Page 1

Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.

News Station 5 7 8

9

คาดอัตราค่าระวางเรือขนส่ง ถ่านหิน-แร่เหล็กจะทะยาน 55% กังวลภัยพิบัติ-การเมือง ฉุดดัชนีเชื่อมั่นศก.มี.ค.ทรุด TMI เตรียมโรดโชว์แสดงสินค้า บังคลาเทศ-เวียดนาม

Dynamic Station SUSCO...เด้งแรงอย่าไล่ตาม!!

ยอดดอยยังอีกไกล กู รสำหู �รวจความเห็ กึ เหินมนักวิเพิ ม ่ คาดการณ์ ด ช ั นี เคราะห์ประเมินดัชนีหนุ้ ปี 54 สูงสุดทีเ่ ฉลีย่ 1,232 จุด ต่ำ�สุดที่เฉลี่ย 926 จุด และปรับเพิ่มคาดการณ์ดัชนีหุ้น ณ วันสิ้นปี 54 เป็นเฉลี่ย 1,181 จุด จากคาดการณ์เดือนพฤศจิกายน 53 ที่ 1,133 จุด ทว่าระยะสั้นแนะ ต่อหน้า 3 ให้ระวังความเสี่ยงมากขึ้น พร้อมเตือนเลี่ยงเล่น TMB, TRUE กว่าจะมาเป็นเสือ

10

Lifestyle Station

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

ข้างขึ้นข้างแรม

แนะนำ�ขายทำ�กำ�ไร

NEP คาดกำ�ไรปีนี้แค่ทรงตัว รอทะยาน 55

ต่อหน้า 3

ทองแพงได้อีก กลยุทธ์แนะชิงขายก่อน...รอช้อนกลับ ต่อหน้า 4

“โศภนา เจนบวร”

กับความท้าทายครั้งใหม่ ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 12

SET News

Hot to Day

อนุมัติ “ประเสริฐ บุญสัมพันธ์” นั่งประธานกรรมการ “IRPC”

APURE

ต่อหน้า 8

กลับมาแล้ว ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554 ยอดดอย (ต่อจากหน้า 1)

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิ ก ารสมาคมนั ก วิ เ คราะห์ หลักทรัพย์ เปิดเผยผลสำ�รวจความ เห็นนักวิเคราะห์ครั้งล่าสุด สรุปได้ ว่า ปัจจัยบวกสำ�คัญมาจากกระแส เงินทุนจากต่างชาติที่ไหลเข้าไทย อย่างต่อเนือ่ ง การเลือกตัง้ ทีค่ าดว่า จะมีขึ้นช่วงกลางปีนี้ แนวโน้มการ ฟื้นตัวของ เศรษฐกิจโลกและสหรัฐ การขยายตัวของเศรษฐกิจภายใน ประเทศ รวมถึงผลประกอบการ ของบริษทั จดทะเบียนทีด่ ขี นึ้ ซึง่ นัก วิเคราะห์ประมาณการอัตราการ เติบโตทางเศรษฐกิจปี 54 ที่เฉลี่ย 4.4% และปี 55 ที่เฉลี่ย 4.8% ใน ขณะที่คาดว่าอัตราการเติบโตของ กำ�ไรต่อหุ้น (EPS Growth) ปี 54 จะปรับตัวลดลงเป็นเฉลี่ย 13.8% (จากฐานกำ�ไรปี 53 ที่สูง) อีกทั้งการสำ�รวจประเมิน ดัชนีหุ้นปี 54 สูงสุดที่เฉลี่ย 1,232 จุด ต่�ำ สุดทีเ่ ฉลีย่ 926 จุด และปรับ เพิ่มคาดการณ์ดัชนีหุ้น ณ วันสิ้นปี 54 เป็นเฉลี่ย 1,181 จุด จากที่เคย คาดการณ์เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 53 ไว้ที่ 1,133 จุด

ตัวเลขคาดการณ์ที่สำ�คัญ สำ�หรับปี 2554 และ ปี 2555 • ผลประกอบการของบริษัทจด ทะเบียน หรือ EPS Growth - ทั้ ง ปี 2554 คาดการณ์ มี ก าร เติบโต เฉลี่ยที่ 13.8% - ทัง้ ปี 2555 คาดการณ์จะขยายตัว เฉลี่ยที่ 13.9% • อัตราการเติบโตของกำ�ไรต่อหุน้ (EPS Growth) - ปี 2554 กลุม่ ธุรกิจทีค่ าดว่าจะ มีอตั ราการเติบโตของกำ�ไรต่อหุน้ สูง ที่สุดสามอันดับแรก คือ 1. กลุ่มโรงแรม คาดว่าจะเติบโต เฉลี่ยที่ 120.80% 2. กลุ่มปิโตรเคมี เติบโตเป็นอันดับ สองที่เฉลี่ย 59.42% 3. กลุ่มอาหาร เติบโตเป็นอันดับ สามที่เฉลี่ย 21.97% - ปี 2555 กลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะ มีอตั ราการเติบโตของกำ�ไรต่อหุน้ สูง ที่สุดสามอันดับแรก คือ

1. กลุ่มปิโตรเคมี คาดเติบโตเฉลี่ย 19.23% 2. กลุ่มธนาคาร เติบโตเป็นอันดับ สองที่เฉลี่ย 15.03% 3. กลุ่มเดินเรือ เติบโตเป็นอันดับ สามที่เฉลี่ย 13.49% • อั ต ราผลตอบแทนเงิ น ปั น ผล (Dividend Yield) - ปี 2554 กลุม่ ธุรกิจทีค่ าดว่าจะ มี อั ต ราผลตอบแทนเงิ น ปั น ผลสู ง ที่สุดสามอันดับแรก คือ 1. กลุ่มสื่อสาร ประเมินอัตราผล ตอบแทนไว้ที่ 6.96%

News Station 2. กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คาด ไว้ที่ 5.73% 3. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าอยู่ ที่ 4.79% - ปี 2555 กลุม่ ธุรกิจทีค่ าดว่าจะ มี อั ต ราผลตอบแทนเงิ น ปั น ผลสู ง ที่สุดสามอันดับแรก คือ 1. กลุ่มสื่อสาร ประเมินอัตราผล ตอบแทนไว้ที่ 6.74% 2. กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คาด ไว้ที่ 6.15% 3. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าอยู่ ที่ 5.18%

คำ�แนะนำ�แก่นักลงทุน สำ � หรั บ การลงทุ น ระยะ กลาง-ยาว แนะนำ�ให้ลงทุนในหุ้น ปัจจัยพืน้ ฐานดี มีอตั ราเงินปันผลสูง ในขณะที่ ร าคายั ง ไม่ สู ง มากนั ก โดยทยอยสะสมในช่ ว งตลาด ปรับฐาน ทั้งนี้ ควรศึกษาข้อมูลหุ้น ที่จะเข้าลงทุน และติดตามข้อมูล อย่างสม่�ำ เสมอ รวมทัง้ เตรียมพร้อม รั บ ค ว า ม ผั น ผ ว น ข อ ง ต ล า ด และเตรียมกลยุทธ์รองรับในกรณีที่ ตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ สำ�หรับการลงทุนระยะสั้น เพิม่ ความระมัดระวังในการลงทุนให้ มากขึ้น เนื่องจากตลาดในระยะนี้ เป็ น ตลาดขาขึ้ น มี ค วามเสี่ ย งสู ง ควรเลือกหุ้นที่รับประโยชน์จากการ เลือกตั้ง การฟื้นฟูหลังสถานการณ์ น้ำ�ท่วม และวิกฤตนิวเคลียร์ญี่ปุ่น ควรดู จั ง หวะซื้ อ เมื่ อ ราคาอ่ อ นตั ว และขายทำ�กำ�ไรเมื่อราคาปรับตัว สูงขึ้น ปัจจัยที่ต้องจับตามอง ควรติ ด ตามทั้ ง ปั จ จั ย ภายนอกประเทศ (กระแสเงินทุน ต่ า งชาติ ) และภายในประเทศ (การเมือง) อย่างใกล้ชิด หุ้นแนะนำ� หุ้ น เด่ น ที่ นั ก วิ เ คราะห์ แนะนำ�ให้ลงทุนตรงกันหลายสำ�นัก วิจัย ได้แก่ BANPU, BBL, KBANK, PTT, SCB, TOP เป็นต้น (เรียงตาม ลำ � ดั บ ตั ว อั ก ษร) สำ � หรั บ หุ้ น ที่ นั ก วิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นว่าราคาเต็ม มูลค่า หรือเกินมูลค่ าแล้ว ได้แก่ TMB, TRUE เป็นต้น

NEP คาด (ต่อจากหน้า 1)

นายเสกสิทธิ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม (NEP) เปิดเผยว่า คาดว่าแนวโน้ม กำ�ไรในปีนี้จะทรงตัวจากปีก่อน ซึง่ บริษทั ฯ มีก�ำ ไรสุทธิ 33 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทฯ พิ่งลงทุนขยาย โรงงานผลิตบรรจุภณั ฑ์ โดยย้ายไป ตั้งอยู่ที่นวนคร ซึ่งโรงงานใหม่ดัง กล่าวจะสามารถรองรับการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่มีมาร์จิ้นสูงได้ และมี มาตรฐานสูง ดังนั้นผลกำ�ไรที่เกิด

ขึ้นจะไปสะท้อนในปีหน้ามากกว่า ส่วนรายได้น่าจะเติบโตประมาณ 20 - 30% จากปีก่อน สำ�หรับในปี 2555 เชื่อว่า แนวโน้มกำ�ไรของบริษัทฯ น่ า จะ เติบโตอย่างโดดเด่น ต่อหน้า 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554

NEP คาด (ต่อจากหน้า 3)

หลั ง จากที่ โ รงงานใหม่ สามารถเดินเครือ่ งการผลิตได้อย่าง เต็มที่ นอกจากนีย้ งั มี 3 ปัจจัยหลัก ที่จะช่วยให้ผลกำ�ไรดี คือ 1. คาดบริษัทฯ จะชำ�ระ หนี้ธนาคารจำ�นวน 42 ล้านบาท ได้หมด ซึ่งจะทำ�ให้ธนาคารนำ� ส่วนลดดอกเบี้ย 19 ล้านบาท มา บันทึกเป็นกำ�ไร 2. บริ ษั ท ร่ ว มที่ NEP เข้าไปลงทุนมีการเติบโตที่ดี ซึ่งจะ ทำ�ให้ NEP ได้ ส่วนแบ่งกำ�ไรเข้า มาในบริษัทฯ ค่อนข้างมาก 3. การขายที่ดินเก่าซึ่ง เป็นทีต่ งั้ โรงงานเดิมก็นา่ จะได้ก�ำ ไร เข้ามาค่อนข้างสูง เนือ่ งจากบริษทั ฯ ซื้อที่ดินดังกล่าวมาในต้นทุนต่ำ� นายเสกสิทธิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะ ล้ า งขาดทุ น สะสม ณ ปั จ จุ บั น

ทองแพงได้อีก (ต่อจากหน้า 1)

นายณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ กรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ บริษทั เอ็ม ทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก เปิดเผย ว่าราคาทองคำ�ในตลาดโลกเริ่ม สร้างฐานบริเวณ 1,450 - 1,460 ดอลลาร์/ออนซ์ มาหลายวันทำ�การ ซึง่ ในระยะสัน้ มีทศิ ทางแกว่งตัวขึน้ (Sideway Up) และมีสทิ ธิย์ นื เหนือ กรอบดั ง กล่ า วได้ เนื่ อ งจาก สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบใน ตะวันออกกลางมีแนวโน้มลุกลาม เป็นปัจจัยสนับสนุนให้นกั ลงทุนเข้า มาซื้ อ ทองคำ � เพื่ อ ป้ อ งกั น ภาวะ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง หนี้เสียในยุโรป และเงินเฟ้อ

News Station

หน้า 4

ซึ่งมีอยู่ประมาณ 700 ล้านบาท โดยการใช้ก�ำ ไรมาล้างขาดทุน คาด ว่าจะใช้เวลาจัดการภาระดังกล่าว ใน 2 - 3 ปีจากนี้ น อ ก จ า ก นี้ บ ริ ษั ท ฯ วางแผนที่จะปรับเพิ่มสัดส่วนยอด ขายของผลิตภัณฑ์ที่มีมาร์จิ้นสูง เช่น กระสอบกราเวียร์ ฟิล์มหด และฉลาก รวมถึงบรรจุภัณฑ์ชนิด ยืดหยุน่ ให้ขนึ้ มาอยูท่ ี่ 50% ของยอด ขายรวมภายในปีหน้า จากปัจจุบนั ซึง่ มีสดั ส่วนอยูท่ ี่ 20% ของยอดขาย รวม เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ดัง กล่าวมีมาร์จนิ้ สูงกว่ากระสอบพิมพ์ ทัว่ ไป จึงเชือ่ ว่าจะช่วยทำ�ให้บริษทั ฯ มี ผ ลกำ � ไรที่ ดี ม ากยิ่ ง ขึ้ น ภายใต้ ต้นทุนเท่าเดิม

ด้ า นราคาทองคำ � ใน ประเทศไทยคาดว่าในช่วงระยะวัน อั นใกล้ นี้ มี โ อกาสเคลื่ อ นไหว ทรงตัวและปริมาณการซือ้ ขายเริม่ เบาบาง ทั้งในตลาดทองคำ�แท่ง และ Gold Futures หากราคา ทองคำ �ในตลาดโลกไม่ ผั น ผวน เนือ่ งจากใกล้เทศกาลสงกรานต์สง่ ผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุน สำ�หรับกลยุทธ์ในช่วงนี้ แนะนำ � ให้ ช ะลอการลงทุ น ทั้ ง 2 ตลาด ส่วนนักลงทุนที่มีทองคำ� แท่ ง แนะนำ � ให้ ทำ � กำ � ไรออก ประมาณ 50% ส่ ว นนั ก ลงทุ น Gold Futures แนะนำ�ให้ปดิ สถานะ

ประมาณ 70 - 80% เพราะราคา ในตลาดนี้มีความผันผวนสูงกว่า เสี่ ย งต่ อ การถื อ สถานะข้ า มวั น หยุด นางสาวฐิ ภ า นววั ฒ น ทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำ�กัด กล่าวว่า ราคา ทองคำ�ในตลาดโลกขยับขึ้นทำ�จุด สูงสุดใหม่ไปแล้วนั้น มองว่าราคา ทองคำ�ยังคงสามารถขยับตัวขึน้ ได้ อีก แต่ในช่วงราคา 1,466 - 1,470 ดอลลาร์ / ออนซ์ หรื อ 20,890 และ 20,950 บาทต่อบาททอง อย่างไรก็ตามนักลงทุน

ต้องระมัดระวังแรงขายทำ�กำ�ไร แนะนำ�นักลงทุนให้รอจังหวะการ อ่ อ นตั ว ของราคาแล้ ว เข้ า ซื้ อ โดยจุดซื้อจะอยู่ที่บริเวณ 1,440 และ 1,430 ดอลลาร์/ออนซ์หรือ 20,520 และ 20,370 บาทต่อ บาททอง โดยสามารถขายทำ�กำ�ไร ในบริ เ วณ 1,470และ1,480 ดอลลาร์ / ออนซ์ หรื อ 20,950 และ 21,090 บาทต่อบาททอง

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554

โกลด์แมนแซคส์คาดโปรตุเกส จะเป็นปท.สุดท้ายที่ขอพึ่งอียู

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่า โปรตุเกสจะเป็นประเทศสุดท้ายที่ ขอความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉินจากสหภาพยุโรป หรือ อียู หลังวานนีน้ ายกรัฐมนตรีโปรตุเกสได้ประกาศขอ ความช่วยเหลือทางการเงินจากอียเู พือ่ แก้ปญั หาเสถียรภาพ ในภาคการเงิน “เราไม่คิดว่าจะมีประเทศอื่นอีกในอียูที่จำ�เป็น ต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินอีก” นายฟรานซิสโก้ การ์ซาเรลลีหัวหน้านักกลยุทธ์ที่โกลด์แมนแซคส์ กล่าว โดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเปิดเผยว่า โปรตุเกสที่ ความจำ � เป็ น ต้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ราว 75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งโกลด์แมนแซคส์คาดว่า กึ่งหนึ่ง จะมาจากอียู อีกกึง่ หนึง่ จะมาจากกองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ นอกจากนี้ โกลด์แมนแซคส์ คาดว่า ส่วนต่าง อั ต ราดอกเบี้ ย พั น ธบั ต รรั ฐ บาลระหว่ า งอิ ต าลี สเปน เบลเยีย่ มกับประเทศทีไ่ ด้รบั อันดับความน่าเชือ่ ถือทีร่ ะดับ AAA- เช่นเยอรมนีจะค่อยๆ ลดลง หลังการช่วยเหลือ ทางการเงินครั้งนี้

ด้านนางอีเลน่า ซัลกาโด้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง การคลังสเปนกล่าวว่า สเปนจะไม่ขอความช่วยเหลือทางการ เงินจากสหภาพยุโรป หรือ อียเู หมือนอย่างกรีซ ไอร์แลนด์ และโปรตุเกส เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อ ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสเปน โดยนางซัลกาโด้ กล่าวว่า นักลงทุนมีความเชือ่ มัน่ ต่อความหลากหลายของเศรษฐกิจ และความแข็งแกร่ง ทีม่ มี ากกว่า อีกทัง้ มีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูงกว่า ทั้งนี้ สเปนจะจำ�หน่ายพันธบัตรสกุลเงินยูโร วงเงิน 4.5 พันล้านยูโร (6.4 พันล้านดอลลาร์) ในวันนี้ ซึ่งจะเป็นจุดทดสอบความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ เศรษฐกิจสเปน

คาดอัตราค่าระวางเรือขนส่ง ถ่านหิน-แร่เหล็กจะทะยาน 55%

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ เฟรทมาร์เก็ต สื่ออุตสาหกรรมเดินเรือ คาดอัตราค่าระวางเรือขนส่ง ถ่านหินและแร่เหล็กอาจเพิ่มขึ้น 55% เนื่องจากญี่ปุ่นมี ความจำ�เป็นต้องนำ�เข้าถ่านหินและแร่เหล็กในปริมาณ ที่สูงเพื่อฟื้นฟูประเทศและผลิตกระแสไฟฟ้า นายฟิลเิ ป้ ฟาน เดน อบีเล กรรมการผูจ้ ดั การ ทีค่ าสตาเลียฟันด์แมเนจเมนท์ในอังกฤษกล่าวว่า อัตรา ค่าระหว่างเรืออาจเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 22,000 ดอลลาร์/วัน ในไตรมาส 4 ปีนี้จาก 14,175 ดอลลาร์/วันที่ปิดตลาด เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา

AFET

“ขยับกรอบแคบ นลท.เตรียมหยุดยาว” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 479 สัญญา สถานะคงค้าง 2,551 สัญญา - ปิด 168.80 บ./ก.ก. ลดลง 3.50 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 54) ปัจจัยบวก - น้�ำ ท่วมยังไม่คลีค่ ลาย ทำ�สินค้าขาดตลาด - เส้นเทคนิคยังเป็นขาขึน้ ราคามีลนุ้ แตะ 179 - 180 บ./ก.ก. ปัจจัยลบ - นลท.เริม่ ปิดสถานะเพือ่ เตรียมหยุดยาวสงกรานต์ - นลท.รับรูป้ ระเด็นเรือ่ งราคาน้�ำ มันไปพอสมควร - อัตราแลกเปลีย่ นผันผวน กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 54) - แนวรับ 165 - 160 บ./ก.ก. - แนวต้าน 179 - 180 บ./ก.ก.

News Station

หน้า 5

ขณะที่นายเว่ย เจียฟุประธานไชน่าคอสโค่ (โฮลดิ้งส์) กล่าวว่า ญี่ปุ่นจำ�เป็นต้องนำ�เข้าถ่านหินและ แร่เหล็กจำ�นวนมากเพือ่ ฟืน้ ฟูประเทศ ซึง่ ได้รบั ความเสีย หายจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ ทัง้ นี้ ญีป่ นุ่ เป็นผูน้ �ำ เข้าถ่านหินรายใหญ่อนั ดับ 1 ของโลก และเป็นผู้นำ�เข้าแร่เหล็กรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก

จีนขึ้นราคาน้ำ�มันเบนซิน-ดีเซล ครั้งที่ รายงานข่ 2 ในปีาวต่นี้ างประเทศระบุว่า จีนประกาศ

ขึ้นราคาน้ำ�มันเบนซินและดีเซลเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ หลังราคาน้�ำ มันดิบในตลาดโลกทำ�จุดสูงในรอบ 30 เดือน ทำ�ให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐบาลจีนมีน โยบายที่จะกระตุ้นให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยคณะกรรมการเพื่อการปฏิรูปและพัฒนา แห่งชาติจนี ประกาศขึน้ ราคาขายปลีกน้�ำ มันสูงสุด 5.8% วันนี้ ซึ่งจะทำ�ให้ราคาน้ำ�มันเบนซินเพิ่มขึ้น 500 หยวน (76 ดอลลาร์) ต่อตัน และราคาน้ำ�มันดีเซลเพิ่มขึ้น 400 หยวน/ตัน “จีนจำ�เป็นต้องขึ้นราคาน้ำ�มันเบนซินและ ดีเซลอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หลังราคาน้ำ�มันเพิ่มขึ้น ทำ�สถิตใิ หม่ และการขึน้ ราคาน้�ำ มันครัง้ นีย้ อ่ มทำ�ให้การ แก้ปญั หาเงินเฟ้อของรัฐบาลจีนกลายเป็นงานทีย่ ากขึน้ ” นายกอร์ดอน ควาน หัวหน้านักวิเคราะห์ทมี่ แิ รแอสเซ็ท ซิเคียวริตี้ส์ในฮ่องกง กล่าว

TFEX

“เงินนอกยังเป็นพระเอก”

นายคมสันต์ ปรมาภูติ รองผูจ้ ดั การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง หรือ BLS SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 12,330 สัญญา สถานะคงค้าง 27,233 สัญญา - ปิด 769.10 จุด เพิม่ ขึน้ 12.00 จุด (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) ปัจจัยบวก - ผลประกอบการ งบแบงก์ Q1/54 มีแววออกมาดี - เงินบาทแข็งค่า - เม็ดเงินต่างชาติยงั ไหลเข้าหุน้ ไทยต่อเนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิหนุ้ ไทย 2,922.34 ล้านบาท ปัจจัยลบ - นลท.ชะลอการซือ้ ขายเพือ่ เตรียมหยุดยาวสงกรานต์ - อาจมีแรงขายทำ�กำ�ไร หลังดัชนีฯบวกต่อเนือ่ งหลายวันติดต่อกัน กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) - แนวรับ 760 จุด - แนวต้าน 775 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 756 จุด แนวต้าน 764 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554

หน้า 6

APURE กลับมาแล้ว สัปดาห์นี้หุ้นจิ๋วๆ อย่าง APURE ราคาเคลื่อนไหวได้แจ๋วมาก หากนับรวมปลายสัปดาห์ก่อนช่างบวกได้ยั่วใจนักเก็งกำ�ไรได้ดีเหลือ เกิน และหากนับดีๆ ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว APURE ค่อนข้างเดิน ทางในทิศทางที่ดีเลยเชียว วานนี้ก็กระโดดขึ้นทำ�ไฮในรอบกว่า 11 เดือนที่ 0.99 บาท เสียดายทีท่ า้ ยวันมีแรงขายออกมากไปหน่อย แต่กย็ งั ปิดบวกต่อไปได้ที่ ระดับ 0.89 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ 4.71% มูลค่าการซื้อขาย 58.87 ล้านบาท นักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินว่า แนวโน้ม ราคาหุ้นจะยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวต้านที่ 0.99 - 1.00 บาท แนวรับที่ 0.87 - 0.85 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 7/04/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

APURE 0.89 0.04 4.71 0.87 0.99 0.86 0.85 0.93

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

63,518,400 58,877 13.98 N/A 1.46 N/A N/A N/A 499

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/03/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 0.94 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ นายทวีฉัตร จุฬางกูร นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ นายเชิดชัย ลีลานภาพรรณ์ นายชยกร กฤษน้อย

จำ�นวนหุ้น

(%)

109,000,000 27,500,000 27,000,000 26,302,100 20,000,100

19.46 4.91 4.82 4.70 3.57

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554

กังวลภัยพิบัติ-การเมืองฉุดดัชนีเชื่อมั่นศก.มี.ค.ทรุด

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำ�นวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคเกีย่ ว กับเศรษฐกิจโดยรวมเดือนมี.ค. 2554 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 71.0 เมื่อ เทียบกับเดือน ก.พ. 2554 ซึ่งอยู่ที่ ระดับ 72.2 โดยเป็นการปรับตัวลด ลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจาก ผู้ บ ริ โ ภคยั ง ขาดความมั่ น ใจใน สถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ไทยทีย่ งั ไม่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่าง ยิง่ เศรษฐกิจโลกและการเมืองไทยยังมี ความเสี่ยงและโอกาสผันผวนสูง นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจาก ภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศซึ่งอาจ กระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ไทย และเป็นผจากราคาน้ำ�มันที่สูง ขึ้น รวมถึงผู้บริโภคยังกังวลต่อการ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จากปัญหา ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ สำ � หรั บ ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ของผู้ บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จใน อนาคต (6 เดือนข้างหน้า) ของเดือน มี.ค. 2554 อยู่ที่ระดับ 78.4 ลดลง จากเดือนก่อนที่อยู่ระดับ 80.0 โดย ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากประชาชนยังมีความเห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตยังมีความ เสี่ยง ทัง้ เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

และสถานการณ์ ก ารเมื อ งที่ ยั งไม่ แน่นอน เขากล่าวว่า ยังได้เตรียม ปรับประมาณการอัตราการขยายตัว

ของเศรษฐกิจไทยในปีนี้จากเดิมที่ คาดว่าจะขยายตัวอยูใ่ นกรอบ 4 - 5% ในช่วงกลางเดือนเม.ย.นี้ หลังจากที่ พบว่ามีปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบ

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศ ญี่ปุ่น รวมไปถึงปัญหาเหตุอุทกภัยใน ภาคใต้ที่ส่งผลกระทบสร้างความเสีย หายต่อภาพรวมเศรษฐกิจที่คาดว่าจะ กระทบต่อเศรษฐกิจไทยประมาณ 0.2 - 0.3% “ปัจจัยต่างๆ ถือว่ายังไม่เป็น สัญญาณเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อภาพ รวมเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำ�คัญ ดังนั้น จึงเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปียังน่าจะ ขยายตัวไม่ต่ำ�กว่า 4% อย่างแน่นอน” ดร.ธนวรรธน์ กล่าว สำ � หรั บ แนวโน้ ม อั ต ราการ ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 คาดว่าจะเติบโต 4.4% ซึ่งได้รับผล กระทบจากเหตุการณ์ปัญหาน้ำ�ท่วม ภาคใต้ และปัญหาแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น ซึ่ ง คาดว่ า จากเดิ ม ทั้ ง ปี นี้ ภ าพรวม เศรษฐกิ จ ของภาคใต้ จ ะขยายตั ว 3.5 - 3.8% แต่ปัญหาอุทกภัยทำ�ให้ เศรษฐกิจชะลอตัวเหลือเพียงเติบโต 2.7 - 3.2% ซึ่งเบื้องต้นจากมติครม. ที่อนุมัติงบประมาณกว่า 6 พันล้าน บาท เข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ ถือว่าเป็นจำ�นวนทีเ่ พียงพอ แต่กระตุน้ เศรษฐกิจเพียงระยะสัน้ เท่านัน้ ซึง่ ทุกๆ ฝ่ายควรเร่งรัดเข้าไปช่วยเหลืออย่าง โดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบันการ เงินต่างๆ ทัง้ นีค้ าดว่าเศรษฐกิจภาคใต้ จะเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 6 เดือน - 1 ปี

เชื่อยังมีลักษณะดังกล่าว มีความ เป็นไปได้วา่ พอร์ตสินเชือ่ สิน้ ปีนอี้ าจ เพิ่มสูงขึ้นกว่า 1 แสนล้านบาทได้ ถือเป็นการเติบโตที่ประมาณ 30% นอกจากนี้ เขายังให้ความ เห็นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย ปี นี้ ว่ า จากแรงกดดั น ทางด้ า น เงินเฟ้อในขณะนี้ประเมินว่าคณะ กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่ม ขึน้ ไปที่ 3.25% ในสิน้ ปีนี้ ซึง่ จะส่ง ผลให้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นต้นทุน

ทางการเงินหลักของผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีสูงขึ้น ทั้งนี้พบว่ าผู้ประกอบการ ที่ มี ผ ลการดำ � เนิ น งานที่ ดี ต่ อ เนื่ อ ง จะเป็นผู้ประกอบการที่มีการจัดการ ต้นทุนทางการเงินได้ดี โดยมีสดั ส่วน ภาระดอกเบี้ ย ต่ อ กำ � ไรสุ ท ธิ ที่ ต่ำ � แต่ ใ นทางกลั บ กั น ธุ ร กิ จ ที่ ป ระสบ ปัญหาต่อเนื่องนั้น มีสัดส่วนภาระ ดอกเบีย้ ต่อกำ�ไรทีส่ งู กว่าโดยเฉลีย่ ถึง 4 เท่า

TMBปรับเพิ่มเป้าสินเชื่อSMEปีนี้โต28% นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคาร ทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) (TMB) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปรับเพิ่มเป้า หมายสินเชื่อเอสเอ็มอีปีนี้เป็น 28% หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นของพอร์ต สินเชื่อเอสเอ็มอีเป็น 1 แสนล้าน บาท จากเมื่อต้นปีที่ผา่ นมาตั้งเป้า อัตราการขยายตัวดังกล่าวที่ 20% จากฐานพอร์ ต สิ น เชื่ อ ณ สิ้ น ปี 2553 ที่อยู่ 7.8 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้เป็นผลจากแนวโน้ม การปล่อยสินเชือ่ ทีน่ า่ จะมีความต่อ เนื่องจากไตรมาสแรก ตามภาวะ เศรษฐกิ จ และจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทางการเงินที่เป็นยุทธศาสตร์ของ ธนาคาร โดยเมื่ อ สิ้ น เดื อ นมี . ค. 2554 พอร์ตสินเชื่อเอสเอ็มอีเพิ่ม ขึ้นเป็น 8.1 หมื่นล้านบาท และ ไม่มีการรีไฟแนนซ์จากธนาคารอื่น ของลูกค้า ดังนัน้ จึงเป็นการเติบโต จากศักยภาพโดยตรงของธนาคาร ทัง้ นีห้ ากแนวโน้มการเติบโตของสิน

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554

บอร์ด LOXLEY ไฟเขียว ตั้ง บ.ย่อย “ล็อกซเล่ย์ โมบาย” นายพิชยั หมูพ่ ทุ ธรักษ์ เลขานุการ บริ ษั ท ล็ อ กซเล่ ย์ จำ � กั ด (มหาชน) หรือ LOXLEY เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ผลการ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 3/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ได้มมี ติให้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่ ชื่ อ บริ ษั ท ล็ อ กซเล่ ย์ โมบาย จำ � กั ด ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น สามัญจำ�นวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เพื่อดำ�เนินการในส่วนงาน ธุรกิจ MVNO 3G โดยบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยรายชือ่ กรรมการบริษทั ย่อยดังนี้ 1.นายวสันต จาติกวณิช 2 . น า ย สุ ร ช ล่ำ � ซำ � 3.ร้ อ ยโทเฉลิ ม โชค ล่ำ � ซำ � 4 . น า ย ทิ ม ตั๊ ค ทิ มโ ม ที ห ว่ อ ง

News Station

หน้า 8

5.นางสุกญั ญา วีระเกียรติกจิ 6.นางวนิดา อุปทานและอุปสงค์ของลูกค้าในสหภาพ ยุโรปและเป็นการปรับปรุงการให้บริการแก่ แสงแก้ว ลูกค้า บอร์ด IVL อนุมตั ิ ขยายกำ�ลังการผลิต PET บอร์ด IRPC ไฟเขียวตัง้ “ประเสริฐ บุญสัมพันธ์” ในยุโรปเพิ่มขึ้น 2.2แสนตัน/ปี รายงานข่าวจากบริษทั อินโดรามา เป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่ 5 เม.ย. 54 บมจ.ไออาร์พซี ี (IRPC) เปิดเผยว่า เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน) (IVL) แจ้งว่า ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท หลังจาก นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ได้ลาออก อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน) จากการเป็นกรรมการ และประธานกรรม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติ การบริษัทฯ ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2554 ที่ ให้ ข ยายกำ � ลั ง การผลิ ตในยุ โ รปเพิ่ ม ขึ้ น ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ จำ�นวน 220,000 ตันต่อปี การขยายกำ�ลัง 4/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 มีมติ การผลิตนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2556 แต่งตัง้ ให้ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรม และทำ �ให้ บ ริ ษั ท เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ การบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน ดำ�รงตำ�แหน่ง แข่งขันด้านต้นทุน และบริษัทมีกำ�ลังการ ประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผลิต PET Polymers รวมทัง้ สิน้ 1,300,000 5 เมษายน 2554 เป็นต้นไป เมตริกตันต่อปีการตัดสินใจในขยายกำ�ลัง การผลิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน

TMI เตรียมโรดโชว์แสดงสินค้า บังคลาเทศ-เวียดนาม นายธี ร ะชั ย ประสิ ท ธิ์ รั ต นพร กรรมการผู้ จั ด การ บมจ.ธี ร ะมงคล อุตสาหกรรม (TMI) เปิดเผยว่า ในปีนี้ บริษทั ฯ มี แ ผนที่ จ ะออกงานแสดงสิ น ค้ าในต่ า ง ประเทศ 2 งานที่ประเทศบังคลาเทศ และ เวียดนาม ซึง่ คาดหวังทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนตลาด ในสองประเทศ ซึง่ ประเมินว่า มีโอกาสทีจ่ ะ สั่งซื้อสินค้ามากขึ้นในอนาคต โดยสินค้าที่ มุง่ เน้นจะเป็นสินค้าคอนซูเมอร์มากขึน้ จาก เดิมที่มุ่งเน้นสินค้าประเภทบัลลาสต์และ สินค้าอุตสาหกรรม เนือ่ งจากทัง้ สองประเทศ ดั ง กล่ า วมี อั ต ราการขยายตั ว ทางด้ า น เศรษฐกิจในระดับสูง

ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดส่งออกต่าง ประเทศทั้งหมดมีสัดส่วนประมาณ 10% ของยอดขายทั้งหมด และคาดว่าในปีนี้จะ ปรับเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน สำ�หรับการเข้ามาตั้งศูนย์กระจาย สินค้าจีนในประเทศไทย มองว่าไม่นา่ จะส่ง ผลกระทบต่อบริษทั ฯ มากนัก เนือ่ งจากเชือ่ ว่าการเกิดขึน้ ของศูนย์กระจายสินค้าจีนจะ มีผลต่อสินค้าทีไ่ ม่มี มอก. ควบคุมมากกว่า โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ า คอนซู เ มอร์ ซึง่ บริษทั ฯ ค่อนข้างมัน่ ใจว่าถ้าสินค้าทีผ่ า่ น การทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ราคาต้นทุน จะไม่ต่างจากที่ผลิตในประเทศเท่าใดนัก

ซึ่งในแง่ของต้นทุนสินค้าและเราสามารถที่ จะสู้ได้อยู่แล้ว ขณะที่ มั่นใจว่ายอดขายรวมทั้งปี 54 จะเป็นตามเป้าทีว่ างไว้วา่ จะขยายตัวได้ สูงถึง 20% โดยกลยุทธ์ในปีนี้ยังคงมุ่งเน้น การขยายฐานลูกค้าในต่างจังหวัดรวมถึง ตลาดโมเดิร์นเทรดมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ ปัจจุบันบริษัทฯ กำ�ลังรอสินค้าอีก 2 - 3 รายการ ซึ่งจะช่วยเสริมให้สินค้ากลุ่มนี้มี ความหลากหลายมาก เชื่ อ ว่ า จะช่ ว ย ผลักดันให้ยอดขายปีนี้เติบโตได้ตามเป้าที่ คาดไว้ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

SUSCO...เด้งแรงอย่าไล่ตาม!! SUSCO พุ่งกระฉูด 33% ออกอาการน่าสงสัย!! คาดนักลงทุนไล่ซื้อหุ้นดันราคาเข้าสู่ พื้นฐานเดิม หลังราคายังต่ำ�กว่าบุ๊คแวลู สวนทางราคาน้ำ�มันโลกพุ่ง-ผลประกอบการไม่ขี้เหร่ธุรกิจ NGV ไปได้สวย แต่เตือนระวังอย่าเผลอไล่ตาม เหตุราคาพุ่งขึ้นแรง สภาพคล่อง ไม่เสถียร ขณะที่ผู้บริหารมั่นใจรายได้ปีนี้โต 10% การลงทุนในตลาดหุน้ ไทยตลอด สัปดาห์ทผี่ า่ นมาถือว่าสร้างความแช่มชืน่ ให้นักลงทุนมากพอสมควร เนื่องจาก ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุจุดสูงสุดเดิมที่ 1,056 จุด ขึ้นไปแตะที่ระดับ 1,088 จุด ทำ�ให้นักลงทุนที่ติดอยู่บนยอดดอยมา นานกลับมาทำ�กำ�ไรและออกของกันได้ เต็มที่อีกครั้ง ส่วนหุ้นที่เคลื่อนไหวโดด เด่ น ต้ อ งยกให้ บ มจ.ซั สโก้ (SUSCO) หุน้ น้�ำ มันขนาดเล็กทีป่ กติไม่คอ่ ยมีสภาพ คล่อง ราคาซึมอยูใ่ นกรอบแคบมานาน... แต่ทว่าจู่ๆ SUSCO ก็ค่อยๆ เด้งจาก ระดับ 0.81 บาท ขึน้ ไปแตะ 1.08 บาท บวกขึ้นมา 0.27 บาท หรือ 33.33% ภายในไม่ กี่ วั น ทำ � การ..ออกอาการน่ า สงสัยยิ่งนัก!! ประเด็ น พื้ น ฐานทั่ วไปที่ ทำ �ให้ SUSCO วิ่งเป็นม้าคะนองศึก น่าจะเป็น เพราะราคาน้ำ�มันในตลาดโลกที่พุ่งสูง ปรี๊ด ชนิดหาแนวต้านไม่เจอเลยทีเดียว ล่ า สุ ด อยู่ ที่ 108 เหรี ย ญต่ อ บาร์ เ รล ทำ�นิวไฮรอบ 2 ปีกว่า นอกจากนี้หาก เข้าไปดูตัวเลขทางการเงินจะพบว่าราคา หุ้น SUSCO ยังต่ำ�กว่ามูลค่าทางบัญชี (บุค๊ แวลู) ที่ 1.25 บาท ซึง่ โดยธรรมชาติ ของหุ้ นพลังงานไม่ควรซื้อขายต่ำ�กว่า

มูลค่าทางบัญชีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในช่วง ที่ธุรกิจเข้าสู่จุดพีกแบบนี้ ขณะทีผ่ ลประกอบการของบริษทั ไม่ได้โดดเด่นมากนัก เรียกได้ว่ากลับมา ฟื้นตัวอีกครั้งมากกว่า หลังจากที่ขาดทุน ติดต่อกันมาในปี 51 - 52 ก่อนที่จะพลิก มีกำ�ไรในปี 53 - 54 เข้าสู่ภาวะปกติที่ ควรจะเป็น ส่วนผู้บริหารตั้งเป้าว่ารายได้ ปีนจี้ ะเติบโตประมาณ 10% ซึง่ รายได้หลัก จะมาจากการส่ ง ออกน้ำ � มั นไปขายยั ง ประเทศเพือ่ นบ้าน 40 - 50% ส่วนทีเ่ หลือ จะเป็นรายได้จากธุรกิจน้ำ�มันปิโตรเลียม ในประเทศ และจากการบริหารสถานี บริการ NGV ดังนั้น การที่ SUSCO ฉายแวว แจ่มจรัสในช่วงนี้ คงไม่ใช่การปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตอบรับแนวโน้มธุรกิจทีส่ ดใสในอนาคต แต่เป็นเพียงการปรับตัวเข้าสู่พื้นฐานของ บริษทั มากกว่า หลังจากทีร่ าคาหุน้ ต่�ำ เตีย้ เลี่ ย ดิ น มานาน ซึ่ ง อาการของหุ้ น ใน ลั ก ษณะนี้ ไ ม่ ค วรเข้ า ไปยุ่ ง มากนั ก เนื่องจากพอราคาหุ้นตอบรับพื้นฐานที่แท้ จริงแล้วก็จะนิ่ง ซึมลึกไปอีกนาน ทำ�ให้ หาจังหวะออกของยาก และสถิติในอดีต ของ SUSCO ก็ชชี้ ดั ว่า “ขาดสภาพคล่อง” บ่อยครั้ง

อย่างไรก็ตาม SUSCO จะน่าสนใจ ขึ้นมาทันทีหากบริษัทหันไปทำ�ธุรกิจสถานี บริการ NGV อย่างเต็มรูปแบบ เพราะธุรกิจ ดังกล่าวมีมาร์จิ้นสูง และมีอัตราการเติบโต ที่โดดเด่นในอนาคต นอกจากนี้การลงทุน ในธุรกิจ NGV จะเน้นไปที่การซื้อกิจการทรัพย์สินเป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นสตอรี่ที่ดี สำ�หรับนักลงทุน

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554

ข้างขึ้นข้างแรม

Lifestyle Station by Jackal_XIII

ข้างขึน้ ข้างแรม (The Moon’s Phases) คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทเี่ รามองเห็นดวงจันทร์เปลีย่ นแปลง เป็นเสี้ยว บางคืนก็เสี้ยวเล็ก บางคืนก็เสี้ยวใหญ่ บางคืนสว่างเต็มดวง บางบางคืนก็มืดหมดทั้งดวง การที่เรามอง เห็นการเปลีย่ นแปลงเช่นนี้ เพราะว่าดวงจันทร์มรี ปู ร่างเป็นทรงกลม ไม่มแี สงในตัวเอง แต่ได้รบั แสงจากดวงอาทิตย์ ด้านมืดของดวงจันทร์เกิดจากส่วนโค้งของดวงจันทร์บังแสง ทำ�ให้เกิดเงามืดทางด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ เมื่อมองดูดวงจันทร์จากพื้นโลก เราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์มีขนาดเปลี่ยนไปเป็นวงรอบ ใช้เวลา 29.5 วัน คนไทยแบ่งเดือนทางจันทรคติออกเป็น 30 วัน คือ ขึ้น 1 ค่ำ� - ขึ้น 15 ค่ำ� และ แรม 1 ค่ำ� - แรม 15 ค่ำ� โดยถือให้วันขึ้น 15 ค่ำ� (ดวงจันทร์สว่างเต็มดวง), แรม 15 ค่ำ� (ดวงจันทร์มืดทั้งดวง), แรม 8 ค่ำ� และขึ้น 8 ค่ำ� (ดวงจันทร์สว่างครึ่งดวง) เป็นวันพระ วันแรม 15 ค่ำ� คือ เมื่อดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์จะหันแต่ทางด้านมืดให้โลก ดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้าใน ตำ�แหน่งใกล้กับดวงอาทิตย์ ทำ�ให้เราไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้เลย วันขึ้น 8 ค่ำ� คือ เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนมาอยู่ในตำ�แหน่งทำ�มุมฉากกับโลก และดวงอาทิตย์ทำ�ให้เรามองเห็นด้านสว่างและด้านมืดของดวง จันทร์มีขนาดเท่าๆ กัน วันขึ้น 15 ค่ำ� หรือ วันเพ็ญ คือ ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หันด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์เข้าหาโลก ทำ�ให้ เรามองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง วันแรม 8 ค่ำ� คือ ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในตำ�แหน่งทำ�มุมฉากกับโลก และดวงอาทิตย์ ทำ�ให้เรามอง เห็นด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์มีขนาดเท่าๆ กัน นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้อีกบางประการเช่น - วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ� ดวงจันทร์จะอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ดังนั้นเราจึงเห็นดวงจันทร์จะขึ้น ทางทิศตะวันออก ขณะที่ดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก - ดวงจันทร์ขึ้นช้า วันละ 50 นาที - ข้างขึ้น : เราจะเห็นดวงจันทร์ในช่วงหัวค่ำ� ข้างแรม : เราจะเห็นดวงจันทร์ในช่วงรุ่งเช้า ขณะที่เวลาดวงจันทร์ปรากฏเป็นเสี้ยวบาง แต่เราก็สามารถมองเห็นด้านมืดของดวงจันทร์ได้ เป็นเพราะแสงอาทิตย์ส่องกระทบพื้นผิวโลก แล้วสะท้อนไปยังดวงจันทร์ เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “เอิร์ธไชน์” (Earth Shine)

Photo Release

AIM เปิดตัวผู้บริหารใหม่ นางกนกวัลย์ วรรณบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำ�กัด (มหาชน) หรือ AIM (คนกลาง) พร้ อ มด้ ว ยนายพงศ์ สิ ท ธิ์ จิ ต ตโอวาท กรรมการผู้จัดการ และ นายประสพโชค จันทรมงคล ผู้ อำ � นวยการฝ่ า ยพั ฒ นาธุ ร กิ จ บริ ษั ท เอนโม ร่ ว มแถลงข่ า วทิ ศ ทางดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ภายหลังจากการเข้ามาบริหารงานในฐานะเอ็มดี คนใหม่ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

แอร์เอเชีย อวดโฉมเครื่องบินใหม่ 30 ปีคาราบาว พร้อมเปิดบินประหยัดเริ่มต้น 730 บาท

สายการบินแอร์เอเชีย อวดโฉมเครื่องบินแอร์บัสใหม่เพ้นท์ลาย “30 ปีคาราบาว” บินลัดฟ้าให้บริการร่วมสร้างสีสัน 30 ปีคาราบาวแล้ววันนี้ พร้อมอัดโปรโมชั่นกระตุ้นท่องเที่ยว โดยแอร์เอเชีย ฉลองมหกรรมดนตรี ครั้งยิ่งใหญ่ กับโปรโมชั่น “30 ปีคาราบาว” ให้ทุกคนเดินทางชมคอนเสิร์ต ได้ง่ายขึ้น เส้นทางในประเทศ ราคารวมเริ่มต้นเพียง 730 บาท สำ�รองที่ นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 10 เม.ย. 54 เพื่อเดินทางตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 15 ส.ค. 54 ตรวจสอบโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ AirAsia.com หรือสำ�รองที่ นั่งพร้อมห้องพัก 3 วัน 2 คืนกับแอร์เอเชียโก เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว ครบวงจร ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นที่ 2,330 บาท/คน รายละเอียดเพิ่มเติม AirAsiaGO.com

มุมประกัน

ธนบรรณ-ไทยคาร์ดิฟประกันชีวิต มอบสินไหม ลูกค้าโครงการ สมาย แคร์

นายเอกวุฒิ บุญปัญญา (ที่3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บจก.ธนบรรณ ในเครือธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด และ บจก.ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต ในกลุ่มไทยประกันชีวิต มอบสินไหม ลูกค้าสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ในโครงการสมายแคร์ มูลค่า 73,179 บาท ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของ นายสุริยันต์ แสงกล้า ซึ่งได้ ทำ�ประกันชีวิตในโครงการ “สมายแคร์” ไว้กับ บจก.ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิตผู้เอาประกันภัยซึ่งเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ ซึ่งกรมธรรม์ที่ทำ�ไว้คุ้มครองวงเงินสินเชื่อทั้งหมดและ ผู้รับผลประโยชน์ยังได้รับสินไหมเพิ่มเติมกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ

ไทยคม คว้ารางวัลชนะเลิศ “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” จากสมาคมเทเลพอร์ตโลก ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) รับรางวัลชนะเลิศด้าน “ความรับผิดชอบต่อ สังคมขององค์กร” หรือ “Corporate Social Responsibility Award” จากสมาคมเทเลพอร์ตโลก ประจำ�ปี 2554 โดยมีบริษัทที่เข้ารอบสุดท้าย ก่อนตัดสินทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ บริษัท Arqiva Satellite & Media, บริษัท Harris/CapRock, บริษัท NewCom และ บมจ.ไทยคม สำ�หรับ การประกาศผลรางวัลเทเลพอร์ตชนะเลิศในประเภทต่างๆ ประจำ� ปี 2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุม วอล์ลเตอร์ อี.วอชิงตัน (Walter E. Washington Convention Center) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ี 3

“โศภนา เจนบวร” กับความท้าทายครั้งใหม่ เมื่ อ ถามถึ ง เหตุ ผ ลสำ � คั ญ ในการย้ า ยสั ง กั ด ในครั้ ง นี้ โศภนา เผยว่า การย้ายมายัง บลจ.ไทยพาณิชย์ ถือเป็นโอกาสที่ สำ�คัญครั้งใหม่ มีความท้าทายที่น่าสนใจมากมาย นั่นคือเหตุผล หลักในการเปลี่ยนแปลง แม้มีบางกระแส หรือเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า การโยกย้าย ครัง้ นี้ เป็นเรือ่ งของความขัดแย้งภายในจากทีเ่ ก่า หรือกระทัง่ การทุม่ ซื้อตัวของที่ใหม่ เรื่องนี้ โศภนา ได้ให้ความกระจ่างอย่างชัดเจนว่า

“โศภนา เจนบวร”

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด การมายัง บลจ.ไทยพาณิชย์ เป็น เพียงการเปลีย่ นแปลงทัว่ ๆ ไป คือ เมือ่ มีโอกาสใหม่ทนี่ า่ สนใจ และท้าท้าย ก็ถอื เป็นเรือ่ งปกติ คนทำ�งานทุกๆ คนก็คงทำ�เช่น เดียวกัน “ไม่มีการซื้อตัว จาก บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือความ ขัดแย้งใดๆ กับ บลจ.กสิกรไทย ทั้งสิ้น การโยกย้าย ปรับเปลี่ยน ล้วนเป็นเรื่องปกติในชีวิตการทำ�งานอยู่แล้ว คงไม่มีใครอยู่ในที่ใดที่หนึ่งตลอดกาลหรอก เรามองว่าที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ มีอะไรที่น่าสนใจ เป็นบริษัทจัดการกองทุนขนาดใหญ่ที่น่าสนใจ พอมีโอกาส ก็เลยอยากทำ� อยากนำ�ประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถ ของเรามาปรั บ ใช้ เพื่ อ ความสำ � เร็ จ ของที ม งาน และเป้าหมายของบริษัทฯ” ...ติดตามต่อฉบับหน้า...

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554

คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้อาจมีแรง ขายทำ�กำ�ไร หลังตลาดฯ ปรับขึ้นมากพอ สมควร โดยประเมินแนวรับ 1,080 จุด และแนวต้าน 1,092 จุด ปัจจัยที่ต้อง ติ ด ตามคื อ การทยอ ยประกาศ ตั ว เลข เศรษฐกิจของ ธปท. และกระทรวงการคลงั ที่จะนำ�ผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิใน ญี่ ปุ่ น เข้ า มารวมใน สมมติ ฐ าน รวมถึ ง ประเด็นเงินเฟ้อที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจ ให้ความสนใจ กลยุทธ์แนะนำ�ขายทำ�กำ�ไร และติดตามสถานการณ์ตลาดหุ้นใกล้ชิด

ประเมินดัชนีตลาดหุน้ ไทยวันนี้ อาจผั น ผวนจากแรงขายทำ � กำ � ไร ระหว่างวัน แต่มีโอกาสฟื้นตัวได้ใน กรอบจำ�กัด หลังวานนี้ ดัชนีฯ ปรับขึ้น มาก และใกล้ วั น หยุ ด ยาวเทศกาล สงกรานต์ กลยุ ท ธ์ แ นะนำ � เก็ ง กำ �ไร หุ้นรายตัว โดยเฉพาะหุ้นที่ราคายังต่ำ� กว่าตลาดฯ อาทิ MAJOR และ IVL ประเมินแนวรับ 1,082 - 1,074 จุด และแนวต้าน 1,093 - 1,100 จุด

หน้า 13

แนวโน้มการซื้อขายวันนี้ คาดว่า ดัชนีฯ มีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้ต่อ โดย ประเมินแนวต้านที่ 1,095 จุด และแนว รับที่ 1,080 จุด ทัง้ นี้ ตลาดฯ ยังได้ปจั จัย หนุนจากเม็ดเงินทีไ่ หลเข้า หลังยังมีปญั หา ในสหภาพยุโรป (อียู) กรณีมูดี้ส์อินเวส เตอร์ เซอร์วิส ประกาศปรับลดอันดับ ความน่าเชื่อถือในบางประเทศ ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่ดอี ย่างทีค่ าด ส่งผลให้เม็ดเงินยังคงอยู่ในภูมิภาคเอเชีย

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษ�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 เมษ�ยน 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,879.11 4.42% 5,724.59 13.46% 13,581.15 31.94% 21,332.76 50.17%

2,994.48 7.04% 5,086.09 11.96% 10,658.81 25.07% 23,778.22 55.93%

-1,115.37 638.5 2,922.34 -2,445.46

Last Update

07/04/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,089.21 770.96 1,677.33 287.45

07/04/11

Chg 13.08 11.21 22.92 1.65 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg 1.22 1.48 1.39 0.58 42,517.60 925.28

17:01:55

AGRO 2.5 Decline 28% No C hange 23%

2

A dv ance 49%

TECH

CONSUMP

1.5

1.32

1 0.5 -0.66 0

0.11

-0.5

SERVICE

Decline 31% No C hange 26%

A dv ance 43%

0.37

RESOURC 1.73

-1

0.54

1.45 FINCIAL

INDUS 2.19

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษ�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 เมษ�ยน 2554

PTT

( Day )

: PTT 2,000,000 1,800,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 377.00 Chg 9.00  %Chg 2.45  Open 370.00  High 377.00  Low 369.00  Prev 368.00  Avg 373.61  AccVol 6,933,300  AccVal(K฿) 2,590,333  %Fluct 2.14  P/E 12.94  P/BV 2.19  DPS(Baht) 5.50  Yield(%) 2.78  EPS(Baht) 29.14  MktCap(Mil.) 1,075,247  Broker Target Update KS 422 05/04/11 หลักทรัUSพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น390 ต์การเปลีย่ นแปลง 30/03/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 30/03/11 ค่าการ TRINITYม่ ขึน้ มากที410

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,600,000 1,400,000

Vol.

1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 377.00

376.00

375.00

Price

374.00

373.00

372.00

371.00

370.00

369.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษ�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 เมษ�ยน 2554

IVL13CB

( Day )

Price & Fundamental Symbol IVL13CB

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: IVL13CB

1.08 0.10  10.20  1.01  1.08  1.00  0.98  1.04  31,352,800  32,693  7.69  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  184  Target Update

No Comment

8,000,000 7,000,000 6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1.08

1.07

1.06

Price

1.05

1.04

1.03

1.02

1.01

1.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษ�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 เมษ�ยน 2554

CIMBT

( Day )

Price & Fundamental Symbol CIMBT

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: CIMBT

5,000,000 4,500,000 4,000,000

3.28 0.06  1.86  3.26  3.42  3.20  3.22  3.33  25,773,800  85,798  6.61  65.60  4.49  N/A  N/A  0.05  53,516  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,500,000

Vol.

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 3.42

3.40

3.38

3.36

Price

3.34

3.32

3.30

3.28

3.26

3.24

3.22

3.20

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 590 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554

คำ�คมการลงทุน จากที่ ผ่ า นมามั น ชั ด เจนว่ า นั ก ลงทุ น จะสามารถสร้ า งความมั่ ง คั่ ง จากตลาดหุ้ น ได้ “หากพวกเขามีภาวะจิตใจที่มั่นคง” Warren Buffett

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 8 เม.ย.2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you