Page 1

Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

5 6 7 8 9

News Station

เครดิตสวิสขึน้ ป้าย ‘overweight’ ตลาดหุน้ ไทย AIM เล่นรับสตอรีไ่ ด้ NWR น่าดู (เท่านั้น) บอร์ด กบข.ไฟเขียวเลิกจ้าง“วิสิฐ”แทนลาออก

Dynamic Station วันนีว้ ดั ใจ QLT เหนือ-ต่ำจอง

10

เที่ยววัด

12

Professional Station

วัดม่อนปู่ยักษ์

เทเลนอร์ถูกบังคับคดีขายหุ้น29.9% DTAC ไม่ตน ื่ เต้น แจงเป็นเรือ ่ ง บ. แม่ 13 Basuka Never Dies DTAC คือ Top Pick กลุ่มสื่อสาร

อย่าเศร้าไปเลย

DTAC ลั่น ไม่โดนหางเลข แม้เทเลนอร์พ่ายแพ้ กรมบังคับคดีรัสเซีย เตรียมขายหุ้น 29.9% ที่เทเลนอร์ถือในวิมเปลคอมตามคำสั่งศาลชดใช้ค่า เสียหาย 1.7 พันล้านดอลลาร์ “ธนา เธียรอัจฉริยะ” แจง เป็นเรื่องของ บ. แม่ แถมมูลค่าความเสียหายต่ำ และคาดต้องใช้เวลาอีกนานกว่ากระบวนการ จะถึงที่สุดจริง ย้ำวันนี้กิจการดำเนินเดินหน้าด้วยความราบรื่น ต‡อหนˆา 3

14

มองหุˆนจากเซียน คาดยาก

15

Data Station

รัศมีกลุ่มรับเหมาแยงตาโบรกฯ ITD อ้ า ปากรองานรั ฐ แนะซื้ อ เป้ า หมาย 5.1 บ.

โบรกเกอร์ยกย่องหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเป็นดาวเด่น เห็นแววพุงกาง ถ้วนหน้า รับอานิสงส์แผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2 มูลค่า 1.43 ล้านล้านบาท ที่ จะเดินหน้า ถ้ากลางเดือนนี้สภาอนุมัติ พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท แนะจับหุ้น ITD ให้ราคาเป้าหมาย 5.10 บาท เชื่อมีโอกาสคว้างานประมูลที่จะออกมาสูง ขณะที่หุ้นอื่นในกลุ่มที่น่าสนให้ CK ที่ 6.00 บาท, STEC ที่ 5.30 บาท และ SEAFCO ที่ 4.08 บาท ต‡อหนˆา 3

ส่งสัญญาณเร่งฟักไลเซ่นส์ 3G

“สันติ สิงหวังชา” เสือหนุ่ม..ไฟแรง ตอนที่ 7

ต‡อหนˆา 11

หุ้นสื่อสารระรื่นรับมุก กทช. แรงพิศวาสถาโถมก๊วนหุ้นสื่อสาร ในขณะที่ กทช. เร่งเครื่อง 3G ล้างภาพจอมอืดอาด ออกประกาศเปิดประกวดราคาใบอนุญาตประมาณ เดือน ส.ค.-ก.ย. นี้ และคาดจะเปิดประกวด e-Auction ในเดือน ต.ค. ความคืบหน้าล่าสุดได้ตัดสินใจที่จะว่าจ้าง Nera จากสหรัฐอเมริการาย เดียวเป็นที่ปรึกษาออกแบบเกณฑ์การประมูลและเงื่อนไข ขณะที่วงการ ต‡อหนˆา 4 หุ้นมองการประมูลจะทำได้เร็วสุดในเดือน พ.ย.


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

หน้า 2

สวัสดี... สวีดัด สมาชิกและนักลงทุนทุกท่าน หลังจากที่ต้องเผชิญกับฤดูร้อนอันยาวนาน ในที่สุดฤดูฝน

ที่หลายคนรอคอยก็มาถึงสักที ยังไงก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมพกพาร่มติดตัวด้วยละกันนะครับ เดี๋ยวจะพาลไม่สบายเอา วันนี้ ทางทีมงาน Investor Station มีข่าวดีมาบอก พร้อมกับกิจกรรมดีๆ ให้กับนักลงทุนทุกท่านร่วมสนุกกัน พร้อมลุ้นบัตรเข้าร่วม “งานสัมมนาพิเศษ ชุมนุมปราชญ์หุ้น ตอน ลงทุนหุ้นกลุ่มไหน พลังงาน หรือ ธนาคารได้ตังค์กว่ากัน” คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดงานสัมมนา กติกาง่ายๆ เพียงคุณทายว่าบุคคลทั้ง 5 ท่านข้างล่างนี้ เป็นใคร ชื่ออะไรบ้าง หลังจากทราบคำตอบแล้ว ส่งคำตอบของท่านมาที่ investor_station@efinancethai.com ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและมีสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา กับทาง eFinanaceThai ฟรี!!!! ที่ Investor Station ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ถ้าท่านเป็นแฟนพันธุ์แท้ Investor Station ตัวจริง พลาดไม่ได้ รับจำนวนจำกัด แล้วพบกันในงานนะครับ

ด่วน!!!!

หมายเหตุ

ท่านสามารถคลิกดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ http://www.efinancethai.com/bannersstat.aspx?link=investor_station/filepdf/INV250509.pdf&action= pdf(pdf_webefinancethai) โดยเปลี่ยนวันที่ที่ท่านต้องการดูข้อมูล ตรง ตัวเลขที่ทำ ไฮไลท์


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552 **ผู้บริหาร DTAC ยันเรื่องนี้ไร้ เทเลนอร์ (ต่อจากหน้า 1) **กรมบังคับคดีรัสเซียเตรียม ผลกระทบ นายธนา เธี ย รอั จ ฉริ ย ะ ขายหุ้น 29.9% ที่เทเลนอร์ถือ รองประธานเจ้ าหน้าที่บริหาร กลุ่ม ในวิมเปลคอมตามคำสั่งศาล สำนักข่าวเอพีรายงานว่า งานพาณิ ช ย์ บริ ษั ท โทเทิ่ ล ก ร ม บั ง คั บ ค ดี รั ส เ ซี ย เ ต รี ย ม แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น จำกั ด จำหน่ายหุ้น 29.9% ที่เทเลนอร์ถือ (มหาชน) หรือ DTAC ซึ่งเป็นหนึ่ง อยู่ ใ นวิ ม เปลคอม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ในกิ จ การที่ ก ลุ่ ม เทเลนอร์ ( โดย โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับ 2 ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 14 พ.ค. 2552 ในรั ส เซี ย เพื่ อ ชดใช้ ค่ า เสี ย หาย อ้ า งอิ ง จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง 1.7 พันล้านดอลลาร์ให้กับวิมเปล ประเทศไทย ระบุว่า TELENOR คอมตามคำสั่งศาลในคดีที่เกี่ยวกับ ASIA PTE LTD. มีสัดส่วนถือหุ้น ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากการซื้ อ DTAC อยู่ 34.98%) กล่าวว่า การ กิจการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนใน ยูเครน ทั้งนี้ เทเลนอร์ยังคงไม่มี การแถลงข่ า วกรณี ดั ง กล่ า วแต่ อย่างใด อนึ่งก่อนหน้านี้ประมาณ กลางเดื อ นมี น าคม นายแด็ ก เมลการ์ด ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสาร เทเลนอร์ เอเอสเอ มั่ น ใจว่ า ใน ที่สุดศาลสูงที่ทางเทเลนอร์ ได้ยื่น อุทธรณ์จะสามารถพลิกคดีได้หลัง จาก ศาลไซบีเรีย ของรัสเซียมีคำ สั่งอายัดหุ้น 29.9% ที่เทเลนอร์ ถือ อยู่ ใ นวิ ม เปิ ล คอม อี ก ทั้ ง ระบุ ว่ า การตั ด สิ น ของศาลรั ส เซี ย ไม่ มี ความเป็นธรรม จะไม่มีการจ่ายค่า เสียหายครั้งนี้

รัศมีกลุ่ม

(ต่อจากหน้า 1)

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยู ไ นเต็ ด ให้ ค ำแนะนำการ ลงทุนหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเป็น Overweight เพราะเชื่ อ ว่ า เป็ น กลุ่มที่ได้รับผลดีโดยตรงจากแผน กระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2 (SP2) ปี 2553-55 มี มู ล ค่ า ถึ ง 1.43 ล้ า น ล้านบาท ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อน เศรษฐกิจในช่วง 3 ปีนี้ ทั้งนี้หากวันที่ 15-16 มิ.ย. นี้ พระราชกำหนดกู้เงิน(พ.ร.ก.) 4 แสนล้านบาทจะเข้าสภาและผ่าน การเห็ น ชอบอนุ มั ติ แผนกระตุ้ น เศรษฐกิจระยะ 2 ย่อมเดินห้าต่อ

ได้ทันที กลุ่มรับเหมาก็ย่อมได้รับ ประโยชน์ โดยเฉพาะผู้รับเหมาราย ใหญ่อย่าง ITD, CK และ STEC จากโครงการลงทุนที่จะเกิดขึ้นตาม มา โดยเฉพาะในส่ ว นของสาขา ขนส่ง/โลจิสติก ที่มีเงินลงทุนกว่า 5.71 แสนล้านบาท แนวโน้มของ Backlog ของกลุ่มรับเหมาจะเพิ่ม มากขึ้ น จากการผลั ก ดั น โครงการ ต่างๆ และมีโอกาสทำให้ปีหน้าราย ได้และกำไรจะกลับมาเติบโต

News Station บังคับคดีสั่งขายหุ้นที่รัสเซีย จะไม่ มีผลกระทบใดๆ กับการบริหารงาน และการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ DTAC เนื่องจาก โครงสร้างองค์กรมีการ แบ่งแยกกันเป็นระบบชัดเจน อีก ทั้งมูลค่าความเสียหายหากเทียบ กั บ ขนาดธุ ร กิ จ ของเทเลนอร์ ทั้ ง กลุ่มถือว่า เป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก ประเมินว่าจะใช้เวลาอีกระยะกว่า กระบวนการจะสิ้ น สุ ด จนถึ ง ขั้ น ตอนที่จะต้องชำระเงินจริง “เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันอยู่ แล้ ว ไม่ ก ระทบอะไรกั บ ทางเรา

หน้า 3

แน่ น อน เราก็ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ไปได้ ตามปกติ อีกทั้งมูลค่าเงินที่ถูกฟ้อง ก็ นั บ ว่ า ต่ ำ และคงอี ก นานกว่ า กระบวนการจะสิ้ น สุ ด ” นายธนา กล่าว อย่างไรก็ตาม ช่วงเดือน มี น าคมได้ เ กิ ด กระแสข่ า วลื อ ว่ า เทเลนอร์ได้ขายหุ้น DTAC เพื่อนำ เงินสดไปจ่ายชดเชยในคดีความที่ รั ส เซี ย ซึ่ ง ในที่ สุ ด ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ก าร ดำเนิ น การดั ง ที่ เ ป็ น ความตื่ น ตระหนกแต่ อ ย่ า งใด ขณะที่ นั ก วิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ดีบีเอส วิ ค เคอร์ ส (ประเทศไทย) ให้ มุ ม มองว่ า เทเลนอร์ จ ะไม่ ข ายหุ้ น DTAC ออกมาบนกระดานหุ้ น เพราะถือหุ้นในสัดส่วนที่สูง ซึ่งจะ ทำให้ราคาหุ้นจะดำดิ่งลงมาก แต่ ในกรณีหากเทเลนอร์ต้องการที่จะ ขายจริงๆ รูปแบบก็ควรจะเป็นการ หาพันธมิตรมาซื้อหุ้นไป หรือ ขาย ให้กับนักลงทุนสถาบันมากกว่า

ว่าจะพลิกกลับมามีกำไรได้ ขณะที่หุ้นอื่นในกลุ่มที่น่า สนใจมี ร าคาเป้ า หมายดั ง นี้ CK 6.00 บาท ,STEC 5.30 บาท และ ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ฯ ได้ ป รั บ SEAFCO 4.08 บาท เพิ่ ม ราคาปั จ จั ย พื้ น ฐานโดยอิ ง EPS ปี ห น้ า สำหรั บ กลุ่ ม รั บ เหมา ส ะ ท้ อ น ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี แนวโน้มจะเติบโตในอนาคต โดย หุ้ น ที่ ช อบมากสุ ด คื อ ITD (ราคา เป้ า หมาย 5.10 บาท) เนื่ อ งจาก Backlog ในมื อ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง แนวโน้มได้งานประมูลที่จะออกมา มี สู ง เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ รั บ เหมาราย ใหญ่สุดของประเทศ และปีนี้คาด


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

ส่งสัญญาณ (ต่อจากหน้า 1)

**กทช.จะออกประกาศเปิด ประกวดราคาใบอนุ ญ าต 3G ประมาณเดือน ส.ค. - ก.ย.52** พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานกรรมการสำนั ก งานคณะ กรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กทช.) เปิดเผยกับว่า สำหรับ ความคืบหน้าในการเปิดประมูลออก ใบอนุญาต 3G นั้น ในเบื้องต้นคาด ว่าการเปิดประมูลอาจไม่เป็นไปตาม กรอบเวลาเดิมที่วางไว้คือประมาณ ช่วงไตรมาส 3/52 เนื่องจาก กทช. คัดเลือกที่ปรึกษาเกณฑ์การประมูล แต่มั่นใจว่าจะสามารถเห็นการเปิด การประมูลได้ภายในปีนี้ โดยขณะนี้ล่าสุด กทช.ได้ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะว่ า จ้ า ง Nera จาก สหรัฐอเมริการายเดียวเป็นที่ปรึกษา ออกแบบเกณฑ์ ก ารประมู ล และ เงื่อนไขต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่ง โดยจะมี ก ารลงนามสั ญ ญาใน สัปดาห์หน้า ซึ่งขณะอยู่ระหว่างให้ ที่ปรึกษาฯ สรุปแผนการดำเนินการ บนคลื่นความถี่ โดยในส่วนที่ปรึกษา ทางเศรษฐสาสตร์ นั้ น คาดว่ า จะว่ า จ้าง Nera เช่นกัน โดยขณะนี้อยู่ใน ทำแผนเพื่ อ ขออนุ มั ติ ง บประมาณ เพิ่มเติม จากเบื้องต้นกำหนดค่าจ้าง ที่ปรึกษาเกณฑ์การประมูล 10 ล้าน บาท และคาดว่าจะของบประมาณ เพิ่มเติมอีกประมาณ 10 ล้านบาท พล.อ.ชู ช าติ กล่ า วต่ อ ว่ า ด้านที่ปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์ที่มี ความล่ า ช้ า ไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การประมูลให้มีความล่าแต่อย่างใด ทั้ ง นี้ ห ลั ง จ า ก ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล้ ว ก็ จ ะ ส า ม า ร ถ ดำเนินการควบคู่ไปกับได้ทันที “เชื่ อ ว่ า ปี นี้ จ ะได้ เ ห็ น การ

เปิดประมูล 3G แต่คงไม่ทันไตรมาส 3 ตามกำหนดเดิมเพราะเราเพิ่งได้ที่ ปรึกษา แต่เราก็เดินหน้าเรื่องนี้อย่าง เต็มที่ซึ่งรัฐบาลก็สนับสนุนด้วย ส่วน ครม.ที่นำเรื่อง 3G ของทีโอทีนั้นไม่ ได้ เ กี่ ย วข้ อ งว่ า จะให้ เ รื่ อ งนี้ เ ร็ ว ขึ้ น หรือช้าลงเพราะเป็นคนละส่วนกัน” พล.อ.ชูชาติ กล่าว ด้านนายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร เลขาธิ ก าร กทช. เปิ ด เผยว่ า ใน สัปดาห์นี้ กทช.จะเซ็นสัญญาว่าจ้าง Nera จากสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ น ที่ ปรึกษาเกณฑ์การประมูล (Auction Design)และเงื่ อ นไขต่ า งๆ ในการ ประกวดราคา วงเงิน 27 ล้านบาท ระยะเวลา 4 เดือน ดังนั้น จึงคาดว่า กทช.จะออกประกาศเปิ ด ประกวด ราคาใบอนุ ญ าต 3G ได้ ป ระมาณ เดือน ส.ค. - ก.ย.52 และน่าจะเปิด ประกวดราคาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Auction) ประมาณเดื อ น ต.ค. หลังจากผู้เข้าประกวดราคาผ่านการ ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ใ นเบื้ อ งต้ น (PQ) นายสุรนันท์ กล่าวว่า กทช. ได้ ด ำเนิ น การจั ด เตรี ย มเอกสาร ประกวดราคาไว้ แ ล้ ว แต่ จ ะให้ ที่ ปรึ ก ษาที่ ว่ า จ้ า งเข้ า มาพิ จ ารณา ทบทวนอี ก ครั้ ง เพราะขณะนี้ สถานการณ์ เ ปลี่ ย นแปลงไปมาก จากที่ กทช.ร่ า งเอกสารประกวด ราคาไว้ ซี่งจะมีการติดตามความคืบ หน้าของสถานการณ์ทุกๆ เดือน โดย กทช.กำหนดเปิดให้ใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHZ จำนวน 4 รายเช่ น เดิ ม จากปั จ จุ บั น มี ค ลื่ น ความถี่ 45 เมกะเฮิร์ตซ โดยอาจจะ แบ่งให้รายละ 10 เมกะเฮิร์ตซ หรือ รายสุดท้ายอาจะให้ 15 เมกะเฮิร์ตซ

พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์

News Station

แต่ก็ต้องดูว่าหลังจากทบทวนแล้วจะ เหลื อ เท่ า ไร พร้ อ มกั น นั้ น จะมี ก าร ทบทวนเงื่ อ นไขทั้ ง หมด อาทิ คุ ณ สมบั ติ วิ ธี ก ารจั ด สรรคลื่ น ความถี่ จำนวนใบอนุญาต รวมถึง เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งหากมีประเด็นใดเปลี่ยนแปลงไป ทาง กทช.ก็จะรีบแจ้งต่อสาธารณชน อย่างไรก็ตาม ร่างเอกสาร ประกวดราคาจะต้องได้รับอนุมัติขั้น ตอนสุดท้ายจากคณะกรรมการ กทช. **วงการคาด กทช.ออกใบ อนุญาต 3G เร็วสุด พ.ย.นี้** บทวิ เ คราะห์ บล.ฟิ ล ลิ ป (ประเทศไทย) ระบุว่า มั่นใจว่าทาง กทช. จะสามารถออกใบอนุ ญ าต 3G ได้ ภ าย ในปี นี้ คาดเดื อ น กรกฎาคมที่ ป รึ ก ษา จะสามารถ รายงานผลให้ ท าง กทช. ทราบได้ จากนั้ น จะมี ก ารนำหลั ก เกณฑ์ ที่ ออกขึ้ น web site และในเดื อ น สิ ง หาคมก็ จ ะทำประชาพิ จ ารณ์ จากนั้นภายในกันยายน (หรืออย่าง

หน้า 4

ช้าเดือนตุลาคม) ก็จะสามารถออก หลั ก เกณฑ์ ก ารประ มู ล (IM) เพื่ อ เชิ ญ ชวนให้ ผู้ ป ระกอบการปั จ จุ บั น หรือผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วม ประมูล หลั ง จากนั้ น ก็ จ ะทำการ ประมูล ซึ่งน่าจะใช้เวลาไม่นานอาจ จะเพียง 15 วันก็สามารถประ กาศผู้ ชนะการประมูลได้ สำหรับคลื่นที่จะ นำมาประมูลทั้งสิ้น 45MHz และจะ แบ่ ง ออก เป็ น 3-4 ใบอนุ ญ าต ขึ้ น กับคำแนะนำจากที่ปรึกษา สำหรั บ การลงทุ น หุ้ น ใน กลุ่ ม สื่ อ สาร แนะนำซื้ อ ADVANC กั บ DTAC โดยราคาเหมาะสม ADVANC อยู่ ที่ 99 บาท ขณะที่ DTAC ราคาเหมาะสม 31 บาท ขณะที่ บล.พั ฒ นสิ น ระบุ ว่า เชื่อว่า กทช. มีโอกาสที่การออก ใบอนุญาต 3G ได้เร็วที่สุดในเดือน พฤศจิกายน 2552 ซึ่งอาจเร็วกว่าที่ ตลาดเชื่ อ ว่ า ใบอนุ ญ าต 3G มี แนวโน้มที่เกิดขึ้นหลังปี 2552


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552 ‘neutral’ เป็ น ‘เพิ่ ม น้ ำ หนั ก การลงทุ น ’ หรื อ ‘overweight’ นอกจากนี้ เครดิตสวิส คาดว่า ราคา หุ้นในตลาดหุ้นในภูมิภาคอาเซียนยังคงถูกกว่า เครดิตสวิสขึ้นป้าย ‘overweight’ ตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นที่เหลือในภูมิภาคเดียวกันราว 17% ทั้ ง นี้ ในรายงานดั ง กล่ า วระบุ ว่ า ครดิ ต สวิ ส เพิ่ ม คำแนะนำการลงทุ น ตลาดหุ้ น ไทยและตลาดหุ้ น อาเซี ย นเป็ น ตลาดหุ้ น ไทยเป็ น หนึ่ ง ในตลาดที่ นั ก ลงทุ น ‘overweight’ ชี้ ร าคาหุ้ น ยั ง ถู ก เมื่ อ เที ย บกั บ ต่างชาติเข้าไปซื้อสุทธิน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ ตลาดอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน ชู KBANK-BAY ตลาดเกิดใหม่ อื่นๆ ในภูมิภาคเอเซีย ส่วนหุ้นที่ เครดิตสวิสแนะนำลงทุนได้ KBANK และ BAY น่าเก็บเข้าพอร์ต รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า เครดิตสวิส เพิ่มคำแนะนำการลงทุนตลาดหุ้น ไทยและตลาดหุ้ น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ จ ากระดั บ ‘ลด น้ำหนักการลงทุน’ หรือ ‘underweight’ เป็น ‘ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน’ หรือ ‘overweight’ หลัง ราคาหุ้ น ยั ง ต่ ำ กว่ า ราคาหุ้ น ในภู มิ ภ าคเอเซี ย ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในบทวิเคราะห์ของเครดิตสวิสที่ 7 วันเงินไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ 4 พันล้านดอลล์ รายงานข่าวต่างประเทศ ระบุว่า อีพี จัดทำโดยนายสักธิ ศิวะ และนายคิน นัง ชิกระ บุว่า ตลาดหุ้นไทยและฟิลิปปินส์ยังอยู่ในระดับ เอฟอาร์โกลบอล เผยมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้า ที่ มี ส่ ว นลดถึ ง 142% เมื่ อ เที ย บกั บ ตลาดหุ้ น ตลาดหุ้นตลาดเกิดใหม่ 3.79 พันล้านดอลลาร์ ไต้หวัน ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง ในช่วง 7 วันที่สิ้นสุดวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยไหลเข้าตลาดเอเซียไม่รวมญี่ปุ่นมากที่สุด เหนือ อีพีเอฟอาร์เปิดเผยว่า ในช่วงดังกล่าว ขณะเดี ย วกั น เครดิ ต สวิ ส ได้ เ พิ่ ม คำ แนะนำการลงทุ น ตลาดหุ้ น อื่ น ๆ ในภู มิ ภ าค มี เ ม็ ด เงิ น ไหลเข้ า ตลาดหุ้ น ตลาดเกิ ด ใหม่ อาเซี ย นได้ แ ก่ ต ลาดหุ้ น สิ ง คโปร์ อิ น โดนี เ ซี ย ภูมิภาคเอเซียจำนวน 1.54 พันล้านดอลลาร์ และมาเลเซี ย จากระดั บ ‘ปานกลาง’ หรื อ ตลาดเกิดใหม่ภูมิภาคละตินอเมริการจำนวน

หากรัก AIM เล่นรับสตอรี่ได้

โบรกฯ ให้แนวต้านสูงลิ่ว 3.10 บ. ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) หรือ AIM ในช่วง 4 วันทำการที่ผ่าน เรียกได้ว่า ฮอตเกิน หน้าเกินตา SET Index หลังจากนักลงทุนหัน มาเล่ น เก็ ง กำไรรั บ ข่ า วความคื บ หน้ า ในการ เจรจาพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจ ค่อยๆ หลุด ออกมา ทั้งนี้จากการรวบรวมความเคลื่อนไหว ของราคาหุ้น บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) หรื อ AIM ในช่ ว ง 4 วั น ทำการ ( 3-8 มิ . ย.52) พบว่ า ราคาหุ้ น AIM วั น ที่ 3 มิถุนายน 2552 ปิดตลาดที่ 1.65 บาท เปรียบ เทียบกับราคาปิดตลาดวานนี้(8 มิ.ย.) ที่ 2.96 บาท ถือเป็นการปรับตัวขึ้นถึง 1.31 บาท หรือ 79.39%

นายรณกฤต สาริ น วงศ์ ผู้ ช่ ว ย ผู้ อ ำนวยการใหญ่ ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บล.คันทรี่ กรุ๊ป ระบุว่า หากพิจารณาจาก สัญญาณทางเทคนิคหุ้น AIM พบว่าราคาได้ แตะจุดสูงสุดที่ 2.98 บาทแล้ว ซึ่งแม้ว่าราคา หุ้นในขณะนี้ถือว่าจะเต็มมูลค่าแล้ว แต่หาก นักลงทุนยังสนใจที่จะเล่นเพื่อรับข่าวแผนการ เจรจากั บ พั น ธมิ ต รทั้ ง ในประเทศและต่ า ง ประเทศ เพื่อร่วมลงทุนขยายเครือข่ายทางธุรกิจ ใกล้จะมีความชัดเจนแล้ว มองว่ายังสามารถ เก็งกำไรได้ โดยให้กรอบการลงทุนไว้ที่แนวรับ 2.80 บาท ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 3.10 บาท ล่ า สุ ด วานนี้ AIM ปิ ด ตลาดที่ 2.96 บาท เพิ่มขึ้น 0.48 บาท หรือ 19.36% มูลค่า การซื้อขาย 126.68 ล้านบาท

News Station

หน้า 5

เกื อ บ 1 พั น ล้ า นดอลลาร์ ภู มิ ภ าคยุ โ รป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาจำนวน 230 ล้าน ดอลลาร์ และอี ก 1.07 พั น ล้ า นดอลลาร์ เ ข้ า ลงทุนในกองทุนหุ้นตลาดเกิดใหม่ ขณะที่ ใ นปี นี้ มี เ ม็ ด เงิ น ลงทุ น เข้ า สู่ ตลาดหุ้ น ตลาดเกิ ด ใหม่ อ ยู่ ที่ 26.1 พั น ล้ า น ดอลลาร์ โดยเข้ า มามากที่ สุ ด ในช่ ว ง 13 สัปดาห์หลังสุด ส่งผลให้ดัชนีเอ็มเอสซีไอ ตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้น 38% แล้วในปีนี้ นอกจากนี้ ในรายงานของอีพีเอฟอาร์ ยั ง ระบุ ด้ ว ยว่ า มี ก ระแสเงิ น ทุ น ไหลออกจาก ตลาดตราสารหนี้ แ ละตลาดหุ้ น ในประเทศที่ พัฒนาแล้วอย่างน้อย 22.7 พันล้านดอลลาร์

อินเดียจ่อไฟเขียวบ.เอกชน-ต่างชาติผลิตถ่านหิน รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า อิ น เดี ย เตรี ย มอนุ ญ าตให้ บ ริ ษั ท เอกชนและ บริษัทต่างชาติผลิตถ่านหินในประเทศได้เป็น ครั้ ง แรกเพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณถ่ า นหิ น ให้ เ พี ย งพอ ความต้องการ โดยอิ โ คโนมิ ค ไทม์ ส รายงานว่ า ในเบื้องต้น อินเดียจะอนุญาตให้บริษัทเอกชน และบริ ษั ท ต่ า งชาติ ผ ลิ ต ถ่ า นหิ น ในปริ ม าณ จำกัด ทั้งนี้ ปัจจุบันอินเดียผลิตถ่านหินได้ปี ละ 450 ล้ า นตั น ขณะที่ ค วามต้ อ งการใช้ ใ น แต่ละปีอยู่ที่ 50 ล้านตัน


News Station

Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

หน้า 6

NWR น่าดู (เท่านั้น) เหมือนจะแรงแต่ยังไม่ใช่ของจริงสำหรับหุ้นที่เส้นเทคนิคสุดแสน จะน่าสนใจเช่น NWR โดยวันจันทร์ที่ผ่านมาค่อนวันถือว่าทำผลงานได้โดด เด่น ทว่าพอภาพรวมตลาดหุ้นไทยหงอยเข้าหน่อยแทนที่แรงซื้อจะช่วยยัน รักษารอบการขึ้นไว้ ที่ไหนได้กลับมีแรงเทขายเอาตัวรอดออกมาระหว่างวัน จนทำให้หุ้นตัวนี้เหมาะแก่การเล่นสั้นๆ จริงๆ เพราะไม่ว่าวันนี้หุ้นจะขึ้นหรือ ลง เชื่อได้เลยว่า ถ้าไม่ได้ตามเกาะการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดคงยากที่จะมี โอกาสซื้อถูกแล้วไปขายที่ราคาแพงๆ อย่างไรก็ตาม ในรอบสัปดาห์กว่าๆ มานี้นับได้ว่า หุ้น ถือว่าทำทาง มาได้ดีแล้ว แกว่งกว้างทั้งขึ้นและลงจากราว 0.27-0.30 บาท ยกฐานล่างสูง ขึ้นเรื่อยๆ จนวานนี้มาจบที่ 0.39 บาท บวก 0.04 บาท หรือ 11.43% มูลค่า ซื้อขาย 102.89 ล้านบาท ซึ่งวันนี้คงต้องมาลุนกันต่อว่า จะไปได้อีกสัก แค่ไหน ด้านนักวิเคราะห์ทางเทคนิค บล. คันทรี่ กรุ๊ป ประเมินกรอบการ เคลื่อนไหวหุ้นดังกล่าว มีโอกาสปรับขึ้นต่อ สามารถเก็งกำไรได้ มีแนวต้านที่ 0.42 บาท แนวรับ 0.36 บาท

NWR Financial Data

งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข้ อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 3,140.48 Liabilities 1,728.35 Equity 1,389.73 Paid-up Capital 2,484.64 Revenue 868.19 Net Profit 17.55 EPS(Baht) 0.01 ROA(%) 2.93 ROE(%) 9.30 Net Profit Margin(%) 2.02

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

600.03

-4.54

-0.75

430.29

-3.82

-0.88

918.25

-7.96

-0.86

178.78

-0.53

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

-0.30 27,500.94 338.74

08/06/09 16:59:54

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

4,583.68

6,087.81

-1,504.13

(16.67%)

(22.14%)

Foreign

4,684.12

3,548.58

(17.03%)

(12.90%)

18,233.14

17,864.55

(66.30%)

(64.96%)

Local Last Update

+1,135.54

+368.59

08/06/09

ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 05/06/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

7.05 0.63 0.56 N.A. 869.62

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/03/2552 5 อันดับผู้ถือหุ้นราย ใหญ่

1. 2. 3. 4. 5.

นายพลพัฒ กรรณสูต บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด นายสุชาติ อารีกุล บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นายวันชัย พันธุ์วิเชียร

299,817,186 (12.07%) 186,190,196 (7.49%) 68,500,060 (4.80%) 52,639,900 (3.68%) 20,979,289 (1.47%)

รั ศ มี UV UV ขึ้นได้บวกได้ แม้ยังไม่มีข่าวดีอะไร โดยเท่าที่สอบถามนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ก็ยังไม่พบสาเหตุ ที่แน่ชัด เว้นแต่เรื่อ งการเก็งกำไรราคาสังกะสีล่วงหน้าเพราะหลายฝ่ายที่เข้าเก็งกำไรหุ้นเชื่อกันว่า มันจะเริ่ม กลับเป็นขาขึ้นทั้งๆ ที่ตัวเลขระดับราคาสังกะสีในตลาดโลกก็ยังไม่ได้ขยับจนมีนัยสำคัญแต่อย่างไร ขณะที่ใน เชิงเทคนิคนับได้ว่าหุ้นวิ่งมาแรงจนน่าหวั่นไหว แต่ในเชิงพื้นฐานนั้นเล่า.... ผลประกอบการไตรมาสแรกที่ผ่าน มาก็ยังไม่มีอะไรดี ขาดทุนอยู่ ...... แต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าหุ้นตัวนี้มีค่าแค่เก็งกำไร เพราะลึกๆ แล้วการมีนายฐาปน และ นายปณต สิริวัฒนภักดี เกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรงย่อมการันตีถึงฐานเงินทุนที่มั่นคง แถมการหันหัวลุยธุรกิจอสังหาฯ ที่ช่วยทำให้ผลการขาดทุนลดลงน่าจะช่วยให้ UV ลุ้นมาพลิกเป็นกำไรได้ในอีกไม่กี่ไตรมาส... โม้มาเสียขนาดนี้แล้ว จึงสรุปสั้นๆ เลยว่า ชอบหุ้น UV เข้าให้แล้ว ติดอยู่อย่างเดียวตรงที่ราคาหุ้น บนกระดานมันดีดขึ้นเสียวเกินไป เลยตัดสินใจไม่ถูกจริงๆ ว่าจะซื้อหรือจะแค่ดูเฉยๆ ... ดีกว่ากัน


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

รองนายกฯรับบาทแข็งกระทบส่งออก

นายกอร์ ป ศั ก ดิ์ สภาวสุ รองนายกรั ฐ มนตรี กล่ า วว่ า ยอมรับว่า ปัญหาเงินบาทแข็งค่า ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่ง ออก เนื่ อ งจากทำให้ ผู้ ป ระกอบ การแบกรั บ ภาระต้ น ทุ น มากขึ้ น โดยค่าเงินบาทที่ผู้ส่งออกยอมรับ ได้ ค วรเคลื่ อ นไหวอยู่ ใ นกรอบ 35-36 บาท/ดอลลาร์ แต่ ข ณะนี้ มี เ งิ น จากต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ห ล เ ข้ า ม า ล ง ทุ น ใ น ตลาดหุ้นมากขึ้นส่งผลให้เงินบาท แข็งค่า และถึงแม้จะยังไม่ผันผวน มากแต่ทำให้ผู้ส่งออกต้องทำงาน หนั ก ขึ้ น ซึ่ ง ธนาคารแห่ ง ประเทศ ไทย (ธปท.) มีหน้าที่ต้องดูแลไม่ให้ ค่าเงินผันผวน รวมทั้งต้องพิจารณา และต้ อ งชั่ ง น้ ำ หนั ก ให้ ดี ว่ า จะต้ อ ง ดู แ ลอย่ า งไรเพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ก ารเก็ ง กำไรค่ า เงิ น เกิ ด ขึ้ น ขณะเดี ย วกั น ต้องดูแลไม่ให้ผู้ส่งออกเดือดร้อน ส่ ว นสถานการณ์ ร าคา น้ ำ มั น ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น นั้ น หาก ไม่ สู ง เกิ น กว่ า 70 เหรี ย ญสหรั ฐ /

บาร์เรล ก็ยังไม่มีปัญหาด้านต้นทุน มากนัก และยังสามารถยอมรับได้ โดยเชื่อว่าราคาน้ำมันจะไม่ลดต่ำ ไปกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้อีกแล้ว ที่ สำคัญการที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูง ขึ้นน่าจะชี้ได้ว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้น ตัวขึ้นแล้ว

News Station

หน้า 7

บอร์ด กบข.ไฟเขียวเลิกจ้าง“วิสิฐ”แทนลาออก นายสถิ ต ย์ ลิ่ ม พงศ์ พั น ธุ์ ปลั ด กระทรวงการคลั ง ในฐานะ ประธานกรรมการ กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า ผลการประชุมวานนี้ มีมติไม่อนุมัติ ให้นายวิสิฐ ตันติสุนทร ลาออกจาก ตำแหน่งเลขาธิการ กบข. แต่อนุมัติ

สมาชิก Investor Station และ นักลงทุนทุกท่าน เมื่ อ สุ ด สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา ผมได้ มี โ อกาส เดิ น ทางไปเชี ย งใหม่ เ พื่ อ Promote และประชาสัมพันธ์ โปรแกรมตัวใหม่ทมี่ ชี อื่ ว่า eFin Smart Portal และ Investor Station สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันเพื่อ การลงทุน โดยทางแต่ละบริษัทหลักทรัพย์ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งทาง eFinanceThai ยังได้จัดอบรมสัมมนาการใช้งาน เพื่อให้ทราบ ถึงประโยชน์ของตัวโปรแกรม eFin Smart Portal .. ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ถือเป็นความสำเร็จอย่างเกินความคาด หมายจริ ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ จั ด การสาขาของแต่ ล ะบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ , เจ้าหน้าที่การตลาด รวมไปถึงลูกค้าทุกท่าน ซึ่งงานนี้จะประสบผลสำเร็จไป ไม่ได้ ถ้าขาดความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย และทางทีมงาน eFinanceThai ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ส่วนนักลงทุนท่านใดที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ ก็ไม่ต้องเสียดายครับ เพราะเราจะยังคงจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ แต่ว่าจะเป็นเมื่อไรนั้น อั น นี้ ต้ อ งคอยติ ด ตามข่ า วผ่ า นทาง Investor Station หรื อ ที่ www.efinancethai.com ครับ

ให้ เลิ กจ้ าง เนื่ อ งจากหากลาออกจะ ต้องยื่นหนังสือล่วงหน้าก่อน 30 วัน ซึ่ ง ก า ร เ ลิ ก จ้ า ง มี ผ ล ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 2 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่เลขาฯ กบข.มี เจตจำนงค์ ที่ จ ะลาออก และมองว่ า การพิจารณาเลิกจ้าง เป็นเหตุผลที่มี น้ ำ หนั ก ชั ด เจนกว่ า ประกอบกั บ ใน หนังสือลาออกของนายวิสิฐ ก็ระบุว่า ไม่ได้ทำตามระเบียบของกบข.ในด้าน การลงทุ น เพี ย งแต่ ชี้ แ จงว่ า ไม่ ไ ด้ มี เจตนาทุจริต สำหรับการสรรหาเลขาธิการ กบข. คนใหม่ ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะ กรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาแล้ว โดย มี น ายปรี ช า วั ช ราภั ย เป็ น ประธาน กรรมการสรรหา โดยอยู่ ใ นระหว่ า ง ดำเนินการ และจะเร่งพิจารณาให้เร็ว กว่ า กรอบเดิ ม ซึ่ ง กำหนดไว้ ใ นวั น ที่ 14 ส.ค. นี้ ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ น ายวิ สิ ฐ จะ หมดอายุ ก ารทำงานตามระยะเวลา ปกติ และในระหว่างนี้จะมีนางสาววริ ยา ว่ อ งปรี ช า รองเลขาธิ ก ารสาย บริหารงานสมาชิก จะทำหน้าที่รักษา การแทนนายวิสิฐ ไปก่อน ด้ า นนายสุ จิ น ดา สุ ขุ ม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ของกบข. กล่าวว่า แม้นายวิสิฐจะพ้นสภาพการ เป็นผู้บริหารกบข.แล้ว แต่นายวิสิฐ ก็ ยังต้องรับผิดชอบต่อกบข.หากมีหลัก ฐานบ่ ง ชี้ ว่ า นายวิ สิ ฐ ได้ ส ร้ า งความ เสี ย หาย ซึ่ ง สามารถคำนวณเป็ น ตั ว เงินออกมาได้ ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ เพื่อให้นายวิสิฐได้ชดใช้ต่อไป

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

บลจ.บัวหลวง รอปรับพอร์ต Q3/52 หลังตลาดหุ้นชัดเจน

นางวรวรรณ ธาราภู มิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จั ด การกองทุ น บั ว หลวง กล่ า วว่ า ตลาดหุ้ น ไทยช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี นี้ ยังผันผวนสูง จากภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน ส่งผล ให้กองทุนหุ้นของบลจ.บัวหลวงยัง คง ถือหุ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่าปกติ และจะรอปรั บ พอร์ ต การลงทุ น ใน ช่วงปลายไตรมาส 3 หรือ ต้นไตร

มาส 4 ปี นี้ หลั ง คาดว่ า ทิ ศ ทาง เศรษฐกิจจะเริ่มชัดเจนขึ้น โดยมอง ว่า ดัชนีหุ้นไทยที่ปรับขึ้นมากในช่วง ที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นผลจากพื้นฐาน เศรษฐกิ จ ไทยที่ ดี ขึ้ น แต่ ม าจาก กระแสเงินลงทุนต่างประเทศ โดย เฉพาะสหรัฐอเมริกา ที่ หนีจากเงิน ฝ า ก แ ล ะ ต ร า ส า ร ห นี้ ที่ ใ ห้ ผ ล ตอบแทนต่ำ มาลงทุนในตลาดหุ้น เอเชีย

อย่ า งไรก็ ดี ไม่ ส ามารถ ระบุได้ว่า เงินทุนที่ไหลเข้ามา เป็น ระยะสั้ น หรื อ ยาว แต่ พ ฤติ ก รรมที่ เห็ น ขณะนี้ คื อ นั ก ลงทุ น ใน ตลาดหุ้นไทย มีการซื้อขาย เล่นรอบ มากขึ้ น และเป็ น รอบที่ สั้ น กว่ า แต่ ก่อนมาก ซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วง โดย เชื่อว่าแม้ในระยะต่อไปเศรษฐกิจจะ ดี ขึ้ น แต่ ห ากเงิ น ทุ น เริ่ ม ไหลออก ตลาดหุ้นไทยก็ต้องปรับตัวลง

ทั้ ง นี้ การบริ ห ารกองทุ น ของบริษัทไม่เน้น ลงทุนตราสารหนี้ ระยะยาว เพราะสภาพคล่ อ งต่ ำ และราคาอาจถูกกระทบ หลังดอก เบี้ ย ในตลาดเริ่ ม ทรงตั ว โดยอายุ ตราสารหนี้ในพอร์ต ซึ่งยาวที่สุด อยู่ ที่ราว 3-5 ปี และเน้นตราสารหนี้ ภาครั ฐ เพราะนโยบายบริ ษั ท จะ เน้นความปลอดภัยและความมั่นคง ของตราสารที่เข้าลงทุนเป็นหลัก


News Station

Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552 SGP ตังเป้ ้ าปีนรายได้-กำไรโต ี้ 15% สรุปแผนลงทุนในเวียดนามเดือนหน้า นายศุภ ชัย วีร บวรพงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์ จำกัด (มหาชน) (SGP) เปิดเผยว่า บริษทั ตังเป้าหมายการเติ ้ บโตรายได้ ปี นีท้ ี่ 15% จากปีกอ่ นทีม่ รี ายได้ 2.02 หมืน่ ล้านบาท ส่วน กำไรมัน่ ใจจะโตในอัตราเดียวกันด้วย สำหรับความคืบ หน้า ในการซือ้ บริษัท ที่ ป ระกอบธุร กิจ ก๊า ซ LPG ใน เวียดนามจะสรุปได้ภายในเดือนกรกฏาคม ซึง่ จะเป็น การเข้าซือหุ ้ น้ ทัง้ 100% คาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 400 ล้านบาท บอร์ด POWER มีมติตงั้ ‘สุภาวินี นิจการุณ’ เป็น CEO นายฐิตพิ นั ธ์ นาครทรรพ ประธานกรรมการ บริษทั บริษทั เพาเวอร์-พี จำกัด (มหาชน) (POWER) เปิดเผยว่า ตามทีบ่ ริษทั ฯได้มีการปรับเปลีย่ นผังองค์กรใน รูปแบบใหม่ ดังทีแ่ จ้งให้

ทราบนัน้ โดยการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที ้ ่ 11/2552 จัดขึน้ เมือ่ วันศุกร์ที่ 5 มิถนุ ายน 2552 มีมติ แต่งตังนางสาวสุ ้ ภาวินี นิจการุณ กรรมการบริษทั ขึน้ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทังนี ้ ้ ให้มี ผลตังแต่ ้ วนั ที่ 5 มิถนุ ายน 2552 เป็นต้นไป รฟม. ไฟเขียว ค่าก่อสร้างสีมว่ งสัญญา 1 เหลือ 14,842 ลบ. นายสุพจน์ ล้อมทรัพย์ อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดเผยว่า บอร์ด รฟม. เห็น ชอบผลการเจรจากับกลุม่ CKTC Joint Venture ทีม่ ี การต่อรองราคาค่าก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง สัญญา 1 เหลือ14,842 ล้านบาท ซึง่ แยกเป็น ค่าก่อสร้าง หรืองาน โยธา จำนวน 14,242 ล้านบาท และ ค่าเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด 600 ล้านบาท โดยส่วนค่าเผือ่ เหลือเผือ่ ขาดจะจ่าย ตามจริง ซึง่ จะจ่ายขัน้ ต่ ำ 50 ล้านบาท ทังนี ้ จ้ ะมีการ

หน้า 8

รายงานให้ครม. รับทราบต่อไป และคาดว่าจะมีการเปิด ซองราคาสัญญา 2 ช่วงปลายเดือนนี้ KCE ซือ้ หุน้ คืนได้ 1.47% ไม่ครบตามทีบ่ อร์ดมีมติ ให้ซอื้ 9.95% นางวรลักษณ์ องค์ โฆษิต กรรมการบริหาร บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE) แจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามโครงการ ซือหุ ้ น้ คืนทีส่ นิ้ สุดวันที่ 7 มิ.ย. 52 จำนวนรวมหุน้ ทีซ่ อคื ื้ น ใน โครงการจนถึงปัจจุบนั มีจำนวน 6,779,700 หุน้ คิด เป็น 1.47% ของทุน ที่ช ำระแล้ว มูล ค่า รวม 7,509,531.59 บาท ทัง้ นี้ ตามโครงการซือ้ หุน้ คืน ตามมติค ณะ กรรมการเมือ่ 20 พ.ย. 51 อนุมตั จิ ำนวนหุน้ ทีจ่ ะซือคื ้ น สูงสุดตามโครงการ 46,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 9.95 ของหุน้ ที่จ ำหน่า ยได้แ ล้ว ทัง้ หมด ระยะเวลา ดำเนินการไม่เกิน 6 เดือน

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด ( มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

AFET

“ระยะสั้นไม่สวย แต่กลาง- ยาวสดใส” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 363 สัญญา สถานะคงค้าง 2,772 สัญญา - ปิด 59.40 บ./ก.ก. ลดลง 1.40 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนม.ค.53) ปัจจัยบวก- ราคายาง AFET ยังไม่หลุดแนวรับสำคัญที่ 57.80 บ./ก.ก. - น้ำมันระยะกลางยังเป็นขาขึน้ - เงินเยนยังอ่อนค่า - ตลาดยางจีนยังสดใส ปัจจัยลบ - ระยะสัน้ ราคายาง AFET แกว่งตัว - นลท.รอดูตวั เลขศก.สหรัฐฯ - ราคาตลาดจริงทรงตัว - ระยะสัน้ น้ำมันถูกแรงขายทำกำไร กลยุทธ์ - ระยะสัน้ ชะลอลงทุน - ระยะกลาง- ยาว เปิดสถานะซือ้ ได้ (สัญญาส่งมอบเดือนม.ค.53) - แนวรับ 59บ./ก.ก. ถัดไป 57.80 บ./ก.ก. - แนวต้าน 61.50-61.60 บ./ก.ก.

TFEX

“ยังไม่ผ่าน 430 จุด”

นายกฤตย์ เล็กสุขมุ นักวิเคราะห์ บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBKH Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 10,956 สัญญา สถานะคงค้าง 21,651 สัญญา - ปิด 427.00 จุด ลดลง 4.80 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52) ปัจจัยบวก- หุน้ ไทยยืนเหนือ 600 จุด - เม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าตลาดทุนไทยต่อเนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน้ 1,135.54 ล้านบาท ปัจจัยลบ - เส้นเทคนิคไม่ผา่ น 430 จุด - น้ำมันยังไม่ผา่ น 70 เหรียญ - เจอแรงขายทำกำไร กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 412-410 จุด - แนวต้าน 435 -440 จุด - SET50 ประเมินแนวรับไว้ที่ 420 จุด แนวต้าน 435 จุด


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

วันนี้วัดใจ QLT เหนือ-ต่ำจอง

QLT ประเดิมเทรดกระดาน mai วันนี้ วัดฝีมือราคาหุ้นเหนือหรือต่ำจองที่ 4 บาท ผู้บริหารมั่นใจเกินร้อยนัก ลงทุนแห่ซื้อดันราคาทะยานแน่ หลังผลงานฉายแววเจ๋ง คาดทั้งปีโกยยอดขายไม่ต่ำกว่า 10% จาก 245 ล้านบาทปี ก่อน ฟากที่ปรึกษาฯ หวังตลาดฯ ขาขึ้นเป็นใจราคาบวก บล.คันทรี กรุ๊ป ประเมินพื้นฐานแกร่ง ให้ราคาเหมาะสมที่ 5.60 บาท แนะเก็งกำไรช่วงสั้น นายสรรพั ช ญ์ รั ต คาม กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT ผู้ให้บริการหลักทางวิศวกรรมอิสระ ครบวงจร ตั้ ง แต่ ก ารทดสอบแบบไม่ ท ำลาย (Non-Destructive Testing) ตรวจสอบและ รับรองคุณภาพ (Inspection & Certification) ถังเก็บระบบท่อ และอุปกรณ์นิรภัยของแก๊ส เชื้อเพลิง อาทิ แก๊ส LPG และ NGV กล่าวว่า มั่ น ใจราคาหุ้ น ของบริ ษั ท ฯ น่ า จะยื น เหนื อ ราคาไอพีโอที่ 4 บาทในการซื้อขายวันนี้ (9 มิ . ย.52) ซึ่ ง เป็ น การซื้ อ ขายในวั น แรกได้ เนื่องจากธุรกิจมีการเติบโตต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละ ประมาณ 20% ขณะเดียวกันมี P/E ต่ำอยู่ที่ ประมาณ 5.6 เท่าเมื่อเทียบตลาดหลักทรัพย์ mai ที่มี P/E เฉลี่ย 8 เท่า และราคาไอพีโอมี ส่วนลดให้นักลงทุนอีก 30% ทั้ ง นี้ ได้ เ สนอขายหุ้ น ไอพี โ อต่ อ ประชาชนทั่วไป 19 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 4 บาท และเสนอขายให้พนักงานและผู้บริหาร บริษัทฯ อีก 1 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 3.20 บาท โดยจะได้เงินระดมทุนประมาณ 80 ล้านบาท เพื่ อ ลงทุ น ในเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ขยาย สาขาบริ ก าร และใช้ เ ป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น

สำหรั บ ผลประกอบการทั้ ง ปี 2552 คาดว่ายอดขายจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จาก ปีก่อนที่ทำได้ 245 ล้านบาท เนื่องจากมีงาน ในมือ (Backlog) ประมาณ 180 ล้านบาท

ทยอยรับรู้รายได้ โดย Backlog ดังกล่าวแบ่ง เป็นงานทดสอบแบบไม่ทำลาย 55% และอีก 45% เป็นการตรวจสอบรับรองความ ปลอดภัย โดยจากมาร์ จิ้ น ของการตรวจสอบรั บ รอง คุณภาพที่สูงทำให้คาดการณ์ว่าภายใน 2-3 ปี ข้ า งหน้ า จะขยั บ สั ด ส่ ว นรายได้ ดั ง กล่ า วเป็ น 50% ขณะที่ยอดขายไตรมาส 2/2552 คาดว่า จะใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2552 ที่มียอดขาย 68 ล้านบาท นายวิชา โตมานะ หัวหน้าฝ่ายวาณิช ธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ในฐานะแกนนำ ในการจั ด จำหน่ายและรับประกันการ จำหน่ายหุ้น QLT กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ QLT ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ เหมาะสม และคาดว่าจะได้รับความสนใจจาก นักลงทุนอย่างมาก หลังภาวะตลาดหุ้นโดยรวม ปรับตัวทิศทางบวก ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของ นักลงทุน ด้านนายรณกฤต สารินวงศ์ ผู้ช่วยผู้ จั ด การใหญ่ ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว ว่า ราคาหุ้น QLT มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นเหนือ ราคาจองที่ 4 บาทในการซื้ อ ขายวั น นี้ หาก ภาวะตลาดฯ โดยรวมยังยืนบวก ทั้งนี้ เบื้องต้น คาดว่าหุ้น QLT น่าจะได้รับการตอบรับจากนัก ลงทุน เนื่องจากมี P/E ไม่สูง และหากเทียบกับ

ราคาหุ้นของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันอย่างบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT พบ ว่าราคาหุ้นยังทรงตัวดี อย่ า งไรก็ ดี ตามปั จ จั ย พื้ น ฐาน ประเมินราคาเหมาะสมอยู่ที่ 5.30 บาท โดย หากราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นไม่เหนือราคาพื้นฐาน ดังกล่าว นักลงทุนยังสามารถเก็งกำไรระยะสั้น ได้ แต่ต้องประเมินภาวะตลาดฯ ประกอบการ ลงทุนด้วย


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

วัดม่อนปูย่ กั ษ์

วัดม่อนปู่ยักษ์ (ม่อนสัณฐาน) ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง วัดม่อนปู่ยักษ์ มีชื่อเป็นทางการปัจจุบันว่า วัดม่อนสัณฐาน น่าจะมีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 24 เป็นวัดที่มีรูปแบบศิลปะพม่าเช่น เดียวกับวัดพม่าทั่วไปในล้านนา โดยอาคารหลักมี 3 หลัง คือ กุฏิไม้, วิหาร และอุโบสถ อย่างไรก็ตามข้อมูล และหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนี้ก็ยังคง ไม่สามารถสรุปอายุ ที่แน่นอนได้ สำหรับเจดีย์ เป็นเจดีย์แบบมอญบนฐานประทักษิณ ขนาดใหญ่ ชื่อว่า เจดีย์จุฬามณีสัณฐาน มีกำแพงแก้วอยู่โดยรอบ ส่วนพระ ประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย เป็นรูปแบบพระพุทธรูปศิลปะพม่า สกุลช่างมัณฑเลย์ นอกจากนี้ จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารนั้น เป็นฝีมือช่างชาวพม่า ได้รับอิทธิพลการเขียนภาพจากศิลปะตะวันตก โดยสังเกตได้จากการ จัดองค์ประกอบของภาพ ภาพอาคาร ภาพบุคคล เป็นต้น ล้วนเขียนเหมือนจริง

สัมมนา โอกาส...ประเทศไทย

นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง (ที่ 2 จากซ้ า ย) พร้ อ มด้ ว ย ม.ร.ว.ปรี ดิ ย าธร เทวกุ ล อดี ต รอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี (ขวาสุด) ร่วม สัมมนา เรื่อง “โอกาส...ประเทศไทย” จัดโดยโครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาลม.ราชภัฏจันทรเกษม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่น


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

“สันติ สิงหวังชา” เสือหนุ่ม..ไฟแรง (ตอนที ่ 7) มองให้ขาด แนะนำให้นักลงทุนรุ่นใหม่ถ้าอยากจะประสบ ความสำเร็จในการเล่นหุ้นแบบนี้จะต้องวิเคราะห์ธุรกิจ ให้เป็นว่าธุรกิจนี้มันดีหรือเปล่า เพราะการเล่นหุ้นมันไม่ ใช่การวิเคราะห์หุ้นว่าจะขึ้นหรือลง แต่เป็นการดูว่า ธุรกิจจะดีหรือไม่ อนาคตจะเป็นอย่างไร แล้วมูลค่า ธุรกิจที่ขายอยู่ทุกวันนี้ถูกหรือแพง ถ้าเราเข้าใจมันดี พอก็ จ ะรู้ แ นวโน้ ม มั น ได้ และถ้ า เข้ า ใจลึ ก ก็ จ ะรู้ ว่ า ธุรกิจนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ จากนั้นก็เอามูลค่ามาเทียบ กับราคาในตลาด ถ้าถูกเราก็ซื้อ ถ้าแพงเราก็ขาย

หุ้นดี P/E ต้องสูง ปกติแล้วธุรกิจที่ดีก็จะมี P/E ที่แพง ธุรกิจแย่ P/E ก็ควรจะ ต่ำ ซึ่งผมก็จะแบ่งหุ้นออกเป็น 5 เกรด ตามคุณภาพของบริษัท จาก หุ้นเกรด A ไปจนถึงหุ้นเกรด F ซึ่งหุ้นเกรด A หรือ หุ้นสุดยอด จะเป็น บริ ษั ท ที่ มี ห นี้ น้ อ ยหรื อ ไม่ มี รายได้ มั่ น คงมากและโตขึ้ น อย่ า ง สม่ำเสมอกำไรโตขึ้นในระดับ 20-30% ผู้บริหารเก่ง ขยัน ซื่อสัตย์ แนวโน้มธุรกิจดี มีอำนาจในการต่อรองสูง อยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ แข่งขันกันเรื่องราคา ซึ่งมี P/E 12 เท่าขึ้นไป หุ้นเกรด B หรือ หุ้นคุณภาพดี จะเป็นบริษัทที่มีหนี้น้อยหรือ ไม่มีเลย รายได้โตอย่างต่อเนื่อง กำไรในอนาคตคาดว่าจะโตในระดับ 15% ขึ้นไป โดยมี P/E ที่เหมาะสมประมาณ 9-12 เท่า ขณะที่หุ้น เกรด C หรือ หุ้นคุณภาพดีพอใช้ จะเป็นบริษัทที่มีหนี้ไม่มาก รายได้ ไม่ ผั น ผวน เติ บ โตอย่ า งสม่ ำ เสมอ กำไรในอนาคตเติ บ โตระดั บ 5-15% ต่อปี โดยมี P/E ที่เหมาะสมประมาณ 6-9 เท่า หุ้นเกรด D หรือ หุ้นที่มีคุณภาพกลางๆ จะเป็นบริษัทที่มีหนี้ สิน กลางๆ รายได้และกำไรไม่ค่อยเติบโต หรือเติบโตช้าไม่เกิน 5% ต่อปี โดยมี P/E ที่เหมาะสมประมาณ 5-6 เท่า และหุ้นเกรด F หรือ หุ้ น ที่ มี คุ ณ ภาพแย่ เป็ น กิ จ การที่ ข าดทุ น หนี้ สิ น มาก หรื อ กำไรไม่ แน่นอน หรือผู้บริหารไว้ใจไม่ได้ สูตรคำนวณหุ้นแบบส่วนตัว วิธีคิดง่ายๆก็อย่างเช่น PS ปีที่แล้วกำไรต่อหุ้น 1.10 บาท ส่วนผู้บริหารบอกว่าปีนี้จะโต 30% และอัตราการทำกำไรไม่ต่ำกว่า เดิม ดังนั้นผมก็จึงเอา 1.1x 1.3 ก็ได้ประมาณ 1.4 ซึ่งก็อาจจะเยอะ ไปหน่อยก็ให้ดิสเค้าท์ คิดว่าซัก 1.25 ก็แล้วกัน ซึ่งนี่คือกำไรต่อหุ้น สำหรับปีนี้ แล้วก็นำ PS มาเทียบความแข็งแกร่งกับคู่แข่งในวงการ ซึ่งในด้านคุณภาพก็ชนะทุกตัว ซึ่งคู่แข่งก็ P/E ประมาณ 10 เท่า ผม ก็มาคิดลด P/E ด้วยว่าน่าจะ 8 เท่าละกัน แล้วนำ 1.25 x 8 ก็เท่ากับ 10 บาท ก็แค่นี้เองโดยสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำก็คือตัดสินใจว่าจะเชื่อผู้ บริหารได้หรือไม่ก่อนและค่อยคิดลดไปอีกซักหน่อย (ติดตามต่อฉบับหน้า)

หน้า 11


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

DTAC คือ Top Pick กลุ่มสื่อสาร บล. พัฒนสิน (CNS) เชื่อว่า กท ช. มีโอกาสที่การออกใบอนุญาต 3G ได้เร็ว ที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2009 ซึ่งอาจเร็ว กว่ า ที่ ต ลาดเชื่ อ ว่ า ใบอนุ ญ าต 3G มี แนวโน้มที่เกิดขึ้นหลังปี 2009 จากการพูด คุยกับ กทช. เราพบว่าที่ปรึกษาจะใช้เวลา 30 วัน ในการร่างเงื่อนไขการประมูล (Term of Reference - TOR) ใบอนุญาต 3G แทน ที่ จ ะเป็ น 3 เดื อ นตามข่ า วที่ อ อกมาบน หนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ TOR จะมีระบุวัน ประมูล ซึ่งหมายถึงกำหนดแน่นอนในการได้ รับใบอนุญาต 3G โดย กทช. จะถือว่าผู้ที่ ชนะประมู ล คลื่ น ความถี่ 3G จะได้ รั บ ใบ อนุญาต 3G โดยอัตโนมัติ ปัจจัยสำคัญ 2 ปัจจัย ที่อาจทำให้ การออกใบอนุญาต 3G มีความล่าช้าออกไป

Professional Station

หน้า 12

บล. พัฒนสิน แนะนำ ซือ้ DTAC เป้าหมาย 42 บาท

จาก สิ้นปี 2009 คือ 1) วุฒิสภาสามารถเลือก กทช ใหม่ 4 ราย มาแทน กทช เดิม 2) การจัดตั้งคณะกรรมการกิจการ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าโอกาสที่ 2 ปั จ จั ย นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ภายในปี 2009 มี ค่ อ นข้ า งน้ อ ย ดั ง นั้ น เราจึ ง คาดว่ า การ ประมูล 3G และการให้ใบอนุญาต 3G น่า จะเกิดได้ทันในปี 2009

Top Pick แนะนำ ซื้ อ DTAC เป้าหมาย 42 บาท ปัจจุบันมีการซื้อขายอยู่ที่ ระดั บ 2009F PBV ที่ 1.1 เท่ า และ EV/ EBITDA ที่ 4.5 เท่า ซึ่งน่าจะจำกัดโอกาสใน การปรับตัวลง เนื่องจากที่ระดับ PBV อยู่ที่ 1 เท่า และ EV/EBITDA ที่ 4.4 เท่า สะท้อน แนวรับที่แข็งแกร่งของราคาหุ้นในช่วง 5 ปี ที่ ผ่านมา อีกทั้ง ราคาหุ้นมีแนวโน้มให้อัตราผล ตอบแทน 53% ซึ่งมากกว่า ADVANC ที่มี แนวโน้มให้อัตราผลตอบแทน 43% เทียบกับ ราคาเป้าหมาย 116 บาท

Photo Release

บ๊อช มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กโคราช มร.ย๊อคเฮ่น ไรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ร่วมมอบทุน “โครงการทุนการศึกษาบ๊อชเพื่อเด็กไทย” มูลค่า 180,000 บาท ให้กับนาย เจริญ ปุสุรินทร์คำ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งร่วมให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาและเปิดศูนย์พัฒนาวิชาชีพบ๊อช ณ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

Gossip Station

หน้า 13

อย่าเศร้าไปเลย สวัสดีค่ะ.. วันนี้..อังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 ตลาดหุ้นไทยของเราลงมาปรับฐานเล็กๆ โดยปิดที่ 600.03 จุด ลดลง-4.54 จุด หรือ -0.75% มี มู ล ค่ า การซื้ อ ขายรวม 27500.94 ล้ า นบาท ...อาการนี้ทำให้พี่ไทยเสียวสันหลังเล็กๆ และเซ็ง นิดๆ เพราะราคาหุ้นตกลงมาพอสมควรเหมือน กัน...แต่สำหรับสตรอเบอรี่คิดว่ายัง ไม่น่าหวั่นไหวมากนัก เพราะภาพ โดยรวมไม่มีอะไรให้ต้องกังวลนี่นา ฝรั่งยังซื้ออยู่เลย...ใจแข็งเข้าไว้ วันนี้คนสวยเลยนำเรื่องของ ของผลบุ ญ ..ผลกรรม..มาเล่ า สู่ กั น ฟั ง ...เป็ น ภาคต่ อ จากเมื่ อ วานค่ ะ พี่ ข๋ า ...ตอนแรกนึ ก ว่ า จะได้ รั บ พรอั น ประเสริฐ..อันเป็นผลมาจากการที่น้อง หนู ไ ม่ ไ ด้ เ อ่ ย ถึ ง หุ้ น รายตั ว เลย แต่ ปรากฏว่ า คนไทยใจดี ชอบเรื่ อ งของ ธรรมะ... มาค่ ะ ต่ อ เนื่ อ ง กันได้เรยยยยยยยยยยยย ชาตินี้แคระแกรนเพราะเหตุ ใด ..เพราะชาติ ก่ อ นชอบเหยี ย ด หยามดูแคลนคนรับใช้ ชาติ นี้ อ าเจี ย นเป็ น โลหิ ต เพราะเหตุใด ..เพราะชาติก่อนคอย ปุกปั่นยุแหย่คนอื่นให้แตกแยกกัน ชาติ นี้ หู ห นวกเพราะเหตุ ใ ด ..เพราะชาติ ก่ อ นฟั ง ธรรมแล้ ว ไม่ เชื่อถือ ชาตินี้เป็นฝีหนองเพราะเหตุ ใด..เพราะชาติก่อนทารุณสัตว์ ชาติ นี้ ตั ว มี ก ลิ่ น เหม็ น เพราะ เหตุ ใ ด..เพราะชาติ ก่ อ นชอบอิ จ ฉา ริษยาผู้อื่น ช า ติ นี้ ต้ อ ง แ ข ว น ค อ ต า ย เ พ ร า ะ เ ห ตุ ใด..เพราะชาติก่อนทำลายเขาเพื่อประโยชน์ตน ชาตินี้เป็นหม้ายหรือโดดเดี่ยวเพราะเหตุใด ..เพราะชาติก่อนไม่รักลูกรักภรรยา ชาตินี้ถูกฟ้าผ่าตายเพราะเหตุใด ..เพราะ ชาติก่อนพูดจาเสียดสีผู้ออกบวช ชาติ นี้ ถู ก สั ต ว์ ร้ า ยกั ด ตายเพราะเหตุ ใด..เพราะชาติก่อนชอบก่อศัตรูคู่อาฆาต อย่าพูดว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครเห็น กรรม สนองเร็วก็ตกที่ตัวเอง กรรมสนองช้าก็ตกกับลูก หลาน

“หากถามเรื่องชาติปางก่อน ก็ให้ดูผลที่ได้รับในปัจจุบัน หากจะถามเรื่องชาติหน้า ก็ให้ดูสิ่งที่กระทำในปัจจุบัน” จอ..ออ..บอ..จบ..แล้วค่ะดาร์หลิง...ถ้าชอบวัน หลังสตรอเบอรี่จะนำเกร็ดและเรื่องราวดีๆ มาฝากกันอีก นะคะ...ถัดจากนี้ก็มาต่อเรื่องหุ้นกันเร๊ยยยยยยยยย

ขออนุญาตเริ่มที่หุ้น “จี๊ด..ใจ” ของผู้ชาย มาดเท่ห์สุด..สุด “ปริน ชนันทรานนท์” บิ๊กบอส แห่ ง ค่ า ย AIM ผู้ น ำด้ า นจอโฆษณาในห้ า ง สรรพสินค้าทั่วฟ้าเมืองไทย โอ๊ะ..โอว์ หวังว่าจะไม่ เว่อร์ไปนะคะ จะมีใครเชื่อมั๊ยอ่ะแค่ 3 วันทำการ เท่ า นั้ น หุ้ น AIM ของผู้ ช ายแท่ ห์ ๆ คนนี้ ก็ พุ่ ง ปรู๊ ด ดดดดดดดดจากประมาณ 1.65 บาท จนถึงเมื่อวานนี้ปิดที่ระดับ 2.96 บาท อะโห!!! พี่ น้ อ งแค่ 3 วั น ทำการ + ไปตั้ ง 79.40% โอว์..ว์..ว์..ว์.. มายก๊าดดดดด คุณปรินข๋า..มา เร็ว..มาช่วยสตรอเบอรี่ตอบคำถามที...บรรดา แฟนคลั บ กริ๊ ง กร๊ า งมาหาทั้ ง วั น ..ตอบไม่ ไ หว แย๊ววววววววว

เอาเป็นว่าขอตอบคำถามซ้ำในรอบเดือน (เหมื อ นเดิ ม ) อ่ะค่ะ..ว่าที่เสียงแมงเม้าท์ลือกันให้ ZZZZZZZZZZ ทั้งห้องค้าก็เป็นเรื่องของการเจรจา หาพันธมิตรต่างชาติ เรื่องของการรับงานใหม่ และเรื่ อ งของแนวโน้ ม ผลประกอบการ ของ AIM ที่คาดว่าปีนี้จะขยายตัวประมาณ 30-40% มาต่อกันที่เรื่องของหุ้นโภคภัณฑ์บ้าง..มีขึ้น ก็ต้องมีลงค่ะที่รัก เมื่อวานแอบเห็นว่าทั้ง BANPU - LANNA - UMS ร่ ว งลงมาพอ สมควร ...อยากรู้อ่ะดี๊ว่าเรื่องไร..สตรอเบอรี่ แ อ บ ไ ด้ ยิ น ว่ า เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก ร า ค า โภคภั ณ ฑ์ เ ริ่ ม อ่ อ นตั ว ลงทำให้ หุ้ น ถ่านหินปรับลดลงไปด้วย..แต่ถ้าถามใจ ของคนสวยว่าไง...ตอบแทนทันเลยค่ะใน ระยะกลาง-ยาว ไม่เห็นมีเรื่องที่ต้องให้กังวล ใจเรย..แม้แต่น้อย เพราะหากตราบใดที่ แนวโน้มของราคาน้ำมันยังคงทำสถิติไต่ ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ คนสวยเชื่อค่ะว่าหุ้น ถ่านหินยังไงก็ไม่ทำให้ผิดหวัง แต่ที่อาจจะต้องห่วงหน่อยน่าจะ เป็นประเภทเดินเรือซะมากกว่า โดยเฉพาะ TTA มีแววอาจจะต้องพักเร็วและพัก นานกว่าเพื่อนๆ นิดนึงอ่ะค่ะ..เพราะว่า ช่ ว งที่ ผ่ า นมาบรรดาเสี่ ย ทั้ ง หลาย ไล่ ราคากันอุตลุต ...ไม่รู้ว่าเรื่อง การเร่งนำ เข้าสินแร่เหล็กและถ่านหินของประเทศ จี น รวมทั้ ง การคาดหวั ง ถึ ง การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิจโลกใน 2H/52 และคาดว่า อุ ป สงค์ ก ารขนส่ ง ทางทะเลจะยั ง มี แนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2553 จะช่วยได้ มั๊ยน๊อ???? แต่ สุ ด ท้ า ยของเรื่ อ งหุ้ น ...น้ อ ง หนู ก็ ยั ง ขออนุ ญ าตแนะนำหุ้ น TVO เอาไว้ในใจพี่ๆ ด้วยนะคะ...ชอบค่ะ (เป็น การส่ ว นตั ว ) เพราะดู ว่ า สไตล์ ข องการ บริหารของทีมปัจจุบัน มันช่างสุดยอด แม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่ค่อยปรากฏโฉมต่อหน้าธารกำนัล เท่าใดนัก แต่เค้าทำได้โดนใจจริงๆ ค่า หมดความร้อนแรงซะแล้วทั้งทองจริงทอง กระดาษ หลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านไปไม่ถึงผันที่ 980 เหรียญ เลยเจอแรงขายกดร่วงกว่า 20 เหรียญ แต่ คุ ณ พี่ ก ฤตย์ แห่ ง UOBKH บอกว่ า อย่ า เพิ่ ง ตกใจ เพราะเทรนด์หลักยังเป็นขาขึ้นอยู่ ยังไง ยังไง ก็ มีลุ้นเห็น 1,000 เหรียญอยู่แล้ว ดังนั้นราคาลงมาช่วง นี้เป็นจังหวะดีที่จะเก็บของถูก ให้แนวรับ 15,500 บาท แนวต้าน 15,700 บาท จ้าาาาาา


มมองหุ ง ุนจ ก ซยน ้นจากเซี ยน

Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ คาดการณ์ทิศทางที่ชัดเจนได้ยาก แต่ให้ ติดตามดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ้นนิวยอร์ค รวมไปถึงตลาดภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก ว่า จะปรั บ ตั ว ในทิ ศ ทางใด เนื่ อ งจากมี อิทธิพลต่อดัชนีหุ้นไทย ส่วนกระแสเงิน ลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศมองว่ายัง คงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์การลงทุนแนะนำเก็ง กำไร ประเมินแนวรับ 580 จุด ส่วน แนวต้านแรกให้ไว้ที่ 610 จุด หากผ่าน ได้มองแนวต้านถัดไป 620 จุด

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้น่า จะยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐาน และ คงไม่ มี ปั จ จั ย ลบอะไรที่ จ ะกระทบดั ช นี ฯ ให้ปรับตัวลงไปมากกว่านี้ แต่สิ่งที่ต้อง ติ ด ตาม คื อ ความเคลื่ อ นไหวของ ตลาดหุ้ น ต่ า งประเทศว่ า จะเป็ น ไปใน ทิศทางใด ดังนั้นจึงแนะนำเก็งกำไรระยะ สั้นในหุ้นรายตัว ตามกรอบแนวรับที่ 590 จุด ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 610 จุด

หน้า 14

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้ คาด ว่ า น่ า จะผั น ผวนต่ อ เนื่ อ งจาก อยู่ ใ นช่ ว ง ของการปรับฐานและค่าเงินดอลลาร์เริ่ม แข็งค่าขึ้น โดยให้นักลงทุนติดตามปัจจัย จากต่ า งประ เทศเป็ น หลั ก โดยเฉ พาะ ตลาด หุ้ น สหรั ฐ ฯ ว่ า จะเค ลื่ อ นไหว ไปใน ทิศทางใด กลยุทธ์ แนะ Trading พร้อม ทั้ ง ดู ส ถานก ารณ์ ข องดั ช นี ฯ ถ้ า มี ก าร ปรับฐานลงลึกกว่านี้ แนะให้เปลี่ยนไป ลงทุ น ในตล าดพั น ธบั ต รแทน โดย ประเมินแนวรับไว้ที่ 591 จุด แนวต้าน 607 จุด

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2552

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

หน้า 17

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปัจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปิดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 143 ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.30 09.00 09.30 10.00 10.00 10.00 10.00

10.30 13.30 13.00 13.30 14.00 16.30 17.30

ประจำวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2552

คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาเรื่อง “พลังงานทาง เลือกใหม่ (E85)” อาคารรัฐสภา ควอลลีเทค จัดงาน 1st Day Trade ตลาดหลักทรัพย์ฯ KTAM แถลงข่าวเปิดตัว “กองทุนเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ ที่รร.เอราวัณ ห้องเรซิเดนท์ 303 โรงแรมเอราวัณ ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ เปิดตัวบ้านใหม่ “Cool Home” บ้าน Cool Homeโครงการเนเบอร์โฮม วัชรพล 1st Asian Martial Arts Games 2009 อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก เซ็นทรัลพัฒนา CPN แถลงข่าว แคมเปญ Millionaire Annual Sale 2009 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ “ซิสโก้ แนะนำ Unified Service Delivery สำหรับผู้ให้บริการการสื่อสารและ โทรคมนาคม เตรียมพร้อมการบริการแห่งอนาคต” อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ งาน 3 th Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise 2009 สยามพารากอน โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ร่วมกับ ไลฟ์ สกิล เซ็นเตอร์ จัดงานสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตบุตรหลาน โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ กระทรวงวิทย์ฯ และสวทช. จึงร่วมกันจัด งานแถลงข่าว “กระทรวงวิทย์ฯ ดึง ไอทีแก้วิกฤตธุรกิจโรงแรม” โรงแรมเวียงใต้ อินเทล แถลงข่าวเปิดตัวเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากอินเทล อย่างเป็นทางการ โรงแรมคอนราด เอเซียบุ๊คส จำกัด ร่วมกับ ปูนเสือ จัดงานเปิดตัวหนังสือ “THE SENSE OF THE WALLS” สยามพารากอน วอลโว่ คาร์ แถลงข่าวเปิดตัวVOLVO XC 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลดิ์ เอ เอ็ม จี ออโต้ จัดงานแถลงข่าวแนะนำผู้นำเข้ารถยนต์อิสระในงาน “AMG AUTO EXCLUSIVE PARTY“ สำนักงานใหญ่ บนถนนเรียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ Disclaimer

หน้า 27

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-- พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-- เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน-- -ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปิยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-- ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Investor Station เป็นหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ป็นการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว

Investor_station 9 มิ.ย. 2552  

อ่านก่อนลงทุน