Page 1

Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

News Station

www.istationnews.co 7

ญี่ปุ่นอนุมัติเงินกู้ 11.5 พันล้านดอลล์ให้เท็ปโก้ น้ำ�ท่วมทำ�ศก.ปี 54 เฉา - จีดีพีทรุด

8

SALEE เผยเปิดดำ�เนินการตามปกติได้

9

Dynamic Station

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

โบรกให้เป้า “ซือ้ ” STEC ที่ 17 บ.

ระบุมแี บ็คล็อกสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์

ค่ายวิเคราะห์ แนะนำ� “ซื้อ” STEC ให้มูลค่าเหมาะสมที่ 17 บาท แม้มีน้ำ�ท่วม เป็นปัจจัยลบในระยะสั้น แต่จะส่งผลบวกต่อปี 55 คาด Q3/54 ผลประกอบการจะ ออกมางามหยด หลังตุนงานในมือสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ล่าสุดคว้างานสร้างอาคาร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 642.50 ล้านบาท

“เชาว์ สตีลฯ” พร้อมเทรด mai 10

Lifestyle Station เมนู รับ น้ำ�ท่วม

13

มองหุ้นจากเซียน

น้ำ�ประปาเมืองกรุงยัง “ดื่ม” ได้? 14

Data Station

ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

PAO จะขายหุน้ เพิม่ ทุนให้ PP 1.2 พันล.หุน้ ราคาไม่ต่ำ�กว่า 0.38บ./หุ้น

ต่อหน้า 3

เจรจาจ้างจำ�กัดขยะหลังน้ำ�ลด

ต่อหน้า 4

BWG เผยมีลูกค้าใหม่กว่า 20 ราย SET News

กางแผนงาน PTTGC ผ่านทัศนะ

วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 12

ตลท.ควงทัพ บจ.เข้าพบนายกฯ สัปดาห์นี้ ต่อหน้า 8

GLOBAL ราคาพื้นฐาน 9.90 บาท

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

โบรกให้เป้า (ต่อจากหน้า 1)

ร า ย ง า น ข่ า ว จ า ก บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ได้ลงนาม ในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารพิเคราะห์และบำ�บัดโรค ที่ รพ.สมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า โดยมีกองทัพเรือเป็นผู้ว่าจ้าง มู ล ค่ า โครงการ 642.50 ล้ า นบาท เป็ น งานก่ อ สร้ า ง อาคารและงานระบบประกอบ อาคาร ระยะเวลาก่ อ สร้ า ง 1 ต.ค. - 19 ก.ย. 56 บทวิเคราะห์ บล.ทิสโก้ คาดว่าผลประกอบการ YoY จะเพิ่มขึ้น 90% ใน Q3/54 ซึง่ เป็นผลจากมูลค่างานในมือ ที่ สู ง เ ป็ น ป ร ะ วั ติ ก า ร ณ์ นอกจากนี้ ผ ลประกอบการ คาดว่ า จะเพิ่ ม ขึ้ น QoQ เนื่ อ งจากรายได้ จ ากการ

News Station

ก่อสร้างทีส่ งู ขึน้ (+2.8% QoQ) เนื่ อ งจากรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง แ ล ะ อั ต ร า กำ � ไ ร ขั้ น ต้ น ที่ และสีน้ำ�เงินอยู่ในเขตน้ำ�ท่วม ค่อนข้างคงที่ (8.4% ใน Q3/54 ทำ �ให้ ก ารก่ อ สร้ า งต้ อ งหยุ ด ชะงักลง แต่อย่างไรก็ตามคาด กับ 8.6% ใน Q2/54) คาดว่าผลของน้ำ�ท่วม ว่า การก่อสร้างและการรับรู้ จ ะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ผ ล รายได้ จ ะกลั บ มาสู ง ขึ้ น หลั ง ประกอบการใน Q4/54 ระดับน้ำ�ลดลง แต่จะส่งผลมี

PAO (ต่อจากหน้า 1)

ร า ย ง า น ข่ า ว จ า ก บมจ.อั่งเปา แอสเสท (PAO) เปิดเผยว่า ทีป่ ระชุมคณะกรรม การบริษัทฯ มีมติอนุมัติการ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคล ใ น ว ง จำ � กั ด ( P r i v a t e Placement) จำ�นวนไม่เกิน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 1.00 บาท และให้เสนอ ข า ย ใ น ร า ค า ไ ม่ ต่ำ � ก ว่ า 0.38 บาท (มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิ.ย. 54) โดยให้ นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป ขณะเดี ย วกั น มี ม ติ อนุ มั ติ ก ารเข้าทำ �รายการซื้อ ที่ ดิ น 10-1-91.60 ไร่ หรื อ 4,191.60 ตารางวา ราคา 280.00 ล้านบาท จากบริษัท

เค เอ็น เรียลเอสเตท จำ�กัด (เคเอ็ น ) เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น คอนโดมิ เ นี ย ม โดยที่ ดิ น ดังกล่าวตั้งอยู่ในทำ�เลที่ดี เป็น พื้นที่ที่มีความต้องการซื้อที่อยู่ อาศัยสูง รวมทั้งผลตอบแทนที่ ฝ่ายจัดการได้วิเคราะห์อยู่ใน ระดับที่ดี ในส่วนราคาซื้อที่ดิน ดังกล่าวต่ำ�กว่าราคาที่ประเมิน

โดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย การซือ้ ทีด่ นิ จากเคเอ็น เป็ น การเข้ า ทำ � รายการกั บ บุคคลทีเ่ กีย่ วโยง เนือ่ งจากนาง ศิรญิ า เทพเจริญ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ของบริ ษั ท ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 21.77 (ข้อมูล 20 ก.ย. 54) และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในเคเอ็น โดยถือหุ้นร้อยละ 90 และเป็น

ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สู ง ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย โดย STEC มั่นใจว่าสามารถ ควบคุมต้นทุนได้ นอกจากนี้ STEC จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ จากโครงการพั ฒ นาระบบ ป้ อ งกั น น้ำ � ท่ ว มในระยะยาว ของรัฐบาล ยังคงประมาณการเดิม แ ล ะ มู ล ค่ า ที่ เ ห ม า ะ ส ม 17 บาท อ้ า งอิ ง จาก P/BV 4 เท่า สำ�หรับปี 54 แนะนำ� “ซื้อ” ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงของ STEC คือ ต้นทุนที่สูงขึ้นจาก ต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ สู ง ขึ้ น , โครงการก่ อ สร้ า งที่ ล ดลง, ก า ร แ ข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น , ความล่ า ช้ าในการก่ อ สร้ า ง และความไม่แน่นอนทางการ เมือง อาจทำ�ให้การเซ็นสัญญา ใหม่ล่าช้าลง ก ร ร ม ก า ร เ ค เ อ็ น แ ล ะ นายกฤษณะ เทพเจริ ญ น้องชายนายวิษณุ เทพเจริญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 23.73 (ข้อมูล 20 ก.ย. 54 ) และเป็ น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษทั ถือหุน้ ในเคเอ็นร้อยละ 4 อี ก ทั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2554 และ 23 กั น ยายน 2554 บริ ษั ท รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จากบริษทั ภูศริ ิ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (ภูศิริ) โดยดอกเบี้ยที่ ต้องชำ�ระให้กับภูศิริทั้งหมด เท่ากับ 6.04 ล้านบาท ขนาด ของรายการเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 0.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

News Station

หน้า 4

PAO (ต่อจากหน้า 3)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน สาธารณูปโภคต่างๆ จนแล้วเสร็จ ผู้ ถื อ หุ้ น ในครั้ ง ต่ อ ไปนั้ น แล้วก่อนการขยายระยะเวลา 2554 ซึ่งนายวงศกร เทพเจริญ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ใน แต่ เ นื่ อ งจากบริ ษั ท ณุ ศ าศิ ริ จึงไม่จำ�เป็นต้องขอสัตยาบัน ถื อ หุ้ น ของภู ศิ ริ ร้ อ ยละ ทำ � เลที่ ดี เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วาม แกรนด์ จำ � กั ด (มหาชน) จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขยาย 28เป็ น บุ ต รชาย นายวิ ษ ณุ ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยสูง รวม ได้จำ�หน่ายห้องชุดดังกล่าวทั้ง ระยะเวลาดังกล่าว เทพเจริ ญ , นายจิ ร าวั ฒ น์ ทัง้ ผลตอบแทนทีฝ่ า่ ยจัดการได้ 4 ยูนิตให้แก่บุคคลอื่นทั้งหมด พุ ท ธิ ไ ตรสิ น กรรมการผู้ มี วิ เ คราะห์ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ดี อำ�นาจ และผู้ถือหุ้นของภูศิริ ในส่ ว นราคาซื้ อโครงการดั ง ร้อยละ 20 น้องชายนางศิรญิ า กล่าวต่ำ�กว่าราคาที่ ป ระเมิ น โดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย เทพเจริญ พร้ อ มกั น นี้ คณะ นอกจากนี้ มี ม ติ รั บ กรรมการบริษัท มีมติอนุมัติ ทราบผลการดำ�เนินการซือ้ ห้อง การเข้ า ทำ � รายการซื้ อ ที่ ดิ น ชุดจำ�นวน 4 ยูนิต ในอาคาร และสิ่ ง ปลูกสร้าง โครงการ แบงคอค เมดิ เ พล็ ก ซ์ จาก บ้ า นกฤษณา สุ วิ น ทวงศ์ บริ ษั ท ศาศิ ริ แ กรนด์ จำ � กั ด จำ�นวน 687 แปลง (แปลง (มหาชน) จากการเข้ า ทำ � ขาย 677 แปลง และแปลง สัญญาซื้อห้องชุดเพิ่มเติมตาม สาธารณูปโภค 10 แปลง) คิด ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม เป็นพื้นที่รวม 96-1-55.60 ไร่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2554 หรือ 38,555.60 ตารางวา ใน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ราคา 240.00 ล้านบาท จาก และต่อมาคณะกรรมการบริษทั ได้มีมติขยายระยะเวลารับโอน บจ.วีรวรรณ แอสเซท บริษัทจะเข้าซื้อที่ดิน กรรมการสิทธิ์ออกไปอีก 60 และสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือ วัน นับจากวันครบกำ�หนดรับ ทัง้ หมด เพือ่ พัฒนาโครงการต่อ โอนกรรมสิ ท ธิ์ เนื่ อ งจาก เ พื่ อ ส ร้ า ง ท า ว น์ เ ฮ้ า ส์ เงื่อนไขบังคับก่อนยังไม่สำ�เร็จ บ้านเดีย่ ว และอาคารพาณิชย์ และเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ใน เพื่ อ ขายให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ทั่ ว ไป การขจัดความขัดแย้ง โดยจะ รวมทั้ ง เข้ า ไปสวมสิ ท ธิ ก าร นำ � เสนอขอสั ต ยาบั นในการ จัดสรรเพื่อดำ�เนินการจัดให้มี ขยายระยะเวลาต่อที่ประชุม BWG เผย (ต่อจากหน้า 1)

นายสุ วั ฒ น์ เหลื อ ง วิ ริ ย ะ ประธานกรรมการ บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เบตเตอร์ เวิ ล ด์ กรี น (BWG) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รบั การติดต่อจากลูกค้าราย ใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ� ท่วมกว่า 20 รายเพือ่ ว่าจ้างให้ เข้าไปจัดการขยะในโรงงาน

อุตสาหกรรมหลังจากระดับน้ำ� ท่วมขังลดลง รวมทัง้ ลูกค้าราย เดิมกว่า 100 แห่งใน 7 นิคม อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ น้ำ�ท่วมด้วย จากการหารื อ กั บ ผู้ บริหารบริษทั ของลูกค้าในเบือ้ ง ต้นได้ข้อสรุปว่า บริษัทฯ จะ พยายามเข้าดำ�เนินการกำ�จัด

ขยะไม่เกิน 7 วัน หลังจาก ระดับน้�ำ ลดลงและทางผูว้ า่ จ้าง แจ้งมา โดยมั่นใจว่าสถานที่ กำ � จั ด ขยะทั้ ง 2 แห่ ง ทั้ ง ที่ สระบุรี และบางปู สามารถ รองรับปริมาณขยะได้มากถึง 1 ล้านตัน ทั้งนี้ประเมินว่า นิคม อุตสาหกรรมไฮเทคจะเป็นแห่ง

แรกทีส่ ามารถเข้าไปดำ�เนินการ หลั ง จากที่ ท างนิ ค มฯ เริ่ ม มี ปริ ม าณน้ำ � ลดลงแล้ ว และมี การสู บ น้ำ �ออกต่อเนื่อง โดย คาดว่าจะเข้าไปดำ�เนินการใน พื้นที่ได้ในช่วงกลางเดือน พ.ย 54

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

ญี่ปุ่นอนุมัติเงินกู้ 11.5 พันล้านดอลล์ ให้เท็ปโก้ใช้ฟื้นฟูโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ญีป่ นุ่ อนุมตั ิ วงเงินกู้ 900 พันล้านเยน (11.5 พันล้านดอลลาร์) ให้กับโตเกียวอิเล็กทริกเพาเวอร์ หรือ เท็ปโก้เพื่อใช้ ในการฟืน้ ฟูความเสียหายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทไี่ ด้ รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ นายโกซ โฮโซโน่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงานนิวเคลียร์กล่าวว่า เงินจำ�นวนดังกล่าวใน

หน้า 5

เบื้ อ งต้ น จะใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาการปนเปื้ อ นของ กัมมันตภาพรังสี และใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายที่ เกิดขึ้น ทั้งนี้ เงินจำ�นวนดังกล่าวจะมาจากการทุน ที่ร่วมกันจัดตั้งระหว่างรัฐบาลและผู้ประกอบการ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่น

คนใหม่ ให้เหตุผลว่าการเปลีย่ นมาใช้นโยบายดอกเบีย้ ขาลงก็เพื่อเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจยุโรปที่ยังคงมี แนวโน้มซบเซา ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจาก วิกฤตหนีย้ โู รโซนและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ก่อนหน้านี้การปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ร้อยละ 1.5 ของ อีซบี ที มี่ จี ดุ ประสงค์เพือ่ คุมเงินเฟ้อ ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ อย่างหนักว่าเป็นตัวฉุดรัง้ การเติบโตของเศรษฐกิจและ อีซีบี หั่นดอกเบี้ยลงสู่ร้อยละ 1.25% ทำ�ให้ตลาดขาดความเชื่อมั่น อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ธนาคาร อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน ยืนอยู่ที่ร้อยละ 3 สูงกว่า กลางยุโรป หรือ อีซีบี สร้างความแปลกใจด้วยการ เงินเฟ้อเป้าหมายของอีซีบีเพียงเล็กน้อย ประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้ จากร้อยละ 1.5 มาอยู่ ที่ร้อยละ 1.25 นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี

5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการซื้อขาย Futures เริ่มต้นซื้อขาย ต้องทำ�อย่างไร ขั้นตอนการซื้อ ขายในตลาดอนุพันธ์มีวิธีง่ายๆ ดังนี้ 1. เปิ ด บั ญ ชี กั บโบรกเกอร์ เปิ ด กั บ โบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ 2. เตรียมเงินประกันให้พร้อม ในกรณี ซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้อง วางเงินส่วนหนึ่งก่อนที่จะส่งคำ�สั่งซื้อขายไว้เป็น หลักประกัน เรียกว่า เงินหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) ซึง่ โบรกเกอร์จะเป็นผูก้ �ำ หนดว่า ผูล้ งทุนจะต้องวางหลักประกันขัน้ ต้น เป็นจำ�นวน เท่าไร 3. ส่ ง คำ � สั่ ง ซื้ อ ขายผ่ า นโบรกเกอร์ การส่งคำ�สั่งซื้อขายต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ต้องการ “ซื้อ” หรือ “ขาย” อนุพันธ์ “ประเภทใด” ต้องการ ซื้อ หรือ ขายที่สัญญาสิ้น สุดอายุเท่าใด “เดือนไหน” ต้องการ ซื้อ หรือ ขายที่ “ราคา” เท่าใด ต้องการ ซื้อ หรือ ขาย “จำ�นวน” กี่สัญญา 4. สรุปกำ�ไรขาดทุนทุกวัน ในกรณี ฟิวเจอร์ส จะมีการคำ�นวณเงินกาไรขาดทุนทุกๆ สิน้ วันทำ�การ เรียกว่าการ Mark to Market หาก

ลูกค้ามีผลกำ�ไร ก็จะมีการโอนเงิน ส่วนกำ�ไรเข้า บัญชีให้ในวันทำ�การถัดไป แต่หากขาดทุนก็จะ มี การโอนเงินออกจากบัญชีผู้ลงทุนเช่นกัน ดังนั้น หลักประกันขั้นต้นที่ลูกค้าวางไว้ตั้งแต่แรกอาจ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงตามจำ�นวนกำ�ไรขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ถ้าได้กำ�ไรเงินในบัญชีจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้าหาก ขาดทุน เงินในบัญชีจะลดลง และหากขาดทุนไป เรื่อยๆ จนต่ำ�กว่าระดับที่กำ�หนดไว้คือ “หลัก ประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)” โบรกเกอร์จะเรียกเก็บเงินประกันเพิ่มขึ้น หรือที่ เรียกว่า “Margin Call” โดยลูกค้าต้อง นำ�เงิน มาวางเพิม่ ให้เท่ากับเงินประกันขัน้ ต้นอีกครัง้ หนึง่ ในกรณีออปชั่น หากเป็นฝั่งผู้ซื้อ ซึ่งไม่มีการวาง เงินประกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ก็จะไม่มีการ Mark to market เช่นกัน แต่ส�ำ หรับฝัง่ ผูข้ าย การ Mark to Market จะแตกต่างจากของฟิวเจอร์ส คือ จะ ไม่มกี ารโอนเงินกำ�ไรขาดทุนทุกสิน้ วัน แต่จะมีการ คำ�นวณหลักประกันขั้นต้นและหลักประกันรักษา สภาพใหม่ทุกวัน ตามความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่ เปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ เงินหลักประกันของผูล้ งทุน จะคงทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง แต่หากวันใดทีร่ ะดับราคา

สินทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยน ทำ�ให้ผู้ขายมีความเสี่ยง เพิ่มขึ้น จนโบรกเกอร์กำ�หนดหลักประกันใหม่ที่ สูงกว่าระดับเงินที่ผู้ขายวางไว้ ผู้ขายออปชั่นก็จะ ต้องนำ�เงินประกันมาวางเพิม่ เติมให้มคี า่ อย่างน้อย เท่ า กั บ หลั ก ประกั น ขั้ น ต้ น ค่ าใหม่ ที่ โ บรกเกอร์ กำ�หนด 5. หมั่นเช็คสถานะ เมื่อซื้อขายฟิวเจอร์ส หรือออปชัน่ ไปแล้ว ผูล้ งทุนควรตรวจสอบสถานะ ของตนอยู่ตลอดเวลาว่ามีกำ�ไรหรือขาดทุนเป็น อย่างไรบ้าง โดยตรวจสอบว่า - ได้กำ�ไรเป็นที่น่า พอใจหรือไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้รบั กำ�ไรต่อไปมากน้อย แค่ไหน? - ยังสามารถทนต่อระดับการขาดทุน ที่ต้องเรียกหลักประกันเพิ่มเติมทุกวันได้หรือไม่? ทัง้ นี้ ผูซ้ อื้ หรือผูข้ าย สามารถเลือกทีจ่ ะปิดสถานะ ของตนเองได้ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งรอจนสัญญา สิ้นสุดอายุ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อสามารถขาย สัญญาที่ตนเคยซื้อไว้ ในขณะที่ผู้ขายก็สามารถ ซื้อสัญญาที่ตนเคยขายไว้เพื่อเป็นการปิดสถานะ ได้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

News Station

หน้า 6

GLOBAL ราคาพื้นฐาน 9.90 บาท บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุแนะนำ�ซื้อ หุ้น GLOBAL ให้ราคาพื้นฐาน 9.90 บาท ทั้งนี้มองว่าเพราะ ได้รับประโยชน์สูงจากเหตุการณ์น้ำ�ท่วม เพราะยอดขายจะ ยิง่ เพิม่ ขึน้ ดีตามสินค้าหลักทีบ่ ริษทั จำ�หน่าย คือ วัสดุกอ่ สร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ตามความต้องการในการซ่อมแซม บ้านและสิ่งปลูกสร้างส่วนยอดขายปีนี้เราคาดว่าจะเติบโต 34% YoY เป็น 7.8 พันล้านบาท ก็สอดคล้องกับบริษัท จุดเด่นของบริษัทคือ 1) บริษัทได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นได้อย่าง รวดเร็ว จากจำ�นวน 11 สาขา ณ สิ้นปี 53 จะเพิ่มขึ้นเป็น 14 สาขาในสิ้นปี 54 นี้ และมีเป้าหมายเป็น 20 สาขา ณ สิ้น ปี 55 2) หลายสาขามีที่ตั้งอยู่ในเขตน้ำ�ท่วม แต่สาขากลับ ไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำ�ท่วม ข้อดี คือ ความต้องการ สินค้านั้นมีมาก ขณะที่บริษัทมีความพร้อมที่จะให้บริการ ได้ทันที และ 3) ราคาวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มจะปรับตัว เพิ่มสูงขึ้น ตามความต้องการที่มีมาก แต่อุปทานมีจำ�กัด จึงคาดว่ายอดขายและกำ�ไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี เราพบว่าอัตราการเติบโตของกำ�ไรสุทธิต่อหุ้นเทียบกับ YoY อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากคือปี 54 +11% ปี 55 +42% และปี 56 +38% คงคำ�แนะนำ�ซื้อ ราคาพื้นฐานประเมินด้วย P/E ปี 55 ที่ 25 เท่า ที่ให้สูง เพื่อสะท้อนอัตราการเติบโตของกำ�ไรสุทธิ ที่ก้าวกระโดดได้อย่างต่อเนื่องถือว่าโดดเด่น

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

News Station

น้ำ�ท่วมทำ�ศก.ปี 54 เฉา - จีดีพีทรุด พร้อมใจกันปรับลดตัวเลข จีดีพี ทั้งกระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยหน่วยงานดูแลเศรษฐกิจทั้ง 2 แห่งต่างปรับลดตัวเลขคาดการณ์ การเติบโตของเศรษฐกิจปีนี้ ลงเหลือ 2.7% และ 2.6% จากที่คาดเติบโต กว่า 4% ทั้งนี้เป็นเพราะมหันตภัย น้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้นมาตลอด 2 เดือน ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม และ อาจจะต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนั้น ทำ�ให้คลังและแบงก์ชาติไม่สามารถ ยืนหยัดตัวเลขไว้ที่เดิมได้อีก เพราะ ความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ ราบลุ่มแม่น้ำ�เจ้าพระยาไล่มาตั้งแต่ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ต่ อ มาจนถึ ง กรุงเทพมหานครนั้น มีมูลค่าความ เสียหายที่ประเมินเบื้องต้นนั้นไม่ต่ำ� กว่า 2 แสนล้านบาท โดยเฉพาะ นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี รวม 7 แห่งนั้นที่อยู่ใน สภาพจมน้ำ �โดยสิ้ น เชิ ง โรงงาน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งไม่ สามารถผลิตได้ อย่างน้อยก็จนถึง ปลายปี ส่ ง ผลให้ กิ จ กรรมทาง เศรษฐกิจหยุดชะงัก ขณะที่โรงงานที่ผลิตสินค้า อุปโภคหลายแห่ง ก็ไม่สามารถเดิน เครื่ อ งการผลิ ต เพราะเครื่ อ งจั ก ร เสียหาย ก็ส่งผลต่อการใช้จ่ายของ ภาคประชาชนด้ ว ยเช่ น เดี ย วกั น ดังนั้นในไตรมาสที่ 4 ที่จะถือเป็น ช่ ว งเวลาทองของการกระตุ้ น การ ใช้จ่าย และภาพรวมของเศรษฐกิจ ในปีนี้ มีอันต้องจบลงโดยปริยาย และทั้ ง กระทรวงการคลั ง ธปท. ก็ยอมรับแล้วว่าโค้งสุดท้ายของปีนี้ จี ดี พี ติ ด ลบแน่ น อน เมื่ อ รวมกั บ ปัจจัยจากต่างประเทศ ปัญหาหนี้ ยุโรป จึงไม่แปลกใจแต่อย่างใดที่ ตั ว เลขจี ดี พี ใ นปี นี้ จ ะต่ำ � กว่ า 3% ค่อนข้างแน่นอน ซึง่ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุชัดเจนว่า สถานการณ์ ความเสี ย หายล่ า สุ ด ของปั ญ หา

อุทกภัยประเมินว่าอัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพี ของไทย ในปีนี้เฉลี่ยทั้งปีจะเติบโตต่ำ�กว่า 3% จากที่คาดว่าจีดีพีปี 2554 จะขยาย ตัวมากกว่า 4.1% ขณะที่นายเมธี สุภาพงษ์

ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจใน ประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เชื่อว่า ภาวะการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ที่ แ ท้ จ ริ ง ในเดื อ น ต.ค.และไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะ ชะลอลงต่ อ เนื่ อ งจากเดื อ นก.ย. เพราะภาคการส่งออก การท่องเทีย่ ว การผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมถึง

การใช้จ่ายในประเทศคงหดตัวต่อ เนื่ อ งไปอี ก เพราะนอกจากภาวะ เศรษฐกิจโลกที่กระทบอยู่แล้ว ยังได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์น�้ำ ท่วม ซ้ำ�เติมด้วย ซึ่งเท่ากับว่าเหตุการณ์นี้ อาจทำ�ให้เศรษฐกิจของไทยซึมยาวแน่ๆ

เทีย่ วเข้ามาบ้าง คงไม่หนีจากไทยไป ทั้งหมด เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติ น่าจะเข้าใจสถานการณ์ไทยอยู่ ไม่ใช่ ว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิด นอกจากนี้ การผลิตและการบริโภคก็นา่ จะชะลอ บ้าง ยังต้องติดตาม” ส่วนความเชื่อมั่นทางภาค ธุรกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เท่าที่ธปท.สำ�รวจยอมรับว่าลดลงต่ำ� กว่าระดับ 50 ซึ่งเป็นระดับที่เชื่อมั่น แล้วอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักๆของ ความเชื่อมั่นที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจาก คำ�สัง่ ซือ้ สินค้าลดลงมาระยะหนึง่ แล้ว และส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากปั ญ หา น้ำ�ท่วม แต่อย่างไรก็ตามธปท.ยัง มองว่ า ปั ญ หาน้ำ � ท่ ว มที่ ทำ �ให้ ร าคา สินค้าหลายประเภทสูงขึ้นและส่งผล ให้เงินเฟ้อสูงขึ้นนั้น น่าจะเป็นภาวะ ช็อคที่สูงขึ้นชั่วคราว คาดว่าหลังน้ำ� ลดสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและ เงินเฟ้อจะดีขนึ้ สถานการณ์น�้ำ ไม่นา่ จะเป็ น แรงกดดั น เงิ น เฟ้ อให้ สู งไป จนถึงต้นปีหน้า ส่วนนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลัง (สศค.) ก็ยอมรับเช่นกันว่า มูลค่าความเสียหายจากสถานการณ์ อุทกภัยไว้ประมาณ 1.8 แสนล้าน บาท หลังจากทีน่ �้ำ ได้ไหลเข้าในพืน้ ที่ นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง ทำ�ให้ คาดว่ า อั ต ราการขยายตั ว ของ เศรษฐกิจไทย หรือจีดีพี ไตรมาส 4/2554 มีโอกาสติดลบ แต่ทั้งปียัง คงสามารถเติบโตได้ในระดับ 2.7% ดั ง นั้ น ด้ ว ยสถานการณ์ เหล่านี้ จึงต้องทำ�ใจว่าเศรษฐกิไทย ในปีนี้ จะชะลอตัวอย่างช่วยไม่ได้ “ปกติภาคส่งออก ในหมวด ทำ � ได้ แ ค่ ป ระคองตั ว ไม่ ใ ห้ ย่ำ � แย่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ไปมากกว่ า นี้ แล้ ว มาเริ่ ม ต้ นใหม่ มีแนวโน้มชะลอจากผลกระทบจาก อีกครั้งในปี 2555 เศรษฐกิจโลกอยู่แล้ว เจอน้ำ�ท่วมอีก คงมีแนวโน้มชะลอแน่ และภาคที่จะ รายงานโดย ทีมข่าวเศรษฐกิจการเงิน กระทบเพิ่มน่าจะเป็นภาคการท่อง เที่ยว ที่การเดินทางมาเที่ยวจำ�อาจ จะไม่สะดวก แต่น่าจะยังมีนักท่อง www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

ตลท.ควงทัพ บจ.เข้าพบนายกฯ สัปดาห์นี้ แจงความคืบหน้ากองทุนช่วยเหลือน้�ำ ท่วม นายสมพล เกี ย รติ ไ พบู ล ย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (ตลท.) เปิ ด เผยว่ า ในสัปดาห์นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั จดทะเบี ย น (บจ.) จะเข้ า พบนายก รั ฐ มนตรี เพื่ อ ชี้ แ จงถึ ง ความคื บ หน้ า ของโครงการตลาดทุ น ร่ ว มใจช่ ว ยภั ย น้ำ�ท่วม รวมทั้งรายละเอียดของความช่วย เหลือของกองทุนดังกล่าวไปยังประชาชน เพื่อไม่ให้ซ้ำ�ซ้อนกับการให้ความช่วยเหลือ ของรัฐบาล ขณะเดียวกันยังจะถือโอกาสพูดคุย กับนายกรัฐมนตรีเรือ่ งการช่วยเหลือบริษทั จดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วม โดยบริษทั จดทะเบียนก็จะมีโอกาสได้ชแี้ จง

News Station

หน้า 8

ถึ ง ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น และความ ปลายปี นี้ เนื่ อ งจากปั ญ หาน้ำ � ท่ ว มที่ ส่ ง ช่ ว ยเหลื อ ที่ อ ยากจะให้ รั ฐ บาลเข้ า มา ผลกระทบต่ อ ภาพรวมเศรษฐกิ จ ไทย สนับสนุน ซึ่งทางตลท.ได้ชี้แจงให้กับนักลงทุนต่าง กองทุนดังกล่าวรวบรวมเงินได้กว่า ชาติเข้าใจ จึงต้องรอดูนโยบายรัฐบาลหลัง 400 ล้านบาท จากเป้าหมายซึ่งอยู่ที่ 500 น้ำ�ลดประกอบกัน โดยปัญหาน้ำ�ท่วมอาจ ล้านบาท และวันพรุ่งนี้ก็จะเรียกประชุม เป็นภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน ดังนัน้ ทางตลท.จึงต้องปรับโครงสร้างสำ�รอง การกระจายความช่วยเหลือไปยังประชาชน ของโบรกเกอร์กันใหม่ด้วย อย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยการช่ ว ยเหลื อ จะมี สำ�หรับเมืองที่จะไปโรดโชว์ในช่วง 2 รูปแบบ คือ 1. การช่วยเหลือแบบทันที ปลายปีนไี้ ด้แก่ นิวยอร์ก โตเกียว ลอนดอน เช่ น อาคาร เครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ และ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ต ลท.เตรี ย มโรดโชว์ 2. การดูแลรักษาสุขภาพ และอีกส่วนหนึ่ง ตลาดกลุ่ ม ใหม่ ด้ ว ย อาทิ กรุ ง มิ ล าน เป็นการช่วยเหลือหลังน้ำ �ลด เช่น การ ประเทศอิ ต าลี กรุ ง เฮก ประเทศ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เป็นต้น เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น โดยการไปรุกตลาด นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ ดังกล่าว ตลท.จะต้องเตรียมความพร้อม และผูจ้ ดั การ ตลท. เปิดเผยว่า เตรียมปรับ สำ�หรับระบบการซื้อขายก่อน แผนโรดโชว์ ต่ า งประเทศที่ จ ะไปในช่ ว ง

SALEE เผยเปิดดำ�เนินการตามปกติแล้ว นายสาทิ ส ตั ต วธร กรรมการ ผู้จัดการ บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม (SALEE) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับ สถานการณ์น�้ำ ท่วมในจังหวัดปทุมธานีและ พื้นที่โดยรอบบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อ บริษัทฯ ด้านการเดินทางมาทำ�งานของ พนักงานและเพื่อป้องกันความเสียหายที่

อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ บริษัทจึงได้หยุด ปกติตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 54 การผลิ ต ทั้ ง หมดตั้ ง แต่ วั น อั ง คารที่ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ รั บ ความ 25 ต.ค. 54 เป็นต้นมา เสี ย หายอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ต่ อ ทรั พ ย์ สิ น บัดนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า แต่อย่างใด ขณะนี้ ส ถานการณ์ น้ำ � ท่ ว มดั ง กล่ า วเริ่ ม คลี่คลายลงแล้ว บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้เปิดดำ�เนินการผลิตได้ตาม

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“เชาว์ สตีลฯ” พร้อมเทรด mai เตรียมผลิตเพิ่มอีก 20% แตะ 3.6 แสนตัน “เชาว์ สตีล อินดัสทรี้” เตรียมพร้อมเข้าเทรดตลาด mai รอ ก.ล.ต. กดปุ่มไฟเขียว หลังยื่นไฟลิ่ง ต้นเดือนกันยายน ระบุขอเป็นส่วนหนึ่งฟื้นฟูประเทศภายหลังอุทกภัย ยันวัตถุดิบเหล็กแท่งยาวเพียงพอ รองรับการซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่เสียหาย ทดแทนการนำ�เข้า เชื่อปีนี้ปั๊มรายได้เข้าเป้า 5 พันล้านบาท หลังครึ่งปีแรกทำ�ได้แล้ว 2.8 พันล้านบาท แถมมีออเดอร์รอส่งมอบถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน นายอนาวิ ล จิ ร ธรรมศิ ริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และ จำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก แท่ ง ยาว (Billet) รายใหญ่ ข องประเทศที่ มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เปิ ด เผยความคื บ หน้ า ถึ ง กรณี เ ข้ า จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ว่า ปัจจุบันยังอยู่ ระหว่างพิจารณาของสำ�นักงานคณะ กรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังจาก บริษทั ฯ ได้ยนื่ แบบรายการแสดงข้อมูล (ไฟลิ่ ง ) ไปเมื่ อ ต้ น เดื อ นกั น ยายน ที่ผ่านมา อย่ า งไรก็ ต าม ในฐานะที่ บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก แท่งยาว ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเหล็ก ต้ น น้ำ � ที่ ส ามารถนำ � ไปแปรรู ป เป็ น ผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เช่น เหล็ก เส้นกลม (Round Bar) เหล็กข้ออ้อย

(Deformed Bar) ซึ่งเป็นวัสดุหลักใน การก่อสร้าง บริษัทฯ จึงถือเป็นความ รับผิดชอบทีจ่ ะมีสว่ นช่วยเหลือประเทศ ในด้านการฟื้นฟู ซ่อมแซม หรือสร้าง ใหม่ ด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ป้ อ นสู่ ต ลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ช่ ว ยลด ก า ร นำ � เ ข้ า เ ห ล็ ก แ ท่ ง ย า ว จ า ก ต่างประเทศ โดยวางเป้าขยายการผลิต ในปี 2555 เพิ่ ม อี ก ประมาณ 20% เป็น 360,000 ตัน/ปีจากการผลิตในปี 2554 ประมาณ 300,000 ตัน/ปี สำ�หรับผลประกอบการทั้งปีนี้ บริษทั ฯ วางเป้ารายได้ 5,000 ล้านบาท และจากครึง่ ปีแรกบริษทั ฯ มีรายได้รวม แล้ ว ประมาณ 2,800 ล้ า นบาท จึงเชื่อว่าทั้งปีผลประกอบการเป็นไป ตามเป้ า หมาย เนื่ อ งจากได้ ส่ ง มอบ สิ น ค้ า ตามคำ � สั่ ง ซื้ อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง ยั ง มี คำ � สั่ ง ซื้ อใหม่ ๆ เข้ า มา เพิ่มเติม โดยขณะนี้มีคำ�สั่งซื้อรอการ ส่งมอบยาวถึงสิน้ เดือนพฤศจิกายนแล้ว

www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

เมนู รับ น้ำ�ท่วม

by Jackal_XIII

ในสถานการณ์คับขันที่คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำ�ท่วม การปรับตัวเป็นสิ่งสำ�คัญ นอกจากจะต้อง รับสภาพที่เกิดขึ้นอยู่ให้ได้แล้ว ยังต้องปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให้ง่ายต่อการปรุง ประหยัดสิ่งของที่มีอยู่ และประยุกต์แต่ละมื้อไม่ให้น่าเบื่อ เชฟ “วิวเมนต์ ลีออง” ประธานผู้ก่อตั้งสมาคมพ่อครัวไทย หรือไทยแลนด์ คัลลินารี อคาเดมี (ทีซีเอ) จึงมาแนะนำ�เมนูง่ายๆ แต่อร่อย เริ่มจากการหุงหาอาหารกันก่อน แน่นอนว่าถ้าไม่ได้อยู่ภายในเต็นท์ผู้อพยพก็อาจไม่มีไฟฟ้าใช้ เชฟแนะนำ�ให้นำ�เทียน 4 - 5 เล่ม มัดรวมกันแล้วนำ�หม้ออะลูมิเนียมใส่น้ำ� 1 ลิตรต่อข้าว 1 ขีด หุงข้าวตามปกติแต่ต้องใช้เวลาสัก 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง พอให้ข้าวสุก นำ�อาหารกระป๋องที่มีอยู่ทั้งผักกาดดองและปลากระป๋องใส่พร้อมกัน เพื่อความเข้มข้น แนะนำ�ให้ทำ�ช่วงค่ำ�ๆ เพราะต้องใช้เทียนในการให้แสงสว่างอยู่แล้ว เรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์ ต่อด้วยเมนูที่ใช้เส้นบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปที่แจกจ่ายกัน ไม่ว่าจะเป็นรสไหนก็ปรับกันได้ จานนี้เน้นวิธีประหยัดแก๊สเหมาะกับคนที่อาศัยอยู่ ในศูนย์อพยพมีเตาแก๊สพกพา หรือที่รู้จักกันในชื่อเตาแก๊สปิกนิก เริ่มการต้มน้ำ�ด้วยวิธีเดียวกับเมนูแรก เมื่อน้ำ�เดือดใส่เส้นบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปลงไป เอาฝาปิดแล้วดับไฟทันที น้ำ�ที่ร้อนจะปรุงบะหมี่จนสุก ใช้เวลาสัก 5 นาทีก็ทานได้แล้ว เพิ่มความอร่อยด้วย ไข่ต้มสำ�เร็จรูป หรือใส่ไข่ดิบพร้อมเส้นบะหมี่ก็จะกลายเป็นไข่ลวก เติมไส้กรอกหรือกุนเชียงตามใจชอบ เมนูตม้ ไปแล้วขอจานผัดกันบ้าง ใช้กระทะใส่น�้ำ เปล่าต้มจนเดือด น้�ำ ไม่ตอ้ งเยอะเอาพอให้เส้นบะหมี่ กึ่งสำ�เร็จรูปกึ่งสุก ทิ้งไว้ 1 นาทีให้เส้นได้ดูดน้ำ�จนอวบอูม ใส่ซอสมะเขือเทศ 1 ช้อนโต๊ะ ซอสพริก 1 ช้อนโต๊ะ (ถ้าเด็กทานไม่ต้องใส่ซอสพริก) เพิ่มซีอิ๊วขาว 1 ช้อนโต๊ะ น้ำ�ตาลครึ่งช้อนโต๊ะ แล้วผัดเลย ถ้ามีน้ำ�มันพืชด้วยใส่เพิ่มความหอมมันสักหน่อย เมนูนี้กึ่งผัดกึ่งคั่วโรยหน้าด้วยหมูหยองออกรสหวานๆ เชฟยกนิ้วรับรองความอร่อย... ปิดท้ายด้วยของหวาน ต้มน้ำ�และนมจืดรวมกันอย่างละ 500 มิลลิลิตร นำ�ผลไม้กระป๋องที่มีเทใส่ลง ไปพร้อมน้�ำ เชือ่ มรอประมาณ 10 นาที เมนูนเี้ ด็กทานได้ผใู้ หญ่ทานดี รสชาติหอมหวานได้น�้ำ ตาลเติมพลังงาน ให้ร่างกาย

Photo Release SYNEX ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ได้จัดเตรียมรถ บรรทุ ก จำ � นวน 4 คั น พร้ อ มด้ ว ยพนั ก งานจิ ต อาสา จำ�นวนหนึ่ง เดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยซึ่ง รถเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อมอบถุ ง ยั ง ชี พให้ กั บ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังช่วยกัน นำ � ประชาชนบางส่ ว นออกมาจากพื้ น ที่ ป ระสบภั ย อีกด้วย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด SVOA ปรับรูปโฉมใหม่บนแพลตฟอร์ม Windows Experience Zone แห่งแรกในไทย

บมจ.เอสวีโอเอ (SVOA) ได้ปรับรูปแบบของบูธสินค้าใหม่ ให้ดู ทั น สมั ย อิ น เทรนด์ ในWindows Experience Zone แห่ ง แรกใน ประเทศไทย ภายในไอที ซิตี้ ศูนย์รวมอุปกรณ์ไอทีครบวงจร ชั้น 5 สาขา พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ� ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกค้าผู้ใช้ไอทีอย่าง เต็มรูปแบบ ช่วยสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้แก่ ลูกค้า ตลอดจนกระตุ้นความต้องการซื้อและความเข้าใจในซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์

มุมประกัน เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม นางนวลพรรณ ล่ำ�ซำ� กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) นำ�ทีม “อาสาเมืองไทยประกันภัย” มอบ เสื้ออาสาบรรเทาภัยให้สมาชิกอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยสวมใส่ไป ทำ�การช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำ�ท่วม จำ�นวน 500 ตัว โดยได้รับ เกียรติจาก หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร นายกสมาคมอาสาสมัครบรรเทา สาธารณภัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้พาทีม“อาสา เมืองไทยประกันภัย” ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2

LH Bank มอบเงินบริจาค 1,100,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานการธนาคาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย (LH Bank) เป็นผู้แทนธนาคารในการมอบเงินบริจาคที่ได้รับจากพนักงาน และลูกค้าธนาคารในโครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม” ครั้งที่ 2 จำ�นวน 1,100,000 บาท ผ่านทางสภากาชาดไทย โดยมีหม่อมราชวงศ์ ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหา รายได้เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ซึ่งสภากาชาดไทยจะนำ�เงินบริจาคดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำ�ท่วม ทั้งนี้ ทางธนาคารยังเปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำ�ท่วมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม” เลขที่บัญชี 889-2-19423-7 โดยธนาคารยกเว้น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-359-0000

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 3

กางแผนงาน PTTGC ผ่านทัศนะ

“วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล”

วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

จากสถานการณ์มหาอุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยเวลานี้ วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ได้แสดงความคิดเห็นว่า “จากที่ได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ�ท่วมมาอย่าง ต่อเนือ่ ง ทางบริษทั ได้ประเมินสถานการณ์ไว้แล้วว่าจะเกิดอะไร ขึ้นบ้าง เพื่อเตรียมแผนรองรับไว้แล้วหากน้ำ�ท่วมในเขต กทม. ซึ่งการดำ�เนินงานหรือโรงงานผลิตของบริษัทประมาณ 80% อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และอยู่ใน กทม. ประมาณ 20%

ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้ย้ายที่ทำ�การไปยังจังหวัด ระยองแทน จากจำ�นวนพนักงานที่มีอยู่ประมาณ 400 คน และให้ พ นั ก งานบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ � ท่ ว ม ทำ�งานทีบ่ า้ นได้ เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาได้มกี ารวางระบบต่างๆ รองรับไว้แล้วในด้านการสือ่ สาร การติดต่อลูกค้า ซัพพลาย เออร์ต่างๆ การเงินการบัญชี เป็นต้น ทำ�ให้บริษัทไม่มี ปัญหาด้านการดำ�เนินธุรกิจ” เขาประเมินต่อไปว่า...”การบริหารงานของแต่ละ ธุ ร กิ จ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งธุ ร กิ จ ที่ มี พื้ น ที่ ตั้ ง ของ สำ�นักงานหรือโรงงานอยู่ในเขตกทม.ต้องถามตัวเองว่า เมื่อถูกน้ำ�ท่วมแล้วจะยังดำ�เนินการต่อไปหรือไม่ ระบบ ต่างๆ เสียหายมากน้องเพียงใดอยู่ได้หรือไม่ พนักงานที่ ทำ�งานสามารถเดินทางมาได้อย่างไร หากพื้นที่ตั้งทำ�งาน ไม่ได้พนักงานทำ�งานไม่ได้ก็จำ�เป็นต้องย้ายสถานที่ใหม่ โดยมองหาสถานที่ ไ ม่ ถู ก ผลกระทบ ซึ่ ง จำ � เป็ น จะต้ อ ง ประเมินตัวเองว่าสถานีทตี่ งั้ หรือทีอ่ ยูอ่ าศัยของเราอยูไ่ ด้มยั้ น้ำ�ประปา ไฟฟ้า ระบบขนส่ง เกิดการขัดข้องหรือไม่ เพราะแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน” ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

มองหุ้นจากเซียน

หน้า 13

น้ำ�ประปาเมืองกรุงยัง “ดื่ม” ได้? ไขข้อข้องใจ น้�ำ ประปาเมืองกรุงยังดืม่ ได้ไหม? และทำ�อย่างไรเพือ่ กำ�จัดกลิน่ -ลดสีน�้ำ ประปาให้สามารถ บริโภคได้อย่างมั่นใจ คนกรุงคงแทบไม่เคยประสบปัญหามีน� ้ำ (รอบบ้าน) แต่ขาดน้ำ� (ดื่ม) เช่นนี้มาก่อน ถึงจะมีเงินก็หาซื้อลำ�บาก เพราะติดปัญหาเรื่องการผลิตและขนส่ง แม้ขณะนี้ภาครัฐจะออกมาบอกให้ดื่มน้ำ� ประปา แต่หลายคนคงกังขากับความสะอาดของน้ำ� เพราะคิดว่าน้ำ�ประปาไม่สะอาดเช่นยามปกติ จงกลนี อาศุเวทย์ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย คุณภาพน้ำ� การประปานครหลวง (กปน.) ยืนยันว่าน้ำ�ดิบยังอยู่ในเกณฑ์ขององค์การ อนามั ย โลกที่ นำ � มาผลิ ต น้ำ � ประปาได้ ตรวจสอบในห้ อ งแล็ ป แล้ ว ไม่ มี ส ารพิ ษ ทางการเกษตรที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือโลหะหนักที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม กปน.ยอมรับว่าเกิดกลิน่ และสีในน้�ำ ประปาจริง ซึ่งเป็นเพียงคุณลักษณะทางกายภาพ แต่ไม่ ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัย เพราะเป็นแค่ สัมผัสทางด้านจิตใจที่จะดูไม่น่าดื่มน่าใช้ ซึ่งน้ำ�ในปัจจุบันก็มาจากน้ำ�ฝน แต่ไหลผ่าน การหมักหมมของพืชหญ้าทีเ่ น่าเปือ่ ย รวมถึง ผ่านบ้านเรือนประชาชน ทำ�ให้มีสีที่เข้มขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีสารพิษ ส่วนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่าง รุนแรงคือเชื้อโรคทั้งหลาย ซึ่ง กปน.ตรวจ ไม่พบเชื้ออี-โคไล หรือเชื้อก่อโรคในระบบ ทางเดินอาหาร และใส่คลอรีนเพือ่ ฆ่าเชือ้ โรค ค่อนข้างเยอะ สังเกตได้ว่าน้ำ�ประปาในช่วง นี้มีกลิ่นคลอรีนรุนแรง นอกจากนี้ กปน.ได้เติมสารเคมีที่ เหมาะสมลงไปเพือ่ ปรับแต่งให้คณุ ภาพน้ำ�ให้

อยู่ในเกณฑ์ สารเคมีแต่ละตัวที่เติมก็ตรวจ สอบก่อนว่าใช้ในปริมาณที่เพียงพอหรือไม่ ซึ่งมีการทดลองในห้องแล็ปทุกวัน วันละ หลายรอบ และไม่ใช่หน่วยงานของ กปน. เท่านั้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ�ประปาไปตรวจสอบ ยั ง มี ก ร ม อ น า มั ย ก ร ม ค ว บ คุ มโ ร ค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ยังตรวจสอบ คุณภาพน้ำ� หากไม่ได้ตามเกณฑ์ต้องสั่งให้ กปน.หยุดผลิตน้ำ�ประปาแน่นอน สำ�หรับเรื่องสีและกลิ่นจำ�กัดค่อน ข้างยาก แต่การทดสอบสีน้ำ�ประปาของ กปน.แม้ ก ระทั่ งในห้ อ งแล็ ป ก็ มี เ ครื่ อ งวั ด หน่วยจะออกมาเป็นสีน้อยกว่า 15 แต่การดู ด้วยตาค่อนข้างลำ�บาก กลิน่ ก็ไม่มเี ครือ่ งมือ ชนิดไหนที่ทดสอบได้ ต้องทดสอบด้วยจมูก ซึ่ ง การทดสอบกลิ่ น และรสชาติ ใ ช้ ร ะบบ “ไบลด์ เทสต์” คือนำ�ตัวอย่างน้ำ�มา แต่ไม่ บอกว่าเป็นน้ำ�จากที่ไหน ให้ผู้ทดสอบดม กลิ่ น และชิ ม รสดู ว่ า น้ำ � ชนิ ด ไหนดี ที่ สุ ด ซึ่งเป็นการทดสอบโดยใช้ความรู้สึก ขึ้นอยู่ กับว่าผู้ดื่มจะรับได้ไหม เป็นเรื่องทางจิตใจ ล้วนๆ หากลองย้อนดูในสมัยปู่ยาตายาย

หรือชาวบ้านที่ใช้หลังคามุงจาก เมื่อฝนตกลงมา น้ำ � ก็ จ ะเป็ น สี ช าซึ่ ง ทุ ก คนยอมรั บ ว่ า ดื่ ม ได้ เพราะหลังคามุงจากจะให้น้ำ�เป็นสีชา แม้กระทั่ง การใส่ใบชาลงไปในน้ำ� น้ำ�ก็จะมีสีชา ใส่น้ำ�หวาน สีแดงลงไปในน้� ำ น้�ำ ก็จะมีสแี ดง ซึง่ ทุกคนยอมรับ ว่าดื่มได้ จะเห็นได้ว่าสีเป็นลักษณะที่สัมผัสด้วย สายตาเท่านั้น ยอมรับว่าน้ำ�ประปาไม่เหมือนกับ น้ำ � ชาหรื อ น้ำ � แดง แต่ ปั จ จุ บั น น้ำ � บรรจุ ข วด ขาดแคลนและราคาแพง น้ำ�ประปาสะอาดและมี แร่ธาตุที่จำ�เป็นต่อร่างกายในปริมาณพอเหมาะ แต่ราคาถูก หากไม่รังเกียจกลิ่นและสีแนะนำ�ให้ ดื่มน้ำ�ประปา ประชาชนทีย่ งั ไม่มนั่ ใจว่าจะดืม่ น้�ำ ประปา ได้ไหม ผอ.ฝ่ายคุณภาพน้ำ� กปน.มีข้อแนะนำ�ใน การทำ�ความสะอาด กำ�จัดกลิ่น ลดสี คืออาจนำ� น้�ำ ไปต้มก่อน โดยต้มในภาชนะเปิด จะทำ�ให้กลิน่ ระเหยออกไป และฆ่าเชือ้ โรคทีป่ ระชาชนคิดว่าจะ มีอีกรอบหนึ่ง ซึ่งการต้มในภาชนะเปิดจะช่วย กำ�จัดกลิ่นและลดสีไปได้บางส่วน

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิก�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 พฤศจิก�ยน 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,291.15 6.10% 3,282.15 15.50% 5,652.23 26.70% 10,945.78 51.70%

849.01 4.01% 3,664.65 17.31% 5,012.81 23.68% 11,644.85 55.00%

442.14

Last Update

-382.5 639.42 -699.07 4/11/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

957.31 675.61 1,461.33 247.33

4/11/2011

Chg

%Chg

-0.25 -1.08 -1.51 5.28 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

-0.03 -0.16 -0.1 2.18 21,171.32 597.57

17:01:57

AGRO D ecline 29% No C hange 27%

2.13

A dv ance 44%

TECH

2.5 2

CONSUMP

1.5 1 0.5 0

0.14

SERVICE

0.29 -0.89 0.11

-0.5 -1

FINCIAL

-0.37

-1 0.33

D ecline 14% No C hange 33%

A dv ance 53%

RESOURC

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิก�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 พฤศจิก�ยน 2554

PTTGC

( Day )

: PTTGC 12,000,000

Price & Fundamental Symbol PTTGC

Last 64.75 Chg -0.25  %Chg -0.38  Open 65.50  High 66.25  Low 64.75  Prev 65.00  Avg 65.45  AccVol 41,454,300  AccVal(K฿) 2,713,153  2.29  %Fluct P/E 10.55  P/BV 1.24  DPS(Baht) N/A  Yield(%) N/A  EPS(Baht) 6.14  MktCap(Mil.) 291,763  Broker Target Update CNS 91.00 28/10/2011 หลักทรัKS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็72.50 นต์การเปลีย่ 26/10/2011 นแปลง ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีม25/10/2011 ลู ค่าการ BLS ม่ ขึน้ มากที85.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

10,000,000

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000

66.25

66.00

Price

65.75

65.50

65.25

65.00

64.75

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิก�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 พฤศจิก�ยน 2554

BWG

Volume Analysis

( Day )

: BWG

Price & Fundamental Symbol BWG

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker PST FSS

1.42 0.11  8.40  1.38  1.55  1.37  1.31  1.46  267,182,900  388,809  12.33 

12.91 0.61  0.02  0.71  0.11  977  Target Update 1.65 1/11/2011 2.00 20/10/2011

30,000,000 25,000,000

Vol.

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000

1.55 1.54 1.53

1.52 1.51 1.50 1.49 1.48

1.47 1.46 1.45 1.44 1.43

1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิก�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 พฤศจิก�ยน 2554

BWG

( Day )

Volume Analysis

: BWG

30,000,000 25,000,000

Price & Fundamental Symbol BWG

Last 1.42 Chg 0.11  %Chg 8.40  Open 1.38  High 1.55  Low 1.37  Prev 1.31  Avg 1.46  AccVol 267,182,900  AccVal(K฿) 388,809  12.33  %Fluct P/E 12.91  P/BV 0.61  DPS(Baht) 0.02  Yield(%) 0.71  EPS(Baht) 0.11  MktCap(Mil.) 977  Broker Target Update PST 1.65 1/11/2011 FSS 2.00 20/10/2011 หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง

ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000

ATO/C Volume 1.55

1.54

1.53

1.52

1.51

1.50

1.49

1.48

Price

1.47

1.46

1.45

1.44

1.43

1.42

1.41

1.40

1.39

1.38

1.37

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 730 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ�

“ผมพร้อมจะเป็นน้ำ�นิ่ง อาจมีเขื่อนมาขวางหน้า แต่ถ้าวันใดที่เขื่อนนั้นเปราะบาง และโอกาสแห่งการสำ�แดงพลังมาถึง ผมก็พร้อมจะกลายเป็นกระแสน้ำ�ที่เชี่ยวกราก โหมกระหน่ำ�ใส่ทุกสิ่งที่ขวางกั้น แม้กระทั่งเขื่อนที่ครั้งหนึ่งผมเคยสยบยอมก็ตาม”

หน้า 18

เจริญ สิริวัฒนภักดี

บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 7 พ.ย. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you