Page 1

Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

คลิกดูข้อมูลบริษัท

ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553

News Station

5 อียยู นั ไม่มแี ผนช่วยเหลือการเงินฉุกเฉิน ต่อโปรตุเกส-สเปน 5 NINE ฟุง้ ปีหน้ารายได้โตไม่ต�ำ่ 10% 6 BIGC ไม่หลุด 78 บ. ไปต่อ 7 ครม.ไฟเขียวตัง้ แบงก์ไปรษณียด์ เี ดย์ก.พ.54 9 Dynamic Station

AIT ตั้งเป้ารายได้ 54 แตะ 4.5 พันล.

10 Lifestyle Station เหตุผลที่ผมกิน “ใบบัวบก”

CK สนัน่ วงการ! เป้า 11 - 13.16 บ. 54 ระเบิ ด ฟอร์ ม แบ็ ก ล็ อ กแตะแสนล.

13 Professional Station เชียร์ CPF

14 Gossip Station

10 ค่ายวิเคราะห์ เห็นแววเด่น CK ชี้ 2 ดีลใหญ่ ไซยะบุรี - รถไฟฟ้าสีน้ำ�เงิน ทองเน้นๆ ที่คาดเซ็นปีหน้าจะหนุนแบ็กล็อกทะลุ 1 แสนล้านบาท ดันให้ราคาหุ้นพุ่งเหนือกลุ่ม 15 มองหุˆนจากเซียน แม้ปีนี้ยังเงียบ แต่อนาคตสดใส ธุรกิจสัมปทานต่างๆ เริ่มสร้างรายได้เพิ่มสภาพคล่อง 1,050 จุด เลี่ยงการเพิ่มทุนในระยะสั้น ผนวกแนวโน้มอุตสาหกรรมรับเหมาขาขึ้น รัฐเล็งป้อนงานใหม่อื้อ 16 Data Station แนะหุ้นเด็ดน่า “ซื้อ” - “เก็งกำ�ไร” ให้ราคาเป้าหมาย 11.00 - 13.16 บาท ต‡อหนˆา 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

NMG วางเป้ารายได้ 54 โต 10% เผยไม่รบ ี โละหุน ้ NINE ออกจนหมด

NMG ประกาศเป้าหมายรายได้ปีหน้าโต 10% กำ�ไรอาจน้อยกว่า ปีนี้แต่ไม่ทิ้งมาก ระบุปี 53 ผลงานเกินคาด รายได้ทะลุเป้าเดิม 10% ไปแล้ว อีกทั้งฟันกำ�ไรล้น 9 เดือนฟาดไปถึง 254 ล้านบาท รับปัจจัย บวกกำ �ไรพิ เ ศษ ซื้ อโรงพิ ม พ์ ร าคาต่ำ � - นำ � หุ้ น เข้ า ตลาด แต่ ยั ง เงี ย บ เรื่ อ งปั น ผล แจงยั ง เหลื อโควต้ า ขายหุ้ น NINE อี ก 10 ล้ า นหุ้ น ระบุขอพิจารณาความเหมาะสมแม้ FA แนะขายหลังราคาพุ่ง เผยเตรียมนำ� “กรุงเทพธุรกิจมีเดีย” เข้าเทรด ต‡อหนˆา 4

NBC ตั้งงบลงทุนปีหน้า 60 ล.

“ชวลิต หวังธำ�รง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ผลธัญญะ (PHOL)..

ตอนที่ 2 ต‡อหนˆา 12

คาดรายได้โตอีก 15 - 20% แค่ 9 เดือนก็ลั่นล้า NBC โวปีนี้โต 29% ทะลุเป้าที่ตั้งไว้ที่ 15% คาดรายได้ 54 โต 15 - 20% พร้อมตั้งงบลงทุนปีหน้า 50 - 60 ล้านบาท ลุยเปิดทีวีดาวเทียมใหม่ 1 ช่อง และร่วมมือกับ MCOT อีก ต‡อหนˆา 4 1 ช่อง ประเมินเริ่มสร้างเม็ดกำ�ไรได้ช่วงกลางปีศกหน้า

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553 นอกจากนี้ CK ได้เริ่มเข้าสู่ ระยะสั้นจะอยู่ที่ CK สนั่น! (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา ประเมินหุน้ บมจ.ช.การช่าง (CK) ระบุ มูลค่างานในมือ (Backlog) จะมีแนว โน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ โดย ณ Q3/53 บริษัทฯ มี Backlog เท่ากับ 12.5 พันล้านบาท ซึ่งหากเปรียบเทียบ Backlog กับขนาดของสินทรัพย์ CK จะมีอัตราส่วนที่ต่ำ�กว่า STEC และ ITD โดย CK มีข้อด้อยที่มูลค่า Backlog กระจุกตัวอยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสี ม่วง (สัญญาที่ 1) คิดเป็นสัดส่วนที่สูง ประมาณ 71% ของ Backlog โดยรวม และเป็นโครงการหลักผลักดันการรับรู้ รายได้ใน Q3/53 นอกจากนี้ CK มีงาน รอเซ็นสัญญามูลค่าสูงถึง 95.5 พันล้าน บาทสัดส่วนประมาณ 80% เป็นงาน ก่ อ สร้ า งฝายน้ำ � ล้ น ไซยะบุ รี ใ นลาว (มูลค่างานก่อสร้าง 76 พันล้านบาท) ซึ่ ง เป็ น งานที่ เ ลื่ อ นเซ็ น สั ญ ญางาน ก่อสร้างมาหลายครัง้ แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะ ได้เซ็นสัญญาได้ใน Q1/54 โดยงานทีร่ อ เ ซ็ น สั ญ ญ า ไ ด้ ก่ อ น สิ้ น ปี นี้ คื อ งานก่ อ สร้ า งเส้ น ทางรถไฟฟ้ า สาย สีน้ำ�เงิน (สนามไชย - ท่าพระ) มูลค่า ประมาณ 14.7 พันล้านบาท คาดว่ า ผลประกอบการ Q4/53 จะไม่ช่วยให้ผลประกอบการทั้ง ปี 53 ให้พลิกกลับมาเป็นกำ�ไรได้ แต่ ประเมินว่าจะมีการพลิกฟื้นกลับมาเป็น กำ�ไรได้อย่างมีนัยสำ�คัญในปี 54 จาก 1) ปัจจัยหลักที่แตกต่างจาก ผูป้ ระกอบการรายใหญ่อนื่ ๆ คือ การรับ รู้ ต ามวิ ธี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จาก South East Asia Energy (CK ลงทุนสัดส่วน 38%) เป็นผลจากการเริม่ เปิดดำ�เนินการ ผลิตและขายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. 2) การเริ่มต้นรับรู้รายได้จาก โครงการรถไฟฟ้ า สายสี น้ำ � เงิ น ซึ่ ง ผู้ บริหารมั่นใจว่าจะได้เซ็นสัญญาภายใน สิ้ น ปี นี้ จ ะเข้ า ช่ ว ยเสริ ม รายได้ จ าก โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ งทีร่ บั รูม้ าแล้ว ตั้งแต่ต้นปี 53 เราคาดการณ์ความคืบ หน้าก่อสร้างของสายสีน้ำ�เงินในปี 54 ประมาณ 20% 3) การรั บ รู้ ร ายได้ จ ากงาน ก่อสร้างฝายน้ำ�ล้นไซยะบุรี ซึ่งผู้บริหาร กำ�หนดเป้าหมายการเซ็นสัญญาไว้ใน Q1/54 เนือ่ งจากปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้เริม่ ต้นงานในโครงการนี้ไปแล้ว และการ เซ็นสัญญาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรับ รู้รายได้ (คาดว่ารายได้จากโครงการนี้ ประมาณ 3 พันล้านบาท บันทึกเป็นราย ได้ในปี 54)

ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสง อาทิตย์โดยเข้าซื้อสัดส่วน 30% ของ บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ (กำ�ลัง การผลิตสูงสุด 6 เมกะวัตต์) และ บริษัท เชียงราย โซล่าร์ (กำ�ลังการ ผลิตสูงสุด 8 เมกะวัตต์) ซึ่งมีรายได้ จากการขายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. และมี ข้ อ ตกลง MOU กั บ บริ ษั ท แปซิฟิก โซล่าร์ (ประเทศไทย) ร่วม มือสำ�หรับโครงการรูปแบบเดียวกันใน อนาคตเพิ่มเติมอีก 100 เมกะวัตต์ซึ่ง

CK อาจลงทุนในสัดส่วนประมาณ 50% ฝ่ายวิเคราะห์มองว่าจะเป็นประเด็นบวก ในอนาคตแต่ยังไม่มีผลต่อการรับรู้ราย ได้ในปีประมาณการ ขณะที่คาดการณ์ว่า CK อาจ มีการเพิม่ ทุนเกิดขึน้ ในอนาคต เนือ่ งจาก อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปัจจุบันสูงถึง 3.7 เท่า บริษัทขาดสภาพคล่องการเงิน ระยะสั้น และจะไม่เพียงพอต่อรับงาน ก่ อ สร้ า งขนาดใหญ่ เช่ น ฝายน้ำ � ล้ น ไซยะบุ รี (Turnkeys รั บ ก่ อ สร้ า ง + ลงทุ น เอง) หรื อ หาผู้ ร่ ว มทุ น ช่ ว ย สนั บ สนุ น ทางการเงิ น แต่ ปั จ จั ย บวก

News Station

1. การเซ็นสัญญารถไฟฟ้า สายสีน�้ำ เงินอย่างเร็วทีส่ ดุ ภายในสิน้ ปีนี้ 2. ส่ ว นแบ่ ง กำ �ไรจากการ ลงทุนในเขื่อนน้ำ�งึม 2 ที่เพิ่มขึ้นอย่าง มีนัยสำ�คัญในปี 54 ปรับคำ�แนะนำ�จาก ขาย เป็น เก็งกำ�ไร และปรับราคาพื้นฐานปี 54 เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 11.10 บาท (P/BV ที่ 3 เท่า) ด้านบทวิเคราะห์ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) คงน้ำ�หนักการลงทุน

CK เป็ น “มากกว่ า ตลาด” สำ � หรั บ อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง เนือ่ งจาก การลงทุนอย่างสม่ำ�เสมอของภาครัฐที่มี มูลค่าสูงกว่า 373 พันล้านบาท ในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า ปัจจัยดังกล่าวจะช่วย เพิ่ ม มู ล ค่ า งานในมื อ ของ CK ให้ พุ่ ง สู ง สุ ด นั บ ตั้ ง แต่ ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท ฯ ที่ ก ว่ า 1 แสนล้านบาท ทำ�ให้ CK ที่มีแนวโน้ม รายงานกำ�ไรสุทธิปี 52 - 55 เติบโต 130% (CAGR) นอกจากนี้ ประเมิน ว่าการเซ็นสัญญาโครงการฝายน้ำ�ล้น ไซยะบุรี และรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงินใน ระยะเวลาอันใกล้ จะช่วยหนุนให้ราคา หุน้ CK ปรับตัวสูงกว่าตลาดโดยรวมและ กลุ่มผู้รับเหมารายอื่น ดังนั้น ผลการ ดำ�เนินงานทีอ่ ยูใ่ นช่วงขาขึน้ และราคาที่ ต่ำ � กว่ า มู ล ค่ า พื้ น ฐาน แนะนำ � “ซื้ อ ” ราคาเหมาะสมปี 54 ที่ 13.16 บาท และบทวิเคราะห์ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินว่า แม้ปัจจุบัน CK จะมีสดั ส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 3.8 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่มีสภาพคล่อง ต่ำ � และมี ค วามเสี่ ย งทางการเงิ น สู ง อย่างไรก็ตาม CK มีจดุ แข็งทีม่ เี งินลงทุน ในหลายธุรกิจ เช่น TTW, BECL, BMCL และ SEAN ซึ่งจะได้ส่วนแบ่งกำ�ไรและ เงินปันผลมาช่วยเสริมสภาพคล่อง ขณะ ที่แผนที่จะลดสัดส่วนการถือสัดส่วนใน บางหน่วยลงทุนลง เช่น SEAN และ ไซยะบุรี เพาว์เวอร์ ทำ�ให้ประเมินว่า กำ�ไรที่เกิดขึ้นจากขายหน่วยลงทุนใน อนาคตจะสามารถนำ�กลับไปลงทุนใหม่ ในธุรกิจอืน่ ๆ ได้ โดยบริษัทยังไม่มแี ผน ของการเพิ่ ม ทุ นในช่ ว ง 2 ปี ข้ า งหน้ า คาดว่าปีหน้า CK จะเติบโตต่อเนื่อง ประเมินรายได้เติบโต 132%YoY เท่ากับ 15,254 ล้านบาท และมีกำ�ไรสุทธิ 945 ล้ า นบาท แนะนำ � “ซื้ อ เมื่ อ อ่ อ นตั ว ” ราคาเป้าหมายในปี 54 ที่ 12.80 บาท (P/BV ที่ 2.9 เท่า ต่ำ�กว่าจุดสูงสุดของ P/BV ที่ CK เคยมีที่ 3.5 เท่า)

คำ�แนะนำ�กาลงทุน CK โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.บัวหลวง บล.โกลเบล็ก บล.เกียรตินาคิน บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงศรีอยุธยา บล.ซิกโก้

ซื้อ ซื้อ ซื้อเมื่ออ่อนตัว ซื้อ ซื้อ ซื้อ ทยอยซื้อ ซื้อ เก็งกำ�ไร ซื้อเก็งกำ�ไร

13.16 12.90 12.80 12.70 12.50 12.15 11.85 11.71 11.10 11.00

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553 NMG วางเป้า (ต่อจากหน้า 1)

นายธนะชัย สันติชัยกูล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ตัง้ เป้ารายได้ในปี 54 เติบโต 10% จากปีนี้ และกำ�ไรสุทธิจากการ ดำ � เนิ น งานก็ เ ติ บโตขึ้ นในทิ ศ ทาง เดี ย วกั น แม้ อ าจจะน้ อ ยกว่ า เนื่องจากปีหน้าไม่มีรายการกำ�ไร พิเศษเหมือนปีนที้ มี่ กี �ำ ไรจากการนำ� หุน้ ใหม่เข้าตลาดหลักทรัพย์และกำ�ไร จากการซื้อโรงพิมพ์กลับเข้ามาใน ราคาต่ำ� สำ�หรับรายได้ในปีนคี้ าดว่า จะเติบโตเกินกว่าเป้าหมายทีก่ �ำ หนด ไว้เติบโต 10% โดยในช่วง 9 เดือน ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำ�ไรจากการ ปฏิบัติงานอยู่ที่ 60 ล้านบาท ขณะ ที่กำ�ไรสุทธิรวมอยู่ที่ 254 ล้านบาท หลังจากที่บริษัทฯ ได้มีการซื้อโรง พิมพ์กลับเข้ามาและมีการบันทึก กำ�ไรพิเศษเข้ามา และคาดว่าผล ประกอบการในปีนี้น่าจะพลิกกลับ มามีกำ�ไรจากปีก่อนที่ขาดทุน แต่ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปีนี้จะมีกำ�ไร สุทธิในระดับสูง แต่กค็ งยังไม่สามารถ จ่ายเงินปันผลได้ เนือ่ งจากบริษทั ยัง มี ผ ลขาดทุ น สะสมประมาณ

NBC ตั้งงบ (ต่อจากหน้า 1)

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำ�นวยการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้ม รายได้รวมในปีหน้าจะขยายตัวจาก ปีนปี้ ระมาณ 15 - 20% โดยการเติบโต ดั ง กล่ า วคาดว่ า เติ บโตมากกว่ า อุตสาหกรรมที่คาดว่าการใช้เม็ดเงิน โฆษณาของตลาดรวมในปีหน้าจะมี เม็ดเงินอยู่ที่ 109,785 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นจากปีนี้ 8.5% ส่ ว นแนวโน้ ม รายได้ ข อง บริษัทฯ ในปีนี้ทั้งปีคาดว่าจะเติบโต ใกล้เคียงกับรายได้ 9 เดือนทีผ่ า่ นมา

800 - 900 ล้านบาท ซึง่ ยังต้องศึกษา ข้อดีของการล้างขาดทุนสะสม และ ต้องปรึกษากับเจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน เนือ่ งจากหากยังมีภาระขาดทุนสะสม บริษัทฯ ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ ส่วนแนวโน้มการปรับค่า โฆษณาในปี ห น้ า ของบริ ษั ท ฯ คาดว่าจะให้สว่ นลดกับลูกค้าในอัตรา ที่ ล ดลงจากปั จ จุ บั น เฉลี่ ย ที่ อ ยู่ ที่ ประมาณ 30 - 40% พร้อมกันนีป้ ระเมินว่า กลุม่ ธุรกิจของบริษัทฯ ยังมีแนวโน้มที่ดี อย่างต่อเนื่อง มาจากตลาดโฆษณา ที่ยังคงเติบโต อีกทั้งยังมีเม็ดเงิน โฆษณาอยู่ในตลาดจำ�นวนมาก ด้านกรณีที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการคาด การณ์ ว่ า อั ต ราการขยายตั ว ทาง เศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปีหน้าจะยังคง ขยายตัวจากปีนี้ เชื่อว่าจะส่งผลให้ มีการใช้เงินในการโฆษณามากขึ้น รวมทั้งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นก็ส่ง ผลให้มกี ารใช้เงินในการโฆษณามาก ขึ้นเช่นกัน ขณะเดี ย วกั น ในปี ห น้ า บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนำ�บริษทั กรุงเทพ ธุรกิจมีเดีย ทีไ่ ด้จดั ตัง้ เป็นบริษทั ย่อย

ที่เติบโต 29% จากช่วงเดียวกันปี ก่อน สูงกว่าเป้าทีต่ งั้ ไว้วา่ จะโต 15% ด้านแนวโน้มกำ�ไรในปีนี้คาดว่าจะ มากกว่ า ปี ก่ อ น หลั ง จากในช่ ว ง 9 เดือนทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ มีก�ำ ไรรวม อยู่ที่ 80.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น จากปีก่อน 98% จากช่วงเดียวกันปี ก่อนที่มีกำ�ไรอยู่ที่ 40.9 ล้านบาท สำ�หรับแนวโน้มรายได้ในไตรมาส 4/53 คาดว่าจะเติบโตไม่มากนัก เนื่องจากในช่วงเดือนธ.ค. เป็นช่วง ที่มีวันหยุดจำ�นวนมาก ขณะทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ งบลงทุน รวมในปีหน้าไว้ที่ประมาณ 50 - 60

News Station ก่อนหน้านีเ้ ข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้น ตอนการศึ ก ษา ซึ่ งในปี ห น้ า ภาพ โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจจะมีความ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเหลือ โควต้าในการขายหุน้ NINE อีกจำ�นวน 10 ล้านหุน้ ตามทีไ่ ด้ขออนุญาตไว้จาก สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ล้านบาท โดยแบ่งเป็นใช้ลงทุนใน การเปิดช่องทีวีดาวเทียมใหม่อีก 1 ช่อง คือช่องระวังภัย (Crime Channel) โดยคาดว่าจะสามารถ เริ่ ม ออกอากาศได้ ร าวเดื อ น เม.ย. 54 อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว ม ทุ น กั บ บมจ. อสมท (MCOT) อี ก 1 ช่ อ ง คื อ ช่ อ งอาเซี ย นที วี (Asean TV) โดยคาดว่าจะเริ่มออก

หน้า 4

หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ขาย หุ้น NINE ออกมาจำ�นวน 14 ล้าน หุ้น อย่างไรก็ดี หลังจากที่ราคาหุ้น ได้ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังคงมีความมัน่ ใจของ ธุรกิจของ NINE ส่งผลให้ที่ปรึกษา ทางการเงิน (FA) แนะนำ�ให้บริษัทฯ ขายหุ้นออกมาบางส่วน โดยบริษัทฯ ยังคงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นเกิดความตกใจ

อากาศประมาณเดือน เม.ย. 2554 ซึ่งขณะนี้ทาง MCOT ได้เริ่มทดลอง ออกอากาศแล้ว ส่วนอีก 1 ช่องที่ บริ ษั ท ฯ เปิ ด ตั ว ก่ อ นหน้ า นี้ คื อ ช่อง Mango TV ที่เริ่มออกอากาศ ตั้งแต่ มิ.ย. 53 คาดว่าจะเริ่มมีกำ�ไร ในช่วงกลางปีหน้า นอกจากนี้งบ ลงทุนดังกล่าวจะใช้ในการลงทุนด้าน อินเทอร์เน็ต กล้อง และอุปกรณ์ ต่างๆ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553

News Station

หน้า 5

เอดีบีแนะปท.ในภูมิภาคเอเชีย อียูยันไม่มีแผนช่วยเหลือ ทางการเงินฉุกเฉินต่อโปรตุเกส-สเปน ร่วมกันจัดการเงินทุนไหลเข้า ยอดส่งออกถ่านหิน ที่ท่าเรือนิวคาสเซิลเพิ่มขึ้น16% รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า ยอดส่งออกถ่านหินทีท่ า่ เรือนิวคาสเซิล ประเทศ ออสเตรเลีย สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 16% มาอยู่ที่ 2.07 ล้านตันจาก 1.78 ล้านตันใน สัปดาห์ก่อนหน้า หลังความต้องการในจีนและ ซีกโลกเหนือ ซึ่งเผชิญภาวะอากาศหนาวเย็น เพิ่มขึ้น ขณะทีจ่ �ำ นวนเรือทีบ่ รรทุกถ่านหินเพิม่ ขึ้น 13 ลำ�มาอยู่ที่ 14 ลำ� ขณะที่จำ�นวนวันรอ บรรทุ ก ถ่ า นหิ น อยู่ ที่ 12.32 วั น ลดลงจาก 12.5 วัน ส่วนราคาถ่านหินที่ท่าเรือนิวคาสเซิล ในสัปดาห์ดงั กล่าวเพิม่ ขึน้ 5.2% มาอยูท่ ี่ 111.24 ดอลลาร์/ตัน จาก 105.77 ดอลลาร์/ตัน

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สหภาพ ยุโรป หรือ อียูยืนยันไม่มีแผนช่วยเหลือทางการ เงินฉุกเฉินต่อโปรตุเกสและสเปน และไม่มีแผน เพิ่มวงเงินกองทุนรักษาเสถียรภาพภาคการเงิน วงเงิน 750 พันล้านยูโร (1 ล้านดอลลาร์) แต่อย่างใด โดยในแถลงการณ์ของรัฐมนตรีคลังอียู ระบุ ว่ า อี ยู มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ฐานะการคลั ง ของสเปนและโปรตุเกส และเชื่อมั่นว่า วงเงิน 750 พันล้านยูโรนั้นเพียงพอแล้ว ขณะทีน่ ายฌอง-คลอด์ ยุงเคอร์ นายก รัฐมนตรีลัคเซ็มเบิร์กกล่าวว่า แม้เป็นการยากที่ จะทำ�ให้ความเชื่อมั่นในตลาดเงินกลับคืนมา แต่จะยืนยันอีกครั้งว่า อียูได้ทำ�ทุกวิถีทางที่จะ สร้างเสถียรภาพให้กับยูโรโซน ด้านนายเคนเนธ โรกอฟฟ์ ศาสตราจารย์ และอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กองทุนการเงิน ระหว่ า งประเทศ หรื อ ไอเอ็ ม เอฟกล่ า วว่ า อาจเป็นไปไม่ได้ที่อียูจะสามารถหลีกเลี่ยงการ ปรับโครงสร้างหนี้ของประเทศสมาชิกบางแห่ง แม้ประเทศเหล่านั้นจะยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ ประสบปัญหาทางการคลัง

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ธนาคาร เพื่อการพัฒนาเอเซีย หรือ เอดีบีแนะประเทศใน ภูมภิ าคเอเชียให้รว่ มมือกันในการจัดการกระแสเงิน ทุนไหลเข้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจทั้ง ภูมภิ าค หลังการแข็งค่าขึน้ ของสกุลเงินภูมภิ าคเอเชีย ส่งผลกระทบต่อความต้องการในภาคส่งออก “ความร่วมมือกันระดับภูมิภาคอาจทำ�ให้ เศรษฐกิจเอเชียมีภมู ติ า้ นทานต่อผลกระทบจากการ แข็งค่าขึน้ ของสกุลเงินในภูมภิ าคโดยไม่ตอ้ งหวัน่ เกรง เกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันต่อภูมิภาคอื่น นอกจากนีย้ งั จะช่วยให้การค้าโลกมีความสมดุลมาก ขึ้น” เอดีบี ระบุ โดยในปีนสี้ กุลเงินในภูมภิ าคเอเชียได้แข็ง ค่ามาระหว่าง 1.7% - 11.5% เมื่อเทียบกับเงิน ดอลลาร์ ไม่รวมสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งผูกติด กับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่แล้ว ขณะเดียวกันเอดีบีคาดว่า การแข็งค่าขึ้น ของสกุลเงินในภูมิภาคเอเชีย และการไหลเข้าของ กระแสงเงิ น ลงทุ น จะส่ ง ผลให้ ก ารขยายตั ว ของ เศรษฐกิจเอเชีย สหรัฐฯ และยุโรปชะลอลงในอัตรา ที่แตกต่างกันไป ทัง้ นี้ เอดีบปี ระมาณการว่า อัตราการขยาย ตัวของเศรษฐกิจเอเชียปี 2010 จะอยู่ที่อัตรา 8.6% จากเดิมทีป่ ระมาณการว่าจะขยายตัวในอัตรา 8.2% ส่วนปีหน้าคาดว่าเศรษฐกิจเอเชียจะขยายตัวในอัตรา 7.3%

NINE ฟุ้งปีหน้ารายได้โตไม่ต่ำ� 10% นายธนะชั ย สั น ติ ชั ย กู ล ประธาน กรรมการ บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู เทนเมนท์ (NINE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้า การเติบโตรายได้ในปีหน้าไว้มากกว่า 10% พร้อม ทั้งในปีหน้าบริษัทฯ จะมีการรับรู้รายได้จากนิว มีเดีย หลังจากที่บริษัทฯ ได้ลิขสิทธิ์การ์ตูนจาก ต่างประเทศ ซึง่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการเจรจาโดย คาดว่าจะได้เพิ่มอีกจำ�นวนมาก จากปัจจุบันที่ มีอยู่ 3 - 4 เรื่อง อีกทั้งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ เจรจาลิขสิทธิ์การ์ตูนจากเกาหลีอีก 1 เรื่อง

“NINE ยังคงมีฐานที่ต่ำ� เรายังหวังจะ เห็นกำ�ไรที่เติบโตต่อเนื่อง โดยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เคยทำ�กำ�ไรสูงสุดที่ 30 - 40 ล้านบาท ก็หวัง ว่ า จะได้ เ ห็ น กำ �ไรระดั บ นี้ อี ก ” นายธนะชั ย กล่าว ขณะที่ประเมินว่า ธุรกิจหนังสือพ็อก เก็ตบุ๊กยังคงเติบโตได้ดี โดยในปีหน้าบริษัทฯ มีแผนที่จะออกพ็อกเก็ตบุ๊กมากกว่า 100 เรื่อง จากปีนี้ที่บริษัทฯ ออกจำ�นวน 100 เรื่อง สำ�หรับแนวโน้มการจ่ายเงินปันผล

บริษทั ฯ คาดว่าจะยังคงจ่ายเงินปันผลในช่วง ครึ่งปีหลัง หลังจากในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายปันผลไปแล้วในอัตรา 0.10 บาท/หุ้น

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553

หน้า 6

BIGC ไม่หลุด 78 บ. ไปต่อ

แรง! บวกมา 4 วันติดแล้ว วานนีแ้ รงสุดขึน้ ทำ�ไฮรอบครึง่ เดือนแถวๆ 83.00 บาท ด้วยแรงซื้อขายหลักร้อยล้านเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งไม่ได้เกิด ขึ้นบ่อยๆ พร้อมกับปิดตลาดที่ 82.25 บาท เพิ่มขึ้น 6.25 บาท หรือ 8.22% มูลค่าการซื้อขาย 132.38 ล้านบาท จะว่าไประยะหลังๆ หุ้นตัวนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไม่น้อย สังเกตได้จากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง แม้จะมีแรงขายทำ�กำ�ไร ออกมาบ้างตามธรรมชาติของการเก็งกำ�ไร แต่ก็มักจะฟื้นตัวได้เร็ว ที่สำ�คัญ เวลาขึน้ มักขึน้ ติดต่อกันกลายวันเสียด้วย หุน้ นักสูแ้ บบนีเ้ ห็นทีตอ้ งหาโอกาสไป ยืนเคียงข้างน่าจะรู้สึกอุ่นใจได้ไม่น้อย นักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินว่า หากราคาหุ้นยัง ไม่หลุดต่ำ�กว่าแนวรับที่ 80.00 - 78.00 บาท ก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อ มีแนวต้านที่ 86.00 - 88.00 บาท แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 90.00 - 92.00 บาท มีจุดตัดขาดทุนที่ 78.00 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 7/12/53

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

BIGC 82.25 6.25 8.22 76.75 83.00 76.75 76.00 81.04

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

1,633,700 132,389 7.71 20.93 3.39 1.96 2.58 3.93 65,914

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/04/53 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 82.50 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

จำ�นวนหุ้น

(%)

287,820,000 35.92 GEANT INTERNATIONAL B.V. 218,280,000 27.24 บริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำ�กัด 24,982,802 3.12 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 24,000,069 2.99 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด UBS AG SINGAPORE,BRANCH-PB 18,000,000 2.25 SECURITIES CLIENT CUSTODY www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553

ครม.ไฟเขียวตั้งแบงก์ไปรษณีย์ดีเดย์ก.พ.54 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง เ ท คโ นโ ล ยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุ มั ติ ใ ห้ บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย (ปณท) ตั้งบริษัทลูก เพื่อดำ�เนิน โครงการ ไปรษณีย์เพื่อสินเชื่อราย ย่อย หรือธนาคารไปรษณีย์ ซึ่งจะมี ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการสิน เชื่อได้ในเดือน ก.พ. 54 “หลังจากนีจ้ ะรอการอนุมตั ิ อย่างเป็นทางการจาก ครม. และ เริ่มการจัดตั้งบริษัทลูก ตลอดจน การสรรหาผูอ้ �ำ นวยการและพนักงาน โดยทุนจดทะเบียนเบือ้ งต้น 50 ล้าน บาท จะมาจากกำ � ไรสะสมของ ปณท หลังจากนั้นทุนในการขยาย กิจการ จะกู้จากธนาคารออมสิน เนื่ อ งจากมี ต้ น ทุ น ที่ ต่ำ � ” นายจุ ติ กล่าว บริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น จะทำ � ธุรกิจให้กู้เพียงอย่างเดียวโดยไม่รับ ฝากเงิ น โดยให้ กู้ ร ายละไม่ เ กิ น

1 หมื่นบาท ซึ่งมีประชาชนในกลุ่ม เป้าหมาย 4 - 18 ล้านคน ที่ยังไม่ สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบการ เงินปัจจุบันได้ นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กล่ า วว่ า กระทรวงการคลั ง และ กระทรวงไอซีที จะเร่งจัดตั้งคณะ กรรมการขึ้ น มาดู แ ลเกี่ ย วกั บ การ บริหารงานดังกล่าว โดยจะคัดสรรผู้ บริหาร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ ปล่อยสินเชือ่ ให้กบั ประชาชนฐานราก

KBANKประกาศยึด

ผู้นำ�ธุรกิจตลาดทุนปี54 นายธิ ติ ตั น ติ กุ ล านั น ท์ ผู้ บ ริ ห ารสายงานธุ ร กิ จ ตลาดทุ น ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้ คาดว่าภาคธุรกิจมีการระดมทุนผ่าน ตลาดทุน โดยออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า ณ สิ้นปีจะมีมูลค่ารวม ประมาณ 2.6 แสนล้านบาท และ ธนาคารฯ ทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดจำ�หน่าย ประมาณ 40,561 ล้านบาท คิดเป็น ส่วนแบ่งประมาณ 15% นอกจากการจั ด จำ � หน่ า ย ตราสารหนีใ้ นตลาดแรกแล้ว ธนาคารฯ ยังมีบทบาทในการเป็นผู้นำ�ด้านการ

ค้าขายตราสารหนี้ในตลาดรองซึ่งมี สินเชื่อร่วม (Syndicated Loans) ปริมาณการซื้อขายที่สูงอย่างต่อเนื่อง พบว่ า มี ก ารขยายตั ว จากปี 2552 โดยในปี 2553 นี้คาดว่าจะมีปริมาณ กว่า 2.5 เท่า โดยในปี 2553 คาด ซื้ อ ขายตราสารหนี้ ใ นตลาดรอง ว่าจะมีมูลค่าการปล่อยสินเชื่อร่วม มากกว่ า 3.5 ล้ า นล้ า นบาท ของธนาคารพาณิชย์ทงั้ ระบบ รวมทัง้ ซึ่งธนาคารฯ เป็นผู้ค้ารายใหญ่ใน สิ้นประมาณ 1.65 แสนล้านบาท ซึ่ง ตลาดรองโดยมี มู ล ค่ า การซื้ อ ขาย ในจำ�นวนนี้ ธนาคารกสิกรไทยทำ� ประมาณ 5.1 แสนล้านบาท หรือมี หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ จั ด การสิ น เชื่ อ ร่ ว ม (Loans Mandated Arranger) ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 14.5% ในขณะทีภ่ าพรวมการปล่อย อั น ดั บ หนึ่ ง คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ประมาณ

ซึ่ ง เบื้ อ งต้ น กำ � หนดปล่ อ ยกู้ ร ายละ 1 หมืน่ บาท อัตราดอกเบีย้ ต่� ำ ซึง่ หาก บวกกับค่าธรรมเนียมแล้วจะต้องอยูใ่ น กรอบของกฎหมาย ซึง่ เบือ้ งต้นคาดว่า จะอยู่ ที่ ป ระมาณ 28%/ปี ซึ่ ง หาก เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของการ ปล่อยกู้นอกระบบแล้วจะอยู่ที่ 20% ต่อเดือน “จะเปิดใช้บริการในช่วงต้น ปี 2554 โดยจะเปิ ด บริ ก ารทั้ ง สิ้ น 10 สาขา เพื่อเป็นการนำ�ร่อง โดยได้ เลือกเปิดบริการในพื้นที่ที่ประชาชนมี ฐานะความเป็ น อยู่ ย ากจนและไม่ สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ได้ ” รมว.คลัง กล่าว สำ � หรั บ เกณฑ์ ห ลั ก ที่ ใ ช้ บริษัทไปรษณีย์เป็นศูนย์การปล่อยสิน เชื่ อ นั้ น เนื่ อ งจากมี ส าขาที่ ม ากถึ ง 1,200 สาขา ซึ่งหากเทียบกับธกส. แล้ ว มี เ พี ย ง 900 สาขาเท่ า นั้ น ขณะเดียวกันประชาชนยังรับรู้ขั้นตอน การดำ�เนินงานของไปรษณีย์ ซึง่ เชือ่ ว่า ในอนาคตการดำ�เนินการจะประสบ ความสำ�เร็จ” นายกรณ์ 6.5 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 39% ของมูลค่าสินเชื่อร่วมทั้งหมดใน ระบบ “สำ�หรับปี 54 คาดว่าภาวะ เศรษฐกิจโลกและไทยจะปรับตัวดีขึ้น ขณะทีภ่ าวะเงินบาทมีแนวโน้มจะแข็งค่า ต่อเนือ่ ง ทำ�ให้บริษทั เอกชนทีม่ ศี กั ยภาพ หลายรายตัดสินใจลงทุนเพือ่ ขยายธุรกิจ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ จึงคาด ว่าจะมีการระดมทุนผ่านตลาดทุนซึ่งมี ต้นทุนค่อนข้างต่ำ� และจากปัจจัยดัง กล่าวจึงคาดว่าปริมาณการออกหุ้นกู้ เอกชนในปี 2554 จะเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 3 แสนล้านบาท และธนาคารฯ คาดว่า จะมีส่วนแบ่งในตลาดการจัดจำ�หน่าย หุน้ กูภ้ าคเอกชนในปี 54 ประมาณ 20% หรือคิดเป็นมูลค่า 60,000 ล้านบาท” นายธิติ กล่าว www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553

JAS เผยบอร์ดไฟเขียวให้ “ทริปเปิลที บรอดแบนด์” เพิ่มทุน 250 ลบ. บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) เปิดเผยว่า ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ิ ให้ บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) เพิ่ม ทุนจดทะเบียนอีกจำ�นวน 250,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 1,000,000,000 บาท เป็น 1,250,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 250,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 250,000,000 บาท และจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจำ�นวนดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.25 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1 บาท มีกำ�หนดระยะ เวลาการใช้ สิ ท ธิ จ องซื้ อ หุ้ น ระหว่ า งวั น ที่

9 ธ.ค. 53 ถึง 14 ธ.ค. 53 และ กำ�หนดการ ชำ�ระเงินจองซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 53 ถึง 24 ธ.ค. 53 ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการมี อำ�นาจในการพิจารณากำ�หนดรายละเอียด อื่นๆ ที่จำ�เป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัท อคิวเมนท์ จำ�กัด (ACU) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยที่ JAS ถือหุ้นอยู่ 100% และเป็น บริษัทที่ถือหุ้นใน TTTBB จำ�นวน 99% ได้มีมติ ให้ ACU ทำ�การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ใน TTTBB ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.25 หุ้น ใหม่ คิ ด เป็ น หุ้ น จำ � นวน 247,498,518 หุ้ น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

AFET

หน้า 8

TUF เป้ารายได้ดอลลาร์ปี 54 โตกว่า 20% อาศัย MW Brand เจาะยุโรป นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 54 เติบโตมากกว่า 20% ในรูป ของเงินดอลลาร์ โดยมองว่าธุรกิจหลักยังคงขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่อง และ 1 - 2 ปีข้างหน้านี้บริษัทฯ จะมุ่งให้ ความสำ�คัญกับตลาดยุโรปมากขึน้ หลังจากบริษทั ได้มกี าร เข้าไปซื้อกิจการของ MW Brand ซึ่งจะช่วยทำ�ให้บริษัท สามารถขยายตลาดเข้าไปสู่ภูมิภาคยุโรปได้มากขึ้น และ จะทำ�ให้สัดส่วนรายได้จากตลาดยุโรปเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 3 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 33% จาก ปัจจุบนั อยูท่ ี่ 11% ขณะทีส่ ดั ส่วนรายได้จากตลาดสหรัฐน่า จะลดลงเหลือ 38% ของรายได้รวม จากปัจจุบนั อยูท่ ี่ 48%

TFEX

“TOCOM - เซี่ยงไฮ้สดใส ยางไทยทดสอบ 141 บ./ก.ก.”

“เงินนอกยังเป็นพระเอก”

นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE)

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST

RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 534 สัญญา สถานะคงค้าง 3,692 สัญญา - ปิด 139.00 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 3.50 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) ปัจจัยบวก - น้�ำ มันทะลุ 90 เหรียญ - ภาคใต้ของไทยยังเผชิญฝนตก - เงินเยนอ่อนค่า - อินเดียประกาศจะนำ�เข้ายางในปีหน้าถึง 1.7 แสนล้านตัน - บรรยากาศตลาดยาง TOCOM - เซีย่ งไฮ้คกึ คัก - หากราคายืน 141 บ./ก.ก. ไหว จะทำ� High ใหม่ท่ี 160 บ./ก.ก. (ระยะยาว) ปัจจัยลบ - อาจมีแรงขายทำ�กำ�ไร ระหว่างวัน กลยุทธ์ - ซือ้ อ่อนตัว หรือเก็งกำ�ไรฝัง่ ขายทีแ่ นวต้าน (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 54) - แนวรับ 136 - 134 บ./ก.ก. - แนวต้าน 141 บ./ก.ก.

SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 12,105 สัญญา สถานะคงค้าง 25,538 สัญญา - ปิด 729.20 จุด เพิม่ ขึน้ 5.30 จุด (สัญญา S50Z10 ธ.ค. 53) ปัจจัยบวก - เงินนอกไหลเข้าอย่างชัดเจน - น้�ำ มันแตะ 90 เหรียญ - นลท.กังวลหนีเ้ สียยุโรป ขนเงินเข้าตลาดหุน้ เกิดใหม่ตอ่ เนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ ไทย 2,031.99 ล้านบาท กลยุทธ์ - ฝัง่ ซือ้ ถือสถานะต่อ (สัญญา S50Z10 ธ.ค. 53) - แนวรับ 726 จุด - แนวต้าน 736 จุด - SET50 ประเมินกรอบ 725 จุด แนวต้าน 735 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553

Dynamic Station

หน้า 9

AIT ตั้งเป้ารายได้ 54 แตะ 4.5 พันล. AIT ตั้งเป้ารายได้ 54 แตะ 4.5 พันล้านบาท เล็งเข้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง เริ่มรับรู้รายได้จาก Backlog ที่เหลือในปีนี้ ลั่นพร้อมจับมือพันธมิตรยื่นประมูล 3G ของทีโอที ระบุมีแหล่งเงินทุนพร้อมจากแบงก์ น า ย ศิ ริ พ ง ษ์ อุ่ น ท ร พั น ธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอ็ด วานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวมปี หน้ าไว้ ที่ ป ระมาณ 4,500 ล้ า นบาท ซึ่งมาจากการที่บริษัทยังคงเข้าประมูล งานวางระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ เทคโนโลยีเครือข่ายสารสนเทศอย่างต่อ เนื่อง และเริ่มรับรู้รายได้จาก Backlog ที่ยังไม่ได้รับรู้ในปีนี้ ทั้งนี้ เป้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี นี้ที่บริษัทคาดว่าจะมีรายได้อยู่ที่ 4,000 ล้านบาท หลังจากในช่วง 9 เดือนทีผ่ า่ น มาบริษัทฯ มีรายได้แล้วอยู่ที่ประมาณ 3,700 ล้ า นบาท โดยในช่ ว งที่ เ หลื อ บริ ษั ท ฯ จะมี ก ารทยอยรั บ รู้ ร ายได้ ประมาณ 1,200 - 1,300 ล้านบาท ซึ่งมาจากงานในมือ (Backlog) ณ สิ้น ไตรมาส 3 /53 ที่มีอยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลืออีกประมาณ 2,000 ล้านบาท น่าจะมีการทยอยรับรู้ทั้งหมด ในปีหน้า

อีกทัง้ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะจับมือกับ พันธมิตร คือบริษัทยูเทล เพื่อเข้าประมูล โครงการลงทุน 3G ของทีโอที โดยบริษทั ฯ จะเป็ น ผู้ ดำ � เนิ น การในส่ ว นของงานวาง ระบบ ที่คาดว่าจะมีการประกาศประกวด ราคาในวันที่ 13 - 14 ธ.ค.นี้ พร้อมทัง้ คาด ว่าหลังจากวันดังกล่าวไม่ต่ำ�กว่า 30 วัน หรือประมาณ 45 วัน คือประมาณต้นปี หน้าน่าจะมีการเปิดให้เข้ายื่นประมูลใน โครงการดังกล่าว อย่างไรก็ดี สำ�หรับรายละเอียดใน การเข้ายื่นประมูลและวันยื่นเสนอราคา ประมูล บริษัทฯ ขอรอดูความชัดเจนราย ละเอียดที่จะมีการแจ้งออกมาในวันที่จะมี การประกาศประกวดราคา ทั้ ง นี้ จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ตัวแทนจัดจำ�หน่ายของบริษัทอัลคาเทลใน ประเทศไทย และหลังจากทีบ่ ริษทั พิจารณา เงื่อนไขประมูล 3G แล้วจึงจะนำ�ข้อมูลมา พิจารณาว่า บริษทั ฯ จะยืน่ ประมูลโดยมีอลั คาเทลเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการดังกล่าว หรือไม่ ซึง่ ยังคงรอเงือ่ นไขทีก่ �ำ ลังจะออกมา

“ในส่ ว นของเงิ น ลงทุ น บริ ษั ท ฯ มีความพร้อมจากการได้รับแหล่งวงเงินกู้ ซึ่งในขณะนี้มีเกือบทุกธนาคารที่พร้อมให้ เงิ น กู้ ใ นรู ป แบบโปรเจกต์ ไ ฟแนนซ์ ” นายศิริพงษ์ กล่าว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันว�คม 2553

Lifestyle Station

เหตุผลทีผ ่ มกิน“ใบบัวบก”

by Jackal_XIII

ผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งผู้ชื่นชอบรับประทาน “ใบบัวบก” เป็นชีวิตจิตใจ ประมาณว่าขอให้ได้กินไม่ทางใดก็ ทางหนึ่งในทุกๆ วัน พอมีคนเห็นก็มักจะถามว่า “ช้ำาในเหรอ?” ทำาไมต้องกิน ไม่เห็นอร่อยเลย... วันนี้ผมมีคำา ตอบจากการวิจัยของแพทย์มาบอกกัน สรรพคุณของใบบัวบกหาใช่เพียงแต่แค่แก้ร้อนในเท่านั้น หากแต่ช่วยบำารุงสมอง แก้อาการสมองเสื่อม ขี้หลง ขี้ลืม ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน และทุกเพศทุกวัย บ้างก็ความจำาสั้น บ้างก็จำาได้แต่เรื่องที่ผ่านเนิ่น นานมาแล้ว แต่ก่อนที่จะเข้าใกล้โรคความจำาเสื่อม ควรป้องกันด้วยโภชนาการที่ถูกต้อง หลายคนไม่เคยรู้ว่าสมุนไพรสีเขียวเข้มรสออกขมอย่าง “ใบบัวบก” ได้ถูกนำามาใช้บำาบัดอาการที่เกี่ยวข้อง กับสมองมาเป็นเวลานาน และให้ผลเป็นที่นา่ เชื่อถือจนได้ช่อื เรียกว่า “อาหารสมอง” เพราะคนสมัยก่อนเชื่อว่าการ ทานใบบัวบกจะช่วยส่งเสริมการทำางานของสมอง โดยทำาหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำารองให้กับสมอง และได้ผลดีทั้งในแง่ของการรักษาส่วนของ สมองที่ถูกทำาลายแล้วให้ดีขึ้น และยังป้องกันไม่ให้สมองที่เป็นปกติอยู่ถูกทำาลายหรือเสื่อมลง นอกจากนี้ยังถูกนำาไปใช้ประโยชน์ในการลดความเครียดจากการทำางานหนัก ปรับปรุงระบบการ รับส่งกระแสประสาท ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำางาน ทั้งในแง่ของกำาลังกาย และกำาลังสมองควบคุม ระดับแรงดันโลหิตให้เป็นปกติ ใบบัวบกได้ชื่อว่า เป็นสมุนไพรยอดนิยมของชาวตะวันตกเลยทีเดียว แต่สำาหรับคนไทยแล้วแนะนำาให้ทานสดด้วยการจิ้มน้ำาพริก นำามาปั่น หรือคั้นน้ำารับประทาน หากเริ่มรู้ตวั ว่าตนเองขี้หลงขี้ลมื อยู่บอ่ ยๆ ก็อย่าได้ชะล่าใจทีเดียว เพราะโรคความจำาเสื่อมนั้นอาจ กำาลังคืบคลานเข้ามาใกล้ ป้องกันเสียแต่วันนี้ด้วยอาหารการกินที่ถูกหลักโภชนาการ ก่อนเวลาที่สายเกิน จะลบเลือนทุกอย่างไปจากสมอง “ใบบัวบก” หาใช่มีสรรพคุณเพียงแค่แก้ร้อนในเท่านั้นนะจะบอกให้...

THAI ร่วมกับ ชาร์ป ไทย ติดตั้งเครื่องพ่นอนุภาค พลาสม่าคลัสเตอร์ ฟอกอากาศในห้องรับรองพิเศษ นายเล็ก กลิ่นวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ภาคพื้น บมจ.การบินไทย (THAI) และนายทัตซึยะ มิยากิ กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ชาร์ป ไทย จำากัด ลงนามสัญญาร่วมกันในการติดตั้ง เครื่องพ่นอนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ (Plasmacluster Ion Generator) ยี่ห้อ SHARP (ชาร์ป) เพื่อฟอกอากาศให้สะอาด ในห้องรับรองพิเศษ สำ า หรั บ ผู ้โ ดยสารของ การบิ น ไทย ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ เป็ น เวลา 1 ปี ณ ห้ อ งรั บ รองพิ เ ศษสำ า หรั บ ผู ้โ ดยสารชั ้น หนึ ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการบินไทย ได้รับการสนับสนุนให้ยืม ใช้เครื่องพ่นอนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ จำานวน 49 เครื่อง แบบไม่คิด ค่าตอบแทน ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ ซึ่งเป็น เทคโนโลยี ก ารฟอกอากาศที ่ม ีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการฆ่า เชื ้อโรค, เชื้อไวรัส, สลายสารพิษและกลิ่นอับชื้น และยังสามารถสลายสารก่อ ภูมิแพ้จากไรฝุ่นในอากาศ รวมทั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งได้รับการทด สอบและรับรองประสิทธิภาพจากสถาบันวิจัยในญี่ปุ่นและ นานาชาติ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังได้รับเลือกให้นำาไปใช้ในโรงพยาบาลอีกหลายแห่ง ดังนั้นผู้โดยสารจึงสามารถ วางใจได้ใน มาตรฐานด้านสุขอนามัยของการบินไทย นอกเหนือไปจากมาตรฐานด้านการให้บริการ

www.istationnews.com


  ภ () Phol Dhanya Public Company Limited : PHOL ภ  ภ   Your safety needs is our business

1.2 (,ภ#%&'(+*, (" - ."&-* (/ภ0 (NonPPE) %-!

  ภ () () 

ภ  !"#$%&'(()*( +*, (" -

."&-* (/ภ0 (Occupational Health, Safety and Work Environment Products) !K0-!,L 2521 P'(,QR0/S))ภ  .+( 0+*0 " /!!.+))'(.) 0ภภ* 40 !.+ V ).+ ภ ภภ* 4,000 ภ ภ-!0!K0/,Q!*- .+/ภ 23 !.+ V ,Q !*-  ) * (Sole Distributor) /ภ!.+ King\s - Microguard .!.+('-!0!K0,Q!*- *, (ภภ)K0 0)ภ&^!.+,Q_(0 !(0 -ภ ENV-SAFE - Synos )ภ_ ภ ภ/ ภ KeR0ภV &)) e. (f ) 0 ภ ( ( ) /,L 2553 V P'( /..*( 60 ( ภ-!0!K0,Q!*- /ภ !.+ Motimo eR0,Q!.+.- !.+ Grundfos .+'(0.SK /_# ) ( -!0/,Q !*- .!.+ Amiad

ภH8ภ 1. ภภ- ./0 1234 

56 /   78 79 :/ภ;- / (safety product) 1.1 (,ภ#%" .* (PPE) %-! 1. ภ ภ(, /

') "ภ/%-!

)%-! %01

ภ 

  

1. ภ  ! '  ภภ ภ, 2. ภ  ! ' (ภ) *ภ% 3. ภ  ! ภ" #!$! % 4. ภ ภภ   

2. ภ:.9Aภ

ภ7AA 12 7822B 8AAA- A/B- 678/B-

6 (Water Treatment and Recycle ) 2.1 ภ/ภ((ภ- ! - !!K0 K)- K .) ) 

ภ((ภ-&(ภ(.0-f.f (Turnkey project) ภ((ภ--  !   K  , ภ(. f (Module) " /!!.+_(0S* 0 (OEM)

2.2 ภS- +*+ - 0ภ+'(0 ภ- (,ภ#% (ภV ( ) 2.3 ภ  K(,ภ#%.f +'(0 ภ - (,ภ#%)ภ) *_(0ภ K (ภV )

2. ภ ภ()

3. ภ ภ(ภ.! - 4. ภ ภ( -$ *

5. ภ ภ(

2.4 ภ/  ภ   K ภ   / - ภ S ภ+ ภ (!.ภ (Build-operate-own project) (ภV )

6. ภ ภ( ! 7. ภ("ภ

8. ภ (ภภ )ŕ¸

 ภ     !"##$ %& ภ' ( ) & ภ

 *ภ+*, -'* *$ *'

ภ*ภภ

 *ภ+*, . download 5'% ภwebsite & ภ ภ& ภภ+*,;$< 'ภ+*, www.sec.or.th


  ภ () Phol Dhanya Public Company Limited : PHOL Aภ- Y ;/

J 9 Y9 14.1%

0.7% 0.5%

1.3%

83.4% PPE Non-PPE !" #$% &'(ภK

ภ /ภ((ภ- , ภ(- !!K0 K ('s

 : . . ภ.. 2553

ภH8Iภ9 78ภ0 d . 

A

1. ภ01I9AJJ2 ภSe'K( !"#$%&'(,//ภ ภ -ภ!(!.ภ ) 0!(,)K (ภSV"+V !0+,Q..*( 63 /,L 2552 - / 9 '(-ภ_(0,L 2553) 0/ภ01I9 AJJ2 .. - ภ.. L 2553 6.79%

8.75%

13.15%

8.10%

4.68%

8.84%

( !.ภ !% - K. * !% ( !.ภ( f+(ภ.% ( !.ภ,r V!+) - +)"#$% (' s

13.11% ( !.ภภ(.0 ( !.ภ( * 0ภ

2. ภ0I09 ; ภ '(+eR0,QS  .+K0/ ) ภ ,Q!*- .+ +_ .0 - +_ , )ŕ¸

0/ภb .9/ 1I9b .9/ :.c0

ภ! ภS *0 0 ภ! ภS !K0!0 SP'(('s , *, 

ภ0 / IPO . IPO * ( * (

62,071,300 65.34 62,071,300 45.98 27,000,000 28.42 27,000,000 20.00 5,928,700 6.24 5,928,700 4.39 - 40,000,000 29.63 95,000,000 100.00 135,000,000 100.00

J 9 ;/  

./0 : 9 /A ; 2550 540.38  ภภ_ 2.39 (' Y9 542.77 467.04 !- +/ 75.73 EBIT 8.95 +/ 0ภ0 21.60 ")0 95.00 * ( ) ภ- Y; 45.17 2.01 ภ- Y20 .9/ B/B/^ / (weighted) * ! ภ. .*),Q_(0SP '( / 

 - * (ภ( IPO) = 95,000,000 * IPO = 40,000,000 * 0 IPO = 135,000,000 

./0 : 9 /A ; .& %*) .& %*) /;4 )Kภ+ 0ภS )K.(' ./6B/ 0/ 1I9b .9/ ./6B/780/ 1I9b .9/ I0 2 Ac5620 .9/

2550 220.39 188.78 409.18 112.19 123.20 59.77 295.16 114.02 410.81 1.63

2551 594.86 1.49 596.34 514.46 81.89 8.73 22.09 95.00 51.07 0.56

2552 474.39 1.64 476.03 444.40 31.63 5.85 8.17 95.00 17.61 0.19

2551 235.78 180.43 416.21 40.53 162.42 51.68 254.63 161.59 416.21 1.70

9M/2552* 331.27 6.78 338.05 314.18 23.87 4.83 5.32 95.00 13.01 0.14

2552 202.76 155.15 357.91 63.02 95.59 35.19 193.81 164.10 359.64 1.71

9M/2553 466.13 5.99 472.12 425.61 46.51 3.47 14.64 95.00 30.07 0.32

9M/2553 262.45 166.72 429.17 62.28 138.98 71.51 272.77 156.40 429.17 1.64

 0/:/ภ ;/ 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

S ภ  !"#$%()*( - +*, (" +*0 ภ ( ภ _(0!.+ V ภภ* 40 !.+ ( Ansell, Kings, Sperian, Moldex S), .ภ#%/ภ ภ *ภ* 30 ,L )x Sภ+)-_f0-ภ0ภ* 4,000 / ภ (!.ภ eR0.P/, V % ภx Sภ+/ภ&. !"#$%-

ภ +*.) 0 ภ.+ Safety Product !V!!(!.ภ ภ !% ( +(ภ.% ,rV!+) ( *.ภ(.0 eR0)ภ!V! !('(0

ภ  RecycleK )zภ"&ภ!V!.S0 ) +VV ) Khow-How - S) * /ภ((ภ- ! K/). #'( !.+.)0/'( 20.7  ) ภV _(00"+x- *, ภ) &_RK - ภ -.ภ!V!_(0ภ RecycleK *V ภ+ภ% !V!ภ*( 16 / 5 ,L_0 _ !*ภ*( 42 - )ภ&_RK 131% '() ภ*09'(-ภ_(0,Lภ()x 0ภ0)-_f0-ภ0" 0 IPO ) D/E !ภ* 1 (%(! / ภภ 0,| *0ภ 0.15 /ภ SP'( ภ + ,| , # 14 ภ+ 2011

 ภ     !"##$ %& ภ' ( ) & ภ

 *ภ+*, -'* *$ *'

ภ*ภภ

 *ภ+*, . download 5'% ภwebsite & ภ ภ& ภภ+*,;$< 'ภ+*, www.sec.or.th


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 2

“ชวลิต หวังธำ�รง”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ผลธัญญะ (PHOL).. “วิธบี ริหารงานมีปรัชญาทีส่ ร้างความรักในองค์กร คือ ลูกน้องไม่ใช่ ลูกจ้าง เขาเป็นคนหาเงินให้เราใช้ เงินที่เรามีทุกวันนี้เขาเป็นคนหามาให้ เรา ทุกอย่างคือการแบ่งปัน ใครเดือดร้อนก็ชว่ ยเหลือ ปัจจุบนั เรามีพนักงาน เกื อ บสองร้ อ ยคน และ “ผลธั ญ ญะ” บริ ห ารแบบครบวงจร และมีค�ำ ว่าอุปถัมภ์อยูใ่ นใจเสมอ ถ้าถามว่าวันนีผ้ มประสบความสำ�เร็จหรือ ยัง ผมถือว่าประสบความสำ�เร็จในการทำ�งานทุกๆ ปี แต่ความสำ�เร็จทีเ่ กิด ขึ้นในปีนี้ ก่อให้เกิดความคาดหวังในปีต่อไป เพราะความสมบูรณ์จริงๆ ไม่เคยมี แต่เราพอใจกับความสำ�เร็จในแต่ละขั้นที่เราสามารถบรรลุได้”

“เผยสูตรสำ�เร็จ 8:8:8 งาน:ครอบครัว:ส่วนตัว”

“ชวลิต” อมยิ้มก่อนเผยถึงการจัดสรรเวลาส่วนตัวว่า ใช้สูตร 8 : 8 : 8 คือ งาน : ครอบครัว : ส่วนตัว ซึ่งเวลา ของครอบครั ว สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อ สมาชิ ก ทุ ก คนได้ อ ยู่ ด้ ว ยกั น เทคนิคในการเลีย้ งดูลกู ชายและลูกสาวทัง้ 2 คน คือการให้อสิ ระ ในการตัดสินใจ และบริษทั ฯ นีไ้ ม่เคยคาดหวังว่าต้องเป็นบริษทั ฯ ของครอบครัวที่ต้องสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่เป็นบริษัทฯ ของทุก คนที่สร้างร่วมกันมา อนาคตทุกคนต้องร่วมกันตัดสินใจว่าจะ มอบหมายให้ใครดูแล สำ�หรับลูกชายที่ทำ�งานด้วยกัน เป็นคน เลือกที่จะมาช่วยธุรกิจ เพราะอยากค้นหาตัวเอง และเป็นห่วง คุณพ่อที่ทำ�งานหนัก “มีคนอิจฉาผมเยอะ ได้ลูกดีเพราะดวงดี หรือลูกดี เพราะเลีย้ งมาดี วิธกี ารของผมเลีย้ งง่ายๆ ไม่ได้ทมุ่ เทมากนัก แต่เลี้ยงแบบให้อิสระทางความคิด ให้เขาคิดเอง ทำ�เอง ยอมรับความผิดพลาดทุกอย่างที่เขาทำ� ผมจะไม่เลี้ยงแบบ ปกป้องเขาไม่ให้แตะอะไรเลย ถือว่าเสี่ยง เสี่ยงที่เขาจะหาย เสี่ยงที่เขาจะพลาด แต่ ณ เวลานี้เขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า อะไรเป็นอะไร ลูกๆ ทุกคนเป็นคนดี และทำ�ให้พ่อได้ภูมิใจ” .....อ่านต่อฉบับหน้า....

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันว�คม 2553

Professional Station

เกียรติก้อง เดโช

Vice President CIMBS

เชียร์ CPF ราคาหุ้น CPF ที่ผ่านมาพยายามที่จะ ขึ้นมายืนเหนือ 25 บาทให้ได้ แต่ก็มีแรงขาย ออกมา อย่างไรก็ตามหลังจากที่คา่ เงินดอลลาร์ เริ่มอ่อนตัวอีกรอบ จากนักลงทุนผิดหวังตัวเลข การจ้างงานในสหรัฐ ประกอบกับเกิดภาวะภัย ธรรมชาติ คือ น้าำ ท่วมอย่างรุนแรงในแหล่งผลิต อาหารทั ่วโลก ตรงนี ้ม ีส่ ว นช่ ว ยทำ าให้ ร าคา ผลิตภัณฑ์อาหาร ยังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดูจากดัชนี Livestock Index ที่กำาลังสร้าง สถิติสูงสุดรอบ 5 ปี สำาหรับประเด็นภายในที่เรามองว่าหุ้น CPF น่ า จะปรั บ ตั ว ขึ ้น ได้ ใ นช่ ว งนี ้ม าจาก 1. ราคาขายไก่ในประเทศปรับตัวขึ้น 2. มีแนว โน้มที่ทาง EU จะยกเลิกการนำาเข้าไก่สดจาก ประเทศไทย และ 3. ธุรกิจกุ้งกำาลังไปได้ดี โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกในปลายปีนี้ ราคาไก่ในประเทศปรับตัวขึ้นอย่างมี นั ย สำ า คั ญ จากประมาณ 35 บาทต่ อ ก.ก. ในเดือน ต.ค. เป็น 38.5 บาทต่อก.ก. ในเดือน พ.ย. หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เหตุการณ์ดัง

กล่าวเรามองว่า จะยังดำาเนินต่อไปอีก 3 - 6 เดือน โดยมีปัจจัยหนุน คือ 1. ฟาร์มผู้ผลิตไก่ ขนาดเล็ กได้ รั บ ผลกระทบจากภาวะน้ ำา ท่ ว ม 2. ฟาร์มแห่งใหม่ของ GFPT ที่เน้นการส่งออก มีกำาลังผลิตเพื่อการส่งออกไก่ประมาณ 4 - 5% ของการส่งออกไก่ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะเพิ่ม กำ า ลั ง การผลิ ตได้ เ ต็ ม กำ า ลั ง ถึ ง กลางปี 2011 เท่านั้น ตรงนี้จะทำาให้ปริมาณการส่งออกไก่สด ไม่เพียงพอ และ 3. ราคาไก่ในปัจจุบันที ่ 38.5 บาทต่อก.ก. ยังคงไม่จูงใจให้มีการผลิต หรือ เพาะพันธุ์ลูกไก่เพิ่ม เนื่องจากราคายังต่าำ กว่า ต้นทุนของผู้ผลิตรายเล็กๆ ที ่ 35 - 36 บาทต่อ ก.ก. ส่วนข่าวทีท่ างกรมการเกษตรออกมา บอกว่ามีแนวโน้มสูงที่ทาง EU จะยกเลิกการ ห้ามนำาเข้าไก่สดจากไทย (โดยสัดส่วนการส่ง ออกไปยัง EU สูงถึง 27%) ตรงนีแ้ ม้จะยังต้อง ใช้เวลา แต่ถือว่าเป็นข่าวดีที่เป็นไปได้ เพราะ ทางคณะกรรมการของ EU จะเข้ามาตรวจสอบ ข้อมูลในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้า ส่วนประเด็น ที่เรามองว่าจะเป็นตัวหนุนพื้นฐานและราคาหุ้น

CPF คือ แนวโน้มการส่งออกกุ้ง โดยใน Q4 ทางผู้บริหารบอกว่าการส่งออกกุ้งมีการขยายตัว สูงมาก ทั้งๆ ที่เป็นช่วง Low Season เหตุกม็ า จากการเกิดโรคระบาดในแหล่งผลิตของประเทศ คูแ่ ข่ง โดยทาง CPF คาดว่า การส่งออกกุ้งในปี 2011 จะเพิ่มขึ้นถึง 40 - 50% สำาหรับราคากุ้ง ในประเทศตอนนี ้ (ตั ้ง แต่ Q4 ถึ ง ปั จ จุ บั น ) ก็สร้างสถิตสิ งู สุดในรอบ 2 ปี คืออยูท่ ี่ 130 บาท ต่อก.ก. หรือเพิ่มขึ้น 16%YoY และ 5%QoQ จากแนวโน้มที่กล่าวมาทั้งหมดทำาให้ เรามองว่าหุ้น CPF น่าจะเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาใน ช่วงปลายปีนี้ เพราะพืน้ ฐานที่ดี และกำาลังมี ปัจจัยหนุน โดยปีน้ที าง CIMB ให้กาำ ไรสุทธิไว้ท ่ี 13,975 ล้านบาท EPS ที่ 2.1 บาท ส่วนปีหน้า จะเพิ่มขึ้นเป็น 15,093 บาท EPS ที่ 2.3 บาท และคาดว่าจะจ่ายปันผลที่ 1.1 บาท ส่วนปี 2012 กำาไรสุทธิจะอยู่ที่ 17,271 บาท EPS ที่ 2.6 บาท และคาดว่าจะจ่ายปันผลที่ประมาณ 1.2 บาท เราจึงแนะนำา “ซื้อ” โดยมีเป้าหมาย ระยะสั้น 28 บาท ส่วนระยะยาวอยู่ที่ 36 บาท

Photo Release

บลจ.อเบอร์ดีน จัดสัมมน� “คว�มรู้เกี่ยวกับภ�พรวม เศรษฐกิจ และ แนวโน้ม ตล�ดหุ้นไทย” บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำากัด ได้จัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวม เศรษฐกิจ และ แนวโน้ ม ตลาดหุ ้นไทย พร้ อมข้ อมูล LTF & RMF ของ อเบอร์ ดี น ให้ กั บ ผู ้ล งทุ น ที ่ส นใจ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บล.ภัทร จำากัด และ นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์ รองประธาน เจ้ า หน้ า ที ่บ ริ ห ารฝ่ า ยการลงทุ น บลจ.อเบอร์ ดี น จำ า กั ด เป็นวิทยากร ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ www.istationnews.com


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553

ทองเน้นๆ

โดยหมายเลข

ทะลุ 20,000 บาทกั นให้ ห มด ทั้งทองจริง ทองล่วงหน้าจึงวันนี้ขอเว้นวรรค พูดเรื่องหุ้นสักวัน แม้ว่ามันจะบวกกระจายได้ ต่อไปก็เถอะแถมฝรั่งก็ซื้ออัดมาอีกตั้ง 2 พัน ล้านบาท โดยอันเนื่องมาจากรู้สึกตราตรึงกับ ความแรงของราคาทองในตลาดโลก เล่นเอาใครมีทองอยู่กลับต้องนอน สะดุง้ จนเรือนไหว เหมือนโบราณเค้าว่า ก็ทอง โลกเค้าทะลุ 1,400 เหรียญมาได้ หลังจากเม็ดเงินหลั่งไหลออกมา จากยุโรปเข้าตลาดทองไม่ขาดสาย แค่ นี้ ก็ เ พี ย งพอแล้ ว ที่ จ ะทำ �ให้ ตลาดทองไทยสั ป ดาห์ นี้ ก ลั บ มา คึกคักอย่างทันตาเห็น.... ดังนั้นจึง ขออ้างอิงความเห็นจากบรรดาเจ้า พ่อเจ้าแม่ทองมาร่ายไว้พอสังเขป ดังนี้....... น.พ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการ กลุ่ ม บริ ษั ท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก จำ�กัด และเลขาธิการสมาคมค้าทองคำ� ประเมินว่า แนวโน้มราคาทองคำ� แท่งในช่วง 1 - 2 วันข้างหน้านี้จะ ปรับฐานระยะสัน้ จากทีป่ รับตัวเพิม่ ขึ้นทำ�สถิติใหม่ในช่วงวันหยุดยาวที่ ผ่านมา ทั้งนี้เป็นไปตามทิศทางค่า เงินบาทที่อ่อนค่าลงเล็กน้อย ขณะ เดี ย วกั น มี ปั ญ หาการว่ า งงานใน สหรัฐฯ ซึ่งรายงานตัวเลขสูงกว่าที่ คาดการณ์อยูท่ ี่ 9.8% อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าต่อจากนี้ในช่วงสิ้นปีนี้เชื่อว่า ราคาทองคำ�แท่งในประเทศไทยจะ ทำ�สถิติใหม่และสามารถยืนเหนือ ระดับราคา 20,000 บาทได้ในสิ้นปี นี้ ส่วนในปีหน้าคาดว่าราคาทองคำ� แท่งในตลาดโลกจะปรับเพิ่มขึ้นต่อ เนื่ อ งอยู่ ใ นช่ ว ง 1,500 - 1,600 เหรียญ/ออนซ์ ซึ่งเป็นการสะท้อน ภาพรวมของตลาดทองคำ�ที่อยู่ในช่วงขาขึ้น อย่างชัดเจน นอกจากนี้เชื่อว่าราคาทองคำ�จะ ไม่ปรับตัวลดลงต่ำ�กว่า 1,350 เหรียญ/ออนซ์ หรือ 19,000 บาท สำ�หรับกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุน ระยะสัน้ แนะนำ�ขายทำ�กำ�ไรเพือ่ เล่นรอบ และ ไปรอซื้อบริเวณแนวรับที่ 1,400 เหรียญ/ออนซ์ หรือ 19,900 บาท ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,430

หน้า 14

เหรียญ/ออนซ์ 22,000 บาท คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารที่สวยที่สุดในโลกแห่ง บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส มีมุมมองว่า ปัจจัยที่ใน สัปดาห์นี้นักลงทุนทองคำ�ต้องจับตาคือ มาตรการ ควบคุมเงินเฟ้อและสภาวะฟองสบู่ของจีนซึ่งล่าสุด เริม่ มีกระแสข่าวว่าทางการจีนอาจมีการปรับดอกเบีย้ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีความ

R

สำ�หรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำ�ให้รอซือ้ เมื่อราคาย่อตัวมาบริเวณแนวรับ 1,410 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ (19,900 บาท) หรือ 1,380 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ (19,500บาท) ทั้งนี้หากราคาหลุดแนวรับ 1,380 ดออลาร์ต่อออนซ์แนะนำ�ให้ชะลอการเข้า ซื้อทันทีสำ�หรับนักลงทุนที่ยังถือครองทองคำ�อยู่ แนะนำ�รอขายบริเวณเป้าหมาย 1,435 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ (20,250 บาท) และ 1,450 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ (20,480 บาท) สุดท้ายคุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอ็ม ที เอส โกลด์ ฟิ ว เจอร์ ระบุ ว่ า นั ก ลงทุ น Gold Futures ถือว่าได้เปรียบมาก เพราะลงทุ น ได้ ทั้ ง ขาขึ้ น และลง ซึ่ ง ช่ ว งนี้ แ นะนำ �ให้ นั ก ลงทุ น ที่ ถื อ Long ทำ � กำ �ไรออกมาให้ เ หลื อใน พอร์ตเพียง 10 - 20% และในช่วง ก่อนจะถึง 2 สัปดาห์สดุ ท้าย คาดว่า ราคาทองจะอ่อนตัวลงในช่วงนั้นให้ นักลงทุนทยอยเปิด Short เก็งกำ�ไร ปรับฐานสั้นๆ ก่อนทิศทางทองจะ บวกต่อในปีหน้า ด้านทิศทางราคา ทองในปีหน้าคาดว่าจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อหากปัญหาหนี้เสียในยุโรปยังไม่ คลีค่ ลาย และช่วงต้นปีประเทศจีนจะ นำ�เข้าสินค้าทองคำ�เป็นจำ�นวนมาก เพราะเป็นเทศกาลตรุษจีน เป็นปัจจัย บวกสนับสนุน โดยราคาทองคำ�ใน ตลาดโลกมี โ อกาสเห็ น ถึ ง ระดั บ 1,500 - 1,600 ดอลลาร์/ออนซ์ และ ทองคำ�ไทย 21,000 บาท ซึ่งค่าเงิน บาทจะต้องเคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ที่ ระดับประมาณ 30 บาท/ดอลลาร์

ชัดเจนต่อประเด็นดังกล่าวแต่นักลงทุนควรติดตาม อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากทางการจีนมีการปรับดอกเบี้ย ขึ้ น จริ ง อาจส่ ง ผลให้ ร าคาทองคำ � อ่ อ นค่ า ลงได้ นอกจากประเด็นของจีนแล้วนักลงทุนยังต้องระวังแรง ขายทำ�กำ�ไรของนักลงทุนกลุ่มเฮดจ์ฟันด์ที่มักจะมี การเทขายทำ�กำ�ไรออกมาช่วงปิดไตรมาสหรือช่วงสิน้ ปีเพื่อนำ�ผลกำ�ไรนั้นไปสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุน ในปีต่อไป www.istationnews.com


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553

คาดดัชนีฯวันนี้ น่าจะปรับเพิ่ม ขึ้นไปได้ประมาณ 5 - 6 จุด ขณะที่ ประเมินภาพระยะกลางดัชนีฯ มีโอกาส ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 1,300 จุด

แนวโน้มดัชนีฯวันนี้ น่าจะแกว่ง ตัวในกรอบแนวรับที่ 1020 จุด ส่วน แนวต้านอยู่ที่ 1050 จุด

หน้า 15

ทิศทางดัชนีฯ วันนี้ น่าขึ้นต่อ เ นื่ อ ง ทั้ ง นี้ ป ร ะ เ มิ น แ น ว ต้ า น ที่ 1,050 - 1,055 จุด ส่วนแนวรับคือ 1,030 - 1,020 จุด

คลิก

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 ธันว�คม 2553

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,987.94 -5.37% 4,310.26 -11.65% 9,004.79 -24.33% 21,704.92 -58.65%

3,764.53 -10.17% 4,125.17 -11.15% 6,972.80 -18.84% 22,145.41 -59.84%

-1,776.59 185.09 2,031.99 -440.49

Last Update

07/12/10

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,040.72 726.09 1,585.89 268.72

Chg 6.66 4.59 10.72 1.83 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

07/12/10

%Chg 0.64 0.64 0.68 0.69 37,007.92 1,171.72

16:59:50

AGRO 2.5 Decline 26%

2

A dv ance 43%

1.5

TECH

No C hange 31%

0.34

1 0.26 0.5 0

CONSUMP 0.45

-0.5 -1 -1.5

SERVICE

0.15

0.2

-2

FINCIAL

-1.78 Decline 25% No C hange 31%

A dv ance 44%

RESOURC 2.01

INDUS 0.97

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 ธันว�คม 2553

PTT

( Day )

: PTT 2,000,000 1,800,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 329.00 Chg 8.00  %Chg 2.49  Open 323.00  High 329.00  Low 323.00  Prev 321.00  Avg 326.78  AccVol 6,947,800  AccVal(K฿) 2,270,374  %Fluct 1.84  P/E 12.22  P/BV 2.01  DPS(Baht) 4.75  Yield(%) 2.63  EPS(Baht) 26.93  MktCap(Mil.) 936,274  Broker Target Update CNS 412.00 01/12/10 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง TSC 305.00 30/11/10 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 29/11/10 ค่าการ KS ม่ ขึน้ มากที 382.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,600,000 1,400,000

Vol.

1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 329.00

328.00

Price

327.00

326.00

325.00

324.00

323.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันว�คม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 ธันว�คม 2553

CSL

( Day )

Volume Analysis

: CSL

Price & Fundamental Symbol CSL

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) MktCap(Mil.) BFITSEC DBSV

5.45 0.47  9.44  6.00  6.00  5.35  4.98  5.74  15,646,300  89,779  11.32  9.91  3.24  0.25  8.16  0.55  3,221  4,002  Update 5.60 19/11/10 5.75 10/11/10

8,000,000 7,000,000 6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 6.00

5.90

5.80

5.75

5.70

Price

5.65

5.60

5.55

5.50

5.45

5.40

5.35

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันว�คม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 ธันว�คม 2553

LVT

( Day )

Price & Fundamental Symbol LVT

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: LVT

12,000,000 10,000,000

1.79 0.14  8.48  1.78  1.86  1.72  1.65  1.80  62,871,900  113,042  7.78  N/A  1.19  0.22  11.44  N/A  671  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000

1.86

1.85

1.84

1.83

1.82

1.81

Price

1.80

1.79

1.78

1.77

1.76

1.75

1.74

1.73

1.72

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 508 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 ธันว�คม 2553

ปฏิทินกิจกรรม ประจำ�วันที่ 8 ธันว�คม 2553 09:30 10:00

สำานักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงาน “ คุยกับซี.พี.” ครั้งที่ 3/53 อาคารทรู ทาวเวอร์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สำานักงาน กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จั ด พิ ธี ล งนามและรั บ ฟั ง เสวนา “เถ้ า แก่ เ อสเอ็ ม อี กั บ มหาวิทยาลัย” ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำานักงานใหญ่

10:30

ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ เดือน พ.ย. 53 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

13:30

ผลธัญญะ จัดสัมภาษณ์กลุ่ม “มั่นใจเทรดวันแรกหุ้นยืนเหนือจอง” ตลาดหลักทรัพย์ฯ

16:00

ซัสโก้ จัดงานแถลงข่าว “วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การดำาเนินงานของ SUSCO ในปี 54 พร้อมแจงความสำาเร็จของธุรกิจในปี 53” โรงแรม ไอบิส ริเวอร์ไซด์

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษ�-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณ�ธิก�ร-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณ�ธิก�ร และฝ่�ยสนับสนุน--ข่�วต่�งประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่�วตล�ดเงิน ตล�ดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่�วตล�ดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่�ยศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณ� วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 8 ธ.ค. 2553  
Investor_station 8 ธ.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่

Advertisement