Page 1

Investor Station ฉบับที่ 793 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 793 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

News Station

www.istationnews.co 5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

MK ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ 3 พันล. เปิด 3 โครงการใหม่ 1.9 พันล.

MK ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ 3 พันล้านบาท พร้อมเปิด 3 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 1.9 พันล้านบาท ยอมรับมาร์จิ้นหดเล็กน้อยในปีนี้ หลังหันมาจับทาวน์เฮาส์และคอนโดฯ เพิม่ ขึน้ แย้มปีหน้าได้เห็นคอมมูนติ มี้ อลล์ เพชรเกษม 81 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างออกแบบโครงสร้าง ส่วนปีก่อนยอดขายพลาดเป้า 20 - 30% หลังน้ำ�ท่วมกระทบยอด Q4/54

7 8

9

จีดีพีอินโดฯปี 2011 ขยายตัวสูงสุดนับแต่ปี 1996 KBANK รุกตลาดประกันธุรกิจ ตั้งเป้าปีนี้เบี้ยโต 45% AGE เร่งปิดดีลซื้อเหมืองอินโดฯ ให้จบใน Q1/55

Dynamic Station “ดีเจเผือก” พงศธร จงวิลาส

10

Lifestyle Station ที่มาของคำ�ว่า กูรู

13

มองหุ้นจากเซียน สัญญาณบวก

14

Data Station

ต่อหน้า 3

IR Society

SUSCO เผยปี 54 กำ�ไรทุบสถิติ คาดปีนี้โต 7-8%-เล็งลุงทุนโซลาร์ฟาร์ม

ต่อหน้า 4

BCP คาดรายได้-กำ�ไร Q1/55 แจ่ม

ต่อหน้า 4

SET News ตอนที่1

“ชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์”

ต่อหน้า 12

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)

IVL ซื้อกิจการ Ethylene Oxide สหรัฐฯ มูลค่า 795 ล้านดอลลาร์ ต่อหน้า 8

STEC

มูลค่าเหมาะสม 19.4 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 793 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 793 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

MK (ต่อจากหน้า 1)

นายชวน ตั้ ง มติ ธ รรม ประธานกรรมการบริหาร บมจ. มั่นคงเคหะการ (MK) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายใน ปีนี้อยู่ที่ 3 พันล้านบาท เติบโต เพิม่ ขึน้ กว่า 40% จากช่วงเดียวกัน ปี ก่ อ น พร้ อ มทั้ ง เตรี ย มที่ จ ะ เปิดขาย 3 โครงการใหม่ มูลค่า รวม 1.9 พันล้านบาท ซึ่งเมื่อรวม กับ 17 โครงการทีเ่ หลือในปัจจุบนั อีกกว่า 4 พันล้านบาท ก็จะทำ�ให้ ยอดขายในปีนี้เป็นไปตามเป้าโดย กลยุทธ์ในปีนี้บริษัทฯเน้นการใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์กมาช่วยในการเข้า ถึ ง ลู ก ค้ า มากขึ้ น พร้ อ มทั้ ง จั ด โปรโมชั่นตลอดปี นางสาวชุ ติ ม า ตั้ ง มติ ธรรม ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การ สายการเงิ น -บั ญ ชี บมจ.มั่ น คง เคหะการ (MK) เปิดเผยว่า ในปี 54 บริษัทฯ ทำ�ยอดขายได้ 2,080 ล้านบาท ต่�ำ กว่าเป้าหมายซึง่ ตัง้ ไว้ 2,800 ล้ า นบาท หรื อ ต่ำ � กว่ า ประมาณ 20 - 30% เนื่องจากได้ รั บ ผลกระทบจากน้ำ � ท่ ว มใน ไตรมาส 4 ยอดขายทำ�ได้ 200 ล้านบาท จากเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ที่ 800 - 1,000 ล้านบาท ส่วนรายได้ ทำ�ได้ 1,700 ล้านบาท จากเป้า หมายซึ่งตั้งไว้ที่ 3 พันล้านบาท ขณะที่ ใ นปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ เตรียมงบประมาณ 100 ล้านบาท สำ�หรับลงทุนสร้างคอมมูนติ มี้ อลล์ ที่เพชรเกษม 81 คาดว่าจะเปิดให้ บริการในปี 56 ขนาดพื้นที่ 100 ยูนิต ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ เตรียมงบประมาณ 1 พันล้านบาท สำ � หรั บ ใช้ ซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นา โครงการ โดยปีนจี้ ะเน้นซือ้ ทีด่ นิ ใน พื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ ชั้ น ในมากขึ้ น เพราะจะปลอดภั ย จากน้ำ � ท่ ว ม มากกว่าพื้นที่รอบนอก อย่างไร ก็ตามพื้นที่เขตดอนเมือง ซึ่งถือ เ ป็ น ร อ บ น อ ก แ ล ะ บ ริ ษั ท ฯ

News Station

มีขึ้นโครงการอยู่ในย่านดังกล่าว มั่ นใจว่ า จะขายได้ แม้ ว่ า จะเกิ ด เหตุการณ์น้ำ�ท่วม แต่นั้นถือเป็น เหตุการณ์ผิดปกติมากกว่า ในปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า หมายทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนบ้านพร้อมอยู่

หรือ Net Profit Margin ในปีนี้ บริษทั ฯ คาดว่าน่าจะอยูท่ ปี่ ระมาณ 16 - 17% จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 17 - 18% ส่วน Gross Profit Margin อยู่ที่ 38% จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 40% สาเหตุที่ลดลง เนื่องจากโครงสร้าง

(Prebuilt) เพิ่มเป็น 80% จากปี ก่อนซึ่งอยู่ที่ 70% เนื่องจากบ้าน พร้ อ มอยู่ ทำ � ให้ ก ารรั บ รู้ ร ายได้ มีความต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากมีก�ำ หนด แล้วเสร็จที่ชัดเจน สำ�หรับใน Q1/55 คาดว่า บริษัทฯ จะขายและโอนบ้านพร้อม อยู่ประมาณ 150 ยูนิต ส่วนทั้งปี คาดว่าจะขายได้ 500 - 600 ยูนิต หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท ด้านอัตราการทำ�กำ�ไรสุทธิ

สินค้าทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่ ปกติบา้ นเดีย่ ว จะมี Gross Profit Margin ประมาณ 40% ส่วนทาวน์เฮาส์ และคอนโดมี เ นี ย มจะมี Gross Profit Margin ประมาณ 35% ซึง่ เดิมบริษัทฯ เน้นขายบ้านเดี่ยว แต่ปีนี้มีทาวน์เฮาส์และคอนโดฯ เข้ามาเพิ่มขึ้นทำ�ให้โดยรวมแล้ว Gross Profit Margin และ Net Profit Margin จึงลดลง ส่ ว นราคาที่ อ ยู่ อ าศั ย

ของบริ ษั ท ฯ ขณะนี้ ยั ง คงเดิ ม แม้ว่าต้นทุนค่าแรงขั้นต่ำ�จะเพิ่ม ขึ้ น แต่ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง แบกรั บ ได้ เนือ่ งจากได้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง ปี นี้ ล ดเหลื อ 23% จากเดิมซึ่งต้องจ่าย 30% แต่หาก ในอนาคตราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่ม ขึ้นบริษัทฯก็ต้องพิจารณาปรับขึ้น ตามในที่สุด ทั้ ง นี้ ภ า ยใ น ปี 5 5 บริษัทฯ ยังไม่มีความจำ�เป็นต้อง ออกหุ้นกู้ เนื่องจากยังมีเงินขยาย ธุ ร กิ จ เพี ย งพอ แต่ ห ากมี ค วาม จำ � เป็ น ต้ อ งออกขายก็ ส ามารถ ทำ�ได้ทนั ที เนือ่ งจากได้ขอมติผถู้ อื หุ้นไว้แล้ว 3 พันล้านบาท บทวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ปรับเพิม่ คำ � แนะนำ � เป็ น “ซื้ อ ” จากเดิ ม “ถือ” ระบุอัตราการเติบโตกำ�ไร สุ ท ธิ ปี 55 ฟื้ น ตั ว อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี มากคือเป็นเท่าตัวจากปี 54 ซึ่ง เป็ น ฐานที่ ต่ำ � ส่ ว นปี 56 โต ต่ อ เนื่ อ งได้ อี ก 5% คาดการณ์ อั ต ราผลตอบแทนปั น ผลงวด สุดท้ายปี 54 น้อยเป็นเพียง 1.1% (0.03 บาท) แต่ ค าดว่ า ปี 55 จะเข้าสู่ภาวะปกติและสูงมากเป็น 9.4% ขณะที่ฐานะการเงินบริษัทดี คาดว่ า มี อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น สุ ท ธิ ปลายปี 54 เป็นเพียง 0.2 เท่า ส่วนราคาพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3.22 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/E ปี 55 ที่ ค่ า เฉลี่ ย คื อ 6 เท่ า ราคา ปัจจุบันยังมีส่วนเพิ่มได้ราว 18% P/E ปี 55 ปัจจุบันเป็นเพียง 5.3 เท่ า ส่ ว นโครงการที่ ป ทุ ม ธานี ที่ คาดว่าจะได้รับผลลบหลังน้ำ�ท่วม คือ ขายยากนั้นเป็นสัดส่วนเพียง 15% เที ย บกั บ มู ล ค่ าโครงการ ใ น ปั จ จุ บั น ที่ มี มู ล ค่ า ข า ย 4 พันล้านบาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 793 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

SUSCO (ต่อจากหน้า 1)

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซัสโก้ (SUSCO) เปิ ด เผยว่ า ผล ประกอบการปี 54 ในด้านกำ�ไร คาดว่ า จะเติ บโตเกื อ บ 100% แ ล ะ ย อด ข า ย เ ป็ นไ ปตาม เป้ า หมาย 14,000 ล้ า นบาท ทำ�สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ปี 55 บริษัทฯ ตั้งเป้ามี ยอดขายที่ 15,000 ล้ านบาท เติบโต 7 - 8% ส่วนกำ�ไรสุทธิ คงจะมี อั ต ราการเติ บ โตใน ทิศทางเดียวกับรายได้ ขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ เตรียมงบลงทุนในปีนี้ประมาณ 100 ล้ า นบาท เพื่ อใช้ ใ นการ ปรับโฉมสถานีบริการน้ำ�มันใหม่ จำ�นวน 30 แห่ง และเปิดสถานี บริการเพิ่มอีก 4 - 5 แห่ง ส่วน ธุ ร กิ จ ก๊ า ซ NGV ยั ง ขอรอดู ความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย ของรัฐบาลในการปรับขึ้นราคา ในช่วง 4 เดือนข้างหน้าก่อน พิจารณาการลงทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ BCP (ต่อจากหน้า 1)

นายอนุ ส รณ์ แสงนิ่ ม นวล กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) เปิ ด เผยว่ า คาดใน Q1/55 รายได้ แ ละกำ � ไรจะดี ม าก เนื่องจากราคาน้ำ�มันปรับตัวขึ้น สู ง มากกว่ า ที่ ป ระมาณการไว้ ประกอบค่าการกลัน่ อยูใ่ นระดับ ที่ ดี และบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก าร ประกันความเสี่ยงค่าการกลั่น ล่วงหน้าอยูใ่ นระดับสูง จึงน่าจะ ส่งผลดีต่อภาพรวม EBITDA ใน ปีนี้ที่ตั้งเป้าไว้ 7 พันล้านบาท

News Station

หน้า 4

ยังไม่มีแผนการขยายตลาดต่าง มีการศึกษาเป็นโรงไฟฟ้าขนาด เกิน 2 ปี ซึง่ บริษทั ฯ พร้อมทีจ่ ะ ประเทศเพิ่มเติม โดยปีนี้ยังคง เล็ ก ขนาด 6 - 7 เมกะวั ต ต์ ยื่นขอใบอนุญาตขายไฟฟ้ารอบ เน้ น การส่ ง ออกไปยั ง ตลาด การลงทุนต้องใช้เวลาคุ้มทุนไม่ ใหม่ในช่วงกลางปี 55 ประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก เน้น การรั ก ษาฐานลู ก ค้ า เดิ ม ไว้ เพราะเชื่อว่าตลาดในประเทศ เพื่อนบ้านยังมีอัตราการเติบโต ทางเศรษฐกิจที่ดี และจะส่งผล ต่อความต้องการใช้น้ำ�มันและ ก๊ า ซให้ เ ติ บโตตาม ซึ่ ง สั ด ส่ ว น รายได้ของบริษัทจะเป็นจากใน ประเทศ 60% และต่างประเทศ 40% ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ได้ มี การศึ ก ษาแผนการลงทุ น ใน โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ โดยขณะนี้มีความ พร้อมในการลงทุนทัง้ แหล่งเงินที่ สถาบั น การเงิ น พร้ อ มให้ ก าร สนับสนุน รวมถึงสถานทีก่ อ่ สร้าง เพียงแต่รอความชัดเจนเกี่ยวกับ นโยบายของรัฐบาลในการรับซื้อ ค่าไฟฟ้าว่าจะมีการให้ส่วนเพิ่ม รับซื้อไฟฟ้า (Adder) คุ้มค่าต่อ การลงทุนหรือไม่ แต่เบื้องต้นได้ สำ�หรับแผนการลงทุนใน ปีนี้จะใช้เงินลงทุน 7 พันล้าน บาท แบ่ ง เป็ น การปรั บ ปรุ ง คุณภาพน้ำ�มัน 3 - 4 พันล้าน บาท ส่วนเงินลงทุนส่วนที่เหลือ ใช้ ดำ � เนิ นโครงการโรงไฟฟ้ า พลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ ทีบ่ างปะหัน ขนาด 25 เมกะวัตต์ และชัยภูมิ ขนาด 25 เมกะวัตต์ คาดว่ า การก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ ภายในปีนี้ การระดมเงินเพือ่ การ ลงทุ น ดั ง กล่ า วอาจจะเป็ น การ ออกหุ้นกู้ คาดว่าจะมีข้อสรุปใน

Q2/55 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะ ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสง อาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) แห่งใหม่ ที่ จ.สระบุรี ขนาด 48 เมกะวัตต์ แต่ช่วงน้ำ�ท่วมที่ผ่านมาพื้นที่ที่ ซื้อไว้ได้ถูกน้ำ�ท่วม บริษัทฯ จึง อยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่ใหม่ คาดว่าการสร้างโซลาร์ฟาร์มแห่ง

ใหม่จะล่าช้าไปอีก 6 เดือน และ คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ใน ต้นปี 56 นอกจากนี้ ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการ พิ จ ารณาจะลงทุ น ในธุ ร กิ จ เอทานอลเพิ่มเติม จากการปลูก พืชพลังงาน เช่น มันสำ�ปะหลัง และอ้อย เป็นต้น

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 793 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

จีดีพีอินโดฯปี 2011 ขยายตัว 6.46% สูงสุดนับแต่ปี 1996 รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ อินโดนีเซียเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี อินโดนีเซียปี 2011 ขยายตัว 6.46% สูงสุดนับแต่ปี 1996 หลังความ ต้องการภายในประเทศและการลงทุนในประเทศขยายตัวได้สงู ชดเชย ภาคส่งออกที่ชะลอตัวจากผลกระทบวิกฤตหนี้ยุโรป โดยจีดีพีอินโดนีเซียในปีที่ผ่านมาขยายตัวมากกว่าปี ก่อนหน้า ซึง่ ขยายตัวในอัตรา 6.2% และขยายตัวสูงกว่าทีน่ กั วิเคราะห์ คาดการณ์ไว้ที่ 6.44% การขยายตัวของจีดีพีในอัตราดังกล่าวทำ�ให้อินโดนีเซีย เป็นประเทศทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวมากทีส่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน สะท้อน ถึงความสำ�เร็จในการดำ�เนินนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดี ซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโน่ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการขยายตัว ของเศรษฐกิจให้ได้ในอัตรา 6.6% ต่อปี “อินโดนีเซียยังคงเป็นประเทศทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวแข็งแกร่ง ที่สุดในอาเซียน แม้ในปีนี้คาดว่า จีดีพีจะขยายตัวอยู่ที่ 6% ชะลอ จากปีกอ่ นบ้างก็ตาม เนือ่ งจากความต้องการในต่างประเทศชะลอลง

แต่การใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค และการลงทุนด้านสาธารณูปโภค รวมถึง การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศจะช่วยผลักดันการขยายตัวของ เศรษฐกิจ” นายชัว ฮัค บินนักเศรษฐศาสตร์ที่แบงก์ออฟอเมริกา เมอร์ริลลินช์กล่าว ทั้งนี้ อินโดนีเซียได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ระดับ น่าลงทุน จากมูดี้ส์ และฟิทช์เรทติ้งส์เป็นครั้งแรกในปีนี้ ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินรูเปียห์แข็งค่าขึ้น 1% เมื่อเทียบกับ ดอลลาร์

อินเดียคาดจีดีพีปีงบฯ 2012 จะขยายตัว 6.9% ชะลอสุดนับแต่ปี 2009

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ อินเดียคาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพีอินเดีย ในปีงบประมาณ 2012 สิ้นสุดเดือนมีนาคมปี 2013 จะขยายตัวใน อัตรา 6.9% ซึ่งนับเป็นอัตราที่น้อยที่สุดนับแต่ปี 2009 และอาจเป็น แรงกดดันให้ธนาคารกลางอินเดียพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลง โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจอินเดียชะลอลงอย่าง ต่อเนื่อง หลังจากธนาคารกลางอินเดียประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย ติดต่อกันยาวนานทีส่ ดุ นับแต่ปี 2011 จนถึงเดือนตุลาคมปีทผี่ า่ นมา เพื่อแก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อ “ประมาณการจีดีพีของอินเดียเป็นการย้ำ �ให้เห็นว่า แรงขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจยังคงอ่อนกำ �ลัง และ

AFET

“ระยะกลางยังเป็นขาขึ้น” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 872 สัญญา สถานะคงค้าง 3,885 สัญญา - ปิด 134.75 บ./ก.ก. ลดลง 3.40 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 55) ปัจจัยบวก - เทรนด์หลักยังเป็นขาขึน้ - เข้าฤดูกาลยางผลัดใบ หนุนตลาดระยะกลาง - รัฐฯ ยังพยุงราคายางไม่ให้หลุด 120 บ./ก.ก. ปัจจัยลบ - น้�ำ มันต่�ำ กว่า 100 เหรียญ - เงินบาททรงตัวทีร่ ะดับ 30.8 - 31 บาท/ดอลล์ กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 55) - แนวรับ 133 บ./ก.ก. - แนวต้าน 140 - 150 บ./ก.ก.

หน้า 5

ส่งสัญญาณว่า ธนาคารกลางอินเดียอาจลดอัตราดอกเบี้ยในการ ประชุมเดือนเมษายนนี้” นายรัตธิกา ราโอ นักเศรษฐศาสตร์ที่ฟอร์ แคสท์ในสิงคโปร์กล่าว ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินรูปีอ่อน ค่าลง 16% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ และอ่อนค่าลง 0.5% มาอยู่ที่ 48.8625 รูปีต่อดอลลาร์ในการซื้อขายที่มุมไบเวลา 12.49 น.

โกลด์แมนแซคส์เพิ่มประมาณการดัชนีฮั่งเส็งปี 2012 12% เป็น 13,600 จุด

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า โกลด์แมนแซคส์กรุ๊ป เพิ่มประมาณการดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกง 12% จาก 12,100 จุด เป็น 13,600 จุด หลังคาดว่า เศรษฐกิจฮ่องกงจะขยายตัวได้ดีตาม เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ ขณะที่ในปีดัชนีฮั่งเส็งปรับเพิ่มขึ้นมาแล้ว 16% โดยโกลด์แมนแซคส์ระบุวา่ ราคาหุน้ ในตลาดหุน้ ฮ่องกง ยังคงอยูใ่ นระดับต่� ำ ขณะทีร่ าคาหุน้ ได้สะท้อนถึงการปรับลดประมาณ การกำ�ไรสุทธิไปแล้ว และอยู่ในระดับที่น่าลงทุน ขณะทีข่ อ้ มูลทีร่ วบรวมโดยโกลด์แมนแซคส์ระบุวา่ ราคา หุน้ บริษทั จดทะเบียนจีนทีซ่ อื้ ขายทีต่ ลาดหุน้ ฮ่องกงยังคงอยูใ่ นระดับ ที่ถูก หลังจากราคาปรับลดลงมาแล้ว 21% ทำ�ให้ค่า PE อยู่ที่ระดับ 8.6 เท่า ซึ่งต่ำ�กว่าค่า PE เฉลี่ย 12 เท่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

TFEX

“เงินนอกไหลเข้าไม่หยุด” เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน) (KSS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 14,420 สัญญา สถานะคงค้าง 29,595 สัญญา - ปิด 766.70 จุด เพิม่ ขึน้ 7.10 จุด (สัญญา SH5012 มี.ค. 55) ปัจจัยบวก - เส้นเทคนิคแกว่งตัวขึน้ - เงินนอกยังไหลเข้าหุน้ ต่อเนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 2303.61 ลบ. ปัจจัยลบ - หนีก้ รีซยังเรือ้ รัง - อาจมีแรงขายทำ�กำ�ไร เพราะพืน้ ฐานศก.โลกยังไม่ดจี ริง กลยุทธ - ซือ้ ถือต่อ (Long) (สัญญา S50H12 มี.ค. 55) - แนวรับ 758 จุด - แนวต้าน 722 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 758 จุด แนวต้าน 772 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 793 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

หน้า 6

STEC มูลค่าเหมาะสม 19.4 บาท บล.ทิสโก้ แนะนำ�ซื้อ STEC มูลค่าที่เหมาะสม 19.4 บาท คาดว่าผลประกอบการ 4Q54F ของ STEC จะยังคงแข็งแกร่งถึงแม้จะ เจอน้ำ�ท่วมก็ตาม และยังคงคาดว่าผลประกอบการปี 2555F จะสูงสุด เป็นประวัตกิ ารณ์ เนือ่ งจากงานในมือทีส่ งู นอกจากนี้ STEC ยังมีศกั ยภาพ ที่จะได้งานใหม่เพิ่มเติม เช่น โครงการรถไฟฟ้า, โรงไฟฟ้า และโครงการ ป้องกันน้ำ�ท่วมของภาครัฐ สำ�หรับความเสีย่ ง คือ ต้นทุนทีส่ งู ขึน้ , โครงการใหม่ทนี่ อ้ ยกว่าคาด, ความล่าช้าในการก่อสร้างและความไม่แน่นอนทางการเมือง

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 7/02/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

STEC 13.40 0.00 0.00 13.30 13.50 13.20 13.40 13.36

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

5,385,700 71,946 2.25 19.42 2.95 0.22 1.64 0.69 15,895

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23/03/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 13.30 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นางสนองนุช ชาญวีรกูล บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด UBS AG SINGAPORE BRANCH นายอนุทิน ชาญวีรกูล นางพัชรา จิรรัตน์สถิต

จำ�นวนหุ้น

(%)

189,845,280 77,942,645 57,529,500 50,000,000 49,573,020

16.00 6.57 4.85 4.22 4.18

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 793 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

KBANK รุกตลาดประกันธุรกิจตั้งเป้าปีนี้เบี้ยโต 45% นายทรงพล ชีวะปัญญา โรจน์ รองกรรมการผู้ จั ด การ ธนาคารกสิ ก รไทย (KBANK) เปิ ด เผยว่ า ในปี นี้ ธ นาคารฯ ได้ เตรียมความพร้อมด้านประกันภัย สำ�หรับธุรกิจครบด้าน เพื่อก้าวเป็น ผูน้ �ำ ของประกันภัยธุรกิจผ่านช่องทาง ธนาคาร โดยเน้นกลยุทธ์ 3 ด้าน หลัก ๆ ประกอบด้วย 1. การมี ผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนสามารถตอบ สนองทุกความเสี่ยงของผู้ประกอบ การทั้ ง ประกั น ชี วิ ต และวิ น าศภั ย 2. มี ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารที่ ครอบคลุม ผ่านผู้ดูแลความสัมพันธ์ ลู ก ค้ า (RM) ศู น ย์ ธุ ร กิ จ ลู ก ค้ า ผูป้ ระกอบการ และศูนย์บริการธุรกิจ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ และ 3. ทีมงานที่ เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำ�ปรึกษาด้าน ประกันภัย และผลิตภัณฑ์การเงิน ต่างๆ แก่ลูกค้าให้ได้รับความพึง พอใจสูงสุด ด้วยบริการที่ครบครัน ทั้งนี้ตั้งเป้าเบี้ยประะกันภัย สำ�หรับลูกค้าธุรกิจในปี 2555 เติบโต 45% หรื อ คิ ด เป็ น เบี้ ย ประกั น ภั ย รับรวม ประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยจะเน้นรักษาความเป็นผู้นำ�ด้าน ประกั น ชี วิ ต คุ้ ม ครองสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ (Credit Life Insurance) พัฒนา สิทธิประโยชน์เพื่อตอบสนองความ

ต้องการลูกค้าเพิ่มเติม อาทิ การรวม ค่าเบี้ยประกันในวงเงินสินเชื่อ (Top Up Loan) ทำ�ให้ลดภาระการจ่ายค่า เบี้ยประกัน การเพิ่มความคุ้มครอง โรคร้ายแรง ตลอดจนการพัฒนาแบบ

ประกันประเภทออมทรัพย์ นอกจาก นี้ ยั ง รุ ก ตลาดประกั น วิ น าศภั ย (Non-Life Insurance) เพิ่ ม ขึ้ น ด้วยการเพิม่ พันธมิตรบริษทั ประกันภัย เพื่อให้สามารถรองรับงานที่มีความ

กรุงไทยออกเงินฝาก KTB6+ดบ.จูงใจ6% นายชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคาร กรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออก ผลิตภัณฑ์เงินฝาก KTB 6+ ซึ่งเป็น เงินฝากประจำ� 3 เดือน ให้ดอกเบีย้ สู ง ถึ ง 6% ต่ อ ปี รั บ ฝากขั้ น ต่ำ � 50,000 บาท โดยผู้ ฝ ากต้ อ งซื้ อ ประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์กรุงไทย อีซี่ แคช ของบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า

ประกันชีวิต ซึ่งจ่ายเบี้ยประกันเพียง 6 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองนาน 10 ปี โดยยอดเงิ น ฝากและเบี้ ย ประกันชีวิตที่จ่ายรายปีต้องเท่ากัน “ธนาคารออกเงิ น ฝาก ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เก็บออม คุ้มครองความมั่นคงของ ชีวิต และช่วยสร้างหลักประกันให้กับ ครอบครัว ซึ่งนอกจากลูกค้าจะได้รับ

ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงแล้ว ยัง ได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีจาก เบี้ยประกันชีวิตได้สูงสุดถึง 100,000 บาท ได้รับเงินคืนจากกรมธรรม์ทุกปี ตลอด 10 ปี และการันตีผลประโยชน์ ขั้นต่ำ�จากกรมธรรม์ ผู้สนใจสามารถ ฝากเงินได้ที่สาขากว่า 1,000 แห่งทั่ว ประเทศ จนถึงวันที่ 15 เมษายนนี้” นายชัยณรงค์ กล่าว

เสี่ยงหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ ประกั น ภั ย ธรรมชาติ ที่ ค าดว่ า เบี้ ย ประกันภัยจะเพิ่มขึ้นและมีการจำ�กัด ความคุ้มครอง (Sublimit) 10 - 30% ของทุนประกัน สูงสุด 50 ล้านบาท “ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ ป ระกอบการมี ค วามเสี่ ย งในการ ดำ�เนินธุรกิจมากขึ้น ทั้งจากภาวะ เศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ ความเสี่ ย งจากคู่ ค้ า โดยเฉพาะ เหตุ ก ารณ์ ม หาอุ ท กภั ย เมื่ อ ปลายปี 2554 ที่ทำ�ให้นักธุรกิจตื่นตัวและ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการทำ� ประกั น ภั ย มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ ประกันภัยธุรกิจ (K-Bancassurance) ในปี 2554 มี เ บี้ ย ประกั น ภั ย รั บ รายใหม่รวมเติบโตขึน้ 37%” นายทรง พล กล่าว สำ�หรับในปี 2555 ตลาด ประกันธุรกิจโดยรวมยังมีแนวโน้มที่ เติบโตขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือ สำ�คัญในการบรรเทาความเสียหาย จากผลกระทบที่เกิดขึ้น ประกอบกับ มีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของภาวะ เศรษฐกิจหลังน้ำ�ท่วม อัตราดอกเบี้ย ทรงตัว ทำ�ให้บริษทั ต่าง ๆ จะหันมา ทำ�ประกันภัยเพิ่ม ซึ่งส่งผลให้การ ประกันภัยทั้งระบบในประเทศไทย คาดว่าเติบโตไม่ต่ำ�กว่า 10% นายชั ย ณรงค์ กล่ า วว่ า ธนาคารได้เคยออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก KTB 5+ ซึ่งประสบความสำ�เร็จเป็น อย่างดี และคาดว่าเงินฝาก KTB 6+ จะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเดียวกัน เพราะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดย เฉพาะในภาวะทีต่ ลาดดอกเบีย้ มีความ ผันผวน ซึง่ ในปีนี้ ธนาคารมีแผนออก ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้สิทธิประโยชน์ ที่แตกต่างจากเงินฝากปกติ รวมทั้ง สอดคล้องกับ Life Style ของลูกค้า ในช่วงวัยต่างๆ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 793

ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพีนธ์ 2555

IVL ซื้อกิจการ Ethylene Oxide สหรัฐฯ มูลค่า 795 ล้านดอลลาร์ รายงานข่าวจาก บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ ส (IVL) แจ้ ง ว่ า ที่ ป ระชุ ม คณะ กรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้น อัตรา 100% ในกิจการของ Old World Industries I, Ltd และ Old World Transportation, Ltd (Old World) ตั้งอยู่ที่ Clear Lake มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมู ล ค่ า รวมของการซื้ อ กิ จ การคิ ด เป็ น จำ�นวนเงิน 795 ล้านดอลลาร์ หรือเท่ากับ ประมาณ 24,645 ล้ า นบาท (อั ต ราแลก เปลีย่ น 1 ดอลลาร์ ต่อ 31.00 บาท) บริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 55 กับผู้ขาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ การซื้อกิจการดังกล่าวจะดำ�เนินการเสร็จสิ้น ภายใน Q1/55 ขึน้ อยูก่ บั การอนุมตั จิ ากหน่วยงาน ในประเทศที่เกี่ยวข้อง Old World เป็นผู้นำ�ในการผลิต EO/EG โดยมี โ รงงานตั้ ง อยู่ ที่ ป ระเทศ สหรั ฐ อเมริ ก า ด้ ว ยกำ � ลั ง การผลิ ต EO 435,000 ตันต่อปี โดยมี Mono Ethylene Glycol (MEG) เป็นส่วนประกอบหลักซึ่งใช้

ร่วมกับ Purified Terephthalic Acid (PTA) ในอุตสาหกรรมการผลิต Polyethylene Terephthalate (PET) และ เส้นใย เส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ของ IVL AOT ใช้งบ 1.09 พันล้านบาท ฟื้นสนามบินดอนเมือง คาดเปิดใช้ 6 มี.ค. นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. จะใช้งบประมาณ 1,092 ล้านบาท เพือ่ ฟืน้ ฟูซอ่ มแซมทางวิง่ และอาคารผูโ้ ดยสาร ทีส่ นามบินดอนเมืองทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจาก น้�ำ ท่วม แบ่งเป็นการฟืน้ ฟูทางวิง่ ฝัง่ ตะวันออก และระบบไฟทางวิ่ง 392 ล้านบาท การฟื้นฟู ทางวิ่งฝั่งตะวันตก และอาคาร 1 วงเงิน 700 ล้านบาท ทัง้ นี้ การปรับปรุงทางวิง่ ฝัง่ ตะวันออก มีความคืบหน้า 10% ตามแผนงานที่กำ�หนดไว้ โดย ทอท.ได้รื้อพื้นผิวเดิมที่ชำ�รุด และปูพื้น ผิวใหม่ ซึ่งงานในส่วนนี้ใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท ส่วนอีก 92 ล้านบาท เป็นการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟทางวิ่ง คาดว่าการ ปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออกจะแล้วเสร็จวันที่

News Station

หน้า 8

1 มี.ค.นี้ หลังจากนั้นกรมการบินพลเรือน จะ ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย คาดว่าจะ เปิ ดให้ บ ริ ก ารเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 6 มี.ค.นี้ ล่าสุด สายการบินนกแอร์ ยืนยัน มายั ง ทอท.ว่ า จะกลั บ มาให้ บ ริ ก ารที่ ท่ า อากาศยานดอนเมืองตามปกติ โดยนกแอร์มี เที่ยวบินให้บริการวันละ 144 เที่ยว และมี ผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ปีละ 3 ล้านคน ส่วนสายการบิน โอเรียนท์ไทย อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ส่วน การฟืน้ ฟูทางวิง่ ฝัง่ ตะวันตก และอาคาร 1 จะ แล้วเสร็จวันที่ 7 เม.ย.นี้ ส่ ว น แ ผ น ป้ อ ง กั น น้ำ � ท่ ว ม ท่าอากาศยานดอนเมืองในอนาคตนัน้ ทอท.มี แผนก่อสร้างแนวรั้วคอนกรีตสูง 3 เมตรรอบ พื้นที่ท่าอากาศยานทั้งหมด ประมาณ 7 - 8 ตารางกิโลเมตร คาดว่าจะใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งจะประสานกับกองทัพอากาศ ต่อไป โดยในเบือ้ งต้น ทอท.จะรับผิดชอบแนวรัว้ ด้ า นถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต ระยะทาง 6 กม. คาดว่างานก่อสร้างแนวรั้วคอนกรีตจะแล้ว เสร็จภายในสิ้นปีนี้

AGE เร่งปิดดีลซื้อเหมืองอินโดฯ ให้จบใน Q1/55 นายพนม ควรสถาพร กรรมการ ผู้จัดการ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการซื้อเหมือง ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ขณะนี้ยังอยู่ ระหว่างการเจรจา และให้ที่ปรึกษาดูเรื่อง กฎหมาย และสัญญาต่างๆ ให้ละเอียด โดย ความคืบหน้าล่าสุดมากกว่า 50% แล้ว โดย

บริษัทฯ พยายามที่จะให้ได้ข้อสรุปภายใน Q1/55 ซึ่งหากไม่ทันตามความคาดหวังก็ยัง ยืนยันว่าจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้อย่างแน่นอน และแผนการเข้าซือ้ เหมืองดังกล่าว จะเป็นอีก ช่องทางหนึ่งในการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งจะ สามารถเพิ่มยอดขายได้อีกเท่าตัวในปี 56 และหากดำ�เนินการเสร็จภายในปีนี้ก็จะเริ่ม

ส่งผลต่อผลงานในปีนี้ได้เช่นกัน สำ � หรั บ ผลการดำ � เนิ น งานปี นี้ จ ะ เติบโตมากกว่า 40% หรือมีเป้าหมายรวมที่ 7,500 ล้านบาท ซึง่ แม้วา่ จะเป็นเป้าหมายทีต่ �่ำ กว่าอัตราการเติบโตในปีกอ่ นๆ แต่การตัง้ เป้า ดังกล่าวยังไม่ได้รวมผลงาน หากมีการเจรจา ซื้อเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียสำ�เร็จ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 793 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“ดีเจเผือก”

พงศธร จงวิลาส

การบริหารเงินส่วนตัว จริงๆ แล้วผมเป็นคนใช้เงินเก่งมาก แต่ผมจะมีคติวา่ รายได้ทเี่ ข้ามาก็ตอ้ งใช้ แต่ จะใช้ไม่หมด ต้องแบ่งเก็บไว้ด้วย ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม ซึ่งเราอาจจะเก็บ ได้หลากหลายรูปแบบ เพราะปัจจุบันการออมเงินมีหลากหลายรูปแบบมากมาย ให้เลือกสรรมากกว่าการฝากเงินในธนาคารเสียอีก และก็ไม่ยุ่งยากเหมือนสมัย ก่อนด้วย อีกทั้งพนักงานของธนาคารเองก็จะมีแผนกให้คำ�ปรึกษาด้วย ซึ่งผมว่า มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำ�ให้คนออมเงินได้ง่ายขึ้น

“ดีเจเผือก” พงศธร

รูปแบบในการเก็บออม ผมมีการเก็บออมในรูปของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ไว้ส่วนหนึ่ง อีก ส่วนหนึ่งเป็นรูปแบบของการฝากประจำ�ที่จะเก็บแบบปิดตายไม่มีการถอนแม้ว่า จะจำ�เป็นแค่ไหน เพราะเงินก้อนตรงนีจ้ ะเป็นเงินในอนาคตของผม ขณะเดียวกัน ก็จะมีบญั ชีออมทรัพย์ไว้ดว้ ย เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในแต่ละเดือน นอกจากนีแ้ ล้วผม ยังซือ้ ประกันชีวติ แบบออมทรัพย์ไว้ดว้ ย ซึง่ ผมว่าการออมแบบพอประมาณจะเป็น สิ่งที่ทำ�ให้เราสบายใจได้ การลงทุน ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเก็บเงิน ผมอยากจะลงทุนเพื่อเปิดกิจการที่ไม่ใหญ่มาก เป็นของตัวเอง เช่น อาจจะเป็นธุรกิจน้ำ�ปั่น หรืออาจจะเป็นร้านกาแฟ ซึ่งตัวผม เองได้ไปเมืองนอกมาที่หนึ่งแล้วประทับใจกับร้านกาแฟที่เป็นรูปตัวการ์ตูนมาก ทำ�ให้เกิดไอเดียที่อยากจะมีเป็นของตัวเองสักร้านหนึ่ง ฝากถึงผู้อ่าน ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียนภาวะน้ำ�ท่วม คนทุกระดับชั้นต้องเจอกับภาวะ ดังกล่าว ซึ่งถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า หรือไม่รู้จักเก็บออมไว้ใน ยามฉุกเฉินแบบนี้มันจะทำ�ให้เราลำ�บาก เพราะถ้าเราจะมารอเงินเยียวยาก็นาน และน้อยมากกับความสูญเสียที่เสียไป ดังนั้นการที่เรามีเงินสำ�รองไว้มันจะทำ�ให้ เราอุ่นใจ

.....จบ.... www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 793 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

ที่มาของคำ�ว่า กูรู

by Jackal_XIII

คุรุ (สันสกฤต: गुरु) หรือ กูรู (Guru ทับศัพท์ต่ออีกทีจากภาษาอังกฤษ) หมาย ถึง ครู หรือ อาจารย์ ถ้า แยกศัพท์ออกมาแล้ว จะมีสองคำ� คือ คำ�ว่า คุ ซึ่งแปลว่า แสงสว่าง (เป็นผู้ชี้ทางแสงสว่าง) และคำ�ว่า รุ แปลว่า ความมืดมน (เป็นผู้ขจัดความเขลาที่มืดมน) ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู มาจากปรัชญาความเชื่อในความสำ�คัญ ของการเข้าถึงความรู้ โดยมี คุรุ หรือ อาจารย์เป็นผู้ชักนำ�ไปสู่จุดสูงสุด ในประเทศอินเดียในปัจจุบัน สำ�หรับ ผู้ที่นับถือศาสนาฮินดู และซิกข์ คำ� คุรุ นี้ยังคงความหมายของความศักดิ์สิทธิ์ เช่น คุรุนานัก คุรุปัทมสัมภวะ คุรุนาคารชุน อนึ่ง คำ�ว่า คุรุ นี้มีการทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ โดยสะกดว่า “guru” ซึ่งหากทับศัพท์มาใช้ในภาษาไทย ก็จะต้องเขียน “คุรุ” ซึ่งมี ศัพท์นี้อยู่แล้วในภาษาไทย เช่น คุรุสภา, คุรุศึกษา เป็นต้น (ในภาษาบาลีใช้ “ครุ” เช่น ครุศาสตร์, ครุภัณฑ์) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีความ นิยมใช้คำ�ว่า คุรุ นี้ในเชิงการบริหารและการศึกษา หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขานั้นๆ คุรุ ในภาษาสันสกฤตนัน้ ยังใช้หมายถึง พฤหัสบดี ซึง่ เป็นเทพเจ้าองค์หนึง่ ซึง่ ตรงกับเทพเจ้าจูปเิ ตอร์ ของชาวโรมันนั่นเอง ตามความเชื่อในศาสนาฮินดูนั้น ดาว จูปีเตอร์/คุรุ/พฤหัสบดี ถือว่าเป็นดาวที่มีอิทธิพล ต่อการเรียนรู้ ในภาษาต่างๆ ของอินเดีย คำ�ว่า พฤหัสปติวาร(วันพฤหัสบดี) จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าว่า คุรุ วาร(วันคุรุ) โดย วาร นั้นหมายถึงวัน คุรุ ในอินเดียในทุกวันนี้ใช้ในความหมายทั่วไป หมายถึง “ครู” ในประเทศตะวันตก คุรุ ยังใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึง บุคคลที่เผยแพร่ศาสนา หรือ กลุ่ม ความเชื่อตามปรัชญาต่างๆ คำ�นี้ยังใช้ในความหมายเชิงอุปมา หมายถึงบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในสถานะที่เชื่อถือได้ เนื่องมาจากความรู้ และความชำ�นาญ ที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ

Photo Release

เครือสหวิริยานำ�ตัวแทนชุมชนบางสะพาน เข้ารับฟังบรรยายพิเศษของ พอช. นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษาเครือสหวิริยา นำ�ตัวแทนเครือข่ายชุมชนบางสะพาน และทีมงานพัฒนา สังคมของเครือสหวิริยา เข้าเยี่ยมผู้บริหารสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน (พอช.) และรับฟังบรรยายพิเศษ “การดำ�เนิน งานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกับชุมชนเข้มแข็ง” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ประธาน สถาบันฯ และคณะผู้บริหารเป็นผู้บรรยาย วัตถุประสงค์ กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ เ พื่ อ พาผู้ นำ � ชุ ม ชนมาทั ศ นศึ ก ษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดที่เป็นประโยชน์ใน การเปิดโลกทัศน์ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ณ สถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 793 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

มุมการตลาด

Lifestyle Station

DTAC เปิดตัวโปรโมชั่นใหม่ โทรฟรีเสาร์-อาทิตย์ไม่จำ�กัด พร้อมลุ้นบินฟรีในประเทศ

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) เปิดตัวโปรโมชั่น ใหม่เสริมทัพแพ็กเกจ dtac Voice ให้ลูกค้าโทรฟรีเสาร์-อาทิตย์ เฉพาะ เบอร์ดีแทคไม่จำ�กัดนาน 3 เดือน พร้อมรับโทรฟรีสูงสุด 200 นาที และ ให้ลูกค้าร่วมลุ้นบัตรโดยสารสายการบินในประเทศรวม 1,000 รางวัล สร้างความน่าสนใจให้กับแพ็คเกจหลักพร้อม วางแผนปรับโปรโมชั่นลง ตลาดเป็นระยะๆ เพื่อคงความตื่นเต้นน่าสนใจ ลูกค้าดีแทคสามารถรับ ฟรีโปรโมชั่นดังกล่าวได้ เมื่อเปิดหมายเลขและสมัครแพ็คเกจ dtac voice ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มี.ค. 55 แพ็กเกจ dtac voice มีให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน ตั้งแต่ ใช้งานน้อยไปจนถึงใช้งานมาก เริ่มต้นที่เดือนละ 149 บาทถึงเดือนละ 1,199 บาท ให้โทรทุกเครือข่ายนานสูงสุด 1,600 นาที และรับนาทีโทร ฟรีเพิ่ม 50 - 200 นาทีเมื่อสมัครแพ็คเกจ dtac voice 299, dtac voice 499, dtac voice 799 และ dtac voice 1199 และ เมื่อลูกค้าสมัครแพ็คเกจรายเดือนใดก็ได้ที่สำ�นักงานบริการลูกค้าดีแทค และดีแทคเซ็นเตอร์ทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดี แทคคอลล์เซ็นเตอร์ 1678 หรือที่สำ�นักงานบริการลูกค้าดีแทค และดีแทคเซ็นเตอร์ทุกสาขา

มุมประกัน วิริยะฯ ร่วมฟื้นฟูชุมชนมัสยิดยามาลุดดีน นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ในฐานะผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินจำ�นวน 40,000 บาท เพื่อสนับสนุนการ ทำ � กิ จ กรรมฟื้ น ฟู แ ละช่ ว ยบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นจากอุ ท กภั ย ของ ชาวชุมชนมัสยิดยามาลุดดีน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ให้แก่นายฮัจยีอัส อารี หมัดดอเลาะ โต๊ะอิหม่าม ผู้แทนชุมชนโดยมีนายถวัลย์ ไชยรัตน์ Program Director และผู้ดำ�เนินรายการสถานีวิทยุคลื่น FM 100.5 MHz พร้อมด้วยคณะกรรมการมัสยิดฯ ร่วมเป็นเกียรติ

บลจ.กสิกรไทย เปิดตัว K-Mutual Fund E News & Reports นางสาวยุ พ าวดี ตู้ จิ น ดา ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดตัว บริการใหม่ K-Mutual Fund E News & Reports (บริการข้อมูลกองทุน รวมกสิกรไทยทางอิเล็กทรอนิกส์) บริการเสริมพิเศษเฉพาะผู้ลงทุนของ บลจ.กสิกรไทย เพื่อรับรายงานประจำ�ปี เปิดพอร์ต 6 เดือน และ จดหมายข่าวในรูปแบบไฟล์ผ่านทางอีเมล์ สนใจสมัครบริการได้แล้ว วันนี้ ที่ www.kasikornasset.com www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 793 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

IR Society

ชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) ผูบ้ ริหารหนุม่ ไฟแรงพกพาความสามารถเต็มร้อย ผันตัวเองจาก ผู้ตรวจสอบบัญชีมานั่งเก้าอี้ผู้บริหารสายการเงิน และด้วยความไว้วางใจ จึงได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ด้วยการ ทำ�งานที่รวดเร็ว ถูกต้อง และพร้อมที่จะส่งต่อข้อมูลไปสู่บุคคลภายนอก อย่างเท่าเทียม เป็นสไตล์การทำ�งานง่ายๆ แบบฉบับ “ชัยจิตต์ เทหะ สุวรรณรัตน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และนักลงทุน สัมพันธ์ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PICO

ตอนที่1

เส้นทางของผู้บริหารและนักลงทุนสัมพันธ์ “ชัยจิตต์” สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย คณะบัญชี และปริญญาโท M.B.A.International Banking and Finance จากUniversity of Birmingham ประเทศอังกฤษ เริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้วยการเป็นผู้ตรวจสอบ บัญชี ก่อนทีจ่ ะได้รบั มอบหมายให้ไปทำ�งานด้านบัญชีประมาณ 1 ปี ค รึ่ งที่ซานฟรานซิสโก จากนั้นเดินทางกลับ เมื อ งไทย มาสะสมประสบการณ์กับบริษัทโฆษณาหลายที่ ล่าสุดนั่งเก้าอี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี และนักลงทุน สัมพันธ์ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)

......อ่านต่อฉบับหน้า.....

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 793 ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

แนวโน้ ม ตลาดหุ้ น ไทยวั น นี้ แกว่ ง ตั ว กรอบแค บในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังวานนี้ดัชนีฯ ปรับขึ้นแตะระดับ 1,100 จุดได้ จากแรง ซื้ อ หุ้ น ขนาดให ญ่ โดยนั ก ลงทุ น ต้ อ ง ติดตามความคืบหน้าเรื่องหนี้สินประเทศ ยุโรป กลยุทธ์ แนะนำ�ขายเมื่อดัชนีฯ ปรับขึ้นแตะระดับแนวต้าน 1,108 - 1,113 จุด และซื้ อ เมื่ อ ดั ช นี ฯ อ่ อ นตั ว แตะระดั บ แนวรับ 1,092 - 1,085 จุด

ทิศทางดัชนีฯ วันนี้ ต้องติดตาม ปั จ จั ย ต่ า งประเทศ โดยเฉพาะความ คืบหน้ามาตรการแก้ปัญหาหนี้ของกรีซ ซึ่ ง หากมี ปั จ จั ย บวกสนั บ สนุ น ดั ช นี ฯ มี โ อกาสปรั บ ขึ้ น มาทดสอบแนวต้ า น ที่ 1,107 - 1,110 จุด ส่วนแนวรับ จะอยู่ที่ 1,095 - 1,090 จุด ทั้งนี้ คาดว่าเงินทุนจากต่างชาติยงั เข้ามาซือ้ หุน้ อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากหุ้นขนาดใหญ่ ที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นชัดเจน

หน้า 13

ตลาดหุ้ นไทยวั น นี้ ยั ง รอดู ค วาม ชัดเจนในมาตรการแก้ปัญหาหนี้ประเทศ กรีซ จึงคาดว่าตลาดฯ ยังคงความผันผวน บวกและลบ ซึง่ จากวานนี้ ดัชนีฯ ปิดเหนือ ระดับ 1,100 จุดได้ 2 วันติดต่อกันถือเป็น สัญญาณบวก ทั้งนี้ มองแนวต้านถัดไปที่ 1,120 จุด และ 1,150 จุด ตามลำ�ดับ แนะนำ�นักลงทุนติดตามความเคลื่อนไหว ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 793

Data Station

ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภ�พีนธ์ 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 กุมภ�พันธ์ 2555 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,368.74 4.50% 4,322.60 14.22% 9,881.06 32.50% 14,828.67 48.78%

2,106.80 6.93% 4,329.19 14.24% 7,577.45 24.92% 16,387.63 53.90%

-738.06

Last Update

-6.59 2,303.61 -1,558.96 7/02/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,101.12 770.95 1,675.21 293.46

7/2/2012

Chg

%Chg

7.11 5.13 10.66 3.35 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

0.65 0.67 0.64 1.15 30,401.07 653.33

17:01:47

AGRO 3 D ecline 32%

A dv ance 39%

TECH

No C hange 29%

2.5

2.15

CONSUMP

2 1.5 1 0.09 0.5

SERVICE

0.08 0 0.16

D ecline 24% No C hange 39%

0.19

FINCIAL

0.7

0.13

A dv ance 37%

RESOURC

INDUS 2.52

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 793

หน้� 15

ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภ�พีนธ์ 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 กุมภภ�พันธ์ 2555

PTTGC

( Day )

: PTTGC 10,000,000 9,000,000

Price & Fundamental Symbol PTTGC

Last 69.25 Chg 2.25  %Chg 3.36  Open 67.50  High 69.50  Low 67.25  Prev 67.00  Avg 68.48  AccVol 44,333,500  AccVal(K฿) 3,035,736  3.29  %Fluct P/E 11.28  P/BV 1.32  DPS(Baht) N/A  Yield(%) N/A  EPS(Baht) 6.14  MktCap(Mil.) 312,085 Broker Target Update BLS 82.00 6/2/2012 หลักทรัKS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น74.50 ต์การเปลีย่ นแปลง 31/1/2012 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 30/1/2012 ค่าการ KTZ ม่ ขึน้ มากที69.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

8,000,000 7,000,000

Vol.

6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 69.50

69.25

69.00

68.75

Price

68.50

68.25

68.00

67.75

67.50

67.25

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 793

หน้� 16

ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภ�พีนธ์ 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 กุมภ�พันธ์ 2555

IVL01CD

( Day )

Price & Fundamental Symbol IVL01CD

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

0.89 0.09  11.25  0.81  0.90  0.81  0.80  0.85  41,703,900  35,433  10.59 

N/A N/A  N/A  N/A  N/A  45  Target Update No Comment

Volume Analysis

: IVL01CD

9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0.90

0.89

0.88

0.87

Price

0.86

0.85

0.84

0.83

0.82

0.81

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 793

ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภ�พีนธ์ 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 7 กุมภ�พันธ์ 2555

KTC

( Day )

Volume Analysis

: KTC

6,000,000 5,000,000

Price & Fundamental Symbol KTC

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker KS

15.50 1.10  7.64  14.70  15.50  14.70  14.40  15.16  22,574,400  342,156  5.28 

13.60 0.61  0.45  3.12  1.14  3,996  Target Update 10.50 31/1/2012

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

15.50

15.40

15.30

Price

15.20

15.10

15.00

14.90

14.80

14.70

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 793

หน้า 18

ประจำ�วันพุธ ที่ 8 กุมภาพีนธ์ 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

ในการทำ�งานใดๆไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือนายจ้าง ควรจะรับฟังความคิดของผู้ร่วมงานเสมอ การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น คือเป็นการเพิ่มประสบการณ์อื่นเป็นความรู้ นอกเหนือจากที่ได้รับมาจากการเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ใช่ความสำ�เร็จที่แท้จริง “โพธิ์พงษ์ ล่ำ�ซำ�”

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 08 ก.พ. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement