หน้า 9

เปดคัมภีร HTECH ฝามรสุมเศรษฐกิจ เมื่อสัปดาหที่แลว “พีท ริมชลา” กรรมการผูจัดการ บมจ.แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) หรือ HTECH เปดเผยถึงมุมมองของธุรกิจซึ่งมั่นใจวาปนี้จะเดินหนาตอไดอยางแนนอน..และสัปดาหนี้จะบอกถึงกลยุทธในการที่จะ กาวไปใหถึงเปาหมาย...ซึ่ง HTECH มีความโดดเดนในเรื่องของการผลิตที่ทันสมัย และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ***อุปสรรคของปนี้ อุปสรรคตางๆที่อาจเกิดขึ้นในป 2553 ที่บริษัทมีความกังวลอยูบาง เชน การเปดการ คาเสรี หรือ FTA เพื่อใหสินคาตางชาติเขามา โดยไมมีภาษีนำเขาหรือ 0% ซึ่งอาจทำใหราคา สินคาที่บริษัทผลิตอยูบางรายการถูกผลกระทบ บาง แตทางบริษัทมีแผนการลดตนทุนวัตถุดิบไว เรี ย บร อ ยแล ว ขณะที่ ป ญ หาทางการเมื อ ง ภายในประเทศไทยเองก็ ยั ง เป น จุ ด อ อ นอย า ง มาก ซึ่งอาจสงผลใหนักลงทุนที่เราเองพยายาม เจรจาอยู เ กิ ด ความวิ ต กกั ง วลจนไม ส ามารถ ตัดสินใจลงทุนกับเราได ***ใชกลยุทธมัดใจ..รักษาฐานลูกคา ผมคงเนนในเรื่องของคุณภาพสินคา เปนสิ่งสำคัญ โดยจะตองปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นจาก เดิม ทั้งในเรื่องความแมนยำและอายุการใชงาน ราคาก็ตองเปนธรรมและสมเหตุสมผล สวนดาน

“พีท ริมชลา”

การบริการ บริษัทยังคงตองเพิ่มบุคลากรใหมี ประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิม เนื่องจากบริษัท จะมีผลิต ภั ณ ฑ ใ หม ๆ เพิ่ ม มากขึ้ น นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมที่จะออกแบบผลิตภัณฑใหมให ตรงความตองการเฉพาะเจาะจงกับลูกคา เพื่อ ลดตนทุนในเรื่องของการผลิตชิ้นสวนตางๆ ของ ลูกคาเอง ซึ่ ง เราประสบความสำเร็ จ มากในป 2552 ที่ผานมา ***โดดเดนที่ศักยภาพการผลิต ความโดดเดนของบริษัท คือ ศักยภาพ การผลิตที่ใชเครื่องจักรที่ทันสมัย และมากพอ เพื่อรับคำสั่งซื้อไดทันตอเวลา บริษัทมีบุคลากร ที่มีความรู ความสามารถและประสบการณใน การผลิ ต อย า งเพี ย งพอ นอกจากนี้ ยั ง เน น ย้ ำ Special Cutting Tool ที่ยากตอการหาไดใน เมื อ งไทยจากคู แ ข ง คนอื่ น ๆ และพยายามใช ระบบ One-Stop Service ในสวนของ Jig & Fixture, Gauge, Metal Fabrication ซึ่งสนอง ความต อ งการของลู ก ค า ในขบวนการผลิ ต ได อยางครบวงจร เราชวยออกแบบ และทดสอบ ผลิตภัณฑ Cutting Tools, Jig & Fixture อยาง ครบครั น เช น กั น ก อ นจะมี ก ารส ง มอบ ซึ่ ง จะ สามารถลดภาระใหลูกคาไดมาก ทำใหลูกคา ตางๆ พึงพอใจกับการบริการในสวนนี้ของบริษัท อยางมาก ***บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจในป 2553 เปนตนไปเรายังไมเปลี่ยนแปลง โดยมุง เน น การเพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ๆ (PCD Cutting Tools และ Carbide Cutting Tools) เพื่อรองรับ ความหลากหลายของอุตสาหกรรม ลดตนทุนทั้ง ในดานวัตถุดิบและเพิ่มศักยภาพการผลิตโดยใช เครื่ อ งจั ก รที่ เ ป น ระบบกึ่ ง อั ต โนมั ติ แ ละระบบ อั ต โนมั ติ นอกจากนี้ เ ราก็ ยั ง จะมี ก ารพั ฒ นา สินคาและธุรกิจใหมๆ อยางตอเนื่องเพื่อรักษา อัตรากำไรสุทธิไวใหไดไมต่ำกวารอยละ 25 และ อีกเปาหมายสำคัญคือการพัฒนาบุคลากรอยาง

ตอเนื่องโดยสงเสริมบุคลากรรุนใหมใหมีความรู ความสามารถให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงของ ระบบเศรษฐกิจของโลก ***ไม ต อ งห ว งผลประกอบการป 53 ยั ง เติบโตดีตอเนื่อง หากทุ ก อย า งเป น ไปตามที่ บ ริ ษั ท คาดการณและวางแผนไวแนวโนมผลประกอบ การป 2553 คาดวาจะมียอดขายอยูที่ประมาณ 350 ล า นบาท หรื อ เติ บ โตมากกว า ป 2552 ประมาณ 50% ขณะที่ อั ต รากำไรสุ ท ธิ (Net Margin) คาดวาไมนาจะต่ำกวาป 2552 ที่เฉลี่ย ประมาณ 27%

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

Lifestyle Station

บิลล เกตส + ไมโครซอฟท = (โคตร) รวย

หน้า 10

(ตอนจบ)

เกื อ บๆ หนึ่ ง ทศวรรษต อ มา โปรแกรมอิ น เทอร เ น็ ต เอกซ พ ลอเรอร (Internet Explorer) ซึ่งเปนโปรแกรมเว็บเบราวเซอรของไมโครซอฟท ไดมาแทนที่ โปรแกรมเน็ต สเคปเนวิเกเตอร (Netscape Navigator) ซึ่งหลายคนอธิบาย ความสำเร็จดังกลาววา เกิดจากการที่ไมโครซอฟทไดรวมเอาอินเทอรเน็ตเอกซพลอ เรอรไวในระบบปฏิบัติการวินโดวส โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มแตอยางใด สวนผูที่มี ความเห็ น ขั ด แย ง กล า วว า การรวมเอาอิ น เทอร เ น็ ต เอกซ พ ลอเรอร ไ ว ใ นระบบ ปฏิบัติการนั้น สำคัญนอยกวาการที่ไมโครซอฟทไดพัฒนาความสามารถของอิน เทอรเน็ตเอกซพลอเรอร จนถึงระดับที่เทียบไดกับเน็ตสเคปเนวิเกเตอร ในฐานะสถาปนิกซอฟตแวรผูวางยุทธวิธีการขายสินคาของไมโครซอฟท บิลล เกตสไดเพิ่มความหลากหลายของประเภทสินคาไปอยางกวางขวาง และเมื่อ สินคานั้นๆ ครองตำแหนงสินคายอดนิยมในบรรดาประเภทเดียวกัน เกตสก็จะ พยายามทำทุ ก วิ ถี ท างเพื่ อ ป อ งกั น ตำแหนงนั้นไว การตัดสินใจทางยุทธวิธี ของเกตสและของผูบริหารระดับสูงของ ไมโครซอฟทคนอื่นๆ ทำใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมการแขงขันทางการตลาดจับตามอง และในบาง กรณีถูกวินิจฉัยวาเปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย เชนกรณีที่ไมโครซอฟทถูกฟองรองในขอหาผูกขาด ทางการตลาดจากการรวมเอาอินเทอรเน็ตเอกซพลอเรอรไวในระบบปฏิบัติการวินโดวสเปนตน และนี่ก็เปนประวัติเบื้องตนของชายผูนี้ผูที่ไดรับการยกยองวาเปนบุคคลที่รวยที่สุดในโลก .....................End...................

ธอส. รวมน้ำใจไทยบริจาคเงินชวยเหลือ ผูป ระสบภัยแผนดินไหวในประเทศเฮติ ธนาคารอาคารสงเคราะห เชิญชวน พนั ก งาน ลู ก ค า และประชาชนทั่ ว ไป ร ว ม บริจาคเงินเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยแผนดิน ไหวในประเทศเฮติ ภายใตโครงการ “ธอส. ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย เฮติ ” โดยสามารถ บริจาคไดที่กลองรับบริจาคเงินของธนาคาร หรื อ โอนเงิ น ผ า นเคาน เ ตอร ก ารเงิ น ของ ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ บัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “ธอส. ชวยเหลือผูประสบภัยเฮติ” สาขาสำนักพระราม 9 เลขที่บัญชี 001-11073967-3 ตั้ ง แต วั น นี้ ถึ ง วั น ที่ 31 มี . ค. 53 หรือสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ศูนย ลูกคาสัมพันธ ธนาคารอาคารสงเคราะห โทร. 02-645-9000

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

Lifestyle Station

หน้า 11

มุมประกัน

คปภ.หวังป53เบีย้ ประกันรับรวมโต15-18% นางจันทรา บูรณฤกษ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปดเผยวา ในป 2553 ไดตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวนเบี้ยประกันภัยตอจีดีพีใหมาอยูที่ระดับ 4.6% จากป 2552 ที่อยูที่ระดับ 4.20% โดยเปนการ คาดการณภายใตสมมติฐานการขยายตัวของจีดีพีที่อยูในกรอบ 3.3 - 3.5% ทั้งนี้ ไดตั้งเปาหมายผูบริโภคจะหันมาใชบริการประกันภัยเพิ่มขึ้น โดยคาดวาระบบการประกันภัยของไทยจะเติบโตทั้งในดาน เบี้ยประกันภัยรับ สินทรัพย และเงินกองทุนในระดับ 15 - 18% แบงเปนเบี้ยประกันภัยรับของธุรกิจประกันภัยมีมูลคาประมาณ 4.24 แสนลานบาท เติบโต 15.01% จากป 2552 ที่มีมูลคา 3.68 แสนลานบาท ขณะที่ธุรกิจประกันชีวิตจะมีมูลคาประมาณ 3.05 แสนลาน บาท เติบโต 18% จากป 2552 ที่มีมูลคา 2.58 แสนลานบาท และธุรกิจประกันวินาศภัยมีมูลคา 1.19 แสนลานบาท เติบโต 8% จากป 2552 ที่มีมูลคา 1.10 แสนลานบาท “สาเหตุที่ทำใหมั่นใจวาธุรกิจประกันจะสามารถเติบโตไดในป 2553 เพราะนอกจากภาวะเศรษฐกิจจะฟนตัวดีขึ้นการเพิ่ม ชองทางการจัดจำหนายใหมๆ เชน ผานทางธนาคารและหางสรรพสินคา” นางจันทรา กลาว

มุมการตลาด

เอไอเอส ผนึกกำลัง มีเดีย สตูดโิ อ เปดตัว “เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงการทำขาวดวย AIS BlackBerry” นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ รองกรรมการผูอำนวยการ สายงานการตลาด บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กลาววา “แนวทางของเอไอเอสมุงใหความสำคัญตอการรวมมือกับพันธมิตรอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เฉกเชนระบบ นิเวศน หรือ ECOSYSTEM เนื่องจากเทคโนโลยีสื่อสารไรสายปจจุบันไดถูกพัฒนาไปอยางไรขีดจำกัด ผสมผสานดวยรูปแบบที่หลาก หลาย อันจะทำใหสามารถเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ และสรางโอกาส ในการสรางสรรครูปแบบใหมๆ ทางธุรกิจตางๆ” สำหรับความรวมมือกับ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ในครั้งนี้ เอไอเอส ไดนำเทคโนโลยีของ BlackBerry Smart Phone ที่ ปจจุบันไดรับความนิยมอยางยิ่ง มาเปนอาวุธสำคัญในการเสริมศักยภาพใหทีมขาวของมีเดีย สตูดิโอ แข็งแกรงมากยิ่งขึ้น โดย นายสม ชัย กลาวเพิ่มเติมวา “BlackBerry ถือเปนสมารตโฟนที่มีฟงกชั่นสมบูรณแบบ ผสมผสานทั้ง Business รวมถึง Multi Media เขาดวย กันอยางลงตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง BlackBerry Bold 9700 Smart Phone รุนลาสุด ที่เพิ่มหนวยความจำขึ้นอีก 2 เทา, สามารถทำงาน เชื่อมตอกับ Mac OS, รองรับการใชงานบนเครือขาย 3G, WiFi, กลอง 3.2 ลานพิกเซล, หนาจอ HVGA ที่คมชัดสุดๆ จึงถือไดวาเหมาะ กับรูปแบบการทำงานของมีเดีย สตูดิโอ ซึ่งเปนองคกรสื่อมวลชนเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อนำ BlackBerry มาประยุกตใชในงานขาว บนเครือขายที่เชื่อถือไดของเอไอเอส ก็จะยิ่งทำใหการรายงานขาว หรือ เผยแพรขาวของมีเดีย สตูดิโอเปนไปไดอยางไรขอจำกัด ซึ่ง แนนอนผูชมก็จะไดรับอรรถรสและประโยชนจากการรับชมขาวไดมากยิ่งขึ้นอยางแนนอน”

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

“อดิเทพ วรรณพฤกษ”

หน้า 12

(ตอนจบ)

ฝากถึงนักลงทุน อยากฝากใหนักลงทุนอยาลืมวิกฤตเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นที่ผานมา และในมุมมองที่วา วิกฤตเศรษฐกิจที่ผาน มาใหบทเรียนอะไรกับเรามาแลวบาง ยกตัวอยาง เมื่อปที่ เลวรายมากๆ อยางป 1997 - 1998 และป 2008 ซึ่งใน วันนี้วิกฤตนั้นอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดอีก แตอาจจะเปน เหตุผลอยางอื่น อาจจะไมใชเรื่องของการเงิน ดังนั้น จึง ควรลงทุ น ด ว ยความระมั ด ระวั ง และสิ่ ง สำคั ญ การจะ เลือกลงทุนกับกองทุนรวม ก็ควรรูจักวิธีการบริหารของผู จั ด การกองทุ น รู จั ก การทำ Asset Allocation มี ก าร กระจายความเสี่ยง และวิเคราะหวารับความเสี่ยงไดมาก นอยแคไหน อยาลืมเรื่องของ Risk Return ผลตอบแทน

อดิเทพ วรรณพฤกษ

รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายการลงทุน (ประเทศไทย) บลจ. อเบอรดีน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง เมื่อตองการผลตอบแทนที่สูงก็ตอง ยอมรับในความเสี่ยงที่สูงดวยเชนกัน เชน ถาฝากเงินที่เปนเงิน ฝากก็จะไดผลตอบแทนประมาณ 2% แตถาลงทุนและอยาก ไดผลตอบแทนมากกวา 10% ก็ตองเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกหลายเทา อันนี้ถือเปนพื้นฐาน ดังนั้นจะเห็นไดวา ไมมีอะไรที่ Low Risk แลว High Return ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการลงทุนก็ คื อ ไม ว า จะลงทุ น อะไรอยากฝากให นั ก ลงทุ น ติ ด ตามและ ระมัดระวังไวกอนครับ

ON

O W E FLYT

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

ขายหนังสือ ซื้อ SE-ED คาดผลประกอบการ Q4/52 จะเปน ไตรมาสที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ในป 52 เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณฟนตัวและยังได งาน “มหกรรมหนังสือแหงชาติ ครั้งที่ 14” ใน ชวงเดือน ต.ค. 52 เขามากระตุนความตองการ ซื้อหนังสือ ประเมิน Q4/52 บริษัทฯ จะมียอด ขายเท า กั บ 1.24 พั น ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 13%YoY และเพิ่มขึ้น 10%QoQ ประมาณการ ก ำ ไ ร สุ ท ธิ เ ท า กั บ 5 9 ล า น บ า ท เ ติ บ โ ต 55%YoY และ 47%QoQ เมื่ อ เที ย บกั บ ไตร มาส 3/52 รวมทั้งป 52 คาดบริษัทฯ จะมียอด ขาย 4.66 พันลานบาท เพิ่มขึ้น 7%YoY และ กำไร 207 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6%YoY โดยในป 52 บริ ษั ท ฯ มี ก ารเป ด สาขาใหม เ พิ่ ม ขึ้ น 21 สาขา รวมเป น ณ สิ้ น ป 52 บริ ษั ท ฯ มี ส าขา ร า นหนั ง สื อ SE-ED ทั้ ง หมด 324 สาขาทั่ ว ประเทศ ในป 53 ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกรวม ถึ ง ประเทศไทยมี แ นวโน ม ฟ น ตั ว คาดธุ ร กิ จ หนั ง สื อ ประเทศไทยป 53 จะขยายตั ว ตาม

Photo Release

Professional Station

อัตราการขยายตัวของ GDP มองป 53 บริษัทฯ จะมี ย อดขาย 4.87 พั น ล า นบาท เติ บ โต 4%YoY และกำไร 237 ล า นบาท เติ บ โต 15%YoY ทั้ ง นี้ ธุ ร กิ จ ของ SE-ED อยู ใ นช ว ง Cash-Cow มี ส ว นแบ ง ตลาดร า นหนั ง สื อ ใน ประเทศไทยประมาณ 20 - 30% เป น ผู น ำ ตลาดใน 3 ธุรกิจหลัก คือ รานหนังสือ, ผูรับจัด จำหน า ย และสำนั ก พิ ม พ สภาพคล อ งทาง การเงิ น ดี ม ากมี ว งจรเงิ น สด (Cash Cycle) ติดลบ มีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานป ละกวา 300 ลานบาท ในขณะที่ใชเงินในการ ปรับปรุงและขยายสาขาเพียงปละประมาณ 50 - 100 ลานบาท บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลใน อัตรา Dividend Pat - Out Ratio เกือบ 100% ทุกป โดยในชวงป 48 - 51 หุน SE-ED ใหอัตรา ผลตอบแทนจากเงินปนผลระดับ (Dividend Y i e l d ) 7 - 1 1 % ต อ ป ค า ด จ า ก ผ ล ก า ร ดำเนินงานใน Q4/52 บริษัทฯ จะจายเงินปนผล อีก 0.31 บาท/หุน คิดเปน Dividend Yield ที่

หน้า 13

บล.เกียรตินาคิน SE-ED แนะนำ “ซือ้ ” ราคาเหมาะสม 9.38 บาท

3.9% หลั ง จากที่ ง วด 9 เดื อ นแรกของป 52 บริษัทฯ จายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 0.30 บาท/หุน รวมจากผลการดำเนินงานป 52 คาด บริษัทฯ จะจายเงินปนผลที่ 0.61 บาท/หุน และ จากผลการดำเนิ น งานป 53 บริ ษั ท ฯ จะจ า ย เงิ น ป น ผล 0.70 บาท/หุ น คิ ด เป น Dividend Yield ที่ 8.9% SE-ED มีความนาสนใจในการลงทุน เพื่อหวังผลตอบแทนจากเงินปนผล (คาดหุน SE-ED จะให Dividend Yield ระดับ 8 - 12% ตอป) เนื่องจากมีความเสี่ยงจากความผันผวน ของผลประกอบการต่ำ มีความไดเปรียบทาง การแขงขันจากการเปนผูนำตลาดรานหนังสือ แบบครบวงจร ธุรกิจหนังสือ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดมีความแข็งแรง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมหนังสือยังไดรับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ สวนความเสี่ยงจากสินคาทดแทนอยาง สื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น ยังคงตองใชเวลาอีกมาก ในการใหผูบริโภคยอมรับและทดแทนหนังสือ ได 100%

KIAT สรางสมดุลใหระบบนิเวศน

คุณประดิษฐ บัวงาม (ที่ 4 จากซาย) ผูจัดการ บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT สาขาระยอง คุณมารค ฌาคแม็ง (ที่ 4 จากขวาแถวสอง) ผูจัดการโรงงาน บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) หรือ VNT ถายภาพเปนที่ระลึกรวมกับพนักงานบริษัท ในพิธีรับมอบโล “The Best Transport Awards 2009” พรอมรวมกิจกรรมปลูกปะการัง ณ วิหารหลวงพอดำ วัดชองแสมสาร เพื่อเสริมสรางความสมดุลของระบบ นิเวศน และรณรงคใหคนไทยเห็นคุณคาของปะการัง และตระหนักถึงสภาพปญหาสิ่งแวดลอมทางทะเล www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

Í‹ҧàÃçÇÇѹÈءÏ

Gossip Station

หน้า 14

ศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553 นี้ หรืออยางชา ไมเกินเชาวัน จันทรที่ 15 กุมภาพันธ 2553 สำหรับ 12 โครงการที่จะยื่นคำรองขอผอนผัน ใหมีการกอสรางและทดสอบเครื่องจักร แบงเปน โครงการ ที่อยูระหวางการกอสรางจำนวน 9 โครงการ ไดแก บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด , บริษัท สยามเลเทกซสังเคราะห จำกั ด จำนวน 2 โครงการ, บริ ษั ท สยามโพลิ เ อทิ ลี น จำกัด, บริษัท พีทีที ฟนอล จำกัด 2 โครงการ, บริษัท บี เอสที อิลาสโตเมอร จำกัด, บริษัท มาบตาพุด แทงก เทอร มินัล จำกัด และบริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด นอกจากนี้ ยังมีอีก 3 โครงการที่จะยื่นใหดำเนินการกอสราง ไดแก บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เวจี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บี

อาร พี สตีล จำกัด (บริษัทนี้เดิมคือเหล็กบูรพาที่ MILL เขาไปควบเมื่อปกวาๆ ที่ผานมา) และบริษัท วีนิไทย â´ÂËÁÒÂàÅ¢ จำกัด (มหาชน) หรือ VNT ตอจากมาบตาพุดมาตอที่ ขาวจากกระทรวง เมื่อวานนี้ไปตามหาใครคนหนึ่ง พาณิชยซึ่งอาจมีผลกระทบตอนักลงทุนเชนเราๆ ทานๆ คนๆ นั้น ไมใชใครที่ไหน (ฉบับเมื่อวานก็เพิ่ง ได ไ ม ท างใดก็ ท างหนึ่ ง ....เรื่ อ งยี ห มู ว า ...(เอ ย ..ไม เกริ่นไปหนอย) นั่นคือ พี่ชาลอต คนงามนี่เอง ใช...จริงๆ ตั้งใจจะพิมพคำวา เรื่องมีหวูยา....เอยไม เรื่องโขมงครึ่มตูมตามใครๆ ก็พูดวา พี่คน ใช...ตองพิมพวา เรื่องมีอยูวา....) กระทรวงพาณิชย สวยคนนี้ไดลาออกไปจาก MEDIAS ไปเรียบรอยแลว รวมหารือ ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑการระดมทุนบริษัท เหลือแตคุณพี่คนเดียวนี่แหละที่ดูไดแตเพียง จดทะเบียนมหาชน ระดมทุนไดเร็วขึ้นโดยจะสนับสนุน วา.... บอกไมได ตองรอหลังตรุษจีนกอน แนวทางที่จะใหที่ประชุมผูถือหุนสามารถมีมติอนุมัติ สื่อหลายสำนักหลายแขนงขาวตางๆ การเพิ่มทุนไวลวงหนา แลวเมื่อเกิดความจำเปนใน อยากฟงชัดๆ จากปากเจาตัว ก็เลยแหโขยงกัน การที่ตองระดมทุนก็สามารถใหคณะกรรมการ ไปงานแถลงขาวของคายมือแหงหนึ่งตัวยอวา บริษัท เปนผูตัดสินในการจัดสรรหุนเพิ่มทุน A ที่ไดมาประชาสัมพันธความเจงเปงของผลิต Blemished and acne-prone skin? ดังกลาว ตามกรอบที่ประชุมผูถือหุนกำหนดไว Find out what you can do! ภันฑ B ซึ่งงานนี้พี่ชาลอต ที่จำเปนตองมารวม ลวงหนา-อาจตองพิจารณาคะแนนเสียงในการ งานก็โผลมาดวยตามสัญญา เพิ่มทุน จากเดิมกำหนดไวไมนอยกวา 2 ใน ทวาอยาหวังเลยวาใครจะบังคับใหพี่ 3 ของผู ถื อ หุ น และสิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งลง แกเอยปากแถลงเรื่องคาใจไดกอนเวลาอันควร เหลือไมนอยกวารอยละ 50 ซึ่งเปนมาตรฐานที่ มางานก็ตรงเวลาเปะ หมดโอกาสคุยนอกรอบ หลายๆ ประเทศกำหนดในป จ จุ บั น แนวทาง แถมตอนกลับก็ทำอุบายจนนักขาวไมอาจตาม พิจารณาใหบริษัทมหาชนจำกัดจดทะเบียนใน ไปเซาซี้ได พรอมกับทิ้งทายดวยขอความผาน ตลาดหลั ก ทรั พ ย สามารถระดมเงิ น ทุ น โดย การถ า ยทอดสดฝากถึ ง ทุ ก ท า นให ใ จเย็ น ๆ เสนอขายหุน เพิ่มทุน ในราคาที่ต่ำกวามูลคา ....อีกไมนานจะมีงานแถลงอยางเปนทางการ หุ น โดยไม จ ำเป น ต อ งมี ข าดทุ น สะสม ใน สวนจะแถลงในหัวขออะไรไมไดบอก สภาวะที่ราคาหุนตกต่ำ.......อะไรประมาณนี้แล เพราะทุกคนตางเดาและเขาใจตรงกันหมดโดย อี ก เรื่ อ งที่ อ ยากบอกให รู ก็ คื อ ..... มิตองนัดหมาย บอรด PRIN ยกมือผานแผนออกตราสารหนี้ .....ถึ ง บรรทั ด นี้ ก็ ฝ ากกราบขอโทษ สกุลเงินบาท 1,000 ลานบาท โดยอางเหตุเพื่อ R ท า นผู อ า นทุ ก ท า นด ว ยที่ ข า น อ ยมิ อ าจสนอง Eucerin pH5 products ใชในการลงทุนและเปนเงินทุนหมุนเวียน ไม Experience the first skincare with allergy protection ขอมูลอันควรจะนำเสนอไดในวันนี้ ขานอยรูสึก เพียงเทานั้นยังใจปำไฟเขียวจายปนผลเปนเงิน ผิ ด เมื่ อ วานทุ ก ๆ คนสั ง หรณ แ ล ว ล ะ ว า เรื่ อ ง สด 0.15 บาทตอหุน แถมจะแจกหุนปนผลใน แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้น แตดวยการเตรียมการ อัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลจา ที่แยบยลของทานพี่คนงาม ผูนอยจึงมิอาจทำ มาถึงตรงนี้วาดวยเรื่องทิศทางตลาด อะไรไปไดมากกวานี้ ..... เฮอ...รูสึกผิดจริงๆ อนาคตตามธรรมเนียมดีกวา........เกิดอาการ ....ผิดที่ไวใจ.... นิ่งๆ ซะแลวสำหรับราคา Gold Futures หลัง เอาไปงานคายมือถือ A แลว เพื่อไม จากที่ราคาลงมาแรงๆ และก็รีบาวดขึ้นมาจนดู ใหเปนการควาน้ำเหลวโดยสิ้นเชิงจึงหยิบเอา เหมือนจะไดฐานที่เหมาะสม ตอนนี้ก็เลยนิ่งๆ ข า วจากรองกรรมการผู อ ำนวยการ สาย ดูทีทา ประมาณวาปจจัยไหนมากระทบก็พรอม งานการตลาด แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส มา จะโอนออนตามไปอยางงายดาย แตอยางวา ฝากแกขัด (จะแกไดไหมเนี่ย) ตราบใดที่ปญหาทางยุโรปยังไมไดขอสรุป เงิน เขาบอกวา.....ไดตั้งเปาผูใชโทรศัพท ดอลลก็ยังตองแข็งตอไป ทางคุณกิดาการ แหง BlackBerry เพิ่มเปนไมนอยกวา 2 แสนรายใน บล.ฟลลิป เลยบอกวาตอนนี้ราคาทองยังเปน TRADING BY INVESTOR TYPE ปนี้ จากสิ้นป 52 อยูที่ประมาณ 1 แสนราย.......... ขาลง อาจะรีบาวดตามขาวรายวันบาง แตฝงขายก็ยังไม Type Buy Sell Net (จบขาว) นากังวลอะไร ถือสถานะตอโลด ใหแนวรับ 16,850 บาท ปรั บ อารมณ (แบบไม ต อ งเกริ่ น ) ไปสู ด Institute แนวตาน 17,030 บาท 684.55 1,135.67 -451.12 อากาศที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกันดีกวา.... -5.21% -8.64% Index Last Chg %Chg เรื่ อ งมี อ ยู ว า ....(น า สนใจน า )....นาย Proprietary 2,440.08 2,433.00 7.08 SET 685.89 -2.2 -0.32 บัญญัติ วิสุทธิมรรค อัยการอาวุโส กลาวถึงความคืบ -18.56% -18.50% SET 50 480.6 -1.95 -0.4 หนาในการยื่นคำรองกรณีคำสั่งระงับ 76 โครงการใน Foreign 2,560.39 3,676.08 -1,115.69 SET 100 1,032.44 -4.06 -0.39 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยระบุวา อัยการสูงสุด -19.47% -27.96% MAI 210.21 0.59 0.28 เตรียมทำสำนวนคำรองยื่นตอศาลปกครองกลาง เพื่อ 7,464.13 5,904.40 1,559.73 Local (Mil. ฿) 13,149.15 SET Value ขอผอนผันใหมีการเดินหนากอสราง 12 โครงการใน -56.77% -44.90% (Mil. ฿) 234.42 MAI Value พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งคาดวา อัยการ 09/02/10 16:59:54 Last Updated Last Update 09/02/10 สูงสุดจะสามารถยื่นคำรองตอศาลไดในชวงบายวัน www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้นา จะแกวงตัวในกรอบแคบ เนื่องจากไดรับ ป จ จั ย ลบจา กประเ ด็ น ทางกา รเมื อ ง ภายใน ประเท ศที่ ยั ง ไม แ น น อน โดย ประเด็ น ที่ ต อ งติ ด ตาม คื อ ทิ ศ ทาง ตลาดหุนตางประเทศ รวมถึงตัวเลขทาง เศรษฐ กิ จ ต า งๆ ของสห รั ฐ ฯ กลยุ ท ธ แนะนำ เทรดดิ้ ง 25% ของพอ ร ต โดย เลือ กซื้อ หุนที่มี ข าวสนับ สนุน ประเมิน แนวรับอยูที่ 676 จุด และแนวตานอยูที่ 690 จุด

ประเมิ น แนวโน ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ ว า นาจะแกวงตัวหรืออาจรีบาวดไดในวงจำกัด เนื่องจากมีปจจัยกดดันทั้งภายในและภาย นอกประเทศ ประเด็ น ที่ ต อ งติ ด ตามคื อ ตลาดหุนตางประเทศ รวมถึงราคาน้ำมันดิบ ในตลาดโลก คาเงินดอลลาร รวมถึงตัวเลข เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบ รายสัปดาห, จำนวนผูขอรับสวัสดิการวาง งานครั้ ง แรกรายสั ป ดาห , สต็ อ กสิ น ค า คงคลังภาคธุรกิจธ.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นขั้น ตนก.พ. กลยุทธ แนะ ซื้อเมื่อออนตัว โดย ประเมินแนวรับอยูที่ 680 - 670 จุด และแนว ตานอยูที่ 690 - 695 จุด

หน้า 15

ประเ มิ น ดั ช นี ฯ วั น นี้ มี โ อกาส แกวงตัวในทิศทางที่เปนลบ เนื่องจากยัง มี ป จ จั ย ทั้ ง ในแล ะต า งประ เทศ คอย กดดั น บรรย ากาศ การล งทุ น คื อ การ เมืองภายในประเทศ และตัวเลขเศรษฐ กิ จ สหรั ฐ ฯ คื อ สต็ อ กน้ ำ มั น ดิ บ ราย สัปดาห ผูขอรับสวัสดิการวางงาน ดัชนี ความ เชื่ อ มั่ น ขั้ น ต น เดื อ นก.พ . โดย ประเมินกรอบการลงทุนของแนวรับไวที่ 675 จุด สวนแนวตานใหไวที่ 690 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553 Top 20 by value

หน้า 16

ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

หน้า 17

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

หน้า 18

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

หน้า 19

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

หน้า 20

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

หน้า 21

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

หน้า 22

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

หน้า 23

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

หน้า 24

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

หน้า 25

M

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

หน้า 26

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

หน้า 27

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 310 ประจำวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2553

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 28

ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553

10.00 สยามแม็คโครแถลงขาวเปดตัวความรวมมือครั้งแรกระหวาง สยามแม็คโคร และ ดี เอฟ เอ็ม

มินิทรั๊ค สยามแม็คโคร สำนักงานใหญ สาขาลาดพราว

10.00 เออารไอพี แถลงขาวการจัดงาน “คอมมารต ไทยแลนด 2010” โรงแรมดิ เอมเมอรัลด 10.00 มั่นคงเคหะการ แถลงขาวแผนงานประจำป 2010 เปดแผนเชิงรุก บุกตลาดอสังหาฯ ปเสือ

โรงแรมเลอ เมอริเดียน ถ.สุรวงศ

10.30 ตลท. จัดแถลงขอมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพยรายเดือน ที่จัดทำโดยสายงานพัฒนา

และวางแผนกลยุทธองคกร ตลาดหลักทรัพยฯ ตลาดหลักทรัพยฯ

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร

10.30 SCB เชิญรวมงานลงนาม การสนับสนุนทางการเงิน และการใชบริการ SCB Business

--บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย

13.00 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญเขาฟงเสวนา เรื่อง “กูรูเศรษฐกิจ มองโลกมองไทย ป 2010”

--กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข

Cash Management ระหวาง ธนาคารไทยพาณิชย และกลุมไมเนอร โรงแรมโฟรซีซั่น อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ำไท

13.00 ทรู คอรปอเรชั่น จัดงานแถลงขาวแนะนำแคมเปญใหมจากทรูออนไลน ป 2010

อาคารทรูทาวเวอร

13.00 ททท. แถลงขาวการจัดงานเทศกาลเที่ยวอีสาน 53 ศูนยการประชุมฯ สิริกิติ์

--ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 10 ก.พ. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Investor_station 10 ก.พ. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น