Page 1

Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 732 ประจำ�วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554

News Station

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

SNC เผยน้�ำ ท่วมกระทบผลงานปีนตี้ �่ำ เป้า

5

“โกลด์แมนแซคส์’ แนะซื้อหุ้นจีน

7

ส.แบงก์ไทยยัน ช่วยเหลือลูกหนี้น้ำ�ท่วมฟื้นกิจการ บอร์ด YUASA อนุมัติขายทรัพย์สิน ให้ยัวซ่า (มาเลเซีย)

8

9

Gold Trend 10

กวา่ จะมาเป็นเสือ

Lifestyle Station ป้ อ งกั นโรคกระเพาะ

กำ�ไรเหลือโตไม่ต่ำ� 40% - รายได้ราว 8 พันล. SNC ยอมรั บ ผลงานปี นี้ ต่ำ � เป้ า ประเมิ น กำ �ไรโตไม่ ต่ำ � 40% จาก 50% รายได้ราว 8 พันล้านบาท จาก 9,500 - 10,000 ล้านบาท เตรียมทบทวนแผนธุรกิจ ปีหน้า เหตุน้ำ�ท่วมกระทบยอดขาย ระบุปี 55 ตั้งเป้าผลิตเครื่องทำ�น้ำ�อุ่นขาย 1 หมื่นตัว หลังล่าสุดได้พันธมิตรฝรั่งเศส ขณะที่ปลาย ม.ค. 55 ประชุมบอร์ดหารือเพิ่มสภาพคล่อง ของหุ้น แย้มแนวโน้มอาจเสนอลดทุน ต่อหน้า 3

Dynamic Station

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

เคลื่อนไหวในกรอบ 950 - 970 จุด

PSL คาดแนวโน้มค่าระวางเรือ Q4/54 ดีกว่า Q3/54

ต่อหน้า 3

น้�ำ ท่วมกดยอดผูโ้ ดยสาร BTS ลด 10% ต่อหน้า 4

SET News

กางแผนงาน PTTGC ผ่านทัศนะ

วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

ตอนที่ 4

ต‡อหนˆา 12

ตลท.สั่ง SCAN-SMC-YNP ส่งงบภายใน 4 พ.ค. 55 ก่อนถูกเพิกถอน ต่อหน้า 8

SCCC

ราคาพื้นฐานปี 55 เท่ากับ 300 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554

SNC เผย (ต่อจากหน้า 1)

น า ย ส า มิ ต ต์ ผลิ ต กรรม รองประธาน กรรมการบริ ห าร บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ คาดรายได้ รวมในปี นี้ จ ะอยู่ ที่ ป ระมาณ 8,000 ล้ า นบาท ต่ำ � กว่ า เป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ที่ 9,500 - 10,000 ล้านบาท ส่วนกำ�ไร น่าจะเติบโตไม่ต่ำ�กว่า 40% ต่ำ�กว่าเป้าหมายเดิมที่คาดว่า จะเติ บ โตไม่ ต่ำ � กว่ า 50% เนื่องจากสถานการณ์น้ำ�ท่วม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ส่ ง ผลกระทบ ต่ อ ลู ก ค้ า ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ประมาณ 4 บริษทั จากลูกค้า ทั้งหมด 50 - 60 บริษัท ดั ง นั้ น จึ ง ส่ ง ผลให้ ยอดขายในไตรมาส 4 ปี นี้ มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับ ไ ต ร ม า ส 3 ที่ ผ่ า น ม า เนื่ อ งจากเริ่ ม เห็ น สั ญ ญาณ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นต.ค.54 รายได้ ของบริษัทฯ ลดลง อย่างไร ก็ตามยังเหลืออีก 2 เดือนก่อน จะจบไตรมาส โดยต้ อ ง ประเมิ น อี ก ที ว่ า ยอดขายจะ เป็นอย่างไร ซึ่งคาดว่าภายใน สิ้นเดือนพ.ย. 54 น่าจะทราบ ตัวเลขทีช่ ดั เจนเนือ่ งจากลูกค้า PSL คาด (ต่อจากหน้า 1)

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม กรรมการผู้ จั ด การ บมจ. พ รี เ ซี ย ส ชิ พ ปิ้ ง ( P S L ) เปิ ด เผยว่ า คาดแนวโน้ ม

News Station

ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วม จะกลับมาเดินเครื่ อ งโรงงาน พร้อมกันในวันที่ 14 พ.ย. 54 ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียม จะทบทวนแผนธุรกิจในปีหน้า เป็นครัง้ ที่ 2 ในต้นเดือน ธ.ค.นี้ จากเดิ ม ที่ ค าดว่ า ประเมิ น

ตั ว เลขและกำ �ไรในปี ห น้ าไว้ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นตัวเลข การเติบโตทีค่ อ่ นข้างดี แต่หลัง จากไตรมาส 4 ปีนี้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วมใน ทางอ้ อ ม จึ ง ทำ � ให้ ต้ อ งมา ทบทวนแผนธุ ร กิ จ ใหม่ อี ก

ครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามในปีหน้า บริษทั ฯ จะมีการเปิดตัวสินค้า ใหม่เพิม่ ขึน้ โดยการจับมือกับ ลูกค้าชาวฝรั่งเศส เพื่อทำ�การ ผลิตเครื่องทำ�น้ำ�ร้อนขายใน ยุ โ รป ซึ่ ง จะเริ่ ม เปิ ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ใ นต้ น ปี ห น้ า จำ�นวน 10,000 เครื่อง และ ราคาขายเครื่ อ งละ 10,000 บาท และจากนั้ น จะเพิ่ ม ปริมาณการผลิต นอกจากนี้ คาดว่ า ใ น ป ล า ย เ ดื อ น ม . ค . 5 5 คณะกรรมการบริษัทฯ จะมี การประชุ ม กั น เพื่ อ หารื อ ถึ ง แนวทางการเพิ่มสภาพคล่อง หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่ คุยกันมาตลอด โดยจะมีทั้ง แนวทางการซื้อหุ้นคืน และ เรื่องการเพิ่มสภาพคล่องอีก หลายแนวทาง เช่น การเสนอ ลดทุ น เพื่ อ ที่ จ ะทำ �ให้ กำ �ไร ต่อหุ้นเพิ่มขึ้น และได้ปันผล มากขึ้ น ก็ จ ะทำ �ให้ ร าคาหุ้ น ปรับตัวดีขึ้น

ค่ า ระวางเรื อ ในไตรมาส 4/2554 จะดี ก ว่ าไตรมาส 3 ซึ่ ง เป็ น ไปตามวั ฎ จั ก รธุ ร กิ จ เดินเรือ ซึง่ จะดีทสี่ ดุ ในไตรมาส 1

และไตรมาส 4 และจะต่�ำ ทีส่ ดุ ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ขณะทีย่ งั คงเป้าหมายค่าระวาง เรือปีนที้ ี่ 11,500 เหรียญต่อลำ�

ต่ อ วั น แม้ จ ะมี ส ถานการณ์ น้ำ�ท่วมเกิดขึ้นก็ตาม ทั้ ง นี้ ส ถ า น ก า ร ณ์ น้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผล ต่อหน้า 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554

PSL คาด (ต่อจากหน้า 3)

กระทบต่ อ บริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ เดิ น เรื อ น่านน้ำ�ต่างประเทศ แต่ผลก ระทบทีเ่ กิดขึน้ จะเป็นเรือทีเ่ ดิน ใ น น่ า น น้ำ � ไ ท ย ม า ก ก ว่ า นอกจากนี้ หากสถานการณ์ น้ำ�ท่วมคลี่คลายลง ก็น่าจะ ส่ ง ผลดี ต่ อ ธุ ร กิ จ เดิ น เรื อ เพราะจะต้องส่งวัสดุก่อสร้าง มาทางเรื อ เพื่ อ มาซ่ อ มแซม บ้านเรือนหลังน้ำ�ลด “มองแนวโน้มตลาด อัตราค่าระวางเรือคงไม่ปรับ น้ำ�ท่วม (ต่อจากหน้า 1)

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้ อำ � นวยการ ใหญ่ ส ายปฏิ บั ติ ก าร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบี ทีเอส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เปิดเผยว่า สถานการณ์ น้ำ�ท่วมในเขตกรุงเทพฯ ส่ง ผลกระทบต่อยอดผู้โดยสาร ลดลงไปประมาณ 10% หรือ 4 แสนกว่าคน/วัน จากเดือน ต.ค.ก่อนทีจ่ ะประกาศวันหยุด ดั ง กล่ า วมี จำ � นวนผู้ โ ดยสาร 5.5 แสนคน/วัน อย่างไรก็ตาม คาดว่า กรุงเทพชั้นในย่านธุรกิจคงจะ ไม่เกิดภาวะน้ำ�ท่วมสูง และ

News Station

หน้า 4

ตัวเพิ่มก่อนปี 2012 - 2013 ธุ ร กิ จ ชิ ป ปิ้ ง คาดการณ์ ไ ม่ ไ ด้ เพราะปั จ จั ย ต่ า งๆ กระทบ เยอะซึ่งไม่ได้อยู่ในการควบคุม ของเรา” นายคาลิด มอยนูด ดิน ฮาซิม กล่าว

บริษัทฯ น่าจะมียอดผู้โดยสาร ดี ขึ้ น ในเดื อ นธ.ค. ซึ่ ง ปกติ จำ�นวนผู้โดยสารจะมีมากใน เดื อ น พ.ย. - ธ.ค.ดั ง นั้ น จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น จากน้ำ�ท่วม จะไม่ทำ�ให้ยอด ผูโ้ ดยสารและรายได้ใน Q3/54 (ต.ค. - ธ.ค. 54) ลดลงจาก งวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเชื่อ ว่ายอดผู้โดยสารและรายได้ใน Q4/54 (ม.ค. - มี.ค. 55) ก็ยัง สู งได้ ซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว งเปิ ด เทอม และยอดผู้โดยสารและรายได้ ทัง้ ปี 54 ยังคาดว่าจะทำ�ได้เกิน เป้าหมายที่โต 15% เนื่องจาก ในช่ ว งครึ่ ง ปี แ รกรายได้ ข อง บริษัทฯ โตมากกว่า 15%

ส่ ว น ส ถ า น ก า ร ณ์ น้ำ � ท่ ว มในถนนพหลโยธิ น ขณะนี้ น้ำ � ท่ ว มสู ง 50 ซม. ณ ที่สำ�นักงานบริษัทฯ และ ที่ ตั้ ง ของศู น ย์ ซ่ อ มบำ � รุ ง และ ศู น ย์ ค วบคุ ม การเดิ น รถที่ หมอชิตอยู่บนถนนพหลโยธิน ซึ่ ง ถื อ เป็ น จุ ด เสี่ ย งเดี ย วของ บริษัทฯ แต่บริษัทฯ ได้เตรียม รั บ มื อโดยตั้ ง กระสอบทราย ทำ�เป็นคันกัน้ น้�ำ สูง 1.60 เมตร

จากพื้นถนนพหลโยธิน นอกจากนี้ หากศูนย์ฯ ที่ ห มอชิ ต ถู ก ตั ดไฟ บริ ษั ท ฯ ก็ยงั มีไฟสำ�รองจากศูนย์ทอี่ โศก ในซอยไผ่สิงโต แต่ก็ยังเชื่อว่า ถนนพหลโยธิ น จะไม่ ท่ ว มสู ง เกิน 1.60 เมตร จนถึงกับถูก ตัดไฟได้

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554

“โกลด์แมนแซคส์” แนะซื้อหุ้นจีน รายงานข่าวต่างประเทศ ระบุว่า โกลด์แมนแซคส์กรุ๊ป แนะนำ�นักลงทุนซื้อหุ้นจีน หลังคาดการณ์ว่า จีนจะกระตุ้นการ ขยายตัวของเศรษฐกิจครั้งผ่านการลดความเข้มงวดด้านสินเชื่อ และการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดย่อม “ตลาดหุน้ จีนได้ซมึ ซับปัจจัยเสีย่ งจากการทีเ่ ศรษฐกิจอาจ ชะลอลงกะทันหันหรือ Hard Landing ไปแล้ว แต่ยังไม่ซึมซับปัจจัย บวกจากการที่จีนจะคลายความเข้มงวดในการควบคุมตลาดสินเชื่อ และการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่” บทวิเคราะห์ของโกลด์แมนแซคส์ ระบุ โกลด์แมนแซคส์แนะนำ�ให้นกั ลงทุนซือ้ หุน้ บริษทั จดทะเบียน จีนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง หรือ ที่เรียกว่า H-shares เนื่องจาก ราคาหุ้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำ�เมื่อเทียบกับราคาหุ้นในดัชนีเอสแอนด์พี 500 ทัง้ นี้ ในเดือนทีผ่ า่ นมา ดัชนี H-shares ทีต่ ลาดหุน้ ฮ่องกง ปรับเพิม่ ขึน้ 18% หลังรัฐบาลจีนประกาศมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบ การขนาดย่อมผ่านการให้สนิ เชือ่ ผ่อนปรนพิเศษ และมีแนวคิดทีจ่ ะลด ภาษีมูลค่าเพิ่มและลดภาษีธุรกิจให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อม “การขยายตัวของเศรษฐกิจในขณะนี้ค่อนข้างชะลอลง

อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากดัชนี PMI ทีล่ ดลงต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม การชะลอลงดังกล่าวอยู่ในอัตราที่ไม่มากนัก คาดว่าการขยายตัวใน อัตราทีส่ งู จะกลับมาอีกครัง้ ในไม่กไี่ ตรมาสข้างหน้า” โกลด์แมนแซคส์ ระบุ

วงการมอง “ภาวะกระทิง” ราคาทองพีก รอบ 3 วีก หลังเฮดจ์ฟันด์ทยอยเก็บ รายงานข่าวต่างประเทศ ระบุว่า นักวิเคราะห์ในตลาด สินค้าโภคภัณฑ์มีมุมมอง ‘ภาวะกระทิง’ ต่อราคาทองคำ�มากที่สุด ในรอบ 3 สัปดาห์ หลังกองทุนประกันความเสี่ยง หรือ เฮดจ์ฟันด์ เพิ่มน้ำ�หนักการลงทุนในทองคำ�มากขึ้น เนื่องจากวิกฤตหนี้ยุโรป ยังคงไม่คลี่คลาย ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงชะลอตัว ส่งผลให้ ทองคำ�ยังคงเป็นสินทรัพย์เพื่อการประกันความเสี่ยงที่น่าลงทุน จากการสำ�รวจความเห็นนักวิเคราะห์โดยบลูมเบิร์ก พบว่า นักวิเคราะห์ 28 คนจาก 32 คนมุมมองเชิงบวกต่อราคา ทองคำ�ที่ตลาดโคเม็กซ์นิวยอร์คในสัปดาห์นี้ ขณะทีข่ อ้ มูลจากรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุวา่ ผูจ้ ดั การกองทุน ได้เปิดสถานะซื้อทองคำ�ในตลาดล่วงหน้าในช่วง 7 วันสิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 8.7% ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่า ราคาทองคำ�ใน สัปดาห์นี้อาจเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงกว่า 1,760 ดอลลาร์/ออนซ์

เป็นครัง้ แรกในรอบ 6 สัปดาห์ และนักลงทุนได้ซอื้ ตราสารการลงทุน อ้างอิงราคาทองคำ�มากที่สุดในรอบ 2 เดือน

แบงก์ชาติเกาหลีใต้คาดราคาน้ำ�มัน ส่อเกิน 100$ ระยะยาว รายงานข่าวต่างประเทศ ระบุวา่ ธนาคารกลางเกาหลีใต้ หรือ บีโอเค คาดการณ์ว่า ราคาน้ำ�มันมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ที่ระดับ สูงกว่า 100 ดอลลาร์/บาร์เรล ในระยะยาว เนือ่ งจากปริมาณอุปทาน มีจำ�กัด และมีการเก็งกำ�ไรอยู่สูง บีโอเคคาดว่า ราคาน้ำ�มันดิบดูไบและราคาน้ำ�มันดิบ เบรนท์จะอยู่ที่ระดับสูงกว่า 100 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า สืบเนือ่ งไป หลังเกิดความข้อพิพาทในตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงจากวิกฤตหนี้ยุโรปก็ตาม นอกจากนี้ ปัจจัยทีท่ ำ�ให้ราคาน้ำ�มันทรงตัวในระดับสูง ยังมาจากการทีก่ จิ การในภาคอุตสาหกรรมของโลกยังคงขยายตัวใน ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ การผลิตน้ำ�มันเพิ่มขึ้นในอัตราที่ ชะลอลง และปริมาณสำ�รองน้ำ�มันที่ลดลง ทัง้ นี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ได้เริม่ ฟืน้ ตัวตัง้ แต่เดือนสิงหาคมปีนี้ ขณะทีก่ ารผลิตภาคอุตสาหกรรม ของจีนยังคงขยายตัวในระดับที่สูงต่อไป

AFET

TFEX

“น้ำ�ท่วม - ศก.โลกทรุด”

“อยู่ฝั่งขายปลอดภัย”

เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 537 สัญญา สถานะคงค้าง 2,527 สัญญา - ปิด 109.50 บ./ก.ก. ลดลง 5.00 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 55) ปัจจัยลบ - นลท.ไม่มน่ั ใจศก.ยุโรป - อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังจมน้�ำ - ยางยังทะลักเข้าตลาดต่อเนือ่ ง - ราคาน้�ำ มันเริม่ ผันผวน หลังศก.โลกไม่แน่นอน - เส้นเทคนิคยังเป็นขาลง มีลนุ้ แตะ 100 บ./ก.ก. กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 55) - แนวรับ 100 บ./ก.ก. - แนวต้าน 112 บ./ก.ก.

หน้า 5

เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคาะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 16,914 สัญญา สถานะคงค้าง 34,882 สัญญา - ปิด 663.20 จุด ลดลง 6.80 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - ต่างชาติซอ้ื สุทธิหนุ้ ไทย 107.30 ล้านบาท ปัจจัยลบ - นลท.ไม่เชือ่ มัน่ รัฐบาลชุดใหม่กรีซจะแก้หนีเ้ สียได้ - เงินนอกไหลเข้าตลาดทุนเพียงแค่พกั เงิน - น้�ำ ท่วมกินพืน้ ทีก่ ทม.ต่อเนือ่ ง กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญา S50Z11 ธ.ค. 54) - แนวรับ 662 - 660 จุด - แนวต้าน 678 - 680 จุด

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554

หน้า 6

SCCC ราคาพื้นฐานปี 55 เท่ากับ 300 บ. บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) แนะนำ�ซื้อ SCCC ราคาพื้นฐานปี 55 เท่ากับ 300 บาท หลังประกาศกำ�ไร 867 ล้านบาท ดีขึ้น YoY จากการ เติบโตของรายได้ 21% ซึง่ หลักๆ มาจากปริมาณขายปูนซิเมนต์ในประเทศ (3%) และส่งออก (12%) พร้อมกับราคาขายดีขึ้นจาก 3Q53 ทำ�ให้ EBITDA Margin ดีขึ้นจาก 21% เป็น 23% รายได้และ Margin เป็นแรง ผลักดันหลัก ขณะที่กำ�ไรลดลง 17% QoQ จากการหดลงของรายได้ ซึ่งเป็นผลตามฤดูกาลมรสุมเข้า การก่อสร้างชะลอตัว ทัง้ นีเ้ ชือ่ ว่าแนวโน้มก่อสร้างมากขึน้ ในปีหน้า การใช้ปนู ฯจะเติบโต มากกว่าปีนี้ (6% เทียบกับ 4 - 5% ปีนี้) กำ�ไรเติบโต 12% ราคาหุ้นซื้อ ขาย 13 เท่า P/E-2555 ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยต่าสุดในอดีตที่ 12 เท่า และ ต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยในอดีต 16 เท่า ในเมื่อ Growth มีต่อเนื่องทางฝ่าย คาดว่า P/E จะเข้าหาค่าเฉลี่ยที่ 16 เท่า

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 07/11/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

SCCC 243.00 0.00 0.00 242.00 244.00 242.00 243.00 242.16

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

175,200 42,427 0.83 16.80 3.20 7.00 4.53 14.46 55,890

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/08/54

1. 2. 3. 4. 5.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 242.00 บาทหนาแน่นสุด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำ�กัด บริษัท ไทย ร็อค-เซม จำ�กัด NORTRUST NOMINEES LTD. HOLDERFIN B.V. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG

จำ�นวนหุ้น

(%)

80,065,840 77,628,433 8,043,900 7,051,100 4,527,700

34.81 33.75 3.50 3.07 1.97

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554

ส.แบงก์ไทยยันช่วยเหลือลูกหนี้น้ำ�ท่วมฟื้นกิจการ นายชาติศริ ิ โสภณพนิช กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ BBL ในฐานะ ประธานสมาคม ธนาคารไทย กล่าวภายหลังการ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาค เอกชน 3 สถาบั น (กกร.) ประกอบด้วย สมาคมธนาคาร ไทย สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และสภา หอการค้าไทยว่า ขณะนีส้ มาคม ธนาคารไทยมีมาตรการเพิม่ เติม ทีจ่ ะช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการต่างๆ เนื่องจาก ต้องการดำ�เนินมาตรการเดิม ให้เป็นรูปธรรมอย่างเต็มที่ก่อน “ขณะนีม้ คี วามต้องการ ความช่วยหลือเข้ามาพอสมควร แต่ยงั ไม่สามารถระบุถงึ ขอบเขต วงเงินสินเชื่อในการช่วยเหลือ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาใน การตรวจสอบและประเมินผล

อย่างไรก็ตาม ทั้งในส่วนของ สมาคมธนาคารไทยและแต่ละ ธนาคาร มีแนวทางในการช่วย เหลือผู้ประสบภัย ที่เป็นลูกค้า

ของธนาคารใน 3 ประการ หลัก ได้แก่ การขยายเวลาในการผ่อน ชำ�ระหนี้ การให้วงเงินเพิ่มเติม เพื่ อ การค้ า และวงเงิ น ฟื้ น ฟู

กกร.จี้รัฐป้อง

นิคมฯ ตะวันออก หวั่นสูญเสียหนัก นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุ ต สาหกรรม แห่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ด เผยว่ า รั ฐ บาลควรที่ จ ะ ป้ อ งกั น นิ ค มอุ ต สาหกรรมอี ก 3 แห่ง ได้แก่ บางชัน ลาดกระบัง อัญธานีเพือ่ ไม่ให้ได้รบั ผลกระทบ จากภาวะน้ำ�ท่วม เหมือนเช่น

นิ ค มอุ ต สาหกรรมทั้ ง 7 แห่ ง เนื่ อ งจาก จะทำ �ให้ มู ล ค่ า ทาง เศรษฐกิจเสียหายเป็นจำ�นวนมาก อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความ เสียหายของนิคมอุตสาหกรรม

7 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจาก ภาวะน้ำ � ท่ ว มอย่ า งรุ น แรงก่ อ น หน้านี้ได้ เนื่องจากสถานการณ์ น้ำ � ท่ ว มในปั จ จุ บั น ยั งไม่ ชั ด เจน แต่ก็เชื่อมั่นว่านิคมอุตสาหกรรม ทั้ ง 3 แห่ ง จะไม่ ไ ด้ รั บ ความ

กิจการ” นายชาติศิริ กล่าว เขากล่าวว่า จากการ ประเมิ น สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ภายหลังจากที่น้ำ�เริ่มขยายพื้นที่ เข้ามายังกทม. คาดว่าต้องใช้ ระยะเวลากว่าอีกอย่างน้อย 1 เดือน ในการที่จะลดปริมาณน้ำ� ให้กลับสูภ่ าวะปกติ และจากนัน้ อาจต้องใช้เวลาอีกกว่า 3 เดือน ที่จะทำ�ให้การดำ�เนินงานต่างๆ ของภาคธุรกิจกลับเข้าสู่ภาวะ ปกติ ทั้งนี้ ต้องเกิดจากความ ร่วมมือของทุกฝ่ายในการเดิน หน้ากิจการงานต่างๆ ทีส่ ามารถ ทำ � ได้ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ร ะบบธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งและซั พ พลาย เช่ น สะดุดลง แม้ว่าจะคาดเดาได้ ยากว่าการฟื้นฟูและการกลับมา ดำ�เนินงาน รวมถึงการวางแผน ต่างๆ จะเริ่มต้นขึ้นได้เมื่อไร

เสียหายจากน้ำ�ท่วม เพราะหาก ได้ รั บ ความเสี ย หายจะทำ � ให้ เศรษฐกิ จ สู ญ เสี ย อี ก เป็ น มู ล ค่ า หลักหลายพันล้านบาท “รั ฐ บาลควรที่ จ ะต้ อ ง รักษาศูนย์กลางทางเศรษฐกิจไว้ ให้ได้เพื่อไม่ให้กระทบต่อความ เชื่อมั่นนักธุรกิจ รวมไปถึงแกน กลางของศู น ย์ ก ลางขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการสื่ อ สาร” นายพยุงศักดิ์ กล่าว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554

ตลท.สั่ง SCAN-SMC-YNP ส่งงบภายใน 4 พ.ค. 55 ก่อนถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งให้ บมจ.สแกนโกลบอล (SCAN), บมจ.เอสเอ็มซี พาวเวอร์ (SMC) และบริษัท ยานภัณฑ์ (YNP) เร่งนำ�ส่งงบการเงินที่ สำ � นั ก งานก.ล.ต.สั่ ง แก้ ไ ขงวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และงวด ปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อ เผยแพร่ แ ก่ ผู้ ล งทุ นโดยเร็ ว ที่ สุ ด โดยหาก บริษัทดังกล่าวไม่สามารถนำ�ส่งงบการเงิน แก้ไขฉบับดังกล่าวได้ภายใน 30 วันนับจาก วันทีส่ �ำ นักงานก.ล.ต. กำ�หนด หรือภายในวัน ที่ 28 ตุลาคม 2554 สำ�หรับกรณีของ SCAN และ SMC และภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 สำ�หรับกรณีของ YNP จะส่งผลให้หลักทรัพย์ ของ SCAN SMC และ YNP เข้าข่ายอาจถูก เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บั ด นี้ ครบกำ � หนดระยะเวลาตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด โดย SCAN SMC และ YNP ยังคงไม่สามารถดำ�เนินการนำ�ส่ง งบการเงินที่แก้ไขได้ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็น ไ ป ต า ม ค ว า ม ใ น ข้ อ บั ง คั บ ที่ อ้ า ง ถึ ง

ตลาดหลักทรัพย์จึงดำ�เนินการดังนี้ (1) ประกาศว่าหลักทรัพย์ของ SCAN SMC และ YNP เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน พร้อมทัง้ ขึน้ เครือ่ งหมาย NC (Non-Compliance) ตัง้ แต่วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 และยังคงขึน้ เครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือ ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไป (2) SCAN SMC และ YNP สามารถดำ�เนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอน หมดไป โดยเร่งนำ�ส่งงบการเงินที่สำ�นักงาน ก.ล.ต.สั่งแก้ไขโดยเร็ว และไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันประกาศเข้าเกณฑ์อาจถูกเพิกถอน โดย SCAN SMC และ YNP สามารถขอให้ ตลาดหลักทรัพย์พจิ ารณาพ้นเหตุแห่งการเพิก ถอน เมื่อบริษัทสามารถส่งงบการเงินภายใน เวลาที่กำ�หนด 2 งวดติดต่อกันภายหลังที่ได้ นำ�ส่งงบการเงินงวดที่ล่าช้าหรือนำ�ส่งงบการ เงิ น ที่ สำ � นั ก งานก.ล.ต.สั่ ง แก้ ไ ขแล้ ว และ รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นรายงาน ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 2.1 ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานแบบมี เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น มี ข้ อ บกพร่องในระบบควบคุมภายในหรือระบบ

News Station

หน้า 8

บั ญ ชี ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ห รื อ บริ ษั ท จดทะเบี ย นไม่ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองโดย ทั่วไป 2.2 ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อ งบการเงิน กรณีถกู จำ�กัดขอบเขตการตรวจสอบ โดยการกระทำ � หรื อ ไม่ ก ระทำ � ของบริ ษั ท หรือผู้บริหาร 2.3 ผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นว่างบ การเงินไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ หาก SCAN SMC และ YNP ไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนให้หมดไป กล่าวคือไม่สามารถนำ�ส่งงบการเงินทีแ่ ก้ไขดัง กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ได้ภายใน 180 วัน หรื อ ภายในวั น ที่ 4 พฤษภาคม 2555 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ าจพิ จ ารณาเพิ ก ถอน หลักทรัพย์ของ SCAN SMC และ YNP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (หมายเหตุ : ปัจจุบัน SCAN SMC และ YNP ยังไม่ได้ นำ � ส่ ง งบการเงิ นไตรมาสที่ 1 สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มีนาคม 2554 และไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2554 มายั ง ตลาด หลักทรัพย์ฯ ตามกำ�หนด)

บอร์ด YUASA อนุมัติขายทรัพย์สิน ให้ยัวซ่า (มาเลเซีย) 1.56 ล้านบาท คั ท ซึ มิ นากาโตะประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย (YUASA) เปิ ด เผยว่ า ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 11/54 เมือ่ 4 พ.ย. 54 ลงมติให้จ�ำ หน่ายทรัพย์สนิ แก่ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ (มาเลเซีย) จำ�กัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและมี

ขนาดรายการซึง่ คำ�นวณจากราคาทรัพย์สนิ จำ � นวน 1.56 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ขนาด รายการเกินกว่า 1ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท การตกลงจำ � หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ดังกล่าว เข้าข่ายรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตาม ประกาศของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง

ประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัทจดทะเบียน ซึ่งรายการดังกล่าวต้อง ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องจัดทำ�และเปิดเผยรายละเอียดการ จำ�หน่ายทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

GOLD TREND DAR Wong

W

TI Crude prices strengthened after mid last week when Euro debt crisis increased market concerns on Greek woes and rate cut in European Central Bank. Commodity prices re-gathered bullish sentiments and WTI Crude turned up to attempt double top on Friday. This week, we expect the market will swing within 91.00 - 95.00 regions while the technical patterns tend to consolidate. Abandon your short-view if the market penetrates and settles above 95.20 levels.

at 1753.60 after reaching the top 1767.50. This week, we expect the trend to soften and move within 1720.00 - 1770.00 range if no further drastic news to drive the bulls higher. However, breaking above 1770.00 may test the next higher resistances at 1800.00 levels.

940 - 990 this week. Since the sentiment is more prone to be bearish, we expect the trend might go lower to 900 regions once first supports break at 940 levels.

SET Index is slightly bullish last week but fluctuated in uncertainty. Yingluck’s new government has proposed USD26 billion rebuilding funds after the floods. Technically, we foresee Gold prices were bullish the resistance will remain strong last week with other general at 1000 benchmarks while commodities. The market closed the market will trade within Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554

Lifestyle Station

ป้องกันโรคกระเพาะด้วยสตรอเบอร์รี่

by Jackal_XIII

ผลการวิจัยระบุว่าผลสตรอเบอร์รี่สดสามารถช่วยป้องกันโรคกระเพาะได้ โดยเฉพาะโรคกระเพาะ ที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ใน PLoS One เจอร์นัลพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงประสิทธิภาพในผล สตรอเบอร์รี่นั้นมีฤทธิ์ในการเป็นเกราะป้องกันการเกิดโรคกระเพาะได้เป็นอย่างดี โดยในทีมวิจัยครั้งนี้ประกอบ ด้วยนักวิทยาศาสตร์จากอิตาลี เซอร์เบีย และสเปน ซึ่งทำ�การทดลองด้วยการจัดสรรอาหารให้หนู โดยอาหาร นั้นมีส่วนผสมของสารสกัดจากสตรอวเบอร์รี่ และให้หนูกินเป็นเวลานาน 10 วัน ก่อนที่จะฉีดเอทานอลเข้าไปในตัวหนูเพื่อเพิ่มระดับแก๊ส ผลที่ได้ก็คือ หนูที่กินสตรอเบอร์รี่สกัดจะมีแผลน้อยกว่าหนูที่ไม่ได้กินสตรอเบอร์รี่ ประมาณ 40 มิลลิกรัมต่อวัน ต่อน้ำ�หนักตัวหนึ่งกิโล และไม่เพียงแต่สารต้านอนุมูลอิสระในสตรอเบอร์รี่จะช่วยเพิ่ม ความแข็งแกร่งให้กับผิวของกระเพาะเท่านั้น แต่ยังไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเพิ่มความคุ้มกันและเอนไซม์ อีกด้วย เพราะฉะนัน้ จึงสามารถสรุปได้วา่ การกินสตรอเบอร์รจี่ ะช่วยบรรเทาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับร่างกาย ทัง้ ก่อนและหลังการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ผลการวิจยั นีจ้ งึ อาจนำ�ไปสูว่ ธิ กี ารใหม่ๆ ในการช่วยป้องกัน และรักษาการเกิดโรคกระเพาะก็เป็นได้ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้มกี ารเผยแพร่กอ่ นหน้านีก้ เ็ คยระบุเอาไว้เช่นกันว่าสตรอเบอร์รสี่ ามารถช่วยเพิม่ ความ แข็งแรงให้กับเซลล์เม็ดเลือดแดงในกรณีที่เซลล์ถูกทำ�ลายโดยอนุมูลอิสระ ซึ่งมักจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงโรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังชนิดต่างๆ

Photo Release DTAC ช่วยเหลือสื่อมวลชน ประสบภัยน้ำ�ท่วม

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวรรษิษฐ์ ไสยวรรณ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำ�นวยการ อาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) มอบเงินจำ�นวน 200,000 บาท พร้อมน้ำ�ดื่มจำ�นวน 1,000 ขวด แก่สื่อมวลชน ผ่านทางนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวอศินา พรวศิน (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนรับมอบที่สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อนำ�ไปเป็นส่วนหนึ่งในความช่วยเหลือของคณะทำ�งานศูนย์เฉพาะกิจประสานงาน ช่วยเหลือสื่อมวลชนผู้ประสบอุทกภัย (ศปสภ.) ที่จะนำ�ไปประสานงานช่วยเหลือพี่น้องและเพื่อนๆ สื่อมวลชนที่ประสบความเดือดร้อน จากมหาอุทกภัยในครั้งนี้ทั้งในระยะเฉพาะหน้าและระยะยาวต่อไป www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด “โฮมโปร เอ็กซ์โป” พร้อมช่วยทุกการปรับปรุงบ้าน เลื่อนความคุ้ม จัดใหม่อีกครั้ง 15 - 20 พ.ย.นี้ ณ เมืองทอง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำ�ธุรกิจ ศูนย์ ร วมวั ส ดุ แ ละอุปกรณ์ตกแต่งบ้ า นครบวงจร ขอเป็ น กำ � ลั งใจให้ ผู้ ป ระสบภั ย ทุ ก คน ผ่านพิบัติครั้งนี้ไปให้ได้ พร้อมช่วยทุกการปรับปรุงบ้าน จัดงาน “โฮมโปร เอ็กซ์โป” เลื่อนความคุ้มใหม่อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 พ.ย. 54 นี้ ณ ฮอลล์ 5 - 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่เดิม จัดเต็ม 6 วันเท่านั้น ขนขบวนสินค้าเพื่อบ้านจากผู้ผลิตชั้นนำ�กว่า 300 บริษัท จัดเต็มโปรโมชั่น และสินค้าเรื่องบ้านนับล้านรายการ พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดสูงสุด 80% เพื่อช่วยเหลือหลังน้ำ�ลด รวมถึงมีการลดราคาสูงสุดในรอบปี พร้อมเป็น ส่วนหนึ่งในการร่วมฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำ�ท่วม ในครั้งนี้

มุมประกัน พรูเด็นเชียล ช่วยเหลือพนักงาน บรรเทาความเดือดร้อนภัยน้ำ�ท่วม นายบินายัค ดัตตา กรรมการผู้จัดการ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่ เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือพนักงานอย่างเร่งด่วน เบื้องต้นจัดสรรเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่พนักงานทุกคน คนละ 1,500 บาท เพื่อเป็นการช่วยค่าครองชีพในภาวะวิกฤตน้ำ�ท่วมครั้งนี้ สำ�หรับพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์น้ำ�ท่วมและที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย จะได้รับเงินช่วย เหลือพิเศษรายละ 5,000 บาท รวมถึงจัดสรรเงินกู้พิเศษปลอดดอกเบี้ย ให้แก่พนักงานไว้ใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจัดหาที่พักโดยจองโรงแรมให้แก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำ�ท่วมและต้องอพยพเข้าพักอาศัยเป็นการ ชั่วคราว อีกทั้ง ยังได้เปิดศูนย์อพยพให้แก่พนักงานที่สำ�นักงานใหญ่ของบริษัทฯ ถนนสาทรเหนือ สำ�หรับเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้ ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ ลูกค้าได้ในวันและเวลาทำ�การ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 12.00 น. โทรศัพท์ 0 2353 4999 หรือทางเว็บไซต์ www.prudential.co.th

MFEC GROUP ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย พีรดา ปฏิทัศน์ (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) Business Development Director บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) พร้อมคณะผู้บริหารและ พนักงาน ร่วมกับทหารสำ�นักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหาร พัฒนา นำ�เครื่องเวชภัณฑ์, อาหาร,น้ำ�ดื่ม และอุปกรณ์ดำ�รงชีพในช่วง น้ำ � ท่ ว ม ที่ ไ ด้ รั บ บริ จ าคจากพนั ก งานและประชาชนผู้ มี จิ ต ศรั ท ธา มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 4

กางแผนงาน PTTGC ผ่านทัศนะ

วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

“...เหตุน้�ำ ท่วมทีเ่ กิดขึน้ แม้โรงงานจะไม่ได้รบั ความเสียหาย แต่ ค งทำ � ให้ ย อดการจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ ลดลง เนือ่ งจากลูกค้าในประเทศได้รบั ผลกระทบจากน้�ำ ท่วม และบาง แห่ ง ที่ น้ำ � ไม่ ท่ ว ม ก็ ไ ม่ ส ามารถขนส่ ง สิ น ค้ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า ได้ เนือ่ งจากถนนถูกตัดขาด แต่มองว่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็นระยะสัน้ เท่ า นั้ น การแก้ ไ ขทางบริ ษั ท คงต้ อ งหั น ไปหาตลาดส่ ง ออก ผลิตภัณฑ์ยังต่างประเทศเพื่อขึ้นแทน เพื่อไม่ให้รายได้ลดลง”

“วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTTGC กล่าวเพิ่มเติมถึง การรับมือกับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นว่า การใช้ชีวิตของ แต่ละคนคงจะแตกต่างกัน เพราะได้รบั ผลกระทบจากปัญหา น้ำ�ท่วมไม่เหมือนกัน ซึ่งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้ต้อง ใช้ ส ติ และอย่ า ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดใช้ ชี วิ ต อย่ า งปกติ และประเมินกันเองว่าจะจัดการกับชีวติ และครอบครัวอย่างไร เพราะหากใช้ชวี ติ ช่วงนีไ้ ม่ได้กจ็ ะลำ�บาก ซึง่ ในส่วนของตนเอง แล้ว เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ได้ยา้ ยทีพ่ กั ไปจังหวัดระยองแล้ว.... ในด้านการดำ�เนินงานของ PTTGC ในวิกฤตน้ำ�ท่วม เช่นนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินเครื่องโรงกลั่นตามปกติไม่มีการ ชัตดาวน์ พร้อมทัง้ ยังเสริมด้วยการส่งออกมากขึน้ รวมถึงการ เพิ่มสต็อกเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10% เนื่องจาก เชื่อว่าหลังน้ำ�ลด ลูกค้าจะต้องเร่งกำ�ลังการผลิต บริษัทฯ จึงต้องเตรียมสินค้าให้พร้อม ในขณะที่การส่งออกที่มากขึ้น ยอมรับว่ากระทบรายได้บา้ งแต่ไม่มากนัก เนือ่ งจากราคาขาย ต้องเป็นไปตามตลาดโลก ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554

คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแนวโน้ม ซบเซา ดัชนีฯ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 950 - 970 จุด ขณะที่ปริมาณการซื้อขาย ยังเบาบาง จากความกังวลของนักลงทุน ในวิ ก ฤตหนี้ ส าธารณะในกลุ่ ม ประเทศ ยุโรป ที่เริ่มขยายวงกว้างไปยังประเทศ อิตาลี โดยต้องติดตามวิกฤตหนีส้ าธารณะ ในกลุ่ ม ประเทศ ยุ โ รป รวมถึ ง ปั ญ หา น้ำ�ท่วมที่มวลน้ำ�เริ่มเข้ากรุงเทพฯ ชั้นใน มากขึ้น กลยุทธ์ แนะนำ�ให้ลงทุนใน กลุ่ ม ธนาคาร กลุ่ ม อาหาร และ กลุ่มก่อสร้าง อาทิ SCB KBANK

บรรยากาศตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ ไม่สดใสมากนัก หลังปัจจัยลบทั้งในและ ต่ า งประเทศรุ ม เร้ า ซึ่ ง เชื่ อ ว่ าโอกาส ที่ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นผ่านระดับ 960 จุด เป็นเรือ่ งยาก โดยนักลงทุนยังไม่มอี ารมณ์ ที่จะซื้อขายหุ้นมากนัก เนื่องจากกังวล เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาน้ำ � ท่ ว มที่ รุ ก คื บ เข้ า สู่ ใจกลางกรุงเทพฯ มากขึ้น เห็นได้ชัดเจน จากปริ ม าณการซื้ อ ขายที่ เ บาบางลง อย่างมาก ซึ่งส่งผลให้การซื้อขายวานนี้ ดั ช นี ฯ ปรั บ ลดลง และเมื่ อ ดั ช นี ฯ ปรับเพิ่มขึ้นจะถูกเทขายทำ�กำ�ไรทันที

หน้า 13

ประเมินตลาดหนุ้ ไทยวันนีม้ โี อกาส แกว่งตัวกรอบแคบ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัย ใหม่กระตุน้ ตลาดฯ โดยต้องติดตามว่าทาง อียูจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินกรีซ หรือไม่ ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำ�ท่วม ยังสร้างความกงั วลต่อนักลงทุน แนะนำ�เก็ง กำ�ไรหุ้นรายตัวขนาดเล็ก โดยประเมิน แนวรับ 950 จุด และแนวต้าน 970 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 พฤศจิก�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 พฤศจิก�ยน 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

801.54 5.62% 2,177.69 15.28% 3,808.20 26.72% 7,465.66 52.38%

1,042.07 7.31% 2,916.98 20.47% 3,700.90 25.97% 6,593.14 46.26%

-240.53 -739.29 107.3 872.52

Last Update

7/11/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

956.02 673.68 1,457.86 247.05

7/11/2011

Chg

%Chg

-1.29 -1.93 -3.47 -0.28 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

-0.13 -0.29 -0.24 -0.11 14,253.09 207.15

17:01:48

AGRO D ecline 42%

1.71

A dv ance 33%

2

0.4

1.5

No C hange 25%

1

TECH

CONSUMP

0.5

-0.25

0 -0.5 -1

-0.08

SERVICE

D ecline 45%

A dv ance 34% No C hange 21%

-0.94

-1.5

-1.56

-2

-0.05

FINCIAL

0.01

RESOURC

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 พฤศจิก�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 พฤศจิก�ยน 2554

PTTGC

( Day )

: PTTGC 3,500,000

Price & Fundamental Symbol PTTGC

Last 63.25 Chg -1.50  %Chg -2.32  Open 65.00  High 65.00  Low 63.25  Prev 64.75  Avg 64.09  AccVol 15,946,900  AccVal(K฿) 1,022,028  2.73  %Fluct P/E 10.30  P/BV 1.21  DPS(Baht) N/A  Yield(%) N/A  EPS(Baht) 6.14  MktCap(Mil.) 285,004  Broker Target Update CNS 91.00 28/10/2011 หลักทรัKS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็72.50 นต์การเปลีย่ 26/10/2011 นแปลง ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีม25/10/2011 ลู ค่าการ BLS ม่ ขึน้ มากที85.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 65.00

64.75

64.50

Price

64.25

64.00

63.75

63.50

63.25

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 พฤศจิก�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 พฤศจิก�ยน 2554

CCP-W1

( Day )

Price & Fundamental Symbol CCP-W1

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

1.53 0.11  7.75  1.43  1.57  1.43  1.42  1.51  29,379,500  44,463  9.27 

30.60 1.96  N/A  N/A  0.05  474  Target Update No Comment

Volume Analysis

: CCP-W1

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

1.57

1.56

1.55

1.54

1.53

1.52

1.51

1.50

1.49

1.48

1.47

1.46

1.45

1.44

1.43

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 พฤศจิก�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 พฤศจิก�ยน 2554

SINGER

( Day )

Price & Fundamental Symbol SINGER

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: SINGER

4,500,000 4,000,000

5.85 0.30  5.41  5.60  6.60  5.60  5.55  6.03  25,138,200  151,542  16.58 

13.00 1.78  0.10  1.80  0.45  1,580  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,500,000 3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 6.60

6.55

6.50

6.45

6.40

6.35

6.30

6.25

6.20

Price

6.15

6.10

6.05

6.00

5.95

5.90

5.85

5.80

5.75

5.70

5.65

5.60

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 731 ประจำ�วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ�

“ผมพร้อมจะเป็นน้ำ�นิ่ง อาจมีเขื่อนมาขวางหน้า แต่ถ้าวันใดที่เขื่อนนั้นเปราะบาง และโอกาสแห่งการสำ�แดงพลังมาถึง ผมก็พร้อมจะกลายเป็นกระแสน้ำ�ที่เชี่ยวกราก โหมกระหน่ำ�ใส่ทุกสิ่งที่ขวางกั้น แม้กระทั่งเขื่อนที่ครั้งหนึ่งผมเคยสยบยอมก็ตาม”

หน้า 18

เจริญ สิริวัฒนภักดี

บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 8 พ.ย. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement