Page 1

Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

BANPU พืน้ ฐานแน่น-อย่าห่วงระยะสัน้ มองไกลได้ยาว ให้เป้าเก็บ 850-920 บ.

วงการยังคงมุมบวกต่อ BANPU แม้แห่ปรับลดประมาณการ ระบุก�ำ ไรปกติ ไตรมาส Q2/54 ผ่านจุดต่ำ�สุดไปแล้ว คาดครึ่งปีหลังแข็งแกร่ง หลังราคาถ่านหิน ที่เพิ่มขึ้นและเหมืองใหม่ที่เริ่มผลิตในอินโดนีเซีย เชื่อว่ากรณีเหมือง Gaohe จะ ไม่ซ้ำ�รอยเหมือง Daning ขณะที่สามารถรับรู้ยอดขายได้ใน H2/54 แม้ License จะได้รับใน H1/55 ก็ตาม ชี้ระยะสั้นอาจดูไม่โดดเด่น แต่พื้นฐานยังแน่นปึ้ก มอง ต่อหน้า 3 ไกลได้ยาว แนะเข้าเก็บ ราคาเป้าหมาย 850 - 920 บาท

IR Society

ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

News Station 5 7 8

9

เจพีมอร์แกนคาดจีนจะไม่ขึ้นดบ. อีกแล้วในช่วงที่เหลือปีนี้ ฟิทช์เล็งปรับเครดิตไทย หลังการเมืองไทยชัด เก็งกำ�ไร AGE เป้าใหม่ 26.80 บาท

Dynamic Station EARTH ...

10

Lifestyle Station

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

ทีเด็ดคุณยาย ? เชิงบวก

INOX เผย POSCO จะเทคโอเวอร์ฯ แบบเป็นมิตรที่หุ้นละ 2.20 บาท

ต่อหน้า 3

CEI ลั่นกำ�ไรสุทธิปีนี้พุ่ง 300-400% ต่อหน้า 4

SET News ตอนที่ 2 ต่อหน้า 12

“ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม” “คลื่นลูกใหม่ นักลงทุนสัมพันธ์

SPALI ”

BSEC - BFIT เผย ก.ล.ต. ไฟเขียว OSK ถือหุ้นใหญ่ BSEC เรียบร้อยแล้ว ต่อหน้า 8

TFI

เสี่ยง แต่เร้าใจ ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554 BANPU พื้นฐาน (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.เกียรตินาคิน ประเมินหุ้น บมจ.บ้านปู (BANPU) ระบุว่า หลังจากที่ฝ่ายวิเคราะห์ได้ เข้าพูดคุยกับผู้บริหารของ BANPU ทำ �ให้ ยั ง เชื่ อ มั่ น ว่ า กำ �ไรจากการ ดำ�เนินงานปกติของ BANPU จะมี จุดต่�ำ สุดอยูใ่ น Q1/54 ก่อนจะปรับ ตัวเพิ่มขึ้นเป็นลำ�ดับในช่วงที่เหลือ ของปี 54 โดยเฉพาะสัญญาขาย ถ่านหินที่บริษัททำ�ในช่วงต้นปี 54 จะเริ่มเห็นผลบวกในช่วงครึ่งปีหลัง ขณะที่ ย อดขายถ่ า นหิ น จาก 2 โครงการใหม่ ใ นอิ นโดนี เ ซี ย (Bharinto และ Tandung Mayang) จะเริ่ ม ทยอยรั บ รู้ ใ น H2/54 - ปี 55 คาดจะเพิม่ ยอดขาย ใน H2/54 ได้อีก 20% - 25% เมื่อ เทียบกับ H1/54 คาดปัญหาเรื่อง License ของเหมือง Gaohe จะไม่สร้าง ปัญหาเหมือนกับ Daning ก่อน หน้านี้ ทำ�ให้ลดความกังวลต่อกรณี ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนเพียง 45% ขณะที่บริษัท สามารถรับรู้ยอดขายถ่านหินได้ใน H2/54 ประมาณ 0.45 - 0.68 ล้าน ตัน (ตามสัดส่วนการถือหุน้ ) แม้จะ อยูใ่ นช่วง Tried Production ขณะ ที่ License ของเหมือง Gaohe คาดจะได้ ข้ อ สรุ ป ใน H1/55 ซึ่ ง นอกจาก Gaohe จะเข้ า มา ชดเชยยอดขายถ่านหินจากจีนที่ หายไปจากการขายเหมือง Daning ไปก่อนหน้านี้ มองว่า Gaohe เป็น เหมืองถ่านหินที่จะเห็นการเติบโต ของยอดขายในช่วง 2 - 3 ปีข้าง หน้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยบริ ษั ท มี แผนที่จะเพิ่มกำ�ลังการผลิตจากปี INOX เผย

(ต่อจากหน้า 1)

นายจีเทนเดอร์ พี เวอร์มา รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส (INOX) เปิด เผยว่า บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/54 โดยเร่งด่วนเพื่อพิจารณารับทราบ หนังสือของ Posco, Ltd. (POSCO)

News Station คำ�แนะนำ�การลงทุนหุ้น BANPU

ละ 3 ล้ า นตั น เป็ น 6 ล้ า นตั น โบรกเกอร์ คำ�แนะนำ� ราคาเหมาะสม ภายในกลางปี 56 บล.เกียรตินาคิน ซื้อ 920 บาท คาดกำ�ไรสุทธิ Q2/54 จะ บล.เอเซีย พลัส ทยอยซื้อเมื่ออ่อนตัว 900 บาท ไม่น้อยกว่า 2,891 ล้านบาท ลดลง บล.เคที ซีมิโก้ ซื้อ 890 บาท จาก Q1/54 อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ซื้อ 880 บาท เนื่องจาก Q1/54 บริษัทมีการขาย บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ซื้อ 866 บาท หุน้ ในเหมือง Daning รับรูก้ �ำ ไรจาก บล.ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) ซื้อ 850 บาท การขายไปกว่า 8,082 ล้านบาท แต่ หากพิจารณาเฉพาะกำ�ไรจากการ จะใกล้เคียงกับ Q1/54 ที่ผ่านมา ตามฤดูกาล แต่ราคาขายเพิ่มขึ้น ดำ�เนินงานปกติเพิม่ ขึน้ 10.2%QoQ โดยเฉพาะเหมืองในอินโดนีเซีย ทีย่ งั กว่า 5.3%QoQ เพียงพอชดเชยยอด ภาพรวม Q2/54 ยอดขายถ่านหิน มี ปั ญ หาด้ า นการผลิ ต จากฝนตก ขายที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย แนะนำ� “ซื้อ” คงมูลค่าเหมาะสมที่ 920 บาท บทวิ เ คราะห์ บล.เอเซี ย พลัส ระบุว่าภายใต้ประมาณการ ใหม่ มูลค่าพื้นฐานสิ้นปี 54 (DCF) เท่ากับ 900 บาทต่อหุ้น (เดิม 918 บาท) ฝ่ายวิจัยคาดว่าในระยะสั้น อาจจะถูกกดดันจากแนวโน้มกำ�ไรที่ ต่ำ � กว่ า คาด จึ ง แนะนำ �ให้ ล งทุ น ทยอยซือ้ เมือ่ ราคาอ่อนตัว เนือ่ งจาก หากพิจารณาในระยะยาวแนวโน้ม กำ �ไรจากการดำ � เนิ น งานปกติ ยั ง เติบโตต่อเนื่องในระยะ 3 - 5 ปี ข้างหน้า โดยผลักดันจากทั้งราคา ขายถ่านหิน และปริมาณการผลิตที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากเหมื อ งใหม่ ทั้ ง ใน อิ นโดนี เ ซี ย และจี น รวมถึ ง ใน ออสเตรเลียทีค่ าดตัง้ แต่ปี 57 จะเริม่ เห็นกำ�ไรทีเ่ ติบโตโดดเด่น เนื่องจาก สัญญาทีก่ �ำ หนดราคาขายถ่านหินไว้ ที่ 45 ดอลลาร์ต่อตัน จะเริ่มทยอย หมดลง ทำ �ให้ ส ามารถปรั บ เพิ่ ม ราคาขายตามราคาตลาดได้

ทีม่ แี จ้งการลงนามในสัญญาซือ้ ขาย หุ้นและการประกาศต่อสาธารณชน โดยการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ว่าจะเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ� กิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) โดยเมื่อ 6 ก.ค. ที่ผ่านมา

POSCO ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขาย หุ้นสามัญกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คื อ นายประยุ ท ธ มหากิ จ ศิ , นางสุวมิ ล มหากิจศิร,ิ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิร,ิ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุ ษ ณา มหากิ จ ศิ ริ (กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่”) ในราคาหุ้นละ

2.20 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า POSCO อาจยกเลิกการทำ�คำ�เสนอซื้อโดย สมัครใจดังกล่าว หากเมือ่ สิน้ สุดระยะ เวลารับซือ้ แล้ว POSCO ไม่สามารถ ได้มาซึง่ หุน้ สามัญของกิจการมากกว่า 51% ของจำ�นวนหุน้ สามัญทีจ่ �ำ หน่าย ได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554

INOX เผย (ต่อจากหน้า 3)

ซึง่ ปัจจุบนั POSCO ถือหุน้ ในบริษัทฯ จำ�นวน 1,200 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 15.39% ของจำ�นวนหุน้ ที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด (POSCO เ ป็ น บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ตลาดหลักทรัพย์ประเทศเกาหลี และ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เหล็ ก รายใหญ่ ที่ สุ ดใน ประเทศเกาหลี) ทัง้ นี้ กระบวนการดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ สำ�คัญ ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุมตั ิ จากที่ประชุมคณะกรรมการและ/ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ใน การขายที่ ดิ น และทรั พ ย์ สิ น ที่

CEI ลั่นกำ�ไร (ต่อจากหน้า 1)

แหล่งข่าวจาก บมจ.คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) (CEI) เปิดเผยว่า แนวโน้มกำ�ไรสุทธิในปีนี้ (สิ้น ก.ค. 54) คาดว่าจะเติบโตกว่า 300 - 400% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ ทำ�ได้ 13 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้กำ�ไรจากรายการพิเศษที่ไม่ใช่ราย ได้จากธุรกิจหลัก ทั้งรายได้จากการ ขายอาคาร ที่ดิน และเครื่องจักร ใน ช่วง Q2/54 มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ขณะทีภ่ ายในเดือน ก.ย. 54 คณะกรรมการบริษทั ฯ จะมีการประชุม หลั ง จากปิ ด บั ญ ชี ง บประมาณปี นี้ (สิ้นก.ค. 54) เบื้องต้นจะมีวาระการ พิจารณาการจ่ายปันผลหรือไม่ให้กับ ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ หลังจากได้ประเมิน ผลกำ�ไรสุทธิปีนี้จะขยายตัวได้หลาย เท่าตัว

มิ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ ห ลั ก ของบริ ษั ท ฯ (Non-Production Land and Assets) และมิได้เป็นทรัพย์สินที่ใช้สำ�หรับ การประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่ง เสริมอยู่ภายใต้บัตรส่งเสริมคณะ กรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เนื่องจากภายหลังจากการเข้าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจการโดย สมัครใจนั้น บริษัทฯ จะมีสถานะ เป็ น คนต่ า งด้ า วภายใต้ ป ระมวล กฎหมายทีด่ นิ อันจะส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถถือครองทีด่ นิ ดังกล่าวต่อ ไปได้ บริษัทฯ จะจัดให้มีประชุม

ขณะเดียวกัน ปัจจุบนั ยังอยู่ ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรทั้งใน ไทยและต่างประเทศ เพื่อสรุปราย ละเอียดเกี่ยวกับแผนการลงทุนใหม่ ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาธุ ร กิ จ พลั ง งาน ธรรมชาติ เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจดัง กล่าวสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในอนาคต หลังจากบริษทั ฯ ได้ยกเลิก แผนโครงการถ่านหินไปแล้วก่อนหน้า นี้ เนือ่ งจากวิเคราะห์แล้วไม่คมุ้ ค่าการ ลงทุน ประกอบกับพันธมิตรไม่ค่อย ลงตัว สำ�หรับยอดขายรวมในปีนี้ คาดว่าจะต่ำ�กว่าปีก่อนที่ทำ�ได้ 70 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากภาพรวมใน อุตสาหกรรมมีคู่แข่งในตลาดจำ�นวน หลายรายมากขึ้นและมีแข่งขันกันสูง ในด้านราคาขาย

News Station

หน้า 4

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดิน และทรัพย์สินที่มิใช่สินทรัพย์หลัก ของบริ ษั ท ฯ และเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งข้ า งต้ น ภายในวั น ที่

21 ก.ค.นี้ และจะดำ�เนินการแจ้งมติ ที่ประชุมในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ผู้ ล ง ทุ น แ ล ะ ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป

อย่ า งไรก็ ต าม ในปี ห น้ า (สิ้นก.ค. 55) บริษัทฯ ได้มีการปรับ ตัวโดยเพิ่มกลยุทธ์การขายมากขึ้น ซึ่งเบื้องต้นจะเพิ่มยอดขายสินค้าใน ตลาดฯ โดยเฉพาะพั ด ลมสไตล์ Modern หลากหลายรูปแบบเข้ามา ขายเพือ่ สร้างความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง

ในตลาด ตลอดจนในปีนไี้ ด้ท�ำ แผนการ ลดต้นทุนไปแล้วทำ�ให้ในปีหน้าบริษทั ฯ ได้ตงั้ เป้ายอดขายธุรกิจหลักเติบโตไม่ ต่ำ�กว่า 10% เมื่อเทียบกับยอดขาย ในปีนี้

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554

เจพีมอร์แกนคาดจีนจะไม่ขึ้นดบ. อีกในช่วงที่เหลือปีนี้

วงการคาดอันดับเครดิตไอร์แลนด์ เสี่ยงถูกหั่นลงสู่ระดับ junk

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นัก วิเคราะห์คาดอันดับความน่าเชือ่ ถือของไอร์แลนด์ มีความเสี่ยงถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ ไม่น่า ลงทุน หรือ ระดับ junk หลังโปรตุเกสถูกลดอันดับ ความน่าเชื่อถือลงสู่ระดับ junk ไปแล้ว โดยเมือ่ เดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา สถาบัน จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือมูดสี้ อ์ นิ เวสเตอร์สเซอร์วสิ หรือ มูดี้ส์ได้ลดอันดับความน่าเชื่อถือไอรแลนด์ ลงสู่ระดับ Baa3 พร้อมคงมุมมอง เชิงลบ “หากไอร์แลนด์ไม่สามารถเข้าถึงตลาด เงิ น ตลาดทุ นได้ อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ ไอร์แลนด์จะถูกลดลง’ นายเคธอล โอ เลรี่ หัวหน้า นักวิเคราะห์ตลาดตราสารหนี้ที่เอ็นซีบีสต็อก โบรกเกอร์สกล่าว

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ เจพีมอร์แกนเชส แอนด์โค คาดว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง จีนวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมาจะเป็นการปรับขึ้นเป็นครั้ง สุดท้ายในปีนี้ เนือ่ งจากการขยายตัวของเศรษฐกิจชะลอลง ขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ หลัง จากขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแล้ว 5 ครั้งนับแต่เดือนตุลาคมปี ที่ผ่านมา โดยวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา ธนาคารกลาง จีนประกาศขึน้ อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงเงินกูแ้ ละเงินฝากระยะ 1 ปีในอัตรา 0.25% มีผลวันนี้เป็นต้นไป เจพี ม อร์ แ กนระบุ ว่ า การชะลอตั วในภาค อุตสาหกรรม และการชะลอตัวของความต้องการในภาค ส่งออกจะเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้ธนาคารกลางจีนหยุดขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี ความเห็นของเจพีมอร์แกนสอดคล้องกับโกลด์ แมนแซคส์กรุ๊ป ซึ่งคาดว่า จีนจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้ง สุดท้ายในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยวานนี้ ‘นี่อาจเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งสุดท้าย ของปีนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการไหลเข้าของเม็ดเงินเก็ง กำ�ไร และเพือ่ ลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดจากภาคเศรษฐกิจจริง” นายหยู ซ่ง นักเศรษฐศาสตร์ที่โกลด์แมนแซคส์กรุ๊ประบุ

AFET

“เจอแรงขายสุดสัปดาห์”

นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 385 สัญญา สถานะคงค้าง 2,004 สัญญา - ปิด 141.00 บ./ก.ก. ลดลง 1.45 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) ปัจจัยบวก - น้�ำ มันกลับมาบวกต่อเนือ่ ง ปัจจัยลบ - อาจมีแรงขายทำ�กำ�ไรช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ - เศรษฐกิจโลกชะลอตัวกดดันตลาดในระยะกลาง - หนีเ้ สียยุโรปยังไม่จบ - จีนประกาศขึน้ ดอกเบีย้ - ฝนทิง้ ช่วง สินค้าทะลัก กลยุทธ์ - ขายทีแ่ นวต้าน (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) - แนวรับ 140 และ 135 บ./ก.ก. - แนวต้าน 145 บ./ก.ก.

หน้า 5

เทมาเส็กเผยสินทรัพย์สุทธิพุ่งแตะ 157 พันล้านดอลล์สูงสุดเป็นประวัติการณ์

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ เทมาเส็กโฮลดิง้ ส์ กองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งประเทศสิงคโปร์ เปิดเผยวันนี้ว่า มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 3.8% มาอยู่ที่ 193 พันล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ (157 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) สูงสุดเป็น ประวัติการณ์ ในปีบัญชีที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา หลังกำ�ไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากความ สามารถในการบริหารผลตอบแทน โดยเทมาเส็กเปิดเผยว่า กำ�ไรจากการลงทุนใน สินทรัพย์เสีย่ งในปีบญั ชีดงั กล่าวเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ี่ 12.7 พันล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์จาก 4.6 พันล้านดอลลารสิงคโปร์ในปีบัญชี ก่อนหน้า กำ�ไรจากการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วดังกล่าว เป็นผลจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่เช่น จีน อินเดีย ปากีสถาน บราซิล และเม็กซิโก้ โดยเทมาเส็กถือครองสินทรัพย์ ในตลาดเกิดใหม่คิดเป็นสัดส่วน 45% ของพอร์ตการลงทุน ทั้งหมด “เราจะยังคงลงทุนในตลาดเกิดใหม่ภมู ภิ าคเอเซีย และละตินอเมริกา ขณะเดียวกัน เรายังคงแสวงหาโอกาสและ พร้อมทีจ่ ะลงทุนในตลาดทีพ่ ฒ ั นาแล้วเมือ่ เห็นโอกาส เช่น เรา ได้ลงในสหรัฐฯบ้างแล้ว’ นายโฮ ชิง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เทมาเส็ก กล่าว

TFEX

“เก็งกำ�ไร”

นักวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 13,520 สัญญา สถานะคงค้าง 29,966 สัญญา - ปิด 763.40 จุด เพิม่ ขึน้ 10.60 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - ตลาดยังรับประเด็นการเมืองต่อเนือ่ ง ปัจจัยลบ - นลท.บางส่วนเริม่ ทำ�กำ�ไรปลายสัปดาห์ - ไอร์แลนส์จะเป็นรายต่อไปทีถ่ กู มูดส้ี ล์ ดความน่าเชือ่ ถือ - นลท.รอดูโฉมหน้าครม.ชุดปู 1 - ต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 1015.95 ล้านบาท กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 746 จุด - แนวต้าน 760 จุด - SET50 ประเมินกรอบ 746 - 760 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554

หน้า 6

TFI เสี่ยง แต่เร้าใจ

แม้ TFI จะเป็นหุ้นที่มีลีลาเหวี่ยงขึ้นลงระหว่างวันน่ากลัวมาก แต่ ห ากเข้ า กั น ถู ก จั ง หวะแล้ ว พอจะทนถื อ ยาวเกิ น วั น กั น สั ก หน่ อ ย ผลตอบแทนที่คาดหวังก็น่าสนใจทีเดียว 2 - 3 วันทำ�การที่ผ่านมาวอลุ่มเป็นใจกันสุดๆ แนวต้านแทบไม่ ต้องถามถึง ทว่าทีเ่ สียวอยูบ่ า้ งเดียวก็คอื ขาลงรอบทีเ่ พิง่ ดำ�เนินมาหมาดๆ มันค่อนข้างจะทุกลักทุเลกินเวลานานไปนิด (สำ�หรับผู้นิยมเก็งกำ�ไรสั้น) รอบการรีบาวน์วานนี้จึงไม่แปลกที่เวลาดีดขึ้นมันจะดูอั้นๆ อย่างไรก็ดี ถ้าสามารถผ่านจุดๆ นี้เขียวละมุนต่อไปได้อีก ก็ย่อมจะควรค่าต่อการ เข้าไปเสี่ยงแก้เซ็งก่อนหยุดสุดสัปดาห์ สำ � หรั บ ทางเทคนิ ค บล.ซิ กโก้ แนะนำ �ให้ ชิ ง ขายกั น เถอะ ส่วนกรอบราคามีแนวต้านที่ 2.60 บาท ถัดไปอยู่ที่ 2.64 บาท แนวรับ 2.46 บาท หากหลุดแนวรับต่อมาอยู่ที่ 2.40 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 07/07/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

TFI 2.48 0.08 3.33 2.48 2.70 2.48 2.40 2.57

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

45,202,900 116,374 8.56 82.67 2.10 N/A N/A 0.03 3,385

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 06/06/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 2.48 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ น.ส.อุษณา มหากิจศิริ บริษัท เลควูด แลนด์ จำ�กัด นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ น.ส.อุษณีย์ มหากิจศิริ นางสุวิมล มหากิจศิริ

จำ�นวนหุ้น

(%)

333,272,996 303,091,364 249,709,706 202,465,263 79,005,878

24.42 22.20 18.29 14.83 5.79

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554

ฟิทช์เล็งปรับเครดิตไทยหลังการเมืองไทยชัด

นายวิ น เซนต์ มิ ล ตั น กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ฟิทช์ เรท ติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เปิดเผย ว่า สถานการณ์การเมืองภายหลัง การเลือกตั้งถือเป็นการเปลี่ยนผ่าน อำ�นาจทางการเมืองอย่างสงบ และ เป็นขั้นตอนที่จะนำ �ไปสู่การลดลง ของความเสี่ยงทางการเมือง ดังนั้น หากความเสีย่ งดังกล่าวลดลงอย่างมี นัยสำ�คัญ ก็อาจถือเป็นปัจจัยบวกใน การปรับอันดับเครดิตประเทศไทยได้ “ความเสีย่ งการเมืองถือเป็น ปัจจัยลบที่สำ �คัญในการจัด อันดับ เครดิตประเทศไทยตั้งแต่ปี 2549 จากการทีไ่ ทยมีความวุน่ วายทางการ เมืองเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ อันดับเครดิตของประเทศปรับลดลง ในเดือนเม.ย. 2552 ดังนัน้ หากความ

เสี่ยงทางการเมืองลดลง ก็ถือเป็น ปัจจัยบวกในการปรับอันดับเครดิต ประเทศไทยได้” กรรมการผูจ้ ดั การ ฟิทช์ เรทติ้ง กล่าว เขากล่าวว่า นอกจากนี้ หากบรรยากาศทางการเมืองโดย รวมดี ขึ้ น และไม่ มี ปั จ จั ย ลบทาง

News Station เศรษฐกิ จ ที่ รุ น แรงจากภายนอก ประเทศ ความเชือ่ มัน่ ในการบริโภค และการประกอบธุรกิจคาดว่าจะฟืน้ ตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำ�ไปสู่การ ลงทุนที่สูงขึ้นและการเติบโตทาง เศรษฐกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นในระยะปาน กลาง ภาคธุรกิจการเงินและภาค

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับมือลดคุ้มครองฯ11ส.ค.

น า ย สิ ง ห ะ นิ ก ร พั น ธุ์ ผู้อำ�นวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เปิดเผยว่า ขณะนีส้ ถาบันการ เงินไทยมาความพร้อมในการรับมือกับ การเริ่มลดสัดส่วนการคุ้มครองเงิน ฝากในวันที่ 11 ส.ค. 54 โดยเริ่มลด การคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 50 ล้าน บาทต่ อ รายผู้ ฝ าก และลดการ คุ้มครองเงินฝากเหลือไม่เกิน 1 ล้าน บาทต่อรายผู้ฝาก ใน 11 ส.ค. 55 เนือ่ งจากปัจจุบนั ภาพรวมของสถาบัน การเงินของไทย มีความแข็งแกร่ง และมีเสถียรภาพ โดยสถาบันการเงิน เนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ ของ ไทยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ ประเทศและฐานะการเงิ น ของ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) มี สถาบั น การเงิ น มี ค วามมั่ น คง 38 แห่ง ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ทจี่ ด แข็งแกร่ง ดังนัน้ ประชาชนผูฝ้ ากเงิน ทะเบียนในประเทศไทย 17 แห่ง จึงสามารถเชื่อมั่นในระบบสถาบัน สาขาของธนาคารพาณิ ช ย์ ต่ า ง การเงิน และไม่ควรตื่นตระหนก ประเทศ 15 แห่ง บริษัทเงินทุน 3 จากการปรั บ ลดวงเงิ น คุ้ ม ครอง” แห่ง และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 นายสิงหะ กล่าว แห่ง เขากล่ า วว่ า ภาพรวม “การลดวงเงินคุ้มครองใน สถาบันการเงินของไทยในปัจจุบัน ช่ ว งนี้ นั บ เป็ น ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสม ถือว่ามีเสถียรภาพมากเมื่อเทียบกับ

ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 โดยสามารถสร้างกำ�ไรได้ในระดับที่ ดี สินเชื่อยังคงขยายตัว ในขณะที่ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มี แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผล ให้อตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสีย่ ง (BIS) อยูใ่ นระดับสูงกว่าเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำ�หนด โดยผลการดำ � เนิ น งาน ของธนาคารพาณิ ช ย์ ทั้ ง ระบบ

อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง เสถียรภาพ ทางการเงินของรัฐบาลและระดับหนี้ สกุลเงินต่างประเทศทีต่ � ่ำ ซึง่ ก็ถอื เป็น ปัจจัยบวกที่สำ�คัญในการจัดอันดับ เครดิตของประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ การจัดอันดับเครดิต ประเทศไทยล่าสุด อยู่ที่ BBB+ ใน ขั้ น ระดั บ ที่ มี เ สถี ย รภาพ อย่ า งไร ก็ ต าม ฟิ ท ช์ ยั ง คงต้ อ งรอดู ร าย ละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของนโยบาย ทางการคลั ง และแผนงานทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ว่าจะมีผล กระทบอย่ า งไรต่ อ ภาวะเงิ น เฟ้ อ รวมถึงการแก้ไขปัญหาความแตกแยก ทางการเมือง ซึง่ จะถือเป็นปัจจัยหนึง่ ในการประเมินการพิจารณาการจัด อันดับเรทติ้งส์ในครั้งต่อไป ณ สิน้ ไตรมาส 1 ของปีนี้ มีก�ำ ไรสุทธิ กว่า 3.4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสก่อน 17.8% ทั้งจากรายได้ ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย สำ � หรั บ อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ สินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) อยู่ที่ 1.1% ขณะที่ สิ น เชื่ อ ของระบบธนาคาร พาณิชย์ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2554 ขยายตัว 13.4% ส่วนหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิด รายได้ (Gross NPL) ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 54 มียอดคงค้างอยู่ที่ 3.0 แสน ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินเชื่อ รวมที่ 3.2% ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ สถาบันคุม้ ครองเงินฝากเริม่ มีผลบังคับ ใช้และให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ มาแล้ ว ตั้ ง แต่ ปี 2551 โดยวงเงิ น คุ้มครองที่เหมาะสมหลังจากที่ศึกษา มาอย่างดีแล้วคือวงเงิน 1 ล้านบาท อย่างไรก็ดี เพื่อให้ประชาชนค่อยๆ ปรับตัว จึงมีการกำ�หนดให้ทยอยลด วงเงินคุม้ ครอง โดยในขัน้ แรกจะลดลง เหลือ 50 ล้านบาทในเดือนสิงหาคม 2554 และขั้นต่อไปจะเหลือ 1 ล้าน บาทในเดือนสิงหาคม 2555 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554

BSEC - BFIT เผย ก.ล.ต. ไฟเขียว OSK ถือหุ้นใหญ่ BSEC เรียบร้อยแล้ว รายงานข่าวจาก บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำ�กัด (มหาชน) (BFIT) เปิดเผยว่า ได้รบั แจ้งจากบริษทั หลักทรัพย์ บีฟิท จำ�กัด (มหาชน) (BSEC) ว่า OSK Investment Bank Berhad (OSK) ซึง่ เป็น ผู้เสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ BSEC ที่ ถืออยู่โดย BFIT ได้แจ้งมายัง BSEC ว่า เมือ่ วันที่ 5 ก.ค.ทีผ่ า่ นมา OSK ได้รบั ความ เห็ น ชอบจากสำ � นั ก งานคณะกรรมการ กำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ให้ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข อง BSEC ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำ�กัด (มหาชน) (BSEC) ก็ได้แจ้งถึงกรณี

News Station

หน้า 8

หุ้ นในบริ ษั ท ร่ ว มทุ น ดั ง กล่ า วที่ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งการเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ใ นโครงการ โดยคาดว่ า จะได้ ข้ อ สรุ ป ทั้ ง หมดและตั้ ง บริษัทร่วมทุนได้ภายในเดือนก.ค.นี้ตาม แผนที่วางไว้ ขณะที่ยอมรับว่า มีความกังวลว่า EASTW เผยวีกหน้านัดพาร์ทเนอร์ รายได้ในปีนี้จะเติบโตไม่เป็นไปตามเป้าที่ หาลือลุยธุรกิจสิ่งแวดล้อม หวังเป็น ผถห.ใหญ่ ชี้ได้ข้อสรุป ก.ค.นี้ วางที่ไม่ต่ำ�กว่า 12% ส่วนปัจจุบันบริษัทฯ นายประพันธ์ อัศวอารี กรรมการ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล ผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนา กระทบจากเหตุการณ์ที่มีฝนตกในปริมาณ ทรั พ ยากรน้ำ � ภาคตะวั น ออก (EASTW) มากในช่วงนี้ รวมถึงสถานการณ์ในช่วงครึง่ เปิ ด เผยว่ า ในช่ ว งสั ป ดาห์ ห น้ า บริ ษั ท ฯ ปีหลัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการ เตรี ย มนั ด พาร์ ท เนอร์ เ พื่ อ หารื อ ถึ ง ราย ใช้น้ำ�ของลูกค้าให้ลดลง โดยคาดว่าจะ ละเอี ย ดการตั้ ง บริ ษั ท ร่ ว มทุ น เกี่ ย วสิ่ ง ทราบผลการประเมินได้ภายในเดือนนี้ แวดล้อมทัง้ หมด ทัง้ ธุรกิจบำ�บัดน้�ำ เสียและ กำ�จัดขยะ รวมทัง้ เจรจาเรือ่ งสัดส่วนการถือ ดังกล่าวถึงประเด็นเดียวกัน เหมือนกัน ทัง้ นีห้ ากมีความคืบหน้าประการใด BSEC จะได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยทราบในลำ�ดับต่อไป

เก็งกำ�ไร AGE เป้าใหม่ 26.80 บาท บทวิ เ คราะห์ บล.เกี ย รติ น าคิ น ประเมินหุ้น บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) โดยฝ่ายวิเคราะห์ ได้ปรับมูลค่าที่ เหมาะสมของ AGE เพิ่มขึ้นจากเดิม 45% เป็น 26.80 บาท หลังจากเข้าพบผู้บริหาร โดยมีข้อมูลใหม่เพิ่มว่า AGE สามารถส่ง ออกถ่านหินไปจีนสูงกว่าคาด หลังจากที่ บริษัทสามารถขยายตลาดไปยังลูกค้าใหม่ เพิม่ ทำ�ให้เป้าหมายยอดขายทีเ่ ราทำ�ไว้เดิม

3,942 ล้านบาท ต่�ำ เกินไป จึงปรับประมาณ การรายได้และกำ�ไรสุทธิของปี 54 เพิ่มขึ้น จากประมาณการเดิม 46% และ 40% ตาม ลำ�ดับ ซึ่งจากการเพิ่มยอดขายถ่านหินใน จีน ทำ�ให้เรายังเชื่อว่ากำ�ไรสุทธิ Q2/54 จะ ขยายตัวถึง 133%YoY และจะเห็นเติบโต เพิ่มขึ้นใน H2/54 สำ�หรับปี 55 บริษัทมีแผนขยาย ตลาดไปสู่ญี่ปุ่น และอินเดีย ซึ่งเป็นบริษัท

ที่มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และมี Demand ในการใช้ถ่านหินที่เติบโตมาก บริษัทตั้งเป้าขยายการส่งออกถ่านหินใน ปี 55 มากถึง 100% เป็น 1.2 ล้านตัน แนะนำ� “ซื้อ”

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

EARTH ..... EARTH !! หุ้นร้อนๆแห่งปี หลังทำ�แฮททริก เจอเทรดเงินสด 3 รอบในช่วง 1 เดือน หลังผู้บริหาร บอกกลายเป็นพยัคฆ์ติดปีกหลังซื้อเหมืองอินโดฯ แต่รอบสัปดาห์นี้ เจอข่าวลือ ฉุดราคาหุ้นร่วงหนัก ขณะที่ โบรกฯ มองแม้เข้าเขตซื้อมากเกินไป แต่แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น แนะเก็งกำ�ไรให้แนวต้านที่ไฮเดิม 5.20บาท รอบสั ป ดาห์ นี้ ห ากไม่ พู ด ถึ ง หุ้ น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำ�กัด (มหาชน) หรือ EARTH คงไม่ได้แล้ว หลังทำ�แฮททริก เจอตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ให้เทรดเงินสด 3 รอบ ในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ รอบแรกวันที่ 6 - 24 มิ . ย. 54 รอบ 2 วั น ที่ 27 - 30 มิ . ย. แต่ราคาหุ้นหาได้หวั่นเกรงต่อคำ�สั่งดังกล่าว ไม่ ยังพุ่งทะยานไม่หยุด จากปิดตลาดวันที่ 3 มิ.ย. อยู่ที่ 2.86 บาท ขณะที่ราคาสูงสุด ของวันที่ 30 มิ.ย. อยู่ที่ 5.20 บาท เพิ่มขึ้น 2.37 บาท หรือคิดเป็น 82.86% และโดน เทรดเงินสดรอบ 3 วันที่ 4 - 8 ก.ค. 54 งานนี้น่าจะได้อานิสงส์แรงเชียร์ จากโบรกฯบางค่าย ที่ตั้งราคาเป้าหมายสูง ลิ่ว 7.67 บาท หลังมีข่าวดีเรื่องซื้อ เหมือง อินโดนีเซียจาก PT TRI TUNGGAL PITRIATI มูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ซึ่งคำ�นวณ จากปริมาณสำ�รองถ่านหินไม่เกิน 8 ล้านตัน พ ร้ อ ม ค า ด ข า ย ห ม ด ภ า ยใ น 4 ปี ดันผลประกอบการเติบโตแบบก้าวกระโดด คาดปี 2555 ปริมาณขายถ่านหินพุ่งเกิน 3 ล้านตัน หวังรายได้มีโอกาสแตะ 10,000 ล้านบาท ขณะที่บริษัทจะก้าวสู่ความเป็น เจ้าของเหมืองถ่านหิน ซึง่ ถือเป็นบจ.รายที่ 3

ของประเทศรองจาก BANPU และ LANNA นาทีนี้ ...ใครสนใจ เล่นของร้อนๆ ส่วนผูถ้ อื หุน้ รับโชคหลายชัน้ เริม่ จากรับวอร์ แนะนำ� EARTH..... แต่ตอ้ งหาทางถอยไว้หน่อย แรนต์สัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ มิฉะนั้น อาจจะลวกมือได้..... ฟรี และเป็นเจ้าของเหมืองโดยไม่ต้องควัก เงิ น แต่ ใ ช้ วิ ธี เ พิ่ ม ทุ น ขายพี พี จำ � นวน 360,360,360 หุ้น โดยกำ�หนดราคาเสนอ ขายหุ้นละ 3.33 บาทต่อหุ้น แต่หลังเจอเทรดเงินรอบ 3 ก็เริ่ม มีข่าวลือ เกี่ยวกับสัญญาเหมืองถ่านหิน ส่งผลให้ ราคาหุ้นวันที่ 4 ก.ค. ร่วงหนัก สุด 29%แตะระดับต่ำ�สุดของวันที่ 3.64 บาท (จากปิดตลาดวันที่ 30 มิ.ย. อยู่ที่ 5.15 บาท) ก่อนจะรีบาวน์มาปิดตลาดวัน ดังกล่าวที่ 4.36 บาท หลังจากนั้น EARTH ก็รีบาวน์ตามระยะ ขณะที่ยังไม่มีความ ชัดเจนเกี่ยวกับกระแสข่าวลือดังกล่าว ด้ า นนั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บล.คันทรี่กรุ๊ป มองว่า EARTH อาจเข้า เกณฑ์เทรดเงินสดอีกรอบ แต่ตอ้ งดูปริมาณ การซื้อขายอีกครั้ง ขณะที่สัญญาณกราฟ EARTH เข้ า เขตซื้ อ มากเกิ นไป (Over Bought) แม้หุ้นมีแนวโน้มขาขึ้น แต่ก็ยังมี ความเสี่ ย งพอสมคาร แนะนำ � สำ � หรั บ ผู้ สนใจ ให้เก็งกำ�ไรระยะสั้น แนวรับ 4.70 บาท และแนวต้าน 5.20 บาท

www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554

ทีเด็ดคุณยาย?

by Jackal_XIII

ณ บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งมีคนแก่ทั้งหญิงและชายอยู่กันหลายคน ในตอนเย็นวันหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลายคนเลือกที่จะไปดูโทรทัศน์ บางคนเลือกที่จะไปเดินเล่นในสวน เวลาใกล้โพล้เพล้ พ่อเฒ่าบุญล้ำ� อายุ 81 ปี ผู้อยู่ที่บ้านพักนี้มานานกว่าใคร เดินไปหาแม่เฒ่าสายประทีป อายุ 72 ปี ผู้มาใหม่ซึ่งนั่งอยู่บนม้านั่งในสวนคนเดียว บุญล้ำ� : “ผมรู้ว่าคุณกำ�ลังคิดอะไร ?” แม่เฒ่าสายประทีปเงยหน้าขึ้นมามองแต่ไม่พูดอะไร บุญล้ำ� : “สิ่งที่คุณคิดจะสมประสงค์ เพียงแต่…ถ้าคุณให้ผม 20 บาท ผมจะมีเซ็กส์กับคุณที่หลังพุ่มไม้พุ่มโน้น” แม่เฒ่าสายประทีปจ้องมองพ่อเฒ่าบุญล้ำ�ด้วยมาดที่สงบ บุญล้ำ� : “แต่ถ้าคุณให้ผม 50 บาท ผมจะมีเซ็กส์กับคุณที่ศาลากลางน้ำ� ตรงนู้น” แม่เฒ่าประทีปยิ้มเล็กน้อยแต่ก็ไม่พูดอะไรเช่นเคย บุญล้ำ� : “ถ้าคุณคิดจะมีเซ็กส์กับผมในที่มิดชิดหน่อยและมีฟูกอ่อนนุ่มคุณก็ ให้ผม 100 บาท ผมจะพาคุณไปที่ห้องนอนผมทันที” แม่เฒ่าประทีปยิ้มกว้าง เธอเอามือล้วงไปที่กระเป๋าเสื้อข้างเอวดึงธนบัตรใบ ละ 100 บาท ที่ยับยู่ยี่ออกมาคลี่แล้วยื่นให้แก่พ่อเฒ่าบุญล้ำ� เขารีบรับมาด้วย ความตื่นเต้น บุญล้ำ� : “ตกลงว่าคุณอยากจะให้ผมมีเซ็กส์กับคุณที่ห้องผมใช่ไหม?” สายประทีป : เปล่า ฉันอยากให้คุณมีเซ็กส์กับฉัน 5 ครั้งวันนี้ที่หลังต้นไม้

Photo Release

คณะเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เยี่ยมชม บมจ.การบินไทย นายเกรียงไกร มโนมัยพันธุ์ (แถวหลัง ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำ�นวยการฝ่ายภาคพื้นอเมริกาเอเชีย ตะวันออกและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ บมจ.การบินไทย (THAI) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง (แถวหลัง ที่ 2 จากขวา) ประธาน โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เอเชียตะวัน ออก คณะเยาวชน ผู้ปกครองและสื่อมวลชน ใน โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้ ง ที่ 8 ซึ่ ง มาเยี่ ย มชมกิ จ การบริ ษั ท ฯ โดยมี นายสุดเศวต เศวตะโสภณ (แถวหลัง ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปประเทศสหรัฐอเมริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ร่วมเดินทางมาด้วย โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุก 2 ปี โดยในปีนี้นำ�เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตจากรัฐต่างๆ พร้อมผู้ปกครอง มาเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่ใกล้จะถึงนี้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

SIRI ส่งแบรนด์สราญสิริ จัดแคมเปญใหญ่ “Saran Series” 9 - 10 ก.ค. นี้ เริ่มต้น 3.69 ลบ.

บมจ.แสนสิริ (SIRI) จัดกิจกรรมทางการตลาดโครงการบ้าน เดี่ยวภายใต้แบรนด์ “สราญสิริ” ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่ อาศัยในระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมี 3 ทำ�เลคือ โครงการสราญสิริ ท่าข้าม - พระราม2 ซึ่งขณะนี้มียอดขายไป แล้วถึง 85% นับเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีมาก ในทำ�เลย่านพระราม 2 และคาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ภายใน ปลายปี 54 นี้อย่างแน่นอน โครงการสราญสิริ ประชาอุทิศ - สุขสวัสดิ์ ขณะนี้ขายไปแล้ว กว่า 50% ยูนิต อยู่ระหว่างการพัฒนาในเฟสที่ 3 โดยในช่วงไตรมาสที่ 4 จะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวแบบบ้านใหม่อีกครั้ง โครงการสราญสิริ พหลโยธิน - สายไหม โครงการใหม่ล่าสุดที่ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันขณะนี้มียอดขายแล้วประมาณ 40% โดยในวันที่ 9 - 10 ก.ค.นี้ ที่สราญสิริ ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวจะมีการจัดงานภายใต้แคมเปญ “Saran Series” ไฮไลท์บ้านเดี่ยวเต็มรูปแบบในราคาเริ่มต้นเพียง 3.69 ล้านบาท

มุมประกัน วิริยะฯ แบ่งปันรอยยิ้ม สอนงานศิลป์ให้น้อง บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จัดโครงการ “เมืองโบราณ...รักษ์เราไม่เก่าเลย : แบ่งปันรอยยิ้ม สอนงานศิลป์ ให้น้อง” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้และศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะ ช่วยเสริมสร้างการรับรู้และพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยพี่ๆ จิตอาสาจากวิริยะประกันภัย พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ และพิพิธภัณฑ์ ช้างเอราวัณ พาน้องๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ บ้ า นนนทภู มิ ปากเกร็ ด นนทบุ รี นั่ ง รถรางเที่ ย วชมแหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง 116 แห่ง ภายในเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ เช่น พระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาท วิหารสุโขทัย พระปรางค์สามยอด สวนรามเกียรติ์ เรียกว่าได้ ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน

คอนวูด มอบผลิตภัณฑ์ ให้กองกำ�ลังนเรศวร นายชาญชัย จันทร์ศิริ ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง และ นายโชติประเสริฐ ตั้ ง ก่ อ สกุ ล ผู้ จั ด การฝ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ บริ ษั ท คอนวู ด จำ � กั ด กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์วัสดุ ทดแทนไม้คอนวูดให้แก่ ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ สิงห์มุกดา ตัวแทนจากกองกำ�ลัง นเรศวร ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก เพื่อนำ�ไปใช้สร้างและซ่อมแซมที่พัก ให้กับกองกำ�ลังทหารที่ปฏิบัติการตามชายแดน เพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจ ให้กับเหล่าทหารหาญ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554

IR Society

ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม “คลื่นลูกใหม่ นักลงทุนสัมพันธ์ SPALI”

ตอนที่ 2

ดันมาร์เก็ตแคป SPALI ขึ้นแท่นเบอร์ 3 ในกลุ่มอสังหาฯ ก่อนหน้านี้หากมองในมุมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ IR ของศุภา ลัยในฐานะบริษัทมหาชน ด้วยราคาที่ Under Value เราก็ต้องการจะมี Maximize Shareholder Value สิ่งที่ทำ�ได้ คือ ต้องทำ�การตลาดด้านนัก ลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเริ่มด้วยดี แม้ว่ามาร์เก็ตแคปจะน้อย และนักลงทุนราย ย่อยรู้จักศุภาลัยยังมีน้อย แต่เราสามารถอุดช่องว่างเหล่านี้ ทำ�ให้ราคาหุ้น เริ่มปรับตัวเหมาะสมขึ้น นักลงทุนมองภาพบริษัทฯ เราไปในภาพที่ดีขึ้นว่า ศุภาลัยมีผลประกอบการที่ดี และสามารถกำ�หนดต้นทุนที่ต่ำ�กว่าคู่แข่ง แต่ยังคงขายสินค้าที่ในราคาเหมาะสม และยังมีลูกค้าให้ความไว้วางใจใน ศุภาลัยอย่างต่อเนื่อง

ปั จ จุ บั น ถื อ ว่ า การทำ � งานด้ า น IR เริ่ ม ดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆ โดยเฉพาะมาร์เก็ตแคปปีที่แล้วหากเทียบในกลุ่มอสังหาฯ ด้วยกัน ศุภาลัยอยู่ในอันดับที่ 7 แต่ขณะนี้อยู่อันดับ 3 ซึ่งเป็นผลจากช่วง เปลี่ยนฐานของบริษัทฯ โดยศุภาลัยเริ่มทำ�คอนโดมิเนียมประมาน 4 - 5 ปีในก่อนหน้านี้ ก่อนที่คอนโดมิเนียมจะโตขึ้นเรื่อยๆ ทำ�ให้บริษัทฯ มีฐานที่ใหญ่และโตขึ้น พยายามทำ�ตัวเองให้เป็นน้ำ�ที่ยังไม่เต็มแก้ว มาทำ�แรกๆ ผมรู้สึกตื่นเต้นมากทุกครั้งที่มีการประชุม เพราะเราได้พบ Fund Manager เพื่อมาร่วมฟังและตัดสินใจ ลงทุนหลายพันล้านยูเอส แน่นอนคำ�ถามเขามันเจาะลึก และผม ว่าสิง่ นีท้ �ำ ให้ผมเรียนรูไ้ ด้เยอะมาก แค่ตรงนีก้ เ็ หลือเฟือแล้ว ปัญหา คือ เราต้องพยายามทำ�ตัวเองให้เป็นน้ำ�ที่ยังไม่เต็มแก้ว ต้องใส่ น้�ำ ลงไปเรือ่ ยๆ ถ้าเรามองว่าศุภาลัยดีอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ คุณจะพูดอะไร มาตอนนี้เราเพอร์เฟกต์ ตรงนั้นเราคงเสริมอะไรไม่ได้อีก กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับการบริหารงาน IR งานนักลงทุนสัมพันธ์เลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะต้องเกีย่ วกับราคาหุน้ แต่สิ่งที่เราต้องทำ� คือ ทำ�การวางแผนอย่างไรเพื่อให้การนำ�เสนอ ข้อมูลครอบคลุม ถูกต้อง และตรงเวลาที่สุด ให้นักลงทุนทุกกลุ่ม ได้รับข้อมูลในลักษณะเดียวกัน และสามารถรับทราบข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น บริษัทฯ หรือแนวโน้มของบริษัทฯ จะเป็น อย่างไร ความจริงเป็นสิ่งสำ �คัญที่สุด และเป็นสิ่งที่นักลงทุน สัมพันธ์ที่ดีควรจะนำ�เสนอ

อ่านต่อฉบับหน้า www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554

ทิศทางตลาดหุน้ ไทยวันนีย้ งั มีแนว โน้มอยู่ในเชิงบวก แต่นักลงทุนยังคงต้อง ง แนวโน้มตลาดหุน้ ไทยวันนีจ้ ะแกว่ ติดตามปัจจัยจากต่างประเทศประกอบการ ตัวในกรอบแคบ ดัชนีฯ จะเคลื่อนไหวอยู่ ตัดสินใจ โดยเฉพาะ กระแสเงินลงทุน ในแดนลบ เพราะเชื่อว่าอาจมีแรงขายทำ� ต่างชาติ และ ปัญหาหนี้ยุโรป รวมถึง กำ � ไรออกม า หลั ง ไม่ มี ปั จ จั ยโดดเด่ น ตัวเลขจ้างงานเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ สนับสนุน ทั้งนี้หากดัชนีฯ ปรับตัวลดลง ในวันศุกร์นี้ กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ� แตะแนวรับ 1,060 - 1,070 จุดจะมีแรง เ ก็ ง กำ � ไ ร ป ร ะ เ มิ น แ น ว รั บ อ ยู่ ที่ ซือ้ กลับเข้ามา แต่หากดัชนีฯ ฟืน้ ตัวขึน้ แตะ 1,072 - 1,069 จุด และแนวต้านอยู่ที่ ใกล้แนวต้าน 1,100 จุด จะมีแรงขายทำ� 1,083 - 1,090 จุด กำ�ไร นักลงทุนส่วนใหญ่กำ�ลังรอผลการ หารือของ EU และ IMF กลางเดือน กรกฎาค มนี้ แนะนำ �เก็ง กำ �ไรในหุ้นผล ประกอบการไตรมาส 2/54 โดดเด่น

หน้า 13

ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ จะมีแนวรับที่ 1,075 จุด และจะมโี อกาสปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ นไปสู่ แ นวต้ า นที่ 1,097 จุ ดได้ โดยประเมินว่าตลาดหนุ้ มีทศิ ทางขาขนึ้ อีกครัง้ และถือเป็นช่วงจังหวะที่หุ้นฟื้นคืนสู่มูลค่าพื้น ฐานที่แท้จริง หลังจากก่อนหน้าได้ปรับตัวลด ลงแรง โดยสังเกตได้ว่ามีแรงซื้อหุ้นกระจาย เข้ามาทุกกลุ่มทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ ขนาดเลก็ โดยตลาดหุน้ ทีป่ รับขึน้ มากจากการ คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 2/2554 ดีขนึ้ ขณะทีร่ ฐั บาลใหมจ่ ะดำ�เนินการนโยบาย กระตุ้นเศรษฐกิจ

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎ�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 กรกฎ�คม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,854.25 7.17% 2,814.64 10.88% 5,662.70 21.89% 15,542.17 60.07%

2,416.52 9.34% 2,304.85 8.91% 6,678.65 25.81% 14,473.75 55.94%

-562.27 509.79 -1,015.95 1,068.42

Last Update

07/07/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,083.08 759.25 1,654.13 308.76

07/07/11

Chg 10.4 7.24 16.12 2.02 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg 0.97 0.96 0.98 0.66 25,873.76 535.5

17:01:55

AGRO 1.8

Decline 16% No C hange 24%

1.6

A dv ance 60%

1.4

TECH

1.2 1

0.47

CONSUMP 0.74

0.8 0.6 0.4

0.17

0.2

SERVICE

0

FINCIAL

0.85

1.74 0.46 Decline 19% No C hange 29%

A dv ance 52%

INDUS

RESOURC 1.66

1.64

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎ�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 กรกฎ�คม 2554

PTT

( Day )

: PTT 1,400,000 1,200,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 339.00 Chg -1.00  %Chg -0.29  Open 341.00  High 342.00  Low 335.00  Prev 340.00  Avg 338.00  AccVol 6,156,300  AccVal(K฿) 2,080,805  2.07  %Fluct P/E 10.23  P/BV 1.91  DPS(Baht) 5.50  Yield(%) 3.00  EPS(Baht) 33.14  MktCap(Mil.) 967,636  Broker Target Update US 420.00 07/07/11 หลัTRINITY กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็410.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 07/07/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 07/07/11 ค่าการ KS ม่ ขึน้ มากที 434.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,000,000

Vol.

800,000 600,000 400,000 200,000 342.00

341.00

340.00

Price

339.00

338.00

337.00

336.00

335.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎ�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 กรกฎ�คม 2554

HTC

Price & Fundamental Symbol HTC

( Day )

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

8.15 1.85  29.37  6.35  8.15  6.30  6.30  7.36  14,922,300  110,044  25.14 

19.40 1.16  0.25  3.97  0.42  1,353  Target Update No Comment

: HTC

2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000

Vol.

1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 8 .1 5

8 .1 0

8 .0 5

8 .0 0

7 .9 5

7 .9 0

7 .8 5

7 .8 0

7 .7 5

7 .7 0

7 .6 5

7 .6 0

7 .5 5

7 .5 0

7 .4 5

7 .4 0

7 .3 5

7 .3 0

Price

7 .2 5

7 .2 0

7 .1 5

7 .1 0

7 .0 5

7 .0 0

6 .9 5

6 .9 0

6 .8 5

6 .8 0

6 .7 5

6 .7 0

6 .6 5

6 .6 0

6 .5 5

6 .5 0

6 .4 5

6 .4 0

6 .3 5

6 .3 0

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎ�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 กรกฎ�คม 2554

BLAND

( Day )

Price & Fundamental Symbol BLAND

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: BLAND

450,000,000 400,000,000

0.75 0.03  4.17  0.72  0.77  0.72  0.72  0.74  833,744,500  620,563  6.76 

18.75 0.51  N/A  N/A  0.04  13,346  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

350,000,000 300,000,000

Vol.

250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0.77

0.76

Price

0.75

0.74

0.73

0.72

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 647 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2554

คำ�คมการลงทุน “Our favourite holding period is forever.“ “ระยะเวลาที่เราชอบในการถือครอง (หุ้น) คือตลอดไป” Warren Buffet

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 8 ก.ค. 2554  
Investor_station 8 ก.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station