Page 1

Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.

News Station 5 7 8

9

เวียดน�มเผยยอดส่งออกย�ง ก.พ.ทะลุ 3 หมื่นตัน IBANKค�ดQ2/54 ออกบอนด์อิสล�ม5พันลบ. THANA รับสภ�พQ1/54 ร�ยได้หดชัด

Dynamic Station Gold Trend

TWZ ตั้งเป้�ร�ยได้ปนี ้ี 4 พันลบ.

ขอกว�ดม�ร์เก็ตแชร์ตล�ดเฮ�ส์แบรนด์ 20% TWZ ไม่ง้อ 3G ไร้ทิศทาง ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 4 พันล้านบาท จากปี ก่อนทำ�ได้ 3.8 พันล้�นบ�ท ขอกว�ดม�ร์เก็ตแชร์ตล�ดเฮ�ส์แบรนด์ 20% เล็งขย�ยฐ�นลูกค้�ต่�งประเทศรวม 10 ประเทศ ในปีนี้ จ�กปัจจุบันมีแล้ว 3 พร้อมเผยจ่อบุ๊กร�ยได้จ�กธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ใน Q1/54 ต่อหน้า 3 กว่าจะมาเป็นเสือ

10

Lifestyle Station ท้องฟ้�สีฟ้�

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

เล่นเป็นตัว

KIAT เพิ่มน้ำ�หนักลุยง�นขนส่งต่�งแดน HTECH ว�งเป้�ร�ยได้ปีนี้ 400-450 ลบ.

ต่อหน้า 3

ต่อหน้า 4

น�น�ทัศนะกับผู้นำ� BANPU

“ชนินท์ ว่องกุศลกิจ” ตอนที่ 1

ต‡อหนˆา 12

SET News ปี 53 บจ. ทำ�สถิติ กำ�ไรรวมสูงสุด เป็นประวัติก�รณ์ กว่� 6.1 แสนล้�นบ�ท ต่อหน้า 8

Hot to Day

SF ย่องขยับขึ้น ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554 TWZ ตั้งเป้า (ต่อจ�กหน้� 1)

น�ยพุ ท ธช�ติ รั ง คสิ ริ กรรมก�รผู้จดั ก�ร บมจ.ที ดับบลิวแซด คอร์ ป อเรชั ่น (TWZ) เปิ ด เผยว่� ในปี 54 บริษัทฯ ตั้งเป้�ร�ยได้รวม 4,000 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 53 ทีม่ รี �ยได้ 3,800 ล้�นบ�ท โดยร�ย ได้ 200 ล้�นบ�ท จะม�จ�กยอด ข�ยในต่�งประเทศผ่�นบริษัทย่อย TWZ International Limited (Hong Kong) ขณะที่ผลก�รดำ�เนินง�น ไตรม�ส 1/54 ค�ดว่�ยอดข�ยจะ ใกล้เคียงไตรม�ส 1/53 โดยบริษทั ฯ น่�จะรับรู้ร�ยได้จ�กธุรกิจพัฒน� อสังห�ริมทรัพย์โครงก�ร The WIZ รัชด�ที่ได้ลงทุนไปแล้ว 140 ล้�น บ�ท ซึ่งขณะนี้มียอดโอนประม�ณ 8-10 ห้อง จ�กทั้งหมด 16 ห้อง คิดเป็นยอดข�ยกว่� 80 ล้�นบ�ท ส่ ว นกรณี ห �กบริ ก �ร โทรศัพท์มือถือในระบบ 3G ยังไม่ ส�ม�รถเปิดให้บริก�รได้ ก็ไม่มีผลก ระทบต่ อ TWZ แต่ อ ย่ � งใด แต่ บริษทั ฯ ก็ยงั คงปรับตัวเตรียมคว�ม พร้ อ มอยู ่ต ลอดเวล� และห�ก บริก�ร 3G เกิดได้เมือ่ ไหร่ ท�ง TWZ ก็พร้อมจะนำ�เครื่องโทรศัพท์ ในระดับดังกล่�วเข้�ม�ทำ�ตล�ดได้ ทันที ขณะที่ปญั ห�ท�งเศรษฐกิจใน ปัจจุบัน อ�จกระทบต่อกำ�ลังซื้อ ของผู้บริโภค ทำ�ให้ชะลอก�รจับ จ่�ยใช้สอยลง หรือซื้อโทรศัพท์มือ ถือเครื่องใหม่น้อยลง และในที่สุด อ�จทำ�ให้ร�ค�เครื่องโทรศัพท์มือถือ ในตล�ดรวมมีร�ค�ถูกลงได้อีก น � ย นิ ธิ ชั ย ่ชื น่ มื น ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชี ให้ข้อมูล เพิ่มเติมว่� ในปีนี้ บริษัทฯ มีแผน ขย�ยฐ�นลูกค้�ไปต่�งประเทศรวม 10 ประเทศ จ�กปัจจุบันที่มีแล้ว 3 ประเทศ ได้ แ ก่ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ , อินโดนีเซีย และอินเดีย ซึ่งประเทศ ที่มีแผนจะขย�ยตล�ดได้แก่ พม่�, ม�เลเซีย และในยุโรปบ�งประเทศ ในลักษณะของ OEM คือ ผลิตตัว

เครื่องให้แต่ละประเทศไปติดแบรนด์ ตัวเองก่อนออกจำ�หน่�ย ภ�พรวมปีนี้ TWZ ตั้งเป้� ยอดข�ยรวม 1.5 - 1.6 ล้�นเครื่อง เพิ่มจ�กปีก่อนที่มียอดข�ยรวม 1.4 ล้ � นเครื ่อ ง และปั จ จุ บั น มีก �ร จำ�หน่�ยผ่�นร้�น 7-Eleven, ก�รก ระจ�ยสิ น ค้ � ไปยั ง ร้ � นตั ว แทน จำ�หน่�ยกว่� 300 ร�ยทั่วประเทศ

KIAT เพิ่มน้ำ�หนัก (ต่อจ�กหน้� 1)

น ยรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ น�ยเกี กรรมก�รผู้จดั ก�ร บริษทั เกียรติธน� ขนส่ง จำ�กัด (มห�ชน) หรือ KIAT เปิดเผยถึงแนวโน้มธุรกิจขนส่งในปี นี้ว่� จะยังเติบโตในทิศท�งที่ดีต่อ เนื่องจ�กปีที่ผ่�นม� โดยบริษัทฯ มี แผนจะขนส่งสินค้�ไปยังประเทศ แถบเพื่อนบ้�นม�กขึ้น โดยเฉพ�ะ

News Station รวมถึงก�รจำ�หน่�ยอินเตอร์แบรนด์ เพิ ่ม ขึ ้น เช่ น โซนี ่ อี ริ ค สั น และ ซั ม ซุ ง ที ่จ ะนำ � ม�จำ � หน่ � ยช่ ว ง ไตรม�ส 2/54 พร้อมตั้งเป้�รักษ� ม�ร์เก็ตแชร์ในตล�ดมือถือรวมที่ 8 - 9% จ�กยอดข�ยรวมทั้งหมดที่ ค�ดว่�จะอยู่ที่ 9 ล้�นเครื่อง หรือ ห�กคิดเฉพ�ะเฮ�ส์แบรนด์ของ TWZ แล้ว จะมีม�ร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 20%

สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�น ในปี 53 บริษัทฯ มีร�ยได้จ�กก�ร ข�ยและบริก�ร 3,873 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 8.81% จ�กปีก่อน ในส่วน ของอัตร�กำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.28% ลดลงจ�ก 11.39% จ�กงวดปีก่อน เนื ่อ งจ�กก�รแข่ ง ขั น ในตล�ด โทรศัพ ท์ เ คลื ่อ นที ่ และอุ ป กรณ์ สื่อส�รมีม�กขึ้น ทำ�ให้บริษทั ฯ ต้อง จัดกิจกรรมท�งก�รตล�ด เพื่อช่วย ในก�รจัดจำ�หน่�ย ทำ�ให้กำ�ไรสุทธิ ในปี 53 มีจ�ำ นวน 101.39 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนประม�ณ 41.22 ล้านบาท พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะ กรรมก�รบริ ษั ท ฯ เมือ่ วั น ที ่ 28 กุ ม ภ�พั น ธ์ 2554 มีม ติ ใ ห้ จ่ � ย เงินปันผลจำ�นวน 0.0175 บ�ทต่อ หุ ้น กำ � หนดร�ยชื ่อ ผู ้ที ่ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ เงินปันผลวันที่ 24 มีน�คม 54 ปิด สมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมร�ยชื่อผู้ ถือหุ้นวันที่ 25 มีน�คม 54 และวัน ที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 22 มีน�คม 54 และกำ�หนดจ่�ย เงินปันผล 20 พฤษภ�คม 54

ประเทศล�วที่เป็นตล�ดสำ�คัญ ขณะ เดียวกันบริษัทฯ ยังศึกษ�ตล�ด ขนส่งสินค้�อุตส�หกรรมในประเทศ เพื่อนบ้�น ทั้งนี้ค�ดหวังรับง�นใน ต่�งประเทศของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น อย่�งชัดเจน จ�กปัจจุบันที่ร�ยได้ จ�กต่�งประเทศคิดเป็น 5% ของ ร�ยได้รวม และจะผลักดันร�ยได้ขอ

งบริษทั ฯ ให้เติบโตในทิศท�งทีด่ ขี นึ้ เช่นกัน น�ยเกียรติชัย กล่�ว “ ธุ ร กิ จ ข น ส่ ง สิ น ค้ � อุตส�หกรรมขย�ยตัวดีตอ่ เนื่องโดย เฉพ�ะธุรกิจขนส่งส�รเคมีท้งั ในและ ต่�งประเทศถือว่�ยังดี พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีแผนขย�ยไลน์ให้บริก�ร ขนส่งสินค้�ประเภทอื่นๆ ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

KIAT เพิ่มน้ำ�หนัก (ต่อจ�กหน้� 3)

ให้ ค รอบคลุ ม ม�กขึ้ น เพื่อเพิ่มโอก�สใหม่ๆ ท�งธุรกิจ และสร้�งร�ยได้ในอน�คต รวมถึง ก�รบริห�รคลังสินค้�ครบวงจร และ จ�กก�รมุง่ ขย�ยธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง เชื่อว่�ในปี 2554 บริษทั ฯ จะส�ม�รถ ผลักดันร�ยได้ให้เติบโตได้ในอัตร� 5 - 10% จ�กปีที่ผ่�นม�” น�ยเกียรติชยั กล่�วถึงผล ประกอบก�รงวดประจำ�ปี 53 สิ้น สุดวันที่ 31 ธันว�คม 53 ว่�บริษัทฯ มีร�ยได้รวม 877.34 ล้�นบ�ท เพิ่ม ขึ้นจ�กงวดเดียวกันของปี 52 ที่มี ร�ยได้ 593.27 ล้�นบ�ท คิดเป็นก�ร เพิ่มขึ้น 284.07 ล้�นบ�ท หรือร้อย

HTECH วางเป้า(ต่อจ�กหน้� 1)

น�ยพีท ริมชล� กรรมก�ร ผู้จดั ก�ร บริษทั แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี จำ � กั ด (มห�ชน) หรื อ HTECH เปิดเผยว่� ในปีน้บี ริษทั ฯ ตั้งเป้�ร�ย ได้ไว้ที่ 400 - 450 ล้�นบ�ท (จ�ก ปีกอ่ นมีร�ยได้รวม 368.82 ล้�นบ�ท)

News Station

หน้า 4

ละ47.88 ขณะเดียวกันบริษัทฯ มี กำ�ไรสุทธิหลังหักษี 194.38 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษี 137.43 ล้�นบ�ท คิดเป็นก�รเพิ่มขึ้น 56.95 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 41.43 ส่วน กำ�ไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจ�ก 0.82 บ�ท ในปี 52 ม�เป็น 0.97 บ�ทในปี 53 อย่ � งไรก็ ต �ม ในก�ร ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้ง ที่ 1/54 เมื่อวันที่ 22 กุมภ�พันธ์ที่ ผ่ � นม� ที ่ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ จ่ � ย เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นงวดครึ่งหลังปี 2553 (1 กรกฎ�คม - 31 ธันว�คม 53) อัตร�หุ้นละ 0.35บ�ท เมื่อรวม

กับก�รจ่�ยปันผลงวดระหว่�งก�ล (1 มกร�คม - 30 มิถุน�ยน 53) ที่ อัตร�หุ้นละ 0.25 บ�ท ทำ�ให้ทั้งปี 53 บริษัทฯ จ่�ยเงินปันผลให้ผู้ถือ หุ้นในอัตร�หุ้นละ 0.60 บ�ท โดย

ก�รจ่�ยเงินปันผลงวดใหม่ กำ�หนด ให้จ่�ยในวันที่ 29 เมษ�ยน 54 ซึ่ง บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ� อนุมัติในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 เมษ�ยน 54

โดยสัดส่วนร�ยได้ดงั กล่�วจะม�จ�ก ธุรกิจผลิต รับจ้�งผลิต และจำ�หน่�ย เครื่องมือที่ใช้ในก�รตัดเฉือนโลหะ ซึ่งมีอัตร�ก�รเติบโตอยู่ในทิศท�งที่ ดี และมีค�ำ สั่งซื้อเข้�ม�อย่�งต่อเนื่อง รวมทั ้ง อุ ต ส�หกรรมรมชิ ้น ส่ ว น

อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนฮ�ร์ดดิสก์ ไดร์ฟ ชิ้นส่วนย�นยนต์ ยังเติบโต ต�มภ�วะเศรษฐกิจอีกด้วย ขณะเดียวกันในไตรม�ส 2/54 บริษทั ฯ เตรียมออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ Polycrystalline Cubic Boron

Nitride Cutting Tools ซึ่งคงช่วย สนับสนุนให้ยอดข�ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจ�กก�รออกผลิตภัณฑ์ดัง กล่�วประม�ณ 3 ล้�นบ�ท/เดือน

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

หน้า 5

จีนค�ดยอดข�ดดุลงบประม�ณปีนี้ แตะ1.37 แสนล้�นดอลล์ ร�ยง�นข่�วต่�งประเทศระบุว่� กระทรวง ร�ยง�นข่�วต่�งประเทศระบุว�่ น�ยร�จัต น�ค เล็งออกพันธบัตรกระตุ้นศก. เกษตรและก�รพัฒน�ชนบทเวียดน�มเปิดเผยตัวเลข กรรมก�รผู้จัดก�รทั่วไป ธน�ค�รเพื่อก�รพัฒน�แห่ง ร�ยง�นข่�วต่�งประเทศระบุว�่ กระทรวง เวียดน�มเผยยอดส่งออกย�ง ก.พ. ทะลุ 3 หมื่นตัน

ADB ชี้ศก.เอเชียอ�จขย�ยตัวช้�กว่� ค�ดก�รณ์เพร�ะน้ำ�มันแพง-เงินเฟ้อ

ว่� เวียดน�มได้ส่งออกย�งกว่� 30,000 ตันในเดือน กุมภ�พันธ์ คิดเป็นมูลค่� 135 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ สำ�หรับในช่วง 2 เดือนแรกของปี เวียดน�ม ส่งออกย�งรวม 106,000 ตัน มูลค่� 467 ล้�นดอลล�ร์ สหรัฐ เพิ่มขึ้น 38% ในแง่ของปริม�ณเมื่อเทียบกับ ช่วงเวล�เดียวกันของปีที่แล้ว “ร�ค�ส่งออกย�งของเวียดน�มปรับตัวสูง ขึ้นอย่�งต่อเนื่อง เนื่องจ�กทั่วโลกเกิดภ�วะสภ�พ อ�ก�ศเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มว่� อุปท�นย�งจะลดลง” ทัง้ นีร้ �ค�ส่งออกย�งเฉลี่ยในเดือนมกร�คม อยู่ที่ 4,403 ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน พุ่งขึ้น 75% จ�กช่วง เวล�เดียวกันของปีที่แล้ว

เอเชีย (เอดีบี) กล่�วว่� เศรษฐกิจเอเชียอ�จขย�ยตัว ช้�กว่�ที่ได้มีก�รค�ดก�รณ์ไว้ และอ�จปรับลดค�ด ก�รณ์ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ เนื่องจ�กแรงกดดัน จ�กเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลม�จ�กร�ค�น้ำ�มันดิบ ที ่พุ ่ง ทะย�นเพร�ะสถ�นก�รณ์ ค ว�มไม่ ส งบใน ตะวันออกกล�ง “ตอนนี้เศรษฐกิจเอเชียจะยังไม่ได้รับผลกระ ทบม�กนักจ�กร�ค�น้ำ�มัน ที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจ�ก รัฐบ�ลและธน�ค�รกล�งของแต่ละประเทศได้เริ่มใช้ ม�ตรก�รที่จำ�เป็นใน ก�รรับมือกับเงินเฟ้อแล้ว อย่�ง อินเดียกับจีนก็เริ่มขึ้นดอกเบี้ยแล้ว แต่ห�กสถ�นก�รณ์ ในตะวันออกกล�งยังดำ�เนินต่อไป เศรษฐกิจของประเทศ เอเชียก็อ�จเริ่มได้รับผลกระทบ”

AFET “ทั้งพื้นฐ�น - เทคนิค กอดคอกดดัน” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคร�ะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) - ว�นนีม้ ปี ริม�ณก�รซือ้ ข�ย 859 สัญญ� สถ�นะคงค้�ง 2,524 สัญญ� - ปิด 177.60 บ./ก.ก. ลดลง 4.40 บ./ก.ก. (สัญญ�ส่งมอบเดือนต.ค. 54) ปัจจัยบวก - ผลเผลิตย�งเริม่ เบ�บ�ง เพร�ะเป็นช่วงย�งผลัดใบ - ย�งจีนบวกสวนร�ค�ย�งตล�ดอืน่ ในภูมภิ �ค - น้�ำ มัน - ทองยังทะย�นต่อเนือ่ ง จ�กคว�มกังวลในตะวันออกกล�ง ปัจจัยลบ - ร�ค�ปิดติดฟลอร์ - ผูป้ ระกอบก�รระบ�ยสินค้�ออกม�ต่อเนือ่ ง - เส้นเทคนิค เป็นข�ลง กลยุทธ์ - รอข�ยเมือ่ ร�ค�รีบ�วด์ (สัญญ�ส่งมอบเดือนต.ค. 54) - แนวรับ 160 บ./ก.ก. - แนวต้�น 170 บ./ก.ก

RSS3

ก�รคลังจีน ค�ดก�รณ์จีนจะมียอดข�ดดุลงบ ประม�ณในปี 2554 สูงถึง 1.37 แสนล้�นดอลล�ร์ หรือคิดเป็นสัดส่วน 2% ของตัวเลขจีดีพี ซึ่งสูง กว่�ปี 2554 ที่ระดับ 2.8% ของจีดีพี ทั้งนี้ กระทรวงก�รคลังค�ดตัวเลขก�ร ใช้จ�่ ยด้�นก�รคลังของจีนจะเพิ่มขึ้น 11.9% เป็น 10 ล้�นล้�นหยวน แต่ร�ยได้ด้�นก�รคลังจะเพิ่ม ขึ้นเพียง 8% เป็น 8.97 ล้�นล้�นหยวน ขณะที ่รั ฐ บ�ลจี น ว�งแผนที ่จ ะออก พันธบัตรมูลค่� 2 แสนล้�นหยวนในปีน้ี เพื่อระดม ทุนม�ใช้ในโครงก�รส�ธ�รณูปโภค ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำ�หนดขึ้นเพื่อ รองรับผลกระทบที่ เกิดขึ้นจ�กวิกฤตก�รเงินโลก

TFEX

“มีทั้งปัจจัยบวก- ลบ เก็งกำ�ไรไปก่อน” นางสาวปิน่ แก้ว สันติเมธวิรฬุ นักวิเคร�ะห์ตล�ดอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) หรือ PST SET50 Futures - ว�นนีม้ ปี ริม�ณก�รซือ้ ข�ย 10,594 สัญญ� สถ�นะคงค้�ง 33,565 สัญญ� - ปิด 699.00 จุด เพิม่ ขึน้ 6.60 จุด (สัญญ� S50H11 มี.ค. 54) ปัจจัยบวก - น้�ำ มันตล�ดโลกทะย�น หนุนหุน้ พลังง�น - แนวโน้มเลือกตัง้ ในประเทศชัดเจนม�กขึน้ - กนง.มีแววขึน้ ดอกเบีย้ สกัดเงินเฟ้อ - นักลงทุนต่�งช�ติซอ้ื สุทธิในตล�ดหุน้ 980.99 ล้�นบ�ท ปัจจัยลบ - ปัญห�ลิเบีย - ตะวันออกกล�งยังยืดเยือ้ - กลุม่ ผูช้ มุ นุมท�งก�รเมืองยังปักหลัก กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรในกรอบ (สัญญ� S50H11 มี.ค. 54) - แนวรับ 685 จุด - แนวต้�น 700 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 690 จุด แนวต้�น 705 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

หน้า 6

SF ย่องขยับขึ้น

SF ขยับสร้างฐานน้อยๆ ทว่าแน่นพอตัว วานนี้เวียนวนแถวๆ เส้น 6 บาทต้นๆ ได้อย่างน่าจับตา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ห้นุ จะทำาท่าพ้นขาลงอย่างแท้จริงได้แล้ว ทว่า รอบขาลงครั้งใหญ่หนก่อนที่แกว่งวูบฮวบฮาบจาก 7 บาทต้นๆ มาแอ้งแม้ง ที่ 5 บาท ปลายๆ ในช่วงกลาง-ปลายเดือนมกราคมนั้น มันยังสยองติดตา มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยระหว่างทางมีขยับรีบาวด์หลอกหลายหนเหลือเกิน ฉะนั้นหากรอบนี้จะพลิกฟื้นก็คงจะต้องระมัดระวังแรงขายสวนเล่นสั้น ประปรายที่อาจตามรังควานเส้นทางสวรรค์ได้ นักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า สัญญาณ ทางเทคนิคหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ แนวต้านอยูท่ ี่ 6.35 - 6.70 บาท แนวรับอยู่ที่ 6.10 - 6.00 บาท และจุดตัดขาดทุนคือ 5.85 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 7/03/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

SF 6.10 0.10 1.67 6.00 6.20 6.00 6.00 6.12

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

4,456,300 27,274 3.27 12.20 1.76 0.15 2.50 0.50 6,294

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05/04/53

1.

วันทำ�ก�รซื้อข�ยที่ผ่�นม�พบหุ้นซื้อ - ข�ย ที่ระดับราคา 6.15 บาทหนาแน่นสุด

2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) นายทวีฉัตร จุฬางกูร นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ นายณัฐพล จุฬางกูร WORLD FUND PTE. LIMITED

จำานวนหุ้น

(%)

235,371,350

22.93

118,236,600 59,544,204 51,000,000 50,037,133

11.52 5.80 4.97 4.88

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

ธนช�ตตั้งเป้�สินทรัพย์ทะลุ1ล้�นลบ.ใน2-3ปี นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้ า หน้ า ที ่บ ริ ห ารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ธนชาต จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ตั้งเป้าอีก 2 - 3 ปี มูลค่าสินทรัพย์จะเป็น 1 ล้านล้าน บาท หลังจากที่ธนาคารได้เข้าถือ หุ้ น และควบรวมธนาคาร นครหลวงไทย จำากัด (มหาชน) (SCIB) 99.95% แล้ ว ส่ ง ผล ทรั พ ย์ สิ น ของธนาคารธนชาต เติบโตขึ้นอย่างมาก มีสินทรัพย์ ก้ า วกระโดดขึ ้น มาเป็ น ธนาคาร อันดับ 5 ของประเทศ ด้วยมูลค่า 8.72 แสนล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึง ความแข็งแกร่งด้านทุนเมื่อรวมกับ ผ ล ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น ที ่ดี ม า ก และการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในปี 53 ที่ มี กำ า ไรเพิ ่ม ขึ ้น ถึ ง 116.4% มีชอ่ งทางในการให้บริการ ลู ก ค้ า ที ่เ ป็ น ลู ก ค้ า บุ ค คลและ สถาบันได้มากขึ้นในธุรกิจที่หลาก หลายยิ่งขึ้น และทำาให้ฐานของ ธนาคารมีความมั่นคงและพร้อม สำาหรับการเติบโต “ผลการควบรวมจะทำาให้

เรามีความพร้อมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ทางการเงินและมีบริการ เราจะมี สาขาไว้บริการลูกค้าเป็นกว่า 678 สาขาทั่วประเทศ มีเครื่อง ATM เพิ่มขึ้นเป็น 2,181 เครื่อง เชื่อว่า

ลูกค้าที่มีอยู่ 3.8 ล้านคนจะได้รับ บริการที่ดีครบวงจรจากพนักงาน ที่มีอยู่กว่า 1.6 หมื่นคน มั่นใจว่า นอกจากเป็ น ธนาคารที ่ใ หญ่ ยั ง มี บ ริ ก ารที ่เ ป็ น เลิ ศ อี ก ด้ ว ย”

IBANKค�ดQ2/54

ออกบอนด์อิสล�ม5พันลบ. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู ้จั ด การ ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมที่จะ ออกพั น ธบั ต รอิ ส ลาม วงเงิ น 5 พั น ล้ า นบาท โดยขณะนี ้อ ยู ่ ระหว่ า งขั ้น ตอนการหารื อ กั บ ที ่ป รึ ก ษาทางการเงิ น (FA) เกี่ยวกับรายละเอียดของรูปแบบ พั น ธบั ต รว่ า จะเป็ น อย่ า งไร โดยเบื้องต้นจะกำาหนดระยะเวลา ไว้ 3 - 5 ปี โดยเป็นการออก พันธบัตรแบบระยะสั้น เนื่องจาก

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยยังเป็นขาขึ้น ดั ง กล่ า วของสำ า นั ก งานคณะ จึงทำาให้จะกระทบต่อต้นทุนของ กรรมการกำ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ธนาคาร ทั้งนี้คาดว่าจะมีความ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลัง ชัดเจนภายในไตรมาส 2/54 จากที่พื้นที่ที่ธนาคารเตรียมจะซื้อ นอกจากนี ้ ธนาคารยังอยู่ ไม่เป็นไปตามเป้า โดยลดลงเหลือ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร จั ด ตั ้ง ก อ ง ทุ น ประมาณ 8,000 ตารางเมตร อสังหาริมทรัพย์อิสลาม วงเงินไม่ จากเดิมที่กำาหนดจะซื้อ 12,000 เกิน 1.4 พันล้านบาท เพื่อนำาเงิน ตารางเมตร ทุนมาซื้ออาคารสำานักงาน ซึ่งเป็น สำ า หรั บ แผนการเพิ ่ม ทุ น สำานักงานใหญ่ของธนาคารอิสลาม นั้น ที่ผ่านมาได้เสนอให้กระทรวง ซึ ่ง ขณะนี ้อ ยู ่ร ะหว่ า งการปรั บ การคลังพิจารณาแผนดังกล่าวแล้ว เปลี่ยนกฎเกณฑ์การออกกองทุน เบื้องต้นได้กาำ หนดวงเงินไว้ 10,000

นายสมเจตน์ กล่าว สำาหรับการโอนและการ โอนกิ จ การระหว่ า งธนชาตและ นครหลวงไทย คาดว่าจะได้รบั การ อนุมตั แิ ผนการควบรวมกิจการแบบ เ บ็ ด เ ส ร็ จ จ า ก ธ น า ค า ร แ ห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ในเดื อ น มีนาคมนี้ หรือในไตรมาส 1/54 ซึ่งภายหลังการควบรวมกิจการแล้ว เสร็จจะใช้ชื่อว่า ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) และหลังจากได้ รับการอนุมัติจากธปท. คาดว่าจะ มี ก ารเรี ย กประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ของ ธนาคารทัง้ สองแห่ง เพื่อขอมติ อนุมัติในเดือนเมษายนก่อนช่วงวัน หยุดสงกรานต์ นอกจากนี ้ ธนาคารฯ ตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อในปีนี้ ไว้ท ี่ 8 - 10% มาจากการรวมฐาน สินเชื่อของธนาคารทั้ง 2 แห่งเข้า ด้วยกัน ประกอบกับในปีน้ปี ระเมิน ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดพี )ี จะอยูท่ ี่ 5 - 7% และอัตรา เงิ น เฟ้ อ ในปี นี ้ค าดว่ า จะอยู ่ที ่ ประมาณ 3.5% ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยาย ธุรกิจทั้งการขยายสาขา การเพิ่ม ช่องทางให้บริการ โดยเฉพาะการ ปล่อยสินเชื่อธนาคารที่คาดว่าจะ สามารถขยายสินเชื่อได้ถึง 1 แสน ล้านบาท โดยอัตราส่วนเงินกองทุน ต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือ BIS Ratio ปัจจุบันอยู่ที่ 12% ส่วนการเข้าจด ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ขณะนี ้ธ นาคารได้ ส่ ง เรื ่อ งให้ กั บ กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาอยู ่ แต่เชื่อว่าอาจจะชะลอออกไปก่อน โดยการตัดสินใจจะต้องขึ้นอยู่กับ กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณา เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำานวน 49% ของธนาคาร www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

ปี 53 บจ. ทำ�สถิติกำ�ไรรวมสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ กว่า 6.1 แสนล้านบาท น า ย จรั มพ ร โ ชติ ก เสถี ย ร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำานวน 463 บริษทั หรือ 91.68% ของบริษทั จดทะเบียน ทั ้ง หมด 505 บริ ษั ท (รวมกองทุ น อสังหาริมทรัพย์ 30 กองทุน) ได้นำาส่งผล การดำาเนินงานงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แล้ว โดยมีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม อุตสาหกรรม รวมกำาไรสุทธิ 614,299 ล้าน บาท เพิ ่ม ขึ ้น จากปี ก่ อ นซึ ่ง มี กำ าไรรวม 463,908 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 32.42% และมียอดขายรวม 7,339,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.87% ขณะที่ผลการดำาเนินงาน งวดไตรมาส 4 ปี 2553 บริษทั จดทะเบียน มี กำ า ไรสุ ท ธิ ร วม 165,817 ล้ า นบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีกอ่ น 41.86%

News Station

หน้า 8

และมียอดขายรวม 1,947,221 ล้านบาท (PTT) บมจ.ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม เพิ่มขึ้น 12.48% จากงวดเดียวกันของปี (PTTEP) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) บมจ. บ้านปู (BANPU) และ บมจ.ธนาคาร ก่อน ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนในตลาด กรุงเทพ (BBL) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกำาไรสูงสุด หลักทรัพย์ฯ (SET) ที่ส่งงบการเงินงวดปี 2553 มีบริษัทที่มีกำาไรสุทธิ 413 บริษัท 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ กลุ ่ม ทรั พ ยากร กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หรือ 86.40% สำ า หรั บ บริ ษั ทในกลุ ่ม SET100 และก่อสร้าง กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่ม มีกำาไรสุทธิในปี 2553 รวม 521,213 ล้าน บริ ก าร ในขณะที ่ห มวดอุ ต สาหกรรม บาท คิดเป็น 84.40% ของกำาไรสุทธิของ ที่มียอดกำาไรสุทธิสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บริษัทจดทะเบียนรวม เพิ่มขึ้น 26.92% หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวด จากปีก่อน โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 17.14% ธนาคาร หมวดวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง หมวด และกำ าไรจากอั ต ราแลกเปลี ่ย นเพิ ่ม ขึ ้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 133.05% และมีภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง หมวดพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยทั ้ง 1.08% ในขณะที่ตน้ ทุนขายเพิ่มขึ้น 18.45% 5 หมวดอุ ต สาหกรรมมี กำ า ไรสุ ท ธิ ร วม ส่งผลให้อัตรากำาไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย 434,357 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น 70.71% ของกำาไรรวมทั้งหมด จาก 19.35% เป็น 18.45% ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนที่มีกำาไร สุทธิสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. ปตท.

THANA รับสภาพQ1/54 รายได้หดชัด นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ยโครงการใหม่ ที ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป นนทบุร ี 3 โครงการ และภูเก็ตอีก 2 รายการ จำากัด (มหาชน) หรือ THANA เปิดเผยว่า ประกอบไปด้วยโครงการเดอะคลัสเตอร์วิว บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มรายได้ในไตรมาส 4 ราชพฤกษ์-สิรินธร มูลค่าโครงการ 623 1/54 จะลดลงจากช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ น ล้านบาท คาดว่าจะเปิดโครงการในไตรมาส ประมาณ 20% ที่มรี ายได้ประมาณ 240 ล้าน 3/54, โครงการธนาสิริ ท่าน้ำานนท์ มูลค่า ไพร์มเพลส แก้วอินทร์ มูลค่าโครงการ 500 บาท เนื่องจากในช่วงไตรมาสนี ้ บริษัทฯ โครงการ 675 ล้านบาท คาดว่าจะเปิด ล้านบาท คาดว่าจะเปิดโครงการประมาณ จะยั ง ไม่ มี ก ารรั บ รู ้ร ายได้ จ ากการเปิ ด โครงการในไตรมาส 4/54, โครงการไพร์ม ปลายปี 54 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะรับรู้ราย โครงการใหม่ ทั้งนี้โครงการใหม่ที่จะเริ่ม เพลส เนรมิตร-อนุสาวรีย์ 4 มูลค่าโครงการ ได้ในปีหน้า พร้อมกันนี้เผยว่า คณะกรรมการ ทยอยเปิดจะอยู่ในช่วงเดือนนี้ ซึ่งจะส่งผล 48 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดโครงการใน ไตรมาส 2/54, โครงการสิริวิลเลจ ภูเก็ต 4 บริษัทฯ ได้อนุมัติงบลงทุนที่จะใช้ซื้อที่ดิน ต่อรายได้ในช่วงไตรมาส 2 และ 3 สำ า หรั บ ยอดขายในปี นี ้ บริ ษั ท ฯ อนุสาวรีย์ มูลค่าโครงการ 242 ล้านบาท เพิ่มในปีนี้อีกจำ านวน 1.2 พันล้านบาท ตั้งเป้าจะเติบโตต่อเนื่องอีก 20 - 25% พร้อม คาดว่าจะเปิดโครงการในไตรมาส 3/54 เพื่อใช้ซื้อที่ดินอีกจำานวน 2 - 3 แปลง ทั้งนี้ทั้ง 4 โครงการดังกล่าวจะ ซึ ่ง คาดว่ า จะอยู ่ใ นพื ้น ที ่ก รุ ง เทพฯ ทั้งในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโครงการ ใหม่อีก 5 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2,088 สามารถรับรู้รายได้ในปีนี้ และโครงการ และปริมณฑล และภูเก็ต www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

GOLD TREND DAR Wong Gold reached historical high 1440 last week but quickly retreated. The yellow metals closed at 1430 for weekend making a double-sided possibility for coming week. In our opinion, the direction on Monday will be very crucial as settlement above 1430 will mostly begin another strong surge by frantic buyers. On the other hand, sliding below 1430 for closing in early week may initiate a corrective phase to 1380 regions that coincides with what we predicted last week.

near the top for weekend. This week, we expect the supports will be benchmarked at 100.00 levels but possibility to jump higher. If Libya tension spreads into Algeria, it is highly prone to see continual bulls till 120.00 in next few weeks. Falling below 100.00 benchmarks may move into correction at 96.00 but it is extremely slim for this occurrence to emerge.

bulls can climb above 1033 again. It is never too late to re-establish your stock purchase if the market can breathe healthily above 1033 but it may be disastrous to hold on to stocks once the trend sinks below 980 levels.

SET Index has very narrow range last week trading from 987 - 1000 regions. The consolidation may try final high this week at 1010 - 1020 regions before the bear engulfs the WTI crude prices soared market. We suggest liquidating high to 105.00 regions and closed your equity portfolio unless the Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

Lifestyle Station

ท้องฟ้าสีฟ้า

by Jackal_XIII

ท้องฟ้าเป็นสีฟา้ นั้นเกิดจากการกระเจิงแสงของโมเลกุลในชั้นบรรยากาศของโลก โดยเมื่อแสงขาวจาก แสงแดดผ่านเข้ามายังชั้นบรรยากาศของโลกจะกระทบกับโมเลกุล แก๊ส และเกิดการกระเจิงแสงของโมเลกุล เมื่อลำาแสง จากดวงอาทิตย์ ผ่านบรรยากาศเข้ามาตรงศีรษะ หรือเกือบตรงศีรษะ แสงที่เดิมทีเป็นสีขาวก็ แยกตัวออกด้วยการกระเจิงกลายเป็นมีสีฟ้ามากกว่าสีอื่นๆ เพราะโมเลกุลของก๊าซในบรรยากาศจะกระเจิง แสงสีฟ้าได้ดีกว่า โดยเฉพาะโมเลกุลของก๊าซอ๊อกซิเจน และไนโตรเจน จะกระเจิงแสงสีฟ้าได้ดีกว่าสีแดงที่ มีความยาวคลื่นมากกว่าสีฟ้า แสงที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าจะกระเจิง (Scattering) ได้ดีในชั้นบรรยากาศ สี ยิ่งมีความยาวคลื่นสั้นก็ยิ่งจะกระเจิงแสงได้ดี และแสงสีฟ้านี่เองกระเจิงได้มากถึง 10 เท่าของ สีแดง และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำาไมท้องจึงเป็นสีฟ้า อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแสงสีม่วงจะกระเจิงได้ดีกว่าแสงสีฟ้าถึง 16 เท่า แต่เรตินาของคน เรา มีประสาทรับแสงที่ไวต่อแสงสีฟ้ามากกว่าสีม่วง ทำาให้เรามองไม่ค่อยเห็นส่วนที่เป็นสีม่วง แต่จะเห็นสีฟ้า มากกว่าในเวลากลางวัน ขณะที่เย็นหรือเช้า แสงจะเข้ามาเฉียงๆ เป็นมุมทแยงกับพื้นโลก และต้องผ่านบรรยากาศหนาขึ้น มากกว่าเวลาที่พระอาทิตย์ตรงศีรษะ และกว่าจะเดินทางถึงตาเรา แสงสีฟ้าส่วนใหญ่จะกระเจิงออกไปหมด ส่วนหนึ่งจะหายไปในอวกาศ ทำาให้แสงที่เหลือ ซึ่งเป็นพวกสีส้มสีแดงมีอิทธิพลมากขึ้นมาเรื่อยๆ เมื่อเวลาเย็น ลง ท้องฟ้าก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปทางสีส้มมากขึ้น

Photo Release

PHOL พบนักลงทุนงาน Opportunity Day

คุณชวลิต หวังธำารง (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน) หรือ PHOL พร้อมด้วยคุณธีรเดช จารุตั้งตรง (ขวา) กรรมการผู้จัดการ และคุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา (ซ้าย) ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ภายหลังร่วมนำาเสนอข้อมูลบริษัทฯ ประจำางวดผลประกอบการ ปี 2553 (มกราคม - ธันวาคม 2553) ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงาน Opportunity Day ซึ่งจัด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

Lifestyle Station

มุมก�รตล�ด “สถ�พร ม�เก็ตติ้ง” ทุ่ม 30 ล้�นบ�ท ส่ง “ค�ย�ริ กลิ่นซ�กุระ” ลุยตล�ด “สถาพร มาเก็ตติ้ง” ทุ่ม 30 ล้านบาท เพิ่มความแตกต่างใน ตลาดเปิดตัวยาจุดกันยุง “คายาริ กลิ่นซากุระ” สร้างนวัตกรรมใหม่ให้ กั บ วงการยาจุ ด กั น ยุ ง ที ่ใ ห้ ค วามรู ้สึ ก ผ่ อ นคลาย ด้ ว ยส่ ว นวั ต ถุ ดิ บ ธรรมชาติถึง 99% เจ้าแรกในโลก ย้าำ ความเป็นผู้นำาตลาดยาจุดกันยุง ชูกลยุทธ์ “NATURES Marketing” คือการเน้นเข้าตลาดธรรมชาติ หวังเป็นเจ้าตลาด หลังปิดยอดขายปี 53 ยอดทะลุเป้า 130 ล้านบาท หวังโตปีนี้ขึ้นอีกกว่า 50% เบียดเป็นผู้นำา 1 ใน 3 ตลาดยาจุดกันยุง มูลค่า 1,000 ล้านบาท คาดยอดขาย “คายาริ กลิ่นซากุระ” ใหม่จิ๊บๆ 50 ล้านบาท

นางวรรณี ควรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำากัด

มุมประกัน เมืองไทยประกันภัย-เมืองไทยประกันชีวิต-ไทยเบฟ - ล็อกซเล่ย์ มอบเงิน 1 ลบ. ร่วมสมทบทุนจัดห�รถเข็นสำ�หรับคนพิก�ร นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางนวลพรรณ ล่ำาซำา กรรมการผู ้จั ด การ บริ ษั ท เมือ งไทยประกั น ภั ย จำ า กั ด (มหาชน) นางพิ ต ราภรณ์ บุ ณ ยรั ต พั น ธุ ์ ผู ้ช่ ว ยกรรมการผู ้จั ด การอาวุ โ ส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ ากัด และ นายพิบูลย์ พิบูลธรรม ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน) สานต่อนโยบายเพื่อสังคม ล่าสุดมอบเงินสนับสนุนในนามของภาค เอกชน “หอการค้าไทย” รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท สมทบโครงการ “สองยกกำาลังสอง เพื่อพี่น้องคนพิการ” จัดโดยกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เพื่อรณรงค์จัดหารถเข็นสำาหรับคน พิการ

L&E จัดทัพสินค้�โคมไฟอุปกรณ์แสงสว่�ง ร่วมง�น HomePro EXPO ครั้งที่ 13 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้ประกอบธุรกิจผลิตนำาเข้า ตลอดจนจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า แสงสว่างให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการออกแบบและแนะนำาการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ อย่างครบ วงจร (TOTAL LIGHTING SOLUTION PROVIDER) นำาสินค้าโคมไฟรุ่นยอดนิยม และรุ่นใหม่ล่าสุด ร่วมจัดแสดงในงาน HomePro EXPO ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 27 มีนาคม 2554 ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี โซนฮอลล์ 6 ตั้งแต่เวลา 10.00 22.00 น. ทั้งนี้ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำากัด (มหาชน) หรือ L&E มีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า แสงสว่างครบวงจรรองรับความต้องการ ของลูกค้าในทุกกลุ่ม อาทิ บ้านพักอาศัย อาคารสำานักงาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะรักษาความเป็นผู้นาำ ในการจำาหน่ายสินค้าโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างในประเทศ รวมทั้งเตรียมขยายการส่งออกสินค้า ไปยังตลาดอาเซียนมากขึ้น เพื่อผลักดันสัดส่วนส่งออกให้เพิ่มเป็น 8% จากปี 2553 www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

็ นเสื อ กว่ า จะมาเป จะมาเปนเสื ตอนที่ 1

น�น�ทัศนะกับผู้นำ� BANPU

“ชนินท์ ว่องกุศลกิจ” เมื่อเอ่ยถึงชื่อบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) หรือ BANPU คงไม่มีใครปฏิเสธว่านี่คือบริษัทธุรกิจถ่านหินและ ไฟฟ้าที่ใหญ่ท่สี ดุ แห่งหนึ่งของประเทศไทย นับจากวันก่อนตั้ง (พ.ศ. 2526) ภายใต้เงินลงทุนไม่กี่ล้านบาท จนถึงวันนี้ ล่วงเลยเวลามากว่า 27 ปี บริษทั นี้กลายเป็นคอมพานีท่มี กี ำาไร สุทธิระดับ 2.47 หมื่นล้านบาท (ณ สิ้นปี 53)

ความสำาเร็จดังกล่าว มีคีย์แมนคนสำ าคัญที่คอย รังสรรค์การบริหาร และเชื่อว่าในวงการนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ชนินท์ ว่องกุศลกิจ” ซีอีโอผู้ที่นำาพา BANPU กลายเป็น บริษัทชั้นนำาของธุรกิจถ่านหินที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลไป แล้ว และเราจะไปทำาความรู้จักกับที่มาที่ไป รวมถึงแนวคิด ต่างๆ ของชายผู้น่าทึ่งคนนี้กัน “ชนินท์” น้องชายคนสุดท้อง จากตระกูล “ว่องกุศลกิจ” ได้ริเริ่มมองหาช่องทางเพื่อกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจ น้ำาตาล ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของครอบครัว... อ่านต่อฉบับหน้า

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

แนวโน้ ม ก�รลงทุ น วั น นี้ ดั ช นี ฯ ยังผันผวนและมีโอก�สปรับลงในแดนลบ หลังว�นนี้ดัชนีฯ เคลื่อนไหวบวกตลอดวัน โดยให้แนวรับ 995 - 990 จุด และ 985 - 980 จุดต�มลำ�ดับ ส่วนแนวต้�น 1,005 จุด ทั้งนี้ ตล�ดฯ ข�ดปัจจัยใหม่ และนักลงทุนบ�งส่วนชะลอลงทุนเพื่อรอดู สถ�นก� รณ์ ทั้ ง ร�ค�น้ำ � มั น และปั ญ ห� เงินเฟ้อ โดยควรเลือกเล่นร�ยตัวในกลุ่ม พลังง�นที่ได้ประโยชน์จ�กร�ค�น้ำ�มัน

ประเมินตล�ดหุน้ ไทยวันนี้ ดัชนีฯ ยังผันผวน และมีคว�มเสี่ยงที่จะถูกแรง ข�ยทำ�กำ�ไรออกม� เพร�ะนักลงทุนยังไม่ มั่นใจ โดยดัชนีฯ มีแนวรับที่ 996 จุด และ 990 จุ ด ส่ ว นแนวต้ � นอยู่ ที่ 1,009 จุด และ 1,018 จุด โดยว�นนี้ ดัชนีฯยืนเหนือ 1 พันจุดได้ เนื่องจ�กมี แรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังง�น โดยเฉพ�ะหุ้น PTT และ BANPU ซึ่งได้รับผลดีจ�กร�ค� น้ำ�มันที่สูงขึ้น

หน้า 13

ค�ดวันนี้ดัชนีฯ จะยืนในแดน บวกได้ ห�กส ถ�นก �รณ์ ใ นลิ เ บี ย คลี่คล�ยลง โดยมีแนวต้�นแรกที่ 1,010 จุด แนวต้�นถัดไป 1,015 - 1,020 จุด ส่วน แนวรับอยู่ที่บริเวณ 999 - 1,000 จุด นั ก ลงทุ น ระยะสั้ น แนะนำ � ซื้ อ ข�ยใน กรอบ ส่ ว นนั ก ลงทุ น ระยะก ล�ง และระ ยะย�ว แนะนำ � ข�ยทำ � กำ � ไร เพร�ะก่อนหน้�นี้ได้แนะนำ�ให้ทยอยซื้อ สะสมบริเวณทีด่ ชั นีฯ ต่�ำ กว่� 1,000 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 มีน�คม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

3,306.31 14.88% 2,713.42 12.21% 5,117.16 23.03% 11,086.54 49.89%

3,056.44 13.75% 2,562.49 11.53% 4,136.16 18.61% 12,468.34 56.10%

249.87 150.93 981 -1,381.80

Last Update

07/03/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,002.94 701.77 1,530.64 267.11

Chg

%Chg

7.03 6.31 12.43 0.5 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

07/03/11

0.71 0.91 0.82 0.19 22,223.43 347.18

17:01:56

AGRO 2.5 A dv ance 35%

Decline 34%

2

TECH

No C hange 31%

CONSUMP

1.5 1

0.01

0.5

-0.21

0

SERVICE

0.39

-0.5

0.15

FINCIAL

-0.13

-0.48 Decline 29%

A dv ance 30%

No C hange 41%

1.62

RESOURC

INDUS

2.05

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 มีน�คม 2554

IVL

( Day )

: IVL 14,000,000

Price & Fundamental Symbol IVL

Last 46.00 Chg 2.00  %Chg 4.55  Open 44.00  High 46.00  Low 43.75  Prev 44.00  Avg 45.23  AccVol 38,748,400  AccVal(K฿) 1,752,657  %Fluct 4.97  P/E 21.00  P/BV 6.22  DPS(Baht) 0.66  Yield(%) 1.35  EPS(Baht) 2.19  MktCap(Mil.) 221,456  Broker Target Update KKS 60 07/03/11 หลัTRINITY กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น59 ต์การเปลีย่ นแปลง 04/03/11 ของราคาเพิ ดุ และมีมลู 04/03/11 ค่าการ KTZ ม่ ขึน้ มากทีส่ 51

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

12,000,000 10,000,000

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 46.00

45.75

45.50

45.25

Price

45.00

44.75

44.50

44.25

44.00

43.75

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 มีน�คม 2554

BCP-W1

Price & Fundamental Symbol BCP-W1

( Day )

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

1.86 0.55  41.98  1.32  1.86  1.31  1.31  1.63  134,777,600  220,208  33.74  11.63  0.08  0.55  5.50  0.16  2,324  Target Update

No Comment

: BCP-W1

9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1.86

1.84

1.83

1.82

1.81

1.80

1.79

1.78

1.77

1.76

1.75

1.74

1.73

1.72

1.71

1.70

1.69

1.68

1.67

1.66

1.65

1.64

1.63

1.62

1.61

1.60

1.59

1.58

1.57

1.56

1.55

1.54

1.53

1.52

1.51

1.50

1.49

1.48

1.47

1.46

1.45

1.44

1.43

1.42

1.41

1.40

1.39

1.38

1.37

1.36

1.35

1.34

1.33

1.32

1.31

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 มีน�คม 2554

BTS

( Day )

Volume Analysis

: BTS

Price & Fundamental Symbol BTS

Last 0.76 Chg 0.05  %Chg 7.04  Open 0.72  High 0.78  Low 0.72  Prev 0.71  Avg 0.75  AccVol 1,255,931,400  AccVal(K฿) 944,250  %Fluct 8.00  P/E 76.00  P/BV 1.23  DPS(Baht) 0.01  Yield(%) N/A  EPS(Baht) 0.01  MktCap(Mil.) 42,476  Broker Target Update KTZ 0.98 25/02/11 PST 22/02/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น0.73 ต์การเปลีย่ นแปลง KIMENGม่ ขึน้ มากที0.79 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 17/02/11 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

400,000,000 350,000,000 300,000,000

Vol.

250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0.78

0.77

Price

0.76

0.75

0.74

0.73

0.72

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 568 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 8 มีน�คม 2554

คำ�คมก�รลงทุน “My financial success stands in stark contrast with my ability to forecast events.” “ซื้อหุ้นที่ดี ในราคาที่เหมาะสม และถือหุ้น ตราบเท่าที่ยังเป็นบริษัทที่ดี” George soros

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษ�-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณ�ธิก�ร-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณ�ธิก�ร และฝ่�ยสนับสนุน--ข่�วต่�งประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่�วตล�ดเงิน ตล�ดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่�วตล�ดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่�ยศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณ� วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 08 มี.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you